การศึกษารายกรณี (Case Study

)

จัดทำาโดย
นายธานี ทองดี
ครู คศ.1

โรงเรียนวัดวังงิว้ งาม
อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ปี การศึกษา 1/2552
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
พรหมพิราม 1
สำานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
เขต 3

การศึกษารายกรณี (Case Study)

ชื่อ นายสม นามสกุล นวลสง ชื่อเล่น หนึ่ ง(นามสมมุติ)
เกิดวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2536
อายุ 15 ปี
เรียนอย่่ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนวัดวังงิว้ งาม
อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

สาเหตุท่ีต้องศึกษา
นายสม นวลสง เป็ นเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่กร้าวร้าว เนื่ องจาก
ขณะที่สอนพบว่า นายสม ไม่สนใจที่จะเรียน ไม่ทำางานตามที่สัง่ ให้ทำา พ่ดจาไม่
ค่อยมีกาลเทศะ ต่อต้านในสิ่งที่ให้ปฏิบัติตาม ด้วยเหตุนี้เองจึงสนใจที่จะศึกษา
เพื่อที่จะช่วยในการแก้ปัญหานี้
จุดประสงค์ของการศึกษา
1.
เพื่อศึกษาหาสาเหตุ
2.
เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข
3.
เพื่อแก้ไขปั ญหาและทำาการช่วยเหลือให้ดีขึ้น
ระยะเวลาในการศึกษา
พฤษภาคม 2552 – กันยายน 2552
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
ชื่อนายสม นวลสง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
เกิดวันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2536 อายุ 15 ปี
เรียนอย่่ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนวัดวังงิว้ งาม
อำาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณี ย์ 65180
ที่อย่่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 00 หม่่ 4 ตำาบลดงประคำา อำาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อบิดา นายสา นวลสง เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อาชีพ
รับจ้าง
ชื่อมารดา นางน้ อย ริมา เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ อาชีพ
รับจ้าง
สถานภาพของบิดา-มารดา
บิดามีภรรยาใหม่ไม่ได้ด่แลบุตร มารดาเสียชีวิตแล้ว ปั จจุบันอาศัยอย่่
กับอา
ประวัติการศึกษาและผลการเรียน
นายสม นวลสง เริ่มเข้าเรียนชัน
้ ประถมวัย-ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จาก
โรงเรียนวัดวังงิว้ งาม ตำาบลดงประคำา อำาเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก และเข้าเรียนระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่โรงเรียนวัดวังงิว้ งาม
ปั จจุบันเรียนอย่่ชัน
้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ประวัติสุขภาพ
นายสม นวลสง เป็ นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบ่รณ์ ร่ปร่าง
เล็ก บาง ผิวดำาแดง ส่งไม่มาก นำ ้ าหนั ก 45 กิโลกรัม ส่วนส่ง 152
เซนติเมตร
สภาพครอบครัว
บิดาของ นายสม นวลสง ไม่ค่อยมีเวลามาด่แลเพราะอย่่กับภรรยา
ใหม่ แต่ปัจจุบัน อย่ก
่ ับอา ความเป็ นอย่่ไม่ค่อยดี
ทัศนคติบุคคลรอบข้างที่มีต่อนั กเรียน
ผู้ปกครอง
นายสม นวลสง เป็ นเด็กที่มีความสนใจน้ อย ชอบเล่น ไม่ค่อยพ่ด
เก็บกด
อาจารย์ท่ีปรึกษากลุ่มและเพื่อน
นายสม นวลสง เป็ นเด็กที่มีความสนใจน้ อย ชอบเรียกร้องความ
สนใจ ไม่สนใจที่จะเรียน ไม่ทำางานตามที่คร่สัง่
พฤติกรรมที่ควรแก้ไข
1.
ไม่ตัง้ ใจเรียน ไม่เสียสละ
2.
นิ สัยค่อนข้างกร้าวร้าว
การรวบรวมข้อมูลจากวิธีการต่อไปนี้
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การเขียนอัตชีวประวัติ
การเยี่ยมบ้าน
สมมุติฐานของปั ญหา
1.
นายสม นวลสง เป็ นเด็กไม่มี บิดา มารดาด่แล อาศัยอย่ก
่ ับอา
2.
ขาดความอบอุ่นจากบิดามารดา

แนวทางแก้ไข
1.
พ่ดคุย ให้คำาปรึกษา สนทนาบ่อยๆ ตักเตือน
2.
ให้ความสนใจ ให้ความสำาคัญแก่ตัวเขาเอง
3.
ฝึ กให้ช่วยเหลือคร่ เช่น ปิ ดหน้ าต่าง ประต่ ลบกระดาน
4.
พ่ดคุยกับผ้่ปกครอง แจ้งปั ญหาให้ทราบ ร่วมกันแก้ไข
5.
มีกิจกรรมให้ทำา เช่น กีฬา ศิลปะ
การติดตาม
พบว่ามีพฤติกรรมการในการเรียนดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้ อย มีการช่วย
เหลือเกิดขึ้น ส่วนทางด้านการพ่ดจามีการพ่ดจาที่สุภาพขึ้น เวลาทำางานที่
สัง่ ให้ทำาเริ่มมีการส่งงานบ้างแล้ว การแก้ไขควรจะมีการดำาเนิ นการอย่างต่อ
เนื่ องต่อไปเรื่อยๆระหว่างโรงเรียน คร่ ผ้ป
่ กครอง และตัวของเด็กเอง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful