แฮปปี้ เบริดเดย์

ดดร ดฟม ดดร ดซฟ ดดล ฟมร ลลล ฟลซ
ดดร ดฟม ดดร ดซฟ ดดลฟมร ลลล ฟซฟ
--------------------------------------------------------------------------------------

โน๊ ตขลุ่ย: เพลงจิงเกิ้ลเบล (Jingle Bells)

jingle bells, jingle bells, jingle all the way
มมม มมม มซดรม
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
ฟฟฟ ฟฟมม มมรรมร ซ
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
มมม มมม มซดรม
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
ฟฟฟ ฟฟมม มมซซฟรด
-----------------------------------------------------------------------

. ใจคอมัน ่ คงทรงศักดิ ์ ร้้จักทีห ่ นีทีไ ่ ลุ ร้้แพ้ ร้้ชนะ ร้้อภัย ไว้ใจได้ทัว ่ ทัง ้ รักชัง (สร้อย) อึม อึม.เพลงกราวกีฬา ดฟซลลลลลล +ดลลซลลลซด ดลลซลลลซล ดลลซลลดลลซล ลดลซฟซลดซ ดลซฟซรฟซฟซลลล ซำาที่+ พวกเรานักกีฬาใจกล้าหาญ เชีย ่ วชาญชิงชัยไมุยุนยุอ คราวชนะร่กใหญุไมุรีรอ คราวแพ้ก็ไมุท้อกัดฟั นทน (สร้อย) อึม อึม อึม อึม กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ.. ไมุชอบเอาเปรียบเทียบแขุงขัน ส้้กันซึง ่ หน้าอยุาลับหลัง มัวสุวนตัวเบื่อเหลือกำาลัง เกลียดชังการเลุนเห็นแกุตัว (สร้อย) อึม อึม.. ------------------------------------------------------------------- เพลง Miss Call ซซ ลซซ ดซล ดลซ ซซ ลลซ ดลซ ดลซ ซซ ลซม ดดลซ ลซ ซซ ลลซ ดด ลซม ซ *ซล ม ซมร มรด ซมร มมร ซมร รมซ **ซลม รรด ลลซ ซลด มมรด ลรม ซลม รด ลซ มรม ซลด มมรดด ลมรซลด ..... ฮ้าไฮ้ ฮ้าไฮ้ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลสทำาคนให้เป็นคน ผลของการฝึกตน เลุนกีฬาสากล ตะละล้า รุางกายกำายำาลำ้าเลิศ กล้ามเนื้ อกุอเกิดท่กแหุงหน แข็งแรงทรหดอดทน วุองไวไมุยุนระยุอใคร (สร้อย) อึม อึม.. เลุนรวมกำาลังกันทัง ้ พวก เอาชัยสะดวกมิใชุชัว ่ ไมุวุางานหรือเลุนเป็นไมุกลัว รุวมมือกันทัว ่ ก็ไชโยฯ (สร้อย) อึม อึม...

ด ด ม ล ม ซ . ร ร ฟ ท .ซ ฟ ท . ด ร ม ซ.ซ ล ซ ม ฟ ม ร ท. ร ร ฟ ท ท ล ล ซ .----------------------------------------------------------------------------------------------------- เพลงชาติ ดมซซลทดรม รดลซลทดมดรด ดดดด ดมซซลซฟลซ ม มฟมร รมรด ดมซซลซฟลซ ซลทร ลทล ซ ซลซฟร ฟลซมด ดมรรลทลซ ดรซซลทดรมรดลซลทดมดรด ดดดด --------------------------------------------------------------------------------------------------------Doraemon ซ. ด ด ม ล ม ซ .ซ ล ซ ม ฟ ม ร ท.ล ล ซ ฟ ม ด ร ด ล ล ซ ฟ ล ซ -ร ม ฟ ร ซ ล ซ ฟ -ร ท ล ซ ล ซ ฟ -ซ ล ม ร ด เพลงลอยกระทง ซซมซลดรดลซซม วันเพ็ญเดือน 12 นำาก็นองเต็มตลิ่ง ซลดลดดรดลซม .

เราทั้งหลายชายหญิงสนุ กกันจริงวันลอยกระทง ดดดดดซซซซซ ลอยๆกระทง ลอยๆ กระทง ดดดรมมรดลซลดร ลอยกระทงกันแล้วขอให้น้องแก้วออกมารำาวง มมมมมดดดดด รำาวงวันลอยกระทง รำาวงวันลอยกระทง ดลซลดลดดลซลดลด บุญจะส่งให้เราสุขใจ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful