You are on page 1of 63

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK Sarajevo www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 6. 8. 2011.

Godina LXVIII Broj 23.213

Stefano Sannino pisao Nikoli [piri}u

Bruxelles ne}e
Komemoracija u Tuzli

intervenirati
CIKBiH Kosovo: Smiruje se napetost

2. strana

HAD@OVI]: IMOVINA ZVANI^NIKA MORA OSTATI JAVNA!


3. strana

DOGOVOR KFOR-a SA BEOGRADOM I PRI[TINOM

Reuters

11. strana

Muselimovi}: Dijana
Foto: Almir [E]KANOVI]

je gurnuta u smrt
U Kninu proslavljena 16. godi{njica Oluje

4-5. strana

OVACIJE GOTOVINI I MARKA^U


11. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Sannino pisao [piri}u

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na pomolu politi~ki dogovor u HN@-u

Bruxelles ne}e

intervenirati
Neizvjesna sudbina 96 miliona eura namijenjenih BiH u okviru IPA 2011 Evropska komisija raspravu gleda kao politi~ke prepirke Banje Luke i Sarajeva Renzo Daviddi tra`i kompromis
Stefano Sannino, generalni direktor za pro{irenje pri Evropskoj komisiji, izrazio je `aljenje {to u~esnici Koordinacionog sastanka izme|u Direkcije za evropske integracije i predstavnika entiteta nisu postigli dogovor koji bi garantovao realizaciju svih projekata u okviru programa IPA 2011.
Kona~no rasplet vi{emjese~ne trakavice

Vlast krajem kolovoza


Skup{tina planirana izme|u 22. i 25. augusta Po {est ministarskih pozicija HDZ-ovima i bloku SDA i SDP
Hercegova~ko-neretvanska `upanija bi novu Vladu mogla dobiti krajem kolovoza, kazao je ju~er nakon sastanka predsjednika `upanijskih odbora dva HDZ-a, SDP-a i SDA Denis Lasi}, kandidat HDZ-a BiH za mandatara za sastav nove Vlade HN@-a. izme|u SDP-a i HDZ-a BiH koju }emo rije{iti do odr`avanja sjednice `upanijske Skup{tine, rekao je Lasi}. Tako|er, izjavio je kako tijekom ju~era{njega sastanka nije bilo rije~i o raspodjeli ministarstva. - Tijekom sljede}ega tjedna odr`at}emosastanak o toj temi. Ve}je poznato da po {estministarskih pozicija pripada HDZovima i bloku SDA i SDP. O zahtjevu HSP-a BiH, koji je tra`io jedno ministarsko mjesto, nije razgovarano, kazao je Lasi}. Aner @uljevi} iz SDP-a tako|er je kazao kako bi HN@ novu Vladu mogao dobiti do kraja mjeseca. - Dogovoreno je da odr`imo sjednicu Skup{tine na kojoj }emo pored rukovodstva izabrati i ~lanove skup{tinskih tijela i imenovati mandatara. Do Skup{tinebismotrebalidogovoritikako}e izgledatinovaVlada. Mi u SDP-u smo stajali{ta da se, ako je potrebno, svakoga dana sastajemo kako bismo postigli dogovor, kazao je @uljevi}, te dodao kako bi se na spomenutoj sjedniciSkup{tinemoglaizabrati i nova Vlada HN@-a.
Stefano Sannino: Politi~ko prepiranje

RS otvorio paket
U pismu Nikoli [piri}u, predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH, Saninno obja{njava da je primio zapisnik sa ovog sastanka i pismo premijera Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a (od 22. jula). Premijer Nik{i} je "izrazio zabrinutost zbog napora Komisije da postigne sporazum izme|u aktera, uklju~uju}i entitete. Kriti~ki se tako|er osvrnuo na pravila i procedure". Sannino odgovara da nije posao Evropske komisije da diskutuje o tome, jer je njen "sugovornik u BiH Direkcija za evropske integracije, s kojom su uvijek diskutovali". Sannino nagla{ava da su u EK-u shvatili da je listu projekata za finansiranje iz pretpristupnog fonda EU u okviru programa IPA 2011 razmatralo Vije}e ministara BiH, o ~emu je EK informisan u pismu Nevenke Savi}, dr`avnog IPA koordinatora za BiH. "Evropska komisija ne mo`e ignorisati ~injenicu da je Republika Srpska ponovno otvorila ovaj paket. Ako bi to ignorisali, preuzeli bi rizik da sporazum o finansiranju ne bude potpisan ili da projekti ne budu implementirani. Ne mogu preuzeti taj rizik", poru~io je Sannino. Zbog ozbiljnosti situacije i rizika da BiH ostane bez nacionalnog programa za 2011, Sannino je predlo`io [piri}u da Nevenka Savi} hitno sazove nadle`ni odbor, na ~ijem sastanku bi Renzo Daviddi mogao da objasni situaciju svim dr`avnim i entitetskim predstavnicima kako bi rje{enje postigli {to je mogu}e ranije. "Kao {to sam naglasio u svom pismu od 12. jula, potreban nam je formalnisporazum o cijelompaketu od 96 miliona eura ili o manjem paketu o projektima koji su jasno identifikovani od dr`avnog koordinatora za IPA fond u sporazumu sa nadle`nim vlastima. Razlike }e biti transferisane u regionalne programe IPA u korist BiH i regiona zapadnog Balkana", napisao je Sannino. Prakti~no, Evropska komisija je ovim pismom odbila da raspravlja o unutra{njim nadle`nostima i procedurama odlu~ivanja izme|u entitetskih i dr`avnog nivoa, tra`e}i od etnitetskih i dr`avnih zvani~nika da hitno postignu dogovor, ukoliko ne `ele da BiH ostane bez paketa pomo}i koji je za ovu godinu vrijedan 96 miliona eura.

Cjelovita platforma
Tako|er, kazao je kako }e sve stranke platforme u}i u vlast, no nije precizirao ho}e li HSP i NS Radom za boljitak dobiti i ministarske pozicije. - Ako do 22. ili 25. augusta, za kada je zakazana sjednica kantonalne Skup{tine, budemo postigli politi~ki dogovor, onda bismo tada mogli dobiti i novu Vladu. Apsolutno nije sporno da platforma cjelovito ulazi u vlast, jer vlast ne zna~i samo ministarsku poziciju. Vlast je malo kompleksnija formulacija i mi kao platforma }emo cjeloviti u}i u vlast. Nismo, pak, jo{ razgovarali o podjeli ministarstava. Sada nam je prioritet dogovor o programu rada budu}e Vlade, izjavio je @uljevi}.
Jurica GUDELJ

Srpski klub
Lasi} je na kon sastanka odr`anog u zgradi HDZ-a BiH u Mostaru rekao kako je dogovoreno da se sjednica Skup{tine HN@-a odr`i izme|u 22. i 25. kolovoza. Na toj sjednici trebalo bi biti izabrano rukovodstvo Skup{tine i predlo`en mandatar `upanijske Vlade. - Krajem kolovoza HN@ bi kona~no trebao dobiti novu Vladu. [to se ti~e rukovodstva Skup{tine, stvari su poznate u dijelu koji se odnosi na predstavnike bo{nja~kog i hrvatskog naroda. Njih }e dati SDA i HDZ 1990, ali postoji nedoumi ca u srpskom klu bu

Do kraja mjeseca
Potvrda da ove rasprave Sarajeva i Banje Luke EK vidi kao politi~ko prepiranje, a ne kao ugro`avanje dr`ave, stigla je i u izjavi v.d. {efa Delegacije EU u BiH Renza Daviddija: "Izuzetno smo zabrinuti da bi uslijed stalnih politi~kih prepiranja gra|ani ove zemlje mogli biti ti koji su ka`njeni. Ja sam zamoljen da jo{ tokomaugustapomognem u pronala`enju kompromisnog rje{enja i nadam se da }e politi~ki lideri biti u mogu}nosti da svojimgra|anima na ovom konkretnom primjeru poka`u da su evropske integracije i dalje prioritet za BiH rekao je Daviddi. ,
E. HE]IMOVI]

Nik{i}: Ugro`ene su nadle`nosti BiH


U svom pismu Sanniniju, premijer Nik{i} je izrazio zabrinutost da se "insistiranjem na dodatnom i prostom entitetskom usagla{avanju pojedinih projekata naru{ava cjelokupan proces programiranja", te da su "ugro`ene nadle`nosti svih dr`avnih institucija odgovornih da vode ovaj proces". "Ovim putem Vas molim da se vratimo u zakonski regulisane okvire, te da po{tujemo ustavom definisane nadle`nosti dr`ave BiH u kontekstu vanjskih poslova i evropskih integracija, te da se komunikacija sa ni`im nivoima vlasti po ovom pitanju de{ava isklju~ivo preko nadle`nih dr`avnih institucija", napisao je Nik{i} tra`e}i da se poslana lista projekata tretira kao kona~an prijedlog BiH ili da se ponovi cjelokupan proces programiranja.

V I J E S T I

Vlada FBiH o poku{aju blokade projekata IPA

RS derogira institucije dr`ave


Federalna Vlada smatra da je programiranje IPA za 2011. proteklo u skladu sa zakonima i sporazumom o pretpristupnoj pomo}i potpisanom izme|u BiH i EU, {to zna~i da planiranje ovih projekata vode institucije dr`ave, a u procesu u~estvuju i ni`i nivoi vlasti, {to je bio slu~aj i ove godine. Sve projekte je odobrilo Vije}e ministara BiH, a Direkcija za evropske integracije BiH je kona~nu listu ovih projekata poslala Evropskoj komisiji. - Predstavnici RS-a u strukturama zadu`enim za pretpristupnu pomo} ve} nekoliko godina blokiraju provedbu zna~ajnog broja ovih projekta, te na taj na~in poku{avaju distribuciju ove pomo}i napraviti ekskluzivno me|uentitetskim pitanjem. Ignorisanje pravila i uspostavljenog sistema na kojem je i sam EK insistirao, predstavlja derogiranje institucija dr`ave, te legalno uspostavljenih struktura, saop}eno je iz Vlade FBiH. Projekti koje osporava RS su direktno vezani za provedbu obaveza koje je pred

BiH postavila EU kroz Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju i Evropsko partnerstvo, a radi se o projektima vezanim za zapo{ljavanje, podr{ku Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u, poljoprivredi i Agenciji za statistiku BiH. Stav Vlade FBiH ostaje nepromijenjen - lista projekata koju je Direkcija za evropske integracije proslijedila institucijama EU je kona~na, te nije mogu}e pregovarati i tra`iti kompromis izvan pravnih okvira i potpisanih me|unarodnih sporazuma. - Fondovi IPA nisu instrument za redefinisanje unutardr`avnih odnosa, nego sredstvo pomo}i pri ispunjenju uslova definisanih razli~itim sporazumima sa EU, poru~uju iz Vlade FBiH.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

CIKBiH naredne sedmice pokre}e upravni spor kod Suda BiH

Had`ovi}: Imovina zvani~nika

mora ostati javna!


Evropska komisija i Vije}e Evrope u specifi~nim slu~ajevima dr`ava u tranziciji odustali od za{tite li~nih podataka s ciljem smanjenja, odnosno prevencije korupcije, nagla{ava Vedran Had`ovi} Apsolutno je neprihvatljivo da se {titi privatni interes zvani~nika nau{trb javnog, cijeni Sr|an Blagov~anin
Centralna izborna komisija BiH ne}e odustati od zahtjeva da podaci iz imovinskih kartona kandidata i izabranih zvani~nika budu dostupni javnosti. Ovo je za Oslo bo|enje ju~er pot vrdio Ve dran Had`ovi}, ~lan te dr`avne institucije. Kako saznajemo od Jakuba Suba{i}a, {efa kabineta CIK-a BiH, ve} naredne sedmice }e dr`avna institucija dostaviti tu`bu i tako pokrenuti upravni spor kod Suda BiH protiv "naloga Agencije za za{titu li~nih podataka BiH kojim se tra`i prekid obrade li~nih podataka i objavljivanje skeniranih izjava o imovinskom stanju kandidata i izabranih ~lanova organa vlasti na slu`benoj web stranici, te da se ve} postavljeni uklone". Postoje preporuke Greco kojim je Crnoj Gori dozvoljeno da objavljuje podatke o imovinskom stanju zvani~nika upravo zbog razloga {to se radi o dr`avi u tranziciji, gdje treba da se na taj na~in prati i sprije~i mogu}a korupcija. Smatram kako je i BiH identi~an slu~aj. vine izabranih i imenovanih zvani~nika. Na takav na~in se ja~a princip odgovornosti i prevenira nezakonito boga}enje. Apsolutno je neprihvatljivo da se {titi privatni interes zvani~nika nau{trb javnog interesa. Takva praksa ne postoji ni u jednoj ure|enoj i demokratskoj zemlji. Na ovakav na~in }e se potpuno obesmisliti institut imovinskih kartona. Ni do sada nijedna dr`avna institucija nije provjeravala istinitost imovinskih kartona, a sada ako budu nedostupni javnosti, to vi{e ne}e mo}i ~initi ni mediji ni nevladine organizacije. Treba biti jasno ljudima i u Agenciji za za{titu li~nih podataka BiH da njihova uloga nije da {tite javne zvani~nike, posebno ne nau{trb javnog interesa, ocijenio je za Oslobo|enje Sr|an Blagov~anin, izvr{ni direktor TIBiH. Iz TransparencyInternationala BiH su pozvali CIKBiH da ~im prije pokrene upravni sporprotivrje{enjaAgencije, kao i Parlamentarnu skup{tinu BiH da ukoliko bude neophodno u|e i u korekcije zakonskog okvira s ciljem eksplicitnijeg definisanja obaveze A. TERZI] javnog objavljivanja.

PREPORUKE GRECO

BiH nije Norve{ka


Ina~e, CIKBiH je od ~etvrtka, u podne, privremeno izjave o imovinskom stanju u~inio nedostupnim "vanjskim" korisnicima web stranice ove dr`avne institucije. - Ako sud ne uva`i stavove CIK-a BiH da se imovinski kartoni trebaju i dalje javno objavljivati, {to je u potpunosti u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, mi }emo od Parlamentarne skup{tine BiH zatra`iti da u parlamentarnoj proceduri izmijeni Zakon o za{titi li~nih podataka BiH i iz njegovih odredbi eliminira ono {to se smatra spornim, kako bi se prezentiranje podataka javnosti nastavilo, istakao je ~lan CIK-a BiH Vedran Had`ovi}. On je rekao kako je ta~no da su evropski standardi takvi da se li~ni podaci smatraju tajnim, ali da su Evropska komisija i Vije}e Evrope "u specifi~nim slu~ajevima dr`ava u tranziciji odustali od za{ti-

Vedran Had`ovi}: Tra`it }emo i akciju Parlamenta BiH

Sr|an Blagov~anin: Upozorenje me|unarodnim organizacijama

te toga s ciljem smanjenja, odnosno prevencije korupcije". - Postoje preporuke Greco (Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije) kojim je Crnoj Gori dozvoljeno da objavljuje podatke o imovinskom stanju zvani~nika upravo zbog razloga {to se radi o dr`avi u tranziciji, gdje treba da se na taj na~in prati i sprije~i mogu}a korupcija. Smatram kako je i BiH identi~an slu~aj, te da stoga treba zadr`ati odredbe prema kojima }e se javnosti imovinsko stanje zvani~nika i kandidata prezentirati, ocijenio je Had`ovi}. On je naveo i primjer Kraljevine Norve{ke gdje se na transparentan na~in javno mogu prona}i podaci o imovinskom stanju za svakog gra|anina, a ne samo zvani~nika.

Protiv naloga Agencije za za{titu li~nih podataka BiH da se imovinski kartoni zvani~nika i kandidata na izborima u~ine nedostupnim javnosti reagirali su i iz nevladinih organizacija.

Uru{avanje principa
Tako su iz Transparency Internationala (TI) BiH najavili da }e poduzeti sve {to je u njihovoj mo}i "da sprije~e primjenu ove {tetne odluke". O svemu {to se posljednjih dana de{ava u BiH kada je u pitanju poku{aj skrivanja podataka o imovini zvani~nika od javnosti, svakako namjeravaju obavijestiti i Evropsku komisiju i druge relevantne me|unarodne institucije. - Mislim da je tuma~enje Agencije potpuno apsurdno, jasno je da postoji javni interes u vezi s objavljivanjem imo-

Danas nastavak pregovora o vlasti u SBK-u?

BiH - Njema~ka

Izetbegovi} - Ocak

Na tragu dogovora strana~kih lidera


Pregovori SDP-a, SDA, HDZ-a i HDZa 1990 oko formiranja vlasti u Srednjobosanskom kantonu trebali bi biti nastavljeni danas. Nakon razgovora u srijedu, kojem su doma}ini bila dva HDZ-a, nastavak je trebao uslijediti ju~er, me|utim, zbog o~igledne potrebe dobijanja mi{ljenja sa vi{eg nivoa, to se nije dogodilo. - Mi smo se na~elno dogovorili da se nastave razgovori na razini predsjednika `upanijskih odbora nakon konsultacija sa predsjednicima stranaka na razini BiH. Zbog nekih dodatnih potreba da se ljudi konsultiraju sa predsjednicima stranaka koje su potrajale malo du`e, sastanak je prolongiran. Mogu}e je da }e se odr`ati u subotu ujutro, izjavio je za Oslobo|enje Nikola Lovrinovi}, predsjednik @O HDZ-a BiH @SB-a. On je objasnio kako bi bilo po`eljno na narednom sastanku iznijeti stajali{ta o na~inu uspostave nove Vlade, da nakon toga svi to predo~e `upanijskim odborima svojih stranaka, te nakon dva-tri da-

na budu jasnija stajali{ta onih koji }e eventualno sudjelovati u stvaranju parlamentarne ve}ine. - Svi bismo onda iznijeli svoja stajali{ta o ure|enju Vlade @SB-a, a na principu koji su dogovorili predsjednici Lagumd`ija, ^ovi} i Tihi}. Morale bi se samo neke stvari doraditi kako bi ta vlada i Sabor funkcionirali {to bolje sukladno ustavu i zakonu, naglasio je Lovrinovi}. Nastavku pregovora trebala bi prisustvovati ~etiri lidera kantonalnih organizacija ~etiri stranke Salko Selman (SDA), Zukan Helez (SDP), Nikola Lovrinovi} (HDZ) i Slavica Josipovi} (HDZ 1990).
Mi. D.

Posjeta ministra Dirka Niebela


Ministar za privrednu saradnju i razvoj SR Njema~ke Dirk Niebel dolazi u zvani~nu posjetu BiH, saop}eno je iz njema~ke ambasade u Sarajevu. Za ponedjeljak su predvi|eni njegovi susreti sa zvani~nicima. "Podsticati stabilni politi~ki i ekonomski razvoj u BiH je od posebnog zna~aja za Njema~ku. Ovaj zna~aj se, prije svega, ogleda u razvojno-politi~koj saradnji u kojoj Njema~ka kao najve}i bilateralni donator ima presudnu ulogu. U toku rata, a i u postratnom periodu Njema~ka je u obnovu i ekonomski razvoj BiH ulo`ila vi{e stotina miliona eura", ka`e se u saop}enju Ambasade.

Doprinos odnosima BiH i Turske


^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercego vi ne Ba kir Ize tbe go vi} pri mio je ju~er u Sarajevu u opro{tajnu posjetu ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini Vefahana Ocaka. ^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi} je ovom prilikom zahvalio za izra`eni li~ni anga`man ambasadora Vefahana Ocaka u razvoju prijateljskih odnosa izme|u Bosne i Hercegovine i Republike Turske, te mu za`elio svaki uspjeh u nastavku karijere, saop}eno je iz kabineta ~lana Predsjedni{tva Bakira Izetbegovi}a.

DOGA\AJI

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
U Sarajevu i OHR-u sjede glavni prekr{ioci Dejtonskog sporazuma. Zbog njihovog pona{anja odavno razmi{ljamo o otvaranju predstavni{tva RS-a u Sarajevu i od toga ne}emo odustati

Komemorativna sjednica u povodu smrti tu`iteljice Mili}

Bila je pravi profesionalac


Ve}ina prijatelja i kolega tu`iteljice Mili}, koji su ju~er prisustvovali komemoraciji, nije mogla sakriti suze prilikom nabrajanja njenih ljudskih i profesionalnih vrlina
Porodica, prijatelji, kolege iz pravosudnih i policijskih institucija Federacije BiH i Tuzlanskog kantona ju~er su se na komemorativnoj sjednici, uprili~enoj u velikoj sudnici Kantonalnog suda u Tuzli, oprostili od iznenada preminule tu`iteljice Dijane Mili}. Sjednicu je organizovalo Tu`ila{tvo TK-a, u kojem je tu`iteljica Mili} radila od 2003. godine. U ime te institucije skupu se obratio glavni tu`ilac [esenam ]osi}. onalac me|u tu`iocima, a posebnonagla{avamnajboljioperativac. Ona je bila na terenu 24 sata. Dijana je, bez dileme, `ivjela u tu`ila{tvu. Od nje su u~ili i stariji tu`ioci, jer je bila koncizna, jasna i precizna ka, zao nam je Ali}, a potom se osvrnuo i na svojevrsniprogonDijane Mili}, aktuelan otkako je otvorila istragu u predmetu poznatom kao seks-afera na tuzlanskom odjelu Pravnog fakulteta u Sarajevu . Mnoge njene istrage su zaboljele puno ljudi, jer je ona jedina imala snage da pokrene neke istrage za koje drugi nisu imali snage. To je dijelom uticalo na njeno lo{e zdravstveno stanje. Ona je svaku istragu do`ivljavala emotivno. Radila je istragesrcem i du{om. Ne znam da li je imala nekih neprijatnosti u porodi~nom i privatnom `ivotu, ali da su nju istrage, koje je radila 24 sata, morale poga|ati to je ~injenica za, klju~io je advokat Ali}.

Milorad Dodik, predsjednik RS-a

DOBAR

LO[

ZAO

24 sata na terenu
- Dijana je bila jedna od onih koji vas ne mogu ostaviti ravnodu{nim. Svako od nas sa sobom nosi i nosi}e svoje susrete i vrijeme provedeno s njom, kazao je glavni tu`ilac ]osi}, nabrajaju}i potom osobine koje su krasile tu`iteljicu Mili}: Vrijedna, marljiva, posve}ena, ponekad o{tra i tvrdoglava, borac, osoba koja je davala i unosila sebe u sve {to je radila . Ve}ina prijatelja i kolega tu`iteljice Mili}, koji su ju~er prisustvovali komemoraciji, nisu mogli sakriti suze prilikom nabrajanja njenih ljudskih i profesionalnih vrlina. Posebno je bilo te{ko kolegama, poput advokata Damira Ali}a, koji je, po vlastitom priznanju, godinama u~io od najbolje tu`iteljice. Zadnje tri godine sjedio sam sa Dijanom u istoj kancelariji i od nje sam u~io tu`ila~ki posao, sve dok nisam oti{ao u advokaturu. S Dijanom se znam od ro|enja, jer su na{i roditelji zajedno radili u sudu. Ona je definitivno bila najbolji profesi-

THOMAS COUNTRYMAN
Iskusni je ameri~ki diplomat, dodu{e, upozorio kako danas Bosna i Hercegovina nije, na`alost, ni{ta bli`a Europskoj uniji negoli prije ~etiri godine. No, usprkos ovoj poraznoj konstataciji, tje{i Countrymanova poruka Dodiku kako je BiH postojala i prije Daytona, a postoji, evo, i danas. I postojat }e!

JOVAN DIVJAK
I be~ki dnevnik Jovana Divjaka, {to ga je Oslobo|enje po~elo od ju~er objavljivati, pokazuje svu veli~inu ovoga na{ega ~asnika. U njegovoj ko`i malo tko bi se s toliko dostojanstva, ~ak i samoironije su~elio s jednom delikatnom `ivotnom situacijom. Mo`da je pateti~no, ali dvije rije~i sve obja{njavaju - ~asnik i d`entlmen.

NIKOLA KRISTI]
Predsjednik hrvatskog Transparency Internationala, govore}i iz hrvatske perspektive o korupciji, zapravo je ispri~ao i na{u pri~u. I u nas, naime, "obi~ni" gra|ani najkorumpiranijim segmentima dru{tva dr`e politi~ke stranke i politi~are. Samo {to u Hrvatskoj krivce uveliko hapse.

Porodica preminule tu`iteljice Dijane Mili} ju~er nije `eljela davati izjave. Tek je Dijanina majka Haza, prije po~etka komemoracije, zamolila okupljene, istina malobrojne, novinare da izvje{tavaju profesionalno, uz napomenu da porodice mnogo pate kada se pi{e o `ivotu i radu osoba koje obna{aju javne funkcije. Zamolila bih prisutne da pomen ne daju u Avaz. Avaz i FTV su je dotjerali do toga, kazala je majka preminule tu`iteljice. Na forumima tuzlanskih portala, pored ova dva medija, osude idu i na ra~un ~elnika Tu`ila{tva.

Molba novinarima

Danas sahrana
Komemorativnoj sjednici su prisustvovali skoro svi tu`ioci u Tu`ila{tvu TK-a, advokati sa podru~ja TK-a, sudije Kantonalnog i lokalnih sudova, ministar unustra{njih poslova TKa Bego Guti}, te predstavnici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a (VSTV) i federalnog Tu`ila{tva. Dijana Mili} je preminula u ~etvrtak, u 44. godini `ivota. Posljednji ispra}aj obavi}e se danas u 17 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a ukop je na mezarju Bukov~i}.
A. [E]KANOVI]

VIJEST U OBJEKTIVU
Godi{njica SDA
Polaganjem cvije}a na spomenobilje`ja na {etali{tu Slana Banja ju~er je u Tuzli po~elo obilje`avanje 21. godi{njice osnivanja Op}inskog odbora Stranke demokratske akcije (OO SDA). Predstavnici SDA polo`ili su cvije}e na spomenike borcima poginulim u Drugom svjetskom ratu, te {ehidima i palim borcima u ratu od 1992. do 1995. godine. Nakon toga je polo`eno cvije}e i na Kapiji, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine ubijena 71 mlada osoba. Centralni dio ju~era{njeg obilje`avanja bila je sve~ana sjedniA.[e. ca, te zajedni~ki iftar.

Foto: Almir [E]KANOVI]

SLOBODAN POPOVI]
SDP-ov poslanik u NSRS-u ukazao je na, uz ine, diskriminaciju u {kolama. Naime, u boljem dijelu Bosne i Hercegovine jezici kojim govore Bo{njaci i Hrvati se ne smiju ni spomenuti. A to je jo{, za svaki slu~aj, stavljeno crno na bijelo u Zakon o osnovnom obrazovanju. Ustavu BiH - usprkos.

VIJEST U

BROJU

posto mladih ostalo bi u BiH nakon zavr{etka {kolovanja, pokazalo je istra`ivanje portala Posao.ba

78

OSLOBO\ENJE subota, 6. august 2011. godine

INTERVJU

Josip Muselimovi}, odvjetnik

Dijana Mili} je gurnuta u smrt


Jednostavno nije izdr`ala jer je na ovakav na~in bila optu`ena, jer je ostala sama i bez za{tite, jer su je tu`ile njene kolege tu`itelji i zato {to je bila suspendirana zbog onoga protiv ~ega se cijeloga `ivota borila amorala, korupcije i kriminala
Razgovarao: Jurica GUDELJ

Josip Muselimovi}, odvjetnik tu`iteljice @upanijskog tu`iteljstva Tuzla Dijane Mili}, koja je preminula u 44. godini u Tuzli,za Oslobo|enje ka`e kako je pokojna tu`iteljica preminula od dru{tvene nepravde. Je li Dijana Mili} bila kriva za djela koja joj se stavljaju na teret? - Kolegicu Dijanu Mili} sam upoznao prije 20 godina i sudjelovao sam u ozbiljnim procesima u kojima se ona pojavljivala u ulozi sutkinje. U posljednje, pak, vrijeme susretali smo se i u predmetima u kojima je ona bila u ulozi tu`itelja. Dojma sam, a taj dojam dijele i moje kolege odvjetnici, da se radilo o jednoj vrlo stru~noj i odgovornoj, profesionalno opredijeljenoj tu`iteljici. Prije nekoliko mjeseci, u travnju, imao sam telefonski poziv u uredu. Ona se predstavila kao Dijana Mili}, no nisam odmah shvatio o komu se radi. Mislio sam kako se radi o stranci, a ne kolegici tu`iteljici. Kazala mi je kako ima odre|enih problema i onda sam shvatio o komu je rije~. Do{la je nakon toga u moj ured i molila me da budem njen branitelj u spornom predmetu. Prihvatio sam njenu obranu i upoznao se s predmetom. Ostao sam zapanjen kad sam pro~itao optu`nicu. Tako|er, bio sam iznena|en i ~injenicom da je takva optu`nica potvr|ena, a potom i rje{enjem kojim je Dijana Mili} bila suspendirana do okon~anja postupka. Najvi{e me, pak, za~udilo s kojom lako}om su odbijeni moji prigovori na optu`nicu, a odbijena je i `alba na rje{enje o suspenziji. No, {to je, tu je. Mi smo 30. lipnja bili na Op}inskom sudu u Zenici i tada smo se trebali izjasniti o njenoj krivnji. Na{ stav je bio odlu~an - nema krivnje! U tim njenim radnjama apsolutno nema kaznenoga djela. No, tada sam stekao dojam da je Dijana Mili} posustala, da je potpuno slomljena osoba. Vidio sam da se vrlo te{ko uspinjala uz stepenice Op}inskoga suda Zenica. Me|utim, bez obzira na to {to sam bio svjedok njene tjelesne onemo}alosti, nisam vjerovao kako }e se sve ovako tragi~no zavr{i-

ti. Znao sam da ne uzima hranu i da ne spava. @alila mi se na sve te probleme. Nakon tog 30. lipnja bili smo redovito u kontaktu. Hrabrio sam ju, me|utim, o~ito to nijebilodovoljno. Ova pri~a je Dijanu Mili} zaista bacila u agoniju. Oti{la je u bolnicu gdje je pala u komu i iz te kome se vi{e nije probudila.

Svjedokinja s moralnog dna


Kazali ste kako je Dijana Mili} preminula od nepravde. - Gledajte, ona je godinama sustavno radila na aferi koja je tresla Tuzlu, ne samo Tuzlu nego i cijelu dr`avu. Kad je korak po korak sama sve to dovela do kraja, postala je optu`ena. Najzanimljivije i najtragi~nije je da je cjelokupan kazneni postupak koji je

javnog informiranja sustavno ne po{tuje presumpcija nevinosti. Dovoljno je da netko podnese prijavu i da netko iz nekih drugih interesa to sazna, pa da sutra budete prokazani kao kriminalac, lopov, preljubnik, zlo~inac, pripadnik zlo~ina~ke organizacije. [to nam slu~aj Dijane Mili} govori o stanju u bh. pravosu|u? - Ova smrt podmuklo odzvanja i tra`i odgovore na puno pitanja, posebice odgovore o stanju u na{em pravosu|u. Rekao sam da, kao odvjetnik s dugogodi{njim iskustvom, nisam mogao vjerovati da bi Dijana Mili} mogla biti optu`ena na temelju takvih iskaza. Isto tako nisam mogao vjerovati da bi ista ta optu`nica mogla biti i pot-

Politi~ka atmosfera je odvratna


Kako gledate na cjelokupnu politi~ku situaciju u zemlji? - Politi~ka atmosfera u BiH je postala toliko odvratna da je ~ovjek najradije ne bi ni pratio. Naravno, kad bi to bilo mogu}e. Na~in na koji se formira vlast, kao i na~in na koji se `eli kazati kako je sve to po zakonu i ustavu je skoro pa tragi~an. Ljudi koji meritorno odlu~uju, prvenstveno predstavnici me|unarodne zajednice, moraju dobro razmisliti i analizirati u~inke svojih postupaka. Osobno smatram kako su njihovi potezi tragi~ni. vo|en protiv Dijane Mili} zasnovan na iskazu jedne osobe koja je na prvim stepenicama svoga `ivotnoga puta posrnula i kojoj ~ast, rije~ i moral, zna~e tek nekoliko bilo kakvih nov~anica. Nisam mogao vjerovati da optu`nica mo`e krenuti s takvim dokazima. Ipak, to se dogodilo. Dijana Mili} jednostavno nije izdr`ala jer je na ovakav na~in bila optu`ena, jer je ostala sama i bez za{tite, jer su je tu`ile njene kolege tu`itelji i zato {to je bila suspendirana zbog onoga protiv ~ega se cijeloga `ivota borila amorala, korupcije i kriminala. Kada sve to tako pogledate, onda je ona zaista i umrla od jedne dru{tvene nepravde. Ima tu jo{ jedan vrlo zanimljiv problem, koji nije vezan samo za Dijanu Mili}. Rije~ je o tome {to se u na{oj dr`avi i dru{tvu u sredstvima vr|ena od nadle`noga suda. Glavna rasprava se trebala odr`ati 25. kolovoza. Mi, pak, tada ne}emo i}i na Op}inski sud u Zenicu, nego }emo sutra (razgovor vo|en u petak op. a) u Tuzlu na sahranu na{e kolegice. Komu je u interesu da se tu`itelji diskreditiraju na ovakav na~in? - Vjerojatno su tu postojale odre|ene interesne skupine, no nikada tu`iteljstvo ne smije podle}i pritiscima interesnih skupina. Zakon i zakonitost se moraju dobro odmjeriti. Nema nikakve dvojbe da Dijana Mili} nije po~inila ono {to joj se stavljalo na teret. Naprotiv, da je i po~inila ono za {to ju se tereti, to nije kazneno djelo. Njoj se zamjeralo da je zloupotrijebila svoj polo`aj i nagovorila svjedokinju da ka`e ne{to. Svjedokinja je to i kazala i na temelju tog iskaza su

optu`eni bili pravomo}no osu|eni. Dakle, ona je savjesnim radom od jedne osobe dobila ono {to je nju kao tu`iteljicu zanimalo. Optu`ila je organizatore prostitucije i oni su pravomo}no osu|eni. Ako se, kolokvijalno re~eno, ovakve stvarimontirajutu`iteljima, kakoonda da obi~an gra|anin BiH ima povjerenje u pravosu|e na{e zemlje? - Ovo je zaista vrlo te`ak udarac za na{ pravosudni sustav. To nam sugerira da je u BiH sve mogu}e? - To nam sugerira vrlo ozbiljno pitanje gdje se u ovom ~asu nalazi na{ pravosudni sistem?!

Kako padaju predmeti?!


S druge strane, vidimo i kako se vode sudski procesi protiv vode}ih politi~ara u zemlji. Naj~e{}e se takvi procesi vode dugo vremena i na kraju tu`iteljstva odustaju od optu`nica. Zbog ~ega? - Prema izmjenama na{eg kaznenoga zakonodavstva, obrana nema mogu}nosti sudjelovanja u istra`nom postupku. Tu`itelj koji pokre}e istragu imaju svoju viziju vo|enja postupka i on istragu provodi na najbolji mogu}i na~in u namjeri da doka`e ono za {to smatra da je istina. Stvari, pak, poprimaju sasvim druga~iji oblik kada se u proces uklju~i obrana. Zbog toga je u ovoj zemlji palo nekoliko vrlo ozbiljnih predmeta. Nekada je obrana aktivno sudjelovala u istra`nome postupku i imala je mogu}nost ulaganja `albe na provo|enje istrage. Imala je i mogu}nost predlaganja dokaza obrane i kontrole istra`noga postupka. Onda i nije moglo biti ovako velikih odstupanja u dokaznom postupku.

TAKORE]I... NEMAR
Udru`enje roditelja te{ko bolesne djece u BiH je u akciji Prijavi svog pedijatra, ~iji je cilj pobolj{ati rad pedijatrijske slu`be upozoravanjem na postoje}e propuste koje bi pedijatrijska slu`ba trebala korigirati, od primljenih prijava izdvojilo njih osam koje smatra osnovanim. Pomenutih osam prijava odnose se na povr{an pregled bebe prije odobravanja vakcinacije, kao i na povr{an pregled bebe nakon primanja vakcine. Pedijatri nisu prijavljeni po imenu, ve} su prijavljeni domovi zdravlja u kojima su bebe primale vakcine.

DOGA\AJI

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Podrinjci ponovo na udaru

Tridesetak optu`nica protiv biv{ih boraca?!


Inzkova podr{ka Sarajevu
Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Va lentin Inzko podr`ao je kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine uputiv{i pismo podr{ke Jerzyu Buzeku, predsjedniku Evropskog parlamenta, Joseu Manuelu Barrosu, predsjedniku Evropske komisije, Androullu Vassiliou, Evropskom komesaru za obrazovanje, kulturu, multilingvalizam i mlade, Mercedes Bresso, predsjednici Komiteta regija u Evropskom parlamentu, Doris Pack, predsjednici Komiteta za obrazovanje i kulturu u Evropskom parlamentu, Bronislawu Koworowskom, predsjedniku Poljske, Hermanu van Rampiju, predsjedniku Evropskog vije}a i Aliji Behmenu, gradona~elniku Sa ra jeva. Izbor Sarajeva je pravi izbor i to je prava odluka koju Evropa treba donijeti. Ja vas pozivam da uradite sve {to je u va{oj mo}i da podr`ite ovu kandidaturu , istakao je Inzko.

Faruk [ahovi}, predsjednik JOB-a Tuzlanskog kantona, ka`e da se u bijeljinskom Tu`ila{tvu vode istrage protiv 500 demobilisanih boraca ARBiH
Okru`no Tu`ila{tvo u Bijeljini, saznajemo u Koordinaciji bora~kih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona, u narednih nekoliko mjeseci bi trebalo podi}i optu`nice protiv 30-ak biv{ih boraca Armije BiH, uglavnom Podrinjaca. Podsjetimo, 19. jula ove godine, pred Okru`nim sudom u Bijeljini izre~ena je sedmogodi{nja kazna zatvora Ra ma da nu Der vi {e vi}u iz Srebrenice zbog navodnog ratnog zlo~ina po~injenog krajem maja 1992. godine. Tako|er, u toku je su|enje Srebreni~anima Husi Salihovi}u i Ibri Jakubovi}u, koji se terete za navodni ratni zlo~in po~injen u sre bre ni~kom kraju. dna~ili zlo~ini u ovom kraju. Meni je `ao svakoga. @ao mi je i generala (Divjaka op. a). Ali kada su oni u pitanju, cijela dr`ava se digne na noge. Me|utim, svi zaboravljaju obi~nog borca. Mi smo pomogli Izetu Smaji}u, koji je oslobo|en optu`be za Br~ansku Maltu. Pomogli smo i Ramadanu Dervi{evi}u i jo{ jednom borcu iz Br~kog. Problem je {to dr`ava {uti. Na njih sam najvi{e kivan kazao , nam je [ahovi}.

Spiskovi
Aljo Bo{njakovi}: Optu`nice su gluposti Faruk [ahovi}: Poku{aj izjedna~avanja zlo~ina

Glavna meta
Mi nemamo imena ljudi protiv kojih }e biti podignute optu`nice, ali znamo da }e sto posto biti procesuirani. Ove optu`nice su gluposti. Katastrofa. U slu~aju Dervi{evi}a glavni svjedok je brat ubijenog, pa to nema nigdje. Ali, njihov cilj je izjedna~avanje krivice, pa su zbog toga Podrinjci glavna meta kazao nam , je Aljo Bo{njakovi}, predsjednik Koordinacije, dodaju}i

Sutra izbor na~elnika Travnika


Prijevremeni izbori za na~elnika Op}ine Travnik bit }e odr`ani sutra. Izborna {utnja po~inje danas u sedam sati i traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno do sutra do 19 sati, saop}eno je ju~er iz Centralne izborne komisije BiH. Na glasa~kom listi}u na}i }e se imena dva kandidata za na~elnika i to: Admir Had`ie mri} (SDA) i Admir Ar na utovi} (SDP). Za potrebe izbora formirano je 66 bira~kih mjesta i tri mobilna tima, a pravo glasa ima ukupno 44.336 bira~a, saop}eno je iz Ureda za informiranje CIK-a BiH.

Kako nam je ispri~ao Faruk [ahovi}, on posljednjih godina ne putuje u susjedne zemlje, jer strahuje od mogu}eg hap{enja. Iako je tokom rata, kako ka`e, ~estito i ponosno branio Bosnu i Hercegovinu, on posljednje ~etiri godine, kada putuje na ljetovanje u Neum, zaobilazi i granicu sa Hrvatskom, te putuje preko Svitave. da je za slu~aj Ramadana Dervi{evi}a ~uo tek prije nekoliko dana, kada je u Oslobo|enju objavljen tekst o presudi. Faruk [ahovi}, predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Tuzlanskog kantona, u izjavi za na{ list je kazao da se u bijeljinskom Tu`ila{tvu vode istrage protiv 500 demobilisanih boraca. I on smatra da se svjesno procesuiraju podrinjski borci kako bi se izje-

Preko Svitave do Neuma

On isti~e da spiskovi koji se posljednjih mjeseci plasiraju u javnost, a na kojima se nalaze imena nekoliko hiljada biv{ih boraca Armije BiH, predstavljaju ogroman problem, jer borci stalno strahuju od hap{enja. Ljudi ho}e da posjete Podrinje, da posjete mezare njihovih najmilijih. Te{ko im padaju optu`nice. Me|utim, uprkos svemu, svi borci obavezno dolaze 11. jula u Poto~are kazao , nam je [ahovi}, dodaju}i da borci nemaju ni{ta protiv istraga i su|enja, ali pod uslovom da se svi slu~ajevi prebace u Tu`ila{tvo i Sud Bosne i Hercegovine. S. KARI]

Kupusovi} uputio prijavu RAK-u

Podmetanja BNTV
Po{tovani, 4. 8. 2011. BN televizija je u ve~ernjim satima (negdje oko 21 sat) emitirala tobo`e dokumentarni film pod naslovom Zlo~ini nad Srbima koji je imao namjeru da progovori o zlo~inima nad Srbima od Kosovske bitke do Oluje. Moram re}i da nikada ne{to u`asnije, politikantskije, ksenofobi~nije, uz gomile la`i, falsifikata i pomahnitale mr`nje prema svemu {to nije srpsko, nisam vidio u svom `ivotu, pi{e u prijavi koju je Regulatornoj agenciji za komunikacije uputio reditelj Sulejman Kupusovi}. - Gledao sam najgrozomornije Gebelsove pogroma{ke uratke, gledao sam dokumentarce iz kuhinje Crvenih Kmera, ali ovakav pseudo autorski dokumentarizam koji tre{ti od nacionalizma i fa{izma, od najgnusnijih la`i i podmetanja, bez ijedne jedine opaske o postojanju historijskih dokumenata i me|unarodnih sudova koji su ustanovili i neku druga~iju istinu, bez ijedne rije~i da je bar bilo zlo~ina na svim stranama i sli~nih uravnilovki mo`e nastati samo kao najcrnja monstruo, zna kolja~ka propaganda kakva je iznjedrila Dra`e, Paveli}e, Mladi}e, Artukovi}e... do onog nesretnog Norve`anina koji je upravo motiv za svoj gnusni zlo~in na{ao u djelima ovakve patolo{ke ksenofobije, stoji u prijavi. Zahtijevam od RAKa da najozbiljnije problematizira ovaj te{ki incident, pogotovo u svjetlu stalnih upozorenja vode}ih svjetskih dr`avnika o obnavljanju govora mr`nje i nacionalisti~ke ostra{}enosti u BiH, pogotovo u manjem entitetu. Za{to onda slu`i skupi Ha{ki tribunal i gomile dokaza i presuda ako }e jedna provincijalna turbo-folk televizija otvoreno potpaljivati mr`nje, pozivati krv i nove zlo~ine?, ka`e Kupusovi}.

Komemoracija Bo{njacima iz jame Hrastova glavica

Pritvor Sinanovi}ima
Sud BiH je bra}i Sinanu (42) i Fuadu Sinanovi}u (38), osumnji~enim za terorizam, odnosno slanje paketa sa ru~nom bombom predsjednici Suda BiH Medd`idi Kreso, odredio jednomjese~ni pritvor koji mo`e trajati do 2. septembra. Sud je nakon razmatranja dokaza utvrdio da postoji osnovana sumnja da su Sinanovi}i po~inili krivi~no djelo koje im se stavlja na teret. Pritvor im je odre|en zbog bojazni da bi pu{tanjem na slobodu mogli ponoviti krivi~no djelo, kao i da bi pu{tanje na slobodu osumnji~enih rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnog reda i sigurnosti gra|ana. Dk. O.

Do sada identifikovano 115 `rtava


Porodice ubijenih, njihovi prijatelji i biv{i logora{i prijedorskih ratnih logora ju~er su u selu Podvida~a, op}ina Sanski Most, kod jame Hrastova glavica obilje`ili 19 godina od stradanja 124 prijedorska Bo{njaka. Oni su 5. augusta 1992. godine izvedeni iz logora Keraterm i Omarska i trebali su biti razmijenjeni u Bosanskom Petrovcu, a po{to razmjena nije uspjela, na povratku je izvr{ena njihova egzekucija bacanjem u jamu Hrastova glavica. Posmrtni ostaci svirepo ubijenih logora{a, me|u kojima i ljekara, specijaliste za uho, grlo i nos Esada Sadikovi}a, prona|eni su 1999. godine, ~ija je identifikacija trajala vi{e godina, a do danas je identifikovano 115 `rtava.

OSLOBO\ENJE subota, 6. august 2011. godine

DOGA\AJI

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (ll)

VIJESTI

Sarajevo je u groznici
Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, petak je, 4. mart 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

Reisova hutba
Reisu-l-ulema Mustafa Ceri} ju~er je u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu imamio d`uma-namaz i odr`ao prvu ramazansku hutbu. U ovom mubarek-mjesecu ramazanu `elim podsjetiti na fazilete posta, kao na~ina da pobijedimo strasti stomaka i da lije~imo bolesti kojima je stomak `ari{te. Post ili glad ~isti du{u od tjelesnog otpada i osvjetljava um u mraku bezumlja. Post nas pribli`ava Stvoritelju i otvara nam put da ~ujemo i osjetimo Njegovu prisutnost u svemu {to postoji. U iskrenom postu ~ovjek osjeti slast Allahove milosti, koja se ne mo`e opisati, ve} samo do`ivjeti i to samo u ibadetu posta. Svakako, jedna od najva`nijih svrha posta, tj. dobrovoljne gladi, jeste osje}aj prema drugom ~ovjeku, osje}aj prema gladnom i iznemoglom ma ko bio i ma gdje bio kazao je, po, red ostalog, reis Ceri}.

Oko 7 sati budi me o{tar zvuk metalnih vrata, a policajac zove na kupanje; u kupatilu je ve} njih sedmorica, goli kao od majke ro|eni. Naravno, moj pimpek je najmanji, posebno otkako mi je oktobra 2009. dr. Aganovi} operisao prostatu! Sam se sebi smejem i vodim ra~una da se ne sagnem za sapun da mi ne nastrada zadnjica! To je dobar stari vic iz vremena slu`enja vojnog roka. Razumeo sam policajca kada mi je rekao: Doktor! Detaljan pregled - pritisak 160/80, {e}er 14,1 (nikada ovako visok!), te`ina 90 kg; daje mi Lopril za pritisak i ka`e: Dijeta! U sobi, gde su i dalje veoma znati`eljni, ~eka me pola okrajka crnog hleba (nikada crnjeg nisam video!) - to je, verovatno, na~in da smanjim {e}er u krvi. Ba{ sam zlo~est...

