Angpangngalan ay salita o bahagingpangungusapnatumutukoysangalanngtao, bagay, pook, hayop, at pangyayari.

Maaari din naipakilalangpangngalanangisangkaisipan o konsepto[1] Sa linggwistika, kasapiangpangngalansaisangmalawak, bukasnaleksikongkategoryana kung saanangmgakasapinito ay nagigingpangunahingsalitasaisangsimunongisangsugnay, bagaysaisangpandiwa, o bagaysaisang pangukol.[1]Mganilalaman [itago] Pagkahati-hatingpangngalan Maaaringmahimayangpangngalannangayonsakaurian, katuturan, kasarian, kailanan, kaanyuan, kalikasan, at katungkulan.[2] [baguhin] AyonsaKatangian Nauukolangpangngalanayonsakauriansapagpapangalansatao, bagay o pangyayari. Maaariitongpambalana o pantangi. Pantangi - mgapangngalangnagsisimulasamalakingtitiknatumutukoysatangi o tiyaknangalanngtao, hayop, bagay, lugar, kathang-isip, o pangyayarinaibinubukodsa kauri nito. Tinitiyakngpangngalangpantanginahindimaipagkamaliangtinutukoysaiba. Halimbawa: Jose Rizal, Luneta, Gloria Macapagal-Arroyo, Bathala Pambalana - mgapangngalangnagsisimulasamaliitnatitiknatumutukoysapangkalahatangngalanngtao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at iba pa. Kasamarinangkabuuanngmga basal nasalita. Halimbawa: bayani, aso, katamisan ,pagdiriwang, pusa [baguhin] Ayonsakayarian Naayonsasakop o uringkatuturanangmgapangalan. Maaariitongtahas, basal, hango, lansak o patalinghaga. Tahas - pangngalangnararanasanngisasamgalimangpandamdam (paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam at pang-amoy) at may katangiangpisikal. Halimbawa: tubig, bundok, pagkain Basal - pangngalangtumutukoysamgakaisipan o konseptonahindinararanasannglimangpandamdam at walangpisikalnakatangian. Nasaanyongpayakanglahatngpangngalan basal. Halimbawa: wika, yaman, buhay Lansak - pangngalangtumutukoysaisangkalipunan o karamihan. Maaaringmaylapiito o wala.Halimbawa: madla, sangkatauhan, kapuluan Hango - pangngalangnakabataysaisangsalitang basal. Halimbawa: kaisipan, salawikain, katapangan Patalinghaga pangalanghindituwirangpatungkolsabagaynapinangangalanansahalipinihahambinglamangsabagaynaka mukha o katuladlamang. Halimbawa: buwaya (imbisnakurakot), langit (imbisnaligaya), kababuyan (imbisnakasalaulaan) [baguhin] Ayonsakasarian Masasabingwalangpartikularnababae o lalakisamgapangngalan. Ngunitmatutukoyangkasarianngpangngalankapagnilalagyanngsalitang "lalaki" o "babae" bago o pagkataposngsalitangkinauukulan. Halimbawa: batangbabae, batanglalaki, lalakingaso, babaingpusa Mayroon din namangmgasalitanghindinakailanganglagyanngmgasalitang "lalaki" o "babae" kung likasnamatutukoyangkasarianngisangpangngalan. Kadalasangmatutukoy din angkasariansapangngalan o palayaw. Halimbawa, kadalasanglalakiangmgapangngalangtunog "o" at babaenamankapagtunog "a".Tingnanangsumusunodnamgahalimbawa: Panlalaki - pari, hari, tatay, kuya, manong, tandang (lalakingmanok), kalaykan (lalakingkalabaw) Pambabae - madre, reyna, nanay, ate, libay (usangbabae), dumalaga (hindi pa nanganganaknababainghayop) Di tiyak - tumutukoysangalangmaaringbabae o lalaki WalangKasarian - ngalangtumutukoysabagaynawalangbuhay [baguhin] AngKailananngPangngalan Tungkolnamansabilang kung isahan, maramihan, o lansakanangkailananngpangngalan. Isahan - pangngalanggumagamitngpantukoynasi, ni, o kaykapagmgataoangtinutukoy, at ang, ng (nang), o sakapagmgapangngalangpambalana. Ginagamit din angpamilangisang o sang, sam, at son namgahangongsalitanito. Halimbawa: Angburol ay isanganyonglupa. Dalawahan - pangngalanggumagamitngpantukoynasina, nina, kina, at angmga (manga, ngmga, samga) at gumagamit din ngmgapamilangnagmulasadalawa. Halimbawa: Sina Roberto at Rowena angbumatosamgaibonglumilipad.

Payak . walangpanlapi. Likas . Halimbawa: Angpahayag (ipinahayag) ngSenador ay mahalagasabayan.nagbibigayngtiyaknakauriankapagpinagsamasakapuwapangngalan.pangangalanghinangongmgadalubhasadahilsapangangailangan. Halimbawa: apoy.?" Halimbawa: Anoangdala (dinala) mo? Angdalako ay. Halimbawa: demokrasya. inihaw.. bantay-salakay [baguhin] Ayonsakatungkulan Sakaraniwangkatungkulansapangungusap.pangngalangbinubuongsalitang-ugatna may panlapisaunahan. butones [baguhin] Ayonsakaanyuan Tungkolpaglalapiangkaanyuanngpangngalan. Kay HusengBatute. o katambal..pangngalanginuulitnamaaaring may panlapi o salitang-ugatlamang.pangngalannapinagsama-samaangmgabagaynamagkakatulad.pangngalanghiniram o hinangomulasamgasalitangbanyaga. bahay-kubo.. ligalig Maylapi . Halimbawa: Nilalagnatsahaponang may tuberkolosis. lindol. sining Ligaw . Halimbawa: sinigang. baboy-ramo Pangngalangmalapandiwa . Nasasumusunodangilangmgahalimbawa: Pangngalangmalapang-uri . ligaya Likha . Halimbawa: talumpati. Pangngalangmalapang-abay . Kabisayaan [baguhin] Ayonsakalikasan Maaaringiuriangpangngalansakalikasan o pinagmulannito. dalaganganak. hulihan o magkabila.kungangpagganap ay alangangpandiwa at alangang pang-uri. nagigingsimuno o layuninangisangpangngalan. Halimbawa: kabahayan. "pang". bali-balita Tambalan . Halimbawa: kisap-mata. "paki" o mgaiba'tibanganyonito at may kasamang "an" o "han". gitna. watawat. kabukiran. Maaaringbagonglikha at lumangsalitana may bagongkahuluganangpangngalannaito. pagka-pandiwari. talatinigan.kadalasangnauukolsapanahonnabahagingisangaraw o gabi. relihiyon. Kadalasang may magkabilangpanlapiitong "ka" at "an" o "han".pangngalangtaalnasasarilinito at kadalasanghangosakalikasan. pagka-pang-uri..Maramihan . Matitiyakkungmalapandiwariangpangngalansapagtatanongng "anoang. "pag".pangngalangbinubuongdalawangsalitangmagkaibanapinagsasamaupangmagingisa at may gitlingsapagitannito. Halimbawa: agham. Halimbawa: tau-tauhan. bagay-bagay. pagka-pang-abay at iba pa satulongngilangpanlapi o pananalita. tindahan. palakasan Inuulit . Halimbawa: Andres Bonifacio. Pangngalangmalapandiwari . Subalitmaaaringgumanap din angpangngalanbilangpagka-pandiwa. .pangngalanghindiinuulit.gumaganapbilangisangpandiwananagsisimulasa "pa".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful