MODEL ASSURE Model reka bentuk pengajaran yang saya pilih adalah model ASSURE.

Saya memilih model reka bentuk pengajaran ASSURE kerana model tersebut sesuai untuk digunakan dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran. Model ASSURE merupakan sebuah model rancangan pengajaran yang berasaskan bilik darjah. Terdapat beberapa langkah penting dalam model reka bentuk pengajaran ASSURE yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perancangan pengajaran yang rapi dan tersusun akan menghasilkan pengajaran yang berkesan. Menurut Gagne (1985), pembelajaran berlaku sebagai satu proses perkembangan secara berperingkat. Terdapat enam langkah utama dalam model reka benuk pengajaran ASSURE iaitu

A

Analyze learners (menganalisis pelajar)

S S

State objectives (menyatakan objektif),

Select methods, media and materials (memilih kaedah, media dan bahan sumber),

U R

Utilize media and materials (menggunakan media dan bahan),

Require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) dan

E
Model ASSURE

Evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian).

- 1-

ciri pelajar. Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara seseorang individu memproses maklumat serta membentuk persepsi. pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka serta gaya pembelajaran pelajar tersebut. umur.A . Ianya merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu menguasai pembelajaran. pemilihan bahan bolehlah berasaskan unsur budaya etnik berkenaan. Model ASSURE . Analisis pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid-murid dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada murid-murid. Dalam proses menganalisis ciri. Ini dikenali sebagai entry point.2- . berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. Sesuatu perancangan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran akan menjadikan sesuatu pembelajaran menjadi lebih berkesan. guru perlu mengenal pasti ciri-ciri umum yang terdapat pada seseorang murid seperti jantina. Gaya pembelajaran murid-murid merupakan trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap. Hal ini adalah bagi membantu guru menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar dapat membina pengetahuan secara konstruktivis selain membantu guru mengesan pengetahuan pelajar melalui ujian pra atau melalui soal jawab. budaya dan kelas atau taraf ekonomi. gaya pembelajaran petempatan / daerah / kawasan. terdapat tiga perkara yang boleh dibuat analisis oleh guru iaitu ciri-ciri pelajar. Jika pelajar berasal dari satu kumpulan etnik yang sama. Setiap pelajar membawa pengalaman dan pengetahuan yang tertentu ke dalam bilik darjah. Oleh itu.analyze learners (menganalisis pelajar) Bagi langkah pertama iaitu menganalisis pelajar. bakat. Ciri-ciri umum ini boleh diperolehi semasa sesi suai kenal antara guru dengan murid pada hari pertama persekolahan dan guru daripada pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. guru perlu mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh murid-muridnya terlebih dahulu sebelum beralih kepada langkah yang seterusnya.

objektif serta maklum balas yang akan diberi. Sebagai contoh : i. gaya pembelajaran serta objektif. audio. terdapat tiga langkah proses pemilihan yang perlu dijalankan.state objectives (menyatakan objektif) Bagi langkah kedua iaitu menyatakan objektif pembelajaran secara khusus.select methods.3- . Pemilihan bahan sumber adalah merujuk kepada isi pelajaran yang difokuskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model ASSURE . media dan bahan. keupayaan. foto.Apa objektif yang hendak dicapai? iiiBagaimana objektif hendak dicapai dan berapakah ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Kedua ialah format media yang dipilih. S . Ketiga ialah memilih. video serta video interaktif. slaid. Pertama ialah pemilihan kaedah yang paling sesuai. Siapa yang hendak mencapai objektif tersebut? ii. Pemilihan media adalah mengenai bentuk format media yang akan digunakan seperti gambar. mengubah suai atau menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran.S . Objektif-objektif pembelajaran secara khusus perlu dinyatakan dengan jelas bagi memastikan aplikasi yang kan dibangunkan mempunyai hala tuju yang terpimpin serta menepati kehendak. media dan bahan sumber) Bagi langkah ketiga iaitu memilih kaedah. guru perlu menyatakan objektif pelajaran yang akan dicapai oleh murid dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkahlaku yang akan berlaku pada pelajar. Pemilihan media perlulah mengambil kira kumpulan pelajar. Sesuatu kaedah yang sesuai perlu dipilih bersesuaian dengan ciri-ciri murid-murid. media and materials (memilih kaedah. pengetahuan sedia ada.

R .utilize media and materials (menggunakan media dan bahan) Bagi langkah keempat iaitu menggunakan media dan bahan. Model ASSURE . Penggunaan gambar. Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar. rancang penggunaan bahan sumber. sediakan bahan dengan betul. lengkap dan cukup.langkah yang perlu dilakukan adalah seperti semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum digunakan.require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) Bagi langkah kelima iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran. sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah dicapai serta menggunakan bahan sumber secara optimum dan proses pengajaran dan pembelajaran. gambar bersiri. Antara langkah. Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum media dan bahan sumber boleh digunakan dalam proses pengajran dan pembelajaran.U. sesuatu pembelajaran yang melibatkan pelajar secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. persoalan penting adalah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar. memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid-murid.4- .

sesuatu sesi refleksi guru bersama muridmurid perlu dijalankan bagi membolehkan murid-muird memberikan respon terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan secara individu. Adakah suasana pembelajaran yang terhasil selesa dan kondusif? Model ASSURE . Ia adalah bertujuan bagi memasti dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran agar penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang. Oleh itu.evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian) Bagi langkah keenam iaitu melakukan penilaian dan pengubahsuaian. Adakah objektif akan tercapai? ii.5- .Adakah pelajar dapat mengendalikan media dengan betul? iv. Adakah media tersebut dapat membantu dalam proses pembelajaran? iii.E . sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai bagi mendapatkan maklum balas dari pelajar dan memastikan keberkesanannya. Antara fungsi penilaian yang lain juga adalah bagi menjawab persoalan-persoalan seperti : i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful