CONSTITUfiIA ROM¬NIEI

*
– republicat„ –
TITLUL I Principii generale
Statul rom‚n
ARTICOLUL 1

(1) Rom‚nia este stat na˛ional, suveran ∫i independent, unitar ∫i indivizibil. (2) Forma de guvern„m‚nt a statului rom‚n este republica. (3) Rom‚nia este stat de drept, democratic ∫i social, Ón care demnitatea omului, drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor, libera dezvoltare a personalit„˛ii umane, dreptatea ∫i pluralismul politic reprezint„ valori supreme, Ón spiritul tradi˛iilor democratice ale poporului rom‚n ∫i idealurilor Revolu˛iei din decembrie 1989, ∫i sunt garantate. (4) Statul se organizeaz„ potrivit principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor — legislativ„, executiv„ ∫i judec„toreasc„ — Ón cadrul democra˛iei constitu˛ionale. (5) Œn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie. Suveranitatea
ARTICOLUL 2

(1) Suveranitatea na˛ional„ apar˛ine poporului rom‚n, care o exercit„ prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice ∫i corecte, precum ∫i prin referendum.
* Modificat„ ∫i completat„ prin Legea de revizuire a Constitu˛iei Rom‚niei nr. 429/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicat„ de Consiliul Legislativ, Ón temeiul art. 152 din Constitu˛ie, cu reactualizarea denumirilor ∫i d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare (art. 152 a devenit, Ón forma republicat„, art. 156), Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003. Legea de revizuire a Constitu˛iei Rom‚niei nr. 429/2003 a fost aprobat„ prin referendumul na˛ional din 18—19 octombrie 2003 ∫i a intrat Ón vigoare la data de 29 octombrie 2003, data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hot„r‚rii Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului na˛ional din 18—19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitu˛iei Rom‚niei. Constitu˛ia Rom‚niei, Ón forma ini˛ial„, a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a Adun„rii Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 ∫i a intrat Ón vigoare Ón urma aprob„rii ei prin referendumul na˛ional din 8 decembrie 1991.

5

Legisla˛ie electoral„ – 2004

(2) Nici un grup ∫i nici o persoan„ nu pot exercita suveranitatea Ón nume propriu. Teritoriul
ARTICOLUL 3

(1) Teritoriul Rom‚niei este inalienabil. (2) Frontierele ˛„rii sunt consfin˛ite prin lege organic„, cu respectarea principiilor ∫i a celorlalte norme general admise ale dreptului interna˛ional. (3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, Ón comune, ora∫e ∫i jude˛e. Œn condi˛iile legii, unele ora∫e sunt declarate municipii. (4) Pe teritoriul statului rom‚n nu pot fi str„mutate sau colonizate popula˛ii str„ine. Unitatea poporului ∫i egalitatea Óntre cet„˛eni
ARTICOLUL 4

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului rom‚n ∫i solidaritatea cet„˛enilor s„i. (2) Rom‚nia este patria comun„ ∫i indivizibil„ a tuturor cet„˛enilor s„i, f„r„ deosebire de ras„, de na˛ionalitate, de origine etnic„, de limb„, de religie, de sex, de opinie, de apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine social„. Cet„˛enia
ARTICOLUL 5

(1) Cet„˛enia rom‚n„ se dob‚nde∫te, se p„streaz„ sau se pierde Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„. (2) Cet„˛enia rom‚n„ nu poate fi retras„ aceluia care a dob‚ndit-o prin na∫tere. Dreptul la identitate
ARTICOLUL 6

(1) Statul recunoa∫te ∫i garanteaz„ persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale dreptul la p„strarea, la dezvoltarea ∫i la exprimarea identit„˛ii lor etnice, culturale, lingvistice ∫i religioase. (2) M„surile de protec˛ie luate de stat pentru p„strarea, dezvoltarea ∫i exprimarea identit„˛ii persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale trebuie s„ fie conforme cu principiile de egalitate ∫i de nediscriminare Ón raport cu ceilal˛i cet„˛eni rom‚ni. 6

Constitu˛ia Rom‚niei

Rom‚nii din str„in„tate
ARTICOLUL 7

Statul sprijin„ Ónt„rirea leg„turilor cu rom‚nii din afara frontierelor ˛„rii ∫i ac˛ioneaz„ pentru p„strarea, dezvoltarea ∫i exprimarea identit„˛ii lor etnice, culturale, lingvistice ∫i religioase, cu respectarea legisla˛iei statului ai c„rui cet„˛eni sunt. Pluralismul ∫i partidele politice
ARTICOLUL 8

(1) Pluralismul Ón societatea rom‚neasc„ este o condi˛ie ∫i o garan˛ie a democra˛iei constitu˛ionale. (2) Partidele politice se constituie ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón condi˛iile legii. Ele contribuie la definirea ∫i la exprimarea voin˛ei politice a cet„˛enilor, respect‚nd suveranitatea na˛ional„, integritatea teritorial„, ordinea de drept ∫i principiile democra˛iei. Sindicatele, patronatele ∫i asocia˛iile profesionale
ARTICOLUL 9

Sindicatele, patronatele ∫i asocia˛iile profesionale se constituie ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea potrivit statutelor lor, Ón condi˛iile legii. Ele contribuie la ap„rarea drepturilor ∫i la promovarea intereselor profesionale, economice ∫i sociale ale membrilor lor. Rela˛ii interna˛ionale
ARTICOLUL 10

Rom‚nia Óntre˛ine ∫i dezvolt„ rela˛ii pa∫nice cu toate statele ∫i, Ón acest cadru, rela˛ii de bun„ vecin„tate, Óntemeiate pe principiile ∫i pe celelalte norme general admise ale dreptului interna˛ional. Dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern
ARTICOLUL 11

(1) Statul rom‚n se oblig„ s„ Óndeplineasc„ Óntocmai ∫i cu bun„credin˛„ obliga˛iile ce-i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. (3) Œn cazul Ón care un tratat la care Rom‚nia urmeaz„ s„ devin„ parte cuprinde dispozi˛ii contrare Constitu˛iei, ratificarea lui poate avea loc numai dup„ revizuirea Constitu˛iei. 7

Legisla˛ie electoral„ – 2004

Simboluri na˛ionale
ARTICOLUL 12

(1) Drapelul Rom‚niei este tricolor; culorile sunt a∫ezate vertical, Ón ordinea urm„toare Óncep‚nd de la lance: albastru, galben, ro∫u. (2) Ziua na˛ional„ a Rom‚niei este 1 Decembrie. (3) Imnul na˛ional al Rom‚niei este îDe∫teapt„-te rom‚ne“. (4) Stema ˛„rii ∫i sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice. Limba oficial„
ARTICOLUL 13

Œn Rom‚nia, limba oficial„ este limba rom‚n„. Capitala
ARTICOLUL 14

Capitala Rom‚niei este municipiul Bucure∫ti.

TITLUL II Drepturile, libert„˛ile ∫i Óndatoririle fundamentale
CAPITOLUL I Dispozi˛ii comune Universalitatea
ARTICOLUL 15

(1) Cet„˛enii beneficiaz„ de drepturile ∫i de libert„˛ile consacrate prin Constitu˛ie ∫i prin alte legi ∫i au obliga˛iile prev„zute de acestea. (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile. Egalitatea Ón drepturi
ARTICOLUL 16

(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Func˛iile ∫i demnit„˛ile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, Ón condi˛iile legii, de persoanele care au cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul Ón ˛ar„. Statul rom‚n garanteaz„ egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i pentru ocuparea acestor func˛ii ∫i demnit„˛i. 8

cu respectarea tratatelor ∫i a conven˛iilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. garantat„ de Constitu˛ie ∫i de alte legi. la care Rom‚nia este parte. ∫i legile interne. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii ARTICOLUL 18 (1) Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care locuiesc Ón Rom‚nia se bucur„ de protec˛ia general„ a persoanelor ∫i a averilor. 9 . Cet„˛enii rom‚ni Ón str„in„tate ARTICOLUL 17 Cet„˛enii rom‚ni se bucur„ Ón str„in„tate de protec˛ia statului rom‚n ∫i trebuie s„-∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile. (2) Dreptul de azil se acord„ ∫i se retrage Ón condi˛iile legii. (3) Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot fi extr„da˛i numai Ón baza unei conven˛ii interna˛ionale sau Ón condi˛ii de reciprocitate. cet„˛enii Uniunii care Óndeplinesc cerin˛ele legii organice au dreptul de a alege ∫i de a fi ale∫i Ón autorit„˛ile administra˛iei publice locale. au prioritate reglement„rile interna˛ionale. (2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1). (4) Expulzarea sau extr„darea se hot„r„∫te de justi˛ie. cu excep˛ia acelora ce nu sunt compatibile cu absen˛a lor din ˛ar„. cu pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte. Extr„darea ∫i expulzarea ARTICOLUL 19 (1) Cet„˛eanul rom‚n nu poate fi extr„dat sau expulzat din Rom‚nia. cu excep˛ia cazului Ón care Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile. cet„˛enii rom‚ni pot fi extr„da˛i Ón baza conven˛iilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.Constitu˛ia Rom‚niei (4) Œn condi˛iile ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. (2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. Tratatele interna˛ionale privind drepturile omului ARTICOLUL 20 (1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului. Ón condi˛iile legii ∫i pe baz„ de reciprocitate.

CAPITOLUL II Drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale Dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„ ARTICOLUL 22 (1) Dreptul la via˛„. dac„ temeiurile care au determinat arestarea preventiv„ au Óncetat sau dac„ instan˛a constat„ c„ nu exist„ temeiuri noi care s„ justifice men˛inerea priv„rii de libertate. (8) Celui re˛inut sau arestat i se aduc de Óndat„ la cuno∫tin˛„. f„r„ ca durata total„ s„ dep„∫easc„ un termen rezonabil.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Accesul liber la justi˛ie ARTICOLUL 21 (1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor. (4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i gratuite. precum ∫i dreptul la integritate fizic„ ∫i psihic„ ale persoanei sunt garantate. (5) Œn cursul urm„ririi penale arestarea preventiv„ se poate dispune pentru cel mult 30 de zile ∫i se poate prelungi cu c‚te cel mult 30 de zile. (3) Re˛inerea nu poate dep„∫i 24 de ore. (3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil. (2) Nimeni nu poate fi supus torturii ∫i nici unui fel de pedeaps„ sau de tratament inuman ori degradant. (2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept. de Óndat„. a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime. (3) Pedeapsa cu moartea este interzis„. motivele re˛inerii sau ale arest„rii. (7) Œncheierile instan˛ei privind m„sura arest„rii preventive sunt supuse c„ilor de atac prev„zute de lege. ∫i nu mai mult de 180 de zile. (6) Œn faza de judecat„ instan˛a este obligat„. (2) Perchezi˛ionarea. Ón limba pe care o Ón˛elege. (4) Arestarea preventiv„ se dispune de judec„tor ∫i numai Ón cursul procesului penal. Ón condi˛iile legii. legalitatea ∫i temeinicia arest„rii preventive ∫i s„ dispun„. ∫i nu mai t‚rziu de 60 de zile. iar 10 . punerea Ón libertate a inculpatului. Libertatea individual„ ARTICOLUL 23 (1) Libertatea individual„ ∫i siguran˛a persoanei sunt inviolabile. re˛inerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai Ón cazurile ∫i cu procedura prev„zute de lege. s„ verifice periodic.

(13) Sanc˛iunea privativ„ de libertate nu poate fi dec‚t de natur„ penal„. Libera circula˛ie ARTICOLUL 25 (1) Dreptul la liber„ circula˛ie. ordinea public„ sau bunele moravuri. Ónvinuirea se aduce la cuno∫tin˛„ numai Ón prezen˛a unui avocat. (2) Œn tot cursul procesului. este garantat. (2) Persoana fizic„ are dreptul s„ dispun„ de ea Óns„∫i. precum ∫i Ón alte situa˛ii prev„zute de lege. Ón cel mai scurt termen. Via˛a intim„. (11) P‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti de condamnare. de a emigra. Inviolabilitatea domiciliului ARTICOLUL 27 (1) Domiciliul ∫i re∫edin˛a sunt inviolabile. dac„ motivele acestor m„suri au disp„rut. persoana este considerat„ nevinovat„. familial„ ∫i privat„ ARTICOLUL 26 (1) Autorit„˛ile publice respect„ ∫i ocrotesc via˛a intim„. (12) Nici o pedeaps„ nu poate fi stabilit„ sau aplicat„ dec‚t Ón condi˛iile ∫i Ón temeiul legii. Legea stabile∫te condi˛iile exercit„rii acestui drept. Dreptul la ap„rare ARTICOLUL 24 (1) Dreptul la ap„rare este garantat. ales sau numit din oficiu. familial„ ∫i privat„. precum ∫i de a reveni Ón ˛ar„. sub control judiciar sau pe cau˛iune. Nimeni nu poate p„trunde sau r„m‚ne Ón domiciliul ori Ón re∫edin˛a unei persoane f„r„ Ónvoirea acesteia. (10) Persoana arestat„ preventiv are dreptul s„ cear„ punerea sa Ón libertate provizorie. ales sau numit din oficiu. (2) Fiec„rui cet„˛ean Ói este asigurat dreptul de a-∫i stabili domiciliul sau re∫edin˛a Ón orice localitate din ˛ar„. Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate. p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate de un avocat. 11 . (9) Punerea Ón libertate a celui re˛inut sau arestat este obligatorie.Constitu˛ia Rom‚niei Ónvinuirea. dac„ nu Óncalc„ drepturile ∫i libert„˛ile altora.

c) ap„rarea securit„˛ii na˛ionale sau a ordinii publice. prin scris. (4) Œn rela˛iile dintre culte sunt interzise orice forme. integritatea fizic„ sau bunurile unei persoane. al altor trimiteri po∫tale. acte sau ac˛iuni de Ónvr„jbire religioas„. Ón afar„ de cazul infrac˛iunilor flagrante. educa˛ia copiilor minori a c„ror r„spundere le revine. Secretul coresponden˛ei ARTICOLUL 28 Secretul scrisorilor. Libertatea de exprimare ARTICOLUL 30 (1) Libertatea de exprimare a g‚ndurilor. al telegramelor. prin viu grai. al convorbirilor telefonice ∫i al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil. Ón penitenciare. Ón azile ∫i Ón orfelinate. b) Ónl„turarea unei primejdii privind via˛a. 12 . Libertatea con∫tiin˛ei ARTICOLUL 29 (1) Libertatea g‚ndirii ∫i a opiniilor. contrare convingerilor sale. (4) Perchezi˛iile Ón timpul nop˛ii sunt interzise. (2) Libertatea con∫tiin˛ei este garantat„. (5) Cultele religioase sunt autonome fa˛„ de stat ∫i se bucur„ de sprijinul acestuia. Ón spitale. Ón condi˛iile legii. inclusiv prin Ónlesnirea asisten˛ei religioase Ón armat„. d) prevenirea r„sp‚ndirii unei epidemii. ea trebuie s„ se manifeste Ón spirit de toleran˛„ ∫i de respect reciproc. a opiniilor sau a credin˛elor ∫i libertatea crea˛iilor de orice fel. mijloace.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urm„toarele situa˛ii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti. (6) P„rin˛ii sau tutorii au dreptul de a asigura. (3) Cultele religioase sunt libere ∫i se organizeaz„ potrivit statutelor proprii. precum ∫i libertatea credin˛elor religioase nu pot fi Óngr„dite sub nici o form„. potrivit propriilor convingeri. (3) Perchezi˛ia se dispune de judec„tor ∫i se efectueaz„ Ón condi˛iile ∫i Ón formele prev„zute de lege. Nimeni nu poate fi constr‚ns s„ adopte o opinie ori s„ adere la o credin˛„ religioas„.

potrivit competen˛elor ce le revin. la ur„ na˛ional„. (2) Cenzura de orice fel este interzis„. prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare Ón public. al postului de radio sau de televiziune.Constitu˛ia Rom‚niei prin imagini. incitarea la discriminare. Ón condi˛iile legii. onoarea. (8) R„spunderea civil„ pentru informa˛ia sau pentru crea˛ia adus„ la cuno∫tin˛„ public„ revine editorului sau realizatorului. organizatorului manifest„rii artistice. prin Ónv„˛„m‚ntul liceal ∫i prin cel profesional. sunt obligate s„ asigure informarea corect„ a opiniei publice. (7) Sunt interzise de lege def„imarea ˛„rii ∫i a na˛iunii. (3) Dreptul la informa˛ie nu trebuie s„ prejudicieze m„surile de protec˛ie a tinerilor sau securitatea na˛ional„. Óndemnul la r„zboi de agresiune. (3) Libertatea presei implic„ ∫i libertatea de a Ónfiin˛a publica˛ii. rasial„. (4) Nici o publica˛ie nu poate fi suprimat„. (2) Autorit„˛ile publice. (5) Serviciile publice de radio ∫i de televiziune sunt autonome. Delictele de pres„ se stabilesc prin lege. la separatism teritorial sau la violen˛„ public„. prin 13 . Dreptul la informa˛ie ARTICOLUL 31 (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informa˛ie de interes public nu poate fi Óngr„dit. autorului. proprietarului mijlocului de multiplicare. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea. (4) Mijloacele de informare Ón mas„. publice ∫i private. (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare Ón mas„ obliga˛ia de a face public„ sursa finan˛„rii. sunt obligate s„ asigure informarea corect„ a cet„˛enilor asupra treburilor publice ∫i asupra problemelor de interes personal. Ele trebuie s„ garanteze grupurilor sociale ∫i politice importante exercitarea dreptului la anten„. de clas„ sau religioas„. precum ∫i manifest„rile obscene. Dreptul la Ónv„˛„tur„ ARTICOLUL 32 (1) Dreptul la Ónv„˛„tur„ este asigurat prin Ónv„˛„m‚ntul general obligatoriu. contrare bunelor moravuri. sunt inviolabile. via˛a particular„ a persoanei ∫i nici dreptul la propria imagine. Organizarea acestor servicii ∫i controlul parlamentar asupra activit„˛ii lor se reglementeaz„ prin lege organic„.

sprijinirea culturii na˛ionale. Ónv„˛„m‚ntul se poate desf„∫ura ∫i Óntr-o limb„ de circula˛ie interna˛ional„. potrivit cerin˛elor specifice fiec„rui cult. Œn condi˛iile legii. Dreptul la ocrotirea s„n„t„˛ii ARTICOLUL 34 (1) Dreptul la ocrotirea s„n„t„˛ii este garantat. promovarea valorilor culturale ∫i artistice ale Rom‚niei Ón lume. (5) Œnv„˛„m‚ntul de toate gradele se desf„∫oar„ Ón unit„˛i de stat. (6) Autonomia universitar„ este garantat„. potrivit legii. dezvoltarea creativit„˛ii contemporane. (3) Organizarea asisten˛ei medicale ∫i a sistemului de asigur„ri sociale pentru boal„. Ón condi˛iile legii. controlul exercit„rii profesiilor medicale ∫i a activit„˛ilor paramedicale. (2) Libertatea persoanei de a-∫i dezvolta spiritualitatea ∫i de a accede la valorile culturii na˛ionale ∫i universale nu poate fi Óngr„dit„. (3) Dreptul persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale de a Ónv„˛a limba lor matern„ ∫i dreptul de a putea fi instruite Ón aceast„ limb„ sunt garantate. (2) Statul este obligat s„ ia m„suri pentru asigurarea igienei ∫i a s„n„t„˛ii publice.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Ónv„˛„m‚ntul superior. particulare ∫i confesionale. (3) Statul trebuie s„ asigure p„strarea identit„˛ii spirituale. Œn ∫colile de stat. protejarea ∫i conservarea mo∫tenirii culturale. (4) Œnv„˛„m‚ntul de stat este gratuit. maternitate ∫i recuperare. stimularea artelor. Ón condi˛iile legii. (2) Œnv„˛„m‚ntul de toate gradele se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„. (7) Statul asigur„ libertatea Ónv„˛„m‚ntului religios. accidente. Accesul la cultur„ ARTICOLUL 33 (1) Accesul la cultur„ este garantat. Statul acord„ burse sociale de studii copiilor ∫i tinerilor proveni˛i din familii defavorizate ∫i celor institu˛ionaliza˛i. Ónv„˛„m‚ntul religios este organizat ∫i garantat prin lege. Ón condi˛iile legii. 14 . modalit„˛ile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. precum ∫i prin alte forme de instruc˛ie ∫i de perfec˛ionare. precum ∫i alte m„suri de protec˛ie a s„n„t„˛ii fizice ∫i mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

p‚n„ Ón ziua alegerilor inclusiv. v‚rsta de cel pu˛in 33 de ani pentru a fi ale∫i Ón Senat ∫i v‚rsta de cel pu˛in 35 de ani pentru a fi ale∫i Ón func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei. pu∫i sub interdic˛ie. procesiunile sau orice alte Óntruniri sunt libere ∫i se pot organiza ∫i desf„∫ura numai Ón mod pa∫nic. 15 . demonstra˛iile. Ómplini˛i p‚n„ Ón ziua alegerilor inclusiv. v‚rsta de cel pu˛in 23 de ani pentru a fi ale∫i Ón Camera Deputa˛ilor sau Ón organele administra˛iei publice locale. potrivit articolului 40 alineatul (3). Libertatea Óntrunirilor ARTICOLUL 39 Mitingurile. Dreptul de vot ARTICOLUL 36 (1) Cet„˛enii au drept de vot de la v‚rsta de 18 ani. (2) Statul asigur„ cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.Constitu˛ia Rom‚niei Dreptul la mediu s„n„tos ARTICOLUL 35 (1) Statul recunoa∫te dreptul oric„rei persoane la un mediu Ónconjur„tor s„n„tos ∫i echilibrat ecologic. f„r„ nici un fel de arme. ∫i nici persoanele condamnate. prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„. dac„ nu le este interzis„ asocierea Ón partide politice. (3) Persoanele fizice ∫i juridice au Óndatorirea de a proteja ∫i a ameliora mediul Ónconjur„tor. Dreptul de a fi ales ARTICOLUL 37 (1) Au dreptul de a fi ale∫i cet„˛enii cu drept de vot care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón articolul 16 alineatul (3). (2) Nu au drept de vot debilii sau aliena˛ii mintal. Dreptul de a fi ales Ón Parlamentul European ARTICOLUL 38 Œn condi˛iile ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. la pierderea drepturilor electorale. cet„˛enii rom‚ni au dreptul de a alege ∫i de a fi ale∫i Ón Parlamentul European. (2) Candida˛ii trebuie s„ fi Ómplinit.

femeile au salariu egal cu b„rba˛ii. precum ∫i alte situa˛ii specifice. precum ∫i cele desf„∫urate. a integrit„˛ii sau a independen˛ei Rom‚niei sunt neconstitu˛ionale. magistra˛ii. (3) Durata normal„ a zilei de lucru este. (2) Nu constituie munc„ for˛at„: a) activit„˛ile pentru Óndeplinirea Óndatoririlor militare. Ón sindicate. (2) Partidele sau organiza˛iile care. prin scopurile ori prin activitatea lor. Munca ∫i protec˛ia social„ a muncii ARTICOLUL 41 (1) Dreptul la munc„ nu poate fi Óngr„dit. de cel mult 8 ore. Ón locul acestora. Alegerea profesiei. concediul de odihn„ pl„tit. Acestea privesc securitatea ∫i s„n„tatea salaria˛ilor. (2) Salaria˛ii au dreptul la m„suri de protec˛ie social„. (5) Dreptul la negocieri colective Ón materie de munc„ ∫i caracterul obligatoriu al conven˛iilor colective sunt garantate. (4) Asocia˛iile cu caracter secret sunt interzise. b) munca unei persoane condamnate. Ón perioada de deten˛ie sau de libertate condi˛ionat„. prestat„ Ón condi˛ii normale. membrii activi ai armatei. instituirea unui salariu minim brut pe ˛ar„. militeaz„ Ómpotriva pluralismului politic. prestarea muncii Ón condi˛ii deosebite sau speciale. regimul de munc„ al femeilor ∫i al tinerilor. Interzicerea muncii for˛ate ARTICOLUL 42 (1) Munca for˛at„ este interzis„. precum ∫i a locului de munc„ este liber„. a meseriei sau a ocupa˛iei. din motive religioase sau de con∫tiin˛„. a principiilor statului de drept ori a suveranit„˛ii. (3) Nu pot face parte din partide politice judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale. repausul s„pt„m‚nal. poli˛i∫tii ∫i alte categorii de func˛ionari publici stabilite prin lege organic„. Ón medie. potrivit legii. formarea profesional„. avoca˛ii poporului.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Dreptul de asociere ARTICOLUL 40 (1) Cet„˛enii se pot asocia liber Ón partide politice. (4) La munc„ egal„. 16 . stabilite prin lege. Ón patronate ∫i Ón alte forme de asociere.

revin proprietarului. Dreptul de proprietate privat„ ARTICOLUL 44 (1) Dreptul de proprietate. sunt garantate. cu dreapt„ ∫i prealabil„ desp„gubire. (7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i. (5) Pentru lucr„ri de interes general. religioase. precum ∫i prin mo∫tenire legal„. 17 . Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. precum ∫i pentru alte daune imputabile autorit„˛ii. politice sau de alt„ natur„ discriminatorie a titularilor. Ón condi˛iile prev„zute prin lege organic„. indiferent de titular. economice ∫i sociale. etnice. (3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de utilitate public„. (2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de lege. potrivit legii sau obiceiului. precum ∫i cele care fac parte din obliga˛iile civile normale stabilite de lege. (6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau. Ón caz de divergen˛„. precum ∫i la respectarea celorlalte sarcini care. precum ∫i garan˛iile necesare asigur„rii serviciilor esen˛iale pentru societate. Dreptul la grev„ ARTICOLUL 43 (1) Salaria˛ii au dreptul la grev„ pentru ap„rarea intereselor profesionale. planta˛iilor sau construc˛iilor. precum ∫i crean˛ele asupra statului. autoritatea public„ poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. (4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de trecere silit„ Ón proprietate public„ a unor bunuri pe baza apartenen˛ei sociale. cu obliga˛ia de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului. prin justi˛ie. (2) Legea stabile∫te condi˛iile ∫i limitele exercit„rii acestui drept.Constitu˛ia Rom‚niei c) presta˛iile impuse Ón situa˛ia creat„ de calamit„˛i ori de alt pericol. stabilit„ potrivit legii. pe baz„ de reciprocitate.

(9) Bunurile destinate. Nivelul de trai ARTICOLUL 47 (1) Statul este obligat s„ ia m„suri de dezvoltare economic„ ∫i de protec˛ie social„. Protec˛ia copiilor ∫i a tinerilor ARTICOLUL 49 (1) Copiii ∫i tinerii se bucur„ de un regim special de protec˛ie ∫i de asisten˛„ Ón realizarea drepturilor lor. de desfacere ∫i de nulitate a c„s„toriei se stabilesc prin lege. pe egalitatea acestora ∫i pe dreptul ∫i Óndatorirea p„rin˛ilor de a asigura cre∫terea. educa˛ia ∫i instruirea copiilor. Cet„˛enii au dreptul ∫i la m„suri de asisten˛„ social„. de natur„ s„ asigure cet„˛enilor un nivel de trai decent. folosite sau rezultate din infrac˛iuni ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii. (2) Cet„˛enii au dreptul la pensie. prev„zute de lege. C„s„toria religioas„ poate fi celebrat„ numai dup„ c„s„toria civil„. Caracterul licit al dob‚ndirii se prezum„. 18 . Familia ARTICOLUL 48 (1) Familia se Óntemeiaz„ pe c„s„toria liber consim˛it„ Óntre so˛i. Dreptul la mo∫tenire ARTICOLUL 46 Dreptul la mo∫tenire este garantat. la ajutor de ∫omaj ∫i la alte forme de asigur„ri sociale publice sau private. Libertatea economic„ ARTICOLUL 45 Accesul liber al persoanei la o activitate economic„. la asisten˛„ medical„ Ón unit„˛ile sanitare de stat.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. libera ini˛iativ„ ∫i exercitarea acestora Ón condi˛iile legii sunt garantate. la concediu de maternitate pl„tit. potrivit legii. (2) Condi˛iile de Óncheiere. (3) Copiii din afara c„s„toriei sunt egali Ón fa˛a legii cu cei din c„s„torie.

este Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„ recunoa∫terea dreptului pretins sau a interesului legitim. (2) Organiza˛iile legal constituite au dreptul s„ adreseze peti˛ii exclusiv Ón numele colectivelor pe care le reprezint„. social„. de o autoritate public„. Protec˛ia persoanelor cu handicap ARTICOLUL 50 Persoanele cu handicap se bucur„ de protec˛ie special„. folosirea lor Ón activit„˛i care le-ar d„una s„n„t„˛ii. economic„. Dreptul de peti˛ionare ARTICOLUL 51 (1) Cet„˛enii au dreptul s„ se adreseze autorit„˛ilor publice prin peti˛ii formulate numai Ón numele semnatarilor. Statul asigur„ realizarea unei politici na˛ionale de egalitate a ∫anselor. Ón vederea particip„rii efective a persoanelor cu handicap Ón via˛a comunit„˛ii. (3) Statul r„spunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. (3) Exploatarea minorilor. moralit„˛ii sau care le-ar pune Ón primejdie via˛a ori dezvoltarea normal„ sunt interzise. (4) Autorit„˛ile publice au obliga˛ia s„ r„spund„ la peti˛ii Ón termenele ∫i Ón condi˛iile stabilite potrivit legii. anularea actului ∫i repararea pagubei. R„spunderea statului este stabilit„ Ón condi˛iile legii 19 .Constitu˛ia Rom‚niei (2) Statul acord„ aloca˛ii pentru copii ∫i ajutoare pentru Óngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. printr-un act administrativ sau prin nesolu˛ionarea Ón termenul legal al unei cereri. (4) Minorii sub v‚rsta de 15 ani nu pot fi angaja˛i ca salaria˛i. cultural„ ∫i sportiv„ a ˛„rii. Alte forme de protec˛ie social„ a copiilor ∫i a tinerilor se stabilesc prin lege. (2) Condi˛iile ∫i limitele exercit„rii acestui drept se stabilesc prin lege organic„. Dreptul persoanei v„t„mate de o autoritate public„ ARTICOLUL 52 (1) Persoana v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u ori Óntr-un interes legitim. de prevenire ∫i de tratament ale handicapului. respect‚nd drepturile ∫i Óndatoririle ce revin p„rin˛ilor ∫i tutorilor. (5) Autorit„˛ile publice au obliga˛ia s„ contribuie la asigurarea condi˛iilor pentru participarea liber„ a tinerilor la via˛a politic„. (3) Exercitarea dreptului de peti˛ionare este scutit„ de tax„.

Ap„rarea ˛„rii ARTICOLUL 55 (1) Cet„˛enii au dreptul ∫i obliga˛ia s„ apere Rom‚nia. (2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este necesar„ Óntr-o societate democratic„. precum ∫i militarii. (3) Cet„˛enii pot fi Óncorpora˛i de la v‚rsta de 20 de ani ∫i p‚n„ la v‚rsta de 35 de ani. Ón condi˛iile legii organice. a ordinii. ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. desf„∫urarea instruc˛iei penale. vor depune jur„m‚ntul cerut de lege. s„ fie aplicat„ Ón mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei dreptului sau a libert„˛ii. 20 . Contribu˛ii financiare ARTICOLUL 56 (1) Cet„˛enii au obliga˛ia s„ contribuie. Ón acest scop. prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale. r„spund de Óndeplinirea cu credin˛„ a obliga˛iilor ce le revin ∫i. (2) Cet„˛enii c„rora le sunt Óncredin˛ate func˛ii publice.Legisla˛ie electoral„ – 2004 ∫i nu Ónl„tur„ r„spunderea magistra˛ilor care ∫i-au exercitat func˛ia cu rea-credin˛„ sau grav„ neglijen˛„. a s„n„t„˛ii ori a moralei publice. a drepturilor ∫i a libert„˛ilor cet„˛enilor. Restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i ARTICOLUL 53 (1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune. dup„ caz. la cheltuielile publice. CAPITOLUL III Œndatoririle fundamentale Fidelitatea fa˛„ de ˛ar„ ARTICOLUL 54 (1) Fidelitatea fa˛„ de ˛ar„ este sacr„. cu excep˛ia voluntarilor. (2) Condi˛iile privind Óndeplinirea Óndatoririlor militare se stabilesc prin lege organic„. pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale. M„sura trebuie s„ fie propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o. prin impozite ∫i prin taxe.

(3) Organizarea ∫i func˛ionarea institu˛iei Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organic„. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior.Constitu˛ia Rom‚niei (2) Sistemul legal de impuneri trebuie s„ asigure a∫ezarea just„ a sarcinilor fiscale. Ón limitele stabilite de lege. (2) Avocatul Poporului ∫i adjunc˛ii s„i nu pot Óndeplini nici o alt„ func˛ie public„ sau privat„. pentru ocrotirea drepturilor ∫i a libert„˛ilor cet„˛enilor. Ón afara celor stabilite prin lege. (3) Orice alte presta˛ii sunt interzise. Raportul Ón fa˛a Parlamentului ARTICOLUL 60 Avocatul Poporului prezint„ celor dou„ Camere ale Parlamentului rapoarte. f„r„ s„ Óncalce drepturile ∫i libert„˛ile celorlal˛i. Ón situa˛ii excep˛ionale. CAPITOLUL IV Avocatul Poporului Numirea ∫i rolul ARTICOLUL 58 (1) Avocatul Poporului este numit pe o durat„ de 5 ani pentru ap„rarea drepturilor ∫i libert„˛ilor persoanelor fizice. Adjunc˛ii Avocatului Poporului sunt specializa˛i pe domenii de activitate. Rapoartele pot con˛ine recomand„ri privind legisla˛ia sau m„suri de alt„ natur„. 21 . Exercitarea atribu˛iilor ARTICOLUL 59 (1) Avocatul Poporului Ó∫i exercit„ atribu˛iile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate Ón drepturile ∫i Ón libert„˛ile lor. Exercitarea drepturilor ∫i a libert„˛ilor ARTICOLUL 57 Cet„˛enii rom‚ni. anual sau la cererea acestora. cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii trebuie s„-∫i exercite drepturile ∫i libert„˛ile constitu˛ionale cu bun„-credin˛„. (2) Autorit„˛ile publice sunt obligate s„ asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar Ón exercitarea atribu˛iilor sale.

(3) Num„rul deputa˛ilor ∫i al senatorilor se stabile∫te prin legea electoral„. potrivit legii electorale. Ón condi˛iile legii electorale. Alegerea Camerelor ARTICOLUL 62 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul sunt alese prin vot universal. Cet„˛enii unei minorit„˛i na˛ionale pot fi reprezenta˛i numai de o singur„ organiza˛ie. de asediu sau de urgen˛„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 TITLUL III Autorit„˛ile publice CAPITOLUL I Parlamentul Sec˛iunea 1 Organizare ∫i func˛ionare Rolul ∫i structura ARTICOLUL 61 (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului rom‚n ∫i unica autoritate legiuitoare a ˛„rii. Ón cel mult 20 de zile de la alegeri. (5) Proiectele de legi sau propunerile legislative Ónscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent Ó∫i continu„ procedura Ón noul Parlament. (2) Parlamentul este alc„tuit din Camera Deputa˛ilor ∫i Senat. la convocarea Pre∫edintelui Rom‚niei. (2) Alegerile pentru Camera Deputa˛ilor ∫i pentru Senat se desf„∫oar„ Ón cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. (2) Organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale. Œn aceast„ perioad„ nu poate fi revizuit„ Constitu˛ia ∫i nu pot fi adoptate. Ón raport cu popula˛ia ˛„rii. de r„zboi. (3) Parlamentul nou ales se Óntrune∫te. care se prelunge∫te de drept Ón stare de mobilizare. secret ∫i liber exprimat. Durata mandatului ARTICOLUL 63 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani. 22 . care nu Óntrunesc Ón alegeri num„rul de voturi pentru a fi reprezentate Ón Parlament. (4) Mandatul Camerelor se prelunge∫te p‚n„ la Óntrunirea legal„ a noului Parlament. au dreptul la c‚te un loc de deputat. direct. egal. p‚n„ la Óncetarea acestora. modificate sau abrogate legi organice.

Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor ∫i pre∫edintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. f) aprobarea strategiei na˛ionale de ap„rare a ˛„rii. c) declararea mobiliz„rii totale sau par˛iale. potrivit unui regulament adoptat cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. (2) Camerele Ó∫i desf„∫oar„ lucr„rile ∫i Ón ∫edin˛e comune. d) declararea st„rii de r„zboi. k) Óndeplinirea altor atribu˛ii care. potrivit regulamentului fiec„rei Camere. (4) Fiecare Camer„ Ó∫i constituie comisii permanente ∫i poate institui comisii de anchet„ sau alte comisii speciale. b) aprobarea bugetului de stat ∫i a bugetului asigur„rilor sociale de stat. la propunerea Pre∫edintelui Rom‚niei. h) numirea. i) numirea Avocatului Poporului. (2) Fiecare Camer„ Ó∫i alege un birou permanent. a directorilor serviciilor de informa˛ii ∫i exercitarea controlului asupra activit„˛ii acestor servicii. g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii. (3) Deputa˛ii ∫i senatorii se pot organiza Ón grupuri parlamentare. (5) Birourile permanente ∫i comisiile parlamentare se alc„tuiesc potrivit configura˛iei politice a fiec„rei Camere. potrivit Constitu˛iei sau regulamentului. stabilirea indemniza˛iei ∫i a celorlalte drepturi ale acestora. 23 . pentru: a) primirea mesajului Pre∫edintelui Rom‚niei. Camerele Ó∫i pot constitui comisii comune. ™edin˛ele Camerelor ARTICOLUL 65 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul lucreaz„ Ón ∫edin˛e separate. Membrii birourilor permanente pot fi revoca˛i Ónainte de expirarea mandatului. Resursele financiare ale Camerelor sunt prev„zute Ón bugetele aprobate de acestea. Ceilal˛i membri ai birourilor permanente sunt ale∫i la Ónceputul fiec„rei sesiuni. j) stabilirea statutului deputa˛ilor ∫i al senatorilor. e) suspendarea sau Óncetarea ostilit„˛ilor militare. se exercit„ Ón ∫edin˛„ comun„.Constitu˛ia Rom‚niei Organizarea intern„ ARTICOLUL 64 (1) Organizarea ∫i func˛ionarea fiec„rei Camere se stabilesc prin regulament propriu.

deputa˛ii ∫i senatorii sunt Ón serviciul poporului. (2) Orice mandat imperativ este nul. 24 . (3) Convocarea Camerelor se face de pre∫edin˛ii acestora. Sec˛iunea a 2-a Statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor Mandatul reprezentativ ARTICOLUL 69 (1) Œn exercitarea mandatului. A doua sesiune Óncepe Ón luna septembrie ∫i nu poate dep„∫i sf‚r∫itul lunii decembrie. hot„r‚ri ∫i mo˛iuni. (2) Calitatea de deputat sau de senator Ónceteaz„ la data Óntrunirii legale a Camerelor nou-alese sau Ón caz de demisie. la cererea Pre∫edintelui Rom‚niei. (2) Camerele pot hot„rÓ ca anumite ∫edin˛e s„ fie secrete. sub condi˛ia valid„rii alegerii ∫i a depunerii jur„m‚ntului. a biroului permanent al fiec„rei Camere ori a cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor sau al senatorilor. Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Sesiuni ARTICOLUL 66 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul se Óntrunesc Ón dou„ sesiuni ordinare pe an. (2) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul se Óntrunesc ∫i Ón sesiuni extraordinare. Prima sesiune Óncepe Ón luna februarie ∫i nu poate dep„∫i sf‚r∫itul lunii iunie. Actele juridice ∫i cvorumul legal ARTICOLUL 67 Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul adopt„ legi. de pierdere a drepturilor electorale. Jur„m‚ntul se stabile∫te prin lege organic„. de incompatibilitate ori de deces. Caracterul public al ∫edin˛elor ARTICOLUL 68 (1) ™edin˛ele celor dou„ Camere sunt publice. Mandatul deputa˛ilor ∫i al senatorilor ARTICOLUL 70 (1) Deputa˛ii ∫i senatorii intr„ Ón exerci˛iul mandatului la data Óntrunirii legale a Camerei din care fac parte.

(2) Deputa˛ii ∫i senatorii pot fi urm„ri˛i ∫i trimi∫i Ón judecat„ penal„ pentru fapte care nu au leg„tur„ cu voturile sau cu opiniile politice exprimate Ón exercitarea mandatului. (3) Alte incompatibilit„˛i se stabilesc prin lege organic„. dar nu pot fi perchezi˛iona˛i. cu excep˛ia celei de membru al Guvernului. organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Electorale Permanente. stabilirea indemniza˛iei ∫i a celorlalte drepturi ale acestora. dup„ ascultarea lor. Competen˛a de judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. va dispune imediat revocarea acestei m„suri. deputat ∫i senator. Œn cazul Ón care Camera sesizat„ constat„ c„ nu exist„ temei pentru re˛inere. (3) Prin lege organic„ se reglementeaz„: a) sistemul electoral. Imunitatea parlamentar„ ARTICOLUL 72 (1) Deputa˛ii ∫i senatorii nu pot fi tra∫i la r„spundere juridic„ pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate Ón exercitarea mandatului. Urm„rirea ∫i trimiterea Ón judecat„ penal„ se pot face numai de c„tre Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. (3) Œn caz de infrac˛iune flagrant„. legi organice ∫i legi ordinare.Constitu˛ia Rom‚niei Incompatibilit„˛i ARTICOLUL 71 (1) Nimeni nu poate fi. b) organizarea. Sec˛iunea a 3-a Legiferarea Categorii de legi ARTICOLUL 73 (1) Parlamentul adopt„ legi constitu˛ionale. Ministrul Justi˛iei Ól va informa neÓnt‚rziat pe pre∫edintele Camerei asupra re˛inerii ∫i a perchezi˛iei. deputa˛ii sau senatorii pot fi re˛inu˛i ∫i supu∫i perchezi˛iei. 25 . (2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibil„ cu exercitarea oric„rei func˛ii publice de autoritate. Ón acela∫i timp. c) statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor. re˛inu˛i sau aresta˛i f„r„ Óncuviin˛area Camerei din care fac parte. (2) Legile constitu˛ionale sunt cele de revizuire a Constitu˛iei. func˛ionarea ∫i finan˛area partidelor politice.

sindicatele. senatorilor sau unui num„r de cel pu˛in 100. Cet„˛enii care Ó∫i manifest„ dreptul la ini˛iativ„ legislativ„ trebuie s„ provin„ din cel pu˛in un sfert din jude˛ele ˛„rii. (4) Deputa˛ii. a Ministerului Public ∫i a Cur˛ii de Conturi. 26 . k) contenciosul administrativ.Legisla˛ie electoral„ – 2004 d) organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului. a instan˛elor judec„tore∫ti. respectiv Ón municipiul Bucure∫ti. j) statutul func˛ionarilor publici. senatorii ∫i cet„˛enii care exercit„ dreptul la ini˛iativ„ legislativ„ pot prezenta propuneri legislative numai Ón forma cerut„ pentru proiectele de legi. dup„ caz. cele cu caracter interna˛ional. r) statutul minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia. patronatele ∫i protec˛ia social„. o) organizarea administra˛iei publice locale. e) organizarea Guvernului ∫i a Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii. a teritoriului. (5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai Ónt‚i Camerei competente s„ le adopte. Ini˛iativa legislativ„ ARTICOLUL 74 (1) Ini˛iativa legislativ„ apar˛ine. h) infrac˛iunile. t) celelalte domenii pentru care Ón Constitu˛ie se prevede adoptarea de legi organice. s) regimul general al cultelor. m) regimul juridic general al propriet„˛ii ∫i al mo∫tenirii. iar Ón fiecare din aceste jude˛e. precum ∫i regimul general privind autonomia local„. (2) Nu pot face obiectul ini˛iativei legislative a cet„˛enilor problemele fiscale. g) regimul st„rii de asediu ∫i al st„rii de urgen˛„. p) regimul general privind raporturile de munc„. trebuie s„ fie Ónregistrate cel pu˛in 5. amnistia ∫i gra˛ierea. f) regimul st„rii de mobilizare par˛ial„ sau total„ a for˛elor armate ∫i al st„rii de r„zboi. ca prim„ Camer„ sesizat„. ca prim„ Camer„ sesizat„. deputa˛ilor. pedepsele ∫i regimul execut„rii acestora. n) organizarea general„ a Ónv„˛„m‚ntului. l) organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Superior al Magistraturii. Guvernului.000 de semn„turi Ón sprijinul acestei ini˛iative. i) acordarea amnistiei sau a gra˛ierii colective. (3) Guvernul Ó∫i exercit„ ini˛iativa legislativ„ prin transmiterea proiectului de lege c„tre Camera competent„ s„ Ól adopte.000 de cet„˛eni cu drept de vot.

articolul 73 alineatul (3) literele e). articolul 120 alineatul (2). precum ∫i proiectele legilor organice prev„zute la articolul 31 alineatul (5). o). l).Constitu˛ia Rom‚niei Sesizarea Camerelor ARTICOLUL 75 (1) Se supun spre dezbatere ∫i adoptare Camerei Deputa˛ilor. articolul 118 alineatele (2) ∫i (3). ca prim„ Camer„ sesizat„. Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii ∫i adopt„rii. (3) La cererea Guvernului sau din proprie ini˛iativ„. articolul 117 alineatul (3). stabilit„ potrivit regulamentului fiec„rei Camere. n). k). articolul 79 alineatul (2). Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedur„ de urgen˛„. articolul 102 alineatul (3). proiectele de legi ∫i propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri interna˛ionale ∫i a m„surilor legislative ce rezult„ din aplicarea acestor tratate sau acorduri. ca prim„ Camer„ sesizat„. numai pentru prevederea respectiv„. care va decide definitiv Ón procedur„ de urgen˛„. Senatului. Œn cazul dep„∫irii acestor termene se consider„ c„ proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. (5) Dispozi˛iile alineatului (4) referitoare la Óntoarcerea legii se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i Ón cazul Ón care Camera decizional„ adopt„ o prevedere pentru care competen˛a decizional„ apar˛ine primei Camere. proiectul sau propunerea legislativ„ se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. articolul 105 alineatul (2). legea se Óntoarce la prima Camer„ sesizat„. (4) Œn cazul Ón care prima Camer„ sesizat„ adopt„ o prevedere care. Œn caz contrar. articolul 55 alineatul (2). potrivit alineatului (1). 27 . prevederea este definitiv adoptat„ dac„ ∫i cea de-a doua Camer„ este de acord. articolul 58 alineatul (3). Adoptarea legilor ∫i a hot„r‚rilor ARTICOLUL 76 (1) Legile organice ∫i hot„r‚rile privind regulamentele Camerelor se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor fiec„rei Camere. (2) Prima Camer„ sesizat„ se pronun˛„ Ón termen de 45 de zile. (2) Legile ordinare ∫i hot„r‚rile se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i din fiecare Camer„. (3) Dup„ adoptare sau respingere de c„tre prima Camer„ sesizat„. articolul 40 alineatul (3). intr„ Ón competen˛a sa decizional„. articolul 126 alineatele (4) ∫i (5) ∫i articolul 142 alineatul (5). Pentru coduri ∫i alte legi de complexitate deosebit„ termenul este de 60 de zile.

Consiliul Legislativ ARTICOLUL 79 (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului. (2) Œnainte de promulgare. 28 . (2) Pre∫edintele Rom‚niei vegheaz„ la respectarea Constitu˛iei ∫i la buna func˛ionare a autorit„˛ilor publice. (3) Dac„ Pre∫edintele a cerut reexaminarea legii ori dac„ s-a cerut verificarea constitu˛ionalit„˛ii ei. Pre∫edintelui Rom‚niei. precum ∫i Óntre stat ∫i societate. (2) Œnfiin˛area. Intrarea Ón vigoare a legii ARTICOLUL 78 Legea se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i intr„ Ón vigoare la 3 zile de la data public„rii sau la o dat„ ulterioar„ prev„zut„ Ón textul ei. prin care i s-a confirmat constitu˛ionalitatea. El ˛ine eviden˛a oficial„ a legisla˛iei Rom‚niei. spre promulgare. Œn acest scop. promulgarea legii se face Ón cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup„ reexaminare sau de la primirea deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale. CAPITOLUL II Pre∫edintele Rom‚niei Rolul Pre∫edintelui ARTICOLUL 80 (1) Pre∫edintele Rom‚niei reprezint„ statul rom‚n ∫i este garantul independen˛ei na˛ionale. Promulgarea legii se face Ón termen de cel mult 20 de zile de la primire. o singur„ dat„. organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organic„. unific„rii ∫i coordon„rii Óntregii legisla˛ii. Pre∫edintele poate cere Parlamentului. reexaminarea legii.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Promulgarea legii ARTICOLUL 77 (1) Legea se trimite. care avizeaz„ proiectele de acte normative Ón vederea sistematiz„rii. al unit„˛ii ∫i al integrit„˛ii teritoriale a ˛„rii. Pre∫edintele exercit„ func˛ia de mediere Óntre puterile statului.

se organizeaz„ al doilea tur de scrutin. (4) Nici o persoan„ nu poate Óndeplini func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei dec‚t pentru cel mult dou„ mandate. Ón primul tur de scrutin. secret ∫i liber exprimat. independen˛a. s„ ap„r democra˛ia. (2) Candidatul a c„rui alegere a fost validat„ depune Ón fa˛a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului. Pre∫edintele Rom‚niei nu poate fi membru al unui partid ∫i nu poate Óndeplini nici o alt„ func˛ie public„ sau privat„. (2) Este declarat ales candidatul care a Óntrunit. Acestea pot fi ∫i succesive. majoritatea de voturi ale aleg„torilor Ónscri∫i Ón listele electorale. (3) Mandatul Pre∫edintelui Rom‚niei poate fi prelungit. Este declarat ales candidatul care a ob˛inut cel mai mare num„r de voturi. (3) Œn cazul Ón care nici unul dintre candida˛i nu a Óntrunit aceast„ majoritate.Constitu˛ia Rom‚niei Alegerea Pre∫edintelui ARTICOLUL 81 (1) Pre∫edintele Rom‚niei este ales prin vot universal. unitatea ∫i integritatea teritorial„ a Rom‚niei. urm„torul jur„m‚nt: îJur s„-mi d„ruiesc toat„ puterea ∫i priceperea pentru prop„∫irea spiritual„ ∫i material„ a poporului rom‚n. A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!“. Validarea mandatului ∫i depunerea jur„m‚ntului ARTICOLUL 82 (1) Rezultatul alegerilor pentru func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei este validat de Curtea Constitu˛ional„. Ón ∫edin˛„ comun„. suveranitatea. Durata mandatului ARTICOLUL 83 (1) Mandatul Pre∫edintelui Rom‚niei este de 5 ani ∫i se exercit„ de la data depunerii jur„m‚ntului. Incompatibilit„˛i ∫i imunit„˛i ARTICOLUL 84 (1) Œn timpul mandatului. (2) Pre∫edintele Rom‚niei Ó∫i exercit„ mandatul p‚n„ la depunerea jur„m‚ntului de Pre∫edintele nou ales. s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii. Óntre primii doi candida˛i stabili˛i Ón ordinea num„rului de voturi ob˛inute Ón primul tur. Ón caz de r„zboi sau de catastrof„. direct. egal. drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale ale cet„˛enilor. prin lege organic„. 29 .

Mesaje ARTICOLUL 88 Pre∫edintele Rom‚niei adreseaz„ Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale na˛iunii. Participarea la ∫edin˛ele Guvernului ARTICOLUL 87 (1) Pre∫edintele Rom‚niei poate lua parte la ∫edin˛ele Guvernului Ón care se dezbat probleme de interes na˛ional privind politica extern„. Dizolvarea Parlamentului ARTICOLUL 89 (1) Dup„ consultarea pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ∫i a liderilor grupurilor parlamentare. Consultarea Guvernului ARTICOLUL 86 Pre∫edintele Rom‚niei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente ∫i de importan˛„ deosebit„. dac„ acesta nu a acordat votul de Óncredere pentru 30 . Ón alte situa˛ii. (2) Œn caz de remaniere guvernamental„ sau de vacan˛„ a postului. (2) Pre∫edintele Rom‚niei prezideaz„ ∫edin˛ele Guvernului la care particip„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (2) Pre∫edintele Rom‚niei se bucur„ de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplic„ Ón mod corespunz„tor. Pre∫edintele Rom‚niei poate s„ dizolve Parlamentul. la propunerea primului-ministru. Numirea Guvernului ARTICOLUL 85 (1) Pre∫edintele Rom‚niei desemneaz„ un candidat pentru func˛ia de prim-ministru ∫i nume∫te Guvernul pe baza votului de Óncredere acordat de Parlament. Pre∫edintele revoc„ ∫i nume∫te. pe unii membri ai Guvernului. Pre∫edintele Rom‚niei va putea exercita atribu˛ia prev„zut„ la alineatul (2) numai pe baza aprob„rii Parlamentului. acordat„ la propunerea primului-ministru. (3) Dac„ prin propunerea de remaniere se schimb„ structura sau compozi˛ia politic„ a Guvernului. la cererea primului-ministru. ap„rarea ˛„rii. asigurarea ordinii publice ∫i.

de asediu sau de urgen˛„.Constitu˛ia Rom‚niei formarea Guvernului Ón termen de 60 de zile de la prima solicitare ∫i numai dup„ respingerea a cel pu˛in dou„ solicit„ri de Ónvestitur„. de r„zboi. Referendumul ARTICOLUL 90 Pre∫edintele Rom‚niei. Pre∫edintele Rom‚niei ia m„suri pentru respingerea agresiunii ∫i le aduce neÓnt‚rziat la cuno∫tin˛„ Parlamentului. voin˛a cu privire la probleme de interes na˛ional. (2) El poate declara. (3) Reprezentan˛ii diplomatici ai altor state sunt acredita˛i pe l‚ng„ Pre∫edintele Rom‚niei. (3) Parlamentul nu poate fi dizolvat Ón ultimele 6 luni ale mandatului Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i nici Ón timpul st„rii de mobilizare. Numai Ón cazuri excep˛ionale. acrediteaz„ ∫i recheam„ reprezentan˛ii diplomatici ai Rom‚niei ∫i aprob„ Ónfiin˛area. Dac„ Parlamentul nu se afl„ Ón sesiune. negociate de Guvern. cu aprobarea prealabil„ a Parlamentului. la propunerea Guvernului. desfiin˛area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. (2) Œn cursul unui an. (3) Œn caz de agresiune armat„ Óndreptat„ Ómpotriva ˛„rii. ∫i le supune spre ratificare Parlamentului. el se convoac„ de drept Ón 24 de ore de la declan∫area agresiunii. se aprob„ sau se ratific„ potrivit procedurii stabilite prin lege. 31 . Atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii ARTICOLUL 92 (1) Pre∫edintele Rom‚niei este comandantul for˛elor armate ∫i Óndepline∫te func˛ia de pre∫edinte al Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii. Celelalte tratate ∫i acorduri interna˛ionale se Óncheie. (2) Pre∫edintele. poate cere poporului s„-∫i exprime. hot„r‚rea Pre∫edintelui se supune ulterior aprob„rii Parlamentului. Parlamentul poate fi dizolvat o singur„ dat„. dup„ consultarea Parlamentului. Ón cel mult 5 zile de la adoptare. prin referendum. Óntr-un termen rezonabil. mobilizarea par˛ial„ sau total„ a for˛elor armate. Atribu˛ii Ón domeniul politicii externe ARTICOLUL 91 (1) Pre∫edintele Óncheie tratate interna˛ionale Ón numele Rom‚niei. printr-un mesaj.

Ón condi˛iile prev„zute de lege. neÓnt‚rziat. cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. d) acord„ gra˛ierea individual„. Ón ∫edin˛„ comun„. starea de asediu sau starea de urgen˛„ Ón Óntreaga ˛ar„ ori Ón unele unit„˛i administrativ-teritoriale ∫i solicit„ Parlamentului Óncuviin˛area m„surii adoptate. Suspendarea din func˛ie ARTICOLUL 95 (1) Œn cazul s„v‚r∫irii unor fapte grave prin care Óncalc„ prevederile Constitu˛iei. (2) Propunerea de suspendare din func˛ie poate fi ini˛iat„ de cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se aduce. Ón ∫edin˛„ comun„. neÓnt‚rziat. c) nume∫te Ón func˛ii publice. dup„ consultarea Cur˛ii Constitu˛ionale. de general ∫i de amiral. Alte atribu˛ii ARTICOLUL 94 Pre∫edintele Rom‚niei Óndepline∫te ∫i urm„toarele atribu˛ii: a) confer„ decora˛ii ∫i titluri de onoare. Pre∫edintele Rom‚niei poate fi suspendat din func˛ie de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (4) Œn caz de mobilizare sau de r„zboi Parlamentul Ó∫i continu„ activitatea pe toat„ durata acestor st„ri. iar dac„ nu se afl„ Ón sesiune. la cuno∫tin˛„ Pre∫edintelui. (3) Dac„ propunerea de suspendare din func˛ie este aprobat„. el se convoac„ de drept Ón cel mult 48 de ore de la instituirea st„rii de asediu sau a st„rii de urgen˛„ ∫i func˛ioneaz„ pe toat„ durata acestora. Punerea sub acuzare ARTICOLUL 96 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul. (2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi ini˛iat„ de majoritatea deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se aduce. (2) Dac„ Parlamentul nu se afl„ Ón sesiune. la 32 . b) acord„ gradele de mare∫al. se convoac„ de drept Ón 24 de ore de la declararea lor. pot hot„rÓ punerea sub acuzare a Pre∫edintelui Rom‚niei pentru Ónalt„ tr„dare. Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un referendum pentru demiterea Pre∫edintelui. cu votul a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. Pre∫edintele poate da Parlamentului explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„. potrivit legii. Ón cel mult 5 zile de la luarea acesteia. M„suri excep˛ionale ARTICOLUL 93 (1) Pre∫edintele Rom‚niei instituie.

(2) Atribu˛iile prev„zute la articolele 88—90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului func˛iei preziden˛iale. 33 . se aplic„ articolul 95 ∫i articolul 98. Ón ordine. Actele Pre∫edintelui ARTICOLUL 100 (1) Œn exercitarea atribu˛iilor sale. (3) De la data punerii sub acuzare ∫i p‚n„ la data demiterii Pre∫edintele este suspendat de drept. Pre∫edintele este demis de drept la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii de condamnare. Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Pre∫edinte. articolul 93 alineatul (1) ∫i articolul 94 literele a). b) ∫i d) se contrasemneaz„ de primul-ministru. (4) Competen˛a de judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. Interimatul func˛iei ARTICOLUL 98 (1) Dac„ func˛ia de Pre∫edinte devine vacant„ ori dac„ Pre∫edintele este suspendat din func˛ie sau dac„ se afl„ Ón imposibilitate temporar„ de a-∫i exercita atribu˛iile. de pre∫edintele Senatului sau de pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor. de demitere din func˛ie. Vacan˛a func˛iei ARTICOLUL 97 (1) Vacan˛a func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei intervine Ón caz de demisie. (2) Œn termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacan˛a func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei. Nepublicarea atrage inexisten˛a decretului. articolul 92 alineatele (2) ∫i (3). interimatul se asigur„. de imposibilitate definitiv„ a exercit„rii atribu˛iilor sau de deces. prin care se Óncalc„ prevederile Constitu˛iei. (2) Decretele emise de Pre∫edintele Rom‚niei Ón exercitarea atribu˛iilor sale prev„zute Ón articolul 91 alineatele (1) ∫i (2).Constitu˛ia Rom‚niei cuno∫tin˛„ Pre∫edintelui Rom‚niei pentru a putea da explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„. R„spunderea pre∫edintelui interimar ARTICOLUL 99 Dac„ persoana care asigur„ interimatul func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei s„v‚r∫e∫te fapte grave. Pre∫edintele Rom‚niei emite decrete care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei.

Óncep‚nd de la data depunerii jur„m‚ntului. (2) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale. Ón fa˛a Pre∫edintelui Rom‚niei. a partidelor reprezentate Ón Parlament. Guvernul coopereaz„ cu organismele sociale interesate. (2) Candidatul pentru func˛ia de prim-ministru va cere. Parlamentul acord„ Óncredere Guvernului cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. (2) Guvernul Ón Óntregul s„u ∫i fiecare membru Ón parte Ó∫i exercit„ mandatul. Ón termen de 10 zile de la desemnare. Ón ∫edin˛„ comun„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Indemniza˛ia ∫i celelalte drepturi ARTICOLUL 101 Indemniza˛ia ∫i celelalte drepturi ale Pre∫edintelui Rom‚niei se stabilesc prin lege. Jur„m‚ntul de credin˛„ ARTICOLUL 104 (1) Primul-ministru. asigur„ realizarea politicii interne ∫i externe a ˛„rii ∫i exercit„ conducerea general„ a administra˛iei publice. (3) Programul ∫i lista Guvernului se dezbat de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat. 34 . mini∫trii ∫i ceilal˛i membri ai Guvernului vor depune individual. jur„m‚ntul de la articolul 82. votul de Óncredere al Parlamentului asupra programului ∫i a Óntregii liste a Guvernului. (3) Guvernul este alc„tuit din prim-ministru. Ón urma consult„rii partidului care are majoritatea absolut„ Ón Parlament ori. mini∫tri ∫i al˛i membri stabili˛i prin lege organic„. Œnvestitura ARTICOLUL 103 (1) Pre∫edintele Rom‚niei desemneaz„ un candidat pentru func˛ia de prim-ministru. CAPITOLUL III Guvernul Rolul ∫i structura ARTICOLUL 102 (1) Guvernul. potrivit programului s„u de guvernare acceptat de Parlament. dac„ nu exist„ o asemenea majoritate.

pentru o perioad„ de cel mult 45 de zile. Ón limitele ∫i Ón condi˛iile prev„zute de aceasta. Primul-ministru ARTICOLUL 107 (1) Primul-ministru conduce Guvernul ∫i coordoneaz„ activitatea membrilor acestuia. (3) Dac„ primul-ministru se afl„ Ón una dintre situa˛iile prev„zute la articolul 106. (2) Pre∫edintele Rom‚niei nu-l poate revoca pe primul-ministru. a revoc„rii. pe perioada imposibilit„˛ii exercit„rii atribu˛iilor. care se dezbat cu prioritate. Œncetarea func˛iei de membru al Guvernului ARTICOLUL 106 Func˛ia de membru al Guvernului Ónceteaz„ Ón urma demisiei. precum ∫i Ón alte cazuri prev„zute de lege. (2) Hot„r‚rile se emit pentru organizarea execut„rii legilor. Pre∫edintele Rom‚niei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar. De asemenea.Constitu˛ia Rom‚niei Incompatibilit„˛i ARTICOLUL 105 (1) Func˛ia de membru al Guvernului este incompatibil„ cu exercitarea altei func˛ii publice de autoritate. cu excep˛ia revoc„rii. 35 . la propunerea primului-ministru. a st„rii de incompatibilitate. a decesului. De asemenea. (2) Alte incompatibilit„˛i se stabilesc prin lege organic„. p‚n„ la formarea noului Guvern. cu excep˛ia celei de deputat sau de senator. Interimatul. (3) Ordonan˛ele se emit Ón temeiul unei legi speciale de abilitare. a pierderii drepturilor electorale. respect‚nd atribu˛iile ce le revin. (4) Prevederile alineatului (3) se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i celorlal˛i membri ai Guvernului. Actele Guvernului ARTICOLUL 108 (1) Guvernul adopt„ hot„r‚ri ∫i ordonan˛e. sau este Ón imposibilitate de a-∫i exercita atribu˛iile. ea este incompatibil„ cu exercitarea unei func˛ii de reprezentare profesional„ salarizate Ón cadrul organiza˛iilor cu scop comercial. Ónceteaz„ dac„ primul-ministru Ó∫i reia activitatea Ón Guvern. prezint„ Camerei Deputa˛ilor sau Senatului rapoarte ∫i declara˛ii cu privire la politica Guvernului. pentru a Óndeplini atribu˛iile primului-ministru.

(4) Guvernul al c„rui mandat a Óncetat potrivit alineatelor (1) ∫i (2) Óndepline∫te numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (4) Hot„r‚rile ∫i ordonan˛ele adoptate de Guvern se semneaz„ de primul-ministru. Senatul ∫i Pre∫edintele Rom‚niei au dreptul s„ cear„ urm„rirea penal„ a membrilor Guvernului pentru faptele s„v‚r∫ite Ón exerci˛iul func˛iei lor. Trimiterea Ón judecat„ a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din func˛ie. Hot„r‚rile care au caracter militar se comunic„ numai institu˛iilor interesate. Competen˛a de judecat„ apar˛ine Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. sunt obligate s„ prezinte 36 . p‚n„ la depunerea jur„m‚ntului de membrii noului Guvern. Fiecare membru al Guvernului r„spunde politic solidar cu ceilal˛i membri pentru activitatea Guvernului ∫i pentru actele acestuia. Œncetarea mandatului ARTICOLUL 110 (1) Guvernul Ó∫i exercit„ mandatul p‚n„ la data valid„rii alegerilor parlamentare generale. (2) Guvernul este demis la data retragerii de c„tre Parlament a Óncrederii acordate sau dac„ primul-ministru se afl„ Ón una dintre situa˛iile prev„zute la articolul 106. (3) Œn situa˛iile prev„zute Ón alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. Ón cadrul controlului parlamentar al activit„˛ii lor. Nepublicarea atrage inexisten˛a hot„r‚rii sau a ordonan˛ei. R„spunderea membrilor Guvernului ARTICOLUL 109 (1) Guvernul r„spunde politic numai Ón fa˛a Parlamentului pentru Óntreaga sa activitate. CAPITOLUL IV Raporturile Parlamentului cu Guvernul Informarea Parlamentului ARTICOLUL 111 (1) Guvernul ∫i celelalte organe ale administra˛iei publice. ori este Ón imposibilitatea de a-∫i exercita atribu˛iile mai mult de 45 de zile. (2) Numai Camera Deputa˛ilor. cu excep˛ia revoc„rii. se contrasemneaz„ de mini∫trii care au obliga˛ia punerii lor Ón executare ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. (3) Cazurile de r„spundere ∫i pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerial„. Pre∫edintele Rom‚niei poate dispune suspendarea acestora din func˛ie. Dac„ s-a cerut urm„rirea penal„.

prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora. Mo˛iunea de cenzur„ ARTICOLUL 113 (1) Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul. (2) Membrii Guvernului au acces la lucr„rile Parlamentului. Ón aceea∫i sesiune. Ón ∫edin˛„ comun„. Œntreb„ri. solicitarea inform„rii este obligatorie. Angajarea r„spunderii Guvernului ARTICOLUL 114 (1) Guvernul Ó∫i poate angaja r„spunderea Ón fa˛a Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului. o nou„ mo˛iune de cenzur„. (2) Guvernul este demis dac„ o mo˛iune de cenzur„. Ón ∫edin˛„ comun„. asupra unui program. dup„ caz. (3) Mo˛iunea de cenzur„ se dezbate dup„ 3 zile de la data c‚nd a fost prezentat„ Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere. (4) Dac„ mo˛iunea de cenzur„ a fost respins„. deputa˛ii ∫i senatorii care au semnat-o nu mai pot ini˛ia. participarea lor este obligatorie. cu privire la o problem„ ce a f„cut obiectul unei interpel„ri.Constitu˛ia Rom‚niei informa˛iile ∫i documentele cerute de Camera Deputa˛ilor. Ón condi˛iile prev„zute de regulamentele celor dou„ Camere ale Parlamentului. Œn cazul Ón care o ini˛iativ„ legislativ„ implic„ modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigur„rilor sociale de stat. depus„ Ón termen de 3 zile de la prezentarea programului. a declara˛iei de 37 . cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. Dac„ li se solicit„ prezen˛a. a unei declara˛ii de politic„ general„ sau a unui proiect de lege. interpel„ri ∫i mo˛iuni simple ARTICOLUL 112 (1) Guvernul ∫i fiecare dintre membrii s„i au obliga˛ia s„ r„spund„ la Óntreb„rile sau la interpel„rile formulate de deputa˛i sau de senatori. pot retrage Óncrederea acordat„ Guvernului prin adoptarea unei mo˛iuni de cenzur„. de Senat sau de comisiile parlamentare. cu excep˛ia cazului Ón care Guvernul Ó∫i angajeaz„ r„spunderea potrivit articolului 114. (2) Mo˛iunea de cenzur„ poate fi ini˛iat„ de cel pu˛in o p„trime din num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se comunic„ Guvernului la data depunerii. (2) Camera Deputa˛ilor sau Senatul poate adopta o mo˛iune simpl„ prin care s„-∫i exprime pozi˛ia cu privire la o problem„ de politic„ intern„ sau extern„ ori.

(3) Dac„ Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2). p‚n„ la Ómplinirea termenului de abilitare. (6) Ordonan˛ele de urgen˛„ nu pot fi adoptate Ón domeniul legilor constitu˛ionale. av‚nd obliga˛ia de a motiva urgen˛a Ón cuprinsul acestora. dup„ caz. cu amendamente acceptate de Guvern. (4) Guvernul poate adopta ordonan˛e de urgen˛„ numai Ón situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„. (3) Dac„ legea de abilitare o cere. (5) Ordonan˛a de urgen˛„ intr„ Ón vigoare numai dup„ depunerea sa spre dezbatere Ón procedur„ de urgen˛„ la Camera competent„ s„ fie sesizat„ ∫i dup„ publicarea ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. dac„ nu se afl„ Ón sesiune. 38 .Legisla˛ie electoral„ – 2004 politic„ general„ sau a proiectului de lege. Ón mod obligatoriu. Nerespectarea termenului atrage Óncetarea efectelor ordonan˛ei. se convoac„ Ón mod obligatoriu Ón 5 zile de la depunere sau. se consider„ adoptat. nu pot afecta regimul institu˛iilor fundamentale ale statului. Ordonan˛a de urgen˛„ cuprinz‚nd norme de natura legii organice se aprob„ cu majoritatea prev„zut„ la articolul 76 alineatul (1). Delegarea legislativ„ ARTICOLUL 115 (1) Parlamentul poate adopta o lege special„ de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonan˛e Ón domenii care nu fac obiectul legilor organice. de la trimitere. iar aplicarea programului sau a declara˛iei de politic„ general„ devine obligatorie pentru Guvern. Camerele. drepturile. proiectul de lege prezentat. Camera sesizat„ nu se pronun˛„ asupra ordonan˛ei. drepturile electorale ∫i nu pot viza m„suri de trecere silit„ a unor bunuri Ón proprietate public„. dezbaterea acesteia se va face Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere. a fost votat„ Ón condi˛iile articolului 113. domeniul ∫i data p‚n„ la care se pot emite ordonan˛e. aceasta este considerat„ adoptat„ ∫i se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea Ón procedur„ de urgen˛„. (4) Œn cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3). potrivit procedurii legislative. ordonan˛ele se supun aprob„rii Parlamentului. modificat sau completat. (2) Legea de abilitare va stabili. Dac„ Ón termen de cel mult 30 de zile de la depunere. libert„˛ile ∫i Óndatoririle prev„zute de Constitu˛ie. dup„ caz.

(2) Guvernul ∫i ministerele. For˛ele armate ARTICOLUL 118 (1) Armata este subordonat„ exclusiv voin˛ei poporului pentru garantarea suveranit„˛ii. Ón subordinea lor. precum ∫i statutul cadrelor militare. se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ potrivit legii. se stabilesc prin lege organic„. armata contribuie la ap„rarea colectiv„ Ón sistemele de alian˛„ militar„ ∫i particip„ la ac˛iuni privind men˛inerea sau restabilirea p„cii. pot Ónfiin˛a organe de specialitate. m„surile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonan˛ei. a independen˛ei ∫i a unit„˛ii statului. Œn condi˛iile legii ∫i ale tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. numai dac„ legea le recunoa∫te aceast„ competen˛„. (8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa. (2) Structura sistemului na˛ional de ap„rare. cu avizul Cur˛ii de Conturi.Constitu˛ia Rom‚niei (7) Ordonan˛ele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprob„ sau se resping printr-o lege Ón care vor fi cuprinse ∫i ordonan˛ele ale c„ror efecte au Óncetat potrivit alineatului (3). CAPITOLUL V Administra˛ia public„ Sec˛iunea 1 Administra˛ia public„ central„ de specialitate Structura ARTICOLUL 116 (1) Ministerele se organizeaz„ numai Ón subordinea Guvernului. (2) Alte organe de specialitate se pot organiza Ón subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorit„˛i administrative autonome. dac„ este cazul. a integrit„˛ii teritoriale a ˛„rii ∫i a democra˛iei constitu˛ionale. preg„tirea popula˛iei. a economiei ∫i a teritoriului pentru ap„rare. 39 . Œnfiin˛area ARTICOLUL 117 (1) Ministerele se Ónfiin˛eaz„. (3) Autorit„˛i administrative autonome se pot Ónfiin˛a prin lege organic„.

Ón condi˛iile legii. Ón condi˛iile legii. (3) Autorit„˛ile prev„zute la alineatul (1) se pot constitui ∫i Ón subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. ca autorit„˛i administrative autonome ∫i rezolv„ treburile publice din comune ∫i din ora∫e. Ón mod corespunz„tor. autonomiei locale ∫i deconcentr„rii serviciilor publice. ∫i celorlalte componente ale for˛elor armate stabilite potrivit legii. Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„. precum ∫i la ac˛iuni de men˛inere sau de restabilire a p„cii. 40 . sunt consiliile locale alese ∫i primarii ale∫i. (4) Organizarea de activit„˛i militare sau paramilitare Ón afara unei autorit„˛i statale este interzis„. participarea la men˛inerea securit„˛ii interna˛ionale ∫i la ap„rarea colectiv„ Ón sistemele de alian˛„ militar„. Sec˛iunea a 2-a Administra˛ia public„ local„ Principii de baz„ ARTICOLUL 120 (1) Administra˛ia public„ din unit„˛ile administrativ-teritoriale se Óntemeiaz„ pe principiile descentraliz„rii. (5) Pe teritoriul Rom‚niei pot intra. prin care se realizeaz„ autonomia local„ Ón comune ∫i Ón ora∫e. (2) Consiliile locale ∫i primarii func˛ioneaz„.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (3) Prevederile alineatelor (1) ∫i (2) se aplic„. Consiliul Suprem de Ap„rare a fi„rii ARTICOLUL 119 Consiliul Suprem de Ap„rare a fi„rii organizeaz„ ∫i coordoneaz„ unitar activit„˛ile care privesc ap„rarea ˛„rii ∫i securitatea na˛ional„. Autorit„˛i comunale ∫i or„∫ene∫ti ARTICOLUL 121 (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice. (2) Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care cet„˛enii apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale au o pondere semnificativ„ se asigur„ folosirea limbii minorit„˛ii na˛ionale respective Ón scris ∫i oral Ón rela˛iile cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale ∫i cu serviciile publice deconcentrate. desf„∫ura opera˛iuni sau trece trupe str„ine numai Ón condi˛iile legii sau ale tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte. sta˛iona.

CAPITOLUL VI Autoritatea judec„toreasc„ Sec˛iunea 1 Instan˛ele judec„tore∫ti Œnf„ptuirea justi˛iei ARTICOLUL 124 (1) Justi˛ia se Ónf„ptuie∫te Ón numele legii. Ón fa˛a instan˛ei de contencios administrativ. Ón cazul Ón care consider„ actul ilegal. Prefectul ARTICOLUL 123 (1) Guvernul nume∫te un prefect Ón fiecare jude˛ ∫i Ón municipiul Bucure∫ti. nu exist„ raporturi de subordonare. pe de o parte. 41 . (4) Œntre prefec˛i. Ón vederea realiz„rii serviciilor publice de interes jude˛ean. pe de alt„ parte.Constitu˛ia Rom‚niei Consiliul jude˛ean ARTICOLUL 122 (1) Consiliul jude˛ean este autoritatea administra˛iei publice pentru coordonarea activit„˛ii consiliilor comunale ∫i or„∫ene∫ti. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local ∫i conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe ale administra˛iei publice centrale din unit„˛ile administrativ-teritoriale. precum ∫i consiliile jude˛ene ∫i pre∫edin˛ii acestora. Actul atacat este suspendat de drept. (2) Consiliul jude˛ean este ales ∫i func˛ioneaz„ Ón condi˛iile legii. (3) Judec„torii sunt independen˛i ∫i se supun numai legii. un act al consiliului jude˛ean. consiliile locale ∫i primari. (3) Atribu˛iile prefectului se stabilesc prin lege organic„. al celui local sau al primarului. Statutul judec„torilor ARTICOLUL 125 (1) Judec„torii numi˛i de Pre∫edintele Rom‚niei sunt inamovibili. (2) Justi˛ia este unic„. (5) Prefectul poate ataca. impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i. Ón condi˛iile legii.

Prin lege organic„ pot fi Ónfiin˛ate instan˛e specializate Ón anumite materii. (2) Cet„˛enii rom‚ni apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale au dreptul s„ se exprime Ón limba matern„ Ón fa˛a instan˛elor de judecat„. transferarea ∫i sanc˛ionarea judec„torilor sunt de competen˛a Consiliului Superior al Magistraturii. cu posibilitatea particip„rii. precum ∫i a actelor de comandament cu caracter militar. Instan˛ele judec„tore∫ti ARTICOLUL 126 (1) Justi˛ia se realizeaz„ prin Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e judec„tore∫ti stabilite de lege. (4) Compunerea Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i regulile de func˛ionare a acesteia se stabilesc prin lege organic„. potrivit competen˛ei sale. (2) Competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege. (6) Controlul judec„toresc al actelor administrative ale autorit„˛ilor publice. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior. precum ∫i promovarea. afar„ de cazurile prev„zute de lege. Caracterul public al dezbaterilor ARTICOLUL 127 ™edin˛ele de judecat„ sunt publice. a unor persoane din afara magistraturii.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (2) Propunerile de numire. cu excep˛ia celor care privesc raporturile cu Parlamentul. Folosirea limbii materne ∫i a interpretului Ón justi˛ie ARTICOLUL 128 (1) Procedura judiciar„ se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„. Ón condi˛iile legii sale organice. 42 . (5) Este interzis„ Ónfiin˛area de instan˛e extraordinare. prin dispozi˛ii din ordonan˛e declarate neconstitu˛ionale. este garantat. Ón condi˛iile legii organice. (3) Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie asigur„ interpretarea ∫i aplicarea unitar„ a legii de c„tre celelalte instan˛e judec„tore∫ti. dup„ caz. dup„ caz. pe calea contenciosului administrativ. Instan˛ele de contencios administrativ sunt competente s„ solu˛ioneze cererile persoanelor v„t„mate prin ordonan˛e sau. (3) Func˛ia de judec„tor este incompatibil„ cu orice alt„ func˛ie public„ sau privat„.

p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac. 43 . al impar˛ialit„˛ii ∫i al controlului ierarhic. de a vorbi Ón instan˛„ ∫i de a pune concluzii. Poli˛ia instan˛elor ARTICOLUL 130 Instan˛ele judec„tore∫ti dispun de poli˛ia pus„ Ón serviciul lor. prin interpret. precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor. Ón procesele penale acest drept este asigurat Ón mod gratuit. se vor stabili astfel Ónc‚t s„ nu Ómpiedice buna administrare a justi˛iei ∫i s„ nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesa˛i. (2) Ministerul Public Ó∫i exercit„ atribu˛iile prin procurori constitui˛i Ón parchete. Ón condi˛iile legii. (3) Parchetele func˛ioneaz„ pe l‚ng„ instan˛ele de judecat„. (2) Func˛ia de procuror este incompatibil„ cu orice alt„ func˛ie public„ sau privat„. conduc ∫i supravegheaz„ activitatea de cercetare penal„ a poli˛iei judiciare. inclusiv prin folosirea de interpre˛i sau traduceri. Ministerul Public reprezint„ interesele generale ale societ„˛ii ∫i ap„r„ ordinea de drept.Constitu˛ia Rom‚niei (3) Modalit„˛ile de exercitare a dreptului prev„zut la alineatul (2). Ón condi˛iile legii. Folosirea c„ilor de atac ARTICOLUL 129 Œmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul superior. sub autoritatea ministrului justi˛iei. (4) Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care nu Ón˛eleg sau nu vorbesc limba rom‚n„ au dreptul de a lua cuno∫tin˛„ de toate actele ∫i lucr„rile dosarului. Sec˛iunea a 2-a Ministerul Public Rolul Ministerului Public ARTICOLUL 131 (1) Œn activitatea judiciar„. Ón condi˛iile legii. Statutul procurorilor ARTICOLUL 132 (1) Procurorii Ó∫i desf„∫oar„ activitatea potrivit principiului legalit„˛ii.

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. una pentru judec„tori ∫i una pentru procurori. (6) Pre∫edintele Rom‚niei prezideaz„ lucr„rile Consiliului Superior al Magistraturii la care particip„. Atribu˛ii ARTICOLUL 134 (1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Pre∫edintelui Rom‚niei numirea Ón func˛ie a judec„torilor ∫i a procurorilor. ace∫tia fac parte din dou„ sec˛ii. (2) Consiliul Superior al Magistraturii Óndepline∫te rolul de instan˛„ de judecat„. cu excep˛ia celor prev„zute la articolul 134 alineatul (2). Ón domeniul r„spunderii disciplinare a judec„torilor ∫i a procurorilor. ace∫tia particip„ numai la lucr„rile Ón plen. dintre magistra˛ii prev„zu˛i la alineatul (2) litera a). prin sec˛iile sale. b) 2 reprezentan˛i ai societ„˛ii civile.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Sec˛iunea a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii Rolul ∫i structura ARTICOLUL 133 (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independen˛ei justi˛iei. speciali∫ti Ón domeniul dreptului. cu excep˛ia celor stagiari. pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. care se bucur„ de Ónalt„ reputa˛ie profesional„ ∫i moral„. c) ministrul justi˛iei. ce nu poate fi reÓnnoit. din care: a) 14 sunt ale∫i Ón adun„rile generale ale magistra˛ilor ∫i valida˛i de Senat. potrivit procedurii stabilite prin legea sa organic„. Œn aceste situa˛ii. (7) Hot„r‚rile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive ∫i irevocabile. (5) Hot„r‚rile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret. ministrul justi˛iei. pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i procurorul general 44 . ale∫i de Senat. iar cea de-a doua din 5 procurori. (3) Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an. (2) Consiliul Superior al Magistraturii este alc„tuit din 19 membri. prima sec˛ie este compus„ din 9 judec„tori. Ón condi˛iile legii.

de interes na˛ional. TITLUL IV Economia ∫i finan˛ele publice Economia ARTICOLUL 135 (1) Economia Rom‚niei este economie de pia˛„. protec˛ia concuren˛ei loiale. bazat„ pe libera ini˛iativ„ ∫i concuren˛„. b) protejarea intereselor na˛ionale Ón activitatea economic„. spa˛iul aerian. f) crearea condi˛iilor necesare pentru cre∫terea calit„˛ii vie˛ii. financiar„ ∫i valutar„. fac obiectul exclusiv al propriet„˛ii publice. a artei ∫i protec˛ia dreptului de autor. crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie. resursele naturale ale zonei economice ∫i ale platoului continental. (3) Bog„˛iile de interes public ale subsolului. Ón concordan˛„ cu interesul na˛ional. precum ∫i men˛inerea echilibrului ecologic. g) aplicarea politicilor de dezvoltare regional„ Ón concordan˛„ cu obiectivele Uniunii Europene. (4) Consiliul Superior al Magistraturii Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii stabilite prin legea sa organic„. ele pot fi date Ón administrare regiilor autonome ori 45 . d) exploatarea resurselor naturale. plajele. (3) Hot„r‚rile Consiliului Superior al Magistraturii Ón materie disciplinar„ pot fi atacate la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. (2) Proprietatea public„ este garantat„ ∫i ocrotit„ prin lege ∫i apar˛ine statului sau unit„˛ilor administrativ-teritoriale.Constitu˛ia Rom‚niei al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie nu au drept de vot. apele cu poten˛ial energetic valorificabil. marea teritorial„. Proprietatea ARTICOLUL 136 (1) Proprietatea este public„ sau privat„. c) stimularea cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice na˛ionale. Ón realizarea rolului s„u de garant al independen˛ei justi˛iei. e) refacerea ∫i ocrotirea mediului Ónconjur„tor. precum ∫i alte bunuri stabilite de legea organic„. (2) Statul trebuie s„ asigure: a) libertatea comer˛ului. (4) Bunurile proprietate public„ sunt inalienabile. Œn condi˛iile legii organice.

Óntrebuin˛area ∫i controlul resurselor financiare ale statului. (2) Impozitele ∫i taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau jude˛ene. de asemenea. ale ora∫elor ∫i ale jude˛elor.Legisla˛ie electoral„ – 2004 institu˛iilor publice sau pot fi concesionate ori Ónchiriate. Impozite. se aplic„ Ón continuare bugetul de stat ∫i bugetul asigur„rilor sociale de stat ale anului precedent. administrarea. (2) Moneda na˛ional„ este leul. iar subdiviziunea acestuia. taxe ∫i alte contribu˛ii ARTICOLUL 139 (1) Impozitele. (5) Nici o cheltuial„ bugetar„ nu poate fi aprobat„ f„r„ stabilirea sursei de finan˛are. p‚n„ la adoptarea noilor bugete. (3) Sumele reprezent‚nd contribu˛iile la constituirea unor fonduri se folosesc. ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i ale institu˛iilor publice sunt reglementate prin lege. bugetul asigur„rilor sociale de stat ∫i bugetele locale ale comunelor. 46 . (4) Bugetele locale se elaboreaz„. (3) Dac„ legea bugetului de stat ∫i legea bugetului asigur„rilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel pu˛in 3 zile Ónainte de expirarea exerci˛iului bugetar. Bugetul public na˛ional ARTICOLUL 138 (1) Bugetul public na˛ional cuprinde bugetul de stat. pe care le supune. se aprob„ ∫i se execut„ Ón condi˛iile legii. prin lege organic„ se poate recunoa∫te circula˛ia ∫i Ónlocuirea monedei na˛ionale cu aceea a Uniunii Europene. banul. (5) Proprietatea privat„ este inviolabil„. Ón condi˛iile legii. taxele ∫i orice alte venituri ale bugetului de stat ∫i ale bugetului asigur„rilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Ón limitele ∫i Ón condi˛iile legii. separat. ele pot fi date Ón folosin˛„ gratuit„ institu˛iilor de utilitate public„. Œn condi˛iile ader„rii la Uniunea European„. numai potrivit destina˛iei acestora. (2) Guvernul elaboreaz„ anual proiectul bugetului de stat ∫i pe cel al asigur„rilor sociale de stat. Sistemul financiar ARTICOLUL 137 (1) Formarea. Ón condi˛iile legii organice. aprob„rii Parlamentului.

(3) Trei judec„tori sunt numi˛i de Camera Deputa˛ilor. (6) Revocarea membrilor Cur˛ii de Conturi se face de c„tre Parlament. (4) Consilierii de conturi sunt numi˛i de Parlament pentru un mandat de 9 ani. (2) Curtea Constitu˛ional„ se compune din nou„ judec„tori. litigiile rezultate din activitatea Cur˛ii de Conturi se solu˛ioneaz„ de instan˛ele judec„tore∫ti specializate. din 3 Ón 3 ani. Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„ a Cur˛ii. 47 . Ei sunt supu∫i incompatibilit„˛ilor prev„zute de lege pentru judec„tori. TITLUL V Curtea Constitu˛ional„ Structura ARTICOLUL 142 (1) Curtea Constitu˛ional„ este garantul suprema˛iei Constitu˛iei.Constitu˛ia Rom‚niei Curtea de Conturi ARTICOLUL 140 (1) Curtea de Conturi exercit„ controlul asupra modului de formare. care nu poate fi prelungit sau Ónnoit. (2) Curtea de Conturi prezint„ anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public na˛ional din exerci˛iul bugetar expirat. (5) Curtea de Conturi se Ónnoie∫te cu o treime din consilierii de conturi numi˛i de Parlament. Consiliul Economic ∫i Social ARTICOLUL 141 Consiliul Economic ∫i Social este organ consultativ al Parlamentului ∫i al Guvernului Ón domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organic„ de Ónfiin˛are. numi˛i pentru un mandat de 9 ani. Œn condi˛iile legii organice. Ón cazurile ∫i condi˛iile prev„zute de lege. trei de Senat ∫i trei de Pre∫edintele Rom‚niei. de administrare ∫i de Óntrebuin˛are a resurselor financiare ale statului ∫i ale sectorului public. Curtea de Conturi controleaz„ modul de gestionare a resurselor publice ∫i raporteaz„ despre cele constatate. cuprinz‚nd ∫i neregulile constatate. care nu poate fi prelungit sau Ónnoit. organizare ∫i func˛ionare. (3) La cererea Camerei Deputa˛ilor sau a Senatului. Membrii Cur˛ii de Conturi sunt independen˛i Ón exercitarea mandatului lor ∫i inamovibili pe toat„ durata acestuia.

din 3 Ón 3 ani. Independen˛a ∫i inamovibilitatea ARTICOLUL 145 Judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale sunt independen˛i Ón exercitarea mandatului lor ∫i inamovibili pe durata acestuia. asupra ini˛iativelor de revizuire a Constitu˛iei. la sesizarea Pre∫edintelui Rom‚niei. a unui num„r de cel pu˛in 50 de deputa˛i sau de cel pu˛in 25 de senatori. a Avocatului Poporului. Ón condi˛iile prev„zute de legea organic„ a Cur˛ii. cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul juridic superior. (5) Curtea Constitu˛ional„ se Ónnoie∫te cu o treime din judec„torii ei. pre∫edintele acesteia. a unui grup parlamentar sau a unui num„r de cel pu˛in 50 de deputa˛i sau de cel pu˛in 25 de senatori. Incompatibilit„˛i ARTICOLUL 144 Func˛ia de judec„tor al Cur˛ii Constitu˛ionale este incompatibil„ cu oricare alt„ func˛ie public„ sau privat„. din oficiu. d) hot„r„∫te asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate privind legile ∫i ordonan˛ele.Legisla˛ie electoral„ – 2004 (4) Judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale aleg. Ónalt„ competen˛„ profesional„ ∫i o vechime de cel pu˛in 18 ani Ón activitatea juridic„ sau Ón Ónv„˛„m‚ntul juridic superior. a unui num„r de cel pu˛in 50 de deputa˛i sau de cel pu˛in 25 de senatori. pentru o perioad„ de 3 ani. la sesizarea unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. Condi˛ii pentru numire ARTICOLUL 143 Judec„torii Cur˛ii Constitu˛ionale trebuie s„ aib„ preg„tire juridic„ superioar„. prin vot secret. a unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie. la sesizarea unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. Ónainte de promulgarea acestora. a Guvernului. b) se pronun˛„ asupra constitu˛ionalit„˛ii tratatelor sau altor acorduri interna˛ionale. c) se pronun˛„ asupra constitu˛ionalit„˛ii regulamentelor Parlamentului. ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de 48 . Atribu˛ii ARTICOLUL 146 Curtea Constitu˛ional„ are urm„toarele atribu˛ii: a) se pronun˛„ asupra constitu˛ionalit„˛ii legilor. precum ∫i.

Constitu˛ia Rom‚niei arbitraj comercial. j) verific„ Óndeplinirea condi˛iilor pentru exercitarea ini˛iativei legislative de c„tre cet„˛eni. precum ∫i cele din regulamente. Ó∫i Ónceteaz„ efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale dac„. g) constat„ existen˛a Ómprejur„rilor care justific„ interimatul Ón exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei ∫i comunic„ cele constatate Parlamentului ∫i Guvernului. Ón acest interval. a primului-ministru sau a pre∫edintelui Consiliului Superior al Magistraturii. Deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale ARTICOLUL 147 (1) Dispozi˛iile din legile ∫i ordonan˛ele Ón vigoare. (4) Deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei. (3) Œn cazul Ón care constitu˛ionalitatea tratatului sau acordului interna˛ional a fost constatat„ potrivit articolului 146 litera b). dup„ caz. constatate ca fiind neconstitu˛ionale. Pe durata acestui termen. a unuia dintre pre∫edin˛ii celor dou„ Camere. Parlamentul este obligat s„ reexamineze dispozi˛iile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Cur˛ii Constitu˛ionale. Tratatul sau acordul interna˛ional constatat ca fiind neconstitu˛ional nu poate fi ratificat. f) vegheaz„ la respectarea procedurii pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i confirm„ rezultatele sufragiului. deciziile sunt general obligatorii ∫i au putere numai pentru viitor. acesta nu poate face obiectul unei excep˛ii de neconstitu˛ionalitate. 49 . i) vegheaz„ la respectarea procedurii pentru organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului ∫i confirm„ rezultatele acestuia. nu pun de acord prevederile neconstitu˛ionale cu dispozi˛iile Constitu˛iei. la cererea Pre∫edintelui Rom‚niei. (2) Œn cazurile de neconstitu˛ionalitate care privesc legile. Ónainte de promulgarea acestora. excep˛ia de neconstitu˛ionalitate poate fi ridicat„ ∫i direct de Avocatul Poporului. k) hot„r„∫te asupra contesta˛iilor care au ca obiect constitu˛ionalitatea unui partid politic. h) d„ aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei. e) solu˛ioneaz„ conflictele juridice de natur„ constitu˛ional„ dintre autorit„˛ile publice. Parlamentul sau Guvernul. De la data public„rii. dispozi˛iile constatate ca fiind neconstitu˛ionale sunt suspendate de drept. l) Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii prev„zute de legea organic„ a Cur˛ii.

cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. au prioritate fa˛„ de dispozi˛iile contrare din legile interne. (5) Guvernul transmite celor dou„ Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu Ónainte ca acestea s„ fie supuse aprob„rii institu˛iilor Uniunii Europene. prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord ARTICOLUL 149 Aderarea Rom‚niei la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.Legisla˛ie electoral„ – 2004 TITLUL VI Integrarea euroatlantic„ Integrarea Ón Uniunea European„ ARTICOLUL 148 (1) Aderarea Rom‚niei la tratatele constitutive ale Uniunii Europene. Pre∫edintele Rom‚niei. precum ∫i al exercit„rii Ón comun cu celelalte state membre a competen˛elor prev„zute Ón aceste tratate. Ón mod corespunz„tor. (3) Prevederile alineatelor (1) ∫i (2) se aplic„. de cel pu˛in o p„trime din 50 . ∫i pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. se face prin lege adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului. cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. (4) Parlamentul. cu respectarea prevederilor actului de aderare. Ón scopul transfer„rii unor atribu˛ii c„tre institu˛iile comunitare. precum ∫i celelalte reglement„ri comunitare cu caracter obligatoriu. TITLUL VII Revizuirea Constitu˛iei Ini˛iativa revizuirii ARTICOLUL 150 (1) Revizuirea Constitu˛iei poate fi ini˛iat„ de Pre∫edintele Rom‚niei la propunerea Guvernului. (2) Ca urmare a ader„rii. Guvernul ∫i autoritatea judec„toreasc„ garanteaz„ aducerea la Óndeplinire a obliga˛iilor rezultate din actul ader„rii ∫i din prevederile alineatului (2).

Limitele revizuirii ARTICOLUL 152 (1) Dispozi˛iile prezentei Constitu˛ii privind caracterul na˛ional. integritatea teritoriului. pluralismul politic ∫i limba oficial„ nu pot forma obiectul revizuirii. hot„r„sc cu votul a cel pu˛in trei p„trimi din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor. 51 .000 de cet„˛eni cu drept de vot. precum ∫i de cel pu˛in 500.000 de semn„turi Ón sprijinul acestei ini˛iative. La aceea∫i dat„. iar Ón fiecare din aceste jude˛e sau Ón municipiul Bucure∫ti trebuie s„ fie Ónregistrate cel pu˛in 20. cu o majoritate de cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor fiec„rei Camere. independent. organizat Ón cel mult 30 de zile de la data adopt„rii proiectului sau a propunerii de revizuire. (2) Dac„ prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord. independen˛a justi˛iei. Ón ∫edin˛„ comun„. Procedura de revizuire ARTICOLUL 151 (1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat. unitar ∫i indivizibil al statului rom‚n. (2) Cet„˛enii care ini˛iaz„ revizuirea Constitu˛iei trebuie s„ provin„ din cel pu˛in jum„tate din jude˛ele ˛„rii. (3) Revizuirea este definitiv„ dup„ aprobarea ei prin referendum. Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul. forma republican„ de guvern„m‚nt. Constitu˛ia din 21 august 1965 este ∫i r„m‚ne Ón Óntregime abrogat„. nici o revizuire nu poate fi f„cut„ dac„ are ca rezultat suprimarea drepturilor ∫i a libert„˛ilor fundamentale ale cet„˛enilor sau a garan˛iilor acestora.Constitu˛ia Rom‚niei num„rul deputa˛ilor sau al senatorilor. (2) De asemenea. TITLUL VIII Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii Intrarea Ón vigoare ARTICOLUL 153 Prezenta Constitu˛ie intr„ Ón vigoare la data aprob„rii ei prin referendum. (3) Constitu˛ia nu poate fi revizuit„ pe durata st„rii de asediu sau a st„rii de urgen˛„ ∫i nici Ón timp de r„zboi.

Ón termen de 12 luni de la data intr„rii Ón vigoare a legii sale de organizare. existente la data intr„rii Ón vigoare a legii de revizuire. litigiile rezultate din activitatea Cur˛ii de Conturi vor fi solu˛ionate de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti ordinare. se republic„ de c„tre Consiliul Legislativ. Guvernului. (2) Institu˛iile prev„zute de Constitu˛ie. modificat„ ∫i completat„. Constitu˛ia. cu reactualizarea denumirilor.Legisla˛ie electoral„ – 2004 Conflictul temporal de legi ARTICOLUL 154 (1) Legile ∫i toate celelalte acte normative r„m‚n Ón vigoare. dup„ aprobarea prin referendum. (5) Judec„torii Ón func˛ie ai Cur˛ii Supreme de Justi˛ie ∫i consilierii de conturi numi˛i de Parlament Ó∫i continu„ activitatea p‚n„ la data expir„rii mandatului pentru care au fost numi˛i. (6) P‚n„ la constituirea instan˛elor judec„tore∫ti specializate. Ón m„sura Ón care ele nu contravin prezentei Constitu˛ii. 52 . la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi ace∫tia vor putea fi numi˛i pentru Ónc„ un mandat de 3 ani sau de 6 ani. Dispozi˛ii tranzitorii ARTICOLUL 155 (1) Proiectele de legi ∫i propunerile legislative Ón curs de legiferare se dezbat ∫i se adopt„ potrivit dispozi˛iilor constitu˛ionale anterioare intr„rii Ón vigoare a legii de revizuire. (4) Dispozi˛iile cu privire la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie vor fi aduse la Óndeplinire Ón cel mult 2 ani de la data intr„rii Ón vigoare a legii de revizuire. va examina conformitatea legisla˛iei cu prezenta Constitu˛ie ∫i va face Parlamentului sau. (3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplic„ Óncep‚nd cu urm„torul mandat preziden˛ial. (2) Consiliul Legislativ. r„m‚n Ón func˛iune p‚n„ la constituirea celor noi. dup„ caz. propuneri corespunz„toare. Republicarea Constitu˛iei ARTICOLUL 156 Legea de revizuire a Constitu˛iei se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei Ón termen de 5 zile de la data adopt„rii. d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare. Pentru asigurarea Ónnoirii Cur˛ii de Conturi din 3 Ón 3 ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful