Conceptul de opinie public Opinia, ca fenomen social plenar se manifest sub forma opiniei publice.

Ca si opinia in general, conceptul de opinie public este ambiguu, predispus la semnifica ii diferite. Aceast ambiguitate este cauzat de doi factori principali: 1. 2. Primul se eviden iaz la nivelul opiniei în general, anume dualitatea cognitv-atitudinal a opiniei (vezi conceptul de opinie); Este specific opiniei publice i vizeaz raportul dintre opinia public i opinia individual . Acest raport prezint caracteristici diferite prin raportare la diferite categorii de Äpublic´ (colectivit i umane mai mult sau mai pu in coerente, în care membrii sunt mai mult sau mai pu ini autonomi).

Atunci când colectivit ile de persoane sunt simple colectivit i statistice, în care nu se eviden iaz interac iuni, influen e majore între membrii acestora, între colectivitatea ca atare i membrii s i, se manifest doar deosebiri cantitative, nu i calitative (c ci colectivitatea, ca ansamblu, nu prezint caracteristici originale fa de caracteristicile membrilor ce o compun). Altfel spus, colectivitatea este reductibil sub aspect calitativ la membrii ce o compun. Acest raport între membrii i ansamblul colectivit ii se va transfera i asupra opiniilor acestora. Opinia public (în cazul de fa a colectivit ii) va fi expresia unei însum ri cantitative a opiniilor individuale. Ea nu se va diferen ia decât sub aspect cantitativ de acesta. Opiniile individuale se realizeaz strict autonom i ca atare nu co-particip la configurarea unei opinii publice generale distincte. Aceast situa ie este real în cazul popula iilor formate din persoane care nu interac ioneaz semnificativ, ci deci care nu au coeziune între ele. Unii speciali ti, când vorbesc despre opinia public , au în vedere raportarea la aceste categorii de popula ie. Cea de-a doua situa ie este reprezentat de popula ii (Äpublicuri´) care se afl în interac iuni, care alc tuind colectivit i coezive. Asemenea colectivit i, de i exist prin intermediul membrilor lor, se diferen iaz nu doar cantitativ, ci i calitativ fa de ace tia (nu sunt sisteme sumative, ci sistem integrale, coezive). Tocmai datorit acestui fapt opinia unor asemenea colectivit i umane realizeaz o presiune asupra opiniilor individuale, care sunt nevoite s se racordeze, mai mult sau mai pu in la aceasta. Aceast a doua situa ie exprim deci opinia public prin raportare la anumite grup ri de popula ie, care sunt mai coezive i ai c ror membrii s se afl în interac iuni nemijlocite. Din cele spuse , constat m c o conceptualizare a opiniei publice implic cuplajul a dou coordonate: cea cantitativ (opinia public este fenomen de mas ) i calitativ (vizeaz departajarea prin caracteristici calitative a opiniei publice fa de opiniile individuale). Ambele coordonate eviden iaz caracterul social al opiniei publice, precum i caracterul mai mult sau mai pu in unitar al acesteia. Emile Durkeim eviden ia faptul c fenomenele sociale trebuie tratate sau abordate ca lucruri obiective, în sensul c se afl în exteriorul nostru i exercit presiune asupra noastr . Sub acest aspect opinia public este prin excelen un fenomen social, c ci ea exercit presiuni reale în ceea ce prive te adecvarea opiniilor individuale la aceasta. Semnific ri ale opiniei publice. Ambiguitatea termenului de opinie public exprim faptul c acestuia i se asociaz mai multe semnifica ii. O prim semnifica ie deriv din raportarea opiniei publice la opiniile individuale. (uneori, opinia public este redus la suma opiniilor individuale ce o compun, iar alteori este considerat ca un produs distinct al acestora i deci ireductibil la caracteristicile opiniilor individuale). A doua semnifica ie a opiniei publice vizeaz departajarea de privat. Diferen a fa de diferen ierea opiniilor individuale este nu categoric , ci relativ , aceasta întrucât opiniile individuale pot fi acceptate ca opinii private.A treia semnifica ie opinia public ca opinie popular , realizat în baza evalu rii spontane a anumitor referen iali în condi ii de precaritate informa ional . În

În consecin . Referen ialul trebuie s afecteze simultan atât cogni ia. Abordarea teoretico-metodologic a opiniei publice Opinia public este un fenomen social care prezint multiple func ionalit i i o structur informa ional-atitudinal polivalent . În acest sens de pune problema condi iilor pe care diferitele realit i trebuie s le îndeplineasc pentru ca ele s genereze curente de opinie: 1. factorii interesa i vor opera la nivelul condi ion rilor mai sus enun ate. utilizându-se autoritatea opiniei publice generale pentru promvoarea unei opinii personale. Aceasta este o metod de manipulare a publicului. exist tendin a ca jurnali tii s se manifeste ca mandatari ai opiniei publice. . Opinia public ca expresie a interac iunilor sociale. Aceast perspectiv opereaz în general asupra opiniilor individuale. elitist . deci s nu implice o solu ionare unitar . 4. opinie care s-ar autonega. Atunci când se dore te crearea de anumite curente de opinie. În general. Referen ialul s fie important. Perspectiva psiho-social . ea fiind tratat mai mult din perspectiva psihologiei mul imii. opinia public Äaprob /dezaprob ´) Reducerea opiniei publice la opiniile persoanelor Confuzia sau arogan a jurnali tilor. - Condi ii ce trebuie îndeplinite pentru ca un anumit referen ial s întemeieze constituirea de curente de opinii Orice opinie se refer la ceva.A patra semnifica ie opinia public ca opinie social (prin departajare de opiniile individuale care au un grad redus de socialitate). 3. Func iile sociale ale opiniei publice. cât i sentimentele popula iei. 2. Aceasta nu înseamn îns c orice realitate poate întemeia prin referire la ea. Referen ialul s aib un caracter problematic. anume confundarea i prezentarea propriilor opinii ca fiind publice. ci la psihicul colectiv. Opinia public ca informa ie i ca atitudine fa de realitate. Perspectiva sociologic este dominant în analiza opiniei publice. unde persoanele nu au interes nu se formeaz opinie. Opinia public nu este raportat la psihicul individual. În acest fel el ar genera o opinie unanim . vor realiza implicit procese manipulatorii asupra popula iei. Prin aceasta. Respectiva realitate s fie cunoscut de un num r mare de persoane. exprim o cuno tin fa de o anumite realitate. întrucât sunt explorate mult mai multe caracteristici foarte importante care vizeaz natura i func iile opiniei publice. s prezinte interes pentru un num r mare de persoane. 3. opinia public s-ar diferen ia de opinia profesionist . Opinia public ca fenomen comunica ional. dar respectiva proiec ie este extins i asupra opiniei publice (în accep ia c aceasta nu s-ar diferen ia esen ial de opiniile individuale i de mentalul individual). Opinia public este analizat ca expresie a mentalului persoanei umane.aceast accep ie. Perspectiva sociologic pune accentul asupra urm toarelor aspecte: Opinia public ca fenomen social. Utiliz ri gre ite ale termenului de opinie public Personificarea opiniei publice (opinia public Äconstat ´. abordarea prin coordonatele teoretico-metodologice ale acesteia solicit mai multe perspective tiin ifice: 1. curente de opinii. Perspectiva psihologic . s fie controversat. Rolul contextualit ii sociale în formarea i remodelarea curentelor de opinie etc. 2.