บทปฏิบัตกิ ารที่ 7

เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ ของกบ (Frog Anatomy)
ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน

บทนํา
การศึกษากายวิภาคศาสตร์ช่วยให้นกั ศึกษามองเห็นความสัมพันธ์ทางด้านวิวฒั นาการของสัตว์มี
กระดูกสันหลังแต่ละกลุ่ม นอกจากนั้นวิชากายวิภาคศาสตร์ยงั เป็ นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุก
สาขา แต่การศึกษากายวิภาคศาสตร์ในสัตว์ช้ นั สูงทําได้ยาก ดังนั้นการศึกษาถึงความรู ้พ้นื ฐานทางด้านกาย
วิภาคศาสตร์และสรี รวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลังในห้องปฏิบตั ิการจึงใช้กบนา
rugulosus)

(Hoplobatrachus

เป็ นตัวอย่าง กบนาเป็ นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีโครงสร้างพื้นฐาน และกระบวนการทาง

สรี รวิทยาหลายประการคล้ายคลึงกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่น นอกจากนี้กบยังมีขนาดโตพอสําหรับ
การศึกษาอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึง กบที่ใช้ศึกษาในห้องปฏิบตั ิการควรฆ่าแล้วดองด้วยฟอร์มาลิน 10%
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนเพื่อให้เลือดแข็งตัว การฆ่ากบใช้เข็มด้ามยาวแทงลงไปตรงรอยต่อของคอกับ
ลําตัวซึ่งจะมีแอ่ง (foramen magnum) อยู่ หมุนเข็มไปโดยรอบเพื่อทําลายไขสันหลัง (spinal cord) และสมอง
หรื ออาจฆ่าโดยให้ดมยาสลบแล้วจึงนําไปดอง การฆ่ากบโดยวิธีการที่กล่าวมาแล้วทําให้กบไม่เสี ยเลือด
เลือดจะคัง่ อยูใ่ นเส้นเลือดง่ายต่อการศึกษาระบบวงจรโลหิ ต ก่อนดองควรเจาะช่องท้องเพื่อให้สารละลาย
ฟอร์มาลินแทรกซึมเข้าถึงอวัยวะภายในอย่างรวดเร็ วเพื่อป้ องกันการเน่าเสี ยของอวัยวะภายใน

วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถบอกชื่อและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก อวัยวะภายใน และบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบอวัยวะต่าง ๆ ของกบได้

2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจกายวิภาคศาสตร์ของระบบต่าง ๆ ในร่ างกายของกบ
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถศึกษากายวิภาคศาสตร์ของกบโดยใช้เทคนิคที่ถูกต้อง

1

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาลักษณะภายนอก (External feature) (ภาพที่ 1)
ผิวหนังของกบมีลกั ษณะบางอ่อนนุ่ม ไม่มีเกล็ด ที่ผวิ หนังมีต่อมเมือก (mucous gland) ต่อมเหล่านี้
จะสร้างเมือกมาหล่อเลี้ยงทําให้ผวิ หนังของกบลื่น ผิวหนังทางด้านหลัง (dorsal) จะเห็นเป็ นจุด ๆ กระจายอยู่
ทัว่ ไป จุดเหล่านี้เกิดจากเม็ดรงควัตถุ (pigment granules) ร่ างกายกบแบ่งได้เป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนหัว (head)
และ ลําตัว (trunk) ทั้งสองส่ วนติดกันโดยไม่มีส่วนคอ ประมาณกึ่งกลางของลําตัวทางด้านบนมีลกั ษณะโค้ง
ลงเรี ยกว่า sacral hump
ตา (Eyes) ตากบมีขนาดใหญ่มองเห็นได้ดีในที่มืด กบสามารถมองเห็นได้รอบตัวโดยไม่ตอ้ งหมุน
ตัว เนื่องจากตาของกบมีลกั ษณะโปนออกมา กบมีหนังตาบน (upper eyelid) ซึ่งเคลื่อนไหวหรื อกระพริ บ
ไม่ได้ ส่ วนหนังตาล่างมีเยือ่ บาง ๆ ติดอยูท่ างตอนบนเรี ยกว่าหนังตาที่สาม (nictitating membrane) เยือ่ บาง
ใสเยือ่ นี้จะแผ่มาคลุมตาจนมิดเมื่อเวลากบว่ายนํ้าเพื่อป้ องกันไม่ให้น้ าํ เข้าตาและปิ ดตาเมื่อเวลานอนหลับ
หู (Tympanic membrane) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นกลมอยูถ่ ดั จากตาไปทางด้านลําตัว กบไม่มีใบหูหรื อ
หูส่วนนอก หูทาํ หน้าที่รับคลื่นเสี ยงจากอากาศหรื อนํ้า แล้วสะท้อนเข้าไปยังหูส่วนใน
จมูก (Nose) มีรูจมูก (nares หรื อ nostrils) สองช่อง รู จมูกทะลุเข้าไปในช่องปาก รู จมูกที่อยูข่ า้ งนอก
เรี ยก external nares ส่ วนรู ที่เปิ ดเข้าไปในปากเรี ยก internal nares
ปาก (Mouth) กบมีปากกว้าง เมื่ออ้าปากกบ (ภาพที่ 2) จะเห็นว่าที่ขอบขากรรไกรบนมีฟันซี่เล็ก ๆ
คล้ายซี่เลื่อยเรี ยกว่า maxillary teeth ถัดเข้าไปข้างในที่เพดานปากมีฟันอีกสองแถวเรี ยกว่า vomerine teeth
บริ เวณใกล้ vomerine teeth มีรูเปิ ดของ internal nares สองรู ต่อจากนั้นเข้าไปเป็ นบริ เวณที่รองรับลูกตาทั้ง
สองข้างเรี ยกว่า prominence of eye ball ด้านในสุ ดของเพดานปากต่อจาก prominence of eye ball จะมีรูเปิ ด
ของ Eustachian tube ซึ่งเป็ นท่อที่ติดต่อระหว่างหูส่วนกลางกับคอหอย (pharynx) มีหน้าที่ทาํ ให้ความดัน
ภายในหูกบั บรรยากาศภายนอกเท่ากันเสมอ บริ เวณคางทางด้านหน้าของขากรรไกรล่างมีลิ้น (tongue) ติดอยู่
ลิ้นมีลกั ษณะแบน ส่ วนปลายมีสองแฉก ลิ้นกบมีลกั ษณะแตกต่างจากลิ้นของสัตว์อื่น เนื่องจากมีส่วนโคน
ลิ้นติดกับขากรรไกรล่างและส่ วนปลายของลิ้นอยูภ่ ายในปาก เวลากบจับแมลงจะตวัดส่ วนปลายลิ้นออกมา
ที่พ้ืนขากรรไกรล่างถัดจากลิ้นเข้าไปข้างในมีช่องเรี ยกว่า glottis เป็ นช่องแคบ ๆ อยูต่ รงกลางใกล้ลาํ คอ
สําหรับกบที่ใช้ศึกษานั้นช่องนี้จะปิ ดอยู่ ถ้าต้องการเห็นช่องชัดเจนให้ใช้เข็มแหวกดู ช่องนี้จะเปิ ดเข้าสู่
หลอดลม (trachea) ด้านในสุ ดของปากมีช่องเปิ ดหนึ่งช่อง รอบ ๆ ช่องนี้มีลกั ษณะเป็ นรอยย่น ช่องนี้เป็ นทาง
2

รยางค์คู่หลังคือขาหลัง (hindlimb) ประกอบด้วยโคนขา (femur หรื อ thigh) ส่ วนนี้จะติดกับลําตัว มีขนาดใหญ่ ถัดไปเป็ นปลายขา (tibia หรื อ shank) ส่ วนสุ ดท้ายคือเท้า (foot หรื อ pes) ประกอบด้วยข้อเท้า (tarsus) ฝ่ าเท้า (metatarsus) และนิ้วเท้า (digits หรื อ toes) มีอยู่ 5 นิ้ว นิ้วหัวแม่เท้า (hallux) สั้นกว่านิ้วอื่น ๆ นิ้วที่ยาวที่สุดคือนิ้วที่ 4 หรื อนิ้วนาง ระหว่างนิ้วเท้ามีแผ่นหนังบาง ๆ (web) ขึงอยู่ เพื่อช่วยพัดโบกนํ้า ในขณะว่ายนํ้า 3 .เปิ ดเข้าสู่ หลอดอาหาร (Esophagus) ในกบตัวผูจ้ ะมีถุง (vocal sac) สี ดาํ อยูบ่ ริ เวณคางข้างละ 1 ถุง ถุงนี้มีรู ทะลุเข้าไปภายในช่องปากทําหน้าที่สาํ หรับบรรจุลมขยายเสี ยงร้องของกบให้ดงั ขึ้น เพื่อร้องเรี ยกตัวเมียใน ฤดูผสมพันธุ์ ลําตัว (Trunk) ด้านบนมี sacral hump ด้านล่างเป็ นส่ วนท้อง (abdomen) ส่ วนท้องมักจะพองกว้าง กว่าส่ วนเอว เอวของกบตัวเมียมักจะพองออกมากกว่าของตัวผูซ้ ่ ึงมีเอวคอดเล็ก เพราะในตัวเมียภายในช่อง ท้องจะมีไข่อยูเ่ ต็ม แต่การสังเกตดูขนาดของเอวมักจะได้ผลไม่แน่นอนนักเพราะถ้าไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ส่วน เอวก็จะไม่แตกต่างกันมากนักจึงต้องพิจารณาอย่างอื่นประกอบด้วย ปลายสุ ดของลําตัวจะมีรูเปิ ดเรี ยกว่า cloacal opening ซึ่งเป็ นทางออกของ ๆ เสี ยทุกอย่างรวมทั้งเซลล์สืบพันธุ์ รยางค์ (Appendages) กบเป็ นพวก tetrapoda จึงมีรยางค์ 2 คู่ (ภาพที่ 1) 1. รยางค์คู่แรกคือขาหน้า (forelimb) ประกอบด้วยโคนแขน (brachium) ส่ วนนี้จะอยูต่ ิดกับลําตัว ต่อจากโคนแขนเป็ นปลายแขน (antebrachium) ต่อไปเป็ นส่ วนของมือ (manus) ซึ่งแบ่งออกเป็ น ข้อมือ (carpus) ฝ่ ามือ (metacarpus) นิ้วมือ (digit) นิ้วมือกบมี 4 นิ้ว ส่ วนนิ้วหัวแม่มือ (pollex) นั้นมีลกั ษณะเป็ นตุ่ม เล็ก ๆ 2.

2007) 4 .ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกทางด้านข้างของกบ (ที่มา: คลุม้ วัชโรมล 2518) ภาพที่ 2 แสดงลักษณะภายในช่องปากและคอหอยของกบ (ที่มา: De luliis and Pulerà.

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาระบบกล้ ามเนือ้ (Muscular system) (ภาพที่ 3 และ 4) การศึกษาระบบกล้ามเนื้อของกบ จะต้องเอาผิวหนังชั้นนอกของกบออกให้หมด เพื่อให้มองเห็น กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ได้ชดั เจน การเอาผิวหนังออกให้ใช้ปากคีบดึงผิวหนังขึ้นแล้วใช้กรรไกรหรื อมีดเลาะ ออก หรื ออาจใช้มือดึงออกก็ได้ เมื่อเลาะผิวหนังบริ เวณใต้แขนจะเห็นเส้นเลือด musculo-cutaneous ซึ่งนํา เลือดมาเลี้ยงที่ผวิ หนัง ในปฏิบตั ิการนี้ศึกษาเฉพาะกล้ามเนื้อร่ างกาย (Somatic muscle) ที่สาํ คัญและสามารถ มองเห็นได้เมื่อลอกผิวหนังของกบออก ได้แก่ กล้ามเนื้อบริ เวณหัว กล้ามเนื้อบริ เวณลําตัว (Trunk muscle) และ กล้ามเนื้อรยางค์ขา (Appendicular muscle) กล้ามเนือ้ บริเวณหัว ได้แก่ (1) Mylohyoideus มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางขวางอยูใ่ ต้คาง หน้าที่ช่วยใน การกลืนอาหาร (2) Temporalis อยูห่ ลังลูกตา ทําหน้าที่หุบปาก (3) Masseter ทําหน้าที่หุบปาก (4) Depressor mandibulae อยูด่ า้ นหลัง tympanic membrane ทําหน้าที่อา้ ปาก กล้ามเนือ้ บริเวณลําตัว ได้แก่ กล้ามเนื้อหลัง (Epaxial muscle) และ กล้ามเนื้อท้อง (Hypaxial muscle) กล้ามเนื้อหลังได้แก่ (5) Longissimus dorsi ทําหน้าที่เหยียดหลัง (6) Coccygeo-iliacus ทําหน้าที่ยดึ กระดูกเชิงกราน (7) Pyriformis ทําหน้าที่ดึงขาเข้าหาตัว (8) Sphinctor ani ทําหน้าที่ปิดเปิ ดช่อง cloaca กล้ามเนื้อท้อง (Hypaxial muscle) ได้แก่ (9) Obliquus externus ทําหน้าที่หดช่องตัว (10) Pectoralis ทํา หน้าที่ดึงแขนเข้าหาตัว กล้ามเนื้อ (11) Rectus abdominis ทําหน้าที่หดช่องตัวให้เล็กลง และ (12) Cutaneous abdominis ทําหน้าที่ดึงผิวหนังทางด้านหลัง กล้ามเนือ้ รยางค์ ขาหน้ าด้ านหลัง ได้แก่ (13) Dorsalis scapulae ทําหน้าที่ยกแขนขึ้น (14) Latissimus dorsi ทําหน้าที่หมุนแขน (15) Triceps brachii ทําหน้าที่เหยียดแขนออก กล้ามเนือ้ รยางค์ ขาหน้ าด้ านท้ องได้แก่ (16) Deltoideus ทําหน้าที่ยกแขนขึ้น กล้ามเนือ้ รยางค์ ขาหลังด้ านหลัง ได้แก่ (17) Glutaeus ทําหน้าที่หมุนต้นขาไปด้านข้าง (18) Triceps femoris ทําหน้าที่เหยียดหัวเข่าทําให้ขาเหยียดตรง (19) Bicep femoris ทําหน้าที่หดปลายขาเข้าหาโคนขา (20) Semi-membranosus ทําหน้าที่งอเข่า (21) Peronaeus ทําหน้าที่เหยียดขาตรง และ (22) Gastrocnemius ทําหน้าที่เหยียดปลายขา กล้ามเนือ้ รยางค์ ขาหลังด้ านท้ อง ได้แก่ (23) Adductor longus ทําหน้าที่ดึงขาเข้าหาตัว (24) Sartorius ทําหน้าที่งอเข่า (25) Adductor magnus ทําหน้าที่ดึงขาเข้าหาตัว (26) Gracilis major และ Gracilis minor ทําหน้าที่งอหัวเข่า 5 .

Triceps femoris ภาพที่ 3 แสดงระบบกล้ามเนื้อด้านหลังของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) (ที่มา: ดัดแปลงจาก เชาวน์และพรรณี. 2528) 6 .

ภาพที่ 4 แสดงระบบกล้ามเนื้อด้านท้องของกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) (ที่มา: ดัดแปลงจาก เชาวน์และพรรณี. 2528) 7 .

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาลักษณะภายใน (Internal anatomy) (ภาพที่ 5) หลังจากศึกษาลักษณะภายนอกแล้ว นํากบมาผ่าท้องเพื่อศึกษาลักษณะภายใน วิธีการผ่าให้จบั กบ นอนหงายบนถาดผ่าตัด ใช้กรรไกรตัดผิวหนังหน้าท้องกบออกให้กว้างที่สุด แล้วใช้มีดกรี ดเบา ๆ ตรง บริ เวณใกล้ ๆ เส้นกลางตัว (linea alba) ซึ่งมักจะเห็นเป็ นเส้นสี ดาํ พาดจากท้องขึ้นไปจนถึงลิ้นปี่ ใต้เส้นนี้จะ มีเส้นเลือดดําอยูเ่ ส้นหนึ่งเรี ยกว่า ventral abdominal vein หรื อ anterior abdominal vein เส้นเลือดนี้จะนํา เลือดจากท้องไปเปิ ดเข้าสู่ ตบั ดังนั้นเพื่อป้ องกันไม่ให้เส้นเลือดนี้ขาดเมื่อเวลาผ่าท้อง ให้ใช้มีดกรี ดให้เยื้อง ไปทางซ้ายหรื อขวาให้ขนานกับเส้น linea alba ในการเปิ ดหน้าท้องกบเมื่อใช้มีดกรี ดเป็ นช่องเล็ก ๆ แล้วให้ ใช้กรรไกรสอดเข้าไปตัดกล้ามเนื้อหน้าท้องไปเรื่ อย ๆ จนถึงกระดูกลิ้นปี่ (xiphoidcartilage) ขณะที่ตดั ควร ยกปลายกรรไกรให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้ตดั ถูกอวัยวะที่อยูภ่ ายในช่องท้อง เมื่อถึงกระดูกลิ้นปี่ แล้วให้ตดั เลยไป จนถึงกระดูกอกจึงหยุด เมื่อพลิกกล้ามเนื้อท้องจะเห็นเส้นเลือดดําหน้าท้อง ventral abdominal vein ติดอยู่ ต่อมาใช้เข็มหรื อปากคีบค่อย ๆ เขี่ยเยือ่ บาง ๆ ที่ยดึ หลอดเลือดดําให้หลุดจากกล้ามเนื้อหน้าท้อง ตัด กล้ามเนื้อบริ เวณหน้าท้องใต้แขนจนถึงขาหลังทิ้งไป เปิ ดช่องอกโดยแยกกระดูกอกที่ตดั แล้วออกจากกัน ขณะที่เปิ ดช่องอกระวังอย่าดึงแรง เพราะจะทําให้เส้นเลือดดํา 3 เส้นที่เปิ ดเข้าสู่ anterior vena cava ขาด เส้น เลือดทั้ง 3 เส้นนี้ มองเห็นพาดอยูร่ ะหว่างขาหน้ากับช่วงไหล่ เมื่อเปิ ดช่องอกและช่องท้องแล้วจะเห็นอวัยวะ ต่าง ๆ ดังนี้ หัวใจ (Heart) ตั้งอยูภ่ ายในช่องอก มีเยือ่ หุม้ เรี ยกว่า pericardium ใช้ปากคีบดึงเยือ่ หุม้ หัวใจให้ขาด ออกจะเห็นส่ วนต่าง ๆ ของหัวใจซึ่งประกอบด้วย sinus venosus มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมอยูด่ า้ นบนของ หัวใจ แต่สาํ หรับกบที่ศึกษาเนื่องจากกบนอนหงายดังนั้น sinus venosus จึงถูกหัวใจบังอยู่ ให้จบั ventricle ขึ้นแล้วพลิกกลับก็จะเห็นได้ชดั หัวใจห้องบน (auricle หรื อ atrium) มี สองห้อง ผนังบาง ส่ วนหัวใจห้องล่าง (ventricle) มี หนึ่งห้อง ผนังหนา conus arteriosus อยูต่ ่อจาก ventricle ไปทางหัวอยูท่ างด้านล่างของ atrium (ในกบที่ศึกษาจะเห็นทับอยูข่ า้ งบนเพราะกบหงายท้อง ) ต่อจาก conus arteriosus จะมีเส้นเลือดแยกออกเป็ น aortic arch ซ้ายและขวา เส้นเลือดนี้มีขนาดใหญ่ ผนังหนา ปอด (Lung) มีลกั ษณะเป็ นถุงย่น ๆ อยูท่ ้ งั สองข้างของหัวใจ ตับ (Liver) มีอยูส่ ามพู (lobe) ซีกซ้ายสองพู ซีกขวาหนึ่งพู เมื่อพลิกตับซีกขวาขึ้นจะเห็นถุงนํ้าดี (gall bladder) เป็ นถุงกลมสี เขียวแก่อยูใ่ ต้ตบั (ถ้าไม่มีน้ าํ ดีขงั อยูจ่ ะเห็นเป็ นถุงเยือ่ บาง ๆ สี ขาวติดอยูท่ ี่ตบั ) 8 .

กระเพาะอาหาร (Stomach) มีลกั ษณะเป็ นกล้ามเนื้อแข็ง ๆ สี ขาว อยูท่ างด้านบนของตับซีกซ้าย ตอนปลายของกระเพาะจะแคบและคอด ถ้าพลิกตับขึ้นจะเห็น ลําไส้ เล็ก (Small intestine) ส่ วนต้นของลําไส้ เล็กที่ติดกับกระเพาะเรี ยกว่า duodenum บริ เวณรอยต่อระหว่างกระเพาะกับ duodenum มี ตับอ่อน (Pancreas) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นริ้ วสี ขาวค่อนข้างเหลืองติดอยู่ ถัดจาก duodenum เป็ นลําไส้เล็กส่ วนที่เรี ยกว่า jejunum และ ilium ลําไส้เล็กส่ วนนี้จะขดไปมา มี mesentery ยึดไว้ บน mesentery มีเม็ดกลม ๆ สี เลือดหมู ติดอยู่ อวัยวะนี้คือ ม้ าม (Spleen) การหาม้ามต้องหา mesentery ที่ยดึ ลําไส้ส่วน ileum ให้พบก่อน ต่อจาก ileum เป็ นส่ วนของ ไส้ ตรง (Rectum) มีลกั ษณะเป็ นถุงใหญ่ ภายในมักมีกากอาหารสี ดาํ ด้านหน้าของ rectum มีถุงใส ๆ บังอยู่ ถุงนี้คือ กระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder) ถ้ามีปัสสาวะขังอยูถ่ ุงนี้จะบางใสมี ขนาดใหญ่ แต่ถา้ ไม่มีปัสสาวะขังอยูถ่ ุงจะหดตัว มีลกั ษณะย่นและมีขนาดเล็ก เมื่อยกกระเพาะอาหารขึ้นจะมองเห็น ไต (Kidney) เป็ นอวัยวะแบน ๆ สี ค่อนข้างแดงติดอยูก่ บั กระดูกสันหลังทั้งด้านซ้ายและขวา ที่ส่วนหัวของไตทั้ง 2 ข้างถ้าเป็ นกบตัวผู ้ จะมีอวัยวะรู ปไข่เล็ก ๆ สี เหลืองติดอยูเ่ รี ยกว่า อัณฑะ (Testis) แต่ถา้ เป็ นกบตัวเมียจะมีเยือ่ บางใสเป็ นริ้ ว ๆ สี ค่อนข้างเหลืองติดอยู่ เรี ยกว่า รังไข่ (Ovary) ถ้าเป็ นฤดูผสมพันธุ์รังไข่จะมีขนาดใหญ่ ภายในมีไข่เม็ดเล็ก ๆ สี ดาํ เต็มไปหมด บริ เวณใกล้กบั อวัยวะสื บพันธุ์มีกลีบสี เหลืองคล้ายนิ้วมือติดอยูเ่ รี ยกว่า กลีบมัน (Fat body) ซึ่งเป็ นแหล่ง สะสมอาหารไว้ใช้ในช่วงจําศีล ขนาดของกลีบมันของกบแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน กลีบมันพบทั้งในกบตัวผู ้ และตัวเมีย ในกบตัวเมียจะพบ ท่ อนําไข่ (Oviduct) เป็ นเส้นเล็ก ๆ ขดอยูข่ า้ งไตทั้งสองข้าง ในฤดูผสมพันธุ์ ท่อนี้มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับรังไข่ ท่อนําไข่มีปากแตร (funnel) ซึ่งตั้งต้นใกล้ข้วั ปอดและไปเปิ ดที่ช่อง ทวารรวม (Cloaca) 9 .

ภาพที่ 5 แสดงอวัยวะภายในของกบ (ที่มา: Wodsedalek. 1963) 10 .

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาระบบขับถ่ ายของเสี ยและระบบสื บพันธุ์ (Urogenital system) (ภาพที่ 6) อวัยวะขับถ่ายของเสี ยที่เป็ นของเหลวในกบคือ ไต (Kidney) ไตของกบมี 2 ข้างอยูต่ ิดกับกระดูกสัน หลัง ด้านบนของไตมีต่อมหมวกไต (adrenal gland) เห็นเป็ นทางสี เหลือง ต่อมหมวกไตเป็ นต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมน epinephrine (adrenalin) ด้านข้างของไตมีหลอดไต (ureter) ซึ่งจะ มองเห็นเป็ นเส้นเล็ก ๆ สี ขาว ท่อนี้จะไปเปิ ดที่ดา้ นบนของ cloaca นํ้าปั สสาวะจะไหลออกจากไตไปสู่ cloaca และจะถูกเก็บไว้ที่กระเพาะปั สสาวะ อวัยวะสื บพันธุ์ของกบตัวผู้ (ภาพที่ 6A) คืออัณฑะ (testis) มีรูปร่ างเหมือนไข่ปลาช่อน มีสีเหลือง ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร อัณฑะจะยึดติดอยูบ่ นไตด้วยเยือ่ mesochium และทําหน้าที่สร้างตัวอสุ จิ (spermatozoa) เมื่อสร้างเสร็ จแล้ว อสุ จิจะออกจากอัณฑะทางหลอดเล็ก ๆ ที่เรี ยกว่า vasa efferentia เข้าสู่ ไต ตัวอสุ จิออกจากไตทางหลอดไตแล้วไปพักอยูท่ ี่ถุงเก็บอสุ จิ (vesicular seminalis) ซึ่งอยูท่ ี่ปลายหลอดไตใกล้ กับ cloaca ปกติมองไม่ค่อยเห็น จะเห็นชัดในฤดูผสมพันธุ์ หลอดไตของกบตัวผูจ้ ึงทําหน้าที่เป็ นท่อนําอสุ จิ (vas deferens) ด้วย อวัยวะสื บพันธุ์ของกบตัวเมีย (ภาพที่ 6B) คือรังไข่ (ovary) มีลกั ษณะเป็ นริ้ วบาง ๆ ยึดติดกับไตด้วย เยือ่ mesovarium ในฤดูผสมพันธุ์ภายในรังไข่จะมีไข่ (eggs) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเม็ดสี ดาํ ๆ อยูภ่ ายใน สองข้าง ของไตมีท่อนําไข่ (oviduct) เป็ นเส้นขาว ๆ ขนาดเล็กขดไปขดมา ท่อนําไข่ต้ งั ต้นที่ข้วั ปอด โดยส่ วนปลายจะ มีลกั ษณะคล้าย ๆ ปากแตร อีกปลายหนึ่งของท่อนําไข่จะไปเปิ ดที่ cloaca ข้าง ๆ บริ เวณที่เปิ ดของหลอดไต ตอนปลายของท่อนําไข่มีลกั ษณะเป็ นถุงบาง ๆ ขนาดใหญ่คือ ถุงเก็บไข่ (ovisac) ซึ่งยึดติดกับหลอดไตตลอด ทาง ปกติไม่พบนอกจากในฤดูผสมพันธุ์ 11 .

A B ภาพที่ 6 แสดงระบบขับถ่าย และ ระบบสื บพันธุ์ของกบ (A) เพศผู ้ (B) เพศเมีย (ที่มา: http://www.org ) 12 .arthursclipart.

4 Conus arteriosus เป็ นส่ วนที่ต่อจาก Ventricle ไปทางหัว อยูด่ า้ นล่างของ atrium จาก conus arteriosus จะมีเส้นเลือดแยกออกเป็ น aortic arch ซ้ายและขวา 2.2 Auricle หรื อ Atrium คือหัวใจห้องบน มี 2 ห้อง ผนังบาง 1.1 Sinus venosus มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมอยูด่ า้ นบนของหัวใจ 1. ระบบไหลเวียนโลหิตดํา (Venous system) (ภาพที่ 9 และ 10) ศึกษาเริ่ มต้นจาก sinus venosus (ยก ventricle ขึ้น) จะมีเส้นเลือดดําใหญ่ 2 เส้นมาเปิ ดเข้ามุมบนทั้ง 2 ด้าน เส้นเลือดนี้คือ anterior vena cava หรื อ superior vena cava ส่ วนทางด้านล่างของ sinus venosus มีเส้น เลือดดําใหญ่ที่รับเลือดเสี ยมาจากตับและไตมาเปิ ดเข้า 1 เส้น เส้นเลือดนี้คือ posterior venacava หรื อ Inferior vena cava 13 .3 Ventricle คือหัวใจห้องล่าง มี 1 ห้อง เป็ นรู ปกรวยผนังหนา 1. หัวใจ (heart) (รู ปที่ 8) หัวใจกบแบ่งเป็ น 4 ส่ วนคือ 1.กิจกรรมที่ 5 ศึกษาระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system) (ภาพที่ 7) ระบบหมุนเวียนโลหิ ตของกบเป็ นระบบวงจรโลหิ ตปิ ด (close-circulatory system) ระบบวงจร โลหิ ตแบบนี้เลือดที่ไหลไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายจะอยูภ่ ายในเส้นเลือดโดยไม่เปิ ดออกไปติดต่อกับ ช่องว่างของร่ างกาย ในการศึกษาระบบวงจรโลหิ ตของกบควรจะเริ่ มจากหัวใจเป็ นศูนย์กลาง ให้ศึกษาตําแหน่งของหัวใจ ส่ วนประกอบ และเส้นเลือดเส้นใหญ่ ๆ ที่ติดต่อกับหัวใจโดยเริ่ มจาก หัวใจแล้วตามเส้นเลือดไปทีละเส้น เส้นเลือดที่นาํ เลือดออกจากหัวใจห้องล่าง (ventricle) ไปยังอวัยวะส่ วน ต่าง ๆ คือเส้นเลือดแดง (artery) ระบบเลือดที่นาํ เลือดออกจากหัวใจเรี ยกว่า arterial system ส่ วนเส้นเลือดที่ นําเลือดกลับเข้าสู่ หวั ใจคือเส้นเลือดดํา (vein) และระบบเลือดที่นาํ เลือดกลับสู่ หวั ใจเรี ยกว่า venous system ในการศึกษาระบบเส้นเลือด ควรจะศึกษาระบบหลอดเลือดดําก่อนเพราะระบบเส้นเลือดนี้จะอยู่ ทางด้านท้อง (ventral) ของกบ ขณะที่ผา่ กบนั้นจะผ่าทางด้าน ventral ดังนั้นระบบหลอดเลือดดําจึงเห็นอยู่ ด้านบน ส่ วนระบบหลอดเลือดแดงจะอยูท่ างด้านล่าง อีกประการหนึ่งหลอดเลือดดําผนังบางกว่าหลอดเลือด แดง ถ้าศึกษาทีหลังเส้นเลือดดําจะมีโอกาสขาดได้มาก 1.

เริ่ มจาก anterior venacava ข้างซ้ายหรื อขวาก็ได้ให้ค่อย ๆ ตามเส้นเลือดกิ่งต่าง ๆ ไป โดยใช้เข็มและ forceps ค่อย ๆ เขี่ยจะพบว่า anterior vena cava เกิดจากเส้นเลือด 3 เส้นมารวมกัน ซึ่งเส้นเลือดทั้ง 3 เส้นนี้จะ เห็นชัดตั้งแต่ตอนที่เปิ ดช่องอก โดยอยูร่ ะหว่างหัวใจกับช่วงไหล่ ด้านล่างของ sinus venosus มีเส้นเลือดดําใหญ่มาเปิ ดเข้า 1 เส้นคือ posterior vena cava เส้นเลือดนี้ จะเริ่ มจากไตผ่านต่อไปยังตับแล้วไปเปิ ดเข้าสู่ sinus venosus ขณะที่ผา่ นไตและตับจะรับเลือดเสี ยจากไตและ ตับดังนี้ ช่วงที่ผา่ นตับมีเส้นเลือด hepatic vein นําเลือดจากตับมาเปิ ดเข้า เส้นเลือดนี้มี 2 เส้น ซ้าย-ขวา ขนาด สั้น ๆ วิธีหาเส้นเลือดคู่น้ ี ให้แยกตับซีกซ้ายและขวาออกจากกันจะเห็นเส้นเลือดเส้นนี้ชดั ตับได้รับเลือดเสี ย มาจากเส้นเลือดหน้าท้อง (ventral abdominal vein) และรับเลือดที่มีอาหารต่าง ๆ ที่ดูดซึมจากลําไส้และ กระเพาะอาหารทางเส้นเลือด hepatic portal vein เส้นเลือดเส้นนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่ตาํ แหน่งที่มาเปิ ด เข้าตับจะเปิ ดเข้าตับซีกซ้าย Posterior vena cava ช่วงที่ต่อระหว่างตับและไต จะไม่มีแขนงเส้นเลือดมาเปิ ดเข้า ถ้าต้องการหา posterior vena cava ช่วงนี้ให้ใช้เข็มเขี่ยเยือ่ บาง ๆ ที่บุช่องท้องอยูใ่ ห้ขาดออกก็จะเห็นเส้นเลือดเส้นนี้ได้ชดั posterior vena cava มีขนาดใหญ่ ขณะที่ผา่ นไตทั้ง 2 ข้าง จะมีเส้นเลือด renal vein ซึ่งมีขนาดเล็กและสั้นมา เปิ ดเข้าทางด้านซ้ายและขวาหลายคู่ นอกจากนี้ยงั มีเส้นเลือดที่รับเลือดมาจากอัณฑะหรื อรังไข่ และจากกลีบ มัน (fat body) มาเปิ ดเข้าด้วย วิธีหาเส้นเลือดเหล่านี้ให้ใช้เข็มเขี่ย mesentery ที่ยดึ อยูใ่ ห้ขาดออกไป โดยเขี่ย ตรงกึ่งกลางระหว่างไตทั้ง 2 ข้าง จะเห็นเส้นเลือดเหล่านี้ได้ชดั ไตได้รับเลือดมาจากขาและส่ วนท้ายของช่อง ท้องโดยผ่านมาทาง renal portal vein เส้นเลือดเส้นนี้อยูข่ า้ ง ๆ ไต (ขอบนอกของไต) วิธีหา ให้เขี่ยเยือ่ บุช่อง ท้องออก จะเห็นเส้นเลือดนี้ติดอยูก่ บั ขอบนอกของไต renal portal vein มีเส้นเลือดจากโคนขาด้านนอกและ โคนขาด้านในมาเปิ ดเข้า 14 .

ภาพที่ 7 แสดงระบบเส้นเลือดดํา และ เส้นเลือดแดงของกบ (ด้านท้อง) (ที่มา: Storer and Usinger. 1961) 15 .

2528) 16 .ภาพที่ 8 แสดงลักษณะหัวใจของกบ (A) ด้านท้อง (B) ด้านหลัง และ (C) ภาพตัดขวางด้านหน้า (Frontral section) แสดงการไหลของเลือด (ที่มา: เชาวน์และพรรณี .

2007) 17 .ภาพที่ 9 แสดงระบบเส้นเลือดดํา (Venous system) ของกบ (ที่มา: De luliis and Pulerà.

Systemic arch (เลือดที่อยูภ่ ายในเส้นเลือดนี้เป็ นเลือดผสม ) เป็ นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่นาํ เลือดไป เลี้ยงร่ างกาย เส้นเลือดเส้นนี้อยูถ่ ดั จาก carotid arch ลงมาเป็ นแขนงที่อยูต่ รงกลางและจะโค้งขนานกับ carotid arch เล็กน้อยแล้วจึงวกลงมาทางด้านล่างไปรวมกับ systemic arch อีกข้างบริ เวณช่องท้องส่ วนหัวไต แล้วกลายเป็ นเส้นเลือดแดงใหญ่ชื่อว่า dorsal aorta วิธีหา systemic arch ที่ง่ายและมองเห็นได้ชดั เจนอีกวิธี หนึ่งคือ ยกปอดขึ้นแล้วใช้เข็มเขี่ยเยือ่ ที่ยดึ หลอดอาหารติดกับกล้ามเนื้อหลังให้ขาดออกก็จะเห็นเส้นเลือด เส้นนี้ท้ งั ซ้ายขวา พร้อมทั้ง dorsal aorta จากจุดที่ systemic arch ซ้ายขวามารวมกันเป็ น dorsal aorta เลยไป 18 . 2007) 3. ระบบไหลเวียนโลหิตแดง (Arterial system) (รู ปที่ 11) ศึกษาโดยเริ่ มจาก conus arteriosus ขึ้นไปทางหัว มีแขนงเส้นเลือดแยกไปซ้ายและขวา แต่ละแขนง คือ aortic arch จาก aortic arch แต่ละเส้นจะมีแขนงเส้นเลือดแยกออกไปอีกแขนงละ 3 เส้นดังนี้ 1.ภาพที่ 10 หัวใจกบด้านท้องแสดง Sinus venosus (ที่มา: De luliis and Pulerà. Carotid arch (เลือดที่อยูภ่ ายในเส้นเลือดนี้เป็ นเลือดบริ สุทธิ์ ) นําเลือดไปเลี้ยงบริ เวณหัวทั้งหมด วิธีหาเส้นเลือดเส้นนี้ให้ใช้เข็มและปากคีบ (forceps) ค่อย ๆ แกะตาม aortic arch ข้างใดข้างหนึ่งไป ตอน ปลายของ aortic arch จะแยกเป็ น 3 แขนง แขนงที่เป็ น carotid arch มีกระเปาะเล็ก ๆ เรี ยกว่า carotid gland ติดอยู่ 2.

Pulmo-cutaneus arch เป็ นแขนงที่ 3 ของ aortic arch มีตาํ แหน่งอยูท่ างด้านล่างสุ ดถัดจาก systemic arch ลงมาทางหาง เลือดที่อยูใ่ นเส้นเลือดนี้เป็ นเลือดดํา pulmo-cutaneus arch ทําหน้าที่นาํ เลือดไป ฟอกที่ปอด และ ผิวหนัง เลือดบริ สุทธิ์ (เลือดแดง) ที่ฟอกจากปอดแล้ว จะไหลกลับเข้าสู่ หวั ใจทางห้องบน ซ้าย (left auricle) แล้วผ่านลงไปยัง ventricle ส่ วนล่างสุ ด ส่ วนเลือดเสี ยจาก sinus venosus จะเข้าสู่หวั ใจทาง ห้องบนขวา (right auricle) แล้วจะผ่านลงไปยัง ventricle ส่ วนบนสุ ด ดังนั้นเลือดที่บริ เวณตอนกลางของ ventricle จึงเป็ นเลือดผสม เมื่อ ventricle บีบตัว เลือดเสี ยที่อยูด่ า้ นบนจะถูกบีบให้ไหลเข้าสู่ pulmocutaneous arch ก่อน เพราะเป็ นแขนงแรกใกล้หวั ใจที่สุดเลือดจึงผ่านไปได้ง่าย ต่อมาเลือดผสมชั้นกลางก็จะไหลตาม ขึ้นไป แต่ pulmo-cutaneous arch มีเลือดอยูเ่ ต็มแล้ว จึงเลยไปยังเส้น systemic arch ที่อยูถ่ ดั ออกไป เลือด ผสมนี้จะถูกส่ งไปเลี้ยงร่ างกาย ส่ วนเลือดแดงบริ สุทธิ์ที่อยูส่ ่ วนล่างสุ ดของ ventricle นั้น จะไหลเข้าไปใน เส้นเลือดแขนงสุ ดท้ายที่ยงั เหลืออยูค่ ือ carotid arch และถูกนําไปเลี้ยงสมอง 19 .ทางหางเล็กน้อยมีเส้นเลือดแดงแยกออกไป เส้นนี้คือ coeliaca-mesenteric artery ซึ่งทําหน้าที่นาํ เลือดไป เลี้ยงกระเพาะอาหาร ตับอ่อน ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ และ ม้าม เส้นเลือด dorsal aorta ขณะที่ผา่ นไประหว่าง ไต มีแขนงเล็ก ๆ ประมาณ 5-6 คู่ แยกไปยังไตทั้ง 2 ข้าง แขนงหลอดเลือดเหล่านี้คือ renal artery วิธีหาเส้น เลือดที่กล่าวมานี้ให้พลิกไตขึ้นจะมองเห็นได้ชดั เจน เส้นเลือด dorsal aorta เมื่อผ่านไตไปจนถึงส่ วนเอวแล้ว จะแยกออกเป็ น 2 แขนงซ้ายและขวา แต่ละแขนงคือ common iliac artery ซึ่งทําหน้าที่นาํ เลือดไปเลี้ยงขา ทางด้านหลังและด้านท้อง 3.

ภาพที่ 11 แสดงระบบเส้นเลือดแดงของกบ (ที่มา: De luliis and Pulerà. 2007) 20 .

8 และ 9 ซึ่งรวมกันเรี ยกว่า sciatic plexus จงศึกษาตําแหน่ง ของเส้นประสาททั้ง 9 คู่ (ภาพที่ 12) ส่ วนเส้นประสาทซิมพาเทติก (sympathetic nerve) มี 1 คู่ ทอดขนานไป กับ dorsal aorta และ systemic arch ให้สงั เกตที่ดา้ นข้างของเส้นเลือดทั้งสอง มีลกั ษณะเป็ นเส้นขนาดเล็ก สี นํ้าตาลเข้ม 21 . 5 และ 6 ควบคุมกล้ามเนื้อลําตัว และผิวหนังคู่ที่มองเห็นได้ชดั เจนที่สุดคือ คู่ที่ 7. 13) ระบบประสาทของกบแบ่งออกเป็ น 3 ระบบเหมือนกับสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ คือ ประกอบด้วย ระบบประสาทส่ วนกลาง (central nervous system) ได้แก่ สมองและไขสันหลัง ระบบประสาทรอบนอก (peripheral nervous system) และระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nervous system) ได้แก่ เส้นประสาท ซิมพาเทติก (sympathetic nerve) และ เส้นประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic nerve) ระบบประสาทรอบนอกทําหน้าที่เชื่อมโยงระบบประสาทส่ วนกลางกับอวัยวะต่าง ๆ โดยควบคุม การทํางานของกล้ามเนื้อได้แก่ เส้นประสาทสมอง (cranial nerves) 10 คู่ และ เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerves) 9 คู่ ซึ่งเป็ นแขนงแยกออกมาจาก spinal cord ในกิจกรรมนี้ให้ศึกษาเฉพาะ spinal nerves และ sympathetic nerve โดยดึงเอาอวัยวะภายในของกบออกให้หมดจะมองเห็นแท่งกระดูกสันหลัง (9 ชิ้น) เส้นประสาทที่แยกจากไขสันหลังของกบมีท้ งั หมด 9 คู่ ดังนี้ เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) คู่ที่ 1 ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อคอและลิ้น คู่ที่ 2 และ 3 รวมกันเรี ยกว่า brachial plexus ควบคุมกล้ามเนื้ อไหล่ อก ขาหน้า คู่ที่ 4.กิจกรรมที่ 7 ศึกษาระบบประสาท (nervous system) (ภาพที่ 12.

1970) 22 .ภาพที่ 12 ระบบประสาทของกบ (dorsal view) แสดง spinal nerve (ที่มา: Wodsedalex.

1970) 23 .ภาพที่ 13 ระบบประสาทของกบ (dorsal view) แสดง sympathetic nerve (ที่มา: Wodsedalex.

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษากายวิภาคศาสตร์ เครื่ องมือพื้นฐานสําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ได้แก่ กรรไกร (scissor) ปากคีบ (forceps) ด้ามสําหรับคุย้ เขี่ย (probe) คีมตัดกระดูก (bone shear) เข็ม (needle) ใบมีด (scalpel blade) และ ด้ามมีด (scalpel handle) กรรไกรที่นิยมใช้มีหลายแบบ (ภาพที่ 14) นักศึกษาควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของสัตว์และ ลักษณะของงานได้แก่ (1) Dissecting scissor กรรไกรสําหรับการศึกษาทัว่ ไป มีลกั ษณะปลายแหลมทั้งสองปลาย (2) Mayo scissor เหมาะสําหรับตัดเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันที่ยดึ ระหว่างมัดกล้ามเนื้อ หรื อระหว่างกล้ามเนื้อกับ ผิวหนัง ส่ วนปลายของกรรไกรทั้งสองปลายมีลกั ษณะกึ่งทื่อกึ่งแหลม (semi-blunt point) (3) Surgical scissor กรรไกรชนิดนี้จะให้รอยตัดเรี ยบ เหมาะสําหรับการผ่าตัดตัวอย่าง มีลกั ษณะปลายด้าน หนึ่งแหลม ปลายอีกด้านทื่อ (4) Microdissecting scissor กรรไกรชนิดนี้เหมาะกับงานผ่าตัดที่ตอ้ งการความละเอียด มีลกั ษณะปลาย แหลมตรง ส่ วนด้ามมีลกั ษณะเป็ นฟันเลื่อยและมีแถบสปริ งสําหรับควบคุม (5) Iris scissor กรรไกรชนิดนี้มีลกั ษณะบางกว่า dissecting scissor ส่ วนปลายอาจตรงหรื อโค้ง ปากคีบ (ภาพที่ 15) มีหลายแบบขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์การใช้งานได้แก่ (1) Dissecting forceps ใช้สาํ หรับหยิบจับชิ้นเนื้อ ส่ วนปลายมีลกั ษณะเป็ นฟันเลื่อย ส่ วนด้ามมีรอยหยักเป็ น สันนูนช่วยให้จบั ได้กระชับ (2) Curved dissecting forceps เหมาะสําหรับหยิบจับชิ้นเนื้อ และเข้าถึงพื้นที่ยาก ๆ ได้ดี ส่ วนปลายมีลกั ษณะ โค้งและมีฟันเลื่อย (3) Tissue forceps ส่ วนปลายมีฟัน เหมาะสําหรับจับชิ้นเนื้อระหว่างการผ่าตัด (4) Microdissecting forceps เหมาะสําหรับจับชิ้นเนื้อขนาดเล็กภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เข้าถึงพื้นที่ลึกและ แคบได้ดี มีลกั ษณะปลายแหลม ยาว และแคบ (5) Hemostatic forceps ใช้สาํ หรับบีบเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ให้แน่น ทําให้ผใู ้ ช้สามารถทํางานอย่างอื่นได้ในขณะทํา การผ่าตัด 24 .

2551) 25 . 2551) ภาพที่ 15 ปากคีบแบบต่าง ๆ (ที่มา: ธนะกุล วรรณประเสริ ฐ และ นัยนา ชัยบุตร.ภาพที่ 14 กรรไกรแบบต่าง ๆ (ที่มา: ธนะกุล วรรณประเสริ ฐ และ นัยนา ชัยบุตร.

สัตววิทยา ภาคปฏิบตั ิ. 2518.ด้ ามสํ าหรับคุ้ยเขี่ย (ภาพที่ 16) ที่ใช้งานบ่อย ๆ มี 3 แบบ ได้แก่ (1) Mall probe ใช้สาํ หรับแยกและติดตามหลอดเลือด เส้นประสาท หรื อ แยกอวัยวะจากเนื้ อเยือ่ เกี่ยวพัน ส่ วนปลายมีลกั ษณะทู่ หักทํามุมกับตัวด้ามเล็กน้อย (2) Hooked probe ใช้ศึกษาโครงสร้างที่เป็ นท่อ มีลกั ษณะส่ วนปลายงองุม้ และแหลมคม (3) Seeker probe ใช้สาํ หรับศึกษาหลอดเลือด เส้นประสาท กล้ามเนื้ อ มีลกั ษณะคล้าย mall probe แต่ปลาย แหลมและหักทํามุมกับตัวด้ามมากกว่า คีมตัดกระดูก (bone shear) ใช้สาํ หรับตัดโครงสร้างแข็ง ส่ วนเข็ม (needle) มีท้ งั ปลายตรงและปลาย งอ ใช้เสริ มการทํางานทัว่ ไป ใบมีด (scalpel blade) ทําจากเหล็กคาร์บอน เวลาใช้ตอ้ งสวมกับด้ามมีดให้แน่น ใช้สาํ หรับตัดเนื้อเยือ่ และชิ้นเนื้อต่าง ๆ ภาพที่ 16 ด้ามสําหรับคุย้ เขี่ย คีมตัดกระดูก ใบมีด และด้ามมีด (ที่มา: ธนะกุล วรรณประเสริ ฐ และ นัยนา ชัยบุตร.ไทยวัฒนาพานิช กรุ งเทพมหานคร 26 . 2551) บรรณานุกรม คลุม้ วัชโรมล.

Inc.M. Lowa. London. Wodsedalek. Duellman. Inc.C. Elsevier. http://www. 1961. R. and Pulerà.I. McGraw-Hill Book Company.B. and Trueb. J. Vertebrate Biology. and R. Van Nostrand Company. Brown Company.C. Brown Company. 1963. Storer. G. J.E. 5thed.C. Usinger. and Krekeler. D. 2007.org 27 . Inc. W. London. Orr. Brown Co. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 90-109 เชาว์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์. 1963. Lowa. โรงพิมพ์อกั ษรประเสริ ฐ กรุ งเทพมหานคร ปรี ยะวุฒิ วัชรานนท์.W. 2551. ในคู่มือ ปฏิบตั ิการวิชา 311 106 ปฏิบตั ิการชีววิทยาชีวภาพ. 2515. D. W. General Zoology Laboratory Guide.T.M. W. Saunders Company. The John Hopkins Press. 2552. กายวิภาคศาสตร์กระต่าย.จันทร์ทิพย์ อินธาระ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 54-79 ธนะกุล วรรณประเสริ ฐ และ นัยนา ชัยบุตร. Elements of Zoology. 2547. Inc.E. Wodsedalek. London. L. 2550. Wodsedalek. บทปฏิบตั ิการที่ 7 เรื่ องกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ (Animal Anatomy). Ltd. ปฏิบตั ิการสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates Laboratory). De luliis. L. J. General Zoology. ในคู่มือการอบรม โอลิมปิ กวิชาการ สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 2. ชีววิทยาเล่ม 2. General Biology. 4th ed.arthursclipart. The Dissection of Vertebrates: A Laboratory Manual. W. Philadelphia. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Bloom. บทปฏิบตั ิการเรื่ อง กายวิภาคศาสตร์ของกบ (Frog Anatomy). 1994. Lowa. T.E. W.E. สํานักพิมพ์แห่ งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หน้า 124-127 อําพา เหลืองภิรมย์. Biology of Amphibians. W.M. 1976. 1963. London. Inc. General Zoology Laboratory Guide. 1970.

28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful