หลักการ 4 ขอของการติดเชื้อเอชไอวี และพฤติกรรมทางเพศของชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

ควรจะขยายขนาดของบัตรคําความเสี่ยงตางๆขางลางนี้ใหมีขนาดเทากระดาษ A4
การจูบปากอยางดูดดื่ม
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การชวยกันสําเร็จความใคร
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การดื่มของมึนเมา

การเลีย
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การเอาอวัยวะเพศมาถูกัน
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การใชนิ้วกระตุนอารมณ
ทางทวารหนัก

การใชยาเสพติด
(แบบไมใชชนิดฉีดเขาเสน)
กอนการมีเพศสัมพันธ

(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกัน

กอนการมีเพศสัมพันธ

การใชปากอมอวัยวะเพศชาย
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การใชปากกับอวัยวะเพศหญิง
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

ไมใชถุงยางอนามัย
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?

ใช หรือไมใชแผนปองกัน
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
ไมใชถุงยางอนามัย

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก

โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?
การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด
ไมใชถุงยางอนามัย
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?

ไมใชถุงยางอนามัย
ถึงสุดยอดโอกาสเสี่ยงของฝายรับ?
การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด
ไมใชถุงยางอนามัย
แตใชการคุมกําเนิดวิธีอื่น

การใชปากอมอวัยวะเพศชาย
ใชถุงยางอนามัย
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?
การใชลิ้นเลียทวารหนัก
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)
ใช หรือไมใชแผนปองกัน
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?
การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
โดยใชถุงยางอนามัย
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?
การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด
โดยใชถุงยางอนามัย
โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย?

การถอนอวัยวะเพศ
กอนถึงจุดสุดยอด
ทางเลือกเพื่อการมี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย?

การมีเพศสัมพันธ
ระหวางมีประจําเดือน
ใช หรือ ไมใช ถุงยางอนามัย

การใชอุปกรณเพื่อ
ความสุขทางเพศ (Sex Toys)
รวมกัน

การใชอุปกรณฉีดยารวมกัน
(เชน Swabs น้ํา ภาชนะที่ใชผสม)

อื่นๆ

การใชปากกับทวารหนัก
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)
เสี่ยงตอทั้งสองฝาย?

การใชอุปกรณฉีดยารวมกัน
(เชน Swabs น้ํา ภาชนะที่ใชผสม)

การปสสาวะใสคูนอน
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
สามคน สองคนเปนฝายรุก
หนึ่งคนเปนฝายรับ
ไมใชถุงยางอนามัย
เสี่ยงตอคูที่เปนฝายรับ?

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
สามคน สองคนเปนฝายรุก
หนึ่งคนเปนฝายรับ

การสัก

การใชมือใสเขาไปในทางทวารหนัก
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)
ไมใสถุงมือ เสี่ยงตอทั้งสองฝาย?

การดูดน้ําอสุจิจากชองคลอด
หรือทวารหนัก
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

ไมใชถุงยางอนามัย
เสี่ยงตอคูที่เปนฝายรุก?
การมีเพศสัมพันธแบบเปนหมู
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)
ไมใชถุงยางอนามัย เสี่ยงตอคูทุกคน?

Trick Sex

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
สามคน สองคนเปนฝายรุก
หนึ่งคนเปนฝายรับ
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)

ใชถุงยางอนามัย เสี่ยงตอคูทุกคน?
การมีเพศสัมพันธแบบเปนหมู
(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)
ใชถุงยางอนามัย
เสี่ยงตอคูทุกคน?
Facial

(ชื่อที่ใชเรียกทั่วๆไป)
เสี่ยงตอคูที่เปนฝายรับ?

เสี่ยงตอทั้งสองฝาย?การสัก
อาจมีบัตรคําอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทองถิ่น หรือกลุมของผูเขาอบรม เชนการรวมเพศทางทวารหนัก
โดยฝายรุกสองคนใหอวัยวะเพศเขาทวารหนักของฝายรับพรอมๆ กัน

คําอธิบายความเสี่ยงของพฤติกรรมตางๆ ตามหลักการ 4 ขอของการติดเชื้อเอชไอวี
(ไมตองระบุคําตอบ ที่เปนตัวพิมพเอน ในบัตรคําที่ใหแกผูเขาอบรม)
 การจูบปากอยางดูดดื่ม -ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: พบเชื้อเอชไอวีปริมาณนอยมากในน้ําลายของผูติดเชื้อ
มากพอ: ไมมีปริมาณเชื้อเอชไอวีมากพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: น้ําลายมีสภาพเปนดาง เชื้อเอชไอวีจากผูติดเชื้อจะถูกทําลายโดยน้ําลาย
ทางเขา: ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจเกิดจากการมีแผลเลือดออกในปาก
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV) ซึ่งเปนสาเหตุของหูดหงอนไกและมะเร็งปากมดลูก
เริมที่ปาก
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี
โรคหูดหงอนไก( Mulluscum contagiosum)
ซิฟลิส
เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถติดตอไดจากการจูบ ถามีผื่นแดง มีอาการคัน และมีหนอง
บริเวณขอบปาก ใหสงสัยวาอาจติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
 การเลีย – มีความเสี่ยงนอยหรือไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: น้ําลายผูติดเชื้อจะมีเชื้อเอชไอวีนอยมาก แตเชื้อเอชไอวีอาจจะออกไดหากมีแผลเปด
แผลที่ริมฝปาก ลิ้น หรือเหงื่อ
มากพอ: เชื้อในน้ําลายมีปริมาณไมมากพอสําหรับการติดตอ
แตเลือดจากบาดแผลจะมีปริมาณเชื้อเพียงพอ ตอการติดตอ
อยูรอด: เชื้อปริมาณเล็กนอยในน้ําลายจะตายเมื่อสัมผัสอากาศ
เนื่องจากเชื้อเอชไอวีไมสามารถมีชีวิตรอดไดเปนเวลานานเมื่อสัมผัสอากาศ
นอกจากนี้น้ําลายของคนเลียสามารถฆาเชื้อไดดวย
ทางเขา: เลียผิวหนังที่ไมเปนแผล ไมมีชองทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกาย นอกจากวาคนที่เลียมี
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หนองในแท
คลามีเดีย
ซิฟลิส
เริม
HPV และ หูด
พยาธิ
เชื้อไวรัสและแบคทีเรีย สามารถติดตอไดจากการใชลิ้นสัมผัส ปาก รูปสสาวะและรูทวารหนัก
และการจูบ ถาหากวาไมมีการเลียบริเวณเหลานี้ ก็จะไมมีความเสี่ยง การใช แผนยางอนามัย (dental
dam) หรือพลาสติกบางๆ วางบนบริเวณที่จะเลีย สามารถลดความเสี่ยง
ขณะที่มีการใชลิ้นเลียทวารหนักหรือเลียอวัยวะเพศ
 การเอาอวัยวะเพศมาถูกัน –ไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: เชื้ออาจออกมาไดถาถึงจุดสุดยอดในขณะที่อวัยวะเพศยังคงสัมผัสกันอยู
มากพอ: ซึ่งทําใหมีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูนอกรางกายไดไมนาน
ทางเขา: ไมมีทางเขา ยกเวนวาอวัยวะเพศมีแผล หรือมีตุมคลายตุมรอนใน
ที่เกิดจากการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3

หิด
โลน
ซิฟลิส
เริมอวัยวะเพศ
HPV และ หูดบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก
พยาธิ
การเอาอวัยวะเพศถูกันในขณะที่ยังใสเสื้อผาอยู จะไมมีโอกาสแพรหรือติดเชื้อไวรัส
แตอาจเสี่ยงตอหิดหรือเหา และถาเอาอวัยวะเพศสัมผัสกันโดยตรง นั้นเปนไปไดที่จะมีการติดตอของ
ซิฟลิส HSV และ HPV
 การชวยกันสําเร็จความใคร โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย? – เสี่ยงนอยถึงไมมีความเสี่ยง
ขึ้นอยูกับพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม
ทางออก: เชื้ออาจออกมาไดถาถึงจุดสุดยอด
มากพอ: ซึ่งทําใหมีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออาจอยูรอดได ขึ้นอยูกับภาวะของสิ่งแวดลอม
ทางเขา: ถาถึงจุดสุดยอดใกลกับรูทวารหนักหรือรูปสสาวะ ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ซิฟลิส
ไวรัสตับอักเสบบี
HPV
อาจติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธได ถาหากวาน้ําอสุจิโดนแผลที่มือ
แนะนําวาควรจะหลีกเลี่ยงการโดนน้ําอสุจิ
ควรตรวจดูวาผิวหนังและมือเปนแผลหรือไมกอนสําเร็จความใครใหคนอื่น
 การใชนิ้วกระตุนอารมณทางทวารหนัก - เสี่ยงนอยถึงไมมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: ไมมีทางออก ถาทั้งนิ้วและรูทวารหนักไมมีแผล
มากพอ: เลือดมีปริมาณเชื้อเพียงพอที่จะทําใหเกิดการติดตอ หากมีแผลเปด
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในเยื่อเมือกในรูทวารหนัก
ทางเขา: ไมมีทางเขา ถาทั้งนิ้วและรูทวารหนักไมมีแผล
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ความเสี่ยงในการติดโรคทางเพศสัมพันธเกี่ยวของกับการสัมผัสอุจจาระ
แตอาจเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคอื่นๆไดดังนี้
ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี
พยาธิ (นิ้วมือสัมผัสอุจจาระทําใหติดพยาธิ และทําใหพยาธิเขาปากได ถาไมลางมือใหสะอาด)
ซิฟลิส
เริม
HPV และหูดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
คลามีเดีย ที่เปนสาเหตุของฝมะมวง
อื่นๆ
ถาทั้งนิ้วมือและทวารหนักไมเปนแผล โอกาสที่จะติดเชื้อจากการใชนิ้วแหยรูทวารหนักมีนอยมาก
ถามือหรือทวารหนักเปนแผล ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมแบบนี้
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่ระบุไวดานบนสามารถติดตอไดทางเลือด น้ําอสุจิ และน้ําคัดหลั่ง

4

ไมควรเอามือที่ใชแหยรูทวารหนักไปสัมผัสกับปากและอวัยวะเพศของตัวเอง
ควรลางมือใหเรียบรอยหลังทํากิจกรรมทางเพศแบบนี้จะลดความเสี่ยงติอการติดเชื้อ
 การใชยาเสพติด (แบบไมใชชนิดฉีดเขาเสน) กอนการมีเพศสัมพันธ เสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การใชยาเสพติดกอนมีเพศสัมพันธมีสวนใหมีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน
นอกจากนี้การใชยาเสพติดสงผลตอการสั่งงานของสมองในดานการควบคุมการเคลื่อนไหว
ทําใหใสถุงยางอนามัยอยางถูกวิธีไดยากขึ้น
 การดื่มของมึนเมากอนการมีเพศสัมพันธ เสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การดื่มสุรากอนมีเพศสัมพันธมีสวนใหมีเพศสัมพันธแบบไมปองกัน
นอกการใชสุราสงผลตอการสั่งงานของสมองในดานการควบคุมการเคลื่อนไหว
ทําใหการใสถุงยางอนามัยอยางถูกตองยากขึ้น
 การใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกัน – เสี่ยงมาก รวมทั้งเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ
โดยเฉพาะเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี
ทางออก: เชื้อออกจากผูติดเชื้อไปอยูในเข็มหรือกระบอดฉีดยา
มากพอ: การใชเข็มหรือกระบอกฉีดยาที่มีเชื้อ ทําใหเกิดการสงเชื้อเอชไอวีไปสูกระแสเลือดโดยตรง
(โดยปกติแลวการฉีดยาเสพติด จะฉีดเขาเสนเลือด)
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในเข็มหรือกระบอกฉีดยา
ทางเขา: อาจมีปริมาณเชื้อเพียงพอในเลือดที่ตกคางในเข็มหรือกระบอกฉีดยา
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี สามารถมีชีวิตรอดภายนอกรางกายมนุษยไดเปนเวลานาน
ควรฆาเชื้อในเข็มและกระบอกฉีดยาดวยการสเตอริไลซ โดยการฟอกดวยน้ํายาไฮโปคลอไรด 5.25%
ซึ่งจะสามารถฆาเชื้อเอชไอวีไดหลังจากทิ้งไว 30 วินาที แตในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ที่อาจปนเปอนเข็มและกระบอกฉีดยา และ/หรือภาชนะผสมยา ตองใชเวลาอยางนอย 2 นาทีเต็ม
แตก็ไมอาจประกันไดวา 2 นาทีเต็มๆ ในการฟอกนั้นจะฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไดทั้งหมด
 การสัก
ตองทราบขอมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการและองคประกอบอื่นๆ ถาเปนวิธีการสักแบบดั้งเดิมที่ใชเข็มสัก ซึ่งสักที่วัด
ความเสี่ยงตอการติดเชื้ออาจจะสูง เนื่องจากมีเลือดออกและสักมากกวาหนึ่งคนในแตละครั้ง
ซึ่งตองใชวิธีการประเมินความเสี่ยงโดยใชปจจัยการติดเชื้อ 4 ขอมาพิจารณา
ถาเปนการสักแบบอื่นขึ้นอยูกับวามีการเปลี่ยนเข็มหรือทําความสะอาดเข็มสักหรือไม
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี
มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี
ขึ้นกับวามีการเปลี่ยนเข็มและทําความสะอาดเข็มสักหรือไม
นอกจากนั้นยังจะมีความเสี่ยงจากการที่เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
ปนเปอนในหมึกที่ใชสักจากเข็มที่ติดเชื้อ
 การใชลิ้นเลียทวารหนัก – ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี แตเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ
ถาหากวาปากสัมผัสกับอุจจาระ อาจเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเสี่ยงตอไวรัส Papilloma
ถาหากวามีหูดที่กน
5

ทางออก: ไมมีทางออกของเชื้อเอชไอวี นอกจากวามีการรวมเพศทางทวารหนักกอนการใชลิ้นเลีย
มากพอ: อาจมีปริมาณเชื้อเพียงพอในเลือดที่เกิดจากการรวมเพศ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: ไมมีทางเขา ยกเวนเปนแผลในปาก
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
พยาธิ
ไวรัสตับอักเสบ เอ บี และซี
ซิฟลิส
HPV และหูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ฝมะมวง
Molluscum
ถาเปนไปไดควรดูกอนวากนเปนแผล หรือ เปนโรคติดตอตอทางเพศสัมพันธหรือไม
โดยอาจสังเกตุไดจากลักษณะตางๆ เชน ผื่น บวม แดง เลือดออก ระคายเคือง ปวด
ถามีอาการเหลานี้ควรงดการเลียกน
เนื่องจากวาโอกาสที่จะติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธทางบาดแผลนั้นจะเพิ่มขึ้น
รวมทั้งอาจมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบีและซี จากการสัมผัสบาดแผล
รูทวารหนักที่สุขภาพดีนั้น มีสีชมพู ไมมีแผล ไมมีรอยแผล
โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่พบไดบอยจากการทํากิจกรรมทางเพศแบบนี้คือ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ และพยาธิ เนื่องจากไวรัสตับอักเสบเอ
ปกติแลวติดจากการที่มีอุจจาระเขาปาก และสามารถติดจากการสัมผัสไดดวย
แนะนําวาควรฉีดวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบเอและบี ขณะนี้ยังไมมีวัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบ
ซี กอนจะใชปากเลียกน ควรจะลางบริเวณกนใหสะอาดทั้งหมด
 การใชปากอมอวัยวะเพศชาย โดยไมใชถุงยางอนามัย โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย? – คนที่เปนฝายอมให
จะเสี่ยงต่ําถึงปานกลาง คนที่เปนฝายใหอม จะไมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําคัดหลั่งหรือน้ําอสุจิ จากอวัยวะเพศของผูที่ใหอม
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในปากถาเชื้อมีปริมาณที่มากพอ น้ําลายจะทําลายเชื้อไดเพียงบางสวน
ทางเขา: ไมมีทางเขาสูกระแสเลือดโดยตรง แตอาจเขาทางบาดแผลหรือเยื่อออนๆในปาก
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบ เอ บี และซี
ซิฟลิส
HPV และหูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ฝมะมวง
Molluscum
สามารถติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดจากน้ําคัดหลั่งที่ออกมากอนน้ําอสุจิ
ถาสงสัยวาคูนอนเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ไมรูวาสุขภาพของคูนอนเปนอยางไร
และไมมีถุงยางอนามัย ใหหยุดการใชปากอมกอนที่คูนอนจะถึงจุดสุดยอด
ซึ่งจะชวยปองกันการติดเชื้อไดในสวนหนึ่ง
ไมควรจะใชปากอมใหคนอื่นในขณะที่มีแผลในปากหรือเหงือก การแปรงฟนหรือใชไหมขัดฟน
อาจทําใหเกิดการระคายเคืองในปาก ควรทิ้งชวงสักระยะหนึ่ง กอนที่จะใชปากใหคูนอน

6

ถาหากเห็นวามีหนอง แผล หรือรอยแผลถลอกที่อวัยวะเพศ ไมควรใชปากอมให
เพราะวาอาจเปนอาการของการติดเชื้อโรคติดตอทางเพสสัมพันธ การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเริม หูด
หรือ Molluscum อาจทําไดยากเพราะวาเชื้อทั้งสามอยางนี้จะไมไดแสดงรองรอยของโรค
หรืออาจมองเห็นยาก ตัวอยางเชน Molluscum จะเกิดบริเวณผิวหนังที่มีขนเพชร ทําใหมองเห็นยาก
การที่ปากไปสัมผัสกับรอยโรค ไมวาจะมองเห็นหรือไมก็ตาม ก็จะเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคนั้นได
 การใชปากอมอวัยวะเพศชาย โดยใชถุงยางอนามัย โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย? – คนที่เปนฝายอมให
จะเสี่ยงต่ําถึงไมเสี่ยง คนที่เปนฝายใหอม จะไมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําคัดหลั่งหรือน้ําอสุจิ จากอวัยวะเพศของผูที่ใหอม
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดระยะหนึ่งถามีปริมาณมากพอ
ทางเขา: ไมมีทางเขา ถาใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ซิฟลิส
HPV และหูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
เริมที่อวัยวะเพศ
Molluscum
การใชถุงยางอนามัยอยางถูกตองและถุงยางอนามัยไมแตก ชวยปองกันการติดเชื้อได
ถาหากวาพยายามเลี่ยงการสัมผัสบริเวณโคนอวัยวะเพศและบริเวณขนเพชร
พยายามเลี่ยงอยาใหฟนโดนถุงยางอนามัย
เพราะวาวัสดุอุดฟนหรือเหล็กดัดฟนอาจทําใหถุงยางอนามัยขาดหรือรั่วได
 การใชปากกับอวัยวะเพศหญิง ใชหรือไมใชแผนปองกัน โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย? – คนที่เปนฝายใชปาก
จะเสี่ยงต่ําถึงปานกลาง ฝายหญิงจะไมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําคัดหลั่งของผูหญิง
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในอวัยวะเพศหญิง
ทางเขา: ไมมีทางเขาสูกระแสเลือดโดยตรง แตอาจเขาทางบาดแผลหรือเยื่อออนๆในปาก
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบ บี
ซิฟลิส
เริมที่อวัยวะเพศ
สามารถติดเชื้อซิฟลิสหรือเริมที่อวัยวะเพศได ถาฝายหญิงมีอาการของโรค
 การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก โดยใชถุงยางอนามัย –เสี่ยงต่ํา
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางเลือดของฝายรับที่ติดเชื้อ
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: อาจเกิดแผลเล็กไดที่อวัยวะเพศชายขณะที่มีการรวมเพศทางทวารหนัก
ซึ่งทําเชื้อเอชไอวีสามารถติดตอได
นอกจากนี้ฝายรุกจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นถาหากวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูดวย
โดยที่เชื้อเอชไอวีสามารถเขาไปทางเยื่อออนๆในทอปสสาวะ
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ซิฟลิส
HPV และหูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
เริมที่อวัยวะเพศ
7

การสวมถุงยางอนามัยอยางถูกตองชวยลดความเสี่ยงไดอยางมากตอการติดเชื้อเอชไอวี หนองในแท
คลามีเดีย และไวรัสตับอักเสบบีและซี ถาเกิดถุงยางอนามัยฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ
ใหสวมถุงยางอนามัยอันใหม
นอกจากนี้ควรสวมถุงยางอนามัยกอนที่จะใหอวัยวะเพศชายสัมผัสกับทวารหนัก
การสวมถุงยางอนามัยสองชั้นเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนั้น
จริงๆแลวยิ่งทําใหเสี่ยงตอการที่ถุงยางอนามัยหลุดหรือแตก
ไมควรใชสารหลอลื่นที่มีน้ํามันเปนสวนประกอบเพราะจะทําใหถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพ
ควรใชสารลอลื่นที่มีน้ําเปนสวนประกอบ
ฝายรับควรจะใชมือจับอวัยวะเพศชายของฝายรุกกอนจะมีการสอดใสเพื่อตรวจดูวาฝายรุกสวมถุงยาง
อนามัยหรือไม และกอนจะถอนอวัยวะเพศออกจากกน
ฝายใดฝายหนึ่งควรจะจับอวัยวะเพศเพื่อปองกันไมใหถุงยางอนามัยหลุดในทวารหนัก
 การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก โดยไมใชถุงยางอนามัย แตไมถึงจุดสุดยอด –เสี่ยงมาก
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางเลือดของฝายรับที่มีเชื้อ
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: อาจเกิดแผลเล็กๆไดที่อวัยวะเพศชายขณะที่มีการรวมเพศทางทวารหนัก
ซึ่งเชื้อเอชไอวีสามารถติดตอได
นอกจากนี้ฝายรุกจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นถาหากวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูดวย
โดยที่เชื้อเอชไอวีสามารถเขาไปทางเยื่อออนๆในทอปสสาวะ
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ซิฟลิส
HPV และหูดที่อวัยวะเพศและทวารหนัก
เริมที่อวัยวะเพศ
ฝมะมวง
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี
โรคติดตอทางเพศสัมพันธบางอยางทําใหเกิดอาการปวดแสบ
หรือมีหนองไหลจากอวัยวะเพศชายหรือทวารหนัก แตมีบางโรคที่ไมแสดงอาการอะไร
กอนที่จะมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
ควรจะดูใหแนชัดวาอวัยวะเพศชายหรือทวารหนักไมมีอาการของโรคหรือบาดแผล
บางคนเชื่อวาการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักโดยไมใสถุงยางอนามัยจะปลอดภัย
ถาหากวาไดกินยาแกอักเสบ ซึ่งเปนความเชื่อที่ผิด
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธยังคงมีอยูจนกวาจะกินยาแกอักเสบจนครบตามที่
หมอสั่ง นอกจากนี้ยาแกอักเสบไมสามารถรกษาการติดเชื้อไวรัส เชน HPV หรือ HSV ได
ฝายที่มีเชื้อเอชไอวีอยูแลวควรจะบอกกับคูนอนวาตนเองติดเชื้อ
และคูนอนควรจะถามวาติดเชื้อเอชไอวีหรือไม
ผูติดเชื้อเอชไอวีอยูแลวสามารถติดเชื้อเอชไอวีสายพันธุใหมได ซึ่งทําใหรักษาไดยากลําบากกวาเดิม
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสายพันธุใหมนั้นดื้อยา แตถาหากวาทั้งสองฝายแนใจวาไมติดเชื้อทั้งคู
จะไมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
แตตองจําไววายังมีชวงเวลาที่ไดรับเชื้อแลวแตยังไมสามารถตรวจวาติดเชื้อหรือไม หรือที่เรียกวา
Window Period
กอนจะมีการรวมเพศทางทวารหนัก ควรจะกระตุนอารมณฝายรับ
โดยการสัมผัสหรือนวดทวารหนักของฝายรับดวยสารหลอลื่นชนิที่มีสวนผสมเปนน้ํา
เพื่อใหเกิดการผอนคลาย
การกระตุนอารมณแบบนี้จะชวยลดการฉีกขาดหรือเลือดออกในขณะรวมเพศทางทวารหนัก
8

การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักโดยไมไดใชสารหลอลื่นสามารถทําใหเกิดการฉีกขาดหรือบาดแผลที่
ทวารหนักได
 การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก โดยไมใชถุงยางอนามัย และถึงจุดสุดยอด โอกาสเสี่ยงของฝายรับ? – เสี่ยงมาก
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําอสุจิของฝายรุก
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในทวารหนัก
ทางเขา: เนื่อเยื่อออนๆ ที่ทวารหนักฉีกขาด เปนแผล เกิดขึ้นไดบอยๆในการรวมเพศทางทวารหนัก
ซึ่งจะทําใหมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดูจาก การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก โดยไมใชถุงยางอนามัย แตไมถึงจุดสุดยอด
 การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด โดยไมใชถุงยางอนามัย โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย? –
ฝายหญิงจะเสี่ยงมากตอการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนั้นแลวยังเสี่ยงตอการตั้งครรภ
ฝายชายจะเสี่ยงปานกลางถึงเสี่ยงมาก
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําคัดหลั่งและน้ําอสุจิ
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีอาจติดตออีกฝายไดทางเยื่อเมือก
มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นถาหากวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธอยูดวย
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในชองคลอด
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โลน
หิด
ซิฟลิส
หูดที่อวัยวะเพศ
เริมที่อวัยวะเพศ
ฝมะมวง
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบบี และซี
พยาธิ Trichomonas
หิดและโลนสมารถติดตอจากคนหนึ่งไปยังอีกคนไดโดยการสัมผัสผิวหนังหรือขนเพชร
หูดและเริมที่อวัยวะเพศสามารถติดตอไดถาฝายใดฝายหนึ่งมีแผลหรือรอยของโรค
นอกจากนั้นแลวอาจสามารถติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียได
รวมทั้งไวรัสตับอักเสบ บี และซี
 การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด โดยใชถุงยางอนามัย โอกาสเสี่ยงของแตละฝาย? –เสี่ยงต่ําตอการติดเชื้อเอชไอวี
แตตองสวมถุงยางอนามัยอยางถูกตองและสวมทุกครั้ง รวมทั้งมีการใชสารหลอลื่นที่เหมาะสม
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําหลอลื่นในชองคลอด หรือน้ําอสุจิของฝายที่ติดเชื้อ
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีไมสามารถติดตอไปยังอีกฝายได ถาสวมถุงยางอนามัยอยางถูกตองและสวมทุกครั้ง
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในน้ําหลอลื่นในชองคลอดหรือน้ําอสุจิ
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โลน
หิด
หูดที่อวัยวะเพศ
เริมที่อวัยวะเพศ
9

ถึงแมจะสวมถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ
แตหิดและโลนสมารถติดตอจากคนหนึ่งไปยังอีกคนไดโดยการสัมผัสผิวหนังหรือขนเพชร
หูดและเริมที่อวัยวะเพศสามารถติดตอได ถาฝายใดฝายหนึ่งมีแผลหรือรอยของโรค
 การถอนอวัยวะเพศ ออกกอนถึงจุดสุดยอด ทางเลือกเพื่อการมีเพศสัมพันธทปี่ ลอดภัย? – เสี่ยงต่ําถึงปานกลาง
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําคัดหลั่งของฝายที่ติดเชื้อ
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในชองคลอด
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีสามารถเขาทางแผลบริเวณเยื่อเมือก
การถอนอวัยวะเพศชายออกกอนถึงจุดสุดยอดเปนทางเลือกที่ไมเหมาะสําหรับการมีเพศสัมพันธ
ที่ปลอดภัย เพราะอาจจะลืมถอนได
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดูที่ การมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก โดยไมใชถุงยางอนามัยและมีการหลั่ง
 การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด โดยไมใชถุงยางอนามัย แตใชการคุมกําเนิดวิธีอื่น – เสี่ยงมาก
การคุมกําเนิดดวยวิธีอื่นนอกจากการใชถุงยางอนามัย ไมสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธได
ทางออก: เชื้อเอชไอวี ออกมาทางน้ําคัดหลั่ง น้ําอสุจิ หรือน้ําหลอลื่นในชองคลอด
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดไดในชองคลอด
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีสามารถเขาทางแผลขนาดเล็กบริเวณเยื่อเมือกที่เกิดการขณะการมีเพศสัมพันธ
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดูที่ การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด โดยไมใชถุงยางอนามัย ดานบน
 การมีเพศสัมพันธระหวางมีประจําเดือน ดวยการใส หรือ ไมใส ถุงยางอนามัย – เสี่ยงต่ําถาใสถุงยางอนามัย
เสี่ยงมากถาไมใสถุงยางอนามัย
ทางออก: เชื้อเอชไอวี สามารถจากฝายที่ติดเชื้อ โดยทางน้ําอสุจิ หรือเลือดประจําเดือน
มากพอ: มีปริมาณเชื้อเพียงพอสําหรับการติดตอ
อยูรอด: เชื้ออยูรอดได
ทางเขา: ไมมีทางเขาถาใชถุงยางอนามัย มีทางเขาถาไมใชถุงยางอนามัย
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ดูที่ การมีเพศสัมพันธทางชองคลอด โดยไมใชถุงยางอนามัย ดานบน
 การใชอุปกรณการฉีดยารวมกัน (เชน Swabs น้ํา ภาชนะที่ใชผสม) – เสี่ยงนอยตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก: เชื้อออกจากผูติดเชื้อไปอยูในเข็มหรือกระบอกฉีดยา
มากพอ: อาจมีปริมาณเชื้อเพียงพอในเลือดที่ตกคางในเข็มหรือกระบอกฉีดยา ขึ้นอยูกับวิธีการฉีด
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีปริมาณเล็กนอยมากไมสามารถอยูรอดได ถาอยูนอกรางกา
และสารอื่นๆเปนเวลานานๆ
ทางเขา: เชื้อเอชไอวี อาจเขาทางเลือดที่ตกคางในเข็มหรือกระบอกฉีดยาที่มีเชื้อ
มากกวาจากอุปกรณอื่นๆ
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี สามารถมีชีวิตรอดภายนอกรางกายไดเปนเวลานาน
ควรฆาเชื้อในเข็มและกระบอกฉีดยาดวยการสเตอริไลซ โดยการฟอกดวย Hypochlorite 5.25%
ซึ่งจะสามารถฆาเชื้อเอชไอวีไดหลังจากทิ้งไว 30 วินาที แตในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ที่อาจปนเปอนเข็มและกระบอกฉีดยา และ/หรือภาชนะผสมยา ตองใชเวลาอยางนอย 2
10

นาทีเต็มในการฆาเชื้อ อยางไรก็ตามยังไมแนชัดวา ถึงแมจะใชเวลา 2 นาทีเต็มในการฟอก
จะฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไดหรือไม
 การใชอุปกรณเพื่อความสุขทางเพศ (Sex Toys) รวมกัน – เสี่ยงนอยถึงเสี่ยงปานกลางตอการติดเชื้อเอชไอวี
ตองทราบขอมูลเพิ่มเติม ถึงชนิดของอุปกรณเพื่อความสุขทางเพศ และวิธีการที่ใช เชน มีการลาง
หรือ การฆาเชื้อกอนที่อีกฝายจะใชหรือไม
ความเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี
อื่นๆ
ไวรัสตับอักเสบ บี และซี สามารถมีชีวิตรอดภายนอกรางกายไดเปนเวลานาน
ควรฆาเชื้อในเข็มและกระบอกฉีดยาดวยการสเตอริไลซ โดยการฟอกดวยน้ํายาไฮโปคลอไรท 5.25%
ซึ่งจะสามารถฆาเชื้อเอชไอวีไดหลังจากทิ้งไว 30 วินาที แตในการฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ที่อาจปนเปอนเข็มและกระบอกฉีดยา และ/หรือภาชนะผสมยา ตองใชเวลาอยางนอย 2
นาทีเต็มในการฆาเชื้อ อยางไรก็ตามยังไมแนชัดวา ถึงแมจะใชเวลา 2 นาทีเต็มในการฟอก
จะฆาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไดหรือไม
 วอเตอรสปอรท (Watersports) – ไมเสี่ยงหรือเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีนอย
วอเตอรสปอรท คือการปสสาวะรดคูนอน ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธแบบนี้
ทางออก: อาจมีปริมาณของเชื้อเอชไอวีในปสสาวะเล็กนอย
มากพอ: ปริมาณของเชื้อเอชไอวีไมเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: ขึ้นอยูกับวาปสสาวะเขาตา ปาก หรือทวารหนักหรือไม
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีอาจเขาสูรางกายไดหากปสสาวะกระเด็นเขาหนา (ตา) ปาก หรือทวารหนัก
(โดยเฉพาะหลังจากมีเพศสัมพันธทางหวารหนักแบบสอดใส)
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หนองในแท
ซิฟลิส
หนองในเทียม
พยาธิในชองคลอด

 การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักสามคน สองคนเปนฝายรุก หนึ่งคนเปนฝายรับ (การสอดใสคู) ไมใชถุงยางอนามัย
เสี่ยงตอคูที่เปนฝายรับ? - เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีสูง
การสอดใสคูคือการสอดใสอวัยวะเพศชายของคนสองคนเขาไปทางทวารหนักพรอมๆกัน
ทางออก: เชื้อเอชไอวีอยูในน้ําอสุจิของคูที่เปนฝายรุก
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา:
การฉีกขาดของเนื้อเยื่อยริเวรทวารหนักสามารถพบไดในการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักซึ่งเปนชองทางใ
หเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายได การสอดใสอวัยวะเพศชายคูเพิ่มความเสี่ยงตอการฉีกขาดมากขึ้น
11

ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การติดเชื้อ HPV และหูดรอบทวารหนัก (anogenital warts)
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี
ซิฟลิส
 การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักสามคน สองคนเปนฝายรุก หนึ่งคนเปนฝายรับ (การสอดใสคู) ไมใชถุงยางอนามัย
เสี่ยงตอคูที่เปนฝายรุก? – เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีสูง
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิของคูที่เปนฝายรุก
หรือ
จากแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักของคูที่เปนฝายรับ
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา:
การสอดใสอวัยวะเพศชายคูเพิ่มความเสี่ยงตอการที่อวัยวะเพศจะเปนแผลและเปนชองทางใหเชื้อเอชไอวีเ
ขาสูรางกายได
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การติดเชื้อ HPV และหูดรอบทวารหนัก (anogenital warts)
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี
ซิฟลิส

 การมีเพศสัมพันธทางทวารหนักสามคน สองคนเปนฝายรุก หนึ่งคนเปนฝายรับ (การสอดใสคู) ใชถุงยางอนามัย
เสี่ยงตอคูทุกคน? – ความเสี่ยงปานกลาง
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิของคูที่เปนฝายรุก
หรือ
จากแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักของคูที่เปนฝายรับ
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา:
แมวาจะใชถุงยางอนามัย
การสอดใสอวัยวะเพศชายคูเพิ่มความเสี่ยงตอการที่อวัยวะเพศจะเสียดสีกันระหวางมีเพศสัมพันธ
และเพิ่มความเสี่ยงของการที่ถุงยางจะฉีกขาด
และการฉีกขาดของเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศจะเปนแผล
เปนชองทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายได
12

ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การติดเชื้อ HPV และหูดรอบทวารหนัก (anogenital warts)
เริมที่อวัยวะเพศ
 การใชมือใสเขาไปในทางทวารหนัก
(การสอดใสดวยมือ)
ไมใสถุงมือ
เสี่ยงตอทั้งสองฝาย?

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีต่ําหากสอดใสดวยมือเพียงอยางเดียว
แตความเสี่ยงจะสูงหากมีกิจกรรมทางเพศอื่นรวมดวย ตองทราบขอมูลเพิ่มเติม
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีออกจากรางกายจากแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักเนื่องจากเนื้อเยื่อขยายตัว
เชื้อเอชไอวีจะออกจากรางกายของคูที่เปนฝายรุกในกรณีที่มีบาดแผลสดที่มือเทานั้น
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา:
ถาไมมีแผลทื่มือของคูที่เปนฝายรุก
จะไมมีทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายได
แตเชื้ออาจเขาสูรางกายทางบาดแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักได
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อาจติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากทวารหนักไปยังมือและอวัยวะเพศของคูที่เปนฝายรุก
การติดตอขึ้นอยูกับคูทําความสะอาดรางกายมากนอยแคไหน
(ลางมือกอนที่จะจับตองอวัยวะเพศของตัวเอง)
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ และ บี
ซิฟลิส

 การมีเพศสัมพันธแบบเปนหมู ไมใชถุงยางอนามัย เสี่ยงตอคูทุกคน? – ความเสี่ยงสูง
การมีเพศสัมพันธหมูหมายถึงการมีเพศสัมพันธกับคู
3
คนขึ้นไป
ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ(และ/หรือการใชสารเสพติด)ที่ปฏิบัติในการมีเพศสัมพันธหมู
เชนใชปากกับอวัยวะเพศ ปากกับทวารหนัก การสอดใสดวยมือ การสอดใสทางทวารหนัก ฯลฯ
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิของคูคนใดคนหนึ่งหรือจากแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนั

มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา:
แผลฉีกขาดจากการมีเพศสัมพันธทางทวารหนักเปนเรื่องปกติ
และเปนชองทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายได
13

ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี
ซิฟลิส
พยาธิในชองคลอด
หนองในเทียม
 การมีเพศสัมพันธแบบเปนหมู ใชถุงยางอนามัย เสี่ยงตอคูทุกคน? – ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีปานกลาง
ตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ปฏิบัติกัน
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิของคูคนใดคนหนึ่งที่เปนฝายรุกหรือจากแผลฉีกขาดบริเ
วณทวารหนัก
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดในทวารหนักได
ทางเขา:
แมวาจะใชถุงยางอนามัย
แตการที่มีคูนอนหลายคน
การใชถุงยางอนามัยกับคูนอนทุกคนมักจะลดลง
การใชถุงยางซ้ํากับคูนอนมากกวาหนึ่งคนอาจเสี่ยงตอการที่ถุงยางจะแตกได
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หุดที่อวัยวะเพศ
หนองในแท
ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี
ซิฟลิส
พยาธิในชองคลอด
หนองในเทียม
แมวาจะใชถุงยางอนามัย
แตการติดเชื้ออาจเกิดจากการสัมผัสทางผิวหนังบริเวณที่ไมไดปกปองดวยถุงยางได
การใชถุงยางอนามัยซ้ํากับคูมากกวาหนึ่งคนอาจทําใหติดไวรัสตับอักเสบเอ
และซีและการติดเชื้ออื่นๆจากคนที่รวมมีเพศสัมพันธหมูได

บี

14

 การดูดน้ําอสุจิจากชองคลอดหรือทวารหนัก เสี่ยงตอทั้งสองฝาย? – เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีสูง
กิจกรรมทางเพศแบบนี้คือการที่คูที่เปนฝายรุกหลั่งในทวารหนักของคูที่เปนฝายรับ
แลวคูที่เปนฝายรุกหรือคนอื่นดูดน้ําอสุจิออกจากทวารหนัก
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิของคูที่เปนฝายรุกหรือจากเลือดเมื่อมีแผลฉีกขาดบริเว
ณทวารหนัก
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดบริเวณและในทวารหนักได
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีสามารถเขาสูรางกายไดจากแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักหรือที่อวัยวะเพศ
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หนองในแท
หนองในเทียม
เริมที่อวัยวะเพศ
การติดเชื้อ HPV และหูดบริเวณทวารหนัก (anogenital warts)
ไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี
ซิฟลิส
 Trick Sex. เสี่ยงตอทั้งสองฝาย? – เสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวีนอยถึงปานกลาง
Trick sex อาจรวมถึงการเสียดสีอวัยวะเพศชายระหวางตนขาหรือรักแรของคูนอน
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิ
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีไมสามารถมีชีวิตอยูรอดไดนานนอกรางกายมนุษย
ทางเขา:
ทางเขาสูรางกายขึ้นอยูกับวิธีของการมีเพศสัมพันธแบบนี้
หากใชเทปรัดอวัยวะเพศไวบอยๆอาจจะมีแผลพุพองหรือถลอกบริเวณขาหนีบ
ซึ่งอาจเปนชองทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายของคูที่เปนฝายรับได
การโกนขนรักแรอาจเพิ่มความเสี่ยงของคูที่เปนฝายรับไดเชนกัน
คูที่เปนฝายรุกมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํากวา
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคหิด
โลน
เริมที่อวัยวะเพศ
หูดบริเวณอวัยวะเพศ
การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆขึ้นอยูกับวามีแผลพุพองหรือแผลถลอกหรือไม
 Facial. เสี่ยงตอคูที่เปนฝายรับ? – ความเสี่ยงต่ําถึงปานกลาง
15

A facial เปนการที่คูนอนหลั่งบนหนาของคูที่เปนฝายรับ
ทางออก: เชื้อเอชไอวีสามารถออกจากรางกายโดยอยูในน้ําอสุจิของคูที่หลั่ง
มากพอ: มีปริมาณของเชื้อเอชไอวีเพียงพอตอการแพร/ติดตอ
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดไดหากน้ําอสุจิเขาตาหรือปาก
ทางเขา: เชื้อเอชไอวีสามารถเขาสูรางกายไดทางตาหรือแผลในปาก
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
หนองในแท
ซิฟลิส
หนองในเทียม
พยาธิในชองคลอด
 การใชปากกับทวารหนัก เสี่ยงตอทั้งสองฝาย? – ไมมีความสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี
ทางออก:
เชื้อเอชไอวีไมสามารถออกจากรางกายไดนอกจากมีเพศสัมพันธแบบสอดใสกอนการใชปากกับทวาร
หนัก
มากพอ:
อาจมีปริมาณของเชื้อเอชไอวีมากพอหากมีเลือดออกจากการมีเพศสัมพันธแบบสอดใส
อยูรอด: เชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตอยูรอดไดบริเวณทวารหนัก
ทางเขา: ไมมีชองทางใหเชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายนอกจากมีแผลในปาก
ความเสี่ยงตอการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอถามีการสัมผัสกับอุจจาระ
อาจจะติดไวรัสตับอักเสบบี
โดยเฉพาะถามีการใชปากกับทวารหนักหลังจากมีเพศสัมพันธแบบสอดใส
เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส HPV หากเปนหูด

16

Related Interests