You are on page 1of 171

b@p @

DA'VETNME DA'VETNME DA'VETNME DA'VETNME
FRDEVS TAVLNSZ

., - ,| - ,| = . .
` . = ` ` - . . ` ` . ` .
` , ` -` . , ` . . - . ` ` .
` - ` - .
Bismillhirrahmnirrahiym
Elhamdlillhi Rabbil lemin. Vessalt vesselm al
seyyidin Muhammed in htemil enbiy-i vel mrseln.
Ve al lihi ve sahbihi ecmeiyn.
( Rahman ve Rahim olan Allah n adyla
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (Celle Celalh) a. Salat
selam peygamberlerin sonuncusu, Hazreti Muhammed
(Sallallah Aleyhi ve Sellem) e ve Onun aile efrad ile
btn yce ashabnn zerine olsun).
Firdevsi Tavil, Uzun Firdevsi ve Firdevsi Rumi olarakta
bilinir. Asl ismi erafeddin Musa dr. Doum tarihi 1453
Edincik. lm 1512 den sonra ran ?
Osmanl yazar ve air Firdevsi, II. Beyazit Han adna
yazd Sleymanname (ahname) adl eseri ile nldr.
stanbulun fethinde gsterdii yararllklardan tr
Aydnck zeameti (20.000 ila 99.000 ake arasnda gelir
getiren toprak dirlii) verilen Hac Genek Beyin olu olan
erafeddin Musa Firdevsi Bursada renip grp air
Melihiden aruz dersleri ald. Simavl Naki eyhi Abdullah
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
4
lahinin mridi oldu (1469). Uzun sre Balkesir de yaad.
Beyazit II nin Sleymannameyi uzun bulup bir blmn
yaktrmas olayna ok zlerek, padiah hicveden birka
beyit syleyerek, rana gitti ve orada ld. Farsa dan ve
Arapa dan gizli bilimlerle ilgili Davetname (Bu eser) adl
yapt Trke ye evirdi. Krk akn yapt vardr.
Bunlardan bazlar: eyh Abdullah lahi'le ilgili Tuhfetl
hdi ya da Hakaik name adl manzum menakipnameyi
yazd. Ahlak ve tasavvuf konularyla ilgili Hayatu memat,
Kutbname adn tayan mesnevisi Midilliye baskn
dzenleyen Venedik, Fransz, spanyol donanmalaryla
yaplan savalar ve adann onlardan kurtuluunu (1501)
anlatr. Farsa'dan evirmi olduu Pentname-i eflatun,
Silahrname, Santraname-i kebir Mnazara-i seyf-u
kalem, Firasetname vb. gibi.----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
5MTERCMN NSZ

., -,| -,| = . .
` , ` ` . . ` . ` . = ` ` -
` -` ` - ` - . '
Bismillhirrahmnirrahm
Elhamdlillhi rabbil lemn. Vessalt vesselm al
seyyidin muhammedin ve lihi ve sahbihi ecmen.
(Rahmn ve Rahm olan Allah n adyla
Hamd lemlerin rabbi olan Allah (celle cellh) a. Selt
selm da efendimiz Hazreti Muhammed (sallallh aleyhi
ve sellem) e, O'nun aile efrad ile yce ashabnn zerine
olsun).
Bu fakir Firdevsi hicretin 893. ylnda Balkesir ehrinde
halvet bir mekanda sakin olup, mrm btn marifet
ilimlerini tahsil iinde geirip riyaziyat ilmiyle megul iken,
Sultan Beyazit Han'n meclisi eriflerinde ismim gemi ve
o mecliste bulunan sevdiklerimizden birisi beni vmtr.
Onlarda memnun olup, bir eserini grelim demilerdir.
Bunun zerine bu ssl nshay te'lif edip, bu ynden
marifetim aa ksn ve marifet erbab yannda kymetim
yce olsun diyerek huzurlarna takdim ettim.
Da'vetnme ismindeki bu eserimi emsl merifil sar,
Mushafi kevkib, Dekikil hakik ve bunlardan baka
tecrbe edilmi, doruluu kantlanm olan Da'vetnme
kitaplarndan, kinatn iinde benzeri az bulunan bu tr
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
6
kitaplarn Arapa sndan ve Farsa sndan Trke lisanna
tercme ettim.
Bu kitaptan istifade eden kardelerimiz ruhumuzu hayr
du dan mahrum etmemeleri arzu istirhammdr.
Da'vetnme ismindeki bu eserimi sekiz blm zerine
tertip edip hazrladm.
Birinci blm: Hak Sbhaneh ve Tel hazretleri bu
ruhlar alemini hangi sebebten dolay yaratt ve ka ksmdr.
Her birisi neye mvekkel (Vekil tayin olunmu) dir ve
meskenleri neresidir? Onu izah eder.
kinci blm: Hak Tel hazretleri bu lemleri oniki burc
zerine yaratp, yedi kat gkte birer byk yldz yaratp her
birinin sfatlar, seyirleri, ekilleri, menzilleri ve ksmlar
nedir? Onu izah eder.
nc blm: Ervah da'vet etmenin yolu ve artlar
nelerdir? Onlar da'vet ettiin zaman da'vete icabet ederler.
Onlarn zarar dokunmamas iin ne yaplr? Onu izah eder.
Drdnc blm: Gne burucat seyir ederken her bir
burta olan ervah gelip Gnee nazir (Bakan) olup
mvekkel olur. Onlarn da'veti, tlsmat, sfat, casusu ve
tercmanlar vardr. Onlarn ekilleri ve artlar nasldr?
Onu izah eder.
Beinci blm:Gne hergn bir burca gelip, hangi
derecede olduunu bildirir ki, da'vet ehline zellikle
lazmdr.
Altnc blm: Kamerin 28 menzilini her menzilde Ruhu
melekt (Ruhlar alemi) ten olan ervahn hangi ksm gelip
mvekkel olur. O melaikelerin ekli, heyeti, ahkam,
tlsmat, da'veti ve casusu hangi surette gelip grnrler.
Tercman ne ekildedir ve tlsmat yazlrken buhuru ve
artlar nelerdir? Onu izah eder.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
7
Yedinci blm: Ruhlar aleminin melei yakn
olanlardandr. Onlarn da'vetlerini, artlarn, buhurlarn ve
mendillerini izah eder.
Sekizinci blm: Kamer 28 menzili bir ayda devir edip,
her bir menzile hangi gn gelir. O menzillerin said ve
nahsn bildirir. Bir kimse da'vet, nri nect, tlsmat, vefk
veya herhangi bir amel yapmak isterse, Kamer in saatini ve
menzilini, said ve nahsn iyi bilmesi lazmdr. Bundan sonra
Kevkibi sitte (Alt yldz) nin ahvalini bilmezse, yapt
ameller sahih olmaz. Ama btn amellerde Kamer in
ahvalini iyi bilmek lazmdr.

MTERCMFRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
8----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
9

B R N C B L M

ERVH IN YARATILII

Hazreti eyh Ali Seyrani brahim Menevi'den rivayet
eder. O'da Muhammed ibni Osman'dan, O'da Ali ibni
Ebubekr'den, O'da Yunus ibni Ali'den, O'da Nasir Tusi'den,
O'da Ca'feri Sadk'tan, Oda Ebu Ali Sina'dan, O'da Buzem
cumhur Hakim'den, O'da Yohannas Hakim'den, O'da
Hrmz Hakim'den, O'da Belinyas Hakim'den, O'da
Tamtam Hindi'den ve O'da dris Aleyhisselam'dan rivayet
eder. Bu Hakimler da'vet, tlsmat ve btn ilimlerin stad
lar olup, Allah c.c. hepsinden raz olsun.

Demilerdirki; Hak Teala hazretleri bu alemi meydana
getirip, ervah ve cinleri, atei'de nur'dan halk edip, zefat (?)
ateten yaratt. Adem olunuda ubar (Toz) dan yaratt.
Allah Teala hazretleri Kurani Kerimde Rahman suresinin
14. ve 15. Ayeti Kerimelerinde yle buyurur:

., -` ` -` = .` . ` . , - . .. . `
, - ` - ` - ` . -
Bismillhirrahmnirrahm. Halakal insne min salslin
kel fehhr. Ve halakal cnne min mricin min nr.

(Allah insan atete pimi gibi kupkuru bir amurdan
yaratt. (Hayat eseri olmayan bir topraktan). Cinleride halis
ateten yaratt)

Salsal diye yumuak toza derler. Trke de Kasura,
Farisi de ise Badibiare derler. Maric diyede ate alevine
derler.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
10
rnein: Bir ate yanarken alevi eit eit olur.
Bundan u anlalr ki, baz alevin baz alev zerine
stnl vardr.

Hak Teala hazretleri Ervah'da deiik olarak
yaratmtr. Baz ervah msliman, baz ervah cehd
(Yahudi), baz ervah tersa (Hiristiyan), bazlar Nasrani
(Hiristiyanla bal), bazlar gne perest, bazlar
putperest, bazlar ateperest ve bazlarda Yezdan perest
(Zerdt) tir.

Ervahn iinde melikler olup, o meliklerin vezirleri,
(Bakanlar) kadlar (Yarglar) mderrisleri (retmenleri)
muhtesibleri (Aayi ve kamu grevlileri) hatipleri, casuslar
ve tercmanlar vardr. Bu ervahn makamlarda deiik
olup, bazlar havada, yer altnda, byk dalarda, harap
olmu deirmenler ierisinde ve hamamlarda olurlar.
Bazlar denizlerde, bulutlarda, kabirlerde, su yznde,
ocaklarda, frnlarda ve yank yerlerde olurlar. Baz ervah
ise mvekkeldir. Baz ervah'ta vahilerle, uucularla,
aslanlarla, ejderhalarla, yrtc hayvanlarla ve deniz
hayvanlar ile beraber olurlar. Baz ervah kaf danda,
acaib ve garaib yerlerde olurlar. Baz ervah ise binalara ve
mescidi eriflere mvekkeldir. Kabe-i erif, Kudusi erif,
Medine-i mnevvere ve mbarek mekanlar gibi dier
yerlerde ervah ile doludur.

Bir kimse bir mekanda hastalansa, o mekann
mvekkellerini da'vet sahibi olan kimse o hastann ifas
iin da'vet edip, Ahdi Sleymani okuyarak kasem verse,
Allah Teala hazretlerinin izni ile hasta ifa bulur.

rnein: Da'vette ''Ya sahibet tennur vel hammam''
deyip kasem verse, tabaiyyet sahibi olan kiiyle
mnasebette tekrar da'vet terkib edip kraat etmelidir.

(Kasemler kitabn devamnda zikir olunacaktr).
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
11

SAHRATUN NR HKAYES
Mehur olan Sahratun Nr hikayesi hakknda Ebu Ali
Sina derki: Adem Aleyhisselam peygamberin mushafnda
grmler'ki, Hak Teala hazretleri Adem Safiyyullah
Aleyhisselam yaratmadan nce bir ahs yaratt ve ismine
Sahratun Nr dedi. Onun sureti yle idi. Ba insan ba
gibi, iki eli ve iki aya insan gibi olup, bandan ayana
kadar insan yz gibi elinde, ayanda, karnnda ve
banda tastamam 4000 adet yz vard. Her yznde de
insan gibi ka, burnu, az ve gz vard. Hak Teala onu
ate ile havadan yaratmt. Su ile toprak ona karmamt.
Hak Teala ona 900.000 yl mr verdi. Bir Sahratun Nr
Allah Teala hazretlerine mnacat edip dediki; lahi Mevlay!
Bu kulunu yalnz yarattn, bana cana yakn bir yolda
yokturki onunla arkada olaym. Hak Teala duasn kabl
etti ve o mnacati nefsinden bir nur zahir olup, bir dii
Sahratun Nr yaratld. Bunlara Adem Aleyhisselam gibi
nefis verildi ve cima' ettiler. Diisi hamile kald ve uzun
zaman sonra 4000 tane olan dourdu. 900.000 yl
ierisinde Sahra cima etti ve nesli oald. Sahrann nesli
yeryzn doldurdu. Daha sonra Sahra Allah' unutup kt
yola saptlar, toprak ve rzgar oldular.
oalp dnyay doldurdular. Daha sonra fesada baladlar,
tesbih ve tehlili unuttular. Yedi yer inledi ve Allah c.c.
bunlarn zerinden kaldrlmasn rica etti. Hak Teala
hazretleri yedinci kat semann meleklerine emretti ki:
Sahra'nn kavmiyle cenk edip onlar helak ediniz. Yedinci
semann melekleri helak etmeden aciz oldular ve zldler.
Hak Teala hamele-il artan iki melek gnderdi. Birinin ismi
HAVL ve dierinin ismi KUVVEH idi. Gelip bu Cinleri helak
ettiler. Sahra nn kavminden iki kii kald. Birisi erkek dieri
dii idi. Bu kalan Cinler onlarn neslinden olup, daha sonra
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
12
yine oaldlar. Allah c.c. onlarn zerlerine birer mvekkel
Melek koydu. nallah yerinde her birini zikredeceiz.
O Sahratun Nr'n sureti bu tertip zere idi:


mam Ca'feri Sadk r.a. tan rivayettirki: Bu sureti
banda gtren kimse padiah ile beyler yannda muazzez
ve mkerrem olur. Sultan Mahmud Gaznevi bu ekli
banda tard. Btn cariye ve hizmetiler ondan korkar,
emrine muti ve mnkad olurlard.

----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
13

K N C B L M

KAMERN ONK BURCA NTKAL
1. Hamel burcu: Hamel burcunun sfat hemen hemen
koyun Kouna benzer. ekli bu suret zerinedir:Ebu Ali Sina derki: Kamer hamel burcuna geldii zaman
ilere balamak, beylerin yzn grmek, ava gitmek, yeni
bimek ve yolculuk yapmak iyidir.

2. Sevr burcu: Sfat kze benzer. ekli bu suret
zerine tasvir olunmutur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
14
Kamer sevr burcuna geldii zaman ilere balamak,
bina yapmak, nikah kymak, yeni elbiseler giymek, mlk ve
davar satn almak, ekin ekmek ve davet yapmak iyidir.

3. Cevza burcu: Bir Koz aac eklindedir. Yemi yerine
iki bal insan eklinde insan biter. Gbeinden krk gn
asl kalr. Krk gn tamamlannca bittii budaktan der. O
aacn buda yln oniki (12) ay seyir edip yrr. Yani
civarnda gezer. Uzun bir zamandan sonra, Allah Teala nn
emriyle Badi haran gibi bir rzgar eser. O iki insan bal
sfatl melek olup yedinci kat ge gider. Orada Allah Teala
y tesbih eder. O aacn bir yapra yere dse alemi
rterdi.
Sfat bu tertip zerinedir:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
15
Kamer Cevza burcuna geldii zaman kitaplar okuyup
mtala etmek, iar okumak, haber gndermek, mektup
yazmak, hesap ileri yapmak, vekil tayin etmek ve vezirler
yzn grmek iyidir.
4. Seretan burcu: stadlarn szne gre bain Yengece
benzer. yle ki: Yedi deryay bir gzne koysalar dolmaz.
Ebu Ali Sina der ki: Kamer Seretan burcuna geldii
zaman hamama gitmek, yeni kesip giymek, mektup
yazmak, eli gndermek, ava gidip su kularn avlamak ve
erbet imek iyidir.
Sfat bu tertip zerinedir:5. Esed burcu: Kesinlikle Aslana benzer. Onun
bykl yedi kat gkleri ve yedi kat yerleri bir lokmada
yutar.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
16
Kamer Esed burcuna geldii zaman da'vet yapmak,
ilere balamak, padiah yzn grmek, ileri gelen
byklere dileini sylemek, ahd peyman klmak, ate
ilerini yapmak, dman zerine azmetmek, iddetli cenk
etmek, harp aleti yapmak ve .,-=- tlsmat yazmak iyidir.
Sureti budur:6. Snble burcu: Sfat ayn insan gibidir. El ve ayak
parmaklar baaa benzer. Vcudunda ne kadar kl varsa
onlarda baaa benzer. O kadar byktr ki, elindeki ora
dnyadan byktr derler. Bime zaman gelince elindeki
orakla vcutundaki baaklar bierek saar.
Kamer Snble burcuna geldii zaman ilim renmek
iyidir. Hat, geometri ve yldz ilmi renmek ok iyidir. iir
dinlemek ve iir sylemek, ileri gelen byklerin yzn
grmek, nak tasviri yapmak, dman maln yamalamak,
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
17
mektup yazmak, hacet dilemek, da'vet yapmak ve yeni
elbiseler giymek iyidir.
Tasviri budur:7. Mizan burcu. Sfat ayn Terazi gibidir. Kefesine yedi
kat yerleri koysan dolmaz.
Kamer Mizan burcuna geldii zaman yolculuk yapmak
iyidir. Yeni elbiseler giymek, mektup yazmak, eli
gndermek, kadnlarla iret etmek, ocuu okula
gndermek ve dn yapmak iyidir. ad ile zarb etmek iyi
deildir. Cenk etmek ve mal satn almak iyi deildir.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
18
Tasviri budur:8. Akrep burcu: ekli Akrebe benzer. O kadar
byktrki, bir gzne dnya sar. ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
19
Kamer Akrep burcuna geldii zaman ocuu okula
gndermek, ilim renmek, hat yazmak, geometri ve
ncm ilmi renmek, cima' yapmak, iir dinlemek, ileri
gelen byklerin yzn grmek ve imaret yapmak iyidir.
Ama hamama gitmek iyi deildir.

9. Kavs burcu: Bunun ekli insan ba gibi ba, At gibi
gvdesi ve Ejder gibi kuyruu vardr. Bazen adamna
hamle yapar ve adamn ok ile vurur. Yine hamle yapar ve
bu minval zere kyamete kadar cenk eder.
ekli budur:


Ebu Ali Sina der ki: Kamer Kavs burcuna geldii zaman
darlar imek ve hamama gitmek iyidir. Doan avna
gitmek, dmana kast etmek, kimya yapmak, cima' etmek,
bina ile imaret yapmak ve dmana mektup yazmak iyidir.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
20
10. Cedi burcu: Keiye benzedii iin ona m Keisi
derler. Bykl yle azametlidir ki, Kaf dalarn iki
boynuzunun arasna koysan, bir sahrada bir tabak
konulmu gibidir, derler.
Yohannes Hakim der ki: Kamer Cedi burcuna geldii
zaman meayihi izam yzn grmek, imaret yapmak,
yolculuk yapmak, ku avna gitmek, ata binmek, mektup
yazmak, eli gndermek, byklerin yzn grmek ve
szlerini dinlemek iyidir.
Sfat budur:11. Deliv burcu: Sfat byk bir kuyudur ki, o kuyunun
ii tatl su ile doludur. zerinde bir makara ile bir kova
vardr. O kova urgan ile asldr. Kovas su karsa byk
denizler onun yannda katre kadar kalr. O kovann az
yedi kat gklerden byktr.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
21
Sfat budur:Kamer Deliv burcuna geldii zaman bostan ekmek,
ziraat yapmak ve iret etmek iyidir.
12. Hut burcu: ekli Balk suretindedir. Ama yle
byktrki, yedi kat gkleri bir pulunun zerine koysalar
baz yerleri bo kalr.
Sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
22
Kamer hut burcuna geldii zaman darlar imek,
hamama gitmek, lema ve meayih yzn grmek, nar
necat yazmak, beylerin yanna gidip hacet dilemek, ibadet
edip Hak Teala ya mnacat etmek, ziraat yapmak ve dost
davet etmek ok iyidir.

ULVYYT IN ZAHI HAKKINDA

24. sayfadan 85. sayfaya kadar atlanmtr. En son
yazlacak olan 72 sayfadr.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
23

N C B L M

ERVH'I DA'VET ETMENN ARTLARI
mam Ca'feri sadk (Radiyallah anh) der ki: Bir kimse
da'vet yapp, Sleyman Aleyhisselam gibi ervhtan birisini
yannda hazr etmek, ervh kendisine mti' edip ona
hkmetmek, hazine ve defineler amak, tlsmat bozmak,
divlere hkmetmek, gaibten rzk getirtmek, btn insanlar
kendine mti' ve mnkd etmek, bir mahbubu dei ile
yannda hazr etmek dnyada her ne trl maksad varsa,
Allah Teala'nn izniyle bu yol ile elde eder.
(Yce Allah c.c. a yemin ederim ki, bu sz mam Ca'feri
Sadk'a r.a isnad edilmi bir yalandr).
Ad geen bu maksatlarn ele gemesi iin ervh ile
ainalk kesb etmek lazmdr. Da'vet ilminde becerikli olmak
gerekir. nk bunun gibi kr ervh ameliyle olur ve onlarn
kuvvetiyle amele gelir.
Bu amelin stad Belinyas Hakim der ki: Bu da'vet ilmi
yce bir ilim olup Enbiya'nn yoludur. Bu yzden bu da'vet
ilmi lema ve fadllarla ilgilidir. Belinyas Hakim skender
Aleyhisselamn ba veziri idi. Bu da'vet ilminde becerikli
olup, tlsmat ilminde de bir benzeri yoktu. skender
Aleyhisselamn galip kuvveti kainat zapt edip, dmanna
zafer bulduu Belinyas Hakimin da'vet ilminde becerikli
olmasndan dolay idi. Ne zaman skender Aleyhisselam bir
ordu ile savap aciz kalsa, Hakim Belinyas da'vet
kuvvetiyle ervh toplar, ervhta Tekvinleri toplayp, malup
iken galip olurdu. Bir yerde define olsa Hakim Belinyas o
defineyi ervha atrp, skender Aleyhisselam'n
askerlerine ihsan ederdi. Hakim Belinyas der ki: Bu da'vet
ilminin sekiz art vardr.
Birinci art: Hayvani olan gdalardan yememek, kendi
nefsini kendine muti etmek ve nefsine dmanlk etmek
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
24
lazmdr. Hatasz olan nefsi ruhani kuvvet bulur. nk
nefsi ruhanisi galip gelir ve o kiiye ervh yakn olur.
Yiyeceklerin nebati olup, her gn iki ekmek yersin. Oda yz
dirhem olmaldr. Daima temizlik zere olmal ve ibadetten
geri kalmamaldr. Bu babta mui ( ? ) fazla olur.
kinci art: Da'vet ehline yedi ie ve her iede her
gnn mvekkel melein ismini, eklini, hatemini, azimetini,
casusunu, tercmann soru ve cevabn bilmek lazmdr.
nk da'vet ehlinin bunlar bilmesi arttr. Allah Teala nn
izniyle aada izah edelim.
nc art: Saatlerini ve buhurlarn bilmek lazmdr.
Da'vet ehline yedi krsi, yedi buhurdanlk, yedi cerir (p),
yedi renk elbise (Her elbisenin rengi yedi gezegen renginde
olmaldr), yedi hatabe (Odun), yedi mendil, yedi eit
medh, yedi mlkn isimleri ve Cinni byklerin isimlerini
bilmek lazmdr. nallah Teala Allah Teala nn izniyle
aada izah edilecektir.
Drdnc art: Da'vet sahibi byk bir makamda, byk
bir tepede, byk bir kkte, akar su kenarnda, bir eme
yannda veya bir kap yannda olmaldr. Da'vet edilen
yerde 24 peygamberin ismi bir kat veya duvar zerinde
yazl olmaldr. Hi deilse Bri ismi erifi yazl olmaldr.

` ` ` - . . .` ` ., ` ` -.` ` ., ` . -
` ... ` .` . ` , ` ` ` ` ., ` ` ..' .
` .` .` ` -` ` . - ` .` ` .` , ` -` ` ,
=` .`
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
25
dem Havv t Nh uayb Ms Lt Slih zeyr
Lokmn Eyyb brhm Dvud Sleymn Zekeriy
Ya'kb shk Ysuf s Meryem Hd Hdr lys
Muhammed inil Mustaf.
Drt Halife olan:

.` ` . ` ` . . ` .
Ali Osmn mer Ebbekr
isimleri dahi yazlmaldr.
Beinci art: Da'vet sahibinin mekannda Kedi, Kpek,
Katr, Horoz, Maymun, Ylan ve bunlara benzer hayvanlar
olmamaldr. nk ervh bunlardan incinir ve da'vete
gelmezler. Komulardan dahi Kpek avaz iitilmemelidir.
Da'vet edilen mekana fasitleri, beynamazlar ve kadnlar
koymamaldr. Mekanda ok, kl, tfek ve benzeri silahlar
olmamaldr. Bunun gibi silahlardan korkarlar.
Altnc art: Da'vet sahibi yolculua kt zaman
yannda yedi eit mendil olmal ve yedi trl azaim
bilmelidir. Her ehre girdii zaman orada da'vet yapmaldr.
ehre girecei zaman Ahidname-i Sleyman okuyarak
buhurunu yakmaldr. nk o ehrin mvekkellerini da'vet
edip, onlarla ainalk yapmaldr. O bl kendine muti'
edip dost etmelidir. Her ayn banda Ahidname-i
Sleyman okumal ve buhurlarn yakmaldr. Ahidname'nin
buhurlar unlardr; Ud, eker, Laden, Mastaki, Centiyane
ve Kndr (Beyaz olmal) dr. Bu alt adet tlatn zerine
Dokuz (9) defa Ahidname-i Sleyman okuyup yakmaldr.
Yedinci art: Gne her ay yani otuz (30) gnde bir
burca tahvil (Dnmek) eder. Yukarda yazlm olan
burlardr. Da'vet ehline yedi (7) Melii da'vet etmek
gerekir.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
26
Gne Hamel burcuna geldii zaman Melik Ahmer'i
da'vet etmelidir.
Gne Sevr burcuna geldii zaman Melik Denhe'i
da'vet etmelidir.
Gne Cevza burcuna geldii zaman Melik
Meytatarun'u da'vet etmelidir.
Gne Seretan burcuna geldii zaman Melik Meymun'u
da'vet etmelidir.
Gne Esed burcuna geldii zaman Melik emhure'i
da'vet etmelidir.
Gne Snble burcuna geldii zaman Melik Seyyid'i
da'vet etmelidir.
Gne Mizan burcuna geldii zaman Melik Ebi Ahnef'i
da'vet etmelidir.
Gne Akreb burcuna geldii zaman Melik Ebyad'
da'vet etmelidir. Bunlar da'vet ettikten sonra be melik
daha vardir ki, bunlar eytanlar ve divler zerine
mvekkeldir. Drt Feriteh daha vardr ki, bunlar Allah'n
yanna yakn olanlardr. Bunlarn bykleri Adem
Aleyhisselam n Mushaf erifinde izah edilmitir.
Bat stadlarndan yle dinlenmitir; Cinnilerin Melikleri
ok ciddidir. Ama her bir makamda bir takm mvekkeller
olup, davet sahibi olan kimse o makamdaki mvekkelleri
dahi da'vet etmelidir.
yi bilinsin ki! Da'vet sahibi o mahallin mvekkellerini
da'vet edip ele geiremezse, bu babda maksat hasl olmaz.
ehirde, kyde ve hepsinde bir mvekkel melek vardr ki, o
cinler mvekkel melee mahkumdur.
Bilki! Cinlerin padiah, vezirleri, kadlar, beylerbeyleri,
vaizleri, hatipleri, hesap yapclar, mderrisleri,
retmenleri ve casuslar vardr. Bunlar da'vet edip,
yannda hazr ettikten sonra, o mvekkel melei da'vet
edersin. Mvekkel melek gelince yle dersin: ''Ey
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
27
mvekkel olan melek! Bana bir Cin ulusu lazmdr. Ya
vezirden, ya Kaddan, ya Vaizden, ya mderristen, ya
muhtesibten, ya ahndan veya gayrisinden bir mvekkel
Cinni istiyorum.'' O mvekkel olan melek, taleb ettiin
mvekkeli verir.
Eer istersen; Melik Cinniyi yannda hazr eder ve
bunlardan hacet dilersin. Bunun iin; gn oru tutup
drdnc gn byk bir daa veya daha nce
akladmz gibi byk bir evde mendil brakrsn. O
mendilin dairesi bir kr sfat olmaldr. O mendilin etrafnda
Ayetel krsi yazl olmaldr. Da'vet sahibi o mendilin
ortasna oturmal ve buhurunu yakmaldr. Kendi kitabn
nne koyup, bir kl ile bir harbe alp, ikisinide knndan
karp, ., koymal ki, divlerden emin olur. nk divler ve
cinler harp aletlerinden korkarlar. Bundan sonra Beriyyan
ezann okursun.
Beriyyan ezan budur:

. . . . ` - ` - . .` ..` . . ` .`
. . ` .` ` .` - ` . ` .` - ` .` .` ` .
. ` - ` . , -.` ` . , -` . ` . .`
., - . ` ` ` ,. ` -` .- ` .
.` , ~
Mlihun mlihun elhev elhev kelkelbuv kelkelbuv
mhm mhm mehlik mehlik kurbi kurbn
hbkm hbkm hmendi bi rabbi tevhdi bi rabbi
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
28
tevhdi ve bi rabbi Ysn vel kurnil hakmi ve eb
Muhammed in seyyidil murselne ihdrn ve etn.
Ondan sonra Ahidname-i Sleyman bin Davudu yedi
(7) defa okur ve okurkende buhurunu yakarsn. Daha sonra
her ne dilersen hacetini istersin. Her defasnda Sleyman
bin Davudu okur ve ban aarsn. Her defasndada
Sleyman bin Davudu okuduun zaman secde edersin.
Bilki! Ahidname-i Sleyman bin Davud okunmazsa
davet etsen bile davete icabet etmezler ve Melik Cinni
gelmez. Nitekim Ayetel Krsi okunmaynca mslimanlarn
melikini da'vet etsen, da'vete icabet etmez ve gelmez.
Ahidname-i Sleyman bin Davud okunmayan da'vete
mvekkel melik gelmez.
Ahidname'nin gerei dnyada az bulunur. Bu
Ahidname-i Sleyman bin Davud'un yllarca dersini ekip
otuz (30) ylda bulduk ve tecrbe ettik. Allah c.c. a
hamdolsun rast geldi.
Gerektir ki; Cinlerden sana muti olmak istemeyen ve
da'vet sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi mvekkel
melee ikayet edersin. Mvekkel Melek o cinniye ceza
verir veya he sahibine zarar vermek isteyen Cinniyi
mvekkel melee ikayet lak eder.
Sekizinci art: Da'vet sahibi olan kimse bu Ahidname-i
Sleyman bin Davud'u kesinlikle bilmesi lazmdr.
Ahidnamesiz da'vete gelmeleri kesinlikle mmkn deildir.
Aada gelecek olan Ahitname-i Sleyman azim olup,
zellikle aziz tutmak lazmdr. Hak Sbhaneh ve Teala nn
yce isimleri bunun iinde zikir edilmitir. Dnyada bu
Ahidnameye sahip olmak lazmdr. Sahip olduktan sonra
gerisi kolaylkla olur.
Bu fakir hatasz olarak bir harfini bile gizlemeden
tamamen eksiksiz olarak yazdm ki, bu kitaba sahip olan
kimseler asla zorluk ekmesin. Bu kitabn mtercimi olan
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
29
ben Firdevsi fakiri ve kitab yazan hayr duadan mahrum
brakmasnlar.
Ahidname-i Sleyman bin Davud budur:

., -` ` -` = .` = ., .. .
, = ` . ` . ` . . ` ` .` .
= .` ` .` ` = . . ` - .
. .` ` ` = - ~
` , ` ` ` . ` , ` ` .` - ` - .
` ` . . ` ` . ` . , . ` . ` , -` . .
` ` .` ` , ` ` ` :` , = . .
:. . ` . ` ` : , .` ` .` ` .` .
, ` . : ` . ` ` ` . , : , . ` `
` ` . . = ' ` .` ` . ` . ,
. ` . ` . ` . ` =` , , ` . ` , ` ,
` . -`` ` . - . ` ` ` - ` . - ` .` `
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
30
. ` . ` , - ` ` - ` .` ` - ` ` ` ` -
` ~ ` ` .` : . ` , ` : .
` - -` . - . : . . ` . .
. ` , =` ` ` .` . = ` , . - `
` . - . , - ` ` ` . . ..` '
. .` - ` ` , ` , -
` ` ` ` . ` . . ` , .` . -
` ` ` ~ ,` ` - . . .` .
~ ,` ` - . . ' ` -` . . ` , . ,` ` .
` ` - . . . .` .. - . .` ` ` . .
` ., = ` = . ` . . '

Bismillhirrahmnirrahm. Vallh al m nekl
vekln. Ve hedetkm bi ahdillhi ve mskihi. Ve
esmihil mukaddeseti. Bi kelimtillhit tmmti. Ve bi
zzetihi ve sultnihi ve cebertihi. Ve tati f halkhi ve
azametihi. Ve arihi ve krsihi ve ardhi ve semvtihi
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
31
ve cennetihi ve nrihi fe halaktm li sleymn ibni
dvud aleyhisselm. En l yuhliku ahdike ve l
mskkm ve l an m yenzelallh ileyke min esmihil
mbraketil meymnetil mukaddeseti. En l yedi bi
eyinmin ma'syetike ba'deh yevmin hz ve zlike
yevmi kellez tesmiyeti zlikel yevmi min evvelih il
mnteh feiz krh hzihil ahdi. Ve hzel yevmillez
hedtm bi nebiyyullhi beynen ve beynekm kefln
ve vekln ve hzihi ytlibkm minkmen entm
hliktml hamd min ben deme ve benti havv ev
yhlif ehadn min ceyikm al en te'huzh a'l
beriyyetehin feuhzibetm bi zlike ve kultm semi'n
ve eta'n. Li hzel melikil musalleti aleyn ve bi
htemis sihrillet sehharalen. Leh ve akrarn bi
zlike Feytatsin ve Mebsin ve Evbusin ve
Lestynbisin fe inn halakn ahdike ve eseruh f cem
ben deme ve benti havv. Fe ente f halli mn ve
min dmn ve erin ve ebrin lihmin ndeke ve
l ya'fiken min ba'din ve ba'deke ve htemi sleymn
ibni dvud alel cinni ve eytni. Minel slmi alel cinni
ve eytni. Vel aylnis sehharati ve mms sbyni
vel ytihi. Ve bi hurmeti hzihil ahdi ve lid da'veti ve l
havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm.

Ey Talip! Ma'lum olsun ki; Bu sekiz (8) art ile Ahidname-i
Sleyman bin Davud'u bilmeyen da'vet yapmaya asla kadir
deildir.FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
32

D R D N C B L M

GNEN ONK BURCA NTKAL
ems (Gne) Hamel (Ko) burcuna geldii zaman
Melik Ahmer'i da'vet edersin.

GNE'N HAMEL BURCUNA NTKAL
Gne Hamel burcuna geldii zaman, Allah Teala'nn
emriyle arn altndan bir Feriteh (Melek) gelip, Gne'e
mvekkel ve nazir (Bakan) olur. Sfat, ahkam, tekvini,
cinnisi, tesbihi, levhi, tlsm, hatemi, havass nedir ve
nasldr? Onu izah eder.
O Feritehin hkm altnda 300.000 Feriteh vardr.
Bunlarn da her birinin hkmnde 300.000 Melekt (Ruhlar
alemi) vardr. O melektlerin her birinin hkm altnda da
15.000 Cinni vardr. Bu meleklerin sfatlar nedir? da'vet ve
artlar nasldr? Bu ad geen Melekt Gne Sevr
burcuna varncaya kadar otuz (30) gn yeryznde fermani
ilahi ile nice muhtelif ilere balarlar. O Feriteh in ismine
Sahbtl , - | , . = derler. Sureti insan suretine benzer.
Drt ba, drt yz ve drt eli vardr. Rengi sar olup, Altn
gibi nura gark olmutur. Bir elinde yanm mum, bir elinde
hat yazlm ve sarlm name tutar. Bir elinde bardak ve bir
elinde de yaln kl tutar.
Bu Feriteh in hatemi budur:


Bir kimse bu hatemi Gnein erefinde bir Akik ta
zerine yazdktan sonra bu ta zerinde tarsa, padiah
ve ileri gelen beyler yannda sevgili olur. Gn getike de
erefi artar.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
33
Bu Feriteh in Tesbih'i olup, davet ederken drt (4) defa
okumak ve okurkende Gne buhurunu yakmak lazmdr.
Feriteh in Tesbihi budur:

.., -` ` -` = ..` .` . , - ` .` . .
: -` ` . . ~ . . ` .`
` ` ` .` . . ` ` . : -` `
.` . ` . .` . : -` .` .. ` `
- - ` . - ` . . , . .. . ` < . : -` `
. . ` . ` ,. ` = , - ` , - : -` `
.` . ` - ` , - .` ` ` . `
` ., = ` = . ` . . .` . - . .
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y hlikal
envrel izhrel mel. Sbhneke entel kdiru al klli
eyin ves sebbete yfn bi emrike. Sbhneke y
dimen nu'm entel lib al klli eyin. Sbhneke
y brhnel ervha ve hlikal esbha. Sbhneke y
kadml emne y mniul emne. Sbhneke y hlikul
halka bi tarfetl ayni entel hliku klli mahlkn ve ente
razikun klle merzkn ve l havle ve l kuvvete ill
billhil aliyyil azm.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
34
Bu Feriteh in Levhide budur:


Btn halayk iinde makbll kelam olup, beyler ve
meayih ler yannda fermani berrin olmak istersen: Bu levhi
Gnein erefinde bir kat zerine, levhin arkasnada
aadaki u drt Esmay yazp, Gne buhurunu yakarak
yazdn levhi tebhir ettikten sonra, zerine drt (4) defa
Ahidname-i Sleymani oku. Daha sonra bu levhi beyaz
mum iine koyup sar ipek ile sardktan sonra zerinde
tarsan, olacak olan acaiblikleri grrsn.
Levhin arkasna yazlacak Esmalar budur:

, .` , , ` , -` , -`
Temhsan emhsan Temssan Seymsan
Bu Feriteh in Tekvin'inin ekli de budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
35
Bu Tekvin in sureti Aslan'a benzer. zerinde gne ile
bir yldz vardr. Bu Tekvin'in suretini yapp, cebinde veya
kesesinde gtren kimse Allah Teala'nn izniyle maksadna
ular.
Tekvinin hatemi de budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
36

GNE'N SEVR BURCUNA NTKAL
Gne Sevr (Boa) burcuna geldii zaman Melik
Dehnei davet edersin.
Gne Sevr burcuna geldii zaman, arn altndan
ruhaniler makamndan bir feriteh nzl edip, Gnee
mvekkel ve nazr olur. Sfat, ahkam, tekvini, cinnisi,
tesbihi, tlsm, hatemi, levhi, havass nedir ve nasldr? Onu
izah eder.
O Feritehin hkm altnda 700.000 Feriteh vardr. O
Feriteh (Melekler) lerin her birisinin emri altnda 700.000
Feriteh vardr. O Feritehlerin her birinin emrinde de
700.000 Cinni vardr ve onlara muti olmulardr. O
Feritehler ve Cinniler eitli ilere balamlardr. O
Feriteh hepsinin by olup ismine Namil , - -
derler. O Feriteh insana benzer. ki kanad ve iki eli vardr.
Bir elinde Harbi ratb ( ? ), bir elinde ise ibabe (?) tutar:
O Feriteh (Melek) in Hatemi budur:


O Feriteh (melek) in Tesbihi de budur:

., -` ` -` = .` ..` ` . . ` .` .
` ` ., ' ` . .` ` : -` ` ' . .
` . = ' . . : -` ` .` . . . . . ' .
` .` .` . ` . ` . ` ` . . . : -` `
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
37
: ` , ` . . . , - . . : -` `
` . . .` . - . ` ..` . ' - .` .` . = .
` ., = ` '
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y dbernel a'l
entel kdirul aliyyl alml kebr. Y sbhaneke y
ma'bdel ebediyys sultni sermed. Sbhaneke l
ilhe ill hve rabbt tevvb. Sbhaneke l ilhe illel
afr ekru y rzikul halyika ve kdmel erzk bi
yedi kudretik. Sbhaneke l ilhe ill hve entel hayy
l yemt ebed. Ve l havle ve l kuvvete ill billhil
aliyyil azm.
O cinninin sureti dkeli cinler zerine mvekkeldir.
Onun adna Kaytrin , , - = , | derler. Sureti Sra
benzer ve iki ba vardr. Arkasnda bir bibik oturur.
bibik'inde iki ba vardr.
bibik'in Tesbihi budur:

., -` ` -` = .` . ` . - , . - ` .` .
` . . - . . ` . ..` . : -` `
: -` .` ` , . .` . ` ` ` ` , ` ` - .
. ` . . .` . - . ` .` . ` .` ` ., = ` =
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y hlikal cinni
anil mericil kaviyyi. Sbhaneke y emni ente kdirun
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
38
alel ecsdit tbu ve mukadderu al tasvirnil liyyete.
Sbhaneke y vehhb y tevvb ve l havle ve l
kuvvete ill billhil aliyyil azm.

Ebu Ali Sina der ki: Gne Sevr (Boa) burcunun
yedinci derecesine geldii zaman, bir kimse bu Tlsmat bir
kat zerine Nisan yamuru, misk ve zaferan ile yazp
ocak altna gmsn. Ama ocak kendi oca olsun. O kiinin
muhabbeti gn be gn galip olup, o kiinin erkek ocuu
olur.
Tlsm yazarken Mteri gezegeninin buhurunu yakp,
zerine yedi (7) defa Ahitname-i Sleyman bin Davud'u
okursun.
Yazlacak Tlsmat budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
39
Bu Tlsmat ile Duay yazp; Allah Teala hazretlerinden
yardm talep edersin.
Tekvinin sureti budur:


Her kim bu Tekvin'in suretini Zhre Sevr burcunda iken
yazp, Beyaz tenli Behaim (Drt ayakl hayvanlar) in
boynuna balarsa, o Behayimlerin hi birisine Allah Teala
nn izniyle zarar gelmez.
Bir kimsenin hayvanattan ksmeti olmasa, bu sureti
Gne Sevr burcunun yedinci derecesinde iken yazp
evinin tavannda gizlerse, Behayim den Allah c.c. n izniyle
ksmeti fazlalar. Yazarken Mteri veya Zhre
gezegeninin buhurunu yakarsn.
Aadaki Esmalar okuyup ve yazp yannda tayan
kimsenin Allah Teala nn izniyle Behayim ksmndan ksmeti
artar.
Okunacak ve yazlacak Esmalar budur:

` . ` , = ` ` .` . ., -` ` -` = .
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
40
, . - ..` , -, . `.' ` , = ` ` .'
,` . .` ` , - - - . ` . ` . `
. ` , - = ` - . . ` , , , ` :
.` . . .` . . .` ` - ` , ` .
` . . .` . - . .` . . . ` ` . = .
` ., = '
Bismillhirrahmnirrahm. Y ufrni y deyyni y
mstetun nri femestetun nri y sekhmlhn y
beyyni y hlikal eyi. Minel ademi akd hcet bi
hakkin nril mukaddesit thirati ve bi hakki yktel
ahmeral mualleki bi yemn arike y mehleysecin y
ma'sin mhin vehin vehin li eddyi sebvsin
ednay elvehimin ms ve l havle ve l kuvvete ill
billhil aliyyil azm.

Bundan sonra Allah Teala hazretlerinin izniyle, olacak
olan acaibi mahede edersin.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
41

GNEN CEVZA BURCUNA NTKAL
Gne Cevza (kizler) burcuna geldii zaman Melik
Meytatarun'u da'vet edersin.
Gne Cevza burcuna geldii zaman Keribuyyn
(Allah'a en yakn olan Melekler) makamndan Allah Teala
nn emriyle bir Feriteh nzl edip Gne'e mvekkel olur.
O Feriteh'in emrinde 1.500.000.000 Feriteh vardr. Her
Feriteh'in emrindede 400.000 Feriteh vardr. Onlarnda
her birisinin emrinde 200.000 Tekvin vardr. Bu Tekvinler
Cin'ler zerine mvekkeldir. O muazzam Feriteh'i Tekvin'i,
simleri ve Da'veti ile izah edelim.
Bilki! O Feriteh'in sureti insan suretine benzer. nsan
ba gibi iki ba, iki eli ve iki kanad vardr. Bir elinde Tc
ve bir elinde ise yazlm Ferman tutar. Bandaki Tc
Altndandr. Bunlarn hepsi Kerubiyyun'dir.
Feriteh'in ekli budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
42
Bu Feriteh'in da'veti; ems Cevza burcuna geldii
zaman, Aslan derisine bu sureti yazdktan sonra yazdn
ekli nne koyup, Gne buhurunu yakarak aadaki
tesbih zikrini yedi (7) defa ve Ahidname-i Sleymani yedi
(7) defa oku. Aada gelecek olan Tlsmat bibik kanyla
misk, zaferan ve glsuyu ile yazarsn. Ama bibik'i
ldrmezsin. Kulann dibinden bir miktar kifayet edecek
kadar kan aldktan sonra bibik'i salarsn. Eer bibik'i
ldrrsen, amelin batl olur. Ondan sonra o yazdn ekil
ile tlsmat beyaz mum iine koyup, nakl bir ipek iine
sarp klahnda gizlersin. Ama yazarken Cevza burcunda
bir yldzn geri dnmesi ve yukardan aa dmesi
olmasn. Zhal gezegenide terbi'de olmasn. Yoksa helak
eder.
Feriteh'in Hatemi budur:Feriteh'in Tesbihi bu olup, bu Tesbihi okumak lazmdr.

., -` ` -` = .` ` .` . ` ` ` .` . . .` .
` .' . ` ` ' . . . - ` . , . - ` .` .
` .` ` . . ..` ` .` ` ` .`
= , - ` .` . . ` ` - . =` ` ` .` ` - .
` ' . .` ` ` - . - . . . -` ` - ` ..` .
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
43
` ' . .` ` ` - . - . . . = . . -` .
` ` ' . . ` ` . ` - .' . `.` .
. . ` ` = ` ` . ` .` - - , - ` .` .
` .` . , - ` . . . . : -` .`
` . . . ` .' .` . . ` . . .` . - . ` . =
` ., =
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y mdebbirel
umr. Y Nran nr. Y lime m fis sudr. Allhmme
y hlikal ervha an nr. Ve hzihil kelimeti mektbin fit
tevrti vez zebr. Allhmme y hlikaz zille vel hurr.
Y mu'tial cennete ven nr. Y shibel hudde vet
tasavvr. Y erhamel eltfe ves surr. Allhmme
snian nra f vechi emsi fis semvtil mnkatadir.
Allhmme y hlikal bihrihi vel bahr. Allhmme y
hlikaz zkira vel mezkr. Sbhneke l ilhe ill hve
Nran nr. Ve l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil
azm.
Tlsmat budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
44


Bir kimse oniki (12) Kerubiyyun'u nak edip sar bir
kat zerine yazdktan sonra, o kad kk ocuklarn
hece okuduu gibi bir tahta levhay iki bal dzersin. O
yazl olan isimler ayr bir dilde yazldr. Bu isimleri
yazdktan sonra Tekvin'in suretinide yapp, dershanenin
tavanna saklarsn. Ruhlar o kiiden asla kamaz ve halayk
gzne irin grnr. Devleti ve izzeti gn getike artar.
Pars ve Kirman stadlar bununla ok amel ederlerdi. Ama
bu ameli Gne'in erefinde iken yazarsan, Allah c.c. n
izniyle muvafk olursun.
Aadaki ekil Cinni olup, Feriteh'in Tekvinidir. Sfat
Koyun'a benzer. ki tane ba vardr. Ayaklar ku ayana
benzer. nnde bir aa vardr. Koz aacna benzer ve
zerinde drt tane Kumru kuu vardr. Bir Gvercin'le
syleir gibi o aata dururlar. Bu Tekvin'in ismi
Abtkheyferain , , , | = , - dir.----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
45
Tekvin'in ekli budur:


Bir kimse saraya tutulsa bu Tekvini da'vet edersin. Cin
suresini yamur suyu, misk ve zaferan ile bir ie zerine
Mteri gezegeninin buhurunu yakarak yazarsn. Aada
gelecek olan isimleride Surenin altna yazp saralnn
boynuna balarsan, Allah c.c. n izniyle hemen ifa bulur.
Bu yazdn isimleri bir ay o saralnn zerine okursun.
Yazlacak ve okunacak isimler budur:

. ` , ` . ~ . , -` . ` , ` . ` , , . . .` , `
, =` , ` , , -` , .` ~ .
0
Y Taheyah Y Keyahcesy Y Keyahsey Y
Da'leyh Y Keyaleytah Y Ta'heycey.
Demilerdirki: Bu isimler yle byk isimlerdirki, Kamer'in
yznde yazldr. Kitabu Engiln'de erh edilmitir.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
46
Bu Tlsm Bakr'dan bir levha zerine yazdktan sonra
ocuklarn boynuna taklrsa, divden ve periden emin
olurlar. Her ne renirlerse asla unutmazlar. ok akll ve
gzel lisanl olurlar. Bunun 72 trl havass celilesi vardr.
Bir kimsenin az eilse peri yeli ve cin fi'linden olur.
Aadaki levhay yazp, yazdn levhay suya koyduktan
sonra cin hastas olan kimse bu sudan ierse, Allah'n
izniyle hemen ifa bulur.
Yazlacak levha budur.----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
47

GNEN SERETAN BURCUNA NTKAL
ems (Gne) Seretan (Yenge) )burcuna geldii
zaman, Melik Meymun'u da'vet edersin.
Gne Seretan burcuna geldii zaman, Allah Teala nn
emriyle arn altndan ruhaniler makamndan bir Feriteh
nzl olup, Gne'e mvekkel olur. 1.500.000.000 Feriteh
onun mahkumu olup emrindedir. O Feriteh'lerin her birinin
emri altnda da 100.000 Feriteh vardr. O Feriteh'lerin
emri altnda ise nice 100.000 Cinni vardr ki, adedini ancak
Allah c.c. bilir.
Gne Seretan burcuna geldii zaman, bu Feriteh
yeryzne inip nebatata ve hayvanata mvekkel olup,
iyiden ve yavuzdan tesirat eder. Bu Feriteh'in ismine
Sahyethell , : = , = derler.
Bu Feriteh'in ekli insana benzer. ba ve iki eli
vardr. Bir elinde na'lin ve bir elinde de anak vardr.
Bu Feriteh'in sureti gzeldir.


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
48
Bu Feriteh'in Hatemi olup, Hatemi de budur:


Bu Feriteh'in Tesbihi olup, Tesbihide budur:

. ` . ` . ` .` . . . ` . .` ` . ` -`
.` . . . ` . ` . .` ` . . .` . ` . ` .
` . ` .` .. ` ` . ` . .
` ` ` , ` . . . . . . ` ` ` .` .
` . . ` - ` . . - . ` .` . . .` ` -
` : . : ` - ` . . .` . . : -` `
.` , . . ` ` .` . . : -` `
. ` ` . ` ` ` ` ` . .` . . : -` `
- ` ` ` ` . ` . .` .` .` .` .` .
` ., = ` = . ` . . .` . -. .` '

Allhmme y rabbel erbb. Ve msebbibel esbb. Ve
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
49
y mfettihal ebvb. Allhmme y nres semvti vel
ard. Allhmme y mzeyyinel melekte bi nri kudsil
a'l. Smme den fetedell fe kne kbe kavseyni ev
edn. Allhmme y bedias semvti vel ard.
Allhmme y shibel ervh. Ve y mnisel cinne vel
melek. Sbhneke l ilhe ill hvel emn an
rahmetike f klli beliyyn. Sbhneke l ilhe ill hvel
mstenil brhn. Sbhneke y l ilhe ill hves
sniul mniud dfiur rfiul cmiul Y hve vsiu. Y
hve Y hve Y hve Y hve Y hve Y hve Ve l
havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm.

Bu Feriteh'in Tekvini hemen hemen Balk suretine
benzer. Ama ba insan ba gibidir. ki eli olup, insan eli
gibidir. Bir elinde deste gl tutar ve bir elinde de Yenge
tutar. Bu Tekvinin ismine Tafkheylzelin | , , |
derler. Tekvinin ekli budur:


Bu Tekvinin Tesbihini bilmek lazmdr. Tekvinin Tesbihi
budur:

, ~ .` .` , ~. ~ ` , ~. = .`
Y Arsat tayrttay Y Nran nrty.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
50
Tekvinin Hatemi de budur:Her kim dilerse suyu kendine muti' edip, yer altndaki
suyu karr yahut kurumu olan kuyunun suyunu geri getirir
veyahut istedii yerden su karr.
Bunun iin: Gne Seretan burcunda iken Geyik
derisine aadaki Tlsmat nisan yamuru suyu, l balk
kan ve yeil keler zehiri ile yaz. Yazdktan sonra Kamer
da'vetini yedi (7) defa, yedi (7) defa da Ahidname-i
Sleymani okur ve okurkende kamer gezegeninin buhurunu
tttrrsn. Ulvi ervah gelir ve maksadn her ne ise sana
gsterir.
Her kim dilerse, halis Gm'ten bir yzk yaptktan
sonra, ortasna yeim bir ta geirip, zerine bu hatemi
Gne Seretan burcunda iken yazarsn. O hatemi kurumu
su kuyusuna brak. Aadaki Tlsmat da yazp su
kuyusuna brakrsan, kuyunun suyu Allah c.c. n izniyle geri
gelir.
Geyik derisine yazlacak Tlsmat budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
51
Aada gelecek olan levhay Kamer Cevza burcunda
iken yazmak lazmdr.
Bu levhay bir para Bakr levha zerine elik kalem ile
nakedilip kurumu olan kuyuya bakr levha braklrsa,
kuyunun suyu hemen kar.
Bu levhay doum yapacak kadnn boynuna aslrsa
Allah Teala nn izniyle kolayca doum yapar. Veyahut bu
levhay suya koyup, doum yapacak olan kadna suyu
iirilirse Allah c.c. n izniyle kolayca doum yapar.
Levha budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
52

GNEN ESED BURCUNA NTKAL
Gne Esed (Aslan) burcuna geldii zaman Melik
emhre'i da'vet edersin.
Gne Esed burcuna geldii zaman, Allah Teala nn
emriyle Sidretl mnteha'dan bir Melek nzl edip, Gne'e
mvekkel olur. O Melein emrinde 2.250.000 Feriteh
vardr. O Feriteh'lerin her birinin emrindede 800.000
Feriteh vardr. Her Feriteh'in emrindede 777 Cinni vardr.
Yeryzne inip sebeblere mvekkel olup tesirat ederler. O
Feriteh Gnee mvekkeldir. Onun adna Tahkl
, - | derler. ekli insana benzer. Bir adet ba olup,
banda drt tane gz vardr. Bir az ve drt eli vardr. Bir
elinde mushaf, bir elinde altndan nar, bir elinde asa ve bir
elindede altndan tas vardr.
O Melein ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
53
O melein Hatemi budur:


O Melein Tesbihi budur:

` . ` .` . ., -` ` -` = .` .
` ` ` . ` ` . ` -, . - ` . ` `
~ . ` ` ` -` ` . . -` . ` . . . ` .
- . ` - ` . .` . ` .
` . . ` - ` .` ` . : -` .`
` ` . - .` . . . .` .. - . ` . .
` = . ` . . ` ., = .
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y smias
smin. Y men ya'lem mrdel mrdn. Y men
ya'lem havices siln. Y men sebbahe lehs sirral
vt. Y men yerham. Bkel hifn. Y men ya'lem
hamdel minn. Y men yakbel uzran ndimn. Y men
yusliha amelel mfsidn. Sbhneke y l ilhe ill ente
hallisn minen nr. Y Rabbe ve l havle ve l kuvvete
ill billhil aliyyil azm.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
54
Her kim bu Tesbihi cenk edilecek yerin ortasnda
okursa, dman askeri 100.000 den fazla olsada Allah
Teala hazretlerinin emriyle dman askeri bozguna urar.
Aada gelecek olan Tlsmat ems (Gne) Esed
(Aslan) burcunda ve Kamer de Deliv (Kova) burcunda iken
binek kan, ylan zehiri, misk ve zaferan ile yazp yazdn
pazusunda tarsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle o kiiye
hibir zaman zarar gelmez. Yalnz olarak dman askeri ile
dvse bile akibeti galip olup, dman askerini malup
eder.
Yazlacak Tlsmat budur:Bu mvekkel olan Melein Tekvininin ekli Horoz'a
benzer. ki ba, iki aya, iki eli olup, bir elinde Karpuz ve
bir elinde de Bak vardr.

----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
55
ekli budur:Aada gelecek olan Levhann amelini yapmak
istersen: Drt gn oru tutup, drt adet kumral Ko kurban
edersin. Bir dan yksek yerinde krk (40) defa Ahidname-i
Sleymani ve krk (40) defada l-i mran suresini okursun.
Bundan sonra 1001 adet ekmek piirip fakirlere datrsn.
Kendine gre bir tal' seip elik levha zerine aadaki
levhay nakedersin. Oniki (12) defa Merih gezegeninin
davetini okursun. Ondan sonra insan kanyla balk dzp,
yazdn levhay iine bastrrsn. O gn muzaf (Bal) gn
olmaldr. Levhay boynuna tak ve dmanla dvecein
yerin karsna dur ve hmla nazar et. Allah Teala nn
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
56
emriyle dman askerlerine bir korku ve karanlk olup
dalp kaarlar.
Sultan Mahmud Gaznevi bununla amel ederdi. Bundan
zge amel bu kainat iinde yoktur Kitaplarn ekserisinde
Hint ehli bu incelemeyi yapp aklamlardr. Gaflet
olunmamaldr.
Levha budur:

----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
57

GNEN SNBLE BURCUNA NTKAL
Gne Snble (Baak) burcuna geldii zaman Melik
Seyyidn'u davet edersin.
Gne Snble (Baak) burcuna geldii zaman, Allah
Teala nn emriyle Levhi mahfuz altndan bir Feriteh
(Melek) nzl edip Gne'e mvekkel olur. O Feriteh'in
emrinde 1.500.000.000 Feriteh vardr. Her birinin
emrindede 222.000 Feriteh vardr. Bunlarn taht
hkmnde 100.000 lerce cinniler olup, iyiden ve yavuzdan
eyaya tesir ederler. O mvekkel melek'in ismi
Tamhbeynl , | , dir. ekli insana benzer. ki ba, iki
kanad ve drt eli vardr. Bir elinde kalem, bir elinde sng,
bir elinde orak ve bir elinde tas tutar.
O melein ekli budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
58
Mvekkel melein Hatemi budur:


Bu Hatemi misk ve zaferan ile bir kzn bart
parasna yazp mum iine koyduktan sonra, klahnn
iinde tayan kimseye btn alem kendisine mahbub
grnp muhterem olur.
O Melein Tesbihi budur:

` . , -` ` -` = . . . . ` .` . .
= - . = ., = . ' . ` . < . .
. . - . . . . . : -` `
. ` . .` ` . ` . ' . .` .` . -` ` .
. .` . . . : -` ` ,, . ,, . . , -.
, -` . , - . , - . , . - ` .` . , -`
` . . ` .. . . . ` .` ` .` .
` . . ` ` . .` : -` ` ` -
` ` ` . , ` . .` . . = . ` -`
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
59
` - .

Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y dimel bek.
Y firel hat. Y smiad du'. Y azmel at. Y
kadmes sen. Y kesral vef. Y erifel cez.
Sbhneke y l ilhe ill hve ente rabbl erbbe Y
msebbibel esbbe. Ve y mfettihal ebvbe.
Sbhneke y efk. Y rafk. Y hafz. Y muht. Y
hamd. Y mecd. Y mukt. Sbhneke y halikal
melekte fis semvtil l. Allhmme y nras
semvti vel l. Sbhneke y deyyne yevmiddni y
ufrne yevme ila cezzne ente nral enbiye vel
mrselne ve sallallh al muhammedin ve lihi
ecmen.
Gne Snble burcunun yedinci derecesine geldii
zaman bir para beyaz ipek zerine aadaki Tlsm misk,
zaferan ve yamur suyu ile yazp, klahna gizleyip tayan
kimse, Kimya ve Simya ilmini kolayca renir.
Tlsmat budur:


0
Bu Tlsmat bir kimsenin niyetine yazp zerinde
gtren kimse, o kiiyi kendisine muti' eder.
Bu Tlsmat Tilki derisine Gne Snble burcunun
yedinci derecesinde iken yazp zerinde tayan kimsenin
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
60
btn alem gzne Allah Teala nn emriyle irin grnr.
Btn ileride rast gelir ve muradna vasl olur. Ama u
artlar zerine yazmaldr. Bir tali' bulup, o talia muvafk
olmaldr. O gnde kendisine bir tali' seip, afakta terbiadan
ve ricattan saknmaldr. Zira aksi bir emir olur. Velhasl bu
asl eyin alan ncm ilminden haberli olmak lazmdr.
Bu mvekkel Melek'in Tekvininin ismine
Kastheynrain , , , - = = | derler. ki ba olup bir ba
insan ba gibi salar aaya dklm, bir ba ise Geyik
bana benzer. Bir elinde def, bir elinde ney tutar. nnde
ise bir selvi aac vardr.
Tekvin'in ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
61
Bu Tekvin'in eklini jenkari abadi (pekten yaplm bir
yaz kad) kat zerine misk, zaferan ve hyar suyu ile
yazp, ban veya bostann ortasna topran iine
gizlenirse, o ba, bostan ve dier ekili olan yerler
ekirgeden, kutan ve kurttan, Allah c.c.n emriyle
zararlarndan emin olur. Hatta afati semaviye bile erimez.
Bu Tekvin'in levhleri budur:Ebu Ali Sina bu levhleri ok erh etmitir. Gerek olan
udur ki; Bu levhleri saatinde ve burcunda Bakr levha
zerine nakettikten sonra, kesesinde tayan kimsenin
mal ziyadeleir. Btn maksatlarnada nail olur.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
62

GNEN MZAN BURCUNA NTKAL
Gne Mizan (Terazi) burcuna geldii zaman Melik
Ahnefi da'vet edersin.
Gne Mizan burcuna geldii zaman, Allah'n emriyle
Meleki A'ladan bir Feriteh nzl edip, Gnee mvekkel
olur. Bu melein insan ba gibi drt ba olup, her yznde
drt gz vardr. Drt tane eli olup bir elinde tesbih, bir
elinde buhurdanlk, bir elinde ibrik ve bir elinde de terazi
tutar. Bu Melein ismine Tahmtrl , , | . | derler. Bu
melein hkmnde 1.800.000 Feriteh vardr. Onlarn her
birisinin emrinde de 124.000 Feriteh vardr. Onlarnda her
birisinin emrinde 70.000 Tekvin vardr. Bunlar yeryzne
inip iyiden ve yavuzdan AllahTeala'nn emriyle tesir ederler.
Feriteh'in ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
63
Bu Melein Hatemi budur:


Melein Tesbihi budur:

. . ` . .` . ` ..` . ., -` ` -` = .`
- .` , ` . ` . . - -` ` . .
- ` . . . ' ` . . ` . .
- ` . - - ` . . ..' ` .
= . ` ` , -` ` . . . ` . ` .
. . ` -` ` -` ` . . ` . .` , -` .
.` . . : -` ` . =. . ` .. . .` . - .
` ., = `
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y nras
semvti vel ard y rabbel beytel harm. Y rabbel
mescidel harm. Y rabbel beledel harm. Y rabber
rukne vel makm. Y rabbel mearal harm. Y rabbel
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
64
halle vel harm. Y rabben nra vez zilm. Y rabbet
tehiyyete vesselm. Y rabbel kudrete fil enm. Belli
rhu muhammedin anne. Bittehiyyeti vesselm.
Sbhneke y l ilhe ill Ve l havle ve l kuvvete ill
billhil aliyyil azm.
Eer dilersen: Hatunlardan, hadimlerden ve iyilerden
kendine dost edinip mutarib (?) ortasnda hret bulup ilmi
musikide kamil ve iyi nefisli olup, ilim sahibi olmak istersen,
Zhre gezegeninin buhurunu yakp, bu sureti nne
koyarsn. Ama vakit Gne Mizan burcunun dokuzuncu
derecesinde olmal ve tali' Sevre balamaldr. Ama ihtiyat
(Saknmak) etmek gerek ki, Zhre infilata (Boalmak)
nahsta olmamal ve Kamer de nurundan ayr olmamaldr.
Said menzilde olmaldr. Zhre gezegeni tesliste olmal ve
makarinde olmamaldr. Seyyarattan zenebte bir kevkeb
olmamaldr.
Bu vakitte bir beyaz kat zerine misk, zaferan ve
glsuyu ile bu tlsmat yazp, pazunun altnda tarsan,
olacak olan acaiplikleri grrsn.
Yazlacak tlsm budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
65
Bu Tekvin'in ekli Tavus kuuna benzer. nsan eli gibi
iki eli ve ku gibi iki ba vardr. Bir elinde kepe ve bir
elinde kase tutar. Bu Tavus kuu suretinde olan Tekvin'in
ismine Tayrheynrain , , , - , , | derler.
Tekvinin ekli budur:


Bu Feriteh'in aada gelecek olan Levhini yazp evin
iinde saklanrsa o evin iinde azlk ( ? ) ve ok bol nimet
olur.
Bu levhi jenkar, kafur, zaferan ve glsuyu ile Gne
Mizan burcunda iken ve tali' sevirde, Zhre saatinde
mteri gezegeninin davetini okuyup, yazdktan sonra
mteri gezegeninin buhurunu yakarak zerine Ahidnamei
Sleymani oku. Bilki! Ervah amelinde Ahidname-i
Sleyman okunmadka hibir i olmaz.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
66
Levhann ekli budur:
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
67

GNE'N AKREP BURCUNA NTKAL
Gne Akreb (Akrep) burcuna geldii zaman Melik
Ebyad' davet edersin.
Gne Akreb (Akrep) burcuna geldii zaman Hak Teala
nn emriyle Kerubiyyan makamndan bir Feriteh nzl edip
Gnee mvekkel olur. O Feriteh'in hkm altnda
2.400.000 Feriteh vardr. Her birinin emri altnda 370.000
Cinni vardr ki, bu kainat iinde tesirat ederler.
O muazzam melein sureti insana benzer. ba ve
alt eli vardr. Bir elinde kl, bir elinde yay, bir elinde ahdi
peyman, bir elinde hyar, bir elinde ibrik ve bir elinde de
klah vardr.
O melek'in sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
68
O melein hatemi budur:O Melek'in Tesbihi budur:

., -` ` -` = .` . ` . ` .' .` ` .` .
.` ` .` ` . .` ` ` - . ` .
. . .` ` .` , - .` ` .`
` .` ` .` `. .` ` .`
.` .` . .` ` .` ` .` `
. ` .` ` .` ` .` `
.` .. - . ` ., -` ` ` .` . . : -` ` .`
` = . ` . . , ` . ~ ` ., = .
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y Nran nrul
a'l Y rabbel ecsdi y men hve rabbe klle eyin y
men hve ilhe klle eyin ymen hve halaka klle
eyin y men hve snia klle eyin y men hve fevka
klle eyin y men hve kalbe klle eyin y men hve
ba'de klle eyin y men hve lime klle eyin y men
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
69
hve kdirah klle eyin y men hve yebk ve yefn
klle eyin Sbhneke l ilhe ill ente rafr rahm Ve
l havle ve l kuvvete ill billhil aliyyil azm.
Tahml.

Bir kimse dmann helak etmek isterse: Aadaki
Tlsmat kara kedi kanyla bir kart zerine yazp, sekenin
azna bala. O sekenin azn iyice mahkum et ki alp
avaza vermesin. Daha sonra bir mlek iine koyup ba
aa asarsn. mlein azn eski sirke ile doldurup,
mlein azn balkla iyice sva ki, sirke dklmesin.
Ondan sonra mlei kafir mezarna defnedersin.
Gerektirki; Eski kefen parasna dmannn ismini
yazarsn. Ama bu tali' iinde yazmaldr. Ya Eklil menzilinde
ya da belde menzilinde yazmaldr.
Yazlcak Tlsmat budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
70
Bu Feriteh'in Tekvini olup, bu Tekvinin bir ba insan
ba gibi, bir ba horoz ba gibi ve bir bada kz ba
gibidir.
Tekvin'n ekli budur:Mvekkel olan Melein Tekvini bu olup, onun dahi
levhas vardr. Bu Tekvinin eklini tuz suyu ve kadn kanyla
bir para eski tabut zerine eklini yaptktan sonra,
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
71
aadaki levhide dmannn ismiyle yazarsn. Mcerreb
olup sahihdir. Zenciler iinde olan stadlardan yle
nakledilmitir ki, bu levhin 36 trl havass vardr.
Levhin ekli budur:


Ama bu ameli saklamak lazmdr. Kt amal kiilerin
eline gememelidir. nk bu ameli bilen biri bir kiiyle
husumet etse, hemen bu amele balar ve o kiinin hakakn
kast eder. Bu sebepten dolay ya deliyyil n'metine ya bir
mmi sehilden tr bir mazlumun bana kast eder.
Bir kimse ziyaretilerinin okluundan saknp dillerini
balamak isterse; Bu levhi ve ziyaretilerin isimlerini yazp,
bir Koz aacnn altna gmerse, btn ziyaretilerin dilleri
ve azlar balanr. Cevap vermeye kadir olamayp
zararlar Allah Teala hazretlerinin izniyle def olur.


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
72

GNEN KAVS BURCUNA NTKAL
Gne Kavs (Yay) burcuna geldii zaman yedinci
semadan makam a'ladan Allah c.c. n emriyle bir Feriteh
nzl edip Gne'e mvekkel olur. Onun emrinde 880.000
Feriteh vardr. Onlarn her birinin emrinde de 222.000
Feriteh vardr. Bunlardan dahi her birinin hkm altnda
125.000 Cinni vardr. Bunlar yeryzne inip tesirat ederler.
Bu muazzam Feriteh'in ismine Kefhtl ., | . ekli
insana benzer. Bir ba ve iki eli vardr. Bir elinde harbe ve
bir elinde ayna tutar.
Feriteh'in ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
73
Bu Feriteh'in hatemi olup, Hatemi budur:


Bir kimsenin hanm ile lfeti olmazsa, bu hatemi misk
ve zaferan ile bir kat zerine yazp, yazd kad evinin
iine defnederse, birbirlerine byk bir muhabbet duyarlar.
Bu Melein Tesbihide vardr. Daima bu Tesbih
kuvvetiyle Gne'e mvekkel olup okur.
Her kim dilerse, zht ve salahiyet zere olmaldr. Bu
Tesbihi Perembe gn birinci saatte megul olmaldr. Hak
Teala hazretleri o kiiye yardm edip, btn ilerinide hayra
evirir.
Eer dilersen, btn halk ve alem senin iyiliklerini
anlatrlar. Aadaki Tlsm bir kat zerine yazp
klahnda tarsan, olacak olan acaiblikleri grrsn.
Yazlacak Tlsmat budur:


Muhabbet iin aadaki levhi bir para kalay zerine
mteri saatinde ve murat ettiin kiinin isminide yazp
hamam scaklna brakrsan, o kii sana muhabbet eder.

FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
74
Yazlcak Levhin ekli budur:


Bunun Tesbihi Mteri tesbihidir. Lakin bu mahalde
Tesbihi yazlmamtr. Biz dahi yazmadk. Ama bu
Feriteh'in Tekvin'i Mteri sfatndadr. Secde zerine
oturmu Tesbih eder.
Tekvin'in ekli budur:


Nshamzda bu mahalde iki burucun ahkam
yazlmamtr. Kitabn yazar bu fakir be sayfa bo
brakmtr. nallah Teala nshas bulunduu zaman
tamamiyle yazlacaktr.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
75

GNEN HUT BURCUNA NTKAL
Gne Hut (Balk) burcuna geldii zaman makam a'la
dan Allah Teala nn emriyle Keribuyyan Feriteh'lerinden bir
Feriteh nzl edip Gne'e mvekkel olur. Bu Feriteh'in
ismine Tamhkehml , - . . | derler. Yce ve mbarek
bir Feriteh'tir. Hak Teala onu rahmet deryasndan yaratt.
Bu Melein sureti insana benzer. Bir ba ve iki eli
vardr. Bir elinde yazl ferman olup, 'Nasrun minallhi ve
fethun karb' Ayeti Kerimesi yazldr. Sol elinde ise harbe
tutar. Bu Melein emri altnda 1.209.000 Melek vardr.
Onlarn her birinin emri altnda da 120.000 Melek vardr.
Her Melein emrinde ise 88.000 Tekvin vardr ki, bu kainata
nzl edip iyiden ve yavuzdan tesir ederler.
O Melein sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
76
O Melein Hatemi budur:


Her kim dilerse bir kavim veya bir asker nusret bulur.
Bunun iin: Gne Hut burcunun yedinci derecesine geldii
zaman bu Feriteh'i davet edersin. Bu hatem ile aada
gelecek olan Tesbihi ve Tlsmat sar kat zerine bibik
kan ve Kafur ile yazp, Gne gezegeninin buhurunu
yakarsn. Ama bibik'i ldrmezsin. Yukarda zikir olunduu
gibi kulann dibinden bir miktar kifayet edecek kadar kan
aldktan sonra bibik'i salarsn. Ondan sonra en altna
aada gelecek olan levhi yazarsn. Yazdktan sonra bu
yazl kad o asker iindeki Bayran bana balanrsa,
Allah Teala nn izniyle o askerler mensur ve muzaffer olur.
Ama yazarken Kamer Esed burcunda olmal ve Merihe
nazar etmelidir. Onuncu gnk Mteriye mevay (?)
olmaldr. nk bu artlar yerine gelmelidir.Allah Teala'nn
izniyle zafer bulman hibir zaman phe getirmez.
Tesbihi budur:

. ` . , ` ` ` .` . ., -` ` -` = .`
` .` . . . - ` .` : -` ` ` .
` , - ` ` . - - ` . ` .
.` ` .` - ` .` - `
- ` - ` . ,` . - ` ` ` `
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
77
- ` , - - ` ` . .` .`
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme mzeyyinel
meliketel a'l l ilhe ill entel kdirul lib
sbhneke y hve y men cealel arda mih den y
men cealel cible evtden y men cealel leyle libsen
y men cealen nehra meen y men cealen nevme
sbten y men cealel eye ezvcen y men cealen
nra mirsden y men cealel halika ezvcen Y men
hve hve y hu.
Tlsmat budur:


Bu Tlsm said bir tali'de yazarsn. Muhabbet iin bu
Tlsm Perembe gn birinci saatte yazarsn. Dmanlk
iinse Sal gn birinci saatte yazarsn. Bu kadar erh
kifayet eder.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
78
Bu melein Levhi olup, Her kim bu levhay Pazar gn
Mteri saatinde elik kalem ile bakr levha zerine
nakedip, deriye sardktan sonra bir miktar misk ile
zerinde tarsa, hayvanattan zarar grmez.
Bu levhay yazdktan sonra su dolu bir tabaa brakp,
bu suyu sara tutan hastaya iirilirse Allah c.c. n emriyle ifa
bulur.
Levh budur:


Bilki! Bu Melein Tekvini Aslana benzer. Ama ba ku
bana benzer. ki kanad olup, kuyruu ejderhaya benzer.
Bu Tekvinin ismine Tamayrain , , - | derler.
Tekvin'in sureti bu minval zerinedir:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
79
Bir kimseyi kendine muti' ve mnkad etmek istersen: Bu
Tekvin'in suretini maymun kan, misk ve zaferan ile
yukardaki tlsmn sonundan drt tlsm ayrp yazarsn. Bu
yazdn zerinde tarsan, olacak olan acaiplikleri
grrsn. Ama Geyik derisine yazarsan Allah c.c. n emriyle
matlubunu muti' ve mnkad edersin.
Bu mahale gelince Gne'in oniki (12) burc zerine olan
Meleklerini ve Tekvinlerini beyan ve ayan ettik. Bundan
sonra Kamerin 28 menzilde olan ahvalini Allah Teala
hazretlerinin izniyle izah edeceiz.


(Drdnc blmn sonu)

FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
80

B E N C B L M

GNE LE KAMER'N HAREKETLERNN ZAHI
Gne ve Kamer bir senede ve her gnde vaki olan
hareketlerini izah eder.
rnein: Gne ve Kamer'in hareketleri her gnde
hangi burta ve hangi menzilde olduunu bu dairede izah
ettik. Rumi aylar hesabnca veyahut buruc hesabnca olur.
Ashabna bu dairede malum olur.
Daire budur:
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
81

A L T I N C I B L M

KAMER'N MENZLLER
Kamer yirmisekiz (28) menzili otuz gnde seyir eder.
Her bir menzile geldii zaman bir mvekkel Melek olur. O
Melein taht hkmetinde binlerce Tekvinler ve Cinler
vardr. Gnete izah edildii gibi Kamerin de yzbinlerce
melei vardir ki, adedini ancak Allah Teala hazretleri bilir.
Kamer bu kevakiblerin ednasdr. Kyas ettii dier
kevakibler dahi buna kyas olunup nice Melaikeler onlara
hizmet ederler.
Hak Sbhaneh ve Teala hazretlerinin kudretini kimse
idrak edemez. Kendi kudretini kendisi bilir. Bu 18.000 alem
iinde olan mahlukatn hepsi kudretinde hayran ve ser-
gerdandr.

ARTAYN MENZLNN ZAHI
Hak Teala hazretleri Kamer her bir menzile geldii
zaman mvekkel bir Melek gnderir. O Melein hkm
altnda binlerce Ervah ve Tekvin olur. O Feriteh'in sureti
artayn menziline mvekkeldir. O Melek Aslan zerine
binmi olup, o Aslann iki ba ve sekiz aya vardr.
Aslann zerine binmi olan Melek insana benzer. O
Melein ismine Nahyenrain , , derler. Drt eli olup, bir
elinde ayna bir elinde srmedan, bir elinde destarce, ve bir
elinde testi tutar.


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
82
Feriteh'in ekli budur:
2


Bu Aslann isminede Sebtarl , = , = , = derler.
Feriteh'in Hatemi budur:


Bu Mvekkel Melei davet etmek istersen: Aada
gelecek olan yedi (7) Feriteh'in isimlerini okursun. Okurken
Gne ve Zhre gezegeninin buhurlarn yakarsn. Ama bu
iki buhuru eit olarak kartrp macun gibi yaptktan sonra
atee atmak lazmdr.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
83
Eer mahbubun muhabbeti ve ona ulamak iin olursa,
tali' Esed den ve teslisten mteri ay burcunda iken
yazarsn.
Bir zalimin elini, dilini ve gzn balamak istersen:
Mnasip bir tali'de bu esamileri yazp, o zalimin bulunduu
yere gmer ve yle dersin; ''Flan olu flann yavuz
gzn, yavuz elini ve yavuz dilini baladm''. Ama bibik
kanyla yazarsn. bibii ldrmez ve kula dibinden kifayet
edecek kadar kan alp, bibii salarsn. Bu Esamilerin altna
Tekvin'in eklini yapar, eklin altnada Tlsmat yazar ve
sararsn. Tekvinin yzn yan tarafa dndrerek yaparsn.
Esami Feriteh isimleri budur:

.` ` , , =` - . .` .` ` , - ~ .` .` ` , -
~ ` . .` -.` ` , .` - ~ ` .` ` , ` - .` .` ` ,
, ` ,

Hanthheyeynrain Tahheynrahrain
Kehleynhrain Ackleynrahkarain
Tahhemleynhin Kehmtaynhrain
Kemaynyl.

Bu ameli yazarken bu Feriteh'in suretini nne koyup,
yedi (7) defa Ahidname-i Sleyman bin Davud'u, bu
esmalar ve Kehf suresini okuyup, davetin buhuru olan
eker, laden ve mastaki buhurlarn yakarsn.
Yazlacak olan Tlsmatta budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
84

Bu Tekvin devaml bel ile yar kazar. Mvekkel olan
Feriteh'in Tekvin'ide budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
85

BUTAYN MENZLNN ZAHI
Kamer Butayn menziline geldii zaman, Hak Teala nn
emriyle Kamer'e bir Melek mvekkel olur. Onun sureti iki
ylan gibidir. Her bir ylann iki ba ve ikier eli vardr.
Birbirlerine sarlmlardr. Bir elinde yanm ra ve bir
elinde tarak tutar. O melein ismine Kaytl , = , | derler.
Melein sureti budur:


Bu Melein Hatemi olup, Hatemi budur:


Her kim iki kii arasn dman etmek ve birbirinden
ayrmak murat ederse: Aada gelecek olan Tlsm Bezir
ya ile l kefeni zerine aadaki azimet ile yaz. Kefen
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
86
bulunmazsa kefenden artan para zerine yazmak ta
caizdir. Yazdktan sonra iki yol geen mahale defnedersin.
O iki kiinin aralarna yazp, Ahidname-i Sleymani yedi (7)
defa ve yedi (7) defa da yazm olduun azimeti okursun.
Yazlacak ve okunacak Azimet budur:

` , . ` , . ` , ` ,
. ` ` . ` , . ` ` ` ,
~` : . ` ` . ` , . `
` , . ` - .

Ve elkaynel adveti beyne fln ve beyne fln kem
advet beynes sekaleyni vel ksti kem ferrakte beynel
ard ves semi kem ferrakte beynel mi ven nri kem
ferraktel meleki ve eytni kem ferrakte beynel aseli
vel milhi.
Yazlcak olan Tlsmat budur:


. ` . .` - . ` , ` -` .
Bu Tlsmat Eek derisine Kurt d, Jenkar ve Tuz ile
Kamer Hamel veya Akrep burcunda iken yazdktan sonra
u isimleri okursun.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
87
,` . :` - . .` ~ =. .` ,` = . ..`
~ . .` ~ .` ~` .` ~ ~ .`
.` ~ .` ~ .
Aftbenyhrin katthrin sahkebenyhrin
arthhrin saklthrin sakhemthrin
kemtthrin amlthrin kemthrin.
Bu yazdn Yahudi mezarna gmersen daha iyi olur.
Merih buhurunu da tttrrsn.
O gn bu tlsm yazp, kast ettii kiiyle cenk edip
savarsa, Allah c.c. n izniyle galip gelir. Ama o gn ac ve
eki nesneler yemeli ki, eseri hemen zahir olur. Hak Teala
hazretlerinden korkup, gnahsz kimseye yapmazsn.
Bu Melein Tekvini olup sureti Yenge gibidir. zerinde
bir ay vardr. Bu Tekvinin ismine Ferkthrain , | | ,
derler. Tekvinin sureti budur:


Eer dilersen amel drst olmaldr. Bir kadn ile cima' edip
gusl edersin. Bu hatemi yazp, bir kuyuya brakrsn


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
88

SREYYA MENZLNN ZAHI
Sreyya menzilinin izah: Kamer Sreyya menziline
geldii zaman, Hak Teala nn emriyle bir Melek mvekkel
olur. Onun sureti insana benzer. Bir Kaz arkasnda oturur
ve iki eli vardr. Bir elinde yelpaze ve bir elinde de |
bardak tutar. O melein ismine Sememztrain , | = =
derler.
Bu Melein Hatemi budur:


Bir kimseyi yoldan evirmek istersen: Aadaki
Tlsmat kadn kan ve misk ile Kavak aac tahtasna
yazp, ar bir ta altna koyar ve yle:''Baladm flan ibni
flan'' dersin. Ondan sonra bir miktar kl alp insana benzer
bir ekil yaparsn. Bu ismi o eklin arkasna nak eder ve
''Bu ekil flan ibni flan'ndr'' dersin. Daha sonra
aadaki Tlsm kat zerine yazp, o eklin boynuna
asarsn. Bu ameli yaparken aada gelecek olan oniki (12)
Feriteh'in isimlerini okumak ve Merih gezegeninin
buhurunu yakmak lazndr.
Tlsmatn ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
89
Oniki (12) Feriteh isimleri budur:

, = , . ` ~ . .` , . ` ~ ` ,
..` ` . ~ ` , . . ..` ` , ` ,. . . = .` , .
..` ` ~ . . ` ~ ` ,. . ,. ~ .
` . ` . . '
Mefbetrl. Tarhkin. Kemalyebrin. Feymtay-
setradin. Lfeymtrnrin. Feymefeymrin.
Seynetriyyin. Kemtrh rain. Seneyltrvin.
Tamkyl. Sakmkdsin. Feltin.
Bu Feriteh'in Tekvin'i bir Cinnidir. ekli Leylek'e
benzer. Drt aya olup, nnde bir anak su vardr. Bu
Tekvin'in ismine Selthlin derler.
Sureti bu minval zerinedir:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
90
Bu Tekvinin Hatemi budur:


Ylanlar def etmek iin bu hatemi yazar ve arlarn
yuvasna koyarsn. Ar'lar ve Haramileri def etmek iinde
bu hatemi Maymun kanyla yazp o yere koyarsan, def
olurlar.
Arap stadlar der ki: Bu Hatemi Nirevan isimli bir zat
yazdrp parmanda gtrd. Btn dmanlar def olup
gitti.

----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
91

DEBERAN MENZLNN ZAHI
Kamer Deberan menziline geldii zaman, Hak Teala nn
emriyle bir Melek mvekkel olur. O melein ismine ztyl
, | , derler. ekli Ejderha'ya benzer. ki ba ve iki kanad
vardr. nnde de bir Karga vardr.
Mvekkel Melein ekli budur:Bir kimseye sknt vermek veya helak etmek istersen:
Aadaki isimleri ve o kiinin anne ismiyle soan
kabuuna yazdktan sonra, makas ile her parasn arpa
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
92
miktar kadar kesip rzgara verirsen, olacak olan acaiplikleri
grrsn.
Yazlacak olan simler budur:

, ~ . . , =` . , ~ . . , ` `
, ~ - ` .
Kefhemtyl. Kemthyl. Sefhemtyl. Nrkyl.
Verceltyl.
Tlsmat budur:


Yukardaki Tlsmat Horoz kanyla bir para kefen
zerine ve dmannn annesi ismiyle beraber yazdktan
sonra, eski bir kabrin behlusi (?) altna gm.
Her kim bu Esma ve Tlsmatlar amele getirirse,
aadaki Hatem ile yazmaldr. Ama kadn kanyla yazp,
eski bir kuyuya brakmaldr:
Hatem budur:


Ama Zhal davetini okuyup, alt defa buhurunu verir ve
yedi (7) defa da Ahidname-i Sleymani okursun.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
93
O cinni bu menzile mvekkeldir. Onun sureti
Kaplumbaa ya benzer. ki ba olup, azlarnda da Ylan
tutar. O cinin adna Selfemtr = , | derler.
Eer dilersen cinniler ie gelir. Mavi renkli kat zerine
aadaki Div isimlerini yazp, deirmen kubt(?) iine
brakrsn. Ervah hizmetinde bu tertip zere olurlar.
Yazlcak Divlerin isimleri budur:

.` , ` , - - . = , - . - . , =` , . .` ,`
. = - . . ~ -
Halhalfeyin. Hafyetin. Hayteyefin. Selfehyin.
Selctin Selcmtin.
O cinni Tekvinin sureti budur:

FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
94

HAKA MENZLNNZAHI
Kamer Haka menziline gelince bir Feriteh ona
mvekkel olur. Bu feritehin ismine Hemfl , - derler.
Hak Teala onu insan eklinde yaratp, drt eli ve iki aya
vardr. Ba Aslan bana ve ayaklar da Deve ayana
benzer. Bir elinde zurna, bir elinde sprge, bir elinde
haner ve bir elinde tarak tutar. Krk Feriteh te ona
mvekkeldir.
O Feritehin ekli budur:


Her kim misk ve zaferan ile bu mvekkel melein ismi ile
krk (40) melein isimlerini aadaki Tlsm la beraber
Geyik derisine yazp, her veaya (?) ki varp cenk etse cenk
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
95
ve cidal arasnda ona noksanlk ve halal gelmez. Ama bu
ameli Esed burcunda veya Gnein teslisinde veyahut
Merihte yazmaldr. Yazarken Merih davetini ve krk (40)
defa da Gne davetini okuyup, Gne gezegeninin
buhurunu vermelidir. Ama yazmadan nce yedi (7) gn
takdir iinde olmaldr. Yani yedi gn yedi gece riyazat tutup
hayvani gda yememelidir. badeti kulub halvette oturmal
ve uzlet etmelidir. Allah c.c. n izniyle iin drst olur.
Krk (40) Feritehin isimleri budur:

- , . , ~ - . , . ` ~.` , .
, ~ . , ~ . . ,` ~` = . , ~` = .
, -` ` . , ~ . , ~ ` ` . , . . .
, . ~ . , . , . , ~ .
, . , . ~ . , ~ . , ~ .
, .` ` . . , ` , .` . , ` ~
, . , ` . , ~ ` . , ` . .
, ~ . = . , . , ~ . . , ` .
, ,` - . , , . , ~ . , ~ ~ .
, . ~ . , ~ . , . , ` , .
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
96
, . ~ . , ~ . , . , ` , .
, .
Mehryl. Mehthyl. Mekkyl. Btryl.
Bektyl. Sakmehtyl. Katbrtdyl. Katbrtyl.
Urcyl. Kaltmyl. Urbtyl. Vellsyl. Feltryl.
Femryl. Femhyl. emtl. Verryl.
Tfdyl. Femtrl. Efltvl. Fevrll.
Sermrl. Nrnyl. Tabkrl. Kemkl. Kebrkl.
Mertyl. Hevryl. Meltml. Satlebedeyl.
Sakhtl. Verhmyl. Mahyyl. Mkmyl. Zefthyl.
Tbthl. Vertbll. Kamtrl. Selmyl. Aykyl.
Alkmyl.
Tlsmat ta budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
97
` ., = ` = . ` . . .` . - .
Bu cinni mvekkel olan Feritehin Tekvinidir. Sureti
Kediye benzer. Bu Tekvinin ismine Saktayrin , , , = =
derler.
Sureti budur:


Bir yerde kuyruu uzun veya Akrep olsa, def etmek iin
bir kat zerine beyaz Soan suyu ile aadaki Yenge
eklini yapp, o evin iine defnedilirse, her trl Ylan ve
Akrep o evin iine giremez.
izilecek Yengein ekli budur:
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
98

HENA MENZLNN ZAHI
Kamer Hena menziline gelince Allah Teala nn emriyle
bir mvekkel Melek gelir. O Melein ismine Kahtl derler.
O Melein ekli File benzer. zerinde drt insan oturur.
Birisinin elinde kl, birisinin elinde ok ve yay, birisinin
elinde ie ve zerka (?) ve birisinin elinde de sng vardr.
Mvekkel Melein ekli budur:


Bir kimse yce devlete erimek isterse: Gne Zhre ile
tesliste iken, bu mvekkel melein suretini nne koyup
aada gelecek olan Tlsmat misk, zaferan, bibik kan ve
yamur suyu ile Geyik derisine yazdktan sonra bu yazly
zerinde tarsa, olacaklar Allah c.c. n izniyle grrsn.
Msr altn ile heykel adna.hata vaki olmamaldr. Lakin
riyazatsz ve Ahidnamesiz olmaz. Aada gelecek olan
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
99
Tlsmat alt yanna yazmak lazmdr. Yazarkende yle
dersin: Flan olu flann devlete ikbalini getirdim flan
olu flann bana vurdum, Allah Teala nn emriyle.
Ondan sonra aada gelecek olan yetmi (70) Melek
ismini yetmi (70) defa okursun. Yedi (7) gn riyazat tutup
cima etmeyip her gn bu isimleri okumalsn ki, bu ervah
ar azamdr.
Yetmi Melekin isimleri budur:

,.. ` ~ . ,. ~ ~ . , . .
, = . , ~ . . , - ~ . ~. ~ ,
. ~ . , . . ~ . . , . . , .. ~ .
, . , ~ ` . . ~` . , . , ~ . .
, ~ ` . ~ ` . , . . , ` , .
, , ~ . , . . .
. . ~ . . .` . . ~` . . . = .
. = . .` = . . . =` , = . . . .
~ . . . ` ` . . ~ . . ` . . ` ~ .
. ~ . ` . , . . ` . ` ,` =
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
100
. ~ ~ . , ~ .` . . ` =` . . = =` .
.` ~ . . ~ . .` = . . ` . .
-. .` ~ . ~ . .` . , =` . ~` .
.` ~ . , .` . ` ` ~ . . ~ .
` ..` ` . . .` ` , ~ . . ~ . . . ~ `
` , -` . ` ~ . . =` .` . .` ` .
` ` , ~ . ` = . ., ~ . . ` .
. ..` ` , . ` . ~ . , =` . , ` ~ = .
Trhyl. Tamtrl. Kemkdil. Selmetrl.
Veltral. Femthl. Ttrl. Efltrl. Sakltrl.
Sekltrl. Kemdl. Kasltl. Derthl. Sefhtl.
Umeltl. Emltrl. Kemsrl. srfl. Meklekl.
Seltfl. Amkl. Felkemhlin. Selkemtlin.
Veberlklin. Dertlin. Katbralin. Sekbtn.
etathdin. Metaytnin. Mekradin. Seltrin.
Felkemin. Feltrdenin. Meltrbnin.
Sensehemtran. Veldel. Kemdekrarmin.
Zemnetra'yin. Kemttrin. Ya Nrtl. Kastvranin.
Kastatzemin. Femtzeyfin. Sefltrtn. Afatrnin.
Selfehlsin. Selhtrnin. Tamdnin. stl.
Aztltn. Fakratrnin. Akravll. Fermtrsin.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
101
Efltraktn. Avlrzan. Sektaynrin.
Sekhemtrsin. Emltrkn. Kencbiydmin.
Tabkrtin. Bynestrain. Mervnsin.
Mertaynrin. Atkarrvin. Amtfin. Semrayftn.
Feymlyin. Emltrain. Temtravl. Metratrybl.
Tlsmat erifte budur:


Aadaki ekil mvekkel Melein Tekvini olup, bir At
eklinde dirki, iki ba vardr.
Bu Tekvinin suretini yapp zerinde gtren kimse,
halayk arasnda ihfa ziyade olup, yavuz dilden de uzak
olur.
Tekvinin sureti budur:FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
102

ZRA' MENZLNN ZAHI
Kamer Zira' menziline gelince bir Melek gelip mvekkel
olur. O Melek'in ismine Hantyl , - = - ekli insana
benzer. nsan eli gibi drt eli ve iki aya vardr.Ama
ayaklar At aya gibidir. Bir elinde bibik kuu, bir elinde
levh, bir elinde haner ve bir elinde de kam tutar. Bu bir
Melektir.
Mvekkel Melein sureti budur:Eer dilersen bir yola abuk gidip o yolda hibir nesne
zayi etmeyip yorulmazsn. Bunun iin: Aadaki Tlsm
Kamer'in erefinde misk ve zaferan ile yazp, Kamer buhuru
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
103
ile tebhir ettikten sonra muamba ile sararak koltuunun
altnda tarsn. Allah Teala nn izniyle ne kadar yol
gidersen git asla yorulmazsn. Dier bir rivayette Gne
buhuru ile buhurlamak lazmdr.
Yazlacak Tlsm budur:


Bu yedi (7) Div isimlerini yetmi (70) defa okursun.

. ., = . .` ,` .. = . ..` ~ ~ .
.` ` , ~ ` . .` , ~ . .` . , ~ . .
.` ` , ~ ` .

etayzein. Ketahyenrain. Tamtamhurain.
Va'ltaynrain. Kemtayenrain.
Sefhemtalyenrain. Umtaynrain.
Aada gelecek olan Feriteh'in suretinide yazmak
lazmdr. Rengini niln etmek lazmdr. Taki hasiyeti fazla
olur.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
104
Bu Melek insan suretinde olup, iki kanad vardr. Lakin
ismi nshamzda olmadndan dolay biz dahi tahrir
(Yazmak) etmedik. Dier bir nshada bulunursa bu bo
braklan mahale yazlacaktr.
Feriteh'in ekli budur:Bu Feriteh'in Tekvii'inin sureti bir Deve gibidir. ba
olup, arkasnda bir insan oturur. Banda yeil sar vardr.
Deve'nin dizginini tutar. Bu Tekvin'in ismine Rahtaynrain
, , | derler. Kimya zerine mvekkeldir. Derler ki: Bunun
hkm altnda on (10) Div vardr. Onlarda Kimya zerine
mvekkel olup, o ameli ileyen kimselerin amelini batl
ederler ve ilemeye mani olurlar. Bu fenne talip olana yle
bir da lazmdr ki, zerinden hi kar eksik olmamaldr.
rnein Kei da gibi. Kimya ilmini elde etmek istersen:
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
105
Bu Div'leri o yce daa kuvvetli a'zam azimetiyle davet eder
ve onlardan muradn hasl edersin.
Bu Divlerin isimleri budur:

..` - ` . . = ` - . .` , ` - ` - . , ` - ` - .
.. = ` - . ..` -. - ` . . ., ` - .
.` ` , . ` . . ~ .` - . .` ` , . ~ .
Ferdecin. Vecnetin. Vahlecfeyin. Vahleckayin.
Vahnatfefin. Veslecelcin. Veklecayin.
Vehleheynin. Vecheltin. Kemtheynin.
Rahtaynrain isimli Tekvin'in sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
106

NESRE MENZLNN ZAHI
Kamer Nesre menziline geldii zaman bir Melek gelip
mvekkel olur. Onun ismine Tevhbl , , derler. ekli
Koyun Ko'una benzer. zerinde bir Leylek oturur. Burnunu
kuyruundan yana tutar. Ayaklar insan ayana benzer.
Mvekkel Melek'in ekli budur:


Bu mvekkel Melein Tekvin'in ismine Sa'kaltrin
: - = , | derler. Heykeli insan heykeline benzer. Ama drt
ba olup, her ba Ylan bana benzer. nsan eli gibi iki eli
vardr. Bir elinde yelpaze ve bir elinde Balk tutar. Bir acaib
heybetli Tekvin'dir.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
107
Sa'kaltrin isimli Tekvin'in ekli budur:


Tekvin'in hatemi olup, Hatemi budur:


Bir kimsenin ilerini ve dilini balamak istersen: Bu
Tekvin'in eklini nne koyup, aadaki Tlsmat Jenkar
renkli bir kat zerine kafur ve zaferan ile yazdktan sonra
Eek derisine krmz iplikle sararsn. Ama iplii kz olan
kz eirmi olmaldr. Sonra yle: ''Flan ibni flann
benden tarafa olan azn ve dilini baladm. imdi benim
kastma sz syleyemesin. skender a.s. Ye'cc ve
Me'cce set yapt. Ye'cc ve Me'cc ammndan Allah
Teala nn fadl ile onun gibi set baladm, nitekim
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
108
balanm olsun''. dersin. Sonra yazdn ar bir ta altna
koyarsn.
Yazlacak Tlsm budur:


Bir kimsenin iini ve gcn balamak istersen: O
kiinin baht ve ii asla almaz. Eski bir kabirden bir para
tabut alp, bu tlsm zerine yazarsn. Yukarda zikir
olunduu gibi yle; ''Flan ibni flann iini ve gcn
baladm. Nitekim bu krhanda yatan tabut ile meyyitin
toprak cismi kabirde direnmezse eli bal, dili bal yatarsa,
flan ibni flannda bal olsun''. dersin. Sonra bu ervahn
isimlerini yedi (7) defa okursun.
Okunacak Ervah isimleri budur:

..` ~ = . .. = . .. = . . ~ .
. . ~ . . . ~ . . .

Fetthrin. Katkrin. Hetmrin. Tamkrin.
Sakht-krin. Kebtkrin. Raykrin.
O cinni bu menzilin mvekkilidir. Bu cinninin Hatemini
Jenkar ve Sirke ile kat zerine, dmanlarnn isimleri ile
beraber yazp, eski bir kuyuya brakrsan olacaklar
grrsn.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
109
Cinninin Hatemi budur:


Dilersen bir Cinniyi hapsedersin. Cinninin ismini yazp,
bir ie iine koyarsn. ienin azn balayp
mhrlersen, Allah Teala nn emriyle Cin mahpus olur.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
110

TARFE MENZLNN ZAHI
Kamer Tarfe menziline geldii zaman bir Melek gelip
mvekkel olur. O melein ismine Kahmtl , | . | derler.
ekli namaza durmu, tehiyyata oturmu ve seccade
zerine oturmu, iki kanad olan bu melek insana benzer.
Melek'in sureti budur:Bu Melein bir Hatemi olup, bu Hatemi misk, zaferan ve
glsuyu ile Semerkant kad zerine yazp zerinde
gtrrsen, insanlar ve ileri gelenler arasnda aziz ve
muhterem olursun. Ama bu ameli yazarken Kamer Tarfe
menzilinde olup, Utarid gezegeninin buhurunu verir ve
Ahidname-i Sleymani okursun. Nitekim zikrettiimiz gibi
Ahidnamesiz hibir ey amele gelmez.
(Kitabn aslnda Hatem yazlmamtr).
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
111

CEBHE MENZLNN ZAHI
Kamer Cebhe menziline geldii zaman bir Feriteh gelip
Kamer'e mvekkel olur. O Melek'in ismine Hectl , |
derler. ekli insana benzer. Ama ba olup, bir ba
Ylan, bir ba Kurt ve bir ba Simru (?) bana benzer.
Drt eli olup bir elinde Elma, bir elinde bak, bir elinde bir
miktar Sa ve bir elinde de engel tutar.
Mvekkel Melein sureti budur:


Bir kimsenin uykusunu balamak istersen: Kamer
Cebhe menzilinde iken bir delinmedik Nal zerine aada
gelecek olan Tlsm misk, zaferan ve kadn kanyla ki, (Kan
alc kii alm olsun) yazp yle dersin; ''Flan olu flann
uykusunu baladm''. Eer muhabbet iin yazarsan yle
dersin; ''Flan olu flann akln ve fikrini muhabbet
iin baladm ve muhabbetini ziyade ettim elacele
elacele elacele essaate essaate essaate''.
Yazlacak Tlsm budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
112
Bu Tlsm yazdktan sonra aada gelecel olan Efsuni
bir defa okuyup, yedi (7) defa yle:

` ` ` ` , . - ` . ,` ` . `

Elannn nra venneyrne f mehabbeti meveddeti aki
fln ibni flnete.
dersin. Ondan sonra yazdn nalini atee brakrsn. Ama
ate tutumu olmaldr. Bu amel Pazar veya Cuma gn
olmal ve iyi bir tali' semelidir.
Muhabbet iin olursa, Kamer Zhre ile testiste veya
teslitte olmaldr. Eer adavet iin olursa, Kamer Merih veya
Zhal ile terbi'de veya mekabilde veyahutta mukarinde
olmaldr.
Okunacak olan Afsun budur:

` . . ` ` . ` . ` `
. ` - ` , . . -` ` ` . , `
` . . ` ` , . ` . . - . ,.
` . ..` ` . ` ` . . .
. ` .` , . . - '
Na'li med nefsn mhi med tbn eber med nrn
ri med arn bli med harmn mri med altn berki
med derhan dvi med bzn bdi med lerzn b
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
113
med seyeln hki med rzn nri med szn bdi
med vzn tri med havn seyfi med ve nzn.
Muhabbet iin dilersen yle okursun:

` . ` . ` ` . . . ` . .. `
. . ., . . . ` . .
` . ` - . ` ` . , . . ` . - -
` . ` . . ` . . .` . ` . ` .
` . .` . ` ` . . ` ` ~ ` . ,
. . ` -, ` . . ` ` . ` . ,
` ., . .` . ` . . ` ,
. . . .` . . . ` .
. ` ` ,. . .` ` . . - ` ` ...` .
. . ..` - . . - ` ., . ` -`
. . .. , ` ., . . .` ` ` ., .
` ., . ` . ` ` ., . . . , .

Ne nalin geldi nefsn. Ne ay geldi tbn. Ne bulut geldi
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
114
brn. Ne aslan geldi arn. Ne bel geldi harcn. Ne
ylan geldi alyn. Ne berk geldi rahn. Ne div geldi
bzn. Ne st geldi lerzn. Ne su geldi seyeln. Ne
toprak geldi rzn. Ne od geldi szn. Ne yil geldi zn.
Ne ok geldi bern. Ne kl geldi ki, ak geldi. Teni
lerzn geldi. Dili buryn geldi. Bireh altn geldi.
Busale can geldi ki, hn geldi. Lercne geldikim cn
geldi. Geldikim rummn geldi. Geldikim ayn geldi.
Geldikim beyn geldi. Geldikim aslan azna geldi.

Okuduktan sonra yle dersin: ''Bu melik cinninin
hatemi hakk iin sen rast getir''. Ondan sonra Nalini atee
kapadr ve acaibi grrsn.
Bu mvekkel Melein Tekvin'inin sureti Zrafa gibidir.
Ban arkasna koymutur. Bu Tekvinin ismine
Tamthrain , , | | derler.
Tekvinin sureti budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
115

HARESAN MENZLNN ZAHI
Kamer bu menzile geldii zaman bir mvekkel melek
gelip Kamer'e mvekkel olur. O melein ismine Hemktl
, | derler. Onun sureti Hemcnan (?) Feriteh gibidir.
Ba Ku ba gibi olup, drt eli vardr. Drt elindede
Reyhanl gl tutar.
Mvekkel melein ekli budur:


Bir kimse dilerse Ervah kendine muti' eder. Bunun iin;
Krk (40) gn halvete ekilip orulu olarak riyazat tutmaldr.
Devaml taharet zere olmaldr. Mteri, Zhre ve Gne
buhurlarn kartrp gzelce yourduktan sonra buhur
olarak yakmaldr. Gece ve gndz yedier defa Ahidnamei
Sleymani okursun. Krk (40) gn tamamladktan sonra
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
116
byk mendelini yksek bir da banda deyip, Ervah
davet etmelidir. Yetmi (70) defa Cin suresini okuyup,
aadaki Tlsmat o saat iinde misk ve zaferan ile yazp,
mum ile sardktan sonra kendi zerine alrsn. Byle olunca
bu Tlsmat zerinde olmaldr. Krk (40) Cinninin hkmnde
ram olur.
Yahut bu Tlsm misk, zaferan, bibik ve beyaz
Gvercin kan ile yazmaldr. Daha nce zikir ettik. bibiin
kula dibinden kifayet edecek kadar kan aldktan sonra
bibii salmaldr.
Tlsmat'n ekli budur:


Mvekkel Melein Tekvini olup, ismine Srtrain
derler. Kadna benzer ve beyaz r brnr. Yznde pee
vardr. ki kk kz vardr. Kzlar da ar ile brnp
arkasnda dururlar. Suretleri budur: (Kitabn orijinalinde
resim yaplmamtr).
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
117
Her kim kadnlar kendine muhabbetle ram etmek
isterse; Mvekkel melein eklini bir kat zerine iz ve
eklin yukarsna bu isimleri yaz. Yazdktan sonra ayn
isimleri eklin sinesi zerine okuyup atee atar ve yle
dersin:

, ` . , -` . . ` .. .` -' ,
.` ` . ` ` - . =` . = ` , -
` , - - . .` . - . - . - .
` ` ` - - . . :
` ` . ` . =` . ..` ` ,
Heyyc kulben nis-i fil mele-il lemi temhs
heskaydin akfen bi hakkillhil ekberi a'zami ve bi
hurmeti hzihid da'vetil hakki ve da'vetil mel-iketi
elvhan elvhan elvhan elacele elacele elacele
essate essate essate y melekil ekberil essirka
meymnel a'zam.
Bu tertip zere okuyup buhur verdikten sonra u duay:

-` ` -` = .` : . = ` .` . .,
` . ` , - : ` ` ` . , ` ` `
` .` ` ., = ` = ` ` ` . ~` ` , `
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
118
, ` - ` - ` ` . - . -` . ` ` ` -
. = .` . = . - .
` ` . ` - . - - .` .
- ` . , ` . = .` -
.` , = . ` ` . = : ` : .` `
` . . . . . =
'
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme bi lutfi keremike
meal meliketel mukarrabne vel enbiyel murselne
eselke bi hakki rabbil aril azm. Eyyethes seyraher
ratabel mu'tedileh el latife ahsenel hulukad dahkete
shibz znete vel hableuh vez zehebe vel cevhira
vet tarfete vel lehve vet turbe vel ana binahrike bi
mel evtde vel abdne vel la'be vel cerha vel
makmete vel kbilete vel lutfetel dilete ves sefnete
alel enkihate mehabbetil aarate vet turbe ve srrne
vet tayyibe eselke min znike bi znetil kevkibe ve bi
znetil lehvi vet turbi tefal l kez ve kez.
okursun. Maydonoz otu ile sekiz defa buhur verirsin. Renkli
elbiseler giyer ve cevahirle sslenirsin. Veyahut biraz
zerinde cevahir gtrrsn. Ondan sonra aadaki
Hatemi misk ve zaferan ile yazp, onbir (11) defa buhur
verirsin.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
119
Hatem budur:


Melein Tekvini de budur:FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
120

SARFE MENZLNN ZAHI
Kamer Sarfe menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelip Kamere mvekkel olur. O melein
ismine Armehmthl , | . - , - derler. ekli insana benzer.
ki ba olup, bir ba Sr bana, bir ba Deve bana
benzer. Drt tane eli olup bir elinde Testi ve bir elinde
bardak tutar.
Mvekkel olan Melein ekli budur:


Bir kimseyi ak ile lde etmek istersen: Aadaki
Tlsmat gm levha zerine ud, eker, laden ve mastaki
buhurlarn kartrarak bu mayi ile yazp, beyaz At'n sa
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
121
ile sardktan sonra bir kara , kuyuya brak ve Ahidname-i
Sleymani yedi (7) defa oku. Dilediin kimsenin ismini
kuvvetli mendil zerine akar ve ieri girip oturursun. Henz
mendilden dar gelmeden dilediin kii hazr olur.
Azimeti nari necat ve Tlsmat budur:
. -.` . ` . ` , ` .` .. .` . ` -` ..
~ ,. ` ,. , ` .` ` - ` ` ` `
` .` ` .. - .. . .. ..` .
. ` ` -` . . . , ` - . . .. =`
. ., . .` , . = . = . - . - . .
.` ,` . . . = .` = . .` .` .
.` , .` - . - . - . ~ ,` ` - :
..` , - - .. ` , =` - . =` - .` -` ` , -
. ` ` -`` . ` . . . .
- : .` ` , ` .` .` ` ` . .
:, ` ,` : .` .`` - . ` ` .. ` ,
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
122
. ` , ` . - ` , - ~ ,` : - . - .
` .. ` ` ..` ` ` .. . .` , = =` .. -
.` , ` . =` =` . - - ` , - . .` , - .,
- '
Mcerreb olan acaib Tlsmat budur:


Bu menzilin bir Tekvini olup, Cinni'dir. Bu cinninin ekli
Kirpi'ye benzer. smine Defsalbel , = . derler.
Bir kimse bu Tekvinin suretini yapp, altnada dilediin
kiinin ismini yazp, zeyt ya ile erada yakarsa, Allah
Teala nn emriyle o kiinin karar kalmaz ve senin yanna
gelip deli divane olur. Ama bu ameli yaparken tatl yersin.
Ac ve eki yiyecekler yemezsin. Bu mesele denenmitir.
Kad Halasi rahmetullahi aleyh bu ameli devaml yapard.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
123
Tekvinin sureti budur:FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
124

AVVA MENZLNN ZAHI
Avva menzilinin izah: Kamer Avva menziline geldii
zaman bir Melek gelip Kamere mvekkel olur. O melein
ismine Hemtsl , = | derler. Aa yukar Feriteh
suretine benzer. ki kanad ve iki eli olup, yay eker ve
ok atar. nnde bir mum ve amdan vardr. Feritehin ekli
budur:


Niana ok atmak dileyen kimse bu Tlsmat Geyik derisi
zerine Kavs tali' iinde iken beyaz Gvercin kanyla yazp,
yannda tasn. O yaydan ok atldka kesinlikle hedefi
vurur. Defalarca tecrbe edilmitir.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
125
Dilersen insanlarn gzlerini balarsn. Bunun iin:
Yarasa ve Fare kanyla bu Tlsm .,| (?) derisine arabi
ayn ilk aramba gecesi yazp, koltuunun altnda tarsn.
Utarid buhurunu verir ve halvet bir yerde yazarsn.
Bulunduun mekanda senden baka kimse olmamaldr.
Tlsmat budur:


O Cinni menzilin Tekvin'idir. Onun ekli Kpee benzer.
Ona oklu Kirpi derler ve ismide Aynrahin , , , - dir. Bu
Tekvin'in zerine alt (6) Div mvekkeldir.
O Div'lerin isimleri budur:

. ~ , ~ . ` . ~ ~ . .` - , ~
. . . = . . ~ .
Amtheytrain. Sa'mttrain.
Feltheyhrain. Amkkkrain. Fetkemrain.
Seltkkrain.
Bu alt (6) Div isimlerini yazp zanusuna (Oyluk ile baldr
aras) balarsan, olacaklar grrsn.
(Orijinalde resim yaplmamtr).

FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
126

SEMAK MENZLNN ZAHI
Kamer Semak menziline geldii zaman bir Melek gelip
mvekkel olur. ekli insana benzer. Bir krsi zerine
oturmu olup, iki elinde iki Balk tutar. Bu Melein ismi
Sakhemkl , . = dir.
Mvekkel olan Melein ekli budur:


Deniz korkusundan emin olmak istersen: Bu Tlsmat
yazp gemisine balayan kimse batmaktan emin olur. Ama
Gemi iinde yazmal ki, dalgadan ve selden emin olmaldr.
Dilersen yamur yadrrsn. Bu Tlsmat Balk derisine
yazp, yazdn bir ta altna koyarsn. Ondan sonra Kamer
davetini okuyup Kamer buhurunu verirsin.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
127
Tlsmat budur:


Kamer buhurunu verdikten sonra, yetmi (70) defa bu
duay okuyup, ondan sonra yetmi (70) defada Aada
gelecek olan Melaike isimlerini okursun. Bu yetmi (70)
Melaike Yamurlara ve bulutlara mvekkeldirler. Ondan
sonra olacaklar grrsn.
Yetmi defa okunacak dua budur:

` .` . . : -` ` ., -` ` -` = . ` .
` .` . ` . = ` .` - . `
` ` ` = . - ` - ` `
` ` ` .` ` ` `
` . ` ` . ` , ` - ` .` .` . . : -` `
` . ` ` ` ` ..` ` . ` ` . `
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
128
. ` . .` , -` . ` ..` ` ` `
. : -` ` . , - . ` . ` ` .
- ` - ` - : . ` .` ` .
` . ` .` - ` - .
` ` ` . - ` -` ` . ` -
` ` . - ` ` - `
.` .` - . .` . . .` . - . =
` ., = '
Bismillhirrahmnirrahm. Sbhneke l ilhe ill ente
y rabbe klle eyin y men ename seclehe y men
ekrame betlehe y men adele bi lutfihi y men
teazzeze fi kudretihi y men kaderah bi hikmetihi y
men hakeme bi tedbrihi y men deyyerah bi ilmihi y
men al f znbihi y men zebniye ulivvihi
Sbhneke l ilhe ill hve ente y men yahluku m
yeu y men yafirahu li men ye y men yazzib
men ye y men yetb al men ye y men
yeb fil erhmi keyfe ye y yzeyine fil halki m
ye Sbhneke l ilhe ill y rabbe y menlem yelid
ve lem yled. y men l erke f hkmihi ehaden y
men ceale li klli eyin kaderan y men lem yezele
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
129
rahmen kermen y clel melikete ve rusulen y men
ceale fis semi burcen y men ceale f emsi sircen
ve kameran mnran y men cealel arda karran y
men ahs klle eyin lmen. Vel havle ve l kuvvete
ill billhil aliyyil azm.

Melaike isimleri budur:

, =` , - . , =` , - . , . ,
, . ~` . , - . . , ~. .
. , ` , ~ . , . ` . . ` . ,
, ~ . , ~ . , ~ .
Cebeytl. Ceneythl. Kemkhl. emkhl.
Hemksl. Vertamcl. Eflktzl. Amtaynl.
Kehmrfl. Vershl. afrthl. Tamkaml.
Sakmktl.
Bu Melaike isimlerini levh etmeli ki; Adem
aleyhisselam'n mushafndan karmlardr. nk bu
isimleri okursan, derhal o cinnilerden mvekkeller gelirler ve
o melik mvekkeli getirirler. Ama grrsnk gayet heybetli
girip, salayetle gelir. Bunun iin sabrl olursun. Yoksa helak
eder.
Mvekkel Melein Tekvin'i olan bir Cinnidir. Bu
Tekvin'in ekli insana benzer. Ba Deve bana benzer.
Boynunu uzatp murabba' ter
ki eli olup insan eline benzer. Bir elinde Bakr, bir elinde
varak (Yaprak, Kat) tutar. Onun ismine Heltaynrasin
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
130
, , | : derler. Bu cinni menzilin Tekvin'idir. Bunun emrinde
990.000 cin vardr.
Tekvinin sureti budur:
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
131

GAFR MENZLNN ZAHI
Kamer afir menziline geldii zaman bir Melek gelir ve
ona mvekkel olur. Onun ismine Kathl , = - derler.
Sureti insana benzer. ki eli, iki ba, iki aya ve iki kanad
vardr. Bir elinde Zemberek ve bir elinde Gne tutar. Bu
Melek asi Cinler zerine mvekkeldir. Eer bu melek
cinniler zerine mvekkel olmasayd asi cinler alemi harab
ederlerdi. Hak Teala hazretleri bu Melei mvekkel etmitir.
Bu mvekkel Melein korkusundan asi Cinler zarar
veremezler.
Mvekkel Melein ekli budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
132
Bir hastay veya bir fet erimi kiiyi tedavi etmek
istersen: nce siyah renkli bir Ko kurban edersin. Bu
tlsmat misk ve zaferan ile yazp, yazdn o kiinin
boynuna asarsn. Allah c.c. n emriyle hasta kii
arlarndan emin olur ve hastalktan ifa bulur.
Yazlacak olan Tlsmat budur:


Bu amele balayp nce (3) defa Ahidname-i
Sleymani okur ve (3) defa mteri buhurunu verirsin.
Ondan sonra bu Tlsmat bir kada yazp, hasta olan
kiinin boynuna asarsn. Hak Teala o kiiye ifa verir. Daha
sonra aadaki Hatemi kzl Sr dyle yazp, atee atar
ve yakarsn. O cinniler bozguna urayp kaarlar.
Yazlacak hatem budur:Mvekkel olan Melein Cin'i bu menzilin Tekvin'idir. Bu
Tekvin'in ismine Heybetktrin , | = , , derler. ekli iki
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
133
Ylan birbirine sarlm vaziyete olup, ikier kanatlar vardr.
Bunlarn balar insan bana benzer.
Tekvin'in sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
134

ZEBANE MENZLNN ZAHI
Kamer Zebane menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve mvekkel olur. O Melein ismi
Himeynetl , , = , dir. Sureti Feriteh'e benzer. Bir krsi
zerinde oturur ve nnde bir mangal ate yanar. Bir ie
dahi bir .== elinde tutar. Bir elinde de ., tutar.
Mvekkel melein ekli budur: (Kitabn aslnda resim
yaplmamtr).
Bir kimse dilerse bir makam harap eder.O makam asla
tamir olmaz. Siyah bir kalemin ucunu yak ve Kamer bu
menzile geldii an Zhal buhurunu yakp, bibik, Gvercin
ve Karga kanyla aadaki Tlsmat bir kada yazp o
makama defnet. O makam bir daha tamir olmaz.
Tlsm budur:


Bu mvekkel Melein Hatemi olup, Hatemide budur:Bu mvekkel Melein Tesbih'ide vardr. Her kim bu
Tesbih'i okursa, ani lmden emin olur.
Bir kimsenin olu ve kz olmasa, Gne Cedi burcunun
onbeinci derecesini geince aadaki mvekkel Melein
Tesbihini yetmi (70) defa okuyup, aadaki Tlsmat
misk, zaferan ve Nisan yamuru suyu ile yazdktan sonra
kadnla kocas boyunlarnda tarlar. Bir beyaz tas iine bir
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
135
daha yazp, kadn ile kocas bu sudan iip, Zhal buhurunu
vererek yetmi (70) defa Ahidname-i Sleymani okuyup,
kadn ile kocas Feriteh buhurunu kendilerine tts
verseler, Allah Teala nn izniyle kadn hamile kalr.
Mvekkel Melein Tesbihi budur:

= ..` ., -` ` -` . . ` . ` .` .
` . ` ` .` .` . .. , ` . .
` ` ` . ` . ` . . .
` . ` , . .` . - ` ` .`
- .` . ` . .` `
` ` ,` - ` . - . . . ` . `
. ` . ` ` . .` ` ` ` '
` ., = = . .` . . .` . - . ` `
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y bedas
semvti vel ardne ve y nral meliketel mukarrabne
ve y avnel enbiye vel mrselne y men tevdaa klle
eyin li kudretihi y men zelle klle eyin li izzetihi y
men hadaa klle eyin li heybetihi y men enfade klle
eyin li melektihi y men rne klle eyin li mehafetihi
y men efetel cible min hayetihi y men kmetes
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
136
semvti bi emrihi y men istekarratel ard bi iznihi y
men l ya'ted al ehli memleketihi vel havle ve l
kuvvete ill billhil aliyyil azm.

Btn muratlar iin kabul olan Tlsmat budur:


Mvekkel Melein Cinni Tekvin'i budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
137

EKLL MENZLNN ZAHI
Eklil menzilinin izah: Kamer Eklil menziline geldii
zaman Allah Teala nn emriyle bir Melek gelir ve mvekkel
olur. O Melein sureti insana benzer. ki ba olup, Kpek
bana benzer. ki eli olup, insan eli gibidir. Bir elinde Ylan,
bir elinde aa tutar. Onun adna Safheranylin . , - , ., =
derler.
Mvekkel Melein sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
138
Mvekkel Melein Tlsm da budur:


Bir kimse Kpek, Kurt ve dier yrtc hayvanlardan
emin olmak isterse: Yukardaki Tlsm misk ve zaferan ile
Mteri tali'de olduu zaman Zhre buhurunu vererek
yazp, zerinde gtrrse bu tr zararlardan emin olur.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
139

KALBE MENZLNN ZAHI
Kamer Kalbe menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve mvekkel olur. O melein ismine
Ha'ahml , . - - - derler. ekli insan suretine benzer. Bir
krsi zerinde oturur. Ba Sr bana benzer. Bir elinde
Zencir ve bir elinde anak tutar.
Mvekkel Melein sureti budur:


Her kim! Bir Melii, bir Padiah veya dier bir kimseyi
kendine muti' ve mnkad etmek isterse: Aada gelecek
olan Tlsmat misk zaferan ve Yamur suyu ile yazp, yeni
bir mlek iine koyduktan sonra bir Tandr altna gmersin.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
140
Ama nemli olan yazdn vakit tali' Sevr burcu veya Esed
burcu olmas lazmdr.
Yazlacak olan Tlsmat budur:


Bu menzilin Tekvin'i olup, ekli Ejderhaya benzer. ki
kanad ve insan eli gibi iki eli vardr. Bir aaca sarlm bir
ekilde durur. O aacn altnda akan bir Pnar vardr.
Her kim dilerse sakin olduu hanesi iine kesinlikle Div
ve Peri girmemesi iin; Aadaki Tekvin'in eklini yapp
zerine bu yedi (7) ismi yazmaldr.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
141
Yazlacak Esami budur:

. ` . ~ . . ~ . . ~` .` . . ~ . .. ~ .
. ~ ` . . . = . .
Tahmlin. Tamklin. Urtlin. Feltlin. Amtlin.
Sehmtlin. Satlin.
Tekvin'in ekli de budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
142

LE MENZLNN ZAHI
le menzilinin izah: Kamer le menziline geldii
zaman Allah Teala nn emriyle bir Melek gelir ve mvekkel
olur. O melein ismine Haftahml , - . = - derler. Bu
mvekkel Melein ekli plak bir At zerine svari olmu
insana benzer. Kendisi dahi bir bir elinde At'n ayann
tutar ve bir elinde harbe tutar. kr At'tr.
Mvekkel Melein ekli budur:Her kim dilerse Askerin iine girer ve kar. Hibir
ekilde o kiiye zarar gelmez. Bunun iin: Aadaki isimler
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
143
ile Tlsmat misk ve zaferan ile yazp, boynuna veya koluna
takp, Asker'in iine girerse olacaklar Allah'n izniyle
mahede eder.
Yazlacak isimler budur:

- . ..` , =` , ..` , = ..` , = . ..` , =` ,
` -` , ` .` . ` .` .` .` .` .`
- . .` .` . = . .` . . .` . ` ., =
Seytaybin satybin atybin keytaybin y emnel
hlikne y dellel muhzne yvehhb y tevvb y hve
y hve y hve y hve y hve y hve vel havle ve
l kuvvete ill billhil aliyyil azm.

Yazlacak Tlsmat ta budur:


Bilki! Bu mvekkel Melein Tekvini bu menzilin
mvekkelidir. Bu Tekvinin ismine Atatlin . = = - - derler.
ekli Ar suretine benzer ki, oturur.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
144
Tekvinin sureti budur:Her kim dilerse, Ar'sna afet erimez. Nazardan,
hrszdan ve haerattan emin olup, bal ve oullarnn ok
olmas iin, bu Tlsmat bir kat zerine yazp Ar'larn
bulunduu yere koyduktan sonra, ud ve ekeri kartrp
buhurlarsa, Allah Teala nn izniyle zarar gelmez.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
145
Yazlacak Tlsm budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
146

NUAYM MENZLNN ZAHI
Kamer Nuayim menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve mvekkel olur. O melein ismine
asyentl , = , = - derler. Bu mvekkel Melein ekli insana
benzer. ki ba olup, bir ba Koyun, bir ba ise Ku'a
benzer. ki eli ve iki kanad vardr. Bir elinde Zerka, bir
elinde de Kl tutar.
Mvekkel Melein ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
147
Bir kimse dilerse At' ve Katr' kamaz. Eer kaarsa
Allah Teala nn izniyle geri dner.
Aadaki Tlsmat yazp, yazdn boyunlarna
baladktan sonra yedi (7) defa aadaki duay okur ve
buhurunu verirsin.
Yazlacak Tlsmat budur:


Okunacak dua da budur:

. , - .` .` , - ` .` . ., -` ` -` = .`
. ..` - ` , ` . . . ` . .` - ` .
.. . ` ` . ` . ` . ,, - . .`
-` ` . . ` . .` ` . ` . ` . ` ' .
. .` . . .` . - . .` . .` . ` ., = =
Bismillhirrahmnirrahm. Allhmme y hlikat
tevvbe vel hayle vel hamlte y rabbel meyyite y
rabbel mehabbete vel meveddete f kubel haliki y
rabbel erbbe y mudebbirel umra y lime m fis
sudri y rabbel erbbe y msebbibel esbbe y
mfettihal ebvbe y hve vel havle ve l kuvvete ill
billhil aliyyil azm.
Bu menzilin Tekvin'in ismi Talin . - - | dir. Sureti Kara
kulak'a benzer. Ama ba insana benzer.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
148
Her kim bu Tekvin'in suretini nak edip evine koyarsa, o
eve sihir kar etmez.
Tekvin'in Tlsmat budur:


Tekvin'in sureti budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
149

BELDE MENZLNN ZAHI
Kamer Belde menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel olur. Bu
Feriteh'in ismi ayetekeml , , - - dir. Onun sureti bir
Kaleye benzerki, bir yce da banda olur. O kalenin
iinde drt insan eklinde ahslar vardr.
Sureti budur:Her kim bir ehri veya bir kaleyi feth edip kendine muti'
etmek veyahut harab etmek isterse: Kamer Belde
menzilinde iken aadaki Tlsmat misk ve zaferan ile
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
150
yazp, o ehrin hamamlarnn su yoluna brakr ve Mteri
buhurunu verirse, o ehir gn be gn harap olur.
Yazlacak Tlsmat budur:


Bu menzilin Tekvin'i olup, onun ismine Aktlin . = -
derler. Sureti bibik kuuna benzer ki, kafes iinde
mahpustur.
Sureti budur:


Her kim bu ekli saatinde yazp zerinde tarsa, eline
kendiliinden ok ku girer. Bu ekli yazp Gvercin kmesi
eiine defnedilse, Gvercin ok olur. Kesinlikle bo
kalmaz.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
151

ZABH MENZLNN ZAHI
Zabih menzilinin izah: Kamer Zabih menziline geldii
zaman Allah n emriyle bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel
olur. Onun ismine Sa'daynl , , = - = derler. ekli insana
benzer. ki kanad vardr.
Mvekkel Melein ekli budur:
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
152

BEL MENZLNN ZAHI
Kamer Beli menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel olur. O
Feriteh'in ismine Seytfeynl , , = , = derler. Sureti
hemen hemen insana benzer. Bir erkek Sr zerine
oturmutur. Devaml Tesbih okur.
Mvekkel Melein ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
153
Mvekkel Melein okuduu Tesbih budur:

.` - .` - . -` .` ., -` ` -` = .`
. ` . .. . -` .` .` . ` ` . -` `
.` ` ` . -` ` . ` . . -` .` .` -
.` , ` . -` .` ` .` - . -` ` ` =
` . .` .` .` . ` , ` ` . -` ` . = .
.` .` '
Bismillhirrahmnirrahm. Sbhnel cebbral cebbr.
Sbhner rezzkel vehhb. Sbhnel afra ekr.
Sbhnel muizze ehlel cenneh. Sbhne rabbel kebra
y vel azameh. Sbhne khirel cebbrn. Sbhne
mneyyiraz zulmt. Sbhne mu'tekir rikb. Y hve
Y hve Y hve Y hve Y hve Y hve.

Her kim bu Tesbihi yetmi (70) defa okursa Hak Teala
dan her ne hacet dilerse kabul olur.
Her kim aadaki Tlsmat yazp kendi zerinde
tarsa, ani lmden ve zulmden emin olur.
Tlsmat budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
154

O Feriteh'in Tekvin'inin ismine Afyeklin . , - derler.
Sureti hemen hemen Kurbaa sureti gibidir. Bir eme ve
aa altnda durur.
Dilersen bir kimsenin yolunu balarsn. O ehirden
gitmesi mmkn deildir.O yollar, dalar ve talar onun iin
Ylan ile Kurbaa olur. Bunun iin: Kadn kanyla (Kan kan
alc alm olmaldr) ve Sr sidiinin dokunduu topraktan
bir Kurbaa ekli yaparsn. O kiinin ismi ile aadaki
Tlsm Kurbaa nn zerine mrekkeple yazar ve yle
dersin: ''Flan olu flann yolunu ve izini cinniler ile
baladm''. Daha sonra bu yaptn ekli yeni bir mlee
koyar ve toprak altna gmersin.
Yazlacak Tlsm budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
155

SUUD MENZLNN ZAHI
Sud menziline geldii zaman Allah Teala nn emriyle
bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel olur.O Feriteh'in
ismine Sakhemkl , . = derler. Sureti hemen hemen
insana benzer. Beyaz bir Katr zerine binmitir. zerindeki
elbise yeildir.Yeil ipek zerine yeil hat ile u Ayeti erife
yazlm elinde tutar. Ayet budur:

= .` ` ` -` . ., - = ` . ` .` . '
Bismillhirrahmnirrahm. El ilallhi tesirul umr.
Mvekkel Melein ekli budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
156
Her kim Ka'be yoluna gitmek dilerse, bu Tlsm misk,
zaferan ve glsuyu ile yazp pazusuna balarsa, Hak Teala
nn emriyle kesinlikle zarar grmez ve sa salim vatanna
dner.
Yazlacak Tlsm budur:Hikaye olunur ki: Marib stadlarndan Sleyman
maribi isminde bir zat, bu amelde bir stad olup, tlsmat
ilminde hnerli bir kimseydi. Bir eflaka nazar edip bir tali'
buldu. O tali'da Gne Hamel burcu iinde erefinde ve
tesliste idi. Utarid de doru istikamet seyrindeydi. Kamer
Sevr burcunda ve erefinde, Zhal gezegeni testiste, Merih
ve Zhre gezegeni tesliste, Gne'in tali' Esed de ve
Kamer'de suud menzilinde idi. Sleyman maribi yanna bir
kuyumcu arp, Bana altndan bir sandk ve bir heykel
yap dedi. Kuyumcuya bir miktar altn verdi. Kuyumcu bu
Altn'dan bir sandk ve bir heykel yapp, Sleyman
maribiye getirip nne koydu. Sleyman o saat iinde
sandn iine o heykeli koydu ve kuyumcuya hitap edip: Bu
sandk kendi kendine hareket edermi? diye sordu.
Kuyumcu dediki; ''Ruhsuz olan bir ey hareket edermi''?
Sleyman maribi o sandn altna bir Altn koydu. Sandk
kendi kendine hareket etmeye balad. Ondan sonra Altn'
sandn altndan ald. Sandk hareket etmedi. Kuyumcu
teaccb edip dediki; Ya stad alem! Bu suretin asl nedirki
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
157
Altn' grnce hareket eder. Sleyman maribi cevap verip
dedi ki; Otuz yldr alem iinde bu saate kavumay talib
idim. Henz vasl oldum. Her nerede gizli hazine olsa onu
bulmak gerekir. Hemen bu sand zerine koyarsn. Eer
hazine varsa, sandk hareket eder dedi. Kuyumcu bunada
hayran oldu. Sleyman maribi o ehirden gitti. Bu hikayeyi
bu mahalde onun iin syledimki, erbab mearif murad etti
zaman ne kuvvete kadir olurlar onu izah iindir.
Bu mvekkel Feriteh'in Tekvin'i bu menzilin
mvekkelidir. Onun ismine aaytlin . = , - - derler. Sureti
At ekline benzer. ki ba olup sulak bir yerde su ier.
Tekvin'in ekli budur:


Her kim At'na sanc gelmemesini isterse: Bu Tekvin'in
eklini ve aadaki Tlsm yazp At'n boynuna balanrsa,
Allah Teala nn izniyle sancdan emin olurlar.
Tlsmn ekli budur:

- t - , , - t . - t , - , -
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
158

AHBYYE MENZLNN ZAHI
Kamer Ahbiyye menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel olur.O
Feriteh'in ismine Kahemtl , | . - derler. Sureti hemen
hemen insana benzer. Silah kuanr ve siyah At'a biner.
Mvekkel Melein ekli budur:


Her kim geceleri korksa bu Tlsmat Kamer bu
menzilde iken Tilki kanyla yazp zerinde gtrrse, Allah
Teala hazretlerinin izniyle korkularndan emin olur.
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
159
Yazlacak Tlsmat budur:


Bu menzilin Tekvin'i olup, onun adna Tatlin . | - |
derler. ekli hemen hemen bir kadna benzer.
Tekvin'in ekli budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
160
Kk ocuk uykusunda korksa bu tlsm yazp,
ocuun boynuna balasalar Allah c.c.n izniyle korkmaz.
Tlsmat budur:

----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
161

MUKADDEM MENZLNN ZAHI
Kamer mukaddim menziline geldii zaman Allah Teala
hazretlerinin emriyle bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel
olur.O Feriteh'in ismine Kahmtl , - | . derler. Sureti
hemen hemen bir piri nurani gibidir. Beyaz elbiseler giyer.
Yerinde oturmu ve nnde bir rahle ile ak bir Mushaf
erif vardr. Devaml Kuran okur. Zhd ve ru sahibidir.
Mvekkel Melein ekli budur:


Her kim dilerse halayk iinde aziz ve muhterem olur. O
kiinin sz herkesin yannda geerli olur. Bunun iin: Bu
Tlsmat misk, zaferan ve glsuyu ile yazp, zerinde
gtrmek kifayet eder.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
162
Yazlacak Tlsmat budur:


Bu menzilin Tekvin'i olup, ismine Hinn . , derler.
Sureti hemen hemen kk ocua benzer. Bir elinde
evkan tutar.
Tekvin'in ekli budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
163
Her kim bu Tlsmat kk ocuklarn sancs ve
tabiatlar inirah bulmak iin bir kat zerine yazp ud ve
eker ile buhurladktan sonra ocuun zerine taklrsa,
huyu ferah bulup, hfzda fazla olur.
Yazlacak Tlsmat budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
164

MUAHHR MENZLNN ZAHI
Kamer muahhir menziline geldii zaman Allah Teala nn
emriyle bir Melek gelir ve Kamer'e mvekkel olur. O
Feriteh'in ismine Katyenahail , , = | derler. Sureti bir
piyadaye benzer. Bir elinde Grz, bir elinde ise Kalkan
vardr.
Mvekkel Melein ekli budur:


Bir kimseyi insanlarn yannda hor ve hakir etmek
istersen: Aadaki Tlsmat o kiinin niyetine Jenkar ve
Sirke ile yazarsn. Yazdktan sonra Kafur ile buhurlayp,
Yahudi mezarna defnedersin. Allah Teala nn emriyle o kii
----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
165
insanlarn iinde hor, hakir ve rsvay olup, alem ona kfr
eder. Ama layk olan budur ki, Hak Teala dan korkup olur
olmaz insan iin bu ameli yapmamak lazmdr. Yaplacak
olan kii kt, zalim ve dinsiz olmaldr.
Mvekkel Melein Tlsm budur:


Bu menzilin Tekvin'inin ismine ayhlin . , - -
derler.Sureti hemen hemen Turna'ya benzer. Ama iki ba
ve iki kanad vardr.
Tekvin'in sureti budur:


FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
166
Bu Tekvin'in Tlsmat olup Tlsmatda budur:


Bir kimsenin sancs olsa bu Tekvin'in Tlsmatn misk
ve zaferan ile yazp, zerinde gtrrse sancsndan Allah
Teala nn izniyle emin olur.


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
167

REA MENZLNN ZAHI
Rea menzilinin izah: Kamer Rea menziline geldii
zaman Allah Teala nn emriyle bir Melek gelip mvekkel
olur. O Feriteh'in ismine Katyenkl , , = | derler. Sureti
insan suretine benzer. anaktan su ier.
Her kim dilerse makamndan su karr. Yahut bir
kuyuya su getirir. Veyahut kurumu bir emeye su getirir.
Veyahutta yamur yadrrsn.
Bu isimleri Nar suyu ile saks paras zerine yazp o
kurumu olan kuyuya atarsn. Eer eme ise iine
brakrsn. Eer yamur yadrmak dilersen, bu isimleri
msri mrekkep ile bir badadi kat zerine yazp, bir tas
su ile doldurduktan sonra o tasn zerine brakr ve yle
dersin; lahi! Yamuru yadran sensin. Bize yamur ver. Bi
hrmeti kabe kavseyni ev edna vel matar.
Yazlacak isimler budur:

. . - ` .` . = . , - ` .` .
-. - .. ` .` . . - ..` ,` ` .
= ` ` . - . ` ` - . .` ' .
` , . ` , ` - . - - . .., -`
. -` : ` - = . .` ` ` -` '
Allhmme y hlikal me vel matara Allhmme Y
Clel me alel ard ve uyne anil cibli Allhmme akd
hct y zel mene vel at y zlafvv ver rid bi
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
168
hrmeti hasan ve Hseyin ehdi kerbel y kdyel
hcte ve y mcbed da'vte y Allh bi rahmetike y
erhamerrhimn.
Bu isimleri yazdktan sonra Kamer'in buhurunu verirsin.
Allah Teala nn emriyle muhakkak yamur yaar.
Bu menzilin Tekvin'i vardr. Onun adna Afrtlin . | , -
derler. Sureti Fil'e benzer ve beyaz bir Fil'dir.
Tekvin'in ekli budur:


Bu Tekvin'in Tlsmat vardr. Her kim deniz yolculuu
yapmak isterse: Bu Tlsmat Kamer bu menzilde iken yazp
zerinde gtrrse yelden, selden ve bu tr belalardan,
Allah Teala'nn izniyle emin olur.
Bir Koyun Ko'unu tutarki, boynuzlarndan yapmtr.

----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
169
Sureti budur:


Her kim dilerse halayk (Cariye, hizmeti) iinde aziz ve
mkerrem olur. Aadaki Tlsmat misk, zaferan ve
yamur suyu ile bir para Ahu derisine yazp zerinde
gtrrse, halk arasnda aziz ve muhterem olur. Ama Kavs
burcunun tali'nda olmaldr.
FRDEVS TAVL -------------------------------------------------------------------
170
Tlsmat budur:


Bu menzilin Tekvin'inin ismine Kefyenlin .. , derler.
ekli Ku'a benzer. ki ba ve iki kanad vardr. Yedi
Melaike'nin zerine mvekkeldir.
Tekvin'inin sureti budur:


----------------------------------------------------------------------- DAVETNME
171
Her kim bu yedi Melein isimlerini misk ve zaferan ile
yazp, ud ve eker ile buhurladktan sonra bir saralnn
zerine taklrsa, Allah Teala nn izniyle ifa bulur.
Yazlacak yedi (7) Melek budur:

, . ~ . , . = . . , .` . , .` ~ . .
` , ,` ~ . , ,` ~` . ~ . , ~ .` .

Tafmehil. Satfeheml. Kemhefl. Tamheml.
Dezaynl. Tavtayenl. Sa'hemtl.
Bu isimleri bir sral tabaa iine daha yazp saral olan
kii bu tabaktan yemek yerse, Allah Teala nn izniyle ifa
bulur.
Bilki! Btn saatlerden zge saat Kamer saatidir. Bu
saat bilinmezse hibir amel rast gelmez.
Melikil Vehhab olan Allah c.c. yardmyla kitab hicri
senenin 1114 ylnda, kendisinde izzet ve eref bulunan
mbarek Ramazan aynda tamamlanmtr.

B T Twww.hakikatyolcusu.com
www.havass.net
www.cinalemi.net
irtibat : havass47@msn.com