KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Pada tahun 2003. Bermula pada tahun 1986. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. terancang dan dapat 6 . Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Kemudian pada tahun 1993. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah).

sosioemosi. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. iii. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. fizikal dan kreativiti dan estetika. iv. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. Perancangan dan penggubalan 7 . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Komunikasi Kerohanian. kerohanian dan moral. ii. perkembangan kognitif. vi. v.memenuhi keperluan murid semasa.

Selain itu. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Walau bagaimanapun. Bagi menjelaskan perkara di atas. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. kurikulum. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. matlamat. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. cadangan bahan kurikulum. objektif. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Oleh itu. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . Justeru.

00 pagi sehingga 11. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. rohani. emosi. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.30 pagi. berketrampilan.00 tengah hari sehingga 3.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.30 petang. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 .

iv. Membina kecergasan badan. Mempunyai kematangan emosi. vi. vii. intelek dan rohani sperti berikut: i. ix. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. viii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. ii. iii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. 10 . Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. v. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.selamat. kreatif dan bermakna. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. emosi dan social.

pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Mengamalkan nilai murni. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia.x. xv. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xvii. xiii. yang dan berpusatkan kanak-kanak. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. xvi. xii. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. xix. xi. xviii. xiv. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. Mengembangkan daya kreatif dan estetika.

REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.bersepadu. belajar melalui bermain. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. A. bertema. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu.

iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Ia merangkumi aspek pengetahuan. Pendidikan Moral. Pendidikan Islam. Bahasa Tamil). i. Permainan Luar dan Matematik. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. kritis 13 . Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Dua jenis modul yang diwujudkan. ii. Bahasa Cina. kemahiran dan nilai. B.berkualiti.

PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Kemahiran berbahasa. Sikap dan Nilai. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. bakat dan apreasiasi. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Pemupukan daya imaginasi. Kerohanian. pengetahuan sains. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. negara & global. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. bahasa Inggeris. 14 INSAN SEIMBAN G . bahasa Malaysia. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum.dan inovatif. penyelesaisan masalah. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. kreativiti. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. ICT. Untuk tujuan kesinambungan. Sains dan Teknologi. Kemanusiaan. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1).

Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. kemahiran bertutur. 15 .Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A.

Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. i. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. ii. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. simulasi. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. baik 16 . Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Rukun Islam. Pada masa yang sama. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. aktiviti handson. berwuduk. menyanyi. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. meneroka dan bermain. bernasyid. Tunjang Kerohanian.B. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. melakukan pergerakan solat.

C. kejujuran. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. berdikari dan berdisiplin. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. keberanian. semasa rehat. D. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.hati. 17 . toleransi. pencapaian emosi yang positif. hormat menghormati. bertanggungjawab. keadilan. kesederhanaa. kerjasama. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. kasih sayang. hemah tinggi. kerajinan. berterima kasih.

Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. ii. penglibatan dalam aktiviti sukan. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Perkembangan Kreativiti 18 . Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat.i. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. menyambut objek. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri.

19 . matematik dan lainlain. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. dan apresiasi muzik.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. berlakon. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. ekspresi kreatif dan apreasiasi.

Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. i. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. cuaca). haiwan). magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. air. mengukur menggunakan unit bukan piawai. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Semasa proses penerokaan ini. awal matematik. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. Dalam proses penerokaan ini. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. 20 . sistematik dan teliti akan terbentuk. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains.E.

operasi nombor yang mudah. ii. nombor. bentuk dan ruang. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. nilai wang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. F. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. komuniti dan alam sekitar. konsep waktu. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. rakan. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini.

22 . Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). A. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). mengira. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. menulis.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Bahasa Inggeris.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Pendidikan Moral. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. menaakul). matematik dan Permainan Luar.

Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. 23 . iv. kritis dan inovatif. iii. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. tetapi pada akhir tahun. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. pendidikan moral dan matematik. B. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. ii.

Pada awal tahun. adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. Walaubagaimanapun. keperluan setempat dan keperluan semasa. peratus masa perlu dinaikkan. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun.

Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. 2. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. perbualan pagi. refleksi sebelum balik. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. 3. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah.C. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. 25 . membaca doa dan makan semasa rehat. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1.

Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah.4. 8. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 26 . Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. 6. 7. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina. Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. menulis. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2.

prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. menyanyikan lagu. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. main bebas (free play). Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. gelongsor.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. gosok gigi. menyambut bola. berbaris. dan lain-lain Main pasir. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. main pondok Berlari. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. makan. 15 dan 16. tanda kedatangan. 31 . main air. doa.

Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

tanda kehadiran. menyanyikan lagu. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . pendidikan moral dan perkembangan fizikal.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. perkembangan sosioemosi. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. seni visual. muzik. sains. kemanusiaan. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. berbaris. doa. matematik.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). 1986 .KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam. 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. 36 . 2010/2011.Buku Panduan Prasekolah Malaysia. • • 2003 . Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.

III. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. vi. iii. iv. kemahiran dan maklumat 37 .A. II. v. ii. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah.Dalam konteks transformasi kurikulum. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri.

yakin diri. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan. daya kepimpinan. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. V. II. beretika. berkomunikasi. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. IV. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. inovasi.IV. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. semangat patriotik. jati diri. pegangan teguh kepada ajaran agama. III. 38 . VI. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. kreativiti dan keusahawanan.

VII. 39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

Mempunyai tubuh badan yang sihat. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. emosi. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . intelek dan rohani sperti berikut: i. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. Membina kecergasan badan. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. emosi dan social. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Mempunyai sifat peribadi. rohani. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. ii. kreatif dan bermakna.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan.

kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Mempunyai kematangan emosi. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. vii. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. iv. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. xv. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempunyai kemahiran kognitif. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Mengamalkan nilai murni. v.iii. xiv. xiii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. vi. xii. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . ix. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. viii. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. vi. x. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. xi. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia.

budaya. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. xvi.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Pendekatan bermain sambil belajar. Hands-on learning II. Pendekatan bersepadu. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Kesepaduan antara komponen b. Kemahiran motor kasar dan halus d. Keinginan untuk meneroka c. Pembelajaran melalui bermain III. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pembelajaran secara kontekstual VII. Kemahiran inovatif. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Inkuiri penemuan IV. Masa c. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan.bersesuaian dengan: a.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pendekatan bertema. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. Keupayaan kognitif b. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Pembelajaran berasaskan projek V.melibatkan: a. kritis dan kreatif e. III. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Kehidupan murid b. Tempat d.

Memperolehi maklumat c. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan.d. mengira dan menaakul). Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Bahasa Tamil. d. b. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. b. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. c. Merangkumi Bahasa Melayu. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. II. Matematik dan Permainan Luar. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Bahasa Inggeris. Kumpulan: a. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Pendidikan Islam. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Pendidikan Moral. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Modul Bertema 44 .digunakan untuk: a. menulis. c. Bahasa Cina. Kelas: a. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Teknologi maklumat.

Komponen Bahasa dan Komunikasi a. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. Penentuan tema mengikut keperluan murid. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa.untuk memperolehi hasil yang sama. kemahiran dan nilai. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . b. Keperluan II. b. pendidikan moral dan matematik. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. c. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. kemahiran. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. Individu: a. • Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. III. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. keperluan setempat dan keperluan semasa. c. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka.

Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Komponen Kerohanian dan Moral IV. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI. Komponen Perkembangan Sosioemosi V.II. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Modul Teras Asas b. Murid membina pengetahuan sendiri. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Komponen Perkembangan Kognitif III. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Perbezaan individu dibenarkan IV. Murid belajar mengikut kadar sendiri V.

Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. Senarai semak b.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. Anekdot 47 . • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. II.

Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. sekurang-sekurangnya dua kali setahun.c. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. lawatan dan program keibubapaan. Gotong Royong. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. 48 . Hari Keluarga. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid.

• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu. • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .

Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. prihatin . Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. rohani. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. berketrampilan. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berakhlak mulia. Hal ini kerana. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi. Selain itu. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza.

Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . sains dan teknologi. Pendidikan Islam. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. berkeyakinan dan berdisiplin.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). kerohanian. beretika. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Bahasa Inggeris. kemahiran berfikir. sikap dan nilai. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. Pendidikan Moral. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). Oleh itu. kemanusiaan. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Matematik dan Permainan Luar. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. berakhlak mulia.

kritis dan inovatif. Oleh itu.Tunjang dan juga unsur kreatif. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. perbualan. interaksi serta hasil kerja murid. Walau bagaimanapun. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. menulis. . afektif dan psikomotor. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar.

Rusni Che Adnan. Norkhamidah Mohd Bandi.. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. Akta Pendidikan 1996.com/. Kerajaan Persekutuan (1961). [On-line].com/prasekolahmpks/id5. 2008).html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Che Tom Shaari. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan./kursusorientasi-kurikulum-standard. 2010 daripada http://misskhan0.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). [On-line]. Bahagian Pembangunan Kurikulum.blogspot. Duke Amiene Rev (September 9.html . Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. [On-line].Tadika .blogspot.Tabika Sejarah. Mohd Rezal Hussin. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. (2004). 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. (2003)..com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Rosilah Ahmad. et al. Akta Pelajaran 1961. Diperoleh pada September 23. (2009). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2009). Diperoleh pada September 2.tripod. Prasekolah . Diperoleh pada Ogos 30. Noor Haris Dzulkilfi.Sekolah . 2010 daripada http://dukeamienerev.

(2003).blogspot . [On-line].Rohaty Mohd Majzub. (5 April 2010). Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9).html. Wikipedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia Bebas. Diperoleh pada September 23. Undang-undang Malaysia (2004). Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Bhd. [On-line].com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan.org/wiki/ Prasekolah .wikipedia. Diperoleh pada September 8. 2010 daripada http://ms. 2010. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Prasekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful