Sent ence By Sent ence

Gurmukhi t o English
Translat ion & Translit erat ion of
Siri Guru Grant h Sahib

Phonet ic Translit erat ion by:
Kulbir Singh Thind, MD

Translat ion by:
Singh Sahib Sant Singh Khalsa, MD
Hand Made Books
899 N. Wilmot , Suit e C-2
Tucson, Arizona 85711, USA

Database making, sentence by sentence text arrangement, conversion to Unicode and
formatting etc also by: Kulbir Singh Thind, MD.

Any use of this text for commercial purposes or internet projects requires express written
approval from: Kulbir S Thind, MD and Sant Singh Khalsa, MD.

************************


Page 1
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁ ਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂ ਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat naam kart aa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat aj oonee saibha
N
gur
parsaad.
One Universal Creat or God. The Name I s Trut h. Creat ive Being Personified. No Fear.
No Hat red. I mage Of The Undying, Beyond Birt h, Self-Exist ent . By Guru's Grace ~
॥ ਜਪੁ ॥
j ap.
Chant And Medit at e:
ਆਿਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਿਦ ਸਚੁ ॥
aad sach j ugaad sach.
True I n The Primal Beginning. True Throughout The Ages.
ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. | | 1| |
True Here And Now. O Nanak, Forever And Ever True. | | 1| |
ਸੋਚੈ ਸੋਿਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
sochai soch na hova-ee j ay sochee lakh vaar.
By t hinking, He cannot be reduced t o t hought , even by t hinking hundreds of
t housands of t imes.
ਚੁ ਪੈ ਚੁ ਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਿਲਵ ਤਾਰ ॥
chupai chup na hova-ee j ay laa-ay rahaa liv t aar.
By remaining silent , inner silence is not obt ained, even by remaining lovingly absorbed
deep wit hin.
ਭੁ ਿਖਆ ਭੁ ਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁ ਰੀਆ ਭਾਰ ॥
bhukhi-aa bhukh na ut ree j ay bannaa puree-aa bhaar.
The hunger of t he hungry is not appeased, even by piling up loads of worldly goods.
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਿਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਿਲ ॥
sahas si-aanpaa lakh hohi t a ik na chalai naal.
Hundreds of t housands of clever t ricks, but not even one of t hem will go along wit h
you in t he end.

ਿਕਵ ਸਿਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਿਕਵ ਕੂ ੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਿਲ ॥
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai t ut ai paal.
So how can you become t rut hful? And how can t he veil of illusion be t orn away?
ਹੁ ਕਿਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਿਲਿਖਆ ਨਾਿਲ ॥੧॥
hukam raj aa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. | | 1| |
O Nanak, it is writ t en t hat you shall obey t he Hukam of His Command, and walk in t he
Way of His Will. | | 1| |
ਹੁ ਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਆਕਾਰ ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਈ ॥
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa j aa-ee.
By His Command, bodies are creat ed; His Command cannot be described.
ਹੁ ਕਮੀ ਹੋਵਿਨ ਜੀਅ ਹੁ ਕਿਮ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ॥
hukmee hovan j ee-a hukam milai vadi-aa-ee.
By His Command, souls come int o being; by His Command, glory and great ness are
obt ained.
ਹੁ ਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁ ਕਿਮ ਿਲਿਖ ਦੁ ਖ ਸੁ ਖ ਪਾਈਅਿਹ ॥
hukmee ut am neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
By His Command, some are high and some are low; by His Writ t en Command, pain
and pleasure are obt ained.
ਇਕਨਾ ਹੁ ਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਿਕ ਹੁ ਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਿਹ ॥
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.
Some, by His Command, are blessed and forgiven; ot hers, by His Command, wander
aimlessly forever.
ਹੁ ਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਿਰ ਹੁ ਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.
Everyone is subj ect t o His Command; no one is beyond His Command.
ਨਾਨਕ ਹੁ ਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
naanak hukmai j ay buj hai t a ha-umai kahai na ko-ay. | | 2| |
O Nanak, one who underst ands His Command, does not speak in ego. | | 2| |

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਿਕਸੈ ਤਾਣੁ ॥
gaavai ko t aan hovai kisai t aan.
Some sing of His Power-who has t hat Power?
ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਿਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
gaavai ko daat j aanai neesaan.
Some sing of His Gift s, and know His Sign and I nsignia.
ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁ ਣ ਵਿਡਆਈਆ ਚਾਰ ॥
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.
Some sing of His Glorious Virt ues, Great ness and Beaut y.
ਗਾਵੈ ਕੋ ਿਵਿਦਆ ਿਵਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.
Some sing of knowledge obt ained of Him, t hrough difficult philosophical st udies.
ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਿਜ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥
gaavai ko saaj karay t an khayh.
Some sing t hat He fashions t he body, and t hen again reduces it t o dust .
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਿਫਿਰ ਦੇਹ ॥
gaavai ko j ee-a lai fir dayh.
Some sing t hat He t akes life away, and t hen again rest ores it .
ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਿਦਸੈ ਦੂ ਿਰ ॥
gaavai ko j aapai disai door.
Some sing t hat He seems so very far away.
Page 2
ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂ ਿਰ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
Some sing t hat He wat ches over us, face t o face, ever-present .
ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਿਟ ॥
kat hnaa kat hee na aavai t ot .
There is no short age of t hose who preach and t each.

ਕਿਥ ਕਿਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਿਟ ਕੋਿਟ ॥
kat h kat h kat hee kot ee kot kot .
Millions upon millions offer millions of sermons and st ories.
ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਿਕ ਪਾਿਹ ॥
daydaa day laiday t hak paahi.
The Great Giver keeps on giving, while t hose who receive grow weary of receiving.
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਿਰ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥
j ugaa j ugant ar khaahee khaahi.
Throughout t he ages, consumers consume.
ਹੁ ਕਮੀ ਹੁ ਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
The Commander, by His Command, leads us t o walk on t he Pat h.
ਨਾਨਕ ਿਵਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥
naanak vigsai vayparvaahu. | | 3| |
O Nanak, He blossoms fort h, Carefree and Unt roubled. | | 3| |
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਿਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
True is t he Mast er, True is His Name-speak it wit h infinit e love.
ਆਖਿਹ ਮੰਗਿਹ ਦੇਿਹ ਦੇਿਹ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daat aar.
People beg and pray, "Give t o us, give t o us", and t he Great Giver gives His Gift s.
ਫੇਿਰ ਿਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਿਜਤੁ ਿਦਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥
fayr ke agai rakhee-ai j it disai darbaar.
So what offering can we place before Him, by which we might see t he Darbaar of His
Court ?
ਮੁਹੌ ਿਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਿਜਤੁ ਸੁ ਿਣ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
muhou ke bolan bolee-ai j it sun Dharay pi-aar.
What words can we speak t o evoke His Love?

ਅੰਿਮਰਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਿਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
I n t he Amrit Vaylaa, t he ambrosial hours before dawn, chant t he True Name, and
cont emplat e His Glorious Great ness.
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁ ਆਰੁ ॥
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
By t he karma of past act ions, t he robe of t his physical body is obt ained. By His Grace,
t he Gat e of Liberat ion is found.
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਿਚਆਰੁ ॥੪॥
naanak ayvai j aanee-ai sabh aapay sachiaar. | | 4| |
O Nanak, know t his well: t he True One Himself is All. | | 4| |
ਥਾਿਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
t haapi-aa na j aa-ay keet aa na ho-ay.
He cannot be est ablished, He cannot be creat ed.
ਆਪੇ ਆਿਪ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥
aapay aap niranj an so-ay.
He Himself is I mmaculat e and Pure.
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
j in sayvi-aa t in paa-i-aa maan.
Those who serve Him are honored.
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
O Nanak, sing of t he Lord, t he Treasure of Excellence.
ਗਾਵੀਐ ਸੁ ਣੀਐ ਮਿਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Sing, and list en, and let your mind be filled wit h love.
ਦੁ ਖੁ ਪਰਹਿਰ ਸੁ ਖੁ ਘਿਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥
dukh parhar sukh ghar lai j aa-ay.
Your pain shall be sent far away, and peace shall come t o your home.

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਦੰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵੇਦੰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥
gurmukh naada
N
gurmukh vayda
N
gurmukh rahi-aa samaa-ee.
The Guru's Word is t he Sound-current of t he Naad; t he Guru's Word is t he Wisdom of
t he Vedas; t he Guru's Word is all-pervading.
ਗੁ ਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁ ਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁ ਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbat ee maa-ee.
The Guru is Shiva, t he Guru is Vishnu and Brahma; t he Guru is Paarvat i and Lakhshmi.
ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
j ay ha-o j aanaa aakhaa naahee kahnaa kat han na j aa-ee.
Even knowing God, I cannot describe Him; He cannot be described in words.
ਗੁ ਰਾ ਇਕ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi buj haa-ee.
The Guru has given me t his one underst anding:
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa j ee-aa kaa ik daat aa so mai visar na j aa-ee. | | 5| |
t here is only t he One, t he Giver of all souls. May I never forget Him! | | 5| |
ਤੀਰਿਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵਾ ਿਵਣੁ ਭਾਣੇ ਿਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
t irat h naavaa j ay t is bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
I f I am pleasing t o Him, t hen t hat is my pilgrimage and cleansing bat h. Wit hout
pleasing Him, what good are rit ual cleansings?
ਜੇਤੀ ਿਸਰਿਠ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਿਕ ਿਮਲੈ ਲਈ ॥
j ayt ee sirat h upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
I gaze upon all t he creat ed beings: wit hout t he karma of good act ions, what are t hey
given t o receive?
ਮਿਤ ਿਵਿਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਿਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁ ਰ ਕੀ ਿਸਖ ਸੁ ਣੀ ॥
mat vich rat an j avaahar maanik j ay ik gur kee sikh sunee.
Wit hin t he mind are gems, j ewels and rubies, if you list en t o t he Guru's Teachings,
even once.

ਗੁ ਰਾ ਇਕ ਦੇਿਹ ਬੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi buj haa-ee.
The Guru has given me t his one underst anding:
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
sabhnaa j ee-aa kaa ik daat aa so mai visar na j aa-ee. | | 6| |
t here is only t he One, t he Giver of all souls. May I never forget Him! | | 6| |
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥
j ay j ug chaaray aarj aa hor dasoonee ho-ay.
Even if you could live t hroughout t he four ages, or even t en t imes more,
ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਿਵਿਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਿਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
navaa khanda vich j aanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
and even if you were known t hroughout t he nine cont inent s and followed by all,
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਿਤ ਜਿਗ ਲੇਇ ॥
changa naa-o rakhaa-ay kai j as keerat j ag lay-ay.
wit h a good name and reput at ion, wit h praise and fame t hroughout t he world-
ਜੇ ਿਤਸੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁ ਛੈ ਕੇ ॥
j ay t is nadar na aavee t a vaat na puchhai kay.
st ill, if t he Lord does not bless you wit h His Glance of Grace, t hen who cares? What is
t he use?
ਕੀਟਾ ਅੰਦਿਰ ਕੀਟੁ ਕਿਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸੁ ਧਰੇ ॥
keet aa andar keet kar dosee dos Dharay.
Among worms, you would be considered a lowly worm, and even cont empt ible sinners
would hold you in cont empt .
ਨਾਨਕ ਿਨਰਗੁ ਿਣ ਗੁ ਣੁ ਕਰੇ ਗੁ ਣਵੰਿਤਆ ਗੁ ਣੁ ਦੇ ॥
naanak nirgun gun karay gunvant i-aa gun day.
O Nanak, God blesses t he unwort hy wit h virt ue, and best ows virt ue on t he virt uous.
ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁ ਝਈ ਿਜ ਿਤਸੁ ਗੁ ਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥
t ayhaa ko-ay na suj h-ee j e t is gun ko-ay karay. | | 7| |
No one can even imagine anyone who can best ow virt ue upon Him. | | 7| |

ਸੁ ਿਣਐ ਿਸਧ ਪੀਰ ਸੁ ਿਰ ਨਾਥ ॥
suni-ai siDh peer sur naat h.
List ening-t he Siddhas, t he spirit ual t eachers, t he heroic warriors, t he yogic mast ers.
ਸੁ ਿਣਐ ਧਰਿਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
List ening-t he eart h, it s support and t he Akaashic et hers.
ਸੁ ਿਣਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥
suni-ai deep lo-a paat aal.
List ening-t he oceans, t he lands of t he world and t he net her regions of t he underworld.
ਸੁ ਿਣਐ ਪੋਿਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥
suni-ai pohi na sakai kaal.
List ening-Deat h cannot even t ouch you.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagt aa sadaa vigaas.
O Nanak, t he devot ees are forever in bliss.
ਸੁ ਿਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥
suni-ai dookh paap kaa naas. | | 8| |
List ening-pain and sin are erased. | | 8| |
ਸੁ ਿਣਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ ॥
suni-ai eesar barmaa ind.
List ening-Shiva, Brahma and I ndra.
ਸੁ ਿਣਐ ਮੁਿਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ ॥
suni-ai mukh saalaahan mand.
List ening-even foul-mout hed people praise Him.
ਸੁ ਿਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਿਤ ਤਿਨ ਭੇਦ ॥
suni-ai j og j ugat t an bhayd.
List ening-t he t echnology of Yoga and t he secret s of t he body.

ਸੁ ਿਣਐ ਸਾਸਤ ਿਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ॥
suni-ai saasat simrit vayd.
List ening-t he Shaast ras, t he Simrit ees and t he Vedas.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagt aa sadaa vigaas.
O Nanak, t he devot ees are forever in bliss.
Page 3
ਸੁ ਿਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
suni-ai dookh paap kaa naas. | | 9| |
List ening-pain and sin are erased. | | 9| |
ਸੁ ਿਣਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਿਗਆਨੁ ॥
suni-ai sat sant okh gi-aan.
List ening-t rut h, cont ent ment and spirit ual wisdom.
ਸੁ ਿਣਐ ਅਠਸਿਠ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
suni-ai at hsat h kaa isnaan.
List ening-t ake your cleansing bat h at t he sixt y-eight places of pilgrimage.
ਸੁ ਿਣਐ ਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵਿਹ ਮਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
List ening-reading and recit ing, honor is obt ained.
ਸੁ ਿਣਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
List ening-int uit ively grasp t he essence of medit at ion.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagt aa sadaa vigaas.
O Nanak, t he devot ees are forever in bliss.
ਸੁ ਿਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
suni-ai dookh paap kaa naas. | | 10| |
List ening-pain and sin are erased. | | 10| |

ਸੁ ਿਣਐ ਸਰਾ ਗੁ ਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
List ening-dive deep int o t he ocean of virt ue.
ਸੁ ਿਣਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਿਤਸਾਹ ॥
suni-ai saykh peer paat isaah.
List ening-t he Shaykhs, religious scholars, spirit ual t eachers and emperors.
ਸੁ ਿਣਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਿਹ ਰਾਹੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
List ening-even t he blind find t he Pat h.
ਸੁ ਿਣਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥
suni-ai haat h hovai asgaahu.
List ening-t he Unreachable comes wit hin your grasp.
ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਿਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagt aa sadaa vigaas.
O Nanak, t he devot ees are forever in bliss.
ਸੁ ਿਣਐ ਦੂ ਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. | | 11| |
List ening-pain and sin are erased. | | 11| |
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
mannay kee gat kahee na j aa-ay.
The st at e of t he fait hful cannot be described.
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛੈ ਪਛੁ ਤਾਇ ॥
j ay ko kahai pichhai pachhut aa-ay.
One who t ries t o describe t his shall regret t he at t empt .
ਕਾਗਿਦ ਕਲਮ ਨ ਿਲਖਣਹਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar.
No paper, no pen, no scribe

ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਿਹ ਕਰਿਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
mannay kaa bahi karan veechaar.
can record t he st at e of t he fait hful.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranj an ho-ay.
Such is t he Name of t he I mmaculat e Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥
j ay ko man j aanai man ko-ay. | | 12| |
Only one who has fait h comes t o know such a st at e of mind. | | 12| |
ਮੰਨੈ ਸੁ ਰਿਤ ਹੋਵੈ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥
mannai surat hovai man buDh.
The fait hful have int uit ive awareness and int elligence.
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁ ਿਧ ॥
mannai sagal bhavan kee suDh.
The fait hful know about all worlds and realms.
ਮੰਨੈ ਮੁਿਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chot aa naa khaa-ay.
The fait hful shall never be st ruck across t he face.
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਿਥ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai j am kai saat h na j aa-ay.
The fait hful do not have t o go wit h t he Messenger of Deat h.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranj an ho-ay.
Such is t he Name of t he I mmaculat e Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥
j ay ko man j aanai man ko-ay. | | 13| |
Only one who has fait h comes t o know such a st at e of mind. | | 13| |

ਮੰਨੈ ਮਾਰਿਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥
mannai maarag t haak na paa-ay.
The pat h of t he fait hful shall never be blocked.
ਮੰਨੈ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat j aa-ay.
The fait hful shall depart wit h honor and fame.
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥
mannai mag na chalai pant h.
The fait hful do not follow empt y religious rit uals.
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥
mannai Dharam sayt ee san-banDh.
The fait hful are firmly bound t o t he Dharma.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranj an ho-ay.
Such is t he Name of t he I mmaculat e Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥
j ay ko man j aanai man ko-ay. | | 14| |
Only one who has fait h comes t o know such a st at e of mind. | | 14| |
ਮੰਨੈ ਪਾਵਿਹ ਮੋਖੁ ਦੁ ਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
The fait hful find t he Door of Liberat ion.
ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
The fait hful uplift and redeem t heir family and relat ions.
ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁ ਰੁ ਿਸਖ ॥
mannai t arai t aaray gur sikh.
The fait hful are saved, and carried across wit h t he Sikhs of t he Guru.

ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਿਹ ਨ ਿਭਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
The fait hful, O Nanak, do not wander around begging.
ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥
aisaa naam niranj an ho-ay.
Such is t he Name of t he I mmaculat e Lord.
ਜੇ ਕੋ ਮੰਿਨ ਜਾਣੈ ਮਿਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥
j ay ko man j aanai man ko-ay. | | 15| |
Only one who has fait h comes t o know such a st at e of mind. | | 15| |
ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan.
The chosen ones, t he self-elect , are accept ed and approved.
ਪੰਚੇ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਿਹ ਮਾਨੁ ॥
panchay paavahi dargahi maan.
The chosen ones are honored in t he Court of t he Lord.
ਪੰਚੇ ਸੋਹਿਹ ਦਿਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥
panchay sohahi dar raaj aan.
The chosen ones look beaut iful in t he court s of kings.
ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁ ਰੁ ਏਕੁ ਿਧਆਨੁ ॥
panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
The chosen ones medit at e single-mindedly on t he Guru.
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
j ay ko kahai karai veechaar.
No mat t er how much anyone t ries t o explain and describe t hem,
ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁ ਮਾਰੁ ॥
kart ay kai karnai naahee sumaar.
t he act ions of t he Creat or cannot be count ed.

ਧੌਲੁ ਧਰਮੁ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂ ਤੁ ॥
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot .
The myt hical bull is Dharma, t he son of compassion;
ਸੰਤੋਖੁ ਥਾਿਪ ਰਿਖਆ ਿਜਿਨ ਸੂਿਤ ॥
sant okh t haap rakhi-aa j in soot .
t his is what pat ient ly holds t he eart h in it s place.
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਿਚਆਰੁ ॥
j ay ko buj hai hovai sachiaar.
One who underst ands t his becomes t rut hful.
ਧਵਲੈ ਉਪਿਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
Dhavlai upar kayt aa bhaar.
What a great load t here is on t he bull!
ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥
Dhart ee hor parai hor hor.
So many worlds beyond t his world-so very many!
ਿਤਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ॥
t is t ay bhaar t alai kavan j or.
What power holds t hem, and support s t heir weight ?
ਜੀਅ ਜਾਿਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥
j ee-a j aat rangaa kay naav.
The names and t he colors of t he assort ed species of beings
ਸਭਨਾ ਿਲਿਖਆ ਵੁ ੜੀ ਕਲਾਮ ॥
sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
were all inscribed by t he Ever-flowing Pen of God.
ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ayhu laykhaa likh j aanai ko-ay.
Who knows how t o writ e t his account ?

ਲੇਖਾ ਿਲਿਖਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
laykhaa likhi-aa kayt aa ho-ay.
Just imagine what a huge scroll it would t ake!
ਕੇਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁ ਆਿਲਹੁ ਰੂ ਪੁ ॥
kayt aa t aan su-aalihu roop.
What power! What fascinat ing beaut y!
ਕੇਤੀ ਦਾਿਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂ ਤੁ ॥
kayt ee daat j aanai koun koot .
And what gift s! Who can know t heir ext ent ?
ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥
keet aa pasaa-o ayko kavaa-o.
You creat ed t he vast expanse of t he Universe wit h One Word!
ਿਤਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
t is t ay ho-ay lakh daree-aa-o.
Hundreds of t housands of rivers began t o flow.
ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can Your Creat ive Pot ency be described?
ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na j aavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice t o You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
j o t uDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
What ever pleases You is t he only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥
t oo sadaa salaamat nirankaar. | | 16| |
You, Et ernal and Formless One! | | 16| |

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥
asa
N
kh j ap asa
N
kh bhaa-o.
Count less medit at ions, count less loves.
ਅਸੰਖ ਪੂ ਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ॥
asa
N
kh pooj aa asa
N
kh t ap t aa-o.
Count less worship services, count less aust ere disciplines.
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਿਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥
asa
N
kh garant h mukh vayd paat h.
Count less script ures, and rit ual recit at ions of t he Vedas.
ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਿਨ ਰਹਿਹ ਉਦਾਸ ॥
asa
N
kh j og man rahahi udaas.
Count less Yogis, whose minds remain det ached from t he world.
Page 4
ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁ ਣ ਿਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
asa
N
kh bhagat gun gi-aan veechaar.
Count less devot ees cont emplat e t he Wisdom and Virt ues of t he Lord.
ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥
asa
N
kh sat ee asa
N
kh daat aar.
Count less t he holy, count less t he givers.
ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥
asa
N
kh soor muh bhakh saar.
Count less heroic spirit ual warriors, who bear t he brunt of t he at t ack in bat t le (who
wit h t heir mout hs eat st eel).
ਅਸੰਖ ਮੋਿਨ ਿਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
asa
N
kh mon liv laa-ay t aar.
Count less silent sages, vibrat ing t he St ring of His Love.

ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can Your Creat ive Pot ency be described?
ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na j aavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice t o You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
j o t uDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
What ever pleases You is t he only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥
t oo sadaa salaamat nirankaar. | | 17| |
You, Et ernal and Formless One. | | 17| |
ਅਸੰਖ ਮੂ ਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥
asa
N
kh moorakh anDh ghor.
Count less fools, blinded by ignorance.
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥
asa
N
kh chor haraamkhor.
Count less t hieves and embezzlers.
ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ਜੋਰ ॥
asa
N
kh amar kar j aahi j or.
Count less impose t heir will by force.
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਿਤਆ ਕਮਾਿਹ ॥
asa
N
kh galvadh hat i-aa kamaahi.
Count less cut -t hroat s and rut hless killers.
ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਿਰ ਜਾਿਹ ॥
asa
N
kh paapee paap kar j aahi.
Count less sinners who keep on sinning.

ਅਸੰਖ ਕੂ ਿੜਆਰ ਕੂ ੜੇ ਿਫਰਾਿਹ ॥
asa
N
kh koorhi-aar koorhay firaahi.
Count less liars, wandering lost in t heir lies.
ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਿਖ ਖਾਿਹ ॥
asa
N
kh malaychh mal bhakh khaahi.
Count less wret ches, eat ing filt h as t heir rat ion.
ਅਸੰਖ ਿਨੰਦਕ ਿਸਿਰ ਕਰਿਹ ਭਾਰੁ ॥
asa
N
kh nindak sir karahi bhaar.
Count less slanderers, carrying t he weight of t heir st upid mist akes on t heir heads.
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Nanak describes t he st at e of t he lowly.
ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na j aavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice t o You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
j o t uDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
What ever pleases You is t he only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥
t oo sadaa salaamat nirankaar. | | 18| |
You, Et ernal and Formless One. | | 18| |
ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥
asa
N
kh naav asa
N
kh t haav.
Count less names, count less places.
ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥
agamm agamm asa
N
kh lo-a.
I naccessible, unapproachable, count less celest ial realms.

ਅਸੰਖ ਕਹਿਹ ਿਸਿਰ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥
asa
N
kh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even t o call t hem count less is t o carry t he weight on your head.
ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
akhree naam akhree saalaah.
From t he Word, comes t he Naam; from t he Word, comes Your Praise.
ਅਖਰੀ ਿਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁ ਣ ਗਾਹ ॥
akhree gi-aan geet gun gaah.
From t he Word, comes spirit ual wisdom, singing t he Songs of Your Glory.
ਅਖਰੀ ਿਲਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਿਣ ॥
akhree likhan bolan baan.
From t he Word, come t he writ t en and spoken words and hymns.
ਅਖਰਾ ਿਸਿਰ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਿਣ ॥
akhraa sir sanj og vakhaan.
From t he Word, comes dest iny, writ t en on one's forehead.
ਿਜਿਨ ਏਿਹ ਿਲਖੇ ਿਤਸੁ ਿਸਿਰ ਨਾਿਹ ॥
j in ayhi likhay t is sir naahi.
But t he One who wrot e t hese Words of Dest iny-no words are writ t en on His Forehead.
ਿਜਵ ਫੁ ਰਮਾਏ ਿਤਵ ਿਤਵ ਪਾਿਹ ॥
j iv furmaa-ay t iv t iv paahi.
As He ordains, so do we receive.
ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥
j ayt aa keet aa t ayt aa naa-o.
The creat ed universe is t he manifest at ion of Your Name.
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko t haa-o.
Wit hout Your Name, t here is no place at all.

ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I describe Your Creat ive Power?
ਵਾਿਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na j aavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice t o You.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥
j o t uDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
What ever pleases You is t he only good done,
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥
t oo sadaa salaamat nirankaar. | | 19| |
You, Et ernal and Formless One. | | 19| |
ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
bharee-ai hat h pair t an dayh.
When t he hands and t he feet and t he body are dirt y,
ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੁ ਖੇਹ ॥
paanee Dhot ai ut ras khayh.
wat er can wash away t he dirt .
ਮੂ ਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥
moot paleet ee kaparh ho-ay.
When t he clot hes are soiled and st ained by urine,
ਦੇ ਸਾਬੂ ਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash t hem clean.
ਭਰੀਐ ਮਿਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਿਗ ॥
bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when t he int ellect is st ained and pollut ed by sin,

ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਿਗ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can only be cleansed by t he Love of t he Name.
ਪੁ ੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਿਹ ॥
punnee paapee aakhan naahi.
Virt ue and vice do not come by mere words;
ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਰਣਾ ਿਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ॥
kar kar karnaa likh lai j aahu.
act ions repeat ed, over and over again, are engraved on t he soul.
ਆਪੇ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant .
ਨਾਨਕ ਹੁ ਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥
naanak hukmee aavhu j aahu. | | 20| |
O Nanak, by t he Hukam of God's Command, we come and go in reincarnat ion. | | 20| |
ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
t irat h t ap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, aust ere discipline, compassion and charit y
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਿਤਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥
j ay ko paavai t il kaa maan.
-t hese, by t hemselves, bring only an iot a of merit .
ਸੁ ਿਣਆ ਮੰਿਨਆ ਮਿਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keet aa bhaa-o.
List ening and believing wit h love and humilit y in your mind,
ਅੰਤਰਗਿਤ ਤੀਰਿਥ ਮਿਲ ਨਾਉ ॥
ant argat t irat h mal naa-o.
cleanse yourself wit h t he Name, at t he sacred shrine deep wit hin.

ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabh gun t ayray mai naahee ko-ay.
All virt ues are Yours, Lord, I have none at all.
ਿਵਣੁ ਗੁ ਣ ਕੀਤੇ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
vin gun keet ay bhagat na ho-ay.
Wit hout virt ue, t here is no devot ional worship.
ਸੁ ਅਸਿਤ ਆਿਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥
su-asat aat h banee barmaa-o.
I bow t o t he Lord of t he World, t o His Word, t o Brahma t he Creat or.
ਸਿਤ ਸੁ ਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਚਾਉ ॥
sat suhaan sadaa man chaa-o.
He is Beaut iful, True and Et ernally Joyful.
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਿਥਿਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan t hit kavan vaar.
What was t hat t ime, and what was t hat moment ? What was t hat day, and what was
t hat dat e?
ਕਵਿਣ ਿਸ ਰੁ ਤੀ ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ਿਜਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rut ee maahu kavan j it ho-aa aakaar.
What was t hat season, and what was t hat mont h, when t he Universe was creat ed?
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਿਜ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁ ਰਾਣੁ ॥
vayl na paa-ee-aa pandt ee j e hovai laykh puraan.
The Pandit s, t he religious scholars, cannot find t hat t ime, even if it is writ t en in t he
Puraanas.
ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਿਜ ਿਲਖਿਨ ਲੇਖੁ ਕੁ ਰਾਣੁ ॥
vakhat na paa-i-o kaadee-aa j e likhan laykh kuraan.
That t ime is not known t o t he Qazis, who st udy t he Koran.
ਿਥਿਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁ ਿਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
t hit vaar naa j ogee j aanai rut maahu naa ko-ee.
The day and t he dat e are not known t o t he Yogis, nor is t he mont h or t he season.

ਜਾ ਕਰਤਾ ਿਸਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
j aa kart aa sirt hee ka-o saaj ay aapay j aanai so-ee.
The Creat or who creat ed t his creat ion-only He Himself knows.
ਿਕਵ ਕਿਰ ਆਖਾ ਿਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਿਕਉ ਵਰਨੀ ਿਕਵ ਜਾਣਾ ॥
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv j aanaa.
How can we speak of Him? How can we praise Him? How can we describe Him? How
can we know Him?
Page 5
ਨਾਨਕ ਆਖਿਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਿਸਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser t han t he rest .
ਵਡਾ ਸਾਿਹਬੁ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
vadaa saahib vadee naa-ee keet aa j aa kaa hovai.
Great is t he Mast er, Great is His Name. What ever happens is according t o His Will.
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥
naanak j ay ko aapou j aanai agai ga-i-aa na sohai. | | 21| |
O Nanak, one who claims t o know everyt hing shall not be decorat ed in t he world
hereaft er. | | 21| |
ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
paat aalaa paat aal lakh aagaasaa aagaas.
There are net her worlds beneat h net her worlds, and hundreds of t housands of
heavenly worlds above.
ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਿਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥
orhak orhak bhaal t hakay vayd kahan ik vaat .
The Vedas say t hat you can search and search for t hem all, unt il you grow weary.
ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁ ਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
sahas at haarah kahan kat aybaa asuloo ik Dhaat .
The script ures say t hat t here are 18,000 worlds, but in realit y, t here is only One
Universe.

ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਿਲਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਿਵਣਾਸੁ ॥
laykhaa ho-ay t a likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
I f you t ry t o writ e an account of t his, you will surely finish yourself before you finish
writ ing it .
ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay j aanai aap. | | 22| |
O Nanak, call Him Great ! He Himself knows Himself. | | 22| |
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਿਹ ਏਤੀ ਸੁ ਰਿਤ ਨ ਪਾਈਆ ॥
saalaahee saalaahi ayt ee surat na paa-ee-aa.
The praisers praise t he Lord, but t hey do not obt ain int uit ive underst anding
ਨਦੀਆ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਿਹ ਸਮੁੰਿਦ ਨ ਜਾਣੀਅਿਹ ॥
nadee-aa at ai vaah pavahi samund na j aanee-ahi.
-t he st reams and rivers flowing int o t he ocean do not know it s vast ness.
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁ ਲਤਾਨ ਿਗਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sult aan girhaa sayt ee maal Dhan.
Even kings and emperors, wit h mount ains of propert y and oceans of wealt h
ਕੀੜੀ ਤੁਿਲ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਿਤਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਿਹ ॥੨੩॥
keerhee t ul na hovnee j ay t is manhu na veesrahi. | | 23| |
-t hese are not even equal t o an ant , who does not forget God. | | 23| |
ਅੰਤੁ ਨ ਿਸਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na sift ee kahan na ant .
Endless are His Praises, endless are t hose who speak t hem.
ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਿਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na karnai dayn na ant .
Endless are His Act ions, endless are His Gift s.
ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਿਣ ਸੁ ਣਿਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ant na vaykhan sunan na ant .
Endless is His Vision, endless is His Hearing.

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਿਕਆ ਮਿਨ ਮੰਤੁ ॥
ant na j aapai ki-aa man mant .
His limit s cannot be perceived. What is t he Myst ery of His Mind?
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na j aapai keet aa aakaar.
The limit s of t he creat ed universe cannot be perceived.
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ant na j aapai paaraavaar.
I t s limit s here and beyond cannot be perceived.
ਅੰਤ ਕਾਰਿਣ ਕੇਤੇ ਿਬਲਲਾਿਹ ॥
ant kaaran kayt ay billaahi.
Many st ruggle t o know His limit s,
ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਿਹ ॥
t aa kay ant na paa-ay j aahi.
but His limit s cannot be found.
ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ayhu ant na j aanai ko-ay.
No one can know t hese limit s.
ਬਹੁ ਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁ ਤਾ ਹੋਇ ॥
bahut aa kahee-ai bahut aa ho-ay.
The more you say about t hem, t he more t here st ill remains t o be said.
ਵਡਾ ਸਾਿਹਬੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa t haa-o.
Great is t he Mast er, High is His Heavenly Home.
ਊਚੇ ਉਪਿਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
oochay upar oochaa naa-o.
Highest of t he High, above all is His Name.

ਏਵਡੁ ਊਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only one as Great and as High as God
ਿਤਸੁ ਊਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥
t is oochay ka-o j aanai so-ay.
can know His Loft y and Exalt ed St at e.
ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਜਾਣੈ ਆਿਪ ਆਿਪ ॥
j ayvad aap j aanai aap aap.
Only He Himself is t hat Great . He Himself knows Himself.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਿਤ ॥੨੪॥
naanak nadree karmee daat . | | 24| |
O Nanak, by His Glance of Grace, He best ows His Blessings. | | 24| |
ਬਹੁ ਤਾ ਕਰਮੁ ਿਲਿਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahut aa karam likhi-aa naa j aa-ay.
His Blessings are so abundant t hat t here can be no writ t en account of t hem.
ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥
vadaa daat aa t il na t amaa-ay.
The Great Giver does not hold back anyt hing.
ਕੇਤੇ ਮੰਗਿਹ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥
kayt ay mangahi j oDh apaar.
There are so many great , heroic warriors begging at t he Door of t he I nfinit e Lord.
ਕੇਿਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayt i-aa ganat nahee veechaar.
So many cont emplat e and dwell upon Him, t hat t hey cannot be count ed.
ਕੇਤੇ ਖਿਪ ਤੁਟਿਹ ਵੇਕਾਰ ॥
kayt ay khap t ut ahi vaykaar.
So many wast e away t o deat h engaged in corrupt ion.

ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਿਹ ॥
kayt ay lai lai mukar paahi.
So many t ake and t ake again, and t hen deny receiving.
ਕੇਤੇ ਮੂ ਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਿਹ ॥
kayt ay moorakh khaahee khaahi.
So many foolish consumers keep on consuming.
ਕੇਿਤਆ ਦੂ ਖ ਭੂ ਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥
kayt i-aa dookh bhookh sad maar.
So many endure dist ress, deprivat ion and const ant abuse.
ਏਿਹ ਿਭ ਦਾਿਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ayhi bhe daat t ayree daat aar.
Even t hese are Your Gift s, O Great Giver!
ਬੰਿਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Liberat ion from bondage comes only by Your Will.
ਹੋਰੁ ਆਿਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in t his.
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਿਣ ਪਾਇ ॥
j ay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
I f some fool should presume t o say t hat he does,
ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਿਹ ਖਾਇ ॥
oh j aanai j ayt ee-aa muhi khaa-ay.
he shall learn, and feel t he effect s of his folly.
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
aapay j aanai aapay day-ay.
He Himself knows, He Himself gives.

ਆਖਿਹ ਿਸ ਿਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Few, very few are t hose who acknowledge t his.
ਿਜਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਿਸਫਿਤ ਸਾਲਾਹ ॥
j is no bakhsay sifat saalaah.
One who is blessed t o sing t he Praises of t he Lord,
ਨਾਨਕ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥
naanak paat isaahee paat isaahu. | | 25| |
O Nanak, is t he king of kings. | | 25| |
ਅਮੁਲ ਗੁ ਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar.
Priceless are His Virt ues, Priceless are His Dealings.
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are His Dealers, Priceless are His Treasures.
ਅਮੁਲ ਆਵਿਹ ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਿਹ ॥
amul aavahi amul lai j aahi.
Priceless are t hose who come t o Him, Priceless are t hose who buy from Him.
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਿਹ ॥
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless is Love for Him, Priceless is absorpt ion int o Him.
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
amul Dharam amul deebaan.
Priceless is t he Divine Law of Dharma, Priceless is t he Divine Court of Just ice.
ਅਮੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥
amul t ul amul parvaan.
Priceless are t he scales, priceless are t he weight s.

ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His Blessings, Priceless is His Banner and I nsignia.
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁ ਰਮਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy, Priceless is His Royal Command.
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਿਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥
amulo amul aakhi-aa na j aa-ay.
Priceless, O Priceless beyond expression!
ਆਿਖ ਆਿਖ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Speak of Him cont inually, and remain absorbed in His Love.
ਆਖਿਹ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁ ਰਾਣ ॥
aakhahi vayd paat h puraan.
The Vedas and t he Puraanas speak.
ਆਖਿਹ ਪੜੇ ਕਰਿਹ ਵਿਖਆਣ ॥
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak and lect ure.
ਆਖਿਹ ਬਰਮੇ ਆਖਿਹ ਇੰਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Brahma speaks, I ndra speaks.
Page 6
ਆਖਿਹ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਿਵੰਦ ॥
aakhahi gopee t ai govind.
The Gopis and Krishna speak.
ਆਖਿਹ ਈਸਰ ਆਖਿਹ ਿਸਧ ॥
aakhahi eesar aakhahi siDh.
Shiva speaks, t he Siddhas speak.

ਆਖਿਹ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥
aakhahi kayt ay keet ay buDh.
The many creat ed Buddhas speak.
ਆਖਿਹ ਦਾਨਵ ਆਖਿਹ ਦੇਵ ॥
aakhahi daanav aakhahi dayv.
The demons speak, t he demi-gods speak.
ਆਖਿਹ ਸੁ ਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥
aakhahi sur nar mun j an sayv.
The spirit ual warriors, t he heavenly beings, t he silent sages, t he humble and serviceful
speak.
ਕੇਤੇ ਆਖਿਹ ਆਖਿਣ ਪਾਿਹ ॥
kayt ay aakhahi aakhan paahi.
Many speak and t ry t o describe Him.
ਕੇਤੇ ਕਿਹ ਕਿਹ ਉਿਠ ਉਿਠ ਜਾਿਹ ॥
kayt ay kahi kahi ut h ut h j aahi.
Many have spoken of Him over and over again, and have t hen arisen and depart ed.
ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਿਰ ਕਰੇਿਹ ॥
ayt ay keet ay hor karayhi.
I f He were t o creat e as many again as t here already are,
ਤਾ ਆਿਖ ਨ ਸਕਿਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
t aa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
even t hen, t hey could not describe Him.
ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥
j ayvad bhaavai t ayvad ho-ay.
He is as Great as He wishes t o be.
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
naanak j aanai saachaa so-ay.
O Nanak, t he True Lord knows.

ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁ ਿਵਗਾੜੁ ॥
j ay ko aakhai boluvigaarh.
I f anyone presumes t o describe God,
ਤਾ ਿਲਖੀਐ ਿਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
t aa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. | | 26| |
he shall be known as t he great est fool of fools! | | 26| |
ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
so dar kayhaa so ghar kayhaa j it bahi sarab samaalay.
Where is t hat Gat e, and where is t hat Dwelling, in which You sit and t ake care of all?
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaaj ay naad anayk asankhaa kayt ay vaavanhaaray.
The Sound-current of t he Naad vibrat es t here, and count less musicians play on all
sort s of inst rument s t here.
ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਿਸਉ ਕਹੀਅਿਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kayt ay raag paree si-o kahee-an kayt ay gaavanhaaray.
So many Ragas, so many musicians singing t here.
ਗਾਵਿਹ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁ ਆਰੇ ॥
gaavahi t uhno pa-un paanee baisant ar gaavai raaj aa Dharam du-aaray.
The praanic wind, wat er and fire sing; t he Right eous Judge of Dharma sings at Your
Door.
ਗਾਵਿਹ ਿਚਤੁ ਗੁ ਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਹ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥
gaavahi chit gupat likh j aaneh likh likh Dharam veechaaray.
Chit r and Gupt , t he angels of t he conscious and t he subconscious who record act ions,
and t he Right eous Judge of Dharma who j udges t his record sing.
ਗਾਵਿਹ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
Shiva, Brahma and t he Goddess of Beaut y, ever adorned, sing.
ਗਾਵਿਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ ॥
gaavahi ind idaasan bait hay dayvit i-aa dar naalay.
I ndra, seat ed upon His Throne, sings wit h t he deit ies at Your Door.

ਗਾਵਿਹ ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਸਾਧ ਿਵਚਾਰੇ ॥
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
The Siddhas in Samaadhi sing; t he Saadhus sing in cont emplat ion.
ਗਾਵਿਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavan j at ee sat ee sant okhee gaavahi veer karaaray.
The celibat es, t he fanat ics, t he peacefully accept ing and t he fearless warriors sing.
ਗਾਵਿਨ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan pandit parhan rakheesar j ug j ug vaydaa naalay.
The Pandit s, t he religious scholars who recit e t he Vedas, wit h t he supreme sages of all
t he ages, sing.
ਗਾਵਿਹ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁ ਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
The Mohinis, t he enchant ing heavenly beaut ies who ent ice heart s in t his world, in
paradise, and in t he underworld of t he subconscious sing.
ਗਾਵਿਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavan rat an upaa-ay t ayray at hsat h t irat h naalay.
The celest ial j ewels creat ed by You, and t he sixt y-eight holy places of pilgrimage sing.
ਗਾਵਿਹ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਿਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavahi j oDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
The brave and might y warriors sing; t he spirit ual heroes and t he four sources of
creat ion sing.
ਗਾਵਿਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
The planet s, solar syst ems and galaxies, creat ed and arranged by Your Hand, sing.
ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਿਹ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
say-ee t uDhuno gaavahi j o t uDh bhaavan rat ay t ayray bhagat rasaalay.
They alone sing, who are pleasing t o Your Will. Your devot ees are imbued wit h t he
Nect ar of Your Essence.

ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥
hor kayt ay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
So many ot hers sing, t hey do not come t o mind. O Nanak, how can I consider t hem
all?
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
That True Lord is True, Forever True, and True is His Name.
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee j aa-ay na j aasee rachnaa j in rachaa-ee.
He is, and shall always be. He shall not depart , even when t his Universe which He has
creat ed depart s.
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaat ee kar kar j insee maa-i-aa j in upaa-ee.
He creat ed t he world, wit h it s various colors, species of beings, and t he variet y of
Maya.
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਵ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥
kar kar vaykhai keet aa aapnaa j iv t is dee vadi-aa-ee.
Having creat ed t he creat ion, He wat ches over it Himself, by His Great ness.
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
j o t is bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa j aa-ee.
He does what ever He pleases. No order can be issued t o Him.
ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
so paat isaahu saahaa paat isaahib naanak rahan raj aa-ee. | | 27| |
He is t he King, t he King of kings, t he Supreme Lord and Mast er of kings. Nanak
remains subj ect t o His Will. | | 27| |
ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ ਿਧਆਨ ਕੀ ਕਰਿਹ ਿਬਭੂ ਿਤ ॥
munda sant okh saram pat j holee Dhi-aan kee karahi bibhoot .
Make cont ent ment your ear-rings, humilit y your begging bowl, and medit at ion t he
ashes you apply t o your body.

ਿਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁ ਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਿਤ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਿਤ ॥
khint haa kaal ku-aaree kaa-i-aa j ugat dandaa part eet .
Let t he remembrance of deat h be t he pat ched coat you wear, let t he purit y of virginit y
be your way in t he world, and let fait h in t he Lord be your walking st ick.
ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਨ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aa-ee pant hee sagal j amaat ee man j eet ai j ag j eet .
See t he brot herhood of all mankind as t he highest order of Yogis; conquer your own
mind, and conquer t he world.
ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays t isai aadays.
I bow t o Him, I humbly bow.
ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥
aad aneel anaad anaahat j ug j ug ayko vays. | | 28| |
The Primal One, t he Pure Light , wit hout beginning, wit hout end. Throughout all t he
ages, He is One and t he Same. | | 28| |
ਭੁ ਗਿਤ ਿਗਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਿਣ ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜਿਹ ਨਾਦ ॥
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaaj eh naad.
Let spirit ual wisdom be your food, and compassion your at t endant . The Sound-current
of t he Naad vibrat es in each and every heart .
ਆਿਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥
aap naat h naat hee sabh j aa kee riDh siDh avraa saad.
He Himself is t he Supreme Mast er of all; wealt h and miraculous spirit ual powers, and
all ot her ext ernal t ast es and pleasures, are all like beads on a st ring.
ਸੰਜੋਗੁ ਿਵਜੋਗੁ ਦੁ ਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਿਹ ਲੇਖੇ ਆਵਿਹ ਭਾਗ ॥
sanj og vij og du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
Union wit h Him, and separat ion from Him, come by His Will. We come t o receive what
is writ t en in our dest iny.

Page 7
ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays t isai aadays.
I bow t o Him, I humbly bow.
ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥
aad aneel anaad anaahat j ug j ug ayko vays. | | 29| |
The Primal One, t he Pure Light , wit hout beginning, wit hout end. Throughout all t he
ages, He is One and t he Same. | | 29| |
ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਿਤ ਿਵਆਈ ਿਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥
aykaa maa-ee j ugat vi-aa-ee t in chaylay parvaan.
The One Divine Mot her conceived and gave birt h t o t he t hree deit ies.
ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
One, t he Creat or of t he World; One, t he Sust ainer; and One, t he Dest royer.
ਿਜਵ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਚਲਾਵੈ ਿਜਵ ਹੋਵੈ ਫੁ ਰਮਾਣੁ ॥
j iv t is bhaavai t ivai chalaavai j iv hovai furmaan.
He makes t hings happen according t o t he Pleasure of His Will. Such is His Celest ial
Order.
ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁ ਤਾ ਏਹੁ ਿਵਡਾਣੁ ॥
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahut aa ayhu vidaan.
He wat ches over all, but none see Him. How wonderful t his is!
ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays t isai aadays.
I bow t o Him, I humbly bow.
ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥
aad aneel anaad anaahat j ug j ug ayko vays. | | 30| |
The Primal One, t he Pure Light , wit hout beginning, wit hout end. Throughout all t he
ages, He is One and t he Same. | | 30| |

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥
aasan lo-ay lo-ay bhandaar.
On world aft er world are His Seat s of Aut horit y and His St orehouses.
ਜੋ ਿਕਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥
j o kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
What ever was put int o t hem, was put t here once and for all.
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਿਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
kar kar vaykhai sirj anhaar.
Having creat ed t he creat ion, t he Creat or Lord wat ches over it .
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥
naanak sachay kee saachee kaar.
O Nanak, True is t he Creat ion of t he True Lord.
ਆਦੇਸੁ ਿਤਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥
aadays t isai aadays.
I bow t o Him, I humbly bow.
ਆਿਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਿਦ ਅਨਾਹਿਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥
aad aneel anaad anaahat j ug j ug ayko vays. | | 31| |
The Primal One, t he Pure Light , wit hout beginning, wit hout end. Throughout all t he
ages, He is One and t he Same. | | 31| |
ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਿਹ ਲਖ ਹੋਵਿਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥
ik doo j eebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.
I f I had 100,000 t ongues, and t hese were t hen mult iplied t went y t imes more, wit h
each t ongue,
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਿਹ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam j agdees.
I would repeat , hundreds of t housands of t imes, t he Name of t he One, t he Lord of t he
Universe.

ਏਤੁ ਰਾਿਹ ਪਿਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees.
Along t his pat h t o our Husband Lord, we climb t he st eps of t he ladder, and come t o
merge wit h Him.
ਸੁ ਿਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥
sun galaa aakaas kee keet aa aa-ee rees.
Hearing of t he et heric realms, even worms long t o come back home.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂ ੜੀ ਕੂ ੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai t hees. | | 32| |
O Nanak, by His Grace He is obt ained. False are t he boast ings of t he false. | | 32| |
ਆਖਿਣ ਜੋਰੁ ਚੁ ਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
aakhan j or chupai nah j or.
No power t o speak, no power t o keep silent .
ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਿਣ ਦੇਿਣ ਨ ਜੋਰੁ ॥
j or na mangan dayn na j or.
No power t o beg, no power t o give.
ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਿਣ ਮਰਿਣ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥
j or na j eevan maran nah j or.
No power t o live, no power t o die.
ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਿਜ ਮਾਿਲ ਮਿਨ ਸੋਰੁ ॥
j or na raaj maal man sor.
No power t o rule, wit h wealt h and occult ment al powers.
ਜੋਰੁ ਨ ਸੁ ਰਤੀ ਿਗਆਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥
j or na surt ee gi-aan veechaar.
No power t o gain int uit ive underst anding, spirit ual wisdom and medit at ion.
ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁ ਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
j or na j ugt ee chhut ai sansaar.
No power t o find t he way t o escape from t he world.

ਿਜਸੁ ਹਿਥ ਜੋਰੁ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥
j is hat h j or kar vaykhai so-ay.
He alone has t he Power in His Hands. He wat ches over all.
ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥
naanak ut am neech na ko-ay. | | 33| |
O Nanak, no one is high or low. | | 33| |
ਰਾਤੀ ਰੁ ਤੀ ਿਥਤੀ ਵਾਰ ॥
raat ee rut ee t hit ee vaar.
Night s, days, weeks and seasons;
ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥
pavan paanee agnee paat aal.
wind, wat er, fire and t he net her regions
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਧਰਤੀ ਥਾਿਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥
t is vich Dhart ee t haap rakhee Dharam saal.
-in t he midst of t hese, He est ablished t he eart h as a home for Dharma.
ਿਤਸੁ ਿਵਿਚ ਜੀਅ ਜੁਗਿਤ ਕੇ ਰੰਗ ॥
t is vich j ee-a j ugat kay rang.
Upon it , He placed t he various species of beings.
ਿਤਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
t in kay naam anayk anant .
Their names are uncount ed and endless.
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥
karmee karmee ho-ay veechaar.
By t heir deeds and t heir act ions, t hey shall be j udged.
ਸਚਾ ਆਿਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥
sachaa aap sachaa darbaar.
God Himself is True, and True is His Court .

ਿਤਥੈ ਸੋਹਿਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥
t it hai sohan panch parvaan.
There, in perfect grace and ease, sit t he self-elect , t he self-realized Saint s.
ਨਦਰੀ ਕਰਿਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
nadree karam pavai neesaan.
They receive t he Mark of Grace from t he Merciful Lord.
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥
kach pakaa-ee ot hai paa-ay.
The ripe and t he unripe, t he good and t he bad, shall t here be j udged.
ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥
naanak ga-i-aa j aapai j aa-ay. | | 34| |
O Nanak, when you go home, you will see t his. | | 34| |
ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥
Dharam khand kaa ayho Dharam.
This is right eous living in t he realm of Dharma.
ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
And now we speak of t he realm of spirit ual wisdom.
ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥
kayt ay pavan paanee vaisant ar kayt ay kaan mahays.
So many winds, wat ers and fires; so many Krishnas and Shivas.
ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਿਤ ਘੜੀਅਿਹ ਰੂ ਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥
kayt ay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
So many Brahmas, fashioning forms of great beaut y, adorned and dressed in many
colors.
ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂ ਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥
kayt ee-aa karam bhoomee mayr kayt ay kayt ay Dhoo updays.
So many worlds and lands for working out karma. So very many lessons t o be learned!

ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥
kayt ay ind chand soor kayt ay kayt ay mandal days.
So many I ndras, so many moons and suns, so many worlds and lands.
ਕੇਤੇ ਿਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥
kayt ay siDh buDh naat h kayt ay kayt ay dayvee vays.
So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic mast ers. So many goddesses of
various kinds.
ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਿਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥
kayt ay dayv daanav mun kayt ay kayt ay rat an samund.
So many demi-gods and demons, so many silent sages. So many oceans of j ewels.
ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰੰਦ ॥
kayt ee-aa khaanee kayt ee-aa banee kayt ay paat narind.
So many ways of life, so many languages. So many dynast ies of rulers.
ਕੇਤੀਆ ਸੁ ਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥
kayt ee-aa surt ee sayvak kayt ay naanak ant na ant . | | 35| |
So many int uit ive people, so many selfless servant s. O Nanak, His limit has no limit !
| | 35| |
ਿਗਆਨ ਖੰਡ ਮਿਹ ਿਗਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥
gi-aan khand meh gi-aan parchand.
I n t he realm of wisdom, spirit ual wisdom reigns supreme.
ਿਤਥੈ ਨਾਦ ਿਬਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥
t it hai naad binod kod anand.
The Sound-current of t he Naad vibrat es t here, amidst t he sounds and t he sight s of
bliss.
Page 8
ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂ ਪੁ ॥
saram khand kee banee roop.
I n t he realm of humilit y, t he Word is Beaut y.

ਿਤਥੈ ਘਾੜਿਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁ ਤੁ ਅਨੂ ਪੁ ॥
t it hai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
Forms of incomparable beaut y are fashioned t here.
ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਿਹ ॥
t aa kee-aa galaa kat hee-aa naa j aahi.
These t hings cannot be described.
ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਿਪਛੈ ਪਛੁ ਤਾਇ ॥
j ay ko kahai pichhai pachhut aa-ay.
One who t ries t o speak of t hese shall regret t he at t empt .
ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁ ਰਿਤ ਮਿਤ ਮਿਨ ਬੁਿਧ ॥
t it hai gharhee-ai surat mat man buDh.
The int uit ive consciousness, int ellect and underst anding of t he mind are shaped t here.
ਿਤਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁ ਰਾ ਿਸਧਾ ਕੀ ਸੁ ਿਧ ॥੩੬॥
t it hai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. | | 36| |
The consciousness of t he spirit ual warriors and t he Siddhas, t he beings of spirit ual
perfect ion, are shaped t here. | | 36| |
ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥
karam khand kee banee j or.
I n t he realm of karma, t he Word is Power.
ਿਤਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥
t it hai hor na ko-ee hor.
No one else dwells t here,
ਿਤਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥
t it hai j oDh mahaabal soor.
except t he warriors of great power, t he spirit ual heroes.
ਿਤਨ ਮਿਹ ਰਾਮੁ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਰ ॥
t in meh raam rahi-aa bharpoor.
They are t ot ally fulfilled, imbued wit h t he Lord's Essence.

ਿਤਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਿਹਮਾ ਮਾਿਹ ॥
t it hai seet o seet aa mahimaa maahi.
Myriads of Sit as are t here, cool and calm in t heir maj est ic glory.
ਤਾ ਕੇ ਰੂ ਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਿਹ ॥
t aa kay roop na kat hnay j aahi.
Their beaut y cannot be described.
ਨਾ ਓਿਹ ਮਰਿਹ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਿਹ ॥
naa ohi mareh na t haagay j aahi.
Neit her deat h nor decept ion comes t o t hose,
ਿਜਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
j in kai raam vasai man maahi.
wit hin whose minds t he Lord abides.
ਿਤਥੈ ਭਗਤ ਵਸਿਹ ਕੇ ਲੋਅ ॥
t it hai bhagat vaseh kay lo-a.
The devot ees of many worlds dwell t here.
ਕਰਿਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥
karahi anand sachaa man so-ay.
They celebrat e; t heir minds are imbued wit h t he True Lord.
ਸਚ ਖੰਿਡ ਵਸੈ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥
sach khand vasai nirankaar.
I n t he realm of Trut h, t he Formless Lord abides.
ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.
Having creat ed t he creat ion, He wat ches over it . By His Glance of Grace, He best ows
happiness.
ਿਤਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥
t it hai khand mandal varbhand.
There are planet s, solar syst ems and galaxies.

ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥
j ay ko kat hai t a ant na ant .
I f one speaks of t hem, t here is no limit , no end.
ਿਤਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥
t it hai lo-a lo-a aakaar.
There are worlds upon worlds of His Creat ion.
ਿਜਵ ਿਜਵ ਹੁ ਕਮੁ ਿਤਵੈ ਿਤਵ ਕਾਰ ॥
j iv j iv hukam t ivai t iv kaar.
As He commands, so t hey exist .
ਵੇਖੈ ਿਵਗਸੈ ਕਿਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vaykhai vigsai kar veechaar.
He wat ches over all, and cont emplat ing t he creat ion, He rej oices.
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
naanak kat hnaa karrhaa saar. | | 37| |
O Nanak, t o describe t his is as hard as st eel! | | 37| |
ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁ ਿਨਆਰੁ ॥
j at paahaaraa Dheeraj suni-aar.
Let self-cont rol be t he furnace, and pat ience t he goldsmit h.
ਅਹਰਿਣ ਮਿਤ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hat hee-aar.
Let underst anding be t he anvil, and spirit ual wisdom t he t ools.
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਿਨ ਤਪ ਤਾਉ ॥
bha-o khalaa agan t ap t aa-o.
Wit h t he Fear of God as t he bellows, fan t he flames of t apa, t he body's inner heat .
ਭ!ਡਾ ਭਾਉ ਅੰਿਮਰਤੁ ਿਤਤੁ ਢਾਿਲ ॥
bhaa
N
daa bhaa-o amrit t it dhaal.
I n t he crucible of love, melt t he Nect ar of t he Name,

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee t aksaal.
and mint t he True Coin of t he Shabad, t he Word of God.
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮੁ ਿਤਨ ਕਾਰ ॥
j in ka-o nadar karam t in kaar.
Such is t he karma of t hose upon whom He has cast His Glance of Grace.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲ ॥੩੮॥
naanak nadree nadar nihaal. | | 38| |
O Nanak, t he Merciful Lord, by His Grace, uplift s and exalt s t hem. | | 38| |
ਸਲੋਕੁ ॥
salok.
Shalok:
ਪਵਣੁ ਗੁ ਰੂ ਪਾਣੀ ਿਪਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਿਤ ਮਹਤੁ ॥
pavan guroo paanee pit aa maat aa Dharat mahat .
Air is t he Guru, Wat er is t he Fat her, and Eart h is t he Great Mot her of all.
ਿਦਵਸੁ ਰਾਿਤ ਦੁ ਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal j agat .
Day and night are t he t wo nurses, in whose lap all t he world is at play.
ਚੰਿਗਆਈਆ ਬੁਿਰਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂ ਿਰ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
Good deeds and bad deeds-t he record is read out in t he Presence of t he Lord of
Dharma.
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਿਰ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According t o t heir own act ions, some are drawn closer, and some are driven fart her
away.
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਿਤ ਘਾਿਲ ॥
j inee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who have medit at ed on t he Naam, t he Name of t he Lord, and depart ed aft er
having worked by t he sweat of t heir brows

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁ ਟੀ ਨਾਿਲ ॥੧॥
naanak t ay mukh uj lay kayt ee chhut ee naal. | | 1| |
-O Nanak, t heir faces are radiant in t he Court of t he Lord, and many are saved along
wit h t hem! | | 1| |
ਸੋ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧
so dar raag aasaa mehlaa 1
So Dar ~ That Door. Raag Aasaa, First Mehl:
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਸੋ ਦਰੁ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਿਜਤੁ ਬਿਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥
so dar t ayraa kayhaa so ghar kayhaa j it bahi sarab samaalay.
Where is That Door of Yours, and where is That Home, in which You sit and t ake care
of all?
ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥
vaaj ay t ayray naad anayk asankhaa kayt ay t ayray vaavanhaaray.
The Sound-current of t he Naad vibrat es t here for You, and count less musicians play all
sort s of inst rument s t here for You.
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਿਸਉ ਕਹੀਅਿਹ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥
kayt ay t ayray raag paree si-o kahee-ahi kayt ay t ayray gaavanhaaray.
There are so many Ragas and musical harmonies t o You; so many minst rels sing
hymns of You.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁ ਆਰੇ ॥
gaavan t uDhno pavan paanee baisant ar gaavai raaj aa Dharam du-aaray.
Wind, wat er and fire sing of You. The Right eous Judge of Dharma sings at Your Door.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਿਚਤੁ ਗੁ ਪਤੁ ਿਲਿਖ ਜਾਣਿਨ ਿਲਿਖ ਿਲਿਖ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavan t uDhno chit gupat likh j aanan likh likh Dharam beechaaray.
Chit r and Gupt , t he angels of t he conscious and t he subconscious who keep t he record
of act ions, and t he Right eous Judge of Dharma who reads t his record, sing of You.

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੁ ਬਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥
gaavan t uDhno eesar barahmaa dayvee sohan t ayray sadaa savaaray.
Shiva, Brahma and t he Goddess of Beaut y, ever adorned by You, sing of You.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਿਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਿਤਆ ਦਿਰ ਨਾਲੇ ॥
gaavan t uDhno indar indaraasan bait hay dayvit i-aa dar naalay.
I ndra, seat ed on His Throne, sings of You, wit h t he deit ies at Your Door.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਿਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਿਰ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ ॥
gaavan t uDhno siDh samaaDhee andar gaavan t uDhno saaDh beechaaray.
The Siddhas in Samaadhi sing of You; t he Saadhus sing of You in cont emplat ion.
Page 9
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥
gaavan t uDhno j at ee sat ee sant okhee gaavan t uDhno veer karaaray.
The celibat es, t he fanat ics, and t he peacefully accept ing sing of You; t he fearless
warriors sing of You.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਿਡਤ ਪੜਿਨ ਰਖੀਸੁ ਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥
gaavan t uDhno pandit parhan rakheesur j ug j ug vaydaa naalay.
The Pandit s, t he religious scholars who recit e t he Vedas, wit h t he supreme sages of all
t he ages, sing of You.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਿਨ ਸੁ ਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲੇ ॥
gaavan t uDhno mohnee-aa man mohan surag machh pa-i-aalay.
The Mohinis, t he enchant ing heavenly beaut ies who ent ice heart s in paradise, in t his
world, and in t he underworld of t he subconscious, sing of You.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥
gaavan t uDhno rat an upaa-ay t ayray at hsat h t irat h naalay.
The celest ial j ewels creat ed by You, and t he sixt y-eight sacred shrines of pilgrimage,
sing of You.
ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥
gaavan t uDhno j oDh mahaabal sooraa gaavan t uDhno khaanee chaaray.
The brave and might y warriors sing of You. The spirit ual heroes and t he four sources
of creat ion sing of You.

ਗਾਵਿਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਰਹਮੰਡਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ ॥
gaavan t uDhno khand mandal barahmandaa kar kar rakhay t ayray Dhaaray.
The worlds, solar syst ems and galaxies, creat ed and arranged by Your Hand, sing of
You.
ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਿਨ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥
say-ee t uDhno gaavan j o t uDh bhaavan rat ay t ayray bhagat rasaalay.
They alone sing of You, who are pleasing t o Your Will. Your devot ees are imbued wit h
Your Sublime Essence.
ਹੋਿਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਿਨ ਸੇ ਮੈ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਿਨ ਨਾਨਕੁ ਿਕਆ ਬੀਚਾਰੇ ॥
hor kayt ay t uDhno gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa beechaaray.
So many ot hers sing of You, t hey do not come t o mind. O Nanak, how can I t hink of
t hem all?
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
That True Lord is True, forever True, and True is His Name.
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਿਜਿਨ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee j aa-ay na j aasee rachnaa j in rachaa-ee.
He is, and shall always be. He shall not depart , even when t his Universe which He has
creat ed depart s.
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਿਰ ਕਿਰ ਿਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਿਜਿਨ ਉਪਾਈ ॥
rangee rangee bhaat ee kar kar j insee maa-i-aa j in upaa-ee.
He creat ed t he world, wit h it s various colors, species of beings, and t he variet y of
Maya.
ਕਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਿਜਉ ਿਤਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ॥
kar kar daykhai keet aa aapnaa j i-o t is dee vadi-aa-ee.
Having creat ed t he creat ion, He wat ches over it Himself, by His Great ness.
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਿਫਿਰ ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
j o t is bhaavai so-ee karsee fir hukam na karnaa j aa-ee.
He does what ever He pleases. No one can issue any order t o Him.

ਸੋ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਿਤਸਾਿਹਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੧॥
so paat isaahu saahaa pat isaahib naanak rahan raj aa-ee. | | 1| |
He is t he King, t he King of kings, t he Supreme Lord and Mast er of kings. Nanak
remains subj ect t o His Will. | | 1| |
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Aasaa, First Mehl:
ਸੁ ਿਣ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
sun vadaa aakhai sabh ko-ay.
Hearing of His Great ness, everyone calls Him Great .
ਕੇਵਡੁ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ ॥
kayvad vadaa deet haa ho-ay.
But j ust how Great His Great ness is-t his is known only t o t hose who have seen Him.
ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਨ ਕਿਹਆ ਜਾਇ ॥
keemat paa-ay na kahi-aa j aa-ay.
His Value cannot be est imat ed; He cannot be described.
ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥
kahnai vaalay t ayray rahay samaa-ay. | | 1| |
Those who describe You, Lord, remain immersed and absorbed in You. | | 1| |
ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਿਹਬਾ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
vaday mayray saahibaa gahir gambheeraa gunee gaheeraa.
O my Great Lord and Mast er of Unfat homable Dept h, You are t he Ocean of Excellence.
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੁ ਚੀਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ko-ay na j aanai t ayraa kayt aa kayvad cheeraa. | | 1| | rahaa-o.
No one knows t he ext ent or t he vast ness of Your Expanse. | | 1| | Pause| |
ਸਿਭ ਸੁ ਰਤੀ ਿਮਿਲ ਸੁ ਰਿਤ ਕਮਾਈ ॥
sabh surt ee mil surat kamaa-ee.
All t he int uit ives met and pract iced int uit ive medit at ion.

ਸਭ ਕੀਮਿਤ ਿਮਿਲ ਕੀਮਿਤ ਪਾਈ ॥
sabh keemat mil keemat paa-ee.
All t he appraisers met and made t he appraisal.
ਿਗਆਨੀ ਿਧਆਨੀ ਗੁ ਰ ਗੁ ਰਹਾਈ ॥
gi-aanee Dhi-aanee gur gurhaa-ee.
The spirit ual t eachers, t he t eachers of medit at ion, and t he t eachers of t eachers
ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥੨॥
kahan na j aa-ee t ayree t il vadi-aa-ee. | | 2| |
-t hey cannot describe even an iot a of Your Great ness. | | 2| |
ਸਿਭ ਸਤ ਸਿਭ ਤਪ ਸਿਭ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥
sabh sat sabh t ap sabh chang-aa-ee-aa.
All Trut h, all aust ere discipline, all goodness,
ਿਸਧਾ ਪੁ ਰਖਾ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ॥
siDhaa purkhaa kee-aa vadi-aa-ee-aa.
all t he great miraculous spirit ual powers of t he Siddhas
ਤੁਧੁ ਿਵਣੁ ਿਸਧੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
t uDh vin siDhee kinai na paa-ee-aa.
-wit hout You, no one has at t ained such powers.
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਿਕ ਰਹਾਈਆ ॥੩॥
karam milai naahee t haak rahaa-ee-aa. | | 3| |
They are received only by Your Grace. No one can block t hem or st op t heir flow. | | 3| |
ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰਾ ॥
aakhan vaalaa ki-aa vaychaaraa.
What can t he poor helpless creat ures do?
ਿਸਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
sift ee bharay t ayray bhandaaraa.
Your Praises are overflowing wit h Your Treasures.

ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਿਤਸੈ ਿਕਆ ਚਾਰਾ ॥
j is t oo deh t isai ki-aa chaaraa.
Those, unt o whom You give-how can t hey t hink of any ot her?
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੨॥
naanak sach savaaranhaaraa. | | 4| | 2| |
O Nanak, t he True One embellishes and exalt s. | | 4| | 2| |
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Aasaa, First Mehl:
ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਿਵਸਰੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥
aakhaa j eevaa visrai mar j aa-o.
Chant ing it , I live; forget t ing it , I die.
ਆਖਿਣ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
aakhan a-ukhaa saachaa naa-o.
I t is so difficult t o chant t he True Name.
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂ ਖ ॥
saachay naam kee laagai bhookh.
I f someone feels hunger for t he True Name,
ਉਤੁ ਭੂ ਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਿਹ ਦੂ ਖ ॥੧॥
ut bhookhai khaa-ay chalee-ahi dookh. | | 1| |
t hat hunger shall consume his pain. | | 1| |
ਸੋ ਿਕਉ ਿਵਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
so ki-o visrai mayree maa-ay.
How can I forget Him, O my mot her?
ਸਾਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saachaa saahib saachai naa-ay. | | 1| | rahaa-o.
True is t he Mast er, True is His Name. | | 1| | Pause| |

ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿਤਲੁ ਵਿਡਆਈ ॥
saachay naam kee t il vadi-aa-ee.
Trying t o describe even an iot a of t he Great ness of t he True Name,
ਆਿਖ ਥਕੇ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਈ ॥
aakh t hakay keemat nahee paa-ee.
people have grown weary, but t hey have not been able t o evaluat e it .
ਜੇ ਸਿਭ ਿਮਿਲ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਿਹ ॥
j ay sabh mil kai aakhan paahi.
Even if everyone were t o gat her t oget her and speak of Him,
ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਿਟ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
vadaa na hovai ghaat na j aa-ay. | | 2| |
He would not become any great er or any lesser. | | 2| |
ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥
naa oh marai na hovai sog.
That Lord does not die; t here is no reason t o mourn.
ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂ ਕੈ ਭੋਗੁ ॥
daydaa rahai na chookai bhog.
He cont inues t o give, and His Provisions never run short .
ਗੁ ਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
gun ayho hor naahee ko-ay.
This Virt ue is His alone; t here is no ot her like Him.
ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥੩॥
naa ko ho-aa naa ko ho-ay. | | 3| |
There never has been, and t here never will be. | | 3| |
ਜੇਵਡੁ ਆਿਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥
j ayvad aap t ayvad t ayree daat .
As Great as You Yourself are, O Lord, so Great are Your Gift s.

Page 10
ਿਜਿਨ ਿਦਨੁ ਕਿਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਿਤ ॥
j in din kar kai keet ee raat .
The One who creat ed t he day also creat ed t he night .
ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਰਿਹ ਤੇ ਕਮਜਾਿਤ ॥
khasam visaareh t ay kamj aat .
Those who forget t heir Lord and Mast er are vile and despicable.
ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੁ ਸਨਾਿਤ ॥੪॥੩॥
naanak naavai baaj h sanaat . | | 4| | 3| |
O Nanak, wit hout t he Name, t hey are wret ched out cast s. | | 4| | 3| |
ਰਾਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag gooj ree mehlaa 4.
Raag Gooj aree, Fourt h Mehl:
ਹਿਰ ਕੇ ਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਤਪੁ ਰਖਾ ਿਬਨਉ ਕਰਉ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
har kay j an sat gur sat purkhaa bina-o kara-o gur paas.
O humble servant of t he Lord, O True Guru, O True Primal Being: I offer my humble
prayer t o You, O Guru.
ਹਮ ਕੀਰੇ ਿਕਰਮ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਕਿਰ ਦਇਆ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੧॥
ham keeray kiram sat gur sarnaa-ee kar da-i-aa naam pargaas. | | 1| |
I am a mere insect , a worm. O True Guru, I seek Your Sanct uary. Please be merciful,
and bless me wit h t he Light of t he Naam, t he Name of t he Lord. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁ ਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥
mayray meet gurdayv mo ka-o raam naam pargaas.
O my Best Friend, O Divine Guru, please enlight en me wit h t he Name of t he Lord.
ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਪਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmat naam mayraa paraan sakhaa-ee har keerat hamree rahraas. | | 1| | rahaa-o.
Through t he Guru's Teachings, t he Naam is my breat h of life. The Kirt an of t he Lord's
Praise is my life's occupat ion. | | 1| | Pause| |

ਹਿਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਰਧਾ ਹਿਰ ਿਪਆਸ ॥
har j an kay vad bhaag vadayray j in har har sarDhaa har pi-aas.
The servant s of t he Lord have t he great est good fort une; t hey have fait h in t he Lord,
and a longing for t he Lord.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਿਤਰਪਤਾਸਿਹ ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਗੁ ਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥੨॥
har har naam milai t aript aasahi mil sangat gun pargaas. | | 2| |
Obt aining t he Name of t he Lord, Har, Har, t hey are sat isfied; j oining t he Sangat , t he
Blessed Congregat ion, t heir virt ues shine fort h. | | 2| |
ਿਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਿਸ ॥
j in har har har ras naam na paa-i-aa t ay bhaagheen j am paas.
Those who have not obt ained t he Sublime Essence of t he Name of t he Lord, Har, Har,
Har, are most unfort unat e; t hey are led away by t he Messenger of Deat h.
ਜੋ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਸੰਗਿਤ ਨਹੀ ਆਏ ਿਧਰਗੁ ਜੀਵੇ ਿਧਰਗੁ ਜੀਵਾਿਸ ॥੩॥
j o sat gur saran sangat nahee aa-ay Dharig j eevay Dharig j eevaas. | | 3| |
Those who have not sought t he Sanct uary of t he True Guru and t he Sangat , t he Holy
Congregat ion-cursed are t heir lives, and cursed are t heir hopes of life. | | 3| |
ਿਜਨ ਹਿਰ ਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਿਤਨ ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਲਖਾਿਸ ॥
j in har j an sat gur sangat paa-ee t in Dhur mast ak likhi-aa likhaas.
Those humble servant s of t he Lord who have at t ained t he Company of t he True Guru,
have such pre-ordained dest iny inscribed on t heir foreheads.
ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੪॥੪॥
Dhan Dhan sat sangat j it har ras paa-i-aa mil j an naanak naam pargaas. | | 4| | 4| |
Blessed, blessed is t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, where t he Lord's Essence is
obt ained. Meet ing wit h His humble servant , O Nanak, t he Light of t he Naam shines
fort h. | | 4| | 4| |
ਰਾਗੁ ਗੂ ਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag gooj ree mehlaa 5.
Raag Gooj aree, Fift h Mehl:

ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਿਚਤਵਿਹ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਿਰ ਹਿਰ ਜੀਉ ਪਿਰਆ ॥
kaahay ray man chit vahi udam j aa aahar har j ee-o pari-aa.
Why, O mind, do you plot and plan, when t he Dear Lord Himself provides for your
care?
ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਿਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਿਰਜਕੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਧਿਰਆ ॥੧॥
sail pat har meh j ant upaa-ay t aa kaa rij ak aagai kar Dhari-aa. | | 1| |
From rocks and st ones He creat ed living beings; He places t heir nourishment before
t hem. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਮਲੇ ਸੁ ਤਿਰਆ ॥
mayray maaDha-o j ee sat sangat milay so t ari-aa.
O my Dear Lord of souls, one who j oins t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, is
saved.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਿਰਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad param pad paa-i-aa sookay kaasat hari-aa. | | 1| | rahaa-o.
By Guru's Grace, t he supreme st at us is obt ained, and t he dry wood blossoms fort h
again in lush greenery. | | 1| | Pause| |
ਜਨਿਨ ਿਪਤਾ ਲੋਕ ਸੁ ਤ ਬਿਨਤਾ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸ ਕੀ ਧਿਰਆ ॥
j anan pit aa lok sut banit aa ko-ay na kis kee Dhari-aa.
Mot hers, fat hers, friends, children and spouses-no one is t he support of anyone else.
ਿਸਿਰ ਿਸਿਰ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕੁ ਰੁ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਿਰਆ ॥੨॥
sir sir rij ak sambaahay t haakur kaahay man bha-o kari-aa. | | 2| |
For each and every person, our Lord and Mast er provides sust enance. Why are you so
afraid, O mind? | | 2| |
ਊਡੇ ਊਿਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਿਤਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਿਰਆ ॥
ooday ood aavai sai kosaa t is paachhai bachray chhari-aa.
The flamingoes fly hundreds of miles, leaving t heir young ones behind.
ਿਤਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁ ਗਾਵੈ ਮਨ ਮਿਹ ਿਸਮਰਨੁ ਕਿਰਆ ॥੩॥
t in kavan khalaavai kavan chugaavai man meh simran kari-aa. | | 3| |
Who feeds t hem, and who t eaches t hem t o feed t hemselves? Have you ever t hought
of t his in your mind? | | 3| |

ਸਿਭ ਿਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਿਸਧਾਨ ਠਾਕੁ ਰ ਕਰ ਤਲ ਧਿਰਆ ॥
sabh niDhaan das asat sidhaan t haakur kar t al Dhari-aa.
All t he nine t reasures, and t he eight een supernat ural powers are held by our Lord and
Mast er in t he Palm of His Hand.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਲ ਬਿਲ ਸਦ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਿਰਆ ॥੪॥੫॥
j an naanak bal bal sad bal j aa-ee-ai t ayraa ant na paraavari-aa. | | 4| | 5| |
Servant Nanak is devot ed, dedicat ed, forever a sacrifice t o You, Lord. Your Expanse
has no limit , no boundary. | | 4| | 5| |
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁ ਰਖੁ
raag aasaa mehlaa 4 so purakh
Raag Aasaa, Fourt h Mehl, So Purakh ~ That Primal Being:
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਸੋ ਪੁ ਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਪੁ ਰਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਹਿਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥
so purakh niranj an har purakh niranj an har agmaa agam apaaraa.
That Primal Being is I mmaculat e and Pure. The Lord, t he Primal Being, is I mmaculat e
and Pure. The Lord is I naccessible, Unreachable and Unrivalled.
ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਸਿਭ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਸਚੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰਾ ॥
sabh Dhi-aavahi sabh Dhi-aavahi t uDh j ee har sachay sirj anhaaraa.
All medit at e, all medit at e on You, Dear Lord, O True Creat or Lord.
ਸਿਭ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥
sabh j ee-a t umaaray j ee t oo
N
j ee-aa kaa daat aaraa.
All living beings are Yours-You are t he Giver of all souls.
ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ ਸਿਭ ਦੂ ਖ ਿਵਸਾਰਣਹਾਰਾ ॥
har Dhi-aavahu sant ahu j ee sabh dookh visaaranhaaraa.
Medit at e on t he Lord, O Saint s; He is t he Dispeller of all sorrow.

ਹਿਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁ ਰੁ ਹਿਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕੁ ਜੀ ਿਕਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਿਵਚਾਰਾ ॥੧॥
har aapay t haakur har aapay sayvak j ee ki-aa naanak j ant vichaaraa. | | 1| |
The Lord Himself is t he Mast er, t he Lord Himself is t he Servant . O Nanak, t he poor
beings are wret ched and miserable! | | 1| |
Page 11
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜੀ ਹਿਰ ਏਕੋ ਪੁ ਰਖੁ ਸਮਾਣਾ ॥
t oo
N
ghat ghat ant ar sarab nirant ar j ee har ayko purakh samaanaa.
You are const ant in each and every heart , and in all t hings. O Dear Lord, you are t he
One.
ਇਿਕ ਦਾਤੇ ਇਿਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਿਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥
ik daat ay ik bhaykhaaree j ee sabh t ayray choj vidaanaa.
Some are givers, and some are beggars. This is all Your Wondrous Play.
ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁ ਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
t oo
N
aapay daat aa aapay bhugt aa j ee ha-o t uDh bin avar na j aanaa.
You Yourself are t he Giver, and You Yourself are t he Enj oyer. I know no ot her t han
You.
ਤੂੰ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਜੀ ਤੇਰੇ ਿਕਆ ਗੁ ਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣਾ ॥
t oo
N
paarbarahm bay-ant bay-ant j ee t ayray ki-aa gun aakh vakhaanaa.
You are t he Supreme Lord God, Limit less and I nfinit e. What Virt ues of Yours can I
speak of and describe?
ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੁ ਰਬਾਣਾ ॥੨॥
j o sayveh j o sayveh t uDh j ee j an naanak t in kurbaanaa. | | 2| |
Unt o t hose who serve You, unt o t hose who serve You, Dear Lord, servant Nanak is a
sacrifice. | | 2| |
ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਹਿਰ ਿਧਆਵਿਹ ਤੁਧੁ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਿਹ ਸੁ ਖਵਾਸੀ ॥
har Dhi-aavahi har Dhi-aavahi t uDh j ee say j an j ug meh sukhvaasee.
Those who medit at e on You, Lord, t hose who medit at e on You-t hose humble beings
dwell in peace in t his world.

ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਭਏ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥
say mukat say mukat bha-ay j in har Dhi-aa-i-aa j ee t in t oot ee j am kee faasee.
They are liberat ed, t hey are liberat ed-t hose who medit at e on t he Lord. For t hem, t he
noose of deat h is cut away.
ਿਜਨ ਿਨਰਭਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਨਰਭਉ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਿਤਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥
j in nirbha-o j in har nirbha-o Dhi-aa-i-aa j ee t in kaa bha-o sabh gavaasee.
Those who medit at e on t he Fearless One, on t he Fearless Lord-all t heir fears are
dispelled.
ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਿਜਨ ਸੇਿਵਆ ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਜੀ ਤੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰੂ ਿਪ ਸਮਾਸੀ ॥
j in sayvi-aa j in sayvi-aa mayraa har j ee t ay har har roop samaasee.
Those who serve, t hose who serve my Dear Lord, are absorbed int o t he Being of t he
Lord, Har, Har.
ਸੇ ਧੰਨੁ ਸੇ ਧੰਨੁ ਿਜਨ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਜੀ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਬਿਲ ਜਾਸੀ ॥੩॥
say Dhan say Dhan j in har Dhi-aa-i-aa j ee j an naanak t in bal j aasee. | | 3| |
Blessed are t hey, blessed are t hey, who medit at e on t heir Dear Lord. Servant Nanak is
a sacrifice t o t hem. | | 3| |
ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਤੇਰੀ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਿਬਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ ॥
t ayree bhagat t ayree bhagat bhandaar j ee bharay bi-ant bay-ant aa.
Devot ion t o You, devot ion t o You, is a t reasure overflowing, infinit e and beyond
measure.
ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਿਨ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਿਰ ਅਿਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
t ayray bhagat t ayray bhagat salaahan t uDh j ee har anik anayk anant aa.
Your devot ees, Your devot ees praise You, Dear Lord, in many and various and
count less ways.
ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਤੇਰੀ ਅਿਨਕ ਕਰਿਹ ਹਿਰ ਪੂ ਜਾ ਜੀ ਤਪੁ ਤਾਪਿਹ ਜਪਿਹ ਬੇਅੰਤਾ ॥
t ayree anik t ayree anik karahi har pooj aa j ee t ap t aapeh j aapeh bay-ant aa.
For You, many, for You, so very many perform worship services, O Dear I nfinit e Lord;
t hey pract ice disciplined medit at ion and chant endlessly.

ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਿਹ ਬਹੁ ਿਸਿਮਰਿਤ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਿਰ ਿਕਿਰਆ ਖਟੁ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ॥
t ayray anayk t ayray anayk parheh baho simrit saasat j ee kar kiri-aa khat karam
karant aa.
For You, many, for You, so very many read t he various Simrit ees and Shaast ras. They
perform rit uals and religious rit es.
ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਿਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਭਗਵੰਤਾ ॥੪॥
say bhagat say bhagat bhalay j an naanak j ee j o bhaaveh mayray har bhagvant aa.
| | 4| |
Those devot ees, t hose devot ees are sublime, O servant Nanak, who are pleasing t o
my Dear Lord God. | | 4| |
ਤੂੰ ਆਿਦ ਪੁ ਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
t oo
N
aad purakh aprampar kart aa j ee t uDh j ayvad avar na ko-ee.
You are t he Primal Being, t he Most Wonderful Creat or. There is no ot her as Great as
You.
ਤੂੰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਿਨਹਚਲੁ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ॥
t oo
N
j ug j ug ayko sadaa sadaa t oo
N
ayko j ee t oo
N
nihchal kart aa so-ee.
Age aft er age, You are t he One. Forever and ever, You are t he One. You never
change, O Creat or Lord.
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਿਹ ਸੁ ਹੋਈ ॥
t uDh aapay bhaavai so-ee vart ai j ee t oo
N
aapay karahi so ho-ee.
Everyt hing happens according t o Your Will. You Yourself accomplish all t hat occurs.
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰਸਿਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਸਰਿਜ ਸਭ ਗੋਈ ॥
t uDh aapay sarisat sabh upaa-ee j ee t uDh aapay siraj sabh go-ee.
You Yourself creat ed t he ent ire universe, and having fashioned it , You Yourself shall
dest roy it all.
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ ॥੫॥੧॥
j an naanak gun gaavai kart ay kay j ee j o sabhsai kaa j aano-ee. | | 5| | 1| |
Servant Nanak sings t he Glorious Praises of t he Dear Creat or, t he Knower of all.
| | 5| | 1| |

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
aasaa mehlaa 4.
Aasaa, Fourt h Mehl:
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿਚਆਰੁ ਮੈਡਾ ਸ!ਈ ॥
t oo
N
kart aa sachiaar maidaa saa
N
-ee.
You are t he True Creat or, my Lord and Mast er.
ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j o t a-o bhaavai so-ee t heesee j o t oo
N
deh so-ee ha-o paa-ee. | | 1| | rahaa-o.
What ever pleases You comes t o pass. As You give, so do we receive. | | 1| | Pause| |
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥
sabh t ayree t oo
N
sabhnee Dhi-aa-i-aa.
All belong t o You, all medit at e on you.
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਪਾ ਕਰਿਹ ਿਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਪਾਇਆ ॥
j is no kirpaa karahi t in naam rat an paa-i-aa.
Those who are blessed wit h Your Mercy obt ain t he Jewel of t he Naam, t he Name of
t he Lord.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਿਖ ਗਵਾਇਆ ॥
gurmukh laaDhaa manmukh gavaa-i-aa.
The Gurmukhs obt ain it , and t he self-willed manmukhs lose it .
ਤੁਧੁ ਆਿਪ ਿਵਛੋਿੜਆ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਆ ॥੧॥
t uDh aap vichhorhi-aa aap milaa-i-aa. | | 1| |
You Yourself separat e t hem from Yourself, and You Yourself reunit e wit h t hem again.
| | 1| |
ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਿਹ ॥
t oo
N
daree-aa-o sabh t uj h hee maahi.
You are t he River of Life; all are wit hin You.
ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ॥
t uj h bin dooj aa ko-ee naahi.
There is no one except You.

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥
j ee-a j ant sabh t ayraa khayl.
All living beings are Your playt hings.
ਿਵਜੋਿਗ ਿਮਿਲ ਿਵਛੁ ਿੜਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥੨॥
vij og mil vichhurhi-aa sanj ogee mayl. | | 2| |
The separat ed ones meet , and by great good fort une, t hose suffering in separat ion
are reunit ed once again. | | 2| |
ਿਜਸ ਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਜਾਣੈ ॥
j is no t oo j aanaa-ihi so-ee j an j aanai.
They alone underst and, whom You inspire t o underst and;
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਦ ਹੀ ਆਿਖ ਵਖਾਣੈ ॥
har gun sad hee aakh vakhaanai.
t hey cont inually chant and repeat t he Lord's Praises.
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਸੇਿਵਆ ਿਤਿਨ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ॥
j in har sayvi-aa t in sukh paa-i-aa.
Those who serve You find peace.
ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥੩॥
sehj ay hee har naam samaa-i-aa. | | 3| |
They are int uit ively absorbed int o t he Lord's Name. | | 3| |
Page 12
ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਹੋਇ ॥
t oo aapay kart aa t ayraa kee-aa sabh ho-ay.
You Yourself are t he Creat or. Everyt hing t hat happens is by Your Doing.
ਤੁਧੁ ਿਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
t uDh bin dooj aa avar na ko-ay.
There is no one except You.

ਤੂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਵੇਖਿਹ ਜਾਣਿਹ ਸੋਇ ॥
t oo kar kar vaykheh j aaneh so-ay.
You creat ed t he creat ion; You behold it and underst and it .
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੪॥੨॥
j an naanak gurmukh pargat ho-ay. | | 4| | 2| |
O servant Nanak, t he Lord is revealed t hrough t he Gurmukh, t he Living Expression of
t he Guru's Word. | | 4| | 2| |
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
aasaa mehlaa 1.
Aasaa, First Mehl:
ਿਤਤੁ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਿਨਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਿਤਨਿਹ ਕੀਆ ॥
t it saravrarhai bha-eelay nivaasaa paanee paavak t ineh kee-aa.
I n t hat pool, people have made t heir homes, but t he wat er t here is as hot as fire!
ਪੰਕਜੁ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂ ਬੀਅਲੇ ॥੧॥
pankaj moh pag nahee chaalai ham daykhaa t ah doobee-alay. | | 1| |
I n t he swamp of emot ional at t achment , t heir feet cannot move. I have seen t hem
drowning t here. | | 1| |
ਮਨ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਿਸ ਮੂ ੜ ਮਨਾ ॥
man ayk na chayt as moorh manaa.
I n your mind, you do not remember t he One Lord-you fool!
ਹਿਰ ਿਬਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁ ਣ ਗਿਲਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bisrat t ayray gun gali-aa. | | 1| | rahaa-o.
You have forgot t en t he Lord; your virt ues shall wit her away. | | 1| | Pause| |
ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪਿੜਆ ਮੂ ਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ॥
naa ha-o j at ee sat ee nahee parhi-aa moorakh mugDhaa j anam bha-i-aa.
I am not celibat e, nor t rut hful, nor scholarly. I was born foolish and ignorant int o t his
world.

ਪਰਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਿਜਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਿਰਆ ॥੨॥੩॥
paranvat naanak t in kee sarnaa j in t oo naahee veesri-aa. | | 2| | 3| |
Prays Nanak, I seek t he Sanct uary of t hose who have not forgot t en You, O Lord!
| | 2| | 3| |
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Aasaa, Fift h Mehl:
ਭਈ ਪਰਾਪਿਤ ਮਾਨੁ ਖ ਦੇਹੁ ਰੀਆ ॥
bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa.
This human body has been given t o you.
ਗੋਿਬੰਦ ਿਮਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥
gobind milan kee ih t ayree baree-aa.
This is your chance t o meet t he Lord of t he Universe.
ਅਵਿਰ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਿਕਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥
avar kaaj t ayrai kit ai na kaam.
Not hing else will work.
ਿਮਲੁ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥
mil saaDhsangat bhaj kayval naam. | | 1| |
Join t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy; vibrat e and medit at e on t he Jewel of
t he Naam. | | 1| |
ਸਰੰਜਾਿਮ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥
sara
N
j aam laag bhavj al t aran kai.
Make every effort t o cross over t his t errifying world-ocean.
ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਿਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j anam barit ha j aat rang maa-i-aa kai. | | 1| | rahaa-o.
You are squandering t his life uselessly in t he love of Maya. | | 1| | Pause| |
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ ॥
j ap t ap sanj am Dharam na kamaa-i-aa.
I have not pract iced medit at ion, self-discipline, self-rest raint or right eous living.

ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਿਨਆ ਹਿਰ ਰਾਇਆ ॥
sayvaa saaDh na j aani-aa har raa-i-aa.
I have not served t he Holy; I have not acknowledged t he Lord, my King.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ ॥
kaho naanak ham neech karammaa.
Says Nanak, my act ions are cont empt ible!
ਸਰਿਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹੁ ਸਰਮਾ ॥੨॥੪॥
saran paray kee raakho sarmaa. | | 2| | 4| |
O Lord, I seek Your Sanct uary; please, preserve my honor! | | 2| | 4| |
ਸੋਿਹਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧
sohilaa raag ga-orhee deepkee mehlaa 1
Sohilaa ~ The Song Of Praise. Raag Gauree Deepakee, First Mehl:
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਜੈ ਘਿਰ ਕੀਰਿਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ ॥
j ai ghar keerat aakhee-ai kart ay kaa ho-ay beechaaro.
I n t hat house where t he Praises of t he Creat or are chant ed and cont emplat ed
ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਿਹਲਾ ਿਸਵਿਰਹੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥
t it ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirj anhaaro. | | 1| |
-in t hat house, sing Songs of Praise; medit at e and remember t he Creat or Lord. | | 1| |
ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਿਨਰਭਉ ਕਾ ਸੋਿਹਲਾ ॥
t um gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa.
Sing t he Songs of Praise of my Fearless Lord.
ਹਉ ਵਾਰੀ ਿਜਤੁ ਸੋਿਹਲੈ ਸਦਾ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o vaaree j it sohilai sadaa sukh ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
I am a sacrifice t o t hat Song of Praise which brings et ernal peace. | | 1| | Pause| |

ਿਨਤ ਿਨਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
nit nit j ee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar.
Day aft er day, He cares for His beings; t he Great Giver wat ches over all.
ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਿਤਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁ ਮਾਰੁ ॥੨॥
t ayray daanai keemat naa pavai t is daat ay kavan sumaar. | | 2| |
Your Gift s cannot be appraised; how can anyone compare t o t he Giver? | | 2| |
ਸੰਬਿਤ ਸਾਹਾ ਿਲਿਖਆ ਿਮਿਲ ਕਿਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥
sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu t ayl.
The day of my wedding is pre-ordained. Come, gat her t oget her and pour t he oil over
t he t hreshold.
ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਿਜਉ ਹੋਵੈ ਸਾਿਹਬ ਿਸਉ ਮੇਲੁ ॥੩॥
dayh saj an aseesrhee-aa j i-o hovai saahib si-o mayl. | | 3| |
My friends, give me your blessings, t hat I may merge wit h my Lord and Mast er. | | 3| |
ਘਿਰ ਘਿਰ ਏਹੋ ਪਾਹੁ ਚਾ ਸਦੜੇ ਿਨਤ ਪਵੰਿਨ ॥
ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann.
Unt o each and every home, int o each and every heart , t his summons is sent out ; t he
call comes each and every day.
ਸਦਣਹਾਰਾ ਿਸਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਿਦਹ ਆਵੰਿਨ ॥੪॥੧॥
sadanhaaraa simree-ai naanak say dih aavann. | | 4| | 1| |
Remember in medit at ion t he One who summons us; O Nanak, t hat day is drawing
near! | | 4| | 1| |
ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥
raag aasaa mehlaa 1.
Raag Aasaa, First Mehl:
ਿਛਅ ਘਰ ਿਛਅ ਗੁ ਰ ਿਛਅ ਉਪਦੇਸ ॥
chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays.
There are six schools of philosophy, six t eachers, and six set s of t eachings.
ਗੁ ਰੁ ਗੁ ਰੁ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥
gur gur ayko vays anayk. | | 1| |
But t he Teacher of t eachers is t he One, who appears in so many forms. | | 1| |

ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਿਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਿਤ ਹੋਇ ॥
baabaa j ai ghar kart ay keerat ho-ay.
O Baba: t hat syst em in which t he Praises of t he Creat or are sung
ਸੋ ਘਰੁ ਰਾਖੁ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
so ghar raakh vadaa-ee t o-ay. | | 1| | rahaa-o.
-follow t hat syst em; in it rest s t rue great ness. | | 1| | Pause| |
ਿਵਸੁ ਏ ਚਿਸਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਿਥਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਹੋਆ ॥
visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa t hit ee vaaree maahu ho-aa.
The seconds, minut es and hours, days, weeks and mont hs,
ਸੂਰਜੁ ਏਕੋ ਰੁ ਿਤ ਅਨੇਕ ॥
sooraj ayko rut anayk.
and t he various seasons originat e from t he one sun;
Page 13
ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ ॥੨॥੨॥
naanak kart ay kay kayt ay vays. | | 2| | 2| |
O Nanak, in j ust t he same way, t he many forms originat e from t he Creat or. | | 2| | 2| |
ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
raag Dhanaasree mehlaa 1.
Raag Dhanaasaree, First Mehl:
ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਿਵ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਿਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥
gagan mai t haal rav chand deepak banay t aarikaa mandal j anak mot ee.
Upon t hat cosmic plat e of t he sky, t he sun and t he moon are t he lamps. The st ars and
t heir orbs are t he st udded pearls.
ਧੂ ਪੁ ਮਲਆਨਲੋ ਪਵਣੁ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂ ਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥੧॥
Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant j ot ee. | | 1| |
The fragrance of sandalwood in t he air is t he t emple incense, and t he wind is t he fan.
All t he plant s of t he world are t he alt ar flowers in offering t o You, O Luminous Lord.
| | 1| |

ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥
kaisee aart ee ho-ay. bhav khandnaa t ayree aart ee.
What a beaut iful Aart ee, lamp-lit worship service t his is! O Dest royer of Fear, t his is
Your Ceremony of Light .
ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anhat aa sabad vaaj ant bhayree. | | 1| | rahaa-o.
The Unst ruck Sound-current of t he Shabad is t he vibrat ion of t he t emple drums.
| | 1| | Pause| |
ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਿਹ ਤੋਿਹ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂ ਰਿਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤ`ਹੀ ॥
sahas t av nain nan nain heh t ohi ka-o sahas moorat nanaa ayk t ohee.
You have t housands of eyes, and yet You have no eyes. You have t housands of forms,
and yet You do not have even one.
ਸਹਸ ਪਦ ਿਬਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਿਬਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥੨॥
sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas t av ganDh iv chalat mohee. | | 2| |
You have t housands of Lot us Feet , and yet You do not have even one foot . You have
no nose, but you have t housands of noses. This Play of Yours ent rances me. | | 2| |
ਸਭ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਜੋਿਤ ਹੈ ਸੋਇ ॥
sabh meh j ot j ot hai so-ay.
Amongst all is t he Light -You are t hat Light .
ਿਤਸ ਦੈ ਚਾਨਿਣ ਸਭ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
t is dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay.
By t his I lluminat ion, t hat Light is radiant wit hin all.
ਗੁ ਰ ਸਾਖੀ ਜੋਿਤ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
gur saakhee j ot pargat ho-ay.
Through t he Guru's Teachings, t he Light shines fort h.
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ॥੩॥
j o t is bhaavai so aart ee ho-ay. | | 3| |
That which is pleasing t o Him is t he lamp-lit worship service. | | 3| |

ਹਿਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਿਭਤ ਮਨੋ ਅਨਿਦਨ` ਮੋਿਹ ਆਹੀ ਿਪਆਸਾ ॥
har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa.
My mind is ent iced by t he honey-sweet Lot us Feet of t he Lord. Day and night , I t hirst
for t hem.
ਿਕਪਾ ਜਲੁ ਦੇਿਹ ਨਾਨਕ ਸਾਿਰੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥
kirpaa j al deh naanak saaring ka-o ho-ay j aa t ay t ayrai naa-ay vaasaa. | | 4| | 3| |
Best ow t he Wat er of Your Mercy upon Nanak, t he t hirst y song-bird, so t hat he may
come t o dwell in Your Name. | | 4| | 3| |
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥
raag ga-orhee poorbee mehlaa 4.
Raag Gauree Poorbee, Fourt h Mehl:
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਨਗਰੁ ਬਹੁ ਭਿਰਆ ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥
kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay.
The body-village is filled t o overflowing wit h anger and sexual desire; t hese were
broken int o bit s when I met wit h t he Holy Saint .
ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਖਤ ਿਲਖੇ ਗੁ ਰੁ ਪਾਇਆ ਮਿਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੧॥
poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. | | 1| |
By pre-ordained dest iny, I have met wit h t he Guru. I have ent ered int o t he realm of
t he Lord's Love. | | 1| |
ਕਿਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁ ਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥
kar saaDhoo anj ulee pun vadaa hay.
Greet t he Holy Saint wit h your palms pressed t oget her; t his is an act of great merit .
ਕਿਰ ਡੰਡਉਤ ਪੁ ਨੁ ਵਡਾ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar dand-ut pun vadaa hay. | | 1| | rahaa-o.
Bow down before Him; t his is a virt uous act ion indeed. | | 1| | Pause| |
ਸਾਕਤ ਹਿਰ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਿਤਨ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੇ ॥
saakat har ras saad na j aani-aa t in ant ar ha-umai kandaa hay.
The wicked shaakt as, t he fait hless cynics, do not know t he Tast e of t he Lord's Sublime
Essence. The t horn of egot ism is embedded deep wit hin t hem.

ਿਜਉ ਿਜਉ ਚਲਿਹ ਚੁ ਭੈ ਦੁ ਖੁ ਪਾਵਿਹ ਜਮਕਾਲੁ ਸਹਿਹ ਿਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੇ ॥੨॥
j i-o j i-o chaleh chubhai dukh paavahi j amkaal saheh sir dandaa hay. | | 2| |
The more t hey walk away, t he deeper it pierces t hem, and t he more t hey suffer in
pain, unt il finally, t he Messenger of Deat h smashes his club against t heir heads. | | 2| |
ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁ ਖੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥
har j an har har naam samaanay dukh j anam maran bhav khanda hay.
The humble servant s of t he Lord are absorbed in t he Name of t he Lord, Har, Har. The
pain of birt h and t he fear of deat h are eradicat ed.
ਅਿਬਨਾਸੀ ਪੁ ਰਖੁ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੁ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬਰਹਮੰਡਾ ਹੇ ॥੩॥
abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay. | | 3| |
They have found t he I mperishable Supreme Being, t he Transcendent Lord God, and
t hey receive great honor t hroughout all t he worlds and realms. | | 3| |
ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਰਭ ਤੇਰੇ ਹਿਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਵਡ ਵਡਾ ਹੇ ॥
ham gareeb maskeen parabh t ayray har raakh raakh vad vadaa hay.
I am poor and meek, God, but I belong t o You! Save me-please save me, O Great est
of t he Great !
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਟੇਕ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁ ਖੁ ਮੰਡਾ ਹੇ ॥੪॥੪॥
j an naanak naam aDhaar t ayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. | | 4| | 4| |
Servant Nanak t akes t he Sust enance and Support of t he Naam. I n t he Name of t he
Lord, he enj oys celest ial peace. | | 4| | 4| |
ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂ ਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag ga-orhee poorbee mehlaa 5.
Raag Gauree Poorbee, Fift h Mehl:
ਕਰਉ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁ ਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ॥
kara-o baynant ee sunhu mayray meet aa sant t ahal kee baylaa.
List en, my friends, I beg of you: now is t he t ime t o serve t he Saint s!
ਈਹਾ ਖਾਿਟ ਚਲਹੁ ਹਿਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨੁ ਸੁ ਹੇਲਾ ॥੧॥
eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. | | 1| |
I n t his world, earn t he profit of t he Lord's Name, and hereaft er, you shall dwell in
peace. | | 1| |

ਅਉਧ ਘਟੈ ਿਦਨਸੁ ਰੈਣਾਰੇ ॥ ਮਨ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
a-oDh ghat ai dinas rainaaray. man gur mil kaaj savaaray. | | 1| | rahaa-o.
This life is diminishing, day and night . Meet ing wit h t he Guru, your affairs shall be
resolved. | | 1| | Pause| |
ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਿਬਕਾਰੁ ਸੰਸੇ ਮਿਹ ਤਿਰਓ ਬਰਹਮ ਿਗਆਨੀ ॥
ih sansaar bikaar sansay meh t ari-o barahm gi-aanee.
This world is engrossed in corrupt ion and cynicism. Only t hose who know God are
saved.
ਿਜਸਿਹ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਹੁ ਰਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਿਤਿਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥
j isahi j agaa-ay pee-aavai ih ras akat h kat haa t in j aanee. | | 2| |
Only t hose who are awakened by t he Lord t o drink in t his Sublime Essence, come t o
know t he Unspoken Speech of t he Lord. | | 2| |
ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਿਬਹਾਝਹੁ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਨਿਹ ਬਸੇਰਾ ॥
j aa ka-o aa-ay so-ee bihaaj hahu har gur t ay maneh basayraa.
Purchase only t hat for which you have come int o t he world, and t hrough t he Guru, t he
Lord shall dwell wit hin your mind.
ਿਨਜ ਘਿਰ ਮਹਲੁ ਪਾਵਹੁ ਸੁ ਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁ ਿਰ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ ॥੩॥
nij ghar mahal paavhu sukh sehj ay bahur na ho-igo fayraa. | | 3| |
Wit hin t he home of your own inner being, you shall obt ain t he Mansion of t he Lord's
Presence wit h int uit ive ease. You shall not be consigned again t o t he wheel of
reincarnat ion. | | 3| |
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁ ਰਖ ਿਬਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂ ਰੇ ॥
ant arj aamee purakh biDhaat ay sarDhaa man kee pooray.
O I nner-knower, Searcher of Heart s, O Primal Being, Archit ect of Dest iny: please fulfill
t his yearning of my mind.
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁ ਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਿਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂ ਰੇ ॥੪॥੫॥
naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar sant an kee Dhooray. | | 4| | 5| |
Nanak, Your slave, begs for t his happiness: let me be t he dust of t he feet of t he
Saint s. | | 4| | 5| |

Page 14
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਰਾਗੁ ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ਪਿਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ॥
raag sireeraag mehlaa pahilaa 1 ghar 1.
Raag Siree Raag, First Mehl, First House:
ਮੋਤੀ ਤ ਮੰਦਰ ਊਸਰਿਹ ਰਤਨੀ ਤ ਹੋਿਹ ਜੜਾਉ ॥
mot ee t a mandar oosreh rat nee t a hohi j arhaa-o.
I f I had a palace made of pearls, inlaid wit h j ewels,
ਕਸਤੂਿਰ ਕੁ ੰਗੂ ਅਗਿਰ ਚੰਦਿਨ ਲੀਿਪ ਆਵੈ ਚਾਉ ॥
kast oor kungoo agar chandan leep aavai chaa-o.
scent ed wit h musk, saffron and sandalwood, a sheer delight t o behold
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੧॥
mat daykh bhoolaa veesrai t ayraa chit na aavai naa-o. | | 1| |
-seeing t his, I might go ast ray and forget You, and Your Name would not ent er int o
my mind. | | 1| |
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਜੀਉ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
har bin j ee-o j al bal j aa-o.
Wit hout t he Lord, my soul is scorched and burnt .
ਮੈ ਆਪਣਾ ਗੁ ਰੁ ਪੂ ਿਛ ਦੇਿਖਆ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai aapnaa gur poochh daykhi-aa avar naahee t haa-o. | | 1| | rahaa-o.
I consult ed my Guru, and now I see t hat t here is no ot her place at all. | | 1| | Pause| |
ਧਰਤੀ ਤ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ ਪਲਿਘ ਲਾਲ ਜੜਾਉ ॥
Dhart ee t a heeray laal j arh-t ee palagh laal j arhaa-o.
I f t he floor of t his palace was a mosaic of diamonds and rubies, and if my bed was
encased wit h rubies,

ਮੋਹਣੀ ਮੁਿਖ ਮਣੀ ਸੋਹੈ ਕਰੇ ਰੰਿਗ ਪਸਾਉ ॥
mohnee mukh manee sohai karay rang pasaa-o.
and if heavenly beaut ies, t heir faces adorned wit h emeralds, t ried t o ent ice me wit h
sensual gest ures of love
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੨॥
mat daykh bhoolaa veesrai t ayraa chit na aavai naa-o. | | 2| |
-seeing t hese, I might go ast ray and forget You, and Your Name would not ent er int o
my mind. | | 2| |
ਿਸਧੁ ਹੋਵਾ ਿਸਿਧ ਲਾਈ ਿਰਿਧ ਆਖਾ ਆਉ ॥
siDh hovaa siDh laa-ee riDh aakhaa aa-o.
I f I were t o become a Siddha, and work miracles, summon wealt h
ਗੁ ਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ਬੈਸਾ ਲੋਕੁ ਰਾਖੈ ਭਾਉ ॥
gupat pargat ho-ay baisaa lok raakhai bhaa-o.
and become invisible and visible at will, so t hat people would hold me in awe
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੩॥
mat daykh bhoolaa veesrai t ayraa chit na aavai naa-o. | | 3| |
-seeing t hese, I might go ast ray and forget You, and Your Name would not ent er int o
my mind. | | 3| |
ਸੁ ਲਤਾਨੁ ਹੋਵਾ ਮੇਿਲ ਲਸਕਰ ਤਖਿਤ ਰਾਖਾ ਪਾਉ ॥
sult aan hovaa mayl laskar t akhat raakhaa paa-o.
I f I were t o become an emperor and raise a huge army, and sit on a t hrone,
ਹੁ ਕਮੁ ਹਾਸਲੁ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਵਾਉ ॥
hukam haasal karee bait haa naankaa sabh vaa-o.
issuing commands and collect ing t axes-O Nanak, all of t his could pass away like a puff
of wind.
ਮਤੁ ਦੇਿਖ ਭੂ ਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥੪॥੧॥
mat daykh bhoolaa veesrai t ayraa chit na aavai naa-o. | | 4| | 1| |
Seeing t hese, I might go ast ray and forget You, and Your Name would not ent er int o
my mind. | | 4| | 1| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਕੋਿਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ ਪਵਣੁ ਪੀਅਣੁ ਅਿਪਆਉ ॥
kot kot ee mayree aarj aa pavan pee-an api-aa-o.
I f I could live for millions and millions of years, and if t he air was my food and drink,
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁ ਇ ਗੁ ਫੈ ਨ ਦੇਖਾ ਸੁ ਪਨੈ ਸਉਣ ਨ ਥਾਉ ॥
chand sooraj du-ay gufai na daykhaa supnai sa-un na t haa-o.
and if I lived in a cave and never saw eit her t he sun or t he moon, and if I never slept ,
even in dreams
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੧॥
bhee t ayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. | | 1| |
-even so, I could not est imat e Your Value. How can I describe t he Great ness of Your
Name? | | 1| |
ਸਾਚਾ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਿਨਜ ਥਾਇ ॥
saachaa nirankaar nij t haa-ay.
The True Lord, t he Formless One, is Himself in His Own Place.
ਸੁ ਿਣ ਸੁ ਿਣ ਆਖਣੁ ਆਖਣਾ ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sun sun aakhan aakh-naa j ay bhaavai karay t amaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
I have heard, over and over again, and so I t ell t he t ale; as it pleases You, Lord,
please inst ill wit hin me t he yearning for You. | | 1| | Pause| |
ਕੁ ਸਾ ਕਟੀਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੀਸਿਣ ਪੀਸਾ ਪਾਇ ॥
kusaa kat ee-aa vaar vaar peesan peesaa paa-ay.
I f I was slashed and cut int o pieces, over and over again, and put int o t he mill and
ground int o flour,
ਅਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆ ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਿਲ ਜਾਉ ॥
agee sayt ee j aalee-aa bhasam sayt ee ral j aa-o.
burnt by fire and mixed wit h ashes

ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੨॥
bhee t ayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. | | 2| |
-even t hen, I could not est imat e Your Value. How can I describe t he Great ness of Your
Name? | | 2| |
ਪੰਖੀ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇ ਭਵਾ ਸੈ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ ॥
pankhee ho-ay kai j ay bhavaa sai asmaanee j aa-o.
I f I was a bird, soaring and flying t hrough hundreds of heavens,
ਨਦਰੀ ਿਕਸੈ ਨ ਆਵਊ ਨਾ ਿਕਛੁ ਪੀਆ ਨ ਖਾਉ ॥
nadree kisai na aav-oo naa kichh pee-aa na khaa-o.
and if I was invisible, neit her eat ing nor drinking anyt hing
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੩॥
bhee t ayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. | | 3| |
-even so, I could not est imat e Your Value. How can I describe t he Great ness of Your
Name? | | 3| |
Page 15
ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ ਪਿੜ ਪਿੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ ॥
naanak kaagad lakh manaa parh parh keechai bhaa-o.
O Nanak, if I had hundreds of t housands of st acks of paper, and if I were t o read and
recit e and embrace love for t he Lord,
ਮਸੂ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਲੇਖਿਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥
masoo t ot na aavee laykhan pa-un chalaa-o.
and if ink were never t o fail me, and if my pen were able t o move like t he wind
ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡੁ ਆਖਾ ਨਾਉ ॥੪॥੨॥
bhee t ayree keemat naa pavai ha-o kayvad aakhaa naa-o. | | 4| | 2| |
-even so, I could not est imat e Your Value. How can I describe t he Great ness of Your
Name? | | 4| | 2| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ ॥
laykhai bolan bolnaa laykhai khaanaa khaa-o.
As it is pre-ordained, people speak t heir words. As it is pre-ordained, t hey consume
t heir food.
ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ ਲੇਖੈ ਸੁ ਿਣ ਵੇਖਾਉ ॥
laykhai vaat chalaa-ee-aa laykhai sun vaykhaa-o.
As it is pre-ordained, t hey walk along t he way. As it is pre-ordained, t hey see and
hear.
ਲੇਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਅਿਹ ਪੜੇ ਿਕ ਪੁ ਛਣ ਜਾਉ ॥੧॥
laykhai saah lavaa-ee-ahi parhay ke puchhan j aa-o. | | 1| |
As it is pre-ordained, t hey draw t heir breat h. Why should I go and ask t he scholars
about t his? | | 1| |
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹੁ ॥
baabaa maa-i-aa rachnaa Dhohu.
O Baba, t he splendor of Maya is decept ive.
ਅੰਧੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਨਾ ਿਤਸੁ ਏਹ ਨ ਓਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anDhai naam visaari-aa naa t is ayh na oh. | | 1| | rahaa-o.
The blind man has forgot t en t he Name; he is in limbo, neit her here nor t here.
| | 1| | Pause| |
ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਿਲ ॥
j eevan marnaa j aa-ay kai ayt hai khaaj ai kaal.
Life and deat h come t o all who are born. Everyt hing here get s devoured by Deat h.
ਿਜਥੈ ਬਿਹ ਸਮਝਾਈਐ ਿਤਥੈ ਕੋਇ ਨ ਚਿਲਓ ਨਾਿਲ ॥
j it hai bahi samj aa-ee-ai t it hai ko-ay na chali-o naal.
He sit s and examines t he account s, t here where no one goes along wit h anyone.
ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਿਭ ਬੰਨਿਹ ਪੰਡ ਪਰਾਿਲ ॥੨॥
rovan vaalay j ayt -rhay sabh baneh pand paraal. | | 2| |
Those who weep and wail might j ust as well all t ie bundles of st raw. | | 2| |

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁ ਤੁ ਬਹੁ ਤੁ ਘਿਟ ਨ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥
sabh ko aakhai bahut bahut ghat na aakhai ko-ay.
Everyone says t hat God is t he Great est of t he Great . No one calls Him any less.
ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਕਹਿਣ ਨ ਵਡਾ ਹੋਇ ॥
keemat kinai na paa-ee-aa kahan na vadaa ho-ay.
No one can est imat e His Wort h. By speaking of Him, His Great ness is not increased.
ਸਾਚਾ ਸਾਹਬੁ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਿਰ ਜੀਆ ਕੇਤੇ ਲੋਅ ॥੩॥
saachaa saahab ayk t oo hor j ee-aa kayt ay lo-a. | | 3| |
You are t he One True Lord and Mast er of all t he ot her beings, of so many worlds.
| | 3| |
ਨੀਚਾ ਅੰਦਿਰ ਨੀਚ ਜਾਿਤ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਿਤ ਨੀਚੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਸਾਿਥ ਵਿਡਆ ਿਸਉ ਿਕਆ ਰੀਸ ॥
neechaa andar neech j aat neechee hoo at neech. naanak t in kai sang saat h vadi-aa si-
o ki-aa rees.
Nanak seeks t he company of t he lowest of t he low class, t he very lowest of t he low.
Why should he t ry t o compet e wit h t he great ?
ਿਜਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਿਨ ਿਤਥੈ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥੪॥੩॥
j it hai neech samaalee-an t it hai nadar t ayree bakhsees. | | 4| | 3| |
I n t hat place where t he lowly are cared for-t here, t he Blessings of Your Glance of
Grace rain down. | | 4| | 3| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਲਬੁ ਕੁ ਤਾ ਕੂ ੜੁ ਚੂ ਹੜਾ ਠਿਗ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
lab kut aa koorh choohrhaa t hag khaaDhaa murdaar.
Greed is a dog; falsehood is a filt hy st reet -sweeper. Cheat ing is eat ing a rot t ing
carcass.
ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁ ਧੀ ਅਗਿਨ ਕੋਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ॥
par nindaa par mal mukh suDhee agan kroDh chandaal.
Slandering ot hers is put t ing t he filt h of ot hers int o your own mout h. The fire of anger
is t he out cast e who burns dead bodies at t he cremat orium.

ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
ras kas aap salaahnaa ay karam mayray kart aar. | | 1| |
I am caught in t hese t ast es and flavors, and in self-conceit ed praise. These are my
act ions, O my Creat or! | | 1| |
ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥
baabaa bolee-ai pat ho-ay.
O Baba, speak only t hat which will bring you honor.
ਊਤਮ ਸੇ ਦਿਰ ਊਤਮ ਕਹੀਅਿਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਿਹ ਰੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
oot am say dar oot am kahee-ahi neech karam bahi ro-ay. | | 1| | rahaa-o.
They alone are good, who are j udged good at t he Lord's Door. Those wit h bad karma
can only sit and weep. | | 1| | Pause| |
ਰਸੁ ਸੁ ਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁ ਪਾ ਕਾਮਿਣ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥
ras su-inaa ras rupaa kaaman ras parmal kee vaas.
The pleasures of gold and silver, t he pleasures of women, t he pleasure of t he
fragrance of sandalwood,
ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥
ras ghorhay ras sayj aa mandar ras meet haa ras maas.
t he pleasure of horses, t he pleasure of a soft bed in a palace, t he pleasure of sweet
t reat s and t he pleasure of heart y meals
ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਿਟ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੨॥
ayt ay ras sareer kay kai ghat naam nivaas. | | 2| |
-t hese pleasures of t he human body are so numerous; how can t he Naam, t he Name
of t he Lord, find it s dwelling in t he heart ? | | 2| |
ਿਜਤੁ ਬੋਿਲਐ ਪਿਤ ਪਾਈਐ ਸੋ ਬੋਿਲਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
j it boli-ai pat paa-ee-ai so boli-aa parvaan.
Those words are accept able, which, when spoken, bring honor.
ਿਫਕਾ ਬੋਿਲ ਿਵਗੁ ਚਣਾ ਸੁ ਿਣ ਮੂ ਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ ॥
fikaa bol viguchnaa sun moorakh man aj aan.
Harsh words bring only grief. List en, O foolish and ignorant mind!

ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵਿਹ ਸੇ ਭਲੇ ਹੋਿਰ ਿਕ ਕਹਣ ਵਖਾਣ ॥੩॥
j o t is bhaaveh say bhalay hor ke kahan vakhaan. | | 3| |
Those who are pleasing t o Him are good. What else is t here t o be said? | | 3| |
ਿਤਨ ਮਿਤ ਿਤਨ ਪਿਤ ਿਤਨ ਧਨੁ ਪਲੈ ਿਜਨ ਿਹਰਦੈ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
t in mat t in pat t in Dhan palai j in hirdai rahi-aa samaa-ay.
Wisdom, honor and wealt h are in t he laps of t hose whose heart s remain permeat ed
wit h t he Lord.
ਿਤਨ ਕਾ ਿਕਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ਅਵਰ ਸੁ ਆਿਲਉ ਕਾਇ ॥
t in kaa ki-aa salaahnaa avar su-aali-o kaa-ay.
What praise can be offered t o t hem? What ot her adornment s can be best owed upon
t hem?
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚਿਹ ਦਾਿਨ ਨ ਨਾਇ ॥੪॥੪॥
naanak nadree baahray raacheh daan na naa-ay. | | 4| | 4| |
O Nanak, t hose who lack t he Lord's Glance of Grace cherish neit her charit y nor t he
Lord's Name. | | 4| | 4| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂ ੜ ਕਾ ਿਦਤਾ ਦੇਵਣਹਾਿਰ ॥
amal galolaa koorh kaa dit aa dayvanhaar.
The Great Giver has given t he int oxicat ing drug of falsehood.
ਮਤੀ ਮਰਣੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥
mat ee maran visaari-aa khusee keet ee din chaar.
The people are int oxicat ed; t hey have forgot t en deat h, and t hey have fun for a few
days.
ਸਚੁ ਿਮਿਲਆ ਿਤਨ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥੧॥
sach mili-aa t in sofee-aa raakhan ka-o darvaar. | | 1| |
Those who do not use int oxicant s are t rue; t hey dwell in t he Court of t he Lord. | | 1| |

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥
naanak saachay ka-o sach j aan.
O Nanak, know t he True Lord as True.
ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j it sayvi-ai sukh paa-ee-ai t ayree dargeh chalai maan. | | 1| | rahaa-o.
Serving Him, peace is obt ained; you shall go t o His Court wit h honor. | | 1| | Pause| |
ਸਚੁ ਸਰਾ ਗੁ ੜ ਬਾਹਰਾ ਿਜਸੁ ਿਵਿਚ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
sach saraa gurh baahraa j is vich sachaa naa-o.
The Wine of Trut h is not ferment ed from molasses. The True Name is cont ained wit hin
it .
Page 16
ਸੁ ਣਿਹ ਵਖਾਣਿਹ ਜੇਤੜੇ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
suneh vakaaneh j ayt -rhay ha-o t in balihaarai j aa-o.
I am a sacrifice t o t hose who hear and chant t he True Name.
ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥
t aa man kheevaa j aanee-ai j aa mahlee paa-ay t haa-o. | | 2| |
Only one who obt ains a room in t he Mansion of t he Lord's Presence is deemed t o be
t ruly int oxicat ed. | | 2| |
ਨਾਉ ਨੀਰੁ ਚੰਿਗਆਈਆ ਸਤੁ ਪਰਮਲੁ ਤਿਨ ਵਾਸੁ ॥
naa-o neer chang-aa-ee-aa sat parmal t an vaas.
Bat he in t he wat ers of Goodness and apply t he scent ed oil of Trut h t o your body,
ਤਾ ਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਿਤ ॥
t aa mukh hovai uj laa lakh daat ee ik daat .
and your face shall become radiant . This is t he gift of 100,000 gift s.
ਦੂ ਖ ਿਤਸੈ ਪਿਹ ਆਖੀਅਿਹ ਸੂਖ ਿਜਸੈ ਹੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
dookh t isai peh aakhee-ahi sookh j isai hee paas. | | 3| |
Tell your t roubles t o t he One who is t he Source of all comfort . | | 3| |

ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਜਾ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ॥
so ki-o manhu visaaree-ai j aa kay j ee-a paraan.
How can you forget t he One who creat ed your soul, and t he praanaa, t he breat h of
life?
ਿਤਸੁ ਿਵਣੁ ਸਭੁ ਅਪਿਵਤਰ ਹੈ ਜੇਤਾ ਪੈਨਣੁ ਖਾਣੁ ॥
t is vin sabh apvit ar hai j ayt aa painan khaan.
Wit hout Him, all t hat we wear and eat is impure.
ਹੋਿਰ ਗਲ! ਸਿਭ ਕੂ ੜੀਆ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੫॥
hor galaa
N
sabh koorhee-aa t uDh bhaavai parvaan. | | 4| | 5| |
Everyt hing else is false. What ever pleases Your Will is accept able. | | 4| | 5| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥
sireeraag mahal 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਜਾਿਲ ਮੋਹੁ ਘਿਸ ਮਸੁ ਕਿਰ ਮਿਤ ਕਾਗਦੁ ਕਿਰ ਸਾਰੁ ॥
j aal moh ghas mas kar mat kaagad kar saar.
Burn emot ional at t achment , and grind it int o ink. Transform your int elligence int o t he
purest of paper.
ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਿਰ ਿਚਤੁ ਲੇਖਾਰੀ ਗੁ ਰ ਪੁ ਿਛ ਿਲਖੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
bhaa-o kalam kar chit laykhaaree gur puchh likh beechaar.
Make t he love of t he Lord your pen, and let your consciousness be t he scribe. Then,
seek t he Guru's I nst ruct ions, and record t hese deliberat ions.
ਿਲਖੁ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹ ਿਲਖੁ ਿਲਖੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੧॥
likh naam saalaah likh likh ant na paaraavaar. | | 1| |
Writ e t he Praises of t he Naam, t he Name of t he Lord; writ e over and over again t hat
He has no end or limit at ion. | | 1| |
ਬਾਬਾ ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਿਲਿਖ ਜਾਣੁ ॥
baabaa ayhu laykhaa likh j aan.
O Baba, writ e such an account ,

ਿਜਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਿਤਥੈ ਹੋਇ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j it hai laykhaa mangee-ai t it hai ho-ay sachaa neesaan. | | 1| | rahaa-o.
t hat when it is asked for, it will bring t he Mark of Trut h. | | 1| | Pause| |
ਿਜਥੈ ਿਮਲਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ਸਦ ਖੁਸੀਆ ਸਦ ਚਾਉ ॥
j it hai mileh vadi-aa-ee-aa sad khusee-aa sad chaa-o.
There, where great ness, et ernal peace and everlast ing j oy are best owed,
ਿਤਨ ਮੁਿਖ ਿਟਕੇ ਿਨਕਲਿਹ ਿਜਨ ਮਿਨ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
t in mukh t ikay niklahi j in man sachaa naa-o.
t he faces of t hose whose minds are at t uned t o t he True Name are anoint ed wit h t he
Mark of Grace.
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗਲੀ ਵਾਉ ਦੁ ਆਉ ॥੨॥
karam milai t aa paa-ee-ai naahee galee vaa-o du-aa-o. | | 2| |
I f one receives God's Grace, t hen such honors are received, and not by mere words.
| | 2| |
ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਇਿਕ ਜਾਿਹ ਉਿਠ ਰਖੀਅਿਹ ਨਾਵ ਸਲਾਰ ॥
ik aavahi ik j aahi ut h rakhee-ahi naav salaar.
Some come, and some arise and depart . They give t hemselves loft y names.
ਇਿਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇਕਨਾ ਵਡੇ ਦਰਵਾਰ ॥
ik upaa-ay mangt ay iknaa vaday darvaar.
Some are born beggars, and some hold vast court s.
ਅਗੈ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ ॥੩॥
agai ga-i-aa j aanee-ai vin naavai vaykaar. | | 3| |
Going t o t he world hereaft er, everyone shall realize t hat wit hout t he Name, it is all
useless. | | 3| |
ਭੈ ਤੇਰੈ ਡਰੁ ਅਗਲਾ ਖਿਪ ਖਿਪ ਿਛਜੈ ਦੇਹ ॥
bhai t ayrai dar aglaa khap khap chhij ai dayh.
I am t errified by t he Fear of You, God. Bot hered and bewildered, my body is wast ing
away.

ਨਾਵ ਿਜਨਾ ਸੁ ਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੋਦੇ ਿਡਠੇ ਖੇਹ ॥
naav j inaa sult aan khaan hoday dit hay khayh.
Those who are known as sult ans and emperors shall be reduced t o dust in t he end.
ਨਾਨਕ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਸਿਭ ਕੂ ੜੇ ਤੁਟੇ ਨੇਹ ॥੪॥੬॥
naanak ut hee chali-aa sabh koorhay t ut ay nayh. | | 4| | 6| |
O Nanak, arising and depart ing, all false at t achment s are cut away. | | 4| | 6| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਸਿਭ ਰਸ ਿਮਠੇ ਮੰਿਨਐ ਸੁ ਿਣਐ ਸਾਲੋਣੇ ॥
sabh ras mit hay mani-ai suni-ai saalonay.
Believing, all t ast es are sweet . Hearing, t he salt y flavors are t ast ed;
ਖਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਣ ਨਾਦ ਕੀਏ ॥
khat t ursee mukh bolnaa maaran naad kee-ay.
chant ing wit h one's mout h, t he spicy flavors are savored. All t hese spices have been
made from t he Sound-current of t he Naad.
ਛਤੀਹ ਅੰਿਮਰਤ ਭਾਉ ਏਕੁ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥
chhat eeh amrit bhaa-o ayk j aa ka-o nadar karay-i. | | 1| |
The t hirt y-six flavors of ambrosial nect ar are in t he Love of t he One Lord; t hey are
t ast ed only by one who is blessed by His Glance of Grace. | | 1| |
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor khaanaa khusee khu-aar.
O Baba, t he pleasures of ot her foods are false.
ਿਜਤੁ ਖਾਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j it khaaDhai t an peerhee-ai man meh chaleh vikaar. | | 1| | rahaa-o.
Eat ing t hem, t he body is ruined, and wickedness and corrupt ion ent er int o t he mind.
| | 1| | Pause| |

ਰਤਾ ਪੈਨਣੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਸੁ ਪੇਦੀ ਸਤੁ ਦਾਨੁ ॥
rat aa painan man rat aa supaydee sat daan.
My mind is imbued wit h t he Lord's Love; it is dyed a deep crimson. Trut h and charit y
are my whit e clot hes.
ਨੀਲੀ ਿਸਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਣੀ ਪਿਹਰਣੁ ਪੈਰ ਿਧਆਨੁ ॥
neelee si-aahee kadaa karnee pahiran pair Dhi-aan.
The blackness of sin is erased by my wearing of blue clot hes, and medit at ion on t he
Lord's Lot us Feet is my robe of honor.
ਕਮਰਬੰਦੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ॥੨॥
karam-band sant okh kaa Dhan j oban t ayraa naam. | | 2| |
Cont ent ment is my cummerbund, Your Name is my wealt h and yout h. | | 2| |
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਪੈਨਣੁ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor painan khusee khu-aar.
O Baba, t he pleasures of ot her clot hes are false.
ਿਜਤੁ ਪੈਧੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j it paiDhai t an peerhee-ai man meh chaleh vikaar. | | 1| | rahaa-o.
Wearing t hem, t he body is ruined, and wickedness and corrupt ion ent er int o t he mind.
| | 1| | Pause| |
ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੁ ਇਨੇ ਸਾਖਿਤ ਬੂ ਝਣੁ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ॥
ghorhay paakhar su-inay saakhat booj han t ayree vaat .
The underst anding of Your Way, Lord, is horses, saddles and bags of gold for me.
ਤਰਕਸ ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਸ!ਗ ਤੇਗਬੰਦ ਗੁ ਣ ਧਾਤੁ ॥
t arkas t eer kamaan saa
N
g t aygband gun Dhaat .
The pursuit of virt ue is my bow and arrow, my quiver, sword and scabbard.
ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਿਤ ਿਸਉ ਪਰਗਟੁ ਕਰਮੁ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਿਤ ॥੩॥
vaaj aa nayj aa pat si-o pargat karam t ayraa mayree j aat . | | 3| |
To be dist inguished wit h honor is my drum and banner. Your Mercy is my social
st at us. | | 3| |

ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਚੜਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor charh-naa khusee khu-aar.
O Baba, t he pleasures of ot her rides are false.
ਿਜਤੁ ਚਿੜਐ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j it charhi-ai t an peerhee-ai man meh chaleh vikaar. | | 1| | rahaa-o.
By such rides, t he body is ruined, and wickedness and corrupt ion ent er int o t he mind.
| | 1| | Pause| |
ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਿਰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਰੁ ॥
ghar mandar khusee naam kee nadar t ayree parvaar.
The Naam, t he Name of t he Lord, is t he pleasure of houses and mansions. Your
Glance of Grace is my family, Lord.
Page 17
ਹੁ ਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ ਹੋਰੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁ ਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥
hukam so-ee t uDh bhaavsee hor aakhan bahut apaar.
The Hukam of Your Command is t he pleasure of Your Will, Lord. To say anyt hing else
is far beyond anyone's reach.
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਪੂ ਿਛ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥
naanak sachaa paat isaahu poochh na karay beechaar. | | 4| |
O Nanak, t he True King does not seek advice from anyone else in His decisions. | | 4| |
ਬਾਬਾ ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥
baabaa hor sa-unaa khusee khu-aar.
O Baba, t he pleasure of ot her sleep is false.
ਿਜਤੁ ਸੁ ਤੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਿਹ ਚਲਿਹ ਿਵਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥
j it sut ai t an peerhee-ai man meh chaleh vikaar. | | 1| | rahaa-o. | | 4| | 7| |
By such sleep, t he body is ruined, and wickedness and corrupt ion ent er int o t he mind.
| | 1| | Pause| | 4| | 7| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਕੁ ੰਗੂ ਕੀ ਕ!ਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਿਲਤਾ ਅਗਿਰ ਵਾਸੁ ਤਿਨ ਸਾਸੁ ॥
kungoo kee kaa
N
-i-aa rat naa kee lalit aa agar vaas t an saas.
Wit h t he body of saffron, and t he t ongue a j ewel, and t he breat h of t he body pure
fragrant incense;
ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਿਖ ਿਟਕਾ ਿਤਤੁ ਘਿਟ ਮਿਤ ਿਵਗਾਸੁ ॥
at hsat h t irat h kaa mukh t ikaa t it ghat mat vigaas.
wit h t he face anoint ed at t he sixt y-eight holy places of pilgrimage, and t he heart
illuminat ed wit h wisdom
ਓਤੁ ਮਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥੧॥
ot mat ee salaahnaa sach naam gunt aas. | | 1| |
-wit h t hat wisdom, chant t he Praises of t he True Name, t he Treasure of Excellence.
| | 1| |
ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਿਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ॥
baabaa hor mat hor hor.
O Baba, ot her wisdom is useless and irrelevant .
ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜਾ ਜੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j ay sa-o vayr kamaa-ee-ai koorhai koorhaa j or. | | 1| | rahaa-o.
I f falsehood is pract iced a hundred t imes, it is st ill false in it s effect s. | | 1| | Pause| |
ਪੂ ਜ ਲਗੈ ਪੀਰੁ ਆਖੀਐ ਸਭੁ ਿਮਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
pooj lagai peer aakhee-ai sabh milai sansaar.
You may be worshipped and adored as a Pir (a spirit ual t eacher); you may be
welcomed by all t he world;
ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੈ ਿਸਧੁ ਸੁ ਮਾਰੁ ॥
naa-o sadaa-ay aapnaa hovai siDh sumaar.
you may adopt a loft y name, and be known t o have supernat ural spirit ual powers
ਜਾ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂ ਜ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥
j aa pat laykhai naa pavai sabhaa pooj khu-aar. | | 2| |
-even so, if you are not accept ed in t he Court of t he Lord, t hen all t his adorat ion is
false. | | 2| |

ਿਜਨ ਕਉ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਥਾਿਪਆ ਿਤਨ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
j in ka-o sat gur t haapi-aa t in mayt na sakai ko-ay.
No one can overt hrow t hose who have been est ablished by t he True Guru.
ਓਨਾ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
onaa andar naam niDhaan hai naamo pargat ho-ay.
The Treasure of t he Naam, t he Name of t he Lord, is wit hin t hem, and t hrough t he
Naam, t hey are radiant and famous.
ਨਾਉ ਪੂ ਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਡੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥
naa-o pooj ee-ai naa-o mannee-ai akhand sadaa sach so-ay. | | 3| |
They worship t he Naam, and t hey believe in t he Naam. The True One is forever I nt act
and Unbroken. | | 3| |
ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਤਾ ਜੀਉ ਕੇਹਾ ਹੋਇ ॥
khayhoo khayh ralaa-ee-ai t aa j ee-o kayhaa ho-ay.
When t he body mingles wit h dust , what happens t o t he soul?
ਜਲੀਆ ਸਿਭ ਿਸਆਣਪਾ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਰੋਇ ॥
j alee-aa sabh si-aanpaa ut hee chali-aa ro-ay.
All clever t ricks are burnt away, and you shall depart crying.
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਿਵਸਾਿਰਐ ਦਿਰ ਗਇਆ ਿਕਆ ਹੋਇ ॥੪॥੮॥
naanak naam visaari-ai dar ga-i-aa ki-aa ho-ay. | | 4| | 8| |
O Nanak, t hose who forget t he Naam-what will happen when t hey go t o t he Court of
t he Lord? | | 4| | 8| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਗੁ ਣ ਵੀਥਰੈ ਅਉਗੁ ਣਵੰਤੀ ਝੂਿਰ ॥
gunvant ee gun veet hrai a-ugunvant ee j hoor.
The virt uous wife exudes virt ue; t he unvirt uous suffer in misery.

ਜੇ ਲੋੜਿਹ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ ਨਹ ਿਮਲੀਐ ਿਪਰ ਕੂ ਿਰ ॥
j ay lorheh var kaamnee nah milee-ai pir koor.
I f you long for your Husband Lord, O soul-bride, you must know t hat He is not met by
falsehood.
ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਿਪਰੁ ਦੂ ਿਰ ॥੧॥
naa bayrhee naa t ulharhaa naa paa-ee-ai pir door. | | 1| |
No boat or raft can t ake you t o Him. Your Husband Lord is far away. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਠਾਕੁ ਰ ਪੂ ਰੈ ਤਖਿਤ ਅਡੋਲੁ ॥
mayray t haakur poorai t akhat adol.
My Lord and Mast er is Perfect ; His Throne is Et ernal and I mmovable.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪੂ ਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ ਅਤੋਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh pooraa j ay karay paa-ee-ai saach at ol. | | 1| | rahaa-o.
One who at t ains perfect ion as Gurmukh, obt ains t he I mmeasurable True Lord.
| | 1| | Pause| |
ਪਰਭੁ ਹਿਰਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥ ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ ॥
parabh harmandar sohnaa t is meh maanak laal. mot ee heeraa nirmalaa kanchan kot
reesaal.
The Palace of t he Lord God is so beaut iful. Wit hin it , t here are gems, rubies, pearls
and flawless diamonds. A fort ress of gold surrounds t his Source of Nect ar.
ਿਬਨੁ ਪਉੜੀ ਗਿੜ ਿਕਉ ਚੜਉ ਗੁ ਰ ਹਿਰ ਿਧਆਨ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
bin pa-orhee garh ki-o charha-o gur har Dhi-aan nihaal. | | 2| |
How can I climb up t o t he Fort ress wit hout a ladder? By medit at ing on t he Lord,
t hrough t he Guru, I am blessed and exalt ed. | | 2| |
ਗੁ ਰੁ ਪਉੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁ ਰੂ ਗੁ ਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
gur pa-orhee bayrhee guroo gur t ulhaa har naa-o.
The Guru is t he Ladder, t he Guru is t he Boat , and t he Guru is t he Raft t o t ake me t o
t he Lord's Name.
ਗੁ ਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਿਹਥੋ ਗੁ ਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥
gur sar saagar bohit ho gur t irat h daree-aa-o.
The Guru is t he Boat t o carry me across t he world-ocean; t he Guru is t he Sacred
Shrine of Pilgrimage, t he Guru is t he Holy River.

ਜੇ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ ਸਤ ਸਿਰ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥੩॥
j ay t is bhaavai ooj lee sat sar naavan j aa-o. | | 3| |
I f it pleases Him, I bat he in t he Pool of Trut h, and become radiant and pure. | | 3| |
ਪੂ ਰੋ ਪੂ ਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂ ਰੈ ਤਖਿਤ ਿਨਵਾਸ ॥
pooro pooro aakhee-ai poorai t akhat nivaas.
He is called t he Most Perfect of t he Perfect . He sit s upon His Perfect Throne.
ਪੂ ਰੈ ਥਾਿਨ ਸੁ ਹਾਵਣੈ ਪੂ ਰੈ ਆਸ ਿਨਰਾਸ ॥
poorai t haan suhaavnai poorai aas niraas.
He looks so Beaut iful in His Perfect Place. He fulfills t he hopes of t he hopeless.
ਨਾਨਕ ਪੂ ਰਾ ਜੇ ਿਮਲੈ ਿਕਉ ਘਾਟੈ ਗੁ ਣ ਤਾਸ ॥੪॥੯॥
naanak pooraa j ay milai ki-o ghaat ai gun t aas. | | 4| | 9| |
O Nanak, if one obt ains t he Perfect Lord, how can his virt ues decrease? | | 4| | 9| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਗਿਲ ਿਮਲਹ ਅੰਿਕ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥
aavhu bhainay gal milah ank sahaylrhee-aah.
Come, my dear sist ers and spirit ual companions; hug me close in your embrace.
ਿਮਿਲ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ ਸੰਮਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥
mil kai karah kahaanee-aa samrat h kant kee-aah.
Let 's j oin t oget her, and t ell st ories of our All-powerful Husband Lord.
ਸਾਚੇ ਸਾਿਹਬ ਸਿਭ ਗੁ ਣ ਅਉਗਣ ਸਿਭ ਅਸਾਹ ॥੧॥
saachay saahib sabh gun a-ugan sabh asaah. | | 1| |
All Virt ues are in our True Lord and Mast er; we are ut t erly wit hout virt ue. | | 1| |
ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਿਰ ॥
kart aa sabh ko t ayrai j or.
O Creat or Lord, all are in Your Power.

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜਾ ਤੂ ਤਾ ਿਕਆ ਹੋਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ayk sabad beechaaree-ai j aa t oo t aa ki-aa hor. | | 1| | rahaa-o.
I dwell upon t he One Word of t he Shabad. You are mine-what else do I need?
| | 1| | Pause| |
ਜਾਇ ਪੁ ਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਿਵਆ ਿਕਨੀ ਗੁ ਣੀ` ॥
j aa-ay puchhahu sohaaganee t usee raavi-aa kinee gunee.
Go, and ask t he happy soul-brides, "By what virt uous qualit ies do you enj oy your
Husband Lord?"
ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਿਖ ਸੀਗਾਰੀਆ ਿਮਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥
sahj sant okh seegaaree-aa mit haa bolnee.
"We are adorned wit h int uit ive ease, cont ent ment and sweet words.
ਿਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ ਿਮਲੈ ਜਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁ ਣੀ ॥੨॥
pir reesaaloo t aa milai j aa gur kaa sabad sunee. | | 2| |
We meet wit h our Beloved, t he Source of Joy, when we list en t o t he Word of t he
Guru's Shabad."| | 2| |
Page 18
ਕੇਤੀਆ ਤੇਰੀਆ ਕੁ ਦਰਤੀ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਿਤ ॥
kayt ee-aa t ayree-aa kudrat ee kayvad t ayree daat .
You have so many Creat ive Powers, Lord; Your Bount iful Blessings are so Great .
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਿਸਫਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
kayt ay t ayray j ee-a j ant sifat karahi din raat .
So many of Your beings and creat ures praise You day and night .
ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂ ਪ ਰੰਗ ਕੇਤੇ ਜਾਿਤ ਅਜਾਿਤ ॥੩॥
kayt ay t ayray roop rang kayt ay j aat aj aat . | | 3| |
You have so many forms and colors, so many classes, high and low. | | 3| |
ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਊਪਜੈ ਸਚ ਮਿਹ ਸਾਿਚ ਸਮਾਇ ॥
sach milai sach oopj ai sach meh saach samaa-ay.
Meet ing t he True One, Trut h wells up. The t rut hful are absorbed int o t he True Lord.

ਸੁ ਰਿਤ ਹੋਵੈ ਪਿਤ ਊਗਵੈ ਗੁ ਰਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਇ ॥
surat hovai pat oogvai gurbachnee bha-o khaa-ay.
I nt uit ive underst anding is obt ained and one is welcomed wit h honor, t hrough t he
Guru's Word, filled wit h t he Fear of God.
ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੧੦॥
naanak sachaa paat isaahu aapay la-ay milaa-ay. | | 4| | 10| |
O Nanak, t he True King absorbs us int o Himself. | | 4| | 10| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਭਲੀ ਸਰੀ ਿਜ ਉਬਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਹੁ ॥
bhalee saree j e ubree ha-umai mu-ee gharaahu.
I t all worked out -I was saved, and t he egot ism wit hin my heart was subdued.
ਦੂ ਤ ਲਗੇ ਿਫਿਰ ਚਾਕਰੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ॥
doot lagay fir chaakree sat gur kaa vaysaahu.
The evil energies have been made t o serve me, since I placed my fait h in t he True
Guru.
ਕਲਪ ਿਤਆਗੀ ਬਾਿਦ ਹੈ ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧॥
kalap t i-aagee baad hai sachaa vayparvaahu. | | 1| |
I have renounced my useless schemes, by t he Grace of t he True, Carefree Lord. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥
man ray sach milai bha-o j aa-ay.
O mind, meet ing wit h t he True One, fear depart s.
ਭੈ ਿਬਨੁ ਿਨਰਭਉ ਿਕਉ ਥੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhai bin nirbha-o ki-o t hee-ai gurmukh sabad samaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he Fear of God, how can anyone become fearless? Become Gurmukh, and
immerse yourself in t he Shabad. | | 1| | Pause| |
ਕੇਤਾ ਆਖਣੁ ਆਖੀਐ ਆਖਿਣ ਤੋਿਟ ਨ ਹੋਇ ॥
kayt aa aakhan aakhee-ai aakhan t ot na ho-ay.
How can we describe Him wit h words? There is no end t o t he descript ions of Him.

ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੇਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
mangan vaalay kayt -rhay daat aa ayko so-ay.
There are so many beggars, but He is t he only Giver.
ਿਜਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹੈ ਮਿਨ ਵਿਸਐ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥
j is kay j ee-a paraan hai man vasi-ai sukh ho-ay. | | 2| |
He is t he Giver of t he soul, and t he praanaa, t he breat h of life; when He dwells wit hin
t he mind, t here is peace. | | 2| |
ਜਗੁ ਸੁ ਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਨੀ ਿਖਨ ਮਿਹ ਖੇਲੁ ਖੇਲਾਇ ॥
j ag supnaa baaj ee banee khin meh khayl khaylaa-ay.
The world is a drama, st aged in a dream. I n a moment , t he play is played out .
ਸੰਜੋਗੀ ਿਮਿਲ ਏਕਸੇ ਿਵਜੋਗੀ ਉਿਠ ਜਾਇ ॥
sanj ogee mil ayksay vij ogee ut h j aa-ay.
Some at t ain union wit h t he Lord, while ot hers depart in separat ion.
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥
j o t is bhaanaa so t hee-ai avar na karnaa j aa-ay. | | 3| |
What ever pleases Him comes t o pass; not hing else can be done. | | 3| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਸਤੁ ਵੇਸਾਹੀਐ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ॥
gurmukh vasat vaysaahee-ai sach vakhar sach raas.
The Gurmukhs purchase t he Genuine Art icle. The True Merchandise is purchased wit h
t he True Capit al.
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਵਣੰਿਜਆ ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥
j inee sach vananj i-aa gur pooray saabaas.
Those who purchase t his True Merchandise t hrough t he Perfect Guru are blessed.
ਨਾਨਕ ਵਸਤੁ ਪਛਾਣਸੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਿਜਸੁ ਪਾਿਸ ॥੪॥੧੧॥
naanak vasat pachhaansee sach sa-udaa j is paas. | | 4| | 11| |
O Nanak, one who st ocks t his True Merchandise shall recognize and realize t he
Genuine Art icle. | | 4| | 11| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲੁ ੧ ॥
sireeraag mahal 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਧਾਤੁ ਿਮਲੈ ਫੁ ਿਨ ਧਾਤੁ ਕਉ ਿਸਫਤੀ ਿਸਫਿਤ ਸਮਾਇ ॥
Dhaat milai fun Dhaat ka-o sift ee sifat samaa-ay.
As met al merges wit h met al, t hose who chant t he Praises of t he Lord are absorbed
int o t he Praisewort hy Lord.
ਲਾਲੁ ਗੁ ਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜਾਉ ॥
laal gulaal gahbaraa sachaa rang charhaa-o.
Like t he poppies, t hey are dyed in t he deep crimson color of Trut hfulness.
ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹਿਰ ਜਿਪ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੧॥
sach milai sant okhee-aa har j ap aykai bhaa-ay. | | 1| |
Those cont ent ed souls who medit at e on t he Lord wit h single-minded love, meet t he
True Lord. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥
bhaa-ee ray sant j anaa kee rayn.
O Siblings of Dest iny, become t he dust of t he feet of t he humble Saint s.
ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁ ਰੁ ਪਾਈਐ ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sant sabhaa gur paa-ee-ai mukat padaarat h Dhayn. | | 1| | rahaa-o.
I n t he Societ y of t he Saint s, t he Guru is found. He is t he Treasure of Liberat ion, t he
Source of all good fort une. | | 1| | Pause| |
ਊਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁ ਹਾਵਣਾ ਊਪਿਰ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥
oocha-o t haan suhaavanaa oopar mahal muraar.
Upon t hat Highest Plane of Sublime Beaut y, st ands t he Mansion of t he Lord.
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਿਪਆਿਰ ॥
sach karnee day paa-ee-ai dar ghar mahal pi-aar.
By t rue act ions, t his human body is obt ained, and t he door wit hin ourselves which
leads t o t he Mansion of t he Beloved, is found.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥੨॥
gurmukh man samj aa-ee-ai aat am raam beechaar. | | 2| |
The Gurmukhs t rain t heir minds t o cont emplat e t he Lord, t he Supreme Soul. | | 2| |

ਿਤਰਿਬਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਅਿਹ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਇ ॥
t aribaDh karam kamaa-ee-ahi aas andaysaa ho-ay.
By act ions commit t ed under t he influence of t he t hree qualit ies, hope and anxiet y are
produced.
ਿਕਉ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਤਰਕੁ ਟੀ ਛੁ ਟਸੀ ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਐ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
ki-o gur bin t arikut ee chhut see sahj mili-ai sukh ho-ay.
Wit hout t he Guru, how can anyone be released from t hese t hree qualit ies? Through
int uit ive wisdom, we meet wit h Him and find peace.
ਿਨਜ ਘਿਰ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥੩॥
nij ghar mahal pachhaanee-ai nadar karay mal Dho-ay. | | 3| |
Wit hin t he home of t he self, t he Mansion of His Presence is realized when He best ows
His Glance of Grace and washes away our pollut ion. | | 3| |
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਿਕਉ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
bin gur mail na ut rai bin har ki-o ghar vaas.
Wit hout t he Guru, t his pollut ion is not removed. Wit hout t he Lord, how can t here be
any homecoming?
ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਅਵਰ ਿਤਆਗੈ ਆਸ ॥
ayko sabad veechaaree-ai avar t i-aagai aas.
Cont emplat e t he One Word of t he Shabad, and abandon ot her hopes.
ਨਾਨਕ ਦੇਿਖ ਿਦਖਾਈਐ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੪॥੧੨॥
naanak daykh dikhaa-ee-ai ha-o sad balihaarai j aas. | | 4| | 12| |
O Nanak, I am forever a sacrifice t o t he one who beholds, and inspires ot hers t o
behold Him. | | 4| | 12| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਿਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਦੋਹਾਗਣੀ ਮੁਠੀ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
Dharig j eevan duhaaganee mut hee dooj ai bhaa-ay.
The life of t he discarded bride is cursed. She is deceived by t he love of dualit y.

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਿਜਉ ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਕਿਰ ਢਿਹ ਪਾਇ ॥
kalar kayree kanDh j i-o ahinis kir dheh paa-ay.
Like a wall of sand, day and night , she crumbles, and event ually, she breaks down
alt oget her.
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਸੁ ਖੁ ਨਾ ਥੀਐ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਦੂ ਖੁ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥
bin sabdai sukh naa t hee-ai pir bin dookh na j aa-ay. | | 1| |
Wit hout t he Word of t he Shabad, peace does not come. Wit hout her Husband Lord,
her suffering does not end. | | 1| |
ਮੁੰਧੇ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਿਕਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥
munDhay pir bin ki-aa seegaar.
O soul-bride, wit hout your Husband Lord, what good are your decorat ions?
Page 19
ਦਿਰ ਘਿਰ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਦਰਗਹ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dar ghar dho-ee na lahai dargeh j hoot h khu-aar. | | 1| | rahaa-o.
I n t his world, you shall not find any shelt er; in t he world hereaft er, being false, you
shall suffer. | | 1| | Pause| |
ਆਿਪ ਸੁ ਜਾਣੁ ਨ ਭੁ ਲਈ ਸਚਾ ਵਡ ਿਕਰਸਾਣੁ ॥
aap suj aan na bhul-ee sachaa vad kirsaan.
The True Lord Himself knows all; He makes no mist akes. He is t he Great Farmer of
t he Universe.
ਪਿਹਲਾ ਧਰਤੀ ਸਾਿਧ ਕੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਦਾਣੁ ॥
pahilaa Dhart ee saaDh kai sach naam day daan.
First , He prepares t he ground, and t hen He plant s t he Seed of t he True Name.
ਨਉ ਿਨਿਧ ਉਪਜੈ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਕਰਿਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥
na-o niDh upj ai naam ayk karam pavai neesaan. | | 2| |
The nine t reasures are produced from Name of t he One Lord. By His Grace, we obt ain
His Banner and I nsignia. | | 2| |

ਗੁ ਰ ਕਉ ਜਾਿਣ ਨ ਜਾਣਈ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ॥
gur ka-o j aan na j aan-ee ki-aa t is chaj achaar.
Some are very knowledgeable, but if t hey do not know t he Guru, t hen what is t he use
of t heir lives?
ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਮਨਮੁਿਖ ਅੰਧ ਗੁ ਬਾਰੁ ॥
anDhulai naam visaari-aa manmukh anDh gubaar.
The blind have forgot t en t he Naam, t he Name of t he Lord. The self-willed manmukhs
are in ut t er darkness.
ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨ ਚੁ ਕਈ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੩॥
aavan j aan na chuk-ee mar j anmai ho-ay khu-aar. | | 3| |
Their comings and goings in reincarnat ion do not end; t hrough deat h and rebirt h, t hey
are wast ing away. | | 3| |
ਚੰਦਨੁ ਮੋਿਲ ਅਣਾਇਆ ਕੁ ੰਗੂ ਮ!ਗ ਸੰਧੂ ਰੁ ॥
chandan mol anaa-i-aa kungoo maa
N
g sanDhoor.
The bride may buy sandalwood oil and perfumes, and apply t hem in great quant it ies
t o her hair;
ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਿਲ ਕਪੂ ਰੁ ॥
cho-aa chandan baho ghanaa paanaa naal kapoor.
she may sweet en her breat h wit h bet el leaf and camphor,
ਜੇ ਧਨ ਕੰਿਤ ਨ ਭਾਵਈ ਤ ਸਿਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂ ੜੁ ॥੪॥
j ay Dhan kant na bhaav-ee t a sabh adambar koorh. | | 4| |
but if t his bride is not pleasing t o her Husband Lord, t hen all t hese t rappings are false.
| | 4| |
ਸਿਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਿਦ ਹਿਹ ਸਿਭ ਸੀਗਾਰ ਿਵਕਾਰ ॥
sabh ras bhogan baad heh sabh seegaar vikaar.
Her enj oyment of all pleasures is fut ile, and all her decorat ions are corrupt .
ਜਬ ਲਗੁ ਸਬਿਦ ਨ ਭੇਦੀਐ ਿਕਉ ਸੋਹੈ ਗੁ ਰਦੁ ਆਿਰ ॥
j ab lag sabad na bhaydee-ai ki-o sohai gurdu-aar.
Unt il she has been pierced t hrough wit h t he Shabad, how can she look beaut iful at
Guru's Gat e?

ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੁ ਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਸਹ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥੫॥੧੩॥
naanak Dhan suhaaganee j in sah naal pi-aar. | | 5| | 13| |
O Nanak, blessed is t hat fort unat e bride, who is in love wit h her Husband Lord.
| | 5| | 13| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਸੁ ੰਞੀ ਦੇਹ ਡਰਾਵਣੀ ਜਾ ਜੀਉ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
sunj ee dayh daraavanee j aa j ee-o vichahu j aa-ay.
The empt y body is dreadful, when t he soul goes out from wit hin.
ਭਾਿਹ ਬਲੰਦੀ ਿਵਝਵੀ ਧੂ ਉ ਨ ਿਨਕਿਸਓ ਕਾਇ ॥
bhaahi balandee vij hvee Dhoo-o na niksi-o kaa-ay.
The burning fire of life is ext inguished, and t he smoke of t he breat h no longer
emerges.
ਪੰਚੇ ਰੁ ੰਨੇ ਦੁ ਿਖ ਭਰੇ ਿਬਨਸੇ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥
panchay runnay dukh bharay binsay dooj ai bhaa-ay. | | 1| |
The five relat ives (t he senses) weep and wail painfully, and wast e away t hrough t he
love of dualit y. | | 1| |
ਮੂ ੜੇ ਰਾਮੁ ਜਪਹੁ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
moorhay raam j apahu gun saar.
You fool: chant t he Name of t he Lord, and preserve your virt ue.
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਸਭ ਮੁਠੀ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-umai mamt aa mohnee sabh mut hee aha
N
kaar. | | 1| | rahaa-o.
Egot ism and possessiveness are very ent icing; egot ist ical pride has plundered
everyone. | | 1| | Pause| |
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਦੂ ਜੀ ਕਾਰੈ ਲਿਗ ॥
j inee naam visaari-aa dooj ee kaarai lag.
Those who have forgot t en t he Naam, t he Name of t he Lord, are at t ached t o affairs of
dualit y.

ਦੁ ਿਬਧਾ ਲਾਗੇ ਪਿਚ ਮੁਏ ਅੰਤਿਰ ਿਤਰਸਨਾ ਅਿਗ ॥
dubiDhaa laagay pach mu-ay ant ar t arisnaa ag.
At t ached t o dualit y, t hey put refy and die; t hey are filled wit h t he fire of desire wit hin.
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਿਰ ਮੁਠੀ ਧੰਧੈ ਠਿਗ ॥੨॥
gur raakhay say ubray hor mut hee DhanDhai t hag. | | 2| |
Those who are prot ect ed by t he Guru are saved; all ot hers are cheat ed and plundered
by deceit ful worldly affairs. | | 2| |
ਮੁਈ ਪਰੀਿਤ ਿਪਆਰੁ ਗਇਆ ਮੁਆ ਵੈਰੁ ਿਵਰੋਧੁ ॥
mu-ee pareet pi-aar ga-i-aa mu-aa vair viroDh.
Love dies, and affect ion vanishes. Hat red and alienat ion die.
ਧੰਧਾ ਥਕਾ ਹਉ ਮੁਈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਕੋਧੁ ॥
DhanDhaa t hakaa ha-o mu-ee mamt aa maa-i-aa kroDh.
Ent anglement s end, and egot ism dies, along wit h at t achment t o Maya, possessiveness
and anger.
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਿਨਰੋਧੁ ॥੩॥
karam milai sach paa-ee-ai gurmukh sadaa niroDh. | | 3| |
Those who receive His Mercy obt ain t he True One. The Gurmukhs dwell forever in
balanced rest raint . | | 3| |
ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਿਮਲੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
sachee kaarai sach milai gurmat palai paa-ay.
By t rue act ions, t he True Lord is met , and t he Guru's Teachings are found.
ਸੋ ਨਰੁ ਜੰਮੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥
so nar j ammai naa marai naa aavai naa j aa-ay.
Then, t hey are not subj ect t o birt h and deat h; t hey do not come and go in
reincarnat ion.
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਿਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥
naanak dar parDhaan so dargahi paiDhaa j aa-ay. | | 4| | 14| |
O Nanak, t hey are respect ed at t he Lord's Gat e; t hey are robed in honor in t he Court
of t he Lord. | | 4| | 14| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲ ੧ ॥
sireeraag mahal 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਤਨੁ ਜਿਲ ਬਿਲ ਮਾਟੀ ਭਇਆ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਮਨੂ ਰੁ ॥
t an j al bal maat ee bha-i-aa man maa-i-aa mohi manoor.
The body is burnt t o ashes; by it s love of Maya, t he mind is rust ed t hrough.
ਅਉਗਣ ਿਫਿਰ ਲਾਗੂ ਭਏ ਕੂ ਿਰ ਵਜਾਵੈ ਤੂਰੁ ॥
a-ugan fir laagoo bha-ay koor vaj aavai t oor.
Demerit s become one's enemies, and falsehood blows t he bugle of at t ack.
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮਾਈਐ ਦੁ ਿਬਧਾ ਡੋਬੇ ਪੂ ਰੁ ॥੧॥
bin sabdai bharmaa-ee-ai dubiDhaa dobay poor. | | 1| |
Wit hout t he Word of t he Shabad, people wander lost in reincarnat ion. Through t he
love of dualit y, mult it udes have been drowned. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਸਬਿਦ ਤਰਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
man ray sabad t arahu chit laa-ay.
O mind, swim across, by focusing your consciousness on t he Shabad.
ਿਜਿਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਬੂ ਿਝਆ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j in gurmukh naam na booj hi-aa mar j anmai aavai j aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Those who do not become Gurmukh do not underst and t he Naam; t hey die, and
cont inue coming and going in reincarnat ion. | | 1| | Pause| |
ਤਨੁ ਸੂਚਾ ਸੋ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਮਿਹ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥
t an soochaa so aakhee-ai j is meh saachaa naa-o.
That body is said t o be pure, in which t he True Name abides.
ਭੈ ਸਿਚ ਰਾਤੀ ਦੇਹੁ ਰੀ ਿਜਹਵਾ ਸਚੁ ਸੁ ਆਉ ॥
bhai sach raat ee dayhuree j ihvaa sach su-aa-o.
One whose body is imbued wit h t he Fear of t he True One, and whose t ongue savors
Trut hfulness,

ਸਚੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੀਐ ਬਹੁ ਿੜ ਨ ਪਾਵੈ ਤਾਉ ॥੨॥
sachee nadar nihaalee-ai bahurh na paavai t aa-o. | | 2| |
is brought t o ecst asy by t he True Lord's Glance of Grace. That person does not have
t o go t hrough t he fire of t he womb again. | | 2| |
ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੈ ਤੇ ਜਲੁ ਹੋਇ ॥
saachay t ay pavnaa bha-i-aa pavnai t ay j al ho-ay.
From t he True Lord came t he air, and from t he air came wat er.
ਜਲ ਤੇ ਿਤਰਭਵਣੁ ਸਾਿਜਆ ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਸਮੋਇ ॥
j al t ay t aribhavan saaj i-aa ghat ghat j ot samo-ay.
From wat er, He creat ed t he t hree worlds; in each and every heart He has infused His
Light .
ਿਨਰਮਲੁ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥੩॥
nirmal mailaa naa t hee-ai sabad rat ay pat ho-ay. | | 3| |
The I mmaculat e Lord does not become pollut ed. At t uned t o t he Shabad, honor is
obt ained. | | 3| |
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਿਚ ਸੰਤੋਿਖਆ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਹ ॥
ih man saach sant okhi-aa nadar karay t is maahi.
One whose mind is cont ent ed wit h Trut hfulness, is blessed wit h t he Lord's Glance of
Grace.
Page 20
ਪੰਚ ਭੂ ਤ ਸਿਚ ਭੈ ਰਤੇ ਜੋਿਤ ਸਚੀ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
panch bhoot sach bhai rat ay j ot sachee man maahi.
The body of t he five element s is dyed in t he Fear of t he True One; t he mind is filled
wit h t he True Light .
ਨਾਨਕ ਅਉਗਣ ਵੀਸਰੇ ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਪਿਤ ਤਾਿਹ ॥੪॥੧੫॥
naanak a-ugan veesray gur raakhay pat t aahi. | | 4| | 15| |
O Nanak, your demerit s shall be forgot t en; t he Guru shall preserve your honor.
| | 4| | 15| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥
naanak bayrhee sach kee t aree-ai gur veechaar.
O Nanak, t he Boat of Trut h will ferry you across; cont emplat e t he Guru.
ਇਿਕ ਆਵਿਹ ਇਿਕ ਜਾਵਹੀ ਪੂ ਿਰ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
ik aavahi ik j aavhee poor bharay aha
N
kaar.
Some come, and some go; t hey are t ot ally filled wit h egot ism.
ਮਨਹਿਠ ਮਤੀ ਬੂ ਡੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਸੁ ਤਾਿਰ ॥੧॥
manhat h mat ee boodee-ai gurmukh sach so t aar. | | 1| |
Through st ubborn-mindedness, t he int ellect is drowned; one who becomes Gurmukh
and t rut hful is saved. | | 1| |
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਕਉ ਤਰੀਐ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
gur bin ki-o t aree-ai sukh ho-ay.
Wit hout t he Guru, how can anyone swim across t o find peace?
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j i-o bhaavai t i-o raakh t oo mai avar na dooj aa ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
As it pleases You, Lord, You save me. There is no ot her for me at all. | | 1| | Pause| |
ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਡਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਿਰਓ ਅੰਗੂ ਰੁ ॥
aagai daykh-a-u da-o j alai paachhai hari-o angoor.
I n front of me, I see t he j ungle burning; behind me, I see green plant s sprout ing.
ਿਜਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਿਤਸ ਤੇ ਿਬਨਸੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਸਚੁ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
j is t ay upj ai t is t ay binsai ghat ghat sach bharpoor.
We shall merge int o t he One from whom we came. The True One is pervading each
and every heart .
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਵਹੀ ਸਾਚੈ ਮਹਿਲ ਹਦੂ ਿਰ ॥੨॥
aapay mayl milaavahee saachai mahal hadoor. | | 2| |
He Himself unit es us in Union wit h Himself; t he True Mansion of His Presence is close
at hand. | | 2| |

ਸਾਿਹ ਸਾਿਹ ਤੁਝੁ ਸੰਮਲਾ ਕਦੇ ਨ ਿਵਸਾਰੇਉ ॥
saahi saahi t uj h sammlaa kaday na vaysaara-o.
Wit h each and every breat h, I dwell upon You; I shall never forget You.
ਿਜਉ ਿਜਉ ਸਾਹਬੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੇਉ ॥
j i-o j i-o saahab man vasai gurmukh amrit pay-o.
The more t he Lord and Mast er dwells wit hin t he mind, t he more t he Gurmukh drinks
in t he Ambrosial Nect ar.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ ਿਨਵਾਿਰ ਸਮੇਉ ॥੩॥
man t an t ayraa t oo Dhanee garab nivaar samay-o. | | 3| |
Mind and body are Yours; You are my Mast er. Please rid me of my pride, and let me
merge wit h You. | | 3| |
ਿਜਿਨ ਏਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਿਤਰਭਵਣੁ ਕਿਰ ਆਕਾਰੁ ॥
j in ayhu j agat upaa-i-aa t aribhavan kar aakaar.
The One who formed t his universe creat ed t he creat ion of t he t hree worlds.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚਾਨਣੁ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਿਖ ਮੁਗਧੁ ਗੁ ਬਾਰੁ ॥
gurmukh chaanan j aanee-ai manmukh mugaDh gubaar.
The Gurmukh knows t he Divine Light , while t he foolish self-willed manmukh gropes
around in t he darkness.
ਘਿਟ ਘਿਟ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਰੀ ਬੂ ਝੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਾਰੁ ॥੪॥
ghat ghat j ot nirant ree booj hai gurmat saar. | | 4| |
One who sees t hat Light wit hin each and every heart underst ands t he Essence of t he
Guru's Teachings. | | 4| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਜਾਿਣਆ ਿਤਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥
gurmukh j inee j aani-aa t in keechai saabaas.
Those who underst and are Gurmukh; recognize and applaud t hem.
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਲ ਿਮਲੇ ਸਚੇ ਗੁ ਣ ਪਰਗਾਿਸ ॥
sachay sayt ee ral milay sachay gun pargaas.
They meet and merge wit h t he True One. They become t he Radiant Manifest at ion of
t he Excellence of t he True One.

ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਪਰਭ ਪਾਿਸ ॥੫॥੧੬॥
naanak naam sant okhee-aa j ee-o pind parabh paas. | | 5| | 16| |
O Nanak, t hey are cont ent ed wit h t he Naam, t he Name of t he Lord. They offer t heir
bodies and souls t o God. | | 5| | 16| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਸੁ ਿਣ ਮਨ ਿਮਤਰ ਿਪਆਿਰਆ ਿਮਲੁ ਵੇਲਾ ਹੈ ਏਹ ॥
sun man mit ar pi-aari-aa mil vaylaa hai ayh.
List en, O my mind, my friend, my darling: now is t he t ime t o meet t he Lord.
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਿਨ ਸਾਸੁ ਹੈ ਤਬ ਲਗੁ ਇਹੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ॥
j ab lag j oban saas hai t ab lag ih t an dayh.
As long as t here is yout h and breat h, give t his body t o Him.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਣ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਈ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥੧॥
bin gun kaam na aavee dheh dhayree t an khayh. | | 1| |
Wit hout virt ue, it is useless; t he body shall crumble int o a pile of dust . | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਿਰ ਜਾਿਹ ॥
mayray man lai laahaa ghar j aahi.
O my mind, earn t he profit , before you ret urn home.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਿਨਵਰੀ ਭਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh naam salaahee-ai ha-umai nivree bhaahi. | | 1| | rahaa-o.
The Gurmukh praises t he Naam, and t he fire of egot ism is ext inguished. | | 1| | Pause| |
ਸੁ ਿਣ ਸੁ ਿਣ ਗੰਢਣੁ ਗੰਢੀਐ ਿਲਿਖ ਪਿੜ ਬੁਝਿਹ ਭਾਰੁ ॥
sun sun gandhan gandhee-ai likh parh buj heh bhaar.
Again and again, we hear and t ell st ories; we read and writ e and underst and loads of
knowledge,
ਿਤਰਸਨਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਅਗਲੀ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥
t arisnaa ahinis aglee ha-umai rog vikaar.
but st ill, desires increase day and night , and t he disease of egot ism fills us wit h
corrupt ion.

ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਤੋਲਵਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਕੀਮਿਤ ਸਾਰੁ ॥੨॥
oh vayparvaahu at olvaa gurmat keemat saar. | | 2| |
That Carefree Lord cannot be appraised; His Real Value is known only t hrough t he
Wisdom of t he Guru's Teachings. | | 2| |
ਲਖ ਿਸਆਣਪ ਜੇ ਕਰੀ ਲਖ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਿਮਲਾਪੁ ॥
lakh si-aanap j ay karee lakh si-o pareet milaap.
Even if someone has hundreds of t housands of clever ment al t ricks, and t he love and
company of hundreds of t housands of people
ਿਬਨੁ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧ ਨ ਧਰਾਪੀਆ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੂ ਖ ਸੰਤਾਪੁ ॥
bin sangat saaDh na Dharaapee-aa bin naavai dookh sant aap.
-st ill, wit hout t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, he will not feel sat isfied.
Wit hout t he Name, all suffer in sorrow.
ਹਿਰ ਜਿਪ ਜੀਅਰੇ ਛੁ ਟੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚੀਨੈ ਆਪੁ ॥੩॥
har j ap j ee-aray chhut ee-ai gurmukh cheenai aap. | | 3| |
Chant ing t he Name of t he Lord, O my soul, you shall be emancipat ed; as Gurmukh,
you shall come t o underst and your own self. | | 3| |
ਤਨੁ ਮਨੁ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਵੇਿਚਆ ਮਨੁ ਦੀਆ ਿਸਰੁ ਨਾਿਲ ॥
t an man gur peh vaychi-aa man dee-aa sir naal.
I have sold my body and mind t o t he Guru, and I have given my mind and head as
well.
ਿਤਰਭਵਣੁ ਖੋਿਜ ਢੰਢੋਿਲਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਿਜ ਿਨਹਾਿਲ ॥
t aribhavan khoj dhandholi-aa gurmukh khoj nihaal.
I was seeking and searching for Him t hroughout t he t hree worlds; t hen, as Gurmukh,
I sought and found Him.
ਸਤਗੁ ਿਰ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਭੁ ਨਾਿਲ ॥੪॥੧੭॥
sat gur mayl milaa-i-aa naanak so parabh naal. | | 4| | 17| |
The True Guru has unit ed me in Union, O Nanak, wit h t hat God. | | 4| | 17| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਮਰਣੈ ਕੀ ਿਚੰਤਾ ਨਹੀ ਜੀਵਣ ਕੀ ਨਹੀ ਆਸ ॥
marnai kee chint aa nahee j eevan kee nahee aas.
I have no anxiet y about dying, and no hope of living.
ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪਰਿਤਪਾਲਹੀ ਲੇਖੈ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸ ॥
t oo sarab j ee-aa part ipaalahee laykhai saas giraas.
You are t he Cherisher of all beings; You keep t he account of our breat hs and morsels
of food.
ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤੂ ਵਸਿਹ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥੧॥
ant ar gurmukh t oo vaseh j i-o bhaavai t i-o nirj aas. | | 1| |
You abide wit hin t he Gurmukh. As it pleases You, You decide our allot ment . | | 1| |
ਜੀਅਰੇ ਰਾਮ ਜਪਤ ਮਨੁ ਮਾਨੁ ॥
j ee-aray raam j apat man maan.
O my soul, chant t he Name of t he Lord; t he mind will be pleased and appeased.
ਅੰਤਿਰ ਲਾਗੀ ਜਿਲ ਬੁਝੀ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਗਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ant ar laagee j al buj hee paa-i-aa gurmukh gi-aan. | | 1| | rahaa-o.
The raging fire wit hin is ext inguished; t he Gurmukh obt ains spirit ual wisdom.
| | 1| | Pause| |
Page 21
ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਿਤ ਜਾਣੀਐ ਗੁ ਰ ਿਮਲੀਐ ਸੰਕ ਉਤਾਿਰ ॥
ant ar kee gat j aanee-ai gur milee-ai sank ut aar.
Know t he st at e of your inner being; meet wit h t he Guru and get rid of your skept icism.
ਮੁਇਆ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਜਾਈਐ ਿਤਤੁ ਜੀਵਿਦਆ ਮਰੁ ਮਾਿਰ ॥
mu-i-aa j it ghar j aa-ee-ai t it j eevdi-aa mar maar.
To reach your True Home aft er you die, you must conquer deat h while you are st ill
alive.
ਅਨਹਦ ਸਬਿਦ ਸੁ ਹਾਵਣੇ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥੨॥
anhad sabad suhaavanay paa-ee-ai gur veechaar. | | 2| |
The beaut iful, Unst ruck Sound of t he Shabad is obt ained, cont emplat ing t he Guru.
| | 2| |

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪਾਈਐ ਤਹ ਹਉਮੈ ਹੋਇ ਿਬਨਾਸੁ ॥
anhad banee paa-ee-ai t ah ha-umai ho-ay binaas.
The Unst ruck Melody of Gurbani is obt ained, and egot ism is eliminat ed.
ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹਉ ਸਦ ਕੁ ਰਬਾਣੈ ਤਾਸੁ ॥
sat gur sayvay aapnaa ha-o sad kurbaanai t aas.
I am forever a sacrifice t o t hose who serve t heir True Guru.
ਖਿੜ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਐ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਨਵਾਸੁ ॥੩॥
kharh dargeh painaa-ee-ai mukh har naam nivaas. | | 3| |
They are dressed in robes of honor in t he Court of t he Lord; t he Name of t he Lord is
on t heir lips. | | 3| |
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਰਿਵ ਰਹੇ ਿਸਵ ਸਕਤੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥
j ah daykhaa t ah rav rahay siv sakt ee kaa mayl.
Wherever I look, I see t he Lord pervading t here, in t he union of Shiva and Shakt i, of
consciousness and mat t er.
ਿਤਰਹੁ ਗੁ ਣ ਬੰਧੀ ਦੇਹੁ ਰੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਿਗ ਸੋ ਖੇਲੁ ॥
t arihu gun banDhee dayhuree j o aa-i-aa j ag so khayl.
The t hree qualit ies hold t he body in bondage; whoever comes int o t he world is subj ect
t o t heir play.
ਿਵਜੋਗੀ ਦੁ ਿਖ ਿਵਛੁ ੜੇ ਮਨਮੁਿਖ ਲਹਿਹ ਨ ਮੇਲੁ ॥੪॥
vij ogee dukh vichhurhay manmukh laheh na mayl. | | 4| |
Those who separat e t hemselves from t he Lord wander lost in misery. The self-willed
manmukhs do not at t ain union wit h Him. | | 4| |
ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਘਿਰ ਵਸੈ ਸਚ ਭੈ ਰਾਤਾ ਹੋਇ ॥
man bairaagee ghar vasai sach bhai raat aa ho-ay.
I f t he mind becomes balanced and det ached, and comes t o dwell in it s own t rue
home, imbued wit h t he Fear of God,
ਿਗਆਨ ਮਹਾਰਸੁ ਭੋਗਵੈ ਬਾਹੁ ਿੜ ਭੂ ਖ ਨ ਹੋਇ ॥
gi-aan mahaaras bhogvai baahurh bhookh na ho-ay.
t hen it enj oys t he essence of supreme spirit ual wisdom; it shall never feel hunger
again.

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਿਰ ਿਮਲੁ ਭੀ ਿਫਿਰ ਦੁ ਖੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧੮॥
naanak ih man maar mil bhee fir dukh na ho-ay. | | 5| | 18| |
O Nanak, conquer and subdue t his mind; meet wit h t he Lord, and you shall never
again suffer in pain. | | 5| | 18| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਏਹੁ ਮਨੋ ਮੂ ਰਖੁ ਲੋਭੀਆ ਲੋਭੇ ਲਗਾ ਲ`ਭਾਨੁ ॥
ayhu mano moorakh lobhee-aa lobhay lagaa lobhaan.
This foolish mind is greedy; t hrough greed, it becomes even more at t ached t o greed.
ਸਬਿਦ ਨ ਭੀਜੈ ਸਾਕਤਾ ਦੁ ਰਮਿਤ ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ॥
sabad na bheej ai saakt aa durmat aavan j aan.
The evil-minded shaakt as, t he fait hless cynics, are not at t uned t o t he Shabad; t hey
come and go in reincarnat ion.
ਸਾਧੂ ਸਤਗੁ ਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੧॥
saaDhoo sat gur j ay milai t aa paa-ee-ai gunee niDhaan. | | 1| |
One who meet s wit h t he Holy True Guru finds t he Treasure of Excellence. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਛੋਿਡ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
man ray ha-umai chhod gumaan.
O mind, renounce your egot ist ical pride.
ਹਿਰ ਗੁ ਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸੇਿਵ ਤੂ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarvar sayv t oo paavahi dargeh maan. | | 1| | rahaa-o.
Serve t he Lord, t he Guru, t he Sacred Pool, and you shall be honored in t he Court of
t he Lord. | | 1| | Pause| |
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਿਦਨਸੁ ਰਾਿਤ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਧਨੁ ਜਾਨੁ ॥
raam naam j ap dinas raat gurmukh har Dhan j aan.
Chant t he Name of t he Lord day and night ; become Gurmukh, and know t he Wealt h of
t he Lord.

ਸਿਭ ਸੁ ਖ ਹਿਰ ਰਸ ਭੋਗਣੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਿਮਿਲ ਿਗਆਨੁ ॥
sabh sukh har ras bhognay sant sabhaa mil gi-aan.
All comfort s and peace, and t he Essence of t he Lord, are enj oyed by acquiring spirit ual
wisdom in t he Societ y of t he Saint s.
ਿਨਿਤ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਸੇਿਵਆ ਸਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਨਾਮੁ ॥੨॥
nit ahinis har parabh sayvi-aa sat gur dee-aa naam. | | 2| |
Day and night , cont inually serve t he Lord God; t he True Guru has given t he Naam.
| | 2| |
ਕੂ ਕਰ ਕੂ ੜੁ ਕਮਾਈਐ ਗੁ ਰ ਿਨੰਦਾ ਪਚੈ ਪਚਾਨੁ ॥
kookar koorh kamaa-ee-ai gur nindaa pachai pachaan.
Those who pract ice falsehood are dogs; t hose who slander t he Guru shall burn in t heir
own fire.
ਭਰਮੇ ਭੂ ਲਾ ਦੁ ਖੁ ਘਣੋ ਜਮੁ ਮਾਿਰ ਕਰੈ ਖੁਲਹਾਨੁ ॥
bharmay bhoolaa dukh ghano j am maar karai khulhaan.
They wander lost and confused, deceived by doubt , suffering in t errible pain. The
Messenger of Deat h shall beat t hem t o a pulp.
ਮਨਮੁਿਖ ਸੁ ਖੁ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੁ ਖੁ ਸੁ ਭਾਨੁ ॥੩॥
manmukh sukh na paa-ee-ai gurmukh sukh subhaan. | | 3| |
The self-willed manmukhs find no peace, while t he Gurmukhs are wondrously j oyful.
| | 3| |
ਐਥੈ ਧੰਧੁ ਿਪਟਾਈਐ ਸਚੁ ਿਲਖਤੁ ਪਰਵਾਨੁ ॥
ait hai DhanDh pit aa-ee-ai sach likhat parvaan.
I n t his world, people are engrossed in false pursuit s, but in t he world hereaft er, only
t he account of your t rue act ions is accept ed.
ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਗੁ ਰੁ ਸੇਵਦਾ ਗੁ ਰ ਕਰਣੀ ਪਰਧਾਨੁ ॥
har saj an gur sayvdaa gur karnee parDhaan.
The Guru serves t he Lord, His I nt imat e Friend. The Guru's act ions are supremely
exalt ed.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਕਰਿਮ ਸਚੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੧੯॥
naanak naam na veesrai karam sachai neesaan. | | 4| | 19| |
O Nanak, never forget t he Naam, t he Name of t he Lord; t he True Lord shall bless you
wit h His Mark of Grace. | | 4| | 19| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਵੀਸਰੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ik t il pi-aaraa veesrai rog vadaa man maahi.
Forget t ing t he Beloved, even for a moment , t he mind is afflict ed wit h t errible diseases.
ਿਕਉ ਦਰਗਹ ਪਿਤ ਪਾਈਐ ਜਾ ਹਿਰ ਨ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
ki-o dargeh pat paa-ee-ai j aa har na vasai man maahi.
How can honor be at t ained in His Court , if t he Lord does not dwell in t he mind?
ਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਗੁ ਣ ਮਾਿਹ ॥੧॥
gur mili-ai sukh paa-ee-ai agan marai gun maahi. | | 1| |
Meet ing wit h t he Guru, peace is found. The fire is ext inguished in His Glorious Praises.
| | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
man ray ahinis har gun saar.
O mind, enshrine t he Praises of t he Lord, day and night .
ਿਜਨ ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਤੇ ਜਨ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j in khin pal naam na veesrai t ay j an virlay sansaar. | | 1| | rahaa-o.
One who does not forget t he Naam, for a moment or even an inst ant -how rare is such
a person in t his world! | | 1| | Pause| |
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈਐ ਸੁ ਰਤੀ ਸੁ ਰਿਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥
j ot ee j ot milaa-ee-ai surt ee surat sanj og.
When one's light merges int o t he Light , and one's int uit ive consciousness is j oined
wit h t he I nt uit ive Consciousness,

ਿਹੰਸਾ ਹਉਮੈ ਗਤੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਸੋਗੁ ॥
hinsaa ha-umai gat ga-ay naahee sahsaa sog.
t hen one's cruel and violent inst inct s and egot ism depart , and skept icism and sorrow
are t aken away.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਤਸੁ ਮੇਲੇ ਗੁ ਰੁ ਸੰਜੋਗੁ ॥੨॥
gurmukh j is har man vasai t is maylay gur sanj og. | | 2| |
The Lord abides wit hin t he mind of t he Gurmukh, who merges in t he Lord's Union,
t hrough t he Guru. | | 2| |
ਕਾਇਆ ਕਾਮਿਣ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰੁ ॥
kaa-i-aa kaaman j ay karee bhogay bhoganhaar.
I f I surrender my body like a bride, t he Enj oyer will enj oy me.
ਿਤਸੁ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਜਈ ਜੋ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
t is si-o nayhu na keej -ee j o deesai chalanhaar.
Do not make love wit h one who is j ust a passing show.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਵਿਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥
gurmukh raveh sohaaganee so parabh sayj bhat aar. | | 3| |
The Gurmukh is ravished like t he pure and happy bride on t he Bed of God, her
Husband. | | 3| |
Page 22
ਚਾਰੇ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਿਰ ਮਰੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਜਲੁ ਪਾਇ ॥
chaaray agan nivaar mar gurmukh har j al paa-ay.
The Gurmukh put s out t he four fires, wit h t he Wat er of t he Lord's Name.
ਅੰਤਿਰ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਅੰਿਮਰਤੁ ਭਿਰਆ ਅਘਾਇ ॥
ant ar kamal pargaasi-aa amrit bhari-aa aghaa-ay.
The lot us blossoms deep wit hin t he heart , and filled wit h Ambrosial Nect ar, one is
sat isfied.
ਨਾਨਕ ਸਤਗੁ ਰੁ ਮੀਤੁ ਕਿਰ ਸਚੁ ਪਾਵਿਹ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥
naanak sat gur meet kar sach paavahi dargeh j aa-ay. | | 4| | 20| |
O Nanak, make t he True Guru your friend; going t o His Court , you shall obt ain t he
True Lord. | | 4| | 20| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਹੁ ਿਪਆਿਰਆ ਗੁ ਰਮਿਤ ਲੇ ਹਿਰ ਬੋਿਲ ॥
har har j apahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.
Medit at e on t he Lord, Har, Har, O my beloved; follow t he Guru's Teachings, and speak
of t he Lord.
ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਲੀਐ ਪੂ ਰੈ ਤੋਿਲ ॥
man sach kasvat ee laa-ee-ai t ulee-ai poorai t ol.
Apply t he Touchst one of Trut h t o your mind, and see if it comes up t o it s full weight .
ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਿਰਦ ਮਾਣਕ ਮੋਿਲ ਅਮੋਿਲ ॥੧॥
keemat kinai na paa-ee-ai rid maanak mol amol. | | 1| |
No one has found t he wort h of t he ruby of t he heart ; it s value cannot be est imat ed.
| | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰਾ ਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ॥
bhaa-ee ray har heeraa gur maahi.
O Siblings of Dest iny, t he Diamond of t he Lord is wit hin t he Guru.
ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਤਗੁ ਰੁ ਪਾਈਐ ਅਿਹਿਨਿਸ ਸਬਿਦ ਸਲਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sat sangat sat gur paa-ee-ai ahinis sabad salaahi. | | 1| | rahaa-o.
The True Guru is found in t he Sat Sangat , t he True Congregat ion. Day and night ,
praise t he Word of His Shabad. | | 1| | Pause| |
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਪਰਗਾਿਸ ॥
sach vakhar Dhan raas lai paa-ee-ai gur pargaas.
The True Merchandise, Wealt h and Capit al are obt ained t hrough t he Radiant Light of
t he Guru.
ਿਜਉ ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਜਿਲ ਪਾਇਐ ਿਤਉ ਿਤਰਸਨਾ ਦਾਸਿਨ ਦਾਿਸ ॥
j i-o agan marai j al paa-i-ai t i-o t arisnaa daasan daas.
Just as fire is ext inguished by pouring on wat er, desire becomes t he slave of t he
Lord's slaves.

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਤਰਾਿਸ ॥੨॥
j am j andaar na lag-ee i-o bha-oj al t arai t araas. | | 2| |
The Messenger of Deat h will not t ouch you; in t his way, you shall cross over t he
t errifying world-ocean, carrying ot hers across wit h you. | | 2| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੂ ੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਿਚ ਰਤੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥
gurmukh koorh na bhaav-ee sach rat ay sach bhaa-ay.
The Gurmukhs do not like falsehood. They are imbued wit h Trut h; t hey love only
Trut h.
ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂ ੜੈ ਕੂ ੜੀ ਪ!ਇ ॥
saakat sach na bhaav-ee koorhai koorhee paa
N
-ay.
The shaakt as, t he fait hless cynics, do not like t he Trut h; false are t he foundat ions of
t he false.
ਸਿਚ ਰਤੇ ਗੁ ਿਰ ਮੇਿਲਐ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥
sach rat ay gur mayli-ai sachay sach samaa-ay. | | 3| |
I mbued wit h Trut h, you shall meet t he Guru. The t rue ones are absorbed int o t he
True Lord. | | 3| |
ਮਨ ਮਿਹ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥
man meh maanak laal naam rat an padaarat h heer.
Wit hin t he mind are emeralds and rubies, t he Jewel of t he Naam, t reasures and
diamonds.
ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਿਟ ਘਿਟ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥
sach vakhar Dhan naam hai ghat ghat gahir gambheer.
The Naam is t he True Merchandise and Wealt h; in each and every heart , His Presence
is deep and profound.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਿਰ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥
naanak gurmukh paa-ee-ai da-i-aa karay har heer. | | 4| | 21| |
O Nanak, t he Gurmukh finds t he Diamond of t he Lord, by His Kindness and
Compassion. | | 4| | 21| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਭਰਮੇ ਭਾਿਹ ਨ ਿਵਝਵੈ ਜੇ ਭਵੈ ਿਦਸੰਤਰ ਦੇਸੁ ॥
bharmay bhaahi na vij hvai j ay bhavai disant ar days.
The fire of doubt is not ext inguished, even by wandering t hrough foreign lands and
count ries.
ਅੰਤਿਰ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਿਧਰਗੁ ਵੇਸੁ ॥
ant ar mail na ut rai Dharig j eevan Dharig vays.
I f inner filt h is not removed, one's life is cursed, and one's clot hes are cursed.
ਹੋਰੁ ਿਕਤੈ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ ॥੧॥
hor kit ai bhagat na hova-ee bin sat gur kay updays. | | 1| |
There is no ot her way t o perform devot ional worship, except t hrough t he Teachings of
t he True Guru. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅਗਿਨ ਿਨਵਾਿਰ ॥
man ray gurmukh agan nivaar.
O mind, become Gurmukh, and ext inguish t he fire wit hin.
ਗੁ ਰ ਕਾ ਕਿਹਆ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿਤਰਸਨਾ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa kahi-aa man vasai ha-umai t arisnaa maar. | | 1| | rahaa-o.
Let t he Words of t he Guru abide wit hin your mind; let egot ism and desires die.
| | 1| | Pause| |
ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਿਨਰਮੋਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
man maanak nirmol hai raam naam pat paa-ay.
The j ewel of t he mind is priceless; t hrough t he Name of t he Lord, honor is obt ained.
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
mil sat sangat har paa-ee-ai gurmukh har liv laa-ay.
Join t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, and find t he Lord. The Gurmukh
embraces love for t he Lord.
ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਿਮਿਲ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇ ॥੨॥
aap ga-i-aa sukh paa-i-aa mil sallai salal samaa-ay. | | 2| |
Give up your selfishness, and you shall find peace; like wat er mingling wit h wat er, you
shall merge in absorpt ion. | | 2| |

ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੁ ਅਉਗੁ ਿਣ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
j in har har naam na chayt i-o so a-ogun aavai j aa-ay.
Those who have not cont emplat ed t he Name of t he Lord, Har, Har, are unwort hy;
t hey come and go in reincarnat ion.
ਿਜਸੁ ਸਤਗੁ ਰੁ ਪੁ ਰਖੁ ਨ ਭੇਿਟਓ ਸੁ ਭਉਜਿਲ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥
j is sat gur purakh na bhayt i-o so bha-oj al pachai pachaa-ay.
One who has not met wit h t he True Guru, t he Primal Being, is bot hered and
bewildered in t he t errifying world-ocean.
ਇਹੁ ਮਾਣਕੁ ਜੀਉ ਿਨਰਮੋਲੁ ਹੈ ਇਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ih maanak j ee-o nirmol hai i-o ka-udee badlai j aa-ay. | | 3| |
This j ewel of t he soul is priceless, and yet it is being squandered like t his, in exchange
for a mere shell. | | 3| |
ਿਜੰਨਾ ਸਤਗੁ ਰੁ ਰਿਸ ਿਮਲੈ ਸੇ ਪੂ ਰੇ ਪੁ ਰਖ ਸੁ ਜਾਣ ॥
j inna sat gur ras milai say pooray purakh suj aan.
Those who j oyfully meet wit h t he True Guru are perfect ly fulfilled and wise.
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਦਰਗਹ ਪਿਤ ਪਰਵਾਣੁ ॥
gur mil bha-oj al langhee-ai dargeh pat parvaan.
Meet ing wit h t he Guru, t hey cross over t he t errifying world-ocean. I n t he Court of t he
Lord, t hey are honored and approved.
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੨੨॥
naanak t ay mukh uj lay Dhun upj ai sabad neesaan. | | 4| | 22| |
O Nanak, t heir faces are radiant ; t he Music of t he Shabad, t he Word of God, wells up
wit hin t hem. | | 4| | 22| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਿਰਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਿਲ ॥
vanaj karahu vanj aariho vakhar layho samaal.
Make your deals, dealers, and t ake care of your merchandise.

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਿਵਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਿਨਬਹੈ ਨਾਿਲ ॥
t aisee vasat visaahee-ai j aisee nibhai naal.
Buy t hat obj ect which will go along wit h you.
ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁ ਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
agai saahu suj aan hai laisee vasat samaal. | | 1| |
I n t he next world, t he All-knowing Merchant will t ake t his obj ect and care for it . | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
bhaa-ee ray raam kahhu chit laa-ay.
O Siblings of Dest iny, chant t he Lord's Name, and focus your consciousness on Him.
ਹਿਰ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har j as vakhar lai chalhu saho daykhai pat ee-aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Take t he Merchandise of t he Lord's Praises wit h you. Your Husband Lord shall see t his
and approve. | | 1| | Pause| |
Page 23
ਿਜਨਾ ਰਾਿਸ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਿਕਉ ਿਤਨਾ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
j inaa raas na sach hai ki-o t inaa sukh ho-ay.
Those who do not have t he Asset s of Trut h-how can t hey find peace?
ਖੋਟੈ ਵਣਿਜ ਵਣੰਿਜਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥
khot ai vanaj vananj i-ai man t an khot aa ho-ay.
By dealing t heir deals of falsehood, t heir minds and bodies become false.
ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਿਮਰਗ ਿਜਉ ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਿਨਤ ਰੋਇ ॥੨॥
faahee faat hay mirag j i-o dookh ghano nit ro-ay. | | 2| |
Like t he deer caught in t he t rap, t hey suffer in t errible agony; t hey cont inually cry out
in pain. | | 2| |
ਖੋਟੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਿਹ ਿਤਨ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥
khot ay pot ai naa paveh t in har gur daras na ho-ay.
The count erfeit coins are not put int o t he Treasury; t hey do not obt ain t he Blessed
Vision of t he Lord-Guru.

ਖੋਟੇ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ਹੈ ਖੋਿਟ ਨ ਸੀਝਿਸ ਕੋਇ ॥
khot ay j aat na pat hai khot na seej has ko-ay.
The false ones have no social st at us or honor. No one succeeds t hrough falsehood.
ਖੋਟੇ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥੩॥
khot ay khot kamaavanaa aa-ay ga-i-aa pat kho-ay. | | 3| |
Pract icing falsehood again and again, people come and go in reincarnat ion, and forfeit
t heir honor. | | 3| |
ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹ ॥
naanak man samj aa-ee-ai gur kai sabad saalaah.
O Nanak, inst ruct your mind t hrough t he Word of t he Guru's Shabad, and praise t he
Lord.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਿਗ ਰਿਤਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਿਤਨਾਹ ॥
raam naam rang rat i-aa bhaar na bharam t inaah.
Those who are imbued wit h t he love of t he Name of t he Lord are not loaded down by
doubt .
ਹਿਰ ਜਿਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਿਨਰਭਉ ਹਿਰ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥
har j ap laahaa aglaa nirbha-o har man maah. | | 4| | 23| |
Those who chant t he Name of t he Lord earn great profit s; t he Fearless Lord abides
wit hin t heir minds. | | 4| | 23| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 2.
Siree Raag, First Mehl, Second House:
ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁ ਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਿਦਨ ਚਾਿਰ ॥
Dhan j oban ar fulrhaa naat hee-arhay din chaar.
Wealt h, t he beaut y of yout h and flowers are guest s for only a few days.
ਪਬਿਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਿਜਉ ਢਿਲ ਢੁ ਿਲ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥
paban kayray pat j i-o dhal dhul j ummanhaar. | | 1| |
Like t he leaves of t he wat er-lily, t hey wit her and fade and finally die. | | 1| |

ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ਲੈ ਿਪਆਿਰਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁ ਲਾ ॥
rang maan lai pi-aari-aa j aa j oban na-o hulaa.
Be happy, dear beloved, as long as your yout h is fresh and delight ful.
ਿਦਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁ ਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
din t horh-rhay t hakay bha-i-aa puraanaa cholaa. | | 1| | rahaa-o.
But your days are few-you have grown weary, and now your body has grown old.
| | 1| | Pause| |
ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁ ਲੇ ਜਾਇ ਸੁ ਤੇ ਜੀਰਾਿਣ ॥
saj an mayray rangulay j aa-ay sut ay j aaraan.
My playful friends have gone t o sleep in t he graveyard.
ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਡੁ ਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਿਣ ॥੨॥
ha
N
bhee vanj aa dumnee rovaa j heenee baan. | | 2| |
I n my double-mindedness, I shall have t o go as well. I cry in a feeble voice. | | 2| |
ਕੀ ਨ ਸੁ ਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥
kee na sunayhee goree-ay aapan kannee so-ay.
Haven't you heard t he call from beyond, O beaut iful soul-bride?
ਲਗੀ ਆਵਿਹ ਸਾਹੁ ਰੈ ਿਨਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥
lagee aavahi saahurai nit na pay-ee-aa ho-ay. | | 3| |
You must go t o your in-laws; you cannot st ay wit h your parent s forever. | | 3| |
ਨਾਨਕ ਸੁ ਤੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਿਵਰਤੀ ਸੰਿਨ ॥
naanak sut ee pay-ee-ai j aan virt ee sann.
O Nanak, know t hat she who sleeps in her parent s' home is plundered in broad
daylight .
ਗੁ ਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਿਨ ॥੪॥੨੪॥
gunaa gavaa-ee gant h-rhee avgan chalee bann. | | 4| | 24| |
She has lost her bouquet of merit s; gat hering one of demerit s, she depart s. | | 4| | 24| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂ ਜਾ ੨ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar dooj aa 2.
Siree Raag, First Mehl, Second House:

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਿਪ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥
aapay rasee-aa aap ras aapay ravanhaar.
He Himself is t he Enj oyer, and He Himself is t he Enj oyment . He Himself is t he
Ravisher of all.
ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥
aapay hovai cholrhaa aapay sayj bhat aar. | | 1| |
He Himself is t he Bride in her dress, He Himself is t he Bridegroom on t he bed. | | 1| |
ਰੰਿਗ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਿਹਬੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
rang rat aa mayraa saahib rav rahi-aa bharpoor. | | 1| | rahaa-o.
My Lord and Mast er is imbued wit h love; He is t ot ally permeat ing and pervading all.
| | 1| | Pause| |
ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁ ਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥
aapay maachhee machhulee aapay paanee j aal.
He Himself is t he fisherman and t he fish; He Himself is t he wat er and t he net .
ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਿਰ ਲਾਲੁ ॥੨॥
aapay j aal mankarhaa aapay andar laal. | | 2| |
He Himself is t he sinker, and He Himself is t he bait . | | 2| |
ਆਪੇ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਰੰਗੁ ਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥
aapay baho biDh rangulaa sakhee-ay mayraa laal.
He Himself loves in so many ways. O sist er soul-brides, He is my Beloved.
ਿਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥
nit ravai sohaaganee daykh hamaaraa haal. | | 3| |
He cont inually ravishes and enj oys t he happy soul-brides; j ust look at t he plight I am
in wit hout Him! | | 3| |
ਪਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥
paranvai naanak baynt ee t oo sarvar t oo hans.
Prays Nanak, please hear my prayer: You are t he pool, and You are t he soul-swan.

ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥
ka-ul t oo hai kavee-aa t oo hai aapay vaykh vigas. | | 4| | 25| |
You are t he lot us flower of t he day and You are t he wat er-lily of t he night . You
Yourself behold t hem, and blossom fort h in bliss. | | 4| | 25| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 3.
Siree Raag, First Mehl, Third House:
ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਿਲਲ ਆਪਾਉ ਸਾਿਰੰਗਪਾਣੀ ॥
ih t an Dhart ee beej karmaa karo salil aapaa-o saaringpaanee.
Make t his body t he field, and plant t he seed of good act ions. Wat er it wit h t he Name
of t he Lord, who holds all t he world in His Hands.
ਮਨੁ ਿਕਰਸਾਣੁ ਹਿਰ ਿਰਦੈ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਿਸ ਪਦੁ ਿਨਰਬਾਣੀ ॥੧॥
man kirsaan har ridai j ammaa-ay lai i-o paavas pad nirbaanee. | | 1| |
Let your mind be t he farmer; t he Lord shall sprout in your heart , and you shall at t ain
t he st at e of Nirvaanaa. | | 1| |
ਕਾਹੇ ਗਰਬਿਸ ਮੂ ੜੇ ਮਾਇਆ ॥
kaahay garbas moorhay maa-i-aa.
You fool! Why are you so proud of Maya?
ਿਪਤ ਸੁ ਤੋ ਸਗਲ ਕਾਲਤਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਿਹ ਨ ਅੰਿਤ ਸਖਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥
pit sut o sagal kaalt ar maat aa t ayray hohi na ant sakhaa-i-aa. rahaa-o.
Fat her, children, spouse, mot her and all relat ives-t hey shall not be your helpers in t he
end. | | Pause| |
ਿਬਖੈ ਿਬਕਾਰ ਦੁ ਸਟ ਿਕਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਤਿਜ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਿਧਆਈ ॥
bikhai bikaar dusat kirkhaa karay in t aj aat mai ho-ay Dhi-aa-ee.
So weed out evil, wickedness and corrupt ion; leave t hese behind, and let your soul
medit at e on God.
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਿਹ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਿਬਗਸੈ ਮਧੁ ਆਸਰਮਾਈ ॥੨॥
j ap t ap sanj am hohi j ab raakhay kamal bigsai maDh aasarmaa-ee. | | 2| |
When chant ing, aust ere medit at ion and self-discipline become your prot ect ors, t hen
t he lot us blossoms fort h, and t he honey t rickles out . | | 2| |

ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗਰਹੈ ਤੀਿਨ ਖੋੜਾ ਿਨਤ ਕਾਲੁ ਸਾਰੈ ॥
bees sapt aahro baasro sangrahai t een khorhaa nit kaal saarai.
Bring t he t went y-seven element s of t he body under your cont rol, and t hroughout t he
t hree st ages of life, remember deat h.
ਦਸ ਅਠਾਰ ਮੈ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਤਾਰੈ ॥੩॥੨੬॥
das at haar mai aprampro cheenai kahai naanak iv ayk taarai. | | 3| | 26| |
See t he I nfinit e Lord in t he t en direct ions, and in all t he variet y of nat ure. Says Nanak,
in t his way, t he One Lord shall carry you across. | | 3| | 26| |
Page 24
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 3.
Siree Raag, First Mehl, Third House:
ਅਮਲੁ ਕਿਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਸਬਦੋ ਕਿਰ ਸਚ ਕੀ ਆਬ ਿਨਤ ਦੇਿਹ ਪਾਣੀ ॥
amal kar Dhart ee beej sabdo kar sach kee aab nit deh paanee.
Make good deeds t he soil, and let t he Word of t he Shabad be t he seed; irrigat e it
cont inually wit h t he wat er of Trut h.
ਹੋਇ ਿਕਰਸਾਣੁ ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਿਭਸਤੁ ਦੋਜਕੁ ਮੂ ੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ ॥੧॥
ho-ay kirsaan eemaan j ammaa-ay lai bhisat doj ak moorhay ayv j aanee. | | 1| |
Become such a farmer, and fait h will sprout . This brings knowledge of heaven and
hell, you fool! | | 1| |
ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਿਹ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥
mat j aan seh galee paa-i-aa.
Do not t hink t hat your Husband Lord can be obt ained by mere words.
ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂ ਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤੁ ਿਬਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maal kai maanai roop kee sobhaa it biDhee j anam gavaa-i-aa. | | 1| | rahaa-o.
You are wast ing t his life in t he pride of wealt h and t he splendor of beaut y.
| | 1| | Pause| |

ਐਬ ਤਿਨ ਿਚਕੜੋ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੀਡਕੋ ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀ ਮੂ ਿਲ ਪਾਈ ॥
aib t an chikrho ih man meedko kamal kee saar nahee mool paa-ee.
The defect of t he body which leads t o sin is t he mud puddle, and t his mind is t he frog,
which does not appreciat e t he lot us flower at all.
ਭਉਰੁ ਉਸਤਾਦੁ ਿਨਤ ਭਾਿਖਆ ਬੋਲੇ ਿਕਉ ਬੂ ਝੈ ਜਾ ਨਹ ਬੁਝਾਈ ॥੨॥
bha-ur ust aad nit bhaakhi-aa bolay ki-o booj hai j aa nah buj haa-ee. | | 2| |
The bumble bee is t he t eacher who cont inually t eaches t he lesson. But how can one
underst and, unless one is made t o underst and? | | 2| |
ਆਖਣੁ ਸੁ ਨਣਾ ਪਉਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਮਾਇਆ ॥
aakhan sunnaa pa-un kee banee ih man rat aa maa-i-aa.
This speaking and list ening is like t he song of t he wind, for t hose whose minds are
colored by t he love of Maya.
ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਿਰ ਿਦਲਿਹ ਪਿਸੰਦੇ ਿਜਨੀ ਕਿਰ ਏਕੁ ਿਧਆਇਆ ॥੩॥
khasam kee nadar dilahi pasinday j inee kar ayk Dhi-aa-i-aa. | | 3| |
The Grace of t he Mast er is best owed upon t hose who medit at e on Him alone. They
are pleasing t o His Heart . | | 3| |
ਤੀਹ ਕਿਰ ਰਖੇ ਪੰਜ ਕਿਰ ਸਾਥੀ ਨਾਉ ਸੈਤਾਨੁ ਮਤੁ ਕਿਟ ਜਾਈ ॥
t eeh kar rakhay panj kar saat hee naa-o sait aan mat kat j aa-ee.
You may observe t he t hirt y fast s, and say t he five prayers each day, but 'Sat an' can
undo t hem.
ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਿਹ ਪੈ ਚਲਣਾ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਿਕਤ ਕੂ ਸੰਿਜਆਹੀ ॥੪॥੨੭॥
naanak aakhai raahi pai chalnaa maal Dhan kit koo sanj i-aahee. | | 4| | 27| |
Says Nanak, you will have t o walk on t he Pat h of Deat h, so why do you bot her t o
collect wealt h and propert y? | | 4| | 27| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Siree Raag, First Mehl, Fourt h House:
ਸੋਈ ਮਉਲਾ ਿਜਿਨ ਜਗੁ ਮਉਿਲਆ ਹਿਰਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ ॥
so-ee ma-ulaa j in j ag ma-oli-aa hari-aa kee-aa sansaaro.
He is t he Mast er who has made t he world bloom; He makes t he Universe blossom
fort h, fresh and green.

ਆਬ ਖਾਕੁ ਿਜਿਨ ਬੰਿਧ ਰਹਾਈ ਧੰਨੁ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੧॥
aab khaak j in banDh rahaa-ee Dhan sirj anhaaro. | | 1| |
He holds t he wat er and t he land in bondage. Hail t o t he Creat or Lord! | | 1| |
ਮਰਣਾ ਮੁਲਾ ਮਰਣਾ ॥
marnaa mulaa marnaa.
Deat h, O Mullah-deat h will come,
ਭੀ ਕਰਤਾਰਹੁ ਡਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bhee kart aarahu darnaa. | | 1| | rahaa-o.
so live in t he Fear of God t he Creat or. | | 1| | Pause| |
ਤਾ ਤੂ ਮੁਲਾ ਤਾ ਤੂ ਕਾਜੀ ਜਾਣਿਹ ਨਾਮੁ ਖੁਦਾਈ ॥
t aa t oo mulaa t aa t oo kaaj ee j aaneh naam khudaa-ee.
You are a Mullah, and you are a Qazi, only when you know t he Naam, t he Name of
God.
ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਪਿੜਆ ਹੋਵਿਹ ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈ ॥੨॥
j ay bahut ayraa parhi-aa hoveh ko rahai na bharee-ai paa-ee. | | 2| |
You may be very educat ed, but no one can remain when t he measure of life is full.
| | 2| |
ਸੋਈ ਕਾਜੀ ਿਜਿਨ ਆਪੁ ਤਿਜਆ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਆਧਾਰੋ ॥
so-ee kaaj ee j in aap t aj i-aa ik naam kee-aa aaDhaaro.
He alone is a Qazi, who renounces selfishness and conceit , and makes t he One Name
his Support .
ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਸਚਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰੋ ॥੩॥
hai bhee hosee j aa-ay na j aasee sachaa sirj anhaaro. | | 3| |
The True Creat or Lord is, and shall always be. He was not born; He shall not die. | | 3| |
ਪੰਜ ਵਖਤ ਿਨਵਾਜ ਗੁ ਜਾਰਿਹ ਪੜਿਹ ਕਤੇਬ ਕੁ ਰਾਣਾ ॥
panj vakhat nivaaj guj aareh parheh kat ayb kuraanaa.
You may chant your prayers five t imes each day; you may read t he Bible and t he
Koran.

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਗੋਰ ਸਦੇਈ ਰਿਹਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ॥੪॥੨੮॥
naanak aakhai gor saday-ee rahi-o peenaa khaanaa. | | 4| | 28| |
Says Nanak, t he grave is calling you, and now your food and drink are finished.
| | 4| | 28| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Siree Raag, First Mehl, Fourt h House:
ਏਕੁ ਸੁ ਆਨੁ ਦੁ ਇ ਸੁ ਆਨੀ ਨਾਿਲ ॥
ayk su-aan du-ay su-aanee naal.
The dogs of greed are wit h me.
ਭਲਕੇ ਭਉਕਿਹ ਸਦਾ ਬਇਆਿਲ ॥
bhalkay bha-ukahi sadaa ba-i-aal.
I n t he early morning, t hey cont inually bark at t he wind.
ਕੂ ੜੁ ਛੁ ਰਾ ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
koorh chhuraa mut haa murdaar.
Falsehood is my dagger; t hrough decept ion, I eat t he carcasses of t he dead.
ਧਾਣਕ ਰੂ ਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥
Dhaanak roop rahaa kart aar. | | 1| |
I live as a wild hunt er, O Creat or! | | 1| |
ਮੈ ਪਿਤ ਕੀ ਪੰਿਦ ਨ ਕਰਣੀ ਕੀ ਕਾਰ ॥
mai pat kee pand na karnee kee kaar.
I have not followed good advice, nor have I done good deeds.
ਹਉ ਿਬਗੜੈ ਰੂ ਿਪ ਰਹਾ ਿਬਕਰਾਲ ॥
ha-o bigrhai roop rahaa bikraal.
I am deformed and horribly disfigured.
ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
t ayraa ayk naam t aaray sansaar.
Your Name alone, Lord, saves t he world.

ਮੈ ਏਹਾ ਆਸ ਏਹੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai ayhaa aas ayho aaDhaar. | | 1| | rahaa-o.
This is my hope; t his is my support . | | 1| | Pause| |
ਮੁਿਖ ਿਨੰਦਾ ਆਖਾ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ॥
mukh nindaa aakhaa din raat .
Wit h my mout h I speak slander, day and night .
ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਿਤ ॥
par ghar j ohee neech sanaat .
I spy on t he houses of ot hers-I am such a wret ched low-life!
ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਤਿਨ ਵਸਿਹ ਚੰਡਾਲ ॥
kaam kroDh t an vaseh chandaal.
Unfulfilled sexual desire and unresolved anger dwell in my body, like t he out cast s who
cremat e t he dead.
ਧਾਣਕ ਰੂ ਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੨॥
Dhaanak roop rahaa kart aar. | | 2| |
I live as a wild hunt er, O Creat or! | | 2| |
ਫਾਹੀ ਸੁ ਰਿਤ ਮਲੂ ਕੀ ਵੇਸੁ ॥
faahee surat malookee vays.
I make plans t o t rap ot hers, alt hough I appear gent le.
ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠਗੀ ਦੇਸੁ ॥
ha-o t hagvaarhaa t hagee days.
I am a robber-I rob t he world.
ਖਰਾ ਿਸਆਣਾ ਬਹੁ ਤਾ ਭਾਰੁ ॥
kharaa si-aanaa bahut aa bhaar.
I am very clever-I carry loads of sin.
ਧਾਣਕ ਰੂ ਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੩॥
Dhaanak roop rahaa kart aar. | | 3| |
I live as a wild hunt er, O Creat or! | | 3| |

ਮੈ ਕੀਤਾ ਨ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰੁ ॥
mai keet aa na j aat aa haraamkhor.
I have not appreciat ed what You have done for me, Lord; I t ake from ot hers and
exploit t hem.
ਹਉ ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਾ ਦੁ ਸਟੁ ਚੋਰੁ ॥
ha-o ki-aa muhu daysaa dusat chor.
What face shall I show You, Lord? I am a sneak and a t hief.
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai beechaar.
Nanak describes t he st at e of t he lowly.
ਧਾਣਕ ਰੂ ਿਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥੪॥੨੯॥
Dhaanak roop rahaa kart aar. | | 4| | 29| |
I live as a wild hunt er, O Creat or! | | 4| | 29| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Siree Raag, First Mehl, Fourt h House:
ਏਕਾ ਸੁ ਰਿਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀਅ ॥
aykaa surat j ayt ay hai j ee-a.
There is one awareness among all creat ed beings.
ਸੁ ਰਿਤ ਿਵਹੂ ਣਾ ਕੋਇ ਨ ਕੀਅ ॥
surat vihoonaa ko-ay na kee-a.
None have been creat ed wit hout t his awareness.
Page 25
ਜੇਹੀ ਸੁ ਰਿਤ ਤੇਹਾ ਿਤਨ ਰਾਹੁ ॥
j ayhee surat t ayhaa t in raahu.
As is t heir awareness, so is t heir way.

ਲੇਖਾ ਇਕੋ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੧॥
laykhaa iko aavhu j aahu. | | 1| |
According t o t he account of our act ions, we come and go in reincarnat ion. | | 1| |
ਕਾਹੇ ਜੀਅ ਕਰਿਹ ਚਤੁਰਾਈ ॥
kaahay j ee-a karahi chat uraa-ee.
Why, O soul, do you t ry such clever t ricks?
ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਿਢਲ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
layvai dayvai dhil na paa-ee. | | 1| | rahaa-o.
Taking away and giving back, God does not delay. | | 1| | Pause| |
ਤੇਰੇ ਜੀਅ ਜੀਆ ਕਾ ਤੋਿਹ ॥
t ayray j ee-a j ee-aa kaa t ohi.
All beings belong t o You; all beings are Yours. O Lord and Mast er,
ਿਕਤ ਕਉ ਸਾਿਹਬ ਆਵਿਹ ਰੋਿਹ ॥
kit ka-o saahib aavahi rohi.
how can You become angry wit h t hem?
ਜੇ ਤੂ ਸਾਿਹਬ ਆਵਿਹ ਰੋਿਹ ॥
j ay t oo saahib aavahi rohi.
Even if You, O Lord and Mast er, become angry wit h t hem,
ਤੂ ਓਨਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਿਹ ॥੨॥
t oo onaa kaa t ayray ohi. | | 2| |
st ill, You are t heirs, and t hey are Yours. | | 2| |
ਅਸੀ ਬੋਲਿਵਗਾੜ ਿਵਗਾੜਹ ਬੋਲ ॥
asee bolvigaarh vigaarhah bol.
We are foul-mout hed; we spoil everyt hing wit h our foul words.
ਤੂ ਨਦਰੀ ਅੰਦਿਰ ਤੋਲਿਹ ਤੋਲ ॥
t oo nadree andar t oleh t ol.
You weigh us in t he balance of Your Glance of Grace.

ਜਹ ਕਰਣੀ ਤਹ ਪੂ ਰੀ ਮਿਤ ॥
j ah karnee t ah pooree mat .
When one's act ions are right , t he underst anding is perfect .
ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਘਟੇ ਘਿਟ ॥੩॥
karnee baaj hahu ghat ay ghat . | | 3| |
Wit hout good deeds, it becomes more and more deficient . | | 3| |
ਪਰਣਵਿਤ ਨਾਨਕ ਿਗਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਇ ॥
paranvat naanak gi-aanee kaisaa ho-ay.
Prays Nanak, what is t he nat ure of t he spirit ual people?
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂ ਝੈ ਸੋਇ ॥
aap pachhaanai booj hai so-ay.
They are self-realized; t hey underst and God.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
gur parsaad karay beechaar.
By Guru's Grace, t hey cont emplat e Him;
ਸੋ ਿਗਆਨੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੩੦॥
so gi-aanee dargeh parvaan. | | 4| | 30| |
such spirit ual people are honored in His Court . | | 4| | 30| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Siree Raag, First Mehl, Fourt h House:
ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਮੈ ਮਛੁ ਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤੁ ਲਹਾ ॥
t oo daree-aa-o daanaa beenaa mai machhulee kaisay ant lahaa.
You are t he River, All-knowing and All-seeing. I am j ust a fish-how can I find Your
limit ?
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਤੂ ਹੈ ਤੁਝ ਤੇ ਿਨਕਸੀ ਫੂ ਿਟ ਮਰਾ ॥੧॥
j ah j ah daykhaa t ah t ah t oo hai t uj h t ay niksee foot maraa. | | 1| |
Wherever I look, You are t here. Out side of You, I would burst and die. | | 1| |

ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਉ ਨ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ ॥
na j aanaa may-o na j aanaa j aalee.
I do not know of t he fisherman, and I do not know of t he net .
ਜਾ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਤਾ ਤੁਝੈ ਸਮਾਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j aa dukh laagai t aa t uj hai samaalee. | | 1| | rahaa-o.
But when t he pain comes, t hen I call upon You. | | 1| | Pause| |
ਤੂ ਭਰਪੂ ਿਰ ਜਾਿਨਆ ਮੈ ਦੂ ਿਰ ॥
t oo bharpoor j aani-aa mai door.
You are present everywhere. I had t hought t hat You were far away.
ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂ ਿਰ ॥
j o kachh karee so t ayrai hadoor.
What ever I do, I do in Your Presence.
ਤੂ ਦੇਖਿਹ ਹਉ ਮੁਕਿਰ ਪਾਉ ॥
t oo daykheh ha-o mukar paa-o.
You see all my act ions, and yet I deny t hem.
ਤੇਰੈ ਕੰਿਮ ਨ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ॥੨॥
t ayrai kamm na t ayrai naa-ay. | | 2| |
I have not worked for You, or Your Name. | | 2| |
ਜੇਤਾ ਦੇਿਹ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ ॥
j ayt aa deh t ayt aa ha-o khaa-o.
What ever You give me, t hat is what I eat .
ਿਬਆ ਦਰੁ ਨਾਹੀ ਕੈ ਦਿਰ ਜਾਉ ॥
bi-aa dar naahee kai dar j aa-o.
There is no ot her door-unt o which door should I go?
ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
naanak ayk kahai ardaas.
Nanak offers t his one prayer:

ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਿਸ ॥੩॥
j ee-o pind sabh t ayrai paas. | | 3| |
t his body and soul are t ot ally Yours. | | 3| |
ਆਪੇ ਨੇੜੈ ਦੂ ਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪੇ ਮੰਿਝ ਿਮਆਨ` ॥
aapay nayrhai door aapay hee aapay manj h mi-aano.
He Himself is near, and He Himself is far away; He Himself is in-bet ween.
ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁ ਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ` ॥
aapay vaykhai sunay aapay hee kudrat karay j ahaano.
He Himself beholds, and He Himself list ens. By His Creat ive Power, He creat ed t he
world.
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਹੁ ਕਮੁ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ` ॥ ੪॥੩੧॥
j o t is bhaavai naankaa hukam so-ee parvaano. | | 4| | 31| |
What ever pleases Him, O Nanak-t hat Command is accept able. | | 4| | 31| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 4.
Siree Raag, First Mehl, Fourt h House:
ਕੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਿਨ ਮਾਨੁ ॥
keet aa kahaa karay man maan.
Why should t he creat ed beings feel pride in t heir minds?
ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਿਥ ਦਾਨੁ ॥
dayvanhaaray kai hat h daan.
The Gift is in t he Hands of t he Great Giver.
ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ ॥
bhaavai day-ay na day-ee so-ay.
As it pleases Him, He may give, or not give.
ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਿਹਐ ਿਕਆ ਹੋਇ ॥੧॥
keet ay kai kahi-ai ki-aa ho-ay. | | 1| |
What can be done by t he order of t he creat ed beings? | | 1| |

ਆਪੇ ਸਚੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਸਚੁ ॥
aapay sach bhaavai t is sach.
He Himself is True; Trut h is pleasing t o His Will.
ਅੰਧਾ ਕਚਾ ਕਚੁ ਿਨਕਚੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
anDhaa kachaa kach nikach. | | 1| | rahaa-o.
The spirit ually blind are unripe and imperfect , inferior and wort hless. | | 1| | Pause| |
ਜਾ ਕੇ ਰੁ ਖ ਿਬਰਖ ਆਰਾਉ ॥
j aa kay rukh birakh aaraa-o.
The One who owns t he t rees of t he forest and t he plant s of t he garden
ਜੇਹੀ ਧਾਤੁ ਤੇਹਾ ਿਤਨ ਨਾਉ ॥
j ayhee Dhaat t ayhaa t in naa-o.
-according t o t heir nat ure, He gives t hem all t heir names.
ਫੁ ਲੁ ਭਾਉ ਫਲੁ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇ ॥
ful bhaa-o fal likhi-aa paa-ay.
The Flower and t he Fruit of t he Lord's Love are obt ained by pre-ordained dest iny.
ਆਿਪ ਬੀਿਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇ ॥੨॥
aap beej aapay hee khaa-ay. | | 2| |
As we plant , so we harvest and eat . | | 2| |
ਕਚੀ ਕੰਧ ਕਚਾ ਿਵਿਚ ਰਾਜੁ ॥
kachee kanDh kachaa vich raaj .
The wall of t he body is t emporary, as is t he soul-mason wit hin it .
ਮਿਤ ਅਲੂ ਣੀ ਿਫਕਾ ਸਾਦੁ ॥
mat aloonee fikaa saad.
The flavor of t he int ellect is bland and insipid wit hout t he Salt .
ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥
naanak aanay aavai raas.
O Nanak, as He wills, He makes t hings right .

ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਸਾਬਾਿਸ ॥੩॥੩੨॥
vin naavai naahee saabaas. | | 3| | 32| |
Wit hout t he Name, no one is approved. | | 3| | 32| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 5.
Siree Raag, First Mehl, Fift h House:
ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲੈ ਨਹ ਘਾਉ ਕਟਾਰਾ ਕਿਰ ਸਕੈ ॥
achhal chhalaa-ee nah chhalai nah ghaa-o kat aaraa kar sakai.
The Undeceiveable is not deceived by decept ion. He cannot be wounded by any
dagger.
ਿਜਉ ਸਾਿਹਬੁ ਰਾਖੈ ਿਤਉ ਰਹੈ ਇਸੁ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ ॥੧॥
j i-o saahib raakhai t i-o rahai is lobhee kaa j ee-o t al palai. | | 1| |
As our Lord and Mast er keeps us, so do we exist . The soul of t his greedy person is
t ossed t his way and t hat . | | 1| |
ਿਬਨੁ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਿਕਉ ਜਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin t ayl deevaa ki-o j alai. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he oil, how can t he lamp be lit ? | | 1| | Pause| |
ਪੋਥੀ ਪੁ ਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ॥ ਭਉ ਵਟੀ ਇਤੁ ਤਿਨ ਪਾਈਐ ॥
pot hee puraan kamaa-ee-ai. bha-o vat ee it t an paa-ee-ai.
Let t he reading of your prayer book be t he oil, and let t he Fear of God be t he wick for
t he lamp of t his body.
ਸਚੁ ਬੂ ਝਣੁ ਆਿਣ ਜਲਾਈਐ ॥੨॥
sach booj han aan j alaa-ee-ai. | | 2| |
Light t his lamp wit h t he underst anding of Trut h. | | 2| |
ਇਹੁ ਤੇਲੁ ਦੀਵਾ ਇਉ ਜਲੈ ॥
ih t ayl deevaa i-o j alai.
Use t his oil t o light t his lamp.
ਕਿਰ ਚਾਨਣੁ ਸਾਿਹਬ ਤਉ ਿਮਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar chaanan saahib t a-o milai. | | 1| | rahaa-o.
Light it , and meet your Lord and Mast er. | | 1| | Pause| |

ਇਤੁ ਤਿਨ ਲਾਗੈ ਬਾਣੀਆ ॥
it t an laagai baanee-aa.
This body is soft ened wit h t he Word of t he Guru's Bani;
ਸੁ ਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥
sukh hovai sayv kamaanee-aa.
you shall find peace, doing seva (selfless service).
Page 26
ਸਭ ਦੁ ਨੀਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀਆ ॥੩॥
sabh dunee-aa aavan j aanee-aa. | | 3| |
All t he world cont inues coming and going in reincarnat ion. | | 3| |
ਿਵਿਚ ਦੁ ਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥
vich dunee-aa sayv kamaa-ee-ai.
I n t he midst of t his world, do seva,
ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥
t aa dargeh baisan paa-ee-ai.
and you shall be given a place of honor in t he Court of t he Lord.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁ ਡਾਈਐ ॥੪॥੩੩॥
kaho naanak baah ludaa-ee-ai. | | 4| | 33| |
Says Nanak, swing your arms in j oy! | | 4| | 33| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧
sireeraag mehlaa 3 ghar 1
Siree Raag, Third Mehl, First House:
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:

ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕ ਿਚਿਤ ਭਾਇ ॥
ha-o sat gur sayvee aapnaa ik man ik chit bhaa-ay.
I serve my True Guru wit h single-minded devot ion, and lovingly focus my
consciousness on Him.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥੁ ਹੈ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
sat gur man kaamnaa t irat h hai j is no day-ay buj haa-ay.
The True Guru is t he mind's desire and t he sacred shrine of pilgrimage, for t hose unt o
whom He has given t his underst anding.
ਮਨ ਿਚੰਿਦਆ ਵਰੁ ਪਾਵਣਾ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇ ॥
man chindi-aa var paavnaa j o ichhai so fal paa-ay.
The blessings of t he wishes of t he mind are obt ained, and t he fruit s of one's desires.
ਨਾਉ ਿਧਆਈਐ ਨਾਉ ਮੰਗੀਐ ਨਾਮੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇ ॥੧॥
naa-o Dhi-aa-ee-ai naa-o mangee-ai naamay sahj samaa-ay. | | 1| |
Medit at e on t he Name, worship t he Name, and t hrough t he Name, you shall be
absorbed in int uit ive peace and poise. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ਿਤਖ ਜਾਇ ॥
man mayray har ras chaakh t ikh j aa-ay.
O my mind, drink in t he Sublime Essence of t he Lord, and your t hirst shall be
quenched.
ਿਜਨੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚਾਿਖਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j inee gurmukh chaakhi-aa sehj ay rahay samaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Those Gurmukhs who have t ast ed it remain int uit ively absorbed in t he Lord.
| | 1| | Pause| |
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
j inee sat gur sayvi-aa t inee paa-i-aa naam niDhaan.
Those who serve t he True Guru obt ain t he Treasure of t he Naam.
ਅੰਤਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਚੂ ਕਾ ਮਿਨ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ant ar har ras rav rahi-aa chookaa man abhimaan.
Deep wit hin, t hey are drenched wit h t he Essence of t he Lord, and t he egot ist ical pride
of t he mind is subdued.

ਿਹਰਦੈ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਲਾਗਾ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥
hirdai kamal pargaasi-aa laagaa sahj Dhi-aan.
The heart -lot us blossoms fort h, and t hey int uit ively cent er t hemselves in medit at ion.
ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਾਇਆ ਦਰਗਿਹ ਮਾਨੁ ॥੨॥
man nirmal har rav rahi-aa paa-i-aa dargahi maan. | | 2| |
Their minds become pure, and t hey remain immersed in t he Lord; t hey are honored in
His Court . | | 2| |
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਿਵਰਲੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥
sat gur sayvan aapnaa t ay virlay sansaar.
Those who serve t he True Guru in t his world are very rare.
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਿਰ ਕੈ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥
ha-umai mamt aa maar kai har raakhi-aa ur Dhaar.
Those who keep t he Lord enshrined in t heir heart s subdue egot ism and
possessiveness.
ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਿਜਨਾ ਨਾਮੇ ਲਗਾ ਿਪਆਰੁ ॥
ha-o t in kai balihaarnai j inaa naamay lagaa pi-aar.
I am a sacrifice t o t hose who are in love wit h t he Naam.
ਸੇਈ ਸੁ ਖੀਏ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਿਜਨਾ ਨਾਮੁ ਅਖੁਟੁ ਅਪਾਰੁ ॥੩॥
say-ee sukhee-ay chahu j ugee j inaa naam akhut apaar. | | 3| |
Those who at t ain t he I nexhaust ible Name of t he I nfinit e Lord remain happy
t hroughout t he four ages. | | 3| |
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਚੂ ਕੈ ਮੋਹ ਿਪਆਸ ॥
gur mili-ai naam paa-ee-ai chookai moh pi-aas.
Meet ing wit h t he Guru, t he Naam is obt ained, and t he t hirst of emot ional at t achment
depart s.
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਉਦਾਸੁ ॥
har sayt ee man rav rahi-aa ghar hee maahi udaas.
When t he mind is permeat ed wit h t he Lord, one remains det ached wit hin t he home of
t he heart .

ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਆਇਆ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥
j inaa har kaa saad aa-i-aa ha-o t in balihaarai j aas.
I am a sacrifice t o t hose who enj oy t he Sublime Tast e of t he Lord.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥੪॥੧॥੩੪॥
naanak nadree paa-ee-ai sach naam gunt aas. | | 4| | 1| | 34| |
O Nanak, by His Glance of Grace, t he True Name, t he Treasure of Excellence, is
obt ained. | | 4| | 1| | 34| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਬਹੁ ਭੇਖ ਕਿਰ ਭਰਮਾਈਐ ਮਿਨ ਿਹਰਦੈ ਕਪਟੁ ਕਮਾਇ ॥
baho bhaykh kar bharmaa-ee-ai man hirdai kapat kamaa-ay.
People wear all sort s of cost umes and wander all around, but in t heir heart s and
minds, t hey pract ice decept ion.
ਹਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਮਿਰ ਿਵਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥
har kaa mahal na paav-ee mar vist aa maahi samaa-ay. | | 1| |
They do not at t ain t he Mansion of t he Lord's Presence, and aft er deat h, t hey sink int o
manure. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਿਗਰਹ ਹੀ ਮਾਿਹ ਉਦਾਸੁ ॥
man ray garih hee maahi udaas.
O mind, remain det ached in t he midst of your household.
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sach sanj am karnee so karay gurmukh ho-ay pargaas. | | 1| | rahaa-o.
Pract icing t rut h, self-discipline and good deeds, t he Gurmukh is enlight ened.
| | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਜੀਿਤਆ ਗਿਤ ਮੁਕਿਤ ਘਰੈ ਮਿਹ ਪਾਇ ॥
gur kai sabad man j eet i-aa gat mukat gharai meh paa-ay.
Through t he Word of t he Guru's Shabad, t he mind is conquered, and one at t ains t he
St at e of Liberat ion in one's own home.

ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥੨॥
har kaa naam Dhi-aa-ee-ai sat sangat mayl milaa-ay. | | 2| |
So medit at e on t he Name of t he Lord; j oin and merge wit h t he Sat Sangat , t he True
Congregat ion. | | 2| |
ਜੇ ਲਖ ਇਸਤਰੀਆ ਭੋਗ ਕਰਿਹ ਨਵ ਖੰਡ ਰਾਜੁ ਕਮਾਿਹ ॥
j ay lakh ist aree-aa bhog karahi nav khand raaj kamaahi.
You may enj oy t he pleasures of hundreds of t housands of women, and rule t he nine
cont inent s of t he world.
ਿਬਨੁ ਸਤਗੁ ਰ ਸੁ ਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਿਹ ॥੩॥
bin sat gur sukh na paav-ee fir fir j onee paahi. | | 3| |
But wit hout t he True Guru, you will not find peace; you will be reincarnat ed over and
over again. | | 3| |
ਹਿਰ ਹਾਰੁ ਕੰਿਠ ਿਜਨੀ ਪਿਹਿਰਆ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
har haar kant h j inee pahiri-aa gur charnee chit laa-ay.
Those who wear t he Necklace of t he Lord around t heir necks, and focus t heir
consciousness on t he Guru's Feet
ਿਤਨਾ ਿਪਛੈ ਿਰਿਧ ਿਸਿਧ ਿਫਰੈ ਓਨਾ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੪॥
t inaa pichhai riDh siDh firai onaa t il na t amaa-ay. | | 4| |
-wealt h and supernat ural spirit ual powers follow t hem, but t hey do not care for such
t hings at all. | | 4| |
ਜੋ ਪਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥
j o parabh bhaavai so t hee-ai avar na karnaa j aa-ay.
What ever pleases God's Will comes t o pass. Not hing else can be done.
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਨਾਮੁ ਲੈ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥੫॥੨॥੩੫॥
j an naanak j eevai naam lai har dayvhu sahj subhaa-ay. | | 5| | 2| | 35| |
Servant Nanak lives by chant ing t he Naam. O Lord, please give it t o me, in Your
Nat ural Way. | | 5| | 2| | 35| |

Page 27
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 3 ghar 1.
Siree Raag, Third Mehl, First House:
ਿਜਸ ਹੀ ਕੀ ਿਸਰਕਾਰ ਹੈ ਿਤਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
j is hee kee sirkaar hai t is hee kaa sabh ko-ay.
Everyone belongs t o t he One who rules t he Universe.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਘਿਟ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥
gurmukh kaar kamaavnee sach ghat pargat ho-ay.
The Gurmukh pract ices good deeds, and t he t rut h is revealed in t he heart .
ਅੰਤਿਰ ਿਜਸ ਕੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
ant ar j is kai sach vasai sachay sachee so-ay.
True is t he reput at ion of t he t rue, wit hin whom t rut h abides.
ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁ ੜਿਹ ਿਤਨ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥੧॥
sach milay say na vichhurheh t in nij ghar vaasaa ho-ay. | | 1| |
Those who meet t he True Lord are not separat ed again; t hey come t o dwell in t he
home of t he self deep wit hin. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray raam mai har bin avar na ko-ay.
O my Lord! Wit hout t he Lord, I have no ot her at all.
ਸਤਗੁ ਰੁ ਸਚੁ ਪਰਭੁ ਿਨਰਮਲਾ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sat gur sach parabh nirmalaa sabad milaavaa ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
The True Guru leads us t o meet t he I mmaculat e True God t hrough t he Word of His
Shabad. | | 1| | Pause| |
ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਸੋ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਿਜਸ ਨਉ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥
sabad milai so mil rahai j is na-o aapay la-ay milaa-ay.
One whom t he Lord merges int o Himself is merged in t he Shabad, and remains so
merged.

ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਕੋ ਨਾ ਿਮਲੈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
dooj ai bhaa-ay ko naa milai fir fir aavai j aa-ay.
No one merges wit h Him t hrough t he love of dualit y; over and over again, t hey come
and go in reincarnat ion.
ਸਭ ਮਿਹ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਏਕੋ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
sabh meh ik varat daa ayko rahi-aa samaa-ay.
The One Lord permeat es all. The One Lord is pervading everywhere.
ਿਜਸ ਨਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਸੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥
j is na-o aap da-i-aal ho-ay so gurmukh naam samaa-ay. | | 2| |
That Gurmukh, unt o whom t he Lord shows His Kindness, is absorbed in t he Naam, t he
Name of t he Lord. | | 2| |
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਜੋਤਕੀ ਵਾਦ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥
parh parh pandit j ot kee vaad karahi beechaar.
Aft er all t heir reading, t he Pandit s, t he religious scholars, and t he ast rologers argue
and debat e.
ਮਿਤ ਬੁਿਧ ਭਵੀ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਤਿਰ ਲੋਭ ਿਵਕਾਰੁ ॥
mat buDh bhavee na buj h-ee ant ar lobh vikaar.
Their int ellect and underst anding are pervert ed; t hey j ust don't underst and. They are
filled wit h greed and corrupt ion.
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਦੇ ਭਰਿਮ ਭਰਿਮ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
lakh cha-oraaseeh bharamday bharam bharam ho-ay khu-aar.
Through 8.4 million incarnat ions t hey wander lost and confused; t hrough all t heir
wandering and roaming, t hey are ruined.
ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੩॥
poorab likhi-aa kamaavanaa ko-ay na mayt anhaar. | | 3| |
They act according t o t heir pre-ordained dest iny, which no one can erase. | | 3| |
ਸਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
sat gur kee sayvaa gaakh-rhee sir deej ai aap gavaa-ay.
I t is very difficult t o serve t he True Guru. Surrender your head; give up your
selfishness.

ਸਬਿਦ ਿਮਲਿਹ ਤਾ ਹਿਰ ਿਮਲੈ ਸੇਵਾ ਪਵੈ ਸਭ ਥਾਇ ॥
sabad mileh t aa har milai sayvaa pavai sabh t haa-ay.
Realizing t he Shabad, one meet s wit h t he Lord, and all one's service is accept ed.
ਪਾਰਿਸ ਪਰਿਸਐ ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥
paaras parsi-ai paaras ho-ay j ot ee j ot samaa-ay.
By personally experiencing t he Personalit y of t he Guru, one's own personalit y is
uplift ed, and one's light merges int o t he Light .
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਸਤਗੁ ਰੁ ਿਮਿਲਆ ਆਇ ॥੪॥
j in ka-o poorab likhi-aa t in sat gur mili-aa aa-ay. | | 4| |
Those who have such pre-ordained dest iny come t o meet t he True Guru. | | 4| |
ਮਨ ਭੁ ਖਾ ਭੁ ਖਾ ਮਤ ਕਰਿਹ ਮਤ ਤੂ ਕਰਿਹ ਪੂ ਕਾਰ ॥
man bhukhaa bhukhaa mat karahi mat t oo karahi pookaar.
O mind, don't cry out t hat you are hungry, always hungry; st op complaining.
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਜਿਨ ਿਸਰੀ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
lakh cha-oraaseeh j in siree sabhsai day-ay aDhaar.
The One who creat ed t he 8.4 million species of beings gives sust enance t o all.
ਿਨਰਭਉ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰ ॥
nirbha-o sadaa da-i-aal hai sabhnaa kardaa saar.
The Fearless Lord is forever Merciful; He t akes care of all.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੁਝੀਐ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥੫॥੩॥੩੬॥
naanak gurmukh buj hee-ai paa-ee-ai mokh du-aar. | | 5| | 3| | 36| |
O Nanak, t he Gurmukh underst ands, and finds t he Door of Liberat ion. | | 5| | 3| | 36| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਜਨੀ ਸੁ ਿਣ ਕੈ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ॥
j inee sun kai mani-aa t inaa nij ghar vaas.
Those who hear and believe, find t he home of t he self deep wit hin.

ਗੁ ਰਮਤੀ ਸਾਲਾਿਹ ਸਚੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
gurmat ee saalaahi sach har paa-i-aa gunt aas.
Through t he Guru's Teachings, t hey praise t he True Lord; t hey find t he Lord, t he
Treasure of Excellence.
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥
sabad rat ay say nirmalay ha-o sad balihaarai j aas.
At t uned t o t he Word of t he Shabad, t hey are immaculat e and pure. I am forever a
sacrifice t o t hem.
ਿਹਰਦੈ ਿਜਨ ਕੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਿਤਤੁ ਘਿਟ ਹੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
hirdai j in kai har vasai t it ghat hai pargaas. | | 1| |
Those people, wit hin whose heart s t he Lord abides, are radiant and enlight ened. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਿਧਆਇ ॥
man mayray har har nirmal Dhi-aa-ay.
O my mind, medit at e on t he I mmaculat e Lord, Har, Har.
ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਿਜਨ ਕਉ ਿਲਿਖਆ ਸੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhur mast ak j in ka-o likhi-aa say gurmukh rahay liv laa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Those whose have such pre-ordained dest iny writ t en on t heir foreheads-t hose
Gurmukhs remain absorbed in t he Lord's Love. | | 1| | Pause| |
ਹਿਰ ਸੰਤਹੁ ਦੇਖਹੁ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
har sant ahu daykhhu nadar kar nikat vasai bharpoor.
O Saint s, see clearly t hat t he Lord is near at hand; He is pervading everywhere.
ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਜਨੀ ਪਛਾਿਣਆ ਸੇ ਦੇਖਿਹ ਸਦਾ ਹਦੂ ਿਰ ॥
gurmat j inee pachhaani-aa say daykheh sadaa hadoor.
Those who follow t he Guru's Teachings realize Him, and see Him Ever-present .
ਿਜਨ ਗੁ ਣ ਿਤਨ ਸਦ ਮਿਨ ਵਸੈ ਅਉਗੁ ਣਵੰਿਤਆ ਦੂ ਿਰ ॥
j in gun t in sad man vasai a-ugunvant i-aa door.
He dwells forever in t he minds of t he virt uous. He is far removed from t hose wort hless
people who lack virt ue.

ਮਨਮੁਖ ਗੁ ਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਰਦੇ ਝੂਿਰ ॥੨॥
manmukh gun t ai baahray bin naavai marday j hoor. | | 2| |
The self-willed manmukhs are t ot ally wit hout virt ue. Wit hout t he Name, t hey die in
frust rat ion. | | 2| |
ਿਜਨ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰੂ ਸੁ ਿਣ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਮਿਨ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥
j in sabad guroo sun mani-aa t in man Dhi-aa-i-aa har so-ay.
Those who hear and believe in t he Word of t he Guru's Shabad, medit at e on t he Lord
in t heir minds.
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਤੀ ਰਿਤਆ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
an-din bhagt ee rat i-aa man t an nirmal ho-ay.
Night and day, t hey are st eeped in devot ion; t heir minds and bodies become pure.
ਕੂ ੜਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁ ੰਭ ਕਾ ਿਬਨਿਸ ਜਾਇ ਦੁ ਖੁ ਰੋਇ ॥
koorhaa rang kasumbh kaa binas j aa-ay dukh ro-ay.
The color of t he world is false and weak; when it washes away, people cry out in pain.
ਿਜਸੁ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਓਹੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਹੋਇ ॥੩॥
j is andar naam pargaas hai oh sadaa sadaa t hir ho-ay. | | 3| |
Those who have t he Radiant Light of t he Naam wit hin, become st eady and st able,
forever and ever. | | 3| |
Page 28
ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇ ਕੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ih j anam padaarat h paa-ay kai har naam na chayt ai liv laa-ay.
The blessing of t his human life has been obt ained, but st ill, people do not lovingly
focus t heir t hought s on t he Name of t he Lord.
ਪਿਗ ਿਖਿਸਐ ਰਹਣਾ ਨਹੀ ਆਗੈ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਇ ॥
pag khisi-ai rahnaa nahee aagai t ha-ur na paa-ay.
Their feet slip, and t hey cannot st ay here any longer. And in t he next world, t hey find
no place of rest at all.

ਓਹ ਵੇਲਾ ਹਿਥ ਨ ਆਵਈ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁ ਤਾਇ ॥
oh vaylaa hat h na aavee ant ga-i-aa pachhut aa-ay.
This opport unit y shall not come again. I n t he end, t hey depart , regret t ing and
repent ing.
ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥
j is nadar karay so ubrai har sayt ee liv laa-ay. | | 4| |
Those whom t he Lord blesses wit h His Glance of Grace are saved; t hey are lovingly
at t uned t o t he Lord. | | 4| |
ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਿਖ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
daykhaa daykhee sabh karay manmukh booj h na paa-ay.
They all show off and pret end, but t he self-willed manmukhs do not underst and.
ਿਜਨ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਹਰਦਾ ਸੁ ਧੁ ਹੈ ਸੇਵ ਪਈ ਿਤਨ ਥਾਇ ॥
j in gurmukh hirdaa suDh hai sayv pa-ee t in t haa-ay.
Those Gurmukhs who are pure of heart -t heir service is accept ed.
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਹਿਰ ਿਨਤ ਪੜਿਹ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਸਮਾਇ ॥
har gun gaavahi har nit parheh har gun gaa-ay samaa-ay.
They sing t he Glorious Praise of t he Lord; t hey read about t he Lord each day. Singing
t he Praise of t he Lord, t hey merge in absorpt ion.
ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹੈ ਿਜ ਨਾਿਮ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੫॥੪॥੩੭॥
naanak t in kee banee sadaa sach hai j e naam rahay liv laa-ay. | | 5| | 4| | 37| |
O Nanak, t he words of t hose who are lovingly at t uned t o t he Naam are t rue forever.
| | 5| | 4| | 37| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਜਨੀ ਇਕ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਗੁ ਰਮਤੀ ਵੀਚਾਿਰ ॥
j inee ik man naam Dhi-aa-i-aa gurmat ee veechaar.
Those who medit at e single-mindedly on t he Naam, and cont emplat e t he Teachings of
t he Guru

ਿਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥
t in kay mukh sad uj lay t it sachai darbaar.
-t heir faces are forever radiant in t he Court of t he True Lord.
ਓਇ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੀਵਿਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਿਪਆਿਰ ॥੧॥
o-ay amrit peeveh sadaa sadaa sachai naam pi-aar. | | 1| |
They drink in t he Ambrosial Nect ar forever and ever, and t hey love t he True Name.
| | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gurmukh sadaa pat ho-ay.
O Siblings of Dest iny, t he Gurmukhs are honored forever.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har har sadaa Dhi-aa-ee-ai mal ha-umai kadhai Dho-ay. | | 1| | rahaa-o.
They medit at e forever on t he Lord, Har, Har, and t hey wash off t he filt h of egot ism.
| | 1| | Pause| |
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਪਿਤ ਜਾਇ ॥
manmukh naam na j aannee vin naavai pat j aa-ay.
The self-willed manmukhs do not know t he Naam. Wit hout t he Name, t hey lose t heir
honor.
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਓ ਲਾਗੇ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
sabdai saad na aa-i-o laagay dooj ai bhaa-ay.
They do not savor t he Tast e of t he Shabad; t hey are at t ached t o t he love of dualit y.
ਿਵਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪਵਿਹ ਿਵਿਚ ਿਵਸਟਾ ਸੇ ਿਵਸਟਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੨॥
vist aa kay keerhay paveh vich vist aa say vist aa maahi samaa-ay. | | 2| |
They are worms in t he filt h of manure. They fall int o manure, and int o manure t hey
are absorbed. | | 2| |
ਿਤਨ ਕਾ ਜਨਮੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੋ ਚਲਿਹ ਸਤਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
t in kaa j anam safal hai j o chaleh sat gur bhaa-ay.
Fruit ful are t he lives of t hose who walk in harmony wit h t he Will of t he True Guru.

ਕੁ ਲੁ ਉਧਾਰਿਹ ਆਪਣਾ ਧੰਨੁ ਜਣੇਦੀ ਮਾਇ ॥
kul uDhaareh aapnaa Dhan j anaydee maa-ay.
Their families are saved; blessed are t he mot hers who gave birt h t o t hem.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਜਸ ਨਉ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੩॥
har har naam Dhi-aa-ee-ai j is na-o kirpaa karay raj aa-ay. | | 3| |
By His Will He grant s His Grace; t hose who are so blessed, medit at e on t he Name of
t he Lord, Har, Har. | | 3| |
ਿਜਨੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
j inee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa vichahu aap gavaa-ay.
The Gurmukhs medit at e on t he Naam; t hey eradicat e selfishness and conceit from
wit hin.
ਓਇ ਅੰਦਰਹੁ ਬਾਹਰਹੁ ਿਨਰਮਲੇ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥
o-ay andrahu baahrahu nirmalay sachay sach samaa-ay.
They are pure, inwardly and out wardly; t hey merge int o t he Truest of t he True.
ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਹ ਿਜਨ ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥੪॥੫॥੩੮॥
naanak aa-ay say parvaan heh j in gurmat ee har Dhi-aa-ay. | | 4| | 5| | 38| |
O Nanak, blessed is t he coming of t hose who follow t he Guru's Teachings and
medit at e on t he Lord. | | 4| | 5| | 38| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਹਿਰ ਧਨੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਗੁ ਰ ਪੂ ਿਛ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥
har bhagt aa har Dhan raas hai gur poochh karahi vaapaar.
The devot ees of t he Lord have t he Wealt h and Capit al of t he Lord; wit h Guru's Advice,
t hey carry on t heir t rade.
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਰੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
har naam salaahan sadaa sadaa vakhar har naam aDhaar.
They praise t he Name of t he Lord forever and ever. The Name of t he Lord is t heir
Merchandise and Support .

ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰੜਾਇਆ ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਅਤੁਟੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥੧॥
gur poorai har naam drirh-aa-i-aa har bhagt aa at ut bhandaar. | | 1| |
The Perfect Guru has implant ed t he Name of t he Lord int o t he Lord's devot ees; it is an
I nexhaust ible Treasure. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਸਮਝਾਇ ॥
bhaa-ee ray is man ka-o samj haa-ay.
O Siblings of Dest iny, inst ruct your minds in t his way.
ਏ ਮਨ ਆਲਸੁ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ay man aalas ki-aa karahi gurmukh naam Dhi-aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
O mind, why are you so lazy? Become Gurmukh, and medit at e on t he Naam.
| | 1| | Pause| |
ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਹਿਰ ਕਾ ਿਪਆਰੁ ਹੈ ਜੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
har bhagat har kaa pi-aar hai j ay gurmukh karay beechaar.
Devot ion t o t he Lord is love for t he Lord. The Gurmukh reflect s deeply and
cont emplat es.
ਪਾਖੰਿਡ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਦੁ ਿਬਧਾ ਬੋਲੁ ਖੁਆਰੁ ॥
pakhand bhagat na hova-ee dubiDhaa bol khu-aar.
Hypocrisy is not devot ion-speaking words of dualit y leads only t o misery.
ਸੋ ਜਨੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਿਬਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ॥੨॥
so j an ralaa-i-aa naa ralai j is ant ar bibayk beechaar. | | 2| |
Those humble beings who are filled wit h keen underst anding and medit at ive
cont emplat ion-even t hough t hey int ermingle wit h ot hers, t hey remain dist inct . | | 2| |
ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਹਿਰ ਆਖੀਐ ਜੋ ਹਿਰ ਰਾਖੈ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
so sayvak har aakhee-ai j o har raakhai ur Dhaar.
Those who keep t he Lord enshrined wit hin t heir heart s are said t o be t he servant s of
t he Lord.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਆਗੈ ਧਰੇ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਮਾਿਰ ॥
man t an sa-upay aagai Dharay ha-umai vichahu maar.
Placing mind and body in offering before t he Lord, t hey conquer and eradicat e
egot ism from wit hin.

ਧਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਿਜ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ਹਾਿਰ ॥੩॥
Dhan gurmukh so parvaan hai j e kaday na aavai haar. | | 3| |
Blessed and acclaimed is t hat Gurmukh, who shall never be defeat ed. | | 3| |
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
karam milai t aa paa-ee-ai vin karmai paa-i-aa na j aa-ay.
Those who receive His Grace find Him. Wit hout His Grace, He cannot be found.
Page 29
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਿਜਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਆਇ ॥
lakh cha-oraaseeh t arasday j is maylay so milai har aa-ay.
The 8.4 million species of beings all yearn for t he Lord. Those whom He unit es, come
t o be unit ed wit h t he Lord.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੬॥੩੯॥
naanak gurmukh har paa-i-aa sadaa har naam samaa-ay. | | 4| | 6| | 39| |
O Nanak, t he Gurmukh finds t he Lord, and remains forever absorbed in t he Lord's
Name. | | 4| | 6| | 39| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਸੁ ਖ ਸਾਗਰੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
sukh saagar har naam hai gurmukh paa-i-aa j aa-ay.
The Name of t he Lord is t he Ocean of Peace; t he Gurmukhs obt ain it .
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਹਜੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥
an-din naam Dhi-aa-ee-ai sehj ay naam samaa-ay.
Medit at ing on t he Naam, night and day, t hey are easily and int uit ively absorbed in t he
Naam.
ਅੰਦਰੁ ਰਚੈ ਹਿਰ ਸਚ ਿਸਉ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੧॥
andar rachai har sach si-o rasnaa har gun gaa-ay. | | 1| |
Their inner beings are immersed in t he True Lord; t hey sing t he Glorious Praises of t he
Lord. | | 1| |

ਭਾਈ ਰੇ ਜਗੁ ਦੁ ਖੀਆ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
bhaa-ee ray j ag dukhee-aa dooj ai bhaa-ay.
O Siblings of Dest iny, t he world is in misery, engrossed in t he love of dualit y.
ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਸੁ ਖੁ ਲਹਿਹ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur sarnaa-ee sukh laheh an-din naam Dhi-aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
I n t he Sanct uary of t he Guru, peace is found, medit at ing on t he Naam night and day.
| | 1| | Pause| |
ਸਾਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗਈ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹਿਰ ਿਧਆਇ ॥
saachay mail na laag-ee man nirmal har Dhi-aa-ay.
The t rut hful ones are not st ained by filt h. Medit at ing on t he Lord, t heir minds remain
pure.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰਤ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥
gurmukh sabad pachhaanee-ai har amrit naam samaa-ay.
The Gurmukhs realize t he Word of t he Shabad; t hey are immersed in t he Ambrosial
Nect ar of t he Lord's Name.
ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੨॥
gur gi-aan parchand balaa-i-aa agi-aan anDhayraa j aa-ay. | | 2| |
The Guru has lit t he brilliant light of spirit ual wisdom, and t he darkness of ignorance
has been dispelled. | | 2| |
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਹਉਮੈ ਿਤਰਸਨਾ ਿਵਕਾਰੁ ॥
manmukh mailay mal bharay ha-umai t arisnaa vikaar.
The self-willed manmukhs are pollut ed. They are filled wit h t he pollut ion of egot ism,
wickedness and desire.
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
bin sabdai mail na ut rai mar j ameh ho-ay khu-aar.
Wit hout t he Shabad, t his pollut ion is not washed off; t hrough t he cycle of deat h and
rebirt h, t hey wast e away in misery.
ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਪਲਿਚ ਰਹੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥
Dhaat ur baaj ee palach rahay naa urvaar na paar. | | 3| |
Engrossed in t his t ransit ory drama, t hey are not at home in eit her t his world or t he
next . | | 3| |

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੀ ਹਿਰ ਕੈ ਨਾਿਮ ਿਪਆਰੁ ॥
gurmukh j ap t ap sanj mee har kai naam pi-aar.
For t he Gurmukh, t he love of t he Name of t he Lord is chant ing, deep medit at ion and
self-discipline.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
gurmukh sadaa Dhi-aa-ee-ai ayk naam kart aar.
The Gurmukh medit at es forever on t he Name of t he One Creat or Lord.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੭॥੪੦॥
naanak naam Dhi-aa-ee-ai sabhnaa j ee-aa kaa aaDhaar. | | 4| | 7| | 40| |
O Nanak, medit at e on t he Naam, t he Name of t he Lord, t he Support of all beings.
| | 4| | 7| | 40| |
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sareeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਮਨਮੁਖੁ ਮੋਿਹ ਿਵਆਿਪਆ ਬੈਰਾਗੁ ਉਦਾਸੀ ਨ ਹੋਇ ॥
manmukh mohi vi-aapi-aa bairaag udaasee na ho-ay.
The self-willed manmukhs are engrossed in emot ional at t achment ; t hey are not
balanced or det ached.
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਸਦਾ ਦੁ ਖੁ ਹਿਰ ਦਰਗਿਹ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥
sabad na cheenai sadaa dukh har dargahi pat kho-ay.
They do not comprehend t he Word of t he Shabad. They suffer in pain forever, and
lose t heir honor in t he Court of t he Lord.
ਹਉਮੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਖੋਈਐ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥
ha-umai gurmukh kho-ee-ai naam rat ay sukh ho-ay. | | 1| |
The Gurmukhs shed t heir ego; at t uned t o t he Naam, t hey find peace. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਿਹਿਨਿਸ ਪੂ ਿਰ ਰਹੀ ਿਨਤ ਆਸਾ ॥
mayray man ahinis poor rahee nit aasaa.
O my mind, day and night , you are always full of wishful hopes.

ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਮੋਹੁ ਪਰਜਲੈ ਘਰ ਹੀ ਮਾਿਹ ਉਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sat gur sayv moh parj alai ghar hee maahi udaasaa. | | 1| | rahaa-o.
Serve t he True Guru, and your emot ional at t achment shall be t ot ally burnt away;
remain det ached wit hin t he home of your heart . | | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਿਬਗਸੈ ਹਿਰ ਬੈਰਾਗੁ ਅਨੰਦੁ ॥
gurmukh karam kamaavai bigsai har bairaag anand.
The Gurmukhs do good deeds and blossom fort h; balanced and det ached in t he Lord,
t hey are in ecst asy.
ਅਿਹਿਨਿਸ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਨਚੰਦੁ ॥
ahinis bhagat karay din raat ee ha-umai maar nichand.
Night and day, t hey perform devot ional worship, day and night ; subduing t heir ego,
t hey are carefree.
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਪਾਈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦੁ ॥੨॥
vadai bhaag sat sangat paa-ee har paa-i-aa sahj anand. | | 2| |
By great good fort une, I found t he Sat Sangat , t he True Congregat ion; I have found
t he Lord, wit h int uit ive ease and ecst asy. | | 2| |
ਸੋ ਸਾਧੂ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋਈ ਿਹਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥
so saaDhoo bairaagee so-ee hirdai naam vasaa-ay.
That person is a Holy Saadhu, and a renouncer of t he world, whose heart is filled wit h
t he Naam.
ਅੰਤਿਰ ਲਾਿਗ ਨ ਤਾਮਸੁ ਮੂ ਲੇ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥
ant ar laag na t aamas moolay vichahu aap gavaa-ay.
His inner being is not t ouched by anger or dark energies at all; he has lost his
selfishness and conceit .
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਤਗੁ ਰੂ ਿਦਖਾਿਲਆ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆ ਅਘਾਏ ॥੩॥
naam niDhaan sat guroo dikhaali-aa har ras pee-aa aghaa-ay. | | 3| |
The True Guru has revealed t o him t he Treasure of t he Naam, t he Name of t he Lord;
he drinks in t he Sublime Essence of t he Lord, and is sat isfied. | | 3| |

ਿਜਿਨ ਿਕਨੈ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗਤੀ ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਬੈਰਾਿਗ ॥
j in kinai paa-i-aa saaDhsangt ee poorai bhaag bairaag.
Whoever has found it , has done so in t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy.
Through perfect good fort une, such balanced det achment is at t ained.
ਮਨਮੁਖ ਿਫਰਿਹ ਨ ਜਾਣਿਹ ਸਤਗੁ ਰੁ ਹਉਮੈ ਅੰਦਿਰ ਲਾਿਗ ॥
manmukh fireh na j aaneh sat gur ha-umai andar laag.
The self-willed manmukhs wander around lost , but t hey do not know t he True Guru.
They are inwardly at t ached t o egot ism.
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਰੰਗਾਏ ਿਬਨੁ ਭੈ ਕੇਹੀ ਲਾਿਗ ॥੪॥੮॥੪੧॥
naanak sabad rat ay har naam rangaa-ay bin bhai kayhee laag. | | 4| | 8| | 41| |
O Nanak, t hose who are at t uned t o t he Shabad are dyed in t he Color of t he Lord's
Name. Wit hout t he Fear of God, how can t hey ret ain t his Color? | | 4| | 8| | 41| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਘਰ ਹੀ ਸਉਦਾ ਪਾਈਐ ਅੰਤਿਰ ਸਭ ਵਥੁ ਹੋਇ ॥
ghar hee sa-udaa paa-ee-ai ant ar sabh vat h ho-ay.
Wit hin t he home of your own inner being, t he merchandise is obt ained. All
commodit ies are wit hin.
ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
khin khin naam samaalee-ai gurmukh paavai ko-ay.
Each and every moment , dwell on t he Naam, t he Name of t he Lord; t he Gurmukhs
obt ain it .
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਹੈ ਵਡਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥
naam niDhaan akhut hai vadbhaag paraapat ho-ay. | | 1| |
The Treasure of t he Naam is inexhaust ible. By great good fort une, it is obt ained. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਿਜ ਿਨੰਦਾ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
mayray man t aj nindaa ha-umai aha
N
kaar.
O my mind, give up slander, egot ism and arrogance.

Page 30
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਦਾ ਿਧਆਇ ਤੂ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har j ee-o sadaa Dhi-aa-ay t oo gurmukh aykankaar. | | 1| | rahaa-o.
Become Gurmukh, and medit at e forever on t he Dear Lord, t he One and Only Creat or.
| | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਿਰ ॥
gurmukhaa kay mukh uj lay gur sabdee beechaar.
The faces of t he Gurmukhs are radiant and bright ; t hey reflect on t he Word of t he
Guru's Shabad.
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਦੇ ਜਿਪ ਜਿਪ ਿਰਦੈ ਮੁਰਾਿਰ ॥
halat palat sukh paa-iday j ap j ap ridai muraar.
They obt ain peace in t his world and t he next , chant ing and medit at ing wit hin t heir
heart s on t he Lord.
ਘਰ ਹੀ ਿਵਿਚ ਮਹਲੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਿਰ ॥੨॥
ghar hee vich mahal paa-i-aa gur sabdee veechaar. | | 2| |
Wit hin t he home of t heir own inner being, t hey obt ain t he Mansion of t he Lord's
Presence, reflect ing on t he Guru's Shabad. | | 2| |
ਸਤਗੁ ਰ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਿਹ ਮਥੇ ਿਤਨ ਕਾਲੇ ॥
sat gur t ay j o muh fayreh mat hay t in kaalay.
Those who t urn t heir faces away from t he True Guru shall have t heir faces blackened.
ਅਨਿਦਨੁ ਦੁ ਖ ਕਮਾਵਦੇ ਿਨਤ ਜੋਹੇ ਜਮ ਜਾਲੇ ॥
an-din dukh kamaavday nit j ohay j am j aalay.
Night and day, t hey suffer in pain; t hey see t he noose of Deat h always hovering above
t hem.
ਸੁ ਪਨੈ ਸੁ ਖੁ ਨ ਦੇਖਨੀ ਬਹੁ ਿਚੰਤਾ ਪਰਜਾਲੇ ॥੩॥
supnai sukh na daykhnee baho chint aa parj aalay. | | 3| |
Even in t heir dreams, t hey find no peace; t hey are consumed by t he fires of int ense
anxiet y. | | 3| |

ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥
sabhnaa kaa daat aa ayk hai aapay bakhas karay-i.
The One Lord is t he Giver of all; He Himself best ows all blessings.
ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਵਈ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਦੇਇ ॥
kahnaa kichhoo na j aav-ee j is bhaavai t is day-ay.
No one else has any say in t his; He gives j ust as He pleases.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਈਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੪੨॥
naanak gurmukh paa-ee-ai aapay j aanai so-ay. | | 4| | 9| | 42| |
O Nanak, t he Gurmukhs obt ain Him; He Himself knows Himself. | | 4| | 9| | 42| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਸਚੁ ਵਿਡਆਈ ਦੇਇ ॥
sachaa saahib sayvee-ai sach vadi-aa-ee day-ay.
Serve your True Lord and Mast er, and you shall be blessed wit h t rue great ness.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੂ ਿਰ ਕਰੇਇ ॥
gur parsaadee man vasai ha-umai door karay-i.
By Guru's Grace, He abides in t he mind, and egot ism is driven out .
ਇਹੁ ਮਨੁ ਧਾਵਤੁ ਤਾ ਰਹੈ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੧॥
ih man Dhaavat t aa rahai j aa aapay nadar karay-i. | | 1| |
This wandering mind comes t o rest , when t he Lord cast s His Glance of Grace. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
bhaa-ee ray gurmukh har naam Dhi-aa-ay.
O Siblings of Dest iny, become Gurmukh, and medit at e on t he Name of t he Lord.
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਦ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮਹਲੀ ਪਾਵੈ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam niDhaan sad man vasai mahlee paavai t haa-o. | | 1| | rahaa-o.
The Treasure of t he Naam abides forever wit hin t he mind, and one's place of rest is
found in t he Mansion of t he Lord's Presence. | | 1| | Pause| |

ਮਨਮੁਖ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਿਤਸ ਨਉ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥
manmukh man t an anDh hai t is na-o t ha-ur na t haa-o.
The minds and bodies of t he self-willed manmukhs are filled wit h darkness; t hey find
no shelt er, no place of rest .
ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਉਦਾ ਿਫਰੈ ਿਜਉ ਸੁ ੰਞੈਂ ਘਿਰ ਕਾਉ ॥
baho j onee bha-udaa firai j i-o sunj ai
N
ghar kaa-o.
Through count less incarnat ions t hey wander lost , like crows in a desert ed house.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਘਿਟ ਚਾਨਣਾ ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥੨॥
gurmat ee ghat chaannaa sabad milai har naa-o. | | 2| |
Through t he Guru's Teachings, t he heart is illuminat ed. Through t he Shabad, t he
Name of t he Lord is received. | | 2| |
ਤਰੈ ਗੁ ਣ ਿਬਿਖਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁ ਬਾਰ ॥
t arai gun bikhi-aa anDh hai maa-i-aa moh gubaar.
I n t he corrupt ion of t he t hree qualit ies, t here is blindness; in at t achment t o Maya,
t here is darkness.
ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ ਪਿੜ ਵੇਦਾ ਕਰੈ ਪੂ ਕਾਰ ॥
lobhee an ka-o sayvday parh vaydaa karai pookaar.
The greedy people serve ot hers, inst ead of t he Lord, alt hough t hey loudly announce
t heir reading of script ures.
ਿਬਿਖਆ ਅੰਦਿਰ ਪਿਚ ਮੁਏ ਨਾ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੩॥
bikhi-aa andar pach mu-ay naa urvaar na paar. | | 3| |
They are burnt t o deat h by t heir own corrupt ion; t hey are not at home, on eit her t his
shore or t he one beyond. | | 3| |
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਸਾਿਰਆ ਜਗਤ ਿਪਤਾ ਪਰਿਤਪਾਿਲ ॥
maa-i-aa mohi visaari-aa j agat pit aa part ipaal.
I n at t achment t o Maya, t hey have forgot t en t he Fat her, t he Cherisher of t he World.
ਬਾਝਹੁ ਗੁ ਰੂ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਸਭ ਬਧੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
baaj hahu guroo achayt hai sabh baDhee j amkaal.
Wit hout t he Guru, all are unconscious; t hey are held in bondage by t he Messenger of
Deat h.

ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮਿਤ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੪॥੧੦॥੪੩॥
naanak gurmat ubray sachaa naam samaal. | | 4| | 10| | 43| |
O Nanak, t hrough t he Guru's Teachings, you shall be saved, cont emplat ing t he True
Name. | | 4| | 10| | 43| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਤਰੈ ਗੁ ਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਚਉਥਾ ਪਦੁ ਪਾਇ ॥
t arai gun maa-i-aa moh hai gurmukh cha-ut haa pad paa-ay.
The t hree qualit ies hold people in at t achment t o Maya. The Gurmukh at t ains t he
fourt h st at e of higher consciousness.
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲਾਇਅਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
kar kirpaa maylaa-i-an har naam vasi-aa man aa-ay.
Grant ing His Grace, God unit es us wit h Himself. The Name of t he Lord comes t o abide
wit hin t he mind.
ਪੋਤੈ ਿਜਨ ਕੈ ਪੁ ੰਨੁ ਹੈ ਿਤਨ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਲਾਇ ॥੧॥
pot ai j in kai punn hai t in sat sangat maylaa-ay. | | 1| |
Those who have t he t reasure of goodness j oin t he Sat Sangat , t he True Congregat ion.
| | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਾਿਚ ਰਹਾਉ ॥
bhaa-ee ray gurmat saach rahaa-o.
O Siblings of Dest iny, follow t he Guru's Teachings and dwell in t rut h.
ਸਾਚੋ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਸਾਚੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saacho saach kamaavanaa saachai sabad milaa-o. | | 1| | rahaa-o.
Pract ice t rut h, and only t rut h, and merge in t he True Word of t he Shabad.
| | 1| | Pause| |
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਿਤਨ ਿਵਟਹੁ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
j inee naam pachhaani-aa t in vit ahu bal j aa-o.
I am a sacrifice t o t hose who recognize t he Naam, t he Name of t he Lord.

ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਚਰਣੀ ਲਗਾ ਚਲਾ ਿਤਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥
aap chhod charnee lagaa chalaa t in kai bhaa-ay.
Renouncing selfishness, I fall at t heir feet , and walk in harmony wit h His Will.
ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਸਹਜੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥
laahaa har har naam milai sehj ay naam samaa-ay. | | 2| |
Earning t he Profit of t he Name of t he Lord, Har, Har, I am int uit ively absorbed in t he
Naam. | | 2| |
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥
bin gur mahal na paa-ee-ai naam na paraapat ho-ay.
Wit hout t he Guru, t he Mansion of t he Lord's Presence is not found, and t he Naam is
not obt ained.
ਐਸਾ ਸਤਗੁ ਰੁ ਲੋਿੜ ਲਹੁ ਿਜਦੂ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
aisaa sat gur lorh lahu j idoo paa-ee-ai sach so-ay.
Seek and find such a True Guru, who shall lead you t o t he True Lord.
ਅਸੁ ਰ ਸੰਘਾਰੈ ਸੁ ਿਖ ਵਸੈ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
asur sanghaarai sukh vasai j o t is bhaavai so ho-ay. | | 3| |
Dest roy your evil passions, and you shall dwell in peace. What ever pleases t he Lord
comes t o pass. | | 3| |
ਜੇਹਾ ਸਤਗੁ ਰੁ ਕਿਰ ਜਾਿਣਆ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
j ayhaa sat gur kar j aani-aa t ayho j ayhaa sukh ho-ay.
As one knows t he True Guru, so is t he peace obt ained.
ਏਹੁ ਸਹਸਾ ਮੂ ਲੇ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
ayhu sahsaa moolay naahee bhaa-o laa-ay j an ko-ay.
There is no doubt at all about t his, but t hose who love Him are very rare.
ਨਾਨਕ ਏਕ ਜੋਿਤ ਦੁ ਇ ਮੂ ਰਤੀ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੧॥੪੪॥
naanak ayk j ot du-ay moort ee sabad milaavaa ho-ay. | | 4| | 11| | 44| |
O Nanak, t he One Light has t wo forms; t hrough t he Shabad, union is at t ained.
| | 4| | 11| | 44| |

Page 31
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਅੰਿਮਰਤੁ ਛੋਿਡ ਿਬਿਖਆ ਲੋਭਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹ ਿਵਡਾਣੀ ॥
amrit chhod bikhi-aa lobhaanay sayvaa karahi vidaanee.
Discarding t he Ambrosial Nect ar, t hey greedily grab t he poison; t hey serve ot hers,
inst ead of t he Lord.
ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਿਹ ਬੂ ਝਿਹ ਨਾਹੀ ਅਨਿਦਨੁ ਦੁ ਿਖ ਿਵਹਾਣੀ ॥
aapnaa Dharam gavaaveh booj heh naahee an-din dukh vihaanee.
They lose t heir fait h, t hey have no underst anding; night and day, t hey suffer in pain.
ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਹੀ ਡੂ ਿਬ ਮੁਏ ਿਬਨੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥
manmukh anDh na chayt hee doob mu-ay bin paanee. | | 1| |
The blind, self-willed manmukhs do not even t hink of t he Lord; t hey are drowned t o
deat h wit hout wat er. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਹਿਰ ਸਰਣਾਈ ॥
man ray sadaa bhaj ahu har sarnaa-ee.
O mind, vibrat e and medit at e forever on t he Lord; seek t he Prot ect ion of His
Sanct uary.
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਤਿਰ ਵਸੈ ਤਾ ਹਿਰ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad ant ar vasai t aa har visar na j aa-ee. | | 1| | rahaa-o.
I f t he Word of t he Guru's Shabad abides deep wit hin, t hen you shall not forget t he
Lord. | | 1| | Pause| |
ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁ ਤਲਾ ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਦੁ ਸਟੀ ਪਾਈ ॥
ih sareer maa-i-aa kaa put laa vich ha-umai dust ee paa-ee.
This body is t he puppet of Maya. The evil of egot ism is wit hin it .
ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥
aavan j aanaa j aman marnaa manmukh pat gavaa-ee.
Coming and going t hrough birt h and deat h, t he self-willed manmukhs lose t heir honor.

ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਸਦਾ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਈ ॥੨॥
sat gur sayv sadaa sukh paa-i-aa j ot ee j ot milaa-ee. | | 2| |
Serving t he True Guru, et ernal peace is obt ained, and one's light merges int o t he
Light . | | 2| |
ਸਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਿਤ ਸੁ ਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
sat gur kee sayvaa at sukhaalee j o ichhay so fal paa-ay.
Serving t he True Guru brings a deep and profound peace, and one's desires are
fulfilled.
ਜਤੁ ਸਤੁ ਤਪੁ ਪਿਵਤੁ ਸਰੀਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
j at sat t ap pavit sareeraa har har man vasaa-ay.
Abst inence, t rut hfulness and self-discipline are obt ained, and t he body is purified; t he
Lord, Har, Har, comes t o dwell wit hin t he mind.
ਸਦਾ ਅਨੰਿਦ ਰਹੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਿਮਿਲ ਪਰੀਤਮ ਸੁ ਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥
sadaa anand rahai din raat ee mil pareet am sukh paa-ay. | | 3| |
Such a person remains blissful forever, day and night . Meet ing t he Beloved, peace is
found. | | 3| |
ਜੋ ਸਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
j o sat gur kee sarnaagat ee ha-o t in kai bal j aa-o.
I am a sacrifice t o t hose who seek t he Sanct uary of t he True Guru.
ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਚੀ ਵਿਡਆਈ ਸਹਜੇ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥
dar sachai sachee vadi-aa-ee sehj ay sach samaa-o.
I n t he Court of t he True One, t hey are blessed wit h t rue great ness; t hey are int uit ively
absorbed int o t he True Lord.
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥੪॥੧੨॥੪੫॥
naanak nadree paa-ee-ai gurmukh mayl milaa-o. | | 4| | 12| | 45| |
O Nanak, by His Glance of Grace He is found; t he Gurmukh is unit ed in His Union.
| | 4| | 12| | 45| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਿਜਉ ਦੋਹਾਗਿਣ ਤਿਨ ਸੀਗਾਰੁ ॥
manmukh karam kamaavnay j i-o dohaagan t an seegaar.
The self-willed manmukh performs religious rit uals, like t he unwant ed bride decorat ing
her body.
ਸੇਜੈ ਕੰਤੁ ਨ ਆਵਈ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
sayj ai kant na aavee nit nit ho-ay khu-aar.
Her Husband Lord does not come t o her bed; day aft er day, she grows more and
more miserable.
ਿਪਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੧॥
pir kaa mahal na paav-ee naa deesai ghar baar. | | 1| |
She does not at t ain t he Mansion of His Presence; she does not find t he door t o His
House. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਇਕ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
bhaa-ee ray ik man naam Dhi-aa-ay.
O Siblings of Dest iny, medit at e on t he Naam wit h one-point ed mind.
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਜਿਪ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sant aa sangat mil rahai j ap raam naam sukh paa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Remain unit ed wit h t he Societ y of t he Saint s; chant t he Name of t he Lord, and find
peace. | | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਪਰੁ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥
gurmukh sadaa sohaaganee pir raakhi-aa ur Dhaar.
The Gurmukh is t he happy and pure soul-bride forever. She keeps her Husband Lord
enshrined wit hin her heart .
ਿਮਠਾ ਬੋਲਿਹ ਿਨਿਵ ਚਲਿਹ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥
mit haa boleh niv chaleh sayj ai ravai bhat aar.
Her speech is sweet , and her way of life is humble. She enj oys t he Bed of her
Husband Lord.
ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਕਾ ਹੇਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
sobhaavant ee sohaaganee j in gur kaa hayt apaar. | | 2| |
The happy and pure soul-bride is noble; she has infinit e love for t he Guru. | | 2| |

ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਸਤਗੁ ਰੁ ਿਮਲੈ ਜਾ ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਦਉ ਹੋਇ ॥
poorai bhaag sat gur milai j aa bhaagai kaa ud-u ho-ay.
By perfect good fort une, one meet s t he True Guru, when one's dest iny is awakened.
ਅੰਤਰਹੁ ਦੁ ਖੁ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਸੁ ਖੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥
ant rahu dukh bharam kat ee-ai sukh paraapat ho-ay.
Suffering and doubt are cut out from wit hin, and peace is obt ained.
ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁ ਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
gur kai bhaanai j o chalai dukh na paavai ko-ay. | | 3| |
One who walks in harmony wit h t he Guru's Will shall not suffer in pain. | | 3| |
ਗੁ ਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਿਵਿਚ ਅੰਿਮਰਤੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
gur kay bhaanay vich amrit hai sehj ay paavai ko-ay.
The Amrit , t he Ambrosial Nect ar, is in t he Guru's Will. Wit h int uit ive ease, it is
obt ained.
ਿਜਨਾ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥
j inaa paraapat t in pee-aa ha-umai vichahu kho-ay.
Those who are dest ined t o have it , drink it in; t heir egot ism is eradicat ed from wit hin.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਿਚ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੩॥੪੬॥
naanak gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai sach milaavaa ho-ay. | | 4| | 13| | 46| |
O Nanak, t he Gurmukh medit at es on t he Naam, and is unit ed wit h t he True Lord.
| | 4| | 13| | 46| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਜਾ ਿਪਰੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਗੈ ਧਰੇਇ ॥
j aa pir j aanai aapnaa t an man agai Dharay-ay.
I f you know t hat He is your Husband Lord, offer your body and mind t o Him.
ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੀਆ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥
sohaaganee karam kamaavdee-aa say-ee karam karay-i.
Behave like t he happy and pure soul-bride.

ਸਹਜੇ ਸਾਿਚ ਿਮਲਾਵੜਾ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥
sehj ay saach milaavrhaa saach vadaa-ee day-ay. | | 1| |
Wit h int uit ive ease, you shall merge wit h t he True Lord, and He shall bless you wit h
t rue great ness. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gur bin bhagat na ho-ay.
O Siblings of Dest iny, wit hout t he Guru, t here is no devot ional worship.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਗਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur bhagat na paa-ee-ai j ay lochai sabh ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he Guru, devot ion is not obt ained, even t hough everyone may long for it .
| | 1| | Pause| |
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਕਾਮਿਣ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
lakh cha-oraaseeh fayr pa-i-aa kaaman dooj ai bhaa-ay.
The soul-bride in love wit h dualit y goes around t he wheel of reincarnat ion, t hrough
8.4 million incarnat ions.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਈ ਦੁ ਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥
bin gur need na aavee dukhee rain vihaa-ay.
Wit hout t he Guru, she finds no sleep, and she passes her life-night in pain.
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਿਪਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੨॥
bin sabdai pir na paa-ee-ai birt haa j anam gavaa-ay. | | 2| |
Wit hout t he Shabad, she does not find her Husband Lord, and her life wast es away in
vain. | | 2| |
Page 32
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਜਗੁ ਿਫਰੀ ਨਾ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਨਾਿਲ ॥
ha-o ha-o kart ee j ag firee naa Dhan sampai naal.
Pract icing egot ism, selfishness and conceit , she wanders around t he world, but her
wealt h and propert y will not go wit h her.

ਅੰਧੀ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
anDhee naam na chayt -ee sabh baaDhee j amkaal.
The spirit ually blind do not even t hink of t he Naam; t hey are all bound and gagged by
t he Messenger of Deat h.
ਸਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਿਰਦੈ ਸਮਾਿਲ ॥੩॥
sat gur mili-ai Dhan paa-i-aa har naamaa ridai samaal. | | 3| |
Meet ing t he True Guru, t he wealt h is obt ained, cont emplat ing t he Name of t he Lord in
t he heart . | | 3| |
ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
naam rat ay say nirmalay gur kai sahj subhaa-ay.
Those who are at t uned t o t he Naam are immaculat e and pure; t hrough t he Guru, t hey
obt ain int uit ive peace and poise.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰੰਗ ਿਸਉ ਰਸਨਾ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥
man t an raat aa rang si-o rasnaa rasan rasaa-ay.
Their minds and bodies are dyed in t he Color of t he Lord's Love, and t heir t ongues
savor His Sublime Essence.
ਨਾਨਕ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਿਰ ਧੁਿਰ ਛੋਿਡਆ ਲਾਇ ॥੪॥੧੪॥੪੭॥
naanak rang na ut rai j o har Dhur chhodi-aa laa-ay. | | 4| | 14| | 47| |
O Nanak, t hat Primal Color which t he Lord has applied, shall never fade away.
| | 4| | 14| | 47| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਕਪਾ ਕਰੇ ਭਗਿਤ ਕੀਜੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
gurmukh kirpaa karay bhagat keej ai bin gur bhagat na ho-ee.
By His Grace one becomes Gurmukh, worshipping t he Lord wit h devot ion. Wit hout t he
Guru t here is no devot ional worship.
ਆਪੈ ਆਪੁ ਿਮਲਾਏ ਬੂ ਝੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥
aapai aap milaa-ay booj hai t aa nirmal hovai so-ee.
Those whom He unit es wit h Himself, underst and and become pure.

ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥
har j ee-o saachaa saachee banee sabad milaavaa ho-ee. | | 1| |
The Dear Lord is True, and True is t he Word of His Bani. Through t he Shabad, we
merge wit h Him. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਿਤਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਿਗ ਆਇਆ ॥
bhaa-ee ray bhagt iheen kaahay j ag aa-i-aa.
O Siblings of Dest iny: t hose who lack devot ion-why have t hey even bot hered t o come
int o t he world?
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooray gur kee sayv na keenee birt haa j anam gavaa-i-aa. | | 1| | rahaa-o.
They do not serve t he Perfect Guru; t hey wast e away t heir lives in vain. | | 1| | Pause| |
ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਏ ॥
aapay j agj eevan sukh-daat a aapay bakhas milaa-ay.
The Lord Himself, t he Life of t he World, is t he Giver of Peace. He Himself forgives, and
unit es wit h Himself.
ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ਿਕਆ ਕੋ ਆਿਖ ਸੁ ਣਾਏ ॥
j ee-a j ant ay ki-aa vaychaaray ki-aa ko aakh sunaa-ay.
So what about all t hese poor beings and creat ures? What can anyone say?
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥
gurmukh aapay day-ay vadaa-ee aapay sayv karaa-ay. | | 2| |
He Himself blesses t he Gurmukh wit h glory. He Himself enj oins us t o His Service. | | 2| |
ਦੇਿਖ ਕੁ ਟੰਬੁ ਮੋਿਹ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥
daykh kut amb mohi lobhaanaa chaldi-aa naal na j aa-ee.
Gazing upon t heir families, people are lured and t rapped by emot ional at t achment , but
none will go along wit h t hem in t he end.
ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਿਤਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
sat gur sayv gun niDhaan paa-i-aa t is dee keem na paa-ee.
Serving t he True Guru, one finds t he Lord, t he Treasure of Excellence. His Value
cannot be est imat ed.

ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥
har parabh sakhaa meet parabh mayraa ant ay ho-ay sakhaa-ee. | | 3| |
The Lord God is my Friend and Companion. God shall be my Helper and Support in t he
end. | | 3| |
ਆਪਣੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥
aapnai man chit kahai kahaa-ay bin gur aap na j aa-ee.
Wit hin your conscious mind, you may say anyt hing, but wit hout t he Guru, selfishness
is not removed.
ਹਿਰ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹੈ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥
har j ee-o daat aa bhagat vachhal hai kar kirpaa man vasaa-ee.
The Dear Lord is t he Giver, t he Lover of His devot ees. By His Grace, He comes t o
dwell in t he mind.
ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁ ਰਿਤ ਦੇਇ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥੪॥੧੫॥੪੮॥
naanak sobhaa surat day-ay parabh aapay gurmukh day vadi-aa-ee. | | 4| | 15| | 48| |
O Nanak, by His Grace, He best ows enlight ened awareness; God Himself blesses t he
Gurmukh wit h glorious great ness. | | 4| | 15| | 48| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਿਜਿਨ ਜਾਇਆ ਧੰਨੁ ਿਪਤਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਿਵਚਹੁ ਗਇਆ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
Dhan j annee j in j aa-i-aa Dhan pit aa parDhaan. sat gur sayv sukh paa-i-aa vichahu ga-i-
aa gumaan.
Blessed is t he mot her who gave birt h; blessed and respect ed is t he fat her of one who
serves t he True Guru and finds peace. His arrogant pride is banished from wit hin.
ਦਿਰ ਸੇਵਿਨ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ ਪਾਇਿਨ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੧॥
dar sayvan sant j an kharhay paa-in gunee niDhaan. | | 1| |
St anding at t he Lord's Door, t he humble Saint s serve Him; t hey find t he Treasure of
Excellence. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਮੁਿਖ ਿਧਆਇ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥
mayray man gur mukh Dhi-aa-ay har so-ay.
O my mind, become Gurmukh, and medit at e on t he Lord.

ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad man vasai man t an nirmal ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
The Word of t he Guru's Shabad abides wit hin t he mind, and t he body and mind
become pure. | | 1| | Pause| |
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਘਿਰ ਆਇਆ ਆਪੇ ਿਮਿਲਆ ਆਇ ॥
kar kirpaa ghar aa-i-aa aapay mili-aa aa-ay.
By His Grace, He has come int o my home; He Himself has come t o meet me.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਰੰਗੇ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
gur sabdee salaahee-ai rangay sahj subhaa-ay.
Singing His Praises t hrough t he Shabads of t he Guru, we are dyed in His Color wit h
int uit ive ease.
ਸਚੈ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਨ ਿਵਛੁ ਿੜ ਜਾਇ ॥੨॥
sachai sach samaa-i-aa mil rahai na vichhurh j aa-ay. | | 2| |
Becoming t rut hful, we merge wit h t he True One; remaining blended wit h Him, we
shall never be separat ed again. | | 2| |
ਜੋ ਿਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਿਰ ਰਿਹਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥
j o kichh karnaa so kar rahi-aa avar na karnaa j aa-ay.
What ever is t o be done, t he Lord is doing. No one else can do anyt hing.
ਿਚਰੀ ਿਵਛੁ ੰਨੇ ਮੇਿਲਅਨੁ ਸਤਗੁ ਰ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥
chiree vichhunay mayli-an sat gur pannai paa-ay.
Those separat ed from Him for so long are reunit ed wit h Him once again by t he True
Guru, who t akes t hem int o His Own Account .
ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥
aapay kaar karaa-isee avar na karnaa j aa-ay. | | 3| |
He Himself assigns all t o t heir t asks; not hing else can be done. | | 3| |
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਉਮੈ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
man t an rat aa rang si-o ha-umai t aj vikaar.
One whose mind and body are imbued wit h t he Lord's Love gives up egot ism and
corrupt ion.

ਅਿਹਿਨਿਸ ਿਹਰਦੈ ਰਿਵ ਰਹੈ ਿਨਰਭਉ ਨਾਮੁ ਿਨਰੰਕਾਰ ॥
ahinis hirdai rav rahai nirbha-o naam nirankaar.
Day and night , t he Name of t he One Lord, t he Fearless and Formless One, dwells
wit hin t he heart .
ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਪੂ ਰੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੬॥੪੯॥
naanak aap milaa-i-an poorai sabad apaar. | | 4| | 16| | 49| |
O Nanak, He blends us wit h Himself, t hrough t he Perfect , I nfinit e Word of His Shabad.
| | 4| | 16| | 49| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਗੋਿਵਦੁ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
govid gunee niDhaan hai ant na paa-i-aa j aa-ay.
The Lord of t he Universe is t he Treasure of Excellence; His limit s cannot be found.
ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
kat hnee badnee na paa-ee-ai ha-umai vichahu j aa-ay.
He is not obt ained by mout hing mere words, but by root ing out ego from wit hin.
Page 33
ਸਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਸਦ ਭੈ ਰਚੈ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥
sat gur mili-ai sad bhai rachai aap vasai man aa-ay. | | 1| |
Meet ing t he True Guru, one is permeat ed forever wit h t he Fear of God, who Himself
comes t o dwell wit hin t he mind. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂ ਝੈ ਕੋਇ ॥
bhaa-ee ray gurmukh booj hai ko-ay.
O Siblings of Dest iny, one who becomes Gurmukh and underst ands t his is very rare.
ਿਬਨੁ ਬੂ ਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin booj hay karam kamaavnay j anam padaarat h kho-ay. | | 1| | rahaa-o.
To act wit hout underst anding is t o lose t he t reasure of t his human life. | | 1| | Pause| |

ਿਜਨੀ ਚਾਿਖਆ ਿਤਨੀ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਿਬਨੁ ਚਾਖੇ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥
j inee chaakhi-aa t inee saad paa-i-aa bin chaakhay bharam bhulaa-ay.
Those who have t ast ed it , enj oy it s flavor; wit hout t ast ing it , t hey wander in doubt ,
lost and deceived.
ਅੰਿਮਰਤੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
amrit saachaa naam hai kahnaa kachhoo na j aa-ay.
The True Name is t he Ambrosial Nect ar; no one can describe it .
ਪੀਵਤ ਹੂ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ਪੂ ਰੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੨॥
peevat hoo parvaan bha-i-aa poorai sabad samaa-ay. | | 2| |
Drinking it in, one becomes honorable, absorbed in t he Perfect Word of t he Shabad.
| | 2| |
ਆਪੇ ਦੇਇ ਤ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
aapay day-ay t a paa-ee-ai hor karnaa kichhoo na j aa-ay.
He Himself gives, and t hen we receive. Not hing else can be done.
ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਹਿਥ ਦਾਿਤ ਹੈ ਗੁ ਰੂ ਦੁ ਆਰੈ ਪਾਇ ॥
dayvan vaalay kai hat h daat hai guroo du-aarai paa-ay.
The Gift is in t he Hands of t he Great Giver. At t he Guru's Door, in t he Gurdwara, it is
received.
ਜੇਹਾ ਕੀਤੋਨੁ ਤੇਹਾ ਹੋਆ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੩॥
j ayhaa keet on t ayhaa ho-aa j ayhay karam kamaa-ay. | | 3| |
What ever He does, comes t o pass. All act according t o His Will. | | 3| |
ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਨਰਮਲੁ ਨ ਹੋਇ ॥
j at sat sanj am naam hai vin naavai nirmal na ho-ay.
The Naam, t he Name of t he Lord, is abst inence, t rut hfulness, and self-rest raint .
Wit hout t he Name, no one becomes pure.
ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
poorai bhaag naam man vasai sabad milaavaa ho-ay.
Through perfect good fort une, t he Naam comes t o abide wit hin t he mind. Through t he
Shabad, we merge int o Him.

ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਹੀ ਰੰਿਗ ਵਰਤਦਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੭॥੫੦॥
naanak sehj ay hee rang varat daa har gun paavai so-ay. | | 4| | 17| | 50| |
O Nanak, one who lives in int uit ive peace and poise, imbued wit h t he Lord's Love,
obt ains t he Glorious Praises of t he Lord. | | 4| | 17| | 50| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਕ!ਇਆ ਸਾਧੈ ਉਰਧ ਤਪੁ ਕਰੈ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਨ ਜਾਇ ॥
kaa
N
-i-aa saaDhai uraDh t ap karai vichahu ha-umai na j aa-ay.
You may t orment your body wit h ext remes of self-discipline, pract ice int ensive
medit at ion and hang upside-down, but your ego will not be eliminat ed from wit hin.
ਅਿਧਆਤਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਪਾਇ ॥
aDhi-aat am karam j ay karay naam na kab hee paa-ay.
You may perform religious rit uals, and st ill never obt ain t he Naam, t he Name of t he
Lord.
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥
gur kai sabad j eevat marai har naam vasai man aa-ay. | | 1| |
Through t he Word of t he Guru's Shabad, remain dead while yet alive, and t he Name
of t he Lord shall come t o dwell wit hin t he mind. | | 1| |
ਸੁ ਿਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਜੁ ਸਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾ ॥
sun man mayray bhaj sat gur sarnaa.
List en, O my mind: hurry t o t he Prot ect ion of t he Guru's Sanct uary.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਛੁ ਟੀਐ ਿਬਖੁ ਭਵਜਲੁ ਸਬਿਦ ਗੁ ਰ ਤਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaadee chhut ee-ai bikh bhavj al sabad gur t arnaa. | | 1| | rahaa-o.
By Guru's Grace you shall be saved. Through t he Word of t he Guru's Shabad, you shall
cross over t he t errifying world-ocean of poison. | | 1| | Pause| |
ਤਰੈ ਗੁ ਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਿਵਕਾਰੁ ॥
t arai gun sabhaa Dhaat hai dooj aa bhaa-o vikaar.
Everyt hing under t he influence of t he t hree qualit ies shall perish; t he love of dualit y is
corrupt ing.

ਪੰਿਡਤੁ ਪੜੈ ਬੰਧਨ ਮੋਹ ਬਾਧਾ ਨਹ ਬੂ ਝੈ ਿਬਿਖਆ ਿਪਆਿਰ ॥
pandit parhai banDhan moh baaDhaa nah booj hai bikhi-aa pi-aar.
The Pandit s, t he religious scholars, read t he script ures, but t hey are t rapped in t he
bondage of emot ional at t achment . I n love wit h evil, t hey do not underst and.
ਸਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਤਰਕੁ ਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਿਦ ਮੁਕਿਤ ਦੁ ਆਰੁ ॥੨॥
sat gur mili-ai t arikut ee chhoot ai cha-ut hai pad mukat du-aar. | | 2| |
Meet ing t he Guru, t he bondage of t he t hree qualit ies is cut away, and in t he fourt h
st at e, t he Door of Liberat ion is at t ained. | | 2| |
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਾਰਗੁ ਪਾਈਐ ਚੂ ਕੈ ਮੋਹੁ ਗੁ ਬਾਰੁ ॥
gur t ay maarag paa-ee-ai chookai moh gubaar.
Through t he Guru, t he Pat h is found, and t he darkness of emot ional at t achment is
dispelled.
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਤਾ ਉਧਰੈ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥
sabad marai t aa uDhrai paa-ay mokh du-aar.
I f one dies t hrough t he Shabad, t hen salvat ion is obt ained, and one finds t he Door of
Liberat ion.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਮਿਲ ਰਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੩॥
gur parsaadee mil rahai sach naam kart aar. | | 3| |
By Guru's Grace, one remains blended wit h t he True Name of t he Creat or. | | 3| |
ਇਹੁ ਮਨੂ ਆ ਅਿਤ ਸਬਲ ਹੈ ਛਡੇ ਨ ਿਕਤੈ ਉਪਾਇ ॥
ih manoo-aa at sabal hai chhaday na kit ai upaa-ay.
This mind is very powerful; we cannot escape it j ust by t rying.
ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਦੁ ਖੁ ਲਾਇਦਾ ਬਹੁ ਤੀ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥
dooj ai bhaa-ay dukh laa-idaa bahut ee day-ay saj aa-ay.
I n t he love of dualit y, people suffer in pain, condemned t o t errible punishment .
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਲਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਉਮੈ ਸਬਿਦ ਗਵਾਇ ॥੪॥੧੮॥੫੧॥
naanak naam lagay say ubray ha-umai sabad gavaa-ay. | | 4| | 18| | 51| |
O Nanak, t hose who are at t ached t o t he Naam are saved; t hrough t he Shabad, t heir
ego is banished. | | 4| | 18| | 51| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁ ਰੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਿਦਰੜਾਇ ॥
kirpaa karay gur paa-ee-ai har naamo day-ay drirh-aa-ay.
By His Grace, t he Guru is found, and t he Name of t he Lord is implant ed wit hin.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥
bin gur kinai na paa-i-o birt haa j anam gavaa-ay.
Wit hout t he Guru, no one has obt ained it ; t hey wast e away t heir lives in vain.
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥
manmukh karam kamaavnay dargeh milai saj aa-ay. | | 1| |
The self-willed manmukhs creat e karma, and in t he Court of t he Lord, t hey receive
t heir punishment . | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਚੁ ਕਾਇ ॥
man ray dooj aa bhaa-o chukaa-ay.
O mind, give up t he love of dualit y.
ਅੰਤਿਰ ਤੇਰੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ant ar t ayrai har vasai gur sayvaa sukh paa-ay. rahaa-o.
The Lord dwells wit hin you; serving t he Guru, you shall find peace. | | Pause| |
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਾ ਸਿਚ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
sach banee sach sabad hai j aa sach Dharay pi-aar.
When you love t he Trut h, your words are t rue; t hey reflect t he True Word of t he
Shabad.
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਕੋਧੁ ਿਨਵਾਿਰ ॥
har kaa naam man vasai ha-umai kroDh nivaar.
The Name of t he Lord dwells wit hin t he mind; egot ism and anger are wiped away.
ਮਿਨ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥੨॥
man nirmal naam Dhi-aa-ee-ai t aa paa-ay mokh du-aar. | | 2| |
Medit at ing on t he Naam wit h a pure mind, t he Door of Liberat ion is found. | | 2| |

ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਜਗੁ ਿਬਨਸਦਾ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ha-umai vich j ag binasdaa mar j ammai aavai j aa-ay.
Engrossed in egot ism, t he world perishes. I t dies and is re-born; it cont inues coming
and going in reincarnat ion.
ਮਨਮੁਖ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਜਾਸਿਨ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥
manmukh sabad na j aannee j aasan pat gavaa-ay.
The self-willed manmukhs do not recognize t he Shabad; t hey forfeit t heir honor, and
depart in disgrace.
ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਸਚੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥
gur sayvaa naa-o paa-ee-ai sachay rahai samaa-ay. | | 3| |
Serving t he Guru, t he Name is obt ained, and one remains absorbed in t he True Lord.
| | 3| |
Page 34
ਸਬਿਦ ਮੰਿਨਐ ਗੁ ਰੁ ਪਾਈਐ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
sabad mani-ai gur paa-ee-ai vichahu aap gavaa-ay.
Wit h fait h in t he Shabad, t he Guru is found, and selfishness is eradicat ed from wit hin.
ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
an-din bhagat karay sadaa saachay kee liv laa-ay.
Night and day, worship t he True Lord wit h devot ion and love forever.
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇ ॥੪॥੧੯॥੫੨॥
naam padaarat h man vasi-aa naanak sahj samaa-ay. | | 4| | 19| | 52| |
The Treasure of t he Naam abides in t he mind; O Nanak, in t he poise of perfect
balance, merge int o t he Lord. | | 4| | 19| | 52| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਜਨੀ ਪੁ ਰਖੀ ਸਤਗੁ ਰੁ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸੇ ਦੁ ਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਿਰ ॥
j inee purkhee sat gur na sayvi-o say dukhee-ay j ug chaar.
Those who do not serve t he True Guru shall be miserable t hroughout t he four ages.

ਘਿਰ ਹੋਦਾ ਪੁ ਰਖੁ ਨ ਪਛਾਿਣਆ ਅਿਭਮਾਿਨ ਮੁਠੇ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
ghar hodaa purakh na pachhaani-aa abhimaan mut hay aha
N
kaar.
The Primal Being is wit hin t heir own home, but t hey do not recognize Him. They are
plundered by t heir egot ist ical pride and arrogance.
ਸਤਗੁ ਰੂ ਿਕਆ ਿਫਟਿਕਆ ਮੰਿਗ ਥਕੇ ਸੰਸਾਿਰ ॥
sat guroo ki-aa fit ki-aa mang t hakay sansaar.
Cursed by t he True Guru, t hey wander around t he world begging, unt il t hey are
exhaust ed.
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸਿਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧॥
sachaa sabad na sayvi-o sabh kaaj savaaranhaar. | | 1| |
They do not serve t he True Word of t he Shabad, which is t he solut ion t o all of t heir
problems. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਿਰ ਵੇਖੁ ਹਦੂ ਿਰ ॥
man mayray sadaa har vaykh hadoor.
O my mind, see t he Lord ever close at hand.
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁ ਖੁ ਪਰਹਰੈ ਸਬਿਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j anam maran dukh parharai sabad rahi-aa bharpoor. | | 1| | rahaa-o.
He shall remove t he pains of deat h and rebirt h; t he Word of t he Shabad shall fill you
t o overflowing. | | 1| | Pause| |
ਸਚੁ ਸਲਾਹਿਨ ਸੇ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
sach salaahan say sachay sachaa naam aDhaar.
Those who praise t he True One are t rue; t he True Name is t heir Support .
ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
sachee kaar kamaavnee sachay naal pi-aar.
They act t rut hfully, in love wit h t he True Lord.
ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਵਰਤਦਾ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥
sachaa saahu varat daa ko-ay na mayt anhaar.
The True King has writ t en His Order, which no one can erase.

ਮਨਮੁਖ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਕੂ ਿੜ ਮੁਠੇ ਕੂ ਿੜਆਰ ॥੨॥
manmukh mahal na paa-inee koorh mut hay koorhi-aar. | | 2| |
The self-willed manmukhs do not obt ain t he Mansion of t he Lord's Presence. The false
are plundered by falsehood. | | 2| |
ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥
ha-umai kart aa j ag mu-aa gur bin ghor anDhaar.
Engrossed in egot ism, t he world perishes. Wit hout t he Guru, t here is ut t er darkness.
ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥
maa-i-aa mohi visaari-aa sukh-daat a daat aar.
I n emot ional at t achment t o Maya, t hey have forgot t en t he Great Giver, t he Giver of
Peace.
ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਹ ਤਾ ਉਬਰਿਹ ਸਚੁ ਰਖਿਹ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥
sat gur sayveh t aa ubreh sach rakheh ur Dhaar.
Those who serve t he True Guru are saved; t hey keep t he True One enshrined in t heir
heart s.
ਿਕਰਪਾ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਸਿਚ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਿਰ ॥੩॥
kirpaa t ay har paa-ee-ai sach sabad veechaar. | | 3| |
By His Grace, we find t he Lord, and reflect on t he True Word of t he Shabad. | | 3| |
ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
sat gur sayv man nirmalaa ha-umai t aj vikaar.
Serving t he True Guru, t he mind becomes immaculat e and pure; egot ism and
corrupt ion are discarded.
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਵੀਚਾਰ ॥
aap chhod j eevat marai gur kai sabad veechaar.
So abandon your selfishness, and remain dead while yet alive. Cont emplat e t he Word
of t he Guru's Shabad.
ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰਿਹ ਗਏ ਲਾਗਾ ਸਾਿਚ ਿਪਆਰੁ ॥
DhanDhaa Dhaavat reh ga-ay laagaa saach pi-aar.
The pursuit of worldly affairs comes t o an end, when you embrace love for t he True
One.

ਸਿਚ ਰਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਿਤਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥੪॥
sach rat ay mukh uj lay t it saachai darbaar. | | 4| |
Those who are at t uned t o Trut h-t heir faces are radiant in t he Court of t he True Lord.
| | 4| |
ਸਤਗੁ ਰੁ ਪੁ ਰਖੁ ਨ ਮੰਿਨਓ ਸਬਿਦ ਨ ਲਗੋ ਿਪਆਰੁ ॥
sat gur purakh na mani-o sabad na lago pi-aar.
Those who do not have fait h in t he Primal Being, t he True Guru, and who do not
enshrine love for t he Shabad
ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਜੇਤਾ ਕਰਿਹ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥
isnaan daan j ayt aa karahi dooj ai bhaa-ay khu-aar.
-t hey t ake t heir cleansing bat hs, and give t o charit y again and again, but t hey are
ult imat ely consumed by t heir love of dualit y.
ਹਿਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਿਕਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥
har j ee-o aapnee kirpaa karay t aa laagai naam pi-aar.
When t he Dear Lord Himself grant s His Grace, t hey are inspired t o love t he Naam.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਿਰ ॥੫॥੨੦॥੫੩॥
naanak naam samaal t oo gur kai hayt apaar. | | 5| | 20| | 53| |
O Nanak, immerse yourself in t he Naam, t hrough t he I nfinit e Love of t he Guru.
| | 5| | 20| | 53| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਕਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਿਕਆ ਜਪੁ ਕਰੀ ਸਤਗੁ ਰ ਪੂ ਛਉ ਜਾਇ ॥
kis ha-o sayvee ki-aa j ap karee sat gur poochha-o j aa-ay.
Whom shall I serve? What shall I chant ? I will go and ask t he Guru.
ਸਤਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਿਨ ਲਈ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
sat gur kaa bhaanaa man la-ee vichahu aap gavaa-ay.
I will accept t he Will of t he True Guru, and eradicat e selfishness from wit hin.

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
ayhaa sayvaa chaakree naam vasai man aa-ay.
By t his work and service, t he Naam shall come t o dwell wit hin my mind.
ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁ ਹਾਇ ॥੧॥
naamai hee t ay sukh paa-ee-ai sachai sabad suhaa-ay. | | 1| |
Through t he Naam, peace is obt ained; I am adorned and embellished by t he True
Word of t he Shabad. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਿਦਨੁ ਜਾਗੁ ਹਿਰ ਚੇਿਤ ॥
man mayray an-din j aag har chayt .
O my mind, remain awake and aware night and day, and t hink of t he Lord.
ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਿਖ ਲੈ ਕੂ ੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aapnee khayt ee rakh lai koo
N
j parhaigee khayt . | | 1| | rahaa-o.
Prot ect your crops, or else t he birds shall descend on your farm. | | 1| | Pause| |
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂ ਰੀਆ ਸਬਿਦ ਰਿਹਆ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
man kee-aa ichhaa pooree-aa sabad rahi-aa bharpoor.
The desires of t he mind are fulfilled, when one is filled t o overflowing wit h t he
Shabad.
ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਿਰ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂ ਿਰ ॥
bhai bhaa-ay bhagat karahi din raat ee har j ee-o vaykhai sadaa hadoor.
One who fears, loves, and is devot ed t o t he Dear Lord day and night , sees Him always
close at hand.
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਦਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂ ਿਰ ॥
sachai sabad sadaa man raat aa bharam ga-i-aa sareerahu door.
Doubt runs far away from t he bodies of t hose, whose minds remain forever at t uned t o
t he True Word of t he Shabad.
ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਿਹਬੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁ ਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੨॥
nirmal saahib paa-i-aa saachaa gunee gaheer. | | 2| |
The I mmaculat e Lord and Mast er is found. He is True; He is t he Ocean of Excellence.
| | 2| |

ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥
j o j aagay say ubray soot ay ga-ay muhaa-ay.
Those who remain awake and aware are saved, while t hose who sleep are plundered.
ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਿਣਓ ਸੁ ਪਨਾ ਗਇਆ ਿਵਹਾਇ ॥
sachaa sabad na pachhaani-o supnaa ga-i-aa vihaa-ay.
They do not recognize t he True Word of t he Shabad, and like a dream, t heir lives fade
away.
ਸੁ ੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁ ਣਾ ਿਜਉ ਆਇਆ ਿਤਉ ਜਾਇ ॥
sunj ay ghar kaa paahunaa j i-o aa-i-aa t i-o j aa-ay.
Like guest s in a desert ed house, t hey leave j ust exact ly as t hey have come.
Page 35
ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਿਬਰਥਾ ਗਇਆ ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥੩॥
manmukh j anam birt haa ga-i-aa ki-aa muhu daysee j aa-ay. | | 3| |
The life of t he self-willed manmukh passes uselessly. What face will he show when he
passes beyond? | | 3| |
ਸਭ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਹਉਮੈ ਿਵਿਚ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥
sabh kichh aapay aap hai ha-umai vich kahan na j aa-ay.
God Himself is everyt hing; t hose who are in t heir ego cannot even speak of t his.
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਦੁ ਖੁ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥
gur kai sabad pachhaanee-ai dukh ha-umai vichahu gavaa-ay.
Through t he Word of t he Guru's Shabad, He is realized, and t he pain of egot ism is
eradicat ed from wit hin.
ਸਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਨ ਆਪਣਾ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
sat gur sayvan aapnaa ha-o t in kai laaga-o paa-ay.
I fall at t he feet of t hose who serve t heir True Guru.
ਨਾਨਕ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ਹਿਹ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੪॥੨੧॥੫੪॥
naanak dar sachai sachiaar heh ha-o t in balihaarai j aa-o. | | 4| | 21| | 54| |
O Nanak, I am a sacrifice t o t hose who are found t o be t rue in t he True Court .
| | 4| | 21| | 54| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਿਕਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਿਤ ਹੋਇ ॥
j ay vaylaa vakhat veechaaree-ai t aa kit vaylaa bhagat ho-ay.
Consider t he t ime and t he moment -when should we worship t he Lord?
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
an-din naamay rat i-aa sachay sachee so-ay.
Night and day, one who is at t uned t o t he Name of t he True Lord is t rue.
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਿਵਸਰੈ ਭਗਿਤ ਿਕਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥
ik t il pi-aaraa visrai bhagat kinayhee ho-ay.
I f someone forget s t he Beloved Lord, even for an inst ant , what sort of devot ion is
t hat ?
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚ ਿਸਉ ਸਾਸੁ ਨ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥
man t an seet al saach si-o saas na birt haa ko-ay. | | 1| |
One whose mind and body are cooled and soot hed by t he True Lord-no breat h of his
is wast ed. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
mayray man har kaa naam Dhi-aa-ay.
O my mind, medit at e on t he Name of t he Lord.
ਸਾਚੀ ਭਗਿਤ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saachee bhagat t aa t hee-ai j aa har vasai man aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
True devot ional worship is performed when t he Lord comes t o dwell in t he mind.
| | 1| | Pause| |
ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਪਾਇ ॥
sehj ay khayt ee raahee-ai sach naam beej paa-ay.
Wit h int uit ive ease, cult ivat e your farm, and plant t he Seed of t he True Name.
ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂ ਆ ਰਜਾ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
khayt ee j ammee aglee manoo-aa raj aa sahj subhaa-ay.
The seedlings have sprout ed luxuriant ly, and wit h int uit ive ease, t he mind is sat isfied.

ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਿਮਰਤੁ ਹੈ ਿਜਤੁ ਪੀਤੈ ਿਤਖ ਜਾਇ ॥
gur kaa sabad amrit hai j it peet ai t ikh j aa-ay.
The Word of t he Guru's Shabad is Ambrosial Nect ar; drinking it in, t hirst is quenched.
ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਿਚ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥
ih man saachaa sach rat aa sachay rahi-aa samaa-ay. | | 2| |
This t rue mind is at t uned t o Trut h, and it remains permeat ed wit h t he True One. | | 2| |
ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਸਬਦੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
aakhan vaykhan bolnaa sabday rahi-aa samaa-ay.
I n speaking, in seeing and in words, remain immersed in t he Shabad.
ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁ ਣਾਇ ॥
banee vaj ee chahu j ugee sacho sach sunaa-ay.
The Word of t he Guru's Bani vibrat es t hroughout t he four ages. As Trut h, it t eaches
Trut h.
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਿਹ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਿਮਲਾਇ ॥
ha-umai mayraa reh ga-i-aa sachai la-i-aa milaa-ay.
Egot ism and possessiveness are eliminat ed, and t he True One absorbs t hem int o
Himself.
ਿਤਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂ ਿਰ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
t in ka-o mahal hadoor hai j o sach rahay liv laa-ay. | | 3| |
Those who remain lovingly absorbed in t he True One see t he Mansion of His Presence
close at hand. | | 3| |
ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਿਵਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
nadree naam Dhi-aa-ee-ai vin karmaa paa-i-aa na j aa-ay.
By His Grace, we medit at e on t he Naam, t he Name of t he Lord. Wit hout His Mercy, it
cannot be obt ained.
ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਹੈ ਸਤਗੁ ਰੁ ਭੇਟੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥
poorai bhaag sat sangat lahai sat gur bhayt ai j is aa-ay.
Through perfect good dest iny, one finds t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, and
one comes t o meet t he True Guru.

ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਦੁ ਖੁ ਿਬਿਖਆ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
an-din naamay rat i-aa dukh bikhi-aa vichahu j aa-ay.
Night and day, remain at t uned t o t he Naam, and t he pain of corrupt ion shall be
dispelled from wit hin.
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥
naanak sabad milaavrhaa naamay naam samaa-ay. | | 4| | 22| | 55| |
O Nanak, merging wit h t he Shabad t hrough t he Name, one is immersed in t he Name.
| | 4| | 22| | 55| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਆਪਣਾ ਭਉ ਿਤਨ ਪਾਇਓਨੁ ਿਜਨ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥
aapnaa bha-o t in paa-i-on j in gur kaa sabad beechaar.
Those who cont emplat e t he Word of t he Guru's Shabad are filled wit h t he Fear of God.
ਸਤਸੰਗਤੀ ਸਦਾ ਿਮਿਲ ਰਹੇ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
sat sangt ee sadaa mil rahay sachay kay gun saar.
They remain forever merged wit h t he Sat Sangat , t he True Congregat ion; t hey dwell
upon t he Glories of t he True One.
ਦੁ ਿਬਧਾ ਮੈਲੁ ਚੁ ਕਾਈਅਨੁ ਹਿਰ ਰਾਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥
dubiDhaa mail chukaa-ee-an har raakhi-aa ur Dhaar.
They cast off t he filt h of t heir ment al dualit y, and t hey keep t he Lord enshrined in
t heir heart s.
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਮਿਨ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥
sachee banee sach man sachay naal pi-aar. | | 1| |
True is t heir speech, and t rue are t heir minds. They are in love wit h t he True One.
| | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰ ਨਾਿਲ ॥
man mayray ha-umai mail bhar naal.
O my mind, you are filled wit h t he filt h of egot ism.

ਹਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਬਿਦ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har nirmal sadaa sohnaa sabad savaaranhaar. | | 1| | rahaa-o.
The I mmaculat e Lord is et ernally Beaut iful. We are adorned wit h t he Word of t he
Shabad. | | 1| | Pause| |
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ਪਰਿਭ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥
sachai sabad man mohi-aa parabh aapay la-ay milaa-ay.
God j oins t o Himself t hose whose minds are fascinat ed wit h t he True Word of His
Shabad.
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥
an-din naamay rat i-aa j ot ee j ot samaa-ay.
Night and day, t hey are at t uned t o t he Naam, and t heir light is absorbed int o t he
Light .
ਜੋਤੀ ਹੂ ਪਰਭੁ ਜਾਪਦਾ ਿਬਨੁ ਸਤਗੁ ਰ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
j ot ee hoo parabh j aapdaa bin sat gur booj h na paa-ay.
Through His Light , God is revealed. Wit hout t he True Guru, underst anding is not
obt ained.
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਸਤਗੁ ਰੁ ਭੇਿਟਆ ਿਤਨ ਆਇ ॥੨॥
j in ka-o poorab likhi-aa sat gur bhayt i-aa t in aa-ay. | | 2| |
The True Guru comes t o meet t hose who have such pre-ordained dest iny. | | 2| |
ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਡੁ ਮਣੀ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥
vin naavai sabh dumnee dooj ai bhaa-ay khu-aa-ay.
Wit hout t he Name, all are miserable. I n t he love of dualit y, t hey are ruined.
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਦੀ ਦੁ ਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥
t is bin gharhee na j eevdee dukhee rain vihaa-ay.
Wit hout Him, I cannot survive even for an inst ant , and my life-night passes in anguish.
ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਣਾ ਅੰਧੁਲਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
bharam bhulaanaa anDhulaa fir fir aavai j aa-ay.
Wandering in doubt , t he spirit ually blind come and go in reincarnat ion, over and over
again.

ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥
nadar karay parabh aapnee aapay la-ay milaa-ay. | | 3| |
When God Himself best ows His Glance of Grace, He blends us int o Himself. | | 3| |
Page 36
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਸੁ ਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਿਕਉ ਮੁਕਿਰ ਪਇਆ ਜਾਇ ॥
sabh kichh sundaa vaykh-daa ki-o mukar pa-i-aa j aa-ay.
He hears and sees everyt hing. How can anyone deny Him?
ਪਾਪੋ ਪਾਪੁ ਕਮਾਵਦੇ ਪਾਪੇ ਪਚਿਹ ਪਚਾਇ ॥
paapo paap kamaavday paapay pacheh pachaa-ay.
Those who sin again and again, shall rot and die in sin.
ਸੋ ਪਰਭੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਿਖ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
so parabh nadar na aavee manmukh booj h na paa-ay.
God's Glance of Grace does not come t o t hem; t hose self-willed manmukhs do not
obt ain underst anding.
ਿਜਸੁ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਇ ॥੪॥੨੩॥੫੬॥
j is vaykhaalay so-ee vaykhai naanak gurmukh paa-ay. | | 4| | 23| | 56| |
They alone see t he Lord, unt o whom He reveals Himself. O Nanak, t he Gurmukhs find
Him. | | 4| | 23| | 56| |
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sareeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਰੋਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨ ਜਾਇ ॥
bin gur rog na t ut -ee ha-umai peerh na j aa-ay.
Wit hout t he Guru, t he disease is not cured, and t he pain of egot ism is not removed.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਨਾਮੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥
gur parsaadee man vasai naamay rahai samaa-ay.
By Guru's Grace, He dwells in t he mind, and one remains immersed in His Name.

ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥੧॥
gur sabdee har paa-ee-ai bin sabdai bharam bhulaa-ay. | | 1| |
Through t he Word of t he Guru's Shabad, t he Lord is found; wit hout t he Shabad,
people wander, deceived by doubt . | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇ ॥
man ray nij ghar vaasaa ho-ay.
O mind, dwell in t he balanced st at e of your own inner being.
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਿਹ ਤੂ ਿਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam naam saalaahi t oo fir aavan j aan na ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
Praise t he Lord's Name, and you shall no longer come and go in reincarnat ion.
| | 1| | Pause| |
ਹਿਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਵਰਤਦਾ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
har iko daat aa varat daa dooj aa avar na ko-ay.
The One Lord alone is t he Giver, pervading everywhere. There is no ot her at all.
ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
sabad saalaahee man vasai sehj ay hee sukh ho-ay.
Praise t he Word of t he Shabad, and He shall come t o dwell in your mind; you shall be
blessed wit h int uit ive peace and poise.
ਸਭ ਨਦਰੀ ਅੰਦਿਰ ਵੇਖਦਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੨॥
sabh nadree andar vaykh-daa j ai bhaavai t ai day-ay. | | 2| |
Everyt hing is wit hin t he Lord's Glance of Grace. As He wishes, He gives. | | 2| |
ਹਉਮੈ ਸਭਾ ਗਣਤ ਹੈ ਗਣਤੈ ਨਉ ਸੁ ਖੁ ਨਾਿਹ ॥
ha-umai sabhaa ganat hai gant ai na-o sukh naahi.
I n egot ism, all must account for t heir act ions. I n t his account ing, t here is no peace.
ਿਬਖੁ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਿਬਖੁ ਹੀ ਮਾਿਹ ਸਮਾਿਹ ॥
bikh kee kaar kamaavnee bikh hee maahi samaahi.
Act ing in evil and corrupt ion, people are immersed in corrupt ion.

ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਜਮਪੁ ਿਰ ਦੂ ਖ ਸਹਾਿਹ ॥੩॥
bin naavai t ha-ur na paa-inee j am pur dookh sahaahi. | | 3| |
Wit hout t he Name, t hey find no place of rest . I n t he Cit y of Deat h, t hey suffer in
agony. | | 3| |
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਦਾ ਿਤਸੈ ਦਾ ਆਧਾਰੁ ॥
j ee-o pind sabh t is daa t isai daa aaDhaar.
Body and soul all belong t o Him; He is t he Support of all.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥
gur parsaadee buj hee-ai t aa paa-ay mokh du-aar.
By Guru's Grace, underst anding comes, and t hen t he Door of Liberat ion is found.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹ ਤੂੰ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੪॥੨੪॥੫੭॥
naanak naam salaahi t oo
N
ant na paaraavaar. | | 4| | 24| | 57| |
O Nanak, sing t he Praises of t he Naam, t he Name of t he Lord; He has no end or
limit at ion. | | 4| | 24| | 57| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਿਤਨਾ ਅਨੰਦੁ ਸਦਾ ਸੁ ਖੁ ਹੈ ਿਜਨਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥
t inaa anand sadaa sukh hai j inaa sach naam aaDhaar.
Those who have t he Support of t he True Name are in ecst asy and peace forever.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਦੂ ਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
gur sabdee sach paa-i-aa dookh nivaaranhaar.
Through t he Word of t he Guru's Shabad, t hey obt ain t he True One, t he Dest royer of
pain.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
sadaa sadaa saachay gun gaavahi saachai naa-ay pi-aar.
Forever and ever, t hey sing t he Glorious Praises of t he True One; t hey love t he True
Name.

ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਆਪਣੀ ਿਦਤੋਨੁ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰੁ ॥੧॥
kirpaa kar kai aapnee dit on bhagat bhandaar. | | 1| |
When t he Lord Himself grant s His Grace, He best ows t he t reasure of devot ion. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
man ray sadaa anand gun gaa-ay.
O mind, sing His Glorious Praises, and be in ecst asy forever.
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sachee banee har paa-ee-ai har si-o rahai samaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Through t he True Word of His Bani, t he Lord is obt ained, and one remains immersed
in t he Lord. | | 1| | Pause| |
ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਮਨੁ ਲਾਲੁ ਥੀਆ ਰਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
sachee bhagt ee man laal t hee-aa rat aa sahj subhaa-ay.
I n t rue devot ion, t he mind is dyed in t he deep crimson color of t he Lord's Love, wit h
int uit ive peace and poise.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥
gur sabdee man mohi-aa kahnaa kachhoo na j aa-ay.
The mind is fascinat ed by t he Word of t he Guru's Shabad, which cannot be described.
ਿਜਹਵਾ ਰਤੀ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੀਵੈ ਰਿਸ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
j ihvaa rat ee sabad sachai amrit peevai ras gun gaa-ay.
The t ongue imbued wit h t he True Word of t he Shabad drinks in t he Amrit wit h delight ,
singing His Glorious Praises.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਏਹੁ ਰੰਗੁ ਪਾਈਐ ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੨॥
gurmukh ayhu rang paa-ee-ai j is no kirpaa karay raj aa-ay. | | 2| |
The Gurmukh obt ains t his love, when t he Lord, in His Will, grant s His Grace. | | 2| |
ਸੰਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਸੁ ਿਤਆ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥
sansaa ih sansaar hai sut i-aa rain vihaa-ay.
This world is an illusion; people pass t heir life-night s sleeping.
ਇਿਕ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਕਿਢ ਲਇਅਨੁ ਆਪੇ ਲਇਓਨੁ ਿਮਲਾਇ ॥
ik aapnai bhaanai kadh la-i-an aapay la-i-on milaa-ay.
By t he Pleasure of His Will, He lift s some out , and unit es t hem wit h Himself.

ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁ ਕਾਇ ॥
aapay hee aap man vasi-aa maa-i-aa moh chukaa-ay.
He Himself abides in t he mind, and drives out at t achment t o Maya.
ਆਿਪ ਵਡਾਈ ਿਦਤੀਅਨੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥੩॥
aap vadaa-ee dit ee-an gurmukh day-ay buj haa-ay. | | 3| |
He Himself best ows glorious great ness; He inspires t he Gurmukh t o underst and. | | 3| |
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਭੁ ਿਲਆ ਲਏ ਸਮਝਾਇ ॥
sabhnaa kaa daat aa ayk hai bhuli-aa la-ay samj haa-ay.
The One Lord is t he Giver of all. He correct s t hose who make mist akes.
ਇਿਕ ਆਪੇ ਆਿਪ ਖੁਆਇਅਨੁ ਦੂ ਜੈ ਛਿਡਅਨੁ ਲਾਇ ॥
ik aapay aap khu-aa-i-an dooj ai chhadi-an laa-ay.
He Himself has deceived some, and at t ached t hem t o dualit y.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਇ ॥
gurmat ee har paa-ee-ai j ot ee j ot milaa-ay.
Through t he Guru's Teachings, t he Lord is found, and one's light merges int o t he
Light .
ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੇ ਰਿਤਆ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੫॥੫੮॥
an-din naamay rat i-aa naanak naam samaa-ay. | | 4| | 25| | 58| |
At t uned t o t he Name of t he Lord night and day, O Nanak, you shall be absorbed int o
t he Name. | | 4| | 25| | 58| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਿਤਰਸਨਾ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰ ॥
gunvant ee sach paa-i-aa t arisnaa t aj vikaar.
The virt uous obt ain Trut h; t hey give up t heir desires for evil and corrupt ion.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਿਗਆ ਰਸਨਾ ਪਰੇਮ ਿਪਆਿਰ ॥
gur sabdee man rangi-aa rasnaa paraym pi-aar.
Their minds are imbued wit h t he Word of t he Guru's Shabad; t he Love of t heir Beloved
is on t heir t ongues.

Page 37
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਿਰ ਵੇਖਹੁ ਮਿਨ ਵੀਚਾਿਰ ॥
bin sat gur kinai na paa-i-o kar vaykhhu man veechaar.
Wit hout t he True Guru, no one has found Him; reflect upon t his in your mind and see.
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਿਜਚਰੁ ਗੁ ਰ ਸਬਿਦ ਨ ਕਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥੧॥
manmukh mail na ut rai j ichar gur sabad na karay pi-aar. | | 1| |
The filt h of t he self-willed manmukhs is not washed off; t hey have no love for t he
Guru's Shabad. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥
man mayray sat gur kai bhaanai chal.
O my mind, walk in harmony wit h t he True Guru.
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਸਿਹ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੀਵਿਹ ਤਾ ਸੁ ਖ ਲਹਿਹ ਮਹਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nij ghar vaseh amrit peeveh t aa sukh laheh mahal. | | 1| | rahaa-o.
Dwell wit hin t he home of your own inner being, and drink in t he Ambrosial Nect ar;
you shall at t ain t he Peace of t he Mansion of His Presence. | | 1| | Pause| |
ਅਉਗੁ ਣਵੰਤੀ ਗੁ ਣੁ ਕੋ ਨਹੀ ਬਹਿਣ ਨ ਿਮਲੈ ਹਦੂ ਿਰ ॥
a-ugunvant ee gun ko nahee bahan na milai hadoor.
The unvirt uous have no merit ; t hey are not allowed t o sit in His Presence.
ਮਨਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਿਣ ਸੋ ਪਰਭੁ ਦੂ ਿਰ ॥
manmukh sabad na j aan-ee avgan so parabh door.
The self-willed manmukhs do not know t he Shabad; t hose wit hout virt ue are far
removed from God.
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਿਚ ਰਤੇ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥
j inee sach pachhaani-aa sach rat ay bharpoor.
Those who recognize t he True One are permeat ed and at t uned t o Trut h.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਪਰਭੁ ਿਮਿਲਆ ਆਿਪ ਹਦੂ ਿਰ ॥੨॥
gur sabdee man bayDhi-aa parabh mili-aa aap hadoor. | | 2| |
Their minds are pierced t hrough by t he Word of t he Guru's Shabad, and God Himself
ushers t hem int o His Presence. | | 2| |

ਆਪੇ ਰੰਗਿਣ ਰੰਿਗਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਿਮਲਾਇ ॥
aapay rangan rangi-on sabday la-i-on milaa-ay.
He Himself dyes us in t he Color of His Love; t hrough t he Word of His Shabad, He
unit es us wit h Himself.
ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਿਚ ਰਤੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
sachaa rang na ut rai j o sach rat ay liv laa-ay.
This True Color shall not fade away, for t hose who are at t uned t o His Love.
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਿਵ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
chaaray kundaa bhav t hakay manmukh booj h na paa-ay.
The self-willed manmukhs grow weary of wandering around in all four direct ions, but
t hey do not underst and.
ਿਜਸੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੩॥
j is sat gur maylay so milai sachai sabad samaa-ay. | | 3| |
One who is unit ed wit h t he True Guru, meet s and merges in t he True Word of t he
Shabad. | | 3| |
ਿਮਤਰ ਘਣੇਰੇ ਕਿਰ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁ ਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥
mit ar ghanayray kar t hakee mayraa dukh kaat ai ko-ay.
I have grown weary of making so many friends, hoping t hat someone might be able t o
end my suffering.
ਿਮਿਲ ਪਰੀਤਮ ਦੁ ਖੁ ਕਿਟਆ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
mil pareet am dukh kat i-aa sabad milaavaa ho-ay.
Meet ing wit h my Beloved, my suffering has ended; I have at t ained Union wit h t he
Word of t he Shabad.
ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
sach khat naa sach raas hai sachay sachee so-ay.
Earning Trut h, and accumulat ing t he Wealt h of Trut h, t he t rut hful person gains a
reput at ion of Trut h.
ਸਿਚ ਿਮਲੇ ਸੇ ਨ ਿਵਛੁ ੜਿਹ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਇ ॥੪॥੨੬॥੫੯॥
sach milay say na vichhurheh naanak gurmukh ho-ay. | | 4| | 26| | 59| |
Meet ing wit h t he True One, O Nanak, t he Gurmukh shall not be separat ed from Him
again. | | 4| | 26| | 59| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਿਸਰਸਿਟ ਦੇਖੈ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ॥
aapay kaaran kart aa karay sarisat daykhai aap upaa-ay.
The Creat or Himself creat ed t he Creat ion; He produced t he Universe, and He Himself
wat ches over it .
ਸਭ ਏਕੋ ਇਕੁ ਵਰਤਦਾ ਅਲਖੁ ਨ ਲਿਖਆ ਜਾਇ ॥
sabh ayko ik varat daa alakh na lakhi-aa j aa-ay.
The One and Only Lord is pervading and permeat ing all. The Unseen cannot be seen.
ਆਪੇ ਪਰਭੂ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥
aapay parabhoo da-i-aal hai aapay day-ay buj haa-ay.
God Himself is Merciful; He Himself best ows underst anding.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸਦ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਿਚ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥
gurmat ee sad man vasi-aa sach rahay liv laa-ay. | | 1| |
Through t he Guru's Teachings, t he True One dwells forever in t he mind of t hose who
remain lovingly at t ached t o Him. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਮੰਿਨ ਲੈ ਰਜਾਇ ॥
man mayray gur kee man lai raj aa-ay.
O my mind, surrender t o t he Guru's Will.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਭੁ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man t an seet al sabh t hee-ai naam vasai man aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Mind and body are t ot ally cooled and soot hed, and t he Naam comes t o dwell in t he
mind. | | 1| | Pause| |
ਿਜਿਨ ਕਿਰ ਕਾਰਣੁ ਧਾਿਰਆ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇਇ ॥
j in kar kaaran Dhaari-aa so-ee saar karay-i.
Having creat ed t he creat ion, He support s it and t akes care of it .

ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
gur kai sabad pachhaanee-ai j aa aapay nadar karay-i.
The Word of t he Guru's Shabad is realized, when He Himself best ows His Glance of
Grace.
ਸੇ ਜਨ ਸਬਦੇ ਸੋਹਣੇ ਿਤਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਿਰ ॥
say j an sabday sohnay t it sachai darbaar.
Those who are beaut ifully adorned wit h t he Shabad in t he Court of t he True Lord
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਆਿਪ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਿਰ ॥੨॥
gurmukh sachai sabad rat ay aap maylay kart aar. | | 2| |
-t hose Gurmukhs are at t uned t o t he True Word of t he Shabad; t he Creat or unit es
t hem wit h Himself. | | 2| |
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
gurmat ee sach salaahnaa j is daa ant na paaraavaar.
Through t he Guru's Teachings, praise t he True One, who has no end or limit at ion.
ਘਿਟ ਘਿਟ ਆਪੇ ਹੁ ਕਿਮ ਵਸੈ ਹੁ ਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ghat ghat aapay hukam vasai hukmay karay beechaar.
He dwells in each and every heart , by t he Hukam of His Command; by His Hukam, we
cont emplat e Him.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥
gur sabdee salaahee-ai ha-umai vichahu kho-ay.
So praise Him t hrough t he Word of t he Guru's Shabad, and drive out egot ism from
wit hin.
ਸਾ ਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਰੋਇ ॥੩॥
saa Dhan naavai baahree avganvant ee ro-ay. | | 3| |
That soul-bride who lacks t he Lord's Name act s wit hout virt ue, and so she grieves.
| | 3| |
ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਿਚ ਲਗਾ ਸਚੈ ਨਾਇ ਿਤਰਪਿਤ ਹੋਇ ॥
sach salaahee sach lagaa sachai naa-ay t aripat ho-ay.
Praising t he True One, at t ached t o t he True One, I am sat isfied wit h t he True Name.

ਗੁ ਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁ ਣ ਸੰਗਰਹਾ ਅਵਗੁ ਣ ਕਢਾ ਧੋਇ ॥
gun veechaaree gun sangrahaa avgun kadhaa Dho-ay.
Cont emplat ing His Virt ues, I accumulat e virt ue and merit ; I wash myself clean of
demerit s.
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ਿਫਿਰ ਵੇਛੋੜਾ ਨ ਹੋਇ ॥
aapay mayl milaa-idaa fir vaychhorhaa na ho-ay.
He Himself unit es us in His Union; t here is no more separat ion.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਿਜਦੂ ਪਾਈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥
naanak gur saalaahee aapnaa j idoo paa-ee parabh so-ay. | | 4| | 27| | 60| |
O Nanak, I sing t he Praises of my Guru; t hrough Him, I find t hat God. | | 4| | 27| | 60| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਸੁ ਿਣ ਸੁ ਿਣ ਕਾਮ ਗਹੇਲੀਏ ਿਕਆ ਚਲਿਹ ਬਾਹ ਲੁ ਡਾਇ ॥
sun sun kaam gahaylee-ay ki-aa chaleh baah ludaa-ay.
List en, list en, O soul-bride: you are overt aken by sexual desire-why do you walk like
t hat , swinging your arms in j oy?
ਆਪਣਾ ਿਪਰੁ ਨ ਪਛਾਣਹੀ ਿਕਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸਿਹ ਜਾਇ ॥
aapnaa pir na pachhaanhee ki-aa muhu dayseh j aa-ay.
You do not recognize your own Husband Lord! When you go t o Him, what face will
you show Him?
ਿਜਨੀ ਸਖੀ` ਕੰਤੁ ਪਛਾਿਣਆ ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
j inee sakhee
N
kant pachhaani-aa ha-o t in kai laaga-o paa-ay.
I t ouch t he feet of my sist er soul-brides who have known t heir Husband Lord.
ਿਤਨ ਹੀ ਜੈਸੀ ਥੀ ਰਹਾ ਸਤਸੰਗਿਤ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
t in hee j aisee t hee rahaa sat sangat mayl milaa-ay. | | 1| |
I f only I could be like t hem! Joining t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, I am
unit ed in His Union. | | 1| |

Page 38
ਮੁੰਧੇ ਕੂ ਿੜ ਮੁਠੀ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ॥
munDhay koorh mut hee koorhi-aar.
O woman, t he false ones are being cheat ed by falsehood.
ਿਪਰੁ ਪਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਬੀਚਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir parabh saachaa sohnaa paa-ee-ai gur beechaar. | | 1| | rahaa-o.
God is your Husband; He is Handsome and True. He is obt ained by reflect ing upon t he
Guru. | | 1| | Pause| |
ਮਨਮੁਿਖ ਕੰਤੁ ਨ ਪਛਾਣਈ ਿਤਨ ਿਕਉ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥
manmukh kant na pachhaan-ee t in ki-o rain vihaa-ay.
The self-willed manmukhs do not recognize t heir Husband Lord; how will t hey spend
t heir life-night ?
ਗਰਿਬ ਅਟੀਆ ਿਤਰਸਨਾ ਜਲਿਹ ਦੁ ਖੁ ਪਾਵਿਹ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
garab at ee-aa t arisnaa j aleh dukh paavahi dooj ai bhaa-ay.
Filled wit h arrogance, t hey burn wit h desire; t hey suffer in t he pain of t he love of
dualit y.
ਸਬਿਦ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥
sabad rat ee-aa sohaaganee t in vichahu ha-umai j aa-ay.
The happy soul-brides are at t uned t o t he Shabad; t heir egot ism is eliminat ed from
wit hin.
ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵਿਹ ਆਪਣਾ ਿਤਨਾ ਸੁ ਖੇ ਸੁ ਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥੨॥
sadaa pir raaveh aapnaa t inaa sukhay sukh vihaa-ay. | | 2| |
They enj oy t heir Husband Lord forever, and t heir life-night passes in t he most blissful
peace. | | 2| |
ਿਗਆਨ ਿਵਹੂ ਣੀ ਿਪਰ ਮੁਤੀਆ ਿਪਰਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
gi-aan vihoonee pir mut ee-aa piram na paa-i-aa j aa-ay.
She is ut t erly lacking in spirit ual wisdom; she is abandoned by her Husband Lord. She
cannot obt ain His Love.

ਅਿਗਆਨ ਮਤੀ ਅੰਧੇਰੁ ਹੈ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਦੇਖੇ ਭੁ ਖ ਨ ਜਾਇ ॥
agi-aan mat ee anDhayr hai bin pir daykhay bhukh na j aa-ay.
I n t he darkness of int ellect ual ignorance, she cannot see her Husband, and her hunger
does not depart .
ਆਵਹੁ ਿਮਲਹੁ ਸਹੇਲੀਹੋ ਮੈ ਿਪਰੁ ਦੇਹੁ ਿਮਲਾਇ ॥
aavhu milhu sahayleeho mai pir dayh milaa-ay.
Come and meet wit h me, my sist er soul-brides, and unit e me wit h my Husband.
ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਮਲੈ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥
poorai bhaag sat gur milai pir paa-i-aa sach samaa-ay. | | 3| |
She who meet s t he True Guru, by perfect good fort une, finds her Husband; she is
absorbed in t he True One. | | 3| |
ਸੇ ਸਹੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
say sahee-aa sohaaganee j in ka-o nadar karay-i.
Those upon whom He cast s His Glance of Grace become His happy soul-brides.
ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਿਹ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਆਗੈ ਦੇਇ ॥
khasam pachhaaneh aapnaa t an man aagai day-ay.
One who recognizes her Lord and Mast er places her body and mind in offering before
Him.
ਘਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਹਉਮੈ ਦੂ ਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ghar var paa-i-aa aapnaa ha-umai door karay-i.
Wit hin her own home, she finds her Husband Lord; her egot ism is dispelled.
ਨਾਨਕ ਸੋਭਾਵੰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰੇਇ ॥੪॥੨੮॥੬੧॥
naanak sobhaavant ee-aa sohaaganee an-din bhagat karay-i. | | 4| | 28| | 61| |
O Nanak, t he happy soul-brides are embellished and exalt ed; night and day t hey are
absorbed in devot ional worship. | | 4| | 28| | 61| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:

ਇਿਕ ਿਪਰੁ ਰਾਵਿਹ ਆਪਣਾ ਹਉ ਕੈ ਦਿਰ ਪੂ ਛਉ ਜਾਇ ॥
ik pir raaveh aapnaa ha-o kai dar poochha-o j aa-ay.
Some enj oy t heir Husband Lord; unt o whose door should I go t o ask for Him?
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵੀ ਭਾਉ ਕਿਰ ਮੈ ਿਪਰੁ ਦੇਹੁ ਿਮਲਾਇ ॥
sat gur sayvee bhaa-o kar mai pir dayh milaa-ay.
I serve my True Guru wit h love, t hat He may lead me t o Union wit h my Husband Lord.
ਸਭੁ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਿਕਸੁ ਨੇੜੈ ਿਕਸੁ ਦੂ ਿਰ ॥
sabh upaa-ay aapay vaykhai kis nayrhai kis door.
He creat ed all, and He Himself wat ches over us. Some are close t o Him, and some are
far away.
ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਸੰਗੇ ਜਾਿਣਆ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਸਦਾ ਹਦੂ ਿਰ ॥੧॥
j in pir sangay j aani-aa pir raavay sadaa hadoor. | | 1| |
She who knows her Husband Lord t o be always wit h her, enj oys His Const ant
Presence. | | 1| |
ਮੁੰਧੇ ਤੂ ਚਲੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਇ ॥
munDhay t oo chal gur kai bhaa-ay.
O woman, you must walk in harmony wit h t he Guru's Will.
ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਵਿਹ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਹਜੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
an-din raaveh pir aapnaa sehj ay sach samaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Night and day, you shall enj oy your Husband, and you shall int uit ively merge int o t he
True One. | | 1| | Pause| |
ਸਬਿਦ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਿਰ ॥
sabad rat ee-aa sohaaganee sachai sabad seegaar.
At t uned t o t he Shabad, t he happy soul-brides are adorned wit h t he True Word of t he
Shabad.
ਹਿਰ ਵਰੁ ਪਾਇਿਨ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
har var paa-in ghar aapnai gur kai hayt pi-aar.
Wit hin t heir own home, t hey obt ain t he Lord as t heir Husband, wit h love for t he Guru.

ਸੇਜ ਸੁ ਹਾਵੀ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਵੈ ਭਗਿਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
sayj suhaavee har rang ravai bhagat bharay bhandaar.
Upon her beaut iful and cozy bed, she enj oys t he Love of her Lord. She is overflowing
wit h t he t reasure of devot ion.
ਸੋ ਪਰਭੁ ਪਰੀਤਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਜ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੨॥
so parabh pareet am man vasai j e sabhsai day-ay aDhaar. | | 2| |
That Beloved God abides in her mind; He gives His Support t o all. | | 2| |
ਿਪਰੁ ਸਾਲਾਹਿਨ ਆਪਣਾ ਿਤਨ ਕੈ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
pir saalaahan aapnaa t in kai ha-o sad balihaarai j aa-o.
I am forever a sacrifice t o t hose who praise t heir Husband Lord.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਿਸਰੁ ਦੇਈ ਿਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥
man t an arpee sir day-ee t in kai laagaa paa-ay.
I dedicat e my mind and body t o t hem, and give my head as well; I fall at t heir feet .
ਿਜਨੀ ਇਕੁ ਪਛਾਿਣਆ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਚੁ ਕਾਇ ॥
j inee ik pachhaani-aa dooj aa bhaa-o chukaa-ay.
Those who recognize t he One renounce t he love of dualit y.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੩॥੨੯॥੬੨॥
gurmukh naam pachhaanee-ai naanak sach samaa-ay. | | 3| | 29| | 62| |
The Gurmukh recognizes t he Naam, O Nanak, and is absorbed int o t he True One.
| | 3| | 29| | 62| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਹਿਰ ਜੀ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਤੇਰੈ ਚੀਰੈ ॥
har j ee sachaa sach t oo sabh kichh t ayrai cheerai.
O Dear Lord, You are t he Truest of t he True. All t hings are in Your Power.
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਤਰਸਦੇ ਿਫਰੇ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭੇਟੇ ਪੀਰੈ ॥
lakh cha-oraaseeh t arasday firay bin gur bhayt ay peerai.
The 8.4 million species of beings wander around searching for You, but wit hout t he
Guru, t hey do not find You.

ਹਿਰ ਜੀਉ ਬਖਸੇ ਬਖਿਸ ਲਏ ਸੂਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ ॥
har j ee-o bakhsay bakhas la-ay sookh sadaa sareerai.
When t he Dear Lord grant s His Forgiveness, t his human body finds last ing peace.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸਚੁ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥੧॥
gur parsaadee sayv karee sach gahir gambheerai. | | 1| |
By Guru's Grace, I serve t he True One, who is I mmeasurably Deep and Profound.
| | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
man mayray naam rat ay sukh ho-ay.
O my mind, at t uned t o t he Naam, you shall find peace.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹੀਐ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmat ee naam salaahee-ai dooj aa avar na ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Follow t he Guru's Teachings, and praise t he Naam; t here is no ot her at all.
| | 1| | Pause| |
ਧਰਮ ਰਾਇ ਨੋ ਹੁ ਕਮੁ ਹੈ ਬਿਹ ਸਚਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥
Dharam raa-ay no hukam hai bahi sachaa Dharam beechaar.
The Right eous Judge of Dharma, by t he Hukam of God's Command, sit s and
administ ers True Just ice.
ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਦੁ ਸਟੁ ਆਤਮਾ ਓਹੁ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ॥
dooj ai bhaa-ay dusat aat maa oh t ayree sarkaar.
Those evil souls, ensnared by t he love of dualit y, are subj ect t o Your Command.
ਅਿਧਆਤਮੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਤਾਸੁ ਮਿਨ ਜਪਿਹ ਏਕੁ ਮੁਰਾਿਰ ॥
aDhi-aat mee har gun t aas man j aapeh ayk muraar.
The souls on t heir spirit ual j ourney chant and medit at e wit hin t heir minds on t he One
Lord, t he Treasure of Excellence.
Page 39
ਿਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੈ ਧੰਨੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥
t in kee sayvaa Dharam raa-ay karai Dhan savaaranhaar. | | 2| |
The Right eous Judge of Dharma serves t hem; blessed is t he Lord who adorns t hem.
| | 2| |

ਮਨ ਕੇ ਿਬਕਾਰ ਮਨਿਹ ਤਜੈ ਮਿਨ ਚੂ ਕੈ ਮੋਹੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
man kay bikaar maneh t aj ai man chookai moh abhimaan.
One who eliminat es ment al wickedness from wit hin t he mind, and cast s out emot ional
at t achment and egot ist ical pride,
ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸਹਜੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਨੁ ॥
aat am raam pachhaani-aa sehj ay naam samaan.
comes t o recognize t he All-pervading Soul, and is int uit ively absorbed int o t he Naam.
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਿਖ ਿਫਰੈ ਿਦਵਾਨੁ ॥
bin sat gur mukat na paa-ee-ai manmukh firai divaan.
Wit hout t he True Guru, t he self-willed manmukhs do not find liberat ion; t hey wander
around like lunat ics.
ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰੇ ਿਬਿਖਆ ਮਾਿਹ ਸਮਾਨੁ ॥੩॥
sabad na cheenai kat hnee badnee karay bikhi-aa maahi samaan. | | 3| |
They do not cont emplat e t he Shabad; engrossed in corrupt ion, t hey ut t er only empt y
words. | | 3| |
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਹੈ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
sabh kichh aapay aap hai dooj aa avar na ko-ay.
He Himself is everyt hing; t here is no ot her at all.
ਿਜਉ ਬੋਲਾਏ ਿਤਉ ਬੋਲੀਐ ਜਾ ਆਿਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਇ ॥
j i-o bolaa-ay t i-o bolee-ai j aa aap bulaa-ay so-ay.
I speak j ust as He makes me speak, when He Himself makes me speak.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮੁ ਹੈ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
gurmukh banee barahm hai sabad milaavaa ho-ay.
The Word of t he Gurmukh is God Himself. Through t he Shabad, we merge in Him.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂ ਿਜਤੁ ਸੇਿਵਐ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੦॥੬੩॥
naanak naam samaal t oo j it sayvi-ai sukh ho-ay. | | 4| | 30| | 63| |
O Nanak, remember t he Naam; serving Him, peace is obt ained. | | 4| | 30| | 63| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:

ਜਿਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
j ag ha-umai mail dukh paa-i-aa mal laagee dooj ai bhaa-ay.
The world is pollut ed wit h t he filt h of egot ism, suffering in pain. This filt h st icks t o
t hem because of t heir love of dualit y.
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਿਕਵੈ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸਉ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥
mal ha-umai Dhot ee kivai na ut rai j ay sa-o t irat h naa-ay.
This filt h of egot ism cannot be washed away, even by t aking cleansing bat hs at
hundreds of sacred shrines.
ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਦੂ ਣੀ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਆਇ ॥
baho biDh karam kamaavday doonee mal laagee aa-ay.
Performing all sort s of rit uals, people are smeared wit h t wice as much filt h.
ਪਿੜਐ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਪੂ ਛਹੁ ਿਗਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥੧॥
parhi-ai mail na ut rai poochhahu gi-aanee-aa j aa-ay. | | 1| |
This filt h is not removed by st udying. Go ahead, and ask t he wise ones. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁ ਰ ਸਰਿਣ ਆਵੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
man mayray gur saran aavai t aa nirmal ho-ay.
O my mind, coming t o t he Sanct uary of t he Guru, you shall become immaculat e and
pure.
ਮਨਮੁਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਿਰ ਥਕੇ ਮੈਲੁ ਨ ਸਕੀ ਧੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
manmukh har har kar t hakay mail na sakee Dho-ay. | | 1| | rahaa-o.
The self-willed manmukhs have grown weary of chant ing t he Name of t he Lord, Har,
Har, but t heir filt h cannot be removed. | | 1| | Pause| |
ਮਿਨ ਮੈਲੈ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
man mailai bhagat na hova-ee naam na paa-i-aa j aa-ay.
Wit h a pollut ed mind, devot ional service cannot be performed, and t he Naam, t he
Name of t he Lord, cannot be obt ained.
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਮੁਏ ਜਾਸਿਨ ਪਿਤ ਗਵਾਇ ॥
manmukh mailay mailay mu-ay j aasan pat gavaa-ay.
The filt hy, self-willed manmukhs die in filt h, and t hey depart in disgrace.

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥
gur parsaadee man vasai mal ha-umai j aa-ay samaa-ay.
By Guru's Grace, t he Lord comes t o abide in t he mind, and t he filt h of egot ism is
dispelled.
ਿਜਉ ਅੰਧੇਰੈ ਦੀਪਕੁ ਬਾਲੀਐ ਿਤਉ ਗੁ ਰ ਿਗਆਿਨ ਅਿਗਆਨੁ ਤਜਾਇ ॥੨॥
j i-o anDhayrai deepak baalee-ai t i-o gur gi-aan agi-aan t aj aa-ay. | | 2| |
Like a lamp lit in t he darkness, t he spirit ual wisdom of t he Guru dispels ignorance.
| | 2| |
ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਹਗੇ ਹਮ ਮੂ ਰਖ ਗਾਵਾਰ ॥
ham kee-aa ham karhagay ham moorakh gaavaar.
"I have done t his, and I will do t hat "-I am an idiot ic fool for saying t his!
ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਿਵਸਿਰਆ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
karnai vaalaa visri-aa dooj ai bhaa-ay pi-aar.
I have forgot t en t he Doer of all; I am caught in t he love of dualit y.
ਮਾਇਆ ਜੇਵਡੁ ਦੁ ਖੁ ਨਹੀ ਸਿਭ ਭਿਵ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥
maa-i-aa j ayvad dukh nahee sabh bhav t hakay sansaar.
There is no pain as great as t he pain of Maya; it drives people t o wander all around
t he world, unt il t hey become exhaust ed.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੩॥
gurmat ee sukh paa-ee-ai sach naam ur Dhaar. | | 3| |
Through t he Guru's Teachings, peace is found, wit h t he True Name enshrined in t he
heart . | | 3| |
ਿਜਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਸੋ ਿਮਲੈ ਹਉ ਿਤਸੁ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
j is no maylay so milai ha-o t is balihaarai j aa-o.
I am a sacrifice t o t hose who meet and merge wit h t he Lord.
ਏ ਮਨ ਭਗਤੀ ਰਿਤਆ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਿਨਜ ਥਾਉ ॥
ay man bhagt ee rat i-aa sach banee nij t haa-o.
This mind is at t uned t o devot ional worship; t hrough t he True Word of Gurbani, it finds
it s own home.

ਮਿਨ ਰਤੇ ਿਜਹਵਾ ਰਤੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਚੇ ਗਾਉ ॥
man rat ay j ihvaa rat ee har gun sachay gaa-o.
Wit h t he mind so imbued, and t he t ongue imbued as well, sing t he Glorious Praises of
t he True Lord.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਸਚੇ ਮਾਿਹ ਸਮਾਉ ॥੪॥੩੧॥੬੪॥
naanak naam na veesrai sachay maahi samaa-o. | | 4| | 31| | 64| |
O Nanak, never forget t he Naam; immerse yourself in t he True One. | | 4| | 31| | 64| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 4 ghar 1.
Siree Raag, Fourt h Mehl, First House:
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਬਰਹੁ ਅਿਤ ਅਗਲਾ ਿਕਉ ਪਰੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਆਇ ॥
mai man t an birahu at aglaa ki-o pareet am milai ghar aa-ay.
Wit hin my mind and body is t he int ense pain of separat ion; how can my Beloved come
t o meet me in my home?
ਜਾ ਦੇਖਾ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਪਰਿਭ ਦੇਿਖਐ ਦੁ ਖੁ ਜਾਇ ॥
j aa daykhaa parabh aapnaa parabh daykhi-ai dukh j aa-ay.
When I see my God, seeing God Himself, my pain is t aken away.
ਜਾਇ ਪੁ ਛਾ ਿਤਨ ਸਜਣਾ ਪਰਭੁ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥੧॥
j aa-ay puchhaa t in saj naa parabh kit biDh milai milaa-ay. | | 1| |
I go and ask my friends, "How can I meet and merge wit h God?"| | 1| |
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray sat iguraa mai t uj h bin avar na ko-ay.
O my True Guru, wit hout You I have no ot her at all.
ਹਮ ਮੂ ਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ham moorakh mugaDh sarnaagat ee kar kirpaa maylay har so-ay. | | 1| | rahaa-o.
I am foolish and ignorant ; I seek Your Sanct uary. Please be Merciful and unit e me
wit h t he Lord. | | 1| | Pause| |

ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਾ ਪਰਭੁ ਆਿਪ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥
sat gur daat aa har naam kaa parabh aap milaavai so-ay.
The True Guru is t he Giver of t he Name of t he Lord. God Himself causes us t o meet
Him.
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਬੁਿਝਆ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
sat gur har parabh buj hi-aa gur j ayvad avar na ko-ay.
The True Guru underst ands t he Lord God. There is no ot her as Great as t he Guru.
ਹਉ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਢਿਹ ਪਵਾ ਕਿਰ ਦਇਆ ਮੇਲੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੨॥
ha-o gur sarnaa-ee dheh pavaa kar da-i-aa maylay parabh so-ay. | | 2| |
I have come and collapsed in t he Guru's Sanct uary. I n His Kindness, He has unit ed me
wit h God. | | 2| |
ਮਨਹਿਠ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਰ ਉਪਾਵ ਥਕੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
manhat h kinai na paa-i-aa kar upaav t hakay sabh ko-ay.
No one has found Him by st ubborn-mindedness. All have grown weary of t he effort .
Page 40
ਸਹਸ ਿਸਆਣਪ ਕਿਰ ਰਹੇ ਮਿਨ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਹੋਇ ॥
sahas si-aanap kar rahay man korai rang na ho-ay.
Thousands of clever ment al t ricks have been t ried, but st ill, t he raw and undisciplined
mind does not absorb t he Color of t he Lord's Love.
ਕੂ ਿੜ ਕਪਿਟ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਜੋ ਬੀਜੈ ਖਾਵੈ ਸੋਇ ॥੩॥
koorh kapat kinai na paa-i-o j o beej ai khaavai so-ay. | | 3| |
By falsehood and decept ion, none have found Him. What ever you plant , you shall eat .
| | 3| |
ਸਭਨਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪਰਭੁ ਸਭ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਰਾਿਸ ॥
sabhnaa t ayree aas parabh sabh j ee-a t ayray t oo
N
raas.
O God, You are t he Hope of all. All beings are Yours; You are t he Wealt h of all.
ਪਰਭ ਤੁਧਹੁ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਦਿਰ ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਸਾਬਾਿਸ ॥
parabh t uDhhu khaalee ko nahee dar gurmukhaa no saabaas.
O God, none ret urn from You empt y-handed; at Your Door, t he Gurmukhs are praised
and acclaimed.

ਿਬਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁ ਬਦੇ ਕਿਢ ਲੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥੪॥੧॥੬੫॥
bikh bha-oj al dubday kadh lai j an naanak kee ardaas. | | 4| | 1| | 65| |
I n t he t errifying world-ocean of poison, people are drowning-please lift t hem up and
save t hem! This is servant Nanak's humble prayer. | | 4| | 1| | 65| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, Fourt h Mehl:
ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਮਨੁ ਿਤਰਪਤੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਮੈ ਿਧਰਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
naam milai man t aripat -ee-ai bin naamai Dharig j eevaas.
Receiving t he Naam, t he mind is sat isfied; wit hout t he Naam, life is cursed.
ਕੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਮੈ ਦਸੇ ਪਰਭੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
ko-ee gurmukh saj an j ay milai mai dasay parabh gunt aas.
I f I meet t he Gurmukh, my Spirit ual Friend, he will show me God, t he Treasure of
Excellence.
ਹਉ ਿਤਸੁ ਿਵਟਹੁ ਚਉ ਖੰਨੀਐ ਮੈ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੧॥
ha-o t is vit ahu cha-o khannee-ai mai naam karay pargaas. | | 1| |
I am every bit a sacrifice t o one who reveals t o me t he Naam. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
mayray pareet amaa ha-o j eevaa naam Dhi-aa-ay.
O my Beloved, I live by medit at ing on Your Name.
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਣੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਮੁ ਿਦਰੜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin naavai j eevan naa t hee-ai mayray sat gur naam drirh-aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout Your Name, my life does not even exist . My True Guru has implant ed t he
Naam wit hin me. | | 1| | Pause| |
ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਰਤਨੁ ਹੈ ਪੂ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
naam amolak rat an hai pooray sat gur paas.
The Naam is a Priceless Jewel; it is wit h t he Perfect True Guru.

ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੈ ਲਿਗਆ ਕਿਢ ਰਤਨੁ ਦੇਵੈ ਪਰਗਾਿਸ ॥
sat gur sayvai lagi-aa kadh rat an dayvai pargaas.
When one is enj oined t o serve t he True Guru, He brings out t his Jewel and best ows
t his enlight enment .
ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਇ ਿਮਲੇ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥੨॥
Dhan vadbhaagee vad bhaagee-aa j o aa-ay milay gur paas. | | 2| |
Blessed, and most fort unat e of t he very fort unat e, are t hose who come t o meet t he
Guru. | | 2| |
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪੁ ਰਖੁ ਨ ਭੇਿਟਓ ਸੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਿਸ ਕਾਲ ॥
j inaa sat gur purakh na bhayt i-o say bhaagheen vas kaal.
Those who have not met t he Primal Being, t he True Guru, are most unfort unat e, and
are subj ect t o deat h.
ਓਇ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਿਨ ਭਵਾਈਅਿਹ ਿਵਿਚ ਿਵਸਟਾ ਕਿਰ ਿਵਕਰਾਲ ॥
o-ay fir fir j on bhavaa-ee-ah vich vist aa kar vikraal.
They wander in reincarnat ion over and over again, as t he most disgust ing maggot s in
manure.
ਓਨਾ ਪਾਿਸ ਦੁ ਆਿਸ ਨ ਿਭਟੀਐ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਕੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
onaa paas du-aas na bhit ee-ai j in ant ar kroDh chandaal. | | 3| |
Do not meet wit h, or even approach t hose people, whose heart s are filled wit h
horrible anger. | | 3| |
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪੁ ਰਖੁ ਅੰਿਮਰਤ ਸਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਵਿਹ ਆਇ ॥
sat gur purakh amrit sar vadbhaagee naaveh aa-ay.
The True Guru, t he Primal Being, is t he Pool of Ambrosial Nect ar. The very fort unat e
ones come t o bat he in it .
ਉਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲੁ ਉਤਰੈ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮੁ ਿਦਰੜਾਇ ॥
un j anam j anam kee mail ut rai nirmal naam drirh-aa-ay.
The filt h of many incarnat ions is washed away, and t he I mmaculat e Naam is
implant ed wit hin.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥੨॥੬੬॥
j an naanak ut am pad paa-i-aa sat gur kee liv laa-ay. | | 4| | 2| | 66| |
Servant Nanak has obt ained t he most exalt ed st at e, lovingly at t uned t o t he True Guru.
| | 4| | 2| | 66| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, Fourt h Mehl:
ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਗੁ ਣ ਿਵਥਰਾ ਗੁ ਣ ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥
gun gaavaa gun vit hraa gun bolee mayree maa-ay.
I sing His Glories, I describe His Glories, I speak of His Glories, O my mot her.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਜਣੁ ਗੁ ਣਕਾਰੀਆ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥
gurmukh saj an gunkaaree-aa mil saj an har gun gaa-ay.
The Gurmukhs, my spirit ual friends, best ow virt ue. Meet ing wit h my spirit ual friends, I
sing t he Glorious Praises of t he Lord.
ਹੀਰੈ ਹੀਰੁ ਿਮਿਲ ਬੇਿਧਆ ਰੰਿਗ ਚਲੂ ਲੈ ਨਾਇ ॥੧॥
heerai heer mil bayDhi-aa rang chaloolai naa-ay. | | 1| |
The Diamond of t he Guru has pierced t he diamond of my mind, which is now dyed in
t he deep crimson color of t he Name. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਗੋਿਵੰਦਾ ਗੁ ਣ ਗਾਵਾ ਿਤਰਪਿਤ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
mayray govindaa gun gaavaa t aripat man ho-ay.
O my Lord of t he Universe, singing Your Glorious Praises, my mind is sat isfied.
ਅੰਤਿਰ ਿਪਆਸ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁ ਰੁ ਤੁਿਸ ਿਮਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ant ar pi-aas har naam kee gur t us milaavai so-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hin me is t he t hirst for t he Lord's Name; may t he Guru, in His Pleasure, grant it t o
me. | | 1| | Pause| |
ਮਨੁ ਰੰਗਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਗੁ ਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
man rangahu vadbhaageeho gur t ut haa karay pasaa-o.
Let your minds be imbued wit h His Love, O blessed and fort unat e ones. By His
Pleasure, t he Guru best ows His Gift s.

ਗੁ ਰੁ ਨਾਮੁ ਿਦਰੜਾਏ ਰੰਗ ਿਸਉ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥
gur naam drirh-aa-ay rang si-o ha-o sat gur kai bal j aa-o.
The Guru has lovingly implant ed t he Naam, t he Name of t he Lord, wit hin me; I am a
sacrifice t o t he True Guru.
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
bin sat gur har naam na labh-ee lakh kot ee karam kamaa-o. | | 2| |
Wit hout t he True Guru, t he Name of t he Lord is not found, even t hough people may
perform hundreds of t housands, even millions of rit uals. | | 2| |
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਨਾ ਿਮਲੈ ਘਿਰ ਬੈਿਠਆ ਿਨਕਿਟ ਿਨਤ ਪਾਿਸ ॥
bin bhaagaa sat gur naa milai ghar bait hi-aa nikat nit paas.
Wit hout dest iny, t he True Guru is not found, even t hough He sit s wit hin t he home of
our own inner being, always near and close at hand.
ਅੰਤਿਰ ਅਿਗਆਨ ਦੁ ਖੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿਵਿਚ ਪੜਦਾ ਦੂ ਿਰ ਪਈਆਿਸ ॥
ant ar agi-aan dukh bharam hai vich parh-daa door pa-ee-aas.
There is ignorance wit hin, and t he pain of doubt , like a separat ing screen.
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟੇ ਕੰਚਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਹੁ ਬੂ ਡਾ ਬੇੜੀ ਪਾਿਸ ॥੩॥
bin sat gur bhayt ay kanchan naa t hee-ai manmukh lohu boodaa bayrhee paas. | | 3| |
Wit hout meet ing wit h t he True Guru, no one is t ransformed int o gold. The self-willed
manmukh sinks like iron, while t he boat is very close. | | 3| |
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਬੋਿਹਥੁ ਹਿਰ ਨਾਵ ਹੈ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਚਿੜਆ ਜਾਇ ॥
sat gur bohit h har naav hai kit biDh charhi-aa j aa-ay.
The Boat of t he True Guru is t he Name of t he Lord. How can we climb on board?
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿਵਿਚ ਬੋਿਹਥ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
sat gur kai bhaanai j o chalai vich bohit h bait haa aa-ay.
One who walks in harmony wit h t he True Guru's Will comes t o sit in t his Boat .
ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੪॥੩॥੬੭॥
Dhan Dhan vadbhaagee naankaa j inaa sat gur la-ay milaa-ay. | | 4| | 3| | 67| |
Blessed, blessed are t hose very fort unat e ones, O Nanak, who are unit ed wit h t he
Lord t hrough t he True Guru. | | 4| | 3| | 67| |

Page 41
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, Fourt h Mehl:
ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਿਨਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪਰਭੁ ਦਸੇ ਿਤਿਨ ਜਾਉ ॥
ha-o pant h dasaa-ee nit kharhee ko-ee parabh dasay t in j aa-o.
I st and by t he wayside and ask t he Way. I f only someone would show me t he Way t o
God-I would go wit h him.
ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਰਾਿਵਆ ਿਤਨ ਪੀਛੈ ਲਾਿਗ ਿਫਰਾਉ ॥
j inee mayraa pi-aaraa raavi-aa t in peechhai laag firaa-o.
I follow in t he foot st eps of t hose who enj oy t he Love of my Beloved.
ਕਿਰ ਿਮੰਨਿਤ ਕਿਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਪਰਭੁ ਿਮਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥
kar minat kar j od-rhee mai parabh milnai kaa chaa-o. | | 1| |
I beg of t hem, I implore t hem; I have such a yearning t o meet God! | | 1| |
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
mayray bhaa-ee j anaa ko-ee mo ka-o har parabh mayl milaa-ay.
O my Siblings of Dest iny, please unit e me in Union wit h my Lord God.
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਦੀਆ ਿਦਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o sat gur vit ahu vaari-aa j in har parabh dee-aa dikhaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
I am a sacrifice t o t he True Guru, who has shown me t he Lord God. | | 1| | Pause| |
ਹੋਇ ਿਨਮਾਣੀ ਢਿਹ ਪਵਾ ਪੂ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
ho-ay nimaanee dheh pavaa pooray sat gur paas.
I n deep humilit y, I fall at t he Feet of t he Perfect True Guru.
ਿਨਮਾਿਣਆ ਗੁ ਰੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁ ਰੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਿਸ ॥
nimaani-aa gur maan hai gur sat gur karay saabaas.
The Guru is t he Honor of t he dishonored. The Guru, t he True Guru, brings approval
and applause.

ਹਉ ਗੁ ਰੁ ਸਾਲਾਿਹ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਪਾਿਸ ॥੨॥
ha-o gur saalaahi na raj -oo mai maylay har parabh paas. | | 2| |
I am never t ired of praising t he Guru, who unit es me wit h t he Lord God. | | 2| |
ਸਿਤਗੁ ਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
sat gur no sabh ko lochdaa j ayt aa j agat sabh ko-ay.
Everyone, all over t he world, longs for t he True Guru.
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਿਹ ਰੋਇ ॥
bin bhaagaa darsan naa t hee-ai bhaagheen bahi ro-ay.
Wit hout t he good fort une of dest iny, t he Blessed Vision of His Darshan is not obt ained.
The unfort unat e ones j ust sit and cry.
ਜੋ ਹਿਰ ਪਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥
j o har parabh bhaanaa so t hee-aa Dhur likhi-aa na mayt ai ko-ay. | | 3| |
All t hings happen according t o t he Will of t he Lord God. No one can erase t he pre-
ordained Writ of Dest iny. | | 3| |
ਆਪੇ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਆਿਪ ਹਿਰ ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇ ॥
aapay sat gur aap har aapay mayl milaa-ay.
He Himself is t he True Guru; He Himself is t he Lord. He Himself unit es in His Union.
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਮੇਲਸੀ ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥
aap da-i-aa kar maylsee gur sat gur peechhai paa-ay.
I n His Kindness, He unit es us wit h Himself, as we follow t he Guru, t he True Guru.
ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਿਗ ਆਿਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਿਹ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥
sabh j agj eevan j ag aap hai naanak j al j aleh samaa-ay. | | 4| | 4| | 68| |
Over all t he world, He is t he Life of t he World, O Nanak, like wat er mingled wit h
wat er. | | 4| | 4| | 68| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, Fourt h Mehl:

ਰਸੁ ਅੰਿਮਰਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਅਿਤ ਭਲਾ ਿਕਤੁ ਿਬਿਧ ਿਮਲੈ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
ras amrit naam ras at bhalaa kit biDh milai ras khaa-ay.
The Essence of t he Ambrosial Naam is t he most sublime essence; how can I get t o
t ast e t his essence?
ਜਾਇ ਪੁ ਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਿਮਿਲਆ ਪਰਭੁ ਆਇ ॥
j aa-ay puchhahu sohaaganee t usaa ki-o kar mili-aa parabh aa-ay.
I go and ask t he happy soul-brides, "How did you come t o meet God?"
ਓਇ ਵੇਪਰਵਾਹ ਨ ਬੋਲਨੀ ਹਉ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਿਤਨ ਪਾਇ ॥੧॥
o-ay vayparvaah na bolnee ha-o mal mal Dhovaa t in paa-ay. | | 1| |
They are care-free and do not speak; I massage and wash t heir feet . | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਿਮਿਲ ਸਜਣ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
bhaa-ee ray mil saj an har gun saar.
O Siblings of Dest iny, meet wit h your spirit ual friend, and dwell upon t he Glorious
Praises of t he Lord.
ਸਜਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪੁ ਰਖੁ ਹੈ ਦੁ ਖੁ ਕਢੈ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saj an sat gur purakh hai dukh kadhai ha-umai maar. | | 1| | rahaa-o.
The True Guru, t he Primal Being, is your Friend, who shall drive out pain and subdue
your ego. | | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰਮੁਖੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਤਨ ਦਇਆ ਪਈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
gurmukhee-aa sohaaganee t in da-i-aa pa-ee man aa-ay.
The Gurmukhs are t he happy soul-brides; t heir minds are filled wit h kindness.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਵਚਨੁ ਰਤੰਨੁ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥
sat gur vachan rat ann hai j o mannay so har ras khaa-ay.
The Word of t he True Guru is t he Jewel. One who believes in it t ast es t he Sublime
Essence of t he Lord.
ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਵਡ ਜਾਣੀਅਿਹ ਿਜਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਧਾ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥੨॥
say vadbhaagee vad j aanee-ahi j in har ras khaaDhaa gur bhaa-ay. | | 2| |
Those who part ake of t he Lord's Sublime Essence, t hrough t he Guru's Love, are
known as great and very fort unat e. | | 2| |

ਇਹੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਵਿਣ ਿਤਿਣ ਸਭਤੁ ਹੈ ਭਾਗਹੀਣ ਨਹੀ ਖਾਇ ॥
ih har ras van t in sabhat hai bhaagheen nahee khaa-ay.
This Sublime Essence of t he Lord is in t he forest s, in t he fields and everywhere, but
t he unfort unat e ones do not t ast e it .
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਮਨਮੁਖ ਰਹੇ ਿਬਲਲਾਇ ॥
bin sat gur palai naa pavai manmukh rahay billaa-ay.
Wit hout t he True Guru, it is not obt ained. The self-willed manmukhs cont inue t o cry in
misery.
ਓਇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਆਗੈ ਨਾ ਿਨਵਿਹ ਓਨਾ ਅੰਤਿਰ ਕੋਧੁ ਬਲਾਇ ॥੩॥
o-ay sat gur aagai naa niveh onaa ant ar kroDh balaa-ay. | | 3| |
They do not bow before t he True Guru; t he demon of anger is wit hin t hem. | | 3| |
ਹਿਰ ਹਿਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਆਿਪ ਹੈ ਆਪੇ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹੋਇ ॥
har har har ras aap hai aapay har ras ho-ay.
The Lord Himself, Har, Har, Har, is t he Sublime Essence. The Lord Himself is t he
Essence.
ਆਿਪ ਦਇਆ ਕਿਰ ਦੇਵਸੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰਤੁ ਚੋਇ ॥
aap da-i-aa kar dayvsee gurmukh amrit cho-ay.
I n His Kindness, He blesses t he Gurmukh wit h it ; t he Ambrosial Nect ar of t his Amrit
t rickles down.
ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਸੋਇ ॥੪॥੫॥੬੯॥
sabh t an man hari-aa ho-i-aa naanak har vasi-aa man so-ay. | | 4| | 5| | 69| |
Then, t he body and mind t ot ally blossom fort h and flourish; O Nanak, t he Lord comes
t o dwell wit hin t he mind. | | 4| | 5| | 69| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, Fourt h Mehl:
ਿਦਨਸੁ ਚੜੈ ਿਫਿਰ ਆਥਵੈ ਰੈਿਣ ਸਬਾਈ ਜਾਇ ॥
dinas charhai fir aat hvai rain sabaa-ee j aa-ay.
The day dawns, and t hen it ends, and t he night passes away.

ਆਵ ਘਟੈ ਨਰੁ ਨਾ ਬੁਝੈ ਿਨਿਤ ਮੂ ਸਾ ਲਾਜੁ ਟੁ ਕਾਇ ॥
aav ghat ai nar naa buj hai nit moosaa laaj t ukaa-ay.
Man's life is diminishing, but he does not underst and. Each day, t he mouse of deat h is
gnawing away at t he rope of life.
ਗੁ ੜੁ ਿਮਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਿਰਆ ਮਨਮੁਖੁ ਲਿਗ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥੧॥
gurh mit haa maa-i-aa pasri-aa manmukh lag maakhee pachai pachaa-ay. | | 1| |
Maya spreads out like sweet molasses; t he self-willed manmukh is st uck like a fly,
rot t ing away. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਮੈ ਮੀਤੁ ਸਖਾ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥
bhaa-ee ray mai meet sakhaa parabh so-ay.
O Siblings of Dest iny, God is my Friend and Companion.
ਪੁ ਤੁ ਕਲਤੁ ਮੋਹੁ ਿਬਖੁ ਹੈ ਅੰਿਤ ਬੇਲੀ ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
put kalat moh bikh hai ant baylee ko-ay na ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
Emot ional at t achment t o children and spouse is poison; in t he end, no one will go
along wit h you as your helper. | | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਿਲਵ ਉਬਰੇ ਅਿਲਪਤੁ ਰਹੇ ਸਰਣਾਇ ॥
gurmat har liv ubray alipat rahay sarnaa-ay.
Through t he Guru's Teachings, some embrace love for t he Lord, and are saved. They
remain det ached and unaffect ed, and t hey find t he Sanct uary of t he Lord.
Page 42
ਓਨੀ ਚਲਣੁ ਸਦਾ ਿਨਹਾਿਲਆ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲੀਆ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
onee chalan sadaa nihaali-aa har kharach lee-aa pat paa-ay.
They keep deat h const ant ly before t heir eyes; t hey gat her t he Provisions of t he Lord's
Name, and receive honor.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਿਹ ਹਿਰ ਆਿਪ ਲਏ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥੨॥
gurmukh dargeh manee-ah har aap la-ay gal laa-ay. | | 2| |
The Gurmukhs are honored in t he Court of t he Lord. The Lord Himself t akes t hem in
His Loving Embrace. | | 2| |

ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪੰਥੁ ਪਰਗਟਾ ਦਿਰ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਇ ॥
gurmukhaa no pant h pargat aa dar t haak na ko-ee paa-ay.
For t he Gurmukhs, t he Way is obvious. At t he Lord's Door, t hey face no obst ruct ions.
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਨ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਨਾਿਮ ਰਹਿਨ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
har naam salaahan naam man naam rahan liv laa-ay.
They praise t he Lord's Name, t hey keep t he Naam in t heir minds, and t hey remain
at t ached t o t he Love of t he Naam.
ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦਿਰ ਵਜਦੇ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੩॥
anhad Dhunee dar vaj day dar sachai sobhaa paa-ay. | | 3| |
The Unst ruck Celest ial Music vibrat es for t hem at t he Lord's Door, and t hey are
honored at t he True Door. | | 3| |
ਿਜਨੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਲਾਿਹਆ ਿਤਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸਾਬਾਿਸ ॥
j inee gurmukh naam sahaali-aa t inaa sabh ko kahai saabaas.
Those Gurmukhs who praise t he Naam are applauded by everyone.
ਿਤਨ ਕੀ ਸੰਗਿਤ ਦੇਿਹ ਪਰਭ ਮੈ ਜਾਿਚਕ ਕੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
t in kee sangat deh parabh mai j aachik kee ardaas.
Grant me t heir company, God-I am a beggar; t his is my prayer.
ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਵਡੇ ਿਤਨਾ ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਿਜਨ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੪॥੩੩॥੩੧॥੬॥੭੦॥
naanak bhaag vaday t inaa gurmukhaa j in ant ar naam pargaas. | | 4| | 33| | 31| | 6| | 70| |
O Nanak, great is t he good fort une of t hose Gurmukhs, who are filled wit h t he Light of
t he Naam wit hin. | | 4| | 33| | 31| | 6| | 70| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 1.
Siree Raag, Fift h Mehl, First House:
ਿਕਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਪੁ ਤਰ ਕਲਤਰ ਸੀਗਾਰ ॥
ki-aa t oo rat aa daykh kai put ar kalt ar seegaar.
Why are you so t hrilled by t he sight of your son and your beaut ifully decorat ed wife?
ਰਸ ਭੋਗਿਹ ਖੁਸੀਆ ਕਰਿਹ ਮਾਣਿਹ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥
ras bhogeh khusee-aa karahi maaneh rang apaar.
You enj oy t ast y delicacies, you have lot s of fun, and you indulge in endless pleasures.

ਬਹੁ ਤੁ ਕਰਿਹ ਫੁ ਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਿਹ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥
bahut karahi furmaa-isee vart eh ho-ay afaar.
You give all sort s of commands, and you act so superior.
ਕਰਤਾ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥
kart aa chit na aavee manmukh anDh gavaar. | | 1| |
The Creat or does not come int o t he mind of t he blind, idiot ic, self-willed manmukh.
| | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਹਿਰ ਸੋਇ ॥
mayray man sukh-daat a har so-ay.
O my mind, t he Lord is t he Giver of peace.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaadee paa-ee-ai karam paraapat ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
By Guru's Grace, He is found. By His Mercy, He is obt ained. | | 1| | Pause| |
ਕਪਿੜ ਭੋਿਗ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁ ਇਨਾ ਰੁ ਪਾ ਖਾਕੁ ॥
kaparh bhog lapt aa-i-aa su-inaa rupaa khaak.
People are ent angled in t he enj oyment of fine clot hes, but gold and silver are only
dust .
ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥
haivar gaivar baho rangay kee-ay rat h at haak.
They acquire beaut iful horses and elephant s, and ornat e carriages of many kinds.
ਿਕਸ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਪਾਵਹੀ ਿਬਸਿਰਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥
kis hee chit na paavhee bisri-aa sabh saak.
They t hink of not hing else, and t hey forget all t heir relat ives.
ਿਸਰਜਣਹਾਿਰ ਭੁ ਲਾਇਆ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
sirj anhaar bhulaa-i-aa vin naavai naapaak. | | 2| |
They ignore t heir Creat or; wit hout t he Name, t hey are impure. | | 2| |
ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁ ਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਿਹ ਇਕਤ ॥
laidaa bad du-aa-ay t oo
N
maa-i-aa karahi ikat .
Gat hering t he wealt h of Maya, you earn an evil reput at ion.

ਿਜਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਿਨਤ ॥
j is no t oo
N
pat ee-aa-idaa so san t uj hai anit .
Those whom you work t o please shall pass away along wit h you.
ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਿਹ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਿਵਆਿਪਆ ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ॥
aha
N
kaar karahi aha
N
kaaree-aa vi-aapi-aa man kee mat .
The egot ist ical are engrossed in egot ism, ensnared by t he int ellect of t he mind.
ਿਤਿਨ ਪਰਿਭ ਆਿਪ ਭੁ ਲਾਇਆ ਨਾ ਿਤਸੁ ਜਾਿਤ ਨ ਪਿਤ ॥੩॥
t in parabh aap bhulaa-i-aa naa t is j aat na pat . | | 3| |
One who is deceived by God Himself, has no posit ion and no honor. | | 3| |
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁ ਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥
sat gur purakh milaa-i-aa iko saj an so-ay.
The True Guru, t he Primal Being, has led me t o meet t he One, my only Friend.
ਹਿਰ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਿਕਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥
har j an kaa raakhaa ayk hai ki-aa maanas ha-umai ro-ay.
The One is t he Saving Grace of His humble servant . Why should t he proud cry out in
ego?
ਜੋ ਹਿਰ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਿਰ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
j o har j an bhaavai so karay dar fayr na paavai ko-ay.
As t he servant of t he Lord wills, so does t he Lord act . At t he Lord's Door, none of his
request s are denied.
ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਿਗ ਹਿਰ ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥
naanak rat aa rang har sabh j ag meh chaanan ho-ay. | | 4| | 1| | 71| |
Nanak is at t uned t o t he Love of t he Lord, whose Light pervades t he ent ire Universe.
| | 4| | 1| | 71| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:

ਮਿਨ ਿਬਲਾਸੁ ਬਹੁ ਰੰਗੁ ਘਣਾ ਿਦਰਸਿਟ ਭੂ ਿਲ ਖੁਸੀਆ ॥
man bilaas baho rang ghanaa darisat bhool khusee-aa.
Wit h t he mind caught up in playful pleasures, involved in all sort s of amusement s and
sight s t hat st agger t he eyes, people are led ast ray.
ਛਤਰਧਾਰ ਬਾਿਦਸਾਹੀਆ ਿਵਿਚ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥੧॥
chhat arDhaar baadisaahee-aa vich sahsay paree-aa. | | 1| |
The emperors sit t ing on t heir t hrones are consumed by anxiet y. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਸੁ ਖੁ ਸਾਧਸੰਿਗ ਪਾਇਆ ॥
bhaa-ee ray sukh saaDhsang paa-i-aa.
O Siblings of Dest iny, peace is found in t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy.
ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ਿਤਿਨ ਪੁ ਰਿਖ ਿਬਧਾਤੈ ਦੁ ਖੁ ਸਹਸਾ ਿਮਿਟ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
likhi-aa laykh t in purakh biDhaat ai dukh sahsaa mit ga-i-aa. | | 1| | rahaa-o.
I f t he Supreme Lord, t he Archit ect of Dest iny, writ es such an order, t hen anguish and
anxiet y are erased. | | 1| | Pause| |
ਜੇਤੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਾ ਤੇਤੇ ਭਿਵ ਆਇਆ ॥
j ayt ay t haan banant araa t ayt ay bhav aa-i-aa.
There are so many places-I have wandered t hrough t hem all.
ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਭੂ ਮੀਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਪਿਰਆ ॥੨॥
Dhan paat ee vad bhoomee-aa mayree mayree kar pari-aa. | | 2| |
The mast ers of wealt h and t he great land-lords have fallen, crying out , "This is mine!
This is mine! "| | 2| |
ਹੁ ਕਮੁ ਚਲਾਏ ਿਨਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਤੈ ਅਫਿਰਆ ॥
hukam chalaa-ay nisang ho-ay vart ai afri-aa.
They issue t heir commands fearlessly, and act in pride.
ਸਭੁ ਕੋ ਵਸਗਿਤ ਕਿਰ ਲਇਓਨੁ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਖਾਕੁ ਰਿਲਆ ॥੩॥
sabh ko vasgat kar la-i-on bin naavai khaak rali-aa. | | 3| |
They subdue all under t heir command, but wit hout t he Name, t hey are reduced t o
dust . | | 3| |

ਕੋਿਟ ਤੇਤੀਸ ਸੇਵਕਾ ਿਸਧ ਸਾਿਧਕ ਦਿਰ ਖਿਰਆ ॥
kot t ayt ees sayvkaa siDh saaDhik dar khari-aa.
Even t hose who are served by t he 33 million angelic beings, at whose door t he
Siddhas and t he Saadhus st and,
ਿਗਰੰਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਬੀ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਸੁ ਪਨੁ ਥੀਆ ॥੪॥੨॥੭੨॥
girambaaree vad saahbee sabh naanak supan t hee-aa. | | 4| | 2| | 72| |
who live in wondrous affluence and rule over mount ains, oceans and vast dominions-O
Nanak, in t he end, all t his vanishes like a dream! | | 4| | 2| | 72| |
Page 43
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਪਪੋਲੀਐ ਿਵਣੁ ਬੁਝੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਿਣ ॥
bhalkay ut h papolee-ai vin buj hay mugaDh aj aan.
Arising each day, you cherish your body, but you are idiot ic, ignorant and wit hout
underst anding.
ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਛੁ ਟੈਗੀ ਬੇਬਾਿਣ ॥
so parabh chit na aa-i-o chhut aigee baybaan.
You are not conscious of God, and your body shall be cast int o t he wilderness.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗੁ ਮਾਿਣ ॥੧॥
sat gur sayt ee chit laa-ay sadaa sadaa rang maan. | | 1| |
Focus your consciousness on t he True Guru; you shall enj oy bliss forever and ever.
| | 1| |
ਪਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਿਣ ॥
paraanee t oo
N
aa-i-aa laahaa lain.
O mort al, you came here t o earn a profit .
ਲਗਾ ਿਕਤੁ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਿਣ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
lagaa kit khufkarhay sabh mukdee chalee rain. | | 1| | rahaa-o.
What useless act ivit ies are you at t ached t o? Your life-night is coming t o it s end.
| | 1| | Pause| |

ਕੁ ਦਮ ਕਰੇ ਪਸੁ ਪੰਖੀਆ ਿਦਸੈ ਨਾਹੀ ਕਾਲੁ ॥
kudam karay pas pankhee-aa disai naahee kaal.
The animals and t he birds frolic and play-t hey do not see deat h.
ਓਤੈ ਸਾਿਥ ਮਨੁ ਖੁ ਹੈ ਫਾਥਾ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ॥
ot ai saat h manukh hai faat haa maa-i-aa j aal.
Mankind is also wit h t hem, t rapped in t he net of Maya.
ਮੁਕਤੇ ਸੇਈ ਭਾਲੀਅਿਹ ਿਜ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੨॥
mukt ay say-ee bhaalee-ah j e sachaa naam samaal. | | 2| |
Those who always remember t he Naam, t he Name of t he Lord, are considered t o be
liberat ed. | | 2| |
ਜੋ ਘਰੁ ਛਿਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲਗਾ ਮਨ ਮਾਿਹ ॥
j o ghar chhad gavaavnaa so lagaa man maahi.
That dwelling which you will have t o abandon and vacat e-you are at t ached t o it in
your mind.
ਿਜਥੈ ਜਾਇ ਤੁਧੁ ਵਰਤਣਾ ਿਤਸ ਕੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾਿਹ ॥
j it hai j aa-ay t uDh vart anaa t is kee chint aa naahi.
And t hat place where you must go t o dwell-you have no regard for it at all.
ਫਾਥੇ ਸੇਈ ਿਨਕਲੇ ਿਜ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੩॥
faat hay say-ee niklay j e gur kee pairee paahi. | | 3| |
Those who fall at t he Feet of t he Guru are released from t his bondage. | | 3| |
ਕੋਈ ਰਿਖ ਨ ਸਕਈ ਦੂ ਜਾ ਕੋ ਨ ਿਦਖਾਇ ॥
ko-ee rakh na sak-ee dooj aa ko na dikhaa-ay.
No one else can save you-don't look for anyone else.
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਇ ॥
chaaray kundaa bhaal kai aa-ay pa-i-aa sarnaa-ay.
I have searched in all four direct ions; I have come t o find His Sanct uary.
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਪਾਿਤਸਾਿਹ ਡੁ ਬਦਾ ਲਇਆ ਕਢਾਇ ॥੪॥੩॥੭੩॥
naanak sachai paat isaah dubdaa la-i-aa kadhaa-ay. | | 4| | 3| | 73| |
O Nanak, t he True King has pulled me out and saved me from drowning! | | 4| | 3| | 73| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕਾ ਪਾਹੁ ਣਾ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥
gharhee muhat kaa paahunaa kaaj savaaranhaar.
For a brief moment , man is a guest of t he Lord; he t ries t o resolve his affairs.
ਮਾਇਆ ਕਾਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਸਮਝੈ ਨਾਹੀ ਗਾਵਾਰੁ ॥
maa-i-aa kaam vi-aapi-aa samj hai naahee gaavaar.
Engrossed in Maya and sexual desire, t he fool does not underst and.
ਉਿਠ ਚਿਲਆ ਪਛੁ ਤਾਇਆ ਪਿਰਆ ਵਿਸ ਜੰਦਾਰ ॥੧॥
ut h chali-aa pachhut aa-i-aa pari-aa vas j andaar. | | 1| |
He arises and depart s wit h regret , and falls int o t he clut ches of t he Messenger of
Deat h. | | 1| |
ਅੰਧੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਕੰਧੀ ਪਾਿਹ ॥
anDhay t oo
N
bait haa kanDhee paahi.
You are sit t ing on t he collapsing riverbank-are you blind?
ਜੇ ਹੋਵੀ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਤਾ ਗੁ ਰ ਕਾ ਬਚਨੁ ਕਮਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j ay hovee poorab likhi-aa t aa gur kaa bachan kamaahi. | | 1| | rahaa-o.
I f you are so pre-dest ined, t hen act according t o t he Guru's Teachings. | | 1| | Pause| |
ਹਰੀ ਨਾਹੀ ਨਹ ਡਡੁ ਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥
haree naahee nah daduree pakee vadhanhaar.
The Reaper does not look upon any as unripe, half-ripe or fully ripe.
ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁ ਿਤਆ ਲਾਵੇ ਕਿਰ ਤਈਆਰੁ ॥
lai lai daat pahut i-aa laavay kar t a-ee-aar.
Picking up and wielding t heir sickles, t he harvest ers arrive.
ਜਾ ਹੋਆ ਹੁ ਕਮੁ ਿਕਰਸਾਣ ਦਾ ਤਾ ਲੁ ਿਣ ਿਮਿਣਆ ਖੇਤਾਰੁ ॥੨॥
j aa ho-aa hukam kirsaan daa t aa lun mini-aa khayt aar. | | 2| |
When t he landlord gives t he order, t hey cut and measure t he crop. | | 2| |

ਪਿਹਲਾ ਪਹਰੁ ਧੰਧੈ ਗਇਆ ਦੂ ਜੈ ਭਿਰ ਸੋਇਆ ॥
pahilaa pahar DhanDhai ga-i-aa dooj ai bhar so-i-aa.
The first wat ch of t he night passes away in wort hless affairs, and t he second passes in
deep sleep.
ਤੀਜੈ ਝਾਖ ਝਖਾਇਆ ਚਉਥੈ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ॥
t eej ai j haakh j hakhaa-i-aa cha-ut hai bhor bha-i-aa.
I n t he t hird, t hey babble nonsense, and when t he fourt h wat ch comes, t he day of
deat h has arrived.
ਕਦ ਹੀ ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੀਆ ॥੩॥
kad hee chit na aa-i-o j in j ee-o pind dee-aa. | | 3| |
The t hought of t he One who best ows body and soul never ent ers t he mind. | | 3| |
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕਉ ਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ਕੀਆ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
saaDhsangat ka-o vaari-aa j ee-o kee-aa kurbaan.
I am devot ed t o t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy; I sacrifice my soul t o
t hem.
ਿਜਸ ਤੇ ਸੋਝੀ ਮਿਨ ਪਈ ਿਮਿਲਆ ਪੁ ਰਖੁ ਸੁ ਜਾਣੁ ॥
j is t ay soj hee man pa-ee mili-aa purakh suj aan.
Through t hem, underst anding has ent ered my mind, and I have met t he All-knowing
Lord God.
ਨਾਨਕ ਿਡਠਾ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਹਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੭੪॥
naanak dit haa sadaa naal har ant arj aamee j aan. | | 4| | 4| | 74| |
Nanak sees t he Lord always wit h him-t he Lord, t he I nner-knower, t he Searcher of
heart s. | | 4| | 4| | 74| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਸਭੇ ਗਲਾ ਿਵਸਰਨੁ ਇਕੋ ਿਵਸਿਰ ਨ ਜਾਉ ॥
sabhay galaa visran iko visar na j aa-o.
Let me forget everyt hing, but let me not forget t he One Lord.

ਧੰਧਾ ਸਭੁ ਜਲਾਇ ਕੈ ਗੁ ਿਰ ਨਾਮੁ ਦੀਆ ਸਚੁ ਸੁ ਆਉ ॥
DhanDhaa sabh j alaa-ay kai gur naam dee-aa sach su-aa-o.
All my evil pursuit s have been burnt away; t he Guru has blessed me wit h t he Naam,
t he t rue obj ect of life.
ਆਸਾ ਸਭੇ ਲਾਿਹ ਕੈ ਇਕਾ ਆਸ ਕਮਾਉ ॥
aasaa sabhay laahi kai ikaa aas kamaa-o.
Give up all ot her hopes, and rely on t he One Hope.
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨ ਅਗੈ ਿਮਿਲਆ ਥਾਉ ॥੧॥
j inee sat gur sayvi-aa t in agai mili-aa t haa-o. | | 1| |
Those who serve t he True Guru receive a place in t he world hereaft er. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ॥
man mayray kart ay no saalaahi.
O my mind, praise t he Creat or.
ਸਭੇ ਛਿਡ ਿਸਆਣਪਾ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabhay chhad si-aanpaa gur kee pairee paahi. | | 1| | rahaa-o.
Give up all your clever t ricks, and fall at t he Feet of t he Guru. | | 1| | Pause| |
ਦੁ ਖ ਭੁ ਖ ਨਹ ਿਵਆਪਈ ਜੇ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥
dukh bhukh nah vi-aapa-ee j ay sukh-daat a man ho-ay.
Pain and hunger shall not oppress you, if t he Giver of Peace comes int o your mind.
ਿਕਤ ਹੀ ਕੰਿਮ ਨ ਿਛਜੀਐ ਜਾ ਿਹਰਦੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥
kit hee kamm na chhij ee-ai j aa hirdai sachaa so-ay.
No undert aking shall fail, when t he True Lord is always in your heart .
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਰਖਿਹ ਹਥ ਦੇ ਿਤਸੁ ਮਾਿਰ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
j is t oo
N
rakheh hat h day t is maar na sakai ko-ay.
No one can kill t hat one unt o whom You, Lord, give Your Hand and prot ect .
ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਗੁ ਰੁ ਸੇਵੀਐ ਸਿਭ ਅਵਗਣ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥੨॥
sukh-daat a gur sayvee-ai sabh avgan kadhai Dho-ay. | | 2| |
Serve t he Guru, t he Giver of Peace; He shall remove and wash off all your fault s. | | 2| |

ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ ਸੇਵਕੋ ਲਾਈਆ ਅਪੁ ਨੀ ਸੇਵ ॥
sayvaa mangai sayvko laa-ee-aa
N
apunee sayv.
Your servant begs t o serve t hose who are enj oined t o Your service.
Page 44
ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥
saaDhoo sang maskat ay t oot hai paavaa dayv.
The opport unit y t o work hard serving t he Saadh Sangat is obt ained, when t he Divine
Lord is pleased.
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਸਗਿਤ ਸਾਿਹਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥
sabh kichh vasgat saahibai aapay karan karayv.
Everyt hing is in t he Hands of our Lord and Mast er; He Himself is t he Doer of deeds.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂ ਰੇਵ ॥੩॥
sat gur kai balihaarnai mansaa sabh poorayv. | | 3| |
I am a sacrifice t o t he True Guru, who fulfills all hopes and desires. | | 3| |
ਇਕੋ ਿਦਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥
iko disai saj no iko bhaa-ee meet .
The One appears t o be my Companion; t he One is my Brot her and Friend.
ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਿਤ ॥
iksai dee saamagree iksai dee hai reet .
The element s and t he component s are all made by t he One; t hey are held in t heir
order by t he One.
ਇਕਸ ਿਸਉ ਮਨੁ ਮਾਿਨਆ ਤਾ ਹੋਆ ਿਨਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ikas si-o man maani-aa t aa ho-aa nihchal cheet .
When t he mind accept s, and is sat isfied wit h t he One, t hen t he consciousness
becomes st eady and st able.
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥
sach khaanaa sach painnaa t ayk naanak sach keet . | | 4| | 5| | 75| |
Then, one's food is t he True Name, one's garment s are t he True Name, and one's
Support , O Nanak, is t he True Name. | | 4| | 5| | 75| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਿਥ ॥
sabhay t hok paraapat ay j ay aavai ik hat h.
All t hings are received if t he One is obt ained.
ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਿਥ ॥
j anam padaarat h safal hai j ay sachaa sabad kat h.
The precious gift of t his human life becomes fruit ful when one chant s t he True Word
of t he Shabad.
ਗੁ ਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਿਜਸੁ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੈ ਮਿਥ ॥੧॥
gur t ay mahal paraapat ay j is likhi-aa hovai mat h. | | 1| |
One who has such dest iny writ t en on his forehead ent ers t he Mansion of t he Lord's
Presence, t hrough t he Guru. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
mayray man aykas si-o chit laa-ay.
O my mind, focus your consciousness on t he One.
ਏਕਸ ਿਬਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਿਮਿਥਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aykas bin sabh DhanDh hai sabh mit hi-aa moh maa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he One, all ent anglement s are wort hless; emot ional at t achment t o Maya is
t ot ally false. | | 1| | Pause| |
ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਿਤਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
lakh khusee-aa paat isaahee-aa j ay sat gur nadar karay-i.
Hundreds of t housands of princely pleasures are enj oyed, if t he True Guru best ows His
Glance of Grace.
ਿਨਮਖ ਏਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
nimakh ayk har naam day-ay mayraa man t an seet al ho-ay.
I f He best ows t he Name of t he Lord, for even a moment , my mind and body are
cooled and soot hed.

ਿਜਸ ਕਉ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਿਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥
j is ka-o poorab likhi-aa t in sat gur charan gahay. | | 2| |
Those who have such pre-ordained dest iny hold t ight t o t he Feet of t he True Guru.
| | 2| |
ਸਫਲ ਮੂ ਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਿਜਤੁ ਸਚੇ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
safal moorat saflaa gharhee j it sachay naal pi-aar.
Fruit ful is t hat moment , and fruit ful is t hat t ime, when one is in love wit h t he True
Lord.
ਦੂ ਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
dookh sant aap na lag-ee j is har kaa naam aDhaar.
Suffering and sorrow do not t ouch t hose who have t he Support of t he Name of t he
Lord.
ਬਾਹ ਪਕਿੜ ਗੁ ਿਰ ਕਾਿਢਆ ਸੋਈ ਉਤਿਰਆ ਪਾਿਰ ॥੩॥
baah pakarh gur kaadhi-aa so-ee ut ri-aa paar. | | 3| |
Grasping him by t he arm, t he Guru lift s t hem up and out , and carries t hem across t o
t he ot her side. | | 3| |
ਥਾਨੁ ਸੁ ਹਾਵਾ ਪਿਵਤੁ ਹੈ ਿਜਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥
t haan suhaavaa pavit hai j it hai sant sabhaa.
Embellished and immaculat e is t hat place where t he Saint s gat her t oget her.
ਢੋਈ ਿਤਸ ਹੀ ਨੋ ਿਮਲੈ ਿਜਿਨ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰੂ ਲਭਾ ॥
dho-ee t is hee no milai j in pooraa guroo labhaa.
He alone finds shelt er, who has met t he Perfect Guru.
ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹ! ਿਜਥੈ ਿਮਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥
naanak baDhaa ghar t ahaa
N
j it hai mirat na j anam j araa. | | 4| | 6| | 76| |
Nanak builds his house upon t hat sit e where t here is no deat h, no birt h, and no old
age. | | 4| | 6| | 76| |
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sareeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:

ਸੋਈ ਿਧਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਿਸਿਰ ਸਾਹ! ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
so-ee Dhi-aa-ee-ai j ee-arhay sir saahaa
N
paat isaahu.
Medit at e on Him, O my soul; He is t he Supreme Lord over kings and emperors.
ਿਤਸ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰ ਆਸ ਮਨ ਿਜਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥
t is hee kee kar aas man j is kaa sabhas vaysaahu.
Place t he hopes of your mind in t he One, in whom all have fait h.
ਸਿਭ ਿਸਆਣਪਾ ਛਿਡ ਕੈ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥
sabh si-aanpaa chhad kai gur kee charnee paahu. | | 1| |
Give up all your clever t ricks, and grasp t he Feet of t he Guru. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁ ਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਿਪ ਨਾਉ ॥
man mayray sukh sahj sayt ee j ap naa-o.
O my mind, chant t he Name wit h int uit ive peace and poise.
ਆਠ ਪਹਰ ਪਰਭੁ ਿਧਆਇ ਤੂੰ ਗੁ ਣ ਗੋਇੰਦ ਿਨਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aat h pahar parabh Dhi-aa-ay t oo
N
gun go-ind nit gaa-o. | | 1| | rahaa-o.
Twent y-four hours a day, medit at e on God. Const ant ly sing t he Glories of t he Lord of
t he Universe. | | 1| | Pause| |
ਿਤਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਿਜਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
t is kee sarnee par manaa j is j ayvad avar na ko-ay.
Seek His Shelt er, O my mind; t here is no ot her as Great as He.
ਿਜਸੁ ਿਸਮਰਤ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁ ਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂ ਲੇ ਹੋਇ ॥
j is simrat sukh ho-ay ghanaa dukh darad na moolay ho-ay.
Remembering Him in medit at ion, a profound peace is obt ained. Pain and suffering will
not t ouch you at all.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰ ਚਾਕਰੀ ਪਰਭੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥
sadaa sadaa kar chaakree parabh saahib sachaa so-ay. | | 2| |
Forever and ever, work for God; He is our True Lord and Mast er. | | 2| |
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਹੋਇ ਿਨਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
saaDhsangat ho-ay nirmalaa kat ee-ai j am kee faas.
I n t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, you shall become absolut ely pure, and
t he noose of deat h shall be cut away.

ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਕਿਰ ਅਰਦਾਿਸ ॥
sukh-daat a bhai bhanj no t is aagai kar ardaas.
So offer your prayers t o Him, t he Giver of Peace, t he Dest royer of fear.
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ਤ! ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਿਸ ॥੩॥
mihar karay j is miharvaan t aa
N
kaaraj aavai raas. | | 3| |
Showing His Mercy, t he Merciful Mast er shall resolve your affairs. | | 3| |
ਬਹੁ ਤੋ ਬਹੁ ਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
bahut o bahut vakhaanee-ai oocho oochaa t haa-o.
The Lord is said t o be t he Great est of t he Great ; His Kingdom is t he Highest of t he
High.
ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਿਤ ਕਿਹ ਨ ਸਕਾਉ ॥
varnaa chihnaa baahraa keemat kahi na sakaa-o.
He has no color or mark; His Value cannot be est imat ed.
ਨਾਨਕ ਕਉ ਪਰਭ ਮਇਆ ਕਿਰ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁ ਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥
naanak ka-o parabh ma-i-aa kar sach dayvhu apunaa naa-o. | | 4| | 7| | 77| |
Please show Mercy t o Nanak, God, and bless him wit h Your True Name. | | 4| | 7| | 77| |
ਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sareeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਨਾਮੁ ਿਧਆਏ ਸੋ ਸੁ ਖੀ ਿਤਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥
naam Dhi-aa-ay so sukhee t is mukh ooj al ho-ay.
One who medit at es on t he Naam is at peace; his face is radiant and bright .
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥
pooray gur t ay paa-ee-ai pargat sabhnee lo-ay.
Obt aining it from t he Perfect Guru, he is honored all over t he world.
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਕੈ ਘਿਰ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥
saaDhsangat kai ghar vasai ayko sachaa so-ay. | | 1| |
I n t he Company of t he Holy, t he One True Lord comes t o abide wit hin t he home of t he
self. | | 1| |

Page 45
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.
O my mind, medit at e on t he Name of t he Lord, Har, Har.
ਨਾਮੁ ਸਹਾਈ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਆਗੈ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
naam sahaa-ee sadaa sang aagai la-ay chhadaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
The Naam is your Companion; it shall always be wit h you. I t shall save you in t he
world hereaft er. | | 1| | Pause| |
ਦੁ ਨੀਆ ਕੀਆ ਵਿਡਆਈਆ ਕਵਨੈ ਆਵਿਹ ਕਾਿਮ ॥
dunee-aa kee-aa vadi-aa-ee-aa kavnai aavahi kaam.
What good is worldly great ness?
ਮਾਇਆ ਕਾ ਰੰਗੁ ਸਭੁ ਿਫਕਾ ਜਾਤੋ ਿਬਨਿਸ ਿਨਦਾਿਨ ॥
maa-i-aa kaa rang sabh fikaa j aat o binas nidaan.
All t he pleasures of Maya are t ast eless and insipid. I n t he end, t hey shall all fade
away.
ਜਾ ਕੈ ਿਹਰਦੈ ਹਿਰ ਵਸੈ ਸੋ ਪੂ ਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥੨॥
j aa kai hirdai har vasai so pooraa parDhaan. | | 2| |
Perfect ly fulfilled and supremely acclaimed is t he one, in whose heart t he Lord abides.
| | 2| |
ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਹੁ ਰੇਣੁਕਾ ਅਪਣਾ ਆਪੁ ਿਤਆਿਗ ॥
saaDhoo kee hohu raynukaa apnaa aap t i-aag.
Become t he dust of t he Saint s; renounce your selfishness and conceit .
ਉਪਾਵ ਿਸਆਣਪ ਸਗਲ ਛਿਡ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
upaav si-aanap sagal chhad gur kee charnee laag.
Give up all your schemes and your clever ment al t ricks, and fall at t he Feet of t he
Guru.
ਿਤਸਿਹ ਪਰਾਪਿਤ ਰਤਨੁ ਹੋਇ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥੩॥
t iseh paraapat rat an ho-ay j is mast ak hovai bhaag. | | 3| |
He alone receives t he Jewel, upon whose forehead such wondrous dest iny is writ t en.
| | 3| |

ਿਤਸੈ ਪਰਾਪਿਤ ਭਾਈਹੋ ਿਜਸੁ ਦੇਵੈ ਪਰਭੁ ਆਿਪ ॥
t isai paraapat bhaa-eeho j is dayvai parabh aap.
O Siblings of Dest iny, it is received only when God Himself best ows it .
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਿਬਨਸੈ ਹਉਮੈ ਤਾਪੁ ॥
sat gur kee sayvaa so karay j is binsai ha-umai t aap.
People serve t he True Guru only when t he fever of egot ism has been eradicat ed.
ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁ ਰੁ ਭੇਿਟਆ ਿਬਨਸੇ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪ ॥੪॥੮॥੭੮॥
naanak ka-o gur bhayt i-aa binsay sagal sant aap. | | 4| | 8| | 78| |
Nanak has met t he Guru; all his sufferings have come t o an end. | | 4| | 8| | 78| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਇਕੁ ਪਛਾਣੂ ਜੀਅ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰੁ ॥
ik pachhaanoo j ee-a kaa iko rakhanhaar.
The One is t he Knower of all beings; He alone is our Savior.
ਇਕਸ ਕਾ ਮਿਨ ਆਸਰਾ ਇਕੋ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰੁ ॥
ikas kaa man aasraa iko paraan aDhaar.
The One is t he Support of t he mind; t he One is t he Support of t he breat h of life.
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁ ਖੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥
t is sarnaa-ee sadaa sukh paarbarahm kart aar. | | 1| |
I n His Sanct uary t here is et ernal peace. He is t he Supreme Lord God, t he Creat or.
| | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਿਤਆਗੁ ॥
man mayray sagal upaav t i-aag.
O my mind, give up all t hese effort s.
ਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਆਰਾਿਧ ਿਨਤ ਇਕਸੁ ਕੀ ਿਲਵ ਲਾਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooraa aaraaDh nit ikas kee liv laag. | | 1| | rahaa-o.
Dwell upon t he Perfect Guru each day, and at t ach yourself t o t he One Lord.
| | 1| | Pause| |

ਇਕੋ ਭਾਈ ਿਮਤੁ ਇਕੁ ਇਕੋ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ॥
iko bhaa-ee mit ik iko maat pit aa.
The One is my Brot her, t he One is my Friend. The One is my Mot her and Fat her.
ਇਕਸ ਕੀ ਮਿਨ ਟੇਕ ਹੈ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਦਤਾ ॥
ikas kee man t ayk hai j in j ee-o pind dit aa.
The One is t he Support of t he mind; He has given us body and soul.
ਸੋ ਪਰਭੁ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਰੈ ਿਜਿਨ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਵਿਸ ਕੀਤਾ ॥੨॥
so parabh manhu na visrai j in sabh kichh vas keet aa. | | 2| |
May I never forget God from my mind; He holds all in t he Power of His Hands. | | 2| |
ਘਿਰ ਇਕੋ ਬਾਹਿਰ ਇਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਆਿਪ ॥
ghar iko baahar iko t haan t hanant ar aap.
The One is wit hin t he home of t he self, and t he One is out side as well. He Himself is in
all places and int erspaces.
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਿਜਿਨ ਕੀਏ ਆਠ ਪਹਰ ਿਤਸੁ ਜਾਿਪ ॥
j ee-a j ant sabh j in kee-ay aat h pahar t is j aap.
Medit at e t went y-four hours a day on t he One who creat ed all beings and creat ures.
ਇਕਸੁ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਨ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੁ ॥੩॥
ikas sayt ee rat i-aa na hovee sog sant aap. | | 3| |
At t uned t o t he Love of t he One, t here is no sorrow or suffering. | | 3| |
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
paarbarahm parabh ayk hai dooj aa naahee ko-ay.
There is only t he One Supreme Lord God; t here is no ot her at all.
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੁ ਹੋਇ ॥
j ee-o pind sabh t is kaa j o t is bhaavai so ho-ay.
Soul and body all belong t o Him; what ever pleases His Will comes t o pass.
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਪੂ ਰਾ ਭਇਆ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੪॥੯॥੭੯॥
gur poorai pooraa bha-i-aa j ap naanak sachaa so-ay. | | 4| | 9| | 79| |
Through t he Perfect Guru, one becomes perfect ; O Nanak, medit at e on t he True One.
| | 4| | 9| | 79| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਿਜਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ਸੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
j inaa sat gur si-o chit laa-i-aa say pooray parDhaan.
Those who focus t heir consciousness on t he True Guru are perfect ly fulfilled and
famous.
ਿਜਨ ਕਉ ਆਿਪ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਿਤਨ ਉਪਜੈ ਮਿਨ ਿਗਆਨੁ ॥
j in ka-o aap da-i-aal ho-ay t in upj ai man gi-aan.
Spirit ual wisdom wells up in t he minds of t hose unt o whom t he Lord Himself shows
Mercy.
ਿਜਨ ਕਉ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ॥੧॥
j in ka-o mast ak likhi-aa t in paa-i-aa har naam. | | 1| |
Those who have such dest iny writ t en upon t heir foreheads obt ain t he Name of t he
Lord. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
man mayray ayko naam Dhi-aa-ay.
O my mind, medit at e on t he Name of t he One Lord.
ਸਰਬ ਸੁ ਖਾ ਸੁ ਖ ਊਪਜਿਹ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sarab sukhaa sukh oopj ahi dargeh paiDhaa j aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
The happiness of all happiness shall well up, and in t he Court of t he Lord, you shall be
dressed in robes of honor. | | 1| | Pause| |
ਜਨਮ ਮਰਣ ਕਾ ਭਉ ਗਇਆ ਭਾਉ ਭਗਿਤ ਗੋਪਾਲ ॥
j anam maran kaa bha-o ga-i-aa bhaa-o bhagat gopaal.
The fear of deat h and rebirt h is removed by performing loving devot ional service t o
t he Lord of t he World.
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਿਨਰਮਲਾ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰਿਤਪਾਲ ॥
saaDhoo sangat nirmalaa aap karay part ipaal.
I n t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, one becomes immaculat e and pure;
t he Lord Himself t akes care of such a one.

ਜਨਮ ਮਰਣ ਕੀ ਮਲੁ ਕਟੀਐ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨੁ ਦੇਿਖ ਿਨਹਾਲ ॥੨॥
j anam maran kee mal kat ee-ai gur darsan daykh nihaal. | | 2| |
The filt h of birt h and deat h is washed away, and one is uplift ed, beholding t he Blessed
Vision of t he Guru's Darshan. | | 2| |
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥
t haan t hanant ar rav rahi-aa paarbarahm parabh so-ay.
The Supreme Lord God is pervading all places and int erspaces.
ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabhnaa daat aa ayk hai dooj aa naahee ko-ay.
The One is t he Giver of all-t here is no ot her at all.
ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਈ ਛੁ ਟੀਐ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥
t is sarnaa-ee chhut ee-ai keet aa lorhay so ho-ay. | | 3| |
I n His Sanct uary, one is saved. What ever He wishes, comes t o pass. | | 3| |
ਿਜਨ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੇ ਪੂ ਰੇ ਪਰਧਾਨ ॥
j in man vasi-aa paarbarahm say pooray parDhaan.
Perfect ly fulfilled and famous are t hose, in whose minds t he Supreme Lord God
abides.
ਿਤਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲੀ ਪਰਗਟੁ ਭਈ ਜਹਾਨ ॥
t in kee sobhaa nirmalee pargat bha-ee j ahaan.
Their reput at ion is spot less and pure; t hey are famous all over t he world.
ਿਜਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਿਧਆਇਆ ਨਾਨਕ ਿਤਨ ਕੁ ਰਬਾਨ ॥੪॥੧੦॥੮੦॥
j inee mayraa parabh Dhi-aa-i-aa naanak t in kurbaan. | | 4| | 10| | 80| |
O Nanak, I am a sacrifice t o t hose who medit at e on my God. | | 4| | 10| | 80| |
Page 46
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:

ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਭੁ ਦੁ ਖੁ ਗਇਆ ਹਿਰ ਸੁ ਖੁ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
mil sat gur sabh dukh ga-i-aa har sukh vasi-aa man aa-ay.
Meet ing t he True Guru, all my sufferings have ended, and t he Peace of t he Lord has
come t o dwell wit hin my mind.
ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਪਰਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ant ar j ot pargaasee-aa aykas si-o liv laa-ay.
The Divine Light illuminat es my inner being, and I am lovingly absorbed in t he One.
ਿਮਿਲ ਸਾਧੂ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇ ॥
mil saaDhoo mukh ooj laa poorab likhi-aa paa-ay.
Meet ing wit h t he Holy Saint , my face is radiant ; I have realized my pre-ordained
dest iny.
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵਣੇ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥
gun govind nit gaavnay nirmal saachai naa-ay. | | 1| |
I const ant ly sing t he Glories of t he Lord of t he Universe. Through t he True Name, I
have become spot lessly pure. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
mayray man gur sabdee sukh ho-ay.
O my mind, you shall find peace t hrough t he Word of t he Guru's Shabad.
ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਿਬਰਥਾ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooray kee chaakree birt haa j aa-ay na ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Working for t he Perfect Guru, no one goes away empt y-handed. | | 1| | Pause| |
ਮਨ ਕੀਆ ਇਛ! ਪੂ ਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
man kee-aa ichhaa
N
pooree-aa paa-i-aa naam niDhaan.
The desires of t he mind are fulfilled, when t he Treasure of t he Naam, t he Name of t he
Lord, is obt ained.
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਿਗ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨੁ ॥
ant arj aamee sadaa sang karnaihaar pachhaan.
The I nner-knower, t he Searcher of heart s, is always wit h you; recognize Him as t he
Creat or.

ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
gur parsaadee mukh ooj laa j ap naam daan isnaan.
By Guru's Grace, your face shall be radiant . Chant ing t he Naam, you shall receive t he
benefit s of giving charit y and t aking cleansing bat hs.
ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਲੋਭੁ ਿਬਨਿਸਆ ਤਿਜਆ ਸਭੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥੨॥
kaam kroDh lobh binsi-aa t aj i-aa sabh abhimaan. | | 2| |
Sexual desire, anger and greed are eliminat ed, and all egot ist ical pride is abandoned.
| | 2| |
ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਨਾਮੁ ਪੂ ਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥
paa-i-aa laahaa laabh naam pooran ho-ay kaam.
The Profit of t he Naam is obt ained, and all affairs are brought t o fruit ion.
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰਿਭ ਮੇਿਲਆ ਦੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥
kar kirpaa parabh mayli-aa dee-aa apnaa naam.
I n His Mercy, God unit es us wit h Himself, and He blesses us wit h t he Naam.
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਿਹ ਗਇਆ ਆਿਪ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
aavan j aanaa reh ga-i-aa aap ho-aa miharvaan.
My comings and goings in reincarnat ion have come t o an end; He Himself has
best owed His Mercy.
ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥
sach mahal ghar paa-i-aa gur kaa sabad pachhaan. | | 3| |
I have obt ained my home in t he True Mansion of His Presence, realizing t he Word of
t he Guru's Shabad. | | 3| |
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥
bhagat j anaa ka-o raakh-daa aapnee kirpaa Dhaar.
His humble devot ees are prot ect ed and saved; He Himself showers His Blessings upon
us.
ਹਲਿਤ ਪਲਿਤ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁ ਣ ਸਾਿਰ ॥
halat palat mukh ooj lay saachay kay gun saar.
I n t his world and in t he world hereaft er, radiant are t he faces of t hose who cherish
and enshrine t he Glories of t he True Lord.

ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਸਾਰਦੇ ਰਤੇ ਰੰਿਗ ਅਪਾਰ ॥
aat h pahar gun saarday rat ay rang apaar.
Twent y-four hours a day, t hey lovingly dwell upon His Glories; t hey are imbued wit h
His I nfinit e Love.
ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਸੁ ਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥
paarbarahm sukh saagro naanak sad balihaar. | | 4| | 11| | 81| |
Nanak is forever a sacrifice t o t he Supreme Lord God, t he Ocean of Peace.
| | 4| | 11| | 81| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਦੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
pooraa sat gur j ay milai paa-ee-ai sabad niDhaan.
I f we meet t he Perfect True Guru, we obt ain t he Treasure of t he Shabad.
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ॥
kar kirpaa parabh aapnee j apee-ai amrit naam.
Please grant Your Grace, God, t hat we may medit at e on Your Ambrosial Naam.
ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖੁ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਿਧਆਨੁ ॥੧॥
j anam maran dukh kaat ee-ai laagai sahj Dhi-aan. | | 1| |
The pains of birt h and deat h are t aken away; we are int uit ively cent ered on His
Medit at ion. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥
mayray man parabh sarnaa-ee paa-ay.
O my mind, seek t he Sanct uary of God.
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bin dooj aa ko nahee ayko naam Dhi-aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he Lord, t here is no ot her at all. Medit at e on t he One and only Naam, t he
Name of t he Lord. | | 1| | Pause| |

ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁ ਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥
keemat kahan na j aa-ee-ai saagar gunee at haahu.
His Value cannot be est imat ed; He is t he Vast Ocean of Excellence.
ਵਡਭਾਗੀ ਿਮਲੁ ਸੰਗਤੀ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਿਵਸਾਹੁ ॥
vadbhaagee mil sangt ee sachaa sabad visaahu.
O most fort unat e ones, j oin t he Sangat , t he Blessed Congregat ion; purchase t he True
Word of t he Shabad.
ਕਿਰ ਸੇਵਾ ਸੁ ਖ ਸਾਗਰੈ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥੨॥
kar sayvaa sukh saagrai sir saahaa paat isaahu. | | 2| |
Serve t he Lord, t he Ocean of Peace, t he Supreme Lord over kings and emperors. | | 2| |
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂ ਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
charan kamal kaa aasraa dooj aa naahee t haa-o.
I t ake t he Support of t he Lord's Lot us Feet ; t here is no ot her place of rest for me.
ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤੇਰੈ ਤਾਿਣ ਰਹਾਉ ॥
mai Dhar t ayree paarbarahm t ayrai t aan rahaa-o.
I lean upon You as my Support , O Supreme Lord God. I exist only by Your Power.
ਿਨਮਾਿਣਆ ਪਰਭੁ ਮਾਣੁ ਤੂੰ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਸਮਾਉ ॥੩॥
nimaani-aa parabh maan t oo
N
t ayrai sang samaa-o. | | 3| |
O God, You are t he Honor of t he dishonored. I seek t o merge wit h You. | | 3| |
ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਿਵੰਦੁ ॥
har j apee-ai aaraaDhee-ai aat h pahar govind.
Chant t he Lord's Name and cont emplat e t he Lord of t he World, t went y-four hours a
day.
ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਤਨੁ ਧਨੁ ਰਖੇ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਰਾਖੀ ਿਜੰਦੁ ॥
j ee-a paraan t an Dhan rakhay kar kirpaa raakhee j ind.
He preserves our soul, our breat h of life, body and wealt h. By His Grace, He prot ect s
our soul.

ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਿਰਅਨੁ ਪਰਭੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ਬਖਿਸੰਦੁ ॥੪॥੧੨॥੮੨॥
naanak saglay dokh ut aari-an parabh paarbarahm bakhsind. | | 4| | 12| | 82| |
O Nanak, all pain has been washed away, by t he Supreme Lord God, t he Forgiver.
| | 4| | 12| | 82| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਪਰੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਸੁ ਸਚ ਿਸਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
pareet lagee t is sach si-o marai na aavai j aa-ay.
I have fallen in love wit h t he True Lord. He does not die, He does not come and go.
ਨਾ ਵੇਛੋਿੜਆ ਿਵਛੁ ੜੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
naa vaychhorhi-aa vichhurhai sabh meh rahi-aa samaa-ay.
I n separat ion, He is not separat ed from us; He is pervading and permeat ing amongst
all.
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁ ਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਇ ॥
deen darad dukh bhanj naa sayvak kai sat bhaa-ay.
He is t he Dest royer of t he pain and suffering of t he meek. He bears True Love for His
servant s.
ਅਚਰਜ ਰੂ ਪੁ ਿਨਰੰਜਨੋ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥
achraj roop niranj ano gur maylaa-i-aa maa-ay. | | 1| |
Wondrous is t he Form of t he I mmaculat e One. Through t he Guru, I have met Him, O
my mot her! | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥
bhaa-ee ray meet karahu parabh so-ay.
O Siblings of Dest iny, make God your Friend.
Page 47
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੀਿਤ ਿਧਰਗੁ ਸੁ ਖੀ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
maa-i-aa moh pareet Dharig sukhee na deesai ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Cursed is emot ional at t achment and love of Maya; no one is seen t o be at peace.
| | 1| | Pause| |

ਦਾਨਾ ਦਾਤਾ ਸੀਲਵੰਤੁ ਿਨਰਮਲੁ ਰੂ ਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥
daanaa daat aa seelvant nirmal roop apaar.
God is Wise, Giving, Tender-heart ed, Pure, Beaut iful and I nfinit e.
ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਅਿਤ ਵਡਾ ਊਚਾ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ॥
sakhaa sahaa-ee at vadaa oochaa vadaa apaar.
He is our Companion and Helper, Supremely Great , Loft y and Ut t erly I nfinit e.
ਬਾਲਕੁ ਿਬਰਿਧ ਨ ਜਾਣੀਐ ਿਨਹਚਲੁ ਿਤਸੁ ਦਰਵਾਰੁ ॥
baalak biraDh na j aanee-ai nihchal t is darvaar.
He is not known as young or old; His Court is St eady and St able.
ਜੋ ਮੰਗੀਐ ਸੋਈ ਪਾਈਐ ਿਨਧਾਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥੨॥
j o mangee-ai so-ee paa-ee-ai niDhaaraa aaDhaar. | | 2| |
What ever we seek from Him, we receive. He is t he Support of t he unsupport ed. | | 2| |
ਿਜਸੁ ਪੇਖਤ ਿਕਲਿਵਖ ਿਹਰਿਹ ਮਿਨ ਤਿਨ ਹੋਵੈ ਸ!ਿਤ ॥
j is paykhat kilvikh hireh man t an hovai saa
N
t .
Seeing Him, our evil inclinat ions vanish; mind and body become peaceful and t ranquil.
ਇਕ ਮਿਨ ਏਕੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਕੀ ਲਾਿਹ ਭਰ!ਿਤ ॥
ik man ayk Dhi-aa-ee-ai man kee laahi bharaa
N
t .
Wit h one-point ed mind, medit at e on t he One Lord, and t he doubt s of your mind will
be dispelled.
ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਨਵਤਨੁ ਸਦਾ ਪੂ ਰਨ ਜਾ ਕੀ ਦਾਿਤ ॥
gun niDhaan navt an sadaa pooran j aa kee daat .
He is t he Treasure of Excellence, t he Ever-fresh Being. His Gift is Perfect and
Complet e.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਿਦਨੁ ਿਵਸਰਹੁ ਨਹੀ ਰਾਿਤ ॥੩॥
sadaa sadaa aaraaDhee-ai din visrahu nahee raat . | | 3| |
Forever and ever, worship and adore Him. Day and night , do not forget Him. | | 3| |
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨ ਕਾ ਸਖਾ ਗੋਿਵੰਦੁ ॥
j in ka-o poorab likhi-aa t in kaa sakhaa govind.
One whose dest iny is so pre-ordained, obt ains t he Lord of t he Universe as his
Companion.

ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਅਰਪੀ ਸਭੋ ਸਗਲ ਵਾਰੀਐ ਇਹ ਿਜੰਦੁ ॥
t an man Dhan arpee sabho sagal vaaree-ai ih j ind.
I dedicat e my body, mind, wealt h and all t o Him. I t ot ally sacrifice my soul t o Him.
ਦੇਖੈ ਸੁ ਣੈ ਹਦੂ ਿਰ ਸਦ ਘਿਟ ਘਿਟ ਬਰਹਮੁ ਰਿਵੰਦੁ ॥
daykhai sunai hadoor sad ghat ghat barahm ravind.
Seeing and hearing, He is always close at hand. I n each and every heart , God is
pervading.
ਅਿਕਰਤਘਣਾ ਨੋ ਪਾਲਦਾ ਪਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਿਸੰਦੁ ॥੪॥੧੩॥੮੩॥
akirat -ghanaa no paaldaa parabh naanak sad bakhsind. | | 4| | 13| | 83| |
Even t he ungrat eful ones are cherished by God. O Nanak, He is forever t he Forgiver.
| | 4| | 13| | 83| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਿਜਿਨ ਪਰਿਭ ਦੀਆ ਰਿਖਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਿਰ ॥
man t an Dhan j in parabh dee-aa rakhi-aa sahj savaar.
This mind, body and wealt h were given by God, who nat urally adorns us.
ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਿਰ ਥਾਿਪਆ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥
sarab kalaa kar t haapi-aa ant ar j ot apaar.
He has blessed us wit h all our energy, and infused His I nfinit e Light deep wit hin us.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪਰਭੁ ਿਸਮਰੀਐ ਅੰਤਿਰ ਰਖੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੧॥
sadaa sadaa parabh simree-ai ant ar rakh ur Dhaar. | | 1| |
Forever and ever, medit at e in remembrance on God; keep Him enshrined in your
heart . | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray man har bin avar na ko-ay.
O my mind, wit hout t he Lord, t here is no ot her at all.
ਪਰਭ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੁ ਦੂ ਖੁ ਨ ਿਵਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
parabh sarnaa-ee sadaa rahu dookh na vi-aapai ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Remain in God's Sanct uary forever, and no suffering shall afflict you. | | 1| | Pause| |

ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ ਸੁ ਇਨਾ ਰੁ ਪਾ ਖਾਕੁ ॥
rat an padaarat h maankaa su-inaa rupaa khaak.
Jewels, t reasures, pearls, gold and silver-all t hese are j ust dust .
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁ ਤ ਬੰਧਪਾ ਕੂ ੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ ॥
maat pit aa sut banDhpaa koorhay sabhay saak.
Mot her, fat her, children and relat ives-all relat ions are false.
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣਈ ਮਨਮੁਖ ਪਸੁ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥
j in keet aa t iseh na j aan-ee manmukh pas naapaak. | | 2| |
The self-willed manmukh is an insult ing beast ; he does not acknowledge t he One who
creat ed him. | | 2| |
ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਿਤਸ ਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂ ਿਰ ॥
ant ar baahar rav rahi-aa t is no j aanai door.
The Lord is pervading wit hin and beyond, and yet people t hink t hat He is far away.
ਿਤਰਸਨਾ ਲਾਗੀ ਰਿਚ ਰਿਹਆ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਕੂ ਿਰ ॥
t arisnaa laagee rach rahi-aa ant ar ha-umai koor.
They are engrossed in clinging desires; wit hin t heir heart s t here is ego and falsehood.
ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਿਵਹੂ ਿਣਆ ਆਵਿਹ ਵੰਞਿਹ ਪੂ ਰ ॥੩॥
bhagt ee naam vihooni-aa aavahi vanj ahi poor. | | 3| |
Wit hout devot ion t o t he Naam, crowds of people come and go. | | 3| |
ਰਾਿਖ ਲੇਹੁ ਪਰਭੁ ਕਰਣਹਾਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਕਿਰ ਦਇਆ ॥
raakh layho parabh karanhaar j ee-a j ant kar da-i-aa.
Please preserve Your beings and creat ures, God; O Creat or Lord, please be merciful!
ਿਬਨੁ ਪਰਭ ਕੋਇ ਨ ਰਖਨਹਾਰੁ ਮਹਾ ਿਬਕਟ ਜਮ ਭਇਆ ॥
bin parabh ko-ay na rakhanhaar mahaa bikat j am bha-i-aa.
Wit hout God, t here is no saving grace. The Messenger of Deat h is cruel and unfeeling.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰਉ ਕਿਰ ਅਪੁ ਨੀ ਹਿਰ ਮਇਆ ॥੪॥੧੪॥੮੪॥
naanak naam na veesra-o kar apunee har ma-i-aa. | | 4| | 14| | 84| |
O Nanak, may I never forget t he Naam! Please bless me wit h Your Mercy, Lord!
| | 4| | 14| | 84| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਅਰੁ ਧਨੁ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਰੂ ਪ ਮੈ ਦੇਸੁ ॥
mayraa t an ar Dhan mayraa raaj roop mai days.
"My body and my wealt h; my ruling power, my beaut iful form and count ry-mine! "
ਸੁ ਤ ਦਾਰਾ ਬਿਨਤਾ ਅਨੇਕ ਬਹੁ ਤੁ ਰੰਗ ਅਰੁ ਵੇਸ ॥
sut daaraa banit aa anayk bahut rang ar vays.
You may have children, a wife and many mist resses; you may enj oy all sort s of
pleasures and fine clot hes.
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਰਦੈ ਨ ਵਸਈ ਕਾਰਿਜ ਿਕਤੈ ਨ ਲੇਿਖ ॥੧॥
har naam ridai na vas-ee kaaraj kit ai na laykh. | | 1| |
And yet , if t he Name of t he Lord does not abide wit hin t he heart , none of it has any
use or value. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
mayray man har har naam Dhi-aa-ay.
O my mind, medit at e on t he Name of t he Lord, Har, Har.
ਕਿਰ ਸੰਗਿਤ ਿਨਤ ਸਾਧ ਕੀ ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar sangat nit saaDh kee gur charnee chit laa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Always keep t he Company of t he Holy, and focus your consciousness on t he Feet of
t he Guru. | | 1| | Pause| |
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਿਧਆਈਐ ਮਸਤਿਕ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ॥
naam niDhaan Dhi-aa-ee-ai mast ak hovai bhaag.
Those who have such blessed dest iny writ t en on t heir foreheads medit at e on t he
Treasure of t he Naam.
ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰੀਅਿਹ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
kaaraj sabh savaaree-ah gur kee charnee laag.
All t heir affairs are brought t o fruit ion, holding ont o t he Guru's Feet .

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਭਰਮੁ ਕਟੀਐ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਗੁ ॥੨॥
ha-umai rog bharam kat ee-ai naa aavai naa j aag. | | 2| |
The diseases of ego and doubt are cast out ; t hey shall not come and go in
reincarnat ion. | | 2| |
ਕਿਰ ਸੰਗਿਤ ਤੂ ਸਾਧ ਕੀ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਉ ॥
kar sangat t oo saaDh kee at hsat h t irat h naa-o.
Let t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, be your cleansing bat hs at t he sixt y-
eight sacred shrines of pilgrimage.
ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰੇ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ਸੁ ਆਉ ॥
j ee-o paraan man t an haray saachaa ayhu su-aa-o.
Your soul, breat h of life, mind and body shall blossom fort h in lush profusion; t his is
t he t rue purpose of life.
Page 48
ਐਥੈ ਿਮਲਿਹ ਵਡਾਈਆ ਦਰਗਿਹ ਪਾਵਿਹ ਥਾਉ ॥੩॥
ait hai mileh vadaa-ee-aa dargahi paavahi t haa-o. | | 3| |
I n t his world you shall be blessed wit h great ness, and in t he Court of t he Lord you
shall find your place of rest . | | 3| |
ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਿਪ ਪਰਭੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਤਸ ਹੀ ਹਾਿਥ ॥
karay karaa-ay aap parabh sabh kichh t is hee haat h.
God Himself act s, and causes ot hers t o act ; everyt hing is in His Hands.
ਮਾਿਰ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲਦਾ ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਾਿਥ ॥
maar aapay j eevaaldaa ant ar baahar saat h.
He Himself best ows life and deat h; He is wit h us, wit hin and beyond.
ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਬ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾਥ ॥੪॥੧੫॥੮੫॥
naanak parabh sarnaagat ee sarab ghat aa kay naat h. | | 4| | 15| | 85| |
Nanak seeks t he Sanct uary of God, t he Mast er of all heart s. | | 4| | 15| | 85| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:

ਸਰਿਣ ਪਏ ਪਰਭ ਆਪਣੇ ਗੁ ਰੁ ਹੋਆ ਿਕਰਪਾਲੁ ॥
saran pa-ay parabh aapnay gur ho-aa kirpaal.
The Guru is Merciful; we seek t he Sanct uary of God.
ਸਤਗੁ ਰ ਕੈ ਉਪਦੇਿਸਐ ਿਬਨਸੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥
sat gur kai updaysi-ai binsay sarab j anj aal.
Through t he Teachings of t he True Guru, all worldly ent anglement s are eliminat ed.
ਅੰਦਰੁ ਲਗਾ ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਅੰਿਮਰਤ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੁ ॥੧॥
andar lagaa raam naam amrit nadar nihaal. | | 1| |
The Name of t he Lord is firmly implant ed wit hin my mind; t hrough His Ambrosial
Glance of Grace, I am exalt ed and enrapt ured. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੁ ॥
man mayray sat gur sayvaa saar.
O my mind, serve t he True Guru.
ਕਰੇ ਦਇਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
karay da-i-aa parabh aapnee ik nimakh na manhu visaar. rahaa-o.
God Himself grant s His Grace; do not forget Him, even for an inst ant . | | Pause| |
ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਿਨਤ ਗਾਵੀਅਿਹ ਅਵਗੁ ਣ ਕਟਣਹਾਰ ॥
gun govind nit gavee-ah avgun kat anhaar.
Cont inually sing t he Glorious Praises of t he Lord of t he Universe, t he Dest royer of
demerit s.
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ਕਿਰ ਿਡਠੇ ਿਬਸਥਾਰ ॥
bin har naam na sukh ho-ay kar dit hay bist haar.
Wit hout t he Name of t he Lord, t here is no peace. Having t ried all sort s of ost ent at ious
displays, I have come t o see t his.
ਸਹਜੇ ਿਸਫਤੀ ਰਿਤਆ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਿਰ ॥੨॥
sehj ay sift ee rat i-aa bhavj al ut ray paar. | | 2| |
I nt uit ively imbued wit h His Praises, one is saved, crossing over t he t errifying world-
ocean. | | 2| |

ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਲਖ ਸੰਜਮਾ ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਧੂ ਿਰ ॥
t irat h varat lakh sanj maa paa-ee-ai saaDhoo Dhoor.
The merit s of pilgrimages, fast s and hundreds of t housands of t echniques of aust ere
self-discipline are found in t he dust of t he feet of t he Holy.
ਲੂ ਿਕ ਕਮਾਵੈ ਿਕਸ ਤੇ ਜਾ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂ ਿਰ ॥
look kamaavai kis t ay j aa vaykhai sadaa hadoor.
From whom are you t rying t o hide your act ions? God sees all;
ਥਾਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂ ਿਰ ॥੩॥
t haan t hanant ar rav rahi-aa parabh mayraa bharpoor. | | 3| |
He is Ever-present . My God is t ot ally pervading all places and int erspaces. | | 3| |
ਸਚੁ ਪਾਿਤਸਾਹੀ ਅਮਰੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥
sach paat isaahee amar sach sachay sachaa t haan.
True is His Empire, and True is His Command. True is His Seat of True Aut horit y.
ਸਚੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਧਾਰੀਅਨੁ ਸਿਚ ਿਸਰਿਜਓਨੁ ਜਹਾਨੁ ॥
sachee kudrat Dhaaree-an sach sirj i-on j ahaan.
True is t he Creat ive Power which He has creat ed. True is t he world which He has
fashioned.
ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੪॥੧੬॥੮੬॥
naanak j apee-ai sach naam ha-o sadaa sadaa kurbaan. | | 4| | 16| | 86| |
O Nanak, chant t he True Name; I am forever and ever a sacrifice t o Him.
| | 4| | 16| | 86| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਉਦਮੁ ਕਿਰ ਹਿਰ ਜਾਪਣਾ ਵਡਭਾਗੀ ਧਨੁ ਖਾਿਟ ॥
udam kar har j aapnaa vadbhaagee Dhan khaat .
Make t he effort , and chant t he Lord's Name. O very fort unat e ones, earn t his wealt h.

ਸੰਤਸੰਿਗ ਹਿਰ ਿਸਮਰਣਾ ਮਲੁ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਾਿਟ ॥੧॥
sat sang har simranaa mal j anam j anam kee kaat . | | 1| |
I n t he Societ y of t he Saint s, medit at e in remembrance on t he Lord, and wash off t he
filt h of count less incarnat ions. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਿਪ ਜਾਪੁ ॥
man mayray raam naam j ap j aap.
O my mind, chant and medit at e on t he Name of t he Lord.
ਮਨ ਇਛੇ ਫਲ ਭੁ ੰਿਚ ਤੂ ਸਭੁ ਚੂ ਕੈ ਸੋਗੁ ਸੰਤਾਪੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥
man ichhay fal bhunch t oo sabh chookai sog sant aap. rahaa-o.
Enj oy t he fruit s of your mind's desires; all suffering and sorrow shall depart . | | Pause| |
ਿਜਸੁ ਕਾਰਿਣ ਤਨੁ ਧਾਿਰਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਡਠਾ ਨਾਿਲ ॥
j is kaaran t an Dhaari-aa so parabh dit haa naal.
For His sake, you assumed t his body; see God always wit h you.
ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਪੂ ਿਰਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥੨॥
j al t hal mahee-al poori-aa parabh aapnee nadar nihaal. | | 2| |
God is pervading t he wat er, t he land and t he sky; He sees all wit h His Glance of
Grace. | | 2| |
ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇਆ ਲਾਗੀ ਸਾਚੁ ਪਰੀਿਤ ॥
man t an nirmal ho-i-aa laagee saach pareet .
The mind and body become spot lessly pure, enshrining love for t he True Lord.
ਚਰਣ ਭਜੇ ਪਾਰਬਰਹਮ ਕੇ ਸਿਭ ਜਪ ਤਪ ਿਤਨ ਹੀ ਕੀਿਤ ॥੩॥
charan bhaj ay paarbarahm kay sabh j ap t ap t in hee keet . | | 3| |
One who dwells upon t he Feet of t he Supreme Lord God has t ruly performed all
medit at ions and aust erit ies. | | 3| |
ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਿਣਕਾ ਅੰਿਮਰਤੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
rat an j avayhar maanikaa amrit har kaa naa-o.
The Ambrosial Name of t he Lord is a Gem, a Jewel, a Pearl.

ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਰਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥੪॥੧੭॥੮੭॥
sookh sahj aanand ras j an naanak har gun gaa-o. | | 4| | 17| | 87| |
The essence of int uit ive peace and bliss is obt ained, O servant Nanak, by singing t he
Glories of God. | | 4| | 17| | 87| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਸੋਈ ਸਾਸਤੁ ਸਉਣੁ ਸੋਇ ਿਜਤੁ ਜਪੀਐ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥
so-ee saasat sa-un so-ay j it j apee-ai har naa-o.
That is t he essence of t he script ures, and t hat is a good omen, by which one comes t o
chant t he Name of t he Lord.
ਚਰਣ ਕਮਲ ਗੁ ਿਰ ਧਨੁ ਦੀਆ ਿਮਿਲਆ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥
charan kamal gur Dhan dee-aa mili-aa nit haavay t haa-o.
The Guru has given me t he Wealt h of t he Lot us Feet of t he Lord, and I , wit hout
shelt er, have now obt ained Shelt er.
ਸਾਚੀ ਪੂ ੰਜੀ ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
saachee poonj ee sach sanj amo aat h pahar gun gaa-o.
The True Capit al, and t he True Way of Life, comes by chant ing His Glories, t went y-
four hours a day.
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਪਰਭੁ ਭੇਿਟਆ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣੁ ਜਾਉ ॥੧॥
kar kirpaa parabh bhayt i-aa maran na aavan j aa-o. | | 1| |
Grant ing His Grace, God meet s us, and we no longer die, or come or go in
reincarnat ion. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਭਜੁ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਿਗ ॥
mayray man har bhaj sadaa ik rang.
O my mind, vibrat e and medit at e forever on t he Lord, wit h single-minded love.
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਸੰਿਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ghat ghat ant ar rav rahi-aa sadaa sahaa-ee sang. | | 1| | rahaa-o.
He is cont ained deep wit hin each and every heart . He is always wit h you, as your
Helper and Support . | | 1| | Pause| |

ਸੁ ਖਾ ਕੀ ਿਮਿਤ ਿਕਆ ਗਣੀ ਜਾ ਿਸਮਰੀ ਗੋਿਵੰਦੁ ॥
sukhaa kee mit ki-aa ganee j aa simree govind.
How can I measure t he happiness of medit at ing on t he Lord of t he Universe?
ਿਜਨ ਚਾਿਖਆ ਸੇ ਿਤਰਪਤਾਿਸਆ ਉਹ ਰਸੁ ਜਾਣੈ ਿਜੰਦੁ ॥
j in chaakhi-aa say t aript aasi-aa uh ras j aanai j ind.
Those who t ast e it are sat isfied and fulfilled; t heir souls know t his Sublime Essence.
Page 49
ਸੰਤਾ ਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਵਸੈ ਪਰਭੁ ਪਰੀਤਮੁ ਬਖਿਸੰਦੁ ॥
sant aa sangat man vasai parabh pareet am bakhsind.
I n t he Societ y of t he Saint s, God, t he Beloved, t he Forgiver, comes t o dwell wit hin t he
mind.
ਿਜਿਨ ਸੇਿਵਆ ਪਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੋਈ ਰਾਜ ਨਿਰੰਦੁ ॥੨॥
j in sayvi-aa parabh aapnaa so-ee raaj narind. | | 2| |
One who has served his God is t he emperor of kings| | 2| |
ਅਉਸਿਰ ਹਿਰ ਜਸੁ ਗੁ ਣ ਰਮਣ ਿਜਤੁ ਕੋਿਟ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥
a-osar har j as gun raman j it kot maj an isnaan.
This is t he t ime t o speak and sing t he Praise and t he Glory of God, which brings t he
merit of millions of cleansing and purifying bat hs.
ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਗੁ ਣਵਤੀ ਕੋਇ ਨ ਪੁ ਜੈ ਦਾਨੁ ॥
rasnaa uchrai gunvat ee ko-ay na puj ai daan.
The t ongue which chant s t hese Praises is wort hy; t here is no charit y equal t o t his.
ਿਦਰਸਿਟ ਧਾਿਰ ਮਿਨ ਤਿਨ ਵਸੈ ਦਇਆਲ ਪੁ ਰਖੁ ਿਮਹਰਵਾਨੁ ॥
darisat Dhaar man t an vasai da-i-aal purakh miharvaan.
Blessing us wit h His Glance of Grace, t he Kind and Compassionat e, All-powerful Lord
comes t o dwell wit hin t he mind and body.
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਧਨੁ ਿਤਸ ਦਾ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁ ਰਬਾਨੁ ॥੩॥
j ee-o pind Dhan t is daa ha-o sadaa sadaa kurbaan. | | 3| |
My soul, body and wealt h are His. Forever and ever, I am a sacrifice t o Him. | | 3| |

ਿਮਿਲਆ ਕਦੇ ਨ ਿਵਛੁ ੜੈ ਜੋ ਮੇਿਲਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥
mili-aa kaday na vichhurhai j o mayli-aa kart aar.
One whom t he Creat or Lord has met and j oined t o Himself shall never again be
separat ed.
ਦਾਸਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਿਟਆ ਸਾਚੈ ਿਸਰਜਣਹਾਿਰ ॥
daasaa kay banDhan kat i-aa saachai sirj anhaar.
The True Creat or Lord breaks t he bonds of His slave.
ਭੂ ਲਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਓਨੁ ਗੁ ਣ ਅਵਗੁ ਣ ਨ ਬੀਚਾਿਰ ॥
bhoolaa maarag paa-i-on gun avgun na beechaar.
The doubt er has been put back on t he pat h; his merit s and demerit s have not been
considered.
ਨਾਨਕ ਿਤਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਿਜ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੧੮॥੮੮॥
naanak t is sarnaagat ee j e sagal ghat aa aaDhaar. | | 4| | 18| | 88| |
Nanak seeks t he Sanct uary of t he One who is t he Support of every heart .
| | 4| | 18| | 88| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਿਸਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
rasnaa sachaa simree-ai man t an nirmal ho-ay.
Wit h your t ongue, repeat t he True Name, and your mind and body shall become pure.
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
maat pit aa saak aglay t is bin avar na ko-ay.
Your mot her and fat her and all your relat ions-wit hout Him, t here are none at all.
ਿਮਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਸਾ ਨ ਿਵਸਰੈ ਸੋਇ ॥੧॥
mihar karay j ay aapnee chasaa na visrai so-ay. | | 1| |
I f God Himself best ows His Mercy, t hen He is not forgot t en, even for an inst ant . | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਿਵ ਿਜਚਰੁ ਸਾਸੁ ॥
man mayray saachaa sayv j ichar saas.
O my mind, serve t he True One, as long as you have t he breat h of life.

ਿਬਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂ ੜੁ ਹੈ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਿਬਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin sachay sabh koorh hai ant ay ho-ay binaas. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he True One, everyt hing is false; in t he end, all shall perish. | | 1| | Pause| |
ਸਾਿਹਬੁ ਮੇਰਾ ਿਨਰਮਲਾ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
saahib mayraa nirmalaa t is bin rahan na j aa-ay.
My Lord and Mast er is I mmaculat e and Pure; wit hout Him, I cannot even survive.
ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਭੁ ਖ ਅਿਤ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
mayrai man t an bhukh at aglee ko-ee aan milaavai maa-ay.
Wit hin my mind and body, t here is such a great hunger; if only someone would come
and unit e me wit h Him, O my mot her!
ਚਾਰੇ ਕੁ ੰਡਾ ਭਾਲੀਆ ਸਹ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
chaaray kundaa bhaalee-aa sah bin avar na j aa-ay. | | 2| |
I have searched t he four corners of t he world-wit hout our Husband Lord, t here is no
ot her place of rest . | | 2| |
ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਕਿਰ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
t is aagai ardaas kar j o maylay kart aar.
Offer your prayers t o Him, who shall unit e you wit h t he Creat or.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂ ਰਾ ਿਜਸੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥
sat gur daat aa naam kaa pooraa j is bhandaar.
The True Guru is t he Giver of t he Naam; His Treasure is perfect and overflowing.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥
sadaa sadaa salaahee-ai ant na paaraavaar. | | 3| |
Forever and ever, praise t he One, who has no end or limit at ion. | | 3| |
ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਿਜਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ ॥
parvardagaar salaahee-ai j is day chalat anayk.
Praise God, t he Nurt urer and Cherisher; His Wondrous Ways are unlimit ed.
ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਏਹਾ ਮਿਤ ਿਵਸੇਖ ॥
sadaa sadaa aaraaDhee-ai ayhaa mat visaykh.
Forever and ever, worship and adore Him; t his is t he most wonderful wisdom.

ਮਿਨ ਤਿਨ ਿਮਠਾ ਿਤਸੁ ਲਗੈ ਿਜਸੁ ਮਸਤਿਕ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥
man t an mit haa t is lagai j is mast ak naanak laykh. | | 4| | 19| | 89| |
O Nanak, God's Flavor is sweet t o t he minds and bodies of t hose who have such
blessed dest iny writ t en on t heir foreheads. | | 4| | 19| | 89| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਿਮਿਲ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
sant j anhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.
Meet wit h t he humble Saint s, O Siblings of Dest iny, and cont emplat e t he True Name.
ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਿਲ ॥
t osaa banDhhu j ee-a kaa ait hai ot hai naal.
For t he j ourney of t he soul, gat her t hose supplies which will go wit h you here and
hereaft er.
ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਿਲ ॥
gur pooray t ay paa-ee-ai apnee nadar nihaal.
These are obt ained from t he Perfect Guru, when God best ows His Glance of Grace.
ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਿਤਸੁ ਹੋਵੈ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥
karam paraapat t is hovai j is no hou-ay da-i-aal. | | 1| |
Those unt o whom He is Merciful, receive His Grace. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray man gur j ayvad avar na ko-ay.
O my mind, t here is no ot her as great as t he Guru.
ਦੂ ਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁ ਝੈ ਗੁ ਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dooj aa t haa-o na ko suj hai gur maylay sach so-ay. | | 1| | rahaa-o.
I cannot imagine any ot her place. The Guru leads me t o meet t he True Lord.
| | 1| | Pause| |
ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਿਤਸੁ ਿਮਲੇ ਿਜਿਨ ਗੁ ਰੁ ਿਡਠਾ ਜਾਇ ॥
sagal padaarat h t is milay j in gur dit haa j aa-ay.
Those who go t o see t he Guru obt ain all t reasures.

ਗੁ ਰ ਚਰਣੀ ਿਜਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥
gur charnee j in man lagaa say vadbhaagee maa-ay.
Those whose minds are at t ached t o t he Guru's Feet are very fort unat e, O my mot her.
ਗੁ ਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁ ਰੁ ਗੁ ਰੁ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
gur daat aa samrat h gur gur sabh meh rahi-aa samaa-ay.
The Guru is t he Giver, t he Guru is All-powerful. The Guru is All-pervading, cont ained
amongst all.
ਗੁ ਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਗੁ ਰੁ ਡੁ ਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥
gur parmaysar paarbarahm gur dubdaa la-ay t araa-ay. | | 2| |
The Guru is t he Transcendent Lord, t he Supreme Lord God. The Guru lift s up and
saves t hose who are drowning. | | 2| |
ਿਕਤੁ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥
kit mukh gur salaahee-ai karan kaaran samrat h.
How shall I praise t he Guru, t he All-powerful Cause of causes?
ਸੇ ਮਥੇ ਿਨਹਚਲ ਰਹੇ ਿਜਨ ਗੁ ਿਰ ਧਾਿਰਆ ਹਥੁ ॥
say mat hay nihchal rahay j in gur Dhaari-aa hat h.
Those, upon whose foreheads t he Guru has placed His Hand, remain st eady and
st able.
ਗੁ ਿਰ ਅੰਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਿਲਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥
gur amrit naam pee-aali-aa j anam maran kaa pat h.
The Guru has led me t o drink in t he Ambrosial Nect ar of t he Naam, t he Name of t he
Lord; He has released me from t he cycle of birt h and deat h.
ਗੁ ਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਿਵਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁ ਖ ਲਥੁ ॥੩॥
gur parmaysar sayvi-aa bhai bhanj an dukh lat h. | | 3| |
I serve t he Guru, t he Transcendent Lord, t he Dispeller of fear; my suffering has been
t aken away. | | 3| |
Page 50
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਗਿਹਰ ਗਭੀਰੁ ਹੈ ਸੁ ਖ ਸਾਗਰੁ ਅਘਖੰਡੁ ॥
sat gur gahir gabheer hai sukh saagar agh-khand.
The True Guru is t he Deep and Profound Ocean of Peace, t he Dest royer of sin.

ਿਜਿਨ ਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂ ਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡੁ ॥
j in gur sayvi-aa aapnaa j amdoot na laagai dand.
For t hose who serve t heir Guru, t here is no punishment at t he hands of t he Messenger
of Deat h.
ਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਤੁਿਲ ਨ ਲਗਈ ਖੋਿਜ ਿਡਠਾ ਬਰਹਮੰਡੁ ॥
gur naal t ul na lag-ee khoj dit haa barahmand.
There is none t o compare wit h t he Guru; I have searched and looked t hroughout t he
ent ire universe.
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਸੁ ਖੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਿਹ ਮੰਡੁ ॥੪॥੨੦॥੯੦॥
naam niDhaan sat gur dee-aa sukh naanak man meh mand. | | 4| | 20| | 90| |
The True Guru has best owed t he Treasure of t he Naam, t he Name of t he Lord. O
Nanak, t he mind is filled wit h peace. | | 4| | 20| | 90| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਿਮਠਾ ਕਿਰ ਕੈ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਪਿਜਆ ਸਾਦੁ ॥
mit haa kar kai khaa-i-aa ka-urhaa upj i-aa saad.
People eat what t hey believe t o be sweet , but it t urns out t o be bit t er in t ast e.
ਭਾਈ ਮੀਤ ਸੁ ਿਰਦ ਕੀਏ ਿਬਿਖਆ ਰਿਚਆ ਬਾਦੁ ॥
bhaa-ee meet surid kee-ay bikhi-aa rachi-aa baad.
They at t ach t heir affect ions t o brot hers and friends, uselessly engrossed in corrupt ion.
ਜ!ਦੇ ਿਬਲਮ ਨ ਹੋਵਈ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਿਬਸਮਾਦੁ ॥੧॥
j aa
N
day bilam na hova-ee vin naavai bismaad. | | 1| |
They vanish wit hout a moment 's delay; wit hout God's Name, t hey are st unned and
amazed. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥
mayray man sat gur kee sayvaa laag.
O my mind, at t ach yourself t o t he service of t he True Guru.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਿਵਣਸਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮਿਤ ਿਤਆਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j o deesai so vinsanaa man kee mat t i-aag. | | 1| | rahaa-o.
What ever is seen, shall pass away. Abandon t he int ellect ualizat ions of your mind.
| | 1| | Pause| |
ਿਜਉ ਕੂ ਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਿਦਸ ਜਾਇ ॥
j i-o kookar harkaa-i-aa Dhaavai dah dis j aa-ay.
Like t he mad dog running around in all direct ions,
ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥
lobhee j ant na j aan-ee bhakh abhakh sabh khaa-ay.
t he greedy person, unaware, consumes everyt hing, edible and non-edible alike.
ਕਾਮ ਕੋਧ ਮਿਦ ਿਬਆਿਪਆ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥
kaam kroDh mad bi-aapi-aa fir fir j onee paa-ay. | | 2| |
Engrossed in t he int oxicat ion of sexual desire and anger, people wander t hrough
reincarnat ion over and over again. | | 2| |
ਮਾਇਆ ਜਾਲੁ ਪਸਾਿਰਆ ਭੀਤਿਰ ਚੋਗ ਬਣਾਇ ॥
maa-i-aa j aal pasaari-aa bheet ar chog banaa-ay.
Maya has spread out her net , and in it , she has placed t he bait .
ਿਤਰਸਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਿਸਆ ਿਨਕਸੁ ਨ ਪਾਏ ਮਾਇ ॥
t arisnaa pankhee faasi-aa nikas na paa-ay maa-ay.
The bird of desire is caught , and cannot find any escape, O my mot her.
ਿਜਿਨ ਕੀਤਾ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥
j in keet aa t iseh na j aan-ee fir fir aavai j aa-ay. | | 3| |
One who does not know t he Lord who creat ed him, comes and goes in reincarnat ion
over and over again. | | 3| |
ਅਿਨਕ ਪਰਕਾਰੀ ਮੋਿਹਆ ਬਹੁ ਿਬਿਧ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
anik parkaaree mohi-aa baho biDh ih sansaar.
By various devices, and in so many ways, t his world is ent iced.
ਿਜਸ ਨੋ ਰਖੈ ਸੋ ਰਹੈ ਸੰਿਮਰਥੁ ਪੁ ਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
j is no rakhai so rahai samrit h purakh apaar.
They alone are saved, whom t he All-powerful, I nfinit e Lord prot ect s.

ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੁ ॥੪॥੨੧॥੯੧॥
har j an har liv uDhray naanak sad balihaar. | | 4| | 21| | 91| |
The servant s of t he Lord are saved by t he Love of t he Lord. O Nanak, I am forever a
sacrifice t o t hem. | | 4| | 21| | 91| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 2.
Siree Raag, Fift h Mehl, Second House:
ਗੋਇਿਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ ਿਕਆ ਿਤਸੁ ਡੰਫੁ ਪਸਾਰੁ ॥
go-il aa-i-aa go-ilee ki-aa t is damf pasaar.
The herdsman comes t o t he past ure lands-what good are his ost ent at ious displays
here?
ਮੁਹਲਿਤ ਪੁ ੰਨੀ ਚਲਣਾ ਤੂੰ ਸੰਮਲੁ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੧॥
muhlat punnee chalnaa t oo
N
sammal ghar baar. | | 1| |
When your allot t ed t ime is up, you must go. Take care of your real heart h and home.
| | 1| |
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ਮਨਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਿਪਆਿਰ ॥
har gun gaa-o manaa sat gur sayv pi-aar.
O mind, sing t he Glorious Praises of t he Lord, and serve t he True Guru wit h love.
ਿਕਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ki-aa t horh-rhee baat gumaan. | | 1| | rahaa-o.
Why do you t ake pride in t rivial mat t ers? | | 1| | Pause| |
ਜੈਸੇ ਰੈਿਣ ਪਰਾਹੁ ਣੇ ਉਿਠ ਚਲਸਿਹ ਪਰਭਾਿਤ ॥
j aisay rain paraahunay ut h chalsahi parbhaat .
Like an overnight guest , you shall arise and depart in t he morning.
ਿਕਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਿਗਰਸਤ ਿਸਉ ਸਭ ਫੁ ਲਾ ਕੀ ਬਾਗਾਿਤ ॥੨॥
ki-aa t oo
N
rat aa girsat si-o sabh fulaa kee baagaat . | | 2| |
Why are you so at t ached t o your household? I t is all like flowers in t he garden. | | 2| |
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਿਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪਰਭੁ ਲੋਿੜ ॥
mayree mayree ki-aa karahi j in dee-aa so parabh lorh.
Why do you say, "Mine, mine"? Look t o God, who has given it t o you.

ਸਰਪਰ ਉਠੀ ਚਲਣਾ ਛਿਡ ਜਾਸੀ ਲਖ ਕਰੋਿੜ ॥੩॥
sarpar ut hee chalnaa chhad j aasee lakh karorh. | | 3| |
I t is cert ain t hat you must arise and depart , and leave behind your hundreds of
t housands and millions. | | 3| |
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਿਤਆ ਦੁ ਲਭ ਜਨਮੁ ਪਾਇਓਇ ॥
lakh cha-oraaseeh bharmat i-aa dulabh j anam paa-i-o-ay.
Through 8.4 million incarnat ions you have wandered, t o obt ain t his rare and precious
human life.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਸੋ ਿਦਨੁ ਨੇੜਾ ਆਇਓਇ ॥੪॥੨੨॥੯੨॥
naanak naam samaal t oo
N
so din nayrhaa aa-i-o-ay. | | 4| | 22| | 92| |
O Nanak, remember t he Naam, t he Name of t he Lord; t he day of depart ure is drawing
near! | | 4| | 22| | 92| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਿਤਚਰੁ ਵਸਿਹ ਸੁ ਹੇਲੜੀ ਿਜਚਰੁ ਸਾਥੀ ਨਾਿਲ ॥
t ichar vaseh suhaylrhee j ichar saat hee naal.
As long as t he soul-companion is wit h t he body, it dwells in happiness.
ਜਾ ਸਾਥੀ ਉਠੀ ਚਿਲਆ ਤਾ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਿਲ ॥੧॥
j aa saat hee ut hee chali-aa t aa Dhan khaakoo raal. | | 1| |
But when t he companion arises and depart s, t hen t he body-bride mingles wit h dust .
| | 1| |
ਮਿਨ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥
man bairaag bha-i-aa darsan daykh-nai kaa chaa-o.
My mind has become det ached from t he world; it longs t o see t he Vision of God's
Darshan.
ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhan so t ayraa t haan. | | 1| | rahaa-o.
Blessed is Your Place. | | 1| | Pause| |

ਿਜਚਰੁ ਵਿਸਆ ਕੰਤੁ ਘਿਰ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਿਭ ਕਹਾਿਤ ॥
j ichar vasi-aa kant ghar j ee-o j ee-o sabh kahaat .
As long as t he soul-husband dwells in t he body-house, everyone greet s you wit h
respect .
ਜਾ ਉਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ ਤਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁ ਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ॥੨॥
j aa ut hee chalsee kant -rhaa t aa ko-ay na puchhai t ayree baat . | | 2| |
But when t he soul-husband arises and depart s, t hen no one cares for you at all. | | 2| |
ਪੇਈਅੜੈ ਸਹੁ ਸੇਿਵ ਤੂੰ ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਸੁ ਿਖ ਵਸੁ ॥
pay-ee-arhai saho sayv t oo
N
saahurrhai sukh vas.
I n t his world of your parent s' home, serve your Husband Lord; in t he world beyond, in
your in-laws' home, you shall dwell in peace.
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਚਜੁ ਅਚਾਰੁ ਿਸਖੁ ਤੁਧੁ ਕਦੇ ਨ ਲਗੈ ਦੁ ਖੁ ॥੩॥
gur mil chaj achaar sikh t uDh kaday na lagai dukh. | | 3| |
Meet ing wit h t he Guru, be a sincere st udent of proper conduct , and suffering shall
never t ouch you. | | 3| |
ਸਭਨਾ ਸਾਹੁ ਰੈ ਵੰਞਣਾ ਸਿਭ ਮੁਕਲਾਵਣਹਾਰ ॥
sabhnaa saahurai vanj -naa sabh muklaavanhaar.
Everyone shall go t o t heir Husband Lord. Everyone shall be given t heir ceremonial
send-off aft er t heir marriage.
Page 51
ਨਾਨਕ ਧੰਨੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਸਹ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥੪॥੨੩॥੯੩॥
naanak Dhan sohaaganee j in sah naal pi-aar. | | 4| | 23| | 93| |
O Nanak, blessed are t he happy soul-brides, who are in love wit h t heir Husband Lord.
| | 4| | 23| | 93| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 6.
Siree Raag, Fift h Mehl, Sixt h House:
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਏਕੁ ਓਹੀ ਿਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰੁ ॥
karan kaaran ayk ohee j in kee-aa aakaar.
The One Lord is t he Doer, t he Cause of causes, who has creat ed t he creat ion.

ਿਤਸਿਹ ਿਧਆਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥
t iseh Dhi-aavahu man mayray sarab ko aaDhaar. | | 1| |
Medit at e on t he One, O my mind, who is t he Support of all. | | 1| |
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮਿਹ ਿਧਆਇ ॥
gur kay charan man meh Dhi-aa-ay.
Medit at e wit hin your mind on t he Guru's Feet .
ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਸਆਣਪਾ ਸਾਿਚ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chhod sagal si-aanpaa saach sabad liv laa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Give up all your clever ment al t ricks, and lovingly at t une yourself t o t he True Word of
t he Shabad. | | 1| | Pause| |
ਦੁ ਖੁ ਕਲੇਸੁ ਨ ਭਉ ਿਬਆਪੈ ਗੁ ਰ ਮੰਤਰ ਿਹਰਦੈ ਹੋਇ ॥
dukh kalays na bha-o bi-aapai gur mant ar hirdai ho-ay.
Suffering, agony and fear do not cling t o one whose heart is filled wit h t he GurMant ra.
ਕੋਿਟ ਜਤਨਾ ਕਿਰ ਰਹੇ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਤਿਰਓ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥
kot j at naa kar rahay gur bin t ari-o na ko-ay. | | 2| |
Trying millions of t hings, people have grown weary, but wit hout t he Guru, none have
been saved. | | 2| |
ਦੇਿਖ ਦਰਸਨੁ ਮਨੁ ਸਾਧਾਰੈ ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਿਹ ॥
daykh darsan man saDhaarai paap saglay j aahi.
Gazing upon t he Blessed Vision of t he Guru's Darshan, t he mind is comfort ed and all
sins depart .
ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਿਜ ਗੁ ਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਿਹ ॥੩॥
ha-o t in kai balihaarnai j e gur kee pairee paahi. | | 3| |
I am a sacrifice t o t hose who fall at t he Feet of t he Guru. | | 3| |
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਾਚੁ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
saaDhsangat man vasai saach har kaa naa-o.
I n t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, t he True Name of t he Lord comes t o
dwell in t he mind.

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨਾ ਮਿਨ ਇਹੁ ਭਾਉ ॥੪॥੨੪॥੯੪॥
say vadbhaagee naankaa j inaa man ih bhaa-o. | | 4| | 24| | 94| |
Very fort unat e are t hose, O Nanak, whose minds are filled wit h t his love. | | 4| | 24| | 94| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਸੰਿਚ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪੂ ਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਛੋਿਡ ਸਗਲ ਿਵਕਾਰ ॥
sanch har Dhan pooj sat gur chhod sagal vikaar.
Gat her in t he Wealt h of t he Lord, worship t he True Guru, and give up all your corrupt
ways.
ਿਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਿਜ ਸਵਾਿਰਆ ਹਿਰ ਿਸਮਿਰ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥੧॥
j in t oo
N
saaj savaari-aa har simar ho-ay uDhaar. | | 1| |
Medit at e in remembrance on t he Lord who creat ed and adorned you, and you shall be
saved. | | 1| |
ਜਿਪ ਮਨ ਨਾਮੁ ਏਕੁ ਅਪਾਰੁ ॥
j ap man naam ayk apaar.
O mind, chant t he Name of t he One, t he Unique and I nfinit e Lord.
ਪਰਾਨ ਮਨੁ ਤਨੁ ਿਜਨਿਹ ਦੀਆ ਿਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paraan man t an j ineh dee-aa riday kaa aaDhaar. | | 1| | rahaa-o.
He gave you t he praanaa, t he breat h of life, and your mind and body. He is t he
Support of t he heart . | | 1| | Pause| |
ਕਾਿਮ ਕੋਿਧ ਅਹੰਕਾਿਰ ਮਾਤੇ ਿਵਆਿਪਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
kaam kroDh aha
N
kaar maat ay vi-aapi-aa sansaar.
The world is drunk, engrossed in sexual desire, anger and egot ism.
ਪਉ ਸੰਤ ਸਰਣੀ ਲਾਗੁ ਚਰਣੀ ਿਮਟੈ ਦੂ ਖੁ ਅੰਧਾਰੁ ॥੨॥
pa-o sant sarnee laag charnee mit ai dookh anDhaar. | | 2| |
Seek t he Sanct uary of t he Saint s, and fall at t heir feet ; your suffering and darkness
shall be removed. | | 2| |

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥
sat sant okh da-i-aa kamaavai ayh karnee saar.
Pract ice t rut h, cont ent ment and kindness; t his is t he most excellent way of life.
ਆਪੁ ਛੋਿਡ ਸਭ ਹੋਇ ਰੇਣਾ ਿਜਸੁ ਦੇਇ ਪਰਭੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥੩॥
aap chhod sabh ho-ay raynaa j is day-ay parabh nirankaar. | | 3| |
One who is so blessed by t he Formless Lord God renounces selfishness, and becomes
t he dust of all. | | 3| |
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰਹੈ ਪਸਿਰਆ ਪਾਸਾਰੁ ॥
j o deesai so sagal t oo
N
hai pasri-aa paasaar.
All t hat is seen is You, Lord, t he expansion of t he expanse.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁ ਿਰ ਭਰਮੁ ਕਾਿਟਆ ਸਗਲ ਬਰਹਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥੨੫॥੯੫॥
kaho naanak gur bharam kaat i-aa sagal barahm beechaar. | | 4| | 25| | 95| |
Says Nanak, t he Guru has removed my doubt s; I recognize God in all. | | 4| | 25| | 95| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਦੁ ਿਕਤ ਸੁ ਿਕਤ ਮੰਧੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲਾਣਾ ॥
dukarit sukarit manDhay sansaar saglaanaa.
The whole world is engrossed in bad deeds and good deeds.
ਦੁ ਹਹੂ ੰ ਤੇ ਰਹਤ ਭਗਤੁ ਹੈ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ਜਾਣਾ ॥੧॥
duhhoo
N
t ay rahat bhagat hai ko-ee virlaa j aanaa. | | 1| |
God's devot ee is above bot h, but t hose who underst and t his are very rare. | | 1| |
ਠਾਕੁ ਰੁ ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ॥
t haakur sarbay samaanaa.
Our Lord and Mast er is all-pervading everywhere.
ਿਕਆ ਕਹਉ ਸੁ ਣਉ ਸੁ ਆਮੀ ਤੂੰ ਵਡ ਪੁ ਰਖੁ ਸੁ ਜਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ki-aa kaha-o suna-o su-aamee t oo
N
vad purakh suj aanaa. | | 1| | rahaa-o.
What should I say, and what should I hear? O my Lord and Mast er, You are Great , All-
powerful and All-knowing. | | 1| | Pause| |

ਮਾਨ ਅਿਭਮਾਨ ਮੰਧੇ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਹੀ ॥
maan abhimaan manDhay so sayvak naahee.
One who is influenced by praise and blame is not God's servant .
ਤਤ ਸਮਦਰਸੀ ਸੰਤਹੁ ਕੋਈ ਕੋਿਟ ਮੰਧਾਹੀ ॥੨॥
t at samadrasee sant ahu ko-ee kot manDhaahee. | | 2| |
One who sees t he essence of realit y wit h impart ial vision, O Saint s, is very rare-one
among millions. | | 2| |
ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਇਹੁ ਕੀਰਿਤ ਕਰਲਾ ॥
kahan kahaavan ih keerat karlaa.
People t alk on and on about Him; t hey consider t his t o be praise of God.
ਕਥਨ ਕਹਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕੋਈ ਿਵਰਲਾ ॥੩॥
kat han kahan t ay mukt aa gurmukh ko-ee virlaa. | | 3| |
But rare indeed is t he Gurmukh, who is above t his mere t alk. | | 3| |
ਗਿਤ ਅਿਵਗਿਤ ਕਛੁ ਨਦਿਰ ਨ ਆਇਆ ॥
gat avigat kachh nadar na aa-i-aa.
He is not concerned wit h deliverance or bondage.
ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣੁ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੨੬॥੯੬॥
sant an kee rayn naanak daan paa-i-aa. | | 4| | 26| | 96| |
Nanak has obt ained t he gift of t he dust of t he feet of t he Saint s. | | 4| | 26| | 96| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੭ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 7.
Siree Raag, Fift h Mehl, Sevent h House:
ਤੇਰੈ ਭਰੋਸੈ ਿਪਆਰੇ ਮੈ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ॥
t ayrai bharosai pi-aaray mai laad ladaa-i-aa.
Relying on Your Mercy, Dear Lord, I have indulged in sensual pleasures.
ਭੂ ਲਿਹ ਚੂ ਕਿਹ ਬਾਿਰਕ ਤੂੰ ਹਿਰ ਿਪਤਾ ਮਾਇਆ ॥੧॥
bhooleh chookeh baarik t oo
N
har pit aa maa-i-aa. | | 1| |
Like a foolish child, I have made mist akes. O Lord, You are my Fat her and Mot her.
| | 1| |

ਸੁ ਹੇਲਾ ਕਹਨੁ ਕਹਾਵਨੁ ॥
suhaylaa kahan kahaavan.
I t is easy t o speak and t alk,
ਤੇਰਾ ਿਬਖਮੁ ਭਾਵਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
t ayraa bikham bhaavan. | | 1| | rahaa-o.
but it is difficult t o accept Your Will. | | 1| | Pause| |
ਹਉ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਕਰਉ ਤੇਰਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਆਪਾ ॥
ha-o maan t aan kara-o t ayraa ha-o j aan-o aapaa.
I st and t all; You are my St rengt h. I know t hat You are mine.
ਸਭ ਹੀ ਮਿਧ ਸਭਿਹ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਬਾਪਾ ॥੨॥
sabh hee maDh sabheh t ay baahar baymuht aaj baapaa. | | 2| |
I nside of all, and out side of all, You are our Self-sufficient Fat her. | | 2| |
ਿਪਤਾ ਹਉ ਜਾਨਉ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ॥
pit aa ha-o j aan-o naahee t ayree kavan j ugt aa.
O Fat her, I do not know-how can I know Your Way?
Page 52
ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੁ ਸੰਤਹੁ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ ॥੩॥
banDhan mukat sant ahu mayree raakhai mamt aa. | | 3| |
He frees us from bondage, O Saint s, and saves us from possessiveness. | | 3| |
ਭਏ ਿਕਰਪਾਲ ਠਾਕੁ ਰ ਰਿਹਓ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
bha-ay kirpaal t haakur rahi-o aavan j aanaa.
Becoming Merciful, my Lord and Mast er has ended my comings and goings in
reincarnat ion.
ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਨਾਨਕ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਪਛਾਣਾ ॥੪॥੨੭॥੯੭॥
gur mil naanak paarbarahm pachhaanaa. | | 4| | 27| | 97| |
Meet ing wit h t he Guru, Nanak has recognized t he Supreme Lord God. | | 4| | 27| | 97| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 1.
Siree Raag, Fift h Mehl, First House:
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਭਾਈਆ ਕਿਟਅੜਾ ਜਮਕਾਲੁ ॥
sant j anaa mil bhaa-ee-aa kat i-arhaa j amkaal.
Meet ing wit h t he humble beings, O Siblings of Dest iny, t he Messenger of Deat h is
conquered.
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਮਿਨ ਵੁ ਠਾ ਹੋਆ ਖਸਮੁ ਦਇਆਲੁ ॥
sachaa saahib man vut haa ho-aa khasam da-i-aal.
The True Lord and Mast er has come t o dwell wit hin my mind; my Lord and Mast er has
become Merciful.
ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਭੇਿਟਆ ਿਬਨਿਸਆ ਸਭੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥੧॥
pooraa sat gur bhayt i-aa binsi-aa sabh j anj aal. | | 1| |
Meet ing wit h t he Perfect True Guru, all my worldly ent anglement s have ended. | | 1| |
ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰਾ ਹਉ ਤੁਧੁ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ॥
mayray sat iguraa ha-o t uDh vit ahu kurbaan.
O my True Guru, I am a sacrifice t o You.
ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਤੁਿਸ ਿਦਤਾ ਅੰਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
t ayray darsan ka-o balihaarnai t us dit aa amrit naam. | | 1| | rahaa-o.
I am a sacrifice t o t he Blessed Vision of Your Darshan. By t he Pleasure of Your Will,
You have blessed me wit h t he Ambrosial Naam, t he Name of t he Lord. | | 1| | Pause| |
ਿਜਨ ਤੂੰ ਸੇਿਵਆ ਭਾਉ ਕਿਰ ਸੇਈ ਪੁ ਰਖ ਸੁ ਜਾਨ ॥
j in t oo
N
sayvi-aa bhaa-o kar say-ee purakh suj aan.
Those who have served You wit h love are t ruly wise.
ਿਤਨਾ ਿਪਛੈ ਛੁ ਟੀਐ ਿਜਨ ਅੰਦਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ॥
t inaa pichhai chhut ee-ai j in andar naam niDhaan.
Those who have t he Treasure of t he Naam wit hin emancipat e ot hers as well as
t hemselves.

ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀ ਿਜਿਨ ਿਦਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨੁ ॥੨॥
gur j ayvad daat aa ko nahee j in dit aa aat am daan. | | 2| |
There is no ot her Giver as great as t he Guru, who has given t he gift of t he soul. | | 2| |
ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਿਹ ਿਜਨ ਗੁ ਰੁ ਿਮਿਲਆ ਸੁ ਭਾਇ ॥
aa-ay say parvaan heh j in gur mili-aa subhaa-ay.
Blessed and acclaimed is t he coming of t hose who have met t he Guru wit h loving
fait h.
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਜਾਇ ॥
sachay sayt ee rat i-aa dargeh baisan j aa-ay.
At t uned t o t he True One, you shall obt ain a place of honor in t he Court of t he Lord.
ਕਰਤੇ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇ ॥੩॥
kart ay hat h vadi-aa-ee-aa poorab likhi-aa paa-ay. | | 3| |
Great ness is in t he Hands of t he Creat or; it is obt ained by pre-ordained dest iny. | | 3| |
ਸਚੁ ਕਰਤਾ ਸਚੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਚੁ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਟੇਕ ॥
sach kart aa sach karanhaar sach saahib sach t ayk.
True is t he Creat or, True is t he Doer. True is our Lord and Mast er, and True is His
Support .
ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਚੋ ਬੁਿਧ ਿਬਬੇਕ ॥
sacho sach vakhaanee-ai sacho buDh bibayk.
So speak t he Truest of t he True. Through t he True One, an int uit ive and discerning
mind is obt ained.
ਸਰਬ ਿਨਰੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥
sarab nirant ar rav rahi-aa j ap naanak j eevai ayk. | | 4| | 28| | 98| |
Nanak lives by chant ing and medit at ing on t he One, who is pervading wit hin and
cont ained amongst all. | | 4| | 28| | 98| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:

ਗੁ ਰੁ ਪਰਮੇਸੁ ਰੁ ਪੂ ਜੀਐ ਮਿਨ ਤਿਨ ਲਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
gur parmaysur pooj ee-ai man t an laa-ay pi-aar.
Worship t he Guru, t he Transcendent Lord, wit h your mind and body at t uned t o love.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
sat gur daat aa j ee-a kaa sabhsai day-ay aDhaar.
The True Guru is t he Giver of t he soul; He gives Support t o all.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
sat gur bachan kamaavnay sachaa ayhu veechaar.
Act according t o t he I nst ruct ions of t he True Guru; t his is t he t rue philosophy.
ਿਬਨੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਰਿਤਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
bin saaDhoo sangat rat i-aa maa-i-aa moh sabh chhaar. | | 1| |
Wit hout being at t uned t o t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, all at t achment
t o Maya is j ust dust . | | 1| |
ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
mayray saaj an har har naam samaal.
O my friend, reflect upon t he Name of t he Lord, Har, Har
ਸਾਧੂ ਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਵਸੈ ਪੂ ਰਨ ਹੋਵੈ ਘਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
saaDhoo sangat man vasai pooran hovai ghaal. | | 1| | rahaa-o.
. I n t he Saadh Sangat , He dwells wit hin t he mind, and one's works are brought t o
perfect fruit ion. | | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰੁ ਸਮਰਥੁ ਅਪਾਰੁ ਗੁ ਰੁ ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸਨੁ ਹੋਇ ॥
gur samrat h apaar gur vadbhaagee darsan ho-ay.
The Guru is All-powerful, t he Guru is I nfinit e. By great good fort une, t he Blessed
Vision of His Darshan is obt ained.
ਗੁ ਰੁ ਅਗੋਚਰੁ ਿਨਰਮਲਾ ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
gur agochar nirmalaa gur j ayvad avar na ko-ay.
The Guru is I mpercept ible, I mmaculat e and Pure. There is no ot her as great as t he
Guru.

ਗੁ ਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁ ਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
gur kart aa gur karanhaar gurmukh sachee so-ay.
The Guru is t he Creat or, t he Guru is t he Doer. The Gurmukh obt ains t rue glory.
ਗੁ ਰ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰੁ ਕੀਤਾ ਲੋੜੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੨॥
gur t ay baahar kichh nahee gur keet aa lorhay so ho-ay. | | 2| |
Not hing is beyond t he Guru; what ever He wishes comes t o pass. | | 2| |
ਗੁ ਰੁ ਤੀਰਥੁ ਗੁ ਰੁ ਪਾਰਜਾਤੁ ਗੁ ਰੁ ਮਨਸਾ ਪੂ ਰਣਹਾਰੁ ॥
gur t irat h gur paarj aat gur mansaa pooranhaar.
The Guru is t he Sacred Shrine of Pilgrimage, t he Guru is t he Wish-fulfilling Elysian
Tree.
ਗੁ ਰੁ ਦਾਤਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਉਧਰੈ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
gur daat aa har naam day-ay uDhrai sabh sansaar.
The Guru is t he Fulfiller of t he desires of t he mind. The Guru is t he Giver of t he Name
of t he Lord, by which all t he world is saved.
ਗੁ ਰੁ ਸਮਰਥੁ ਗੁ ਰੁ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ਗੁ ਰੁ ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
gur samrat h gur nirankaar gur oochaa agam apaar.
The Guru is All-powerful, t he Guru is Formless; t he Guru is Loft y, I naccessible and
I nfinit e.
ਗੁ ਰ ਕੀ ਮਿਹਮਾ ਅਗਮ ਹੈ ਿਕਆ ਕਥੇ ਕਥਨਹਾਰੁ ॥੩॥
gur kee mahimaa agam hai ki-aa kat hay kat hanhaar. | | 3| |
The Praise of t he Guru is so sublime-what can any speaker say? | | 3| |
ਿਜਤੜੇ ਫਲ ਮਿਨ ਬਾਛੀਅਿਹ ਿਤਤੜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
j it -rhay fal man baachhee-ah t it -rhay sat gur paas.
All t he rewards which t he mind desires are wit h t he True Guru.
ਪੂ ਰਬ ਿਲਖੇ ਪਾਵਣੇ ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਾਿਸ ॥
poorab likhay paavnay saach naam day raas.
One whose dest iny is so pre-ordained, obt ains t he Wealt h of t he True Name.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣੀ ਆਇਆ ਬਾਹੁ ਿੜ ਨਹੀ ਿਬਨਾਸੁ ॥
sat gur sarnee aa-i-aa
N
baahurh nahee binaas.
Ent ering t he Sanct uary of t he True Guru, you shall never die again.

ਹਿਰ ਨਾਨਕ ਕਦੇ ਨ ਿਵਸਰਉ ਏਹੁ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਤੇਰਾ ਸਾਸੁ ॥੪॥੨੯॥੯੯॥
har naanak kaday na visra-o ayhu j ee-o pind t ayraa saas. | | 4| | 29| | 99| |
Nanak: may I never forget You, Lord. This soul, body and breat h are Yours.
| | 4| | 29| | 99| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਸੁ ਿਣ ਭਾਈਹੋ ਛੂਟਨੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥
sant j anhu sun bhaa-eeho chhoot an saachai naa-ay.
O Saint s, O Siblings of Dest iny, list en: release comes only t hrough t he True Name.
ਗੁ ਰ ਕੇ ਚਰਣ ਸਰੇਵਣੇ ਤੀਰਥ ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਉ ॥
gur kay charan sarayvnay t irat h har kaa naa-o.
Worship t he Feet of t he Guru. Let t he Name of t he Lord be your sacred shrine of
pilgrimage.
ਆਗੈ ਦਰਗਿਹ ਮੰਨੀਅਿਹ ਿਮਲੈ ਿਨਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੧॥
aagai dargahi manee-ah milai nit haavay t haa-o. | | 1| |
Hereaft er, you shall be honored in t he Court of t he Lord; t here, even t he homeless
find a home. | | 1| |
Page 53
ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਚੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵ ॥
bhaa-ee ray saachee sat gur sayv.
O Siblings of Dest iny, service t o t he True Guru alone is True.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਪੂ ਰਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sat gur t ut hai paa-ee-ai pooran alakh abhayv. | | 1| | rahaa-o.
When t he True Guru is pleased, we obt ain t he Perfect , Unseen, Unknowable Lord.
| | 1| | Pause| |
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਾਿਰਆ ਿਜਿਨ ਿਦਤਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
sat gur vit ahu vaari-aa j in dit aa sach naa-o.
I am a sacrifice t o t he True Guru, who has best owed t he True Name.

ਅਨਿਦਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁ ਣ ਗਾਉ ॥
an-din sach salaahnaa sachay kay gun gaa-o.
Night and day, I praise t he True One; I sing t he Glorious Praises of t he True One.
ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੨॥
sach khaanaa sach painnaa sachay sachaa naa-o. | | 2| |
True is t he food, and t rue are t he clot hes, of t hose who chant t he True Name of t he
True One. | | 2| |
ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ਨ ਿਵਸਰੈ ਸਫਲੁ ਮੂ ਰਿਤ ਗੁ ਰੁ ਆਿਪ ॥
saas giraas na visrai safal moorat gur aap.
Wit h each breat h and morsel of food, do not forget t he Guru, t he Embodiment of
Fulfillment .
ਗੁ ਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਿਦਸਈ ਆਠ ਪਹਰ ਿਤਸੁ ਜਾਿਪ ॥
gur j ayvad avar na dis-ee aat h pahar t is j aap.
None is seen t o be as great as t he Guru. Medit at e on Him t went y-four hours a day.
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥੩॥
nadar karay t aa paa-ee-ai sach naam gunt aas. | | 3| |
As He cast s His Glance of Grace, we obt ain t he True Name, t he Treasure of
Excellence. | | 3| |
ਗੁ ਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਹ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
gur parmaysar ayk hai sabh meh rahi-aa samaa-ay.
The Guru and t he Transcendent Lord are one and t he same, pervading and
permeat ing amongst all.
ਿਜਨ ਕਉ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
j in ka-o poorab likhi-aa say-ee naam Dhi-aa-ay.
Those who have such pre-ordained dest iny, medit at e on t he Naam.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥
naanak gur sarnaagat ee marai na aavai j aa-ay. | | 4| | 30| | 100| |
Nanak seeks t he Sanct uary of t he Guru, who does not die, or come and go in
reincarnat ion. | | 4| | 30| | 100| |

ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 1 asat padee-aa.
Siree Raag, First Mehl, First House, Asht apadees:
ਆਿਖ ਆਿਖ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਿਜਉ ਿਜਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥
aakh aakh man vaavnaa j i-o j i-o j aapai vaa-ay.
I speak and chant His Praises, vibrat ing t he inst rument of my mind. The more I know
Him, t he more I vibrat e it .
ਿਜਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁ ਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਿਕਤੁ ਥਾਇ ॥
j is no vaa-ay sunaa-ee-ai so kayvad kit t haa-ay.
The One, unt o whom we vibrat e and sing-how great is He, and where is His Place?
ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਿਭ ਆਿਖ ਰਹੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥
aakhan vaalay j ayt -rhay sabh aakh rahay liv laa-ay. | | 1| |
Those who speak of Him and praise Him-t hey all cont inue speaking of Him wit h love.
| | 1| |
ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
baabaa alhu agam apaar.
O Baba, t he Lord Allah is I naccessible and I nfinit e.
ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਿਦਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paakee naa-ee paak t haa-ay sachaa paravdigaar. | | 1| | rahaa-o.
Sacred is His Name, and Sacred is His Place. He is t he True Cherisher. | | 1| | Pause| |
ਤੇਰਾ ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਿਲਿਖ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
t ayraa hukam na j aapee kayt -rhaa likh na j aanai ko-ay.
The ext ent of Your Command cannot be seen; no one knows how t o writ e it .
ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਿਹ ਿਤਲੁ ਨ ਪੁ ਜਾਵਿਹ ਰੋਇ ॥
j ay sa-o saa-ir maylee-ah t il na puj aaveh ro-ay.
Even if a hundred poet s met t oget her, t hey could not describe even a t iny bit of it .

ਕੀਮਿਤ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਿਭ ਸੁ ਿਣ ਸੁ ਿਣ ਆਖਿਹ ਸੋਇ ॥੨॥
keemat kinai na paa-ee-aa sabh sun sun aakhahi so-ay. | | 2| |
No one has found Your Value; t hey all merely writ e what t hey have heard again and
again. | | 2| |
ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁ ਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥
peer paikaamar saalak saadak suhday a-or saheed.
The Pirs, t he Prophet s, t he spirit ual t eachers, t he fait hful, t he innocent s and t he
mart yrs,
ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਿਰ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥
saykh masaa-ik kaaj ee mulaa dar darvays raseed.
t he Shaikhs, t he myst ics, t he Qazis, t he Mullahs and t he Dervishes at His Door
ਬਰਕਿਤ ਿਤਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਿਨ ਦਰੂ ਦ ॥੩॥
barkat t in ka-o aglee parh-day rahan darood. | | 3| |
-t hey are blessed all t he more as t hey cont inue reading t heir prayers in praise t o Him.
| | 3| |
ਪੁ ਿਛ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁ ਿਛ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁ ਿਛ ਨ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
puchh na saaj ay puchh na dhaahay puchh na dayvai lay-ay.
He seeks no advice when He builds; He seeks no advice when He dest roys. He seeks
no advice while giving or t aking.
ਆਪਣੀ ਕੁ ਦਰਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥
aapnee kudrat aapay j aanai aapay karan karay-i.
He alone knows His Creat ive Power; He Himself does all deeds.
ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੪॥
sabhnaa vaykhai nadar kar j ai bhaavai t ai day-ay. | | 4| |
He beholds all in His Vision. He gives t o t hose wit h whom He is pleased. | | 4| |
ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਿਹ ਨਾਵਾ ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ॥
t haavaa naav na j aanee-ahi naavaa kayvad naa-o.
His Place and His Name are not known, no one knows how great is His Name.

ਿਜਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥
j it hai vasai mayraa paat isaahu so kayvad hai t haa-o.
How great is t hat place where my Sovereign Lord dwells?
ਅੰਬਿੜ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਿਕਸ ਨੋ ਪੁ ਛਿਣ ਜਾਉ ॥੫॥
ambarh ko-ay na sak-ee ha-o kis no puchhan j aa-o. | | 5| |
No one can reach it ; whom shall I go and ask? | | 5| |
ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਿਕਸੈ ਵਡਾ ਕਰੇਇ ॥
varnaa varan na bhaavnee j ay kisai vadaa karay-i.
One class of people does not like t he ot her, when one has been made great .
ਵਡੇ ਹਿਥ ਵਿਡਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
vaday hat h vadi-aa-ee-aa j ai bhaavai t ai day-ay.
Great ness is only in His Great Hands; He gives t o t hose wit h whom He is pleased.
ਹੁ ਕਿਮ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਿਢਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥
hukam savaaray aapnai chasaa na dhil karay-i. | | 6| |
By t he Hukam of His Command, He Himself regenerat es, wit hout a moment 's delay.
| | 6| |
ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁ ਤੁ ਬਹੁ ਤੁ ਲੈਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਿਰ ॥
sabh ko aakhai bahut bahut lainai kai veechaar.
Everyone cries out , "More! More! ", wit h t he idea of receiving.
ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਿਹਆ ਸੁ ਮਾਿਰ ॥
kayvad daat aa aakhee-ai day kai rahi-aa sumaar.
How great should we call t he Giver? His Gift s are beyond est imat ion.
ਨਾਨਕ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥
naanak t ot na aavee t ayray j ugah j ugah bhandaar. | | 7| | 1| |
O Nanak, t here is no deficiency; Your St orehouses are filled t o overflowing, age aft er
age. | | 7| | 1| |
ਮਹਲਾ ੧ ॥
mehlaa 1.
First Mehl:

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਿਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.
All are brides of t he Husband Lord; all decorat e t hemselves for Him.
Page 54
ਗਣਤ ਗਣਾਵਿਣ ਆਈਆ ਸੂਹਾ ਵੇਸੁ ਿਵਕਾਰੁ ॥
ganat ganaavan aa-ee-aa soohaa vays vikaar.
But when t he t ime comes t o set t le t heir account s, t heir red robes are corrupt .
ਪਾਖੰਿਡ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਟਾ ਪਾਜੁ ਖੁਆਰੁ ॥੧॥
pakhand paraym na paa-ee-ai khot aa paaj khu-aar. | | 1| |
His Love is not obt ained t hrough hypocrisy. Her false coverings bring only ruin. | | 1| |
ਹਿਰ ਜੀਉ ਇਉ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਿਰ ॥
har j ee-o i-o pir raavai naar.
I n t his way, t he Dear Husband Lord ravishes and enj oys His bride.
ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਲੈਿਹ ਸਵਾਿਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
t uDh bhaavan sohaaganee apnee kirpaa laihi savaar. | | 1| | rahaa-o.
The happy soul-bride is pleasing t o You, Lord; by Your Grace, You adorn her.
| | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਿਪਰ ਕੈ ਪਾਿਸ ॥
gur sabdee seegaaree-aa t an man pir kai paas.
She is decorat ed wit h t he Word of t he Guru's Shabad; her mind and body belong t o
her Husband Lord.
ਦੁ ਇ ਕਰ ਜੋਿੜ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਿਸ ॥
du-ay kar j orh kharhee t akai sach kahai ardaas.
Wit h her palms pressed t oget her, she st ands, wait ing on Him, and offers her True
prayers t o Him.
ਲਾਿਲ ਰਤੀ ਸਚ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਿਸ ॥੨॥
laal rat ee sach bhai vasee bhaa-ay rat ee rang raas. | | 2| |
Dyed in t he deep crimson of t he Love of her Darling Lord, she dwells in t he Fear of t he
True One. I mbued wit h His Love, she is dyed in t he color of His Love. | | 2| |

ਿਪਰਅ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕ!ਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥
pari-a kee chayree kaa
N
dhee-ai laalee maanai naa-o.
She is said t o be t he hand-maiden of her Beloved Lord; His sweet heart surrenders t o
His Name.
ਸਾਚੀ ਪਰੀਿਤ ਨ ਤੁਟਈ ਸਾਚੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਉ ॥
saachee pareet na t ut -ee saachay mayl milaa-o.
True Love is never broken; she is unit ed in Union wit h t he True One.
ਸਬਿਦ ਰਤੀ ਮਨੁ ਵੇਿਧਆ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੩॥
sabad rat ee man vayDhi-aa ha-o sad balihaarai j aa-o. | | 3| |
At t uned t o t he Word of t he Shabad, her mind is pierced t hrough. I am forever a
sacrifice t o Him. | | 3| |
ਸਾ ਧਨ ਰੰਡ ਨ ਬੈਸਈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥
saa Dhan rand na bais-ee j ay sat gur maahi samaa-ay.
That bride, who is absorbed int o t he True Guru, shall never become a widow.
ਿਪਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਨਉਤਨੋ ਸਾਚਉ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
pir reesaaloo na-ot ano saacha-o marai na j aa-ay.
Her Husband Lord is Beaut iful; His Body is forever fresh and new. The True One does
not die, and shall not go.
ਿਨਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਿਰ ਰਜਾਇ ॥੪॥
nit ravai sohaaganee saachee nadar raj aa-ay. | | 4| |
He cont inually enj oys His happy soul-bride; He cast s His Gracious Glance of Trut h
upon her, and she abides in His Will. | | 4| |
ਸਾਚੁ ਧੜੀ ਧਨ ਮਾਡੀਐ ਕਾਪੜੁ ਪਰੇਮ ਸੀਗਾਰੁ ॥
saach Dharhee Dhan maadee-ai kaaparh paraym seegaar.
The bride braids her hair wit h Trut h; her clot hes are decorat ed wit h His Love.
ਚੰਦਨੁ ਚੀਿਤ ਵਸਾਇਆ ਮੰਦਰੁ ਦਸਵਾ ਦੁ ਆਰੁ ॥
chandan cheet vasaa-i-aa mandar dasvaa du-aar.
Like t he essence of sandalwood, He permeat es her consciousness, and t he Temple of
t he Tent h Gat e is opened.

ਦੀਪਕੁ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸਆ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਹਾਰੁ ॥੫॥
deepak sabad vigaasi-aa raam naam ur haar. | | 5| |
The lamp of t he Shabad is lit , and t he Name of t he Lord is her necklace. | | 5| |
ਨਾਰੀ ਅੰਦਿਰ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਿਕ ਮਣੀ ਿਪਆਰੁ ॥
naaree andar sohnee mast ak manee pi-aar.
She is t he most beaut iful among women; upon her forehead she wears t he Jewel of
t he Lord's Love.
ਸੋਭਾ ਸੁ ਰਿਤ ਸੁ ਹਾਵਣੀ ਸਾਚੈ ਪਰੇਿਮ ਅਪਾਰ ॥
sobhaa surat suhaavanee saachai paraym apaar.
Her glory and her wisdom are magnificent ; her love for t he I nfinit e Lord is True.
ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਪੁ ਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥੬॥
bin pir purakh na j aan-ee saachay gur kai hayt pi-aar. | | 6| |
Ot her t han her Beloved Lord, she knows no man. She enshrines love for t he True
Guru. | | 6| |
ਿਨਿਸ ਅੰਿਧਆਰੀ ਸੁ ਤੀਏ ਿਕਉ ਿਪਰ ਿਬਨੁ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ॥
nis anDhi-aaree sut ee-ay ki-o pir bin rain vihaa-ay.
Asleep in t he darkness of t he night , how shall she pass her life-night wit hout her
Husband?
ਅੰਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਿਲ ਬਿਲ ਜਾਇ ॥
ank j ala-o t an j aalee-a-o man Dhan j al bal j aa-ay.
Her limbs shall burn, her body shall burn, and her mind and wealt h shall burn as well.
ਜਾ ਧਨ ਕੰਿਤ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਿਬਰਥਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ ॥੭॥
j aa Dhan kant na raavee-aa t aa birt haa j oban j aa-ay. | | 7| |
When t he Husband does not enj oy His bride, t hen her yout h passes away in vain.
| | 7| |
ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਮਹੇਲੜੀ ਸੂਤੀ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
sayj ai kant mahaylrhee soot ee booj h na paa-ay.
The Husband is on t he Bed, but t he bride is asleep, and so she does not come t o
know Him.

ਹਉ ਸੁ ਤੀ ਿਪਰੁ ਜਾਗਣਾ ਿਕਸ ਕਉ ਪੂ ਛਉ ਜਾਇ ॥
ha-o sut ee pir j aagnaa kis ka-o poochha-o j aa-ay.
While I am asleep, my Husband Lord is awake. Where can I go for advice?
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਮੇਲੀ ਭੈ ਵਸੀ ਨਾਨਕ ਪਰੇਮੁ ਸਖਾਇ ॥੮॥੨॥
sat gur maylee bhai vasee naanak paraym sakhaa-ay. | | 8| | 2| |
The True Guru has led me t o meet Him, and now I dwell in t he Fear of God. O Nanak,
His Love is always wit h me. | | 8| | 2| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਆਪੇ ਗੁ ਣ ਆਪੇ ਕਥੈ ਆਪੇ ਸੁ ਿਣ ਵੀਚਾਰੁ ॥
aapay gun aapay kat hai aapay sun veechaar.
O Lord, You are Your Own Glorious Praise. You Yourself speak it ; You Yourself hear it
and cont emplat e it .
ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਪਰਿਖ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੋਲੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aapay rat an parakh t oo
N
aapay mol apaar.
You Yourself are t he Jewel, and You are t he Appraiser. You Yourself are of I nfinit e
Value.
ਸਾਚਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥੧॥
saacha-o maan mahat t oo
N
aapay dayvanhaar. | | 1| |
O True Lord, You are Honor and Glory; You Yourself are t he Giver. | | 1| |
ਹਿਰ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾਰੁ ॥
har j ee-o t oo
N
kart aa kart aar.
O Dear Lord, You are t he Creat or and t he Cause.
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਆਚਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j i-o bhaavai t i-o raakh t oo
N
har naam milai aachaar. | | 1| | rahaa-o.
I f it is Your Will, please save and prot ect me; please bless me wit h t he lifest yle of t he
Lord's Name. | | 1| | Pause| |

ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਿਨਰਮਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠ ॥
aapay heeraa nirmalaa aapay rang maj eet h.
You Yourself are t he flawless diamond; You Yourself are t he deep crimson color.
ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਊਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠੁ ॥
aapay mot ee ooj lo aapay bhagat baseet h.
You Yourself are t he perfect pearl; You Yourself are t he devot ee and t he priest .
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹਣਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਡੀਠੁ ਅਡੀਠੁ ॥੨॥
gur kai sabad salaahnaa ghat ghat deet h adeet h. | | 2| |
Through t he Word of t he Guru's Shabad, You are praised. I n each and every heart ,
t he Unseen is seen. | | 2| |
ਆਪੇ ਸਾਗਰੁ ਬੋਿਹਥਾ ਆਪੇ ਪਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ॥
aapay saagar bohit haa aapay paar apaar.
You Yourself are t he ocean and t he boat . You Yourself are t his shore, and t he one
beyond.
ਸਾਚੀ ਵਾਟ ਸੁ ਜਾਣੁ ਤੂੰ ਸਬਿਦ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥
saachee vaat suj aan t oo
N
sabad laghaavanhaar.
O All-knowing Lord, You are t he True Way. The Shabad is t he Navigat or t o ferry us
across.
ਿਨਡਿਰਆ ਡਰੁ ਜਾਣੀਐ ਬਾਝੁ ਗੁ ਰੂ ਗੁ ਬਾਰੁ ॥੩॥
nidri-aa dar j aanee-ai baaj h guroo gubaar. | | 3| |
One who does not fear God shall live in fear; wit hout t he Guru, t here is only pit ch
darkness. | | 3| |
ਅਸਿਥਰੁ ਕਰਤਾ ਦੇਖੀਐ ਹੋਰੁ ਕੇਤੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
ast hir kart aa daykhee-ai hor kayt ee aavai j aa-ay.
The Creat or alone is seen t o be Et ernal; all ot hers come and go.
ਆਪੇ ਿਨਰਮਲੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੰਧੀ ਧੰਧੈ ਪਾਇ ॥
aapay nirmal ayk t oo
N
hor banDhee DhanDhai paa-ay.
Only You, Lord, are I mmaculat e and Pure. All ot hers are bound up in worldly pursuit s.

ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸਾਚੇ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੪॥
gur raakhay say ubray saachay si-o liv laa-ay. | | 4| |
Those who are prot ect ed by t he Guru are saved. They are lovingly at t uned t o t he True
Lord. | | 4| |
Page 55
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਿਚ ਰਤੇ ਗੁ ਰ ਵਾਿਕ ॥
har j ee-o sabad pachhaanee-ai saach rat ay gur vaak.
Through t he Shabad, t hey recognize t he Dear Lord; t hrough t he Guru's Word, t hey are
at t uned t o Trut h.
ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਿਰ ਿਜਸੁ ਓਤਾਕੁ ॥
t it t an mail na lag-ee sach ghar j is ot aak.
Filt h does not st ick t o t he body of one who has secured a dwelling in his True Home.
ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਸਾਕੁ ॥੫॥
nadar karay sach paa-ee-ai bin naavai ki-aa saak. | | 5| |
When t he Lord best ows His Glance of Grace, we obt ain t he True Name. Wit hout t he
Name, who are our relat ives? | | 5| |
ਿਜਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸੇ ਸੁ ਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਿਰ ॥
j inee sach pachhaani-aa say sukhee-ay j ug chaar.
Those who have realized t he Trut h are at peace t hroughout t he four ages.
ਹਉਮੈ ਿਤਰਸਨਾ ਮਾਿਰ ਕੈ ਸਚੁ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥
ha-umai t arisnaa maar kai sach rakhi-aa ur Dhaar.
Subduing t heir egot ism and desires, t hey keep t he True Name enshrined in t heir
heart s.
ਜਗ ਮਿਹ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰ ਵੀਚਾਿਰ ॥੬॥
j ag meh laahaa ayk naam paa-ee-ai gur veechaar. | | 6| |
I n t his world, t he only real profit is t he Name of t he One Lord; it is earned by
cont emplat ing t he Guru. | | 6| |

ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਾਿਸ ॥
saacha-o vakhar laadee-ai laabh sadaa sach raas.
Loading t he Merchandise of t he True Name, you shall gat her in your profit s forever
wit h t he Capit al of Trut h.
ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੈਸਈ ਭਗਿਤ ਸਚੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
saachee dargeh bais-ee bhagat sachee ardaas.
I n t he Court of t he True One, you shall sit in t rut hful devot ion and prayer.
ਪਿਤ ਿਸਉ ਲੇਖਾ ਿਨਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥੭॥
pat si-o laykhaa nibrhai raam naam pargaas. | | 7| |
Your account shall be set t led wit h honor, in t he Radiant Light of t he Name of t he Lord.
| | 7| |
ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਿਖਆ ਜਾਇ ॥
oochaa oocha-o aakhee-ai kaha-o na daykhi-aa j aa-ay.
The Lord is said t o be t he Highest of t he High; no one can perceive Him.
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੁ ਤੂੰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਿਦਖਾਇ ॥
j ah daykhaa t ah ayk t oo
N
sat gur dee-aa dikhaa-ay.
Wherever I look, I see only You. The True Guru has inspired me t o see You.
ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਤਿਰ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥੮॥੩॥
j ot nirant ar j aanee-ai naanak sahj subhaa-ay. | | 8| | 3| |
The Divine Light wit hin is revealed, O Nanak, t hrough t his int uit ive underst anding.
| | 8| | 3| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਮਛੁ ਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਿਣਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥
machhulee j aal na j aani-aa sar khaaraa asgaahu.
The fish did not not ice t he net in t he deep and salt y sea.
ਅਿਤ ਿਸਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਿਕਉ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥
at si-aanee sohnee ki-o keet o vaysaahu.
I t was so clever and beaut iful, but why was it so confident ?

ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਣ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਿਸਰਾਹੁ ॥੧॥
keet ay kaaran paakrhee kaal na t alai siraahu. | | 1| |
By it s act ions it was caught , and now deat h cannot be t urned away from it s head.
| | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਿਸਿਰ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥
bhaa-ee ray i-o sir j aanhu kaal.
O Siblings of Dest iny, j ust like t his, see deat h hovering over your own heads!
ਿਜਉ ਮਛੀ ਿਤਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਿਚੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j i-o machhee t i-o maansaa pavai achint aa j aal. | | 1| | rahaa-o.
People are j ust like t his fish; unaware, t he noose of deat h descends upon t hem.
| | 1| | Pause| |
ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥
sabh j ag baaDho kaal ko bin gur kaal afaar.
The whole world is bound by deat h; wit hout t he Guru, deat h cannot be avoided.
ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁ ਿਬਧਾ ਛੋਿਡ ਿਵਕਾਰ ॥
sach rat ay say ubray dubiDhaa chhod vikaar.
Those who are at t uned t o Trut h are saved; t hey renounce dualit y and corrupt ion.
ਹਉ ਿਤਨ ਕੈ ਬਿਲਹਾਰਣੈ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ॥੨॥
ha-o t in kai balihaarnai dar sachai sachiaar. | | 2| |
I am a sacrifice t o t hose who are found t o be Trut hful in t he True Court . | | 2| |
ਸੀਚਾਨੇ ਿਜਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਿਧਕ ਹਾਿਥ ॥
seechaanay j i-o pankhee-aa j aalee baDhik haat h.
Think of t he hawk preying on t he birds, and t he net in t he hands of t he hunt er.
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਿਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਿਥ ॥
gur raakhay say ubray hor faat hay chogai saat h.
Those who are prot ect ed by t he Guru are saved; t he ot hers are caught by t he bait .
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁ ਿਣ ਸੁ ਟੀਅਿਹ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਿਥ ॥੩॥
bin naavai chun sut ee-ah ko-ay na sangee saat h. | | 3| |
Wit hout t he Name, t hey are picked up and t hrown away; t hey have no friends or
companions. | | 3| |

ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥
sacho sachaa aakhee-ai sachay sachaa t haan.
God is said t o be t he Truest of t he True; His Place is t he Truest of t he True.
ਿਜਨੀ ਸਚਾ ਮੰਿਨਆ ਿਤਨ ਮਿਨ ਸਚੁ ਿਧਆਨੁ ॥
j inee sachaa mani-aa t in man sach Dhi-aan.
Those who obey t he True One-t heir minds abide in t rue medit at ion.
ਮਿਨ ਮੁਿਖ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਿਗਆਨੁ ॥੪॥
man mukh soochay j aanee-ahi gurmukh j inaa gi-aan. | | 4| |
Those who become Gurmukh, and obt ain spirit ual wisdom-t heir minds and mout hs are
known t o be pure. | | 4| |
ਸਿਤਗੁ ਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਿਸ ਕਿਰ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਿਮਲਾਇ ॥
sat gur agai ardaas kar saaj an day-ay milaa-ay.
Offer your most sincere prayers t o t he True Guru, so t hat He may unit e you wit h your
Best Friend.
ਸਾਜਿਨ ਿਮਿਲਐ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂ ਤ ਮੁਏ ਿਬਖੁ ਖਾਇ ॥
saaj an mili-ai sukh paa-i-aa j amdoot mu-ay bikh khaa-ay.
Meet ing your Best Friend, you shall find peace; t he Messenger of Deat h shall t ake
poison and die.
ਨਾਵੈ ਅੰਦਿਰ ਹਉ ਵਸ! ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੫॥
naavai andar ha-o vasaa
N
naa-o vasai man aa-ay. | | 5| |
I dwell deep wit hin t he Name; t he Name has come t o dwell wit hin my mind. | | 5| |
ਬਾਝੁ ਗੁ ਰੂ ਗੁ ਬਾਰੁ ਹੈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
baaj h guroo gubaar hai bin sabdai booj h na paa-ay.
Wit hout t he Guru, t here is only pit ch darkness; wit hout t he Shabad, underst anding is
not obt ained.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਿਚ ਰਹੈ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
gurmat ee pargaas ho-ay sach rahai liv laa-ay.
Through t he Guru's Teachings, you shall be enlight ened; remain absorbed in t he Love
of t he True Lord.

ਿਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਸਮਾਇ ॥੬॥
t it hai kaal na sanchrai j ot ee j ot samaa-ay. | | 6| |
Deat h does not go t here; your light shall merge wit h t he Light . | | 6| |
ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁ ਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
t oo
N
hai saaj an t oo
N
suj aan t oo
N
aapay maylanhaar.
You are my Best Friend; You are All-knowing. You are t he One who unit es us wit h
Yourself.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
gur sabdee salaahee-ai ant na paaraavaar.
Through t he Word of t he Guru's Shabad, we praise You; You have no end or
limit at ion.
ਿਤਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਿਜਥੈ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥
t it hai kaal na aprhai j it hai gur kaa sabad apaar. | | 7| |
Deat h does not reach t hat place, where t he I nfinit e Word of t he Guru's Shabad
resounds. | | 7| |
ਹੁ ਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਿਹ ਹੁ ਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਿਹ ॥
hukmee sabhay oopj ahi hukmee kaar kamaahi.
By t he Hukam of His Command, all are creat ed. By His Command, act ions are
performed.
ਹੁ ਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਿਸ ਹੈ ਹੁ ਕਮੀ ਸਾਿਚ ਸਮਾਿਹ ॥
hukmee kaalai vas hai hukmee saach samaahi.
By His Command, all are subj ect t o deat h; by His Command, t hey merge in Trut h.
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥੮॥੪॥
naanak j o t is bhaavai so t hee-ai inaa j ant aa vas kichh naahi. | | 8| | 4| |
O Nanak, what ever pleases His Will comes t o pass. Not hing is in t he hands of t hese
beings. | | 8| | 4| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਮਿਨ ਜੂਠੈ ਤਿਨ ਜੂਿਠ ਹੈ ਿਜਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਇ ॥
man j oot hai t an j oot h hai j ihvaa j oot hee ho-ay.
I f t he mind is pollut ed, t hen t he body is pollut ed, and t he t ongue is pollut ed as well.
Page 56
ਮੁਿਖ ਝੂਠੈ ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ ਿਕਉ ਕਿਰ ਸੂਚਾ ਹੋਇ ॥
mukh j hoot hai j hoot h bolnaa ki-o kar soochaa ho-ay.
Wit h false mout hs, people speak falsehood. How can t hey be made pure?
ਿਬਨੁ ਅਭ ਸਬਦ ਨ ਮ!ਜੀਐ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥
bin abh sabad na maa
N
j ee-ai saachay t ay sach ho-ay. | | 1| |
Wit hout t he Holy Wat er of t he Shabad, t hey are not cleansed. From t he True One
alone comes Trut h. | | 1| |
ਮੁੰਧੇ ਗੁ ਣਹੀਣੀ ਸੁ ਖੁ ਕੇਿਹ ॥
munDhay gunheenee sukh kayhi.
O soul-bride, wit hout virt ue, what happiness can t here be?
ਿਪਰੁ ਰਲੀਆ ਰਿਸ ਮਾਣਸੀ ਸਾਿਚ ਸਬਿਦ ਸੁ ਖੁ ਨੇਿਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pir ralee-aa ras maansee saach sabad sukh nayhi. | | 1| | rahaa-o.
The Husband Lord enj oys her wit h pleasure and delight ; she is at peace in t he love of
t he True Word of t he Shabad. | | 1| | Pause| |
ਿਪਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵ!ਢੀ ਝੂਰੇਇ ॥
pir pardaysee j ay t hee-ai Dhan vaa
N
dhee j ooray-ay.
When t he Husband goes away, t he bride suffers in t he pain of separat ion,
ਿਜਉ ਜਿਲ ਥੋੜੈ ਮਛੁ ਲੀ ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥
j i-o j al t horhai machhulee karan palaav karay-i.
like t he fish in shallow wat er, crying for mercy.
ਿਪਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥੨॥
pir bhaavai sukh paa-ee-ai j aa aapay nadar karay-i. | | 2| |
As it pleases t he Will of t he Husband Lord, peace is obt ained, when He Himself cast s
His Glance of Grace. | | 2| |

ਿਪਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਿਲ ॥
pir saalaahee aapnaa sakhee sahaylee naal.
Praise your Husband Lord, t oget her wit h your bridesmaids and friends.
ਤਿਨ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ਰਤੀ ਰੰਿਗ ਿਨਹਾਿਲ ॥
t an sohai man mohi-aa rat ee rang nihaal.
The body is beaut ified, and t he mind is fascinat ed. I mbued wit h His Love, we are
enrapt ured.
ਸਬਿਦ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁ ਣ ਨਾਿਲ ॥੩॥
sabad savaaree sohnee pir raavay gun naal. | | 3| |
Adorned wit h t he Shabad, t he beaut iful bride enj oys her Husband wit h virt ue. | | 3| |
ਕਾਮਿਣ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗਿਣਆਿਰ ॥
kaaman kaam na aavee khot ee avgani-aar.
The soul-bride is of no use at all, if she is evil and wit hout virt ue.
ਨਾ ਸੁ ਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁ ਰੈ ਝੂਿਠ ਜਲੀ ਵੇਕਾਿਰ ॥
naa sukh pay-ee-ai saahurai j hoot h j alee vaykaar.
She does not find peace in t his world or t he next ; she burns in falsehood and
corrupt ion.
ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਡਾਖੜੋ ਛੋਡੀ ਕੰਿਤ ਿਵਸਾਿਰ ॥੪॥
aavan vanj an daakh-rho chhodee kant visaar. | | 4| |
Coming and going are very difficult for t hat bride who is abandoned and forgot t en by
her Husband Lord. | | 4| |
ਿਪਰ ਕੀ ਨਾਿਰ ਸੁ ਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ ਸੋ ਿਕਤੁ ਸਾਿਦ ॥
pir kee naar suhaavanee mut ee so kit saad.
The beaut iful soul-bride of t he Husband Lord-by what sensual pleasures has she been
doomed?
ਿਪਰ ਕੈ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਿਦਲੁ ਬਾਿਦ ॥
pir kai kaam na aavee bolay faadil baad.
She is of no use t o her Husband if she babbles in useless argument s.

ਦਿਰ ਘਿਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂ ਜੈ ਸਾਿਦ ॥੫॥
dar ghar dho-ee naa lahai chhoot ee dooj ai saad. | | 5| |
At t he Door of His Home, she finds no shelt er; she is discarded for seeking ot her
pleasures. | | 5| |
ਪੰਿਡਤ ਵਾਚਿਹ ਪੋਥੀਆ ਨਾ ਬੂ ਝਿਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥
pandit vaacheh pot hee-aa naa booj heh veechaar.
The Pandit s, t he religious scholars, read t heir books, but t hey do not underst and t he
real meaning.
ਅਨ ਕਉ ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਿਹ ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥
an ka-o mat ee day chaleh maa-i-aa kaa vaapaar.
They give inst ruct ions t o ot hers, and t hen walk away, but t hey deal in Maya
t hemselves.
ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥
kat hnee j hoot hee j ag bhavai rahnee sabad so saar. | | 6| |
Speaking falsehood, t hey wander around t he world, while t hose who remain t rue t o
t he Shabad are excellent and exalt ed. | | 6| |
ਕੇਤੇ ਪੰਿਡਤ ਜੋਤਕੀ ਬੇਦਾ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥
kayt ay pandit j ot kee baydaa karahi beechaar.
There are so many Pandit s and ast rologers who ponder over t he Vedas.
ਵਾਿਦ ਿਵਰੋਿਧ ਸਲਾਹਣੇ ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥
vaad viroDh salaahnay vaaday aavan j aan.
They glorify t heir disput es and argument s, and in t hese cont roversies t hey cont inue
coming and going.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁ ਟਸੀ ਕਿਹ ਸੁ ਿਣ ਆਿਖ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥
bin gur karam na chhut see kahi sun aakh vakhaan. | | 7| |
Wit hout t he Guru, t hey are not released from t heir karma, alt hough t hey speak and
list en and preach and explain. | | 7| |
ਸਿਭ ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਿਹ ਮੈ ਗੁ ਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
sabh gunvant ee aakhee-ahi mai gun naahee ko-ay.
They all call t hemselves virt uous, but I have no virt ue at all.

ਹਿਰ ਵਰੁ ਨਾਿਰ ਸੁ ਹਾਵਣੀ ਮੈ ਭਾਵੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥
har var naar suhaavanee mai bhaavai parabh so-ay.
Wit h t he Lord as her Husband, t he soul-bride is happy; I , t oo, love t hat God.
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵੜਾ ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥
naanak sabad milaavrhaa naa vaychhorhaa ho-ay. | | 8| | 5| |
O Nanak, t hrough t he Shabad, union is obt ained; t here is no more separat ion. | | 8| | 5| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਿਥ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥
j ap t ap sanj am saaDhee-ai t irat h keechai vaas.
You may chant and medit at e, pract ice aust erit ies and self-rest raint , and dwell at
sacred shrines of pilgrimage;
ਪੁ ੰਨ ਦਾਨ ਚੰਿਗਆਈਆ ਿਬਨੁ ਸਾਚੇ ਿਕਆ ਤਾਸੁ ॥
punn daan chang-aa-ee-aa bin saachay ki-aa t aas.
you may give donat ions t o charit y, and perform good deeds, but wit hout t he True
One, what is t he use of it all?
ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁ ਣੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਣ ਜਨਮੁ ਿਵਣਾਸੁ ॥੧॥
j ayhaa raaDhay t ayhaa lunai bin gun j anam vinaas. | | 1| |
As you plant , so shall you harvest . Wit hout virt ue, t his human life passes away in vain.
| | 1| |
ਮੁੰਧੇ ਗੁ ਣ ਦਾਸੀ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
munDhay gun daasee sukh ho-ay.
O young bride, be a slave t o virt ue, and you shall find peace.
ਅਵਗਣ ਿਤਆਿਗ ਸਮਾਈਐ ਗੁ ਰਮਿਤ ਪੂ ਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
avgan t i-aag samaa-ee-ai gurmat pooraa so-ay. | | 1| | rahaa-o.
Renouncing wrongful act ions, following t he Guru's Teachings, you shall be absorbed
int o t he Perfect One. | | 1| | Pause| |

ਿਵਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁ ੰਡਾ ਚਾਿਰ ॥
vin raasee vapaaree-aa t akay kundaa chaar.
Wit hout capit al, t he t rader looks around in all four direct ions.
ਮੂ ਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਿਰ ॥
mool na buj hai aapnaa vasat rahee ghar baar.
He does not underst and his own origins; t he merchandise remains wit hin t he door of
his own house.
ਿਵਣੁ ਵਖਰ ਦੁ ਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂ ਿੜ ਮੁਠੀ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ॥੨॥
vin vakhar dukh aglaa koorh mut hee koorhi-aar. | | 2| |
Wit hout t his commodit y, t here is great pain. The false are ruined by falsehood. | | 2| |
ਲਾਹਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਿਰ ॥
laahaa ahinis na-ot anaa parkhay rat an veechaar.
One who cont emplat es and appraises t his Jewel day and night reaps new profit s.
ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਿਰ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਿਰ ॥
vasat lahai ghar aapnai chalai kaaraj saar.
He finds t he merchandise wit hin his own home, and depart s aft er arranging his affairs.
ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਸਉ ਵਣਜੁ ਕਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਿਰ ॥੩॥
vanj aari-aa si-o vanaj kar gurmukh barahm beechaar. | | 3| |
So t rade wit h t he t rue t raders, and as Gurmukh, cont emplat e God. | | 3| |
ਸੰਤ! ਸੰਗਿਤ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
sant aa
N
sangat paa-ee-ai j ay maylay maylanhaar.
I n t he Societ y of t he Saint s, He is found, if t he Unit er unit es us.
ਿਮਿਲਆ ਹੋਇ ਨ ਿਵਛੁ ੜੈ ਿਜਸੁ ਅੰਤਿਰ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥
mili-aa ho-ay na vichhurhai j is ant ar j ot apaar.
One whose heart is filled wit h His I nfinit e Light meet s wit h Him, and shall never again
be separat ed from Him.
ਸਚੈ ਆਸਿਣ ਸਿਚ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪਰੇਮ ਿਪਆਰ ॥੪॥
sachai aasan sach rahai sachai paraym pi-aar. | | 4| |
True is his posit ion; he abides in Trut h, wit h love and affect ion for t he True One. | | 4| |

ਿਜਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ਘਰ ਮਿਹ ਮਹਲੁ ਸੁ ਥਾਇ ॥
j inee aap pachhaani-aa ghar meh mahal sut haa-ay.
One who underst ands himself finds t he Mansion of t he Lord's Presence wit hin his own
home.
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
sachay sayt ee rat i-aa sacho palai paa-ay.
I mbued wit h t he True Lord, Trut h is gat hered in.
Page 57
ਿਤਰਭਵਿਣ ਸੋ ਪਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੋ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੫॥
t aribhavan so parabh j aanee-ai saacho saachai naa-ay. | | 5| |
God is known t hroughout t he t hree worlds. True is t he Name of t he True One. | | 5| |
ਸਾ ਧਨ ਖਰੀ ਸੁ ਹਾਵਣੀ ਿਜਿਨ ਿਪਰੁ ਜਾਤਾ ਸੰਿਗ ॥
saa Dhan kharee suhaavanee j in pir j aat aa sang.
The wife who knows t hat her Husband Lord is always wit h her is very beaut iful.
ਮਹਲੀ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਿਪਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਿਗ ॥
mahlee mahal bulaa-ee-ai so pir raavay rang.
The soul-bride is called t o t he Mansion of t he His Presence, and her Husband Lord
ravishes her wit h love.
ਸਿਚ ਸੁ ਹਾਗਿਣ ਸਾ ਭਲੀ ਿਪਿਰ ਮੋਹੀ ਗੁ ਣ ਸੰਿਗ ॥੬॥
sach suhaagan saa bhalee pir mohee gun sang. | | 6| |
The happy soul-bride is t rue and good; she is fascinat ed by t he Glories of her Husband
Lord. | | 6| |
ਭੂ ਲੀ ਭੂ ਲੀ ਥਿਲ ਚੜਾ ਥਿਲ ਚਿੜ ਡੂ ਗਿਰ ਜਾਉ ॥
bhoolee bhoolee t hal charhaa t hal charh doogar j aa-o.
Wandering around and making mist akes, I climb t he plat eau; having climbed t he
plat eau, I go up t he mount ain.
ਬਨ ਮਿਹ ਭੂ ਲੀ ਜੇ ਿਫਰਾ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਉ ॥
ban meh bhoolee j ay firaa bin gur booj h na paa-o.
But now I have lost my way, and I am wandering around in t he forest ; wit hout t he
Guru, I do not underst and.

ਨਾਵਹੁ ਭੂ ਲੀ ਜੇ ਿਫਰਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੭॥
naavhu bhoolee j ay firaa fir fir aava-o j aa-o. | | 7| |
I f I wander around forget t ing God's Name, I shall cont inue coming and going in
reincarnat ion, over and over again. | | 7| |
ਪੁ ਛਹੁ ਜਾਇ ਪਧਾਊਆ ਚਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ॥
puchhahu j aa-ay paDhaa-oo-aa chalay chaakar ho-ay.
Go and ask t he t ravellers, how t o walk on t he Pat h as His slave.
ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਿਹ ਆਪਣਾ ਦਿਰ ਘਿਰ ਠਾਕ ਨ ਹੋਇ ॥
raaj an j aaneh aapnaa dar ghar t haak na ho-ay.
They know t he Lord t o be t heir King, and at t he Door t o His Home, t heir way is not
blocked.
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੬॥
naanak ayko rav rahi-aa dooj aa avar na ko-ay. | | 8| | 6| |
O Nanak, t he One is pervading everywhere; t here is no ot her at all. | | 8| | 6| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਗੁ ਰ ਤੇ ਿਨਰਮਲੁ ਜਾਣੀਐ ਿਨਰਮਲ ਦੇਹ ਸਰੀਰੁ ॥
gur t ay nirmal j aanee-ai nirmal dayh sareer.
Through t he Guru, t he Pure One is known, and t he human body becomes pure as
well.
ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਚੋ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸੋ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥
nirmal saacho man vasai so j aanai abh peer.
The Pure, True Lord abides wit hin t he mind; He knows t he pain of our heart s.
ਸਹਜੈ ਤੇ ਸੁ ਖੁ ਅਗਲੋ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਮ ਤੀਰੁ ॥੧॥
sahj ai t ay sukh aglo naa laagai j am t eer. | | 1| |
Wit h int uit ive ease, a great peace is found, and t he arrow of deat h shall not st rike
you. | | 1| |

ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਿਨਰਮਲ ਜਿਲ ਨਾਇ ॥
bhaa-ee ray mail naahee nirmal j al naa-ay.
O Siblings of Dest iny, filt h is washed away by bat hing in t he Pure Wat er of t he Name.
ਿਨਰਮਲੁ ਸਾਚਾ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰੁ ਮੈਲੁ ਭਰੀ ਸਭ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nirmal saachaa ayk t oo hor mail bharee sabh j aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
You alone are Perfect ly Pure, O True Lord; all ot her places are filled wit h filt h.
| | 1| | Pause| |
ਹਿਰ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ ਕੀਆ ਕਰਣੈਹਾਿਰ ॥
har kaa mandar sohnaa kee-aa karnaihaar.
The Temple of t he Lord is beaut iful; it was made by t he Creat or Lord.
ਰਿਵ ਸਿਸ ਦੀਪ ਅਨੂ ਪ ਜੋਿਤ ਿਤਰਭਵਿਣ ਜੋਿਤ ਅਪਾਰ ॥
rav sas deep anoop j ot t aribhavan j ot apaar.
The sun and t he moon are lamps of incomparably beaut iful light . Throughout t he
t hree worlds, t he I nfinit e Light is pervading.
ਹਾਟ ਪਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਵਾਪਾਰ ॥੨॥
haat pat an garh kot h-rhee sach sa-udaa vaapaar. | | 2| |
I n t he shops of t he cit y of t he body, in t he fort resses and in t he hut s, t he True
Merchandise is t raded. | | 2| |
ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਭੈ ਭੰਜਨਾ ਦੇਖੁ ਿਨਰੰਜਨ ਭਾਇ ॥
gi-aan anj an bhai bhanj naa daykh niranj an bhaa-ay.
The oint ment of spirit ual wisdom is t he dest royer of fear; t hrough love, t he Pure One
is seen.
ਗੁ ਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਸਭ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਮਨੁ ਰਾਖੈ ਠਾਇ ॥
gupat pargat sabh j aanee-ai j ay man raakhai t haa-ay.
The myst eries of t he seen and t he unseen are all known, if t he mind is kept cent ered
and balanced.
ਐਸਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਜੇ ਿਮਲੈ ਤਾ ਸਹਜੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ॥੩॥
aisaa sat gur j ay milai t aa sehj ay la-ay milaa-ay. | | 3| |
I f one finds such a True Guru, t he Lord is met wit h int uit ive ease. | | 3| |

ਕਿਸ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਪਰਖੇ ਿਹਤੁ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
kas kasvat ee laa-ee-ai parkhay hit chit laa-ay.
He draws us t o His Touchst one, t o t est our love and consciousness.
ਖੋਟੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਇਨੀ ਖਰੇ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇ ॥
khot ay t ha-ur na paa-inee kharay khaj aanai paa-ay.
The count erfeit have no place t here, but t he genuine are placed in His Treasury.
ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂ ਿਰ ਕਿਰ ਇਉ ਮਲੁ ਜਾਇ ਸਮਾਇ ॥੪॥
aas andaysaa door kar i-o mal j aa-ay samaa-ay. | | 4| |
Let your hopes and anxiet ies depart ; t hus pollut ion is washed away. | | 4| |
ਸੁ ਖ ਕਉ ਮਾਗੈ ਸਭੁ ਕੋ ਦੁ ਖੁ ਨ ਮਾਗੈ ਕੋਇ ॥
sukh ka-o maagai sabh ko dukh na maagai ko-ay.
Everyone begs for happiness; no one asks for suffering.
ਸੁ ਖੈ ਕਉ ਦੁ ਖੁ ਅਗਲਾ ਮਨਮੁਿਖ ਬੂ ਝ ਨ ਹੋਇ ॥
sukhai ka-o dukh aglaa manmukh booj h na ho-ay.
But in t he wake of happiness, t here comes great suffering. The self-willed manmukhs
do not underst and t his.
ਸੁ ਖ ਦੁ ਖ ਸਮ ਕਿਰ ਜਾਣੀਅਿਹ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੫॥
sukh dukh sam kar j aanee-ahi sabad bhayd sukh ho-ay. | | 5| |
Those who see pain and pleasure as one and t he same find peace; t hey are pierced
t hrough by t he Shabad. | | 5| |
ਬੇਦੁ ਪੁ ਕਾਰੇ ਵਾਚੀਐ ਬਾਣੀ ਬਰਹਮ ਿਬਆਸੁ ॥
bayd pukaaray vaachee-ai banee barahm bi-aas.
The Vedas proclaim, and t he words of Vyaasa t ell us,
ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸਾਿਧਕਾ ਨਾਿਮ ਰਤੇ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
mun j an sayvak saaDhikaa naam rat ay gunt aas.
t hat t he silent sages, t he servant s of t he Lord, and t hose who pract ice a life of
spirit ual discipline are at t uned t o t he Naam, t he Treasure of Excellence.

ਸਿਚ ਰਤੇ ਸੇ ਿਜਿਣ ਗਏ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਸੁ ॥੬॥
sach rat ay say j in ga-ay ha-o sad balihaarai j aas. | | 6| |
Those who are at t uned t o t he True Name win t he game of life; I am forever a sacrifice
t o t hem. | | 6| |
ਚਹੁ ਜੁਿਗ ਮੈਲੇ ਮਲੁ ਭਰੇ ਿਜਨ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥
chahu j ug mailay mal bharay j in mukh naam na ho-ay.
Those who do not have t he Naam in t heir mout hs are filled wit h pollut ion; t hey are
filt hy t hroughout t he four ages.
ਭਗਤੀ ਭਾਇ ਿਵਹੂ ਿਣਆ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਪਿਤ ਖੋਇ ॥
bhagt ee bhaa-ay vihooni-aa muhu kaalaa pat kho-ay.
Wit hout loving devot ion t o God, t heir faces are blackened, and t heir honor is lost .
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਅਵਗਣ ਮੁਠੀ ਰੋਇ ॥੭॥
j inee naam visaari-aa avgan mut hee ro-ay. | | 7| |
Those who have forgot t en t he Naam are plundered by evil; t hey weep and wail in
dismay. | | 7| |
ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਪਾਇਆ ਡਰੁ ਕਿਰ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥
khoj at khoj at paa-i-aa dar kar milai milaa-ay.
I searched and searched, and found God. I n t he Fear of God, I have been unit ed in
His Union.
ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਘਿਰ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਿਤਰਸਨਾ ਜਾਇ ॥
aap pachhaanai ghar vasai ha-umai t arisnaa j aa-ay.
Through self-realizat ion, people dwell wit hin t he home of t heir inner being; egot ism
and desire depart .
ਨਾਨਕ ਿਨਰਮਲ ਊਜਲੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥੮॥੭॥
naanak nirmal ooj lay j o raat ay har naa-ay. | | 8| | 7| |
O Nanak, t hose who are at t uned t o t he Name of t he Lord are immaculat e and radiant .
| | 8| | 7| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਸੁ ਿਣ ਮਨ ਭੂ ਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥
sun man bhoolay baavray gur kee charnee laag.
List en, O deluded and dement ed mind: hold t ight t o t he Guru's Feet .
ਹਿਰ ਜਿਪ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ਤੂ ਜਮੁ ਡਰਪੈ ਦੁ ਖ ਭਾਗੁ ॥
har j ap naam Dhi-aa-ay t oo j am darpai dukh bhaag.
Chant and medit at e on t he Naam, t he Name of t he Lord; deat h will be afraid of you,
and suffering shall depart .
ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਿਕਉ ਿਥਰੁ ਰਹੈ ਸੁ ਹਾਗੁ ॥੧॥
dookh ghano duhaaganee ki-o t hir rahai suhaag. | | 1| |
The desert ed wife suffers t errible pain. How can her Husband Lord remain wit h her
forever? | | 1| |
Page 58
ਭਾਈ ਰੇ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਮੈ ਥਾਉ ॥
bhaa-ee ray avar naahee mai t haa-o.
O Siblings of Dest iny, I have no ot her place t o go.
ਮੈ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬਿਲ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai Dhan naam niDhaan hai gur dee-aa bal j aa-o. | | 1| | rahaa-o.
The Guru has given me t he Treasure of t he Wealt h of t he Naam; I am a sacrifice t o
Him. | | 1| | Pause| |
ਗੁ ਰਮਿਤ ਪਿਤ ਸਾਬਾਿਸ ਿਤਸੁ ਿਤਸ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਉ ॥
gurmat pat saabaas t is t is kai sang milaa-o.
The Guru's Teachings bring honor. Blessed is He-may I meet and be wit h Him!
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਊ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਮਿਰ ਜਾਉ ॥
t is bin gharhee na j eev-oo bin naavai mar j aa-o.
Wit hout Him, I cannot live, even for a moment . Wit hout His Name, I die.
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਟੇਕ ਿਟਕੀ ਘਿਰ ਜਾਉ ॥੨॥
mai anDhulay naam na veesrai t ayk t ikee ghar j aa-o. | | 2| |
I am blind-may I never forget t he Naam! Under His Prot ect ion, I shall reach my t rue
home. | | 2| |

ਗੁ ਰੂ ਿਜਨਾ ਕਾ ਅੰਧੁਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
guroo j inaa kaa anDhulaa chaylay naahee t haa-o.
Those chaylaas, t hose devot ees, whose spirit ual t eacher is blind, shall not find t heir
place of rest .
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਆ ਸੁ ਆਉ ॥
bin sat gur naa-o na paa-ee-ai bin naavai ki-aa su-aa-o.
Wit hout t he True Guru, t he Name is not obt ained. Wit hout t he Name, what is t he use
of it all?
ਆਇ ਗਇਆ ਪਛੁ ਤਾਵਣਾ ਿਜਉ ਸੁ ੰਞੈ ਘਿਰ ਕਾਉ ॥੩॥
aa-ay ga-i-aa pachhut aavnaa j i-o sunj ai ghar kaa-o. | | 3| |
People come and go, regret t ing and repent ing, like crows in a desert ed house. | | 3| |
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁ ਖੁ ਦੇਹੁ ਰੀ ਿਜਉ ਕਲਰ ਕੀ ਭੀਿਤ ॥
bin naavai dukh dayhuree j i-o kalar kee bheet .
Wit hout t he Name, t he body suffers in pain; it crumbles like a wall of sand.
ਤਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਿਤ ॥
t ab lag mahal na paa-ee-ai j ab lag saach na cheet .
As long as Trut h does not ent er int o t he consciousness, t he Mansion of t he Lord's
Presence is not found.
ਸਬਿਦ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਿਨਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਿਤ ॥੪॥
sabad rapai ghar paa-ee-ai nirbaanee pad neet . | | 4| |
At t uned t o t he Shabad, we ent er our home, and obt ain t he Et ernal St at e of Nirvaanaa.
| | 4| |
ਹਉ ਗੁ ਰ ਪੂ ਛਉ ਆਪਣੇ ਗੁ ਰ ਪੁ ਿਛ ਕਾਰ ਕਮਾਉ ॥
ha-o gur poochha-o aapnay gur puchh kaar kamaa-o.
I ask my Guru for His Advice, and I follow t he Guru's Advice.
ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁ ਖੁ ਜਿਲ ਜਾਉ ॥
sabad salaahee man vasai ha-umai dukh j al j aa-o.
Wit h t he Shabads of Praise abiding in t he mind, t he pain of egot ism is burnt away.

ਸਹਜੇ ਹੋਇ ਿਮਲਾਵੜਾ ਸਾਚੇ ਸਾਿਚ ਿਮਲਾਉ ॥੫॥
sehj ay ho-ay milaavrhaa saachay saach milaa-o. | | 5| |
We are int uit ively unit ed wit h Him, and we meet t he Truest of t he True. | | 5| |
ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਤਿਜ ਕਾਮ ਕੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥
sabad rat ay say nirmalay t aj kaam kroDh aha
N
kaar.
Those who are at t uned t o t he Shabad are spot less and pure; t hey renounce sexual
desire, anger, selfishness and conceit .
ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿਨ ਸਦ ਸਦਾ ਹਿਰ ਰਾਖਿਹ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥
naam salaahan sad sadaa har raakhahi ur Dhaar.
They sing t he Praises of t he Naam, forever and ever; t hey keep t he Lord enshrined
wit hin t heir heart s.
ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਵਸਾਰੀਐ ਸਭ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥
so ki-o manhu visaaree-ai sabh j ee-aa kaa aaDhaar. | | 6| |
How could we ever forget Him from our minds? He is t he Support of all beings. | | 6| |
ਸਬਿਦ ਮਰੈ ਸੋ ਮਿਰ ਰਹੈ ਿਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਦੂ ਜੀ ਵਾਰ ॥
sabad marai so mar rahai fir marai na dooj ee vaar.
One who dies in t he Shabad is beyond deat h, and shall never die again.
ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥
sabdai hee t ay paa-ee-ai har naamay lagai pi-aar.
Through t he Shabad, we find Him, and embrace love for t he Name of t he Lord.
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂ ਲਾ ਿਫਰੈ ਮਿਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥
bin sabdai j ag bhoolaa firai mar j anmai vaaro vaar. | | 7| |
Wit hout t he Shabad, t he world is deceived; it dies and is reborn, over and over again.
| | 7| |
ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇ ॥
sabh salaahai aap ka-o vadahu vadayree ho-ay.
All praise t hemselves, and call t hemselves t he great est of t he great .

ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁ ਣੇ ਿਕਆ ਹੋਇ ॥
gur bin aap na cheenee-ai kahay sunay ki-aa ho-ay.
Wit hout t he Guru, one's self cannot be known. By merely speaking and list ening, what
is accomplished?
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥
naanak sabad pachhaanee-ai ha-umai karai na ko-ay. | | 8| | 8| |
O Nanak, one who realizes t he Shabad does not act in egot ism. | | 8| | 8| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਐ ਜੋਬਨੁ ਬਾਿਦ ਖੁਆਰੁ ॥
bin pir Dhan seegaaree-ai j oban baad khu-aar.
Wit hout her Husband, t he soul-bride's yout h and ornament s are useless and wret ched.
ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁ ਿਖ ਸੇਜੜੀ ਿਬਨੁ ਿਪਰ ਬਾਿਦ ਸੀਗਾਰੁ ॥
naa maanay sukh sayj rhee bin pir baad seegaar.
She does not enj oy t he pleasure of His Bed; wit hout her Husband, her ornament s are
absurd.
ਦੂ ਖੁ ਘਣੋ ਦੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਘਿਰ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥
dookh ghano duhaaganee naa ghar sayj bhat aar. | | 1| |
The discarded bride suffers t errible pain; her Husband does not come t o t he bed of
her home. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
man ray raam j apahu sukh ho-ay.
O mind, medit at e on t he Lord, and find peace.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰੇਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਬਿਦ ਿਮਲੈ ਰੰਗੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur paraym na paa-ee-ai sabad milai rang ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout t he Guru, love is not found. Unit ed wit h t he Shabad, happiness is found.
| | 1| | Pause| |

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਵਰੁ ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰੁ ॥
gur sayvaa sukh paa-ee-ai har var sahj seegaar.
Serving t he Guru, she finds peace, and her Husband Lord adorns her wit h int uit ive
wisdom.
ਸਿਚ ਮਾਣੇ ਿਪਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂ ੜਾ ਹੇਤੁ ਿਪਆਰੁ ॥
sach maanay pir sayj rhee goorhaa hayt pi-aar.
Truly, she enj oys t he Bed of her Husband, t hrough her deep love and affect ion.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਜਾਿਣ ਿਸਞਾਣੀਐ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲੀ ਗੁ ਣ ਚਾਰੁ ॥੨॥
gurmukh j aan sinj aanee-ai gur maylee gun chaar. | | 2| |
As Gurmukh, she comes t o know Him. Meet ing wit h t he Guru, she maint ains a
virt uous lifest yle. | | 2| |
ਸਿਚ ਿਮਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਿਪਿਰ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ ॥
sach milhu var kaamnee pir mohee rang laa-ay.
Through Trut h, meet your Husband Lord, O soul-bride. Enchant ed by your Husband,
enshrine love for Him.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਿਚ ਿਵਗਿਸਆ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
man t an saach vigsi-aa keemat kahan na j aa-ay.
Your mind and body shall blossom fort h in Trut h. The value of t his cannot be
described.
ਹਿਰ ਵਰੁ ਘਿਰ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਨਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੩॥
har var ghar sohaaganee nirmal saachai naa-ay. | | 3| |
The soul-bride finds her Husband Lord in t he home of her own being; she is purified
by t he True Name. | | 3| |
ਮਨ ਮਿਹ ਮਨੂ ਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਿਪਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਿਰ ॥
man meh manoo-aa j ay marai t aa pir raavai naar.
I f t he mind wit hin t he mind dies, t hen t he Husband ravishes and enj oys His bride.
ਇਕਤੁ ਤਾਗੈ ਰਿਲ ਿਮਲੈ ਗਿਲ ਮੋਤੀਅਨ ਕਾ ਹਾਰੁ ॥
ikat t aagai ral milai gal mot ee-an kaa haar.
They are woven int o one t ext ure, like pearls on a necklace around t he neck.

ਸੰਤ ਸਭਾ ਸੁ ਖੁ ਊਪਜੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥
sant sabhaa sukh oopj ai gurmukh naam aDhaar. | | 4| |
I n t he Societ y of t he Saint s, peace wells up; t he Gurmukhs t ake t he Support of t he
Naam. | | 4| |
ਿਖਨ ਮਿਹ ਉਪਜੈ ਿਖਿਨ ਖਪੈ ਿਖਨੁ ਆਵੈ ਿਖਨੁ ਜਾਇ ॥
khin meh upj ai khin khapai khin aavai khin j aa-ay.
I n an inst ant , one is born, and in an inst ant , one dies. I n an inst ant one comes, and in
an inst ant one goes.
ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੈ ਰਿਵ ਰਹੈ ਨਾ ਿਤਸੁ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਇ ॥
sabad pachhaanai rav rahai naa t is kaal sant aa-ay.
One who recognizes t he Shabad merges int o it , and is not afflict ed by deat h.
Page 59
ਸਾਿਹਬੁ ਅਤੁਲੁ ਨ ਤੋਲੀਐ ਕਥਿਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥
saahib at ul na t olee-ai kat han na paa-i-aa j aa-ay. | | 5| |
Our Lord and Mast er is Unweighable; He cannot be weighed. He cannot be found
merely by t alking. | | 5| |
ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਿਰਆ ਆਏ ਵਜਹੁ ਿਲਖਾਇ ॥
vaapaaree vanj aari-aa aa-ay vaj ahu likhaa-ay.
The merchant s and t he t raders have come; t heir profit s are pre-ordained.
ਕਾਰ ਕਮਾਵਿਹ ਸਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਿਮਲੈ ਰਜਾਇ ॥
kaar kamaaveh sach kee laahaa milai raj aa-ay.
Those who pract ice Trut h reap t he profit s, abiding in t he Will of God.
ਪੂ ੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁ ਰੁ ਿਮਲੈ ਨਾ ਿਤਸੁ ਿਤਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੬॥
poonj ee saachee gur milai naa t is t il na t amaa-ay. | | 6| |
Wit h t he Merchandise of Trut h, t hey meet t he Guru, who does not have a t race of
greed. | | 6| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤੋਿਲ ਤ`ਲਾਇਸੀ ਸਚੁ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲੁ ॥
gurmukh t ol t olaa-isee sach t araaj ee t ol.
As Gurmukh, t hey are weighed and measured, in t he balance and t he scales of Trut h.

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁ ਿਰ ਠਾਕੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥
aasaa mansaa mohnee gur t haakee sach bol.
The ent icement s of hope and desire are quiet ed by t he Guru, whose Word is True.
ਆਿਪ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲਸੀ ਪੂ ਰੇ ਪੂ ਰਾ ਤੋਲੁ ॥੭॥
aap t ulaa-ay t olsee pooray pooraa t ol. | | 7| |
He Himself weighs wit h t he scale; perfect is t he weighing of t he Perfect One. | | 7| |
ਕਥਨੈ ਕਹਿਣ ਨ ਛੁ ਟੀਐ ਨਾ ਪਿੜ ਪੁ ਸਤਕ ਭਾਰ ॥
kat hnai kahan na chhut ee-ai naa parh pust ak bhaar.
No one is saved by mere t alk and speech, nor by reading loads of books.
ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਪਆਰ ॥
kaa-i-aa soch na paa-ee-ai bin har bhagat pi-aar.
The body does not obt ain purit y wit hout loving devot ion t o t he Lord.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁ ਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥੮॥੯॥
naanak naam na veesrai maylay gur kart aar. | | 8| | 9| |
O Nanak, never forget t he Naam; t he Guru shall unit e us wit h t he Creat or. | | 8| | 9| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਜੇ ਿਮਲੈ ਪਾਈਐ ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
sat gur pooraa j ay milai paa-ee-ai rat an beechaar.
Meet ing t he Perfect True Guru, we find t he j ewel of medit at ive reflect ion.
ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਗੁ ਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਿਪਆਰੁ ॥
man deej ai gur aapnay paa-ee-ai sarab pi-aar.
Surrendering our minds t o our Guru, we find universal love.
ਮੁਕਿਤ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਵਗਣ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥
mukat padaarat h paa-ee-ai avgan mayt anhaar. | | 1| |
We find t he wealt h of liberat ion, and our demerit s are erased. | | 1| |

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gur bin gi-aan na ho-ay.
O Siblings of Dest iny, wit hout t he Guru, t here is no spirit ual wisdom.
ਪੂ ਛਹੁ ਬਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਿਬਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
poochhahu barahmay naardai bayd bi-aasai ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Go and ask Brahma, Naarad and Vyaas, t he writ er of t he Vedas. | | 1| | Pause| |
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਧੁਿਨ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥
gi-aan Dhi-aan Dhun j aanee-ai akat h kahaavai so-ay.
Know t hat from t he vibrat ion of t he Word, we obt ain spirit ual wisdom and medit at ion.
Through it , we speak t he Unspoken.
ਸਫਿਲਓ ਿਬਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥
safli-o birakh haree-aavlaa chhaav ghanayree ho-ay.
He is t he fruit -bearing Tree, luxuriant ly green wit h abundant shade.
ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ਗੁ ਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਇ ॥੨॥
laal j avayhar maankee gur bhandaarai so-ay. | | 2| |
The rubies, j ewels and emeralds are in t he Guru's Treasury. | | 2| |
ਗੁ ਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ ਿਨਰਮਲ ਨਾਮ ਿਪਆਰੁ ॥
gur bhandaarai paa-ee-ai nirmal naam pi-aar.
From t he Guru's Treasury, we receive t he Love of t he I mmaculat e Naam, t he Name of
t he Lord.
ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂ ਰੈ ਕਰਿਮ ਅਪਾਰੁ ॥
saacho vakhar sanchee-ai poorai karam apaar.
We gat her in t he True Merchandise, t hrough t he Perfect Grace of t he I nfinit e.
ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਦੁ ਖ ਮੇਟਣੋ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਅਸੁ ਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥
sukh-daat a dukh mayt no sat gur asur sanghaar. | | 3| |
The True Guru is t he Giver of peace, t he Dispeller of pain, t he Dest royer of demons.
| | 3| |

ਭਵਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਡਰਾਵਣੋ ਨਾ ਕੰਧੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥
bhavj al bikham daraavno naa kanDhee naa paar.
The t errifying world-ocean is difficult and dreadful; t here is no shore on t his side or
t he one beyond.
ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਿਤਸੁ ਵੰਝੁ ਮਲਾਰੁ ॥
naa bayrhee naa t ulharhaa naa t is vanj h malaar.
There is no boat , no raft , no oars and no boat man.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਭੈ ਕਾ ਬੋਿਹਥਾ ਨਦਰੀ ਪਾਿਰ ਉਤਾਰੁ ॥੪॥
sat gur bhai kaa bohit haa nadree paar ut aar. | | 4| |
The True Guru is t he only boat on t his t errifying ocean. His Glance of Grace carries us
across. | | 4| |
ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਿਪਆਰਾ ਿਵਸਰੈ ਦੁ ਖੁ ਲਾਗੈ ਸੁ ਖੁ ਜਾਇ ॥
ik t il pi-aaraa visrai dukh laagai sukh j aa-ay.
I f I forget my Beloved, even for an inst ant , suffering overt akes me and peace depart s.
ਿਜਹਵਾ ਜਲਉ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਰਸਾਇ ॥
j ihvaa j ala-o j alaavanee naam na j apai rasaa-ay.
Let t hat t ongue be burnt in flames, which does not chant t he Naam wit h love.
ਘਟੁ ਿਬਨਸੈ ਦੁ ਖੁ ਅਗਲੋ ਜਮੁ ਪਕੜੈ ਪਛੁ ਤਾਇ ॥੫॥
ghat binsai dukh aglo j am pakrhai pachhut aa-ay. | | 5| |
When t he pit cher of t he body burst s, t here is t errible pain; t hose who are caught by
t he Minist er of Deat h regret and repent . | | 5| |
ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰ ਗਏ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਿਥ ॥
mayree mayree kar ga-ay t an Dhan kalat na saat h.
Crying out , "Mine! Mine! ", t hey have depart ed, but t heir bodies, t heir wealt h, and t heir
wives did not go wit h t hem.
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਧਨੁ ਬਾਿਦ ਹੈ ਭੂ ਲੋ ਮਾਰਿਗ ਆਿਥ ॥
bin naavai Dhan baad hai bhoolo maarag aat h.
Wit hout t he Name, wealt h is useless; deceived by wealt h, t hey have lost t heir way.

ਸਾਚਉ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅਕਥੋ ਕਾਿਥ ॥੬॥
saacha-o saahib sayvee-ai gurmukh akt ho kaat h. | | 6| |
So serve t he True Lord; become Gurmukh, and speak t he Unspoken. | | 6| |
ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਕਮਾਇ ॥
aavai j aa-ay bhavaa-ee-ai pa-i-ai kirat kamaa-ay.
Coming and going, people wander t hrough reincarnat ion; t hey act according t o t heir
past act ions.
ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਿਕਉ ਮੇਟੀਐ ਿਲਿਖਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥
poorab likhi-aa ki-o mayt ee-ai likhi-aa laykh raj aa-ay.
How can one's pre-ordained dest iny be erased? I t is writ t en in accordance wit h t he
Lord's Will.
ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਨਾਮ ਨ ਛੁ ਟੀਐ ਗੁ ਰਮਿਤ ਿਮਲੈ ਿਮਲਾਇ ॥੭॥
bin har naam na chhut ee-ai gurmat milai milaa-ay. | | 7| |
Wit hout t he Name of t he Lord, no one can be saved. Through t he Guru's Teachings,
we are unit ed in His Union. | | 7| |
ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਿਜਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ ॥
t is bin mayraa ko nahee j is kaa j ee-o paraan.
Wit hout Him, I have no one t o call my own. My soul and my breat h of life belong t o
Him.
ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਿਲ ਬਲਉ ਲੋਭੁ ਜਲਉ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
ha-umai mamt aa j al bala-o lobh j ala-o abhimaan.
May my egot ism and possessiveness be burnt t o ashes, and my greed and egot ist ical
pride consigned t o t he fire.
ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁ ਣੀ ਿਨਧਾਨੁ ॥੮॥੧੦॥
naanak sabad veechaaree-ai paa-ee-ai gunee niDhaan. | | 8| | 10| |
O Nanak, cont emplat ing t he Shabad, t he Treasure of Excellence is obt ained. | | 8| | 10| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਿਹ ॥
ray man aisee har si-o pareet kar j aisee j al kamlayhi.
O mind, love t he Lord, as t he lot us loves t he wat er.
ਲਹਰੀ ਨਾਿਲ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਿਵਗਸੈ ਅਸਨੇਿਹ ॥
lahree naal pachhaarhee-ai bhee vigsai asnayhi.
Tossed about by t he waves, it st ill blossoms wit h love.
ਜਲ ਮਿਹ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਿਤਨੇਿਹ ॥੧॥
j al meh j ee-a upaa-ay kai bin j al maran t inayhi. | | 1| |
I n t he wat er, t he creat ures are creat ed; out side of t he wat er t hey die. | | 1| |
Page 60
ਮਨ ਰੇ ਿਕਉ ਛੂਟਿਹ ਿਬਨੁ ਿਪਆਰ ॥
man ray ki-o chhoot eh bin pi-aar.
O mind, how can you be saved wit hout love?
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਬਖਸੇ ਭਗਿਤ ਭੰਡਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh ant ar rav rahi-aa bakhsay bhagat bhandaar. | | 1| | rahaa-o.
God permeat es t he inner beings of t he Gurmukhs. They are blessed wit h t he t reasure
of devot ion. | | 1| | Pause| |
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਮਛੁ ਲੀ ਨੀਰ ॥
ray man aisee har si-o pareet kar j aisee machhulee neer.
O mind, love t he Lord, as t he fish loves t he wat er.
ਿਜਉ ਅਿਧਕਉ ਿਤਉ ਸੁ ਖੁ ਘਣੋ ਮਿਨ ਤਿਨ ਸ!ਿਤ ਸਰੀਰ ॥
j i-o aDhika-o t i-o sukh ghano man t an saa
N
t sareer.
The more t he wat er, t he more t he happiness, and t he great er t he peace of mind and
body.
ਿਬਨੁ ਜਲ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਈ ਪਰਭੁ ਜਾਣੈ ਅਭ ਪੀਰ ॥੨॥
bin j al gharhee na j eev-ee parabh j aanai abh peer. | | 2| |
Wit hout wat er, she cannot live, even for an inst ant . God knows t he suffering of her
mind. | | 2| |

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਚਾਿਤਰਕ ਮੇਹ ॥
ray man aisee har si-o pareet kar j aisee chaat rik mayh.
O mind, love t he Lord, as t he song-bird loves t he rain.
ਸਰ ਭਿਰ ਥਲ ਹਰੀਆਵਲੇ ਇਕ ਬੂ ੰਦ ਨ ਪਵਈ ਕੇਹ ॥
sar bhar t hal haree-aavlay ik boond na pav-ee kayh.
The pools are overflowing wit h wat er, and t he land is luxuriant ly green, but what are
t hey t o her, if t hat single drop of rain does not fall int o her mout h?
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸੋ ਪਾਈਐ ਿਕਰਤੁ ਪਇਆ ਿਸਿਰ ਦੇਹ ॥੩॥
karam milai so paa-ee-ai kirat pa-i-aa sir dayh. | | 3| |
By His Grace, she receives it ; ot herwise, because of her past act ions, she gives her
head. | | 3| |
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁ ਧ ਹੋਇ ॥
ray man aisee har si-o pareet kar j aisee j al duDh ho-ay.
O mind, love t he Lord, as t he wat er loves t he milk.
ਆਵਟਣੁ ਆਪੇ ਖਵੈ ਦੁ ਧ ਕਉ ਖਪਿਣ ਨ ਦੇਇ ॥
aavt an aapay khavai duDh ka-o khapan na day-ay.
The wat er, added t o t he milk, it self bears t he heat , and prevent s t he milk from
burning.
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਵਛੁ ੰਿਨਆ ਸਿਚ ਵਿਡਆਈ ਦੇਇ ॥੪॥
aapay mayl vichhunni-aa sach vadi-aa-ee day-ay. | | 4| |
God unit es t he separat ed ones wit h Himself again, and blesses t hem wit h t rue
great ness. | | 4| |
ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਿਰ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਕਿਰ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ॥
ray man aisee har si-o pareet kar j aisee chakvee soor.
O mind, love t he Lord, as t he chakvee duck loves t he sun.
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵਈ ਜਾਣੈ ਦੂ ਿਰ ਹਜੂਿਰ ॥
khin pal need na sov-ee j aanai door haj oor.
She does not sleep, for an inst ant or a moment ; t he sun is so far away, but she t hinks
t hat it is near.

ਮਨਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਹਜੂਿਰ ॥੫॥
manmukh soj hee naa pavai gurmukh sadaa haj oor. | | 5| |
Underst anding does not come t o t he self-willed manmukh. But t o t he Gurmukh, t he
Lord is always close. | | 5| |
ਮਨਮੁਿਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
manmukh ganat ganaavanee kart aa karay so ho-ay.
The self-willed manmukhs make t heir calculat ions and plans, but only t he act ions of
t he Creat or come t o pass.
ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥
t aa kee keemat naa pavai j ay lochai sabh ko-ay.
His Value cannot be est imat ed, even t hough everyone may wish t o do so.
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹੋਇ ਤ ਪਾਈਐ ਸਿਚ ਿਮਲੈ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੬॥
gurmat ho-ay t a paa-ee-ai sach milai sukh ho-ay. | | 6| |
Through t he Guru's Teachings, it is revealed. Meet ing wit h t he True One, peace is
found. | | 6| |
ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥
sachaa nayhu na t ut -ee j ay sat gur bhayt ai so-ay.
True love shall not be broken, if t he True Guru is met .
ਿਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਿਤਰਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
gi-aan padaarat h paa-ee-ai t aribhavan soj hee ho-ay.
Obt aining t he wealt h of spirit ual wisdom, t he underst anding of t he t hree worlds is
acquired.
ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਜੇ ਗੁ ਣ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਇ ॥੭॥
nirmal naam na veesrai j ay gun kaa gaahak ho-ay. | | 7| |
So become a cust omer of merit , and do not forget t he I mmaculat e Naam, t he Name
of t he Lord. | | 7| |
ਖੇਿਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੂੰ ਜੋ ਚੁ ਗਦੇ ਸਰ ਤਿਲ ॥
khayl ga-ay say pa
N
kh-noo
N
j o chugday sar t al.
Those birds which peck at t he shore of t he pool have played and have depart ed.

ਘੜੀ ਿਕ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਚਲਣਾ ਖੇਲਣੁ ਅਜੁ ਿਕ ਕਿਲ ॥
gharhee ke muhat ke chalnaa khaylan aj ke kal.
I n a moment , in an inst ant , we t oo must depart . Our play is only for t oday or
t omorrow.
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਮੇਲਿਹ ਸੋ ਿਮਲੈ ਜਾਇ ਸਚਾ ਿਪੜੁ ਮਿਲ ॥੮॥
j is t oo
N
mayleh so milai j aa-ay sachaa pirh mal. | | 8| |
But t hose whom You unit e, Lord, are unit ed wit h You; t hey obt ain a seat in t he Arena
of Trut h. | | 8| |
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਰੀਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥
bin gur pareet na oopj ai ha-umai mail na j aa-ay.
Wit hout t he Guru, love does not well up, and t he filt h of egot ism does not depart .
ਸੋਹੰ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਿਦ ਭੇਿਦ ਪਤੀਆਇ ॥
soha
N
aap pachhaanee-ai sabad bhayd pat ee-aa-ay.
One who recognizes wit hin himself t hat , "He is me", and who is pierced t hrough by
t he Shabad, is sat isfied.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਿਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇ ॥੯॥
gurmukh aap pachhaanee-ai avar ke karay karaa-ay. | | 9| |
When one becomes Gurmukh and realizes his own self, what more is t here left t o do
or have done? | | 9| |
ਿਮਿਲਆ ਕਾ ਿਕਆ ਮੇਲੀਐ ਸਬਿਦ ਿਮਲੇ ਪਤੀਆਇ ॥
mili-aa kaa ki-aa maylee-ai sabad milay pat ee-aa-ay.
Why speak of union t o t hose who are already unit ed wit h t he Lord? Receiving t he
Shabad, t hey are sat isfied.
ਮਨਮੁਿਖ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵੀਛੁ ਿੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥
manmukh soj hee naa pavai veechhurh chot aa khaa-ay.
The self-willed manmukhs do not underst and; separat ed from Him, t hey endure
beat ings.
ਨਾਨਕ ਦਰੁ ਘਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜੀ ਜਾਇ ॥੧੦॥੧੧॥
naanak dar ghar ayk hai avar na dooj ee j aa-ay. | | 10| | 11| |
O Nanak, t here is only t he one door t o His Home; t here is no ot her place at all.
| | 10| | 11| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਮਨਮੁਿਖ ਭੁ ਲੈ ਭੁ ਲਾਈਐ ਭੂ ਲੀ ਠਉਰ ਨ ਕਾਇ ॥
manmukh bhulai bhulaa-ee-ai bhoolee t ha-ur na kaa-ay.
The self-willed manmukhs wander around, deluded and deceived. They find no place
of rest .
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਕੋ ਨ ਿਦਖਾਵਈ ਅੰਧੀ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
gur bin ko na dikhaava-ee anDhee aavai j aa-ay.
Wit hout t he Guru, no one is shown t he Way. Like t he blind, t hey cont inue coming and
going.
ਿਗਆਨ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇਆ ਠਿਗਆ ਮੁਠਾ ਜਾਇ ॥੧॥
gi-aan padaarat h kho-i-aa t hagi-aa mut haa j aa-ay. | | 1| |
Having lost t he t reasure of spirit ual wisdom, t hey depart , defrauded and plundered.
| | 1| |
ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥
baabaa maa-i-aa bharam bhulaa-ay.
O Baba, Maya deceives wit h it s illusion.
ਭਰਿਮ ਭੁ ਲੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਨਾ ਿਪਰ ਅੰਿਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharam bhulee dohaaganee naa pir ank samaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Deceived by doubt , t he discarded bride is not received int o t he Lap of her Beloved.
| | 1| | Pause| |
ਭੂ ਲੀ ਿਫਰੈ ਿਦਸੰਤਰੀ ਭੂ ਲੀ ਿਗਰਹੁ ਤਿਜ ਜਾਇ ॥
bhoolee firai disant ree bhoolee garihu t aj j aa-ay.
The deceived bride wanders around in foreign lands; she leaves, and abandons her
own home.
ਭੂ ਲੀ ਡੂ ੰਗਿਰ ਥਿਲ ਚੜੈ ਭਰਮੈ ਮਨੁ ਡੋਲਾਇ ॥
bhoolee doongar t hal charhai bharmai man dolaa-ay.
Deceived, she climbs t he plat eaus and mount ains; her mind wavers in doubt .

ਧੁਰਹੁ ਿਵਛੁ ੰਨੀ ਿਕਉ ਿਮਲੈ ਗਰਿਬ ਮੁਠੀ ਿਬਲਲਾਇ ॥੨॥
Dharahu vichhunnee ki-o milai garab mut hee billaa-ay. | | 2| |
Separat ed from t he Primal Being, how can she meet wit h Him again? Plundered by
pride, she cries out and bewails. | | 2| |
ਿਵਛੁ ਿੜਆ ਗੁ ਰੁ ਮੇਲਸੀ ਹਿਰ ਰਿਸ ਨਾਮ ਿਪਆਿਰ ॥
vichhurhi-aa gur maylsee har ras naam pi-aar.
The Guru unit es t he separat ed ones wit h t he Lord again, t hrough t he love of t he
Delicious Name of t he Lord.
Page 61
ਸਾਿਚ ਸਹਿਜ ਸੋਭਾ ਘਣੀ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਨਾਮ ਅਧਾਿਰ ॥
saach sahj sobhaa ghanee har gun naam aDhaar.
Through t rut h and int uit ive poise, great honor is obt ained, wit h t he Support of t he
Naam and t he Glory of t he Lord.
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਕਵਨੁ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥
j i-o bhaavai t i-o rakh t oo
N
mai t uj h bin kavan bhat aar. | | 3| |
As it pleases You, Lord, please save and prot ect me. Wit hout You, O my Husband
Lord, who else is t here for me? | | 3| |
ਅਖਰ ਪਿੜ ਪਿੜ ਭੁ ਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁ ਤੁ ਅਿਭਮਾਨੁ ॥
akhar parh parh bhulee-ai bhaykhee bahut abhimaan.
Reading t heir books over and over again, people cont inue making mist akes; t hey are
so proud of t heir religious robes.
ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਿਕਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਿਹ ਮੈਲੁ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
t irat h naat aa ki-aa karay man meh mail gumaan.
But what is t he use of bat hing at sacred shrines of pilgrimage, when t he filt h of
st ubborn pride is wit hin t he mind?
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਸੁ ਲਤਾਨੁ ॥੪॥
gur bin kin samj aa-ee-ai man raaj aa sult aan. | | 4| |
Ot her t han t he Guru, who can explain t hat wit hin t he mind is t he Lord, t he King, t he
Emperor? | | 4| |

ਪਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
paraym padaarat h paa-ee-ai gurmukh t at veechaar.
The Treasure of t he Lord's Love is obt ained by t he Gurmukh, who cont emplat es t he
essence of realit y.
ਸਾ ਧਨ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੀਗਾਰੁ ॥
saa Dhan aap gavaa-i-aa gur kai sabad seegaar.
The bride eradicat es her selfishness, and adorns herself wit h t he Word of t he Guru's
Shabad.
ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਿਪਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਅਪਾਰੁ ॥੫॥
ghar hee so pir paa-i-aa gur kai hayt apaar. | | 5| |
Wit hin her own home, she finds her Husband, t hrough infinit e love for t he Guru. | | 5| |
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
gur kee sayvaa chaakree man nirmal sukh ho-ay.
Applying oneself t o t he service of t he Guru, t he mind is purified, and peace is
obt ained.
ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਹਉਮੈ ਿਵਚਹੁ ਖੋਇ ॥
gur kaa sabad man vasi-aa ha-umai vichahu kho-ay.
The Word of t he Guru's Shabad abides wit hin t he mind, and egot ism is eliminat ed
from wit hin.
ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਮਿਨ ਹੋਇ ॥੬॥
naam padaarat h paa-i-aa laabh sadaa man ho-ay. | | 6| |
The Treasure of t he Naam is acquired, and t he mind reaps t he last ing profit . | | 6| |
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਿਪ ਨ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥
karam milai t aa paa-ee-ai aap na la-i-aa j aa-ay.
I f He grant s His Grace, t hen we obt ain it . We cannot find it by our own effort s.
ਗੁ ਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਿਗ ਰਹੁ ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
gur kee charnee lag rahu vichahu aap gavaa-ay.
Remain at t ached t o t he Feet of t he Guru, and eradicat e selfishness from wit hin.

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਿਤਆ ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੭॥
sachay sayt ee rat i-aa sacho palai paa-ay. | | 7| |
At t uned t o Trut h, you shall obt ain t he True One. | | 7| |
ਭੁ ਲਣ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ ਅਭੁ ਲੁ ਗੁ ਰੂ ਕਰਤਾਰੁ ॥
bhulan andar sabh ko abhul guroo kart aar.
Everyone makes mist akes; only t he Guru and t he Creat or are infallible.
ਗੁ ਰਮਿਤ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਿਤਸੈ ਿਪਆਰੁ ॥
gurmat man samj haa-i-aa laagaa t isai pi-aar.
One who inst ruct s his mind wit h t he Guru's Teachings comes t o embrace love for t he
Lord.
ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੮॥੧੨॥
naanak saach na veesrai maylay sabad apaar. | | 8| | 12| |
O Nanak, do not forget t he Trut h; you shall receive t he I nfinit e Word of t he Shabad.
| | 8| | 12| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਿਤਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁ ਤ ਬੰਧਪ ਘਰ ਨਾਿਰ ॥
t arisnaa maa-i-aa mohnee sut banDhap ghar naar.
The ent icing desire for Maya leads people t o become emot ionally at t ached t o t heir
children, relat ives, households and spouses.
ਧਿਨ ਜੋਬਿਨ ਜਗੁ ਠਿਗਆ ਲਿਬ ਲੋਿਭ ਅਹੰਕਾਿਰ ॥
Dhan j oban j ag t hagi-aa lab lobh aha
N
kaar.
The world is deceived and plundered by riches, yout h, greed and egot ism.
ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਹਉ ਮੁਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥੧॥
moh t hag-ulee ha-o mu-ee saa vart ai sansaar. | | 1| |
The drug of emot ional at t achment has dest royed me, as it has dest royed t he whole
world. | | 1| |

ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮਾ ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray pareet amaa mai t uj h bin avar na ko-ay.
O my Beloved, I have no one except You.
ਮੈ ਤੁਝ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵਿਹ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mai t uj h bin avar na bhaav-ee t oo
N
bhaaveh sukh ho-ay. | | 1| | rahaa-o.
Wit hout You, not hing else pleases me. Loving You, I am at peace. | | 1| | Pause| |
ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹੀ ਰੰਗ ਿਸਉ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਸੰਤੋਖੁ ॥
naam saalaahee rang si-o gur kai sabad sant okh.
I sing t he Praises of t he Naam, t he Name of t he Lord, wit h love; I am cont ent wit h t he
Word of t he Guru's Shabad.
ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਲਸੀ ਕੂ ੜਾ ਮੋਹੁ ਨ ਵੇਖੁ ॥
j o deesai so chalsee koorhaa moh na vaykh.
What ever is seen shall pass away. So do not be at t ached t o t his false show.
ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਇਆ ਿਨਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥੁ ਦੇਖੁ ॥੨॥
vaat vat aa-oo aa-i-aa nit chaldaa saat h daykh. | | 2| |
Like a t raveller in his t ravels, you have come. Behold t he caravan leaving each day.
| | 2| |
ਆਖਿਣ ਆਖਿਹ ਕੇਤੜੇ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਬੂ ਝ ਨ ਹੋਇ ॥
aakhan aakhahi kayt -rhay gur bin booj h na ho-ay.
Many preach sermons, but wit hout t he Guru, underst anding is not obt ained.
ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਜੇ ਿਮਲੈ ਸਿਚ ਰਪੈ ਪਿਤ ਹੋਇ ॥
naam vadaa-ee j ay milai sach rapai pat ho-ay.
I f someone receives t he Glory of t he Naam, he is at t uned t o t rut h and blessed wit h
honor.
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਿਹ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ ਕੋਇ ॥੩॥
j o t uDh bhaaveh say bhalay khot aa kharaa na ko-ay. | | 3| |
Those who are pleasing t o You are good; no one is count erfeit or genuine. | | 3| |

ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਛੁ ਟੀਐ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਿਸ ॥
gur sarnaa-ee chhut ee-ai manmukh khot ee raas.
I n t he Guru's Sanct uary we are saved. The asset s of t he self-willed manmukhs are
false.
ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਪਾਿਤਸਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸਬਿਦ ਿਵਗਾਿਸ ॥
asat Dhaat paat isaah kee gharhee-ai sabad vigaas.
The eight met als of t he King are made int o coins by t he Word of His Shabad.
ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਿਸ ॥੪॥
aapay parkhay paarkhoo pavai khaj aanai raas. | | 4| |
The Assayer Himself assays t hem, and He places t he genuine ones in His Treasury.
| | 4| |
ਤੇਰੀ ਕੀਮਿਤ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਿਡਠੀ ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ॥
t ayree keemat naa pavai sabh dit hee t hok vaj aa-ay.
Your Value cannot be appraised; I have seen and t est ed everyt hing.
ਕਹਣੈ ਹਾਥ ਨ ਲਭਈ ਸਿਚ ਿਟਕੈ ਪਿਤ ਪਾਇ ॥
kahnai haat h na labh-ee sach t ikai pat paa-ay.
By speaking, His Dept h cannot be found. Abiding in t rut h, honor is obt ained.
ਗੁ ਰਮਿਤ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ ਕੀਮਿਤ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੫॥
gurmat t oo
N
salaahnaa hor keemat kahan na j aa-ay. | | 5| |
Through t he Guru's Teachings, I praise You; ot herwise, I cannot describe Your Value.
| | 5| |
ਿਜਤੁ ਤਿਨ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਵਈ ਿਤਤੁ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਵਾਦੁ ॥
j it t an naam na bhaav-ee t it t an ha-umai vaad.
That body which does not appreciat e t he Naam-t hat body is infest ed wit h egot ism and
conflict .
ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਿਗਆਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਿਬਿਖਆ ਦੂ ਜਾ ਸਾਦੁ ॥
gur bin gi-aan na paa-ee-ai bikhi-aa dooj aa saad.
Wit hout t he Guru, spirit ual wisdom is not obt ained; ot her t ast es are poison.

ਿਬਨੁ ਗੁ ਣ ਕਾਿਮ ਨ ਆਵਈ ਮਾਇਆ ਫੀਕਾ ਸਾਦੁ ॥੬॥
bin gun kaam na aavee maa-i-aa feekaa saad. | | 6| |
Wit hout virt ue, not hing is of any use. The t ast e of Maya is bland and insipid. | | 6| |
ਆਸਾ ਅੰਦਿਰ ਜੰਿਮਆ ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਇ ॥
aasaa andar j ammi-aa aasaa ras kas khaa-ay.
Through desire, people are cast int o t he womb and reborn. Through desire, t hey t ast e
t he sweet and sour flavors.
ਆਸਾ ਬੰਿਧ ਚਲਾਈਐ ਮੁਹੇ ਮੁਿਹ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥
aasaa banDh chalaa-ee-ai muhay muhi chot aa khaa-ay.
Bound by desire, t hey are led on, beat en and st ruck on t heir faces and mout hs.
ਅਵਗਿਣ ਬਧਾ ਮਾਰੀਐ ਛੂਟੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਇ ॥੭॥
avgan baDhaa maaree-ai chhoot ai gurmat naa-ay. | | 7| |
Bound and gagged and assault ed by evil, t hey are released only t hrough t he Name,
t hrough t he Guru's Teachings. | | 7| |
Page 62
ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਤੂੰ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ॥
sarbay t haa-ee ayk t oo
N
j i-o bhaavai t i-o raakh.
I n all places, You are t he One and Only. As it pleases You, Lord, please save and
prot ect me!
ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਾਚਾ ਮਿਨ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੋ ਪਿਤ ਸਾਖੁ ॥
gurmat saachaa man vasai naam bhalo pat saakh.
Through t he Guru's Teachings, t he True One abides wit hin t he mind. The
Companionship of t he Naam brings t he most excellent honor.
ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਿਦ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥
ha-umai rog gavaa-ee-ai sabad sachai sach bhaakh. | | 8| |
Eradicat e t he disease of egot ism, and chant t he True Shabad, t he Word of t he True
Lord. | | 8| |

ਆਕਾਸੀ ਪਾਤਾਿਲ ਤੂੰ ਿਤਰਭਵਿਣ ਰਿਹਆ ਸਮਾਇ ॥
aakaasee paat aal t oo
N
t aribhavan rahi-aa samaa-ay.
You are pervading t hroughout t he Akaashic Et hers, t he net her regions and t he t hree
worlds.
ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ ਆਪੇ ਿਮਲਿਹ ਿਮਲਾਇ ॥
aapay bhagt ee bhaa-o t oo
N
aapay mileh milaa-ay.
You Yourself are bhakt i, loving devot ional worship. You Yourself unit e us in Union wit h
Yourself.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵੈ ਰਜਾਇ ॥੯॥੧੩॥
naanak naam na veesrai j i-o bhaavai t ivai raj aa-ay. | | 9| | 13| |
O Nanak, may I never forget t he Naam! As is Your Pleasure, so is Your Will. | | 9| | 13| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਅਵਰੁ ਿਕ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
raam naam man bayDhi-aa avar ke karee veechaar.
My mind is pierced t hrough by t he Name of t he Lord. What else should I cont emplat e?
ਸਬਦ ਸੁ ਰਿਤ ਸੁ ਖੁ ਊਪਜੈ ਪਰਭ ਰਾਤਉ ਸੁ ਖ ਸਾਰੁ ॥
sabad surat sukh oopj ai parabh raat a-o sukh saar.
Focusing your awareness on t he Shabad, happiness wells up. At t uned t o God, t he
most excellent peace is found.
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥
j i-o bhaavai t i-o raakh t oo
N
mai har naam aDhaar. | | 1| |
As it pleases You, please save me, Lord. The Name of t he Lord is my Support . | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥
man ray saachee khasam raj aa-ay.
O mind, t he Will of our Lord and Mast er is t rue.

ਿਜਿਨ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਿਜ ਸੀਗਾਿਰਆ ਿਤਸੁ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j in t an man saaj seegaari-aa t is sayt ee liv laa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Focus your love upon t he One who creat ed and adorned your body and mind.
| | 1| | Pause| |
ਤਨੁ ਬੈਸੰਤਿਰ ਹੋਮੀਐ ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਿਲ ਕਟਾਇ ॥
t an baisant ar homee-ai ik rat ee t ol kat aa-ay.
I f I cut my body int o pieces, and burn t hem in t he fire,
ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਅਗਿਨ ਜਲਾਇ ॥
t an man samDhaa j ay karee an-din agan j alaa-ay.
and if I make my body and mind int o firewood, and night and day burn t hem in t he
fire,
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁ ਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥
har naamai t ul na puj -ee j ay lakh kot ee karam kamaa-ay. | | 2| |
and if I perform hundreds of t housands and millions of religious rit uals-st ill, all t hese
are not equal t o t he Name of t he Lord. | | 2| |
ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ ਿਸਿਰ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥
araDh sareer kat aa-ee-ai sir karvat Dharaa-ay.
I f my body were cut in half, if a saw was put t o my head,
ਤਨੁ ਹੈਮੰਚਿਲ ਗਾਲੀਐ ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
t an haimanchal gaalee-ai bhee man t ay rog na j aa-ay.
and if my body were frozen in t he Himalayas-even t hen, my mind would not be free of
disease.
ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੁਿਲ ਨ ਪੁ ਜਈ ਸਭ ਿਡਠੀ ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ॥੩॥
har naamai t ul na puj -ee sabh dit hee t hok vaj aa-ay. | | 3| |
None of t hese are equal t o t he Name of t he Lord. I have seen and t ried and t est ed
t hem all. | | 3| |
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥
kanchan kay kot dat karee baho haivar gaivar daan.
I f I made a donat ion of cast les of gold, and gave lot s of fine horses and wondrous
elephant s in charit y,

ਭੂ ਿਮ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਿਰ ਗਰਬੁ ਗੁ ਮਾਨੁ ॥
bhoom daan ga-oo-aa ghanee bhee ant ar garab gumaan.
and if I made donat ions of land and cows-even t hen, pride and ego would st ill be
wit hin me.
ਰਾਮ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਬੇਿਧਆ ਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥
raam naam man bayDhi-aa gur dee-aa sach daan. | | 4| |
The Name of t he Lord has pierced my mind; t he Guru has given me t his t rue gift . | | 4| |
ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥
manhat h buDhee kayt ee-aa kayt ay bayd beechaar.
There are so many st ubborn-minded int elligent people, and so many who cont emplat e
t he Vedas.
ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰ ॥
kayt ay banDhan j ee-a kay gurmukh mokh du-aar.
There are so many ent anglement s for t he soul. Only as Gurmukh do we find t he Gat e
of Liberat ion.
ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਿਰ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥
sachahu orai sabh ko upar sach aachaar. | | 5| |
Trut h is higher t han everyt hing; but higher st ill is t rut hful living. | | 5| |
ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥
sabh ko oochaa aakhee-ai neech na deesai ko-ay.
Call everyone exalt ed; no one seems lowly.
ਇਕਨੈ ਭ!ਡੇ ਸਾਿਜਐ ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਿਤਹੁ ਲੋਇ ॥
iknai bhaa
N
day saaj i-ai ik chaanan t ihu lo-ay.
The One Lord has fashioned t he vessels, and His One Light pervades t he t hree worlds.
ਕਰਿਮ ਿਮਲੈ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਧੁਿਰ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥
karam milai sach paa-ee-ai Dhur bakhas na mayt ai ko-ay. | | 6| |
Receiving His Grace, we obt ain Trut h. No one can erase His Primal Blessing. | | 6| |

ਸਾਧੁ ਿਮਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
saaDh milai saaDhoo j anai sant okh vasai gur bhaa-ay.
When one Holy person meet s anot her Holy person, t hey abide in cont ent ment ,
t hrough t he Love of t he Guru.
ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ ਜੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥
akat h kat haa veechaaree-ai j ay sat gur maahi samaa-ay.
They cont emplat e t he Unspoken Speech, merging in absorpt ion in t he True Guru.
ਪੀ ਅੰਿਮਰਤੁ ਸੰਤੋਿਖਆ ਦਰਗਿਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥
pee amrit sant okhi-aa dargahi paiDhaa j aa-ay. | | 7| |
Drinking in t he Ambrosial Nect ar, t hey are cont ent ed; t hey go t o t he Court of t he Lord
in robes of honor. | | 7| |
ਘਿਟ ਘਿਟ ਵਾਜੈ ਿਕੰਗੁ ਰੀ ਅਨਿਦਨੁ ਸਬਿਦ ਸੁ ਭਾਇ ॥
ghat ghat vaaj ai kinguree an-din sabad subhaa-ay.
I n each and every heart t he Music of t he Lord's Flut e vibrat es, night and day, wit h
sublime love for t he Shabad.
ਿਵਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥
virlay ka-o soj hee pa-ee gurmukh man samj haa-ay.
Only t hose few who become Gurmukh underst and t his by inst ruct ing t heir minds.
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥
naanak naam na veesrai chhoot ai sabad kamaa-ay. | | 8| | 14| |
O Nanak, do not forget t he Naam. Pract icing t he Shabad you shall be saved. | | 8| | 14| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਿਚਤੇ ਿਦਸਿਹ ਧਉਲਹਰ ਬਗੇ ਬੰਕ ਦੁ ਆਰ ॥
chit ay diseh Dha-ulhar bagay bank du-aar.
There are paint ed mansions t o behold, whit e-washed, wit h beaut iful doors;

ਕਿਰ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਿਰਆ ਦੂ ਜੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
kar man khusee usaari-aa dooj ai hayt pi-aar.
t hey were const ruct ed t o give pleasure t o t he mind, but t his is only for t he sake of t he
love of dualit y.
ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪਰੇਮ ਿਬਨੁ ਢਿਹ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥
andar khaalee paraym bin dheh dhayree t an chhaar. | | 1| |
The inner being is empt y wit hout love. The body shall crumble int o a heap of ashes.
| | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਿਥ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray t an Dhan saat h na ho-ay.
O Siblings of Dest iny, t his body and wealt h shall not go along wit h you.
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੋ ਗੁ ਰੁ ਦਾਿਤ ਕਰੇ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
raam naam Dhan nirmalo gur daat karay parabh so-ay. | | 1| | rahaa-o.
The Lord's Name is t he pure wealt h; t hrough t he Guru, God best ows t his gift .
| | 1| | Pause| |
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਿਨਰਮਲੋ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥
raam naam Dhan nirmalo j ay dayvai dayvanhaar.
The Lord's Name is t he pure wealt h; it is given only by t he Giver.
ਆਗੈ ਪੂ ਛ ਨ ਹੋਵਈ ਿਜਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁ ਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
aagai poochh na hova-ee j is baylee gur kart aar.
One who has t he Guru, t he Creat or, as his Friend, shall not be quest ioned hereaft er.
ਆਿਪ ਛਡਾਏ ਛੁ ਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
aap chhadaa-ay chhut ee-ai aapay bakhsanhaar. | | 2| |
He Himself delivers t hose who are delivered. He Himself is t he Forgiver. | | 2| |
Page 63
ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਧੀਆ ਪੂ ਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥
manmukh j aanai aapnay Dhee-aa poot sanj og.
The self-willed manmukh looks upon his daught ers, sons and relat ives as his own.

ਨਾਰੀ ਦੇਿਖ ਿਵਗਾਸੀਅਿਹ ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥
naaree daykh vigaasee-ah naalay harakh so sog.
Gazing upon his wife, he is pleased. But along wit h happiness, t hey bring grief.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਿਦ ਰੰਗਾਵਲੇ ਅਿਹਿਨਿਸ ਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥
gurmukh sabad rangaavlay ahinis har ras bhog. | | 3| |
The Gurmukhs are at t uned t o t he Word of t he Shabad. Day and night , t hey enj oy t he
Sublime Essence of t he Lord. | | 3| |
ਿਚਤੁ ਚਲੈ ਿਵਤੁ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਿਲ ਡੋਲਾਇ ॥
chit chalai vit j aavno saakat dol dolaa-ay.
The consciousness of t he wicked, fait hless cynics wanders around in search of
t ransit ory wealt h, unst able and dist ract ed.
ਬਾਹਿਰ ਢੂ ੰਿਢ ਿਵਗੁ ਚੀਐ ਘਰ ਮਿਹ ਵਸਤੁ ਸੁ ਥਾਇ ॥
baahar dhoondh viguchee-ai ghar meh vasat sut haa-ay.
Searching out side of t hemselves, t hey are ruined; t he obj ect of t heir search is in t hat
sacred place wit hin t he home of t he heart .
ਮਨਮੁਿਖ ਹਉਮੈ ਕਿਰ ਮੁਸੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥
manmukh ha-umai kar musee gurmukh palai paa-ay. | | 4| |
The self-willed manmukhs, in t heir ego, miss it ; t he Gurmukhs receive it in t heir laps.
| | 4| |
ਸਾਕਤ ਿਨਰਗੁ ਿਣਆਿਰਆ ਆਪਣਾ ਮੂ ਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥
saakat nirguni-aari-aa aapnaa mool pachhaan.
You wort hless, fait hless cynic-recognize your own origin!
ਰਕਤੁ ਿਬੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਿਸ ਿਪਰਾਣੁ ॥
rakat bind kaa ih t ano agnee paas piraan.
This body is made of blood and semen. I t shall be consigned t o t he fire in t he end.
ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਿਸ ਦੇਹੁ ਰੀ ਮਸਤਿਕ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥
pavnai kai vas dayhuree mast ak sach neesaan. | | 5| |
The body is under t he power of t he breat h, according t o t he True Sign inscribed upon
your forehead. | | 5| |

ਬਹੁ ਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥
bahut aa j eevan mangee-ai mu-aa na lorhai ko-ay.
Everyone begs for a long life-no one wishes t o die.
ਸੁ ਖ ਜੀਵਣੁ ਿਤਸੁ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਿਸਆ ਸੋਇ ॥
sukh j eevan t is aakhee-ai j is gurmukh vasi-aa so-ay.
A life of peace and comfort comes t o t hat Gurmukh, wit hin whom God dwells.
ਨਾਮ ਿਵਹੂ ਣੇ ਿਕਆ ਗਣੀ ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥
naam vihoonay ki-aa ganee j is har gur daras na ho-ay. | | 6| |
Wit hout t he Naam, what good t hose who do not have t he Blessed Vision, t he Darshan
of t he Lord and Guru? | | 6| |
ਿਜਉ ਸੁ ਪਨੈ ਿਨਿਸ ਭੁ ਲੀਐ ਜਬ ਲਿਗ ਿਨਦਰਾ ਹੋਇ ॥
j i-o supnai nis bhulee-ai j ab lag nidraa ho-ay.
I n t heir dreams at night , people wander around as long as t hey sleep;
ਇਉ ਸਰਪਿਨ ਕੈ ਵਿਸ ਜੀਅੜਾ ਅੰਤਿਰ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥
i-o sarpan kai vas j ee-arhaa ant ar ha-umai do-ay.
j ust so, t hey are under t he power of t he snake Maya, as long as t heir heart s are filled
wit h ego and dualit y.
ਗੁ ਰਮਿਤ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ ਸੁ ਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥
gurmat ho-ay veechaaree-ai supnaa ih j ag lo-ay. | | 7| |
Through t he Guru's Teachings, t hey come t o underst and and see t hat t his world is j ust
a dream. | | 7| |
ਅਗਿਨ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ ਿਜਉ ਬਾਿਰਕ ਦੂ ਧੈ ਮਾਇ ॥
agan marai j al paa-ee-ai j i-o baarik dooDhai maa-ay.
As t hirst is quenched wit h wat er, and t he baby is sat isfied wit h mot her's milk,
ਿਬਨੁ ਜਲ ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ ਿਬਨੁ ਜਲ ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥
bin j al kamal so naa t hee-ai bin j al meen maraa-ay.
and as t he lot us does not exist wit hout wat er, and as t he fish dies wit hout wat er

ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਰਿਸ ਿਮਲੈ ਜੀਵਾ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥
naanak gurmukh har ras milai j eevaa har gun gaa-ay. | | 8| | 15| |
-O Nanak, so does t he Gurmukh live, receiving t he Sublime Essence of t he Lord, and
singing t he Glorious Praises of t he Lord. | | 8| | 15| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਡੂ ੰਗਰੁ ਦੇਿਖ ਡਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ ॥
doongar daykh daraavno pay-ee-arhai daree-aas.
Beholding t he t errifying mount ain in t his world of my fat her's home, I am t errified.
ਊਚਉ ਪਰਬਤੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਿਤਤੁ ਤਾਸੁ ॥
oocha-o parbat gaakh-rho naa pa-orhee t it t aas.
I t is so difficult t o climb t his high mount ain; t here is no ladder which reaches up t here.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਤਿਰ ਜਾਿਣਆ ਗੁ ਿਰ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥੧॥
gurmukh ant ar j aani-aa gur maylee t aree-aas. | | 1| |
But as Gurmukh, I know t hat it is wit hin my self; t he Guru has brought me t o Union,
and so I cross over. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਭਵਜਲੁ ਿਬਖਮੁ ਡਰ!ਉ ॥
bhaa-ee ray bhavj al bikham daraa
N
-o.
O Siblings of Dest iny, t he t errifying world-ocean is so difficult t o cross-I am t errified!
ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਰਿਸ ਿਮਲੈ ਗੁ ਰੁ ਤਾਰੇ ਹਿਰ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooraa sat gur ras milai gur t aaray har naa-o. | | 1| | rahaa-o.
The Perfect True Guru, in His Pleasure, has met wit h me; t he Guru has saved me,
t hrough t he Name of t he Lord. | | 1| | Pause| |
ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
chalaa chalaa j ay karee j aanaa chalanhaar.
I may say, "I am going, I am going", but I know t hat , in t he end, I must really go.
ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁ ਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
j o aa-i-aa so chalsee amar so gur kart aar.
Whoever comes must also go. Only t he Guru and t he Creat or are Et ernal.

ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਥਾਿਨ ਿਪਆਰੁ ॥੨॥
bhee sachaa salaahnaa sachai t haan pi-aar. | | 2| |
So praise t he True One cont inually, and love His Place of Trut h. | | 2| |
ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥
dar ghar mehlaa sohnay pakay kot haj aar.
Beaut iful gat es, houses and palaces, solidly built fort s,
ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥
hast ee ghorhay paakhray laskar lakh apaar.
elephant s, saddled horses, hundreds of t housands of uncount ed armies
ਿਕਸ ਹੀ ਨਾਿਲ ਨ ਚਿਲਆ ਖਿਪ ਖਿਪ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥
kis hee naal na chali-aa khap khap mu-ay asaar. | | 3| |
-none of t hese will go along wit h anyone in t he end, and yet , t he fools bot her
t hemselves t o exhaust ion wit h t hese, and t hen die. | | 3| |
ਸੁ ਇਨਾ ਰੁ ਪਾ ਸੰਚੀਐ ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥
su-inaa rupaa sanchee-ai maal j aal j anj aal.
You may gat her gold and sliver, but wealt h is j ust a net of ent anglement .
ਸਭ ਜਗ ਮਿਹ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਸਿਰ ਕਾਲੁ ॥
sabh j ag meh dohee fayree-ai bin naavai sir kaal.
You may beat t he drum and proclaim aut horit y over t he whole world, but wit hout t he
Name, deat h hovers over your head.
ਿਪੰਡੁ ਪੜੈ ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ ਬਦਫੈਲੀ ਿਕਆ ਹਾਲੁ ॥੪॥
pind parhai j ee-o khaylsee badfailee ki-aa haal. | | 4| |
When t he body falls, t he play of life is over; what shall be t he condit ion of t he evil-
doers t hen? | | 4| |
ਪੁ ਤਾ ਦੇਿਖ ਿਵਗਸੀਐ ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਤਾਰ ॥
put aa daykh vigsee-ai naaree sayj bhat aar.
The husband is delight ed seeing his sons, and his wife upon his bed.
ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ ਕਾਪੜੁ ਰੂ ਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥
cho-aa chandan laa-ee-ai kaaparh roop seegaar.
He applies sandalwood and scent ed oils, and dresses himself in his beaut iful clot hes.

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ ਛੋਿਡ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥
khayhoo khayh ralaa-ee-ai chhod chalai ghar baar. | | 5| |
But dust shall mix wit h dust , and he shall depart , leaving heart h and home behind.
| | 5| |
ਮਹਰ ਮਲੂ ਕ ਕਹਾਈਐ ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਿਕ ਖਾਨੁ ॥
mahar malook kahaa-ee-ai raaj aa raa-o ke khaan.
He may be called a chief, an emperor, a king, a governor or a lord;
ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਦਾਈਐ ਜਿਲ ਬਲੀਐ ਅਿਭਮਾਨ ॥
cha-uDhree raa-o sadaa-ee-ai j al balee-ai abhimaan.
he may present himself as a leader or a chief, but t his j ust burns him in t he fire of
egot ist ical pride.
ਮਨਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਿਜਉ ਡਿਵ ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥
manmukh naam visaari-aa j i-o dav daDhaa kaan. | | 6| |
The self-willed manmukh has forgot t en t he Naam. He is like st raw, burning in t he
forest fire. | | 6| |
ਹਉਮੈ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਿਹ ॥
ha-umai kar kar j aa-isee j o aa-i-aa j ag maahi.
Whoever comes int o t he world and indulges in ego, must depart .
Page 64
ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਜਲ ਕੋਠੜੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੇਹ ਸੁ ਆਿਹ ॥
sabh j ag kaaj al kot h-rhee t an man dayh su-aahi.
The whole world is a st ore-house of lamp-black; t he body and mind are blackened
wit h it .
ਗੁ ਿਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਿਨਰਮਲੇ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਰੀ ਭਾਿਹ ॥੭॥
gur raakhay say nirmalay sabad nivaaree bhaahi. | | 7| |
Those who are saved by t he Guru are immaculat e and pure; t hrough t he Word of t he
Shabad, t hey ext inguish t he fire of desire. | | 7| |

ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਿਸਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਿਤਸਾਹੁ ॥
naanak t aree-ai sach naam sir saahaa paat isaahu.
O Nanak, t hey swim across wit h t he True Name of t he Lord, t he King above t he heads
of kings.
ਮੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥
mai har naam na veesrai har naam rat an vaysaahu.
May I never forget t he Name of t he Lord! I have purchased t he Jewel of t he Lord's
Name.
ਮਨਮੁਖ ਭਉਜਿਲ ਪਿਚ ਮੁਏ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਤਰੇ ਅਥਾਹੁ ॥੮॥੧੬॥
manmukh bha-oj al pach mu-ay gurmukh t aray at haahu. | | 8| | 16| |
The self-willed manmukhs put refy and die in t he t errifying world-ocean, while t he
Gurmukhs cross over t he bot t omless ocean. | | 8| | 16| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 2.
Siree Raag, First Mehl, Second House:
ਮੁਕਾਮੁ ਕਿਰ ਘਿਰ ਬੈਸਣਾ ਿਨਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥
mukaam kar ghar baisnaa nit chalnai kee Dhokh.
They have made t his t heir rest ing place and t hey sit at home, but t he urge t o depart is
always t here.
ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਿਨਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥
mukaam t aa par j aanee-ai j aa rahai nihchal lok. | | 1| |
This would be known as a last ing place of rest , only if t hey were t o remain st able and
unchanging. | | 1| |
ਦੁ ਨੀਆ ਕੈਿਸ ਮੁਕਾਮੇ ॥
dunee-aa kais mukaamay.
What sort of a rest ing place is t his world?
ਕਿਰ ਿਸਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਿਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kar sidak karnee kharach baaDhhu laag rahu naamay. | | 1| | rahaa-o.
Doing deeds of fait h, pack up t he supplies for your j ourney, and remain commit t ed t o
t he Name. | | 1| | Pause| |

ਜੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਿਰ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਿਮ ॥
j ogee t a aasan kar bahai mulaa bahai mukaam.
The Yogis sit in t heir Yogic post ures, and t he Mullahs sit at t heir rest ing st at ions.
ਪੰਿਡਤ ਵਖਾਣਿਹ ਪੋਥੀਆ ਿਸਧ ਬਹਿਹ ਦੇਵ ਸਥਾਿਨ ॥੨॥
pandit vakaaneh pot hee-aa siDh baheh dayv sat haan. | | 2| |
The Hindu Pandit s recit e from t heir books, and t he Siddhas sit in t he t emples of t heir
gods. | | 2| |
ਸੁ ਰ ਿਸਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਿਨ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥
sur siDh gan ganDharab mun j an saykh peer salaar.
The angels, Siddhas, worshippers of Shiva, heavenly musicians, silent sages, Saint s,
priest s, preachers, spirit ual t eachers and commanders
ਦਿਰ ਕੂ ਚ ਕੂ ਚਾ ਕਿਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਿਭ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥
dar kooch koochaa kar ga-ay avray bhe chalanhaar. | | 3| |
-each and every one has left , and all ot hers shall depart as well. | | 3| |
ਸੁ ਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂ ਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੂ ਚੁ ॥
sult aan khaan malook umray ga-ay kar kar kooch.
The sult ans and kings, t he rich and t he might y, have marched away in succession.
ਘੜੀ ਮੁਹਿਤ ਿਕ ਚਲਣਾ ਿਦਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਿਭ ਪਹੂ ਚੁ ॥੪॥
gharhee muhat ke chalnaa dil samaj h t oo
N
bhe pahooch. | | 4| |
I n a moment or t wo, we shall also depart . O my heart , underst and t hat you must go
as well! | | 4| |
ਸਬਦਾਹ ਮਾਿਹ ਵਖਾਣੀਐ ਿਵਰਲਾ ਤ ਬੂ ਝੈ ਕੋਇ ॥
sabdaah maahi vakhaanee-ai virlaa t a booj hai ko-ay.
This is described in t he Shabads; only a few underst and t his!
ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਸੋਇ ॥੫॥
naanak vakhaanai baynt ee j al t hal mahee-al so-ay. | | 5| |
Nanak offers t his prayer t o t he One who pervades t he wat er, t he land and t he air.
| | 5| |

ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥
alaahu alakh agamm kaadar karanhaar kareem.
He is Allah, t he Unknowable, t he I naccessible, All-powerful and Merciful Creat or.
ਸਭ ਦੁ ਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥
sabh dunee aavan j aavnee mukaam ayk raheem. | | 6| |
All t he world comes and goes-only t he Merciful Lord is permanent . | | 6| |
ਮੁਕਾਮੁ ਿਤਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਜਸੁ ਿਸਿਸ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥
mukaam t is no aakhee-ai j is sis na hovee laykh.
Call permanent only t he One, who does not have dest iny inscribed upon His Forehead.
ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥
asmaan Dhart ee chalsee mukaam ohee ayk. | | 7| |
The sky and t he eart h shall pass away; He alone is permanent . | | 7| |
ਿਦਨ ਰਿਵ ਚਲੈ ਿਨਿਸ ਸਿਸ ਚਲੈ ਤਾਿਰਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥
din rav chalai nis sas chalai t aarikaa lakh palo-ay.
The day and t he sun shall pass away; t he night and t he moon shall pass away; t he
hundreds of t housands of st ars shall disappear.
ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥
mukaam ohee ayk hai naankaa sach bugo-ay. | | 8| | 17| |
He alone is permanent ; Nanak speaks t he Trut h. | | 8| | 17| |
ਮਹਲੇ ਪਿਹਲੇ ਸਤਾਰਹ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
mahlay pahilay sat aarah asat padee-aa.
Sevent een Asht apadees Of The First Mehl.
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ
sireeraag mehlaa 3 ghar 1 asat padee-aa
Siree Raag, Third Mehl, First House, Asht apadees:
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਕਪਾ ਕਰੇ ਭਗਿਤ ਕੀਜੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
gurmukh kirpaa karay bhagat keej ai bin gur bhagat na ho-ay.
By God's Grace, t he Gurmukh pract ices devot ion; wit hout t he Guru, t here is no
devot ional worship.
ਆਪੈ ਆਪੁ ਿਮਲਾਏ ਬੂ ਝੈ ਤਾ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕੋਇ ॥
aapai aap milaa-ay booj hai t aa nirmal hovai ko-ay.
One who merges his own self int o Him underst ands, and so becomes pure.
ਹਿਰ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੧॥
har j ee-o sachaa sachee banee sabad milaavaa ho-ay. | | 1| |
The Dear Lord is True, and True is t he Word of His Bani. Through t he Word of t he
Shabad, Union wit h Him is obt ained. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਿਤਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਿਗ ਆਇਆ ॥
bhaa-ee ray bhagt iheen kaahay j ag aa-i-aa.
O Siblings of Dest iny, wit hout devot ion, why have people even come int o t he world?
ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pooray gur kee sayv na keenee birt haa j anam gavaa-i-aa. | | 1| | rahaa-o.
They have not served t he Perfect Guru; t hey have wast ed t heir lives in vain.
| | 1| | Pause| |
ਆਪੇ ਹਿਰ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਏ ॥
aapay har j agj eevan daat aa aapay bakhas milaa-ay.
The Lord Himself, t he Life of t he World, is t he Giver. He Himself forgives, and unit es
us wit h Himself.
ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਿਕਆ ਵੇਚਾਰੇ ਿਕਆ ਕੋ ਆਿਖ ਸੁ ਣਾਏ ॥
j ee-a j ant ay ki-aa vaychaaray ki-aa ko aakh sunaa-ay.
What are t hese poor beings and creat ures? What can t hey speak and say?
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥
gurmukh aapay day vadi-aa-ee aapay sayv karaa-ay. | | 2| |
God Himself grant s glory t o t he Gurmukhs; He j oins t hem t o His Service. | | 2| |

ਦੇਿਖ ਕੁ ਟੰਬੁ ਮੋਿਹ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਨ ਜਾਈ ॥
daykh kut amb mohi lobhaanaa chaldi-aa naal na j aa-ee.
Beholding your family, you are lured away by emot ional at t achment , but when you
leave, t hey will not go wit h you.
Page 65
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਗੁ ਣ ਿਨਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਿਤਸ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
sat gur sayv gun niDhaan paa-i-aa t is kee keem na paa-ee.
Serving t he True Guru, I have found t he Treasure of Excellence. I t s value cannot be
est imat ed.
ਪਰਭੁ ਸਖਾ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥
parabh sakhaa har j ee-o mayraa ant ay ho-ay sakhaa-ee. | | 3| |
The Dear Lord God is my Best Friend. I n t he end, He shall be my Companion and
Support . | | 3| |
ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਮਨਮੁਿਖ ਪਿਤ ਗਵਾਈ ॥
pay-ee-arhai j agj eevan daat aa manmukh pat gavaa-ee.
I n t his world of my fat her's home, t he Great Giver is t he Life of t he World. The self-
willed manmukhs have lost t heir honor.
ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੋ ਮਗੁ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੇ ਠਉਰ ਨ ਕਾਈ ॥
bin sat gur ko mag na j aanai anDhay t ha-ur na kaa-ee.
Wit hout t he True Guru, no one knows t he Way. The blind find no place of rest .
ਹਿਰ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਮਿਨ ਨਹੀ ਵਿਸਆ ਅੰਿਤ ਗਇਆ ਪਛੁ ਤਾਈ ॥੪॥
har sukh-daat a man nahee vasi-aa ant ga-i-aa pachhut aa-ee. | | 4| |
I f t he Lord, t he Giver of Peace, does not dwell wit hin t he mind, t hen t hey shall depart
wit h regret in t he end. | | 4| |
ਪੇਈਅੜੈ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥
pay-ee-arhai j agj eevan daat aa gurmat man vasaa-i-aa.
I n t his world of my fat her's house, t hrough t he Guru's Teachings, I have cult ivat ed
wit hin my mind t he Great Giver, t he Life of t he World.

ਅਨਿਦਨੁ ਭਗਿਤ ਕਰਿਹ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁ ਕਾਇਆ ॥
an-din bhagat karahi din raat ee ha-umai moh chukaa-i-aa.
Night and day, performing devot ional worship, day and night , ego and emot ional
at t achment are removed.
ਿਜਸੁ ਿਸਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇਆ ॥੫॥
j is si-o raat aa t aiso hovai sachay sach samaa-i-aa. | | 5| |
And t hen, at t uned t o Him, we become like Him, t ruly absorbed in t he True One. | | 5| |
ਆਪੇ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਭਾਉ ਲਾਏ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਬੀਚਾਿਰ ॥
aapay nadar karay bhaa-o laa-ay gur sabdee beechaar.
Best owing His Glance of Grace, He gives us His Love, and we cont emplat e t he Word of
t he Guru's Shabad.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਐ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਉਮੈ ਿਤਰਸਨਾ ਮਾਿਰ ॥
sat gur sayvi-ai sahj oopj ai ha-umai t arisnaa maar.
Serving t he True Guru, int uit ive peace wells up, and ego and desire die.
ਹਿਰ ਗੁ ਣਦਾਤਾ ਸਦ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਚੁ ਰਿਖਆ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੬॥
har gundaat aa sad man vasai sach rakhi-aa ur Dhaar. | | 6| |
The Lord, t he Giver of Virt ue, dwells forever wit hin t he minds of t hose who keep Trut h
enshrined wit hin t heir heart s. | | 6| |
ਪਰਭੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਿਨਰਮਲਾ ਮਿਨ ਿਨਰਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
parabh mayraa sadaa nirmalaa man nirmal paa-i-aa j aa-ay.
My God is forever I mmaculat e and Pure; wit h a pure mind, He can be found.
ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਦੁ ਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥
naam niDhaan har man vasai ha-umai dukh sabh j aa-ay.
I f t he Treasure of t he Name of t he Lord abides wit hin t he mind, egot ism and pain are
t ot ally eliminat ed.
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁ ਣਾਇਆ ਹਉ ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੭॥
sat gur sabad sunaa-i-aa ha-o sad balihaarai j aa-o. | | 7| |
The True Guru has inst ruct ed me in t he Word of t he Shabad. I am forever a sacrifice
t o Him. | | 7| |

ਆਪਣੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥
aapnai man chit kahai kahaa-ay bin gur aap na j aa-ee.
Wit hin your own conscious mind, you may say anyt hing, but wit hout t he Guru,
selfishness and conceit are not eradicat ed.
ਹਿਰ ਜੀਉ ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਮੰਿਨ ਵਸਾਈ ॥
har j ee-o bhagat vachhal sukh-daat a kar kirpaa man vasaa-ee.
The Dear Lord is t he Lover of His devot ees, t he Giver of Peace. By His Grace, He
abides wit hin t he mind.
ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੁ ਰਿਤ ਦੇਇ ਪਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਦੇ ਵਿਡਆਈ ॥੮॥੧॥੧੮॥
naanak sobhaa surat day-ay parabh aapay gurmukh day vadi-aa-ee. | | 8| | 1| | 18| |
O Nanak, God blesses us wit h t he sublime awakening of consciousness; He Himself
grant s glorious great ness t o t he Gurmukh. | | 8| | 1| | 18| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਮਡੰਡੁ ਲਗੈ ਿਤਨ ਆਇ ॥
ha-umai karam kamaavday j amdand lagai t in aa-ay.
Those who go around act ing in egot ism are st ruck down by t he Messenger of Deat h
wit h his club.
ਿਜ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਨ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੧॥
j e sat gur sayvan say ubray har sayt ee liv laa-ay. | | 1| |
Those who serve t he True Guru are uplift ed and saved, in love wit h t he Lord. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
man ray gurmukh naam Dhi-aa-ay.
O mind, become Gurmukh, and medit at e on t he Naam, t he Name of t he Lord.
ਧੁਿਰ ਪੂ ਰਿਬ ਕਰਤੈ ਿਲਿਖਆ ਿਤਨਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dhur poorab kart ai likhi-aa t inaa gurmat naam samaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
Those who are so pre-dest ined by t he Creat or are absorbed int o t he Naam, t hrough
t he Guru's Teachings. | | 1| | Pause| |

ਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਤੀਿਤ ਨ ਆਵਈ ਨਾਿਮ ਨ ਲਾਗੋ ਭਾਉ ॥
vin sat gur part eet na aavee naam na laago bhaa-o.
Wit hout t he True Guru, fait h does not come, and love for t he Naam is not embraced.
ਸੁ ਪਨੈ ਸੁ ਖੁ ਨ ਪਾਵਈ ਦੁ ਖ ਮਿਹ ਸਵੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥
supnai sukh na paav-ee dukh meh savai samaa-ay. | | 2| |
Even in dreams, t hey find no peace; t hey sleep immersed in pain. | | 2| |
ਜੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਤੁ ਲੋਚੀਐ ਿਕਰਤੁ ਨ ਮੇਿਟਆ ਜਾਇ ॥
j ay har har keechai bahut lochee-ai kirat na mayt i-aa j aa-ay.
Even if you chant t he Name of t he Lord, Har, Har, wit h great longing, your past
act ions are st ill not erased.
ਹਿਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਿਨਆ ਸੇ ਭਗਤ ਪਏ ਦਿਰ ਥਾਇ ॥੩॥
har kaa bhaanaa bhagt ee mani-aa say bhagat pa-ay dar t haa-ay. | | 3| |
The Lord's devot ees surrender t o His Will; t hose devot ees are accept ed at His Door.
| | 3| |
ਗੁ ਰੁ ਸਬਦੁ ਿਦੜਾਵੈ ਰੰਗ ਿਸਉ ਿਬਨੁ ਿਕਰਪਾ ਲਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
gur sabad dirhaavai rang si-o bin kirpaa la-i-aa na j aa-ay.
The Guru has lovingly implant ed t he Word of His Shabad wit hin me. Wit hout His
Grace, it cannot be at t ained.
ਜੇ ਸਉ ਅੰਿਮਰਤੁ ਨੀਰੀਐ ਭੀ ਿਬਖੁ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਧਾਇ ॥੪॥
j ay sa-o amrit neeree-ai bhee bikh fal laagai Dhaa-ay. | | 4| |
Even if t he poisonous plant is wat ered wit h ambrosial nect ar a hundred t imes, it will
st ill bear poisonous fruit . | | 4| |
ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਿਨਰਮਲੇ ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
say j an sachay nirmalay j in sat gur naal pi-aar.
Those humble beings who are in love wit h t he True Guru are pure and t rue.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਕਮਾਵਦੇ ਿਬਖੁ ਹਉਮੈ ਤਿਜ ਿਵਕਾਰੁ ॥੫॥
sat gur kaa bhaanaa kamaavday bikh ha-umai t aj vikaar. | | 5| |
They act in harmony wit h t he Will of t he True Guru; t hey shed t he poison of ego and
corrupt ion. | | 5| |

ਮਨਹਿਠ ਿਕਤੈ ਉਪਾਇ ਨ ਛੂਟੀਐ ਿਸਿਮਰਿਤ ਸਾਸਤਰ ਸੋਧਹੁ ਜਾਇ ॥
manhat h kit ai upaa-ay na chhoot ee-ai simrit saast ar soDhhu j aa-ay.
Act ing in st ubborn-mindedness, no one is saved; go and st udy t he Simrit ees and t he
Shaast ras.
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਸਾਧੂ ਉਬਰੇ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੬॥
mil sangat saaDhoo ubray gur kaa sabad kamaa-ay. | | 6| |
Joining t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, and pract icing t he Shabads of t he
Guru, you shall be saved. | | 6| |
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
har kaa naam niDhaan hai j is ant na paaraavaar.
The Name of t he Lord is t he Treasure, which has no end or limit at ion.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਈ ਸੋਹਦੇ ਿਜਨ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥੭॥
gurmukh say-ee sohday j in kirpaa karay kart aar. | | 7| |
The Gurmukhs are beaut eous; t he Creat or has blessed t hem wit h His Mercy. | | 7| |
ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂ ਜਾ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
naanak daat aa ayk hai dooj aa a-or na ko-ay.
O Nanak, t he One Lord alone is t he Giver; t here is no ot her at all.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੮॥੨॥੧੯॥
gur parsaadee paa-ee-ai karam paraapat ho-ay. | | 8| | 2| | 19| |
By Guru's Grace, He is obt ained. By His Mercy, He is found. | | 8| | 2| | 19| |
Page 66
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਪੰਖੀ ਿਬਰਿਖ ਸੁ ਹਾਵੜਾ ਸਚੁ ਚੁ ਗੈ ਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
pankhee birakh suhaavrhaa sach chugai gur bhaa-ay.
The soul-bird in t he beaut iful t ree of t he body pecks at Trut h, wit h love for t he Guru.

ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਿਜ ਰਹੈ ਉਡੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
har ras peevai sahj rahai udai na aavai j aa-ay.
She drinks in t he Sublime Essence of t he Lord, and abides in int uit ive ease; she does
not fly around coming and going.
ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇ ॥੧॥
nij ghar vaasaa paa-i-aa har har naam samaa-ay. | | 1| |
She obt ains her home wit hin her own heart ; she is absorbed int o t he Name of t he
Lord, Har, Har. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਗੁ ਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
man ray gur kee kaar kamaa-ay.
O mind, work t o serve t he Guru.
ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਿਹ ਤਾ ਅਨਿਦਨੁ ਰਾਚਿਹ ਹਿਰ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kai bhaanai j ay chaleh t aa an-din raacheh har naa-ay. | | 1| | rahaa-o.
I f you walk in harmony wit h t he Guru's Will, you shall remain immersed in t he Lord's
Name, night and day. | | 1| | Pause| |
ਪੰਖੀ ਿਬਰਖ ਸੁ ਹਾਵੜੇ ਊਡਿਹ ਚਹੁ ਿਦਿਸ ਜਾਿਹ ॥
pankhee birakh suhaavrhay oodeh chahu dis j aahi.
The birds in t he beaut iful t rees fly around in all four direct ions.
ਜੇਤਾ ਊਡਿਹ ਦੁ ਖ ਘਣੇ ਿਨਤ ਦਾਝਿਹ ਤੈ ਿਬਲਲਾਿਹ ॥
j ayt aa oodeh dukh ghanay nit daaj heh t ai billaahi.
The more t hey fly around, t he more t hey suffer; t hey burn and cry out in pain.
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪਈ ਨਾ ਅੰਿਮਰਤ ਫਲ ਪਾਿਹ ॥੨॥
bin gur mahal na j aap-ee naa amrit fal paahi. | | 2| |
Wit hout t he Guru, t hey do not find t he Mansion of t he Lord's Presence, and t hey do
not obt ain t he Ambrosial Fruit . | | 2| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬਰਹਮੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਾਚੈ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
gurmukh barahm haree-aavlaa saachai sahj subhaa-ay.
The Gurmukh is like God's t ree, always green, blessed wit h t he Sublime Love of t he
True One, wit h int uit ive peace and poise.

ਸਾਖਾ ਤੀਿਨ ਿਨਵਾਰੀਆ ਏਕ ਸਬਿਦ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
saakhaa t een nivaaree-aa ayk sabad liv laa-ay.
He cut s off t he t hree branches of t he t hree qualit ies, and embraces love for t he One
Word of t he Shabad.
ਅੰਿਮਰਤ ਫਲੁ ਹਿਰ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਖਵਾਇ ॥੩॥
amrit fal har ayk hai aapay day-ay khavaa-ay. | | 3| |
The Lord alone is t he Ambrosial Fruit ; He Himself gives it t o us t o eat . | | 3| |
ਮਨਮੁਖ ਊਭੇ ਸੁ ਿਕ ਗਏ ਨਾ ਫਲੁ ਿਤੰਨਾ ਛਾਉ ॥
manmukh oobhay suk ga-ay naa fal t innaa chhaa-o.
The self-willed manmukhs st and t here and dry up; t hey do not bear any fruit , and
t hey do not provide any shade.
ਿਤੰਨਾ ਪਾਿਸ ਨ ਬੈਸੀਐ ਓਨਾ ਘਰੁ ਨ ਿਗਰਾਉ ॥
t innaa paas na baisee-ai onaa ghar na giraa-o.
Don't even bot her t o sit near t hem-t hey have no home or village.
ਕਟੀਅਿਹ ਤੈ ਿਨਤ ਜਾਲੀਅਿਹ ਓਨਾ ਸਬਦੁ ਨ ਨਾਉ ॥੪॥
kat ee-ah t ai nit j aalee-ah onaa sabad na naa-o. | | 4| |
They are cut down and burnt each day; t hey have neit her t he Shabad, nor t he Lord's
Name. | | 4| |
ਹੁ ਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਿਫਰਾਉ ॥
hukmay karam kamaavnay pa-i-ai kirat firaa-o.
According t o t he Lord's Command, people perform t heir act ions; t hey wander around,
driven by t he karma of t heir past act ions.
ਹੁ ਕਮੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣਾ ਜਹ ਭੇਜਿਹ ਤਹ ਜਾਉ ॥
hukmay darsan daykh-naa j ah bhayj eh t ah j aa-o.
By t he Lord's Command, t hey behold t he Blessed Vision of His Darshan. Wherever He
sends t hem, t here t hey go.
ਹੁ ਕਮੇ ਹਿਰ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਹੁ ਕਮੇ ਸਿਚ ਸਮਾਉ ॥੫॥
hukmay har har man vasai hukmay sach samaa-o. | | 5| |
By His Command, t he Lord, Har, Har, abides wit hin our minds; by His Command we
merge in Trut h. | | 5| |

ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਜਾਣਿਹ ਬਪੁ ੜੇ ਭੂ ਲੇ ਿਫਰਿਹ ਗਵਾਰ ॥
hukam na j aaneh bapurhay bhoolay fireh gavaar.
The wret ched fools do not know t he Lord's Will; t hey wander around making mist akes.
ਮਨਹਿਠ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਿਨਤ ਿਨਤ ਹੋਿਹ ਖੁਆਰੁ ॥
manhat h karam kamaavday nit nit hohi khu-aar.
They go about t heir business st ubborn-mindedly; t hey are disgraced forever and ever.
ਅੰਤਿਰ ਸ!ਿਤ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਸਿਚ ਲਗੈ ਿਪਆਰੁ ॥੬॥
ant ar saa
N
t na aavee naa sach lagai pi-aar. | | 6| |
I nner peace does not come t o t hem; t hey do not embrace love for t he True Lord. | | 6| |
ਗੁ ਰਮੁਖੀਆ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
gurmukhee-aa muh sohnay gur kai hayt pi-aar.
Beaut iful are t he faces of t he Gurmukhs, who bear love and affect ion for t he Guru.
ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਸਿਚ ਰਤੇ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸਿਚਆਰ ॥
sachee bhagt ee sach rat ay dar sachai sachiaar.
Through t rue devot ional worship, t hey are at t uned t o Trut h; at t he True Door, t hey
are found t o be t rue.
ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਸਭ ਕੁ ਲ ਕਾ ਕਰਿਹ ਉਧਾਰੁ ॥੭॥
aa-ay say parvaan hai sabh kul kaa karahi uDhaar. | | 7| |
Blessed is t heir coming int o being; t hey redeem all t heir ancest ors. | | 7| |
ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਨਦਰੀ ਬਾਹਿਰ ਨ ਕੋਇ ॥
sabh nadree karam kamaavday nadree baahar na ko-ay.
All do t heir deeds under t he Lord's Glance of Grace; no one is beyond His Vision.
ਜੈਸੀ ਨਦਿਰ ਕਿਰ ਦੇਖੈ ਸਚਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੋ ਹੋਇ ॥
j aisee nadar kar daykhai sachaa t aisaa hee ko ho-ay.
According t o t he Glance of Grace wit h which t he True Lord beholds us, so do we
become.
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਵਡਾਈਆ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੮॥੩॥੨੦॥
naanak naam vadaa-ee-aa karam paraapat ho-ay. | | 8| | 3| | 20| |
O Nanak, t he Glorious Great ness of t he Naam, t he Name of t he Lord, is received only
by His Mercy. | | 8| | 3| | 20| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨਮੁਿਖ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai manmukh booj h na paa-ay.
The Gurmukhs medit at e on t he Naam; t he self-willed manmukhs do not underst and.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਹਿਰ ਵਿਸਆ ਮਿਨ ਆਇ ॥
gurmukh sadaa mukh ooj lay har vasi-aa man aa-ay.
The faces of t he Gurmukhs are always radiant ; t he Lord has come t o dwell wit hin t heir
minds.
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁ ਖੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥
sehj ay hee sukh paa-ee-ai sehj ay rahai samaa-ay. | | 1| |
Through int uit ive underst anding t hey are at peace, and t hrough int uit ive
underst anding t hey remain absorbed in t he Lord. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਿਨ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray daasan daasaa ho-ay.
O Siblings of Dest iny, be t he slaves of t he Lord's slaves.
ਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁ ਰ ਭਗਿਤ ਹੈ ਿਵਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kee sayvaa gur bhagat hai virlaa paa-ay ko-ay. | | 1| | rahaa-o.
Service t o t he Guru is worship of t he Guru. How rare are t hose who obt ain it !
| | 1| | Pause| |
ਸਦਾ ਸੁ ਹਾਗੁ ਸੁ ਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚਲਿਹ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਇ ॥
sadaa suhaag suhaaganee j ay chaleh sat gur bhaa-ay.
The happy soul-bride is always wit h her Husband Lord, if she walks in harmony wit h
t he Will of t he True Guru.
ਸਦਾ ਿਪਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥
sadaa pir nihchal paa-ee-ai naa oh marai na j aa-ay.
She at t ains her Et ernal, Ever-st able Husband, who never dies or goes away.

ਸਬਿਦ ਿਮਲੀ ਨਾ ਵੀਛੁ ੜੈ ਿਪਰ ਕੈ ਅੰਿਕ ਸਮਾਇ ॥੨॥
sabad milee naa veechhurhai pir kai ank samaa-ay. | | 2| |
Unit ed wit h t he Word of t he Shabad, she shall not be separat ed again. She is
immersed in t he Lap of her Beloved. | | 2| |
ਹਿਰ ਿਨਰਮਲੁ ਅਿਤ ਊਜਲਾ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
har nirmal at ooj laa bin gur paa-i-aa na j aa-ay.
The Lord is I mmaculat e and Radiant ly Bright ; wit hout t he Guru, He cannot be found.
ਪਾਠੁ ਪੜੈ ਨਾ ਬੂ ਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥
paat h parhai naa booj h-ee bhaykhee bharam bhulaa-ay.
He cannot be underst ood by reading script ures; t he deceit ful pret enders are deluded
by doubt .
ਗੁ ਰਮਤੀ ਹਿਰ ਸਦਾ ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਸਮਾਇ ॥੩॥
gurmat ee har sadaa paa-i-aa rasnaa har ras samaa-ay. | | 3| |
Through t he Guru's Teachings, t he Lord is always found, and t he t ongue is permeat ed
wit h t he Sublime Essence of t he Lord. | | 3| |
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁ ਕਾਇਆ ਗੁ ਰਮਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
maa-i-aa moh chukaa-i-aa gurmat ee sahj subhaa-ay.
Emot ional at t achment t o Maya is shed wit h int uit ive ease, t hrough t he Guru's
Teachings.
Page 67
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਦੁ ਖੀਆ ਿਫਰੈ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ ॥
bin sabdai j ag dukhee-aa firai manmukhaa no ga-ee khaa-ay.
Wit hout t he Shabad, t he world wanders lost in pain. The self-willed manmukh is
consumed.
ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਸਬਦੇ ਸਿਚ ਸਮਾਇ ॥੪॥
sabday naam Dhi-aa-ee-ai sabday sach samaa-ay. | | 4| |
Through t he Shabad, medit at e on t he Naam; t hrough t he Shabad, you shall merge in
Trut h. | | 4| |

ਮਾਇਆ ਭੂ ਲੇ ਿਸਧ ਿਫਰਿਹ ਸਮਾਿਧ ਨ ਲਗੈ ਸੁ ਭਾਇ ॥
maa-i-aa bhoolay siDh fireh samaaDh na lagai subhaa-ay.
The Siddhas wander around, deluded by Maya; t hey are not absorbed in t he Samaadhi
of t he Lord's Sublime Love.
ਤੀਨੇ ਲੋਅ ਿਵਆਪਤ ਹੈ ਅਿਧਕ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥
t eenay lo-a vi-aapat hai aDhik rahee lapt aa-ay.
The t hree worlds are permeat ed by Maya; t hey are t ot ally covered by it .
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁ ਿਬਧਾ ਮਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥
bin gur mukat na paa-ee-ai naa dubiDhaa maa-i-aa j aa-ay. | | 5| |
Wit hout t he Guru, liberat ion is not at t ained, and t he double-mindedness of Maya does
not go away. | | 5| |
ਮਾਇਆ ਿਕਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਿਕਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
maa-i-aa kis no aakhee-ai ki-aa maa-i-aa karam kamaa-ay.
What is called Maya? What does Maya do?
ਦੁ ਿਖ ਸੁ ਿਖ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
dukh sukh ayhu j ee-o baDh hai ha-umai karam kamaa-ay.
These beings are bound by pleasure and pain; t hey do t heir deeds in egot ism.
ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂ ਕਈ ਨਾ ਿਵਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥
bin sabdai bharam na chook-ee naa vichahu ha-umai j aa-ay. | | 6| |
Wit hout t he Shabad, doubt is not dispelled, and egot ism is not eliminat ed from wit hin.
| | 6| |
ਿਬਨੁ ਪਰੀਤੀ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਵਈ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥
bin pareet ee bhagat na hova-ee bin sabdai t haa-ay na paa-ay.
Wit hout love, t here is no devot ional worship. Wit hout t he Shabad, no one finds
accept ance.
ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭਰਮੁ ਜਾਇ ॥
sabday ha-umai maaree-ai maa-i-aa kaa bharam j aa-ay.
Through t he Shabad, egot ism is conquered and subdued, and t he illusion of Maya is
dispelled.

ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥੭॥
naam padaarat h paa-ee-ai gurmukh sahj subhaa-ay. | | 7| |
The Gurmukh obt ains t he Treasure of t he Naam wit h int uit ive ease. | | 7| |
ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਗੁ ਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਣ ਭਗਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
bin gur gun na j aapnee bin gun bhagat na ho-ay.
Wit hout t he Guru, one's virt ues do not shine fort h; wit hout virt ue, t here is no
devot ional worship.
ਭਗਿਤ ਵਛਲੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਹਿਜ ਿਮਿਲਆ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥
bhagat vachhal har man vasi-aa sahj mili-aa parabh so-ay.
The Lord is t he Lover of His devot ees; He abides wit hin t heir minds. They meet t hat
God wit h int uit ive ease.
ਨਾਨਕ ਸਬਦੇ ਹਿਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੮॥੪॥੨੧॥
naanak sabday har salaahee-ai karam paraapat ho-ay. | | 8| | 4| | 21| |
O Nanak, t hrough t he Shabad, praise t he Lord. By His Grace, He is obt ained.
| | 8| | 4| | 21| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪਰਿਭ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਏ ॥
maa-i-aa moh mayrai parabh keenaa aapay bharam bhulaa-ay.
Emot ional at t achment t o Maya is creat ed by my God; He Himself misleads us t hrough
illusion and doubt .
ਮਨਮੁਿਖ ਕਰਮ ਕਰਿਹ ਨਹੀ ਬੂ ਝਿਹ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥
manmukh karam karahi nahee booj heh birt haa j anam gavaa-ay.
The self-willed manmukhs perform t heir act ions, but t hey do not underst and; t hey
wast e away t heir lives in vain.
ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਚਾਨਣੁ ਕਰਿਮ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਏ ॥੧॥
gurbaanee is j ag meh chaanan karam vasai man aa-ay. | | 1| |
Gurbani is t he Light t o illuminat e t his world; by His Grace, it comes t o abide wit hin t he
mind. | | 1| |

ਮਨ ਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁ ਖੁ ਹੋਇ ॥
man ray naam j apahu sukh ho-ay.
O mind, chant t he Naam, t he Name of t he Lord, and find peace.
ਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਹਿਜ ਿਮਲੈ ਪਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooraa salaahee-ai sahj milai parabh so-ay. | | 1| | rahaa-o.
Praising t he Perfect Guru, you shall easily meet wit h t hat God. | | 1| | Pause| |
ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਿਗਆ ਹਿਰ ਚਰਣੀ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
bharam ga-i-aa bha-o bhaagi-aa har charnee chit laa-ay.
Doubt depart s, and fear runs away, when you focus your consciousness on t he Lord's
Feet .
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਹਿਰ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
gurmukh sabad kamaa-ee-ai har vasai man aa-ay.
The Gurmukh pract ices t he Shabad, and t he Lord comes t o dwell wit hin t he mind.
ਘਿਰ ਮਹਿਲ ਸਿਚ ਸਮਾਈਐ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸਕੈ ਖਾਇ ॥੨॥
ghar mahal sach samaa-ee-ai j amkaal na sakai khaa-ay. | | 2| |
I n t he mansion of t he home wit hin t he self, we merge in Trut h, and t he Messenger of
Deat h cannot devour us. | | 2| |
ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜ`ਲਾਹਾ ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਤੇ ਗਿਤ ਪਾਈ ॥
naamaa chheebaa kabeer j olaahaa pooray gur t ay gat paa-ee.
Naam Dayv t he print er, and Kabeer t he weaver, obt ained salvat ion t hrough t he
Perfect Guru.
ਬਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਿਹ ਹਉਮੈ ਜਾਿਤ ਗਵਾਈ ॥
barahm kay bayt ay sabad pachhaaneh ha-umai j aat gavaa-ee.
Those who know God and recognize His Shabad lose t heir ego and class
consciousness.
ਸੁ ਿਰ ਨਰ ਿਤਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਹ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ॥੩॥
sur nar t in kee banee gaavahi ko-ay na mayt ai bhaa-ee. | | 3| |
Their Banis are sung by t he angelic beings, and no one can erase t hem, O Siblings of
Dest iny! | | 3| |

ਦੈਤ ਪੁ ਤੁ ਕਰਮ ਧਰਮ ਿਕਛੁ ਸੰਜਮ ਨ ਪੜੈ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ॥
dait put karam Dharam kichh sanj am na parhai dooj aa bhaa-o na j aanai.
The demon's son Prahlaad had not read about religious rit uals or ceremonies,
aust erit y or self-discipline; he did not know t he love of dualit y.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਭੇਿਟਐ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅਨਿਦਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥
sat gur bhayt i-ai nirmal ho-aa an-din naam vakhaanai.
Upon meet ing wit h t he True Guru, he became pure; night and day, he chant ed t he
Naam, t he Name of t he Lord.
ਏਕੋ ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾਉ ਬੂ ਝੈ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੪॥
ayko parhai ayko naa-o booj hai dooj aa avar na j aanai. | | 4| |
He read only of t he One and he underst ood only t he One Name; he knew no ot her at
all. | | 4| |
ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜੋਗੀ ਸੰਿਨਆਸੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਏ ॥
khat darsan j ogee sani-aasee bin gur bharam bhulaa-ay.
The followers of t he six different life-st yles and world-views, t he Yogis and t he
Sanyaasees have gone ast ray in doubt wit hout t he Guru.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਹ ਤਾ ਗਿਤ ਿਮਿਤ ਪਾਵਿਹ ਹਿਰ ਜੀਉ ਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥
sat gur sayveh t aa gat mit paavahi har j ee-o man vasaa-ay.
I f t hey serve t he True Guru, t hey find t he st at e of salvat ion; t hey enshrine t he Dear
Lord wit hin t heir minds.
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਗੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥੫॥
sachee banee si-o chit laagai aavan j aan rahaa-ay. | | 5| |
They focus t heir consciousness on t he True Bani, and t heir comings and goings in
reincarnat ion are over. | | 5| |
ਪੰਿਡਤ ਪਿੜ ਪਿੜ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਿਹ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਏ ॥
pandit parh parh vaad vakaaneh bin gur bharam bhulaa-ay.
The Pandit s, t he religious scholars, read and argue and st ir up cont roversies, but
wit hout t he Guru, t hey are deluded by doubt .

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਿਬਨੁ ਸਬਦੈ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥
lakh cha-oraaseeh fayr pa-i-aa bin sabdai mukat na paa-ay.
They wander around t he cycle of 8.4 million reincarnat ions; wit hout t he Shabad, t hey
do not at t ain liberat ion.
ਜਾ ਨਾਉ ਚੇਤੈ ਤਾ ਗਿਤ ਪਾਏ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਏ ॥੬॥
j aa naa-o chayt ai t aa gat paa-ay j aa sat gur mayl milaa-ay. | | 6| |
But when t hey remember t he Name, t hen t hey at t ain t he st at e of salvat ion, when t he
True Guru unit es t hem in Union. | | 6| |
ਸਤਸੰਗਿਤ ਮਿਹ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਮਲੈ ਸੁ ਭਾਏ ॥
sat sangat meh naam har upj ai j aa sat gur milai subhaa-ay.
I n t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, t he Name of t he Lord wells up, when t he
True Guru unit es us in His Sublime Love.
Page 68
ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ਚਲਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭਾਏ ॥
man t an arpee aap gavaa-ee chalaa sat gur bhaa-ay.
I offer my mind and body, and I renounce my selfishness and conceit ; I walk in
Harmony wit h t he Will of t he True Guru.
ਸਦ ਬਿਲਹਾਰੀ ਗੁ ਰ ਅਪੁ ਨੇ ਿਵਟਹੁ ਿਜ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥੭॥
sad balihaaree gur apunay vit ahu j e har sayt ee chit laa-ay. | | 7| |
I am forever a sacrifice t o my Guru, who has at t ached my consciousness t o t he Lord.
| | 7| |
ਸੋ ਬਰਾਹਮਣੁ ਬਰਹਮੁ ਜੋ ਿਬੰਦੇ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
so baraahman barahm j o binday har sayt ee rang raat aa.
He alone is a Brahmin, who knows t he Lord Brahma, and is at t uned t o t he Love of t he
Lord.
ਪਰਭੁ ਿਨਕਿਟ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਵਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥
parabh nikat vasai sabhnaa ghat ant ar gurmukh virlai j aat aa.
God is close at hand; He dwells deep wit hin t he heart s of all. How rare are t hose who,
as Gurmukh, know Him.

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਮਲੈ ਵਿਡਆਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਪਛਾਤਾ ॥੮॥੫॥੨੨॥
naanak naam milai vadi-aa-ee gur kai sabad pachhaat aa. | | 8| | 5| | 22| |
O Nanak, t hrough t he Naam, great ness is obt ained; t hrough t he Word of t he Guru's
Shabad, He is realized. | | 8| | 5| | 22| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਸਹਜੈ ਨੋ ਸਭ ਲੋਚਦੀ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
sahj ai no sabh lochdee bin gur paa-i-aa na j aa-ay.
Everyone longs t o be cent ered and balanced, but wit hout t he Guru, no one can.
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਜੋਤਕੀ ਥਕੇ ਭੇਖੀ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥
parh parh pandit j ot kee t hakay bhaykhee bharam bhulaa-i.
The Pandit s and t he ast rologers read and read unt il t hey grow weary, while t he
fanat ics are deluded by doubt .
ਗੁ ਰ ਭੇਟੇ ਸਹਜੁ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੧॥
gur bhayt ay sahj paa-i-aa aapnee kirpaa karay raj aa-ay. | | 1| |
Meet ing wit h t he Guru, int uit ive balance is obt ained, when God, in His Will, grant s His
Grace. | | 1| |
ਭਾਈ ਰੇ ਗੁ ਰ ਿਬਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gur bin sahj na ho-ay.
O Siblings of Dest iny, wit hout t he Guru, int uit ive balance is not obt ained.
ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਸਹਜੁ ਊਪਜੈ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sabdai hee t ay sahj oopj ai har paa-i-aa sach so-ay. | | 1| | rahaa-o.
Through t he Word of t he Shabad, int uit ive peace and poise wells up, and t hat True
Lord is obt ained. | | 1| | Pause| |
ਸਹਜੇ ਗਾਿਵਆ ਥਾਇ ਪਵੈ ਿਬਨੁ ਸਹਜੈ ਕਥਨੀ ਬਾਿਦ ॥
sehj ay gaavi-aa t haa-ay pavai bin sahj ai kat hnee baad.
That which is sung int uit ively is accept able; wit hout t his int uit ion, all chant ing is
useless.

ਸਹਜੇ ਹੀ ਭਗਿਤ ਊਪਜੈ ਸਹਿਜ ਿਪਆਿਰ ਬੈਰਾਿਗ ॥
sehj ay hee bhagat oopj ai sahj pi-aar bairaag.
I n t he st at e of int uit ive balance, devot ion wells up. I n int uit ive balance, love is
balanced and det ached.
ਸਹਜੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁ ਖ ਸਾਿਤ ਹੋਇ ਿਬਨੁ ਸਹਜੈ ਜੀਵਣੁ ਬਾਿਦ ॥੨॥
sahj ai hee t ay sukh saat ho-ay bin sahj ai j eevan baad. | | 2| |
I n t he st at e of int uit ive balance, peace and t ranquilit y are produced. Wit hout int uit ive
balance, life is useless. | | 2| |
ਸਹਿਜ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਿਧ ਲਗਾਇ ॥
sahj saalaahee sadaa sadaa sahj samaaDh lagaa-ay.
I n t he st at e of int uit ive balance, praise t he Lord forever and ever. Wit h int uit ive ease,
embrace Samaadhi.
ਸਹਜੇ ਹੀ ਗੁ ਣ ਊਚਰੈ ਭਗਿਤ ਕਰੇ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
sehj ay hee gun oochrai bhagat karay liv laa-ay.
I n t he st at e of int uit ive balance, chant His Glories, lovingly absorbed in devot ional
worship.
ਸਬਦੇ ਹੀ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਰਸਨਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਖਾਇ ॥੩॥
sabday hee har man vasai rasnaa har ras khaa-ay. | | 3| |
Through t he Shabad, t he Lord dwells wit hin t he mind, and t he t ongue t ast es t he
Sublime Essence of t he Lord. | | 3| |
ਸਹਜੇ ਕਾਲੁ ਿਵਡਾਿਰਆ ਸਚ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥
sehj ay kaal vidaari-aa sach sarnaa-ee paa-ay.
I n t he poise of int uit ive balance, deat h is dest royed, ent ering t he Sanct uary of t he
True One.
ਸਹਜੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
sehj ay har naam man vasi-aa sachee kaar kamaa-ay.
I nt uit ively balanced, t he Name of t he Lord dwells wit hin t he mind, pract icing t he
lifest yle of Trut h.

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਿਜਨੀ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਇ ॥੪॥
say vadbhaagee j inee paa-i-aa sehj ay rahay samaa-ay. | | 4| |
Those who have found Him are very fort unat e; t hey remain int uit ively absorbed in
Him. | | 4| |
ਮਾਇਆ ਿਵਿਚ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਮਾਇਆ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
maa-i-aa vich sahj na oopj ai maa-i-aa dooj ai bhaa-ay.
Wit hin Maya, t he poise of int uit ive balance is not produced. Maya leads t o t he love of
dualit y.
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਜਲੈ ਜਲਾਇ ॥
manmukh karam kamaavnay ha-umai j alai j alaa-ay.
The self-willed manmukhs perform religious rit uals, but t hey are burnt down by t heir
selfishness and conceit .
ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂ ਕਈ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੫॥
j aman maran na chook-ee fir fir aavai j aa-ay. | | 5| |
Their birt hs and deat hs do not cease; over and over again, t hey come and go in
reincarnat ion. | | 5| |
ਿਤਰਹੁ ਗੁ ਣਾ ਿਵਿਚ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਈਐ ਤਰੈ ਗੁ ਣ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇ ॥
t arihu gunaa vich sahj na paa-ee-ai t arai gun bharam bhulaa-ay.
I n t he t hree qualit ies, int uit ive balance is not obt ained; t he t hree qualit ies lead t o
delusion and doubt .
ਪੜੀਐ ਗੁ ਣੀਐ ਿਕਆ ਕਥੀਐ ਜਾ ਮੁੰਢਹੁ ਘੁ ਥਾ ਜਾਇ ॥
parhee-ai gunee-ai ki-aa kat hee-ai j aa mundhhu ghut haa j aa-ay.
What is t he point of reading, st udying and debat ing, if one loses his root s?
ਚਉਥੇ ਪਦ ਮਿਹ ਸਹਜੁ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੬॥
cha-ut hay pad meh sahj hai gurmukh palai paa-ay. | | 6| |
I n t he fourt h st at e, t here is int uit ive balance; t he Gurmukhs gat her it in. | | 6| |
ਿਨਰਗੁ ਣ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
nirgun naam niDhaan hai sehj ay soj hee ho-ay.
The Naam, t he Name of t he Formless Lord, is t he t reasure. Through int uit ive balance,
underst anding is obt ained.

ਗੁ ਣਵੰਤੀ ਸਾਲਾਿਹਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
gunvant ee salaahi-aa sachay sachee so-ay.
The virt uous praise t he True One; t heir reput at ion is t rue.
ਭੁ ਿਲਆ ਸਹਿਜ ਿਮਲਾਇਸੀ ਸਬਿਦ ਿਮਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੭॥
bhuli-aa sahj milaa-isee sabad milaavaa ho-ay. | | 7| |
The wayward are unit ed wit h God t hrough int uit ive balance; t hrough t he Shabad,
union is obt ained. | | 7| |
ਿਬਨੁ ਸਹਜੈ ਸਭੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁ ਬਾਰੁ ॥
bin sahj ai sabh anDh hai maa-i-aa moh gubaar.
Wit hout int uit ive balance, all are blind. Emot ional at t achment t o Maya is ut t er
darkness.
ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਅਪਾਿਰ ॥
sehj ay hee soj hee pa-ee sachai sabad apaar.
I n int uit ive balance, underst anding of t he True, I nfinit e Shabad is obt ained.
ਆਪੇ ਬਖਿਸ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਪੂ ਰੇ ਗੁ ਰ ਕਰਤਾਿਰ ॥੮॥
aapay bakhas milaa-i-an pooray gur kart aar. | | 8| |
Grant ing forgiveness, t he Perfect Guru unit es us wit h t he Creat or. | | 8| |
ਸਹਜੇ ਅਿਦਸਟੁ ਪਛਾਣੀਐ ਿਨਰਭਉ ਜੋਿਤ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥
sehj ay adisat pachhaanee-ai nirbha-o j ot nirankaar.
I n int uit ive balance, t he Unseen is recognized-t he Fearless, Luminous, Formless Lord.
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲਾਵਣਹਾਰੁ ॥
sabhnaa j ee-aa kaa ik daat aa j ot ee j ot milaavanhaar.
There is only t he One Giver of all beings. He blends our light wit h His Light .
ਪੂ ਰੈ ਸਬਿਦ ਸਲਾਹੀਐ ਿਜਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੯॥
poorai sabad salaahee-ai j is daa ant na paaraavaar. | | 9| |
So praise God t hrough t he Perfect Word of His Shabad; He has no end or limit at ion.
| | 9| |

ਿਗਆਨੀਆ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਹਿਜ ਕਰਿਹ ਵਾਪਾਰੁ ॥
gi-aanee-aa kaa Dhan naam hai sahj karahi vaapaar.
Those who are wise t ake t he Naam as t heir wealt h; wit h int uit ive ease, t hey t rade
wit h Him.
ਅਨਿਦਨੁ ਲਾਹਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਲੈਿਨ ਅਖੁਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥
an-din laahaa har naam lain akhut bharay bhandaar.
Night and day, t hey receive t he Profit of t he Lord's Name, which is an inexhaust ible
and over-flowing t reasure.
ਨਾਨਕ ਤੋਿਟ ਨ ਆਵਈ ਦੀਏ ਦੇਵਣਹਾਿਰ ॥੧੦॥੬॥੨੩॥
naanak t ot na aavee dee-ay dayvanhaar. | | 10| | 6| | 23| |
O Nanak, when t he Great Giver gives, not hing at all is lacking. | | 10| | 6| | 23| |
Page 69
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਫੇਰੁ ਨ ਪਵੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖੁ ਜਾਇ ॥
sat gur mili-ai fayr na pavai j anam maran dukh j aa-ay.
Meet ing wit h t he True Guru, you shall not have t o go t hrough t he cycle of
reincarnat ion again; t he pains of birt h and deat h will be t aken away.
ਪੂ ਰੈ ਸਬਿਦ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥
poorai sabad sabh soj hee ho-ee har naamai rahai samaa-ay. | | 1| |
Through t he Perfect Word of t he Shabad, all underst anding is obt ained; remain
absorbed in t he Name of t he Lord. | | 1| |
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥
man mayray sat gur si-o chit laa-ay.
O my mind, focus your consciousness on t he True Guru.
ਿਨਰਮਲੁ ਨਾਮੁ ਸਦ ਨਵਤਨੋ ਆਿਪ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
nirmal naam sad navt ano aap vasai man aa-ay. | | 1| | rahaa-o.
The I mmaculat e Naam it self, ever-fresh, comes t o abide wit hin t he mind. | | 1| | Pause| |

ਹਿਰ ਜੀਉ ਰਾਖਹੁ ਅਪੁ ਨੀ ਸਰਣਾਈ ਿਜਉ ਰਾਖਿਹ ਿਤਉ ਰਹਣਾ ॥
har j ee-o raakho apunee sarnaa-ee j i-o raakhahi t i-o rahnaa.
O Dear Lord, please prot ect and preserve me in Your Sanct uary. As You keep me, so
do I remain.
ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੨॥
gur kai sabad j eevat marai gurmukh bhavj al t arnaa. | | 2| |
Through t he Word of t he Guru's Shabad, t he Gurmukh remains dead while yet alive,
and swims across t he t errifying world-ocean. | | 2| |
ਵਡੈ ਭਾਿਗ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਗੁ ਰਮਿਤ ਸਬਿਦ ਸੁ ਹਾਈ ॥
vadai bhaag naa-o paa-ee-ai gurmat sabad suhaa-ee.
By great good fort une, t he Name is obt ained. Following t he Guru's Teachings, t hrough
t he Shabad, you shall be exalt ed.
ਆਪੇ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਪਰਭੁ ਕਰਤਾ ਸਹਜੇ ਰਿਹਆ ਸਮਾਈ ॥੩॥
aapay man vasi-aa parabh kart aa sehj ay rahi-aa samaa-ee. | | 3| |
God, t he Creat or Himself, dwells wit hin t he mind; remain absorbed in t he st at e of
int uit ive balance. | | 3| |
ਇਕਨਾ ਮਨਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਵੈ ਬੰਧਿਨ ਬੰਿਧ ਭਵਾਇਆ ॥
iknaa manmukh sabad na bhaavai banDhan banDh bhavaa-i-aa.
Some are self-willed manmukhs; t hey do not love t he Word of t he Shabad. Bound in
chains, t hey wander lost in reincarnat ion.
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥
lakh cha-oraaseeh fir fir aavai birt haa j anam gavaa-i-aa. | | 4| |
Through 8.4 million lifet imes, t hey wander over and over again; t hey wast e away t heir
lives in vain. | | 4| |
ਭਗਤਾ ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ਹੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ॥
bhagt aa man aanand hai sachai sabad rang raat ay.
I n t he minds of t he devot ees t here is bliss; t hey are at t uned t o t he Love of t he True
Word of t he Shabad.

ਅਨਿਦਨੁ ਗੁ ਣ ਗਾਵਿਹ ਸਦ ਿਨਰਮਲ ਸਹਜੇ ਨਾਿਮ ਸਮਾਤੇ ॥੫॥
an-din gun gaavahi sad nirmal sehj ay naam samaat ay. | | 5| |
Night and day, t hey const ant ly sing t he Glories of t he I mmaculat e Lord; wit h int uit ive
ease, t hey are absorbed int o t he Naam, t he Name of t he Lord. | | 5| |
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅੰਿਮਰਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਿਹ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥
gurmukh amrit banee boleh sabh aat am raam pachhaanee.
The Gurmukhs speak t he Ambrosial Bani; t hey recognize t he Lord, t he Supreme Soul
in all.
ਏਕੋ ਸੇਵਿਨ ਏਕੁ ਅਰਾਧਿਹ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੬॥
ayko sayvan ayk araaDheh gurmukh akat h kahaanee. | | 6| |
They serve t he One; t hey worship and adore t he One. The Gurmukhs speak t he
Unspoken Speech. | | 6| |
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
sachaa saahib sayvee-ai gurmukh vasai man aa-ay.
The Gurmukhs serve t heir True Lord and Mast er, who comes t o dwell in t he mind.
ਸਦਾ ਰੰਿਗ ਰਾਤੇ ਸਚ ਿਸਉ ਅਪੁ ਨੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਮਲਾਇ ॥੭॥
sadaa rang raat ay sach si-o apunee kirpaa karay milaa-ay. | | 7| |
They are forever at t uned t o t he Love of t he True One, who best ows His Mercy and
unit es t hem wit h Himself. | | 7| |
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਕਨਾ ਸੁ ਿਤਆ ਦੇਇ ਜਗਾਇ ॥
aapay karay karaa-ay aapay iknaa sut i-aa day-ay j agaa-ay.
He Himself does, and He Himself causes ot hers t o do; He wakes some from t heir
sleep.
ਆਪੇ ਮੇਿਲ ਿਮਲਾਇਦਾ ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਸਮਾਇ ॥੮॥੭॥੨੪॥
aapay mayl milaa-idaa naanak sabad samaa-ay. | | 8| | 7| | 24| |
He Himself unit es us in Union; Nanak is absorbed in t he Shabad. | | 8| | 7| | 24| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, Third Mehl:

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੇਿਵਐ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲਾ ਭਏ ਪਿਵਤੁ ਸਰੀਰ ॥
sat gur sayvi-ai man nirmalaa bha-ay pavit sareer.
Serving t he True Guru, t he mind becomes immaculat e, and t he body becomes pure.
ਮਿਨ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਭੇਿਟਆ ਗਿਹਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥
man aanand sadaa sukh paa-i-aa bhayt i-aa gahir gambheer.
The mind obt ains bliss and et ernal peace, meet ing wit h t he Deep and Profound Lord.
ਸਚੀ ਸੰਗਿਤ ਬੈਸਣਾ ਸਿਚ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਧੀਰ ॥੧॥
sachee sangat baisnaa sach naam man Dheer. | | 1| |
Sit t ing in t he Sangat , t he True Congregat ion, t he mind is comfort ed and consoled by
t he True Name. | | 1| |
ਮਨ ਰੇ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਿਨਸੰਗੁ ॥
man ray sat gur sayv nisang.
O mind, serve t he True Guru wit hout hesit at ion.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਐ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਸੈ ਲਗੈ ਨ ਮੈਲੁ ਪਤੰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sat gur sayvi-ai har man vasai lagai na mail pat ang. | | 1| | rahaa-o.
Serving t he True Guru, t he Lord abides wit hin t he mind, and no t race of filt h shall
at t ach it self t o you. | | 1| | Pause| |
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਪਿਤ ਊਪਜੈ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
sachai sabad pat oopj ai sachay sachaa naa-o.
From t he True Word of t he Shabad comes honor. True is t he Name of t he True One.
ਿਜਨੀ ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਪਛਾਿਣਆ ਹਉ ਿਤਨ ਬਿਲਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
j inee ha-umai maar pachhaani-aa ha-o t in balihaarai j aa-o.
I am a sacrifice t o t hose who conquer t heir ego and recognize t he Lord.
ਮਨਮੁਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਤਨ ਠਉਰ ਨ ਕਤਹੂ ਥਾਉ ॥੨॥
manmukh sach na j aannee t in t ha-ur na kat hoo t haa-o. | | 2| |
The self-willed manmukhs do not know t he True One; t hey find no shelt er, and no
place of rest anywhere. | | 2| |

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਹੀ ਿਵਿਚ ਵਾਸੁ ॥
sach khaanaa sach painnaa sachay hee vich vaas.
Those who t ake t he Trut h as t heir food and t he Trut h as t heir clot hing, have t heir
home in t he True One.
ਸਦਾ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਿਨਵਾਸੁ ॥
sadaa sachaa salaahnaa sachai sabad nivaas.
They const ant ly praise t he True One, and in t he True Word of t he Shabad t hey have
t heir dwelling.
ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਗੁ ਰਮਤੀ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸੁ ॥੩॥
sabh aat am raam pachhaani-aa gurmat ee nij ghar vaas. | | 3| |
They recognize t he Lord, t he Supreme Soul in all, and t hrough t he Guru's Teachings
t hey dwell in t he home of t heir own inner self. | | 3| |
ਸਚੁ ਵੇਖਣੁ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
sach vaykhan sach bolnaa t an man sachaa ho-ay.
They see t he Trut h, and t hey speak t he Trut h; t heir bodies and minds are True.
ਸਚੀ ਸਾਖੀ ਉਪਦੇਸੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
sachee saakhee updays sach sachay sachee so-ay.
True are t heir t eachings, and True are t heir inst ruct ions; True are t he reput at ions of
t he t rue ones.
ਿਜੰਨੀ ਸਚੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੇ ਦੁ ਖੀਏ ਚਲੇ ਰੋਇ ॥੪॥
j innee sach visaari-aa say dukhee-ay chalay ro-ay. | | 4| |
Those who have forgot t en t he True One are miserable-t hey depart weeping and
wailing. | | 4| |
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਜਨੀ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸੇ ਿਕਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਿਰ ॥
sat gur j inee na sayvi-o say kit aa-ay sansaar.
Those who have not served t he True Guru-why did t hey even bot her t o come int o t he
world?
ਜਮ ਦਿਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਿਹ ਕੂ ਕ ਨ ਸੁ ਣੈ ਪੂ ਕਾਰ ॥
j am dar baDhay maaree-ah kook na sunai pookaar.
They are bound and gagged and beat en at Deat h's door, but no one hears t heir
shrieks and cries.

ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਿਰ ਜੰਮਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੫॥
birt haa j anam gavaa-i-aa mar j ameh vaaro vaar. | | 5| |
They wast e t heir lives uselessly; t hey die and are reincarnat ed over and over again.
| | 5| |
Page 70
ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਿਖ ਕੈ ਭਿਜ ਪਏ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾ ॥
ayhu j ag j alt aa daykh kai bhaj pa-ay sat gur sarnaa.
Seeing t his world on fire, I rushed t o t he Sanct uary of t he True Guru.
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸਚੁ ਿਦੜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਿਚ ਸੰਜਿਮ ਰਹਣਾ ॥
sat gur sach dirhaa-i-aa sadaa sach sanj am rahnaa.
The True Guru has implant ed t he Trut h wit hin me; I dwell st eadfast ly in Trut h and
self-rest raint .
ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਿਹਥਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥੬॥
sat gur sachaa hai bohit haa sabday bhavj al t arnaa. | | 6| |
The True Guru is t he Boat of Trut h; in t he Word of t he Shabad, we cross over t he
t errifying world-ocean. | | 6| |
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ॥
lakh cha-oraaseeh firday rahay bin sat gur mukat na ho-ee.
People cont inue wandering t hrough t he cycle of 8.4 million incarnat ions; wit hout t he
True Guru, liberat ion is not obt ained.
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਪਿਤ ਖੋਈ ॥
parh parh pandit monee t hakay dooj ai bhaa-ay pat kho-ee.
Reading and st udying, t he Pandit s and t he silent sages have grown weary, but
at t ached t o t he love of dualit y, t hey have lost t heir honor.
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸਬਦੁ ਸੁ ਣਾਇਆ ਿਬਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੭॥
sat gur sabad sunaa-i-aa bin sachay avar na ko-ee. | | 7| |
The True Guru t eaches t he Word of t he Shabad; wit hout t he True One, t here is no
ot her at all. | | 7| |

ਜੋ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਿਚ ਲਗੇ ਿਨਤ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਿਨ ॥
j o sachai laa-ay say sach lagay nit sachee kaar karann.
Those who are linked by t he True One are linked t o Trut h. They always act in Trut h.
ਿਤਨਾ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਿਲ ਰਹੰਿਨ ॥
t inaa nij ghar vaasaa paa-i-aa sachai mahal rahann.
They at t ain t heir dwelling in t he home of t heir own inner being, and t hey abide in t he
Mansion of Trut h.
ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁ ਖੀਏ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਿਮ ਰਚੰਿਨ ॥੮॥੧੭॥੮॥੨੫॥
naanak bhagat sukhee-ay sadaa sachai naam rachann. | | 8| | 17| | 8| | 25| |
O Nanak, t he devot ees are happy and peaceful forever. They are absorbed in t he True
Name. | | 8| | 17| | 8| | 25| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਜਾ ਕਉ ਮੁਸਕਲੁ ਅਿਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਇ ਨ ਦੇਇ ॥
j aa ka-o muskal at banai dho-ee ko-ay na day-ay.
When you are confront ed wit h t errible hardships, and no one offers you any support ,
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁ ਸਮਨਾ ਸਾਕ ਿਭ ਭਿਜ ਖਲੇ ॥
laagoo ho-ay dusmanaa saak bhe bhaj khalay.
when your friends t urn int o enemies, and even your relat ives have desert ed you,
ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁ ਕੈ ਸਭੁ ਅਸਰਾਉ ॥
sabho bhaj ai aasraa chukai sabh asraa-o.
and when all support has given way, and all hope has been lost
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ॥੧॥
chit aavai os paarbarahm lagai na t at ee vaa-o. | | 1| |
-if you t hen come t o remember t he Supreme Lord God, even t he hot wind shall not
t ouch you. | | 1| |
ਸਾਿਹਬੁ ਿਨਤਾਿਣਆ ਕਾ ਤਾਣੁ ॥
saahib nit aani-aa kaa t aan.
Our Lord and Mast er is t he Power of t he powerless.

ਆਇ ਨ ਜਾਈ ਿਥਰੁ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aa-ay na j aa-ee t hir sadaa gur sabdee sach j aan. | | 1| | rahaa-o.
He does not come or go; He is Et ernal and Permanent . Through t he Word of t he
Guru's Shabad, He is known as True. | | 1| | Pause| |
ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁ ਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁ ਖ ਕੀ ਪੀਰ ॥
j ay ko hovai dublaa nang bhukh kee peer.
I f you are weakened by t he pains of hunger and povert y,
ਦਮੜਾ ਪਲੈ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
damrhaa palai naa pavai naa ko dayvai Dheer.
wit h no money in your pocket s, and no one will give you any comfort ,
ਸੁ ਆਰਥੁ ਸੁ ਆਉ ਨ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਿਕਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
su-aarat h su-aa-o na ko karay naa kichh hovai kaaj .
and no one will sat isfy your hopes and desires, and none of your works is
accomplished
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਾ ਿਨਹਚਲੁ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥੨॥
chit aavai os paarbarahm t aa nihchal hovai raaj . | | 2| |
-if you t hen come t o remember t he Supreme Lord God, you shall obt ain t he et ernal
kingdom. | | 2| |
ਜਾ ਕਉ ਿਚੰਤਾ ਬਹੁ ਤੁ ਬਹੁ ਤੁ ਦੇਹੀ ਿਵਆਪੈ ਰੋਗੁ ॥
j aa ka-o chint aa bahut bahut dayhee vi-aapai rog.
When you are plagued by great and excessive anxiet y, and diseases of t he body;
ਿਗਰਸਿਤ ਕੁ ਟੰਿਬ ਪਲੇਿਟਆ ਕਦੇ ਹਰਖੁ ਕਦੇ ਸੋਗੁ ॥
garisat kut amb palayt i-aa kaday harakh kaday sog.
when you are wrapped up in t he at t achment s of household and family, somet imes
feeling j oy, and t hen ot her t imes sorrow;
ਗਉਣੁ ਕਰੇ ਚਹੁ ਕੁ ੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨ ਬੈਸਣੁ ਸੋਇ ॥
ga-on karay chahu kunt kaa gharhee na baisan so-ay.
when you are wandering around in all four direct ions, and you cannot sit or sleep even
for a moment

ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੩॥
chit aavai os paarbarahm t an man seet al ho-ay. | | 3| |
-if you come t o remember t he Supreme Lord God, t hen your body and mind shall be
cooled and soot hed. | | 3| |
ਕਾਿਮ ਕਰੋਿਧ ਮੋਿਹ ਵਿਸ ਕੀਆ ਿਕਰਪਨ ਲੋਿਭ ਿਪਆਰੁ ॥
kaam karoDh mohi vas kee-aa kirpan lobh pi-aar.
When you are under t he power of sexual desire, anger and worldly at t achment , or a
greedy miser in love wit h your wealt h;
ਚਾਰੇ ਿਕਲਿਵਖ ਉਿਨ ਅਘ ਕੀਏ ਹੋਆ ਅਸੁ ਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥
chaaray kilvikh un agh kee-ay ho-aa asur sanghaar.
if you have commit t ed t he four great sins and ot her mist akes; even if you are a
murderous fiend
ਪੋਥੀ ਗੀਤ ਕਿਵਤ ਿਕਛੁ ਕਦੇ ਨ ਕਰਿਨ ਧਿਰਆ ॥
pot hee geet kavit kichh kaday na karan Dhari-aa.
who has never t aken t he t ime t o list en t o sacred books, hymns and poet ry
ਿਚਿਤ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਾ ਿਨਮਖ ਿਸਮਰਤ ਤਿਰਆ ॥੪॥
chit aavai os paarbarahm t aa nimakh simrat t ari-aa. | | 4| |
-if you t hen come t o remember t he Supreme Lord God, and cont emplat e Him, even
for a moment , you shall be saved. | | 4| |
ਸਾਸਤ ਿਸੰਿਮਰਿਤ ਬੇਦ ਚਾਿਰ ਮੁਖਾਗਰ ਿਬਚਰੇ ॥
saasat simrit bayd chaar mukhaagar bichray.
People may recit e by heart t he Shaast ras, t he Simrit ees and t he four Vedas;
ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਿਥ ਗਵਨੁ ਕਰੇ ॥
t apay t apeesar j ogee-aa t irat h gavan karay.
t hey may be ascet ics, great , self-disciplined Yogis; t hey may visit sacred shrines of
pilgrimage
ਖਟੁ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁ ਗੁ ਣੇ ਪੂ ਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਇ ॥
khat karmaa t ay dugunai pooj aa kart aa naa-ay.
and perform t he six ceremonial rit uals, over and over again, performing worship
services and rit ual bat hings.

ਰੰਗੁ ਨ ਲਗੀ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਾ ਸਰਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਇ ॥੫॥
rang na lagee paarbarahm t aa sarpar narkay j aa-ay. | | 5| |
Even so, if t hey have not embraced love for t he Supreme Lord God, t hen t hey shall
surely go t o hell. | | 5| |
ਰਾਜ ਿਮਲਕ ਿਸਕਦਾਰੀਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਿਬਸਥਾਰ ॥
raaj milak sikdaaree-aa ras bhogan bist haar.
You may possess empires, vast est at es, aut horit y over ot hers, and t he enj oyment of
myriads of pleasures;
ਬਾਗ ਸੁ ਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚਲੈ ਹੁ ਕਮੁ ਅਫਾਰ ॥
baag suhaavay sohnay chalai hukam afaar.
you may have delight ful and beaut iful gardens, and issue unquest ioned commands;
ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਬਹੁ ਿਬਧੀ ਚਾਇ ਲਿਗ ਰਿਹਆ ॥
rang t amaasay baho biDhee chaa-ay lag rahi-aa.
you may have enj oyment s and ent ert ainment s of all sort s and kinds, and cont inue t o
enj oy excit ing pleasures
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਾ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਿਨ ਗਇਆ ॥੬॥
chit na aa-i-o paarbarahm t aa sarap kee j oon ga-i-aa. | | 6| |
-and yet , if you do not come t o remember t he Supreme Lord God, you shall be
reincarnat ed as a snake. | | 6| |
ਬਹੁ ਤੁ ਧਨਾਿਢ ਅਚਾਰਵੰਤੁ ਸੋਭਾ ਿਨਰਮਲ ਰੀਿਤ ॥
bahut Dhanaadh achaarvant sobhaa nirmal reet .
You may possess vast riches, maint ain virt uous conduct , have a spot less reput at ion
and observe religious cust oms;
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁ ਤ ਭਾਈਆ ਸਾਜਨ ਸੰਿਗ ਪਰੀਿਤ ॥
maat pit aa sut bhaa-ee-aa saaj an sang pareet .
you may have t he loving affect ions of mot her, fat her, children, siblings and friends;
ਲਸਕਰ ਤਰਕਸਬੰਦ ਬੰਦ ਜੀਉ ਜੀਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ ॥
laskar t arkasband band j ee-o j ee-o saglee keet .
you may have armies well-equipped wit h weapons, and all may salut e you wit h
respect ;

Page 71
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਤਾ ਖਿੜ ਰਸਾਤਿਲ ਦੀਤ ॥੭॥
chit na aa-i-o paarbarahm t aa kharh rasaat al deet . | | 7| |
But st ill, if you do not come t o remember t he Supreme Lord God, t hen you shall be
t aken and consigned t o t he most hideous hell! | | 7| |
ਕਾਇਆ ਰੋਗੁ ਨ ਿਛਦਰ ਿਕਛੁ ਨਾ ਿਕਛੁ ਕਾੜਾ ਸੋਗੁ ॥
kaa-i-aa rog na chhidar kichh naa kichh kaarhaa sog.
You may have a body free of disease and deformit y, and have no worries or grief at
all;
ਿਮਰਤੁ ਨ ਆਵੀ ਿਚਿਤ ਿਤਸੁ ਅਿਹਿਨਿਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗੁ ॥
mirat na aavee chit t is ahinis bhogai bhog.
you may be unmindful of deat h, and night and day revel in pleasures;
ਸਭ ਿਕਛੁ ਕੀਤੋਨੁ ਆਪਣਾ ਜੀਇ ਨ ਸੰਕ ਧਿਰਆ ॥
sabh kichh keet on aapnaa j ee-ay na sank Dhari-aa.
you may t ake everyt hing as your own, and have no fear in your mind at all;
ਿਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਜਮਕੰਕਰ ਵਿਸ ਪਿਰਆ ॥੮॥
chit na aa-i-o paarbarahm j amkankar vas pari-aa. | | 8| |
but st ill, if you do not come t o remember t he Supreme Lord God, you shall fall under
t he power of t he Messenger of Deat h. | | 8| |
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਹੋਵੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥
kirpaa karay j is paarbarahm hovai saaDhoo sang.
The Supreme Lord showers His Mercy, and we find t he Saadh Sangat , t he Company of
t he Holy.
ਿਜਉ ਿਜਉ ਓਹੁ ਵਧਾਈਐ ਿਤਉ ਿਤਉ ਹਿਰ ਿਸਉ ਰੰਗੁ ॥
j i-o j i-o oh vaDhaa-ee-ai t i-o t i-o har si-o rang.
The more t ime we spend t here, t he more we come t o love t he Lord.
ਦੁ ਹਾ ਿਸਿਰਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਆਿਪ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂ ਜਾ ਥਾਉ ॥
duhaa siri-aa kaa khasam aap avar na dooj aa t haa-o.
The Lord is t he Mast er of bot h worlds; t here is no ot her place of rest .

ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੯॥੧॥੨੬॥
sat gur t ut hai paa-i-aa naanak sachaa naa-o. | | 9| | 1| | 26| |
When t he True Guru is pleased and sat isfied, O Nanak, t he True Name is obt ained.
| | 9| | 1| | 26| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5 ghar 5.
Siree Raag, Fift h Mehl, Fift h House:
ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ ॥
j aan-o nahee bhaavai kavan baat aa.
I do not know what pleases my Lord.
ਮਨ ਖੋਿਜ ਮਾਰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
man khoj maarag. | | 1| | rahaa-o.
O mind, seek out t he way! | | 1| | Pause| |
ਿਧਆਨੀ ਿਧਆਨੁ ਲਾਵਿਹ ॥
Dhi-aanee Dhi-aan laaveh.
The medit at ives pract ice medit at ion,
ਿਗਆਨੀ ਿਗਆਨੁ ਕਮਾਵਿਹ ॥
gi-aanee gi-aan kamaaveh.
and t he wise pract ice spirit ual wisdom,
ਪਰਭੁ ਿਕਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥੧॥
parabh kin hee j aat aa. | | 1| |
but how rare are t hose who know God! | | 1| |
ਭਗਉਤੀ ਰਹਤ ਜੁਗਤਾ ॥
bhag-ut ee rahat j ugt aa.
The worshipper of Bhagaaut i pract ices self-discipline,
ਜੋਗੀ ਕਹਤ ਮੁਕਤਾ ॥
j ogee kahat mukt aa.
t he Yogi speaks of liberat ion,

ਤਪਸੀ ਤਪਿਹ ਰਾਤਾ ॥੨॥
t apsee t apeh raat aa. | | 2| |
and t he ascet ic is absorbed in ascet icism. | | 2| |
ਮੋਨੀ ਮੋਿਨਧਾਰੀ ॥
monee moniDhaaree.
The men of silence observe silence,
ਸਿਨਆਸੀ ਬਰਹਮਚਾਰੀ ॥
sani-aasee barahamchaaree.
t he Sanyaasees observe celibacy,
ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਿਸ ਰਾਤਾ ॥੩॥
udaasee udaas raat aa. | | 3| |
and t he Udaasees abide in det achment . | | 3| |
ਭਗਿਤ ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ ॥
bhagat navai parkaaraa.
There are nine forms of devot ional worship.
ਪੰਿਡਤੁ ਵੇਦੁ ਪੁ ਕਾਰਾ ॥
pandit vayd pukaaraa.
The Pandit s recit e t he Vedas.
ਿਗਰਸਤੀ ਿਗਰਸਿਤ ਧਰਮਾਤਾ ॥੪॥
girsat ee girsat Dharmaat aa. | | 4| |
The householders assert t heir fait h in family life. | | 4| |
ਇਕ ਸਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂ ਿਪ ਅਵਧੂ ਤਾ ॥
ik sabdee baho roop avDhoot aa.
Those who ut t er only One Word, t hose who t ake many forms, t he naked renunciat es,
ਕਾਪੜੀ ਕਉਤੇ ਜਾਗੂ ਤਾ ॥
kaaprhee ka-ut ay j aagoot aa.
t he wearers of pat ched coat s, t he magicians, t hose who remain always awake,

ਇਿਕ ਤੀਰਿਥ ਨਾਤਾ ॥੫॥
ik t irat h naat aa. | | 5| |
and t hose who bat he at holy places of pilgrimage-| | 5| |
ਿਨਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਾ ॥
nirhaar vart ee aaprasaa.
Those who go wit hout food, t hose who never t ouch ot hers,
ਇਿਕ ਲੂ ਿਕ ਨ ਦੇਵਿਹ ਦਰਸਾ ॥
ik look na dayveh darsaa.
t he hermit s who never show t hemselves,
ਇਿਕ ਮਨ ਹੀ ਿਗਆਤਾ ॥੬॥
ik man hee gi-aat aa. | | 6| |
and t hose who are wise in t heir own minds-| | 6| |
ਘਾਿਟ ਨ ਿਕਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥
ghaat na kin hee kahaa-i-aa.
Of t hese, no one admit s t o any deficiency;
ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ॥
sabh kaht ay hai paa-i-aa.
all say t hat t hey have found t he Lord.
ਿਜਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ ॥੭॥
j is maylay so bhagt aa. | | 7| |
But he alone is a devot ee, whom t he Lord has unit ed wit h Himself. | | 7| |
ਸਗਲ ਉਕਿਤ ਉਪਾਵਾ ॥ ਿਤਆਗੀ ਸਰਿਨ ਪਾਵਾ ॥
sagal ukat upaavaa. t i-aagee saran paavaa.
Abandoning all devices and cont rivances, I have sought His Sanct uary.
ਨਾਨਕੁ ਗੁ ਰ ਚਰਿਣ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥੨॥੨੭॥
naanak gur charan paraat aa. | | 8| | 2| | 27| |
Nanak has fallen at t he Feet of t he Guru. | | 8| | 2| | 27| |

ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 3.
Siree Raag, First Mehl, Third House:
ਜੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਜੋਗੀਆ ॥
j ogee andar j ogee-aa.
Among Yogis, You are t he Yogi;
ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਿਰ ਭੋਗੀਆ ॥
t oo
N
bhogee andar bhogee-aa.
among pleasure seekers, You are t he Pleasure Seeker.
ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁ ਰਿਗ ਮਿਛ ਪਇਆਿਲ ਜੀਉ ॥੧॥
t ayraa ant na paa-i-aa surag machh pa-i-aal j ee-o. | | 1| |
Your limit s are not known t o any of t he beings in t he heavens, in t his world, or in t he
net her regions of t he underworld. | | 1| |
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o vaaree ha-o vaarnai kurbaan t ayray naav no. | | 1| | rahaa-o.
I am devot ed, dedicat ed, a sacrifice t o Your Name. | | 1| | Pause| |
ਤੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥
t uDh sansaar upaa-i-aa.
You creat ed t he world,
ਿਸਰੇ ਿਸਿਰ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥
siray sir DhanDhay laa-i-aa.
and assigned t asks t o one and all.
ਵੇਖਿਹ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰ ਕੁ ਦਰਿਤ ਪਾਸਾ ਢਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨॥
vaykheh keet aa aapnaa kar kudrat paasaa dhaal j ee-o. | | 2| |
You wat ch over Your Creat ion, and t hrough Your All-powerful Creat ive Pot ency, You
cast t he dice. | | 2| |

ਪਰਗਿਟ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ ॥
pargat pahaarai j aapdaa.
You are manifest in t he Expanse of Your Workshop.
ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥
sabh naavai no part aapdaa.
Everyone longs for Your Name,
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਿਲ ਜੀਉ ॥੩॥
sat gur baaj h na paa-i-o sabh mohee maa-i-aa j aal j ee-o. | | 3| |
but wit hout t he Guru, no one finds You. All are ent iced and t rapped by Maya. | | 3| |
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕਉ ਬਿਲ ਜਾਈਐ ॥
sat gur ka-o bal j aa-ee-ai.
I am a sacrifice t o t he True Guru.
ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਪਰਮ ਗਿਤ ਪਾਈਐ ॥
j it mili-ai param gat paa-ee-ai.
Meet ing Him, t he supreme st at us is obt ained.
Page 72
ਸੁ ਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥
sur nar mun j an lochday so sat gur dee-aa buj haa-ay j ee-o. | | 4| |
The angelic beings and t he silent sages long for Him; t he True Guru has given me t his
underst anding. | | 4| |
ਸਤਸੰਗਿਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥
sat sangat kaisee j aanee-ai.
How is t he Societ y of t he Saint s t o be known?
ਿਜਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
j it hai ayko naam vakhaanee-ai.
There, t he Name of t he One Lord is chant ed.

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁ ਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥
ayko naam hukam hai naanak sat gur dee-aa buj haa-ay j ee-o. | | 5| |
The One Name is t he Lord's Command; O Nanak, t he True Guru has given me t his
underst anding. | | 5| |
ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇਆ ॥
ih j agat bharam bhulaa-i-aa.
This world has been deluded by doubt .
ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥
aaphu t uDh khu-aa-i-aa.
You Yourself, Lord, have led it ast ray.
ਪਰਤਾਪੁ ਲਗਾ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਗ ਿਜਨਾ ਕੇ ਨਾਿਹ ਜੀਉ ॥੬॥
part aap lagaa duhaaganee bhaag j inaa kay naahi j ee-o. | | 6| |
The discarded soul-brides suffer in t errible agony; t hey have no luck at all. | | 6| |
ਦੋਹਾਗਣੀ ਿਕਆ ਨੀਸਾਣੀਆ ॥
duhaaganee ki-aa neesaanee-aa.
What are t he signs of t he discarded brides?
ਖਸਮਹੁ ਘੁ ਥੀਆ ਿਫਰਿਹ ਿਨਮਾਣੀਆ ॥
khasmahu ghut hee-aa fireh nimaanee-aa.
They miss t heir Husband Lord, and t hey wander around in dishonor.
ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਿਤਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁ ਖੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਇ ਜੀਉ ॥੭॥
mailay vays t inaa kaamnee dukhee rain vihaa-ay j ee-o. | | 7| |
The clot hes of t hose brides are filt hy-t hey pass t heir life-night in agony. | | 7| |
ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਕਆ ਕਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥
sohaaganee ki-aa karam kamaa-i-aa.
What act ions have t he happy soul-brides performed?
ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
poorab likhi-aa fal paa-i-aa.
They have obt ained t he fruit of t heir pre-ordained dest iny.

ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੮॥
nadar karay kai aapnee aapay la-ay milaa-ay j ee-o. | | 8| |
Cast ing His Glance of Grace, t he Lord unit es t hem wit h Himself. | | 8| |
ਹੁ ਕਮੁ ਿਜਨਾ ਨੋ ਮਨਾਇਆ ॥
hukam j inaa no manaa-i-aa.
Those, whom God causes t o abide by His Will,
ਿਤਨ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
t in ant ar sabad vasaa-i-aa.
have t he Shabad of His Word abiding deep wit hin.
ਸਹੀਆ ਸੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਿਜਨ ਸਹ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ਜੀਉ ॥੯॥
sahee-aa say sohaaganee j in sah naal pi-aar j ee-o. | | 9| |
They are t he t rue soul-brides, who embrace love for t heir Husband Lord. | | 9| |
ਿਜਨਾ ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸੁ ਆਇਆ ॥
j inaa bhaanay kaa ras aa-i-aa.
Those who t ake pleasure in God's Will
ਿਤਨ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁ ਕਾਇਆ ॥
t in vichahu bharam chukaa-i-aa.
remove doubt from wit hin.
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭਸੈ ਲਏ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
naanak sat gur aisaa j aanee-ai j o sabhsai la-ay milaa-ay j ee-o. | | 10| |
O Nanak, know Him as t he True Guru, who unit es all wit h t he Lord. | | 10| |
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਿਮਿਲਐ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
sat gur mili-ai fal paa-i-aa.
Meet ing wit h t he True Guru, t hey receive t he fruit s of t heir dest iny,
ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਅਹਕਰਣੁ ਚੁ ਕਾਇਆ ॥
j in vichahu ahkaran chukaa-i-aa.
and egot ism is driven out from wit hin.

ਦੁ ਰਮਿਤ ਕਾ ਦੁ ਖੁ ਕਿਟਆ ਭਾਗੁ ਬੈਠਾ ਮਸਤਿਕ ਆਇ ਜੀਉ ॥੧੧॥
durmat kaa dukh kat i-aa bhaag bait haa mast ak aa-ay j ee-o. | | 11| |
The pain of evil-mindedness is eliminat ed; good fort une comes and shines radiant ly
from t heir foreheads. | | 11| |
ਅੰਿਮਰਤੁ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ॥
amrit t ayree baanee-aa.
The Bani of Your Word is Ambrosial Nect ar.
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀਆ ॥
t ayri-aa bhagt aa ridai samaanee-aa.
I t permeat es t he heart s of Your devot ees.
ਸੁ ਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖਐ ਆਪਣੀ ਨਦਿਰ ਕਰਿਹ ਿਨਸਤਾਿਰ ਜੀਉ ॥੧੨॥
sukh sayvaa andar rakhi-ai aapnee nadar karahi nist aar j ee-o. | | 12| |
Serving You, peace is obt ained; grant ing Your Mercy, You best ow salvat ion. | | 12| |
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਮਿਲਆ ਜਾਣੀਐ ॥
sat gur mili-aa j aanee-ai.
Meet ing wit h t he True Guru, one comes t o know;
ਿਜਤੁ ਿਮਿਲਐ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥
j it mili-ai naam vakhaanee-ai.
by t his meet ing, one comes t o chant t he Name.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਥਕੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥੧੩॥
sat gur baaj h na paa-i-o sabh t hakee karam kamaa-ay j ee-o. | | 13| |
Wit hout t he True Guru, God is not found; all have grown weary of performing religious
rit uals. | | 13| |
ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਘੁ ਮਾਇਆ ॥
ha-o sat gur vit ahu ghumaa-i-aa.
I am a sacrifice t o t he True Guru;
ਿਜਿਨ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਇਆ ॥
j in bharam bhulaa maarag paa-i-aa.
I was wandering in doubt , and He has set me on t he right pat h.

ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
nadar karay j ay aapnee aapay la-ay ralaa-ay j ee-o. | | 14| |
I f t he Lord cast s His Glance of Grace, He unit es us wit h Himself. | | 14| |
ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇਆ ॥
t oo
N
sabhnaa maahi samaa-i-aa.
You, Lord, are pervading in all,
ਿਤਿਨ ਕਰਤੈ ਆਪੁ ਲੁ ਕਾਇਆ ॥
t in kart ai aap lukaa-i-aa.
and yet , t he Creat or keeps Himself concealed.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ਕਰਤਾਿਰ ਜੀਉ ॥੧੫॥
naanak gurmukh pargat ho-i-aa j aa ka-o j ot Dharee kart aar j ee-o. | | 15| |
O Nanak, t he Creat or is revealed t o t he Gurmukh, wit hin whom He has infused His
Light . | | 15| |
ਆਪੇ ਖਸਿਮ ਿਨਵਾਿਜਆ ॥
aapay khasam nivaaj i-aa.
The Mast er Himself best ows honor.
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਦੇ ਸਾਿਜਆ ॥
j ee-o pind day saaj i-aa.
He creat es and best ows body and soul.
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀਆ ਦੁ ਇ ਕਰ ਮਸਤਿਕ ਧਾਿਰ ਜੀਉ ॥੧੬॥
aapnay sayvak kee paij rakhee-aa du-ay kar mast ak Dhaar j ee-o. | | 16| |
He Himself preserves t he honor of His servant s; He places bot h His Hands upon t heir
foreheads. | | 16| |
ਸਿਭ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਿਸਆਣਪਾ ॥
sabh sanj am rahay si-aanpaa.
All st rict rit uals are j ust clever cont rivances.
ਮੇਰਾ ਪਰਭੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥
mayraa parabh sabh kichh j aandaa.
My God knows everyt hing.

ਪਰਗਟ ਪਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੭॥
pargat part aap vart aa-i-o sabh lok karai j aikaar j ee-o. | | 17| |
He has made His Glory manifest , and all people celebrat e Him. | | 17 |
ਮੇਰੇ ਗੁ ਣ ਅਵਗਨ ਨ ਬੀਚਾਿਰਆ ॥
mayray gun avgan na beechaari-aa.
| He has not considered my merit s and demerit s;
ਪਰਿਭ ਅਪਣਾ ਿਬਰਦੁ ਸਮਾਿਰਆ ॥
parabh apnaa birad samaari-aa.
t his is God's Own Nat ure.
ਕੰਿਠ ਲਾਇ ਕੈ ਰਿਖਓਨੁ ਲਗੈ ਨ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥੧੮॥
kant h laa-ay kai rakhi-on lagai na t at ee vaa-o j ee-o. | | 18| |
Hugging me close in His Embrace, He prot ect s me, and now, even t he hot wind does
not t ouch me. | | 18| |
ਮੈ ਮਿਨ ਤਿਨ ਪਰਭੂ ਿਧਆਇਆ ॥
mai man t an parabhoo Dhi-aa-i-aa.
Wit hin my mind and body, I medit at e on God.
ਜੀਇ ਇਿਛਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥
j ee-ay ichhi-arhaa fal paa-i-aa.
I have obt ained t he fruit s of my soul's desire.
ਸਾਹ ਪਾਿਤਸਾਹ ਿਸਿਰ ਖਸਮੁ ਤੂੰ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥੧੯॥
saah paat isaah sir khasam t oo
N
j ap naanak j eevai naa-o j ee-o. | | 19| |
You are t he Supreme Lord and Mast er, above t he heads of kings. Nanak lives by
chant ing Your Name. | | 19| |
Page 73
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥
t uDh aapay aap upaa-i-aa.
You Yourself creat ed t he Universe;

ਦੂ ਜਾ ਖੇਲੁ ਕਿਰ ਿਦਖਲਾਇਆ ॥
dooj aa khayl kar dikhlaa-i-aa.
You creat ed t he play of dualit y, and st aged it .
ਸਭੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਿਜਸੁ ਭਾਵੈ ਿਤਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੨੦॥
sabh sacho sach varat daa j is bhaavai t isai buj haa-ay j ee-o. | | 20| |
The Truest of t he True is pervading everywhere; He inst ruct s t hose wit h whom He is
pleased. | | 20| |
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥
gur parsaadee paa-i-aa.
By Guru's Grace, I have found God.
ਿਤਥੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁ ਕਾਇਆ ॥
t it hai maa-i-aa moh chukaa-i-aa.
By His Grace, I have shed emot ional at t achment t o Maya.
ਿਕਰਪਾ ਕਿਰ ਕੈ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨੧॥
kirpaa kar kai aapnee aapay la-ay samaa-ay j ee-o. | | 21| |
Showering His Mercy, He has blended me int o Himself. | | 21| |
ਗੋਪੀ ਨੈ ਗੋਆਲੀਆ ॥
gopee nai go-aalee-aa.
You are t he Gopis, t he milk-maids of Krishna; You are t he sacred river Jamunaa; You
are Krishna, t he herdsman.
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਗੋਇ ਉਠਾਲੀਆ ॥
t uDh aapay go-ay ut haalee-aa.
You Yourself support t he world.
ਹੁ ਕਮੀ ਭ!ਡੇ ਸਾਿਜਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੰਿਨ ਸਵਾਿਰ ਜੀਉ ॥੨੨॥
hukmee bhaa
N
day saaj i-aa t oo
N
aapay bhann savaar j ee-o. | | 22| |
By Your Command, human beings are fashioned. You Yourself embellish t hem, and
t hen again dest roy t hem. | | 22| |
ਿਜਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥
j in sat gur si-o chit laa-i-aa.
Those who have focused t heir consciousness on t he True Guru

ਿਤਨੀ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ਚੁ ਕਾਇਆ ॥
t inee dooj aa bhaa-o chukaa-i-aa.
have rid t hemselves of t he love of dualit y.
ਿਨਰਮਲ ਜੋਿਤ ਿਤਨ ਪਰਾਣੀਆ ਓਇ ਚਲੇ ਜਨਮੁ ਸਵਾਿਰ ਜੀਉ ॥੨੩॥
nirmal j ot t in paraanee-aa o-ay chalay j anam savaar j ee-o. | | 23| |
The light of t hose mort al beings is immaculat e. They depart aft er redeeming t heir
lives. | | 23| |
ਤੇਰੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਚੰਿਗਆਈਆ ॥ ਮੈ ਰਾਿਤ ਿਦਹੈ ਵਿਡਆਈਆ ॥
t ayree-aa sadaa sadaa chang-aa-ee-aa. mai raat dihai vadi-aa-ee-aa
N
.
Forever and ever, night and day, I praise t he Great ness of Your Goodness.
ਅਣਮੰਿਗਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨੪॥੧॥
anmangi-aa daan dayvnaa kaho naanak sach samaal j ee-o. | | 24| | 1| |
You best ow Your Gift s, even if we do not ask for t hem. Says Nanak, cont emplat e t he
True Lord. | | 24| | 1| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਪੈ ਪਾਇ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥
pai paa-ay manaa-ee so-ay j ee-o.
I fall at His Feet t o please and appease Him.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੁ ਰਿਖ ਿਮਲਾਇਆ ਿਤਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sat gur purakh milaa-i-aa t is j ayvad avar na ko-ay j ee-o. | | 1| | rahaa-o.
The True Guru has unit ed me wit h t he Lord, t he Primal Being. There is no ot her as
great as He. | | 1| | Pause| |
ਗੋਸਾਈ ਿਮਹੰਡਾ ਇਠੜਾ ॥
gosaa-ee mihandaa it h-rhaa.
The Lord of t he Universe is my Sweet Beloved.
ਅੰਮ ਅਬੇ ਥਾਵਹੁ ਿਮਠੜਾ ॥
amm abay t haavhu mit h-rhaa.
He is sweet er t han my mot her or fat her.

ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਿਭ ਸਜਣਾ ਤੁਧੁ ਜੇਹਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥੧॥
bhain bhaa-ee sabh saj naa t uDh j ayhaa naahee ko-ay j ee-o. | | 1| |
Among all sist ers and brot hers and friends, t here is no one like You. | | 1| |
ਤੇਰੈ ਹੁ ਕਮੇ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ॥
t ayrai hukmay saavan aa-i-aa.
By Your Command, t he mont h of Saawan has come.
ਮੈ ਸਤ ਕਾ ਹਲੁ ਜੋਆਇਆ ॥
mai sat kaa hal j o-aa-i-aa.
I have hooked up t he plow of Trut h,
ਨਾਉ ਬੀਜਣ ਲਗਾ ਆਸ ਕਿਰ ਹਿਰ ਬੋਹਲ ਬਖਸ ਜਮਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
naa-o beej an lagaa aas kar har bohal bakhas j amaa-ay j ee-o. | | 2| |
and I plant t he seed of t he Name in hopes t hat t he Lord, in His Generosit y, will best ow
a bount iful harvest . | | 2| |
ਹਉ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਇਕੁ ਪਛਾਣਦਾ ॥
ha-o gur mil ik pachhaandaa.
Meet ing wit h t he Guru, I recognize only t he One Lord.
ਦੁ ਯਾ ਕਾਗਲੁ ਿਚਿਤ ਨ ਜਾਣਦਾ ॥
duyaa kaagal chit na j aandaa.
I n my consciousness, I do not know of any ot her account .
ਹਿਰ ਇਕਤੈ ਕਾਰੈ ਲਾਇਓਨੁ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਂਵੈ ਿਨਬਾਿਹ ਜੀਉ ॥੩॥
har ikt ai kaarai laa-i-on j i-o bhaavai t i
N
vai nibaahi j ee-o. | | 3| |
The Lord has assigned one t ask t o me; as it pleases Him, I perform it . | | 3| |
ਤੁਸੀ ਭੋਿਗਹੁ ਭੁ ੰਚਹੁ ਭਾਈਹੋ ॥
t usee bhogihu bhunchahu bhaa-eeho.
Enj oy yourselves and eat , O Siblings of Dest iny.
ਗੁ ਿਰ ਦੀਬਾਿਣ ਕਵਾਇ ਪੈਨਾਈਓ ॥
gur deebaan kavaa-ay painaa-ee-o.
I n t he Guru's Court , He has blessed me wit h t he Robe of Honor.

ਹਉ ਹੋਆ ਮਾਹਰੁ ਿਪੰਡ ਦਾ ਬੰਿਨ ਆਦੇ ਪੰਿਜ ਸਰੀਕ ਜੀਉ ॥੪॥
ha-o ho-aa maahar pind daa bann aaday panj sareek j ee-o. | | 4| |
I have become t he Mast er of my body-village; I have t aken t he five rivals as prisoners.
| | 4| |
ਹਉ ਆਇਆ ਸਾਮੈ ਿਤਹੰਡੀਆ ॥
ha-o aa-i-aa saamai
H
t ihandee-aa.
I have come t o Your Sanct uary.
ਪੰਿਜ ਿਕਰਸਾਣ ਮੁਜੇਰੇ ਿਮਹਿਡਆ ॥
panj kirsaan muj ayray mihdi-aa.
The five farm-hands have become my t enant s;
ਕੰਨੁ ਕੋਈ ਕਿਢ ਨ ਹੰਘਈ ਨਾਨਕ ਵੁ ਠਾ ਘੁ ਿਘ ਿਗਰਾਉ ਜੀਉ ॥੫॥
kann ko-ee kadh na hangh-ee naanak vut haa ghugh giraa-o j ee-o. | | 5| |
none dare t o raise t heir heads against me. O Nanak, my village is populous and
prosperous. | | 5| |
ਹਉ ਵਾਰੀ ਘੁ ੰਮਾ ਜਾਵਦਾ ॥
ha-o vaaree ghummaa j aavdaa.
I am a sacrifice, a sacrifice t o You.
ਇਕ ਸਾਹਾ ਤੁਧੁ ਿਧਆਇਦਾ ॥
ik saahaa t uDh Dhi-aa-idaa.
I medit at e on You cont inually.
ਉਜੜੁ ਥੇਹੁ ਵਸਾਇਓ ਹਉ ਤੁਧ ਿਵਟਹੁ ਕੁ ਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥੬॥
uj arh t hayhu vasaa-i-o ha-o t uDh vit ahu kurbaan j ee-o. | | 6| |
The village was in ruins, but You have re-populat ed it . I am a sacrifice t o You. | | 6| |
ਹਿਰ ਇਠੈ ਿਨਤ ਿਧਆਇਦਾ ॥
har it hai nit Dhi-aa-idaa.
O Beloved Lord, I medit at e on You cont inually;
ਮਿਨ ਿਚੰਦੀ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਦਾ ॥
man chindee so fal paa-idaa.
I obt ain t he fruit s of my mind's desires.

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਿਰਅਨੁ ਲਾਹੀਅਨੁ ਮਨ ਕੀ ਭੁ ਖ ਜੀਉ ॥੭॥
sabhay kaaj savaari-an laahee-an man kee bhukh j ee-o. | | 7| |
All my affairs are arranged, and t he hunger of my mind is appeased. | | 7| |
ਮੈ ਛਿਡਆ ਸਭੋ ਧੰਧੜਾ ॥
mai chhadi-aa sabho DhanDh-rhaa.
I have forsaken all my ent anglement s;
ਗੋਸਾਈ ਸੇਵੀ ਸਚੜਾ ॥
gosaa-ee sayvee sachrhaa.
I serve t he True Lord of t he Universe.
ਨਉ ਿਨਿਧ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹਿਰ ਮੈ ਪਲੈ ਬਧਾ ਿਛਿਕ ਜੀਉ ॥੮॥
na-o niDh naam niDhaan har mai palai baDhaa chhik j ee-o. | | 8| |
I have firmly at t ached t he Name, t he Home of t he Nine Treasures t o my robe. | | 8| |
ਮੈ ਸੁ ਖੀ ਹੂ ੰ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ॥
mai sukhee hoo
N
sukh paa-i-aa.
I have obt ained t he comfort of comfort s.
ਗੁ ਿਰ ਅੰਤਿਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆ ॥
gur ant ar sabad vasaa-i-aa.
The Guru has implant ed t he Word of t he Shabad deep wit hin me.
ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਪੁ ਰਿਖ ਿਵਖਾਿਲਆ ਮਸਤਿਕ ਧਿਰ ਕੈ ਹਥੁ ਜੀਉ ॥੯॥
sat gur purakh vikhaali-aa mast ak Dhar kai hat h j ee-o. | | 9| |
The True Guru has shown me my Husband Lord; He has placed His Hand upon my
forehead. | | 9| |
ਮੈ ਬਧੀ ਸਚੁ ਧਰਮ ਸਾਲ ਹੈ ॥
mai baDhee sach Dharam saal hai.
I have est ablished t he Temple of Trut h.
ਗੁ ਰਿਸਖਾ ਲਹਦਾ ਭਾਿਲ ਕੈ ॥
gursikhaa lahdaa bhaal kai.
I sought out t he Guru's Sikhs, and brought t hem int o it .

ਪੈਰ ਧੋਵਾ ਪਖਾ ਫੇਰਦਾ ਿਤਸੁ ਿਨਿਵ ਿਨਿਵ ਲਗਾ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੧੦॥
pair Dhovaa pakhaa fayrdaa t is niv niv lagaa paa-ay j ee-o. | | 10| |
I wash t heir feet , and wave t he fan over t hem. Bowing low, I fall at t heir feet . | | 10| |
Page 74
ਸੁ ਿਣ ਗਲਾ ਗੁ ਰ ਪਿਹ ਆਇਆ ॥
sun galaa gur peh aa-i-aa.
I heard of t he Guru, and so I went t o Him.
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਿਦੜਾਇਆ ॥
naam daan isnaan dirhaa-i-aa.
He inst illed wit hin me t he Naam, t he goodness of charit y and t rue cleansing.
ਸਭੁ ਮੁਕਤੁ ਹੋਆ ਸੈਸਾਰੜਾ ਨਾਨਕ ਸਚੀ ਬੇੜੀ ਚਾਿੜ ਜੀਉ ॥੧੧॥
sabh mukat ho-aa saisaarrhaa naanak sachee bayrhee chaarh j ee-o. | | 11| |
All t he world is liberat ed, O Nanak, by embarking upon t he Boat of Trut h. | | 11| |
ਸਭ ਿਸਰਸਿਟ ਸੇਵੇ ਿਦਨੁ ਰਾਿਤ ਜੀਉ ॥
sabh sarisat sayvay din raat j ee-o.
The whole Universe serves You, day and night .
ਦੇ ਕੰਨੁ ਸੁ ਣਹੁ ਅਰਦਾਿਸ ਜੀਉ ॥
day kann sunhu ardaas j ee-o.
Please hear my prayer, O Dear Lord.
ਠੋਿਕ ਵਜਾਇ ਸਭ ਿਡਠੀਆ ਤੁਿਸ ਆਪੇ ਲਇਅਨੁ ਛਡਾਇ ਜੀਉ ॥੧੨॥
t hok vaj aa-ay sabh dit hee-aa t us aapay la-i-an chhadaa-ay j ee-o. | | 12| |
I have t horoughly t est ed and seen all-You alone, by Your Pleasure, can save us. | | 12| |
ਹੁ ਿਣ ਹੁ ਕਮੁ ਹੋਆ ਿਮਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥
hun hukam ho-aa miharvaan daa.
Now, t he Merciful Lord has issued His Command.
ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਿਕਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥
pai ko-ay na kisai ranj aandaa.
Let no one chase aft er and at t ack anyone else.

ਸਭ ਸੁ ਖਾਲੀ ਵੁ ਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥
sabh sukhaalee vut hee-aa ih ho-aa halaymee raaj j ee-o. | | 13| |
Let all abide in peace, under t his Benevolent Rule. | | 13| |
ਿਝੰਿਮ ਿਝੰਿਮ ਅੰਿਮਰਤੁ ਵਰਸਦਾ ॥
j himm j himm amrit varasdaa.
Soft ly and gent ly, drop by drop, t he Ambrosial Nect ar t rickles down.
ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਖਸਮ ਦਾ ॥
bolaa-i-aa bolee khasam daa.
I speak as my Lord and Mast er causes me t o speak.
ਬਹੁ ਮਾਣੁ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਉਪਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪਾਇਿਹ ਥਾਇ ਜੀਉ ॥੧੪॥
baho maan kee-aa t uDh upray t oo
N
aapay paa-ihi t haa-ay j ee-o. | | 14| |
I place all my fait h in You; please accept me. | | 14| |
ਤੇਿਰਆ ਭਗਤਾ ਭੁ ਖ ਸਦ ਤੇਰੀਆ ॥
t ayri-aa bhagt aa bhukh sad t ayree-aa.
Your devot ees are forever hungry for You.
ਹਿਰ ਲੋਚਾ ਪੂ ਰਨ ਮੇਰੀਆ ॥
har lochaa pooran mayree-aa.
O Lord, please fulfill my desires.
ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਸੁ ਖਦਾਿਤਆ ਮੈ ਗਲ ਿਵਿਚ ਲੈਹੁ ਿਮਲਾਇ ਜੀਉ ॥੧੫॥
dayh daras sukh-daat i-aa mai gal vich laihu milaa-ay j ee-o. | | 15| |
Grant me t he Blessed Vision of Your Darshan, O Giver of Peace. Please, t ake me int o
Your Embrace. | | 15| |
ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਿਲਆ ॥
t uDh j ayvad avar na bhaali-aa.
I have not found any ot her as Great as You.
ਤੂੰ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਇਆਿਲਆ ॥
t oo
N
deep lo-a pa-i-aali-aa.
You pervade t he cont inent s, t he worlds and t he net her regions;

ਤੂੰ ਥਾਿਨ ਥਨੰਤਿਰ ਰਿਵ ਰਿਹਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਚੁ ਅਧਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧੬॥
t oo
N
t haan t hanant ar rav rahi-aa naanak bhagt aa sach aDhaar j ee-o. | | 16| |
You are permeat ing all places and int erspaces. Nanak: You are t he True Support of
Your devot ees. | | 16| |
ਹਉ ਗੋਸਾਈ ਦਾ ਪਿਹਲਵਾਨੜਾ ॥
ha-o gosaa-ee daa pahilvaanrhaa.
I am a wrest ler; I belong t o t he Lord of t he World.
ਮੈ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਉਚ ਦੁ ਮਾਲੜਾ ॥
mai gur mil uch dumaalrhaa.
I met wit h t he Guru, and I have t ied a t all, plumed t urban.
ਸਭ ਹੋਈ ਿਛੰਝ ਇਕਠੀਆ ਦਯੁ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਿਪ ਜੀਉ ॥੧੭॥
sabh ho-ee chhinj h ikt hee-aa da-yu bait haa vaykhai aap j ee-o. | | 17| |
All have gat hered t o wat ch t he wrest ling mat ch, and t he Merciful Lord Himself is
seat ed t o behold it . | | 17| |
ਵਾਤ ਵਜਿਨ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆ ॥
vaat vaj an t amak bhayree-aa.
The bugles play and t he drums beat .
ਮਲ ਲਥੇ ਲੈਦੇ ਫੇਰੀਆ ॥
mal lat hay laiday fayree-aa.
The wrest lers ent er t he arena and circle around.
ਿਨਹਤੇ ਪੰਿਜ ਜੁਆਨ ਮੈ ਗੁ ਰ ਥਾਪੀ ਿਦਤੀ ਕੰਿਡ ਜੀਉ ॥੧੮॥
niht ay panj j u-aan mai gur t haapee dit ee kand j ee-o. | | 18| |
I have t hrown t he five challengers t o t he ground, and t he Guru has pat t ed me on t he
back. | | 18| |
ਸਭ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥
sabh ikt hay ho-ay aa-i-aa.
All have gat hered t oget her,
ਘਿਰ ਜਾਸਿਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
ghar j aasan vaat vat aa-i-aa.
but we shall ret urn home by different rout es.

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂ ਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥੧੯॥
gurmukh laahaa lai ga-ay manmukh chalay mool gavaa-ay j ee-o. | | 19| |
The Gurmukhs reap t heir profit s and leave, while t he self-willed manmukhs lose t heir
invest ment and depart . | | 19| |
ਤੂੰ ਵਰਨਾ ਿਚਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥
t oo
N
varnaa chihnaa baahraa.
You are wit hout color or mark.
ਹਿਰ ਿਦਸਿਹ ਹਾਜਰੁ ਜਾਹਰਾ ॥
har diseh haaj ar j aahraa.
The Lord is seen t o be manifest and present .
ਸੁ ਿਣ ਸੁ ਿਣ ਤੁਝੈ ਿਧਆਇਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ਜੀਉ ॥੨੦॥
sun sun t uj hai Dhi-aa-iday t ayray bhagat rat ay gunt aas j ee-o. | | 20| |
Hearing of Your Glories again and again, Your devot ees medit at e on You; t hey are
at t uned t o You, O Lord, Treasure of Excellence. | | 20| |
ਮੈ ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਦਯੈ ਸੇਵੜੀ ॥
mai j ug j ug da-yai sayvrhee.
Through age aft er age, I am t he servant of t he Merciful Lord.
ਗੁ ਿਰ ਕਟੀ ਿਮਹਡੀ ਜੇਵੜੀ ॥
gur kat ee mihdee j ayvrhee.
The Guru has cut away my bonds.
ਹਉ ਬਾਹੁ ਿੜ ਿਛੰਝ ਨ ਨਚਊ ਨਾਨਕ ਅਉਸਰੁ ਲਧਾ ਭਾਿਲ ਜੀਉ ॥੨੧॥੨॥੨੯॥
ha-o baahurh chhinj h na nach-oo naanak a-osar laDhaa bhaal j ee-o. | | 21| | 2| | 29| |
I shall not have t o dance in t he wrest ling arena of life again. Nanak has searched, and
found t his opport unit y. | | 21| | 2| | 29| |
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਪਹਰੇ ਘਰੁ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1 pahray ghar 1.
Siree Raag, First Mehl, Pehray, First House:

ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਹੁ ਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥
pahilai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa hukam pa-i-aa garbhaas.
I n t he first wat ch of t he night , O my merchant friend, you were cast int o t he womb,
by t he Lord's Command.
ਉਰਧ ਤਪੁ ਅੰਤਿਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਿਸ ॥
uraDh t ap ant ar karay vanj aari-aa mit raa khasam sayt ee ardaas.
Upside-down, wit hin t he womb, you performed penance, O my merchant friend, and
you prayed t o your Lord and Mast er.
ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਿਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਧ ਿਧਆਿਨ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
khasam sayt ee ardaas vakhaanai uraDh Dhi-aan liv laagaa.
You ut t ered prayers t o your Lord and Mast er, while upside-down, and you medit at ed
on Him wit h deep love and affect ion.
ਨਾ ਮਰਜਾਦੁ ਆਇਆ ਕਿਲ ਭੀਤਿਰ ਬਾਹੁ ਿੜ ਜਾਸੀ ਨਾਗਾ ॥
naa marj aad aa-i-aa kal bheet ar baahurh j aasee naagaa.
You came int o t his Dark Age of Kali Yuga naked, and you shall depart again naked.
ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁ ੜੀ ਹੈ ਮਸਤਿਕ ਤੈਸੀ ਜੀਅੜੇ ਪਾਿਸ ॥
j aisee kalam vurhee hai mast ak t aisee j ee-arhay paas.
As God's Pen has writ t en on your forehead, so it shall be wit h your soul.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਹੁ ਕਿਮ ਪਇਆ ਗਰਭਾਿਸ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai hukam pa-i-aa garbhaas. | | 1| |
Says Nanak, in t he first wat ch of t he night , by t he Hukam of t he Lord's Command, you
ent er int o t he womb. | | 1| |
Page 75
ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਿਧਆਨੁ ॥
dooj ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa visar ga-i-aa Dhi-aan.
I n t he second wat ch of t he night , O my merchant friend, you have forgot t en t o
medit at e.

ਹਥੋ ਹਿਥ ਨਚਾਈਐ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਿਜਉ ਜਸੁ ਦਾ ਘਿਰ ਕਾਨੁ ॥
hat ho hat h nachaa-ee-ai vanj aari-aa mit raa j i-o j asudaa ghar kaan.
From hand t o hand, you are passed around, O my merchant friend, like Krishna in t he
house of Yashoda.
ਹਥੋ ਹਿਥ ਨਚਾਈਐ ਪਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੈ ਸੁ ਤੁ ਮੇਰਾ ॥
hat ho hat h nachaa-ee-ai paraanee maat kahai sut mayraa.
From hand t o hand, you are passed around, and your mot her says, "This is my son."
ਚੇਿਤ ਅਚੇਤ ਮੂ ੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਿਤ ਨਹੀ ਕਛੁ ਤੇਰਾ ॥
chayt achayt moorh man mayray ant nahee kachh t ayraa.
O, my t hought less and foolish mind, t hink: I n t he end, not hing shall be yours.
ਿਜਿਨ ਰਿਚ ਰਿਚਆ ਿਤਸਿਹ ਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਭੀਤਿਰ ਧਿਰ ਿਗਆਨੁ ॥
j in rach rachi-aa t iseh na j aanai man bheet ar Dhar gi-aan.
You do not know t he One who creat ed t he creat ion. Gat her spirit ual wisdom wit hin
your mind.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ਿਧਆਨੁ ॥੨॥
kaho naanak paraanee dooj ai pahrai visar ga-i-aa Dhi-aan. | | 2| |
Says Nanak, in t he second wat ch of t he night , you have forgot t en t o medit at e. | | 2| |
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ॥
t eej ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa Dhan j oban si-o chit .
I n t he t hird wat ch of t he night , O my merchant friend, your consciousness is focused
on wealt h and yout h.
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹੀ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਬਧਾ ਛੁ ਟਿਹ ਿਜਤੁ ॥
har kaa naam na chayt hee vanj aari-aa mit raa baDhaa chhut eh j it .
You have not remembered t he Name of t he Lord, O my merchant friend, alt hough it
would release you from bondage.
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਪਰਾਣੀ ਿਬਕਲੁ ਭਇਆ ਸੰਿਗ ਮਾਇਆ ॥
har kaa naam na chayt ai paraanee bikal bha-i-aa sang maa-i-aa.
You do not remember t he Name of t he Lord, and you become confused by Maya.

ਧਨ ਿਸਉ ਰਤਾ ਜੋਬਿਨ ਮਤਾ ਅਿਹਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
Dhan si-o rat aa j oban mat aa ahilaa j anam gavaa-i-aa.
Revelling in your riches and int oxicat ed wit h yout h, you wast e your life uselessly.
ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰੁ ਨ ਕੀਤੋ ਕਰਮੁ ਨ ਕੀਤੋ ਿਮਤੁ ॥
Dharam sayt ee vaapaar na keet o karam na keet o mit .
You have not t raded in right eousness and Dharma; you have not made good deeds
your friends.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ॥੩॥
kaho naanak t eej ai pahrai paraanee Dhan j oban si-o chit . | | 3| |
Says Nanak, in t he t hird wat ch of t he night , your mind is at t ached t o wealt h and
yout h. | | 3| |
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਖੇਤੁ ॥
cha-ut hai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa laavee aa-i-aa khayt .
I n t he fourt h wat ch of t he night , O my merchant friend, t he Grim Reaper comes t o t he
field.
ਜਾ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਿਕਸੈ ਨ ਿਮਿਲਆ ਭੇਤੁ ॥
j aa j am pakarh chalaa-i-aa vanj aari-aa mit raa kisai na mili-aa bhayt .
When t he Messenger of Deat h seizes and dispat ches you, O my merchant friend, no
one knows t he myst ery of where you have gone.
ਭੇਤੁ ਚੇਤੁ ਹਿਰ ਿਕਸੈ ਨ ਿਮਿਲਓ ਜਾ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ॥
bhayt chayt har kisai na mili-o j aa j am pakarh chalaa-i-aa.
So t hink of t he Lord! No one knows t his secret , of when t he Messenger of Deat h will
seize you and t ake you away.
ਝੂਠਾ ਰੁ ਦਨੁ ਹੋਆ ਦ`ਆਲੈ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥
j hoot haa rudan ho-aa do-aalai khin meh bha-i-aa paraa-i-aa.
All your weeping and wailing t hen is false. I n an inst ant , you become a st ranger.
ਸਾਈ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਈ ਿਜਸੁ ਿਸਉ ਲਾਇਆ ਹੇਤੁ ॥
saa-ee vasat paraapat ho-ee j is si-o laa-i-aa hayt .
You obt ain exact ly what you have longed for.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਲਾਵੀ ਲੁ ਿਣਆ ਖੇਤੁ ॥੪॥੧॥
kaho naanak paraanee cha-ut hai pahrai laavee luni-aa khayt . | | 4| | 1| |
Says Nanak, in t he fourt h wat ch of t he night , O mort al, t he Grim Reaper has
harvest ed your field. | | 4| | 1| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, First Mehl:
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਬਾਲਕ ਬੁਿਧ ਅਚੇਤੁ ॥
pahilai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa baalak buDh achayt .
I n t he first wat ch of t he night , O my merchant friend, your innocent mind has a child-
like underst anding.
ਖੀਰੁ ਪੀਐ ਖੇਲਾਈਐ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁ ਤ ਹੇਤੁ ॥ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸੁ ਤ ਨੇਹੁ ਘਨੇਰਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ
ਸਬਾਈ ॥
kheer pee-ai khaylaa-ee-ai vanj aari-aa mit raa maat pit aa sut hayt . maat pit aa sut
nayhu ghanayraa maa-i-aa moh sabaa-ee.
You drink milk, and you are fondled so gent ly, O my merchant friend. The mot her and
fat her love t heir child so much, but in Maya, all are caught in emot ional at t achment .
ਸੰਜੋਗੀ ਆਇਆ ਿਕਰਤੁ ਕਮਾਇਆ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ॥
sanj ogee aa-i-aa kirat kamaa-i-aa karnee kaar karaa-ee.
By t he good fort une of good deeds done in t he past , you have come, and now you
perform act ions t o det ermine your fut ure.
ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਬਨੁ ਮੁਕਿਤ ਨ ਹੋਈ ਬੂ ਡੀ ਦੂ ਜੈ ਹੇਿਤ ॥
raam naam bin mukat na ho-ee boodee dooj ai hayt .
Wit hout t he Lord's Name, liberat ion is not obt ained, and you are drowned in t he love
of dualit y.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਛੂਟਿਹਗਾ ਹਿਰ ਚੇਿਤ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai chhoot ahigaa har chayt . | | 1| |
Says Nanak, in t he first wat ch of t he night , O mort al, you shall be saved by
remembering t he Lord. | | 1| |

ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਭਿਰ ਜੋਬਿਨ ਮੈ ਮਿਤ ॥
dooj ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa bhar j oban mai mat .
I n t he second wat ch of t he night , O my merchant friend, you are int oxicat ed wit h t he
wine of yout h and beaut y.
ਅਿਹਿਨਿਸ ਕਾਿਮ ਿਵਆਿਪਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਅੰਧੁਲੇ ਨਾਮੁ ਨ ਿਚਿਤ ॥
ahinis kaam vi-aapi-aa vanj aari-aa mit raa anDhulay naam na chit .
Day and night , you are engrossed in sexual desire, O my merchant friend, and your
consciousness is blind t o t he Naam.
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਨਾਹੀ ਹੋਿਰ ਜਾਣੈ ਰਸ ਕਸ ਮੀਠੇ ॥
raam naam ghat ant ar naahee hor j aanai ras kas meet hay.
The Lord's Name is not wit hin your heart , but all sort s of ot her t ast es seem sweet t o
you.
ਿਗਆਨੁ ਿਧਆਨੁ ਗੁ ਣ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਜਨਿਮ ਮਰਹੁ ਗੇ ਝੂਠੇ ॥
gi-aan Dhi-aan gun sanj am naahee j anam marhugay j hoot hay.
You have no wisdom at all, no medit at ion, no virt ue or self-discipline; in falsehood,
you are caught in t he cycle of birt h and deat h.
ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸੁ ਿਚ ਸੰਜਮੁ ਨਾਹੀ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਨਹੀ ਪੂ ਜਾ ॥
t irat h varat such sanj am naahee karam Dharam nahee pooj aa.
Pilgrimages, fast s, purificat ion and self-discipline are of no use, nor are rit uals,
religious ceremonies or empt y worship.
ਨਾਨਕ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਿਨਸਤਾਰਾ ਦੁ ਿਬਧਾ ਿਵਆਪੈ ਦੂ ਜਾ ॥੨॥
naanak bhaa-ay bhagat nist aaraa dubiDhaa vi-aapai dooj aa. | | 2| |
O Nanak, emancipat ion comes only by loving devot ional worship; t hrough dualit y,
people are engrossed in dualit y. | | 2| |
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਸਿਰ ਹੰਸ ਉਲਥੜੇ ਆਇ ॥
t eej ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa sar hans ult harhay aa-ay.
I n t he t hird wat ch of t he night , O my merchant friend, t he swans, t he whit e hairs,
come and land upon t he pool of t he head.

ਜੋਬਨੁ ਘਟੈ ਜਰੂ ਆ ਿਜਣੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਆਵ ਘਟੈ ਿਦਨੁ ਜਾਇ ॥
j oban ghat ai j aroo-aa j inai vanj aari-aa mit raa aav ghat ai din j aa-ay.
Yout h wears it self out , and old age t riumphs, O my merchant friend; as t ime passes,
your days diminish.
Page 76
ਅੰਿਤ ਕਾਿਲ ਪਛੁ ਤਾਸੀ ਅੰਧੁਲੇ ਜਾ ਜਿਮ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ॥
ant kaal pachhut aasee anDhulay j aa j am pakarh chalaa-i-aa.
At t he last moment , you repent -you are so blind! -when t he Messenger of Deat h seizes
you and carries you away.
ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਅਪੁ ਨਾ ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਾਿਖਆ ਿਖਨ ਮਿਹ ਭਇਆ ਪਰਾਇਆ ॥
sabh kichh apunaa kar kar raakhi-aa khin meh bha-i-aa paraa-i-aa.
You kept all your t hings for yourself, but in an inst ant , t hey are all lost .
ਬੁਿਧ ਿਵਸਰਜੀ ਗਈ ਿਸਆਣਪ ਕਿਰ ਅਵਗਣ ਪਛੁ ਤਾਇ ॥
buDh visarj ee ga-ee si-aanap kar avgan pachhut aa-ay.
Your int ellect left you, your wisdom depart ed, and now you repent for t he evil deeds
you commit t ed.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਭੁ ਚੇਤਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥੩॥
kaho naanak paraanee t eej ai pahrai parabh chayt ahu liv laa-ay. | | 3| |
Says Nanak, O mort al, in t he t hird wat ch of t he night , let your consciousness be
lovingly focused on God. | | 3| |
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਿਬਰਿਧ ਭਇਆ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ॥
cha-ut hai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa biraDh bha-i-aa t an kheen.
I n t he fourt h wat ch of t he night , O my merchant friend, your body grows old and
weak.
ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਨ ਦੀਸਈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁ ਣੈ ਨ ਵੈਣ ॥
akhee anDh na dees-ee vanj aari-aa mit raa kannee sunai na vain.
Your eyes go blind, and cannot see, O my merchant friend, and your ears do not hear
any words.

ਅਖੀ ਅੰਧੁ ਜੀਭ ਰਸੁ ਨਾਹੀ ਰਹੇ ਪਰਾਕਉ ਤਾਣਾ ॥
akhee anDh j eebh ras naahee rahay paraaka-o t aanaa.
Your eyes go blind, and your t ongue is unable t o t ast e; you live only wit h t he help of
ot hers.
ਗੁ ਣ ਅੰਤਿਰ ਨਾਹੀ ਿਕਉ ਸੁ ਖੁ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥
gun ant ar naahee ki-o sukh paavai manmukh aavan j aanaa.
Wit h no virt ue wit hin, how can you find peace? The self-willed manmukh comes and
goes in reincarnat ion.
ਖੜੁ ਪਕੀ ਕੁ ਿੜ ਭਜੈ ਿਬਨਸੈ ਆਇ ਚਲੈ ਿਕਆ ਮਾਣੁ ॥
kharh pakee kurh bhaj ai binsai aa-ay chalai ki-aa maan.
When t he crop of life has mat ured, it bends, breaks and perishes; why t ake pride in
t hat which comes and goes?
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੁ ॥੪॥
kaho naanak paraanee cha-ut hai pahrai gurmukh sabad pachhaan. | | 4| |
Says Nanak, O mort al, in t he fourt h wat ch of t he night , t he Gurmukh recognizes t he
Word of t he Shabad. | | 4| |
ਓੜਕੁ ਆਇਆ ਿਤਨ ਸਾਿਹਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਜਰੁ ਜਰਵਾਣਾ ਕੰਿਨ ॥
orhak aa-i-aa t in saahi-aa vanj aari-aa mit raa j ar j arvaanaa kann.
Your breat h comes t o it s end, O my merchant friend, and your shoulders are weighed
down by t he t yrant of old age.
ਇਕ ਰਤੀ ਗੁ ਣ ਨ ਸਮਾਿਣਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਅਵਗਣ ਖੜਸਿਨ ਬੰਿਨ ॥
ik rat ee gun na samaani-aa vanj aari-aa mit raa avgan kharhsan bann.
Not one iot a of virt ue came int o you, O my merchant friend; bound and gagged by
evil, you are driven along.
ਗੁ ਣ ਸੰਜਿਮ ਜਾਵੈ ਚੋਟ ਨ ਖਾਵੈ ਨਾ ਿਤਸੁ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ॥
gun sanj am j aavai chot na khaavai naa t is j aman marnaa.
One who depart s wit h virt ue and self-discipline is not st ruck down, and is not
consigned t o t he cycle of birt h and deat h.

ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਭਾਇ ਭਗਿਤ ਭੈ ਤਰਣਾ ॥
kaal j aal j am j ohi na saakai bhaa-ay bhagat bhai t arnaa.
The Messenger of Deat h and his t rap cannot t ouch him; t hrough loving devot ional
worship, he crosses over t he ocean of fear.
ਪਿਤ ਸੇਤੀ ਜਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸਗਲੇ ਦੂ ਖ ਿਮਟਾਵੈ ॥
pat sayt ee j aavai sahj samaavai saglay dookh mit aavai.
He depart s wit h honor, and merges in int uit ive peace and poise; all his pains depart .
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਛੂਟੈ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਿਤ ਪਾਵੈ ॥੫॥੨॥
kaho naanak paraanee gurmukh chhoot ai saachay t ay pat paavai. | | 5| | 2| |
Says Nanak, when t he mort al becomes Gurmukh, he is saved and honored by t he
True Lord. | | 5| | 2| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥
sireeraag mehlaa 4.
Siree Raag, Fourt h Mehl:
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਉਦਰ ਮੰਝਾਿਰ ॥
pahilai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa har paa-i-aa udar manj haar.
I n t he first wat ch of t he night , O my merchant friend, t he Lord places you in t he
womb.
ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਹਿਰ ਉਚਰੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਰ ॥
har Dhi-aavai har uchrai vanj aari-aa mit raa har har naam samaar.
You medit at e on t he Lord, and chant t he Lord's Name, O my merchant friend. You
cont emplat e t he Name of t he Lord, Har, Har.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਆਰਾਧੇ ਿਵਿਚ ਅਗਨੀ ਹਿਰ ਜਿਪ ਜੀਿਵਆ ॥
har har naam j apay aaraaDhay vich agnee har j ap j eevi-aa.
Chant ing t he Name of t he Lord, Har, Har, and medit at ing on it wit hin t he fire of t he
womb, your life is sust ained by dwelling on t he Naam.
ਬਾਹਿਰ ਜਨਮੁ ਭਇਆ ਮੁਿਖ ਲਾਗਾ ਸਰਸੇ ਿਪਤਾ ਮਾਤ ਥੀਿਵਆ ॥
baahar j anam bha-i-aa mukh laagaa sarsay pit aa maat t heevi-aa.
You are born and you come out , and your mot her and fat her are delight ed t o see your
face.

ਿਜਸ ਕੀ ਵਸਤੁ ਿਤਸੁ ਚੇਤਹੁ ਪਰਾਣੀ ਕਿਰ ਿਹਰਦੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੀਚਾਿਰ ॥
j is kee vasat t is chayt ahu paraanee kar hirdai gurmukh beechaar.
Remember t he One, O mort al, t o whom t he child belongs. As Gurmukh, reflect upon
Him wit hin your heart .
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਹਿਰ ਜਪੀਐ ਿਕਰਪਾ ਧਾਿਰ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai har j apee-ai kirpaa Dhaar. | | 1| |
Says Nanak, O mort al, in t he first wat ch of t he night , dwell upon t he Lord, who shall
shower you wit h His Grace. | | 1| |
ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
dooj ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa man laagaa dooj ai bhaa-ay.
I n t he second wat ch of t he night , O my merchant friend, t he mind is at t ached t o t he
love of dualit y.
ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰ ਪਾਲੀਐ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਲੇ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਗਿਲ ਲਾਇ ॥
mayraa mayraa kar paalee-ai vanj aari-aa mit raa lay maat pit aa gal laa-ay.
Mot her and fat her hug you close in t heir embrace, claiming, "He is mine, he is mine";
so is t he child brought up, O my merchant friend.
ਲਾਵੈ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਸਦਾ ਗਲ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਜਾਣੈ ਖਿਟ ਖਵਾਏ ॥
laavai maat pit aa sadaa gal sayt ee man j aanai khat khavaa-ay.
Your mot her and fat her const ant ly hug you close in t heir embrace; in t heir minds, t hey
believe t hat you will provide for t hem and support t hem.
ਜੋ ਦੇਵੈ ਿਤਸੈ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂ ੜਾ ਿਦਤੇ ਨੋ ਲਪਟਾਏ ॥
j o dayvai t isai na j aanai moorhaa dit ay no lapt aa-ay.
The fool does not know t he One who gives; inst ead, he clings t o t he gift .
ਕੋਈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ਹਿਰ ਿਧਆਵੈ ਮਿਨ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
ko-ee gurmukh hovai so karai veechaar har Dhi-aavai man liv laa-ay.
Rare is t he Gurmukh who reflect s upon, medit at es upon, and wit hin his mind, is
lovingly at t ached t o t he Lord.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਿਤਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਬਹੂ ੰ ਖਾਇ ॥੨॥
kaho naanak dooj ai pahrai paraanee t is kaal na kabahoo
N
khaa-ay. | | 2| |
Says Nanak, in t he second wat ch of t he night , O mort al, deat h never devours you.
| | 2| |

ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਮਨੁ ਲਗਾ ਆਿਲ ਜੰਜਾਿਲ ॥
t eej ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa man lagaa aal j anj aal.
I n t he t hird wat ch of t he night , O my merchant friend, your mind is ent angled in
worldly and household affairs.
ਧਨੁ ਿਚਤਵੈ ਧਨੁ ਸੰਚਵੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਨ ਸਮਾਿਲ ॥
Dhan chit vai Dhan sanchvai vanj aari-aa mit raa har naamaa har na samaal.
You t hink of wealt h, and gat her wealt h, O my merchant friend, but you do not
cont emplat e t he Lord or t he Lord's Name.
ਹਿਰ ਨਾਮਾ ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਦੇ ਨ ਸਮਾਲੈ ਿਜ ਹੋਵੈ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ॥
har naamaa har har kaday na samaalai j e hovai ant sakhaa-ee.
You never dwell upon t he Name of t he Lord, Har, Har, who will be your only Helper
and Support in t he end.
Page 77
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਅੰਿਤ ਛੋਿਡ ਚਿਲਆ ਪਛੁ ਤਾਈ ॥
ih Dhan sampai maa-i-aa j hoot hee ant chhod chali-aa pachhut aa-ee.
This wealt h, propert y and Maya are false. I n t he end, you must leave t hese, and
depart in sorrow.
ਿਜਸ ਨੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁ ਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥
j is no kirpaa karay gur maylay so har har naam samaal.
Those whom t he Lord, in His Mercy, unit es wit h t he Guru, reflect upon t he Name of
t he Lord, Har, Har.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਸੇ ਜਾਇ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਨਾਿਲ ॥੩॥
kaho naanak t eej ai pahrai paraanee say j aa-ay milay har naal. | | 3| |
Says Nanak, in t he t hird wat ch of t he night , O mort al, t hey go, and are unit ed wit h t he
Lord. | | 3| |
ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਚਲਣ ਵੇਲਾ ਆਦੀ ॥
cha-ut hai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa har chalan vaylaa aadee.
I n t he fourt h wat ch of t he night , O my merchant friend, t he Lord announces t he t ime
of depart ure.

ਕਿਰ ਸੇਵਹੁ ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਸਭ ਚਲੀ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਦੀ ॥
kar sayvhu pooraa sat guroo vanj aari-aa mit raa sabh chalee rain vihaadee.
Serve t he Perfect True Guru, O my merchant friend; your ent ire life-night is passing
away.
ਹਿਰ ਸੇਵਹੁ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਿਢਲ ਮੂ ਿਲ ਨ ਕਿਰਹੁ ਿਜਤੁ ਅਸਿਥਰੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਹੋਵਹੁ ॥
har sayvhu khin khin dhil mool na karihu j it ast hir j ug j ug hovhu.
Serve t he Lord each and every inst ant -do not delay! You shall become et ernal
t hroughout t he ages.
ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਸਦ ਮਾਣਹੁ ਰਲੀਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁ ਖ ਖੋਵਹੁ ॥
har sayt ee sad maanhu ralee-aa j anam maran dukh khovhu.
Enj oy ecst asy forever wit h t he Lord, and do away wit h t he pains of birt h and deat h.
ਗੁ ਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੁ ਆਮੀ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਿਜਤੁ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਸੁ ਖ!ਦੀ ॥
gur sat gur su-aamee bhayd na j aanhu j it mil har bhagat sukhaa
N
dee.
Know t hat t here is no difference bet ween t he Guru, t he True Guru, and your Lord and
Mast er. Meet ing wit h Him, t ake pleasure in t he Lord's devot ional service.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਸਫਿਲਓ ੁ ਰੈਿਣ ਭਗਤਾ ਦੀ ॥੪॥੧॥੩॥
kaho naanak paraanee cha-ut hai pahrai safli-o rain bhagt aa dee. | | 4| | 1| | 3| |
Says Nanak, O mort al, in t he fourt h wat ch of t he night , t he life-night of t he devot ee is
fruit ful. | | 4| | 1| | 3| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, Fift h Mehl:
ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਧਿਰ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਿਹ ॥
pahilai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa Dhar paa-it aa udrai maahi.
I n t he first wat ch of t he night , O my merchant friend, t he Lord placed your soul in t he
womb.
ਦਸੀ ਮਾਸੀ ਮਾਨਸੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਕਿਰ ਮੁਹਲਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਿਹ ॥
dasee maasee maanas kee-aa vanj aari-aa mit raa kar muhlat karam kamaahi.
I n t he t ent h mont h, you were made int o a human being, O my merchant friend, and
you were given your allot t ed t ime t o perform good deeds.

ਮੁਹਲਿਤ ਕਿਰ ਦੀਨੀ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਜੈਸਾ ਿਲਖਤੁ ਧੁਿਰ ਪਾਇਆ ॥
muhlat kar deenee karam kamaanay j aisaa likhat Dhur paa-i-aa.
You were given t his t ime t o perform good deeds, according t o your pre-ordained
dest iny.
ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਭਾਈ ਸੁ ਤ ਬਿਨਤਾ ਿਤਨ ਭੀਤਿਰ ਪਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ ॥
maat pit aa bhaa-ee sut banit aa t in bheet ar parabhoo sanj o-i-aa.
God placed you wit h your mot her, fat her, brot hers, sons and wife.
ਕਰਮ ਸੁ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇਸੁ ਜੰਤੈ ਵਿਸ ਿਕਛੁ ਨਾਿਹ ॥
karam sukaram karaa-ay aapay is j ant ai vas kichh naahi.
God Himself is t he Cause of causes, good and bad-no one has cont rol over t hese
t hings.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਪਿਹਲੈ ਪਹਰੈ ਧਿਰ ਪਾਇਤਾ ਉਦਰੈ ਮਾਿਹ ॥੧॥
kaho naanak paraanee pahilai pahrai Dhar paa-it aa udrai maahi. | | 1| |
Says Nanak, O mort al, in t he first wat ch of t he night , t he soul is placed in t he womb.
| | 1| |
ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਭਿਰ ਜੁਆਨੀ ਲਹਰੀ ਦੇਇ ॥
dooj ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa bhar j u-aanee lahree day-ay.
I n t he second wat ch of t he night , O my merchant friend, t he fullness of yout h rises in
you like waves.
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣਈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਮਨੁ ਮਤਾ ਅਹੰਮੇਇ ॥
buraa bhalaa na pachhaan-ee vanj aari-aa mit raa man mat aa ahamay-ay.
You do not dist inguish bet ween good and evil, O my merchant friend-your mind is
int oxicat ed wit h ego.
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨ ਪਛਾਣੈ ਪਰਾਣੀ ਆਗੈ ਪੰਥੁ ਕਰਾਰਾ ॥
buraa bhalaa na pachhaanai paraanee aagai pant h karaaraa.
Mort al beings do not dist inguish bet ween good and evil, and t he road ahead is
t reacherous.
ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਕਬਹੂ ੰ ਨ ਸੇਿਵਆ ਿਸਿਰ ਠਾਢੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰਾ ॥
pooraa sat gur kabahoo
N
na sayvi-aa sir t haadhay j am j andaaraa.
They never serve t he Perfect True Guru, and t he cruel t yrant Deat h st ands over t heir
heads.

ਧਰਮ ਰਾਇ ਜਬ ਪਕਰਿਸ ਬਵਰੇ ਤਬ ਿਕਆ ਜਬਾਬੁ ਕਰੇਇ ॥
Dharam raa-ay j ab pakras bavray t ab ki-aa j abaab karay-i.
When t he Right eous Judge seizes you and int errogat es you, O madman, what answer
will you give him t hen?
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂ ਜੈ ਪਹਰੈ ਪਰਾਣੀ ਭਿਰ ਜੋਬਨੁ ਲਹਰੀ ਦੇਇ ॥੨॥
kaho naanak dooj ai pahrai paraanee bhar j oban lahree day-ay. | | 2| |
Says Nanak, in t he second wat ch of t he night , O mort al, t he fullness of yout h t osses
you about like waves in t he st orm. | | 2| |
ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਿਬਖੁ ਸੰਚੈ ਅੰਧੁ ਅਿਗਆਨੁ ॥
t eej ai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa bikh sanchai anDh agi-aan.
I n t he t hird wat ch of t he night , O my merchant friend, t he blind and ignorant person
gat hers poison.
ਪੁ ਿਤਰ ਕਲਿਤਰ ਮੋਿਹ ਲਪਿਟਆ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਅੰਤਿਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨੁ ॥
put ir kalt ir mohi lapt i-aa vanj aari-aa mit raa ant ar lahar lobhaan.
He is ent angled in emot ional at t achment t o his wife and sons, O my merchant friend,
and deep wit hin him, t he waves of greed are rising up.
ਅੰਤਿਰ ਲਹਿਰ ਲੋਭਾਨੁ ਪਰਾਨੀ ਸੋ ਪਰਭੁ ਿਚਿਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ant ar lahar lobhaan paraanee so parabh chit na aavai.
The waves of greed are rising up wit hin him, and he does not remember God.
ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਸੰਗੁ ਨ ਕੀਆ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਦੁ ਖੁ ਪਾਵੈ ॥
saaDhsangat si-o sang na kee-aa baho j onee dukh paavai.
He does not j oin t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, and he suffers in
t errible pain t hrough count less incarnat ions.
ਿਸਰਜਨਹਾਰੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਸੁ ਆਮੀ ਇਕ ਿਨਮਖ ਨ ਲਗੋ ਿਧਆਨੁ ॥
sirj anhaar visaari-aa su-aamee ik nimakh na lago Dhi-aan.
He has forgot t en t he Creat or, his Lord and Mast er, and he does not medit at e on Him,
even for an inst ant .
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਰੈ ਿਬਖੁ ਸੰਚੇ ਅੰਧੁ ਅਿਗਆਨੁ ॥੩॥
kaho naanak paraanee t eej ai pahrai bikh sanchay anDh agi-aan. | | 3| |
Says Nanak, in t he t hird wat ch of t he night , t he blind and ignorant person gat hers
poison. | | 3| |

ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਰੈਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਿਦਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥
cha-ut hai pahrai rain kai vanj aari-aa mit raa din nayrhai aa-i-aa so-ay.
I n t he fourt h wat ch of t he night , O my merchant friend, t hat day is drawing near.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਤੂੰ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਤੇਰਾ ਦਰਗਹ ਬੇਲੀ ਹੋਇ ॥
gurmukh naam samaal t oo
N
vanj aari-aa mit raa t ayraa dargeh baylee ho-ay.
As Gurmukh, remember t he Naam, O my merchant friend. I t shall be your Friend in
t he Court of t he Lord.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ਪਰਾਣੀ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥
gurmukh naam samaal paraanee ant ay ho-ay sakhaa-ee.
As Gurmukh, remember t he Naam, O mort al; in t he end, it shall be your only
companion.
Page 78
ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਤੇਰੈ ਸੰਿਗ ਨ ਚਾਲੈ ਝੂਠੀ ਪਰੀਿਤ ਲਗਾਈ ॥
ih moh maa-i-aa t ayrai sang na chaalai j hoot hee pareet lagaa-ee.
This emot ional at t achment t o Maya shall not go wit h you; it is false t o fall in love wit h
it .
ਸਗਲੀ ਰੈਿਣ ਗੁ ਦਰੀ ਅੰਿਧਆਰੀ ਸੇਿਵ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
saglee rain gudree anDhi-aaree sayv sat gur chaanan ho-ay.
The ent ire night of your life has passed away in darkness; but by serving t he True
Guru, t he Divine Light shall dawn wit hin.
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਿਦਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੪॥
kaho naanak paraanee cha-ut hai pahrai din nayrhai aa-i-aa so-ay. | | 4| |
Says Nanak, O mort al, in t he fourt h wat ch of t he night , t hat day is drawing near! | | 4| |
ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ਗੋਿਵੰਦ ਕਾ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਉਿਠ ਚਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਿਥ ॥
likhi-aa aa-i-aa govind kaa vanj aari-aa mit raa ut h chalay kamaanaa saat h.
Receiving t he summons from t he Lord of t he Universe, O my merchant friend, you
must arise and depart wit h t he act ions you have commit t ed.

ਇਕ ਰਤੀ ਿਬਲਮ ਨ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਓਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥
ik rat ee bilam na dayvnee vanj aari-aa mit raa onee t akrhay paa-ay haat h.
You are not allowed a moment 's delay, O my merchant friend; t he Messenger of
Deat h seizes you wit h firm hands.
ਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ਪਕਿੜ ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁ ਹੇਲੇ ॥
likhi-aa aa-i-aa pakarh chalaa-i-aa manmukh sadaa duhaylay.
Receiving t he summons, people are seized and dispat ched. The self-willed manmukhs
are miserable forever.
ਿਜਨੀ ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਆ ਸੇ ਦਰਗਹ ਸਦਾ ਸੁ ਹੇਲੇ ॥
j inee pooraa sat gur sayvi-aa say dargeh sadaa suhaylay.
But t hose who serve t he Perfect True Guru are forever happy in t he Court of t he Lord.
ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਤਿਰ ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਿਤ ॥
karam Dhart ee sareer j ug ant ar j o bovai so khaat .
The body is t he field of karma in t his age; what ever you plant , you shall harvest .
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਿਹ ਦਰਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਭਵਾਿਤ ॥੫॥੧॥੪॥
kaho naanak bhagat soheh darvaaray manmukh sadaa bhavaat . | | 5| | 1| | 4| |
Says Nanak, t he devot ees look beaut iful in t he Court of t he Lord; t he self-willed
manmukhs wander forever in reincarnat ion. | | 5| | 1| | 4| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ
sireeraag mehlaa 4 ghar 2 chhant
Siree Raag, Fourt h Mehl, Second House, Chhant :
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਿਕਉ ਕਿਰ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਪਖੈ ॥
munDh i-aanee pay-ee-arhai ki-o kar har darsan pikhai.
How can t he ignorant soul-bride obt ain t he Blessed Vision of t he Lord's Darshan, while
she is in t his world of her fat her's home?

ਹਿਰ ਹਿਰ ਅਪਨੀ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਕੰਮ ਿਸਖੈ ॥
har har apnee kirpaa karay gurmukh saahurrhai kamm sikhai.
When t he Lord Himself grant s His Grace, t he Gurmukh learns t he dut ies of her
Husband's Celest ial Home.
ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਕੰਮ ਿਸਖੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਏ ॥
saahurrhai kamm sikhai gurmukh har har sadaa Dhi-aa-ay.
The Gurmukh learns t he dut ies of her Husband's Celest ial Home; she medit at es
forever on t he Lord, Har, Har.
ਸਹੀਆ ਿਵਿਚ ਿਫਰੈ ਸੁ ਹੇਲੀ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਬਾਹ ਲੁ ਡਾਏ ॥
sahee-aa vich firai suhaylee har dargeh baah ludaa-ay.
She walks happily among her companions, and in t he Lord's Court , she swings her
arms j oyfully.
ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਕਰਖੈ ॥
laykhaa Dharam raa-ay kee baakee j ap har har naam kirkhai.
Her account is cleared by t he Right eous Judge of Dharma, when she chant s t he Name
of t he Lord, Har, Har.
ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਦਰਸਨੁ ਿਦਖੈ ॥੧॥
munDh i-aanee pay-ee-arhai gurmukh har darsan dikhai. | | 1| |
The ignorant soul-bride becomes Gurmukh, and gains t he Blessed Vision of t he Lord's
Darshan, while she is st ill in her fat her's house. | | 1| |
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.
My marriage has been performed, O my fat her. As Gurmukh, I have found t he Lord.
ਅਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਟਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥
agi-aan anDhayraa kat i-aa gur gi-aan parchand balaa-i-aa.
The darkness of ignorance has been dispelled. The Guru has revealed t he blazing light
of spirit ual wisdom.
ਬਿਲਆ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਿਬਨਿਸਆ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥
bali-aa gur gi-aan anDhayraa binsi-aa har rat an padaarat h laaDhaa.
This spirit ual wisdom given by t he Guru shines fort h, and t he darkness has been
dispelled. I have found t he Priceless Jewel of t he Lord.

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁ ਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁ ਰਮਿਤ ਖਾਧਾ ॥
ha-umai rog ga-i-aa dukh laat haa aap aapai gurmat khaaDhaa.
The sickness of my ego has been dispelled, and my pain is over and done. Through
t he Guru's Teachings, my ident it y has consumed my ident ical ident it y.
ਅਕਾਲ ਮੂ ਰਿਤ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਿਬਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥
akaal moorat var paa-i-aa abhinaasee naa kaday marai na j aa-i-aa.
I have obt ained my Husband Lord, t he Akaal Moorat , t he Undying Form. He is
I mperishable; He shall never die, and He shall never ever leave.
ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁ ਰਮੁਖੇ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥੨॥
vee-aahu ho-aa mayray baabolaa gurmukhay har paa-i-aa. | | 2| |
My marriage has been performed, O my fat her. As Gurmukh, I have found t he Lord.
| | 2| |
ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਿਰ ਜਨ ਿਮਿਲ ਜੰਞ ਸੁ ਹੰਦੀ ॥
har sat sat ay mayray babulaa har j an mil j anj suhandee.
The Lord is t he Truest of t he True, O my fat her. Meet ing wit h t he humble servant s of
t he Lord, t he marriage procession looks beaut iful.
ਪੇਵਕੜੈ ਹਿਰ ਜਿਪ ਸੁ ਹੇਲੀ ਿਵਿਚ ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥
payvkarhai har j ap suhaylee vich saahurrhai kharee sohandee.
She who chant s t he Lord's Name is happy in t his world of her fat her's home, and in
t he next world of her Husband Lord, she shall be very beaut iful.
ਸਾਹੁ ਰੜੈ ਿਵਿਚ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ਿਜਿਨ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲਆ ॥
saahurrhai vich kharee sohandee j in payvkarhai naam samaali-aa.
I n her Husband Lord's Celest ial Home, she shall be most beaut iful, if she has
remembered t he Naam in t his world.
ਸਭੁ ਸਫਿਲਓ ਜਨਮੁ ਿਤਨਾ ਦਾ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਮਨੁ ਿਜਿਣ ਪਾਸਾ ਢਾਿਲਆ ॥
sabh safli-o j anam t inaa daa gurmukh j inaa man j in paasaa dhaali-aa.
Fruit ful are t he lives of t hose who, as Gurmukh, have conquered t heir minds-t hey
have won t he game of life.

ਹਿਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਮਿਲ ਕਾਰਜੁ ਸੋਿਹਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁ ਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ॥
har sant j anaa mil kaaraj sohi-aa var paa-i-aa purakh anandee.
Joining wit h t he humble Saint s of t he Lord, my act ions bring prosperit y, and I have
obt ained t he Lord of Bliss as my Husband.
ਹਿਰ ਸਿਤ ਸਿਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਹਿਰ ਜਨ ਿਮਿਲ ਜੰਞ ਸ`ਹੰਦੀ ॥੩॥
har sat sat mayray baabolaa har j an mil j anj sohandee. | | 3| |
The Lord is t he Truest of t he True, O my fat her. Joining wit h t he humble servant s of
t he Lord, t he marriage part y has been embellished. | | 3| |
ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥
har parabh mayray babulaa har dayvhu daan mai daaj o.
O my fat her, give me t he Name of t he Lord God as my wedding gift and dowry.
Page 79
ਹਿਰ ਕਪੜੋ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵਹੁ ਿਜਤੁ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ॥
har kaprho har sobhaa dayvhu j it savrai mayraa kaaj o.
Give me t he Lord as my wedding gown, and t he Lord as my glory, t o accomplish my
works.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਭਗਤੀ ਕਾਜੁ ਸੁ ਹੇਲਾ ਗੁ ਿਰ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਦਾਨੁ ਿਦਵਾਇਆ ॥
har har bhagt ee kaaj suhaylaa gur sat gur daan divaa-i-aa.
Through devot ional worship t o t he Lord, t his ceremony is made blissful and beaut iful;
t he Guru, t he True Guru, has given t his gift .
ਖੰਿਡ ਵਰਭੰਿਡ ਹਿਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਇਹੁ ਦਾਨੁ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ ॥
khand varbhand har sobhaa ho-ee ih daan na ralai ralaa-i-aa.
Across t he cont inent s, and t hroughout t he Universe, t he Lord's Glory is pervading.
This gift is not diminished by being diffused among all.
ਹੋਿਰ ਮਨਮੁਖ ਦਾਜੁ ਿਜ ਰਿਖ ਿਦਖਾਲਿਹ ਸੁ ਕੂ ੜੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਚੁ ਪਾਜੋ ॥
hor manmukh daaj j e rakh dikhaaleh so koorh aha
N
kaar kach paaj o.
Any ot her dowry, which t he self-willed manmukhs offer for show, is only false egot ism
and a wort hless display.

ਹਿਰ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਿਰ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ ॥੪॥
har parabh mayray babulaa har dayvhu daan mai daaj o. | | 4| |
O my fat her, please give me t he Name of t he Lord God as my wedding gift and dowry.
| | 4| |
ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਿਪਰ ਿਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥
har raam raam mayray baabolaa pir mil Dhan vayl vaDhandee.
The Lord, Raam, Raam, is All-pervading, O my fat her. Meet ing her Husband Lord, t he
soul-bride blossoms fort h like t he flourishing vine.
ਹਿਰ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁ ਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥
har j ugah j ugo j ug j ugah j ugo sad peerhee guroo chalandee.
I n age aft er age, t hrough all t he ages, forever and ever, t hose who belong t o t he
Guru's Family shall prosper and increase.
ਜੁਿਗ ਜੁਿਗ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਿਜਨੀ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
j ug j ug peerhee chalai sat gur kee j inee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa.
Age aft er age, t he Family of t he True Guru shall increase. As Gurmukh, t hey medit at e
on t he Naam, t he Name of t he Lord.
ਹਿਰ ਪੁ ਰਖੁ ਨ ਕਬ ਹੀ ਿਬਨਸੈ ਜਾਵੈ ਿਨਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ॥
har purakh na kab hee binsai j aavai nit dayvai charhai savaa-i-aa.
The Almight y Lord never dies or goes away. What ever He gives, keeps on increasing.
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਤ ਹਿਰ ਏਕੋ ਜਿਪ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਸੋਹੰਦੀ ॥
naanak sant sant har ayko j ap har har naam sohandee.
O Nanak, t he One Lord is t he Saint of Saint s. Chant ing t he Name of t he Lord, Har,
Har, t he soul-bride is bount iful and beaut iful.
ਹਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਿਪਰ ਿਮਿਲ ਧਨ ਵੇਲ ਵਧੰਦੀ ॥੫॥੧॥
har raam raam mayray babulaa pir mil Dhan vayl vaDhandee. | | 5| | 1| |
The Lord, Raam, Raam, is All-pervading, O my fat her. Meet ing her Husband Lord, t he
soul-bride blossoms fort h like t he flourishing vine. | | 5| | 1| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ
sireeraag mehlaa 5 chhant
Siree Raag, Fift h Mehl, Chhant :

ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਗੋਿਬੰਦ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲੇ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa gobind naam samaalay.
O dear beloved mind, my friend, reflect upon t he Name of t he Lord of t he Universe.
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਿਨਬਹੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥
man pi-aari-aa j ee mit raa har nibhai t ayrai naalay.
O dear beloved mind, my friend, t he Lord shall always be wit h you.
ਸੰਿਗ ਸਹਾਈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ਿਬਰਥਾ ਕੋਇ ਨ ਜਾਏ ॥
sang sahaa-ee har naam Dhi-aa-ee birt haa ko-ay na j aa-ay.
The Name of t he Lord shall be wit h you as your Helper and Support . Medit at e on Him-
no one who does so shall ever ret urn empt y-handed.
ਮਨ ਿਚੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਿਹ ਚਰਣ ਕਮਲ ਿਚਤੁ ਲਾਏ ॥
man chinday say-ee fal paavahi charan kamal chit laa-ay.
You shall obt ain t he fruit s of your mind's desires, by focusing your consciousness on
t he Lord's Lot us Feet .
ਜਿਲ ਥਿਲ ਪੂ ਿਰ ਰਿਹਆ ਬਨਵਾਰੀ ਘਿਟ ਘਿਟ ਨਦਿਰ ਿਨਹਾਲੇ ॥
j al t hal poor rahi-aa banvaaree ghat ghat nadar nihaalay.
He is t ot ally pervading t he wat er and t he land; He is t he Lord of t he World-forest .
Behold Him in exalt at ion in each and every heart .
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਸਾਧਸੰਿਗ ਭਰਮੁ ਜਾਲੇ ॥੧॥
naanak sikh day-ay man pareet am saaDhsang bharam j aalay. | | 1| |
Nanak gives t his advice: O beloved mind, in t he Company of t he Holy, burn away your
doubt s. | | 1| |
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰੇ ॥
man pi-aari-aa j ee mit raa har bin j hoot h pasaaray.
O dear beloved mind, my friend, wit hout t he Lord, all out ward show is false.

ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਿਬਖੁ ਸਾਗਰੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa bikh saagar sansaaray.
O dear beloved mind, my friend, t he world is an ocean of poison.
ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਿਰ ਬੋਿਹਥੁ ਕਰਤੇ ਸਹਸਾ ਦੂ ਖੁ ਨ ਿਬਆਪੈ ॥
charan kamal kar bohit h kart ay sahsaa dookh na bi-aapai.
Let t he Lord's Lot us Feet be your Boat , so t hat pain and skept icism shall not t ouch
you.
ਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ ਆਠ ਪਹਰ ਪਰਭੁ ਜਾਪੈ ॥
gur pooraa bhayt ai vadbhaagee aat h pahar parabh j aapai.
Meet ing wit h t he Perfect Guru, by great good fort une, medit at e on God t went y-four
hours a day.
ਆਿਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸੇਵਕ ਸੁ ਆਮੀ ਭਗਤਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੇ ॥
aad j ugaadee sayvak su-aamee bhagt aa naam aDhaaray.
From t he very beginning, and t hroughout t he ages, He is t he Lord and Mast er of His
servant s. His Name is t he Support of His devot ees.
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਿਬਨੁ ਹਿਰ ਝੂਠ ਪਸਾਰੇ ॥੨॥
naanak sikh day-ay man pareet am bin har j hoot h pasaaray. | | 2| |
Nanak gives t his advice: O beloved mind, wit hout t he Lord, all out ward show is false.
| | 2| |
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa har laday khayp savlee.
O dear beloved mind, my friend, load t he profit able cargo of t he Lord's Name.
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਦਰੁ ਿਨਹਚਲੁ ਮਲੀ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa har dar nihchal malee.
O dear beloved mind, my friend, ent er t hrough t he et ernal Door of t he Lord.
ਹਿਰ ਦਰੁ ਸੇਵੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵੇ ਿਨਹਚਲੁ ਆਸਣੁ ਪਾਇਆ ॥
har dar sayvay alakh abhayvay nihchal aasan paa-i-aa.
One who serves at t he Door of t he I mpercept ible and Unfat homable Lord, obt ains t his
et ernal posit ion.

ਤਹ ਜਨਮ ਨ ਮਰਣੁ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾ ਦੂ ਖੁ ਿਮਟਾਇਆ ॥
t ah j anam na maran na aavan j aanaa sansaa dookh mit aa-i-aa.
There is no birt h or deat h t here, no coming or going; anguish and anxiet y are ended.
ਿਚਤਰ ਗੁ ਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦੁ ਫਾਿਰਆ ਜਮਦੂ ਤਾ ਕਛੂ ਨ ਚਲੀ ॥
chit ar gupat kaa kaagad faari-aa j amdoot aa kachhoo na chalee.
The account s of Chit r and Gupt , t he recording scribes of t he conscious and t he
subconscious are t orn up, and t he Messenger of Deat h cannot do anyt hing.
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਹਿਰ ਲਦੇ ਖੇਪ ਸਵਲੀ ॥੩॥
naanak sikh day-ay man pareet am har laday khayp savlee. | | 3| |
Nanak gives t his advice: O beloved mind, load t he profit able cargo of t he Lord's Name.
| | 3| |
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਕਿਰ ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਵਾਸੋ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa kar sant aa sang nivaaso.
O dear beloved mind, my friend, abide in t he Societ y of t he Saint s.
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਪਰਗਾਸੋ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa har naam j apat pargaaso.
O dear beloved mind, my friend, chant ing t he Lord's Name, t he Divine Light shines
wit hin.
ਿਸਮਿਰ ਸੁ ਆਮੀ ਸੁ ਖਹ ਗਾਮੀ ਇਛ ਸਗਲੀ ਪੁ ੰਨੀਆ ॥
simar su-aamee sukhah gaamee ichh saglee punnee-aa.
Remember your Lord and Mast er, who is easily obt ained, and all desires shall be
fulfilled.
Page 80
ਪੁ ਰਬੇ ਕਮਾਏ ਸਰੀਰੰਗ ਪਾਏ ਹਿਰ ਿਮਲੇ ਿਚਰੀ ਿਵਛੁ ੰਿਨਆ ॥
purbay kamaa-ay sareerang paa-ay har milay chiree vichhunni-aa.
By my past act ions, I have found t he Lord, t he Great est Lover. Separat ed from Him
for so long, I am unit ed wit h Him again.

ਅੰਤਿਰ ਬਾਹਿਰ ਸਰਬਿਤ ਰਿਵਆ ਮਿਨ ਉਪਿਜਆ ਿਬਸੁ ਆਸੋ ॥
ant ar baahar sarbat ravi-aa man upj i-aa bisu-aaso.
I nside and out , He is pervading everywhere. Fait h in Him has welled up wit hin my
mind.
ਨਾਨਕੁ ਿਸਖ ਦੇਇ ਮਨ ਪਰੀਤਮ ਕਿਰ ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਵਾਸੋ ॥੪॥
naanak sikh day-ay man pareet am kar sant aa sang nivaaso. | | 4| |
Nanak gives t his advice: O beloved mind, let t he Societ y of t he Saint s be your
dwelling. | | 4| |
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਪਰੇਮ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa har paraym bhagat man leenaa.
O dear beloved mind, my friend, let your mind remain absorbed in loving devot ion t o
t he Lord.
ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਜੀਉ ਿਮਤਰਾ ਹਿਰ ਜਲ ਿਮਿਲ ਜੀਵੇ ਮੀਨਾ ॥
man pi-aari-aa j ee-o mit raa har j al mil j eevay meenaa.
O dear beloved mind, my friend, t he fish of t he mind lives only when it is immersed in
t he Wat er of t he Lord.
ਹਿਰ ਪੀ ਆਘਾਨੇ ਅੰਿਮਰਤ ਬਾਨੇ ਸਰਬ ਸੁ ਖਾ ਮਨ ਵੁ ਠੇ ॥
har pee aaghaanay amrit baanay sarab sukhaa man vut hay.
Drinking in t he Lord's Ambrosial Bani, t he mind is sat isfied, and all pleasures come t o
abide wit hin.
ਸਰੀਧਰ ਪਾਏ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਇਛ ਪੁ ੰਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਤੁਠੇ ॥
sareeDhar paa-ay mangal gaa-ay ichh punnee sat gur t ut hay.
At t aining t he Lord of Excellence, I sing t he Songs of Joy. The True Guru, becoming
merciful, has fulfilled my desires.
ਲਿੜ ਲੀਨੇ ਲਾਏ ਨਉ ਿਨਿਧ ਪਾਏ ਨਾਉ ਸਰਬਸੁ ਠਾਕੁ ਿਰ ਦੀਨਾ ॥
larh leenay laa-ay na-o niDh paa-ay naa-o sarbas t haakur deenaa.
He has at t ached me t o t he hem of His robe, and I have obt ained t he nine t reasures.
My Lord and Mast er has best owed His Name, which is everyt hing t o me.

ਨਾਨਕ ਿਸਖ ਸੰਤ ਸਮਝਾਈ ਹਿਰ ਪਰੇਮ ਭਗਿਤ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥੫॥੧॥੨॥
naanak sikh sant samj haa-ee har paraym bhagat man leenaa. | | 5| | 1| | 2| |
Nanak inst ruct s t he Saint s t o t each, t hat t he mind is imbued wit h loving devot ion t o
t he Lord. | | 5| | 1| | 2| |
ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੇ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੫
sireeraag kay chhant mehlaa 5
Chhant s Of Siree Raag, Fift h Mehl:
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhanaa:
ਹਠ ਮਝਾਹੂ ਮਾ ਿਪਰੀ ਪਸੇ ਿਕਉ ਦੀਦਾਰ ॥
hat h maj haahoo maa piree pasay ki-o deedaar.
My Beloved Husband Lord is deep wit hin my heart . How can I see Him?
ਸੰਤ ਸਰਣਾਈ ਲਭਣੇ ਨਾਨਕ ਪਰਾਣ ਅਧਾਰ ॥੧॥
sant sarnaa-ee labh-nay naanak paraan aDhaar. | | 1| |
I n t he Sanct uary of t he Saint s, O Nanak, t he Support of t he breat h of life is found.
| | 1| |
ਛੰਤੁ ॥
chhant .
Chhant :
ਚਰਨ ਕਮਲ ਿਸਉ ਪਰੀਿਤ ਰੀਿਤ ਸੰਤਨ ਮਿਨ ਆਵਏ ਜੀਉ ॥
charan kamal si-o pareet reet sant an man aav-ay j ee-o.
To love t he Lot us Feet of t he Lord-t his way of life has come int o t he minds of His
Saint s.
ਦੁ ਤੀਆ ਭਾਉ ਿਬਪਰੀਿਤ ਅਨੀਿਤ ਦਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਜੀਉ ॥
dut ee-aa bhaa-o bipreet aneet daasaa nah bhaav-ay j ee-o.
The love of dualit y, t his evil pract ice, t his bad habit , is not liked by t he Lord's slaves.

ਦਾਸਾ ਨਹ ਭਾਵਏ ਿਬਨੁ ਦਰਸਾਵਏ ਇਕ ਿਖਨੁ ਧੀਰਜੁ ਿਕਉ ਕਰੈ ॥
daasaa nah bhaav-ay bin darsaav-ay ik khin Dheeraj ki-o karai.
I t is not pleasing t o t he Lord's slaves; wit hout t he Blessed Vision of t he Lord's
Darshan, how can t hey find peace, even for a moment ?
ਨਾਮ ਿਬਹੂ ਨਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੀਨਾ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਛੁ ਲੀ ਿਜਉ ਮਰੈ ॥
naam bihoonaa t an man heenaa j al bin machhulee j i-o marai.
Wit hout t he Naam, t he Name of t he Lord, t he body and mind are empt y; like fish out
of wat er, t hey die.
ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਪਰਾਨ ਅਧਾਰੇ ਗੁ ਣ ਸਾਧਸੰਿਗ ਿਮਿਲ ਗਾਵਏ ॥
mil mayray pi-aaray paraan aDhaaray gun saaDhsang mil gaav-ay.
Please meet wit h me, O my Beloved-You are t he Support of my breat h of life. Joining
t he Saadh Sangat , t he Company of t he Holy, I sing Your Glorious Praises.
ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁ ਆਮੀ ਧਾਿਰ ਅਨੁ ਗਰਹੁ ਮਿਨ ਤਿਨ ਅੰਿਕ ਸਮਾਵਏ ॥੧॥
naanak kay su-aamee Dhaar anoograhu man t an ank samaav-ay. | | 1| |
O Lord and Mast er of Nanak, please grant Your Grace, and permeat e my body, mind
and being. | | 1| |
ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhanaa:
ਸੋਹੰਦੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਕੋਇ ਨ ਿਦਸੈ ਡੂ ਜੜੋ ॥
sohandarho habh t haa-ay ko-ay na disai dooj rho.
He is Beaut iful in all places; I do not see any ot her at all.
ਖੁਲੜੇ ਕਪਾਟ ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰ ਭੇਟਤੇ ॥੧॥
khul
H
rhay kapaat naanak sat gur bhayt t ay. | | 1| |
Meet ing wit h t he True Guru, O Nanak, t he doors are opened wide. | | 1| |
ਛੰਤੁ ॥
chhant .
Chhant :

ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂ ਪ ਅਪਾਰ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ ਬਾਣੀ ਬੀਚਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥
t ayray bachan anoop apaar sant an aaDhaar banee beechaaree-ai j ee-o.
Your Word is I ncomparable and I nfinit e. I cont emplat e t he Word of Your Bani, t he
Support of t he Saint s.
ਿਸਮਰਤ ਸਾਸ ਿਗਰਾਸ ਪੂ ਰਨ ਿਬਸੁ ਆਸ ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਰੀਐ ਜੀਉ ॥
simrat saas giraas pooran bisu-aas ki-o manhu bisaaree-ai j ee-o.
I remember Him in medit at ion wit h every breat h and morsel of food, wit h perfect
fait h. How could I forget Him from my mind?
ਿਕਉ ਮਨਹੁ ਬੇਸਾਰੀਐ ਿਨਮਖ ਨਹੀ ਟਾਰੀਐ ਗੁ ਣਵੰਤ ਪਰਾਨ ਹਮਾਰੇ ॥
ki-o manhu baysaaree-ai nimakh nahee t aaree-ai gunvant paraan hamaaray.
How could I forget Him from my mind, even for an inst ant ? He is t he Most Wort hy; He
is my very life!
ਮਨ ਬ!ਛਤ ਫਲ ਦੇਤ ਹੈ ਸੁ ਆਮੀ ਜੀਅ ਕੀ ਿਬਰਥਾ ਸਾਰੇ ॥
man baa
N
chhat fal dayt hai su-aamee j ee-a kee birt haa saaray.
My Lord and Mast er is t he Giver of t he fruit s of t he mind's desires. He knows all t he
useless vanit ies and pains of t he soul.
ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥੇ ਸਰਬ ਕੈ ਸਾਥੇ ਜਿਪ ਜੂਐ ਜਨਮੁ ਨ ਹਾਰੀਐ ॥
anaat h kay naat hay sarab kai saat hay j ap j oo-ai j anam na haaree-ai.
Medit at ing on t he Pat ron of lost souls, t he Companion of all, your life shall not be lost
in t he gamble.
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਪਰਭ ਪਿਹ ਿਕਪਾ ਕਿਰ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰੀਐ ॥੨॥
naanak kee baynant ee parabh peh kirpaa kar bhavj al t aaree-ai. | | 2| |
Nanak offers t his prayer t o God: Please shower me wit h Your Mercy, and carry me
across t he t errifying world-ocean. | | 2| |
ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhanaa:
ਧੂ ੜੀ ਮਜਨੁ ਸਾਧ ਖੇ ਸਾਈ ਥੀਏ ਿਕਪਾਲ ॥
Dhoorhee maj an saaDh khay saa-ee t hee-ay kirpaal.
People bat he in t he dust of t he feet of t he Saint s, when t he Lord becomes merciful.

ਲਧੇ ਹਭੇ ਥੋਕੜੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਮਾਲ ॥੧॥
laDhay habhay t hokrhay naanak har Dhan maal. | | 1| |
I have obt ained all t hings, O Nanak; t he Lord is my Wealt h and Propert y. | | 1| |
ਛੰਤੁ ॥
chhant .
Chhant :
ਸੁ ੰਦਰ ਸੁ ਆਮੀ ਧਾਮ ਭਗਤਹ ਿਬਸਰਾਮ ਆਸਾ ਲਿਗ ਜੀਵਤੇ ਜੀਉ ॥
sundar su-aamee Dhaam bhagt ah bisraam aasaa lag j eevt ay j ee-o.
My Lord and Mast er's Home is beaut iful. I t is t he rest ing place of His devot ees, who
live in hopes of at t aining it .
ਮਿਨ ਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਿਸਮਰਤ ਪਰਭ ਨਾਮ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੀਵਤੇ ਜੀਉ ॥
man t anay galt aan simrat parabh naam har amrit peevt ay j ee-o.
Their minds and bodies are absorbed in medit at ion on t he Name of God; t hey drink in
t he Lord's Ambrosial Nect ar.
Page 81
ਅੰਿਮਰਤੁ ਹਿਰ ਪੀਵਤੇ ਸਦਾ ਿਥਰੁ ਥੀਵਤੇ ਿਬਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਜਾਿਨਆ ॥
amrit har peevt ay sadaa t hir t heevt ay bikhai ban feekaa j aani-aa.
They drink in t he Lord's Ambrosial Nect ar, and become et ernally st able. They know
t hat t he wat er of corrupt ion is insipid and t ast eless.
ਭਏ ਿਕਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧਸੰਗਿਤ ਿਨਿਧ ਮਾਿਨਆ ॥
bha-ay kirpaal gopaal parabh mayray saaDhsangat niDh maani-aa.
When my God, t he Lord of t he Universe became merciful, I came t o look upon t he
Saadh Sangat as t he t reasure.
ਸਰਬਸੋ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨ ਿਪਆਰੇ ਹਿਰ ਰਤਨੁ ਮਨ ਅੰਤਿਰ ਸੀਵਤੇ ॥
sarbaso sookh aanand ghan pi-aaray har rat an man ant ar seevt ay.
All pleasures and supreme ecst asy, O my Beloved, come t o t hose who sew t he Jewel
of t he Lord int o t heir minds.

ਇਕੁ ਿਤਲੁ ਨਹੀ ਿਵਸਰੈ ਪਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਜਿਪ ਜਿਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ ॥੩॥
ik t il nahee visrai paraan aaDhaaraa j ap j ap naanak j eevt ay. | | 3| |
They do not forget , even for an inst ant , t he Support of t he breat h of life. They live by
const ant ly medit at ing on Him, O Nanak. | | 3| |
ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhanaa:
ਜੋ ਤਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਿਤਨਾ ਕੂ ੰ ਿਮਿਲਓਿਹ ॥
j o t a-o keenay aapnay t inaa koo
N
mili-ohi.
O Lord, You meet and merge wit h t hose whom you have made Your Own.
ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਮੋਿਹਓਹੁ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਆਿਪ ਸੁ ਿਣਓਿਹ ॥੧॥
aapay hee aap mohi-ohu j as naanak aap suni-ohi. | | 1| |
You Yourself are ent ranced, O Nanak, hearing Your Own Praises. | | 1| |
ਛੰਤੁ ॥
chhant .
Chhant :
ਪਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਰੀਝਾਇ ਗੋਿਬੰਦ ਮਨੁ ਮੋਿਹਆ ਜੀਉ ॥
paraym t hag-uree paa-ay reej haa-ay gobind man mohi-aa j ee-o.
Administ ering t he int oxicat ing drug of love, I have won over t he Lord of t he Universe;
I have fascinat ed His Mind.
ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਿਦ ਅਗਾਿਧ ਕੰਠੇ ਲਿਗ ਸੋਿਹਆ ਜੀਉ ॥
sant an kai parsaad agaaDh kant hay lag sohi-aa j ee-o.
By t he Grace of t he Saint s, I am held in t he loving embrace of t he Unfat homable Lord,
and I am ent ranced.
ਹਿਰ ਕੰਿਠ ਲਿਗ ਸੋਿਹਆ ਦੋਖ ਸਿਭ ਜੋਿਹਆ ਭਗਿਤ ਲਖਯਣ ਕਿਰ ਵਿਸ ਭਏ ॥
har kant h lag sohi-aa dokh sabh j ohi-aa bhagat lakh-yan kar vas bha-ay.
Held in t he Lord's loving embrace, I look beaut iful, and all my pains have been
dispelled. By t he loving worship of His devot ees, t he Lord has come under t heir power.

ਮਿਨ ਸਰਬ ਸੁ ਖ ਵੁ ਠੇ ਗੋਿਵਦ ਤੁਠੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਸਿਭ ਿਮਿਟ ਗਏ ॥
man sarab sukh vut hay govid t ut hay j anam marnaa sabh mit ga-ay.
All pleasures have come t o dwell in t he mind; t he Lord of t he Universe is pleased and
appeased. Birt h and deat h have been t ot ally eliminat ed.
ਸਖੀ ਮੰਗਲੋ ਗਾਇਆ ਇਛ ਪੁ ਜਾਇਆ ਬਹੁ ਿੜ ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਿਹਆ ॥
sakhee manglo gaa-i-aa ichh puj aa-i-aa bahurh na maa-i-aa hohi-aa.
O my companions, sing t he Songs of Joy. My desires have been fulfilled, and I shall
never again be t rapped or shaken by Maya.
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਪਰਭ ਿਪਆਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਪੋਿਹਆ ॥੪॥
kar geh leenay naanak parabh pi-aaray sansaar saagar nahee pohi-aa. | | 4| |
Taking hold of my hand, O Nanak, my Beloved God will not let me be swallowed up by
t he world-ocean. | | 4| |
ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhanaa:
ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ ॥
saa-ee naam amol keem na ko-ee j aando.
The Mast er's Name is Priceless; no one knows it s value.
ਿਜਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਿਹ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਮਾਣਦੋ ॥੧॥
j inaa bhaag mat haahi say naanak har rang maando. | | 1| |
Those who have good dest iny recorded upon t heir foreheads, O Nanak, enj oy t he
Love of t he Lord. | | 1| |
ਛੰਤੁ ॥
chhant .
Chhant :
ਕਹਤੇ ਪਿਵਤਰ ਸੁ ਣਤੇ ਸਿਭ ਧੰਨੁ ਿਲਖਤੀ` ਕੁ ਲੁ ਤਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥
kaht ay pavit ar sunt ay sabh Dhan likh-t ee
N
kul t aari-aa j ee-o.
Those who chant are sanct ified. All t hose who list en are blessed, and t hose who writ e
save t heir ancest ors.

ਿਜਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਨਾਮ ਹਿਰ ਰੰਗੁ ਿਤਨੀ ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥
j in ka-o saaDhoo sang naam har rang t inee barahm beechaari-aa j ee-o.
Those who j oin t he Saadh Sangat are imbued wit h t he Lord's Love; t hey reflect and
medit at e on God.
ਬਰਹਮੁ ਬੀਚਾਿਰਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਿਰਆ ਪੂ ਰਨ ਿਕਰਪਾ ਪਰਿਭ ਕਰੀ ॥
barahm beechaari-aa j anam savaari-aa pooran kirpaa parabh karee.
Cont emplat ing God, t heir lives are reformed and redeemed; God has showered His
Perfect Mercy upon t hem.
ਕਰੁ ਗਿਹ ਲੀਨੇ ਹਿਰ ਜਸੋ ਦੀਨੇ ਜੋਿਨ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥
kar geh leenay har j aso deenay j on naa Dhaavai nah maree.
Taking t hem by t he hand, t he Lord has blessed t hem wit h His Praises. They no longer
have t o wander in reincarnat ion, and t hey never have t o die.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਦਇਆਲ ਿਕਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਕੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਿਰਆ ॥
sat gur da-i-aal kirpaal bhayt at haray kaam kroDh lobh maari-aa.
Through t he Kind and Compassionat e True Guru, I have met t he Lord; I have
conquered sexual desire, anger and greed.
ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁ ਆਮੀ ਸਦਕੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਿਰਆ ॥੫॥੧॥੩॥
kat han na j aa-ay akat h su-aamee sadkai j aa-ay naanak vaari-aa. | | 5| | 1| | 3| |
Our I ndescribable Lord and Mast er cannot be described. Nanak is devot ed, forever a
sacrifice t o Him. | | 5| | 1| | 3| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਵਣਜਾਰਾ
sireeraag mehlaa 4 vanj aaraa
Siree Raag, Fourt h Mehl, Vanaj aaraa ~ The Merchant :
ੴ ਸਿਤ ਨਾਮੁ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat naam gur parsaad.
One Universal Creat or God. Trut h I s The Name. By Guru's Grace:
ਹਿਰ ਹਿਰ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਿਜਿਨ ਿਸਿਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥
har har ut am naam hai j in siri-aa sabh ko-ay j ee-o.
The Name of t he Lord, Har, Har, is Excellent and Sublime. He creat ed everyone.

ਹਿਰ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪਰਿਤਪਾਲਦਾ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਸੋਇ ॥
har j ee-a sabhay part ipaaldaa ghat ghat rama-ee-aa so-ay.
The Lord cherishes all beings. He permeat es each and every heart .
ਸੋ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਈਐ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
so har sadaa Dhi-aa-ee-ai t is bin avar na ko-ay.
Medit at e forever on t hat Lord. Wit hout Him, t here is no ot her at all.
ਜੋ ਮੋਿਹ ਮਾਇਆ ਿਚਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਛੋਿਡ ਚਲੇ ਦੁ ਖੁ ਰੋਇ ॥
j o mohi maa-i-aa chit laa-iday say chhod chalay dukh ro-ay.
Those who focus t heir consciousness on emot ional at t achment t o Maya must leave;
t hey depart crying out in despair.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਅੰਿਤ ਸਖਾਈ ਹੋਇ ॥੧॥
j an naanak naam Dhi-aa-i-aa har ant sakhaa-ee ho-ay. | | 1| |
Servant Nanak medit at es on t he Naam, t he Name of t he Lord, his only Companion in
t he end. | | 1| |
ਮੈ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mai har bin avar na ko-ay.
I have none ot her t han You, O Lord.
ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਵਡਭਾਿਗ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarnaa-ee paa-ee-ai vanj aari-aa mit raa vadbhaag paraapat ho-ay. | | 1| | rahaa-
o.
I n t he Guru's Sanct uary, t he Lord is found, O my merchant friend; by great good
fort une, He is obt ained. | | 1| | Pause| |
Page 82
ਸੰਤ ਜਨਾ ਿਵਣੁ ਭਾਈਆ ਹਿਰ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ॥
sant j anaa vin bhaa-ee-aa har kinai na paa-i-aa naa-o.
Wit hout t he humble Saint s, O Siblings of Dest iny, no one has obt ained t he Lord's
Name.
ਿਵਿਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਿਜਉ ਵੇਸੁ ਆ ਪੁ ਤੁ ਿਨਨਾਉ ॥
vich ha-umai karam kamaavday j i-o vaysu-aa put ninaa-o.
Those who do t heir deeds in ego are like t he prost it ut e's son, who has no name.

ਿਪਤਾ ਜਾਿਤ ਤਾ ਹੋਈਐ ਗੁ ਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
pit aa j aat t aa ho-ee-ai gur t ut haa karay pasaa-o.
The fat her's st at us is obt ained only if t he Guru is pleased and best ows His Favor.
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰੁ ਪਾਇਆ ਹਿਰ ਅਿਹਿਨਿਸ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa har ahinis lagaa bhaa-o.
By great good fort une, t he Guru is found; embrace love for t he Lord, day and night .
ਜਨ ਨਾਨਿਕ ਬਰਹਮੁ ਪਛਾਿਣਆ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
j an naanak barahm pachhaani-aa har keerat karam kamaa-o. | | 2| |
Servant Nanak has realized God; he sings t he Lord's Praises t hrough t he act ions he
does. | | 2| |
ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਲਗਾ ਚਾਉ ॥
man har har lagaa chaa-o.
I n my mind t here is such a deep yearning for t he Lord, Har, Har.
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਨਾਮੁ ਿਦਰੜਾਇਆ ਹਿਰ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਪਰਭ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur poorai naam drirh-aa-i-aa har mili-aa har parabh naa-o. | | 1| | rahaa-o.
The Perfect Guru has implant ed t he Naam wit hin me; I have found t he Lord t hrough
t he Lord God's Name. | | 1| | Pause| |
ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਿਨ ਸਾਸੁ ਹੈ ਤਬ ਲਗੁ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
j ab lag j oban saas hai t ab lag naam Dhi-aa-ay.
As long as t here is yout h and healt h, medit at e on t he Naam.
ਚਲਿਦਆ ਨਾਿਲ ਹਿਰ ਚਲਸੀ ਹਿਰ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
chaldi-aa naal har chalsee har ant ay la-ay chhadaa-ay.
Along t he way, t he Lord shall go along wit h you, and in t he end, He shall save you.
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵੁ ਠਾ ਆਇ ॥
ha-o balihaaree t in ka-o j in har man vut haa aa-ay.
I am a sacrifice t o t hose, wit hin whose minds t he Lord has come t o dwell.
ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਿਤਓ ਸੇ ਅੰਿਤ ਗਏ ਪਛੁ ਤਾਇ ॥
j inee har har naam na chayt i-o say ant ga-ay pachhut aa-ay.
Those who have not remembered t he Name of t he Lord, Har, Har, shall leave wit h
regret in t he end.

ਧੁਿਰ ਮਸਤਿਕ ਹਿਰ ਪਰਿਭ ਿਲਿਖਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥੩॥
Dhur mast ak har parabh likhi-aa j an naanak naam Dhi-aa-ay. | | 3| |
Those who have such pre-ordained dest iny writ t en upon t heir foreheads, O servant
Nanak, medit at e on t he Naam. | | 3| |
ਮਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਪਰੀਿਤ ਲਗਾਇ ॥
man har har pareet lagaa-ay.
O my mind, embrace love for t he Lord, Har, Har.
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਪਾਿਰ ਲਘਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa gur sabdee paar laghaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
By great good fort une, t he Guru is found; t hrough t he Word of t he Guru's Shabad, we
are carried across t o t he ot her side. | | 1| | Pause| |
ਹਿਰ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
har aapay aap upaa-idaa har aapay dayvai lay-ay.
The Lord Himself creat es, He Himself gives and t akes away.
ਹਿਰ ਆਪੇ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਇਦਾ ਹਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਤ ਦੇਇ ॥
har aapay bharam bhulaa-idaa har aapay hee mat day-ay.
The Lord Himself leads us ast ray in doubt ; t he Lord Himself impart s underst anding.
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਮਿਨ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਸੇ ਿਵਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
gurmukhaa man pargaas hai say virlay kay-ee kay-ay.
The minds of t he Gurmukhs are illuminat ed and enlight ened; t hey are so very rare.
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰਮਤੇ ॥
ha-o balihaaree t in ka-o j in har paa-i-aa gurmat ay.
I am a sacrifice t o t hose who find t he Lord, t hrough t he Guru's Teachings.
ਜਨ ਨਾਨਿਕ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਿਸਆ ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਵੁ ਠੜਾ ਹੇ ॥੪॥
j an naanak kamal pargaasi-aa man har har vut h-rhaa hay. | | 4| |
Servant Nanak's heart -lot us has blossomed fort h, and t he Lord, Har, Har, has come t o
dwell in t he mind. | | 4| |
ਮਿਨ ਹਿਰ ਹਿਰ ਜਪਨੁ ਕਰੇ ॥
man har har j apan karay.
O mind, chant t he Name of t he Lord, Har, Har.

ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ਭਿਜ ਪਉ ਿਜੰਦੂ ਸਭ ਿਕਲਿਵਖ ਦੁ ਖ ਪਰਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarnaa-ee bhaj pa-o j indoo sabh kilvikh dukh parharay. | | 1| | rahaa-o.
Hurry t o t he Sanct uary of t he Lord, t he Guru, O my soul; all your sins shall be t aken
away. | | 1| | Pause| |
ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਮਈਆ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਕਉ ਪਾਈਐ ਿਕਤੁ ਭਿਤ ॥
ghat ghat rama-ee-aa man vasai ki-o paa-ee-ai kit bhat .
The All-pervading Lord dwells wit hin each and every person's heart -how can He be
obt ained?
ਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਿਰ ਆਇ ਵਸੈ ਮਿਨ ਿਚਿਤ ॥
gur pooraa sat gur bhayt ee-ai har aa-ay vasai man chit .
By meet ing t he Perfect Guru, t he True Guru, t he Lord comes t o dwell wit hin t he
conscious mind.
ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੈ ਤੇ ਗਿਤ ਮਿਤ ॥
mai Dhar naam aDhaar hai har naamai t ay gat mat .
The Naam is my Support and Sust enance. From t he Lord's Name, I obt ain salvat ion
and underst anding.
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਹੁ ਹੈ ਹਿਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਿਤ ਪਿਤ ॥
mai har har naam visaahu hai har naamay hee j at pat .
My fait h is in t he Name of t he Lord, Har, Har. The Lord's Name is my st at us and
honor.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਰੰਿਗ ਰਤੜਾ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਿਤ ॥੫॥
j an naanak naam Dhi-aa-i-aa rang rat -rhaa har rang rat . | | 5| |
Servant Nanak medit at es on t he Naam, t he Name of t he Lord; He is dyed in t he deep
crimson color of t he Lord's Love. | | 5| |
ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਸਿਤ ॥
har Dhi-aavahu har parabh sat .
Medit at e on t he Lord, t he True Lord God.
ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਜਾਿਣਆ ਸਭ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਤੇ ਉਤਪਿਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur bachnee har parabh j aani-aa sabh har parabh t ay ut pat . | | 1| | rahaa-o.
Through t he Guru's Word, you shall come t o know t he Lord God. From t he Lord God,
everyt hing was creat ed. | | 1| | Pause| |

ਿਜਨ ਕਉ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਸੇ ਆਇ ਿਮਲੇ ਗੁ ਰ ਪਾਿਸ ॥
j in ka-o poorab likhi-aa say aa-ay milay gur paas.
Those who have such pre-ordained dest iny, come t o t he Guru and meet Him.
ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਿਰਆ ਿਮਤਰਾ ਗੁ ਰੁ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਿਸ ॥
sayvak bhaa-ay vanj aari-aa mit raa gur har har naam pargaas.
They love t o serve, O my merchant friend, and t hrough t he Guru, t hey are illuminat ed
by t he Name of t he Lord, Har, Har.
ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਿਜਨ ਵਖਰੁ ਲਿਦਅੜਾ ਹਿਰ ਰਾਿਸ ॥
Dhan Dhan vanaj vapaaree-aa j in vakhar ladi-arhaa har raas.
Blessed, blessed is t he t rade of t hose t raders who have loaded t he merchandise of t he
Wealt h of t he Lord.
ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਦਿਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਇ ਿਮਲੇ ਹਿਰ ਪਾਿਸ ॥
gurmukhaa dar mukh uj lay say aa-ay milay har paas.
The faces of t he Gurmukhs are radiant in t he Court of t he Lord; t hey come t o t he Lord
and merge wit h Him.
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰੁ ਿਤਨ ਪਾਇਆ ਿਜਨਾ ਆਿਪ ਤੁਠਾ ਗੁ ਣਤਾਿਸ ॥੬॥
j an naanak gur t in paa-i-aa j inaa aap t ut haa gunt aas. | | 6| |
O servant Nanak, t hey alone find t he Guru, wit h whom t he Lord, t he Treasure of
Excellence, is pleased. | | 6| |
ਹਿਰ ਿਧਆਵਹੁ ਸਾਿਸ ਿਗਰਾਿਸ ॥
har Dhi-aavahu saas giraas.
Medit at e on t he Lord, wit h every breat h and morsel of food.
ਮਿਨ ਪਰੀਿਤ ਲਗੀ ਿਤਨਾ ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਜਨਾ ਰਹਰਾਿਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥
man pareet lagee t inaa gurmukhaa har naam j inaa rahraas. | | 1| | rahaa-o. | | 1| |
The Gurmukhs embrace t he Love of t he Lord in t heir minds; t hey are cont inually
occupied wit h t he Lord's Name. | | 1| | Pause| | 1| |
Page 83
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:

ਿਸਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਿਲ ॥
sireeraag kee vaar mehlaa 4 salokaa naal.
Vaar Of Siree Raag, Fourt h Mehl, Wit h Shaloks:
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਰਾਗਾ ਿਵਿਚ ਸਰੀਰਾਗੁ ਹੈ ਜੇ ਸਿਚ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
raagaa vich sareeraag hai j ay sach Dharay pi-aar.
Among t he ragas, Siree Raag is t he best , if it inspires you t o enshrine love for t he True
Lord.
ਸਦਾ ਹਿਰ ਸਚੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਨਹਚਲ ਮਿਤ ਅਪਾਰੁ ॥
sadaa har sach man vasai nihchal mat apaar.
The True Lord comes t o abide forever in t he mind, and your underst anding becomes
st eady and unequalled.
ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਗੁ ਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
rat an amolak paa-i-aa gur kaa sabad beechaar.
The priceless j ewel is obt ained, by cont emplat ing t he Word of t he Guru's Shabad.
ਿਜਹਵਾ ਸਚੀ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ ॥
j ihvaa sachee man sachaa sachaa sareer akaar.
The t ongue becomes t rue, t he mind becomes t rue, and t he body becomes t rue as
well.
ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸੇਿਵਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੧॥
naanak sachai sat gur sayvi-ai sadaa sach vaapaar. | | 1| |
O Nanak, forever t rue are t he dealings of t hose who serve t he True Guru. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਹੋਰੁ ਿਬਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤੁ ਹੈ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਿਹਬ ਪਰੀਿਤ ਨ ਹੋਇ ॥
hor birhaa sabh Dhaat hai j ab lag saahib pareet na ho-ay.
All ot her loves are t ransit ory, as long as people do not love t heir Lord and Mast er.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹਆ ਵੇਖਣੁ ਸੁ ਨਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥
ih man maa-i-aa mohi-aa vaykhan sunan na ho-ay.
This mind is ent iced by Maya-it cannot see or hear.
ਸਹ ਦੇਖੇ ਿਬਨੁ ਪਰੀਿਤ ਨ ਊਪਜੈ ਅੰਧਾ ਿਕਆ ਕਰੇਇ ॥
sah daykhay bin pareet na oopj ai anDhaa ki-aa karay-i.
Wit hout seeing her Husband Lord, love does not well up; what can t he blind person
do?
ਨਾਨਕ ਿਜਿਨ ਅਖੀ ਲੀਤੀਆ ਸੋਈ ਸਚਾ ਦੇਇ ॥੨॥
naanak j in akhee leet ee-aa so-ee sachaa day-ay. | | 2| |
O Nanak, t he True One who t akes away t he eyes of spirit ual wisdom-He alone can
rest ore t hem. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕੋ ਦੀਬਾਣੁ ਹਿਰ ॥
har iko kart aa ik iko deebaan har.
The Lord alone is t he One Creat or; t here is only t he One Court of t he Lord.
ਹਿਰ ਇਕਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰੁ ਇਕੋ ਹਿਰ ਿਚਿਤ ਧਿਰ ॥
har iksai daa hai amar iko har chit Dhar.
The One Lord's Command is t he One and Only-enshrine t he One Lord in your
consciousness.
ਹਿਰ ਿਤਸੁ ਿਬਨੁ ਕੋਈ ਨਾਿਹ ਡਰੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਦੂ ਿਰ ਕਿਰ ॥
har t is bin ko-ee naahi dar bharam bha-o door kar.
Wit hout t hat Lord, t here is no ot her at all. Remove your fear, doubt and dread.
ਹਿਰ ਿਤਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਿਹ ਿਜ ਤੁਧੁ ਰਖੈ ਬਾਹਿਰ ਘਿਰ ॥
har t isai no saalaahi j e t uDh rakhai baahar ghar.
Praise t hat Lord who prot ect s you, inside your home, and out side as well.

ਹਿਰ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਸੋ ਹਿਰ ਜਿਪ ਭਉ ਿਬਖਮੁ ਤਿਰ ॥੧॥
har j is no ho-ay da-i-aal so har j ap bha-o bikham t ar. | | 1| |
When t hat Lord becomes merciful, and one comes t o chant t he Lord's Name, one
swims across t he ocean of fear. | | 1| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
ਦਾਤੀ ਸਾਿਹਬ ਸੰਦੀਆ ਿਕਆ ਚਲੈ ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ॥
daat ee saahib sandee-aa ki-aa chalai t is naal.
The gift s belong t o our Lord and Mast er; how can we compet e wit h Him?
ਇਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹੰਿਨ ਇਕਨਾ ਸੁ ਿਤਆ ਦੇਇ ਉਠਾਿਲ ॥੧॥
ik j aaganday naa lahann iknaa sut i-aa day-ay ut haal. | | 1| |
Some remain awake and aware, and do not receive t hese gift s, while ot hers are
awakened from t heir sleep t o be blessed. | | 1| |
ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
First Mehl:
ਿਸਦਕੁ ਸਬੂ ਰੀ ਸਾਿਦਕਾ ਸਬਰੁ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕ! ॥
sidak sabooree saadikaa sabar t osaa malaa-ikaa
N
.
Fait h, cont ent ment and t olerance are t he food and provisions of t he angels.
ਦੀਦਾਰੁ ਪੂ ਰੇ ਪਾਇਸਾ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾ ॥੨॥
deedaar pooray paa-isaa t haa-o naahee khaa-ikaa. | | 2| |
They obt ain t he Perfect Vision of t he Lord, while t hose who gossip find no place of
rest . | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਸਭ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਿਪ ਕਾਰੈ ਲਾਈ ॥
sabh aapay t uDh upaa-ay kai aap kaarai laa-ee.
You Yourself creat ed all; You Yourself delegat e t he t asks.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਿਖ ਿਵਗਸਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ॥
t oo
N
aapay vaykh vigsadaa aapnee vadi-aa-ee.
You Yourself are pleased, beholding Your Own Glorious Great ness.
ਹਿਰ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਈ ॥
har t uDhhu baahar kichh naahee t oo
N
sachaa saa-ee.
O Lord, t here is not hing at all beyond You. You are t he True Lord.
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਸਭਨੀ ਹੀ ਥਾਈ ॥
t oo
N
aapay aap varat daa sabhnee hee t haa-ee.
You Yourself are cont ained in all places.
ਹਿਰ ਿਤਸੈ ਿਧਆਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਜੋ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੨॥
har t isai Dhi-aavahu sant j anhu j o la-ay chhadaa-ee. | | 2| |
Medit at e on t hat Lord, O Saint s; He shall rescue and save you. | | 2| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜੁ ਨਾਉ ॥
fakarh j aat ee fakarh naa-o.
Pride in social st at us is empt y; pride in personal glory is useless.
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ ॥
sabhnaa j ee-aa ikaa chhaa-o.
The One Lord gives shade t o all beings.
ਆਪਹੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ ॥
aaphu j ay ko bhalaa kahaa-ay.
You may call yourself good;
ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਪੈ ਜਾ ਪਿਤ ਲੇਖੈ ਪਾਏ ॥੧॥
naanak t aa par j aapai j aa pat laykhai paa-ay. | | 1| |
O Nanak, t his will only be known when your honor is approved in God's Account . | | 1| |

ਮਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Second Mehl:
ਿਜਸੁ ਿਪਆਰੇ ਿਸਉ ਨੇਹੁ ਿਤਸੁ ਆਗੈ ਮਿਰ ਚਲੀਐ ॥
j is pi-aaray si-o nayhu t is aagai mar chalee-ai.
Die before t he one whom you love;
ਿਧਰਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਿਰ ਤਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥੨॥
Dharig j eevan sansaar t aa kai paachhai j eevnaa. | | 2| |
t o live aft er he dies is t o live a wort hless life in t his world. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਐ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁ ਇ ਦੀਵੇ ॥
t uDh aapay Dhart ee saaj ee-ai chand sooraj du-ay deevay.
You Yourself creat ed t he eart h, and t he t wo lamps of t he sun and t he moon.
ਦਸ ਚਾਿਰ ਹਟ ਤੁਧੁ ਸਾਿਜਆ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰੀਵੇ ॥
das chaar hat t uDh saaj i-aa vaapaar kareevay.
You creat ed t he fourt een world-shops, in which Your Business is t ransact ed.
ਇਕਨਾ ਨੋ ਹਿਰ ਲਾਭੁ ਦੇਇ ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਥੀਵੇ ॥
iknaa no har laabh day-ay j o gurmukh t heevay.
The Lord best ows His Profit s on t hose who become Gurmukh.
ਿਤਨ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਿਵਆਪਈ ਿਜਨ ਸਚੁ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੀਵੇ ॥
t in j amkaal na vi-aapa-ee j in sach amrit peevay.
The Messenger of Deat h does not t ouch t hose who drink in t he True Ambrosial Nect ar.
ਓਇ ਆਿਪ ਛੁ ਟੇ ਪਰਵਾਰ ਿਸਉ ਿਤਨ ਿਪਛੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛੁ ਟੀਵੇ ॥੩॥
o-ay aap chhut ay parvaar si-o t in pichhai sabh j agat chhut eevay. | | 3| |
They t hemselves are saved, along wit h t heir family, and all t hose who follow t hem are
saved as well. | | 3| |

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
ਕੁ ਦਰਿਤ ਕਿਰ ਕੈ ਵਿਸਆ ਸੋਇ ॥
kudrat kar kai vasi-aa so-ay.
He creat ed t he Creat ive Power of t he Universe, wit hin which He dwells.
Page 84
ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੇ ਸੁ ਬੰਦਾ ਹੋਇ ॥
vakhat veechaaray so bandaa ho-ay.
One who reflect s upon his allot t ed span of life, becomes t he slave of God.
ਕੁ ਦਰਿਤ ਹੈ ਕੀਮਿਤ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥
kudrat hai keemat nahee paa-ay.
The value of t he Creat ive Power of t he Universe cannot be known.
ਜਾ ਕੀਮਿਤ ਪਾਇ ਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
j aa keemat paa-ay t a kahee na j aa-ay.
Even if it s value were known, it could not be described.
ਸਰੈ ਸਰੀਅਿਤ ਕਰਿਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥
sarai saree-at karahi beechaar.
Some t hink about religious rit uals and regulat ions,
ਿਬਨੁ ਬੂ ਝੇ ਕੈਸੇ ਪਾਵਿਹ ਪਾਰੁ ॥
bin booj hay kaisay paavahi paar.
but wit hout underst anding, how can t hey cross over t o t he ot her side?
ਿਸਦਕੁ ਕਿਰ ਿਸਜਦਾ ਮਨੁ ਕਿਰ ਮਖਸੂਦੁ ॥
sidak kar sij daa man kar makhsood.
Let sincere fait h be your bowing in prayer, and let t he conquest of your mind be your
obj ect ive in life.

ਿਜਹ ਿਧਿਰ ਦੇਖਾ ਿਤਹ ਿਧਿਰ ਮਉਜੂਦੁ ॥੧॥
j ih Dhir daykhaa t ih Dhir ma-uj ood. | | 1| |
Wherever I look, t here I see God's Presence. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਗੁ ਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਨੇੜੈ ਨਾ ਦੂ ਿਰ ॥
gur sabhaa ayv na paa-ee-ai naa nayrhai naa door.
The Societ y of t he Guru is not obt ained like t his, by t rying t o be near or far away.
ਨਾਨਕ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਤ! ਿਮਲੈ ਜਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਹਦੂ ਿਰ ॥੨॥
naanak sat gur t aa
N
milai j aa man rahai hadoor. | | 2| |
O Nanak, you shall meet t he True Guru, if your mind remains in His Presence. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ ਨਵ ਖੰਡ ਚਾਿਰ ਵੇਦ ਦਸ ਅਸਟ ਪੁ ਰਾਣਾ ॥
sapat deep sapat saagraa nav khand chaar vayd das asat puraanaa.
The seven islands, seven seas, nine cont inent s, four Vedas and eight een Puraanas
ਹਿਰ ਸਭਨਾ ਿਵਿਚ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਿਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ ॥
har sabhnaa vich t oo
N
varat daa har sabhnaa bhaanaa.
-O Lord, You pervade and permeat e all. Lord, everyone loves You.
ਸਿਭ ਤੁਝੈ ਿਧਆਵਿਹ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹਿਰ ਸਾਰਗ ਪਾਣਾ ॥
sabh t uj hai Dhi-aavahi j ee-a j ant har saarag paanaa.
All beings and creat ures medit at e on You, Lord. You hold t he eart h in Your Hands.
ਜੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਆਰਾਧਦੇ ਿਤਨ ਹਉ ਕੁ ਰਬਾਣਾ ॥
j o gurmukh har aaraaDhaday t in ha-o kurbaanaa.
I am a sacrifice t o t hose Gurmukhs who worship and adore t he Lord.

ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤਦਾ ਕਿਰ ਚੋਜ ਿਵਡਾਣਾ ॥੪॥
t oo
N
aapay aap varat daa kar choj vidaanaa. | | 4| |
You Yourself are All-pervading; You st age t his wondrous drama! | | 4| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਿਕਆ ਸਦਾਈਐ ਿਹਰਦੈ ਹੀ ਿਲਿਖ ਲੇਹੁ ॥
kala-o masaaj nee ki-aa sadaa-ee-ai hirdai hee likh layho.
Why ask for a pen, and why ask for ink? Writ e wit hin your heart .
ਸਦਾ ਸਾਿਹਬ ਕੈ ਰੰਿਗ ਰਹੈ ਕਬਹੂ ੰ ਨ ਤੂਟਿਸ ਨੇਹੁ ॥
sadaa saahib kai rang rahai kabahoo
N
na t oot as nayhu.
Remain immersed forever in t he Love of your Lord and Mast er, and your love for Him
shall never break.
ਕਲਉ ਮਸਾਜਨੀ ਜਾਇਸੀ ਿਲਿਖਆ ਭੀ ਨਾਲੇ ਜਾਇ ॥
kala-o masaaj nee j aa-isee likhi-aa bhee naalay j aa-ay.
Pen and ink shall pass away, along wit h what has been writ t en.
ਨਾਨਕ ਸਹ ਪਰੀਿਤ ਨ ਜਾਇਸੀ ਜੋ ਧੁਿਰ ਛੋਡੀ ਸਚੈ ਪਾਇ ॥੧॥
naanak sah pareet na j aa-isee j o Dhur chhodee sachai paa-ay. | | 1| |
O Nanak, t he Love of your Husband Lord shall never perish. The True Lord has
best owed it , as it was pre-ordained. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਿਲ ਨ ਚਲਈ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਵਉਪਾਇ ॥
nadree aavdaa naal na chal-ee vaykhhu ko vi-upaa-ay.
That which is seen, shall not go along wit h you. What does it t ake t o make you see
t his?

ਸਿਤਗੁ ਿਰ ਸਚੁ ਿਦਰੜਾਇਆ ਸਿਚ ਰਹਹੁ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
sat gur sach drirh-aa-i-aa sach rahhu liv laa-ay.
The True Guru has implant ed t he True Name wit hin; remain lovingly absorbed in t he
True One.
ਨਾਨਕ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਹੈ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak sabdee sach hai karmee palai paa-ay. | | 2| |
O Nanak, t he Word of His Shabad is True. By His Grace, it is obt ained. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਅੰਦਿਰ ਬਾਹਿਰ ਇਕੁ ਤੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਹ ਭੇਤੁ ॥
har andar baahar ik t oo
N
t oo
N
j aaneh bhayt .
O Lord, You are inside and out side as well. You are t he Knower of secret s.
ਜੋ ਕੀਚੈ ਸੋ ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਿਰ ਚੇਤੁ ॥
j o keechai so har j aandaa mayray man har chayt .
What ever anyone does, t he Lord knows. O my mind, t hink of t he Lord.
ਸੋ ਡਰੈ ਿਜ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਧਰਮੀ ਿਵਗਸੇਤੁ ॥
so darai j e paap kamaavdaa Dharmee vigsayt .
The one who commit s sins lives in fear, while t he one who lives right eously rej oices.
ਤੂੰ ਸਚਾ ਆਿਪ ਿਨਆਉ ਸਚੁ ਤਾ ਡਰੀਐ ਕੇਤੁ ॥
t oo
N
sachaa aap ni-aa-o sach t aa daree-ai kayt .
O Lord, You Yourself are True, and True is Your Just ice. Why should anyone be afraid?
ਿਜਨਾ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਪਛਾਿਣਆ ਸੇ ਸਿਚ ਰਲੇਤੁ ॥੫॥
j inaa naanak sach pachhaani-aa say sach ralayt . | | 5| |
O Nanak, t hose who recognize t he True Lord are blended wit h t he True One. | | 5| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:

ਕਲਮ ਜਲਉ ਸਣੁ ਮਸਵਾਣੀਐ ਕਾਗਦੁ ਭੀ ਜਿਲ ਜਾਉ ॥
kalam j ala-o san masvaanee-ai kaagad bhee j al j aa-o.
Burn t he pen, and burn t he ink; burn t he paper as well.
ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਲ ਬਲਉ ਿਜਿਨ ਿਲਿਖਆ ਦੂ ਜਾ ਭਾਉ ॥
likhan vaalaa j al bala-o j in likhi-aa dooj aa bhaa-o.
Burn t he writ er who writ es in t he love of dualit y.
ਨਾਨਕ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਵਣਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak poorab likhi-aa kamaavanaa avar na karnaa j aa-ay. | | 1| |
O Nanak, people do what is pre-ordained; t hey cannot do anyt hing else. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਹੋਰੁ ਕੂ ੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂ ੜੁ ਬੋਲਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
hor koorh parh-naa koorh bolnaa maa-i-aa naal pi-aar.
False is ot her reading, and false is ot her speaking, in t he love of Maya.
ਨਾਨਕ ਿਵਣੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਿਥਰੁ ਨਹੀ ਪਿੜ ਪਿੜ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥
naanak vin naavai ko t hir nahee parh parh ho-ay khu-aar. | | 2| |
O Nanak, wit hout t he Name, not hing is permanent ; t hose who read and read are
ruined. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਹਿਰ ਕੀਰਤਨੁ ਹਿਰ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai har keert an har kaa.
Great is t he Great ness of t he Lord, and t he Kirt an of t he Lord's Praises.
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਿਨਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai j aa ni-aa-o hai Dharam kaa.
Great is t he Great ness of t he Lord; His Just ice is t ot ally Right eous.

ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਫਲੁ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai j aa fal hai j ee-a kaa.
Great is t he Great ness of t he Lord; people receive t he fruit s of t he soul.
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁ ਣਈ ਕਿਹਆ ਚੁ ਗਲ ਕਾ ॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai j aa na sun-ee kahi-aa chugal kaa.
Great is t he Great ness of t he Lord; He does not hear t he words of t he back-bit ers.
ਹਿਰ ਕੀ ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਅਪੁ ਿਛਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਕਾ ॥੬॥
har kee vadi-aa-ee vadee hai apuchhi-aa daan dayvkaa. | | 6| |
Great is t he Great ness of t he Lord; He gives His Gift s wit hout being asked. | | 6| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਸਭ ਮੁਈ ਸੰਪਉ ਿਕਸੈ ਨ ਨਾਿਲ ॥
ha-o ha-o kart ee sabh mu-ee sampa-o kisai na naal.
Those who act in ego shall all die. Their worldly possessions shall not go along wit h
t hem.
ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਜੋਹੀ ਜਮਕਾਿਲ ॥
dooj ai bhaa-ay dukh paa-i-aa sabh j ohee j amkaal.
Because of t heir love of dualit y, t hey suffer in pain. The Messenger of Deat h is
wat ching all.
Page 85
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਉਬਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਿਲ ॥੧॥
naanak gurmukh ubray saachaa naam samaal. | | 1| |
O Nanak, t he Gurmukhs are saved, by cont emplat ing t he True Name. | | 1| |
ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
First Mehl:

ਗਲੀ` ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥
galee
N
asee changee-aa aachaaree buree-aah.
We are good at t alking, but our act ions are bad.
ਮਨਹੁ ਕੁ ਸੁ ਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਿਰ ਿਚਟਵੀਆਹ ॥
manhu kusuDhaa kaalee-aa baahar chit vee-aah.
Ment ally, we are impure and black, but out wardly, we appear whit e.
ਰੀਸਾ ਕਿਰਹ ਿਤਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਿਹ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥
reesaa karih t inaarhee-aa j o sayveh dar kharhee-aah.
We imit at e t hose who st and and serve at t he Lord's Door.
ਨਾਿਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਾਣਿਹ ਸੁ ਿਖ ਰਲੀਆਹ ॥
naal khasmai rat ee-aa maaneh sukh ralee-aah.
They are at t uned t o t he Love of t heir Husband Lord, and t hey experience t he pleasure
of His Love.
ਹੋਦੈ ਤਾਿਣ ਿਨਤਾਣੀਆ ਰਹਿਹ ਿਨਮਾਨਣੀਆਹ ॥
hodai t aan nit aanee-aa raheh nimaannee-aah.
They remain powerless, even while t hey have power; t hey remain humble and meek.
ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਿਤਨ ਕੈ ਸੰਿਗ ਿਮਲਾਹ ॥੨॥
naanak j anam sakaart haa j ay t in kai sang milaah. | | 2| |
O Nanak, our lives become profit able if we associat e wit h t hem. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਿਪ ਜਾਲੁ ॥
t oo
N
aapay j al meenaa hai aapay aapay hee aap j aal.
You Yourself are t he wat er, You Yourself are t he fish, and You Yourself are t he net .
ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਿਵਿਚ ਸੇਬਾਲੁ ॥
t oo
N
aapay j aal vat aa-idaa aapay vich saybaal.
You Yourself cast t he net , and You Yourself are t he bait .

ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਿਲਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਿਵਿਚ ਗੁ ਲਾਲੁ ॥
t oo
N
aapay kamal alipat hai sai hat haa vich gulaal.
You Yourself are t he lot us, unaffect ed and st ill bright ly-colored in hundreds of feet of
wat er.
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਿਨਮਖ ਘੜੀ ਕਿਰ ਿਖਆਲੁ ॥
t oo
N
aapay mukat karaa-idaa ik nimakh gharhee kar khi-aal.
You Yourself liberat e t hose who t hink of You for even an inst ant .
ਹਿਰ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਿਰ ਿਕਛੁ ਨਹੀ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਵੇਿਖ ਿਨਹਾਲੁ ॥੭॥
har t uDhhu baahar kichh nahee gur sabdee vaykh nihaal. | | 7| |
O Lord, not hing is beyond You. I am delight ed t o behold You, t hrough t he Word of t he
Guru's Shabad. | | 7| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁ ਤਾ ਰੋਵੈ ॥
hukam na j aanai bahut aa rovai.
One who does not know t he Hukam of t he Lord's Command cries out in t errible pain.
ਅੰਦਿਰ ਧੋਖਾ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥
andar Dhokhaa need na sovai.
She is filled wit h decept ion, and she cannot sleep in peace.
ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥ ਦਿਰ ਘਿਰ ਸੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ॥
j ay Dhan khasmai chalai raj aa-ee. dar ghar sobhaa mahal bulaa-ee.
But if t he soul-bride follows t he Will of her Lord and Mast er, she shall be honored in
her own home, and called t o t he Mansion of His Presence.
ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਿਤ ਪਾਈ ॥
naanak karmee ih mat paa-ee.
O Nanak, by His Mercy, t his underst anding is obt ained.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਿਚ ਸਮਾਈ ॥੧॥
gur parsaadee sach samaa-ee. | | 1| |
By Guru's Grace, she is absorbed int o t he True One. | | 1| |

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਿਵਹੂ ਿਣਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁ ੰਭਾ ਦੇਿਖ ਨ ਭੁ ਲੁ ॥
manmukh naam vihooni-aa rang kasumbhaa daykh na bhul.
O self-willed manmukh, devoid of t he Naam, do not be misled upon beholding t he
color of t he safflower.
ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਿਦਨ ਥੋਿੜਆ ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੁ ॥
is kaa rang din t horhi-aa chhochhaa is daa mul.
I t s color last s for only a few days-it is wort hless!
ਦੂ ਜੈ ਲਗੇ ਪਿਚ ਮੁਏ ਮੂ ਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥
dooj ai lagay pach mu-ay moorakh anDh gavaar.
At t ached t o dualit y, t he foolish, blind and st upid people wast e away and die.
ਿਬਸਟਾ ਅੰਦਿਰ ਕੀਟ ਸੇ ਪਇ ਪਚਿਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥
bist aa andar keet say pa-i pacheh vaaro vaar.
Like worms, t hey live in manure, and in it , t hey die over and over again.
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁ ਲੇ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
naanak naam rat ay say rangulay gur kai sahj subhaa-ay.
O Nanak, t hose who are at t uned t o t he Naam are dyed in t he color of t rut h; t hey t ake
on t he int uit ive peace and poise of t he Guru.
ਭਗਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥
bhagt ee rang na ut rai sehj ay rahai samaa-ay. | | 2| |
The color of devot ional worship does not fade away; t hey remain int uit ively absorbed
in t he Lord. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਿਸਸਿਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹਆ ॥
sisat upaa-ee sabh t uDh aapay rij ak sambaahi-aa.
You creat ed t he ent ire universe, and You Yourself bring sust enance t o it .

ਇਿਕ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਿਰ ਕੈ ਖਾਵਦੇ ਮੁਹਹੁ ਕੂ ੜੁ ਕੁ ਸਤੁ ਿਤਨੀ ਢਾਿਹਆ ॥
ik val chhal kar kai khaavday muhhu koorh kusat t inee dhaahi-aa.
Some eat and survive by pract icing fraud and deceit ; from t heir mout hs t hey drop
falsehood and lies.
ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰਿਹ ਤੁਧੁ ਓਤੈ ਕੰਿਮ ਓਇ ਲਾਇਆ ॥
t uDh aapay bhaavai so karahi t uDh ot ai kamm o-ay laa-i-aa.
As it pleases You, You assign t hem t heir t asks.
ਇਕਨਾ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਿਤਨਾ ਅਤੁਟ ਭੰਡਾਰ ਦੇਵਾਇਆ ॥
iknaa sach buj haa-i-on t inaa at ut bhandaar dayvaa-i-aa.
Some underst and Trut hfulness; t hey are given t he inexhaust ible t reasure.
ਹਿਰ ਚੇਿਤ ਖਾਿਹ ਿਤਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਅਚੇਤਾ ਹਥ ਤਡਾਇਆ ॥੮॥
har chayt khaahi t inaa safal hai achayt aa hat h t adaa-i-aa. | | 8| |
Those who eat by remembering t he Lord are prosperous, while t hose who do not
remember Him st ret ch out t heir hands in need. | | 8| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਪਿੜ ਪਿੜ ਪੰਿਡਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣਿਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁ ਆਇ ॥
parh parh pandit bayd vakaaneh maa-i-aa moh su-aa-ay.
The Pandit s, t he religious scholars, const ant ly read and recit e t he Vedas, for t he sake
of t he love of Maya.
ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ਮਨ ਮੂ ਰਖ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
dooj ai bhaa-ay har naam visaari-aa man moorakh milai saj aa-ay.
I n t he love of dualit y, t he foolish people have forgot t en t he Lord's Name; t hey shall
receive t heir punishment .
ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਿਦਤਾ ਿਤਸੁ ਕਬਹੂ ੰ ਨ ਚੇਤੈ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਿਰਜਕੁ ਸੰਬਾਿਹ ॥
j in j ee-o pind dit aa t is kabahoo
N
na chayt ai j o day
N
daa rij ak sambaahi.
They never t hink of t he One who gave t hem body and soul, who provides sust enance
t o all.

ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀਐ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
j am kaa faahaa galhu na kat ee-ai fir fir aavai j aa-ay.
The noose of deat h shall not be cut away from t heir necks; t hey shall come and go in
reincarnat ion over and over again.
ਮਨਮੁਿਖ ਿਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁਲੇ ਪੂ ਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਕਮਾਇ ॥
manmukh kichhoo na sooj hai anDhulay poorab likhi-aa kamaa-ay.
The blind, self-willed manmukhs do not underst and anyt hing. They do what t hey are
pre-ordained t o do.
ਪੂ ਰੈ ਭਾਿਗ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਮਲੈ ਸੁ ਖਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਿਨ ਆਇ ॥
poorai bhaag sat gur milai sukh-daat a naam vasai man aa-ay.
Through perfect dest iny, t hey meet t he True Guru, t he Giver of peace, and t he Naam
comes t o abide in t he mind.
ਸੁ ਖੁ ਮਾਣਿਹ ਸੁ ਖੁ ਪੈਨਣਾ ਸੁ ਖੇ ਸੁ ਿਖ ਿਵਹਾਇ ॥
sukh maaneh sukh painnaa sukhay sukh vihaa-ay.
They enj oy peace, t hey wear peace, and t hey pass t heir lives in t he peace of peace.
ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ ਮਨਹੁ ਨ ਿਵਸਾਰੀਐ ਿਜਤੁ ਦਿਰ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੧॥
naanak so naa-o manhu na visaaree-ai j it dar sachai sobhaa paa-ay. | | 1| |
O Nanak, t hey do not forget t he Naam from t he mind; t hey are honored in t he Court
of t he Lord. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁ ਣਤਾਸੁ ॥
sat gur sayv sukh paa-i-aa sach naam gunt aas.
Serving t he True Guru, peace is obt ained. The True Name is t he Treasure of
Excellence.

Page 86
ਗੁ ਰਮਤੀ ਆਪੁ ਪਛਾਿਣਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥
gurmat ee aap pachhaani-aa raam naam pargaas.
Follow t he Guru's Teachings, and recognize your own self; t he Divine Light of t he
Lord's Name shall shine wit hin.
ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਵਿਡਆਈ ਵਡੇ ਪਾਿਸ ॥
sacho sach kamaavanaa vadi-aa-ee vaday paas.
The t rue ones pract ice Trut h; great ness rest s in t he Great Lord.
ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਿਸਫਿਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਿਸ ॥
j ee-o pind sabh t is kaa sifat karay ardaas.
Body, soul and all t hings belong t o t he Lord-praise Him, and offer your prayers t o Him.
ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁ ਖੇ ਸੁ ਿਖ ਿਨਵਾਸੁ ॥
sachai sabad salaahnaa sukhay sukh nivaas.
Sing t he Praises of t he True Lord t hrough t he Word of His Shabad, and you shall abide
in t he peace of peace.
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਿਹ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਧਰਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
j ap t ap sanj am manai maahi bin naavai Dharig j eevaas.
You may pract ice chant ing, penance and aust ere self-discipline wit hin your mind, but
wit hout t he Name, life is useless.
ਗੁ ਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਿਹ ਿਵਣਾਸੁ ॥
gurmat ee naa-o paa-ee-ai manmukh mohi vinaas.
Through t he Guru's Teachings, t he Name is obt ained, while t he self-willed manmukh
wast es away in emot ional at t achment .
ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ॥੨॥
j i-o bhaavai t i-o raakh t oo
N
naanak t ayraa daas. | | 2| |
Please prot ect me, by t he Pleasure of Your Will. Nanak is Your slave. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਸੁ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਿਸ ॥
sabh ko t ayraa t oo
N
sabhas daa t oo
N
sabhnaa raas.
All are Yours, and You belong t o all. You are t he wealt h of all.
ਸਿਭ ਤੁਧੈ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗਦੇ ਿਨਤ ਕਿਰ ਅਰਦਾਿਸ ॥
sabh t uDhai paashu mangday nit kar ardaas.
Everyone begs from You, and all offer prayers t o You each day.
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਿਤਸੁ ਸਭੁ ਿਕਛੁ ਿਮਲੈ ਇਕਨਾ ਦੂ ਿਰ ਹੈ ਪਾਿਸ ॥
j is t oo
N
deh t is sabh kichh milai iknaa door hai paas.
Those, unt o whom You give, receive everyt hing. You are far away from some, and
You are close t o ot hers.
ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਿਜਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਮਿਨ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਿਨਰਜਾਿਸ ॥
t uDh baaj hahu t haa-o ko naahee j is paashu mangee-ai man vaykhhu ko nirj aas.
Wit hout You, t here is not even a place t o st and begging. See t his yourself and verify it
in your mind.
ਸਿਭ ਤੁਧੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਦੇ ਦਿਰ ਗੁ ਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਗਾਿਸ ॥੯॥
sabh t uDhai no salaahday dar gurmukhaa no pargaas. | | 9| |
All praise You, O Lord; at Your Door, t he Gurmukhs are enlight ened. | | 9| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਪੰਿਡਤੁ ਪਿੜ ਪਿੜ ਉਚਾ ਕੂ ਕਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਿਹ ਿਪਆਰੁ ॥
pandit parh parh uchaa kookdaa maa-i-aa mohi pi-aar.
The Pandit s, t he religious scholars, read and read, and shout out loud, but t hey are
at t ached t o t he love of Maya.
ਅੰਤਿਰ ਬਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨਈ ਮਿਨ ਮੂ ਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥
ant ar barahm na cheen-ee man moorakh gaavaar.
They do not recognize God wit hin t hemselves-t hey are so foolish and ignorant !

ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਜਗਤੁ ਪਰਬੋਧਦਾ ਨਾ ਬੂ ਝੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥
dooj ai bhaa-ay j agat parboDhadaa naa booj hai beechaar.
I n t he love of dualit y, t hey t ry t o t each t he world, but t hey do not underst and
medit at ive cont emplat ion.
ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥
birt haa j anam gavaa-i-aa mar j ammai vaaro vaar. | | 1| |
They lose t heir lives uselessly; t hey die, only t o be re-born, over and over again. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਿਜਨੀ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਿਵਆ ਿਤਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂ ਝਹੁ ਕਿਰ ਬੀਚਾਰੁ ॥
j inee sat gur sayvi-aa t inee naa-o paa-i-aa booj hhu kar beechaar.
Those who serve t he True Guru obt ain t he Name. Reflect on t his and underst and.
ਸਦਾ ਸ!ਿਤ ਸੁ ਖੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਚੂ ਕੈ ਕੂ ਕ ਪੁ ਕਾਰ ॥
sadaa saa
N
t sukh man vasai chookai kook pukaar.
Et ernal peace and j oy abide in t heir minds; t hey abandon t heir cries and complaint s.
ਆਪੈ ਨੋ ਆਪੁ ਖਾਇ ਮਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
aapai no aap khaa-ay man nirmal hovai gur sabdee veechaar.
Their ident it y consumes t heir ident ical ident it y, and t heir minds become pure by
cont emplat ing t he Word of t he Guru's Shabad.
ਨਾਨਕ ਸਬਿਦ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਿਰ ਜੀਉ ਹੇਿਤ ਿਪਆਰੁ ॥੨॥
naanak sabad rat ay say mukat hai har j ee-o hayt pi-aar. | | 2| |
O Nanak, at t uned t o t he Shabad, t hey are liberat ed. They love t heir Beloved Lord.
| | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥
har kee sayvaa safal hai gurmukh paavai t haa-ay.
Service t o t he Lord is fruit ful; t hrough it , t he Gurmukh is honored and approved.

ਿਜਸੁ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਿਤਸੁ ਗੁ ਰੁ ਿਮਲੈ ਸੋ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇ ॥
j is har bhaavai t is gur milai so har naam Dhi-aa-ay.
That person, wit h whom t he Lord is pleased, meet s wit h t he Guru, and medit at es on
t he Name of t he Lord.
ਗੁ ਰ ਸਬਦੀ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਹਿਰ ਪਾਿਰ ਲਘਾਇ ॥
gur sabdee har paa-ee-ai har paar laghaa-ay.
Through t he Word of t he Guru's Shabad, t he Lord is found. The Lord carries us across.
ਮਨਹਿਠ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁ ਛਹੁ ਵੇਦਾ ਜਾਇ ॥
manhat h kinai na paa-i-o puchhahu vaydaa j aa-ay.
Through st ubborn-mindedness, none have found Him; go and consult t he Vedas on
t his.
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਲਏ ਹਿਰ ਲਾਇ ॥੧੦॥
naanak har kee sayvaa so karay j is la-ay har laa-ay. | | 10| |
O Nanak, he alone serves t he Lord, whom t he Lord at t aches t o Himself. | | 10| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ਿਜਿਨ ਿਵਚਹੁ ਦੁ ਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਿਰਆ ॥
naanak so sooraa varee-aam j in vichahu dusat ahankaran maari-aa.
O Nanak, he is a brave warrior, who conquers and subdues his vicious inner ego.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਿਹ ਜਨਮੁ ਸਵਾਿਰਆ ॥
gurmukh naam saalaahi j anam savaari-aa.
Praising t he Naam, t he Name of t he Lord, t he Gurmukhs redeem t heir lives.
ਆਿਪ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਸਭੁ ਕੁ ਲੁ ਿਨਸਤਾਿਰਆ ॥
aap ho-aa sadaa mukat sabh kul nist aari-aa.
They t hemselves are liberat ed forever, and t hey save all t heir ancest ors.
ਸੋਹਿਨ ਸਿਚ ਦੁ ਆਿਰ ਨਾਮੁ ਿਪਆਿਰਆ ॥
sohan sach du-aar naam pi-aari-aa.
Those who love t he Naam look beaut eous at t he Gat e of Trut h.

ਮਨਮੁਖ ਮਰਿਹ ਅਹੰਕਾਿਰ ਮਰਣੁ ਿਵਗਾਿੜਆ ॥
manmukh mareh aha
N
kaar maran vigaarhi-aa.
The self-willed manmukhs die in egot ism-even t heir deat h is painfully ugly.
ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਹੁ ਕਮੁ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਿਵਚਾਿਰਆ ॥
sabho vart ai hukam ki-aa karahi vichaari-aa.
Everyt hing happens according t o t he Lord's Will; what can t he poor people do?
ਆਪਹੁ ਦੂ ਜੈ ਲਿਗ ਖਸਮੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥
aaphu dooj ai lag khasam visaari-aa.
At t ached t o self-conceit and dualit y, t hey have forgot t en t heir Lord and Mast er.
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਦੁ ਖੁ ਸੁ ਖੁ ਿਵਸਾਿਰਆ ॥੧॥
naanak bin naavai sabh dukh sukh visaari-aa. | | 1| |
O Nanak, wit hout t he Name, everyt hing is painful, and happiness is forgot t en. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ਿਤਿਨ ਿਵਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁ ਕਾਇਆ ॥
gur poorai har naam dirhaa-i-aa t in vichahu bharam chukaa-i-aa.
The Perfect Guru has implant ed t he Name of t he Lord wit hin me. I t has dispelled my
doubt s from wit hin.
ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਿਰ ਕੀਰਿਤ ਗਾਈ ਕਿਰ ਚਾਨਣੁ ਮਗੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥
raam naam har keerat gaa-ee kar chaanan mag dikhaa-i-aa.
I sing t he Lord's Name and t he Kirt an of t he Lord's Praises; t he Divine Light shines,
and now I see t he Way.
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਏਕ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥
ha-umai maar ayk liv laagee ant ar naam vasaa-i-aa.
Conquering my ego, I am lovingly focused on t he One Lord; t he Naam has come t o
dwell wit hin me.

Page 87
ਗੁ ਰਮਤੀ ਜਮੁ ਜੋਿਹ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਨਾਿਮ ਸਮਾਇਆ ॥
gurmat ee j am j ohi na saakai saachai naam samaa-i-aa.
Following t he Guru's Teachings, I cannot be t ouched by t he Messenger of Deat h. I am
absorbed in t he True Name.
ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਿਪ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥
sabh aapay aap vart ai kart aa j o bhaavai so naa-ay laa-i-aa.
The Creat or Himself is All-pervading everywhere; He links t hose wit h whom He is
pleased t o His Name.
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵੈ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਖਨੁ ਮਿਰ ਜਾਇਆ ॥੨॥
j an naanak naam la-ay t aa j eevai bin naavai khin mar j aa-i-aa. | | 2| |
Servant Nanak chant s t he Naam, and so he lives. Wit hout t he Name, he would die in
an inst ant . | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਜੋ ਿਮਿਲਆ ਹਿਰ ਦੀਬਾਣ ਿਸਉ ਸੋ ਸਭਨੀ ਦੀਬਾਣੀ ਿਮਿਲਆ ॥
j o mili-aa har deebaan si-o so sabhnee deebaanee mili-aa.
One who is accept ed at t he Court of t he Lord shall be accept ed in court s everywhere.
ਿਜਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ ਿਤਥੈ ਓਹੁ ਸੁ ਰਖਰੂ ਉਸ ਕੈ ਮੁਿਹ ਿਡਠੈ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਿਰਆ ॥
j it hai oh j aa-ay t it hai oh surkharoo us kai muhi dit hai sabh paapee t ari-aa.
Wherever he goes, he is recognized as honorable. Seeing his face, all sinners are
saved.
ਓਸੁ ਅੰਤਿਰ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਵਿਰਆ ॥
os ant ar naam niDhaan hai naamo parvaari-aa.
Wit hin him is t he Treasure of t he Naam, t he Name of t he Lord. Through t he Naam, he
is exalt ed.

ਨਾਉ ਪੂ ਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਿਕਲਿਵਖ ਸਭ ਿਹਿਰਆ ॥
naa-o pooj ee-ai naa-o mannee-ai naa-ay kilvikh sabh hiri-aa.
He worships t he Name, and believes in t he Name; t he Name erases all his sinful
mist akes.
ਿਜਨੀ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ਇਕ ਮਿਨ ਇਕ ਿਚਿਤ ਸੇ ਅਸਿਥਰੁ ਜਿਗ ਰਿਹਆ ॥੧੧॥
j inee naam Dhi-aa-i-aa ik man ik chit say ast hir j ag rahi-aa. | | 11| |
Those who medit at e on t he Name, wit h one-point ed mind and focused consciousness,
remain forever st able in t he world. | | 11| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਆਤਮਾ ਦੇਉ ਪੂ ਜੀਐ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁ ਭਾਇ ॥
aat maa day-o pooj ee-ai gur kai sahj subhaa-ay.
Worship t he Divine, Supreme Soul, wit h t he int uit ive peace and poise of t he Guru.
ਆਤਮੇ ਨੋ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪਰਤੀਿਤ ਹੋਇ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇ ॥
aat may no aat may dee part eet ho-ay t aa ghar hee parchaa paa-ay.
I f t he individual soul has fait h in t he Supreme Soul, t hen it shall obt ain realizat ion
wit hin it s own home.
ਆਤਮਾ ਅਡੋਲੁ ਨ ਡੋਲਈ ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਇ ਸੁ ਭਾਇ ॥
aat maa adol na dol-ee gur kai bhaa-ay subhaa-ay.
The soul becomes st eady, and does not waver, by t he nat ural inclinat ion of t he Guru's
Loving Will.
ਗੁ ਰ ਿਵਣੁ ਸਹਜੁ ਨ ਆਵਈ ਲੋਭੁ ਮੈਲੁ ਨ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
gur vin sahj na aavee lobh mail na vichahu j aa-ay.
Wit hout t he Guru, int uit ive wisdom does not come, and t he filt h of greed does not
depart from wit hin.
ਿਖਨੁ ਪਲੁ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਸਭ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥
khin pal har naam man vasai sabh at hsat h t irat h naa-ay.
I f t he Lord's Name abides wit hin t he mind, for a moment , even for an inst ant , it is like
bat hing at all t he sixt y-eight sacred shrines of pilgrimage.

ਸਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ॥
sachay mail na lag-ee mal laagai dooj ai bhaa-ay.
Filt h does not st ick t o t hose who are t rue, but filt h at t aches it self t o t hose who love
dualit y.
ਧੋਤੀ ਮੂ ਿਲ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਅਠਸਿਠ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥
Dhot ee mool na ut rai j ay at hsat h t irat h naa-ay.
This filt h cannot be washed off, even by bat hing at t he sixt y-eight sacred shrines of
pilgrimage.
ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭੁ ਦੁ ਖੋ ਦੁ ਖੁ ਕਮਾਇ ॥
manmukh karam karay aha
N
kaaree sabh dukho dukh kamaa-ay.
The self-willed manmukh does deeds in egot ism; he earns only pain and more pain.
ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਿਤਗੁ ਰ ਮਾਿਹ ਸਮਾਇ ॥੧॥
naanak mailaa ooj al t aa t hee-ai j aa sat gur maahi samaa-ay. | | 1| |
O Nanak, t he filt hy ones become clean only when t hey meet and surrender t o t he
True Guru. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥
manmukh lok samj aa-ee-ai kadahu samj haa-i-aa j aa-ay.
The self-willed manmukhs may be t aught , but how can t hey really be t aught ?
ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਇਐ ਿਕਰਿਤ ਿਫਰਾਇ ॥
manmukh ralaa-i-aa naa ralai pa-i-ai kirat firaa-ay.
The manmukhs do not fit in at all. Because of t heir past act ions, t hey are condemned
t o t he cycle of reincarnat ion.
ਿਲਵ ਧਾਤੁ ਦੁ ਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁ ਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
liv Dhaat du-ay raah hai hukmee kaar kamaa-ay.
Loving at t ent ion t o t he Lord and at t achment t o Maya are t he t wo separat e ways; all
act according t o t he Hukam of t he Lord's Command.

ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਿਰਆ ਸਬਿਦ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥
gurmukh aapnaa man maari-aa sabad kasvat ee laa-ay.
The Gurmukh has conquered his own mind, by applying t he Touchst one of t he
Shabad.
ਮਨ ਹੀ ਨਾਿਲ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਿਲ ਸਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਿਝ ਸਮਾਇ ॥
man hee naal j hagrhaa man hee naal sat h man hee manj h samaa-ay.
He fight s wit h his mind, he set t les wit h his mind, and he is at peace wit h his mind.
ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਲਹੈ ਸਚੈ ਸਬਿਦ ਸੁ ਭਾਇ ॥
man j o ichhay so lahai sachai sabad subhaa-ay.
All obt ain t he desires of t heir minds, t hrough t he Love of t he True Word of t he
Shabad.
ਅੰਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਸਦ ਭੁ ੰਚੀਐ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥
amrit naam sad bhunchee-ai gurmukh kaar kamaa-ay.
They drink in t he Ambrosial Nect ar of t he Naam forever; t his is how t he Gurmukhs act .
ਿਵਣੁ ਮਨੈ ਿਜ ਹੋਰੀ ਨਾਿਲ ਲੁ ਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥
vin manai j e horee naal luj h-naa j aasee j anam gavaa-ay.
Those who st ruggle wit h somet hing ot her t han t heir own mind, shall depart having
wast ed t heir lives.
ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹਿਠ ਹਾਿਰਆ ਕੂ ੜੁ ਕੁ ਸਤੁ ਕਮਾਇ ॥
manmukhee manhat h haari-aa koorh kusat kamaa-ay.
The self-willed manmukhs, t hrough st ubborn-mindedness and t he pract ice of
falsehood, lose t he game of life.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਿਜਣੈ ਹਿਰ ਸੇਤੀ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
gur parsaadee man j inai har sayt ee liv laa-ay.
Those who conquer t heir own mind, by Guru's Grace, lovingly focus t heir at t ent ion on
t he Lord.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਿਖ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥
naanak gurmukh sach kamaavai manmukh aavai j aa-ay. | | 2| |
O Nanak, t he Gurmukhs pract ice Trut h, while t he self-willed manmukhs cont inue
coming and going in reincarnat ion. | | 2| |

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁ ਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ॥
har kay sant sunhu j an bhaa-ee har sat gur kee ik saakhee.
O Saint s of t he Lord, O Siblings of Dest iny, list en, and hear t he Lord's Teachings,
t hrough t he True Guru.
ਿਜਸੁ ਧੁਿਰ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਿਖ ਮਸਤਿਕ ਿਤਿਨ ਜਿਨ ਲੈ ਿਹਰਦੈ ਰਾਖੀ ॥
j is Dhur bhaag hovai mukh mast ak t in j an lai hirdai raakhee.
Those who have good dest iny pre-ordained and inscribed on t heir foreheads, grasp it
and keep it enshrined in t he heart .
ਹਿਰ ਅੰਿਮਰਤ ਕਥਾ ਸਰੇਸਟ ਊਤਮ ਗੁ ਰ ਬਚਨੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ॥
har amrit kat haa saraysat oot am gur bachnee sehj ay chaakhee.
Through t he Guru's Teachings, t hey int uit ively t ast e t he sublime, exquisit e and
ambrosial sermon of t he Lord.
ਤਹ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ਿਮਿਟਆ ਅੰਿਧਆਰਾ ਿਜਉ ਸੂਰਜ ਰੈਿਣ ਿਕਰਾਖੀ ॥
t ah bha-i-aa pargaas mit i-aa anDhi-aaraa j i-o sooraj rain kiraakhee.
The Divine Light shines in t heir heart s, and like t he sun which removes t he darkness
of night , it dispels t he darkness of ignorance.
ਅਿਦਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਿਨਰੰਜਨੁ ਸੋ ਦੇਿਖਆ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਆਖੀ ॥੧੨॥
adisat agochar alakh niranj an so daykhi-aa gurmukh aakhee. | | 12| |
As Gurmukh, t hey behold wit h t heir eyes t he Unseen, I mpercept ible, Unknowable,
I mmaculat e Lord. | | 12| |
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
Page 88
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਿਸਰੁ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ॥
sat gur sayvay aapnaa so sir laykhai laa-ay.
Those who serve t heir True Guru are cert ified and accept ed.

ਿਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਰਹਿਨ ਸਿਚ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
vichahu aap gavaa-ay kai rahan sach liv laa-ay.
They eradicat e selfishness and conceit from wit hin; t hey remain lovingly absorbed in
t he True One.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਜਨੀ ਨ ਸੇਿਵਓ ਿਤਨਾ ਿਬਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥
sat gur j inee na sayvi-o t inaa birt haa j anam gavaa-ay.
Those who do not serve t he True Guru wast e away t heir lives in vain.
ਨਾਨਕ ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਹਣਾ ਿਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥
naanak j o t is bhaavai so karay kahnaa kichhoo na j aa-ay. | | 1| |
O Nanak, t he Lord does j ust as He pleases. No one has any say in t his. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਮਨੁ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇਿੜਆ ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥
man vaykaaree vayrhi-aa vaykaaraa karam kamaa-ay.
Wit h t he mind encircled by wickedness and evil, people do evil deeds.
ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਅਿਗਆਨੀ ਪੂ ਜਦੇ ਦਰਗਹ ਿਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥
dooj ai bhaa-ay agi-aanee pooj day dargeh milai saj aa-ay.
The ignorant worship t he love of dualit y; in t he Lord's Court t hey shall be punished.
ਆਤਮ ਦੇਉ ਪੂ ਜੀਐ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਬੂ ਝ ਨ ਪਾਇ ॥
aat am day-o pooj ee-ai bin sat gur booj h na paa-ay.
So worship t he Lord, t he Light of t he soul; wit hout t he True Guru, underst anding is
not obt ained.
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਿਤਗੁ ਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
j ap t ap sanj am bhaanaa sat guroo kaa karmee palai paa-ay.
Medit at ion, penance and aust ere self-discipline are found by surrendering t o t he True
Guru's Will. By His Grace t his is received.

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁ ਰਿਤ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਿਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak sayvaa surat kamaavnee j o har bhaavai so t haa-ay paa-ay. | | 2| |
O Nanak, serve wit h t his int uit ive awareness; only t hat which is pleasing t o t he Lord is
approved. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਤੁ ਸਦਾ ਸੁ ਖੁ ਹੋਵੈ ਿਦਨੁ ਰਾਤੀ ॥
har har naam j apahu man mayray j it sadaa sukh hovai din raat ee.
Chant t he Name of t he Lord, Har, Har, O my mind; it will bring you et ernal peace, day
and night .
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਤੁ ਿਸਮਰਤ ਸਿਭ ਿਕਲਿਵਖ ਪਾਪ ਲਹਾਤੀ ॥
har har naam j apahu man mayray j it simrat sabh kilvikh paap lahaat ee.
Chant t he Name of t he Lord, Har, Har, O my mind; medit at ing on it , all sins and
misdeeds shall be erased.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿਜਤੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁ ਖ ਭੁ ਖ ਸਭ ਲਿਹ ਜਾਤੀ ॥
har har naam j apahu man mayray j it daalad dukh bhukh sabh leh j aat ee.
Chant t he Name of t he Lord, Har, Har, O my mind; t hrough it , all povert y, pain and
hunger shall be removed.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਿਖ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਪਰੀਿਤ ਲਗਾਤੀ ॥
har har naam j apahu man mayray mukh gurmukh pareet lagaat ee.
Chant t he Name of t he Lord, Har, Har, O my mind; as Gurmukh, declare your love.
ਿਜਤੁ ਮੁਿਖ ਭਾਗੁ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਸਾਚੈ ਹਿਰ ਿਤਤੁ ਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤੀ ॥੧੩॥
j it mukh bhaag likhi-aa Dhur saachai har t it mukh naam j apaat ee. | | 13| |
One who has such pre-ordained dest iny inscribed upon his forehead by t he True Lord,
chant s t he Naam, t he Name of t he Lord. | | 13| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:

ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਜਨੀ ਨ ਸੇਿਵਓ ਸਬਿਦ ਨ ਕੀਤੋ ਵੀਚਾਰੁ ॥
sat gur j inee na sayvi-o sabad na keet o veechaar.
Those who do not serve t he True Guru, and who do not cont emplat e t he Word of t he
Shabad
ਅੰਤਿਰ ਿਗਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਿਮਰਤਕੁ ਹੈ ਸੰਸਾਿਰ ॥
ant ar gi-aan na aa-i-o mirt ak hai sansaar.
-spirit ual wisdom does not ent er int o t heir heart s; t hey are like dead bodies in t he
world.
ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਮਿਰ ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
lakh cha-oraaseeh fayr pa-i-aa mar j ammai ho-ay khu-aar.
They go t hrough t he cycle of 8.4 million reincarnat ions, and t hey are ruined t hrough
deat h and rebirt h.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥
sat gur kee sayvaa so karay j is no aap karaa-ay so-ay.
He alone serves t he True Guru, whom t he Lord Himself inspires t o do so.
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਿਚ ਨਾਮੁ ਿਨਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥
sat gur vich naam niDhaan hai karam paraapat ho-ay.
The Treasure of t he Naam is wit hin t he True Guru; by His Grace, it is obt ained.
ਸਿਚ ਰਤੇ ਗੁ ਰ ਸਬਦ ਿਸਉ ਿਤਨ ਸਚੀ ਸਦਾ ਿਲਵ ਹੋਇ ॥
sach rat ay gur sabad si-o t in sachee sadaa liv ho-ay.
Those who are t ruly at t uned t o t he Word of t he Guru's Shabad-t heir love is forever
True.
ਨਾਨਕ ਿਜਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਨ ਿਵਛੁ ੜੈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥
naanak j is no maylay na vichhurhai sahj samaavai so-ay. | | 1| |
O Nanak, t hose who are unit ed wit h Him shall not be separat ed again. They merge
impercept ibly int o God. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:

ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜ` ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ ॥
so bhag-ut ee j o bhagvant ai j aanai.
One who knows t he Benevolent Lord God is t he t rue devot ee of Bhagaaut ee.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥
gur parsaadee aap pachhaanai.
By Guru's Grace, he is self-realized.
ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਿਰ ਆਣੈ ॥
Dhaavat raakhai ikat ghar aanai.
He rest rains his wandering mind, and brings it back t o it s own home wit hin t he self.
ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥
j eevat marai har naam vakhaanai.
He remains dead while yet alive, and he chant s t he Name of t he Lord.
ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉਤਮੁ ਹੋਇ ॥
aisaa bhag-ut ee ut am ho-ay.
Such a Bhagaaut ee is most exalt ed.
ਨਾਨਕ ਸਿਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥
naanak sach samaavai so-ay. | | 2| |
O Nanak, he merges int o t he True One. | | 2| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਅੰਤਿਰ ਕਪਟੁ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ ॥
ant ar kapat bhag-ut ee kahaa-ay.
He is full of deceit , and yet he calls himself a devot ee of Bhagaaut ee.
ਪਾਖੰਿਡ ਪਾਰਬਰਹਮੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਏ ॥
pakhand paarbarahm kaday na paa-ay.
Through hypocrisy, he shall never at t ain t he Supreme Lord God.

ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਿਰ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥
par nindaa karay ant ar mal laa-ay.
He slanders ot hers, and pollut es himself wit h his own filt h.
ਬਾਹਿਰ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਜੂਿਠ ਨ ਜਾਏ ॥
baahar mal Dhovai man kee j oot h na j aa-ay.
Out wardly, he washes off t he filt h, but t he impurit y of his mind does not go away.
ਸਤਸੰਗਿਤ ਿਸਉ ਬਾਦੁ ਰਚਾਏ ॥
sat sangat si-o baad rachaa-ay.
He argues wit h t he Sat Sangat , t he True Congregat ion.
ਅਨਿਦਨੁ ਦੁ ਖੀਆ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਰਚਾਏ ॥
an-din dukhee-aa dooj ai bhaa-ay rachaa-ay.
Night and day, he suffers, engrossed in t he love of dualit y.
ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥
har naam na chayt ai baho karam kamaa-ay.
He does not remember t he Name of t he Lord, but st ill, he performs all sort s of empt y
rit uals.
ਪੂ ਰਬ ਿਲਿਖਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥
poorab likhi-aa so mayt naa na j aa-ay.
That which is pre-ordained cannot be erased.
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸੇਵੇ ਮੋਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥
naanak bin sat gur sayvay mokh na paa-ay. | | 3| |
O Nanak, wit hout serving t he True Guru, liberat ion is not obt ained. | | 3| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ਸੇ ਕਿੜ ਨ ਸਵਾਹੀ ॥
sat gur j inee Dhi-aa-i-aa say karh na savaahee.
Those who medit at e on t he True Guru shall not be burnt t o ashes.

ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ਸੇ ਿਤਰਪਿਤ ਅਘਾਹੀ ॥
sat gur j inee Dhi-aa-i-aa say t aripat aghaahee.
Those who medit at e on t he True Guru are sat isfied and fulfilled.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ਿਤਨ ਜਮ ਡਰੁ ਨਾਹੀ ॥
sat gur j inee Dhi-aa-i-aa t in j am dar naahee.
Those who medit at e on t he True Guru are not afraid of t he Messenger of Deat h.
Page 89
ਿਜਨ ਕਉ ਹੋਆ ਿਕਪਾਲੁ ਹਿਰ ਸੇ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ ॥
j in ka-o ho-aa kirpaal har say sat gur pairee paahee.
Those upon whom t he Lord showers His Mercy, fall at t he Feet of t he True Guru.
ਿਤਨ ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਿਰ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਹੀ ॥੧੪॥
t in ait hai ot hai mukh uj lay har dargeh paiDhay j aahee. | | 14| |
Here and hereaft er, t heir faces are radiant ; t hey go t o t he Lord's Court in robes of
honor. | | 14| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥
salok mehlaa 2.
Shalok, Second Mehl:
ਜੋ ਿਸਰੁ ਸ!ਈ ਨਾ ਿਨਵੈ ਸੋ ਿਸਰੁ ਦੀਜੈ ਡਾਿਰ ॥
j o sir saa
N
-ee naa nivai so sir deej ai daar.
Chop off t hat head which does not bow t o t he Lord.
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਿਪੰਜਰ ਮਿਹ ਿਬਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਿਪੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਿਰ ॥੧॥
naanak j is pinj ar meh birhaa nahee so pinj ar lai j aar. | | 1| |
O Nanak, t hat human body, in which t here is no pain of separat ion from t he Lord-t ake
t hat body and burn it . | | 1| |
ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Fift h Mehl:

ਮੁੰਢਹੁ ਭੁ ਲੀ ਨਾਨਕਾ ਿਫਿਰ ਿਫਿਰ ਜਨਿਮ ਮੁਈਆਸੁ ॥
mundhhu bhulee naankaa fir fir j anam mu-ee-aas.
Forget t ing t he Primal Lord, O Nanak, people are born and die, over and over again.
ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੁ ੰਿਮ ਪਈਆਸੁ ॥੨॥
kast ooree kai bholrhai gunday dumm pa-ee-aas. | | 2| |
Mist aking it for musk, t hey have fallen int o t he st inking pit of filt h. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉਪਿਰ ਹੁ ਕਮੁ ਚਲਾਏ ॥
so aisaa har naam Dhi-aa-ee-ai man mayray j o sabhnaa upar hukam chalaa-ay.
Medit at e on t hat Name of t he Lord, O my mind, whose Command rules over all.
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਿਰ ਲਏ ਛਡਾਏ ॥
so aisaa har naam j apee-ai man mayray j o ant ee a-osar la-ay chhadaa-ay.
Chant t hat Name of t he Lord, O my mind, which will save you at t he very last
moment .
ਸੋ ਐਸਾ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੁ ਮਨ ਕੀ ਿਤਰਸਨਾ ਸਭ ਭੁ ਖ ਗਵਾਏ ॥
so aisaa har naam j apee-ai man mayray j o man kee t arisnaa sabh bhukh gavaa-ay.
Chant t hat Name of t he Lord, O my mind, which shall drive out all hunger and desire
from your mind.
ਸੋ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਨਾਮੁ ਜਿਪਆ ਵਡਭਾਗੀ ਿਤਨ ਿਨੰਦਕ ਦੁ ਸਟ ਸਿਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥
so gurmukh naam j api-aa vadbhaagee t in nindak dusat sabh pairee paa-ay.
Very fort unat e and blessed is t hat Gurmukh who chant s t he Naam; it shall bring all
slanderers and wicked enemies t o fall at his feet .
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਿਧ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ ਸਿਭ ਨਾਵੈ ਅਗੈ ਆਿਣ ਿਨਵਾਏ ॥੧੫॥
naanak naam araaDh sabhnaa t ay vadaa sabh naavai agai aan nivaa-ay. | | 15| |
O Nanak, worship and adore t he Naam, t he Great est Name of all, before which all
come and bow. | | 15| |

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁ ਰੂ ਿਪ ਕੁ ਲਖਣੀ ਮਿਨ ਖੋਟੈ ਕੂ ਿੜਆਿਰ ॥
vays karay kuroop kulkhanee man khot ai koorhi-aar.
She may wear good clot hes, but t he bride is ugly and rude; her mind is false and
impure.
ਿਪਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ ਹੁ ਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਿਰ ॥
pir kai bhaanai naa chalai hukam karay gaavaar.
She does not walk in harmony wit h t he Will of her Husband Lord. I nst ead, she
foolishly gives Him orders.
ਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਸਿਭ ਦੁ ਖ ਿਨਵਾਰਣਹਾਿਰ ॥
gur kai bhaanai j o chalai sabh dukh nivaaranhaar.
But she who walks in harmony wit h t he Guru's Will, shall be spared all pain and
suffering.
ਿਲਿਖਆ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਿਰ ਿਲਿਖਆ ਕਰਤਾਿਰ ॥
likhi-aa mayt na sakee-ai j o Dhur likhi-aa kart aar.
That dest iny which was pre-ordained by t he Creat or cannot be erased.
ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਸਬਦੇ ਧਰੇ ਿਪਆਰੁ ॥
man t an sa-upay kant ka-o sabday Dharay pi-aar.
She must dedicat e her mind and body t o her Husband Lord, and enshrine love for t he
Word of t he Shabad.
ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਿਰਦੈ ਬੀਚਾਿਰ ॥
bin naavai kinai na paa-i-aa daykhhu ridai beechaar.
Wit hout His Name, no one has found Him; see t his and reflect upon it in your heart .
ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁ ਆਿਲਓ ਸੁ ਲਖਣੀ ਿਜ ਰਾਵੀ ਿਸਰਜਨਹਾਿਰ ॥੧॥
naanak saa su-aali-o sulakh-nee j e raavee sirj anhaar. | | 1| |
O Nanak, she is beaut iful and graceful; t he Creat or Lord ravishes and enj oys her. | | 1| |

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁ ਬਾਰੁ ਹੈ ਿਤਸ ਦਾ ਨ ਿਦਸੈ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥
maa-i-aa moh gubaar hai t is daa na disai urvaar na paar.
At t achment t o Maya is an ocean of darkness; neit her t his shore nor t he one beyond
can be seen.
ਮਨਮੁਖ ਅਿਗਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁ ਖੁ ਪਾਇਦੇ ਡੁ ਬੇ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਵਸਾਿਰ ॥
manmukh agi-aanee mahaa dukh paa-iday dubay har naam visaar.
The ignorant , self-willed manmukhs suffer in t errible pain; t hey forget t he Lord's Name
and drown.
ਭਲਕੇ ਉਿਠ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਿਹ ਦੂ ਜੈ ਭਾਇ ਿਪਆਰੁ ॥
bhalkay ut h baho karam kamaaveh dooj ai bhaa-ay pi-aar.
They arise in t he morning and perform all sort s of rit uals, but t hey are caught in t he
love of dualit y.
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਸੇਵਿਹ ਆਪਣਾ ਭਉਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਿਰ ॥
sat gur sayveh aapnaa bha-oj al ut ray paar.
Those who serve t he True Guru cross over t he t errifying world-ocean.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਿਚ ਸਮਾਵਿਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਿਰ ॥੨॥
naanak gurmukh sach samaaveh sach naam ur Dhaar. | | 2| |
O Nanak, t he Gurmukhs keep t he True Name enshrined in t heir heart s; t hey are
absorbed int o t he True One. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਜਿਲ ਥਿਲ ਮਹੀਅਿਲ ਭਰਪੂ ਿਰ ਦੂ ਜਾ ਨਾਿਹ ਕੋਇ ॥
har j al t hal mahee-al bharpoor dooj aa naahi ko-ay.
The Lord pervades and permeat es t he wat er, t he land and t he sky; t here is no ot her
at all.

ਹਿਰ ਆਿਪ ਬਿਹ ਕਰੇ ਿਨਆਉ ਕੂ ਿੜਆਰ ਸਭ ਮਾਿਰ ਕਢੋਇ ॥
har aap bahi karay ni-aa-o koorhi-aar sabh maar kadho-ay.
The Lord Himself sit s upon His Throne and administ ers j ust ice. He beat s and drives
out t he false-heart ed.
ਸਿਚਆਰਾ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ਹਿਰ ਧਰਮ ਿਨਆਉ ਕੀਓਇ ॥
sachi-aaraa day-ay vadi-aa-ee har Dharam ni-aa-o kee-o-ay.
The Lord best ows glorious great ness upon t hose who are t rut hful. He administ ers
right eous j ust ice.
ਸਭ ਹਿਰ ਕੀ ਕਰਹੁ ਉਸਤਿਤ ਿਜਿਨ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਿਖ ਲੀਓਇ ॥
sabh har kee karahu ust at j in gareeb anaat h raakh lee-o-i.
So praise t he Lord, everybody; He prot ect s t he poor and t he lost souls.
ਜੈਕਾਰੁ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਡੰਡੁ ਦੀਓਇ ॥੧੬॥
j aikaar kee-o dharmee-aa kaa paapee ka-o dand dee-o-i. | | 16| |
He honors t he right eous and punishes t he sinners. | | 16| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁ ਲਖਣੀ ਕੁ ਨਾਿਰ ॥
manmukh mailee kaamnee kulkhanee kunaar.
The self-willed manmukh, t he foolish bride, is a filt hy, rude and evil wife.
ਿਪਰੁ ਛੋਿਡਆ ਘਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁ ਰਖੈ ਨਾਿਲ ਿਪਆਰੁ ॥
pir chhodi-aa ghar aapnaa par purkhai naal pi-aar.
Forsaking her Husband Lord and leaving her own home, she gives her love t o anot her.
ਿਤਰਸਨਾ ਕਦੇ ਨ ਚੁ ਕਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੂ ਕਾਰ ॥
t arisnaa kaday na chuk-ee j aldee karay pookaar.
Her desires are never sat isfied, and she burns and cries out in pain.
ਨਾਨਕ ਿਬਨੁ ਨਾਵੈ ਕੁ ਰੂ ਿਪ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਪਰਹਿਰ ਛੋਡੀ ਭਤਾਿਰ ॥੧॥
naanak bin naavai kuroop kusohanee parhar chhodee bhat aar. | | 1| |
O Nanak, wit hout t he Name, she is ugly and ungraceful. She is abandoned and left
behind by her Husband Lord. | | 1| |

Page 90
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਸਬਿਦ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਇ ਿਪਆਿਰ ॥
sabad rat ee sohaaganee sat gur kai bhaa-ay pi-aar.
The happy soul-bride is at t uned t o t he Word of t he Shabad; she is in love wit h t he
True Guru.
ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਿਪਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪਰੇਿਮ ਿਪਆਿਰ ॥
sadaa raavay pir aapnaa sachai paraym pi-aar.
She cont inually enj oys and ravishes her Beloved, wit h t rue love and affect ion.
ਅਿਤ ਸੁ ਆਿਲਉ ਸੁ ੰਦਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਿਰ ॥
at su-aali-o sundree sobhaavant ee naar.
She is such a loveable, beaut iful and noble woman.
ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਿਰ ॥੨॥
naanak naam sohaaganee maylee maylanhaar. | | 2| |
O Nanak, t hrough t he Naam, t he happy soul-bride unit es wit h t he Lord of Union. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰਿਹ ਉਸਤਿਤ ਿਜਿਨ ਫਾਥੇ ਕਾਿਢਆ ॥
har t ayree sabh karahi ust at j in faat hay kaadhi-aa.
Lord, everyone sings Your Praises. You have freed us from bondage.
ਹਿਰ ਤੁਧਨੋ ਕਰਿਹ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ਿਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਿਖਆ ॥
har t uDhno karahi sabh namaskaar j in paapai t ay raakhi-aa.
Lord, everyone bows in reverence t o You. You have saved us from our sinful ways.
ਹਿਰ ਿਨਮਾਿਣਆ ਤੂੰ ਮਾਣੁ ਹਿਰ ਡਾਢੀ ਹੂ ੰ ਤੂੰ ਡਾਿਢਆ ॥
har nimaani-aa t oo
N
maan har daadhee hoo
N
t oo
N
daadhi-aa.
Lord, You are t he Honor of t he dishonored. Lord, You are t he St rongest of t he st rong.

ਹਿਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਮਾਿਰ ਿਨਵਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂ ੜ ਸਾਿਧਆ ॥
har aha
N
kaaree-aa maar nivaa-ay manmukh moorh saaDhi-aa.
The Lord beat s down t he egocent rics and correct s t he foolish, self-willed manmukhs.
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਦੇਇ ਵਿਡਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਿਥਆ ॥੧੭॥
har bhagt aa day-ay vadi-aa-ee gareeb anaat hi-aa. | | 17| |
The Lord best ows glorious great ness on His devot ees, t he poor, and t he lost souls.
| | 17| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਸਿਤਗੁ ਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਿਤਸੁ ਵਿਡਆਈ ਵਡੀ ਹੋਇ ॥
sat gur kai bhaanai j o chalai t is vadi-aa-ee vadee ho-ay.
One who walks in harmony wit h t he Will of t he True Guru, obt ains t he great est glory.
ਹਿਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਮਿਨ ਵਸੈ ਮੇਿਟ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
har kaa naam ut am man vasai mayt na sakai ko-ay.
The Exalt ed Name of t he Lord abides in his mind, and no one can t ake it away.
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਜਸੁ ਆਪਣੀ ਿਤਸੁ ਕਰਿਮ ਪਰਾਪਿਤ ਹੋਇ ॥
kirpaa karay j is aapnee t is karam paraapat ho-ay.
That person, upon whom t he Lord best ows His Grace, receives His Mercy.
ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਿਸ ਹੈ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਬੂ ਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥
naanak kaaran kart ay vas hai gurmukh booj hai ko-ay. | | 1| |
O Nanak, creat ivit y is under t he cont rol of t he Creat or; how rare are t hose who, as
Gurmukh, realize t his! | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਜਨੀ ਆਰਾਿਧਆ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਤਾਰ ॥
naanak har naam j inee aaraaDhi-aa an-din har liv t aar.
O Nanak, t hose who worship and adore t he Lord's Name night and day, vibrat e t he
St ring of t he Lord's Love.

ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਿਤਨ ਅਗੈ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥
maa-i-aa bandee khasam kee t in agai kamaavai kaar.
Maya, t he maid-servant of our Lord and Mast er, serves t hem.
ਪੂ ਰੈ ਪੂ ਰਾ ਕਿਰ ਛੋਿਡਆ ਹੁ ਕਿਮ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥
poorai pooraa kar chhodi-aa hukam savaaranhaar.
The Perfect One has made t hem perfect ; by t he Hukam of His Command, t hey are
embellished.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਿਨ ਬੁਿਝਆ ਿਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁ ਆਰੁ ॥
gur parsaadee j in buj hi-aa t in paa-i-aa mokh du-aar.
By Guru's Grace, t hey underst and Him, and t hey find t he gat e of salvat ion.
ਮਨਮੁਖ ਹੁ ਕਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਿਤਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥
manmukh hukam na j aannee t in maaray j am j andaar.
The self-willed manmukhs do not know t he Lord's Command; t hey are beat en down
by t he Messenger of Deat h.
ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਅਰਾਿਧਆ ਿਤਨੀ ਤਿਰਆ ਭਉਜਲੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
gurmukh j inee araaDhi-aa t inee t ari-aa bha-oj al sansaar.
But t he Gurmukhs, who worship and adore t he Lord, cross over t he t errifying world-
ocean.
ਸਿਭ ਅਉਗਣ ਗੁ ਣੀ ਿਮਟਾਇਆ ਗੁ ਰੁ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
sabh a-ugan gunee mit aa-i-aa gur aapay bakhsanhaar. | | 2| |
All t heir demerit s are erased, and replaced wit h merit s. The Guru Himself is t heir
Forgiver. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਕੀ ਭਗਤਾ ਪਰਤੀਿਤ ਹਿਰ ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥
har kee bhagt aa part eet har sabh kichh j aandaa.
The Lord's devot ees have fait h in Him. The Lord knows everyt hing.

ਹਿਰ ਜੇਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੁ ਹਿਰ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਦਾ ॥
har j ayvad naahee ko-ee j aan har Dharam beechaardaa.
No one is as great a Knower as t he Lord; t he Lord administ ers right eous j ust ice.
ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਿਕਉ ਕੀਜੈ ਜਾ ਨਾਹੀ ਅਧਰਿਮ ਮਾਰਦਾ ॥
kaarhaa andaysaa ki-o keej ai j aa naahee aDhram maardaa.
Why should we feel any burning anxiet y, since t he Lord does not punish wit hout j ust
cause?
ਸਚਾ ਸਾਿਹਬੁ ਸਚੁ ਿਨਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰੁ ਹਾਰਦਾ ॥
sachaa saahib sach ni-aa-o paapee nar haardaa.
True is t he Mast er, and True is His Just ice; only t he sinners are defeat ed.
ਸਾਲਾਿਹਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋਿੜ ਹਿਰ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ॥੧੮॥
saalaahihu bhagt ahu kar j orh har bhagat j an t aardaa. | | 18| |
O devot ees, praise t he Lord wit h your palms pressed t oget her; t he Lord saves His
humble devot ees. | | 18| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:
ਆਪਣੇ ਪਰੀਤਮ ਿਮਿਲ ਰਹਾ ਅੰਤਿਰ ਰਖਾ ਉਿਰ ਧਾਿਰ ॥
aapnay pareet am mil rahaa ant ar rakhaa ur Dhaar.
Oh, if only I could meet my Beloved, and keep Him enshrined deep wit hin my heart !
ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪਰਭ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁ ਰ ਕੈ ਹੇਿਤ ਿਪਆਿਰ ॥
saalaahee so parabh sadaa sadaa gur kai hayt pi-aar.
I praise t hat God forever and ever, t hrough love and affect ion for t he Guru.
ਨਾਨਕ ਿਜਸੁ ਨਦਿਰ ਕਰੇ ਿਤਸੁ ਮੇਿਲ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁ ਹਾਗਿਣ ਨਾਿਰ ॥੧॥
naanak j is nadar karay t is mayl la-ay saa-ee suhaagan naar. | | 1| |
O Nanak, t hat one upon whom He best ows His Glance of Grace is unit ed wit h Him;
such a person is t he t rue soul-bride of t he Lord. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:

ਗੁ ਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਿਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
gur sayvaa t ay har paa-ee-ai j aa ka-o nadar karay-i.
Serving t he Guru, t he Lord is obt ained, when He best ows His Glance of Grace.
ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਿਧਆਇਆ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥
maanas t ay dayvt ay bha-ay Dhi-aa-i-aa naam haray.
They are t ransformed from humans int o angels, medit at ing on t he Naam, t he Name of
t he Lord.
ਹਉਮੈ ਮਾਿਰ ਿਮਲਾਇਅਨੁ ਗੁ ਰ ਕੈ ਸਬਿਦ ਤਰੇ ॥
ha-umai maar milaa-i-an gur kai sabad t aray.
They conquer t heir egot ism and merge wit h t he Lord; t hey are saved t hrough t he
Word of t he Guru's Shabad.
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਅਨੁ ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਿਕਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥
naanak sahj samaa-i-an har aapnee kirpaa karay. | | 2| |
O Nanak, t hey merge impercept ibly int o t he Lord, who has best owed His Favor upon
t hem. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਿਰ ਆਪਣੀ ਭਗਿਤ ਕਰਾਇ ਵਿਡਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ॥
har aapnee bhagat karaa-ay vadi-aa-ee vaykhaali-an.
The Lord Himself inspires us t o worship Him; He reveals His Glorious Great ness.
ਆਪਣੀ ਆਿਪ ਕਰੇ ਪਰਤੀਿਤ ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨੁ ॥
aapnee aap karay part eet aapay sayv ghaalee-an.
He Himself inspires us t o place our fait h in Him. Thus He performs His Own Service.
Page 91
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਅਨੰਦੁ ਿਥਰੁ ਘਰੀ ਬਹਾਿਲਅਨੁ ॥
har bhagt aa no day-ay anand t hir gharee bahaali-an.
The Lord best ows bliss upon His devot ees, and gives t hem a seat in t he et ernal home.

ਪਾਪੀਆ ਨੋ ਨ ਦੇਈ ਿਥਰੁ ਰਹਿਣ ਚੁ ਿਣ ਨਰਕ ਘੋਿਰ ਚਾਿਲਅਨੁ ॥
paapee-aa no na day-ee t hir rahan chun narak ghor chaali-an.
He does not give t he sinners any st abilit y or place of rest ; He consigns t hem t o t he
dept hs of hell.
ਹਿਰ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਿਪਆਰੁ ਕਿਰ ਅੰਗੁ ਿਨਸਤਾਿਰਅਨੁ ॥੧੯॥
har bhagt aa no day-ay pi-aar kar ang nist aari-an. | | 19| |
The Lord blesses His devot ees wit h His Love; He sides wit h t hem and saves t hem.
| | 19| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, First Mehl:
ਕੁ ਬੁਿਧ ਡੂ ਮਣੀ ਕੁ ਦਇਆ ਕਸਾਇਿਣ ਪਰ ਿਨੰਦਾ ਘਟ ਚੂ ਹੜੀ ਮੁਠੀ ਕੋਿਧ ਚੰਡਾਿਲ ॥
kubuDh doomnee kud-i-aa kasaa-in par nindaa ghat choohrhee mut hee kroDh
chandaal.
False-mindedness is t he drummer-woman; cruelt y is t he but cheress; slander of ot hers
in one's heart is t he cleaning-woman, and deceit ful anger is t he out cast -woman.
ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਿਕਆ ਥੀਐ ਜ! ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆ ਨਾਿਲ ॥
kaaree kadhee ki-aa t hee-ai j aa
N
chaaray bait hee-aa naal.
What good are t he ceremonial lines drawn around your kit chen, when t hese four are
seat ed t here wit h you?
ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਕਾਰ! ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ॥
sach sanj am karnee kaaraa
N
naavan naa-o j apayhee.
Make Trut h your self-discipline, and make good deeds t he lines you draw; make
chant ing t he Name your cleansing bat h.
ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਊਤਮ ਸੇਈ ਿਜ ਪਾਪ! ਪੰਿਦ ਨ ਦੇਹੀ ॥੧॥
naanak agai oot am say-ee j e paapaa
N
pand na dayhee. | | 1| |
O Nanak, t hose who do not walk in t he ways of sin, shall be exalt ed in t he world
hereaft er. | | 1| |
ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
First Mehl:

ਿਕਆ ਹੰਸੁ ਿਕਆ ਬਗੁ ਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰੇਇ ॥
ki-aa hans ki-aa bagulaa j aa ka-o nadar karay-i.
Which is t he swan, and which is t he crane? I t is only by His Glance of Grace.
ਜੋ ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥੨॥
j o t is bhaavai naankaa kaagahu hans karay-i. | | 2| |
Whoever is pleasing t o Him, O Nanak, is t ransformed from a crow int o a swan. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਿਰ ਪਿਹ ਆਖੀਐ ॥
keet aa lorhee-ai kamm so har peh aakhee-ai.
What ever work you wish t o accomplish-t ell it t o t he Lord.
ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਿਰ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥
kaaraj day-ay savaar sat gur sach saakhee-ai.
He will resolve your affairs; t he True Guru gives His Guarant ee of Trut h.
ਸੰਤਾ ਸੰਿਗ ਿਨਧਾਨੁ ਅੰਿਮਰਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥
sant aa sang niDhaan amrit chaakhee-ai.
I n t he Societ y of t he Saint s, you shall t ast e t he t reasure of t he Ambrosial Nect ar.
ਭੈ ਭੰਜਨ ਿਮਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥
bhai bhanj an miharvaan daas kee raakhee-ai.
The Lord is t he Merciful Dest royer of fear; He preserves and prot ect s His slaves.
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪਰਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥
naanak har gun gaa-ay alakh parabh laakhee-ai. | | 20| |
O Nanak, sing t he Glorious Praises of t he Lord, and see t he Unseen Lord God. | | 20| |
ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, Third Mehl:

ਜੀਉ ਿਪੰਡੁ ਸਭੁ ਿਤਸ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
j ee-o pind sabh t is kaa sabhsai day-ay aDhaar.
Body and soul, all belong t o Him. He gives His Support t o all.
ਨਾਨਕ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥
naanak gurmukh sayvee-ai sadaa sadaa daat aar.
O Nanak, become Gurmukh and serve Him, who is forever and ever t he Giver.
ਹਉ ਬਿਲਹਾਰੀ ਿਤਨ ਕਉ ਿਜਿਨ ਿਧਆਇਆ ਹਿਰ ਿਨਰੰਕਾਰੁ ॥
ha-o balihaaree t in ka-o j in Dhi-aa-i-aa har nirankaar.
I am a sacrifice t o t hose who medit at e on t he Formless Lord.
ਓਨਾ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਓਨਾ ਨੋ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੧॥
onaa kay mukh sad uj lay onaa no sabh j agat karay namaskaar. | | 1| |
Their faces are forever radiant , and t he whole world bows in reverence t o t hem. | | 1| |
ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
Third Mehl:
ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਮਿਲਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਨਵ ਿਨਿਧ ਖਰਿਚਉ ਖਾਉ ॥
sat gur mili-ai ult ee bha-ee nav niDh kharchi-o khaa-o.
Meet ing t he True Guru, I am t ot ally t ransformed; I have obt ained t he nine t reasures
t o use and consume.
ਅਠਾਰਹ ਿਸਧੀ ਿਪਛੈ ਲਗੀਆ ਿਫਰਿਨ ਿਨਜ ਘਿਰ ਵਸੈ ਿਨਜ ਥਾਇ ॥
at haarah siDhee pichhai lagee-aa firan nij ghar vasai nij t haa-ay.
The Siddhis-t he eight een supernat ural spirit ual powers-follow in my foot st eps; I dwell
in my own home, wit hin my own self.
ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਿਨ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਇ ॥
anhad Dhunee sad vaj day unman har liv laa-ay.
The Unst ruck Melody const ant ly vibrat es wit hin; my mind is exalt ed and uplift ed-I am
lovingly absorbed in t he Lord.

ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਭਗਿਤ ਿਤਨਾ ਕੈ ਮਿਨ ਵਸੈ ਿਜਨ ਮਸਤਿਕ ਿਲਿਖਆ ਧੁਿਰ ਪਾਇ ॥੨॥
naanak har bhagat t inaa kai man vasai j in mast ak likhi-aa Dhur paa-ay. | | 2| |
O Nanak, devot ion t o t he Lord abides wit hin t he minds of t hose who have such pre-
ordained dest iny writ t en on t heir foreheads. | | 2| |
ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਿਰ ਪਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਿਰ ਕੈ ਦਿਰ ਆਇਆ ॥
ha-o dhaadhee har parabh khasam kaa har kai dar aa-i-aa.
I am a minst rel of t he Lord God, my Lord and Mast er; I have come t o t he Lord's Door.
ਹਿਰ ਅੰਦਿਰ ਸੁ ਣੀ ਪੂ ਕਾਰ ਢਾਢੀ ਮੁਿਖ ਲਾਇਆ ॥
har andar sunee pookaar dhaadhee mukh laa-i-aa.
The Lord has heard my sad cries from wit hin; He has called me, His minst rel, int o His
Presence.
ਹਿਰ ਪੁ ਿਛਆ ਢਾਢੀ ਸਿਦ ਕੈ ਿਕਤੁ ਅਰਿਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥
har puchhi-aa dhaadhee sad kai kit arat h t oo
N
aa-i-aa.
The Lord called His minst rel in, and asked, "Why have you come here?"
ਿਨਤ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਪਰਭ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
nit dayvhu daan da-i-aal parabh har naam Dhi-aa-i-aa.
"O Merciful God, please grant me t he gift of cont inual medit at ion on t he Lord's Name."
ਹਿਰ ਦਾਤੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਪੈਨਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁ ਧੁ
har daat ai har naam j apaa-i-aa naanak painaa-i-aa. | | 21| | 1| | suDhu
And so t he Lord, t he Great Giver, inspired Nanak t o chant t he Lord's Name, and
blessed him wit h robes of honor. | | 21| | 1| | Sudh| |
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥ ਏਕੁ ਸੁ ਆਨੁ ਕੈ ਘਿਰ ਗਾਵਣਾ
sireeraag kabeer j ee-o kaa. ayk su-aan kai ghar gaavnaa
Siree Raag, Kabeer Jee: To Be Sung To The Tune Of "Ayk Su-Aan" :

ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁ ਤੁ ਬਡਾ ਹੋਤੁ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ ਿਜ ਿਦਨ ਿਦਨ ਅਵਧ ਘਟਤੁ ਹੈ ॥
j annee j aanat sut badaa hot hai it naa ko na j aanai j e din din avaDh ghat at hai.
The mot her t hinks t hat her son is growing up; she does not underst and t hat , day by
day, his life is diminishing.
ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਿਰ ਅਿਧਕ ਲਾਡੁ ਧਿਰ ਪੇਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਉ ਹਸੈ ॥੧॥
mor mor kar aDhik laad Dhar paykhat hee j amraa-o hasai. | | 1| |
Calling him, "Mine, mine", she fondles him lovingly, while t he Messenger of Deat h
looks on and laughs. | | 1| |
Page 92
ਐਸਾ ਤੈਂ ਜਗੁ ਭਰਿਮ ਲਾਇਆ ॥
aisaa t ai
N
j ag bharam laa-i-aa.
You have misled t he world so deeply in doubt .
ਕੈਸੇ ਬੂ ਝੈ ਜਬ ਮੋਿਹਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaisay booj hai j ab mohi-aa hai maa-i-aa. | | 1| | rahaa-o.
How can people underst and You, when t hey are ent ranced by Maya? | | 1| | Pause| |
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਛੋਿਡ ਿਬਿਖਆ ਰਸ ਇਤੁ ਸੰਗਿਤ ਿਨਹਚਉ ਮਰਣਾ ॥
kahat kabeer chhod bikhi-aa ras it sangat nihcha-o marnaa.
Says Kabeer, give up t he pleasures of corrupt ion, or else you will surely die of t hem.
ਰਮਈਆ ਜਪਹੁ ਪਰਾਣੀ ਅਨਤ ਜੀਵਣ ਬਾਣੀ ਇਨ ਿਬਿਧ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਣਾ ॥੨॥
rama-ee-aa j apahu paraanee anat j eevan banee in biDh bhav saagar t arnaa. | | 2| |
Medit at e on t he Lord, O mort al being, t hrough t he Word of His Bani; you shall be
blessed wit h et ernal life. I n t his way, shall you cross over t he t errifying world-ocean.
| | 2| |
ਜ! ਿਤਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਲਾਗੈ ਭਾਉ ॥
j aa
N
t is bhaavai t aa laagai bhaa-o.
As it pleases Him, people embrace love for t he Lord,
ਭਰਮੁ ਭੁ ਲਾਵਾ ਿਵਚਹੁ ਜਾਇ ॥
bharam bhulaavaa vichahu j aa-ay.
and doubt and delusion are dispelled from wit hin.

ਉਪਜੈ ਸਹਜੁ ਿਗਆਨ ਮਿਤ ਜਾਗੈ ॥
upj ai sahj gi-aan mat j aagai.
I nt uit ive peace and poise well up wit hin, and t he int ellect is awakened t o spirit ual
wisdom.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ਅੰਤਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ॥੩॥
gur parsaad ant ar liv laagai. | | 3| |
By Guru's Grace, t he inner being is t ouched by t he Lord's Love. | | 3| |
ਇਤੁ ਸੰਗਿਤ ਨਾਹੀ ਮਰਣਾ ॥
it sangat naahee marnaa.
I n t his associat ion, t here is no deat h.
ਹੁ ਕਮੁ ਪਛਾਿਣ ਤਾ ਖਸਮੈ ਿਮਲਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂ ਜਾ ॥
hukam pachhaan t aa khasmai milnaa. | | 1| | rahaa-o dooj aa.
Recognizing t he Hukam of His Command, you shall meet wit h your Lord and Mast er.
| | 1| | Second Pause| |
ਿਸਰੀਰਾਗੁ ਿਤਰਲੋਚਨ ਕਾ ॥
sireeraag t arilochan kaa.
Siree Raag, Trilochan:
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮਿਨ ਆਗਲੜਾ ਪਰਾਣੀ ਜਰਾ ਮਰਣੁ ਭਉ ਿਵਸਿਰ ਗਇਆ ॥
maa-i-aa moh man aaglarhaa paraanee j araa maran bha-o visar ga-i-aa.
The mind is t ot ally at t ached t o Maya; t he mort al has forgot t en his fear of old age and
deat h.
ਕੁ ਟੰਬੁ ਦੇਿਖ ਿਬਗਸਿਹ ਕਮਲਾ ਿਜਉ ਪਰ ਘਿਰ ਜੋਹਿਹ ਕਪਟ ਨਰਾ ॥੧॥
kut amb daykh bigsahi kamlaa j i-o par ghar j oheh kapat naraa. | | 1| |
Gazing upon his family, he blossoms fort h like t he lot us flower; t he deceit ful person
wat ches and covet s t he homes of ot hers. | | 1| |
ਦੂ ੜਾ ਆਇਓਿਹ ਜਮਿਹ ਤਣਾ ॥ ਿਤਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
doorhaa aa-i-ohi j ameh t anaa. t in aaglarhai mai rahan na j aa-ay.
When t he powerful Messenger of Deat h comes, no one can st and against his awesome
power.

ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣੁ ਆਇ ਕਹੈ ॥
ko-ee ko-ee saaj an aa-ay kahai.
Rare, very rare, is t hat friend who comes and says,
ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਇ ॥ ਿਮਲੁ ਮੇਰੇ ਰਮਈਆ ਮੈ ਲੇਿਹ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mil mayray beet hulaa lai baahrhee valaa-ay. mil mayray rama-ee-aa mai layhi
chhadaa-ay. | | 1| | rahaa-o.
"O my Beloved, t ake me int o Your Embrace! O my Lord, please save me! "| | 1| | Pause| |
ਅਿਨਕ ਅਿਨਕ ਭੋਗ ਰਾਜ ਿਬਸਰੇ ਪਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪੈ ਅਮਰੁ ਭਇਆ ॥
anik anik bhog raaj bisray paraanee sansaar saagar pai amar bha-i-aa.
I ndulging in all sort s of princely pleasures, O mort al, you have forgot t en God; you
have fallen int o t he world-ocean, and you t hink t hat you have become immort al.
ਮਾਇਆ ਮੂ ਠਾ ਚੇਤਿਸ ਨਾਹੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ਆਲਸੀਆ ॥੨॥
maa-i-aa moot haa chayt as naahee j anam gavaa-i-o aalsee-aa. | | 2| |
Cheat ed and plundered by Maya, you do not t hink of God, and you wast e your life in
laziness. | | 2| |
ਿਬਖਮ ਘੋਰ ਪੰਿਥ ਚਾਲਣਾ ਪਰਾਣੀ ਰਿਵ ਸਿਸ ਤਹ ਨ ਪਰਵੇਸੰ ॥
bikham ghor pant h chaalnaa paraanee rav sas t ah na parvaysa
N
.
The pat h you must walk is t reacherous and t errifying, O mort al; neit her t he sun nor
t he moon shine t here.
ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਤਬ ਿਬਸਿਰ ਗਇਆ ਜ! ਤਜੀਅਲੇ ਸੰਸਾਰੰ ॥੩॥
maa-i-aa moh t ab bisar ga-i-aa j aa
N
t aj ee-alay sa
N
saara
N
. | | 3| |
Your emot ional at t achment t o Maya will be forgot t en, when you have t o leave t his
world. | | 3| |
ਆਜੁ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਪਰਗਟੁ ਭਇਆ ਹੈ ਪੇਖੀਅਲੇ ਧਰਮਰਾਓ ॥
aaj mayrai man pargat bha-i-aa hai paykhee-alay Dharamraa-o.
Today, it became clear t o my mind t hat t he Right eous Judge of Dharma is wat ching
us.
ਤਹ ਕਰ ਦਲ ਕਰਿਨ ਮਹਾਬਲੀ ਿਤਨ ਆਗਲੜੈ ਮੈ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥੪॥
t ah kar dal karan mahaabalee t in aaglarhai mai rahan na j aa-ay. | | 4| |
His messengers, wit h t heir awesome power, crush people bet ween t heir hands; I
cannot st and against t hem. | | 4| |

ਜੇ ਕੋ ਮੂ ੰ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਤਾ ਵਿਣ ਿਤਰਿਣ ਰਤੜਾ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥
j ay ko moo
N
updays karat hai t aa van t arin rat -rhaa naaraa-inaa.
I f someone is going t o t each me somet hing, let it be t hat t he Lord is pervading t he
forest s and fields.
ਐ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਭ ਿਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਬਦਿਤ ਿਤਰਲੋਚਨੁ ਰਾਮਈਆ ॥੫॥੨॥
ai j ee t oo
N
aapay sabh kichh j aandaa badat t arilochan raam-ee-aa. | | 5| | 2| |
O Dear Lord, You Yourself know everyt hing; so prays Trilochan, Lord. | | 5| | 2| |
ਸਰੀਰਾਗੁ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕਾ ॥
sareeraag bhagat kabeer j ee-o kaa.
Siree Raag, Devot ee Kabeer Jee:
ਅਚਰਜ ਏਕੁ ਸੁ ਨਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਅਬ ਿਕਛੁ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
achraj ayk sunhu ray pandee-aa ab kichh kahan na j aa-ee.
List en, O religious scholar: t he One Lord alone is Wondrous; no one can describe Him.
ਸੁ ਿਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਿਜਿਨ ਮੋਹੇ ਿਤਰਭਵਣ ਮੇਖੁਲੀ ਲਾਈ ॥੧॥
sur nar gan ganDharab j in mohay t aribhavan maykhulee laa-ee. | | 1| |
He fascinat es t he angels, t he celest ial singers and t he heavenly musicians; he has
st rung t he t hree worlds upon His Thread. | | 1| |
ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਅਨਹਦ ਿਕੰਗੁ ਰੀ ਬਾਜੈ ॥
raaj aa raam anhad kinguree baaj ai.
The Unst ruck Melody of t he Sovereign Lord's Harp vibrat es;
ਜਾ ਕੀ ਿਦਸਿਟ ਨਾਦ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
j aa kee disat naad liv laagai. | | 1| | rahaa-o.
by His Glance of Grace, we are lovingly at t uned t o t he Sound-current of t he Naad.
| | 1| | Pause| |
ਭਾਠੀ ਗਗਨੁ ਿਸੰਿਙਆ ਅਰੁ ਚੁ ੰਿਙਆ ਕਨਕ ਕਲਸ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥
bhaat hee gagan sinyi-aa ar chunyi-aa kanak kalas ik paa-i-aa.
The Tent h Gat e of my crown chakra is t he dist illing fire, and t he channels of t he I da
and Pingala are t he funnels, t o pour in and empt y out t he golden vat .

ਿਤਸੁ ਮਿਹ ਧਾਰ ਚੁ ਐ ਅਿਤ ਿਨਰਮਲ ਰਸ ਮਿਹ ਰਸਨ ਚੁ ਆਇਆ ॥੨॥
t is meh Dhaar chu-ai at nirmal ras meh rasan chu-aa-i-aa. | | 2| |
I nt o t hat vat , t here t rickles a gent le st ream of t he most sublime and pure essence of
all dist illed essences. | | 2| |
ਏਕ ਜੁ ਬਾਤ ਅਨੂ ਪ ਬਨੀ ਹੈ ਪਵਨ ਿਪਆਲਾ ਸਾਿਜਆ ॥
ayk j o baat anoop banee hai pavan pi-aalaa saaj i-aa.
Somet hing wonderful has happened-t he breat h has become t he cup.
ਤੀਿਨ ਭਵਨ ਮਿਹ ਏਕੋ ਜੋਗੀ ਕਹਹੁ ਕਵਨੁ ਹੈ ਰਾਜਾ ॥੩॥
t een bhavan meh ayko j ogee kahhu kavan hai raaj aa. | | 3| |
I n all t he t hree worlds, such a Yogi is unique. What king can compare t o him? | | 3| |
ਐਸੇ ਿਗਆਨ ਪਰਗਿਟਆ ਪੁ ਰਖੋਤਮ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ॥
aisay gi-aan pargat i-aa purkhot am kaho kabeer rang raat aa.
This spirit ual wisdom of God, t he Supreme Soul, has illuminat ed my being. Says
Kabeer, I am at t uned t o His Love.
ਅਉਰ ਦੁ ਨੀ ਸਭ ਭਰਿਮ ਭੁ ਲਾਨੀ ਮਨੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ ਮਾਤਾ ॥੪॥੩॥
a-or dunee sabh bharam bhulaanee man raam rasaa-in maat aa. | | 4| | 3| |
All t he rest of t he world is deluded by doubt , while my mind is int oxicat ed wit h t he
Sublime Essence of t he Lord. | | 4| | 3| |
Page 93
ਸਰੀਰਾਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀਉ ਕੀ ॥
sareeraag banee bhagat baynee j ee-o kee.
Sree Raag, The Word Of Devot ee Baynee Jee:
ਪਹਿਰਆ ਕੈ ਘਿਰ ਗਾਵਣਾ ॥
pehri-aa kai ghar gaavnaa.
To Be Sung To The Tune Of "Pehray":
ੴ ਸਿਤਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat gur parsaad.
One Universal Creat or God. By The Grace Of The True Guru:

ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕੁ ੰਡਲ ਜਬ ਆਛਤ ਉਰਧ ਿਧਆਨ ਿਲਵ ਲਾਗਾ ॥
ray nar garabh kundal j ab aachhat uraDh Dhi-aan liv laagaa.
O man, when you were coiled in t he cradle of t he womb, upside-down, you were
absorbed in medit at ion.
ਿਮਰਤਕ ਿਪੰਿਡ ਪਦ ਮਦ ਨਾ ਅਿਹਿਨਿਸ ਏਕੁ ਅਿਗਆਨ ਸੁ ਨਾਗਾ ॥
mirt ak pind pad mad naa ahinis ayk agi-aan so naagaa.
You t ook no pride in your perishable body; night and day were all t he same t o you-
you lived unknowing, in t he silence of t he void.
ਤੇ ਿਦਨ ਸੰਮਲੁ ਕਸਟ ਮਹਾ ਦੁ ਖ ਅਬ ਿਚਤੁ ਅਿਧਕ ਪਸਾਿਰਆ ॥
t ay din sammal kasat mahaa dukh ab chit aDhik pasaari-aa.
Remember t he t errible pain and suffering of t hose days, now t hat you have spread out
t he net of your consciousness far and wide.
ਗਰਭ ਛੋਿਡ ਿਮਰਤ ਮੰਡਲ ਆਇਆ ਤਉ ਨਰਹਿਰ ਮਨਹੁ ਿਬਸਾਿਰਆ ॥੧॥
garabh chhod mit ar mandal aa-i-aa t a-o narhar manhu bisaari-aa. | | 1| |
Leaving t he womb, you ent ered t his mort al world; you have forgot t en t he Lord from
your mind. | | 1| |
ਿਫਿਰ ਪਛੁ ਤਾਵਿਹਗਾ ਮੂ ਿੜਆ ਤੂੰ ਕਵਨ ਕੁ ਮਿਤ ਭਰਿਮ ਲਾਗਾ ॥
fir pachhut aavhigaa moorhi-aa t oo
N
kavan kumat bharam laagaa.
Lat er, you will regret and repent -you fool! Why are you engrossed in evil-mindedness
and skept icism?
ਚੇਿਤ ਰਾਮੁ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੁ ਿਰ ਜਾਿਹਗਾ ਜਨੁ ਿਬਚਰੈ ਅਨਰਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chayt raam naahee j am pur j aahigaa j an bichrai anraaDhaa. | | 1| | rahaa-o.
Think of t he Lord, or else you shall be led t o t he Cit y of Deat h. Why are you
wandering around, out of cont rol? | | 1| | Pause| |
ਬਾਲ ਿਬਨੋਦ ਿਚੰਦ ਰਸ ਲਾਗਾ ਿਖਨੁ ਿਖਨੁ ਮੋਿਹ ਿਬਆਪੈ ॥
baal binod chind ras laagaa khin khin mohi bi-aapai.
You play like a child, craving sweet s; moment by moment , you become more
ent angled in emot ional at t achment .

ਰਸੁ ਿਮਸੁ ਮੇਧੁ ਅੰਿਮਰਤੁ ਿਬਖੁ ਚਾਖੀ ਤਉ ਪੰਚ ਪਰਗਟ ਸੰਤਾਪੈ ॥
ras mis mayDh amrit bikh chaakhee t a-o panch pargat sant aapai.
Tast ing good and bad, you eat nect ar and t hen poison, and t hen t he five passions
appear and t ort ure you.
ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਛੋਿਡ ਸੁ ਿਕਤ ਮਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਅਰਾਿਧਆ ॥
j ap t ap sanj am chhod sukarit mat raam naam na araaDhi-aa.
Abandoning medit at ion, penance and self-rest raint , and t he wisdom of good act ions,
you do not worship and adore t he Lord's Name.
ਉਛਿਲਆ ਕਾਮੁ ਕਾਲ ਮਿਤ ਲਾਗੀ ਤਉ ਆਿਨ ਸਕਿਤ ਗਿਲ ਬ!ਿਧਆ ॥੨॥
uchhli-aa kaam kaal mat laagee t a-o aan sakat gal baa
N
Dhi-aa. | | 2| |
You are overflowing wit h sexual desire, and your int ellect is st ained wit h darkness;
you are held in t he grip of Shakt i's power. | | 2| |
ਤਰੁ ਣ ਤੇਜੁ ਪਰ ਿਤਰਅ ਮੁਖੁ ਜੋਹਿਹ ਸਰੁ ਅਪਸਰੁ ਨ ਪਛਾਿਣਆ ॥
t arun t ayj par t ari-a mukh j oheh sar apsar na pachhaani-aa.
I n t he heat of yout hful passion, you look wit h desire upon t he faces of ot her men's
wives; you do not dist inguish bet ween good and evil.
ਉਨਮਤ ਕਾਿਮ ਮਹਾ ਿਬਖੁ ਭੂ ਲੈ ਪਾਪੁ ਪੁ ੰਨੁ ਨ ਪਛਾਿਨਆ ॥
unmat kaam mahaa bikh bhoolai paap punn na pachhaani-aa.
Drunk wit h sexual desire and ot her great sins, you go ast ray, and do not dist inguish
bet ween vice and virt ue.
ਸੁ ਤ ਸੰਪਿਤ ਦੇਿਖ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਰਿਬਆ ਰਾਮੁ ਿਰਦੈ ਤੇ ਖੋਇਆ ॥
sut sampat daykh ih man garbi-aa raam ridai t ay kho-i-aa.
Gazing upon your children and your propert y, your mind is proud and arrogant ; you
cast out t he Lord from your heart .
ਅਵਰ ਮਰਤ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਤੋਲੇ ਤਉ ਭਗ ਮੁਿਖ ਜਨਮੁ ਿਵਗੋਇਆ ॥੩॥
avar marat maa-i-aa man t olay t a-o bhag mukh j anam vigo-i-aa. | | 3| |
When ot hers die, you measure your own wealt h in your mind; you wast e your life in
t he pleasures of t he mout h and sexual organs. | | 3| |

ਪੁ ੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁ ਸਮ ਤੇ ਧਉਲੇ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ ॥
pundar kays kusam t ay Dha-ulay sapat paat aal kee banee.
Your hair is whit er t han t he j asmine flower, and your voice has grown feeble, as if it
comes from t he sevent h underworld.
ਲੋਚਨ ਸਰਮਿਹ ਬੁਿਧ ਬਲ ਨਾਠੀ ਤਾ ਕਾਮੁ ਪਵਿਸ ਮਾਧਾਣੀ ॥
lochan sarmeh buDh bal naat hee t aa kaam pavas maaDhaanee.
Your eyes wat er, and your int ellect and st rengt h have left you; but st ill, your sexual
desire churns and drives you on.
ਤਾ ਤੇ ਿਬਖੈ ਭਈ ਮਿਤ ਪਾਵਿਸ ਕਾਇਆ ਕਮਲੁ ਕੁ ਮਲਾਣਾ ॥
t aa t ay bikhai bha-ee mat paavas kaa-i-aa kamal kumlaanaa.
And so, your int ellect has dried up t hrough corrupt ion, and t he lot us flower of your
body has wilt ed and wit hered.
ਅਵਗਿਤ ਬਾਿਣ ਛੋਿਡ ਿਮਰਤ ਮੰਡਿਲ ਤਉ ਪਾਛੈ ਪਛੁ ਤਾਣਾ ॥੪॥
avgat baan chhod mit ar mandal t a-o paachhai pachhut aanaa. | | 4| |
You have forsaken t he Bani, t he Word of t he I mmort al Lord, in t his mort al world; in
t he end, you shall regret and repent . | | 4| |
ਿਨਕੁ ਟੀ ਦੇਹ ਦੇਿਖ ਧੁਿਨ ਉਪਜੈ ਮਾਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਬੂ ਝੈ ॥
nikut ee dayh daykh Dhun upj ai maan karat nahee booj hai.
Gazing upon t he t iny bodies of your children, love has welled up wit hin your heart ;
you are proud of t hem, but you do not underst and.
ਲਾਲਚੁ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ॥
laalach karai j eevan pad kaaran lochan kachhoo na sooj hai.
You long for t he dignit y of a long life, but your eyes can no longer see anyt hing.
ਥਾਕਾ ਤੇਜੁ ਉਿਡਆ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਘਿਰ ਆਗਿਨ ਨ ਸੁ ਖਾਈ ॥
t haakaa t ayj udi-aa man pankhee ghar aa
N
gan na sukhaa-ee.
Your light has gone out , and t he bird of your mind has flown away; you are no longer
welcome in your own home and court yard.
ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁ ਨਹੁ ਰੇ ਭਗਤਹੁ ਮਰਨ ਮੁਕਿਤ ਿਕਿਨ ਪਾਈ ॥੫॥
baynee kahai sunhu ray bhagt ahu maran mukat kin paa-ee. | | 5| |
Says Baynee, list en, O devot ee: who has ever at t ained liberat ion aft er such a deat h?
| | 5| |

ਿਸਰੀਰਾਗੁ ॥
sireeraag.
Sree Raag:
ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥
t ohee mohee mohee t ohee ant ar kaisaa.
You are me, and I am You-what is t he difference bet ween us?
ਕਨਕ ਕਿਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥੧॥
kanak kat ik j al t arang j aisaa. | | 1| |
We are like gold and t he bracelet , or wat er and t he waves. | | 1| |
ਜਉ ਪੈ ਹਮ ਨ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਅਹੇ ਅਨੰਤਾ ॥
j a-o pai ham na paap karant aa ahay anant aa.
I f I did not commit any sins, O I nfinit e Lord,
ਪਿਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਕੈਸੇ ਹੁ ੰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
pat it paavan naam kaisay hunt aa. | | 1| | rahaa-o.
how would You have acquired t he name, 'Redeemer of sinners'? | | 1| | Pause| |
ਤੁਮ ਜੁ ਨਾਇਕ ਆਛਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
t um
H
j o naa-ik aachhahu ant arj aamee.
You are my Mast er, t he I nner-knower, Searcher of heart s.
ਪਰਭ ਤੇ ਜਨੁ ਜਾਨੀਜੈ ਜਨ ਤੇ ਸੁ ਆਮੀ ॥੨॥
parabh t ay j an j aaneej ai j an t ay su-aamee. | | 2| |
The servant is known by his God, and t he Lord and Mast er is known by His servant .
| | 2| |
ਸਰੀਰੁ ਆਰਾਧੈ ਮੋ ਕਉ ਬੀਚਾਰੁ ਦੇਹੂ ॥
sareer aaraaDhai mo ka-o beechaar dayhoo.
Grant me t he wisdom t o worship and adore You wit h my body.
ਰਿਵਦਾਸ ਸਮ ਦਲ ਸਮਝਾਵੈ ਕੋਊ ॥੩॥
ravidaas sam dal samj haavai ko-oo. | | 3| |
O Ravi Daas, one who underst ands t hat t he Lord is equally in all, is very rare. | | 3| |

Page 94
ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪
raag maaj h cha-upday ghar 1 mehlaa 4
Raag Maaj h, Chau-Padas, First House, Fourt h Mehl:
ੴ ਸਿਤਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁ ਰਖੁ ਿਨਰਭਉ ਿਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂ ਰਿਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਿਦ ॥
ik-o
N
kaar sat naam kart aa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat aj oonee saibha
N
gur
parsaad.
One Universal Creat or God. The Name I s Trut h. Creat ive Being Personified. No Fear.
No Hat red. I mage Of The Undying, Beyond Birt h, Self-Exist ent . By Guru's Grace:
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ॥
har har naam mai har man bhaa-i-aa.
The Name of t he Lord, Har, Har, is pleasing t o my mind.
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਇਆ ॥
vadbhaagee har naam Dhi-aa-i-aa.
By great good fort une, I medit at e on t he Lord's Name.
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮ ਿਸਿਧ ਪਾਈ ਕੋ ਿਵਰਲਾ ਗੁ ਰਮਿਤ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੧॥
gur poorai har naam siDh paa-ee ko virlaa gurmat chalai j ee-o. | | 1| |
The Perfect Guru has at t ained spirit ual perfect ion in t he Name of t he Lord. How rare
are t hose who follow t he Guru's Teachings. | | 1| |
ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਿਨ ਪਲੈ ॥
mai har har kharach la-i-aa bann palai.
I have loaded my pack wit h t he provisions of t he Name of t he Lord, Har, Har.
ਮੇਰਾ ਪਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਿਲ ਚਲੈ ॥
mayraa paraan sakhaa-ee sadaa naal chalai.
The Companion of my breat h of life shall always be wit h me.
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ਹਿਰ ਿਨਹਚਲੁ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੨॥
gur poorai har naam dirhaa-i-aa har nihchal har Dhan palai j ee-o. | | 2| |
The Perfect Guru has implant ed t he Lord's Name wit hin me. I have t he I mperishable
Treasure of t he Lord in my lap. | | 2| |

ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਰਾਇਆ ॥
har har saj an mayraa pareet am raa-i-aa.
The Lord, Har, Har, is my Best Friend; He is my Beloved Lord King.
ਕੋਈ ਆਿਣ ਿਮਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥
ko-ee aan milaavai mayray paraan j eevaa-i-aa.
I f only someone would come and int roduce me t o Him, t he Rej uvenat or of my breat h
of life.
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਪਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਿਹ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੩॥
ha-o reh na sakaa bin daykhay pareet amaa mai neer vahay veh chalai j ee-o. | | 3| |
I cannot survive wit hout seeing my Beloved. My eyes are welling up wit h t ears. | | 3| |
ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਿਮਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥
sat gur mit ar mayraa baal sakhaa-ee.
My Friend, t he True Guru, has been my Best Friend since I was very young.
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ha-o reh na sakaa bin daykhay mayree maa-ee.
I cannot survive wit hout seeing Him, O my mot her!
ਹਿਰ ਜੀਉ ਿਕਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥
har j ee-o kirpaa karahu gur maylhu j an naanak har Dhan palai j ee-o. | | 4| | 1| |
O Dear Lord, please show Mercy t o me, t hat I may meet t he Guru. Servant Nanak
gat hers t he Wealt h of t he Lord's Name in his lap. | | 4| | 1| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maaj h mehlaa 4.
Maaj h, Fourt h Mehl:
ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪਰਾਨਾ ॥
maDhusoodan mayray man t an paraanaa.
The Lord is my mind, body and breat h of life.
ਹਉ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਦੂ ਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥
ha-o har bin dooj aa avar na j aanaa.
I do not know any ot her t han t he Lord.

ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਿਮਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਿਪਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥
ko-ee saj an sant milai vadbhaagee mai har parabh pi-aaraa dasai j ee-o. | | 1| |
I f only I could have t he good fort une t o meet some friendly Saint ; he might show me
t he Way t o my Beloved Lord God. | | 1| |
ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਿਲ ਭਾਲਾਈ ॥
ha-o man t an khoj ee bhaal bhaalaa-ee.
I have searched my mind and body, t hrough and t hrough.
ਿਕਉ ਿਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਿਮਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥
ki-o pi-aaraa pareet am milai mayree maa-ee.
How can I meet my Darling Beloved, O my mot her?
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਿਵਿਚ ਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥
mil sat sangat khoj dasaa-ee vich sangat har parabh vasai j ee-o. | | 2| |
Joining t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, I ask about t he Pat h t o God. I n t hat
Congregat ion, t he Lord God abides. | | 2| |
ਮੇਰਾ ਿਪਆਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥
mayraa pi-aaraa pareet am sat gur rakhvaalaa.
My Darling Beloved True Guru is my Prot ect or.
ਹਮ ਬਾਿਰਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪਰਿਤਪਾਲਾ ॥
ham baarik deen karahu part ipaalaa.
I am a helpless child-please cherish me.
ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਿਪਤਾ ਗੁ ਰੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰ ਜਲ ਿਮਿਲ ਕਮਲੁ ਿਵਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥
mayraa maat pit aa gur sat gur pooraa gur j al mil kamal vigsai j ee-o. | | 3| |
The Guru, t he Perfect True Guru, is my Mot her and Fat her. Obt aining t he Wat er of t he
Guru, t he lot us of my heart blossoms fort h. | | 3| |
ਮੈ ਿਬਨੁ ਗੁ ਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥
mai bin gur daykhay need na aavai.
Wit hout seeing my Guru, sleep does not come.
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਿਨ ਵੇਦਨ ਗੁ ਰ ਿਬਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥
mayray man t an vaydan gur birahu lagaavai.
My mind and body are afflict ed wit h t he pain of separat ion from t he Guru.

ਹਿਰ ਹਿਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁ ਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁ ਰ ਿਮਿਲ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥
har har da-i-aa karahu gur maylhu j an naanak gur mil rahsai j ee-o. | | 4| | 2| |
O Lord, Har, Har, show mercy t o me, t hat I may meet my Guru. Meet ing t he Guru,
servant Nanak blossoms fort h. | | 4| | 2| |
Page 95
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maaj h mehlaa 4.
Maaj h, Fourt h Mehl:
ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਪੜੀਐ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗੁ ਣੀਐ ॥
har gun parhee-ai har gun gunee-ai.
Read of t he Lord's Glories and reflect upon t he Lord's Glories.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮ ਕਥਾ ਿਨਤ ਸੁ ਣੀਐ ॥
har har naam kat haa nit sunee-ai.
List en cont inually t o t he Sermon of t he Naam, t he Name of t he Lord, Har, Har.
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਗੁ ਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁ ਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥
mil sat sangat har gun gaa-ay j ag bha-oj al dut ar t aree-ai j ee-o. | | 1| |
Joining t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, and singing t he Glorious Praises of t he
Lord, you shall cross over t he t reacherous and t errifying world-ocean. | | 1| |
ਆਉ ਸਖੀ ਹਿਰ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥
aa-o sakhee har mayl karayhaa.
Come, friends, let us meet our Lord.
ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥
mayray pareet am kaa mai day-ay sanayhaa.
Bring me a message from my Beloved.
ਮੇਰਾ ਿਮਤਰ ਸਖਾ ਸੋ ਪਰੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਿਰ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥
mayraa mit ar sakhaa so pareet am bhaa-ee mai dasay har narharee-ai j ee-o. | | 2| |
He alone is a friend, companion, beloved and brot her of mine, who shows me t he way
t o t he Lord, t he Lord of all. | | 2| |

ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਿਰ ਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਜਾਣੈ ॥
mayree baydan har gur pooraa j aanai.
My illness is known only t o t he Lord and t he Perfect Guru.
ਹਉ ਰਿਹ ਨ ਸਕਾ ਿਬਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥
ha-o reh na sakaa bin naam vakhaanay.
I cannot cont inue living wit hout chant ing t he Naam.
ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤਰ ਦੀਜੈ ਗੁ ਰ ਪੂ ਰੇ ਮੈ ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥
mai a-ukhaDh mant ar deej ai gur pooray mai har har naam uDhree-ai j ee-o. | | 3| |
So give me t he medicine, t he Mant ra of t he Perfect Guru. Through t he Name of t he
Lord, Har, Har, I am saved. | | 3| |
ਹਮ ਚਾਿਤਰਕ ਦੀਨ ਸਿਤਗੁ ਰ ਸਰਣਾਈ ॥
ham chaat rik deen sat gur sarnaa-ee.
I am j ust a poor song-bird, in t he Sanct uary of t he True Guru,
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਬੂ ੰਦ ਮੁਿਖ ਪਾਈ ॥
har har naam boond mukh paa-ee.
who has placed t he Drop of Wat er, t he Lord's Name, Har, Har, in my mout h.
ਹਿਰ ਜਲਿਨਿਧ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਿਬਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥
har j alniDh ham j al kay meenay j an naanak j al bin maree-ai j ee-o. | | 4| | 3| |
The Lord is t he Treasure of Wat er; I am j ust a fish in t hat wat er. Wit hout t his Wat er,
servant Nanak would die. | | 4| | 3| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maaj h mehlaa 4.
Maaj h, Fourt h Mehl:
ਹਿਰ ਜਨ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
har j an sant milhu mayray bhaa-ee.
O servant s of t he Lord, O Saint s, O my Siblings of Dest iny, let us j oin t oget her!
ਮੇਰਾ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਦਸਹੁ ਮੈ ਭੁ ਖ ਲਗਾਈ ॥
mayraa har parabh dashu mai bhukh lagaa-ee.
Show me t he way t o my Lord God-I am so hungry for Him!

ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂ ਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਦਰਸਿਨ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੧॥
mayree sarDhaa poor j agj eevan daat ay mil har darsan man bheej ai j ee-o. | | 1| |
Please reward my fait h, O Life of t he World, O Great Giver. Obt aining t he Blessed
Vision of t he Lord's Darshan, my mind is fulfilled. | | 1| |
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਿਗ ਬੋਲੀ ਹਿਰ ਬਾਣੀ ॥
mil sat sang bolee har banee.
Joining t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, I chant t he Bani of t he Lord's Word.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਿਨ ਭਾਣੀ ॥
har har kat haa mayrai man bhaanee.
The Sermon of t he Lord, Har, Har, is pleasing t o my mind.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਅੰਿਮਰਤੁ ਹਿਰ ਮਿਨ ਭਾਵੈ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਅੰਿਮਰਤੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥
har har amrit har man bhaavai mil sat gur amrit peej ai j ee-o. | | 2| |
The Ambrosial Nect ar of t he Lord's Name, Har, Har, is so sweet t o my mind. Meet ing
t he True Guru, I drink in t his Ambrosial Nect ar. | | 2| |
ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਸੰਗਿਤ ਪਾਵਿਹ ॥
vadbhaagee har sangat paavahi.
By great good fort une, t he Lord's Congregat ion is found,
ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਿਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵਿਹ ॥
bhaagheen bharam chot aa khaaveh.
while t he unfort unat e ones wander around in doubt , enduring painful beat ings.
ਿਬਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਿਬਨੁ ਸੰਗਿਤ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥੩॥
bin bhaagaa sat sang na labhai bin sangat mail bhareej ai j ee-o. | | 3| |
Wit hout good fort une, t he Sat Sangat is not found; wit hout t his Sangat , people are
st ained wit h filt h and pollut ion. | | 3| |
ਮੈ ਆਇ ਿਮਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਿਪਆਰੇ ॥
mai aa-ay milhu j agj eevan pi-aaray.
Come and meet me, O Life of t he World, my Beloved.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਮਿਨ ਧਾਰੇ ॥
har har naam da-i-aa man Dhaaray.
Please bless me wit h Your Mercy, and enshrine Your Name, Har, Har, wit hin my mind.

ਗੁ ਰਮਿਤ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਿਨ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਿਮ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥
gurmat naam meet haa man bhaa-i-aa j an naanak naam man bheej ai j ee-o. | | 4| | 4| |
Through t he Guru's Teachings, t he Sweet Name has become pleasing t o my mind.
Servant Nanak's mind is drenched and delight ed wit h t he Naam. | | 4| | 4| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maaj h mehlaa 4.
Maaj h, Fourt h Mehl:
ਹਿਰ ਗੁ ਰ ਿਗਆਨੁ ਹਿਰ ਰਸੁ ਹਿਰ ਪਾਇਆ ॥
har gur gi-aan har ras har paa-i-aa.
Through t he Guru, I have obt ained t he Lord's spirit ual wisdom. I have obt ained t he
Sublime Essence of t he Lord.
ਮਨੁ ਹਿਰ ਰੰਿਗ ਰਾਤਾ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥
man har rang raat aa har ras pee-aa-i-aa.
My mind is imbued wit h t he Love of t he Lord; I drink in t he Sublime Essence of t he
Lord.
ਹਿਰ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਿਰ ਰਿਸ ਟੁ ਿਲ ਟੁ ਿਲ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥
har har naam mukh har har bolee man har ras t ul t ul pa-udaa j ee-o. | | 1| |
Wit h my mout h, I chant t he Name of t he Lord, Har, Har; my mind is filled t o
overflowing wit h t he Sublime Essence of t he Lord. | | 1| |
ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਿਲ ਮੇਲਾਈਐ ॥
aavhu sant mai gal maylaa-ee-ai.
Come, O Saint s, and lead me t o my Lord's Embrace.
ਮੇਰੇ ਪਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁ ਣਾਈਐ ॥
mayray pareet am kee mai kat haa sunaa-ee-ai.
Recit e t o me t he Sermon of my Beloved.
ਹਿਰ ਕੇ ਸੰਤ ਿਮਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਮੁਿਖ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥
har kay sant milhu man dayvaa j o gurbaanee mukh cha-udaa j ee-o. | | 2| |
I dedicat e my mind t o t hose Saint s of t he Lord, who chant t he Word of t he Guru's
Bani wit h t heir mout hs. | | 2| |

ਵਡਭਾਗੀ ਹਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
vadbhaagee har sant milaa-i-aa.
By great good fort une, t he Lord has led me t o meet His Saint .
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਰਸੁ ਮੁਿਖ ਪਾਇਆ ॥
gur poorai har ras mukh paa-i-aa.
The Perfect Guru has placed t he Sublime Essence of t he Lord int o my mout h.
ਭਾਗਹੀਨ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਿਨਿਤ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥
bhaagheen sat gur nahee paa-i-aa manmukh garabh j oonee nit pa-udaa j ee-o. | | 3| |
The unfort unat e ones do not find t he True Guru; t he self-willed manmukhs cont inually
endure reincarnat ion t hrough t he womb. | | 3| |
ਆਿਪ ਦਇਆਿਲ ਦਇਆ ਪਰਿਭ ਧਾਰੀ ॥
aap da-i-aal da-i-aa parabh Dhaaree.
God, t he Merciful, has Himself best owed His Mercy.
ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਿਬਿਖਆ ਸਭ ਿਨਵਾਰੀ ॥
mal ha-umai bikhi-aa sabh nivaaree.
He has t ot ally removed t he poisonous pollut ion of egot ism.
ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਿਵਿਚ ਕ!ਇਆ ਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥
naanak hat pat an vich kaa
N
-i-aa har lai
N
day gurmukh sa-udaa j ee-o. | | 4| | 5| |
O Nanak, in t he shops of t he cit y of t he human body, t he Gurmukhs buy t he
merchandise of t he Lord's Name. | | 4| | 5| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maaj h mehlaa 4.
Maaj h, Fourt h Mehl:
ਹਉ ਗੁ ਣ ਗੋਿਵੰਦ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈ ॥
ha-o gun govind har naam Dhi-aa-ee.
I medit at e on t he Glorious Praises of t he Lord of t he Universe, and t he Name of t he
Lord.
ਿਮਿਲ ਸੰਗਿਤ ਮਿਨ ਨਾਮੁ ਵਸਾਈ ॥
mil sangat man naam vasaa-ee.
Joining t he Sangat , t he Holy Congregat ion, t he Name comes t o dwell in t he mind.

ਹਿਰ ਪਰਭ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੁ ਆਮੀ ਿਮਿਲ ਸਿਤਗੁ ਰ ਹਿਰ ਰਸੁ ਕੀਚੈ ਜੀਉ ॥੧॥
har parabh agam agochar su-aamee mil sat gur har ras keechai j ee-o. | | 1| |
The Lord God is our Lord and Mast er, I naccessible and Unfat homable. Meet ing t he
True Guru, I enj oy t he Sublime Essence of t he Lord. | | 1| |
Page 96
ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਿਰ ਜਨ ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਪਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
Dhan Dhan har j an j in har parabh j aat aa.
Blessed, blessed are t he humble servant s of t he Lord, who know t he Lord God.
ਜਾਇ ਪੁ ਛਾ ਜਨ ਹਿਰ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥
j aa-ay puchhaa j an har kee baat aa.
I go and ask t hose humble servant s about t he Myst eries of t he Lord.
ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਿਲ ਮਿਲ ਧੋਵਾ ਿਮਿਲ ਹਿਰ ਜਨ ਹਿਰ ਰਸੁ ਪੀਚੈ ਜੀਉ ॥੨॥
paav malovaa mal mal Dhovaa mil har j an har ras peechai j ee-o. | | 2| |
I wash and massage t heir feet ; j oining wit h t he humble servant s of t he Lord, I drink in
t he Sublime Essence of t he Lord. | | 2| |
ਸਿਤਗੁ ਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਿਦੜਾਇਆ ॥
sat gur daat ai naam dirhaa-i-aa.
The True Guru, t he Giver, has implant ed t he Naam, t he Name of t he Lord, wit hin me.
ਵਡਭਾਗੀ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥
vadbhaagee gur darsan paa-i-aa.
By great good fort une, I have obt ained t he Blessed Vision of t he Guru's Darshan.
ਅੰਿਮਰਤ ਰਸੁ ਸਚੁ ਅੰਿਮਰਤੁ ਬੋਲੀ ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਅੰਿਮਰਤੁ ਲੀਚੈ ਜੀਉ ॥੩॥
amrit ras sach amrit bolee gur poorai amrit leechai j ee-o. | | 3| |
The True Essence is Ambrosial Nect ar; t hrough t he Ambrosial Words of t he Perfect
Guru, t his Amrit is obt ained. | | 3| |
ਹਿਰ ਸਤਸੰਗਿਤ ਸਤ ਪੁ ਰਖੁ ਿਮਲਾਈਐ ॥
har sat sangat sat purakh milaa-ee-ai.
O Lord, lead me t o t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, and t he t rue beings.

ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਹਿਰ ਨਾਮੁ ਿਧਆਈਐ ॥
mil sat sangat har naam Dhi-aa-ee-ai.
Joining t he Sat Sangat , I medit at e on t he Lord's Name.
ਨਾਨਕ ਹਿਰ ਕਥਾ ਸੁ ਣੀ ਮੁਿਖ ਬੋਲੀ ਗੁ ਰਮਿਤ ਹਿਰ ਨਾਿਮ ਪਰੀਚੈ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥
naanak har kat haa sunee mukh bolee gurmat har naam pareechai j ee-o. | | 4| | 6| |
O Nanak, I list en and chant t he Lord's Sermon; t hrough t he Guru's Teachings, I am
fulfilled by t he Name of t he Lord. | | 4| | 6| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maaj h mehlaa 4.
Maaj h, Fourt h Mehl:
ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਿਮਲਹੁ ਿਪਆਰੀਆ ॥
aavhu bhainay t usee milhu pi-aaree-aa.
Come, dear sist ers-let us j oin t oget her.
ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰੀਤਮੁ ਦਸੇ ਿਤਸ ਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥
j o mayraa pareet am dasay t is kai ha-o vaaree-aa.
I am a sacrifice t o t he one who t ells me of my Beloved.
ਿਮਿਲ ਸਤਸੰਗਿਤ ਲਧਾ ਹਿਰ ਸਜਣੁ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਘੁ ਮਾਈਆ ਜੀਉ ॥੧॥
mil sat sangat laDhaa har saj an ha-o sat gur vit ahu ghumaa-ee-aa j ee-o. | | 1| |
Joining t he Sat Sangat , t he True Congregat ion, I have found t he Lord, my Best Friend.
I am a sacrifice t o t he True Guru. | | 1| |
ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁ ਆਮੀ ॥
j ah j ah daykhaa t ah t ah su-aamee.
Wherever I look, t here I see my Lord and Mast er.
ਤੂ ਘਿਟ ਘਿਟ ਰਿਵਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
t oo ghat ghat ravi-aa ant arj aamee.
You are permeat ing each and every heart , O Lord, I nner-knower, Searcher of Heart s.
ਗੁ ਿਰ ਪੂ ਰੈ ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਿਦਖਾਿਲਆ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਸਦ ਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥੨॥
gur poorai har naal dikhaali-aa ha-o sat gur vit ahu sad vaari-aa j ee-o. | | 2| |
The Perfect Guru has shown me t hat t he Lord is always wit h me. I am forever a
sacrifice t o t he True Guru. | | 2| |

ਏਕੋ ਪਵਣੁ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਿਤ ਸਬਾਈਆ ॥
ayko pavan maat ee sabh aykaa sabh aykaa j ot sabaa-ee-aa.
There is only one breat h; all are made of t he same clay; t he light wit hin all is t he
same.
ਸਭ ਇਕਾ ਜੋਿਤ ਵਰਤੈ ਿਭਿਨ ਿਭਿਨ ਨ ਰਲਈ ਿਕਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ ॥
sabh ikaa j ot vart ai bhin bhin na ral-ee kisai dee ralaa-ee-aa.
The One Light pervades all t he many and various beings. This Light int ermingles wit h
t hem, but it is not dilut ed or obscured.
ਗੁ ਰ ਪਰਸਾਦੀ ਇਕੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਉ ਸਿਤਗੁ ਰ ਿਵਟਹੁ ਵਤਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
gur parsaadee ik nadree aa-i-aa ha-o sat gur vit ahu vat aa-i-aa j ee-o. | | 3| |
By Guru's Grace, I have come t o see t he One. I am a sacrifice t o t he True Guru. | | 3| |
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਿਮਰਤ ਬਾਣੀ ॥
j an naanak bolai amrit banee.
Servant Nanak speaks t he Ambrosial Bani of t he Word.
ਗੁ ਰਿਸਖ! ਕੈ ਮਿਨ ਿਪਆਰੀ ਭਾਣੀ ॥
gursikhaa
N
kai man pi-aaree bhaanee.
I t is dear and pleasing t o t he minds of t he GurSikhs.
ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁ ਰੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪੂ ਰਾ ਗੁ ਰੁ ਸਿਤਗੁ ਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥
updays karay gur sat gur pooraa gur sat gur par-upkaaree-aa j ee-o. | | 4| | 7| |
The Guru, t he Perfect True Guru, shares t he Teachings. The Guru, t he True Guru, is
Generous t o all. | | 4| | 7| |
ਸਤ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ॥
sat cha-upday mahlay cha-ut hay kay.
Seven Chau-Padas Of The Fourt h Mehl. | |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥
maaj h mehlaa 5 cha-upday ghar 1.
Maaj h, Fift h Mehl, Chau-Padas, First House:
ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥
mayraa man lochai gur darsan t aa-ee.
My mind longs for t he Blessed Vision of t he Guru's Darshan.

ਿਬਲਪ ਕਰੇ ਚਾਿਤਰਕ ਕੀ ਿਨਆਈ ॥
bilap karay chaat rik kee ni-aa-ee.
I t cries out like t he t hirst y song-bird.
ਿਤਰਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸ!ਿਤ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥
t arikhaa na ut rai saa
N
t na aavai bin darsan sant pi-aaray j ee-o. | | 1| |
My t hirst is not quenched, and I can find no peace, wit hout t he Blessed Vision of t he
Beloved Saint . | | 1| |
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਿਪਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o gholee j ee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray j ee-o. | | 1| | rahaa-o.
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, t o t he Blessed Vision of t he Beloved Saint Guru.
| | 1| | Pause| |
ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁ ਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਿਨ ਬਾਣੀ ॥
t ayraa mukh suhaavaa j ee-o sahj Dhun banee.
Your Face is so Beaut iful, and t he Sound of Your Words impart s int uit ive wisdom.
ਿਚਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਿਰੰਗਪਾਣੀ ॥
chir ho-aa daykhay saaringpaanee.
I t is so long since t his rainbird has had even a glimpse of wat er.
ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਿਸਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
Dhan so days j ahaa t oo
N
vasi-aa mayray saj an meet muraaray j ee-o. | | 2| |
Blessed is t hat land where You dwell, O my Friend and I nt imat e Divine Guru. | | 2| |
ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਗੁ ਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur saj an meet muraaray j ee-o. | | 1| | rahaa-o.
I am a sacrifice, I am forever a sacrifice, t o my Friend and I nt imat e Divine Guru.
| | 1| | Pause| |
ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਿਮਲਤੇ ਤਾ ਕਿਲਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥
ik gharhee na milt ay t aa kalij ug hot aa.
When I could not be wit h You for j ust one moment , t he Dark Age of Kali Yuga dawned
for me.

ਹੁ ਿਣ ਕਿਦ ਿਮਲੀਐ ਿਪਰਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
hun kad milee-ai pari-a t uDh bhagvant aa.
When will I meet You, O my Beloved Lord?
Page 97
ਮੋਿਹ ਰੈਿਣ ਨ ਿਵਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਿਬਨੁ ਦੇਖੇ ਗੁ ਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੩॥
mohi rain na vihaavai need na aavai bin daykhay gur darbaaray j ee-o. | | 3| |
I cannot endure t he night , and sleep does not come, wit hout t he Sight of t he Beloved
Guru's Court . | | 3| |
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਿਤਸੁ ਸਚੇ ਗੁ ਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o gholee j ee-o ghol ghumaa-ee t is sachay gur darbaaray j ee-o. | | 1| | rahaa-o.
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice, t o t hat True Court of t he Beloved Guru.
| | 1| | Pause| |
ਭਾਗੁ ਹੋਆ ਗੁ ਿਰ ਸੰਤੁ ਿਮਲਾਇਆ ॥
bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa.
By good fort une, I have met t he Saint Guru.
ਪਰਭੁ ਅਿਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਿਹ ਪਾਇਆ ॥
parabh abhinaasee ghar meh paa-i-aa.
I have found t he I mmort al Lord wit hin t he home of my own self.
ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲੁ ਚਸਾ ਨ ਿਵਛੁ ੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥੪॥
sayv karee pal chasaa na vichhurhaa j an naanak daas t umaaray j ee-o. | | 4| |
I will now serve You forever, and I shall never be separat ed from You, even for an
inst ant . Servant Nanak is Your slave, O Beloved Mast er. | | 4| |
ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਿਲ ਘੁ ਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ ॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥੮॥
ha-o gholee j ee-o ghol ghumaa-ee j an naanak daas t umaaray j ee-o. rahaa-o. | | 1| | 8| |
I am a sacrifice, my soul is a sacrifice; servant Nanak is Your slave, Lord.
| | Pause| | 1| | 8| |
ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
raag maaj h mehlaa 5.
Raag Maaj h, Fift h Mehl:

ਸਾ ਰੁ ਿਤ ਸੁ ਹਾਵੀ ਿਜਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥
saa rut suhaavee j it t uDh samaalee.
Sweet is t hat season when I remember You.
ਸੋ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥
so kamm suhaylaa j o t ayree ghaalee.
Sublime is t hat work which is done for You.
ਸੋ ਿਰਦਾ ਸੁ ਹੇਲਾ ਿਜਤੁ ਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵੁ ਠਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥
so ridaa suhaylaa j it ridai t oo
N
vut haa sabhnaa kay daat aaraa j ee-o. | | 1| |
Blessed is t hat heart in which You dwell, O Giver of all. | | 1| |
ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਿਹਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ॥
t oo
N
saaj haa saahib baap hamaaraa.
You are t he Universal Fat her of all, O my Lord and Mast er.
ਨਉ ਿਨਿਧ ਤੇਰੈ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥
na-o niDh t ayrai akhut bhandaaraa.
Your nine t reasures are an inexhaust ible st orehouse.
ਿਜਸੁ ਤੂੰ ਦੇਿਹ ਸੁ ਿਤਰਪਿਤ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥
j is t oo
N
deh so t aripat aghaavai so-ee bhagat t umaaraa j ee-o. | | 2| |
Those unt o whom You give are sat isfied and fulfilled; t hey become Your devot ees,
Lord. | | 2| |
ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ॥
sabh ko aasai t ayree bait haa.
All place t heir hopes in You.
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਿਰ ਤੂੰਹੈ ਵੁ ਠਾ ॥
ghat ghat ant ar t oo
N
hai vut haa.
You dwell deep wit hin each and every heart .
ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਿਨ ਤੂੰ ਿਕਸੈ ਨ ਿਦਸਿਹ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥
sabhay saaj heevaal sadaa-in t oo
N
kisai na diseh baahraa j ee-o. | | 3| |
All share in Your Grace; none are beyond You. | | 3| |

ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁ ਰਮੁਿਖ ਮੁਕਿਤ ਕਰਾਇਿਹ ॥
t oo
N
aapay gurmukh mukat karaa-ihi.
You Yourself liberat e t he Gurmukhs;
ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਿਖ ਜਨਿਮ ਭਵਾਇਿਹ ॥
t oo
N
aapay manmukh j anam bhavaa-ihi.
You Yourself consign t he self-willed manmukhs t o wander in reincarnat ion.
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਬਿਲਹਾਰੈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੯॥
naanak daas t ayrai balihaarai sabh t ayraa khayl dasaahraa j ee-o. | | 4| | 2| | 9| |
Slave Nanak is a sacrifice t o You; Your Ent ire Play is self-evident , Lord. | | 4| | 2| | 9| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaj h mehlaa 5.
Maaj h, Fift h Mehl:
ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਹਿਜ ਸੁ ਹੇਲਾ ॥
anhad vaaj ai sahj suhaylaa.
The Unst ruck Melody resounds and resonat es in peaceful ease.
ਸਬਿਦ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥
sabad anand karay sad kaylaa.
I rej oice in t he et ernal bliss of t he Word of t he Shabad.
ਸਹਜ ਗੁ ਫਾ ਮਿਹ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਊਚ ਸਵਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥੧॥
sahj gufaa meh t aarhee laa-ee aasan ooch savaari-aa j ee-o. | | 1| |
I n t he cave of int uit ive wisdom I sit , absorbed in t he silent t rance of t he Primal Void. I
have obt ained my seat in t he heavens. | | 1| |
ਿਫਿਰ ਿਘਿਰ ਅਪੁ ਨੇ ਿਗਰਹ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥
fir ghir apunay garih meh aa-i-aa.
Aft er wandering t hrough many ot her homes and houses, I have ret urned t o my own
home,
ਜੋ ਲੋੜੀਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ॥
j o lorheedaa so-ee paa-i-aa.
and I have found what I was longing for.

ਿਤਰਪਿਤ ਅਘਾਇ ਰਿਹਆ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਗੁ ਿਰ ਅਨਭਉ ਪੁ ਰਖੁ ਿਦਖਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥੨॥
t aripat aghaa-ay rahi-aa hai sant ahu gur anbha-o purakh dikhaari-aa j ee-o. | | 2| |
I am sat isfied and fulfilled; O Saint s, t he Guru has shown me t he Fearless Lord God.
| | 2| |
ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ॥
aapay raaj an aapay logaa.
He Himself is t he King, and He Himself is t he people.
ਆਿਪ ਿਨਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ॥
aap nirbaanee aapay bhogaa.
He Himself is in Nirvaanaa, and He Himself indulges in pleasures.
ਆਪੇ ਤਖਿਤ ਬਹੈ ਸਚੁ ਿਨਆਈ ਸਭ ਚੂ ਕੀ ਕੂ ਕ ਪੁ ਕਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥੩॥
aapay t akhat bahai sach ni-aa-ee sabh chookee kook pukaari-aa j ee-o. | | 3| |
He Himself sit s on t he t hrone of t rue j ust ice, answering t he cries and prayers of all.
| | 3| |
ਜੇਹਾ ਿਡਠਾ ਮੈ ਤੇਹੋ ਕਿਹਆ ॥
j ayhaa dit haa mai t ayho kahi-aa.
As I have seen Him, so have I described Him.
ਿਤਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਿਜਿਨ ਭੇਦੁ ਲਿਹਆ ॥
t is ras aa-i-aa j in bhayd lahi-aa.
This Sublime Essence comes only t o one who knows t he Myst ery of t he Lord.
ਜੋਤੀ ਜੋਿਤ ਿਮਲੀ ਸੁ ਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਪਸਾਿਰਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੦॥
j ot ee j ot milee sukh paa-i-aa j an naanak ik pasaari-aa j ee-o. | | 4| | 3| | 10| |
His light merges int o t he Light , and he finds peace. O servant Nanak, t his is all t he
Ext ension of t he One. | | 4| | 3| | 10| |
ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maaj h mehlaa 5.
Maaj h, Fift h Mehl:
ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਿਪਿਰ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥
j it gh