Skrivam suze
Dalji sled doga|aja: vode me u prizemlje, gde me ponovno slikaju, kao {to me slikao Irfan Red`ovi} za Graciju! Dozvoljavaju mi da iz kofera i ta{ne uzmem ono {to mi je neophodno, daju mi potvrdu za ostavljene stvari (ne daju mi mobitel!). Jedan mladi ~ovek, ka`e da je Beogra|anin, radi u magacinu, daje mi, shvatam da nije obavezan, ~arape, donji ve{, Da li Vam treba d`emper? Nisam ga uzeo i eto me ponovno u zatvorskoj sobi gde sam sme{ten. Brijem se, kad na vratima policajka strogog pogleda i stava, rukom me poziva da je sledim. Prolazimo hodnicima izme|u kojih su `elezne re{etke, silazimo stepenicama, ni broja im nisam zapamtio. Gde me vodi{? mislim se, ali sam , potpuno miran. Sme{ta me u manju prostoriju (1,5 m x 1,5 m) sa tri fotelje. ^ekam, a ne znam ni {ta, ni koga! Kad, eto ti gospodina ambasadora Harisa Hrleta, sa jo{ trojicom, to su njegovi saradnici Asim Penava, Ante Zubac, Mithad Durak. Kako ste spavali?; Kako se ose}ate?; Da li ste sami u sobi?; Da

li vam treba ne{to? - plju{te pitanja. Naravno, odgovaram da mi, zaista, ni{ta ne treba. [alim se, pri~am viceve, pa i onaj Ka`e Mujo Sulji: Zna{ li da sutra Dodik dolazi u Sarajevo? Pa {ta, nisam ti ja Gavrilo Princip! Sarajevo je u groznici zaklju~ujem iz onoga {to se moji gosti utrkuju da mi ispucaju. Na Sarajevo-x.com tri hiljade javljanja! Ljudi pred austrijskom ambasadom! Naviru emocije, unutra{nje suze; skrivam suze. Ka`em da to nije na~in re{enja problema postoje dr`avni organi da re{e ovaj slu~aj. Ka`u mi da Ejup Gani} zamera {to nisu preduzete mere posle njegovog iskustva. Damir Arnaut iz Australije nudi pomo}, engleski sudija koji je vodio proces za Dobrovolja~ku nudi pomo}. Gospodinu ambasadoru preporu~ujem da razgovara sa tu`iocem Miloradom Bara{inom. Opet uzimam stvar u ruke, pri~am viceve, {alim se, `elim da ih uverim da sam jak kao zemljica Bosna. Svaka vam ~ast, generale! re~e Ante. Odo{e, uveravaju}i me da }e sve biti u redu. Idu do tu`ioca da mu uru~e neki dokazni materijal. Po`eleh im sre}u (!), a ja se ponovno na|oh u sobi... Na obli`njoj katedrali otkucalo je tri ~etvrti, zna~i sada je 9.45 sati. Ju~e, u ovo vreme, nas petero u Udru`enju Obrazovanje gradi BiH vr{ili smo analizu mese~nog plana rada i utvr|ivali zadatke za mart 2011. To Safija, Mersiha, Meho, Edo i ja radimo svakog meseca. Sada, ube|en sam, zabrinuti za moju sudbinu, kuju plan kako da mi se pomogne. Govorili su mi mnogo puta da ne izazivam sudbinu. Ne mislim da je tvrdoglavost kvalitet, ali to ne mogu kontrolisati. Pomalo se upoznajem sa starosediocima. Jedan je Slovak, drugi Rumun, dvojica Bugara, jedan crnac, ne znam odakle je. Komentari{u kako je veoma lo{e stanje u Sofiji, jedan od Rumuna tvrdi da je jo{ gore u Bukure{tu. Interesuju se ko sam penzioner! A {to ste ovde? (to se razumem sa Slovakom) Ne znam, pu-

tovao sam za Bolonju, pa me zadr`ali. Pred 11 sati pojavila se na vratima policajka koja mi je na francuskom jeziku rekla da pokupim sve svoje stvari i posle ru~ka idem negde. Gde, zbog ~ega ne mogu da naga|am! Za ru~ak nam dele raviole i ~orbu od so~iva. Sedim za stolom sa petoricom, crnac jede za stolicom, nisu ga primili za sto! Ne verujem u rasizam, a tu je preda mnom u najru`nijem obliku! Ko to i gde govori o ljudskim pravima? To je samo obi~na floskula i ni{ta vi{e. Kakva ose}anja u sebi nose ovaj Slovak, Rumun i Bugarin, a oni su u Evropskoj uniji!? Negde je oko podneva, preseljen sam u novu prostoriju. Pitam se - zbog ~ega? Ali, i ne pitam se svejedno mi je. U ovoj prostoriji sa oko 10 m2 sada smo nas trojica Poljak i jedan Nigerijac. Eno ga, ne{to pevu{i. Uklju~en je TV, mislim da ima 8 kanala, naravno, samo na nema~kom jeziku. Raspremio sam stvari, prilegao da se odmorim...

Todorovi} na uslovnoj slobodi


Vaso Todorovi}, koji je osu|en na {est godina zatvora zbog zlo~ina u Srebrenici, bi}e uslovno pu{ten na slobodu, potvr|eno je u Sudu BiH. Kako je navedeno, rje{enjem Komisije za uslovni otpust BiH, Todorovi} }e od 1. septembra biti na uslovnoj slobodi, prenosi Balkanska istra`iva~ka mre`a. U oktobru 2008. Todorovi} je progla{en krivim za zlo~in protiv ~ovje~nosti zbog pomaganja u ubistvima, deportaciji i prisilnom preseljenju bo{nja~kog stanovni{tva s podru~ja Srebrenice u julu 1995. godine. On je sa Tu`ila{tvom BiH prethodno postigao sporazum o priznanju krivice, koji je Sud prihvatio.

Raspad Jugoslavije
Opet bu~no otvaranje vrata. Vode me do sutkinje istra`nog suda. Ho}e da obavi istra`ni razgovor. Tra`im advokata, branioca. Prevodilac je Milica Stojanovi}. Majke mu, odakle Srbi na sve strane planete?, pitam se. Dobio sam zapisnik iz koga saznajem da }u biti u istra`nom pritvoru do 14. marta, u kom periodu }e tu`ilac odlu~iti o postupku osloba|aju}a presuda ili sudski postupak po zahtevu Tu`ila{tva Republike Srbije. Nadam se da }e moji, na{i, imati dovoljno dokumenata da ospore njihov zahtev. In{allah, kako se to ~esto upotrebljava u dnevnom re~niku Bo{njaka... Nosim potpisani zapisnik razgovora sa austrijskom sutkinjom, u kome pi{e da sam je zamolio da pogleda 5 ili 6 nastavaka BBC serije Raspad Jugoslavije. Mo`da }e joj to dati ideju za pozitivnu odluku! Nadati se! Svi oko mene u `ivotu govore nada umire poslednja!

Sutra...
Behmen s ambasadorom Hasanovom

...~itam Dane

Potpuno smiren posle tridesetominutnog razgovora sa sutkinjom, ~itam Dane. I, gle ~uda, uz mnoge tekstove nailazim na tekst [ta ako Berlin ne uspije, pisan rukom ambasadora Harisa Hrleta!

PDP: Prazne parole SNSD-a


PDP smatra da nastavak napada SNSD-a na opoziciju, a posebno na PDP, pokazuje da SNSD nema rje{enja za prazne fondove, nezadovoljne radnike, borce i penzionere i zato po ku {a va da odvu~e pa`nju pra znim nacionalisti~kim parolama i etiketiranjem opozicije. Povodom naj no vi jih op tu`bi li de ra SNSD-a Milorada Dodika, PDP podsje}a javnost da su po sla ni ci SNSD-a podr`ali uvo|enje PDV-a i osnivanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Glasanjem za reforme u fiskalnom sistemu, SNSD-ovo kritikovanje drugih partija koje su tako|er podr`ale ovaj zakon je besmisleno i licemjerno, navodi PDP.

Pobratimske veze Sarajeva i Bakua


Gra do na~el nik Sa ra je va Ali ja Be hmen sa za mje ni kom Mi ro sla vom @iva no vi}em i sekretarom Gradske upra ve Mi lo ra dom Ko jo vi}em pri mio je El da ra Ha sa no va, am ba sa do ra Azer bejd`ana u BiH. U znak pobra tim skih ve za izme|u glavnih gradova BiH i Azerbejd`ana, na ini ci ja ti vu Am ba sa de ove ze mlje, obnavlja se Ulica grada Bakua na Do bri nji. Ta ko|er, ima ju u pla nu da iz gra de i park za dje cu i sta ri je u Sa ra je vu, ko ji bi pred stav ljao sim bol pri ja telj stva dvi ju zemalja. Hasanov je pozvao Be hme na da kra jem ove ili po~et kom na re dne go di ne po sje ti Ba ku.

OGLASI

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
S. E. iz Sarajeva ostala je prekju~er bez zlatnog lan~i}a u sarajevskoj Ulici Alipa{ina, op}ina Centar, kada joj ga je nepoznati razbojnik strgnuo s vrata i pobjegao. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policijski slu`benici rade na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, identifikaciji pronalasku izvr{ioca.

Ukraden zlatni lan~i}

Uhap{en zbog provale u automobil

Pripadnici Tre}e policijske uprave uhapsili su prekju~er B. K. (27) iz Sarajeva zbog sumnje da je u utorak u Ulici D`emala Bijedi}a, op}ina Novi Grad sa H. V. iz Sarajeva provalio u VW tiguan. O ovom doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a nad B. K. je zavedena kriminalisti~ka obrada i protiv njega }e biti preduzete zakonom predvi|ene mjere.

Rodoskrnavljenje u okolini ^elinca

Bosanska Krupa

Dvije godine seksualno

iskori{tavao k}erku
^etrdesetpetogodi{nji S. T. iz okoline ^elinca imao je seksualne odnose sa 16-godi{njom k}erkom
^etrdesetpetogodi{nji S. T. iz okoline ^elinca uhap{en je u ~etvrtak zbog sumnje da je u protekle dvije godine imao seksualne odnose sa 16-godi{njom k}erkom. Prilikom hap{enja policija je u ku}i S. T. prona{la oru`je. CJB Banja Luka, isti dan nakon hap{enja je uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom dje lu ro dos krna vljenja i posjedovanje oru`ja S. T. pre dao Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka na dalje postupanje. Tu`ilac je nakon saslu{anja osumnji~enog zatra`io od Osnovnog suda Kotor Varo{ da se S. T. odredi pritvor, {to je de`urni sudija ju~er i uradio. Nezvani~no se moglo ~uti da se radi o siroma{noj porodici, u kojoj su naru{eni porodi~ni odnosi. Kom{ije ovog 45-go di{ nja ka ne ri jet ko vi|aju da u pijanom stanju dolazi ku}i, nakon ~ega se iz ku}e ~uju sva|a i vikanje. Supruga S. T., navodno je, prema rije~ima mje{tana ^elinca i okoline, mentalno bolesna, i sa osumnji~enim ima djecu. Za ovo rodoskrnavljenje vjerovatno se jo{ dugo ne bi saznalo da se o{te}ena djevoj~ica prije izvjesnog vremena nije po`alila prijateljici iz kom{iluka, koja je nedavno do{la iz Njema~ke da u BiH provede raspust. Kada je ~ula {ta sve otac radi njenoj prijateljici, djevoj~ica je to ispri~ala svojim roditeljima, a oni su, navodno, pozvali policiju i prijavili nemoralnog kom{iju. Tokom ljekarskog pregleda na o{te}enoj djevoj~ici,navodno nisu prona|eni tragovi da je do seksualnih odnosa do{lo nasilnim putem. Iz CJB Banja Luka isti~u da je ovo jedino krivi~no djelo rodoskrnavljenja zabilje`eno tokom 2011. godine na podru~ju ovog centra.
D. P.

Stradali u slijetanju pe`oa u Unu


Ahmet Har~evi} (24) iz Jezerskog i Muharem Rami} (67) iz Bosanske Krupe su poginuli, dok je Ahmetova majka Enisa Har~evi} (46) lak{e povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se preksino} dogodila na magistralnom putu M-14 u naselju Ljusina kod Bosanske Krupe. Do nesre}e je do{lo kada je pe`o 307 francuskih registarskih tablica u kojem su se nalazili Har~evi}i i Rami}, iz za sada nepoznatih razloga, sletio s ceste u rijeku Unu. Enisa Har~evi} se uspjela spasiti izlaskom iz vozila. Dk. O.

Prijedor

Na tijelu djevoj~ice nema tragova nasilja

DJEVOJ^ICA IZ KOM[ILUKA Za ovo rodoskrnavljenje vjerovatno se jo{ dugo ne bi saznalo da se o{te}ena djevoj~ica prije izvjesnog vremena nije po`alila prijateljici iz kom{iluka, koja je nedavno do{la iz Njema~ke da u BiH provede raspust

POGINUO
voza~ mopeda
Miodrag Vukovi} (30) iz Prijedora, voza~ mopeda, poginuo je u ~etvrtak nave~er u Ulici Slavka Rodi}a u Prijedoru. Do udesa je do{lo kada je voza~ mopeda izgubio kontrolu, te se popeo na trotoar i udario pje{ake D. N. (18) i 17-godi{nju \. M. iz Prijedora, koji su stajali pored svojih bicikala, a potom pao na trotoar. Prilikom pada Vukovi} je zadobio te`e povrede, dok su pje{aci lak{e povrije|eni. Voza~ mopeda je potom prevezen u Op{tu bolnicu Prijedor, gdje je konstatovana smrt. D. P.

Tu`ila{tvo BiH

Predlo`en pritvor
krijum~arima droge
Tu`ila{tvo BiH uputilo je Sudu BiH prijedlog za odre|ivanje pritvora Hasibu Mehi}u, zvanom Lopov (41) iz Cazina, i Admiru Suba{i}u, zvanom Aki (30) iz Gora`da, od kojih su pripadniciGrani~nepolicije BiH u ~etvrtak u BosanskojKrupioduzeli 6,4 kilograma marihuane. Mehi} i Suba{i} su osumnji~eni da su ovu drogu poku{ali prenijeti preko dr`avne granice. Mjera pritvora im je predlo`ena zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati tok krivi~nogpostupka i sumnje da bi mogli ponoviti krivi~no djelo. Prijedlog za odre|ivanje mjere pritvora proslije|en je Sudu BiH. Podsje}amo, marihuanu su pripadnici GPBiH na{li u {kodi bh. registarskih oznaka u kojoj su se nalazili Mehi} i Suba{i}. Droga je bila upakovana u desetpakovanjaoblijepljenih selotejpom.
Dk. O. Marihuana oblijepljena selotejpom
Foto: GPBiH

Oduzeta marihuana
Pripadnici PS-a Bosanska Gradi{ka u mjestu Dubrave su uhapsili Armina Dedi}a (35) iz ovog mjesta nakon {to su u dvori{tu njegove ku}e prona{li tri stabljike indijske konoplje. Policija je kod Dedi}a prona{la i dva okvira za automatsku pu{ku. Dedi} je nakon kriminalisti~ke obrade pu{ten na slobodu. Protiv njega }e biti podnesen izvje{taj tu`ila{tvu. Dk. O.

10

OGLASI
POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1. DO 30. 6. 2011. godine

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

"SARAJEVSKA PIVARA" Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju piva i osvje`avaju}ih pi}a "SARAJEVSKA PIVARA" DD - adresa sjedi{ta Sarajevo, Franjeva~ka 15 - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 033/491-149, 491-148 - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik Selimovi} Hilmo, ~lanovi: Selimovi} Mujo, Bori{i} Mujesira - ~lanovi uprave Direktor Brankovi} Nazif, izvr{ni direktori Murti} Zijad, Heri} Salem, Sujold`i} Aida, Had`i} Muamer II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 2105902 po 15,00 KM i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Selimovi} Hilmo, MIMS d.o.o. dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 167.263.865 h) Teku}a sredstva 60.391.381 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 227.655.246 PASIVA f) Kapital 95.689.594 g) Upisani osnovni kapital 31.588.530 h) Dugoro~ne obaveze 80.203.440 i) Kratkoro~ne obaveze 51.762.212 j) Ukupno pasiva 227.655.246 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 30.295.381 g) Rashodi 28.922.016 h) Dobit/gubitak prije poreza 1.373.365 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 1.373.365

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

* Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton JU Osnovna {kola Vitez Vitez Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Sl. novine SBK, broj 11/01, 17/04) i ~lana 95. Pravila O[ Vitez Vitez (Vitez i Kru{~ica), te Odluke Upravnog odbora {kole, broj 01-266/11 od 4. 8. 2011. godine raspisuje se

INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA DIONI^ARSKO DRU[TVO ZENICA - Nadzorni odbor Banke Broj: 01/3-12603/11 Zenica, 29. 7. 2011. godine Na osnovu ~lana 31. j Zakona o bankama (Sl. novine FBiH, broj: 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03 i 28/03), a u skladu sa ~lanom 78. Statuta Investiciono-komercijalne banke DD Zenica, pre~i{}eni tekst, Nadzorni odbor Banke, na svojoj 1. sjednici odr`anoj 29.7.2011. godine, donio je slijede}u

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta: A) Na odre|eno vrijeme do 10. 8. 2012. godine 1. Nastavnik razredne nastave 3 izvr{ioca 2. Nastavnik engleskog jezika - 11 ~asova nastavne norme sedmi~no - 1 izvr{ilac B) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine 1. Nastavnik geografije - 13 ~asova nastavne norme sedmi~no - 1 izvr{ilac 2. Nastavnik historije - 8 ~asova nastavne norme sedmi~no 1 izvr{ilac C) Na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog bolovanja, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine 1. Nastavnik matematike 1 izvr{ilac USLOVI KONKURSA: I Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove u pogledu stru~ne spreme, propisane Zakonom o osnovnoj {koli, NPP-om i Pedago{kim standardima SBK-a. Kandidati trebaju obavezno dostaviti kra}u biografiju, adresu i broj kontakt-telefona. II Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti (original ili ovjerenu fotokopiju): 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 2. Dokaz (diplomu) o zavr{enoj {koli, 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 4. Uvjerenje o neka`njavanju, 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, te dokumente za bodovanje po kriterijima za prijem zaposlenika i to: Rje{enje o tehnolo{kom vi{kom u {kolama SBK-a, Potvrdu {kole o nepotpunoj normi za nastavnike sa stalnim radnim odnosom u {kolama SBK-a, Uvjerenje polo`enom stru~nom ispitu, Potvrdu Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja tra`ene stru~ne spreme, Potvrdu o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija, Potvrdu o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju nakon diplomiranja, Potvrdu o eventualnoj invalidnosti, Ku}nu listu i za odrasle ~lanova u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji) dokaz o nezaposlenosti, Potvrda o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njegove porodice, Izabrani kandidat du`an je ljekarsko uvjerenje prilo`iti po kona~nosti odluke o izboru. III Bodovanje po ovim kriterijima vr{it }e se samo uz valjane i blagovremeno dostavljene dokaze. Sa prijavljenim kandidatima obavezno }e se obaviti intervju, o terminima kandidati }e biti obavije{teni. IV Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Pisane prijave sa potrebnim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti li~no ili Upravnom odboru {kole na adresu: Osnovna {kola Vitez Vitez (Vitez i Kru{~ica), Josipa Kurevije, 72 250 Vitez, sa naznakom za konkurs V Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. VI Po okon~anju konkursne procedure kandidati koji ne budu odabrani svoju dokumentaciju preuze}e li~no u {koli. Direktor {kole ARMIN IMAMOVI]

ODLUKU
1. Da se putem javnog oglasa pribave ponude od nezavisnih revizorskih firmi za obavljanje revizije finansijskog poslovanja Banke za 2011. godinu, u roku od 15 dana od dana raspisivanja oglasa. 2. Pravo u~e{}a: Ponu|a~i mogu biti revizorske ku}e koje su registrovane za obavljanje djelatnosti za koje se objavljuje javni oglas i da imaju me|unarodne reference. 3. Sadr`aj ponude: - naziv i ta~na adresa ponu|a~a - dinamika obavljanja revizije - cijena - uslovi pla}anja - reference - ispunjavanje uslova iz ~lana 50. do 52. Zakona o ra~unovodstvu 4. Banka }e kod ocjene izbora najpovoljnijeg ponu|a~a naro~ito cijeniti: - kompletnost ponude - rokove izvo|enja revizije - cijenu - uslove pla}anja 5. Podno{enje i otvaranje ponuda: Ponudu kovertirati i zape~atiti, sa posebnom naznakom: PONUDA NE OTVARAJ - Za javni oglas, za obavljanje revizije poslovanja Investiciono-komercijalne banke DD Zenica. U razmatranje se uzimaju ponude koje budu stigle u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. O rezultatima javnog oglasa ponu|a~i }e biti blagovremeno pisano obavije{teni. 6. Zavr{ne odredbe: Banka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog oglasa. Banka zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javni oglas ili odbije ponude u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora i da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti ima obavezu obja{njenja razloga takve odluke. U~esnici u javnom oglasu za sve informacije mogu se obratiti pisanim putem na fax 032-448-501 ili tel. 448-406. 7. Po isteku roka za pribavljanje ponuda navedenih u ta~ki 1. ove odluke, iste }e razmatrati Odbor za reviziju, te uputiti prijedlog za imenovanje revizorske firme Nadzornom odboru za usvajanje. 8. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. Predsjednik Nadzornog odbora Banke Ibrahim Fazli}, dipl. oec.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

11

U Kninu proslavljena 16. godi{njica Oluje

VIJESTI

Ovacije
Gotovini
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

i Marka~u
Na spomen imena dvojice hrvatskih generala cijeli stadion bio je na nogama, a premijerkine rije~i popratio je sna`an aplauz koji je trajao nekoliko minuta
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 16. godi{njica oslobodila~keoperacijeOlujasve~ano su obilje`eni u petak {irom Hrvatske. Kompletandr`avni, politi~ki i vojni vrh prisustvovao je centralnojsve~anosti u Kninu na lokalnom stadionu Dinara. podr`avali dijelovi tada{nje JNA, a upravo se ta tiha okupacija pretvorila u otvorenu agresiju, ustvrdio je. - U svojoj su{tini, blistava hrvatskavojnaakcija ne smijebitidovedena u pitanjezbogne~asnihpostupakapojedinaca, odgovornih za zlo~ineprotivna{ih sugra|anasrpskenacionalnosti. Zlo~in je zlo~in i treba ga kazniti. @rtva je `rtva, bez obzira na to tko je zlo~inac, tkoje `rtva. Sa `rtvom treba suosje}ati, s tugom i pijetetomsje}amo se svake nevine `rtve, rekao je, me|u ostalim, Josipovi}. Poseban pozdrav svim hrvatskim braniteljima i generalima, a osobito Anti Gotovini i Mladenu Marka~u, uputila je iz Knina predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Na spomen imena dvojice hrvatskih generala nepravomo}no osu|enih u Haagu na 24, odnosno 18 godina zatvora za zlo~ine tijekom i nakon operacije Oluja, cijeli stadion bio je na nogama, a premijerkine rije~i popratio je sna`an aplauz koji je trajao nekoliko minuta. - Nikada ne}emo prihvatiti da nam se prebacuju na{e pobjede. To su bile pobjede demokracije i slobode nad velikosrpskom Milo{evi}evom politikom agresije, razaranja i mr`nje. Domovinski rat je bio pravedan, obrambeni i osloboditeljski, a zlo~ina~ki pothvat planirao je i proveo Milo{evi} i njegovi pomaga~i, rekla je Kosor, uz konstataciju: - Bilo bi dobro da i na{i susjedi razumiju da su upravo ovdje slomljeni zubi tiraninu, a time je i njima otvoren put u demokraciju. Govore}i u ime saborskih zastupnika, predsjednik Sabora Luka Bebi} akcentirao je zna~aj operacije Oluja u ostvarivanju slobode i nezavisnosti i drugih dr`ava na jugoistoku Europe. Podsjetio je na susret u blizini Biha}a kada je na{ general Marekovi} dao ruku svom kolegi generalu Armije BiH , {to je omogu}ilo, kako je rekao, aktiviranje svih raspolo`ivih oru`anih snaga na ovom prostoru i otvorilo mogu}nost za {ire oru`ane akcije za slamanje velikosrpske agresije.

Branislav Mladi}: Skrivao sam Ratka


Branislav Mladi}, u ~ijoj ku}i u Lazarevu je uhap{en biv{i ratni komandant Vojske RS-a Ratko Mladi}, pri~a da je pet godina~uvaosvogbrata od strica. - Jesam jatak Ratka Mladi}a! Pa ko ne bi ~uvao ro|aka? [ta je s vama, ljudi?, bez ustezanja pri~a Branislav, javljaju srbijanski mediji. Branislava brine, kako ka`e, SergeBrammertz, kojitra`i da se otkrije i pohapsimre`aMladi}evihjataka. - Pa ja sam cijela ta mre`a! Nije me te{ko na}i. Dalje od sela ne idem. Mogu da im do|em i na noge. Ratko me telefonom zvao prije neki dan da ga posjetim u Hagu, ali nemam pare za to, kazao je Branislav. Tako|er, Ratkov brat ka`e da nije bilo crnih fondova, ve}da su `ivjeli od onoga{to zarade, {to je, kako navodi, veoma malo. Mladi} je, navodno, imao samo dva pi{tolja, nekoliko stotina dolara i lijekove.

Poruka Tadi}u
Pojedini od istaknutih zapovjednika Oluje komentirali su za lokalne medije poruku srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a. Ratni zamjenik generala Gotovine, a danas saborski zastupnik SDP-a Ante Kotromanovi}, kazao je da bi se Tadi} danas trebao sjetiti i neuspje{nih maratonskih pregovora u kojima je Hrvatska poku{avala reintegrirati okupirane teritorije mirnim putem, a nekada{nji ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak (HDZ) poru~io je srbijanskom predsjedniku da je trebao tugovati 1991 kada je Srbija za, jedno s tada{njom JNA krenula u imperijalisti~ki rat protiv ostalih naroda na teritoriju biv{e Jugoslavije.
Jadranka DIZDAR

Suosje}anje
Predsjednik Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oru`anih snaga Ivo Josipovi} kazao je da slave}i obljetnicu Oluje, Hrvatska slavi pobjedu u legitimnoj i pravednoj obrani domovine. - Ovu pobjedu slavimo ponosno i dostojanstveno, `ale}i sve `rtve, osu|uju}i svaki zlo~in. Oluju obilje`avamo kao pobjedonosni zavr{etak nesno{ljive i nepravedne okupacije Hrvatske, koju su ve} u kolovozu 90. zapo~ele planski provoditi neprijateljske paravojne formacije, koje su

Crnogorski popis pro{ao provjeru


Popis stanovni{tva i stanova u Crnoj Gori realizovan je u skladu sa najve}im me|unarodnim standardima, ocijenjeno je u izvje{taju evropske statisti~ke organizacije (Eurostat). Crna Gora je realizovala popis stanovni{tva, doma}instava i stanova od 1. do 15. aprila ove godine i, prema rezultatima, u njoj `ivi 625.266 stanovnika, 44,98 posto gra|ana izja{njavaju se kao Crnogorci, a 28,73 posto kao Srbi. U Crnoj Gori `ivi 8,65 posto Bo{njaka, Albanaca 4,91, Muslimana 3,31, a Hrvata 0,97 odsto. Srpskim jezikom govori 43 posto gra|ana i on je najzastupljeniji u Crnoj Gori.

Polako se smiruje napetost na sjeveru Kosova

Dogovor KFOR-a sa Beogradom i Pri{tinom


Komandant KFOR-a Erhard Biler sa predstavnicima srbijanske i kosovske vlade postigao je dogovor o rje{enju krize na sjeveru Kosova, javio je B92. [ef beogradskog Pregovara~kog tima Borislav Stefanovi} izjavio je sino} da sporazum postignut sa KFOR-om o rje{avanju krize na sjeveru Kosova nije idealan, ali da obezbje|uje mir. te pozvao gra|ane da podr`e sporazum postignut sa Bilerom. Me|utim, Srbi su i sino} bili na barikadama jer nisu bili potpuno sigurni da je sve izdogovoreno iz uslova koje su tra`ili od svojih pregovara~a. Posebno ih zabrinjava informacija da }e garant kontrole na prelazu Jarinje biti ameri~ki vojnici u sastavu KFOR-a, a da }e na prelazuBrnjakkontroluvr{itiSrbi, njih 28 uz trojicu Albanaca kosovskih policajaca.

Uslovi sporazuma
Stefanovi} je precizirao da je dogovor u vezi sa prelazima Brnjak i Jarinje i da predvi|a da tamo nema albanskih carinika, nema Rosu specijalaca i nema simbola takozvane dr`ave Kosovo. Za prelaze je odgovoran KFOR. Na prelazu Brnjak bi}e policajci kosovskepolicije iz ZubinogPotoka, 28 Srba i trojica Albanaca rekao je Stefanovi}. , On je objasnio da nematakozvanekosovske carine na ovom prelazu, te da je dogovor koji je postignut privremenog karaktera i ima pune me|unarodne garancije, a na snazi je do 15. septembra. Sporazum nije idealan, razgovarali smo u lo{imokolnostima, na{ereagovanjespre~ilo je kosovskogpremijeraHa{imaTa~ija da provede u delo ono {to je naumio. Sigurno je da

Povijesni zna~aj
Poja~anje NATO-a pristi`e na kosovski aerodrom

je sporazum sa manjkavostima, ali on obezbe|uje mir rekao je Stefanovi}. , On je zatra`io od okupljenih gra|ana da budu slo`ni i podr`e dr`avu. Onaj ko prekr{i sporazum odgovoran je za posledice. Ovim sporazumom dali smo {ansudogovoru i stabilizaciji na terenu za, klju~io je Stefanovi}. Ministar za Kosovo i MetohijuGoranBogdanovi}rekao je da su sporazumpodr`aliVladaSrbije i predsjednikBoris Tadi}, prenose mediji. Mirnimputemmo`emobranitilegitimne interese rekao je Bogdanovi} sino} na ba, rikadiokupljenimSrbima u mjestuRudare,

Da je postignut dogovor o rje{enju krize na sjeveru Kosova, potvrdio je i kosovski premijer Ha{im Ta~i. Na izvenrednoj sjednici kosovske vlade Ta~i je rekao da sporazum ima povijesni zna~aj i da je najva`niji poslije Deklaracije o neovisnosti Kosova. Ta~i tvrdi da }e reciprocitet u robnoj razmjeni Kosova sa Srbijom biti nastavljen, kao i da }e dostavljanje humanitarne pomo}i iz Srbije na Kosovo biti dozvoljeno nakon {to me|unarodne organizacije utvrde da postoji potreba za njom, a procjene }e vr{iti neovisni organi. Ina~e, prvi dio poja~anja KFOR-a iz Austrije, stigao je na Kosovo. Te snage bi}e poja~ane sa 150 pripadnika ORF-a iz Austrije i 550 iz Njema~ke.

12

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU OSNOVNA [KOLA JALA TUZLA

subota, 6. august 2011. godine


Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`bene novine TK, broj: 06/04 i 07/05) i Saglasnosti Ministarstva obrazovanja TK, JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica raspisuje

OSLOBO\ENJE

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. profesor matematike 2. profesor bosanskog jezika 3. profesor bosanskog jezika 4. profesor engleskog jezika 5. profesor njema~kog jezika 6. profesor geografije 7. profesor informatike 8. profesor psihologije 9. profesor tjelesnog i zdrav. odgoja 10. profesor islamske vjeronauke 11. bibliotekar 12. mla|i referent za administr.-finansijske poslove 13. profesor bosanskog jezika 14. profesor engleskog jezika puna norma puna norma 11 ~asova sedmi~no 4 ~asa sedmi~no 8 ~asova sedmi~no 12 ~asova sedmi~no 6 ~asova sedmi~no 4 ~asa sedmi~no 8 ~asova sedmi~no 12 ~asova sedmi~no puna norma puna norma puna norma puna norma 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju (Slu`bene novine TK broj: 6/04 i 7/05), Saglasnosti resornog ministarstva Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-14378-1/11. od 2.8.2011. godine i Kriterija o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove, raspisuje se

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. 2. Nastavnik njema~kog jezika i knji`evnosti, 12 ~asova sedmi~no Nastavnik islamske vjeronauke, 20 ~asova sedmi~no 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme najdu`e do 10.8.2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. I Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: Op}i uslovi: da je dr`avljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova nastavnika {kole, da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika {kole. Posebni uslovi: odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa Zakonom osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima za osnovno obrazovanje i Kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole TK koje imaju status javne, polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika. II Uz prijavu na javni konkurs obavezno prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta (originali ili ovjerene kopije) i to: 1. prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte (ne starije od {est mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika {kole (ovjerena kopija ne mo`e biti starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od strane ustanove obrazovanja koje treba da sadr`i: vrstu posla, stepen stru~ne spreme, period ostvarenog sta`a po vrstama posla sa naznakom da li se radni sta` odnosi na puno ili nepuno radno vrijeme, a ako je radni sta` ste~en izvan ustanove obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom tada uvjerenje izdato od poslodavca), 6. ovjerena kopija radne knji`ice ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja, 7. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 8. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, 9. prosjek ocjena, a sukladno ~lanu 10. navedenih Kriterija, 10. sukladno ~lanu 10. navedenih Kriterija, dokaz iz ~lana 16. Zakona o dopunskim pravima boraca ukoliko je kandidat stekao pravo sukladno navedenom ~lanu. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa izabrani kandidat je du`an dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata i to: ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika {kole, ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika {kole.

Za pozicije pod rednim brojem: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Za pozicije pod rednim brojem 13. i 14. radni odnos se zasniva do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. a) op}i uslovi: - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta iz konkursa - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine - da nije osu|ivan za krivi~no djelo - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova radnog mjesta iz konkursa b) posebni uslovi za profesore - odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za gimnaziju i Pedago{kim standardima za srednje {kole - polo`en stru~ni ispit za nastavnika/profesora - za radno mjesto bibliotekara pored uslova predvi|enih Pedago{kim standardima za srednje {kole, kandidat treba imati polo`en stru~ni ispit za bibliotekara - za radno mjesto referenta za administrativno-finansijske poslove, pored uslova predvi|enih u Pedago{kim standardima za srednje {kole, kandidat treba imati i polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave, kao i polo`en stru~ni ispit za arhivara Uz prijavu na konkurs kandidat je obavezan prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: a) Prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom b) Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjere c) Ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora, odnosno bibliotekara ili za poslove srednje stru~ne spreme u organima uprave - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja d) Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja, odnosno od poslodavca i ovjerena kopija radne knji`ice - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) e) Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad - navesti ta~an period osposobljavanja u svojstvu pripravnika f) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih sa JMB, ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja g) Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom / uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova po konkursu b) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine c) ovjerena izjava kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova iz konkursa Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju }e se obaviti 18. avgusta 2011. godine u vremenu od 10.00 do 15.00 sati, u kancelariji direktorice {kole. Intervju je obavezan. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za radno mjesto... Ne otvaraj, na adresu: Javna ustanova Gimnazija "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica, Ul. M. Mustafe Ba{eskije broj 2, Gra~anica 75320. Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

III

IV Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. V U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove utvr|ene ovim konkursom bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se intervju 22 i 23.8.2011. godine u 9 sati. Kandidat koji ne pristupi na intervju gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri VI Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta u JU Osnovna {kola Jala Tuzla, na adresu: JU Osnovna {kola Jala Tuzla, Ulica Muharema Fizovi}a 2. VII Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. VIII Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. IX Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

13

U vazdu{nim napadima NATO-a na Zlitan

VIJESTI

Smrt od gladi u Keniji


Kamis Gadafi: Jo{ u martu su ga proglasili mrtvim U napadu na Zlitan poginule 32 osobe
Reuters

Ubijen Gadafijev sin?


Libijska vlada demantovala izvje{taje pobunjenika, rekav{i da je rije~ o prljavom triku radi prikrivanja zlo~ina u Zlitanu

Najmanje 14 osoba umrlo je od gladi u kenijskoj sjeveroisto~noj regiji Turkana. Turkanski ~lan parlamenta John Munyes je rekao da su osobe umrle u tri sela zbog propalog poku{aja vlade da po{alje hranu `rtvama su{e, javio je ju~er BBC, prenosi Fena. Munyes je izjavio da bi stopa smrtnosti bila puno ve}a da Crveni kri` ne dijeli pakete hrane. U izjavi UN-a se navodi da smrt od gladi prijeti vi{e od ~etiri miliona Kenijaca u najgoroj su{i zadnjih 60 godina. Druge zemlje koje su pogo|ene su{om su Somalija, Etiopija i Djiboutija.

vazdu{nom na padu NATO-a u no}i sa ~etvrtka na petak u libijskom zapadnom gradu Zlitan poginule su 32 osobe, me|u kojima je i Kamis Gadafi, najmla|i sin pukovnika Muamera Gadafija, saop}ili su u petak pobunjenici, prenosi Fena.

[pijunske aktivnosti
Portparol libijskih pobunjenika Mohamed Zavavi je kazao da je opozicija do tih informacija do{la zahvaljuju}i {pijunskim aktivnostima koje provodi u najbli`em progadafijevom okru`enju. Libijska vlada

demantovala je ju~er izvje{taje o pogibiji brigadnog komandanta Kamisa Gadafija u vazdu{nom udaru NATO-a. To su la`ne vijesti. Oni izmi{ljaju vijesti o Kamisu Gadafiju u Zlitanu da bi prikrili svoja ubijanja rekao je za , Reuters vladin portparol Musa Ibrahim i dodao da je rije~ o prljavom triku radi prikrivanja zlo~ina u Zlitanu i ubijanju ~lanova libijske porodice Al-Marabit, prenosi Srna. NA TO ni je ko men ta ri sao tvrdnje pobunjenika o pogibiji Gadafijevog najmla|eg sina, ali je potvrdio da su Alijansi-

ni avioni bombardovali komandne i kontrolne mete u podru~ju Zlitana. Kamis Gadafi, ro|en 1983, bio je vo|a libijske 32. brigade, jedne od Gadafijevih najprofesionalnijih i najodanijih jedinica, koje su se borile u Zlitanu. Jo{ u martu su ga proglasili mrtvim, me|utim, samo nekoliko dana poslije pojavio se u javnosti, demantiraju}i navode. U napadima NATO-a na Libiju po~etkom maja ubijen je jedan od Gadafijevih sinova Saif al-Arab i troje unu~adi. U Tripoliju tvrde da je i sam Gadafi nekoliko puta

bio meta napada aviona zapadnih saveznika.

Napadi na Tripoli
U me|uvremenu, NATO je u no}i na petak `estoko napao i Tripoli iz zraka, objavila je libijska dr`avna televizija, a Gadafijeva vlada osudila je sabota`u naftovoda koji snabdijeva jedinu rafineriju u zemlji, za koju su optu`ili pobunjenike. Vi{e sna`nih eksplozija potreslo je rano u petak libijsku prijestonicu koju su nadlijetali avioni, izvijestio je novinar AFP-a. Desetak uzastopnih detonacija odjeknulo je gradom.

Policija ograni~ila pristup Al-Aqsi


Izraelska policija razmjestila je snage u jerusalemskom starom gradu limitiraju}i pristup d`amiji Al-Aqsa uo~i prve molitve petkom tokom ramazana. Pristup je blokiran za muslimanske mu{karce ispod 45 godina. Me|u onima od 45 do 50 godina, samo }e o~evima porodica sa stalnom dozvolom ulaska u Izrael biti dopu{teno da u|u u d`amijski kompleks kazao je neimenovani por, tparol policije. Pristup kompleksu tako|er je uskra}en Palestincima sa Zapadne obale ispod 35 godine `ivota, kazao je portparol, dodaju}i da su mjere uvedene kao mjera predostro`nosti zbog rizika od izbijanja nasilja.

Ameri~ka dr`avna tajnica Hillary Clinton o nasilju u Siriji

Vlada kriva za smrt 2.000 ljudi


Sirijska vlada je odgovorna za smrti najmanje2.000 osoba od po~etkaustankaprotiv predsjednika Ba{ara al-Asada, izjavila je dr`avna tajnica SAD-a Hillary Clinton, prenosiFena. Ona je ovo izjavilanakonnekoliko napada sirijske vojske na demonstrante u Hami u kojima su stradale desetine osoba. Stanovnici tog grada ka`u da snajperisti i tenkovi pucaju na civile i da im zalihe hrane i lijekova polako ponestaju. Aktivisti su odbacili vladin dekret da se dozvole opozicijske stranke nakon decenija vladavine politi~ke partije Baath. Uvo|enje vi{epartijskog sistema je klju~ni zahtjev deritanske novine The Guardian do{le su u posjed dokumenta najvi{e tajnosti koji pokazuje da je slu`benicimaobavje{tajnihslu`bi MI6 i MI5 dopu{teno da izvuku informacije od zatvorenika koji su ilegalno mu~eni u inostranstvu, prenosi Fena. Istra`na politika, za ~ije se detaljesmatra da su previ{e osjetljivi kako bi se javno objavili u vladinoj istrazi britanske uloge u mu~enjima i izru~enjima zatvorenika, instruira visoke obavje{tajne slu`benike da odva`uzna~ajinformacije koju tra`e u odnosu na koli~inu boli koju o~ekuju da je ponovila raniju izjavu da je Asad izgubio svoj legitimitet u Siriji, prenosi u petak BBC. Vidjeli smo da Asadov re`im nastavlja i intenzivira svoje napade na vlastiti narod. Mislim da je sirijska vlada odgovorna za smrt2.000 osobasvihstarosti rekla je ame, ri~ka dr`avna tajnica. Dodala je da SAD i saveznici rade na tome da izvr{e jo{ ve}ipritisak na Siriju i Asada. Organizacije za ljudska prava procijenile su da je vi{e od 1.600 civila poginulo od po~etkapobune u Siriji u martu ove godine. Najmanje150 osoba je ubijeno od nedjelje, a najve}i broj stradalih je u Hami. predata britanskim obavje{tajnim agentima u Afganistanu u januaru 2002, ~ime im je omogu}eno da nastave ispitivanje zatvorenika za koje su znali da su ih mu~ilipripadniciameri~ke vojske. Politika je djelimi~no promijenjena kasnije te godine, a zatim je pro{irena 2004, kada je postalo jasno da zna~ajan broj britanskih muslimana, radikalizovanih poslije invazije na Irak, planira napade protiv Velike Britanije. Promjene su opet unijete u julu 2006, tokom istrage o navodnoj zavjeri o obaranju aviona iznad Atlantika, prenosi britanski list.

Devet mrtvih u ru{enju zgrade


U pakistanskom gradu Kara~iju u petak se sru{ila {estospratna zgrada. Spasila~ki timovi su izvukli devet tijela iz ru{evina. Ovajincident se desio u naseljuBaghadi Lane. Desetine osoba su ostale u ru{evinama, prenosi Fena. Nare|ena je evakuacija stanovnika iz obli`njih zgrada, jer je ru{enje te zgrade uzrokovalo o{te}enja okolnih.

Od nedjelje ubijeno najmanje 150 ljudi

monstranata koji su protestovali na ulicama {irom Sirije od sredine marta pozivaju}i na zbacivanje Asada s vlasti. Clinton

Prema pisanju Guardiana

Britanski agenti
mu~ili zatvorenike
}e zatvorenik pretrpjeti. Britanska vlada vodila je takvu politiku skoro deceniju, pi{e u petak Guardian. Kopija tajnog dokumenta pokazuje kako su visoki obavje{tajni zvani~nici i ministri strahovali da bi britanska javnost mogla biti u ve}em riziku od teroristi~kog napada ako islamisti budu upoznati s njegovim postojanjem. ^injenica da dokument o istra`noj politici i ostali sli~ni dokumentimo`dane}ebitiobjavljeni u javnosti tokom istrage o britanskom sau~esni{tvu u mu~enjima i izru~enjima navela je grupe za ljudska prava da zatra`e predo~avanje dokaza o metodima istra`ivanja zatvorenika, prenosi Guardian. Tajna politika ispitivanja prvi put je

Pritvor za Timo{enko
Sud u Ukrajini naredio je da biv{a premijerka Julija Timo{enko bude pritvorena nakon {to je tu`ila{tvo podnijelo zahtjev za njeno privo|enje tokom procesa protiv nje prema optu`bama za zloupotrebu polo`aja, prenosi Srna. Tu`ila{tvo koje Timo{enko tereti za nelegalno primoravanje dr`avne energetske kompanije Naftogaz da 2009. potpi{e ugovor o isporuci gasa sa Rusijom, saop{tilo je da biv{a premijerka ometa proces.

14

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Op}ina Cazin lansira obveznice

Razvoj industrijske

zone u Ratkovcu
Na prodaju dionice BOR banke
Sarajevska berza-burza je na zahtjev ~lana berze SEE Investment Solutions d.d. Sarajevo zakazala vanrednu aukciju za 12. august 2011. godine. Predmet prodaje su 42.000 prioritetnih nekumulativnih dionica emitenta BOR banka d.d. Sarajevokoje su u vlasni{tvu PBS d.d. Sarajevo. Cijenaponu|enihdionicaiznosi 40 KM po dionici. Metodaprodaje za ovu aukciju je metoda 2. Unos naloga je mogu} od 8. augusta, saop}io je SASE.

Cazin je prva op}ina koja je izmirenje obaveza po osnovu op}inskih obveznica vezala za ratni dug FBiH prema Op}ini Cazin, a koji iznosi 1.048.289,00 KM
Op}ina Cazin, sa hiljadu registrovanih privrednih subjekata i vjekovnom poduzetni~kom tradicijom, bilje`i najve}e iskorake u razvoju ekonomije u Unsko-sanskom kantonu. FBiH koja vr{i emisiju obveznica s namjenom razvoja poslovnih zona, me|utim, prva je op}ina koja je izmirenje obaveza po osnovu op}inskih obveznica vezala za ratni dug Federacije BiH prema Op}ini Ca zin ko ji izno si 1.048.289,00 KM, a na koje bi op}ina u druga~ijim okolnostima trebala ~ekati jo{ 12 godina. tanti tima EURELSMED projekta u BiH i predstavnici regionalne razvojne agencije za sjeverozapadnu BiH sa kojima je Op}ina Cazin intenzivirala suradnju prije tri mjeseca. Na {a `elja jes te da oja~amo svoje kapacitete, da se institucionalno organiziramo i da omogu}imo intenzivnu komunikaciju sa na{im pri vre dni ci ma, is ta kao je na~elnik Nermin Ogre{evi}. Tako }e investicije biti usmjerene u sektore prehrambene industrije, tekstilne industrije, drvoprerade, metaloprerade, kao i za postizanje energetske efikasnosti.
F. BENDER

Drugi u FBiH
Organi Uprave, na ~ijem ~elu je mladi na~elnik Nermin Ogre{evi}, do sada su realizovali nekoliko zanimljivih poslovnih ideja, a njihova posljednja ekonomska ideja je plasiranje op}inskih obveznica putem kojih planiraju prikupiti milion maraka i ulo`iti ga u razvoj nove industrijske zone u Ratkovcu. Cazin je druga op}ina u

Investicije
Rok otplate op}inskih obveznica je uskla|en sa rokom dospije}a sredstava koja }e Op}ina Cazin naplatiti po osnovu ratnog duga od FBiH. Na prijedlogu projekta poslovnih zona sura|uju konsul-

Ogre{evi}: Oja~ati kapacitete

Zbog kvara umanjena pretplata


Korisnici Telemachovih usluga u ~etvrtak su bili pogo|eni prekidom u radu servisa pruzrokovanim tehni~kim problemom na jednom od glavnih ure|aja. Zbog toga, kompanija Telemach je odlu~ila da }e cijena odr`avanja kablovske televizije za august biti umanjena i iznosit }e samo osam KM {to je umanjenje od 30 posto od cijene pretplate, a ra~uni za internet za august uop{te ne}e biti ispostavljeni korisnicima. Umanjenje i besplatne ra~une korisnici }e dobiti po~etkom septembra. Generalni direktor Telemacha, Husejin Jusi}, izvinio se korisnicima zbog eventualnih neprijatnosti koje su ovi tehni~ki problemi mogli izazvati. On je objasnio da je glavni krivac za nastali problem kvar koji se desio na hardverskom dijelu opreme prilikom obavljanja procedura redovnog odr`avanja sistema, saop}eno je iz Telemacha.

Poslovni rezultati BH gasa

Ostvarena dobit od 4,5 miliona KM


Stopa naplate je pobolj{ana za 5,5 posto u pore|enju s istim periodom pro{le godine i iznosi oko 80 posto
BH gas d.o.o. Sarajevo za prvih {est mjeseci 2011. godine os tva rio je do bit od 4.584.204 KM, dok je ukupan prihod kompanije iznosio 109.261.188 KM. Po re|enja radi, u istom periodu pro{le godine, ukupni prihodi iznosili su 82.083.077 KM. U posmatranom periodu, BH gas je potro{a~ima u BiH isporu~io 157.939.388 Sm3 prirodnog gasa, {to u odnosu na isti period pro{le godine, ka da je ispo ru~eno 137.835.966 Sm3, predstavlja pove}anje za cca14,5 posto. Istovremeno, stopa naplate je pobolj{ana za 5,5 posto u pore|enju s istim periodom pro{le godine i iznosi oko 80 posto. Kako je za Oslobo|enje kazao Almir Be~arevi}, direktor BH gasa, oni su izuzetno zadovoljni postignutim rezultatima, posebno ~injenicom da je pove}ana potro{nja gasa u industrijskom sektoru. Svi prezentovani podaci razlog su za optimizam da }e kompanija nakon 2010. godine, kada je subvencionirala sve potro{a~e prirodnog gasa, nastaviti poslovati u skladu s ciljevima svog osnivanja, a to je ostvarenje dobiti i time obezbje|enje sigurnosti uvoza, transporta i isporuka prirodnog gasa prema svim krajnjim po tro {a~ima u BiH, ka`u u BH gasu. Prema Be~arevi}evim rije~ima, trenutne isporuke gasa prema potro{a~ima u BiH, pod uslo vom da se zadr`i sada{nja dinamika isporuka i u narednom polu go di {tu, ga ran tu ju po ve}anje potro{nje prirodnog ga sa u BiH za oko 25-30 posto u odnosu na 2010. godinu, {to je u skladu sa trenutnim trendom i u Evropi, gdje se konstantno bilje`i pove}anje potro{nje prirodnog gasa.
A. Pe.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE


Kursna - te~ajna lista - broj 152 - 6. 8. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Problemi trgovaca u Banjoj Luci


Na podru~ju Banje Luke od po~etka ove godine zatvoreno je 359 radnji od toga 122 trgovine, 78 ugostiteljskih objekata te 42 zanatske radnje, dok su u istom periodu odobrenje za rad dobile 372 radnje. - Na osnovu evidencije koju vodi Odjeljenje za privredu tokom pro{le godine izdato je 746 odobrenja za rad dok je za taj period za 658 obveznika utvr|en prestanak rada. Najvi{e su zatvarane trgovinske radnje i to ~ak njih 260 a ovaj trend prisutan je i u 2011. godini, kazao je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}, prenose agencije. Predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca regije Banja Luka Bogdan Marjanovi} je istakao da se problemi trgo-

Zatvoreno 359 radnji


metilo tr`i{te stvoriv{i ogromnu konkurenciju. Poslije toga uslijedila je fiskalizacija i ograni~enja mar`e a samim tim je pove}an i broj obaveza, rekao je Marjanovi} dodav{i da je ekonomska kriza tako|er veliki razlog koji je smanjio kupovnu mo} potro{a~a. On je istakao da samostalne trgovinske radnje manjeg kapaciteta nisu mogle da izdr`e sve te namete {to je dovelo do njihovog zatvaranja. - Svaki dan je situacija sve lo{ija i lo{ija, a mnogi trgovci su do{li u takvu poziciju da su primorani da se kreditno zadu`uju kako bi opstali a to je jo{ jedna om~a oko vrata za njih jer imaju ionako previ{e obaveza dodao je Marjanovi}.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.441084 1.403655 26.197670 0.080457 0.261910 0.711762 1.753654 0.565032 0.250635 0.211898 1.798599 0.794486 2.244912 1.378270 0.048695 1.904812

1.955830 1.444696 1.407173 26.263328 0.080659 0.262566 0.713546 1.758049 0.566448 0.251263 0.212429 1.803107 0.796477 2.250538 1.381724 0.048817 1.909586 USD BAM

1.955830 1.448308 1.410691 26.328986 0.080861 0.263222 0.715330 1.762444 0.567864 0.251891 0.212960 1.807615 0.798468 2.256164 1.385178 0.048939 1.914360 1.59584 2.193542

Banja Luka

SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 08. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 04. 08. 2011 =

vaca ve} du`e vrijeme gomilaju {to je direktno prouzrokovalo zatvaranje ve}eg broja trgovinskih radnji. - Razlog za ovakvo stanje na terenu je otvaranje velikih stranih centara koje je pore-

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

EUROPEAN UNION

U skladu sa ~lanom 4. stav 2. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. 1. do 30. 6. 2011. godine

Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina

The European Union Delegation in Sarajevo seeks a: TEMPORARY PROJECT OFFICER Cross Border Cooperation (Temporary Worker) (Ref: 002/11)
for a period of up to twelve months. Duties and responsibilities: Assist the Head of Section in the preparation, management and follow-up on the implementation of a certain number of actions related to the EC co-operation with Bosnia and Herzegovina in conformity with the country strategy, the Multi-annual Indicative Programme, the Annual Action Plans, project cycle management, EC contracts and procurement procedures in line with Community policies. Professional requirements/qualifications: Applicants must have a post-secondary education supplemented by a post-secondary relevant training and at least three years of relevant professional experience, preferably in project management. University education would be an additional asset. Experience with the project cycle management is a requirement and acquaintance with procurement rules and procedures (notably those of the EC) would be an advantage. GENERAL REQUIREMENTS: Proficiency in English; Proficiency in the languages of Bosnia and Herzegovina; Proven written and oral communication skills; Computer literacy; Project management; Experience in an international working environment and with international organisations would be an advantage. Applications with a letter of interest indicating the respective job reference number and a detailed Curriculum Vitae in English using the European Curriculum Vitae Format as available on the following website http://www.delbih.ec.europa.eu/ should be addressed to the attention of Mr. Luc Steeman, Head of Administration, on the following address: Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina, Skenderija 3a, Sarajevo, BiH, or e-mailed to delegation-bih@ec.europa.eu by 22.08.2011. No telephone enquiries please!

PRIVREDNO DRU[TVO TRGOVINA "BORAC" TRAVNIK DIONI^KO DRU[TVO - skra}eno: TRGOVINA "BORAC" DD TRAVNIK - adresa sjedi{ta Tvorni~ka bb - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 030-511-118 030-511-356 trgborac@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora 1. Nijaz \ulabi} - predsjednik, 2. Nadir Hara~i} - ~lan, 3. Martin Vrebac - ~lan, 4. Spaho Kola{inac - ~lan, 5. Edin Dizdar - ~lan. - ~lanovi uprave Fehim Boji}, direktor Mijo Maru{i}, izvr{ni direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 1.495.418 dionica nom. vr. 15 KM po dionici i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 1. "EUROFOND" DD TUZLA dionica emitenta s pravom glasa 2. "PROF PLUS" DD SARAJEVO 3. MARTIN VREBAC 4. JASMIN SELMANAGI] - vlasnici - ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Uprava: i postotak vlasni{tva u emitentu FEHIM BOJI] 0,84 % MIJO MARU[I] 0,41 % Nadzorni odbor MARTIN VREBAC 19,33 % NIJAZ \ULABI] 1,53 % SPAHO KOLA[INAC 0,17 % III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 27.483.678,c) Teku}a sredstva 117.388,d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 27.601.066,PASIVA a) Kapital 22.723.476,b) Upisani osnovni kapital 22.431.270,c) Dugoro~ne obaveze 2.191.739,d) Kratkoro~ne obaveze 2.685.851,e) Ukupno pasiva 27.601.066,Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 419.941,b) Rashodi 995.598,c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 575.657,Direktor: Fehim Boji}, dipl. ecc

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

16 SARAJEVSKA HRONIKA
U~enica generacije Osnovne muzi~ke {kole Ilid`a

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Deniz u`iva
Deniz Guska svira violon~elo i naprosto ne mo`e zamisliti svakodnevnicu bez muzike. Bila je u klasi profesorice Diane Bahti} {est godina i kako ka`e, ona je najzaslu`nija osoba za sve njene uspjehe. Ostvarila je niz zna~ajnih rezultata na federalnim i me|unarodnim takmi~enjima. Njena najve}a ljubav je muzika, {to dokazuje i titula u~enika generacije i dugogodi{nje ~lanstvo u ansamblu Sultan Mehmed Fatih s kojim je imala mnogobrojne nastu, pe {irom svijeta. Deniz se vidi kao budu}a u~enica ^etvrte gimnazije Ilid`a.
E. G.

Po~ela izgradnja sru{ene zgrade u Zagreba~koj 5

uz violon~elo

U svojim stanovima

za Novu godinu
Krajem godine tehni~ki prijem stana za ~etiri porodice koje su potpisale ugovor Stanar Sejfo Pozder svaki dan obilazi gradili{te
Deniz Guska: Brojni nastupi

Ministar Budimli} posjetio napadnutog Ramovi}a

Porodici Ramovi} bon od 900 maraka


Ministar unutra{njih poslova KS-a Muhamed Budimli} posjetio je ju~er na Klinici za neurohirurgiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu te{ko povrije|enog Avdiju Ramovi}a iz naselja Kazine Bare, napadnutog 31. jula u mjestu Osenik u op}ini Had`i}i. Ovom prilikom, ministar Budimli} je 63-godi{njem Ramovi}u za`elio brz oporavak i uspje{no ozdravljenje, te u ime Ministarstva unutra{njih poslova KS-a porodici Ramovi} dodijelio robni bon od 900 maraka, posredstvom Udru`enja nacionalnih manjina za edukaciju Romano-lil i Muharema Serbezovskog, kako bi prevazi{la te{ku situaciju u kojoj se trenutno nalazi. Ramovi} je kazao da se osje}a bolje, iako jo{ trpi jake bolove zbog frakture lobanje i ruke, koje je zadobio u ovom nemilom doga|aju. Ministar Budimli}, koji zbog godi{njih odmora vr{i i du`nost premijera KS-a, kazao je kako }e aktivni sudionici ovog doga|aja biti li{eni slobode i predati pravosudnim organima KS-a na dalje procesuiranje, te dodao da }e u~initi potrebne mjere da se ovakve situacije ne bi de{avale u budu}nosti, saop}eno je iz Kantona Sarajevo.

Vlasnici i nosioci stanarskog prava u Zagreba~koj ulici na broju pet krajem godine mo gli bi na po kon do bi ti klju~eve svog stana. Izgradnjom stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja bit }e rije{eno stambeno pitanje za 11 raseljenih porodica. Ova sanacija realizuje se u okviru zajedni~kog projekta, a u skladu sa odredbama Memoranduma o razumijevanju iz juna 2009, ~iji su potpisnici Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Komisija za izbjeglice i raseljene osobe, Fond za povratak BiH, federalno Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS-a, Vlada distrikta Br~ko, Op}ina Novo Sarajevo i jo{ osam op}ina.

Stanari nakon vi{e od 15 godina vrati}e se u svoje domove

Uru~enje klju~eva
Nijaz Hromo, pomo}nik na~elnika za komunalne poslove, kazao nam je da planiraju organizovati tehni~ki prijem krajem godine, za ~etiri porodice, koje su potpisale ugo vo re, ka da }e im bi ti uru~eni i klju~evi od stana. Kom ple tan pro je kat ko {tat }e 650 hiljada maraka, a za unu tra{ nje ra do ve ova ~etiri stana, koji podrazumijevaju kre~enje, malterisanje, kupatila, Ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice KS-a osiguralo je oko 40.000 KM, {to }e u~initi i sa preostalim stanarima koji potpi{u ugovore. Sejfo Pozder, RVI, koji je od 1983. godine `ivio u ovoj

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA JALA TUZLA Na osnovu odluke [kolskog odbora JU O[ Jala Tuzla raspisuje se

zgradi, nadle`nim institucijama poslao je dokumentaciju i ~eka potpisivanje ugovora, ~ime bi napokon mogao da stambeno obezbijedi sebe i svoju porodicu. Kada sam iza{ao iz stana bilo nas je ~etvoro, danas nas je sedmoro, onih koji }e se radovati novom stanu. Stan na Bjelavama je peti u kojem stanujem otkad nemam svoj, te se nadam da }e {esti stan u kojem }u boraviti biti i moj vlastiti, istakao je Sejfo. Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice su naglasili da neovisno od toga {to je za po je di ne sta na re, pod odre|enim okolnostima, do{lo do prestanka formalnog statusa izbjeglice, raseljene osobe i povratnika, svi stanari takvog objekta su raseljeni

i imaju pravo na obnovu njihovih prijeratnih domova.

Stan unuci Lori


Kako su se na izgradnju ovog objekta ~ekale dvije godine, povratak u svoj stan nije do~ekala Ulfeta Zvizdi}, ~iji stan }e pripasti njenoj unuci Lori. Murat Fisovi}, poslovo|a na gradili{tu, kazao nam je da ima u planu da {to prije zavr{e vanjske radove, koji bi, kako oni planiraju, trebali biti zavr{eni krajem septembra, kada }e zgrada biti pokrivena. Iako za sada `ivi na Bjelavama, Sejfo Pozder svaki dan do|e u obilazak svog stana, nadgleda radove, ustvari samo prespava na Bjelavama, a `ivi u Zagreba~koj 5.
M. TATAREVI]

JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za izdavanje {kolske kuhinje Predmet: Prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za izdavanje u zakup {kolske kuhinje sa prate}om opremom. Uslovi: Pravo u~e{}a imaju pravna lica registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, {to dokazuju rje{enjem o upisu u sudski registar, a koje dostavljaju uz ponudu. [kolska kuhinja }e se izdati u~esniku koji dostavi najpovoljniju ponudu na period od po~etka do kraja nastavne 2011/2012. godine. Javni poziv ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja, a ponude slati na adresu: JU O[ Jala Tuzla, Muharema Fizovi}a br. 2.

Sajam knjiga

Op}ina Ilid`a

Veliki izbor i popust do 60 posto


U parku ispred Ekonomskogfakultetau toku je sajam knjiga, koji }e trajati do 12. avgusta ove godine. Izdava~ke ku}e iz Beograda i Banje Luke ponudili su zaljubljenicimalijeperije~i{irokizbor literature po pristupa~nim cijenama. Na 12 postavljenih{tandovamo`e se po- Interesovanje sugra|ana sve ve}e voljnokupitistru~naliteratura iz oblastiekonomije i prava, zatimdoma}a i strana beletristika, ali i slikovnice i zbirke pri~a za najmla|e. Nudimo veliki izbor naslova sa popustima od 20 do 60 posto. Vrlo povoljno mo`ete prona}i knjige Me{e Selimovi}a, Orhana Pamuka, Harukija Murakamija, Stefani Majer... Po{to je vrijeme godi{njih odmora, naro~ito je sni`ena lak{a literatura, E. G. kazao nam je organizator sajma, Marko Mijajlovi}.

Po ku}nu listu u MZ
Op}insko vije}e Ilid`e donijelo je odluku o povjeravanju mjesnim zaje dni ca ma po slo va ovjere potpisa izjava o zajedni~kom doma}instvu, odnosno ku}nih lista. Ovjeru potpisa tako }e od sada obavljati sekretari mjesnih zajednica. Ova odluka je donesena u skladu sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije BiH, saop}eno je iz Op}ine Ilid`a.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina @ivinice Javna ustanova Osnovna {kola \ur|evik \UR\EVIK Broj: 02-716/11 Dana 3. 8. 2011. godine Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine TK-a broj: 6/04 i 7/05), Pravila JU O[ \ur|evik, saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a broj: 10/1 -34 -13426-1/11 od 2. 8. 2011. godine i Odluke [kolskog odbora JU O[ \ur|evik ispravlja se:

ISPRAVKA KONKURSA
Ispravka dijela konkursa koji se odnosi na razgovor (intervju) sa kandidatima: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju) u ~etvrtak i petak 18. i 19. 8. 2011. godine od 10 do 14 h. [kolski odbor

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 17
Korisnici javnih povr{ina moraju izmiriti obaveze
DE@URNI TELEFON

jetna sezona je period kada sve vi{e vlasnika ugostiteljskih objekata i radnji koristi javne povr{ine za postavljanje ljetnih ba{ti, info-stolova... S obzirom na to da veliki broj vlasnika nije izmirio dugovanja za zauzimanja javne povr{ine, Op}insko vije}e Centar je na posljednjoj sjednici jednoglasno usvojio zaklju~ak u kojem stoji da se vlasnicima ugostiteljskih objekata daje rok do 31. augusta ove godine da neizostavno izmire dugovanja.

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Bahati korisnici
Kako je kazao Slaven Kova~evi}, pred sje da va ju}i Op}inskog vije}a Centar, vije}e je bilo prinu|eno da donese ovakvu mjeru radi jako bahatog pona{anja pojedinih korisnika javnih povr{ina. Ovim putem pozivam sve korisnike javnih povr{ina da izmire dugovanja u zadatom roku. Slu`ba za upravu za prostorno ure|enje i komunalne poslove Op}ine Centar }e uputiti obavijest svim korisnicima javnih povr{ina da do zadanog roka izmire sva dugovanja po osnovu kori{tenja javnih povr{ina za ugostiteljsku, trgovinsku djelatnost, kao i za razne vidove manifestacija. Ukoliko korisnici ne ispune obaveze prema Op}ini

Vije}e bilo prinu|eno da donese ovakvu mjeru

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Op}ina Centar }e uklanjati ba{te


Vlasnicima ugostiteljskih objekata daje se rok do 31. augusta ove godine da neizostavno izmire dugovanja, isti~e Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i OV-a Centar
Centar, Slu`ba za upravu za prostorno ure|enje i komunalne poslove }e poni{tit izdato odobrenje za zauzimanje javne povr{ine, dok }e komunalna inspektorica Op}ine od 1. septembra 2011. godine krenuti sa uklanjanjem inventara i drugih predmeta sa javnih povr{ina, istakao je Kova~evi}. Neizmirivanjem dugova se direktnoo{te}ujebud`etOp}ine Centar, odnosno smanjuju se sredstva potrebna za ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture, a to sve skupa uti~e na standard `ivota na{ih sugra|ana , naglasio je Kova~evi}.
S. HUREMOVI]

Prinudna naplata
Nakon toga, Op}ina Centar }e, pre ma ri je~ima Ko va~evi}a, protiv neplati{a pokrenuti postupak za prinudnu naplatu putem suda.

Prijem za volontere Op}ine Ilid`a

U ponedjeljak prvi radni dan


Upoznati sa poslovima koje }e obavljati
Deset volontera, visokoobrazovanih mladih ljudi, svoje prvo radno iskustvo sticat }e u Op}ini Ilid`a od ponedjeljka, 8. augusta ove godine. Za njih je ju~er u kabinetu op}inskog na~elnika organizovan prigodan prijem, na kojem su upoznati sa budu}im poslovima koje }e obavljati. Ovi volonteri su primljeni javnim konkursom koji je raspisan za ovu godinu i odnosi se na stru~nu spremu u rangu VII stepena. Op}inska komisija je odabrala kandidate iz oblasti dru{tvenih nauka, poljoprivrede, elektrotehnike, saobra}aja i komunikacija i gra|evine, koji }e narednu godinu raditi u op}inskim slu`bama, nakon ~ega }e imati pravo polagati pripravni~ki ispit, stru~ni ispit za rad u dr`avnim organima. Svi oni }e biti raspore|eni po mjesnim zajednicama op}ine

City-bus od danas ponovo vozi


Autobusi za panoramsko razgledanje grada City-bus od danas se vra}aju na ulice Sarajeva. Oni }e, uz pomo} stru~nog vodi~a, obilaziti najatraktivnije lokacije u Gradu. Polazak je svaki dan ispred Doma Armije u 12 sati. Vo`nje traju od 60 do 80 minuta i na jedinstven na~in pokazuju grad, njegove znamenitosti i historiju. Zbog velikog interesovanja gra|ana i turista za usluge City-busa, Centrotrans Eurolines je i ove godine obezbijedio dva vozila, jedno otvoreno i jedno zatvoreno, saop}eno je iz Centrotransa.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Ilid`a, osim volontera sa saobra}ajnim i gra|evinskim fakultetom. Direktno }e biti uklju~eni u rad sa stanovni{tvom, jer su ovih dana odlukom Op}inskog vije}a na mjesne zajednice pre{li poslovi oko izdavanja ku}nih listi. Nakon upu}enih ~estitki za sretan po~etak, ovim mladim kadrovima dobrodo{licu jepo`elio i na~elnikSenaidMemi}.
Z. T.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e od 8.30 do 16 sati do}i do prekida napajanja elektri~nom energijom trafopodru~ja Mrakovo 2, a od 12 do 12.30 sati trafopodru~ja SO Stari Grad, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

PORODILI[TA

7 10

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
ki dan u 7 i 13. 5 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 1 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 1 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15. 5 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim 1 nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Frankfurt 10.30, Minhen 12.55, Budimpe{ta 14.50, Keln 16.55, Istanbul 19, [tokholm 20.50

Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Keln 16.25, [tokholm/Geteborg 17.35, Frankfurt 17.45, [tokholm 20.10, Beograd 21.55

Dolasci u Sarajevo iz:


Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-

botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-

ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj sva-

18

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA SREDNJA MUZI^KA [KOLA TUZLA, LUDVIKA KUBE 1

subota, 6. august 2011. godine


U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira (Sl. novine FBiH, br.37/ 09), objavljujemo

OSLOBO\ENJE

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.1. DO 30.6.2011. G.


-000 KMVakufska banka d.d. Sarajevo M. Tita 13, 71000 Sarajevo, BiH 033/280-100, 226-381, vakufska@vakuba.ba, www.vakuba.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik: Mujo Ahmetspahi}, ~lanovi: Anisur Rehman Khan, Pieter Van Gross, Amra Cogo, Emir Bekte{evi}, Muhamed Salki}, Goran Papi} - ~lanovi uprave Direktor: Amir Rizvanovi}, izvr{ni direktori: Edis Kusturica, Belma Mulaosmanovi}, Naila Had`i} II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 440.104 dionice, nominalna cijena nom.vrijedn.dionice 100,00 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira BFSE Holding BV Amsterdam, dionica emitenta s pravom glasa Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Mahmal Investment Company Ltd., Hifa Oil d.o.o. Te{anj III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 11.280 c) Teku}a sredstva 228.700 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 239.980 PASIVA a) Kapital 47.441 b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze 100.069 d) Kratkoro~ne obaveze 92.470 e) Ukupno pasiva 239.980 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 8.933 b) Rashodi 11.277 c) Dobit/gubitak prije poreza -2.344 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja -2.344 VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO Edis Kusturica, izvr{ni direktor I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica

Broj 570/11 Tuzla, 4. 8. 2011. Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjoj {koli ("Sl. novine TK broj 6/04), ~lana 183. Pravila JU Srednje muzi~ke {kole Tuzla, ~lana 5. Pravilnika o radu JU Srednje muzi~ke {kole Tuzla, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na raspisivanje konkursa broj: 10/1-34-13062-1/11 Odlukom [kolskog odbora broj 569/11, raspisuje se

K O NK UR S
Za prijem zaposlenika u radni odnos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Profesor gitare - 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme Profesor gitare - 1 izvr{ilac, 14 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor violine - 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme Profesor violine - 1 izvr{ilac, 7 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor klarineta - 1 izvr{ilac, 11 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor klavira - 1 izvr{ilac, puna norma do povratka zaposlenice sa trudni~kog bolovanja Profesor klavira - 3 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme, predmet klavir na odsjeku MOS-a Profesor klavira - 1 izvr{ilac, puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije Profesor muzi~ko-teoretskih predmeta - 14 ~asova sedmi~no, predmet kontrapunkt na odre|eno vrijeme Profesor violon~ela - 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme za predmet violon~elo uporedni instrument Profesor trube - 1 izvr{ilac, pola norme na odre|eno vrijeme, za predmet truba uporedni instrument Profesor engleskog jezika - 1 izvr{ilac, 8 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor njema~kog jezika - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor historije - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja - 1 izvr{ilac, 8 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor demokratije - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor estetike - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor fizike - akustike, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor likovne kulture - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor sociologije - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor religijske kulture - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Profesor islamskog vjeronauka - 1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme

Za navedene ta~ke 1-11. zavr{ena muzi~ka akademija odgovaraju}eg smjera Za ta~ke 12-22. zavr{en fakultet odgovaraju}eg smjera Izuzetno, ukoliko se na konkurs ne prijavi lice koje ispunjava uslove u skladu sa ~lanom 115. Zakona o srednjem obrazovanju ("SN TK", broj 6/04), mo`e se primiti pripravnik na odre|eno vrijeme potrebno za osposobljavanje za samostalan rad i polaganje stru~nog ispita. Kandidati koji ispunjavaju uvjete kod prijema zaposlenika na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uz prijavu na konkurs sa biografijom i kontakt-telefonom, kandidati su obavezni dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija), ne stariju od 6 mjeseci: 1. Diplomu o zavr{enom fakultetu 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu 5. Uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Izbor kandidata }e se vr{iti prema Modelu kriterija o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim {kolama TK. Za uspostavljanje rang-liste prijavljeni kandidati su obavezni dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija). 6. Potvrda Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom 7. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u, uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata (u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim {kolama TK) 8. Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period) 9. Potvrda o prosjeku ocjena ostvarenog u toku studiranja 10. Uvjerenje o u~e{}u u Armiji BiH, MUP-u, HVO-u Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa obavit }e se intervju, o kojem }e se isti obavijestiti. Kandidati izabrani po konkursu prije stupanja na rad, obavezni su dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci. Rok za podno{enje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: Srednja muzi~ka {kola, Ludvika Kube 1, Tuzla, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta - NE OTVARAJ" Istovremeno se raspisuje i

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA


I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Vakufska banka d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta M. Tita 13, Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 033/280-100, 226-381, vakufska@vakuba.ba, www.vakuba.ba II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika 7. sjednica Skup{tine dioni~ara Vakufske o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja banke d.d. Sarajevo poslije dokapitalizacije izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja 28.6.2011. godine - kratak opis i razlog doga|aja - Usvajanje zapisnika sa VI ponovljene sjednice Skup{tine dioni~ara odr`ane 9.2.2011. godine; - Usvajanje Poslovnika o radu Skup{tine dioni~ara Vakufske banke d.d. Sarajevo; - Usvajanje zapisnika sa VI ponovljene sjednice Skup{tine dioni~ara odr`ane dana 9.2.2011. godine; - Usvajanje Poslovnika o radu Skup{tine dioni~ara Vakufske banke d.d. Sarajevo; - Razmatranje i usvajanje godi{njeg izvje{taja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za 2010. godinu - Izvje{taj o radu Nadzornog odbora, - Izvje{taj o radu Odbora za reviziju, - Plan poslovanja za 2011. godinu, - Dono{enje odluke o razrje{enju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo; - Dono{enje Oodluke o izboru predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Vakufske banke d.d. Sarajevo - potpis ovla{tene osobe odgovorne za Amir Rizvanovi} potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i Edis Kusturica potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

OGLAS
Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. zaposlenica na odr`avanju higijene {kole, 1 izvr{ilac, pola radnog vremena na odre|eno vrijeme Na upra`njeno radno mjesto na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenica najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor Uslovi oglasa: 1. zavr{ena osnovna {kola Dokaz o zavr{enoj tra`enoj {koli (original ili ovjerena kopija) Kandidati su du`ni dostaviti dokaze pod ta~kom 3, 4, 5, 6, 7. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa obavit }e se intervju. Kandidat izabran po oglasu prije stupanja na rad obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci. Rok za podno{enje prijave po oglasu je 7 dana. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti na gore navedenu adresu.

subota, 6. august 2011. godine


Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILA^KOG RATA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILA^KOG RATA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

OSLOBO\ENJE

OGLASI
Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF THE WAR VETERANS

19

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji uprave Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 35/05), ~l. 31. i 40. Zakona o izvr{enju bud`eta Federacije BiH za 2011. godinu (Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 14/11) i ta~ke VI Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Transfer za obilje`avanje zna~ajnih datuma, utvr|enog bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj: 750/11 od 12. 7. 2011. godine, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, objavljuje

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji uprave Federacije Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 35/05), ~l. 31. i 40. Zakona o izvr{enju bud`eta Federacije BiH za 2011. godinu (Slu`bene novine Federacije BiH, broj: 14/11) i ta~ke VI Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Transfera temeljna udru`enja/udruge, utvr|enih bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, V. broj:748/11 od 12. 7. 2011. godine, ministar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata objavljuje,

JAVNI POZIV
Za podno{enje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava bud`eta/prora~una Federacije BiH za 2011. godinu iz oblasti bora~ko/braniteljsko-invalidske za{tite. I Predmet javnog poziva je sufinanciranje programa/projekata za obilje`avanje zna~ajnih datuma, doga|aja i li~nosti iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata. II Zahtjev za sufinansiranje programa/projekta mogu podnijeti kantonalna ministarstva/uprave nadle`ne za bora~ko-invalidsku za{titu, slu`be za bora~ka pitanja Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine, organizacije i udru`enja/udruge proizi{li iz odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata, SABNOR, op}inski na~elnici, udru`enja/udruge, organizacije Armije RBiH i HVO koje su registrirane u RS-u, klubovi i sportska dru{tva za organizaciju manifestacija i memorijalnih turnira i u~e{}a na zna~ajnim datumima. Zahtjev je potrebno obrazlo`iti, u smislu razloga podr{ke projekata/programa (istorijskom, finansijskom i sl.). Sredstva }e se dodjeljivati na osnovu javnog poziva, jednokratno. III Prijedlog raspodjele i isplate namjenskih sredstava iz ta~ke I ovog poziva vr{it }e se u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. IV Op}i kriterij za odobrenje sredstava za sufinanciranje programa/projekata za obilje`avanje zna~ajnih datuma su: - kvalitet i kompletnost programa; - originalnost projekta u smislu njegovog zna~aja u sveobuhvatnosti na{e historije; - promocija i za{tita BH ba{tine kroz historijski i kulturni `ivot kod na{ih gra|ana; - visina u~e{}a sopstvenih sredstava Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinaciranje programa/projekata za obilje`avanje zna~ajnih datuma su: - kontinuitet u odr`avanju tradicije svake godine; - zna~aj u historijsko/povijesnom periodu postojanja Bosne i Hercegovine; - programi/projekti koji se realiziraju uz pomo} vi{e sufinansijera; - {irina i veli~ina prostora na kojem se manifestacija odr`ava; - osloba|anje teritorija i kota u kojima su u~estvovale zdru`ene jedinice dva ili vi{e korpusa A RBiH ili HVO; - novo registrovanje organizacija, saveza, udru`enja/udruga braniteljske populacije. Sredstva za sufinanciranje programa/projekata za obilje`avanje zna~ajnih datuma, doga|aja i li~nosti iz perioda odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata odobravat }e se pravnim licima i to: kantonalna ministarstva/uprave nadle`ne za bora~ko-invalidsku za{titu, slu`be za bora~ka pitanja Br~ko distrikta Bosne i Hercegovine, organizacije i udru`enja/udruge proizi{le iz odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata, SABNOR, op}inski na~elnici, udru`enja/udruge, organizacije Armije RBiH i HVO koje su registrirane u RS-u, klubovi i sportska dru{tva za organizaciju manifestacija i memorijalnih turnira i u~e{}a na zna~ajnim datumima, u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM. Preostali iznos po ovom transferu od 50.000,00 KM odobravat }e resorni ministar tokom 2011. godine, za one programe/projekte za koje se iz raznih razloga nije moglo aplicirati u predvi|enom roku na javni poziv. V Zahtjevi po javnom pozivu za odabir programa/projekata iz oblasti bora~ko/braniteljsko-invalidske za{tite u 2011. godini, iz ta~ke II, podnose se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodila~kog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, na adresu Alipa{ina broj: 41. Sarajevo. Zahtjevi }e se podnositi Ministarstvu u toku trajanja javnog poziva, odnosno u trajanju od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama. VI Aplikacioni formulari }e biti objavljeni na WEB stranici Ministarstva ( www.fmbi.gov.ba.), a mo}i }e se preuzeti i u prostorijama Pisarnice Ministarstva. Nepotpuni zahtjevi i programi se ne}e razmatrati. Federalno ministarstvo nema obavezu vra}ati predatu dokumentaciju aplikantima. VII Uz zahtjeve je potrebno dostaviti slijede}u dokumentaciju, koja se odnosi na op}e kriterije: 1. Adekvatno popunjen i ovjeren aplikacioni formular; 2. Uvjerenje o identifikacionom broju; 3. Rje{enje o registraciji; 4. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/teku}eg ra~una; 5. Detaljno opisan projekat ili program za koji se tra`i sufinanciranje; 6. Finansijski plan projekta ili programa za 2011. godinu, sa o~ekivanim rashodima; 7. Izvje{taj o utro{ku sredstava za one projekte/programe koji su dobili finansijsku podr{ku od ovog ministarstva u 2010. godini, ako ranije nije dostavljen; 8. Ni`i nivoi organizovanje (mjesne zajednice, op}ine, op}inske i kantonalne organizacije, savezi, udru`enja/udruge), pored navedene dokumentacije trebaju dostaviti i dokaz o sufinansiranju navedenog programa od vi{eg organa (kanton, kantonalne organizacije, odnosno federalni savezi, organizacije, udru`enja/udruge). Broj: 04-14-3797 /11 Sarajevo; 4. 8. 2011. godine MINISTAR Zukan Helez

JAVNI POZIV
Za podno{enje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava bud`eta/prora~una Federacije BiH za 2011. godinu iz oblasti bora~ko/braniteljsko-invalidske za{tite. I Predmet javnog poziva je sufinanciranje programa rada saveza, organizacija, udru`enja/udruga proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata i SABNOR-a. II Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: savezi, organizacije i udru`enja/udruge i SABNOR koji su registrovani za obavljanje djelatnosti (poslova) koje se odnose na branila~ke populacije, a registrovane su na federalnom nivou, sa razra|enim projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva ovog programa. III Prijedlog raspodjele i isplate namjenskih sredstava iz ta~ke I ovog poziva vr{it }e se u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. IV Op}i kriterij za odobrenje sredstava za sufinanciranje programa rada temeljnih udru`enja/udruga/organizacija proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata i SABNOR-a su: kvalitet i kompletnost programa; visina u~e{}a sopstvenih sredstava; pove}anje zaposlenosti; originalnost projekta u smislu pobolj{anja uslova `ivota i rada braniteljskih populacija, te ravnomjernu zastupljenost i o~ekivani u~inak od zna~aja za Federaciju BiH; - Financijski plan rada za 2011. godinu iz kojeg se vidi visina sredstava potrebnih za sufinanciranje programa rada. Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinaciranje rada organizacija/udru`enja/udruga proisteklih iz posljednjeg odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata i SABNOR-a su: broj i veli~ina ~lanstva koje okuplja organizacija/udru`enja/udruga; {irina i veli~ina prostora u kojem organizacija/udru`enja/udruge djeluju; uspjesi u dosada{njem radu; kontinuitet zapo~etih, a nezavr{enih programa/projekata; posebne potrebe i specifi~nost rada organizacija/udru`enja/udruge; rezultat dosada{njih realizovanih projekata i njihov zna~aj za ~lanstvo u udru`enju/udruzi/organizaciji i zna~aj za dalji rad organizacija/udru`enja/udruge, - o~ekivani efekti projekta/programa; Sredstva za sufinanciranje programa rada odobravat }e se temeljnim savezima, organizacijama, udru`enjima/udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno-oslobodila~kog/domovinskog rata i SABNORa, registrovanim na federalnom nivou, u iznosu od 350.000,00 KM. Navedeni iznos }e se odobravati na osnovu planova/programa i to kvartalno u 2011. godini. Preostali iznos po ovom transferu od 50.000,00 KM odobravat }e resorni ministar tokom 2011. godine, savezima, organizacijama, udru`enjima/udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambenooslobodila~kog/domovinskog rata, koji nisu bili u mogu}nosti da se jave na javni poziv u predvi|eno vrijeme. Maksimalni iznos po ovom osnovu resorni ministar mo`e odobriti u iznosu od 5.000,00 KM. V Zahtjevi po javnom pozivu za odabir programa/projekata iz oblasti bora~ko/braniteljsko-invalidske za{tite u 2011. godini, iz ta~ke IV, podnose se Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodila~kog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, na adresu Alipa{ina broj: 41. Sarajevo. Zahtjevi }e se podnositi Ministarstvu u toku trajanja javnog poziva, odnosno u trajanju od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnim novinama. VI Aplikacioni formulari }e biti objavljeni na WEB stranici Ministarstva ( www.fmbi.gov.ba.), a mo}i }e se preuzeti i u prostorijama Pisarnice Ministarstva. Nepotpuni zahtjevi i programi se ne}e razmatrati. Federalno ministarstvo nema obavezu vra}ati predatu dokumentaciju aplikantima. VII Uz zahtjeve je potrebno dostaviti slijede}u dokumentaciju, koja se odnosi na op}e kriterije: 1. Adekvatno popunjen i ovjeren aplikacioni formular; 2. Uvjerenje o identifikacionom broju; 3. Rje{enje o registraciji; 4. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/teku}eg ra~una; 5. Detaljno opisan projekat ili program za koji se tra`i sufinanciranje; 6. Finansijski plan projekta ili programa za 2011. godinu, sa o~ekivanim prihodima i rashodima; 7. Izvje{taj o utro{ku sredstava za one koji su dobili finansijska sredstva od ovog ministarstva u 2010. godini, ako ranije nije dostavljen. Broj: 04-14-3796 /11 Sarajevo; 4. 8. 2011. godine MINISTAR Zukan Helez

20

KULTURA

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Mostarski teatarski festival

Neizgovorene misli
Za ovu predstavu na nedavnom kastingu odabran je ansambl od 8 glumaca,l a ~ine ga Belma Salkuni}, Marijana @ivanovi}, Amra Prutina, Lazarl Jovanov, Enes Salkovi}, Armin Had`imusi}, Tinja Do{en i Predrag Koturl
Povodom projekta Neizgo vo re ne mi sli ko ji za je dni~ki realiziraju Mostarski teatarski festival i Mostarski teatar mladih prezentirane su aktivnosti oko ovog projekta, te predstoje}eg 36. mostarskog teatarskog festivala. Tekst Neizgovorene misli se ba zi ra na pri ku plje nim pri~ama, intervjuima, razgovorima desetaka ljudi diljem nekada{nje Jugoslavije. Tri su kategorije ljudi zastupljene u ovoj predstavi - vojnici iz minulih ratova, `ene `rtve tih ratova i mladi ljudi ro|eni u vrijeme tih ratova. Za ovu predstavu na nedavnom kastingu odabran je ansambl od 8 glumaca, a ~ine ga Belma Salkuni} iz Sarajeva, Marijana @ivanovi} iz Beograda, Amra Prutina iz Mostara, Lazar Jovanov iz Novog Sada, Enes Salkovi} iz Mostara, Armin Had`imusi} iz Mostara, Tinja Do{en iz Novog kada{nje Jugoslavije. - Ovo je sjajna prilika da se na neki na~in granice prevazi|u, jer kultura i umjetnost su uvijek tu da otvore vrata za nove komunikacije budu}nosti - rekao je Jovanov. [to se 36. mostarskog teatarskog festivala, {est predstava koje }e biti izvedene izabrao je Dragan Komadina. Tako }e se na Festivalu pojaviti Narodno pozori{te iz Sombora, Bosansko narodno pozori{te iz Zenice, Teatar &TD iz Zagreba, Teatar Rubikon iz Rijeke, Teatar MTM, te predstava Heartefact fonda. Osim predstava, Festival }e ponuditi i okrugle stolove o razli~itim temama. [to se `irija ti~e, bit }e sastavljen od tri ~lana, ali jo{ nisu poznata imena. Bit }e dodijeljene ~etiri nagrade, a do sada je samo jedna jasno definirana i to nagrada Mravac za dramaturgiju.

Za{to su se ubili dr. Nedret Mujkanovi} i Ismet Bajramovi} ]elo Sanela u ljubavnoj vezi s bokserom Klitschkom Ko u Sarajevu organizuje orgije Dino Merlin }e u Beogradu pjevati za 300.000 eura Kako je uhap{en bogata{ Rahman Sulji}

S predstavljanja projekta

Sada i Predrag Kotur iz Karlovca. Suradnici na tekstu su Almir Im{irevi}, Ljubica Ostoji} i Ljubinka Stojanovi}. Muziku }e pisati Damir Imamovi}. - @elimo napraviti predstavu koja }e govoriti o tome kako ova grupa ljudi vidi budu}nost, {to o~ekuje i {to je mogu}e. Projekt je financijski pomogla Bosch fondacija iz

Berlina. U naredne dvije godine, prema dogovoru sa financijerom predstava, u svakoj dr`avi biv{e Jugoslavije mora imati bar po tri izvedbe - rekao je Sead \uli} u izjavi za medije. Lazar Jovanov rekao je da mu je motivacija, prije svega, bila to {to u projektu sudjeluju glumci sa svih prostora ne-

Mostar World Music Festival

Knji`evna ve~er Marka Toma{a


Na otvorenoj sceni Cluba Aleksa, u devetnaestoj no}i Mostar World Music Festivala, u pra te}em pro gra mu knji`evnik, pjesnik i novinar Marko Toma{ predstavio se na druga~iji na~in. Autorska ve~er Marka Toma{a protekla je u razgovoru sa kolegom pjesnikom i novina rom Go ra nom Ka ra no vi}em i ~itanju du`ih i kra}ih pjesama iz do sada objavljenih zbirki pjesama. - Drago mi je da sam dio Mostar World Music Festivala. Ovdje se veoma lijepo osje}am, kazao je Toma{, koji za sebe voli re}i da se ~itav `ivot gnu{a osnovne gra|anske pristojnosti, te bilo kakvog dodira sa kolektivizmom.

S knji`evne ve~eri

Naida Ribi}, Bosanka iz Holandije

Neki drugi svijet


U Ameri~kom kutku Op}e biblioteke u Zenici odr`ana je prezentacija dijela projekta Neki drugi svijet, autorice Naide Ribi} iz holandskog grada Breda.

Humanitarni koncert
Naida Ribi}: Ro|ena u Jajcu

NEKOM
Rije~ je o dokumentarnom filmu i serijalu fotografija koje je Ribi}, voditeljica projekta Neki drugi svijet, snimila u selu Halilbeyli i gradi}u Turgutlu, nedaleko od Izmira u Turskoj. Na ovom lokalitetu `ivi velika zajednica Bo{njaka ~iji su preci do{li na ova podru~ja jo{ prije 130 godina, ali su sa~uvali dio svoje kulture i jezika. Naida Ribi} ro|ena je u Jajcu, a tokom rata je izbjegla u Holandiju, gdje i danas `ivi u radi.

NEKOM NO]NA MORA

Koncert uglednog Hrvatskog baroknog ansambla i njihove umjetni~ke voditeljice, violinistice Laure Vadjon, pod nazivom Koncert za Japan odr`an je preksino} u prepunom atriju Kne`eva dvora, a sav prihod od ulaznica upla}en je za pomo} potresom pogo|enom Japanu. Ovi ponajbolji hrvatski barokni glazbenici izveli su djela J. S. Bacha, L. Sorko~evi}a, J. Haydna, B. Marinija i A. Vivaldija na koncertu u Dvoru, a svirali su na ~embalu, koje je japanska vlada poklonila Dubrova~kim ljetnim igrama. Sav prihod od ulaznica upla}en je na `iro-ra~un japanske ambasade za pomo} Japanu koji se jo{ bori s posljedicama potresa koji ga je pogodio u martu ove godine.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

21

Udala se i o~ekuje blizance


Turska glumica Tuba Buyukustun
Glasnogovornica prelijepe Tube Buyukustun, poznatije kao Asi, objavila je da se turska glumica udala za Onura Saylaka. Potvrdila je i informaciju da Tuba o~ekuje blizance sa novope~enim suprugom. - Tuba nikad nije govorila o svom privatnom `ivotu te nakon ove objave vi{e ne}e pri~ati o svojoj obitelji. Nadam se da mo`ete razumjeti njenu odluku, stoji u priop}enju na slu`benoj Facebook stranici prelijepe glumice. Tuba je stekla veliku popularnost u seriji "Asi" te svojom ljepotom o~arala i gledatelje u BiH. U seriji se udala za trenutno najpopularnijeg turskog glumca Murata Yildirima, ali u stvarnom `ivotu njeno je srce pripalo drugom kolegi sa seta "Asi", Onuru, koji je glumio njenog {uru Ziju.

Sa suprugom Onurom Saylakom

Tuba Buyukustun: Ne pri~a o privatnom `ivotu

JU MJE[OVITA SREDNJA SAOBRA]AJNA [KOLA TUZLA URBROJ: 978/2011-1 DATUM: 5. 8. 2011. g. Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine TK-a", broj 6/04. i 7/05.) i Odluke [kolskog odbora, broj 802/20111 od 2. 6. 2011. g., [kolski odbor JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola u Tuzli, objavljuje:

Turneja portugalske pjeva~ice

J AV N Iupra`njenihN Kmjesta S K O radnih UR za popunu


# na odre|eno vrijeme, najdu`e do 10. 8. 2012. g. uklju~uju}i pripadaju}i godi{nji odmor: Islamska vjeronauka, 1 izvr{ilac, 20 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Katoli~ki vjeronauk, 1 izvr{ilac, 2 ~asa nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Engleski jezik, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najdu`e do 10. 8. 2012. g., Engleski jezik, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, Njema~ki jezik, 1 izvr{ilac, 12 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Francuski jezik, 1 izvr{ilac, 14 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Geografija, 1 izvr{ilac, 8 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Psiholo{ka grupa predmeta, 1 izvr{ilac, 4 ~asa nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Prakti~na nastava, saobra}ajna grupa predmeta, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, Stru~no-teoretska nastava, ekonomske struke, 1 izvr{ilac, 20 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Stru~no-teoretska nastava koju izvodi dipl. ing. elektrotehnike sa polo`enim stru~nim ispitom u obrazovanju, 2 izvr{ioca, puna nastavna norma, Stru~no-teoretska nastava, saobra}ajna grupa predmeta, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, Stru~no-teoretska nastava, PTT saobra}aj, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, Stru~no-teoretska nastava, `eljezni~ki saobra}aj, 1 izvr{ilac, 17 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Sociologija, 1 izvr{ilac, 10 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Historija, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, Historija, 1 izvr{ilac, 15 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Bosanski/hrvatski/srpski jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma do povratka zaposlenice sa bolovanja, a najdu`e do 10.8.2012.g., Bosanski/hrvatski/srpski jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac, 11 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Fizika, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, Fizika, 1 izvr{ilac, 12 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Matematika, 2 izvr{ioca, puna nastavna norma, Matematika, 1 izvr{ilac, 5 ~asova nastavne norme, nepuno radno vrijeme, Pedagog [kole, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, do isteka mandata direktoru [kole, a najdu`e do 10. 8. 2012. g., uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, puno radno vrijeme. # na odre|eno vrijeme do 31. 12. 2011. g. Prakti~na nastava, ma{inska grupa predmeta, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma. zovanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkursom sa navedenom vrstom posla, stepenom stru~ne spreme i du`inom ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, uvjerenje izdato od zavoda za zapo{ljavanje o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom. Ukoliko dostavljena uvjerenja o radnom sta`u ne budu sadr`avala tra`ene podatke, odbacit }e se kao neprecizna i ista se ne}e bodovati. Ostale dokumente kojima se dokazuju ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidati }e dostaviti nakon prijema na radno mjesto, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa i to: ljekarsko uvjerenje, koje ne mo`e biti starije od 6 mjeseci, ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo /ne starije od tri mjeseca/, ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora ili pedagoga {kole. Kandidati koji konkuri{u na poslove nastavnika vjeronauke du`ni su dostaviti i saglasnost nadle`ne vjerske zajednice. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom, obavi}e se intervju, u dane 18. i 19. 8. 2011. g. u vremenu od 8 do 15 h. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana posljednje objave konkursa putem po{tanske slu`be, preporu~eno, na adresu: JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola, Tuzla, Bosne srebrene 6, sa naznakom: "Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola, Tuzla, NE OTVARAJ". Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Na osnovu ~lana 8. Pravilnika o radu, te utvr|ene potrebe a u skladu sa op}im aktom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola objavljuje:

CRISTINA BRANCO uskoro u Sarajevu

OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta: - Zaposlenik na odr`avanju higijene, puno radno vrijeme, 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme, najdu`e do 10. 8. 2012. g. uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Pored op}ih uslova predvi|enim zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i to: - zavr{ena osnovna {kola. Uz prijavu sa kratkom biografijom, potrebno je prilo`iti dokumentaciju /original ili ovjerene kopije/: dokaz o stru~noj spremi, izvod iz mati~ne knjige ro|enih /ne stariji od 6 mjeseci/ ili uvjerenje o dr`avljanstvu /ne starije od 6 mjeseci/ ili ovjerena kopija li~ne karte /ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja/, uvjerenje od poslodavca i kopiju radne knji`ice o ostvarenom radnom sta`u u ustanovama obrazovanja, kao i izvan ustanova obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi tra`enoj oglasom i uvjerenje izdato od zavoda za zapo{ljavanje o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene oglasom. Ukoliko dostavljena uvjerenja o radnom sta`u ne budu sadr`avala tra`ene podatke, odbacit }e se kao neprecizna i ista se ne}e bodovati. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova oglasa /ljekarsko uvjerenje, ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo i ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa/ izabrani kandidat }e dostaviti nakon prijema na radno mjesto, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima oglasa. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene oglasom, obavi}e se intervju, u dane 18. i 19. 8. 2011. g. u vremenu od 8 do 15h. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana posljednje objave oglasa putem po{tanske slu`be, preporu~eno, na adresu: JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola, Tuzla, Bosne srebrene 6, sa naznakom Prijava na oglas za popunu upra`njenog radnog mjesta, NE OTVARAJ. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Direktor Prof. [ekib Kari}

Po lo vi nom augus ta zapo~inje me|unarodna turneja kojom portugalska fado pjeva~ica Cristina Branco promovira svoj novi album "Fado/Tango". Turneja }e obuhvatiti Portugal, Njema~ku, Holandiju, Belgiju, Luksemburg, Finsku, [vedsku, Austriju i [vicarsku. U okviru turneje koja }e trajati do kraja novembra bit }e odr`an i koncert u Sarajevu. Kako javljaju iz agencije Gramofon, koncert Cristine Branco planiran je za

17. septembar u Bosanskom kulturnom centru. Portugalska pjeva~ica }e zajedno sa svojim ansamblom, koji ~ine muzi~ari koji sviraju na klasi~nim i tradicionalnim portugalskim instrumentima, predstaviti novi projekat koji se odmah po objavljivanju na{ao na drugom mjestu liste najprodavanijih albuma u Portugalu, a njegovo me|unarodno izdanje pobralo je pohvale i publike i kritike. Ja. D.

August u Coloseumu

Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a/ op}i uslovi /da je dr`avljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora [kole/. b/ posebni uslovi /odgovaraju}i stepen stru~ne spreme u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora ili pedagoga/. Uz prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt-telefonom, potrebno je prilo`iti dokumentaciju /original ili ovjerene kopije/: dokaz o stru~noj spremi, izvod iz mati~ne knjige ro|enih /ne stariji od 6 mjeseci/ ili uvjerenje o dr`avljanstvu /ne starije od 6 mjeseci/ ili ovjerenu kopiju li~ne karte /ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja/, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu /ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja/, uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i kopiju radne knji`ice /ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja/ o radu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi tra`enoj konkursom, sa navedenom vrstom posla, stepenom stru~ne spreme i du`inom ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, uvjerenje o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama obrazovanja i ovjerenu kopiju Ugovora o stru~nom osposobljavanju za samostalan odgojno-obrazovni rad, sa navedenom vrstom posla, stepenom stru~ne spreme i du`inom ostvarenog pripravni~kog sta`a po vrstama posla, uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i kopiju radne knji`ice /ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja/ o radu u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi i profilu u skladu sa NPPom sa navedenom vrstom posla, stepenom stru~ne spreme i du`inom ostvarenog radnog sta`a po vrstama posla, uvjerenje izdato od poslodavca i kopiju radne knji`ice o radu u ustanovama izvan obra-

Jazz Guerilla s Marijom


Zabava u Coloseum Clubu u augustu po~inje uz jazz ritmove, te }e se ve~eras odr`ati koncert sjajne sarajevske jazz grupe Sarajevo Jazz Guerilla, kojoj }e se ovog puta pridru`iti pjeva~ica iz Banje Luke Marija [esti}. Ve} 13. augusta posjetitelje }e o~arati jednostavnost i ljubav prema sevdalinci popularne Amire Medunjanin. Dvadeseti august rezervisan je za jednu od najizvo|enijih komedija u historiji sarajevskog teatra "Umri mu{ki", a 30. nastupa Haris D`inovi}. Dan kasnije pjevat }e Berin Buturovi} i Adnan Jakupovi}.
Marija [esti}

22

OGLASI
SKRA]ENI GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU "PROMET" DD SARAJEVO Za: poslovnu 2010. godinu

subota, 6. august 2011. godine SKRA]ENI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU "PROMET" DD SARAJEVO za period 1. januar do 30. juni 2011. Na osnovu Pravilnika o sadr`aju, na~inu i standardima objavljivanja finansijskih izvje{taja i drugih informacija o poslovanju dioni~kog dru{tva, "PROMET" d.d. SARAJEVO podnosi skra}eni izvje{taj o poslovanju za period 1. januar do 30. juni 2011. A. OP]I PODACI 1. Firma, sjedi{te i broj telefona Dru{tva "PROMET" DD SARAJEVO; Zmaja od Bosne 12-c; 033 710 506, 033 710 505 2. Broj rje{enja o upisu u registar emitenta kod Komisije Zadnje: Broj rje{enja Komisije o odobrenju upisa u registar 03/2-19-606/09; datum upisa 13. 1. 2010. godine B. PODACI O POSLOVANJU DRU[TVA 1. SKRA]ENI BILANS STANJA DRU[TVA AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Dugoro~ne obaveze c) Kratkoro~ne obaveze d) Ukupno pasiva 2. SKRA]ENI BILANS PRIHODA I RASHODA a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit prije poreza d) Gubitak prije poreza e) Porez na dobit f) Neto dobit perioda g) Gubitak perioda Sarajevo, juli/2011. g. Direktor Dru{tva

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Pravilnika o sadr`aju, na~inu i standardima objavljivanja finansijskih izvje{taja i drugih informacija o poslovanju dioni~kog dru{tva, dioni~ko dru{tvo "PROMET" SARAJEVO podnosi skra}eni godi{nji izvje{taj o poslovanju za 2010. godinu A. OP]I PODACI 1. Firma, sjedi{te i broj telefona Dru{tva "PROMET" DD SARAJEVO; Zmaja od Bosne 12 C; Sarajevo; 2. Broj rje{enja o upisu u registar emitenta kod Komisije Zadnje: Broj rje{enja Komisije o odobrenju upisa u registar 03/I-19-313/09; datum upisa 5. 8. 2009. godine B. PODACI O POSLOVANJU DRU[TVA 1. SKRA]ENI BILANS STANJA DRU[TVA AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 3.425.502 c) Teku}a sredstva 22.548 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 3.448.050 PASIVA a) Kapital 3.047.250 b) Dugoro~ne obaveze 352.082 c) Kratkoro~ne obaveze 48.718 d) Ukupno pasiva 3.448.050 2. SKRA]ENI BILANS PRIHODA I RASHODA a) Prihodi 270.578 b) Rashodi 270.374 c) Dobit prije poreza 204 d) Gubitak prije poreza e) Porez na dobit 185 f) Neto dobit perioda 19 g) Gubitak perioda PODACI O VANJSKOM REVIZORU Firma i sjedi{te vanjskog revizora "Recont" d.o.o. Zenica, B. Nu{i}a 7, 032 401-245 Mi{ljenje vanjskog revizora o POZITIVNO MI[LJENJE finansijskim izvje{tajima 2010. god.

3.398.397 58.733 3.457.130 3.053.361 352.082 51.687 3.457.130 141.010 134.899 6.111 611 5.500 -

Predsjednik Nadzornog odbora

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU ^ETVRTA OSNOVNA [KOLA TORLAKOVAC-DONJI VAKUF Broj: 185/11. Torlakovac, 5.8.2011. godine Na osnovu ~lana 73. Zakona o osnovnoj {koli SBK (Slu`bene novine SBK, broj: 11/01) i ~lana 122. Pravila {kole, Upravni odbor je na svojoj 70. sjednici, odr`anoj 5.8.2011. godine, donio odluku kojom se raspisuje:

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo: POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1 - 30. 6. 2011. - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; MARKET - KOMERC d.d. ZENICA ZENICA, Gora`danska 23 032/401-040; 032/401-036; market_komerc@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Sabrudin Had`iabdi}, Rizah D`ambi} i Nermin Rami} - ~lanovi uprave Ejub Hrnji}, direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 253.374 dionice nominalne vrijednosti 15,30 KM i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Bingo d.o.o. Tuzla 27,2345 % dionica emitenta s pravom glasa IF Eurofond d.d. Tuzla 22,8667 % Duka d.o.o. Tuzla 21,21 %, Market-Komerc d.d. Zenica 9,9859 % - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 289.605,00 c) Teku}a sredstva 1.467.827,00 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 1.757.432,00 PASIVA a) Kapital 997.461,00 b) Upisani osnovni kapital 3.876.622,00 c) Dugoro~ne obaveze 0 d) Kratkoro~ne obaveze 759.971,00 e) Ukupno pasiva 1.757.432,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 177.414,00 b) Rashodi 175.098,00 c) Dobit/gubitak prije poreza 2.316,00 d) Porez na dobit 232,00 e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja 2.084,00 1 Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora DIREKTOR:

KONKURS
za prijem u radni odnos 1. Nastavnik bosanskog jezika ...... 1 izvr{ilac, na 17 ~asova sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme (zamjena odsutnog nastavnika na bolovanju) 2. Nastavnik engleskog jezika.........................1 izvr{ilac, 14 ~asova sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme 3. Nastavnik kulture `ivljenja.............1 izvr{ilac, 2 ~asa sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme 4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava......1 izvr{ilac, 1 ~as sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme 5. Nastavnik razredne nastave.........................1 izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme Kandidati trebaju ispunjavati uslove predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli SBK-a, Pravilnikom o radu {kole, Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu i Kriterijima o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim {kolama SBK-a. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom i brojem telefona kandidati trebaju dostaviti na adresu: JU ^etvrta osnovna {kola Torlakovac 70224 TORLAKOVAC Predsjednik Upravnog odbora Zijad Mukanovi}, dipl. pravnik

Ejub Hrnji}, dipl. ecc.

Reuters

24 Pogledi

6. august/kolovoz 2011.

OPET NAPETOS
Napetost na sjeveru Kosova porasla je nakon {to su pripadnici kosovskog MUP-a zapo~eli akciju zauzimanja grani~nih prijelaza Jarinje i Brnjak Svi spremni tra`iti rje{enje, dogovora jo{ nema
Balkan. Napetost na sjeveru zemlje porasla je nakon {to su pripadnici kosovskog Ministarstva unutra{njih poslova zapo~eli akciju zauzimanja grani~nih prijelaza Jarinje i Brnjak, kako bi se sprovela odluka Vlade Kosova o embargu uvoza roba iz Srbije.

Kosovska kriza

osovo se proteklih dana vratilo u `i`u zanimanja evropske i svjetske javnosti, a napetost na

Mrtvi i ranjeni
U ranim jutarnjim satima 26. jula specijalne snage kosovske policije upu}ene su ka administrativnim prijelazima Jarinje i Brnjak, preko kojih vode magistralni pravci ka Ra{koj i Novom Pazaru. Odluka Vlade u Pri{tini izazvala je burnu reakciju srpskog stanovni{tva na sjeveru, koje je blokiralo puteve. Incidenti su eskalirali u poslijepodnevnim satima istog dana, kada se za~ula i pucnjava, u kojoj je `ivot izgubio kosovski policajac, a nekoliko osoba povrije|eno. Iako je srbijanski predsjednik Boris Tadi} nakon toga pozivao na prekid nasilja i uspostavu mira, do{lo je do jo{ jednog incidenta i to na grani~nom prijelazu 1 u Jarinju, koji je zapaljen, nakon {to je grupa Srba na njega bacala molotovljeve koktele. Jedan od srpskih lidera na sjeveru Kosova, me|utim, tvrdio je da za paljenje grani~nog prijelaza odgovornost snosi KFOR, ~iji komandant Biler nije evakuirao pripadnike grani~ne policije i carine, usprkos upozorenju Srba o napetostima koje rastu me|u narodom. Kriza na Kosovu traje ve} dvanaesti dan. Iako se o~ekivalo da }e se, intenzivnim pregovorima, koji traju proteklih dana kriza okon~ati, dogovor u trenutku pripremanja ovog teksta, nije postignut. KFOR je u srijedu nave~er saop}io kako su komadant Erhard Biler i srpski zvani~nici Borislav Stefanovi} i Goran Bogdanovi} sa~inili nacrt dogovora prema kojem }e KFOR nastaviti sa kontrolom na grani~nim prijelazima, a automobili, kamioni do 3,5 tone te`ine i kamioni koji prevoze humanitarnu pomo}, uklju~uju}i hranu, mo}i }e pro}i nakon provjere identiteta i pretresa. Kosovska Vlada takav je dogovor ocijenila neprihvatljivim. Potom je Vlada Kosova promijenila stav i izrazila spremnost za tra`enje rje{enja. To, me|utim, rekla je zamjenica premijera i

Grani~ni prijelaz Brnjak: Pripadnici francuskog kontigenta KFOR-a kontroliraju put

Prazne trgovine: Kosovu prijeti humanitarna kriza

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 25

T NA BALKANU

Selo Zup~ani: Dvanaesti dan srpskih de`ura na barikadama

ministrica trgovine u Vladi Kosova Mimoza Kusari-Ljilja, ne zna~i da se planira povratak na staro. Pregovori su nastavljeni, a prema posljednjim informacijama s Kosova, kriza nije prevazi|ena, a barikade ostaju do postizanja kona~nog rje{enja. Ni poslije vi{e od pet sati razgovora {efa pregovara~kog tima Vlade Srbije Borka Stefanovi}a i ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovi}a sa komandantom KFOR-a Erhardom Bielerom nije postignut dogovor, rekao je ju~er predsjednik op{tine Zve~an Dragi{a Milovi} Srbima okupljenim na barikadi u Rudarama kod Zve~ana, najavljuju}i nastavak razgovora sve do postizanja kona~nog rje{enja.

Podjela i autonomija
Najrealnije rje{enje za Kosovo je, prema mi{ljenju nekada{njeg predstavnika UN-a u Kosovskoj Mitrovici Gerarda Gallucia, podjela i autonomija sjevera zemlje, ukoliko dvije strane i dalje ne budu uspijevale da se dogovore. Galluci smatra da je za krizu kriva Pri{tina, koja se uz pomo} Sjedinjenih Dr`ava igra vatrom i koja je blokirala uvoz robe iz Srbije. Istovremeno, Peter Feith, me|unarodni civilni posrednik za Kosovo, smatra da Vlada Kosova, kao vlada suverene me|unarodno priznate dr`ave, ima pravo da preduzme mjere kako bi uspostavila vlast na cijeloj teritoriji. Kosovska nezavisnost progla{ena je 17. februara 2008. godine, a do sada ju je priznalo 77 dr`ava.
Jasna Fetahovi}

Rudare: Dje~ija igra ometena de{avanjima na granici

Srpski pregovara~ Borislav Stefanovi} rukuje se sa slovena~kim vojnikom u blizini Zve~ana

Grani~ni prijelaz Jarinje: KFOR preuzeo kontrolu

26 Pogledi

6. august/kolovoz 2011.

Dr. Ioannis Armakolas

NASLIJE\E IZME\U PARTIZANA, VJERE I NACIJE


Univerzitet Cambridge, uz podr{ku Evropske komisije, vodi istra`iva~ki projekt CRIC o kulturnom naslije|u i rekonstrukciji identiteta poslije konflikta u pet evropskih zemalja, uklju~uju}i i BiH. Dr. Ioannis Armakolas, istra`iva~ CRIC-a za BiH, govori za Oslobo|enje o politici sje}anja na rat, obnovi kulturnog naslije|a i (re)konstrukciji identiteta poslije konflikta u BiH na primjeru Tuzle
Razgovarao: Esad He}imovi}

Pisali ste o tuzlanskom primjeru u nizu svojih istra`ivanja. Za{to je Tuzla bila va`na tokom rata, a za{to je va`na sada? Vi pi{ete o Tuzli kao pioniru u razvijanju i promoviranju ideja inkluzivne politike i gra|anskog nacionalizma ali mnogi se ne sla`u sa , Vama. Tuzla je va`na jer predstavlja veoma uspje{an primjer lokalne odbrane interetni~kog jedinstva i koegzistencije. Kao {to je dobro poznato, Tuzla je na izborima 1990. bila jedna od dvije op{tine na kojima su ljevi~ari ne-nacionalisti (Reformisti i SDP) osvojili vlast. Nakon po~etnog perioda oklijevanja, tuzlansko vodstvo poku{alo je tokom rata formulirati gra|ansku, umjerenu politi~ku alternativu i aktivno se suprotstavilo etni~kom nacionalizmu. Ova gra|anska opcija se suo~ila sa sna`nim suprotstavljanjem, podrivanjem i stalnim politi~kim napadima od strane bo{nja~kih radikalnih nacionalista. Na strani umjerenih bili su lokalna vlast i politi~ki nasljednici biv{eg re`ima, neke klju~ne poslovne elite, aktivisti civilnog dru{tva, nekolicina pojedinaca iz lokalne SDA, te lokalni ogranci MBO-a i Preporoda. Na strani radikala su bili lokalni ogranak SDA, kojeg su tokom rata preuzeli radikalni nacionalisti, neki zvani~nici biv{eg re`ima, radikalna nacionalisti~ka omladina, razli~ite grupe civilnog dru{tva i zna~ajan dio establi{menta Islamske zajednice. Najglasniji eksponent ekstremisti~ke poruke su bile novine Zmaj od Bosne, kao popularni medij pokrenut poslije po~etka rata. Uz neprekidnu podr{ku lokalne vlade, gra|anski aktivisti uspijevali su da ograni~e utjecaj radikalne poruke na lokalnu zajednicu. S obzirom na ratne prilike i pored postoje}eg socijalnog pritiska na ne-Bo{njake, Tuzla je ostala mjesto u kojem su najte`e posljedice rata sprije~ene i gdje su lokalni akteri te{ko radili da odr`e interetni~ko jedinstvo i koe gzis ten ci ju. Za slu`eno, grad je odr`avao tokom rata me|unarodnu re-

putaciju kao mjesto gdje razum i u~tivost prevladavaju.

Tuzlanski primjer
Kada se govori o zna~aju Tuzle poslije rata, u ovom slu~aju to je vi{e povezano sa naporima na obnovi naslije|a. Ovo je dio na{eg rada na istra`iva~kom projektu CRIC-a. Fokusiran je na pitanja destrukcije i rekonstrukcije kulturnog naslije|a u Evropi. Tuzla predstavlja interesantan slu~aj jer se rekonstrukcija naslije|a i obilje`avanje rata provode na vi{e inkluzivan i manje nacionalisti~ki na~in. Da li je mogu}e pomiriti kulturno naslije|e iz socijalisti~kog perioda u na{im gradovima sa poslijeratnim memorijalnim spomenicima i kompleksima? Ponekad imam osje}aj da govorimo o razli~itim gradovima i dru{tvima. Oboje, i neprekidnost i promjena su neodvojive zna~ajke dru{tvenog `ivota; na neki na~in su razli~ite, ali na mnoge druge na~ine nisu. Ne smijemo zaboraviti {ta su doga|aji iz devedesetih kolaps Jugoslavije i nezavisnost BiH, rat i njegove tragedije, socijalna i politi~ka radikalizacija donijeli o revidiranju starih identiteta, ideologija, odanosti, ~ak samog na~ina kako bosanski narodi vide svoju zemlju i svijet. Postoji proces, ponekad svjestan, a ponekad nenamjeran, etnizacije elemenata koji su prethodno bili ili zajedni~ki ili depolitizirani. Postoji proces radikalne repolitizacije etni~kih razlika i identitetskih svojstava. U tom kontekstu, socijalisti~ka historija i njeno materijalno naslije|e su, tako|er, reinterpretirane i prilago|ene novim socijalnopoliti~kim vizijama koje su bile dominantne u razli~itim dijelovima zemlje. U ve}ini slu~ajeva ovaj proces prilagodbe re zul ti rao je u kom ple tnoj iz mje ni zna~enja vrijednosti iz socijalisti~kog perioda i kompletnom zapu{tanju pozitivnih svojstava tog naslije|a. Konstrukcija i rekonstrukcija naslije|a u Tuzli slijedi sli~ne procese, ali lokalne vlasti su poku{ale manje radikalno revidiranje nasli-

Iz biografije
Ioannis Armakolas je istra`iva~ u istra`iva~kom projektu CRIC i predava~ Odjeljenja za balkanske, slavisti~ke i orijentalne studije Univerziteta Makedonije (Solun). Doktorirao je na Univerzitetu Cambridge. Bio je istra`iva~ na Univerzitetu u Oxfordu i u~estvovao je u projektima USAID-a i DFID-a u Sarajevu.

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 27

SLANA BANJA Slana Banja, kao i izgradnja i rekonstrukcija naslije|a uop{te, nude brojne mogu}nosti pozitivne identifikacije za pro-bosanske Srbe i Hrvate. To je ve}, zaista, va`no za etni~ki podijeljenu Bosnu. Ali za prelazak preko ratnih podjela treba jo{ vi{e kreativnog mi{ljenja i presudno, pogodnije op{te okru`enje politi~ke stabilnosti i konsenzusa elita u zemlji
je|a iz socijalisti~kog doba. Reinterpretacija pro{losti u Tuzli formulirala je linearni narativ povezuju}i rat od 1992. do 1995. za odbranu Bosne sa antifa{isti~kom borbom u Drugom svjetskom ratu. Memorijalni kompleks Slana Banja je stvorio opipljivu i vizualnu reprezentaciju ovog slu`benog tuzlanskog narativa. Rekonstruirani memorijalni kompleks Slana Banja je stvorio vizualni link izme|u NOR-a i rata od 1992-1995.

Pet istra`ivanja u BiH


CRIC je skra}enica za istra`iva~ki projekt o kulturnom naslije|u i rekonstrukciji identiteta poslije konflikta u pet evropskih zemalja Francuskoj, Njema~koj, [paniji, Kipru i Bosni i Hercegovini u kojima s vo|eni nasilni konflikti od sredine 19. stolje}a do danas. Cilj istra`ivanja je da se istra`e na~ini na koje destrukcija i posljedi~na selektivna rekonstrukcija kulturnog naslije|a uti~e na formiranje identiteta. Ovajpetogodi{njiistra`iva~kiprojekat je finansiran od strane Evropske komisije sa 1,2 miliona eura u okviru Seventh Framework Programme Na ovom istra`iva. njusara|ujuistra`iva~keinstitucije iz sedam zemalja. Projektvodiprof. dr. MarieLouise je. Memorijalni kompleks Slana Banja je postala spomeni~ko podru~je gdje mo`e iskrsnuti vi{e inkluzivna i manje etni~ki odre|ena historijska interpretacija. Neetni~ko naslije|e i zna~enje ima prioritet. Gra|anski aspekti nacionalizma, koji su u principu vi{e inkluzivni, dobili su prioritet u odnosu na razdiru}i etni~ki nacionalizam. Sekularnim aspektima naslije|a je tako|er dat zna~aj, a religiozne reference u kompleksu Slana Banja su mnogo manje izra`ene. To je suprotno prvenstvu religijskog simbolizma u prakti~no svim drugim mjestima obilje`avanjima rata u Bosni. Kona~no, historijskim periodima, koji potencijalno mogu funkcionirati kao zajedni~ki izvori identiteta, dat je zna~ajan prostor. U Slanoj Banji, ovaj period je Drugi svjetski rat, koji mo`e biti izvor inspiracije za sve bosanske narode. Drugdje u Tuzli, postoji naStig-Sorensen sa Univerziteta Cambridge. CRIC u BiH istra`uje pet mikro-slu~ajeva: 1) transformacijuzna~enja na klju~nim socijalisti~kimspomeni~kimkompleksima (Kozara, Jajce, Drvar, Jablanica); 2) razaranje i rekonstrukcijad`amija i drugihreligijskih objekata; 3) Stari most i politika naslije|a u savremenom Mostaru; 4) memorijalni centar Poto~ari u Srebrenici i 5) memorijalni kompleks Slana Banja u Tuzli. SlanaBanja je izabrana kao ilustrativniprimjer rekonstrukcije kulturnog naslije|a koji je prilago|enumjerenojpolitici iinkluzivnimidentitetima CRIC-ovi istra`iva~i u . BiH su dr. Ioannis Armakolas i Dr. D`enan [ahovi}, a na njihovom istra`ivanju asistira Dino @ulumovi}. glasak na gradskoj historiji iskopavanja soli, {to je tako|er jedan ujedinjuju}i faktor. Kona~no, grad posve}uje veliku pa`nju simbolima srednjovjekovne Bosne. Ovaj period jo{ nije omiljen izvor identifikacije za sve bosanske nacije, ali on to potencijalno mo`e postati u budu}nosti. Kao presudan trenutak za transformaciju kompleksa Slana Banja, opisujete sahranu `rtava masakra na Kapiji 25. maja 1995. godine. U tom trenutku su bile zabilje`ene veoma ljute reakcije od razli~itih i utjecajnih javnih aktera protiv zajedni~kog sahranjivanja `rtava? Masakr na Kapiji, kada je artiljerijska granata ispaljena sa srpskih pozicija ubila 71 osobu, ve}inom mlade ljude u sredi{tu Tuzle, jedna je od najte`ih tragedija civilnog stanovni{tva u bosanskom

Par tizanska borba


Va`no je, kakogod, naglasiti da su ova reinterpretacija i povezana rekonstrukcija naslije|a u Tuzli i dalje utemeljeni na zna~ajnim isklju~ivanjima i pre{u}ivanjima. Zna~enje partizanske borbe u Drugom svjetskom ratu je transformirano da se uklopi u novi dominantni narativ. Povezano je sa antifa{izmom i bosanskom tradicijom koegzistencije, radije nego sa socijalisti~kom ideologijom, vizijom za stvaranje sna`ne Jugoslavije, jedinstva jugoslavenskih naroda. Preformulirano zna~enje stavlja naglasak na Drugi svjetski rat, ali ozbiljno umanjuje zna~aj jugoslavenskog perioda koji je uslijedio. Sli~no, uspjesi i snaga su diskurzivno povezani sa karakteristikama bosanskog dru{tva dok je pozitivnim utjecajima iz jugoslavenskog perioda i prekograni~nim vezama koje kreirane tokom tog perioda umanjen zna~aj. [ta ste Vi otkrili prou~avaju}i slu~aj Slane Banje? Kako se ovaj kompleks mo`e uspore|ivati sa dominantnim trendom obilje`avanja rata u BiH? Dominantni trend obilje`avanja rata u BiH ja~a etni~ke podjele i doprinosi ekskluzivnim pojmovima identiteta i naci-

ratu. Inicijativa lokalnih vlasti za zajedni~ku sahranu muslimanskih i nemuslimanskih `rtava masakra na Kapiji je `estoko osporavana od strane Islamske zajednice i nacionalisti~kih politi~kih i intelektualnih krugova. Reis Ceri} je govorio protiv gre{nog zajedni~kog ukopa, dok su `estoki napadi na lokalne vlasti i traumatizirane roditelje nastavljeni ~ak i nakon rata. Lokalne vlasti nisu popu{tale pod pritiskom. Odlu~ile su da postave sna`an i trajan primjer protiv podjela i nacionalizma sahranjuju}i zajedno ove `rtve na lokalitetu Slana Banja. Mjesto ukopa je postalo sna`an simbol protiv vojne agresivnosti Karad`i}evih i Mladi}evih snaga, ali i razornih pogleda bo{nja~kih radikalnih nacionalista. Inici ja ti va za za je dni ~kom sa hra nom osna`ila je i reviziju {ireg podru~ja Slane Banje i zapo~eto promi{ljanje o tome kako rekonstruiranje memorijalnog kompleksa mo`e reflektirati politi~ke vrijednosti nezavisne Bosne, bez umanjivanja zna~aja ili u{utkivanja partizana i antifa{isti~ke tradicije. Opisujete Aleju heroja kao mjesto neformalnog intergeneracijskog preno{enja zna~enja i znanja o socijalisti~kom re`imu. To je i dalje veoma konfliktno pitanje u na{em dru{tvu. Razli~iti dijelovi dru{tva imaju veoma suprotstavljena osje}anja i razumijevanja socijalisti~kog doba. U pravu ste, ali istina je i da zbog specifi~nosti jugoslavenskog re`ima i onoga {to je uslijedilo postoji vi{e nostalgije prema pro{lom re`imu u biv{oj Jugoslaviji nego u bilo kojoj zemlji isto~ne Evrope. U Aleji heroja Slane Banje sam vidio vrlo interesantno mjesto koje pokazuje novo razumijevanje naslije|a socijalis-

28 Pogledi
ti~kog re`ima. Konstrukcija novih partizanskih memorijala u post-socijalisti~koj Bosni je ve} bila simboli~ki zna~ajan doga|aj. Novi memorijalni prostor je postao uto~i{te za zapu{teno i vandalizirano partizansko naslije|e. Poprsja su donesena iz razli~itih skladi{ta gdje su bila uskladi{tena od po~etka rata kako bi se za{titila od vandalizma i destrukcije. Naru~eno je ~ak i stvaranje novih poprsja u po~ast nedavno umrlim narodnim herojima. Aleja heroja je postala mjesto i za poprsja partizanskih heroja srpskog nacionalnog porijekla koji su uni{teni i oboreni u susjednoj Kalesiji.

6. august/kolovoz 2011.

Efikasno, a umjereno
Mogu da posvjedo~im kako je novi memorijalni kompleks postao mjesto neformalnog intergeneracijskog preno{enja znanja o socijalisti~kom re`imu i izme|u ~lanova porodica i u kontekstu lokalnih grupa civilnog dru{tva koje su povezane sa Titovim kultom. Polaganje vijenaca na Aleji heroja, kao i na drugim renoviranim partizanskim memorijalima, tako|er je dio slu`benog protokola u Tuzli za razli~ite lokalne i nacionalne godi{njice. Sve to ~ini sna`nijim povezivanje lokalne zajednice sa pozitivnim aspektima socijalisti~kog naslije|a, dok istovremeno nagla{ava narativ promoviran u Tuzli o antifa{isti~kom karakteru i vezama izme|u NOR-a i bosanskog rata od 1992-1995. Da li postoje nove ideje u Tuzli kako uklju~iti politi~ke identitete Srba i Hrvata koji nisu bili pristalice ratne lokalne vlasti u Tuzli? Da li oni to uop{te poku{avaju? Proces konstrukcije i rekonstrukcije naslije|a je zaista intenzivan. Mo`da sam propustio neke nedavne doga|aje ili neke nove ideje na tom polju. Uz tu rezervu, mogu re}i da je doprijeti do Srba i Hrvata koji su bili na drugim stranama vojnih podjela i dalje najve}e isku{enje i ja nisam siguran da li Tuzla ima odgovor na to. Slana Banja, kao i izgradnja i rekonstrukcija naslije|a uop{te, nudi brojne mogu}nosti pozitivne identifikacije za

MASAKR NA KAPIJI Mjesto ukopa je postalo sna`an simbol protiv vojne agresivnosti Karad`i}evih i Mladi}evih snaga, ali i razornih pogleda bo{nja~kih radikalnih nacionalista. Inicijativa za zajedni~kom sahranom osna`ila je i reviziju {ireg podru~ja Slane Banje i zapo~eto je promi{ljanje o tome kako rekonstruiranje memorijalnog kompleksa mo`e reflektirati politi~ke vrijednosti nezavisne Bosne, bez umanjivanja zna~aja ili u{utkivanja par tizana i antifa{isti~ke tradicije
pro-bosanske Srbe i Hrvate. To je ve}, zaista, va`no za etni~ki podijeljenu Bosnu. Ali za prelazak preko ratnih podjela treba jo{ vi{e kreativnog mi{ljenja i presudno, pogodnije op{te okru`enje politi~ke stabilnosti i konsenzusa elita u zemlji. Takve inovativne ideje trebaju i}i ruku pod ruku sa mjerama pove}anja me|uetni~kog povjerenja i procesom istinitog pomirenja u zemlji, kojeg, po svim uvidima, trenutno nedostaje. Pi{ete da umjerene politike ako , `ele da budu djelotvorne, trebaju prona}i na~in da ugode svim stranama na politi~kom i etni~kom spektru, uklju~uju}i one koje su vi{e uskla|ene sa etni~kim politi~kim programom. Da li postoji takav politi~ki subjekt u BiH? ^ak ni u Tuzli ne postoji stvarni poku{aj prelaska preko politi~kih i etni~kih linija podjela iz rata. Historija nas u~i da nacionalnost tradicionalno ima centralnu dimenziju u javnom `ivotu i zna~aj klju~nog elementa za formuliranje politike u Evropi kao cjelini. ^ak i dana{nje evropske politike su vi{e pod utjecajem nacionalnih interesa ili sekta{kih podjela nego {to se ~esto priznaje. Stoga je opasna glupost vjerovati da etni~ke agende mogu biti uga{ene u zemlji kao {to je Bosna, koja je preoptere}ena nacionalisti~kim politikama i etni~kim nasiljem u svojoj nedavnoj historiji. Progresivne politike nemaju luksuz da vjeruju da etnicitet mo`e biti marginaliziran. Takva naivnost }e na kraju samo omogu}iti etni~kim politikama da se vrate osvetni~ki, potpuno kontrolisane od strane radikala i regresivnih politi~kih snaga. Umje-

U svom radu tvrdite da me|uetni~ka koegzistencija nije bila napadnuta samo na boji{tu Pi{ete o . `estokom nadmetanju unutar podru~ja kontrolisanih od Vlade u Sarajevu za prirodu bosanskomuslimanske nacije, koncept nove dr`ave, budu}nost me|uetni~kih i javnih odnosa u Bosni Mo`ete li ukratko opisati svo. ja saznanja o toj borbi? Tokom rata u BiH, obi~ni Bosanci i neki politi~ari borili su se da odr`e `ivim duh me|uetni~ke koegzistencije i tolerancije nasuprot `estoke opozicije. Protiv ovakvog bosanskog duha je bila, naravno, agresivna vojna kampanja Vojske bosanskih Srba. Ali postojala je i unutarnja subverzija bosanskog duha od radikalnih bo{nja~kih nacionalisti~kih aktera koji su promovirali ideje etni~kog ekskluziviteta, homogenosti i etni~kih podjela. Hrabri Bosanci su branili bosansku nezavisnost na boji{tima, dok su se u isto vrijeme opirali ekstremisti~koj nacionalisti~koj poruci unutar njihovih redova. Sve je to, vjerujem, dobro poznato obi~nim Bosancima koji su pro{li kroz pakao bosanskog rata. I dalje je, me|utim, svega nekoliko akademskih radova na engleskom koji analiziraju ovu politi~ku borbu za opstanak Bosne, koja je jednako va`na kao i vojni napor. Postoji odli~na antropolo{ka studija o `ivotu u opkoljenom Sarajevu, koju je napisala Ivana Ma~ek i objavio Univerzitet Uppsala u [vedskoj i nekoliko drugih radova. Moja vlastita doktorska disertacija na Univerzitetu Cambridge analizirala je ovu borbu za duh Bosne kako je vo|ena u Tuzli. Mo`ete li opisati tuzlansku ideologiju srednjeg puta iz Va{eg ugla gledanja? Da li je ona dovoljno dobra samo za konfrontiranje radikalizaciji bo{nja~ke politike ili mo`e biti model za transformaciju BiH kao cjeline? Trebalo bi nam puno prostora da raspravimo detaljno

@estoka borba za budu}nost Bo{njaka

tuzlanski ratni politi~ki projekat, kako je iskrsnuo, kako se razvio i postao jedan od nekoliko pre`ivjelih oblika politi~ke tradicije socijalisti~kog re`ima u Bosni. Ovdje je dovoljno da spomenemo da su politi~ke elite Tuzle, poslije po~etnog oklijevanja, formulirale novu viziju za vi{e gra|ansku i manje etni~ku Bosnu. Oni su naglasili gra|anske aspekte bosanskog identiteta preko etni~kih. Oni su umanjili zna~aj onih svojstava koji, uklju~uju}i religiju, dijele bosanske narode. Oduprli su se podjeli Bosne u etni~ke dr`avice. I op}enito formulirali su ideologiju srednjeg puta izme|u politi~ke tradicije socijalisti~kog re`ima i bo{nja~kog etni~kog nacionalizma. Ova ideologija je postala nukleus za inkluzivnije narative koji su kasnije postali popularni, tako|er, me|u bo{nja~kim etni~kim nacionalistima. Pored toga, tuzlanske politi~ke elite su preformulirale identitet grada u post-jugoslavenskom i probosanskom maniru i revitalizirale tuzlanski ponos i patriotizam, kao neraskidivo povezan sa tolerancijom, me|uetni~kim jedinstvom i naslije|em antifa{izma. Ne trebamo zaboraviti ulogu koju je Tuzla imala u {iroj partijskoj politici u BiH. SDP, kao danas najsna`nija partija u FBiH i favorit me|unarodne zajednice je nekoliko godina bio na marginama politi~kog `ivota. Tuzla je jedina zajednica koja je ostajala dosljedno socijaldemokratski bastion od 1990. Tuzlanske politi~ke elite su stoga doprinijele politi~kom opstanku SDP-a tokom najte`eg perioda devedesetih godina, istovremeno i kroz formuliranje novih ideja za partijsku postjugoslavensku ideologiju i kroz politi~ku i izbornu snagu. Tuzla je ponudila pozitivne lekcije i ostatku zemlje kroz te{ke periode. Sama po sebi ona ne mo`e biti katalizator za transformaciju bosanskog dru{tva, jer nema politi~ku, ekonomsku i simboli~ku te`inu bosanskog glavnog grada, ali postoje lekcije koje druge politi~ke elite i lokalne zajednice treba da nau~e iz tuzlanskog iskustva.

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 29

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP[TINA LUKAVAC JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA LUKAVAC GRAD LUKAVAC BROJ: 03-742/11. DANA: 5. 8. 2011.GODINE Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine TK, broj 6/04, 7/05), i na osnovu Odluke [kolskog odbora JU O[ Lukavac Grad Lukavac, raspisuje se

J AV N I K O N K U R S O G L A S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Defektolog oligofrenolog, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine Sekretar {kole, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme (kandidat mora imati polo`en stru~ni upravni ispit), a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti, 2 izvr{ioca, puna norma, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti, izvr{ioca, 10 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik njema~kog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ilac 18 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik informatike, 1 izvr{ilac 20 ~asova, na odre|eno vrijeme, povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik informatike, 1 izvr{ilac 2 ~asa, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik historije i geografije, 1 izvr{ilac puna norma, na odre|eno vrijeme, do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba. Nastavnik historije i geografije, 1 izvr{ilac 10 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvr{ilac puna norma, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvr{ilac 9 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Nastavnik katoli~ke vjeronauke, 1 izvr{ilac 12 ~asova, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine. Higijeni~ar - lo`a~ 1 izvr{ilac, norme, u P[ Bokavi}i, na odre|eno, a najdu`e do 30. 6. 2012. godine

reni mogu biti djelotvorni ako razumiju strahove i pritu`be biv{ih neprijatelja i ako omogu}e prostor za etni~ki orijentisane snage da se izraze. Razumijevaju}i snagu i kori{tenje simbola, oni mogu da ponude dobre usluge ilustriraju}i ta~ke identifikacije koje mogu biti zajedni~ke suprotstavljenim grupama.

Br~anska Malta
Bez `elje da impliciram da Tuzla ima odgovor na sva slo`ena pitanja, kreatori politike trebaju biti pa`ljivi prema kreativnom mi{ljenju i nekim od inovativnih rje{enja smi{ljenih u tom gradu. Ne treba ni re}i da }e proces tra`enja na~ina za obilje`avanjem ratnih doga|aja koji ne}e podsticati podjele i za postizanje pomirenja u Bosni biti dug. Pozivate vlasti u Tuzli da prona|u inkluzivniji na~in za obilje`avanje incidenta na Br~anskom Malti od 15. maja 1992. godine, u kome su ubijeni brojni mladi regruti jugoslavenske armije. Tuzlanski zvani~nici i dalje ignoriraju ovu komemoraciju, a Vlada Republike Srpske predvodi obilje`avanje kao etni~ki reprezent. Za{to je takvo obilje`avanje tako pogre{no za ujedinjenje BiH?

Ne bih to nazvao pozivom Moja . uloga kao istra`iva~a nije da apeliram na politi~ke vlasti, nego da studiram proces rekonstrukcije naslije|a i njegov zna~aj za izgradnju identiteta. I dalje vjerujem da bi najo~itiji izbor za dopiranje do ratnih neprijatelja bio poku{aj odre|ivanja prema problemu komemoracije mladih regruta JNA koji su umrli na Br~anskoj Malti. Razdvojene komemoracije ovog doga|aja su i dalje izvor podjela, iako posljednjih godina ima sve manje tenzija kada srpska delegacija posje}uje Br~ansku Maltu. Tako|er znam da brojni obi~ni ljudi iskreno vjeruju u pravo porodica da obilje`avaju svoje umrle i da se ne sla`u sa politizacijom incidenta sa bilo koje strane. Razumijevati da mo`da postoji vi{e od jedne istine o takvim doga|ajima i po{tovati `elju da `alost porodica bude iznad politike je na~in da se ide naprijed u ovoj zemlji. Bit }e potrebno vrijeme prije nego {to praksa komemoracija i izgradnja memorijala bude ujedinjavala, a ne razdvajala u Bosni. Ne}u biti iznena|en ako Tuzla bude jedno od prvih mjesta u kome }e se pojaviti inkluzivni na~ini obilje`avanja ratnih doga|aja.

Pored op{tih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije): 1. diplomu o stru~noj spremi, 2. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 3. uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja odgovaraju}e spreme i ovjerena kopija radne knji`ice, 4. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, 5. prijava sa kratkom biografijom. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa izabrani kandidati }e dostaviti nakon prijema na radno mjesto, i to: - Uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - Ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbama ~lana IX. 1. Ustava BiH. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju) 18. i 19. 8. 2011. godine od 9 do 14 sati u prostorijama {kole. Ostale dokumente kojima se dokazuje isunjavanje op}ih uslova predvi|enih javnim konkursom izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja li~no ili putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA LUKAVAC GRAD LUKAVAC, Ulica Dervi{a Su{i}a bb Lukavac 75 300 Lukavac, sa naznakom Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU O[ Lukavac Grad Lukavac. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. VD Direktor {kole: _______________________ / Ibelji} Elvir /

30 Oglasi

6. august/kolovoz 2011.

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine TK br. 6/04 i 7/05) i ~lana 201. Pravila o organizovanju i radu Javne ustanove Osnovne {kole ''Tu{anj'', [kolski odbor na XI vanrednoj sjednici, odr`anoj 4. 8. 2011. g., donio je odluku da se raspi{e

J AV N I KON KU R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta
Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Federacije BiH broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona 5/286 - Stru~ni savjetnik za socijalnu i porodi~nu za{titu i civilne `rtve rata u Sektoru za rad i socijalnu politiku

1. nastavnik engleskog jezika .....................................................1 izvr{ilac, 5 ~asova, na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 8. 2012. g. uklju~uju}i godi{nji odmor, 2. nastavnik tehni~kog odgoja ...............................................................1 izvr{ilac, 18 ~asova, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, 3. nastavnik tehni~kog odgoja i informatike..........................................1 izvr{ilac, 10 ~asova, na odre|eno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za ~ijim je radom prestala potreba, 4. nastavnik islamske vjeronauke ................................................1 izvr{ilac, 9 ~asova, na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 8. 2012. g. uklju~uju}i godi{nji odmor, 5. nastavnik religijske kulture.....................................................1 izvr{ilac, 7 ~asova, na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 8. 2012. g. uklju~uju}i godi{nji odmor, 6. sekretar {kole ..........................................................................................1 izvr{ilac, puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme najdu`e do 10. 8. 2012. g. uklju~uju}i godi{nji odmor. Op}i uslovi: 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika, odnosno sekretara {kole 2. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika odnosno sekretara {kole. Pored op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: 1. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme, u skladu sa zakonom, nastavnim planom i programom i pedago{kim standardima ({esti ili sedmi stepen), 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika {kole, sekretara {kole. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova i to: 1. prijavu na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne stariju od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerenu kopiju uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika {kole, sekretara {kole (ne stariju od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja, a za sekretara i izvan ustanova obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja, a za sekretara i izvan ustanova obrazovanja, na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi tra`enoj konkursom (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje, nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od zavoda za zapo{ljavanje). Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslovanastavnika, odnosno sekretara {kole, b) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine, c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, odnosno sekretara {kole. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa, bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja, a za sekretara {kole iz oblasti poznavanja zakona koji su potrebni za obavljanje poslova sekretara {kole. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa 22. i 23. avgusta 2011. g., obavit }e se intervju od 8 do13 h. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te u zatvorenoj koverti, sa naznakom ''Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta (naziv radnog mjesta) u JU O[ ''Tu{anj ''NE OTVARAJ'', na adresu Pa{age Mand`i}a br. 33, Tuzla. Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Direktor Senad Muli}

1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet politi~kih nauka, odsjek za socijalni rad, - najmanje 3 godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u Slu`benim novinama FBiH, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72000 Zenica sa naznakom Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Po ovla{tenju direktora POMO]NIK DIREKTORA Ferid Kulovac

Na osnovu ~lana 122. Pravila Mje{ovite srednje {kole i na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Mje{ovite srednje {kole Donji Vakuf, broj: 253/2011. od 5. 8. 2011. godine, raspisuje se

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD I. - VI.2011.


I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Privredno dru{tvo za monta`u,proizvodnju i in`enjering "UNIMONT" d.d. Sarajevo UNIMONT d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta Sarajevo, ul.Adila Grebe 6 - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica tel/fax 033 210 938 unimont@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora [aran~i} Huso,predsjednik Hara~i} Mehmed, ~lan, Hasanbegovi} Mirza,~lan - ~lanovi Uprave Polimac Sadija II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 220.448 dionica 10,00 KM/dionici - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica Polimac Sadija i emitenta s pravom glas CETBAH d.o.o. Sarajevo - vlasnici ~lanovi uprave i nadzornog odbora i postotak Polimac Sadija, direktor, 37,03% vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITANTA u 000 KM Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 1,093 c) Teku}a sredstva 1,879 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 2,972 PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital 1,635 c) Dugoro~ne obaveze 378 d) Kratkoro~ne obaveze 959 e) Ukupno pasiva 2,972 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 74 b) Rashodi 167 c) Dobit/gubitak prije poreza -93 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -93

KON KU RS
za izbor i imenovanje direktora {kole 1. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Mje{ovite srednje {kole Donji Vakuf u narednom ~etvorogodi{njem mandatu. 2. Pored op}ih uvjeta, kandidati trebaju imati zavr{en VII stepen stru~ne spreme - Da imaju pet (5) godina radnog iskustva u srednjoj {koli. - Da se isti~u svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovnog rada u srednjoj {koli. - Da ne postoji zakonska smetnja za imenovanje za funkciju direktora. 3. Uz prijavu je potrebno dostaviti: - Diplomu o zavr{enoj {koli - Potvrdu o sta`u - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju 4. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Oslobo|enju". 5. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 6. Prijave na konkurs sa kompletnom doskumentacijom slati na adresu: JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA "@RTAVA GENOCIDA U SREBRENICI" DONJI VAKUF 7. U~esnici konkursa }e biti blagovremeno, u pisanoj formi, obavije{teni o rezultatima konkursa.

6. august/kolovoz 2011.

Oglasi 31
Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine TK" broj: 6/04 i 7/05) i Odluke [kolskog odbora broj: 01-529/11 od 23. 6. 2011. godine [kolski odbor JU Mje{ovite srednje {kole Sapna objavljuje

Na osnovu ~lana 119 Zakona o srednjem obrazovanju ("Slu`bene novine TK", broj 6/04 i 7/05) i odluke [kolskog odbora broj 401/11 od 27. 7. 2011. godine, [kolski odbor JU Mje{ovite srednje {kole Teo~ak objavljuje:

J AVNI K O NK U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2011/2012. godinu, i to: I 1. Engleski jezik 1 izvr{ilac ......................................................................................................puna norma 2. Engleski jezik 1 izvr{ilac...........................................................................................8 ~asova sedmi~no 3. Njema~ki jezik 1 izvr{ilac .........................................................................................8 ~asova sedmi~no 4. Tjelesni i zdravstveni odgoj 1 izvr{ilac ...................................................................10 ~asova sedmi~no 5. Historija 1 izvr{ilac..................................................................................................14 ~asova sedmi~no 6. Sociologija 1 izvr{ilac ...................................................................................................4 ~asa sedmi~no 7. Demokratija i ljudska prava 1 izvr{ilac .....................................................................8 ~asova sedmi~no 8. Matematika 1 izvr{ilac...............................................................................................6 ~asova sedmi~no 9. Tehnologija materijala i tehnologija zanimanja 1 izvr{il ...............................................4 ~asa sedmi~no 10. Geografija 1 izvr{ilac...................................................................................................2 ~asa sedmi~no 11. Islamska vjeronauka 1 izvr{ilac.............................................................................10 ~asova sedmi~no 12. Stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac .....................................puna norma 13. Stru~no-teorijska nastava ekonomska grupa predmeta 1 izvr{ilac ..........................5 ~asova sedmi~no 14. Prakti~na nastava - trgovci 1 izvr{ilac ...................................................................10 ~asova sedmi~no 15. Stru~no-teorijska nastava elektrotehni~ka grupa predmeta 1 izvr{ilac ..................16 ~asova sedmi~no 16. Prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac .....................................................puna norma 17. Prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta 1 izvr{ilac ........................................10 ~asova sedmi~no 18. Estetika 1 izvr{ilac.......................................................................................................2 ~asa sedmi~no 19. Anatomija i fiziologija ~ovjeka 1 izvr{ilac ..................................................................2 ~asa sedmi~no 20. Prakti~na nastava - frizeri 1 izvr{ilac.....................................................................16 ~asova sedmi~no 21. Stru~no-teorijska i prakt. nastava gra|evinska grupa predmeta 1 izvr{ilac.......................12 ~asova sedmi~no 22. Pravo 1 izvr{ilac...........................................................................................................4 ~asa sedmi~no Radni odnos se zasniva na odre|eno radno vrijeme do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Pod rednim brojevima 2 i 15 primaju se pripravnici. II Op}i uslovi: 1. 2. 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta I Bosanski jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac - puna norma, na odre|eno vrijeme Bosanski jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac na 9 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Engleski jezik, 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme Engleski jezik, 1 izvr{ilac 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Njema~ki jezik, 1 izvr{ilac - 10 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme Matematika, 2 izvr{ioca, puna norma na odre|eno vrijeme Matematika, 1 izvr{ilac 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Historija, 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika s funkcije, a najdu`e do 11. 6. 2012. godine plus pripadaju}i godi{nji odmor 9. Geografija, 1 izvr{ilac na 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 10. Demokratija i ljudska prava, 1 izvr{ilac 10 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 11. Sociologija, 1 izvr{ilac 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme 12. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme 13. Tjelesni i zdravstveni odgoj, 1 izvr{ilac 2 ~asa na odre|eno vrijeme 14. Informatika, 1 izvr{ilac na 10 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 15. Fizika, 1 izvr{ilac 15 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 16. Hemija, 1 izvr{ilac - 12 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme 17. Tehnologija sa ekologijom i ekologija, 1 izvr{ilac 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme 18. Biologija, 1 izvr{ilac 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 19. Islamska vjeronauka, 1 izvr{ilac 15 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 20. Pravo, 1 izvr{ilac 10 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 21. Muzi~ka kultura, 1 izvr{ilac na 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme 22. Stru~no-teorijska i prakti~na nastava ekonomske grupe predmeta, 1 izvr{ilac na 23 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme 23. Stru~no-teorijska i prakti~na nastava trgovinska grupa predmeta, 1 izvr{ilac 12 ~asova na odre|eno vrijeme 24. Stru~no-teorijska nastava ma{inska grupa predmeta, 3 izvr{ioca 2 pune norme, plus 8 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme, i to za realizaciju nastave iz predmeta: ma{. materijali, programiranje, teh. obrade i mont. teh. obrade, crtanje pomo}u ra~., kompj. graf., model ma{. elemen i konstr., konstr., ispitivanje ma{. konstr., proizvodni sist., tehnolog. zanimanja 25. Prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta, 2 izvr{ioca - dvije norme, na odre|eno vrijeme 26. Stru~no-teorijska nastava gra|evinska grupa predmeta, 1 izvr{ilac - puna norma, na odre|eno vrijeme 27. Prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta, 2 izvr{ioca - dvije norme, na odre|eno vrijeme, 28. Prakti~na nastava gra|evinska grupa predmeta, 1 izvr{ilac 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme 29. Stru~no-teorijska nastava poljoprivredna grupa predmeta, 1 izvr{ilac - puna norma, na odre|eno vrijeme, 30. Prakti~na nastava poljoprivredna grupa predmeta, 1 izvr{ilac - puna norma, na odre|eno vrijeme 31. Prakti~na nastava poljoprivredna grupa predmeta, 1 izvr{ilac - 18 ~asova, sedmi~no, na odre|eno vrijeme 32. Poznavanje robe, 1 izvr{ilac 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme 33. Elektrotehnika, 1 izvr{ilac na 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme 34. Pedagog {kole, 1 izvr{ilac puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika s bolovanja, a najdu`e do 18. 5. 2012. godine plus pripadaju}i godi{nji odmor 35. Higijeni~ar, 1 izvr{ilac - 1/2 radnog vremena, na odre|eno vrijeme 36. Lo`a~, 1 izvr{ilac - na puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme za vrijeme grijne sezone Na upra`njena radna mjesta na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se uposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor, osim za pozicije pod rednim brojem 8, 34, 36. Za poziciju pod rednim brojem 19 potrebna saglasnost Islamske zajednice. II Op}i uslovi 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, 2. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole. Pored op}ih uslova kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i to: 1. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora ili pedagoga {kole. III Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. prijavu na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt - telefonom, 2. ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora ili pedagoga {kole (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje). IV Izabrani kandidat je du`an, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaze da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, b) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora ili pedagoga {kole. V Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. VI U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja/obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa u dane 18. i 19. augusta 2011. godine obavit }e se intervju u vremenu od 9 sati. VII Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Mje{ovita srednja {kola Sapna - NE OTVARAJ", na adresu: Ul. 206. vite{ke brigade bb, 75411 Sapna, tel. 035/597-067. VIII Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. IX Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. X Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora Mujo Salihovi}

Pored op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i to: 1. 2. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima profesora. III Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, i to: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. prijava na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt- telefonom, ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima profesora {kole (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje). IV Izabrani kandidat je du`an, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti: a) b) c) d) ljekarsko uvjerenje kao dokaze da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, da nije osu|ivan za krivi~no djelo, da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova profesora {kole. V Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. VI U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja/obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa u dane 19. i 22. avgusta 2011. godine obavit }e se intervju u vremenu od 8 do 15 sati. VII Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU MS[ Teo~ak - NE OTVARAJ", na adresu: JU MS[ Teo~ak Centar bb, 75414 Teo~ak. VIII Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. IX Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. X Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

32 Pogledi

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 33

Srebreni~ke udovice izme|u pomo}i stranaca i zemlja~kog me{etarenja

Provincija u Trstu je odobrila novac za projekat Kilim (}ilim) kako bi pomogla osam srebreni~kih udovica koje `ive kod Gra~anice. @ene su trebale tkati }ilime, primati platu {est mjeseci i na kraju godine trebala je biti organizirana izlo`ba najboljih radova, u Gra~anici i u Trstu. Srebreni~anin u Trstu [emso Osmanovi} je prihvatio da se projekt izvede preko talijansko bosanskog udru`enja Most, ~iji je on predsjednik. Ali, [emso je imao druge planove...
o~et kom 2004. go di ne grupa volontera iz Italije, na svom putu slije|enja po slje di ca sre bre ni~ke tragedije, dolazi u selo Lukavica kod Gra~anice. Sa njima je i Azra Nuhefendi}, novinarka, koja ve} skoro dvije decenije `ivi u Trstu. U Lukavici `ive udovice. Jedna od brojnih traumati~nih epizoda srebreni~ke tragedije. Volonteri su u misiji sa dvostrukom `eljom: da pomognu nesretnim `enama te da mire Srbe i Muslimane. Novinarka Nuhefendi} pak senzibilizira prije svega tr{}ansku javnost opisuju}i tugu samohranih majki.

[emsini }ilimi za prikrivanje


P
Gra~anica: Udovice iz Srebrenice ~ekaju ostatke `rtava i bar neku pomo}

Osam udovica
Otkri}e te grupe udovica iz Srebrenice za Tr{}ane je bio {okantni susret i dokaz tragedije o kojoj su ~itali u novinama ili gledali na televiziji. U selu osam samohranih majki, udovice, svaka sa troje-~etvoro djece, i po neka nena, a od mu{kih glava samo momci mladi, oni koji su u vrijeme genocida bili odve} maleni da bi ih se ubilo. Grupa od 40, uglavnom `ena, smje{tena u mizernim stan~i}ima napravljenim od para koje je poklonila holandska vlada. Izgubljene, zbunjene, same, izolirane, napu{tene i zaboravljene, daleko od politi~ara i du{ebri`nika koji rutinski ponavljaju genocid, nikada vi{e ^ekaju da se prona|u . ostaci nestalih mu{kih glava i da im stigne pomo}. Odakle, ni same ne znaju. ^ekaju i nadaju se. Pre`ivljavaju od pomo}i koju dobijaju za poginule sinove, bra}u, mu`eve, o~eve. Dovoljno da kupe svaki mjesec stotinjak kilograma bra{na, a ono {to ostane, tro{i se za {ta se mora, a i to ~esto nije ni ono neophodno, kao lijekovi naprimjer. Vijest i pri~a o grupi udovica samohranih majki brzo se pro{irila Trstom. Na stotine je `urilo da pomogne. Javljali su se i iz ostalih gradova Italije. I tako je krenulo. Organizirano je prikupljanje pa-

Trst: Provincija Trst je bez oklijevanja odobrila novac, ukupno 7.500 eura

NIKO GA NE ZNA U firmi [irbegovi}, u Gra~anici, niko ni ~uo ni vidio [emsu Osmanovi}a. U Op}ini Gra~anica referent zadu`en za izbjeglice Mehmedalija, tako|er, ne zna ko je [emso Osmanovi}, nikada ga vidio ni sreo, i potvr|uje da me|u `enama udovicama iz Srebrenice ni jedna, od onih koje `ive u op}ini Gra~anica, nikada nije u~estvovala u projektu niti je dobila pare od [emse Osmanovi}a
tao bez traga godinu dana, a zatim se pojavio u Trstu tvrde}i da je izveo projekt sa `enama muslimankama, Srpkinjama i Hrvaticama Ni{ta sporno, osim {to je . projekt bio napravljen za preciznu grupu, osam `ena samohranih majki udovica iz Srebrenice koje `ive u Lukavici. [emso je tako|er tvrdio da mu je firma [irbegovi} ustupila prostorije te da je projekt izveo u saradnji sa BOSFAM-om. dlo`io da se na|e neka nevladina organizacija preko ~ijeg ra~una }e se novac dostaviti za projekt. Neko se sjetio [emse Osmanovi}a. Student, porijeklom iz Srebrenice (tako se predstavlja), osno vao ta li jan skobo san sko dru{tvo prijateljstva Most Nara. vno, ho}e da pomogne, ka`e bez oklijevanja i odmah pita mo`e li njegov brat, koji `ivi u Sarajevu i bez posla je da bude koordinator projekta. Pa ne mo`e, kakve veze brat ima sa udovicama? OK, pristane [emso. Tako se ~inilo. Ali gospodin koji se javno predstavlja sa ja sam [emso Osmanovi}, moj ro|ak je na~elnik Op}ine Srebrenica imao je druge plano, ve sa parama. Prvo je mjesecima tvrdio da novac nije stigao na ra~un dru{tva, a onda je prestao da se javlja na telefon i da u potpunosti ignori{e autore i u~esnike projekta. Posredno se saznalo da je [emso Osmanovi} od Provincije tra`io dodatne pare za svoj projekt a onda godi, nu dana ni [emse ni para . Tek kada su po~eli problemi sa [emsom, raspitamo se bolje ko je gospodin. Javno tvrdi da smo svi, Muslimani, Srbi, Hrvati bra}a i sestre, a me|u svojima to jest ~istim muslimanima da bi se trebali podijeliti i svako na svoju stranu U Trstu se raspitivao ko . }e mu pomo}i da ratni dnevnik koji je pisao njegov rahmetli brat objavi, ali ne pod bratovim ve} pod svojim imenom. Kao predsjednik bosansko-talijanskog dru{tva pomagao je studentima zemljacima. [emso se sam hvalio svojom poduzetni~kom sposobno{}u. Iznajmio je stan, pa je on-

ra, lijekova, odje}e. Od 2004. od Trsta prema Lukavici, u redovnim tromjese~nim intervalima kretao je karavan 4-5-6 auta natovarenih odje}om, namirnicama, lijekovima, a kasnije i drugim stvarima koje su trebale `enama. Bio je to odgovor i potreba obi~nog svijeta, ljudi koji su dirnuti tragedijom i bijedom udovica, `eljeli pomo}i. @ene nikada ni{ta tra`ile nisu. Naprotiv, u po~etku je bilo problema, kako otkriti {ta im je najpre~e. Bile su podozrive prema gostima iz Italije. Malo su pri~ale, odgovarale su samo ono {to je bilo neophodno. Kao djeca koju su odrasli puno puta prevarili, pa vi{e nikome ne vjeruju, tako su i one ove iznenadne prijatelje primale sa puno rezervi. Vremenom su se opustile, po~ele su do~ekivati prijatelje srda~no i davati im

zauzvrat ono {to su same pravile: pri glav ke, po ne ka po nja va, serd`ada, radovi napravljeni heklanjem. U namjeri da pomognu jednoj grupi udovica iz Srebrenice, koje `ive u Lukavici kod Tuzle, Provincija u Trstu je odobrila novac za projekt Kilim (}ilim). U toku {est mjeseci `ene su trebale tkati }ilime, primati mjese~nu platu, a na kraju godine, organizirala bi se izlo`ba najboljih radova, u Gra~anici i u Trstu, sa talijanskim i bosanskim umjetnicima. Projekt je osmislila i predlo`ila grupa volontera, a [emso Osmanovi}, koji `ivi u Trstu, prihvatio je da se projekt izvede preko talijan sko-bo san skog udru`enja Most ~iji je [emso predsjednik. , [emso Osmanovi} imao je i proveo druge planove. Prvo je tvrdio da novac nije legao, onda je nes-

[emso me|u udovicama


Projekt je napravila grupa privatnih osoba, a Provincija Trst je bez oklijevanja odobrila novac: ukupno 7.500 eura. Mala suma, ali za grupu udovica mnogo i va`no. Po talijanskim pravilima dr`avni novac nije se mogao dati privatnim licima. Li~no Assessore, {to je jedna vrsta ministra u provincijskoj vladi, Danis Visioli, je pre-

da uzeo dvojicu kolega, Bosanaca, napla}ivao im kiriju, a onda na kraju godine od op}ine Trst tra`io da mu se vrati novac koji je potro{io za stanarinu predstavljaju}i se kao siroma{ni student. Tako da je ~estiti [emso ne samo besplatno stanovao, ve} je i zara|ivao na svojim kolegama studentima. Nakon {to je izbila afera vezana za pro jekt ]ilim [em si Osmanovi}u je prekinut ugovor u Me|unarodnom centru za teorijsku fiziku u Trstu. Tu je radio honorarno posao pomo}nika bibliotekara, predvi|en da se studenti pomognu dok studiraju. Ali, [emso to ignori{e, i na svom Facebook profilu tvrdi da je zaposlen kao asistent u UNESCOu iako to nikada nije bio, a honorarni posao pomo}nika bibliotekara nikada nije zna~io da je zaposlen, a jo{ manje kao asistent u toj me|unarodnoj organizaciji. Tako|er iz njegovog FB profila vidi se da je po [emsi islam iznad nauke i da je [emso u za, dnje vrijeme postao ubrzani ~lan nekoliko desetina odbora SDA, kojim se priklju~io, nakon {to je njegov omiljeni politi~ar Haris Silajd`i}, propao na izborima. U njegove politi~ke ambicije spada i osnivanje talijansko-bosanskog volonterskog dru{tva Most Ta. kva dru{tva se prave uplatom 300 eura takse i ovjerom statuta dru{tva kao nevladine organizacije. A [emso je napravio dru{tvo sa ambicijom, kako je sam tvrdio, da to preraste u bosanski konzulat, a on naravno da bude konzul .

Godinu dana nakon {to je prisvojio projekt, u Provinciji u Trstu se sastanu organizatori projekta i [emso Osmanovi}. Tvrdi [emso da je sam krenuo u projekt, da je na{ao `ene Muslimanke, Srpkinje i Hrvatice da im pomogne. Ne bi bilo ni{ta sporno uklju~iti u projekt `ene Hrvatice i Srpkinje, samo {to je ovaj projekt bio ciljano napravljen za jednu, preciznu grupu `ena iz Srebrenice, one koje `ive u Lukavici. [emso, tako|er, tvrdi da je na{ao prostorije koje mu je navodno ustupila firma [irbegovi} u Gra~anici kod Tuzle, te da je na{ao partnersku organizaciju u BiH koja je dala 40 posto para od projekta, nevladinu organizaciju BOSFAM .

[emso u BOSFAM-u
U firmi [irbegovi}, u Gra~anici, niko ni ~uo ni vidio [emsu

[emse Osmanovi}a. Dvije godine nakon {to je prisvojio projekt u koji nije ni zapetu stavio, niti na bilo koji drugi na~in u~estvovao [emso Osmanovi} je u Trstu napravio izlo`bu }ilima koje su navodno otkale bosanske `ene Srpkinje, Hrvatice i Muslimanke I jo{ bezo~no . daje izjave i slika se za novine tvrde}i da je projekt izveden u saradnji sa BOSFAM-om, vjeruju}i valjda da u BiH niko ne ~ita talijansku {tampu te da }e njegova la` i prevara glatko pro}i. ^lanak je ipak do{ao do direktorice BOSFAM-a, Munire Bebe Had`i}. Sje}aju}i se susreta sa [emsom Osmanovi}em gospo|a Had`i} ka`e: Doti~ni gospodin pojavio se u na{oj prodavnici sa izvjesnim Nadirom Akkadom... Gledao je na{e }ilime, raspitivao se za na~in izrade, cijenu... Ja

MUNIRINA SUMNJA Postalo mi je sumnjivo posebno kada sam saznala da je organizirao izlo`bu }ilima, te da je pri tome (zlo)upotrijebio i na{e ime bez na{eg znanja ili odobrenja. Istina, ja sam ra~une potom stornirala, materijalne {tete mi nemamo, ali ostalo su pitanja na koja mi nikad nije odgovorio doti~ni gospodin
Osmanovi}a. U Op}ini Gra~anica referent zadu`en za izbjeglice Mehmedalija, tako|er ne zna ko je [emso Osmanovi}, nikada ga vidio ni sreo, i potvr|uje da me|u `enama udovicama iz Srebrenice nijedna, od onih koje `ive u op}ini Gra~anica, nikada nije u~estvovala u projektu niti je dobila pare od sam mu objasnila da su na{i }ilimi ra|eni na kvalitetan na~in te da su ne{to skuplji... On je, pak, rekao da je i to jeftino te izabrao tri ~etiri }ilima koja bi, kao, kupio... tra`io nam je ra~un da bi uplatio tih, ~ini mi se 5.000 maraka. Ja sam mu dala originalan ra~un. Oti{ao je, vrijeme je prola-

zilo, a on se nije javljao... Postalo mi je sumnjivo posebno kada sam saznala da je organizirao izlo`bu }ilima, te da je pri tome (zlo)upotrijebio i na{e ime bez na{eg znanja ili odobrenja. Istina, ja sam ra~une potom stornirala, materijalne {tete mi nemamo, ali ostala su pitanja na koja mi nikad nije odgovorio doti~ni gospodin. Kada sam zahtijevala da mi odgovori umjesto obja{njenja, [emso se ljutio {to ga uznemiravam, i jo{ mi prigovara {to mu kao zavidim na uspjehu... , ka`e Munira Hod`i}. [emsina pri~a je kratka. Zapravo, u telefonskom razgovoru, prvo se ljutio, malo prijetio, a onda tra`io da mu po{aljemo pitanja pa }e on pismeno odgovoriti Obe}ao je, ali nije nikada . odgovorio kako je do{ao na ideju da napravi projekt, kakva je njegova uloga u tome, gdje su i ko su `ene koje su tkale }ilime, gdje je prostor u kojima su te `ene navodno ra di le? [ta je ura dio sa ra~unom koji je na prevaru uzeo od BOSFAM-a? [ta radi u cijeloj pri~i sestra reisa Ceri}a, za koju [emso Osmanovi} tvrdi da je u~estvovala u projektu, i na kraju kako je njegov ro|ak, gradona~elnik Srebrenice zaslu`io 800 eura od projekta namijenjenog `enama? Telefonski razgovor [emso je zavr{io zaklju~kom: Ja sam gledao Mladi}a u o~i. Ja se nikoga ne bojim. Ako se {ta pogre{no napi{e ima sud . Napisalo se, {ta se napisalo. Izostali su [emsini odgovori.
A. N. T. S.

34 Oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA MEHMED-BEG KAPETANOVI] LJUBU[AK SRNICE DONJE Broj: 01-618/11 Datum: 5. 8. 2011. godine Tel/fax: 035-858-004 juos.ljubusak@gmail.ocm [kolski odbor na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju (Slu`bene novine TK, broj 06/04 i 07/05) JU O[ Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak Srnice Donje raspisuje
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON JU MS HEMIJSKA [KOLA TUZLA Ul. Bosne srebrene br. 8 75000 Tuzla

6. august/kolovoz 2011.

Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju "Sl. novine TK-a", broj: 6/04, 7/05), ~lana 172. Pravila JU Mje{ovite srednje hemijske {kole u Tuzli, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TKa broj: 10/1-34-14720/11 od 3.8.2011. godine i Odluke [kolskog odbora broj: 02-34-552/2011 od 22.6.2011. godine, [kolski odbor raspisuje

K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2011/2012. godinu na odre|eno vrijeme a najdu`e do 10.8.2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor 1. Nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti 16 ~asova sedmi~no .................1 izvr{ilac 2. Nastavnik engleskog jezika - 13 ~asova sedmi~no .........................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik njema~kog jezika - 8 ~asova sedmi~no ..........................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik latinskog jezika 6 ~asova sedmi~no ............................................................................1 izvr{ilac 5. Nastavnik islamske vjeronauke - 10 ~asova sedmi~no ...................................................................1 izvr{ilac 6. Nastavnik religijske kulture 2 ~asa sedmi~no ..............................................................................1 izvr{ilac 7. Nastavnik matematike 18 ~asova sedmi~no.................................................................................1 izvr{ilac 8. Nastavnik informatike 16 ~asova sedmi~no.................................................................................1 izvr{ilac 9. Nastavnik ekologije 2 ~asa sedmi~no ..........................................................................................1 izvr{ilac 10. Nastavnik ekonomije preduze}a 2 ~asa sedmi~no .......................................................................1 izvr{ilac 11. Nastavnik stru~noteorijske nastave hemijsko-tehnolo{ke grupe pred. - puna norma.....................1 izvr{ilac 12. Nastavnik mjerne i regulacione tehnike - 4 ~asa sedmi~no.............................................................1 izvr{ilac 13. Nastavnik stru~noteorijske nastave biotehnolo{ke i prehrambenotehnolo{ke grupe predmeta puna norma........................................................................................................1 izvr{ilac 14. Sekretar {kole puno radno vrijeme .............................................................................................1 izvr{ilac 15. Nastavnik biohemije 6 ~asova sedmi~no .....................................................................................1 izvr{ilac 16. Nastavnik farmaceutske grupe predmeta puna norma ................................................................1 izvr{ilac 17. Nastavnik higijene i za{tite na radu - 4 ~asa sedmi~no ...................................................................1 izvr{ilac 18. Nastavnik za sirovine u farmaceutskoj proizvodnji - 4 ~asa sedmi~no...........................................1 izvr{ilac 19. Nastavnik farmakologije - 6 ~asova sedmi~no................................................................................1 izvr{ilac 20. Nastavnik za osnove ma{instva - 1 ~as sedmi~no ...........................................................................1 izvr{ilac 21. Nastavnik za grafi~ki dizajn - 5 ~asova sedmi~no ..........................................................................1 izvr{ilac 22. Nastavnik stru~noteorijske nastave grafi~ke grupe predm. - 7 ~asova sedmi~no ...........................1 izvr{ilac 23. Nastavnik prakti~ne nastave 10 ~asova sedmi~no........................................................................1 izvr{ilac 24. Nastavnik tehnologije sa prakti~nom nastavom - 10 ~asova sedmi~no ..........................................1 izvr{ilac 25. Nastavnik osnova ma{instva sa grafi~kim strojevima - 3 ~asa sedmi~no .......................................1 izvr{ilac 26. Nastavnik Web dizajna 2 ~asa sedmi~no......................................................................................1 izvr{ilac 27. Nastavnik Elektrotehnike sa automatikom- 2 ~asa sedmi~no .........................................................1 izvr{ilac 28. Nastavnik za Informati~ke sisteme - 2 ~asa sedmi~no ....................................................................1 izvr{ilac 29. Saradnik u nastavi-laborant puna norma.....................................................................................1 izvr{ilac 30. Higijeni~ar puno radno vrijeme.................................................................................................3 izvr{ioca Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) Op}i uslovi: - da je dr`avljanin BiH - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tog radnog mjesta - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine - da nije osu|ivan za krivi~no djelo - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika /profesora, pedagoga ili sekretara b) Posebni uslovi: - Odgovaraju}i stepen stru~ne spreme i profil u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, zavr{en ~etverogodi{nji studij ili 240 ECTS - polo`en stru~ni ispit - za poziciju pod rednim brojem 5. potrebno je pribaviti saglasnost nadle`ne vjerske zajednice; pozicija redni br. 9. (diplomirani in`enjer tehnologije-smjer za{tite na radu); pozicija redni br. 14. (diplomirani pravnik, VII stepen); pozicije redni br. 16, 18. i 19. (farmaceutski fakultet-magistar farmacije); pozicija redni br. 17 (medicinski fakultet-doktor medicine; tehnolo{ki fakultet-smjer za{tita na radu); pozicija redni br. 21. (akademija likovnih umjetnosti), pozicija redni br. 23 (diplomirani grafi~ki in`enjer ili grafi~ki in`enjer sa zavr{enom srednjom grafi~kom {kolom; grafi~ki radnik sa zavr{enim V stepenom obrazovanja); pozicija redni br. 24. (diplomirani in`enjer-tehni~ki fakultet; diplomirani informati~ar VSS, diplomirani in`enjer sa certifikatom web dizajn informati~ar), pozicija redni br. 25 (diplomirani ma{inski in`enjer, diplomirani in`enjer grafi~ke tehnologije, diplomirani in`enjer elektrotehnike, grafi~ki in`enjer), pozicija redni br. 29 (in`enjer tehnologije VI stepen, in`enjer hemije VI stepen, V stepen). Uz prijavu potrebno prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. Prijava sa kratkom biografijom, adresom i kontakt-telefonom 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4. Diplomu o zavr{enom stepenu obrazovanja i profilu stru~ne spreme 5. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 6. Uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja 7. Uvjerenje o radnom sta`u izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme 8. Kopiju radne knji`ice 9. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao 10. Dokaz o mogu}nosti ostvarivanja prava iz ~lana 16. Zakona o dopunskim pravima boraca Napomena: Uvjerenje pod rednim br. 6 mora da sadr`i vrstu posla, za nastavnike predmet i broj ~asova ili vremenski udio tog predmeta u odnosu na normu. Uvjerenja iz kojih se ne mo`e nedvosmisleno utvrditi stru~nost obavljanja posla u tom periodu }e biti odba~ena. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, ovjerenu izjavu kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo, ovjerenu izjavu kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora, izabrani kandidat je du`an dostaviti [koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o prijemu. Izuzetno za poziciju pod rednim br. 14. kadidati su du`ni uz prijavu na konkurs prilo`iti i uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da kandidat nije ka`njavan za privredni prijestup i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova sekretara. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju), 19.8.2011. (petak) i 22.8.2011. (ponedjeljak), u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama {kole. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave konkursa u sredstvima javnog informisanja isklju~ivo putem po{te preporu~eno na adresu: JU MJE[OVITA SREDNJA HEMIJSKA [KOLA TUZLA, Ul. Bosne srebrene broj 8, 75000 Tuzla sa naznakom Javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta - navesti radno mjesto za koje se konkuri{e. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR [KOLE Mr. sci. Adem Dautba{i}

J AVNI K O NK U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Njema~ki jezik 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme, Njema~ki jezik 1 izvr{ilac 3 ~asa na odre|eno vrijeme, Engleski jezik 1 izvr{ilac 18 ~asova na odre|eno vrijeme, Matematika 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme, Matematika-pripravnik 1 izvr{ilac 12 ~asova na odre|eno vrijeme, Likovna kultura 1 izvr{ilac 8 ~asova na odre|eno vrijeme, Geografija 1 izvr{ila 14 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, 8. Tehni~ki odgoj i informatika 1 izvr{ilac 3 ~asa na odre|eno vrijeme, 9. Islamska vjeronauka 1 izvr{ilac 9 ~asova na odre|eno vrijeme, 10. Katoli~ki vjeronauk 1 izvr{ilac 1 ~as na odre|eno vrijeme, 11. Razredna nastava 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, 12. Pedagog {kole 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odustva. Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, 2. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, b) posebni uslovi 1. odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora {kole. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. Prijavu na javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. Ovjerena kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. Ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerenu kopiju li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje). Izabarani kandidat je du`an u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: a) Ljekarsko uvjerenje kao dokaze da je zdravstveno sposoban za obaljanje poslova nastavnika/profesora {kole, b) Ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, c) Da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) Ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora {kole. Ako se popuna upra`nejnog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa u dana 19. 8. 2011. godine obavit }e se intervju od 8 do 14 sati. Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na javni konkurs za popunu upra`nejnih radnih mjesta u JU O[ Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak - NE OTVARAJ na adresu {kole 76 258 Srnice Donje. Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Direktor {kole Kora} Munir

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 35

Klas se uzda u kvalitetu proizvoda

Sve {to se proizvodi u ovoj kompaniji, radi se, kako tvrdi Vasvija Poljo, u skladu sa ISO standardima, HACCP i Halal standardom
vakog dana vi{e od dva miliona ljudi{iromsvijeta, na ovaj ili onajna~in, proba Klasove proizvode, ka`e Ivica Kramar, pomo}nikdirektora za proizvodnju i tehni~ke poslove Klasa. Razlog za to je kvaliteta proizvoda. Klas u podizanje kvalitete proizvoda ula`e ogromna sredstva, npr. godi{nje Klas po raznimosnovama za kontrolukvaliteteizdvoji preko milion maraka. Imamo ugovore o saradnji u kontrolikvalitete sa svimmeritorniminstitucijama u dr`avi kao {to su Zavod za javnozdravstvoFBiH, Poljoprivredni i Veterinarski fakulteti, a imamo i vlastiti laboratorij, velikibrojstru~nih i sposobnihljudi. Me|utim mi smo zadovoljnisamojednim `irijem za kontrolukvalitete, naravno,a to je stru~ni `iri potro{a~a poja{njava Kramar. ,

Priznajemo samo jedan `iri potro{a~e


S

Ivica Kramar

Kontrola kvalitete
Rukovodilac Slu`be kontrole kvalitete i standardizacijeVasvijaPoljo ima zadatak da osiguranzdravstvenuispravnostsvegaonoga {to potro{a~i konzumiraju iz Klasa. O svemu vodim ra~una kao da }u svaki taj proizvod ja konzumirati ka`e ona i do, daje kako se samo za higijensku ispravnost proizvoda u Klasu godi{nje potro{i 320.000 KM. Kompletan proces kontrole kvalitete po~injeprijemomsirovine. Po{to je Klasnajve}i proizvo|a~ bra{na, i u svim proizvodima koristi bra{no, naj~e{}e se radi kontrola kvalitete p{enice koja uglavnom dolazi iz Hrvatske i Ma|arske. U Klasovim laboratorijimaradi se kontrolakvalitetep{enice, a Zavod za javno zdravstvo radi mikrobiolo{ke testove, zatim testove za radioaktivnost, te{kemetale, genetskimodificiraneorganizme (GMO),itd. Sve {to se proizvodi u ovojkompaniji, radi se, kakotvrdiVasvijaPoljo, u skladu sa ISO standardima, HACCP i Halal standardom. Kada je rije~ o halalu, Poljoisti~e da sve sirovine{to u|u u Klasmorajuimatihalalcertifikattako da potro{a~imogubitisigurni da su proizvodi koje Klas proizvodi dobiveni iz halal sirovine. Bila bi la` da ka`emo kako ne koristimo emulgatore, ali emulgatorikojekoristimoni-

na ispravnost. U svakom slu~aju, ukoliko sirovine ne odgovaraju standardima kvalitete, Poljo ka`e da Klasovikontrolorivra}ajupo{iljkedobavlja~ima ili radefizi~kuzamjenuproizvoda. Ali to se vrlorijetkode{ava, nagla{ava ona.

110 godina BUREK U LONDONU U skladu sa razvojnim ciljevima, kompanija je pro{le godine po~ela izvoziti duboko zamrznute pite na tr`i{te Velike Britanije, ta~nije u London. Distributer Damas Gate se pobrinuo da bosanske pite do|u do {to ve}eg broja pekara i snack barova u ovoj metropoli
su animalnog porijekla, nego biljnog, {to zna~i da su halal. Osimtoga, imamoin`enjere koji uzimaju uzorke sirovina i testiraju ih, a dobavlja~i potpisuju pismene izjave da u njihovim sirovinama nema svinjetine niti emulgatora animalnog porijekla poja{nja, va Poljo. Me|utim, uvijekpostojimogu}nost da sirovine koje isporu~e dobavlja~i nisu ispravne ili kvalitetom ne odgovarajuzahtjevima Klasa. Posebno je velikaopasnostkada je rije~proizvodimaanimalnogporijekla, iako oni dolaze sa veterinarskim nalazima, to je lako kvarljiva roba i mora se pa`ljivo pratiti njeStrate{kiciljevirazvojakompanije, prema rije~ima Ivice Kramara, su unapre|enje tehnologija, uvo|enje novih proizvoda, {irenjetr`i{ta i zadovoljenjesvihpotrebapotro{a~a. Prema tome, Klas strogo vodi ra~una da podjednako bude zastupljen na stranom i doma}em tr`i{tu. U skladu sa razvojnim ciljevima, kompanija je pro{le godine po~ela izvoziti duboko zamrznute pite na tr`i{te Velike Britanije, ta~nije u London. Distributer Damas Gate se pobrinuo da bosanske pite do|u do {to ve}eg broja pekara i snack barova u Londonu. Kompanija koja }e naredne godine obilje`iti jubilej, 110 godina rada, u pro{loj godini je uspjelanapravitidobreizvoznerezultate usprkos ekonomskoj krizi. Klas najvi{e izvozi u zemlje regije i Evropske unije, a potom u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. U ovoj kompaniji nagla{avaju da je za vrijeme ramazanaposebnovelikapotra`nja za Klasovim slatkim programom, zalivenim kola~ima, u Hrvatskoj, pa tako kompanija ne mo`e sti}i isporu~iti koliko se tra`i. Prema rije~ima {efa izvoza u Klasu AmeraVlahovljaka, ova kompanija u SAD-unajvi{eizvozizalivenekola~e, tako se bosanske baklave, hurma{ice, ru`ice i tulumbe mogu na}i u trgovinama u New Yorku, Chicagu i Saint Louisu. On isti~e da je velika potra`nja za Klasovimsomunima i krofnama na tr`i{tuEvropske unije, posebno u Danskoj, Francuskoj, [vedskoj... Na zahtjevna tr`i{ta EU i SAD-a Klas mjese~no plasira oko 200.000 komada somuna, te je ovaj proizvod najatraktivniji izvozni proizvod. Klasovapasteriziranajufka je u ponudinekoliko velikih evropskih trgova~kih lanaca, kao {to su Reve, Billa, Penny, Coop, ICA... Osimtoga, Klasovajufka je me|unajprepoznatljivijimproizvodima iz zemaljabiv{eJugoslavije na evropskom tr`i{tu, nagla{avaju u Klasu. Kompanija izme|u ostalog izvozi i maline, koje otkupljuje od doma}ih proizvo|a~a, a prera|uje ih i pakuje u pogonu u Bla`uju.
Jakub SALKI]

Vasvija Poljo

Foto: D`. KRIJE[TORAC

SOMUN Na zahtjevna tr`i{ta EU i SAD-a Klas mjese~no plasira oko 200.000 komada somuna, pa je tako somun najatraktivniji izvozni proizvod kompanije

36 Pogledi

6. august/kolovoz 2011.

U centru Banje Luke posje~ena najstarija stabla kestena

Cijenu novog gra|evinskog poduhvata platili su kesteni stari preko 120 godina. Iako je rije~ o za{ti}enim stablima njihovo uni{tavanje ostalo bi neka`njeno da se gra|ani nisu spontano okupili i javno pobunili
leje koje se prote`u cijelom du`inom i {irinom Banje Luke vi{e od jednogstolje}asimbol su grada na Vrbasu. Zbog njih i svojih parkovaovajgrad se di~iepitetomzeleneljepotice. Kultura stvaranja zelenih povr{ina koju je zapo~ela koncem 19. stolje}a Austro-Ugarska Monarhija u Banjoj Luci se nastavila njegovati sve do ovoga rata. Pa je zato i ve}ina naselja izgra|ena sedamdesetih i osamdesetih godina pro{log vijeka okru`ena prelijepim drve}em.

Gdje god na|e{ zgodno mjesto zgradu posadi


A
monta`ni objekat Lova~kog udru`enja Zmijanje preko no}i nikli su temelji. Investitor, koje li ironije je, upravo to lova~kodru{tvo, ~iji ~lanovi tvrde da muku mu~e da osiguraju vlastiti rad. A cijenu novog gra|evinskog poduhvata platili su kesteni stari preko 120 godina. Iako je rije~ o za{ti}enim stablima njihovo uni{tavanje ostalo bi neka`njeno da se gra|ani nisu spontano okupili i javno pobunili. Tada je, kad je ionako za nesretno drve}e bilo kasno, reagirala i gradska inspekcija koja je najavila da }e izvo|a~ radova, kompanija Batar komerc, biti ka`njena sa pet hiljada KM, dok }e odluka o kazni za investitora biti, navodno naknadno odre|ena. Na~elnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Banja Luka Novak Petra{, kao da je probu|en iz zimskog sna, nakon pritu`bi gra|ana kazao je da je kazna ovom izvo|a~u radova izre~ena jer nije po zakonu obavijestio inspekciju o nastupanju okolnosti koje ometaju izvo|enje radova u skladu sa urbanisti~ko-tehni~kom dokumentacijom Iako je ranijesaop{tio da se ka. zne za o{te}enje kestena kre}u od 5.000 do 15.000 KM Batarkomercu je za jedne od najljep{ih i najstarijih stabala u gradu izre~ena minimalna kazna. Jo{ cini~niji je vlasnik firme Batar komerc Dragan Batar, koji je istakao da se ne osje}a krivim: Pobogu, rije~ je sje~i obi~nog drveta! Sli~na pri~a stigla je i iz lova~kog udru`enja Zmijanje, ~iji je predsjednik Milovan [trbac kazao da ovaj sportski kolektiv sa cijelim slu~ajem o{te}enja kestenja nema ni{ta. Gra|evinska dozvola je na nama jer pravno gledano mi smo vlasnici parcele i biv{eg objekta, a prakti~no investitori su Brdo promet i Bosna impeks, oni ula`u novac i na njima je da se dogovore sa Batar komercom. Mi smo sportsko udru`enje i para nemamo. Ve} sam rekao da smo sklopili ugovor sa spomenutim firmama koje }e kada izgrade poslovni objekt na{em Lova~kom dru{tvu obezbijediti kancelarije re, kao je [trbac. Ustvrdio je, a slobodno mu se mo`e vjerovati na rije~, da ni u gra|evinskoj dozvoli nije najbolje opisano kako je trebalo da se sa~uvaju kesteni. Radovi na dijelu poslovnog objekta su bili privremeno zaustavljeni, a investitor je obavezan da ispo{tuje sve mjere koje je propisao republi~ki Zavod za za{titu kulturnohistorijskognaslije|a, a to je da kestenjemora biti ogra|eno i na kojoj udaljenosti treba da se izvode radovi. I dok se bura oko sje~e kestena nije sti{ala, po~etkom ove nedjelje, na zgradu Muzeja savremene umjetnosti sru{ilo se tako|er stogodi{nje stablo lipe koja je bila tik uz gradili{te lova~kog dru{tva. I ovoga puta i investitor i izvo|a~ radova prali su se od svake odgovornosti, a puno interesa za utvr|ivanje odgovornosti nisu pokazale ni gradske inspekcijske slu`be.

Vukeli}eva smrt
Tvrdnju da Banjom Lukom vlada gra|evinska mafija, koja je u direktnoj sprezi s vla{}u, in`enjer Milan Vukeli}, radnik Zavoda za izgradnju, 2007. godine platio je `ivotom. Nalogodavci i izvr{ioci ovog brutalnog ubistva (aktiviranjem eksploziva u Vukeli}evom automobilu), u kojem je dvoje ljudi ostalo trajnim invalidima, ni do danas nisu prona|eni ni osu|eni. Vukeli}eva smrt bila je jasna poruka svima onima koji su imali namjeru javno progovoriti da se Banja Luka gradi po mjeri tajkuna, a ne potrebama njenih gra|ana. Zato vi{e i nema kestenova u Invalidskoj ba{ti, kako se decenijama zvalo mjesto na kojem danas ni~e zgrada koja se ni na koji na~in ne uklapa u postoje}a arhitektonska rje{enja centra grada. I pitanje je samo koliko }e stabala s ljubavlju sa|enih i njegovanih nestati kako bi novokomponovani gra|ani mogli, kako to re~e jedan starosjedilac, na balkonima u centru graGordana Katana da su{iti ga}e.

U lovu na asfaltu
Oni koji Banjom Lukom vladaju od po~etka devedesetih, a u toj vlasti, bez obzira da li je bilo rije~i o SDS-u, ili danas SNSD-u, malo haju za zelene povr{ine. Uz uzre~icu da su ih se previ{e nagledali u rodnim im krajevima, jer Banja Luka ne pamti kada ju je neko vodio, a da je u njoj ro|en, umjesto stabala daleko radije sade asfalt i zgrade gdje im i jeste i nije mjesto. Najskaradniji primjer takvog odnosa vlasti i urbanisti~ke politike, koja se kroji po mjeri gra|evinskih tajkuna sa tom istom vlasti, je i izgradnja poslovno stambenog objekta u samom srcu grada, tik uz Muzej savremene umjetnosti. Bez provedene javne rasprave i izmjene i usagla{avanja urbanisti~kog plana na mjestu gdje je bio
Na osnovu ~lanova 169, 170. i 176. Zakona o privrednim dru{tvima iz ~lana 92. Statuta, na prijedlog Nadzornog odbora ENERGO TSO d.d. Sarajevo, upisano u registar dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu, pod mati~nim brojem subjekta upisa 1-20788, Skup{tina dru{tva na sjednici odr`anoj 30. 5. 2011. godine donijela je slijede}u

^lan 2. Smanjenje temeljnog kapitala ne}e uticati na izvr{enje obaveza prema povjeriocima. Visina kapitala Dru{tva, broj dionica i nominalna vrijednost dionice evidentirat }e se kod Komisije za vrijednosne papire a potom upisati u registar privrednih dru{tava kod Op}inskog suda u Sarajevu. ^lan 3. Odluka o spajanju dionica i Odluka o pokri}u gubitaka na teret nominalnog kapitala na osnovu smanjenja nominalne vrijednosti dionica }e se dostaviti Komisiji za upis u registar emitenata te podnijeti prijava za upis u sudski registar. ^lan 4. Ovla{}uje se Nadzorni odbor dru{tva u cilju uspje{nog provo|enja promjena utvr|enih ovom odlukom a po eventualnom nalogu Komisije za vrijednosne papire ili Registarskog suda vr{i izmjene i dopune ove odluke. ^lan 5. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj S-02-2011 Sarajevo, 30. 7. 2011. godine Predsjednik Skup{tine Maida Fazlagi}, s.r.

ODLUKU
o spajanju dionica dru{tva i pokri}u gubitaka na teret nominalnog kapitala na osnovu smanjenja nominalne vrijednosti dionica i ^lan 1. (1) Dru{tvo je emitovalo 327.759 obi~nih-redovnih dionica nominalne vrijednosti 12,50 KM {to glasi ukupno 4.096.987,50 KM (slovima: ~etirimilionadevedeset{esthiljadadevetstoosamdesetsedamhiljada i 59/100 KM), po stanju na dan, 30. 5. 2011. godine. (2)Vr{i se spajanje dionica i utvr|uje nova nominalna vrijednost od 25,00 KM. (3)Temeljem Odluke o spajanju dionica vr{i se denominacija dionica radi pokri}a gubitaka u iznosu od 1.760.523,00 KM uz ispravku materijalno zna~ajne gre{ke iz prethodnih godina za iznos od 609.261 KM, tako nakon provedene denominacije dionica radi pokri}a gubitka temeljni kapital dru{tva iznosi 2.417.215,25 KM (14,75 KM x 163.879 obi~nih dionica).

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 37

Pje{a~enje granicama biv{e Jugoslavije


Jasmin Kli~i} je, za razliku od svojih vr{njaka i drugih nezaposlenih i o~ajnih, odlu~io svoj `ivot posvetiti ne~emu: tako je prvi put i oti{ao na pje{a~ki pohod u Srebrenicu. Od tada se ne zaustavlja, zbog ~ega su ga prozvali kraji{ki Forest Gump

Kraji{ki pothvati

U Trebinju

udan mla di} u Bo sni ima de, Bi{}anin Jasmin Kli~i}, sav od inata, prko sa i po no sa saz dan, ma len i `ilav, ponos je svih Kraji{nika. Tri puta je prepje{a~io po 700 kilometara od Biha}a do Srebrenice. Lani je prepje{a~io 1.500 kilometara du` granica BiH, i danas, za Oslobo|enje najavljuje, sprema pje{a~ki pohod oko granica biv{e Jugoslavije.

Podr{ka
Jasmin `ivi u Biha}u sa ocem Seadom, penzionisanim oficirom Petog korpusa i sa majkom Vihrom, medicinskom sestrom na Poliklinici u Biha}u. Ima i sestru, njene dje~ake kojima je daid`a i djevojku Esmu, lijepu Bi{}anku, kao i mnogo prijatelja. Svi oni daju mu punu podr{ku tokom njegovih pohoda, iako im svaki put mnogo, mnogo nedostaje.

U zale|enoj Uni
Kada su njegovi ro|aci i prijatelji ~uli {ta namjerava, kazali su: Jasmine, da to, ipak, nije puno!, a zatim su za{utjeli jer znaju da, kada Jasmin ne{to naumi, onda ga niko od ljudi u tome ne mo`e sprije~iti. Bilo bi nepravedno po~eti pri~u o njemu, a ne spomenuti da je prije nekoliko godina, usred zi me, sa grad skog mos ta u Bi ha}u sko~io u zale|enu Unu i izvukao na obalu utopljenika. Bio sam tad mladi vojnik, u punoj kondiciji, nisam ni trenutka razmi{ljao, iako sam znao da je Una i usred ljeta hladna. Na`alost, ~ovjek kojeg sam izvukao iz rijeke, nakon par dana se ubio. Valjda je to tako sa samoubicama, kada se odlu~e, nemogu}e ih je spasiti jer na|u na~ina da okon~aju sebi `ivot. Sve to, natjeralo me je na razmi{ljanje o ljudima i na{oj zajednici pri~a nam Jasmin. Poslije vojske zaposlio se u fabrici ku}anskih aparata, ali je nedugo potom ostao bez posla, budu}i da je progla{en tehnolo{kim vi{kom. Od tog dana Jasmin Kli~i}, kao da je postao druga osoba. Za razliku od svojih vr{njaka, i od drugih nezaposlenih i o~ajnih, odlu~io je da svoj `ivot posveti ne~emu, da ustane i da se bori. Tako je po prvi put i oti{ao na pje{a~ki pohod u Srebrenicu, i od tada se ne zaustavlja, zbog ~eka su ga prozvali i kraji{ki Forest Gump . Nakon tri pohoda za Srebrenicu, gdje je i{ao da izrazi po{tovanje prema nevino ubije nim su na ro dnja ci ma, Ja smin Kli~i} se odva`io i napravio pje{a~ki pohod du` grani ca BiH, pro no se}i zas ta vu sa pa ro lom: Za su`ivot i toleranciju svih naroda u BiH! Me|utim, na kon {to se vra tio, je se nas, stra dao je u saobra}ajnoj nesre}i. Pija na voza~ica pregazila ga je na trotoaru sa Nissanovim d`ipom. Jasmin je zadobio 11 prijeloma klju~ne kosti, rebara i ekstremiteta. U civilnoj parnici na Kantonalnom sudu u Biha}u Jasmin nikako da do~eka pravdu. No Jasmin ipak nije klonuo duhom, nego je ovog mjeseca ponovo prepje{a~io 700 kilometara do Srebrenice, iako su mu rane tek po~ele zacjeljivati.

Na Modracu

jo{ uvijek brojim. Poduhvat je ozbiljan, ovo nije tek pje{a~ki maraton, ovo je ekspedicija. Trebat }e mi oko 20 hiljada maraka za takav poduhvat i ve} sam po~eo tra`iti sponzore. Prate}e sanitetsko vozilo ve} imam, Kanto nal na bol ni ca Bi ha} ve} mi je pru`ala asistenciju tokom pohoda za Srebrenicu. Ve} sam stekao i mnogo iskustva u anga`ovanju policije i civilne za{tite tokom ranijih pohoda. Ra~unam da bi se granice biv{e Jugoslavije mogle prepje{a~iti za 6 do 7 mjeseci, za {to prakti~no treba cjelokupno lijepo vrijeme u toku jedne godine. Ali to je manji problem, te uskoro }u to i napraviti pri~a Jasmin.
U Posavini

Poruke mira
@ene iz Sre bre ni ce bi le su odu {ev lje ne ponovo ga vidjev{i, izljubile su ga kao svoje, izgubljeno, dijete, i Jasmin se nedavno vratio u Biha}, oboga}en duhom i spreman za nove poduhvate. Kao {to je pje{a~enje oko granica Jugoslavije, {to nije zabilje`eno ni u najboljim vremenima biv{e dr`ave. Kada sam pje{a~io du` granica BiH, do{ao sam i na tu ideju. Na{im granicama pro{ao sam preko 70 gradova, uglavnom, svugdje su me lijepo do~ekali. Koliko }u gradova pro}i granicama biv{e Jugoslavije, vjerujte, Iako je ve} prepje{a~io sve {to se moglo prepje{a~iti u BiH, iako nosi te{ke povrede koje su jo{ uvijek svje`e, ovaj mladi} se ne zaustavlja. Nemam mira, krv u meni vri. A osim toga, treba pronijeti poruku o miru, ljubavi i toleranciji, jer to je ono {to svim na{im narodi ma ne dos ta je. Ne ka to ra zu mi je sva ko onako kako ho}e, ali me to ne}e zaustaviti. Mene to samo tjera dalje! ispri~ao je Jasmin, dok je ovih dana razapet izme|u ljekarskih kontrola i planova za novu ekspediciju. Kraji{ki Forest Gump jednostavno ide dalje.
Fahrudin Bender

EKSPEDICIJA Koliko }u gradova pro}i granicama biv{e Jugoslavije, vjerujte, jo{ uvijek brojim. Poduhvat je ozbiljan, ovo nije tek pje{a~ki maraton, ovo je ekspedicija

38 Pogledi

6. august/kolovoz 2011.

GRADSKI DANI TEKU

Ne umih se na Husrev-begovu vrelu


RAMO KOLAR
Sve svoje odluke donosimo u stanju ili raspolo`enju duha koje }e se sigurno promijeniti. (Marcel Proust)

Subota, 30. juli


Haos raja napravila na do~eku Jove Divjaka, koji je kona~no pu{ten iz (ku}nog) pritvora u Be~u. Opet su izgubili, uzviknuo je general, misle}i na Srbiju koja ga je htjela suditi, tek da bi poku{ala dokazati da nije bila agresor u ratovima 91-95, posebno na BiH. Ostao je isti, s poznatom dozom humora je presko~io i ovaj izazov. Jo{ ga nisam sreo, jer se svi sad bacaju na njega, ali vjerujem da }e me iznenaditi nekim novim vicem ili {alom. Nastavljamo tamo gdje smo stali... Odr`ana je i kli{eizirana manifestacija pod nazivom Odbrana BiH Igman 2011. Ni{ta vi{e nije ~udno, ali jeste general Vahid Karaveli} (citirano prema novinama) koji u svome govoru spomenu lokalne jedinice koje su zaustavile srpsku ofenzivu, ali ne i one koji su to stvarno i u~inile: udarne dijelove 17. kraji{ke brigade i 7. muslimanske. ^udni neki ljudi. Gube sje}anje kad god im zatreba. U ime ~ega ili koga, zdrav um ne zna.

Jovo Divjak

Ivana Ina Mostarac

sam do ranih jutarnjih negdje slavio, bio na prijemu, glagoljao s dijasporom i inima. Sadiji je, ~ini se, bilo jako zanimljivo. Ko i svaka dijasporka samo se slikala... Jutro je vazda pametnije od ve~eri (no}i naro~ito), pa ko velim, da vidim rezultate. Kamioni smetlja po centru grada, na svakom ko ra ku pi {a one smrde, {price i sr~a jedne kraj drugih, nezasiti ugostitelji koji su okupirali ulice, trotoare, prolaze, ulaze, skupljaju ostatke... Dobar je meni ovaj festival, ali najbolje bi mu stajala Skenderija, za {ta je i predvi|ena uostalom.

knjizi dje~jih ratnih pri~a, uz koje }e se na}i i pri~e na{ih poznatih pisaca

Utorak, 2. august
Ne znam kako mi se moglo desiti, ali po prvi put ne odoh na Ali|un, na Husremovac, na vrelo Gazi Husrev-bega, tamo gdje se susre}u Treskavica i Bjela{nica, gdje se, jednom u godini sre}u svi oni koji se ina~e ne vi|aju. Vrijeme nije bilo ba{ za u`ivanje, nemam vi{e ni izvje{taja kao nekad, ali vjerujem da su oni istrajni opet do{li umiti se na vrelu za koje legenda ka`e da bistri o~i, krijepi duh i njeguje prijateljstvo. Ali ako nisam fizi~ki, bio sam duhom prisutan...

Ponedjeljak, 1. kolovoz
Ivana Ina Mostarac predsjednica NVO-a Dje~ji pokret mira, ljubavi i prijateljstva pri~a , mi iscrpno kako je do{lo do ovakvog spomenika ubijenoj djeci Sarajeva. Tu`na i, rekao bih, prepoznatljivo na{a pri~a o nerazumijevanju, sebi~nosti, prijevarama, samoljublju, pa i jednoj vrsti kriminala... Zaneseno pripovijeda kako radi na

Srijeda, 3. kolovoz
Vratio se s mora Muhamed Borogovac, gdje je stigao iz Bostona. Proletio je kroz Sarajevo, valja natrag, na posao, u Americi ka`e valja raditi i to podobro, jer ko radi i uspjet }e. Pita jel Senat usvojio zakon o zadu`iva-

nju, jel Obama ratificirao, jer ako jeste, dodaje, penzioni fond }e ostati stabilan, s njim i Amerika, ali i cijeli svijet. Potom ga je samo interesirao burek, jer ga jede svaki dan dok je ovdje, toliko je o tome pri~ao da sam i sam, iako ga ne ljubim ba{ (preferiram druge pite) oti{ao uzeti zvrk. Pa ti reci da nemamo veze s Amerikom! Samo da jo{ uspostavimo veze sa samima sobom i bit }e sve kako valja. A da bi Americi mogli prodavati milione tona bureka, mogli bi. E, kad bi o takvim budala{tinama imao ko brinuti. Nema ko, jer na{a prepla}ena vlast je ostavila dr`avu u rasulu i oti{la odmarati diljem obala, mora, vila i apartmana! Te{ko nama s njima.

razonoda i u`ivanje. Bez suvi{nih rije~i i nepotrebnih gesti, prebijamo obi~ne stvari koje nam izgledaju tako zanimljive i slatke. Obavezno tu bude i Himzo Skorupan, pisac satiri~ar, koji jo{ nije ispao iz forme, dapa~e, i onda je sijelo kompletno. Kako malo ~ovjeku treba za ljudovanje.

Petak, 5. kolovoz
U Sarajevu, na Ilid`i je zavr{en 84. svjetski kongres radnika esperantista. Bilo je finih govora i rasprava, a meni je zanimljivo, i zna~ajno, to {to jedino jo{ esperantisti priznaju da postoje neki radnici, koji su ina~e ukinuti ne samo u na{em rje~ni ku, sje}anju, ali ne i pam}enju. Pohvalno je {to su doma}ini mnoge goste proveli po gradu, ^ar{iji bezbeli, Vrelo Bosne, tunel Butmir, ali i vodili ih u Visoko, Srebrenicu, Tuzlu, Mostar. Uz sve, lijepa promocija ljepota ovoga grada, koje mi, ina~e slabo i rijetko primje}ujemo.

^etvrtak, 4. august
Kad na odmor stigne Suljo Halalki}, Kraji{nik, pa onda Sarajlija, ina~e {vedski biznismen i naro~ito dobar ~ovjek i humanista po du{i i opredjeljenju, onda nastaje pravi teferi~,

Nedjelja 31. juli


Bila je, jel tako, Angelina Joli s mu`em Bradom, o ~emu su mediji iscrpno pisali. Svodim ra~une nakon SFF-a, nakon {to

Foto: S. Gubeli}

6. august/kolovoz 2011.

Pogledi 39

Zavr{ena je evropska epizoda bh. fudbalskih klubova

^etiri utakmice i ~etiri poraza, uz gol razliku od 0:15, Sarajeva i @eljezni~ara u tre}em pretkolu Evropske lige, najbolji je pokazatelj kvalitete na{eg najpopularnijeg sporta Bez ulaganja u infrastrukturu i pomo}i dr`ave i lokalne zajednice, nema nadanja u bolje sutra

Dobro je, moglo je i gore

kupan skor dva sarajevska kluba u tre}em pretkolu Evropske lige glasi: ~etiri utakmice, ~etiri poraza, gol razlika 0:15. Sarajevo je u prvom susretu sa pra{kom Spartom pora`eno sa 0:5, u ~etvrtak na Ko{evu je bilo 0:2, dok je @eljezni~ar nakon poraza u Sarajevu od 0:2 u Tel Avivu od Maccabija ispra}en sa {est golova u mre`i. To je, na`alost, realanodnos snaga i izme|u klubova koji ne spadaju u gornji dom evropskog fudbala i na{ih premijerliga{kih perjanica. Kada se tome doda da su golmani obje na{e ekipe bili najbolji pojedinci u tim susretima, mada su primili toliko golova, onda se mo`e jo{ samo konstatovati da su dobro i pro{li.

Pra{ka {kola
Uo~i ovih okr{aja, a ohrabreni uspjesima protiv {vedskog Orebra, odnosno moldavskog Sheriffa, u redovima bordo i plavog tima provijavao je umjereni optimizam. Kada je `rijeb timu sa Ko{evadodijelioSpartu, najtrofejniji~e{ki klub, svi su se uzdali u to da trener Jir`i Pli{ek, ina~e ^eh, dobro poznaje na~in na koji igra pra{ki tim i da }e prona}i na~in kako da njegovi puleni uspje{no pariraju protivnicima na terenu i, ako ih malo sre}a poslu`i, naprave iznena|enje. Pokazalo se da je jedno nacrtati situaciju na plo~i i provesti zamisli na terenu. Iako su se u ve}em dijelu susreta u Pragu dobro dr`ali, stvorili ~ak i nekoliko prilika, fudbaleri Sarajeva su na kraju ispra}eni sa pet golova u mre`i. Zaboravili su da se igra dok sudija ne odsvira kraj, tako da su u nadoknadi vremena primili dva gola. Tipi~ni pad koncentracije, ~ekaju}i kraj i razmi{ljaju}i da se i 0:3 mo`da mo`e nadoknaditi na svom stadionu, do`ivjeli su katastrofu. Revan{ na Ko{evu bio je samo formalnost. Mada uvijek ima onih koji prizivaju ~uda, a ona se u sportu veoma rijetko de{avaju. Tako je i bilo. Fudbaleri Sparte su jo{ jednom pokazali da su kvalitetnija ekipa, slavili su sa 2:0 i zaslu`eno idu dalje. Na{im igra~ima su na najbolji na~in pokazali {ta predstavlja~uvenapra{ka{kolafudbala. Trener sarajevskog tima po{teno je priznao da nije o~ekivao ovako visok poraz, ali da ni on nije tragedija ako su fudbaleri ne{to iz tih poraza nau~ili. A, imali su mnogo toga. Kako se i koliko kre}e bez lopte, kako se igra sa {to manje kontakta s loptom, kako se spre~ava protivnik da se iz odbrane transformi{e u napad, kako se... Da ne nabrajamo dalje. Pregleda}e oni sa svojim trenerom snimak jo{ mnogo puta i svakom }e se igra~u ponaosob, pa onda i

Radost doma}ina, plavi na koljenima u Tel Avivu

Reuters

Prakti~ni ~as pra{ke {kole fudbala na Ko{evu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

kolektivno, mo}i ukazati gdje se grije{ilo i {ta je trebalo uraditi.

Nesretni stadion
[ta re}i za @eljezni~ar nakon pravog debakla u Tel Avivu. Jeste bilo vru}e, nije ohrabrivao ni sarajevski poraz, ali pola tuceta golova u mre`i sasvim solidnog Kari}anije se ba{ mogloo~ekivati. Nije bilo malo onih koji su ohrabreni igrom iz prvog poluvremena na Ko{evu prizivali i nemogu}e. Prednost Izraelaca od dva gola jeste visoka, ali i nedosti`na. Na`alost, plavi su u Tel Avivu ne samo nadigrani, nego su u pojedinim trenucima pravili takve po~etni~ke gre{ke da se lako moglo dogoditi da budu pora`eni i sa dvocifrenim rezultatom. Ma {ta to zna~ilo, za plave je nastavljeno prokletstvo stadiona u Tel Avivu, jer su ve} jednom na njemu pora`eni sa 0:5. Uzalud je menad`er tima sa Grbavice Amar Osim ve} nakon

prvogsusretaupozoravao da takav poraz nije tek splet nesretnih okolnosti, ve} da je to pravi odnos kvaliteta i ulaganja izme|u dva kluba. Smije{no su djelovali i komentari na{eg TV voditelja koji nije mogao da se na~udi da i nakon 3:0 i 4:0 doma}ini igraju istim intenzitetom i nastoje u svakoj akciji da postignu gol. Govorio je Osim i da }e odlazak i Tel Aviv biti ugodan izlet i da nemaju ~emu da se nadaju, te{ko da se na kraju mo`e konstatovati da je na ovom susretu i{ta bilo ugodno, izuzev mo`da navija~ima Maccabija i onim neutralnim posmatra~ima koji su mogli u`ivati u tome kako izraelski igra~i vezu terenom u ~ijim se redovima ni jednog trenutka nije osjetilo neigranje bh. reprezentativca Harisa Medunjanina, koji se povrijedio dva dana prije revan{-susreta. Tako se zavr{ila jo{ jedna ljetna epizoda na{ih klubova u kvalifika-

cijama za evropska klupska takmi~enja. Ono {to je pozitivno je ~injenica da se donekle popravio koeficijent uspje{nosti uo~i narednog takmi~enja, jer su ukupno osvojena 4,5 boda za takmi~enja pod okriljemUEFA. Za pobjedu se, naime, dobiva bod, za nerije{eno 0,5, tako da se u narednom `rijebanju bar na startu takmi~enja mogu o~ekivati relativno lak{i protivnici.

Jasni pokazatelji
Kada se pogleda koliko drugi ula`u u najpopularniji sport, a koliko se na{i klubovi pate da bi uop{te pre`ivjeli, svaka pobjeda ili remi ravan je ~udu. Simpati~na je bila primjedba Amara Osima, nakon {to su doputovali u moldavski Tiraspol i vidjeli u kakvim uslovima doma}ini treniraju. Ove bi bilo grehota izbaciti otelo se , prvom stru~njaku tima sa Grbavice. Pametnom i disciplinovanom

igrom plavi su ipak pro{li dalje, ali u duelu sa kvalitetnijim protivnikom do`ivjeli su poni`enje. Ova ~etiri posljednja poraza jasan su pokazatelj da bez ulaganja u sport na{i klubovi ne mogu napraviti vi{e od onoga {to su do sada uspijevali u evropskim takmi~enjima. Prije svega treba zna~ajno popraviti infrastrukturu, izgraditi jo{ stadiona i osiguratinormalnesvla~ionice i uslove za trening. ^injenica da samo ~etiri stadiona u na{ojzemlji: Ko{evo, Bilino polje, mostarski Bijeli brijeg i [iroki Brijeg ispunjavaju uslove za evropskatakmi~enja, od kojih je sarajevskistadion u najlo{ijemstanju, dovoljna su za konstataciju da }e sa napretkom i}i vrlote{ko i sporo. Kakoklubovinisu u stanju da samisebi obezbijede ni golu egzistenciju, a kamoli da ula`u u izgradnju stadiona, potrebna je pomo} lokalne zajednice. U resornim dr`avnim i entitetskim ministarstvima trebalo bi razmisliti o uvo|enjuporeskiholak{ica za one koji `ele ulagati u sport, kada to ve} dr`ava ne ~ini. Smanjenjem poreskih optere}enja klubovima, bar na izvjestan vremenski period, bi moglo doprinijeti oporavku klubova. Nije za svaki klub pojedina~no zanemariv ni dug premadr`avi, koji bi se tako|er mogaootpisati, {to bi bio jedan od na~ina pomo}i dr`ave sportskim klubovima. Potrebno je i ulo`iti u {kolovanje stru~njaka, onih koji `ele da rade sa mladima. Ima tu jo{ niz mogu}nosti, ali prijesvegapotrebno je da se politi~ari i ostali dr`avni slu`benici pored borbe za fotelje i li~nukoristprisjete da u ovoj dr`avi postoji i sport i sportisti i da im je neophodna pomo}.
Branko Majstorovi}

40 Oglasi

6. august/kolovoz 2011.

6. august/kolovoz 2011.

Oglasi 41

42 Oglasi

6. august/kolovoz 2011.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I

43

Rashla|ivanje bez klima-ure|aja

NOVOSTI I PREPORUKE

IZVUCITE
zaboravljeni

Bokvica ~isti krv


Bokvica ili trputac je sjajan lijek protiv ka{lja, plu}ne astme, ~ak i tuberkuloze. Osim toga, ova ljekovita biljka ~isti krv, plu}a i `eludac, pa je dobra za sve ljude koji su malokrvni ili imaju lo{u krv, slaba plu}a i bubrege, za one koji nemaju apetit. Bokvica je dobar lijek za lije~enje svih vrsta rana, ogrebotina, posjekotina, uboda osa, ugriza. Ako stavite list bokvice u cipele, izlije~i}ete `uljeve, a u fitokozmetici sok od bokvice poznat je kao efikasno sredstvo za uklanjanje akni i bubuljica.

ventilator
Ako u stanu nemate klima-ure|aj ili spadate u osobe koje ga ne vole, primijenite neki od na~ina na koje ste se ranije rashla|ivali
Ukoliko u stanu nemate klima-ure|aj ili, jednostavno, spadate u osobe koje ga ne vole, primijenite neki od na~ina na koje ste se ranije rashla|ivali. Tako }ete obradovati sebe i smanjenjem ra~una za struju. Tokom dana, kada je sunce najja~e, dr`ite spu{tene roletne. Neka {to manje elektri~nih aparata bude uklju~eno. Ne kuhajte ~esto, perite ve{ {to rje|e, televizor i ra~unar uklju~ite samo kada je neophodno jer isijavaju toplotu, a iz istog razloga uve~er koristite {to manje rasvjete. Povremeno na zglobove, ~elo ili vrat stavite vre}ice sa ledom, a ako imate vi{e vremena, tu{irajte se mlakom ili hladnom vodom, a po izlasku iz kade nemojte se brisati pe{kirom, ve} dopustite da voda sama ispari. Iznutra se rashladite hladnim na pit kom, naj bo lje onim sa malo ili bez {e}era, koji ima blagi ukus limuna. Ukoliko `udite za vje{ta~ki postignutim strujanjem vazduha, izvucite zaboravljeni ventilator. Tro{i znatno manje elektri~ne energije od klimaure|aja, a stvara utisak strujanja blagog povjetarca u ku}i. Kako bi vas {to vi{e rashladio, stavite ispred njega posudu prepunu leda.

Vitamin A ja~a vid


Vitamin A ja~a vid i odbrambeni sistem. Ima ga u ze le nom li sna tom povr}u, te u obliku beta karotena, u vo}u i povr}u `ute, narand`aste i crvene boje (mrkva, paradajz, breskve, marelice, dinja), jetri, jajima, mlijeku i mlije~nim proizvodima. Vitamin A slu`i za zdravlje o~iju i dobar vid, za za{titu od brojnih bolesti i odga|anje procesa starenja. Ovaj vitamin uni{tava slobodne radikale, koji su glavni krivci za starenje, te odr`ava prirodni odbrambeni sistem organizma u dobroj formi. Potrebna koli~ina je 0,6 mg dnevno, a mo`ete je dobiti, primjera radi, iz 100 gr pile}e jetre, 100 gr mrkve ili 200 gr {pinata.

* *

* *

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Cvjetno se nosi
Ljetne vru}ine u~inile su svoje i sada je vrijeme da nosimo {to manje sa {to ve}im efektom. A kada pogledamo, ko ne bi po`elio barem jednom obu}i cvjetnu haljinu? Ona je tako svestrana, {alje poruke kakve vi `elite, bilo da se radi o `enstvenosti i profinjenosti ili pak o zavodljivosti. Za studentice su izvrsne, zaposlene `ene }e je odjenuti na posao iz istih razloga. One kojima je dres kod strog, bi}e najbolji odabir za popodnevni kafe u centru grada. Ova apsolutno neodoljiva haljina bez naramenica prepuna je romantike, pogotovo ako je kombinujete sa sandalama na punu petu, poput preslatkih be`. A zamislite istu haljinu, primjera radi, s crnim ko`nim sandalama? Ne zvu~i lo{e, nimalo.

Ne zapostavite vrat
Kada je rije~ o skidanju {minke, umasirajte mlijeko ili losion za skidanje {minke mi nut-dva, ka ko bi te~nost bolje prodrla unutar ko`e i kvalitetnije o~istila lice. Tako|er, kada radite piling, nemojte zapostaviti i vrat; gre{ka koju mnoge `ene ~ine je upravo ta {to vremenom rezultira kvalitetno o~uvanim licem, ali ne i vratom i dekolteom. Nemojte se umivati previ{e hladnom ili vrelom vodom. Tako|er, ne pretjerujte sa koli~inom kreme koju nanosite na lice. Previ{e kreme uzrokuje da se sama ko`a ulijeni i prestane da ispunjava svoje prirodne funkcije, {to nije dobro. Ako ni poslije desetak minuta ko`a lica nije upila nanijetu kremu, znak je da ste je nanijeli previ{e. Uklonite vi{ak tapkaju}i papirnim ubrusom ili se umijte i nanesite kremu ponovo, u manjoj koli~ini od prethodne.

Tufahije
Potrebno:
8 jabuka 200 gr {e}era 80 gr oraha 1 bjelance 1 limun 1 {lag-pjena 1 l vode 2 vanilin-{e}era

Priprema:
Operite i ogulite jabuke, izdubite im sredinu, a kore sa~uvajte. Jabuke stavite kuhati u kipu}u vodu kojoj ste prethodno dodali 50 gr {e}era, 1 vanilin-{e}er i limunov sok. Kuhane jabuke izvadite, a u istu vodu stavitepreostali{e}er i kore od jabuka. Kad sirupprokuha, procijedite ga i ostavite neka se ohladi. Kuhane jabuke koje ste nadjenuli mje{avinom tu~enog bjelanca, mljevenih oraha i vanilin-{e}era poslo`ite u tepsiju i pecite 15 minuta na 180 stepeni. Pe~ene jabuke izvadite i prelijte toplim sirupom.

44

FELJTON

subota, august subota, 6. 30. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Crtam i pi{em: Ahmet Hromad`i} (10)

Sad znam da ni{ta


Kao pristalica politike nemije{anja u tu|e poslove, ne brani Zaimu Top~i}u da sjedne u pogre{an voz dok zajedno putuju na turneju knji`evnika po Bosni. Putovao u Pariz, Italiju i Moskvu. Pariz je pregledao za jedan dan, da bi ostalo vrijeme proveo u kafani, gdje je vodio konverzaciju na maternjem jeziku
Pi{e: Mario MIKULI]

Knji`evnik me|u izdava~ima i izdava~ me|u knji`evnicima. Ro|en 1923. od Bosanskog Petrovca svega petnaestak kilometara hoda. Danas posjeduje diplomu ST[, VP[ i diplomu gra|anina Sarajeva. Djetinjstvo provodi u zavi~aju, gdje ponekad navrati da bere jagode, maline i Ije{nike. U djetinjstvu ga privla~i stara tvr|ava na brdu, prepuna tajni i mnogobrojnih ~avki. Tamo je tra`io zakopano blago i zakopano oru`je. Pored tvr|ave, privla~i ga planina, tu je vidio prvog zeca, kunu i vuka, zavolio {umu i `ivot u njoj. Pronalazio je stare cijevi ili {uplje kosti, punio ih barutom i pucao po brdu oko stare tvr|ave. Tu sti~e iskustvo za budu}i ratni i lova~ki period. Kada su pitali Stevu Bulaji}a, koji je s njim po {umi lovio: Ubije li {ta Ahmet? ovaj je odgovo, rio: Ubije - vrijeme. Me|utim, treba odati priznanje ubijenoj patki iz 1959, koju Ahmet obara iz

svoje ~uvene pu{ke zemlja-vazduh {to iz skromnosti pre}utku, je. Kasnije }e ta pu{ka i dalje pozirati - Ismetu Mujezinovi}u.

Pred izlogom knjiga


Kao i svi knji`evnici, u mladosti }e dugo stajati pred izlogom knjiga i `eljeti ih, ali ih ne}e mo}i kupiti zbog skupo}e. Danas mu se san ostvario. Ima puno skladi{te svakojakih lijepih knjiga i ne zna {ta bi s njima. Po~eo je da pi{e u {koli. Najprije pri~e, koje, osim njega, niko nije pro~itao. S takvim iskustvom postaje novinar u Oslobo|enju, gdje je saradnik i urednik (194447). Uporan u radu, pomi{lja na roman. Skender ~ita njegovu pri~u i ka`e mu: Ti ima{ talenta. Nastoj da pi{e{. Postaje glavni urednik omladinskog knji`evnog ~asopisa Zora. Objavljuje prvi roman Labudova poljana U vrije. me dok lektor Bubi} ore godinu dana po Labudovoj poljani, autor se bori da mu prezime na naslovnoj strani ne mijenjaju zbog grafi~ke kreacije u Hromadzic. 1954.

Od ljudi Mario ne zna ljep{ih pejza`a zapisao je pjesnik , Izet Sarajli} povodom jedne od izlo`bi slika Marija Mikuli}a u dobrom starom Umjetni~kom paviljonu u Sarajevu. I Jure Ka{telan je uo~io Marijevu opsesivnu temu - portret i ljudsku figuru, a Me{a Selimovi} je daleke 1965. godine zabilje`io: Po{tovati je lijepo, ali voljeti je ljep{e. Sre}om, Mikuli}evo slikarstvo se mo`e voljeti zbog iskrenosti, umjetni~kog po{tenja, slikarske topline, humanosti. Marija nema ve} 20 godina - umro je u augustu 1991, kao ni mnogih koje je slikao. Jer, "portret me je zanimao od mojih prvih radova... Bezbroj pogleda je zaustavljeno na mojim skicama ili uljima dok sam tra`io bitne sadr`aje pojedinih li~nosti. I ~esto sam stajao za~u|en pred ljepotom, a i enigmom ljudskog lika kazao je jednom prilikom. , Ostale su slike, a nedavno objavljena monografija Crte`i Marija Mikuli}a, u izdanju njegovog sina Gorana, svjedo~i najve}im dijelom upravo o umjetnikovoj vjernosti poetici figurativnog slikarstva. Istovremeno, mnogi ne znaju da je Mario rado objavljivao (u Odjeku, Oslobo|enju...) zapise o ljudima, ilustriraju}i te sjajne bilje{ke. Dio njih }emo objaviti u narednim danima.

Od ljudi Mario ne zna ljep{ih pejza`a

pokre}e Lastavicu Po. nosan je {to se do danas izleglo desetak miliona lastavica i {to sve lete u velikom tira`u. Pokre}e list Lastavica bogat ilus, trovan fotosima osniva~a. Formira istoimenu koloniju u Splitu,

Omerica Brica (21)

[i{anje za onaj svijet


Nakon {to bi obrijao nekoga, Omerica bi, kako je to u njegovom poslu i red, namazao mu{teriji lice kolonjskom vodom i kremom, ali je to obavljao klep}u}i mu{teriju dlanovima po licu. Ti svojevrsni {amari nisu uvijek bili ba{ blagi, a ponekad su, istini za volju, znali biti i bolni
Pi{e: Mehmed [ATOR

Ne ko li ko ve se lih sto la~kih mladi}a sjede na Inat-}upriji i smi{ljaju kakvom bi bezazlenom podvalom po~eli dana{nji dan. La`nom smrtovnicom ve} su nasamarili Rezaliju Brki}a, ali nije im dosta, pa bi da se na{ale i s Omericom, znaju}i da }e ovaj uskoro nai}i preko ]uprije, jer ve} je vrijeme da otvori radnju. Mujo Pu`i}, nezvani~ni vo|a }uprijske raje, sjetio se da ku}i ima jo{ jednu praznu smrtovnicu, pa su odlu~ili da se s Omericom na{ale na isti na~in kao i s Rezalijom. U smrtovnicu su, dakle, ponovo upisali da je umro Salko Litri} i nalijepili su je na bor pored puta, tako da je Omerica u prolazu mora opaziti. Momci sad sjede na }epencima ispred radnji na ]upriji, vidjeli su Omericu kako im se pribli`ava, pa se prave da su zadubljeni u nekakav svoj razgovor.

Inat-}uprija u Stocu

I za is ta, Ome ri ca ugle da smrtovnicu, pri|e i nemalo se za~udi kad pro~ita da je umro njegov kom{ija Salko. Odlu~i smjesta po}i Salkinoj ku}i, obi}i rahmetlijinu porodicu i izraziti im svoje sau~e{}e. Kad pokuca na vrata njihove ku}e, koja se nalazila odmah pored Omericine brija~nice, skameni se od ~uda kad mu vrata otvori Salko. Vidjev{i Omericu, Salko odmah shvati o ~emu se radi: A ti si, Omerice! Jesi li to i ti svratio na `alost?! Evo Rezalija taman ode; do la zio da mo joj D`enki izrazi sau~e{}e! Nisam ja zato do{ao! brzo se , pribra Omerica. Htio sam, kom{o, da te obrijem i poda{i{am, da mi ne ide{ svakakav na ahiret! zavr{i Brica, pa se zaputi u , svoju radnju smiju}i se ~udnoj dosjetki mla|arije. Danas je Omerica neuobi~ajeno neraspolo`en. Na licu nema onog vje~itog osmijeha, iz pogle-

OSLOBO\ENJE subota, 6. august 2011. godine

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
je Ahmet spavao (pokriven dekom preko glave) i, drmaju}i ga, ponavljao: Ho{ ti mljeka? Od tada je Ahmet zamrzio mlijeko i pre{ao na rakiju. Nakon izjave Ive Andri}a da je rakija Bosnu upropastila, on mudro prelazi na vinjak.
Umro engleski pisac i glumac Ben D`onson, autor satiri~ne komedije Valpone ili lisica, koja se smatra jednim od najboljih djela tog `anra u renesansnoj knji`evnosti. kar jego Ve kez, dan od najve}ih u toriji kar dvor 1660.Umro {panistiski~laslinoslivaDistva, skelasskiroslijekar {pan-skog kralja Filipa IV (portre kraljev po dice, Pre daja Brede, Venera sa ogledalom). Portu Ho di spo prema ko su tu zadr`ali Ho 1661.ka).jemgal iPorlangaljacipotpisaleBrazil,raazumlan|ani Cejlon ([ri Lan

45

ne znam
u kojoj pribli`ava dje~ije pisce i njihove ~itaoce. Na tom mjestu radoznala djeca mogu da vide izbliza ~ika Branka ]opi}a i druge pisce u kupa}im ga}ama i da ponesu novu predstavu o svojim ljubimcima. Ahmet Hromad`i} se trudi da ukratko objasni znati`eljnoj djeci kako stvara: Eto, pi{em, to ti je sve! Bje` u more! 1964. progla{en za direktora Veselina Ma sle{e. Postoji jedan sa~uvan fotos na kome se jasno vidi Ahmet Hromad`i} po~e{ljan. ^lan je me|unarodne redakcije Djeca svijeta. Kao pristalica politike nemije{anja u tu|e poslove, ne brani Zaimu Top~i}u da sjedne u pogre{an voz dok zajedno putuju na turneju knji`evnika po Bosni. Putovao u Pariz, Italiju i Moskvu. Pariz je pregledao za jedan dan, da bi ostalo vrijeme proveo u kafani, gdje je vodio konverzaciju na maternjem jeziku. Me|u posebne li~nosti koje Ahmet pamti u `ivotu spada jedan stari mljekar, koji mu je ulazio svako jutro u ranu zoru kroz otklju~ana vrata, prilazio krevetu u kome

1637.

Na krilima Lastavice
Poslije radnog vremena posje}uje riblji restoran. Dru{tvo mu ~ine Mak, Hamid, Mitke, Mujo i Tunjo. Ponekad im se pridru`e Hamza i Nika. Kad ugledaju naslikanu ribu Milana Vasiljevi}a - poru~e meso. Tada se uz mezetluk diskutuje o `ivotnim temama i privrednoj reformi, o filmu, knji`evnosti, a ponekad i likovnoj umjetnosti. Na toj berzi se vrednuju li~nosti, afirmi{u ili totalno degradiraju. S vremena na vrijeme Ahmet se obra}a sagovorniku Sokratovom izrekom: Sad znam da ni{ta ne znam ali u , drugom licu jednine. Pri tome odmahuje rukom odozdo prema gore. Do danas je objavio: Labudovu poljanu Patuljak iz za, boravljene zemlje Patuljak , vam pri~a Okamenjeni vu, kovi i Zlatorun Sedam, . deset posto doma}ih pisaca smatra ga zaslu`nim {to su proletjeli na krilima Lastavice . (Odjek, 1967. godina)
(Sutra: Kiseli krastavci to je pitanje vaspitanja)

Crnoj Gori.

1796.

U Cetinju Skup{tina crnogorskih starje{ina izglasala Stegu, prvi pisani zakonski akt u

Aleksander Fleming

Car I Hab odrekao tule skog ca i proglasio se ca je. je 1806.SveraFrancsko-njesburgrem Austrise tiTimerimprestalo da postoji to rim ma~ko carstvo. prosvje telj sitej dovi} pre{ao je Zemu u us ni~ku ju, gdje kao prvi 1807.Srpskinanistar)tatiprosDoSrbiosObradojekraja `ivotaKa-iz ra|or|ev pope~itelj (mi vjete tao (1811). fred Teni dan od naj pjesni en viktori zvani~ni 1809.Ro|enkaAluregleskeson, jejanske ere,zna~ajnijih dvorski pjesnik (Poet La ate) (poeme Kraljevske slike,

Princeza, elegija In memoriam, sonet Crnoj Gori, zbirka lirskih pjesama). vi progla la nezavi vi 1825.Bojelikaja{panskesivladavine.snost nakon gotovo tri jor{kom tvo gubljen ubica Vi jam lo prvo iz 1890.UlinjustoKeci.mler.zaTo jerubiOburn povr{enje smrtne kazne na elektri~noj li Rusiji, a 1914.Ausratro-Ugarska objavila ratsvjetskomSrbija i Crna Go Njema~koj u Prvom ratu. te ti~ar Dom Mintof, koji je kao predsjednik buris od vodio 1916.Ro|en malodla{ki lipoliti~ketavlajedei Evro1971.stvaraju}i politiku udaljavanja Malte Ve ke Bri ni pe, bli`e veze sa Libijom i arapskim svijetom. Zavr{ena njema~ka ofanziva na Marni. Poslje dnji veliki pad Nijema u Prvom 1918.porazom, naoko 100.000canjema~kih svjetskomratu zavr{en je a vojnika je poginulo i ranjeno. ameri~ki sli nar, fil re`iser i produ hol, naj niji 1928.Ro|encent Endi Vorkar, novizna~ajmskipredstavnik pop-arta.

1881. Ro|en engleski mikrobiolog Aleksander Fleming, koji je 1928. otkrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. podijelio je sa Ernstom ^ejnijem i Hauardom Florijem, koji su prvi primijenili penicilin u lije~enju infekcija.

Gertruda Ederle

Mehmed [ator (1940, Stolac) je osnovnu {kolu i gimnaziju zavr{io u rodom gradu, a Pravni fakultet u Sarajevu. Slu`bovao je u organima uprave Op}ine Stolac, bio sudija Op}inskog suda u Stocu, Okru`nog suda u Mostaru (u dva navrata predsjednik), Vrhovnog suda SR BiH, Suda BiH, advokat... Penzioner je i `ivi u Mostaru. U mladosti je bio dopisnik Oslobo|enja, Slobode, Borbe, Radio Sarajeva, sportskih listova iz Sarajeva, Beograda i Zagreba, objavio je veliki broj radova iz oblasti krivi~nog prava, zatim knjige Sudija, advokat, sudija Sto~aki {ereti Mostarske ra, , tne pri~e, Ljudi sa Bregave... Knjiga Omerica Brica koju }e feljtonizirati Oslobo|enje, posve}ena je zasigurno najve}em {eretu koji je ponikao u Stocu, Omeru Omerici Buzaljku, za kojeg se ka`e da se rodio i umro s vicem, cakom i {alom. da mu zra~i nekakva briga, reklo bi se da preko volje radi i da bi najradije zatvorio brija~nicu. Redovnoj mu{teriji, ugla|enom i uvijek lijepo dotjeranom Iliji Papcu, ova ~udna promjena kod Omerice nije mogla proma}i, pa }e Brici: nije umro, da su svi zdravo i da se nikakav golem belaj nije desio. Onda pomislim da su sigurno u {koli dobili slabe ocjene, ali nije ni to... Pa {ta je bilo, Omerice moj lijepi? nestrpljiv je Ilija da , ~uje ostatak pri~e. Ma u {koli je sve u redu, moja }e ti Seka, nastavlja Omerica, ali pla~emo, ka`e, jer nam je dosadilo svaki dan jesti meso! Meso, meso, vazda meso, pa im, biva, dojadilo. A {ta ti re~e na to?, s ~u|enjem }e Ilija. Dobro, djeco, sutra vam je za ru~ak pu ra, kad ve} ne}ete me sa, i ri je {en pro blem!, u svom }e sti lu Ome ri ca.

Ilija se od srca nasmija ovoj ~udnoj zgodi, pa, kao {to je i navikao, iza|e iz Omericine brija~nice sa {irokim osmijehom na licu.

Ni kriv ni du`an
Nakon {to bi obrijao nekoga, Omerica bi, kako je to u njegovom poslu i red, namazao mu{teriji lice kolonjskom vodom i kremom, ali je to obavljao klep}u}i mu{teriju dlanovima po licu. Ti svojevrsni {amari nisu uvijek bili ba{ blagi, a ponekad su, istini za volju, znali biti i bolni. Jednom je tako Omerica brijao nekog nepoznatog ~ovjeka, stranca koji se nekim poslom obreo u Stocu, pa ga, zanesen ko zna kakvim mislima, nanose}i kolonjsku vodu, nekoliko puta klepnu ne{to ja~e po licu. Mu{terija bija{e nekakav nam}or, pa sko~i sa stolice i obrecnu se na Omericu: Dobro, majstore, {to me tu~e{ ni krivog ni du`nog?! Omerica se tr`e, shvati da je ovaj put zaista pretjerao, pa, tiho i za njega neuobi~ajeno ozbiljnim tonom, re~e: Oprosti, mom~e, meni se, eto, u~inilo da si zaspao, pa te udarih malo ja~e da te probudim.
(Sutra: Kad je mu{terija nam}orast)

1932.Otvoren prvi Venecijanski filmski festival. ni u{la sastav SSSR-a vom ton Re bli 1940.EstoskajaSovjetuska Socijalisti~kapodpunazika. Eska neza britan vlada 1962.Jamajskestekla vine.visnost poslije 300 godina ku ski di tis i Sal divar, je Kubom od 1952. do 1973.uUmrokocijibanvladaoktator FulFihenlasio Batra.ta1959,kada je zba~en revolu ji pod vo|stvom de Kas
pa vle VI, pontifikat (od obilje`en nastojanji to pribli`i 1978.UmroNorpa Pazovaoma~ijidajeKaseli~kukocrkvu1963) savremenom svijetu. mali je odno sa munissjedni{ dno sno usvoji ku o progla{enju po i 1991.PredtrelonaodluritvoriSFR Jugoslavije jetpuneglabezu-je slovne obustave va te to ji Republike Hrvatske. ri~ki nau~nici objavili da su pro {li dokaz da je na to `ivot, 1996.taAmemeteMarsu davno posnajao tarktinana osnovu ispitivanja osta ka ora prona|enog An ku. ing 747 er nza sru{io se na Se ni aero Gu lo 1997.Boula upobliziKoreaan drolajmapre`iam.lo.Poginuputujeiz 228 putnika i ~lanova sade, 26 ih je vje Rusi ris Je za parlamenta ka u toj mlji. 1999.Predsjednikda ukijeneBosmrtnuljcinznutra`io jezeod pri je da su agen ili dou{nici radi za biv{u rus taj oba 2000.Oko 1.400niLijatvalinacapodznalokuvomnu i kao vije-- ti {tajnu slu`bu (KGB). Litva je bila upra biv{eg So vjetskog Saveza od Drugog svjetskog rata do 1991. godine. vni sud Ka ni do da proizvo|a~i trenog oru`ja podlije`u 2001.Vrhominalvanu upoliforbujenjinenio odlukuzakonskoj odgovornosti za kri tre hovog oru`ja. onir fank-mu ke D`ej ~uve Fre 2004.Umronipihit iz 1881. SuziperRik ak. ms ~iji je Itali po ja sa da tog mafija{kog Pas gana. Tegano 2004.desetjanskana. licivo|uop}ilakvalajeTeuhapsila poznabio u bjekstvu godi ti~kim zemljama i podr`avao Pokret nesvrstanih. Naslijedio ga je Ivan Pavao I.

1926. Ameri~ka pliva~ica Gertruda Ederle postala prva `ena koja je preplivala Laman{. Plivanje je trajalo 14 sati.

Atomska bomba

Djeca ne}e mesa


Bogati, Omerice, {ta je tebi danas? Reklo bi se da ti nisu sve ovce na broju, ne{to te mu~i, ne li~i{ mi na sebe... poku{ava Ilija navesti Omericu na razgovor. Ma ljut sam na svoje ku}i! , po~e Omerica. Sino} se vratim iz radnje i zateknem sve troje djece kako pla~u. Pretrnem od straha, ali se malo umirim kad mi reko{e da niko

1945. Amerikanci u Drugom svjetskom ratu bacili prvu atomsku bombu na japanski grad Hiro{imu. Grad je razoren, a 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pusto{. Poginulo je oko 117.000 ljudi, a od posljedica ba~ene bombe stradalo je 217.137.

46
Premijer liga BiH

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
1. kolo

SUBOTA, 17.30 SATI MOSTAR: Vele` - ^elik (Sudije: Dominkovi}, Imamovi}, Bakovi}) BOS. GRADI[KA: Kozara - Borac (^ui}, Ba{i}, Taborin) TREBINJE: Leotar - Zvijezda (Mrkovi}, Hrsti}, Tepav~evi}) PRIJEDOR: Rudar - Olimpic (Gola}, Bandi}, Smaji}) TRAVNIK: Travnik - Zrinjski (Stanki}, Janji}, Dujak) NEDJELJA, 17.30 SATI IST. SARAJEVO: Slavija - GO[K (Ale~kovi}, Alispahi}, Su~i}) NEDJELJA, 18 SATI SARAJEVO: Sarajevo - Sloboda (Skaki}, Grabus, Tomas) NEDJELJA, 21 SAT [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - @eljezni~ar (Paji}, Dra{kovi}, Kuni})

Po~inje nova sezona PLBiH

udbaleri Sarajeva zavr{ili su ovosezonski nastup u 3. pretkolu Evropske lige eliminacijom od Sparte ukupnim rezultatom 0:7. Revan{ na ko{evskom stadionu zavr{en je pobjedom najtrofejnijeg ~e{kog tima sa 2:0, koji je tako rutinski potvrdio dalji prolaz nakon {to je sve bilo odlu~eno u prvom me~u u Pragu. Borbenost koju su iskazali igra~i ko{evskog premijerliga{a u uzvratnom me~u nije bila dovoljna da se izbjegne drugi poraz u duelu sa renomiranim rivalom, niti za postizanje jednog pogotka. Sparta je osvojila 24 {ampionske titule nekada{nje ^ehoslova~ke i 11 naslova prvaka ^e{ke. Nakon {to su ^esi poveli sa dva gola razlike u prvom dijelu, po~etkom nastavka Zoran Belo{evi} je isklju~en i Sarajevo je u daljem toku izbjeglo te`i poraz, ne primiv{i vi{e gol sa igra~em manje. Kada se uzme u obzir da je Nermin Haski} uputio jedini udarac preko protivni~kog gola u fini{u revan{a, jasno je koliko je ekipa iz Praga bolja. Sparta spada me|u ja~e evropske timove za kojima Sarajevo puno zaostaje kvalitetom. Zbog toga je realan domet izabranika Jir`ija Pli{eka bio da izbace {vedski Orebro (0:0, 2:0) i da odigraju ~etiri utakmice u najmasovnijem evropskom klupskom takmi~enju. Bez obzira na to {to smo primili dva gola, odigrali smo kvalitetno u revan{u protiv Sparte. Nismo iskoristili par {ansi, a znali smo

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sarajevo eliminisano od Sparte ukupnim rezultatom 0:7

BORBENOST nije dovoljna


Bez obzira na to {to smo primili dva gola, odigrali smo kvalitetno u revan{u protiv ekipe iz Praga, rekao je Asmir Sulji}

Sesar preskup?
U FK Sarajevo bili su zainteresovani za anga`ovanje veznog igra~a zagreba~ke Lokomotive Ivana Sesara, ali je njegov dolazak na Ko{evo u ovom trenutku nerealan jer bi ko{evski premijerliga{ morao platiti 80.000 eura na ra~un obe{te}enja njegovom klubu. Ukoliko bi {ef stru~nog {taba Jir`i Pli{ek izrazio `elju, saznajemo da je mogu}e da Adin D`afi} obu~e dres bordo tima u nastavku karijere. da ne mo`emo pro}i Spartu, koja je prejaka za nas. ^e{ki tim se zaslu`eno plasirao u narednu rundu takmi~enja Evropske lige rekao , je Asmir Sulji}, jedan od boljih pojedinaca u revan{u protiv tima iz Praga. Sulji} smatra da su evropske utakmice predstavljale zna~ajno iskustvo pogotovo za mla|e fudbalere tima sa Ko{eva. Nismo imali sre}e i koncentracije u zavr{nici da pogodimo mre`u Sparte u dvije utakmice. Nadam se da }emo postizati {to vi{e golova u Premijer ligi BiH. Sarajevo se okrenulo nedjeljnoj utakmici (18
Okre}emo se prvenstvenom me~u protiv Slobode: Asmir Sulji}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

@eljo gostuje na Pecari

Dva derbija na startu


U subotu Vele` do~ekuje ^elik u Vrap~i}ima, dok ambiciozni Olimpic gostuje u Prijedoru
Fudbalska Premijer liga BiH startuje ovog vikenda utakmicama 1. kola. Ovo je deseti put da se liga igra na cijeloj teritoriji na{e dr`ave. Naslov prvaka brani Borac, koji }e u subotu gostovati kod Kozare, dok se puno neizvjesnosti o~ekuje u me~u izme|u Vele`a i ^elika. Start pre mi jer li ga {kog ta kmi~enja obilje`i}e i dva derbija, koja se igraju u nedjelju izme|u Sarajeva i Slobode, te [irokog Brijega i @eljezni~ara. Vidje}emo da li }e ispadanje iz Evropske lige imati uticaja na bordo tim koji je favorit u duelu sa timom sa Tu{nja, dok plave sa Grbavice o~ekuje te`ak posao na gostovanju kod ekipe sa Pecare, jo{ jednog pretendenta u borbi za visok plasman. Ambiciozni Olimpic je gost kod Rudara i ishod utakmice u Prijedoru da}e barem djelimi~an odgovor o mogu}nostima najmla|eg sarajevskog premijerliga{a u novoj sezoni.
Z. R.

sati) protiv Slobode na doma}em terenu. Tim iz Tuzle ima odre|ene probleme, no to ne mora ni{ta zna~iti. Trebamo odigrati {to bolje i zabilje`iti povoljan rezultat, a to je u ovom slu~aju jedino pobjeda. Igramo na Ko{evu, ali smo svjesni da ne}e biti lako jer je Sarajevo poseban motiv za sve ekipe. Nadam se osvajanju tri boda. Navija~i su bili odli~ni u revan{u protiv Sparte i pozivam ih da u {to ve}em broju podr`e ekipu u prvenstvenoj premijeri sa Slobodom izjavio je Sulji}. ,
Z. RA[IDOVI]

[koro ~eka odgovor iz FIFA


Alen [koro je preko N/FSBiH poslao upit FIFA o svom statusu. Nakon odgovora iz Svjetske fudbalske federacije, koji bi trebao sti}i naredne sedmice, bi}e poznati idu}i koraci koje trebaju poduzeti [koro i FK Sarajevo, u vezi njegovog povratka u mati~ni klub.

Travnik pred Zrinjski

S novim timom u nove pobjede


U okviru prvog kola nove nogometne sezone u PL BiH na Pirotu u subotu dolazi Zrinjski. Neugodan i jak tim koji i u ovoj sezoni ima evropske ambicije. Na Piroti se tokomproteklepauze mnogo trgovalo, oti{lo je sedam standardnih igra~a a do{lo deset novajlija. Jedna od na{ih najva`nijih prednosti bila je uigranost. Sada smo bili prinu|eni krenuti gotovo od nule i uigravati novi tim. Odigrali smo niz utakmica i upravo zbog ovog razloga nisam u potpunosti zado vo ljan pos ti gnu tim. No, prvenstveni dueli su ne{to sasvim drugo a prva provjera protiv Zrinjskog nama je izuzetno va`na. Nadam se dobroj igri, podr{ci sa tribina i pobjedi, naglasio je Ned`ad Selimovi} trener NK Travnik. Selimovi} }e Mostarcima vjerovatno suprotstaviti slijede}u postavu: Fejzi}, Ribi}, E. Varupa, Mi{i}, Terzi}, Badrov, Ive{i} (N. Varupa), ^uri}, Popovi}(Karali}), Be{lija, Simeunovi} (Red`epi ). Utakmica Travnik -Zrinjski po~inje u 17.30 sati i sudi}e Predrag Stanki} (Bijeljina), sa pomo}nicima Sini{a Janji} (Bijeljina) i Goran Dujak (Od`ak).
ENI news

Travni~ani su odigrali brojne pripremne utakmice

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Nova evropska katastrofa @eljezni~ara

Korak naprijed, pet unazad


Sve dobro {to je @eljo uradio tokom priprema, te u me~evima protiv Sheriffa, kao i u prvom dijelu prvog susreta protiv Maccabija, nestalo je za 90 minuta susreta u Tel Avivu Osimove brige: Koga staviti protiv [irokog Brijega?
Jasmin LIGATA

to slatkih briga oko toga koga }e staviti u po~etnih 11, dobio je glavobolju, jer vjerovatno sada i on sam sumnja u igra~e koji su istr~ali protiv Maccabija. Niti je dobio nove igra~e za ja~u konkurenciju, niti je samopouzdanje ja~e... Atmosfera je bespovratno naru{ena, a oni do ju~er standardni nakon 6:0 vi{e nisu toliko nedodirljivi. Ipak, pitanje je koga staviti umjesto njih. Markovi} je do Tel Aviva bio sasvim solidan na desnom boku, a Benjamin ^oli} protiv Izraelaca u dvije utakmice nije bio ~ak ni me|u 18 igra~a, ba{ kao ni Sr|an Stani}.

Napisati ne{to o igri @eljezni~ara u Tel Avivu bilo bi zaista suvi{no, pa mo`da ~ak i degutantno, s obzirom na to da ona uop{te nije ni postojala. Uostalom, rezultat od 6:0 u korist Maccabija dovoljno govori o odnosu snaga na terenu, a ne bismo pogrije{ili i kada bismo kazali da mo`da ~ak i ubla`ava stvarnu sliku.

Bez volje i `elje


Slika iz Tel Aviva govori vi{e od hiljadu rije~i
Reuters

Katastrofa na kvadrat
Da neko ne bi pomislio da smo naglo promijenili pri~u, i dalje stoji kako rezultat sa Ko{eva, gdje su plavi protiv istog protivnika pora`eni sa 2:0, nije bio odraz stvarne slike, jer je

@eljo u toj utakmici zaslu`io ba rem je dan po go dak, pa mo`da i remi. Me|utim, sve dobro {to su Osimovi izabranici uradili tokom priprema, te u me~evima protiv Sheriffa, kao i u prvom dijelu prvog susreta protiv Maccabija, nestalo je za 90 minuta susreta u Tel Avivu. Sav napor, sav trud da se plavi prika`u kao ozbiljna ekipa, {to oni zapravo i jesu, ali tek u bh. okvirima ({to zapravo zorno pokazuje sliku na{eg nogo-

meta) nestali su debaklom u Tel Avivu, gdje je @eljo i protekle godine do`ivio katastrofu od 5:0 protiv Hapoela. Nakon utakmica protiv Sheriffa izgledalo je da je tim sa Grbavice ne{to i nau~io iz pro{le sezone, me|utim, @eljo je ove sezone napravio jedan korak naprijed, ali odmah potom pet unazad. To kom pri pre ma, te u me~evima protiv Moldavaca @eljo je svim ekipama u Premijer ligi BiH jasno stavio do zna-

nja da }e biti najozbiljniji pretendent na titulu, ili `argonski - utjerao im je strah u kosti. Me|utim, nakon 6:0 i katastrofalnog izdanja pojedinaca, svi znaju koliko su zapravo izabranici Amara Osim ranjivi, a pogotovo odbrana plavog tima, u kojoj u Tel Avivu ni{ta nije {timalo. Mislio je Amar Osim dati priliku igra~ima sa manjom minuta`om da mu se nametnu za me~ na Pecari, koji }e se igrati u nedjelju, a umjes-

Istina, na Blomfieldu nije bilo Bogi~evi}a, Smaji}a i Savi}a, ali rezultat bi vjerovatno bio isti i da su oni igrali, jer @eljo je izgledao poput razbijene vojske, koju je zaista bilo `alosno gledati. Nije postojala ni volja, ni `elja da se spasi barem obraz, koji je izgubljen jo{ pro{le sezone isto u Tel Avivu. Sada, na dobitku mogu biti samo oni igra~i koji nisu igrali u Tel Avivu, te [iroki Brijeg, koji se vjerovatno donekle i povratio od svog evropskog debakla i sada je definitivno favorit u 1. kolu Premijer lige BiH protiv osvaja~a Kupa BiH.

Milito napustio Barcelonu


Argentinski stoper Gabriel Milito raskinuo je ugovor s Barcelonom godinu ranije i vra}a se u svoj prvi klub - Independiente. Donio sam takvu odluku jer sam osje}ao veliku potrebu da se vratim u domovinu i u Independiente, izjavio je 30-godi{nji nogometa{ koji je ostao u Buenos Airesu nakon Copa Americe. Milito je za argentinsku reprezentaciju igrao 42 puta, uklju~uju}i i nastup na SP-u 2006. Karijeru je po~eo u Independientu, s kojim je debitovao u prvoj ligi 1997. Priklju~io se Realu iz Zaragoze 2003. nakon {to mu je propao transfer u Real Madrid jer nije pro{ao ljekarski pregled. U Barcelonu je pre{ao 2007.

Novi igra~ u konkurenciji za Grke

Deco prekida karijeru?


Portugalski nogometa{ Deco razmi{lja o prekidu karijere zbog konstantnih problema s povredama, a to je potvrdio i njegov trener u brazilskom prvoliga{u Fluminenseu. Biv{i portugalski reprezentativac pretrpio je ~ak sedam povreda od svog dolaska iz Chelseaja u ljeto 2010. godine kao slobodan igra~. Deco (33) je dvostruki osvaja~ Lige prvaka, jednom s Portom, a drugi put s Barcelonom. Deco je vrlo nezadovoljan. Dali smo mu slobodno do idu}e sedmice kako bi mogao dobro razmisliti {to }e sa svojom karijerom. Navija~i ga `ele ili vidjeti na terenu ili kako se umirovljuje i prepu{ta mjes to ne kom mla|em igra~u, rekao je trener Fluminensea Abel Braga.
Ermin Zec }e dobiti priliku za dokazivanje

Su{i} pozvao hitrog Zeca


Zbog deficita napada~a, selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i}~ bio je primoran pozvati napada~a Genclerbiriligija Ermina Zeca za prijateljsku utakmicu protiv Gr~ke 10. avgusta na Ko{evu, nakon niza otkaza. Na{a selekcija je, podsjetimo, pred provjeru protiv Grka ostala bez Ibi{evi}a i Alispahi}a, a upitni su dolasci Medunjanina i Luli}a, koji su povrije|eni, pa se na spisku na{ao i Zlatan Muslimovi}, koji je trenutno bez kluba, a od ju~er i Ermin Zec. Zeca poznajem dobro kao igra~a, ve} je bio tu sa reprezentacijom u nekoliko navrata. Pro{le je sezone imao tu povredu i malo je igrao, a trebalo mu je i vremena da se ustali u ekipi i zbog toga ga nije bilo na predhodnim okupljanjima. Ipak, Ermin je provjeren igra~, brz i hitar i takav profil igra~a mi je prijeko potreban u ovoj utakmici kazao nam je Su{i}. , J. Li.

SPORT Upravni odbor KK Bosna predstavio plan za izlazak iz krize

48

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nazire se svjetlo, Vlada na potezu


Novi {ef stru~nog {taba je reprezentativni selektor Sabit Had`i}, a okosnicu tima u narednoj sezoni ~ini}e mladi igra~i Dug kluba 8.953.680,45 KM Ugovor sa BH Telecomom klju~an
^lanovi Upravnog odbora ko{arka{kog kluba Bosna sa predsjednikom Safudinom ^engi}em na ~elu obratili su se medijima sa konkretnim informacijama o svom radu od trenutka preuzimanja ovih funkcija. Predstavljene su aktivnosti UO u proteklom periodu, prikazan je revizorski izvje{taj, plan za izlazak iz krize te je bilo govora o ekipi, ambicijama i novom stru~nom {tabu. Prije svega bih se izvinio predstavnicima medija zbog toga {to u protekla dva mjeseca nismo izlazili u javnost, {to su nam mnogi zamjerili, ali zaista ni{ta konkretno nismo imali za re}i. Ne `elimo ljudima bacati pra{inu u o~i i prvo smo `eljeli da prikupimo informacije, napravimo strategiju i plan te onda iza|emo u javnost, rekao je predsjednik ^engi}.

Olimpija kao vodilja


Nova Uprava `eljela je da vidi od ~ega po~inje i sa ~ime raspola`e te su zatra`ene usluge jedne revizorske ku}e. Nakon {to je glavni revizor podnio izvje{taj, evidentiran je gubitak kluba od 8.953.680,45 KM. Odr`ano je osam sjednica, od ~ega {est redovnih i dvije vanredne i tra`ena je najbolja podloga za novi po~etak. Sve odluke i zaklju~ci doneseni na sjednicama usvojeni su jednoglasno. Zatra`ena je pomo} Vlade, obavljeni su razgovori sa bankama o reprogramu kredita, koje su iskazale spremnost za pomo}, a ve}ina igra~a prihvatila je opciju da im se isplati dug u iznosu od 50 odsto u vi{e rata, kazao je ^engi}. ^elni ljudi Bosne pomo} su zatra`ili i kod klubova iz biv{e nam dr`ave, a koji su se nalazili ili se nalaze u sli~noj situSafudin ^engi}: Revizorski izvje{taj prikazao je ogroman dug kluba
Foto: D`. KRIJE[TORAC

BITI ILI NE BITI Zadr`ana je ve}ina sponzora, ali sa onim najve}im (BH Telecom) nije potpisan ugovor, s obzirom na to da ga Vlada mora odobriti. Potpisivanje ovog ugovora klju~na je stvar, a ukoliko se to ne ostvari, Uprava }e se povu}i i prepustiti vo|enje kluba drugim ljudima. Krajnji rok da se to desi je 1. septembar, a sigurno da bi nepotpisivanje ugovora bio novi udarac za biv{eg prvaka Evrope i veliki korak unazad
kmi~ar ska se zo na igra sa mla dim igra~ima koji }e ~initi okosnicu kluba i dva-tri iskusnija ko{arka{a. Cilj koji je zacrtan je plasman u Ligu 6, plasman me|u ~etiri ekipe u Kupu, a Omladinski pogon KK Bosna prijavljen je za nastup u A2 ligi. Pripreme po~inju 15. augusta u na{em glavnom gradu, a 23. augusta planiran je odlazak na Bjela{nicu. Novi {ef stru~nog {taba je Sabit Had`i}, koji je ujedno i selektor dr`avnog tima, a pomo}nik mu je Sabahudin Ba{ovi}. Rad nove Uprave vrijedan je hvale, a da li }e vlasti biti spremne da pomognu ovom velikanu ostaje da vidimo. Pred klubom je neizvjestan period nakon kojeg }e, ili do}i bolji dani, ili uslijediti potpuni raspad sistema.
A. MEHANOVI]

aciji. To su Cibona, Zadar i Olimpija, a plan Bosne sli~an je onom kao kod slovenskog predstavnika, koji se svojevremeno nalazio pred raspadom, a sada igra va`nu ulogu u evropskoj ko{arci. Naime, vode}i ljudi Olimpije naglasili su da Uprava Bosne prvenstveno mora dobiti podr{ku vlasti, zatim zadr`ati postoje}e sponzore i napraviti sporazume sa novim. Saznali smo da u Ljubljani niti jedan klub ne pla}a kori{tenje sportskih objekata, zatim da gradska vlast uveliko poma`e rad klubova. Poku{avamo da dobijemo podr{ku Vlade FBiH, Vlade Kantona Sarajevo, Gradske uprave i svih sarajevskih op}ina. Tako|er smo zadr`ali ve}inu sponzora, ali sa onim najve}im (BH Telecom) ne mo`emo potpisati ugo-

vor sve dok ga Vlada ne odobri, zaklju~io je ^engi} i dodao kako je potpisi va nje ugo vo ra sa BH Te le co mom klju~na stvar, a ukoliko se to ne ostvari, Uprava }e se povu}i i prepustiti vo|enje kluba drugim ljudima. Krajnji rok da se to desi je 1. septembar, a sigurno da bi nepotpisivanje ugovora bio novi udarac za biv{eg prvaka Evrope i veliki korak unazad.

Zacrtani ciljevi
[to se ti~e ostalih stvari, planirani bud`et klu ba za na re dnu se zo nu je 1.100.000 KM, a postignuti su dogovori sa svim dobavlja~ima sa kojima je nastavljena saradnja, te su obezbije|eni smje{taji za deset igra~a. Odlu~eno je da se predstoje}a ta-

Nekada{nji igra~ NBA krenuo naoru`an u avion

Rukometa{i Atletica igra}e u sali Vistalegre u Madridu

Dvoranu }e dijeliti s bikovima


Zbog kru`nog oblika gledali{ta posebno je pogodna za pra}enje rukometa, objasnio je direktor Atletica Luismi Lopez
Rukometa{i Atletico Madrida, donedavno poznati pod imenom Ciudad Real, u novoj }e sezoni, prvoj nakon selidbe u glavni grad [panije, igrati u dvorani Vistalegre. Rije~ je o objektu izgra|enom 2000. go di ne. Pri ma oko 15.000 gledalaca, a dosad je najpoznatiji bio po doma}instvu brojnim koridama, odnosno borbama s bikovima. Od 2001. do 2005. ova je dvorana bila dom ko{arka{ima Estudiantesa. Prema pisanju AS-a, Estudiantes je kori{tenje dvorane pla}ao oko 900.000 eura godi{nje, dok }e cijena za rukometa{e Atletica biti znatno manja jer su se odrekli upotrebe dodatnih usluga, poput kafeterije. Upravitelji dvorane su nam za ga ran to va li da }emo je mo}i koristiti za sve utakmice u {panskom prvenstvu i Ligi prvaka. Zbog svoga kru`nog oblika gledali{ta posebno je

Poku{ao u avion unijeti pi{tolj: Darius Miles

Uhap{en Darius Miles


Nekada{nji ko{arka{ NBA Darius Miles (29) uhap{en je na aerodromu Lambert u St. Louisu nakon {to je poku{ao u avion unijeti napunjeni pi{tolj. Radnici osiguranja su uz pomo} rendgenske snimke otkrili kakvu igra~ku u svom prtljagu nosi Miles. Iz policije u St. Louisu su potvrdili da je nekada{nji krilni igra~ uhap{en u srijedu, ali je u me|uvremenu pu{ten bez podignute optu`nice. I Miles i njegov advokat su odbili komentirati incident. Milesa su 2000. godine na draftu izabrali Los Angeles Clippersi, a nosio je i dresove Clevelanda, Portlanda i Memphisa. Karijeru je zbog problema s povredom zaklju~io 2009. Iste godine je uhap{en u Fairview Heightsu zbog posjedovanja marihuane, zbog ~ega mu je sud naredio poha|anje te~aja o {tetnosti droge.

Igra~i biv{eg Ciudada igra}e u dvorani koja prima 15.000 gledalaca

pogodna za pra}enje rukometa, objasnio je direktor Atletica Luismi Lopez. Dvorana se, ina~e, nalazi u blizini stadiona Vicente Calderon na kojem igraju nogometa{i madridskog Atletica. Rukometa{i istoimenog kluba bi, pak, premijeru u Vistale-

greu mogli imati 4. septembra u utakmici Superkupa protiv Barcelone. Podsjetimo, klub se zbog financijskih problema pro{li mjesec preselio iz Ciudad Reala, gradi}a u pokrajini Castilla-La Mancha u kojem je i osnovan 1983. godine.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
JU MJE[OVITA SREDNJA MA[INSKA [KOLA TUZLA BOSNA I HERCEGOVINA
Bosne srebrene 6 Tel.:+387 35 315 800 Fax: +387 35 315 801 E-mail: masinska.skola.tz@bih.net.ba www.msms-tuzla.edu.ba

49

Nastavljaju se Sportske igre mladih

Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`bene novine TK, broj: 6/04 i 7/05) i Odluke [kolskog odbora broj: 570/2011 od 27.6.2011. godine, [kolski odbor JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla objavljuje

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenih radnih mjesta za {kolsku 2011/2012. godinu 1) 2) I Stru~no-teorijska nastava ma{inske grupe predmeta (3 izvr{ioca).............................puna norma na odre|eno vrijeme Stru~no-teorijska nastava ma{inske grupe predmeta (1 izvr{ilac)..............................puna norma na odre|eno vrijeme od 12.9.2011. godine Bosanski jezik i knji`evnost (1 izvr{ilac).................................10 ~asova na odre|eno vrijeme Engleski jezik (1 izvr{ilac) ......puna norma na odre|eno vrijeme Tjelesni i zdravstveni odgoj (1 izvr{ilac).................................10 ~asova na odre|eno vrijeme Matematika (1 izvr{ilac) ................................6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Fizika (1 izvr{ilac)...................puna norma na odre|eno vrijeme Fizika (1 izvr{ilac).....................................na 8 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Ekonomika i organizacija poslovanja i poduzetni{tvo (1 izvr{ilac) ...............................................na 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Sociologija (1 izvr{ilac) ............................na 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Njema~ki jezik (1 izvr{ilac) ......................na 6 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Islamska vjeronauka ( 1 izvr{ilac)...........na 15 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme Defektolog surdoaudiolog (2 izvr{ioca).......puno radno vrijeme na odre|eno vrijeme Hemija (1 izvr{ilac).................................na 10 ~asova sedmi~no na odre|eno vrijeme od 12.9.2011. godine Historija (1 izvr{ilac).....................................na 4 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Religijska kultura (1 izvr{ilac) ......................na 2 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme Prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta (2 izvr{ioca) ..............................................................puna norma na odre|eno vrijeme Prakti~na nastava ma{inska grupa predmeta (1 izvr{ilac) .................................................na 22 ~asa sedmi~no na odre|eno vrijeme ija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje). IV Izabrani kandidat je du`an, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljenje poslova nastavnika/profesora {kole, b) ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, c) da nije osu|ivan za krivi~no djelo, d) ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika/profesora ili pedagoga {kole. V Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. VI U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja/obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa 18. i 19. augusta 2011. godine obavit }e se intervju u vremenu od 830 do 15 00 ~asova u prostorijama {kole. VII Rok za podno{enje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla - NE OTVARAJ, na adresu: JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla, Ul. Bosne srebrene br. 6, 75000 Tuzla. IX Kandidati }e biti pisano obavije{teni o ishodu javnog konkursa. X Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Istovremeno se raspisuje i II Op}i uslovi: 1. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole, 2. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 4. da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole. Pored op}ih uslova kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i to: 1. odgovaraju}i stepen i profil stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima 2. polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora ili pedagoga {kole Napomena: Pod rednim brojem 1. i 2. konkursa tra`i se dipl. ing. ma{instva, VII stepen, odnosno 240 ETSC bodova. III Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. prijavu na Javni oglas sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora ili pedagoga {kole (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 5. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne star-

Igre doprinose razvoju tolerancije i sklapanju novih poznanstava

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Pripreme za veliko finale


Najljep{a sportska pri~a ovog ljeta nastavila je svoj put {irom na{e dr`ave. U toku pro{le sedmice, od 1. do 5. avgusta, Sportske igre mladih odr`ane su u tri bh. grada, a vi{e od 2.400 mali{ana takmi~ilo se u 10 sportova u Livnu, [irokom Brijegu i Travniku. Pored dje~aka i djevoj~ica iz ovih gradova, pridru`ile su im se i ekipe iz susjednih gradova. U Travniku su nastupili takmi~ari iz Viteza, Novog Travnika i Bugojna, a u [irokom Brijegu iz Ljubu{kog. Sportske igre mladih, kao svoj prvenstveni cilj isti~u dru`enje na{ih najmla|ih. Iskreno se nadamo da }emo organizacijom Igara {irom BiH doprinijeti kako razvoju tolerancije me|u djecom, tako i sklapanjem novih prijateljstva, {to je s obzirom na okru`enje u kojem `ivimo i najva`nija stvar za svu djecu {irom BiH isti~e Haris Deliahmetovi}, predsjednik Orga, nizacionog odbora Sportskih igara. Sportske igre mladih dolaze i do kraja regionalnih takmi~enja u 10 gradova {irom BiH. Finaliste i putnike na finale u Sarajevo jo{ nisu dobili mali{ani iz Mostara, Zenice i Ora{ja, gradova u kojima }e se Igre odr`ati od ovog vikenda. Pripreme za veliko finale, od 12. do 18. avgusta, uveliko se privode kraju, a organizatori obe}ava nezaboravan provod svim mali{anima u glavnom gradu.

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

18)

Iz RK Bosna BH gas

Za sve navedene pozicije radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do 30.6.2011. godine plus pripadaju}i godi{nji odmor, izuzev za poziciju pod rednim brojem 2. radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 30.6.2011. godine plus pripadaju}i godi{nji odmor.

Ivan Martinovi} poja~ao studente


Golman Ivan Martinovi} poja~ao je redove Bosne BH gas, potvrdio je sekretar kluba bh. prvaka Tarik Smajovi}. Martinovi} je kvalitetan golman. Svi u klubu se nadamo da }e on adekvatno zamijeniti Dragana Marjanca, koji je na kraju pro{le sezone napustio na{u sredinu. Martinovi} je u svojoj dosada{njoj karijeri branio i u [paniji. Izvjesno je da ima dovoljno iskustva te da }e on sa Sandrom Uvodi}em predstavljati jak golmanski tandem. Znaju}i koliko je va`na uloga golmana u rukometu, za nas je najva`nije da je sada ova golmanska problematika napokon rije{ena.Martinovi} je potpisao ugovor na dvije godine rekao je sekretar RK Bosna BH , gas Tarik Smajovi}. G. V.

OGLAS
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. Zaposlenica na odr`avanju higijene {kole - 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10.8.2012. godine uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Pored op}ih uvjeta koje treba da ispunjavaju, kandidati treba da imaju zavr{enu osnovnu {kolu. Uz prijavu potrebno je da kandidati prilo`e sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 3. Svjedod`ba o zavr{enoj {koli, 4. Uvjerenje o radnom sta`u, na poslovima koji odgovaraju stru~noj spremi tra`enoj konkursom, 5. Ovjerena kopija radne knji`ice kandidata, 6. Uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, 7. Prijava na oglas sa kratkom biografijom. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca), izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima oglasa. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene oglasom obavit }e se razgovor (intervju) 18. i 19. 8. 2011. godine u vremenu od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama [kole. Kandidat koji ne pristupi intervjuu, gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana prijema obavje{tenja. Prijave sa naznakom - za oglas - slati po{tom preporu~eno na adresu: JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla, Ul. Bosne srebrene broj 6, 75000 Tuzla. Neblagovremene, neprecizne i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

ITF turnir u Be~u

Sandra Martinovi}

u polufinalu
Bosanskohercegova~ka teniserka Sandra Martinovi} plasirala se u polufinale ITF turnira u Be~u. Martinovi} je kao sedma nositeljica u 3. kolu pobijedila doma}u teniserku Patriziju Haas sa 7:5, 6:4. U me~u za finale igrat }e sa ^ehinjom Katerinom Vankovom, 1.039 igra~icom na WTA listi. U konkurenciji dublova Martinovi} nije uspjela osvojiti titulu nakon {to je u paru sa Austrijankom Janinom Toljan u finalu pora`ena od ~e{ke kombinacije Dobra/Kriegsmannova sa 4:6, 1:6.

50

OGLASI

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK ("Slu`bene novine TK", br. 6/04 i 7/05), ~lana 203. Pravila {kole i Odluke [kolskog odbora Javne ustanove Osnovne {kole "Stupari" Stupari, te saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK broj: 10/1-34-12990-1/11 od 29. 7. 2011. godine raspisuje se

J AV N I K O N K U R S
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. 2. 3. 4. 5. Nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti 2 izvr{ioca - puna norma na odre|eno vrijeme Nastavnik njema~kog jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac - 8 ~asova na odre|eno vrijeme Nastavnik fizike 1 izvr{ilac - 14 ~asova na odre|eno vrijeme Nastavnik islamske vjeronauke 1 izvr{ilac - 12 ~asova na odre|eno vrijeme Higijeni~ar 1 izvr{ilac - 1/2 radnog vremena na odre|eno vrijeme od 15. 10. 2011. godine za vrijeme grijne sezone Na upra`njena radna mjesta na odre|eno vrijeme od 1 do 4 anga`ova}e se zaposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor USLOVI KONKURSA a) Op{ti uslovi - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova tra`enog radnog mjesta b) Posebni uslovi - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima - polo`en stru~ni ispit Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 3. diploma o stru~noj spremi, 4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 5. uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja 6. uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao 7. prijava sa kratkom biografijom Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti {koli u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavi}e se razgovor (intervju). Intervju }e biti odr`an 19. avgusta 2011. godine u vremenu od 8 do 15 ~asova. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja li~no ili putem po{te, preporu~eno na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Stupari", Ulica Centar bb, 75283 Stupari sa naznakom "Javni konkurs za popunu upra`njenog radnog mjesta u JU O[ "Stupari". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Na osnovu ~lana 119. Zakona o srednjem obrazovanju, (Slu`bene novine TK, broj: 06/04 i 07/05) i na osnovu Odluke [kolskog odbora odr`ane 3. 8. 2011 godine Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Doboj-Istok raspisuje

JAVNIupra`njenih radnih mjesta KONKURS za popunu


- pedagog {kole, puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva - profesor Engleskog jezika 1 izvr{ilac, norma na odre|eno vrijeme - profesor Engleskog jezika 1 izvr{ilac, 6 ~asova na odre|eno vrijeme - prof. B/H/S jezika i knji`evnosti 1 izvr{ilac, 10 ~asova odre|eno vrijeme - profesor Njema~kog jezika 6 ~asova, 1 na odre|eno vrijeme - profesor Latinskog jezika 2 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor matematike puna norma 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme - profesor fizike 13 ~asova 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme - profesor tehnolo{ke grupe predmeta 4 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor ekologije 4 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor geografije 10 ~asova, na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije a najdu`e do 10. 8. 2012. - profesor vjeronauke 11~asova, na odre|eno vrijeme - profesor informatike puna norma, na odre|eno vrijeme - profesor sociologije 6 ~asova, na odre|eno vrijeme - profesor filozofije 2 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor psihologije 2 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor muzi~ke umjetnosti 2 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor demokratije i ljudskih prava 4 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor likovne umjetnosti 2 ~asa na odre|eno vrijeme - profesor prava 4 ~asa, na odre|eno vrijeme - profesor ekonomke grupe predmeta 10 ~asova, na odre|eno vrijeme - profesor elektrotehni~ke struke, 12 ~asova, na odre|eno vrijeme - profesor prehrambene grupe predmeta, puna norma, na odre|eno vrijeme - prakti~na nastava saobra}ajne struke 7 ~asova, na odre|eno vrijeme Konkurs je otvoren 8 dana po objavljivanju. Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvr|ene ~lanom 115. Zakona o srednjoj {koli Tuzlanskog kantona i Nastavnim planom i programom. Radi bodovanja prijavljenih u skladu sa Kriterijima o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona, dostaviti: - prijavu sa kra}om biografijom i kontakt-telefonom - diplomu fakulteta i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - dokaz o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja visoke stru~ne spreme Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje od nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca) izabrani kandidat }e dostaviti u {kolu u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa Ukoliko se popuna upra`njenog mjesta ne izvr{i stru~nim licima primit }e se pripravnik. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju), 22. i 23. avgusta od 9 do 15 sati. Nakon izvr{enog bodovanja Komisija za bodovanje kandidata sa~injava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom. Intervju se obavlja u {koli u roku od tri dana od dostavljanja rang-liste kandidata koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom Komisiji za intervju Nepotpune i ne blagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu Javna ustanova Mje{ovita srednja {kola Doboj-Istok Brijesnica Velika, 74 206 Brijesnica sa naznakom za konkursnu komisiju [KOLSKI ODBOR

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom obrazovanju (Slu`bene novine TK broj: 06/04 i 07/05), saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te na osnovu Odluke [kolskog odbora JU O[ Ivan Goran Kova~i} Grada~ac broj 01/6-276-1/2011., raspisuje se:

Na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli i na osnovu Odluke Upravnog odbora, broj: 256/2011. od 5. 8. 2011. godine, Mje{ovita srednja {kola Donji Vakuf objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta I Radne pozicije na koju se primaju kandidati: 1. Nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knji`evnosti, 1 izvr{ilac 15 ~asova na odre|eno vrijeme, 2. Nastavnik matematike, 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme, 3. Nastavnik engleskog jezik, 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme, 4. Nastavnik engleskog jezik, 1 izvr{ilac 3 ~asa na odre|eno vrijeme, 5. Nastavnik njema~kog jezik, 1 izvr{ilac 15 ~asova na odre|eno vrijeme, 6. Nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvr{ilac 4 ~asa na odre|eno vrijeme, 7. Nastavnik historije i geografije, 1 izvr{ilac 7 ~asova na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije, 8. Nastavnik religijske kulture, 1 izvr{ilac 5 ~asova na odre|eno vrijeme, 9. Nastavnik razredne nastave, 1 izvr{ilac puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije, Na upra`njena radna mjesta na odre|eno vrijeme anga`ovat }e se zaposlenici najdu`e do 10. 8. 2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. II Uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: a) op}i uslovi, predvi|eni ~lanom 72. Zakona o osnovnom obrazovanju i Nastavnim planom i programom. b) posebni uslovi u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i Pedago{kim standardima Uz prijavu potrebno prilo`iti dokumentaciju (originali ili ovjerene kopije): 1. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), 3. diploma o stru~noj spremi, 4. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 5. uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja, 6. uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao, 7. prijava sa kratkom biografijom. Ukoliko se popuna upra`njenog radnog mjesta ne izvr{i stru~nim licima, primit }e se pripravnik. Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene konkursom obavit }e se razgovor (intervju). Intervju sa kandidatima }e biti obavljen 17. i 18. augusta 2011. godine od 9 do 14 sati. Dokumente dostaviti u roku od 8 dana, od dana objave javnog konkursa, putem po{te, na adresu: JU O[ Ivan Goran Kova~i} Huseina-kapetana Grada{~evi}a 53, 76 250 G R A D A ^ A C Sa naznakom Javni konkurs za popunu upra`njenih mjesta Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNK [KOLSKOG ODBORA

K O NK URS
za prijem u radni odnos Za slijede}a radna mjesta: 1. Profesor latinskog jezika na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 8 sati 2. Profesor matematike na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 12 sati 3. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 10 sati 4. Profesor likovne kulture na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 4 sata 5. Profesor muzi~ke kulture na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 4 sata 6. Profesor uslu`ivanja na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 2 sata 7. Profesor kuharstva na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2012. godine - 8 sati 8. Pedagog na odre|eno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja Za navedena radna mjesta neophodno je da kandidati imaju zavr{enu odgovaraju}u visoku {kolu, fakultet ili akademiju - VII stepen, propisanu Nastavnim planom i programom te da posjeduju odgovaraju}u zdravstvenu sposobnost, kao i moralne i radne kvalitete. - Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. - Prijave sa potrebnom dokumentacijom (prijava na konkurs sa kratkom biografijom, diploma, rodni list, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, dokaz o radnom sta`u, potvrde: o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, prosje~noj ocjeni na fakultetu tokom studija, du`inu radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju nakon diplomiranja, ocjenu o radu u zadnje dvije godine ocjenjivanja kod zadnjeg poslodavca, ku}nu listu (socijalne prilike), dostaviti u Sekretarijat {kole ili putem po{te na adresu): MJE[OVITA SREDNJA [KOLA - @rtava genocida u Srebrenici DONJI VAKUF - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDI[NJA BOSNA Ministarstvo privrede / gospodarstva TRAVNIK Na osnovu ~lana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj 8/03 i 14/03) te na osnovu ta~ke IV Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utro{ka sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer - poticaji privredi bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2011. godinu, broj 01-02-347/11 od 5. 8. 2011. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

J AV N I N AT J E ^ A J
ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA POTICAJI PRIVREDI ZA 2011. GODINU I. PREDMET NATJE^AJA Predmet javnog natje~aja je prikupljanje programa projekata za raspodjelu sredstava sa pozicije Transfer - poticaji privredi utvr|enog bud`etom Srednjobosanskog kantona za 2011. godinu (Slu`bene novine Srednjobosanskog kantona, broj 4/11) Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona. Program utro{ka sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije Transfer - poticaji privredi bud`eta Srednjobosanskog kantona za 2011. godinu usvojila je Vlada Srednjobosanskog kantona na 90. sjednici odr`anoj 4. 8. 2011. godine, Odluka broj 01 02 347/11 od 5. 8. 2011. godine. Nazivi projekata, mjere i aktivnosti svrstani su u slijede}e lotove: Lot 1 - Izgradnja poduzetni~ke infrastrukture Lot 2 - Poticaj za obrt (opstanak i razvoj tradicionalnih-starih zanata) Lot 3 - Poticaj turisti~ko-ugostiteljskoj djelatnosti. Lot 4 - Poticaj za opstanak i rast subjekata velike privrede (vi{e od 200 uposlenih radnika), Lot 5 - Poticaj za opstanak i rast subjekata male i srednje privrede, Lot 6 - Izgradnja inovativne privrede (inovacije; uvo|enje ISO standarda; osiguranje CE znaka; transfer znanja i tehnologija). II. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju op}ine; gradovi; institucije poduzetni~ke infrastrukture kao pravne osobe; poduzetnici-vlasnici subjekata male, srednje i velike privrede koja imaju odluke jedinica lokalne uprave o izgradnji poduzetni~ke infrastructure (Lot 1), Obrtnici koji obavljaju obrtni~ku djelatnost u skladu sa Uredbom o za{titi tradicionalnih i starih zanata (Sl. novine FBiH, broj 66/09) (Lot 2), te pravna lica subjekti male, srednje i velike privrede (Lot3, Lot 4, Lot 5 i Lot 6) i fizi~ka lica (Lot 3) koja su na podru~ju Srednjobosanskog kantona registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i koja }e projekat realizirati na podru~ju Srednjobosanskog kantona. Ne mogu se kandidovati slijede}i projekti: kupovina udjela u dru{tvima, ulaganje u kockarnice, ulaganje u vrijednosne papire, ulaganje u poljoprivredu za kupovinu poljoprivrednog zemlji{ta, dugogodi{nje nasade i osnivanje stada ili jata, u projekte za koji su predvi|eni poticaji i premije, finansiranje ekolo{ki neprihvatljivih projekta, ugostiteljske objekte koji imaju prete`no to~enje alkoholnih pi}a, te za obrtna sredstva. Nemaju pravo u~e{}a na natje~aju subjekti kojima od Ministarstva privrede nije prihva}en izvje{taj o implementaciji programa i rezultatima ostvarivanja programa po ranije dobivenim poticajnim sredstvima. III. SADR@AJ PROGRAMA PROJEKTA Program projekat mora biti ura|en sadr`ajno po elementima zahtijevanim u tenderskoj dokumentaciji ovisno o pojedinom lotu. Da bi program projekt bio predmet razmatranja stru~ne komisije. potrebno je dostaviti slijede}e: 1. Podaci o ponu|a~u: naziv, adresa, tel/fax, e-mail, osoba za kontakt, pravni status, vlasni{tvo, registrirani kapital / ulog, identifikacijski broj, transakcijski broj, datum registracije, vrsta djelatnosti, broj uposlenih po zahtjevu iz programa, tro{kovi investicije ukupna ulaganja, iznos sredstava koji se tra`i od Ministarstva privrede. 2. Kompletan program projekat. Program projekat obavezno mora sadr`avati: glavni investicioni projekt, sa`etak, te uredno popunjene obrasce iz tenderske dokumentacije. 3. Obavezni prilozi (originali ili ovjerene kopije): - Rje{enje iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima / rje{enje o odobrenju nadle`ne op}ine za obavljanje djelatnosti obrtnika ili fizi~kog lica, - Uvjerenje o poreznoj registraciji / uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost, - Izvje{taj o finansijskom poslovanju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2010. godinu ili prijava za razrez poreza na dobit fizi~kog lica od privredne ili profesionalne djelatnosti, - Uvjerenje nadle`nih institucija o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda (doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje sa 30. 7. 2011. godine) s podacima o broju prijavljenih radnika, - Uvjerenje o pla}enim poreznim obavezama, a obaveznici poreza na dodanu vrijednost i uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima zaklju~no sa 30.06.2011.godine, - Uvjerenje Ministarstva finansija da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu naknade za koncesiju (za pravna lica koja su korisnici koncesija), - Uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja, - Uvjerenje nadle`nog suda da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (privredna dru{tva) ili potvrda od nadle`ne op}inske slu`be za upravu da obrtniku ili fizi~kom licu nije utvr|en trajni prestanak obavljanja registrovane djelatnosti, - Potpisanu i ovjerenu izjavu o nakani namjenskog kori{tenja sredstava, - Referenc-listu (lista glavnih usluga pru`enih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima), - Odluka o osnivanju subjekta od jedinice lokalne samouprave (Lot1), - Dokaz o posjedovanju projektne dokumentacije za poduzetni~ku zonu ili da je u fazi izrade proj. dokumentacija (Lot 1), - Dokaz o obuhva}enosti prostornim planom jedinice lokalne samouprave (Lot 1), - Dokaz o uplati naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije, - Ostale dokumente koji se tra`e u tenderskoj dokumentaciji za pojedini lot. Napomena: Svaki lot je neovisan paket za odre|ivanje vrijednosti i ugovaranje. Ponu|a~i koji podnose prijave za vi{e lotova du`ni su dostaviti ponude za svaki lot posebno. Ponu|a~, bez obzira koliko ima programa, mo`e imati samo jedan program koji }e poduprijeti Ministarstvo privrede. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadle`nog tijela. Sva dokumenta moraju biti prilo`ena i izdana od nadle`nih sudskih ili upravnih organa u FBiH i ne mogu biti starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva. U suprotnom kompletan program projekat biti }e odbijen i ne}e biti predmet daljnjeg razmatranja. Program i sva dokumentacija tra`ena javnim natje~ajem i tenderskom dokumentacijom mora biti prikladno uvezana u cjelinu logi~kim redom (prema popisu dostavljenih dokumenata). Izbor korisnika izvr{it }e stru~na komisija na osnovu propisanih kriterija. Spisak programa projekata koje prihvati stru~na komisija bit }e objavljen najkasnije 21 dan od zadnjeg dana za podno{enje projekta programa na oglasnoj tabli Ministarstva privrede i Vlade SBK te na web stranici Vlade SBK: www.sbk-ksb.gov.ba. Ponu|a~i ~ije programe projekte ne prihvati stru~na komisija mogu Ministarstvu privrede ulo`iti prigovor u roku od 7 dana od dana objave rezultata radi provjere ~injenica i objektivnosti ocjene programa. Kona~nu odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada SBK i ista }e biti objavljena u Slu`benim novinama Srednjobosanskog kantona. Broj prihva}enih programa projekata, te visina sredstava koja }e se dati na raspolaganje korisniku, ovisit }e isklju~ivo o visini kvalitete i stepenu povoljnosti programa projekta. IV. KRITERIJI ZA OCJENU PROGRAMA I IZBOR KORISNIKA LOT 1. Izgradnja poduzetni~ke infrastrukture - Kvaliteta ponu|enog projekta - namjena poduzetni~ke zone (proizvodno-prera|iva~ki privredni subjekti, tehnolo{ko-razvojno-inovacioni centri, logisti~ko-distributivni centri) - stanje infrastrukture do zone - stepen samofinansiranja - osiguranje sredstava iz drugih izvora Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 30.000,00 KM. Lot 2 Poticaj za obrt (opstanak i razvoj tradicionalnih-starih zanata) - pove}anje zaposlenosti - kvalitet projekta - ukupna vrijednost investicije - stepen samofinansiranja - osiguranje sredstava iz drugih izvora - ~uvanje kulturnog i historijskog naslije|a-tradicionalni zanati Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 5.000,00 KM. Lot 3 Poticaj turisti~ko-ugostiteljskoj djelatnosti - Kvalitet i kompleksnost projekta - Finansijski plan - Stepen samofinansiranja - Pove}anje zaposlenosti - Originalnost projekta u smislu pro{irenja turisti~ke ponude Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 10.000,00 KM. Lot 4 Poticaj za opstanak i rast velike privrede (vi{e od 200 uposlenih radnika) - ukupan broj zaposlenih - pove}anje zaposlenosti - vrijednost izvoza - kvaliteta projekta - stepen samofinansiranja - osiguranje sredstava iz drugih izvora Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 40.000,00 KM. Lot 5 Poticaj za opstanak i rast subjekata male i srednje privrede - ukupan broj zaposlenih - pove}anje zaposlenosti - vrijednost izvoza - kvaliteta projekta - stepen samofinansiranja - osiguranje sredstava iz drugih izvora Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 20.000,00 KM. 30% 30% 20% 10% 10%

20% 20% 20% 10% 10% 0%

20% 20% 20% 20% 20%

30% 10% 30% 10% 10% 10%

30% 10% 30% 10% 10% 10%

Lot 6 Izgradnja inovativne privrede (inovacije; uvo|enje ISO standarda; osiguranje CE znaka; transfer znanja i tehnologija) - stepen uvo|enja sistema 20% - broj zaposlenih 40% - vrijednost izvoza 20% - stepen samofinansiranja ili finansiranja iz drugih izvora 20% Maksimalni iznos poticajnih sredstava po jednom korisniku je do 15.000,00 KM. V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 9 do 14 sati u Ministarstvu privrede SBK, na adresi: Prnjavor 16, Travnik (biv{a zgrada @AS-a), uz ovjeren 3. primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 30,00 (trideset) KM po jednom primjerku. Uplata se vr{i na depozitni ra~un Vlade SBK br: 3380002210020912, vrsta prihoda 721119, poziv na broj 0161000000 sa naznakom otkup dokumentacije za lot broj ___ Poticaj privredi. VI. PODNO[ENJE PROJEKTA Zape~a}eni programi-projekti sa odgovaraju}im prilozima {alju se preporu~eno po{tom ili li~no dostavljaju na adresu: Ministarstvo privrede / gospodarstva Stani~na 43 72 270 TRAVNIK sa naznakom: NE OTVARATI po javnom natje~aju za Lot br. __ - Poticaji privredi Rok za dostavu programa-projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave ovog javnog poziva za natje~aj. Projekti programi primljeni nakon isteka roka ne}e biti razmatrani. VII. TRO[KOVI PROJEKTA PROGRAMA U postupku javnog natje~aja Ministarstvo privrede ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima natjecanja, te zadr`ava pravo da projekat-program prihvati u cijelosti, djelomi~no ili ga u potpunosti odbije, poni{ti javni natje~aj ili odbaci sve projekteprograme u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Ministarstvo privrede ne}e snositi nikakvu odgovornost prema u~esnicima natjecanja, niti je obavezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima-projektima ne}e se vra}ati. VIII. OSTALE ODREDBE Sa kandidatima ~iji se programi-projekti prihvate, Ministarstvo privrede SBK }e potpisati ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim }e biti preciziran na~in i dinamika kori{tenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utro{kom istih u namijenjene svrhe. Sve dopunske informacije vezane za natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 511 217 od 10 do 15 sati ili e-mail: min.priv@bih.net.ba. PO OVLA[TENJU MINISTAR mr. sci. Sed`ad Milanovi}

52

OGLASI

subota, 6. august 2011. godine


U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju TK-a (''Slu`bene novine TKa'', br. 6/04 i 7/05) i Odluke [kolskog odbora JU O[ Gnojnica u Gnojnici, br. 0101-279-3/11 od 27. 7. 2011. godine o utvr|enim potrebama za zaposlenicima u {kolskoj 2011/2012. godini, te Saglasnosti MONKS TK-a, br. 10/1-34-14730/11 od 3. 8. 2011. godine, direktor {kole raspisuje:

JAVNI KON K URS


za popunu upra`njenih radnih mjesta I 1. Engleski jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, 2. Engleski jezik i knji`evnost, 1 izv{ilac, 16 ~asova na odre|eno vrijeme 3. Bosanski jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac, 4 ~asa na odre|eno vrijeme 4. Njema~ki jezik i knji`evnost, 1 izvr{ilac, 8 ~asova na odre|eno vrijeme 5. Historija i geografija, 1 izvr{ilac, 15 ~asova na odre|eno vrijeme 6. Gra|ansko obrazovanje, 1 izvr{ilac, 2 ~asa na odre|eno vrijeme 7. Likovna kultura, 1 izvr{ilac, 3 ~asa na odre|eno vrijeme 8. Islamska vjeronauka, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme 9. Razredna nastava, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme 10.Sekretar {kole, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme 11.Domar-lo`a~, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme. Radni odnos se zasniva na odre|eno radno vrijeme najdu`e do 10. 8. 2012. g., uklju~uju}i pripadaju}i godi{nji odmor. II Op}i uslovi koje kandidati moraju ispunjavati: - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, i - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika ili pedagoga. Pored op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - odgovaraju}i stepen stru~ne spreme, u skladu sa Zakonom, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima, - polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika. III Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, i to: 1. Ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 2. Ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 3. Dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 4. Ovjerena kopija uvjerenja Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 5. Dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika) 6. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija li~ne karte (ovjerena kopija li~ne karte ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja) 7. Prijava na konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom. IV Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti: 1. Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova tra`enih konkursom 2. Ovjerena izjava kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine 3. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo 4. Ovjerena izjava kandidata da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika. V Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, mo`e se primiti pripravnik. VI U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju. Intervju se odnosi na teme iz oblasti odgoja i obrazovanja. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, u dane 22. i 23. augusta 2011. g. od 9 do 14 sati. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljeg u~e{}a u konkursnoj proceduri. VII Rok za podne{enje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ovom dnevnom listu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti neposredno ili putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ''Prijava na javni konkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU O[ Gnojnica u Gnojnici NE OTVARAJ'', na adresu: JU Osnovna {kola Gnojnica u Gnojnici, 75 308 Dobo{nica. VIII Prvostepena konkursna procedura okon~at }e se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj: 01-286/11 Gnojnica, 6. 8. 2011. g.

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU DRU[TVA za period 1. 1. - 30. 6. 2011.


I - OP]I PODACI O EMITENTU puna i skra}ena firma - SEE Investment Solutions dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za brokerske poslove Sarajevo - SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo Obala Kulina bana 25, Sarajevo tel: 033/275 650 fax: 033/275 651 www.seeinvestments.ba mail: info@seeinvestmets.ba

adresa sjedi{ta broj telefona i telefaksa, web stranica

predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora ~lanovi uprave direktor: Bu~o Aida II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena vlasnici vi{e od 5 % vrijednosnih papira dionica emitenta s pravom glasa vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta k) Prihodi l) Rashodi m) Dobit / gubitak prije poreza n) Porez na dobit o) Neto dobit perioda / gubitak perioda

490.382 168.948 659.330 526.764 400.000 110.945 21.621 659.330 208.062 132.592 75.470 75.470

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1. 11 - 30. 6. 2011.


VGT BROKER Brokersko dilerska ku}a d.d. Visoko VGT BROKER d.d. Visoko - adresa sjedi{ta Alaudin 3, Visoko, Bosna i Hercegovina - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica +387 32 730 540, +387 32 730 541 vgt@vgt-broker.com, www.vgt-broker.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik: Hasan Preli} ^lanovi: Zuhdija Rov~anin Alma Smailagi} - ~lanovi uprave Direktor Adi Ahi}, dipl.ecc. II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA - broj emitovanih vrijednosnih papira i 2.500 dionica nominalne cijene 400,00 KM nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5 % vrijednosnih papira VGT za osiguranje dd Visoko - 100,00% dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora, i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani, a neupla}eni kapital 0 b) Stalna sredstva 603.009 c) Teku}a sredstva 174.178 d) Gubitak iznad visine kapitala 0 e) Ukupna aktiva 777.187 PASIVA a) Kapital -601.555 b) Upisani osnovni kapital 1.000.000 c) Dugoro~ne obaveze 0 d) Kratkoro~ne obaveze 378.742 e) Ukupno pasiva 777.187 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta a) Prihodi 186.722 b) Rashodi 173.168 c) Dobit/gubitak prije poreza 13.554 d) Porez na dobit 0 e) Neto dobit perioda /gubitak perioda 13.554 Direktor Adi Ahi}, dipl. ecc. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

VD Direktor {kole Papi} D`ibo

subota, 6. august 2011. godine


IZDAJEM apartmane i sobe sa kupatilom kod hotela Olimpija. Tel: +385 22 444-118. IZDAJEM stan 4 sobe kuhinja, kupatilo, 2 balkona ulaz iz vrta. Ko{evsko Brdo. Tel. 206-322- i 061/864413. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan na Trgu Heroja, 380 KM. Tel: 061/216-623. IZDAJEM u Neumu ove apartmane blizu mora klima, terase, parking. Tel: 036884676, 063/684-488. IZDAJEM dvoiposoban komforna namje{ten stan blizu Katedrale. Tel. 062/485-896. IZDAJEM stan na spratu namje{ten. Tel: 062-515-518. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru, studenticama. Tel. 033/442-331 i 061/438-681. IZDAJEM stan 60m2, Skenderija, p. ku}a, 2 sprat, stan na Breci 59m2, 2 sprat. Mob. 061/573-640. LUKSUZAN stan, Titova, biv{i Jatov neboder, 60m2. Mob. 062/959129. IZDAJEM ku}u 120m2, ul. BorakKo va~i}i, su per lo ka ci ja. Mob. 062/959-129. STAN 63m2, luksuzno opremljen, Ljubljanska. Mob. 062/959-129. STAN 100m2, dvoeta`ni, luksuzno opremljen, na du`i period. Mob. 062/959-129. STAN, Dobrinja, komforan, Ciglane, A. Hangija. Mob. 062/959-129. EKSTRA poslovni prostor 190m2, kod Porodili{ta, sa 15 parking mjesta. Mob. 062/959-129. IZDAJEM namje{ten trosoban stan 64m2, ^engi} Vila kod Merkura Otoka. Mob. 065/294-840. IZDAJEM pos. prostor Centar125m2, 76m2 i 100m2. Mob. 061/573-640. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. NA BA[^AR[IJI kod taxi {tanda izdajem poslovni prostor, 30m2. Mob. 061/745-525. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela bristol, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM vrlo povoljno vikendicu na moru Brist. Mob. 065/367128. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. IZDAJEM dvosoban stan u naselju Park: pretsoblje, dvije sobe, kuhinja, kupatilo, dva zatvorena balkona, telefon,TV-internet...Preferiramo studentice, blizu Arhitektonsko - gradjevinski, Medicinski i Stomatolo{ki fakultet.Tel. 061/130-995. IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan, u zgradi, kod Merkatora, D. Malta. Mob. 061/233-078. IZDAJEM studentima 2,5 soban stan u centru. mob: 0617812-046. IZDAJEM jednoiposoban stan 5 sprat st. zgra da Bre ka. Mob: 061/906-914. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, centralno grijanje, kablovska, kod Merkatora, Novo Sarajevo. Tel. 659-895 i 062/943-021. IZDAJEM dva stana na Marijin dvoru, luksuzno namje{tena i adaptirana, 76m2 i 131m2, strancima. Mob. 061/079-751. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru Sarajeva. Tel. 033/442556. POVOLJNO izdajem dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, N. [i{i}a. Mob. 061/571-129.

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
PRODAJA
PRODAJEM vikend plac 870 m2 Igman U{ivak- Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274189. ALIPA[INO POLJE, 47m2/VIII, jednoiposoban stan u solidnom stanju + balkon, centralno grijanje, povoljno 68.500KM. Mob. 061/269-835. NEUM Tiha luka dalmatinska broj 9 prodajem ku}u sa gara`om 300m2 oku}nice. Tel: 061/548-365 i 036/884297. PRODAJEM pos. prostor 14m2, opremljen Ciglane, p. prostor 86m2, Skenderija, 1 sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u Jablani~ko jezero 330m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i 46m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te u Rakovici pored puta 9.970m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573640. PRODAJEM stan ili mijenjam za Beograd, Ul. Zagreba~ka 2D, II sprat 64m2, cg, 2 balkona, podrum. Tel. 065/495-660. PRODAJEM apartman u Neumu 44m2, eta`irano, na samoj pla`i apartman 46m2, II zona, opremljen, 120 m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. VOJNI^KO polje, h. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, VP, 54m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. BOSANSKA ku}a na Sedreniku, sa 900m2 placa, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. GARA@A na Vracama, A. Smajlovi}a 13m2, 13.000 KM, uknji`ena, 1/1. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavis. 2 sprat, 72m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, Alipa{ino polje, Trg nezavis. 2 sprat, 39m2, 67.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, C faza, 2 sprat, 59m2, 97.000 KM. Mob. 065/819136. MEJTA[, ul. Mejta{, adaptiran stan, VP, 59m2/2.700 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u centru, iznad Katedrale, pri ze mlje+sprat+ga ra`a+150m2 oku}ni ce, 280.000 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, Titova, mo`e i za kancelarije, 1 sprat, 62m2, 200.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM ku}u na 3 sprata posebni ulazi, sa prat. objektom, gara`a i ba {ta, N. Bre ka. Mob: 061/141-606. STAN u centru, Muvekita, adaptiran, dvo eta`ni, 3 sprat, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819-136. POTKROVNI stan, Titova, 5 sprat, lift, 68m2, uknji`en, fizi~ki ima 100m2, 170.000 KM. Mob. 065/819136. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819136. OTES, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77m2+gara`a 17m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. KOVA^I]I, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM monta`nu vikendicu sa temeljima i svim prikju~cima u naselju Gornje Mladice pvor{ine 580 m2. Tel. 062/972-137. KU]A, Ilid`a, kod velike aleje, 150m2+1300m2 oku}nice, 330.000 KM. Mob. 062/334-371.
Broj: 01/1-SL/11 Dana: 5. 8. 2011. godine

53

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417, 052/753-292. MIJENJAM PRODAJEM stan u Sarajevu 52 m2 za manji u Banja Luci a mo`e i prodaja, tel. 033-542668. MIJENJAM jednosoban stan na Grbavici od 36 m2 za garsonjeru u Starom gradu vlasnik. Tel: 062123-676. MIJENJAM trosoban stan 73m2 u Odoba{inoj za manji Centar Novo Sarajevo. Mob. 061/557-442. MI JE NJAM stan 120m2+ pp 60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061866-143 i 033-646-812. MI JE NJAM stan u Prnja vo ru, 56m2, za manji u Sarajevu. Mob. 063/638-864. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019-236. PRO DA JEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. CENTAR 70 m2 drugi sprat renoviran 1800 KM/m2. Tel: 065/365160. CENTAR Skenderija ku}a oku}nica ekstra lokacija 120.00 KM. Tel. 0657361/160 DVOIPOSOBAN stan 72 m2 na Dobrinji. Tel: 061/501-417.

PRODAJEM dva inkubatora 1 kapa ci te ta 100 ko ko {i jih ja ja. Tel:062/535-184. ^. Vila 95m2 11+2 balkona ul. \. Bijedi}a. Tel: 061/269-835. PRODAJEM STAN od 71 m2 na Mejta{u Centar. Tel: 061/251367. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2 + balkon, adaptiran centralno grijanje. Tel. 061/838-055. PRODAJEM stan 53 m2 Aleja Lipa 62/12. Tel: 036/807-585. PRODAJEM A. Polje C faza 48 m2/VIII ul. Geteva. Tel: 061/269835. PRODAJEM ku}u trosoban stan + garsonjera + ba{ta u Centru. Mob: 061/933-401. PRODAJEM ku}u s oku}nicom cca 400 m2 na glavnu censtu. Tel: 061-211-066. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM stan 80m2, III sprat, Alipa{ina 16, erkodi{n, adaptiran, cijena 3.000 KM/m2. Mob. 061/222295.

PRODAJEM stan ul. jezero br. ll, prizemlje, 79m2, cijena fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica OHR. Tel. 061/145122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, proda jem u stro gom cen tru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. SPRAT ku}e na Ivanici u F BiH, iznad Dubrovnika 10km. Tel. 036/884541, 062/490-480. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095.

Bosna i HercegovinaFederacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina Grada~ac Javna ustanova Osnovna {kola Hamdija Kre{evljakovi} Kamberi - Grada~ac

Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanu (Slu`bene novine TK, broj 06/04 i 07/05); Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovne {kole koja ima status javne ustanove (Slu`bene novine Tuzlanskog kantona, broj 08/2010), ~lana 200. Pravila ustanove i Odluke od 30. 6. 2011. godine, [kolski odbor Javne ustanove Osnovna {kola Hamdija Kre{evljakovi} Kamberi - Grada~ac raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU O[ Hamdija Kre{evljakovi} Kamberi - Grada~ac 1. Kratak opis poslova direktora {kole: Direktor {kole svakodnevno rukovodi {kolom i odgovoran je za provo|enje zakona i podzakonskih akata, svakodnevno vo|enje pedago{kih aktivnosti {kole, kao i efikasno kori{tenje kadrovskih i materijalnih resursa. 2. USLOVI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI A) OP[TI USLOVI da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora {kole, da nije po optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (ovjerena izjava kandidata), da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ovjerena izjava kandidata), da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (uvjerenje izdato od nadle`nog suda).

POTRA@NJA
AGENCIJI potreban manji stan u zgradi do 60m2, opremljen ili prazan, za iznajmljivanje ili prodaju, za poznate klijente. Tel. 062/677-488. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje, za poznate klijente. 033/654-793. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

B) PORED OP[TIH USLOVA, KANDIDAT ZA DIREKTORA [KOLE DU@AN JE ISPUNJAVATI SLJEDE]E POSEBNE USLOVE: - Da posjeduje najmanje vi{u stru~nu spremu (ovjerena kopija diplome), - Da ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga {kole (ovjerena kopija uvjerenja), - Da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (potvrda {kole), - Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u {koli u kojoj konkuri{e za direktora, - Da ima program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje direktor, - Da nema funkcije u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom (ovjerena izjava kandidata), - Da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog regularnog organa (ovjerena izjava), - A ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja (ovjerena izjava kandidata), - Da nema privatnih finansijski interes u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata) - Da nije obavljao du`nost direktora {kole dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata). - ^lan [kolskog odbora koji se prijavi na konkurs i bude izabran za direktora {kole du`an je prije preuzimanja du`nosti dati ostavku u pisanoj formi na mjesto ~lana [kolskog odbora. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije: diploma o stru~noj spremi uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) uvjerenje o neka`njavanju uvjerenje o random sta`u u ustanovama obrazovanja, ovjerene izjave navedene pod ta~kom 6, 7, 8 program razvoja {kole za period na koji se imenuje biografija sa obavezno upisanim brojem telefona za kontakte.

PONUDA
IZ DA JEM bra~nom pa ru dvosoban namje{ten stan, zase bno stru ja, plin. Tel. 062/215-480. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249. IZDAJEM trosoban i dvosoban namje{ten stan u blizini Koled`a, S. Kolonija. Tel:062/723-349. IZDAJEM stan jednosoban kod me di cin skog fa kul te ta. Mob: 062/210-128. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu na Marin Dvoru iza Vojne bolnice 250 KM. zapolesnim. Tel: 061/933401. IZDAJEM trosoban namje{ten stan Marin Dvoru. Tel: 061/933-401.

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Javna ustanova Osnovnas {kola Hamdija Kre{evljakovi} Kamberi, sa naznakom NE OTVARAJ - javni konkurs- otvara [kolski odbor. Svi kandidati }e biti pisanim putem obavije{teni o toku izbora i rezultatima konkursa u roku predvi|enom zakonskim odredbama. Prilo`eni dokumenti se ne vra}aju kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora JU O[ Hamdija Kre{evljakovi} Kamberi s. r. Jasmina Rabi}

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice fir mi i fon do va, is pla ta odmah. Mob. 061/836-657, 066/067-095. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR vr{i opravke bojlera, TEA pe}i, indikatora i izradu novih instalacija. Mob. 061/222228. MOLERSKE usluge, kre~enje stanova, jednosobni 120 KM, dvosobni 200KM i trosobni 300KM. Mob. 062/073-760. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/733-400. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz kabatstog otpada, selidbe i dr. Mob. 062/423-123. ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. MOLERAJ, gletovanje, adaptacije, ekstra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 061/733-558. UDOBNIM kombijem vr{im prevoz putnika, do 8 osoba, povoljno, prema moru i ost. destinacije, svakim danom. Mob. 061/903-526, 033/470223. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. OBAVLJAM molersko farbarske usluge, {panske zidove, termo fasade, povoljno. Mob. 061/351-558. PREVOZ putnika na more i druge destinacije u zemlji i inostranstvu. Vozila su klimatizirana. Tel. 061/222310, +385911829275 i +385911823285. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244417. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kom bi jem, ra dna sna ga. Mob. 061/227-189. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telef. izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676, 204805. DAJEM instrukcije iz matematike i statike, |acima i studentima. Tel. 526-945, 061/858-228. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. Mob. 061/365-677. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE na na{e drage roditelje, sestru i brata

USLUGE

D@EVAHIRU HOD@I], ro|. D@INDO


1906 1960.

MEHMEDA HOD@I]A
1908 1992.

NAIMU NERETLI], ro|. HOD@I]


1938 2004.

AHMETA HOD@I]A
1930 2007.

S ljubavlju i po{tovanjem, va{i Suljo i Huso sa porodicama


4892

MIKADO d.o.o. Najpovoljnije, najkvalitetnije, aluminijske `aluzine, trakaste zavje se, BLIN DO har mo ni ka vrata i vanjske roletne. Tel/fax 033/655-600 i 061/551-515.

PREVOZ putnika Sarajevomore, novim lux kombi vozilima, klimatizirano, NeumPelje{ac, Dubrovnik i M. rivijera-Split, dolazimo na adresu. Mob. 062/213-645.

U PRELIJEPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugo dno se odmo ri te. Tel. 00385 20 713-884 i Mob. 061/252-782.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OREBI] centar, iznajmljujem apartmane nove, parking, klima. TV satelit. Tel. 039/702179 i 00385 921 283-617. OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359. IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219027, Kemo. POVOLJNO odmorite na Hvaruotoku sunca-mora i ~ovjeka. Tel. 061/810-398. APARTMANI sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM stan 70 m2 opremljen. Mob: 062/226-665. NEUM apartmani blizu mora. Mob: 063/350-149 i 036/880-320. IZDAJEM apartmane u Trpnju na Pelje{cu. Tel: 0038520743416. DUBROVNIK Lapad izdajem apartmane za 2,4 i 6 osoba vlastiti par king po vo ljno. Tel: 003859 8244031. NEUM, sobe sa kupatilom, apartmani 50m od mora, klima, parking, TV, kuhinje Miralem. Tel. 036/884477 i Mob. 061/185-160. PODACA Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 0038591 5406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mo ra. Tel. 00385 921473119. IZDAJEM sobe i apartmane kod ho te la Ze nit u Ne umu. Mob. 063/894-751. ULCINJ apartmani kod hotela Albatros. Tel. 0038269656514. Ulcinj-apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MAKARSKA apartmani, blizina pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322271 i 036/884-711. U TRPNJU apartman 60 KM i sobe-kre vet 20 KM. Mob. 00385998264320. U PODACAMA izdajem apartman (trosoban stan) sa 6 le`aja, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking. tel. 061/375-059, 00385 98 1865664. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj centar. Tel. 00385 91 7984396. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350149 i 036/880-320. IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotrebom kuhinje, Zelenika. Tel. 0038231678850. PODACA, povoljno izdajem trokrevetni apartman s klimom i ro{tiljem. Tel. 0038521699-491.

HABIBA (AHME) BEGANOVI]


preselila na ahiret u petak, 5. augusta 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 6. augusta 2011, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Mirsada, unu~ad Ned`ad i Farzila, bra}a Salih i Muhamed, snahe Mina i Hanumka, brati}i i brati~ne, sestri} Suhel sa porodicom, te porodice Beganovi}, Hamzi}, Kurspahi}, Tahirovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji u Kasindolskoj ulici, Ilid`a.
000

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. VITALIS, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. DOM VITALIS, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste prevodi. Mob: 065-572-966. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata dolazak besplatan. Tel: 061/551-035. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne roe, selidbe. Mob. 061/513948. MATEMATIKA profesionalno. Tel: 061/800-259.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villabi an ca@ho tma il.com; in fo@villa-bianca-neum.com Te le fon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu, ul. Hrvatskog velikana 41. Tel. 036/884-371 i Mob. 063/158-464. MAKARSKA rivijera Mali Drvenik iz da jem apar tma ne.Tel: 0038761157790 i 00385919542000. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970364. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sre se ru na Pe lje {cu. Tel. 0038520741246. DOBRE VODE-Bar, C. Gora, sobe 70, pd ,pra. 7 eura po le`aju, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja. Tel. 00382/67360365, 033/621-119. NA SUN^ANOM Hvaru izdajem apartmane, Jelsa, pje{}ana pla`a, gara`a Tel. +385 21 761507 i +385 91 9743505. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

NEUM Apartmani prvi red do mo ra, Pri mor ska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villagrazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0) 61 138 007.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Sa `aljenjem obavje{tavamo kolege, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV dragom

MI[I

Kanda, Gordana, Rado{ i Dragan Radovanovi}


25880

POSLJEDNJI POZDRAV

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

prof. dr. med. sci. FUAD (ABDURAHMANA) PA[I] DELE


1934 - 2011.

prof. dr. med. sci. FUAD (ABDURAHMANA) PA[I]


preselio na ahiret 5. augusta 2011. u 77. godini. Posljednji ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra, 7. augusta 2011. godine, u 12 sati, d`enaza }e se klanjati poslije podne-namaza u D`indijskoj d`amiji, a ukop na mezarju Bukov~i}. KOLEKTIV JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla
001

MILICA KALU\ER^I]
Dobroj prijateljici, sa po{tovanjem Mikica, Sekana, Zeko, Acana, Buja i @ika
4884

nakon te{ke bolesti preselio na ahiret 5. augusta 2011. u 00.20 sati u 78. godini. Ispra}aj }e se obaviti u nedjelju, 7. augusta 2011. godine, u 12 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla. D`enaza }e se klanjati poslije podne-namaza ispred D`indijske d`amije, a zatim na mezarju Bukov~i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: k}erka Selma, zet Elmir, unuk Arslan, brat Ekrem, brati~ne Lejla i Azra sa porodicama, tetka Munevera, amdi`a Muhidin, svastike Marija i Jadranka sa porodicama, prijatelji Ibrahim i [evala Ibrali}, Edin i Ivana Ibrali}, porodice Pa{i}, Ibrali}, Spu`i}, \api}, [ijakovi}, Pavlovi}, Jusufovi}, Berbi}, Sadovi}, te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

[estog avgusta 2011. navr{ava se osam tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{ih prijatelja

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

DIJANA (VERISLAVA) MILI]


1968 - 2011.

ALADINA (MIRSADA) HUSAKOVI]A


6. 8. 2003 - 6. 8. 2011. iz Miljkovca - Doboj

JOSIP SMUDI]
Dragom Josipu za godi{njicu, s po{tovanjem od njegovih najmilijih: supruga Marica, sinovi Goran i Darko sa porodicama, brat Stevo i sestra Zlata sa porodicama
25879

DRAGANU PELICARI]U
Zdenko i Sanda, Davorin i Maida sa roditeljima
4888

iznenada preminula 4. augusta 2011. u 43. godini. Ispra}aj drage nam Dijane obavit }e se u subotu, 6. augusta 2011. godine, u 17 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a zatim na mezarju Bukov~i}i. O`alo{}eni: mama Aza, sestra Mirela, brat Azur, daid`a Ibrahim, tetke Hasiba, Tifa i Sajda, ro|aci Suzana, Fikret, Haris, Alen, Emili, Ismar i Zlatko, tetak Esad i Tomo, dainica Jasna, porodice Ibrahimagi}, Mili}, Milo{evi}, Nuhija, Me|edovi}, Nadarevi}, Jahi}, Kov~i}, Zelenika, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

Vrijeme brzo prolazi, ali bol i tuga vje~ito ostaju. Neka Te dragi Allah d`.{. podari d`ennetom. Rahmet alejhi veselem! Tvoji: otac Mirsad, sestra Alma i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
040

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SJE]ANJE

subota, 6. august 2011. godine SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

na na{e drage roditelje

na dragu i nepre`aljenu

MARA (PERE) OBRADOVI] [AHZIJA VI[KOVI], ro|. KURTAGI]


8. 8. 2010 - 8. 8. 2011.

[AHZIJA VI[KOVI], ro|. KURTAGI]


8. 8. 2010 - 8. 8. 2011.

preminula 3. avgusta 2011. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti 6. avgusta 2011. godine u 12 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Mirjana, zet Darko, unuk Igor, sestre Stana i Jela, djever Du{an, zaova Bo`ana, brati}i i sestri}i, te porodice Obradovi}, D`ida, Ka{i}, Vasilj, Marjanovi}, Bijeljanin, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

TODOR VI[KOVI]
26. 8. 1991 - 26. 8. 2011.

Uvijek si sa nama... S ljubavlju, tvoje sestre sa djecom


4881

S ljubavlju i po{tovanjem, va{i najmiliji. U nedjelju, 7. avgusta, u 12 sati na Vlakovu okupit }e se porodica i prijatelji.
4882

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

DRAGANU

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 4. augusta 2011. u 65. godini preminuo

TU@NO SJE]ANJE

U bolu i neizmjernoj tuzi pro{lo je godinu dana kako nas je napustila na{a draga

Tvoj plemeniti lik i tvoje vrline ostaju trajno u na{im srcima. Ilinka, Daca i Jaki
4880

MIODRAG MI[O (BRANKA) DAVIDOVI]

TATJANA TANJA ZILD@I]


6. 8. 2010 - 6. 8. 2011.

[estog augusta 2011. navr{ava se dvanaest godina od smrti na{e drage majke

^ovjek `ivi dok `ive pri~e o njemu. Sahrana }e se obaviti 6. augusta 2011. godine u 12 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: supruga Dragica, k}i Dejana, brat Dragan, snaha Naima, brati~na Maja, te porodice Davidovi}, Radovanovi}, Mandi}, Had`i}, Man|uka, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

Draga Tanja, uvijek }e{ ostati s nama. Mu` Re{ad, k}erka Ines, sin Ismar, ro|ak Ko`emjakin Boris s Karmen i porodicom, ro|ak Ko`emjakin Sanjin s Lajlom i porodicom, zaova dr. Jasmina Me{i} s Hajrudinom i porodicom, jetrva Dragica s porodicom, djever Kenan s Tanjom i porodicom
4848

]AMILE KARAMEHMEDOVI], ro|. KAPETANOVI]


udove Fehima iz Trebinja

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

^etvrtog augusta 2011. godine navr{ilo se 40 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

Draga majko, uvijek si u na{im mislima. Neka ti je vje~ni rahmet od tvojih sinova: Mustafe, Mehmeda, Muamera i snahe Hazire i unu~adi.
4677

KASIM (EJUBA) HERENDA


ZULEJKA SEKA TALI], ro|. \IKI]
6. 8. 1993 - 6. 8. 2011.

SJE]ANJE

[estog augusta 2011. godine navr{ava se 7 bolnih dana od kada si nas napustila, voljena mama, majko

AHMED LUMANOVI]
6. 8. 1992 - 6. 8. 2011.

S ponosom te se sje}amo, po dobroti pamtimo, s ljubavlju i po{tovanjem te spominjemo i molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Hatma-dova }e se prou~iti i pokloniti u Begovoj d`amiji 6. augusta 2011. godine poslije podne-namaza (13.20 sati). Tvoji supruga Mina i sinovi sa porodicama
4878

mr. sci. FIKRETA (MUSTAFE) TANACKOVI], ro|. BULJUBA[I]


Puno nam nedostaje{... Tuga i ljubav za tobom je beskrajna i vje~na. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji k}erka Svjetlana i zet Miko
003

Sa ljubavlju i po{tovanjem, tvoja draga porodica


4845

Sa ljubavlju, supruga Bosiljka sa porodicom


4850

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

^etvrtog avgusta 2011. godine, nakon kra}e bolesti, preminula je na{a kolegica i prijateljica

DIJANA MILI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj lik i djelo. Kolektiv Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona
001

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava pola godine od smrti na{e drage

na dragog supruga, oca i zeta

DERVI[A ([ABANA) PRIPO, ro|. AVDI]


preselila na ahiret u ~etvrtak, 4. augusta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 6. augusta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Gornje Vi{njevice - Konjic. O`alo{}eni: sin D`emal, k}i [aha, nevjeste Hata, Tamara i Sanita, unuci Dervo, Sanel i Emir, unuke Sanela, Nermina i Zijada, zet Esad, brat [e}o i sestra Rahima sa porodicama, te porodice Pripo, Avdi}, Pozder, Mili{i}, Beganovi}, Ke{ko, Horman, Pirija, Boloban, Turko, Ajanovi}, Kezo, Goro, Kurtovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ul. 12. hercegova~ke brigade 79, Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MATKA (NIKOLE) DUJMOVI]A ZUMRETE MUTI]


Supruga Azra, k}erka Dijana, porodice Dujmovi}, Fazli} i Hasanefendi}
4873

S ljubavlju i tugom, POSLJEDNJI POZDRAV k}erka Biljana, sin Zoran i Nerma Borovac
AX

dragom

[estog augusta 2011. navr{ava se devetnaest tu`nih godina od smrti na{eg dragog i nezaboravljenog

[estog avgusta navr{ava se sedam dana od smrti mog dragog brata

VLADANA MEDANA
Njegova plemenitost i dobrota vje~no }e ostati u srcu. Brat Miro
4872

ENVERA (AHMETA) RIZVANOVI]A

ZLATKU
Gordan sa porodicom
4864

6. 8. 1992 - 6. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Emira sa djecom


010

58

PREDAH

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Zasuti obavezama i pritisnuti vremenskim rokovima ne}ete se dobro sna}i bez pomo}i ostalih kolega. @ivcirat }e vas nered i prljav{tina pa }ete se baciti na temeljito pospremanje stana. Va{i poku{aji da u to uklju~ite i ostale uku}ane ostat }e uzaludnima pa }ete ih jedino prijetnjama i ucjenama uspjeti potaknuti da vam usko~e u pomo}. Pogodan je trenutak za obavljanje sistematskog lije~ni~kog pregleda. Ukazat }e vam se sjajna prilika za napredovanje. Dajte sve od sebe kako biste dokazali nadre|enima da ste sposobni nositi se s ve}om odgovornosti. Slu~ajno poznanstvo moglo bi prerasti u ne{to ozbiljnije. Stvari }e se odvijati toliko brzo da ne}ete imati vremena o svemu detaljnije promisliti, {to }e u ovom slu~aju biti pozitivno jer }e potaknuti va{u spontanost i impulzivnost. Nervoza koju ste osje}ali proteklih dana potpuno }e se povu}i. Prije nego {to zapo~nete realizaciju novih projekata, provjerite sve opcije i pobrinite se da imate svu potrebnu dokumentaciju. Sitan propust mogao bi vam zadati sate dodatnog posla. Najugodnije }ete se osje}ati u krugu porodice. Mir i sigurnost vlastitog doma bit }e vam daleko privla~niji od ludih izlazaka i provoda s prijateljima. Osje}at }ete se nemirno i ne}ete se mo}i opustiti. Neki }e nervozu poku{ati odagnati velikim koli~inama nezdrave hrane. Zahvaljuju}i brzim i spretnim reakcijama, izvu}i }ete se iz nekoliko potencijalno neugodnih situacija. Ukoliko se bavite trgovinom i marketingom, bit }ete toliko uvjerljivi da }ete klijentima bez problema prodati sve svoje proizvode i usluge. Dugi i zanimljivi razgovori te pokoji tra~ ne}e vas samo zabaviti, ve} }e vam i skrenuti misli s li~nih problema. Po~nite se baviti nekom tjelesnom aktivno{}u. Na}i }ete se pred te{kom odlukom koja bi mogla imati poprili~an utjecaj na va{u karijeru. Prije nego {to date kona~an odgovor, uzmite dovoljno vremena kako biste razmislili o svim mogu}im ishodima. Iskoristite dana{nji dan za nabavku ku}anskih potrep{tina. Mogli biste nai}i na iznimno povoljnu ponudu i na taj na~in u{tedjeti ve}u svotu novca. Imate li mogu}nosti, oku{ajte se u nekoj novoj aktivnosti. Pred vama su brojne zanimljive prilike koje ne biste smjeli propustiti. Prihvatite ponudu za boljim radnim mjestom ili se odva`ite zatra`iti povi{icu koju ste odavno zaslu`ili. Preispitivat }ete neke odluke i kriviti sebe za brojne pogre{ke iz pro{losti. Nemojte donositi drasti~ne odluke ukoliko niste sigurni u svoje osje}aje. Izbjegavajte suvi{e te{ku i za~injenu hranu i prednost dajte mediteranskom tipu prehrane. Nemojte se optere}ivati gre{kama iz pro{losti, ve} se radije posvetite budu}im projektima. Povoljno je vrijeme za {irenje mre`e poznanika i rad na pobolj{anju reputacije. Do}i }ete u isku{enje prevariti partnera s osobom koja vas ve} neko vrijeme suptilno zavodi. Iako svjesni da radite gre{ku, ne}e vam biti lako zanemariti svoj sna`an libido. Nemojte se optere}ivati napornim fizi~kim aktivnostima koje }e vas dodatno iscrpiti. Mogli biste sklopiti prijateljstvo s utjecajnom osobom ~ija }e vam pomo} biti dragocjena po pitanju poslovnog napretka. [korpioni koji su ~lanovi udru`enja i organizacija primit }e pozitivne vijesti koje }e im omogu}iti da se nastave zalagati za svoja uvjerenja. Prijatelji }e ~itavog dana tra`iti va{u pomo} ili savjet, {to vam uop}e ne}e te{ko pasti. Okru`ite se voljenim osobama ~ije }e vas dru{tvo bez sumnje razvedriti. Nadre|eni }e biti iznimno strogi prema vama te }e o~ekivati da u rad ulo`ite maksimalan trud. Iako njihovo zanovijetanje i kritike ne}e biti na mjestu, {utke prije|ite preko svega i pri~ekajte da ih pro|e zlovolja. Pogre{no }ete interpretirati ne~ije rije~i i time se dovesti u neugodnu situaciju. Kako biste spasili obraz, poku{ajte sve preokrenuti na {alu. Jednoli~na prehrana rezultirat }e `elu~anim tegobama. Razmislite na koji biste na~in mogli pobolj{ati svoje poslovanje. Dosada{nje metode ne}e donositi o~ekivane rezultate, {to }e vam biti jasan znak da je vrijeme za uvo|enje promjena. Ulagat }ete previ{e truda u odnose koji nemaju budu}nost. Nemojte tro{iti energiju na stvari koje ne mo`ete promijeniti. Zanimat }e vas alternativne metode lije~enja pa }ete prou~avati knjige o biljnim preparatima kojima mo`ete unaprijediti vlastito zdravlje. Pomalo dekoncentrirani i rastreseni, zaboravljat }ete na dogovore ili kasniti s rokovima. Nije pogodno vrijeme za ikakva ve}a nov~ana ulaganja jer }ete biti skloni krivim procjenama. Ne}ete mo}i kontrolirati osje}aje pa }ete svakome u lice iznositi svoje iskreno mi{ljenje. Rasprave s partnerom postat }e toliko ~este da }ete oboje po~eti razmi{ljati o prekidu. Klonite se opasnih aktivnosti i s posebnim oprezom rukujte elektri~nim aparatima. Ako ste neko vrijeme nezadovoljni svojim poslom, razmi{ljat }ete o osamostaljenju ili prelasku u drugu firmu. Ipak, umjesto da donosite drasti~ne odluke, radije poradite na pobolj{anju situacije na trenutnom radnom mjestu. Tra`it }ete pa`nju i ulaziti u veze s osobama do kojih vam uop}e nije stalo. Budite iskreni i nemojte se poigravati s tu|im osje}ajima. Redovita tjelovje`ba ili boravak na pla`i mogli bi vas malo oraspolo`iti.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: penava, etamin, radari, inat, m, v, lipi, obi, ir, papazajanija, omega, karat, dara, kr, ini, stimulansi, teferi~i, sp, are, bz, tuta, nirvana, bis, izi, nidal, t, cajg, carine, amalgami, er.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu Premio Giornalistico Paolo Borsellino koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Maria Kompjuterska obrada: RC Oslobo|enje ss Assuanta u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Paolo Borsellino sa sjedi{tem u Rimu i Zlatni trofej za kvalitetu (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Ujutro po kotlinama i dolinama rijeka kratkotrajna magla. Tokom dana prete`no sun~ano i toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 12 do 20, maksimalna dnevna od 27 do 32, na jugu oko 34C. Sutra i u ponedjeljak sun~ano i vrlo toplo, temperatura od 33 do 37C. U utorak prije podne prete`no sun~ano i toplo, a poslije podne promjena vremena: naobla~enje sa ki{om, pljuskovima, grmljavinom, umjerenim sjeverozapadnim vjetrom i padom temperature zahvati}e prvo zapadne i sjeverne predjele. U srijedu prete`no obla~no, vjetrovito i hladno, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom.

Danas }e u ve}em dijelu Evrope biti nestabilno, sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Francuskoj. Prete`no sun~ano zadr`a}e se na jugu i istoku Evrope. Najhladniji glavni grad bi}e Oslo sa 20, a najtopliji Atina sa 35C. Danas na Balkanskom poluostrvu prete`no sun~ano i toplo, a samo se u brdskoplaninskim predjelima isto~nog i ju`nog Balkana poslije podne o~ekuju lokalni pljuskovi. Jak sjeverni vjetar puha}e na Egejskom moru. Maksimalna temperatura od 26 u centralnim predjelima do 36C na jugu poluostrva.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
KONFERENCIJA @IVOTINJA 3D
animirana komedija, re`ija: Reinhard Klooss, glasovi: Aleksandar Cvjetkovi}, Kre{imir Miki}, Dra`en ^u~ek, Tatjana Juri}... po~etak u 11 i 13 sati.

subota, 6. august 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI

TUZLA

LAVIRINT STRAHA 3D

KRITERION
AWAY WE GO
drama/romanti~na komedija, re`ija Sam Mendes, uloge: John Krasinski, Maya Rudolph, Allison Janney, po~etak u 20.20 sati. horor, re`ija: Takashi Shimizu, uloge: Yuya Yagira, Misako Renbutsu, Ryo Katsuji, po~etak u 19, 21 i 22.45 sati

KINA
CINEMA CITY
PLANET MAJMUNA: POSTANAK

GALERIJE
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA


Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata Haim James Pinto. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA


komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Angela Lansbury, Madeline Carroll, Dominic Chianese, James Tupper, Philip Baker Hall, Kelli Barrett, Maxwell Perry Cot ton, Pepper Binkley, Mat thew Wolf, Danielle McKee, Joshua Rush, Jeff Lima, po~etak u 20.45 sati.

ATELJE ZEC
akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, po~etak u 12.50, 15.10, 17.25 i 20.40 sati Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

ZENICA

BIHA]

MEDVJEDI] WINNIE

TUCKER I DALE PROTIV ZLA


crna komedija, re`ija: Eli Craig, uloge: Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden... po~etak u 14.40, 17, 19, 21 i 23 sata.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

TRANSFORMERSI 3

KINA
MULTIPLEX EKRAN
[TRUMPFOVI 3D,
animirani, re`ija: Biserka Vu~kovi}, glasovi: Mladen Vasary, Bo`idar Smiljani}, Ana Kraljevi}, Dra`en Bratuli}, Jadranka \oki}, po~etak u 10, 12, 14 i 18.30 sati

KINA
UNA
TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 18 i 21 sat. animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.30, 13, 14.30 i 16.15 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba skulptura mladih bh umjetnika/ca, za posjete }e biti otvorena do 20. avgusta. Skulptori/ce koji u~estvuju na ovoj zajednickoj izlo`bi su: Adnan Jasika, Aida [abanovi}, Dalibor Nikoli}, Daniel Premec, Danilo Kreso, Darko Stani}, Darko Sobot, Edin Lepir, Elma Ali}, Emir Kapetanovi}, Lejla ^ehaji}, Maja Matasin, Nedim \iki} i Nela Hasanbegovi}.

SUPER 8

LABIRINT STRAHA 3D
japanski, triler, re`ija: Takashi Shimizu, uloge: Yuya Yagira, Misako Renbutsu, Ryo Katsuji, po~etak u 20.30 i 22.15 sati

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM


socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 20.30 sati.

SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 14.10, 17.10 i 20.15 sati.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA


komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury, po~etak u 15, 17, 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

PRVI OSVETNIK: KAPETAN AMERIKA

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija ''Attraversiamo'', autora Dorothee Hauser, za posjete je otvorena do 6. avgusta.

NOVI HRAM
Izlo`ba fotografije "Korak do stvarnosti" autora Ton~ija Stani~i}a, za posjete je otvorena do 13. avgusta, svakog dana od 15 do 19 sati, osim subote.

HANNA

avantura, triler, re`ija: J. J. Abrams, uloge: Joel Courtney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler, po~etak u 16.45 i 18.45 sati.

GODINE LJUBAVI

MUZEJI
HISTORIJSKI
akcija, ratni, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones... po~etak u 12.20, 14.50, 17.30, 20 i 22.30 sati. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
DJEVERU[E

komedija, romansa, re`ija: Giovanni Veronesi, uloge: Robert De Niro, Monica Bellucci, Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Carlo Verdone, Luciana Littizzetto, Silvio Muccino... po~etak u 22.30 sati.

KONFERENCIJA @IVOTINJA 3D
akcija, re`ija: Joea Wrighta, uloge: Saoirse Ronan, Eric Bana, Tom Hollander, Olivia Williams, Jason Flemyng i Cate Blanchett, po~etak u 17.30, 19.30 i 21.30 sati. animirani, re`ija: Reinhard Klooss, glasovi: Aleksandar Cvjetkovi}, Kre{imir Miki}, Dra`en ^u~ek, Tatjana Juri}, Ana Begi}, Edo Maajka, Nata{a Dangubi}, Davor Gobac, Mia Elegovi}, po~etak u 12 sati

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO

OLIMPIJSKI
Stalna postavka Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej Alije Izetbegovi}a i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljomotvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranomsrednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MUZEJI
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris ODowd, po~etak u 17.45, 20 i 22.15

SAVREMENE UMJETNOSTI
IZLO@BA MULTIORIGINALI
za posjete je otvorena do 4. septembra

avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson... po~etak u 15, 17.45 i 20.30 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO


fantasti~na avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson... po~etak u 14 i 16.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 6. august 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Ramen djevojka
KOMEDIJA
RE@IJA: Robert Allan Ackerman Uloge: Brittany Murphy, Toshiyuki Nishida, Tammy Blanchard, Sohee Park

HIT
22.00
PINK
TRILER
Re`ija: F. Gary Gray Uloge: Donald Sutherland, Mark Wahlberg, Edward Norton, Charlize Theron

DANA

20.05
FTV

Amerikanka Abby dolazi u Tokyo kako bi bila sa svojim mladi}em. Ipak, on odlazi u Osaku odmah po njenom dolasku. Ona `eli ostati u Tokyu nadaju}i se kako }e se on vratiti. Ali, Abby slabo govori japanski jezik i nema posla. Prijavi se za posao kao ramen djevojka u obli`njem restoranu za ramen juhu. Restoran vodi ostarjeli ramen majstor Maezumi i njegova supruga Reiko. Abby se nalazi pred te{kim isku{enjem ovladavanja majstorstvom pravljenja ramen juhe.

Prijateljice pune love


KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Nicole Holofcener Uloge: Jennifer Aniston, Frances McDormand, Catherine Keener, Joan Cusack

14.05
PINK

Banda kojoj je na ~elu Charlie Croker uspjela je izvesti gotovo nemogu}u plja~ku u Veneciji, samo da bi tokom bijega doznala kako ju je jedan od njih, Steve, izdao kako bi najve}i dio plijena zadr`ao za sebe. Strpljivo planiranje osvete je pri kraju, a ekipi se, isprva nerado, pridru`uje i iskusna obija~ica sefova Stella Bridger, k}erka Crokerova u~itelja Johna. Steve trenutno luksuzno `ivi u Los Angelesu, i ne pomi{ljaju}i kako }e njegovo zlato uskoro promijeniti vlasnika...

Tri dobrostoje}e prijateljice Frannie, Jane i Christine zabrinute su za Oliviju koja nikako ne uspijeva postaviti svoj `ivot na stabilne noge ili odr`ati vezu - bar prema njihovim standardima. No ispitivanje njezinog `ivota izvodi na vidjelo sumnje o njihovim brakovima i karijerama. Olivija }e na kraju na}i zadovoljstvo i stabilnost na sasvim neo~ekivanom mjestu, a njen sretan zavr{etak umanjit }e gruba stvarnost iznenadno naru{enih `ivota njezinih najboljih prijateljica...

SPORT

Air Amerika
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Roger Spottiswoode Uloge: Mel Gibson, Robert Downey Jr., Nancy Travis, Ken Jenkins, David Marshall Grant, Lane Smith

22.00

MRE@A/TV1

Gene i Billy dvojica su pilota. I dok je Gene ve} du`e u tom poslu, Billy je novi ~lan. Za razliku od Genea, koji se u svemu dobro zabavlja, Billy je u ozbiljnim moralnim dilemama u vezi s njihovom misijom. A kad laoski general poka`e vi{e brige za po{iljku opijuma nego za ljude, i Gene }e po~eti razmi{ljati poput Billya.

Milan Inter
Nogomet

Superkup Italije

Aviva Grand Prix London


Diamond league Atletika

BiH Makedonija
Ko{arka

Turnir {est republika

FILMOVI

13.55 FTV

15.25 BHT

18.20 BHT

Osvetni~ki masakr
HOROR/KOMEDIJA
Re`ija: Christopher Smith Uloge: Laura Harris, Danny Dyer, Tim McInnerny, David Gilliam, Toby Stephens

23.45
OBN

Nestali zarobljenik
DRAMA
Re`ija: Gavin Hood

La`ljivac
21.35 NOVA
KOMEDIJA
Re`ija: Tom Shadyac

Na zbli`avanje u divljinu sjeverno od Budimpe{te putuje sedam zaposlenika Palisade Defenca, globalnog proizvo|a~a oru`ja koji ve} 75 godina opskrbljuje sve koji se `ele pobiti. Isprva vesela dru`ina smje{tena je u luksuzno ure|enom odmori{tu gdje ih do~ekuje predsjednik trtke no tu prestaje u`ivanje i po~inje horor. Na{li su se na meti odmetnutih, neprijateljski raspolo`enih vojnika koji u njima vide ovce spremne za klanje.

Isabelle je supruga egipatskog znanstvenika Anwara el-Ibrahimija koji iznenada nestaje na putu iz Sjeverne Afrike prema Washingtonu. Isabelle odlu~uje otputovati u Washington gdje saznaje da njezina supruga terete optu`bama za terorizam. Saznaje i da se Anwar trenutno nalazi skriven na nekoj tajnoj destinaciji gdje je podvrgnut postupku 'rendicije'. Rije~ je o kontroverznoj CIA-inoj taktici koja osumnji~enike bez su|enja otima i prebacuje u zemlje s okrutnim ispitiva~kim metodama, podvrgavaju}i ih raznim metodama mu~enja...

Kad mu u~iteljica u vrti}u postavi pitanje ~ime se bavi njegov otac, petogodi{nji Max Reede jednostavno odgovori da mu je tata la`ljivac. Uistinu, izuzetno uspje{nom odvjetniku Fletcheru Reedeu la` je omiljeno sredstvo uspjeha ~ime je stekao veliko bogatstvo i ugled. Nije svjestan cijene koju je za to morao platiti, jer se uz razvod od privla~ne Audrey gotovo potpuno otu|io i od Maxa. Iako je obe}ao da }e do}i na njegov ro|endan, Fletcher to zanemari, a razo~arani dje~ak gase}i svje}ice na ro|endanskoj torti za`eli da mu otac makar na 24 sata prestane lagati...

21.04 HRT 1

62
BHT
08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Fatma, dok. film (r) 08.30 Aladinova ~arobna lampa, animirani film 08.50 Tradicionalni ples 10.00 BHT vijesti 10.10 The Doha Debates: Francuska zabranjuje pokrivanje lica (r) 11.00 Una voda vodilja, dok. film 11.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda 12.15 BHT vijesti 12.30 Skriveni dokazi, serija, 21. ep. 13.20 Muzi~ki program 13.40 39 stepenika, film 15.15 BHT vijesti 15.25 Atletika: Diamond League: Aviva Grand Prix London, prijenos 17.20 Retrovizor, muzi~ki program 17.45 Dnevnik Sport Vrijeme 18.20 Ko{arka: Turnir {est republika: Bosna i Hercegovina Makedonija, prijenos 20.30 Beethoven, film 22.20 BHT vijesti 22.35 Mjesto zlo~ina New York, serija 23. ep. 23.25 U2 Vertigo Live in Chicago, koncert 00.50 Beethoven, film (r)

TV PROGRAM
FTV
07.00 ^ovjek koji je bacio atomsku bombu, dokumentarni program 08.00 Vijesti Dje~ije ljeto 08.05 Barimba 08.30 An|elina balerina 08.45 Tomica i prijatelji, crtani film 08.55 Sportske igre mladih, 3. em. 09.10 Spretno sretno 09.40 Rim otvoreni grad, film 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Dobra supruga, serija, 9. ep.

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.20 U sjeni oca, film 08.00 Vijesti Mala TV 08.20 Gumenko, crtana serija 08.25 Barimba, crtana serija 08.35 Mekanike u misiji, crtana serija 09.00 @ikina {arenica, Trebinje 11.30 Za. druga, osvetoljubivost 12.00 Dnevnik 1 12.25 Muzi~ki poster 13.00 Tragom kompozitora, muzi~ki program 14.00 Reporta`a 14.20 Udar, mini serija 16.00 @ivot svetaca, serija

HAYAT
06.10 Timmy, crtani film, 45. ep. 07.00 Fifi, crtani film, 28., 29. i 30. ep. 07.30 Bumba, crtani film, 28. - 32. ep. 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 11. ep. 08.00 @ablja patrola, crtani film, 24. ep. 08.30 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 6. ep. 08.55 Lijeni grad, crtani film, 46 - 48. ep. 09.40 Garfield, crtani film 10.45 Zvijezda mo`e{ biti ti, Top 100 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 128. ep. 13.00 Autoklub 13.25 Horizonti 14.00 ^avka, film 15.40 Najbolje godine, serija, 129. ep. 16.42 Horizonti

TV1
06.00 Nijemi svjedok, 43/100 07.00 Jutarnje vijesti tv1 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Hrane svijeta, dokumentarni program, 3/13 08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, 2/13, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, 1/26 crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Ukradeni `ivoti, serija 10.00 Vijesti 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Ukradeni `ivoti, serija 13.00 Biznis vijesti 13.15 Ali baba 1, film 15.05 Vijesti 15.10 Corleone, serija, 5/12 16.00 Biznis vijesti

PINK
06.00 Heriona pakla, film 08.00 Rent, film
DRAMA
Re`ija: Chris Columbus U suprotnosti sa strogim East Villageom, ova grupa boema te`i priznanju i prihva}anju dok se bori sa siroma{tvom i AIDS-om. Me|u njima su muzi~ari Roger, njegova susjeda, striptizeta Mimi, njezin cimer filma{ Mark, njegova djevojka plesa~ica Maureen, koja ga je nedavno ostavila zbog `ene, advokatice Joanne, profesor filozofije Tom, njegova srodna du{a Angel i njihov biv{i prijatelj, a sada vlasnik ku}e Benjamin.

10.00 Marka na brzaka, zabavna emisija (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program

Lud, zbunjen, normalan


SERIJA

Barimba
CRTANA SERIJA

22.00

08.25

Najbolje godine
SERIJA

12.00

Tito
DOK. SERIJAL

Kursad`ije
21.00
ZABAVNA EMISIJA

19.00

13.05 Pregled Lige prvaka u nogometu, 1. emisija 13.55 Super Kup Italije: Milan-Inter, prijenos 14.45 Vijesti 15.40 Ljubav i kazna, serija, 91. i 92. ep. 17.35 Slomljena krila, serija, 1. i 2. ep. 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.18 Ramazanska vaktija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Ljetna premijera: Ramen djevojka, film 22.00 Lud, zbunjen, normalan, serija, 10. ep. 22.50 Dnevnik 3 23.10 Ezel, serija 00.55 Super kup Italije: Milan-Inter, snimak 02.40 Klub ~italaca

17.00 Vijesti 17.15 Kako ubiti susjedova psa, film 19.05 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Ljubav na Menhetnu, film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Glavna stanica, film 00.35 @ivot svetaca, serija 01.35 Kako ubiti susjedova psa, film 03.05 Dnevnik 2 03.30 Ljubav na Menhetnu, film 05.00 Tragom kompozitora, muzi~ki program 05.45 Muzi~ki program

17.20 Pjeva~ na vjen~anjima, film 18.53 Ramazanski program, najava 19.00 Vijesti u 7, info. emisija 19.30 Ramazanski program 20.20 Biometeorolo{ka prognoza 20.22 Sport 20.30 Golden Glory, Moskva: Denis Stojini} (BiH) Mladen Kujund`i} (HRV), sportski program 22.15 Kad budem mrtav i beo, film 00.15 Nezakonito tvoja, film Reprizni program 02.00 Vijesti u 7 02.50 Ramazanski program 03.40 Golden Glory, Moskva: Denis Stojini} (BiH) Mladen Kujund`i} (HR), sportski program 05.15 Autoklub 05.30 Muzi~ki program

16.10 Blaga prirode s Anom Bunti} 17.00 Vijesti plus 17.20 Doba ljubavi, 7/24 (r) 18.10 Biznis vijesti 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu, 6/12 19.00 Najava dnevnika 019.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Doba ljubavi, 8/24 21.00 Tito, dokumentarni serijal, 19/24 22.00 Air America, film 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.15 Alpinista, film (r) 01.58 No}ni program 02.03 Dnevnik tv1 (r) 02.40 Ramazanski program 03.30 Dva smo svijeta razli~ita, 1/14 04.17 Biznis vijesti 04.26 Moje sunce, 6/8 04.50 Pono}ne vijesti plus (r) 05.05 Tito, dok. serijal, 5/24

14.05 Prijateljice pune love, film


KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Nicole Holofcener Tri dobrostoje}e prijateljice Frannie, Jane i Christine zabrinute su za Oliviju koja nikako ne uspijeva postaviti svoj `ivot na stabilne noge ili odr`ati vezu - bar prema njihovim standardima. No ispitivanje njezinog `ivota izvodi na vidjelo sumnje o njihovim brakovima i karijerama.

15.50 Info top, info-program 16.00 Pjevam danju, pjevam no}u, film 18.00 Robna ku}a, dokumentarna emisija 19.00 Kursad`ije, zabavna emisija 20.00 Ljubavni terapeut, film 22.00 Italijanski posao, film 23.30 Snejk Iter 3, film

RTS
13.00 13.14 13.15 13.25 13.30 13.45 14.30 15.00 15.10 15.40 16.00 16.03 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.22 19.30 20.05 20.50 21.40 22.30 23.00 23.30 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Gastronomad, 59/100 (r) Subotom sa dijasporom: Kamp RTS - Negotin Ekskluzivno: ^ije je blago pod zemljom i morem Vijesti Sve boje `ivota TV minijature Vijesti Otpisani: Po{tar, serija Petkazanje Leti, leti, pjesmo moja mila, muzi~ki program Kvadratura kruga: Kopa~i svjetlosti Slagalica, kviz Vrijeme Najava programa Dnevnik Otpisani: Paja bak{i{, serija TV lica: Branko \uri} \ura Jelen top deset Svijet sporta Gra|anin, info Sve boje `ivota, op{teobrazovni prog. (r)

RTCG
13.30 14.00 14.05 14.35 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.45 19.20 19.30 20.00 20.30 21.05 21.25 22.00 22.25 22.55 23.00 23.30 23.45 23.55 00.10 00.40 01.00 01 30 02 00 02.10 Muzika Vijesti Zapis Muzika Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Muzika Mozaiku Argument (r) Muzika Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Crnogorski XX vijek Vijesti iz dijaspore Sat TV Atr magazin Obrazovna emisija Muzika Kalendar Dnevnik 3 Vijesti iz dijaspore Fle{ sport Muzika Crno bijeli svijet Muzika rezerva Crnogorski XX vijek (r) Dnevnik 2 (r) Vijesti iz dijaspore Muzika

FOX LIFE
07.05 Ko `iv ko mrtav, serija 08.05 Ljekar po porud`bini, serija 08.55 Da, draga, serija 09.40 @ivot s Fren, serija 10.30 [kola za parove, serija 11.20 Dr Haus, serija 12.05 Sofi Parker, serija 12.30 Ljekar po porud`bini, serija 13.20 O~ajne doma}ice, serija 14.10 Doba ljubavi, Entertainment 14.55 Da, draga, serija 15.40 `ivot s Fren, serija 16.55 [kola za parove, serija 17.15 Dr Haus, serija 18.00 Ljekar po porud`bini, serija 18.50 Houp i Fejt, serija 19.35 O~ajne doma}ice, serija 20.25 Da, draga, serija 21.10 Knji`arka, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.50 Sofi Parker, serija 23.15 Sve ispo~etka, serija 00.05 Ket i Kim, serija 00.55 Dr Haus, serija 01.40 [kola za parove, serija

UNIVERSAL
06.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 11.20 Sve po zakonu, serija 13.20 U potrazi za sudbinom, film 15.10 Prevarena, film 17.00 Bra}a i sestre, serija

TV1000
06.00 Balada o malom D`ou, film 08.00 Nevidljivi cirkus, film 10.00 Divlje ma~ke, film 12.00 Striptiz klub, film 13.40 Susret sa Venerom, film

EUROSPORT
08.30 Ski-skokovi, Hinterzarten, Njema~ka 09.30 Fudbal, SP U-20 Kolumbija: Kolumbija Ju`na Koreja 11.00 Fudbal, SP U-20 Kolumbija: Portugal Novi Zeland 12.30 Fudbal, SP U-20 Kolumbija: Francuska Mali 14.00 Fudbal na pijesku, EL Moscow, Rusija, live 16.30 Fudbal, SP U-20 Kolumbija: Portugal Novi Zeland 17.30 Biciklizam 19.00 Ski-skokovi, Hinterzarten, Njema~ka, live 20.45 Total KO 22.45 Borila~ki sportovi, Superkombat 00.00 Fudbal, SP U-20 Kolumbija Live: Australija - [panija 02.00 Ski-skokovi, Hinterzarten, Njema~ka

Bra}a i sestre SERIJA 17.00


19.00 Panduri novajlije, serija 21.00 Uvrnuta nauka, film 22.50 Predsjednikov ~ovjek, film 00.40 Velika liga, film 02.40 Sigurna luka, film 04.30 Sudija Ejmi, serija

Snijeg pada na kedrove FILM 20.00


15.40 Havana, film 18.00 Prona|eni raj, film 20.00 Premijera: Snijeg pada na kedrove, film 22.10 Priznanje, film 00.00 Privatni ~asovi, film 02.00 Lu~ straha, film 04.00 Golo kupanje, film

subota, 6. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.15 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.48 Na kraju ulice: Novac (r) 08.12 @utokljunac: Umjerenost (r) 08.40 Patak Frka, crtana serija (r) 09.02 Pripovjeda~: Gr~ki mitovi, serija za djecu 09.26 Majstori svira~i: Koncert u Samoboru (1.dio) (r) 09.59 Sportske igre mladih 10.14 ni DA ni NE: ZOO vrtovi 11.09 Regina, film za djecu 12.39 Filmska matineja: Charlie i tvornica ~okolade, film (r) 14.31 KS automagazin 15.02 Klapa Kampanel u Gavelli 16.21 4 zida 16.54 A.Cesarec: Tonkina jedina ljubav (r) 17.55 [u{ka se, {u{ka... film

63
Vijesti Vrijeme danas... Iz dana u dan... Zakon ljubavi, serija Majstor kuhinje, kulinarski show Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Vijesti u 16 Moj dom, magazin Agro kanal Dnevnik Ljetopis, magazin Film Film Dnevnik (r)

NOVA
08.25 Grill Boss, kulinarski show 08.50 Timmy Time, crtana serija 09.05 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 09.30 Chuggington, crtana serija 09.45 Beyblade metal fusion, crtana serija 10.10 Winx, crtana serija 10.30 Bra~ne vode, serija 10.55 Bra~ne vode, serija 11.20 Frikovi, serija 12.20 Smallville, serija 13.20 Legenda o vitezu, film 15.35 Grill Boss, kulinarski show 16.05 Nad lipom 35 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Nad lipom 35 - nastavak 17.30 Ljudi u crnom, film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ultraviolet, film 21.35 Nestali zarobljenik, film 23.40 Smrtonosna bitka, film 01.15 Ezo TV, tarot show 02.15 Gospodari rata, film 04.10 Tajne ljetnikovaca, film

OBN
08.55 Casper, crtani film 09.10 Kornja~a Hero, crtani film 09.35 Zakumi, crtani film 10.05 Roni, Olly, Roni, crtani film 10.20 Banny Maloney, crtani film 10.35 Nebeske plesa~ice, crtani film 10.55 Ke~eri RAW, zabavni program 11.50 Manhattansko ~udovi{te, animirni film 13.25 Prljavi ples 2, igrani film 14.55 Lonci i poklopci, kulinarski show 15.50 Rijeka nade, turska serija 16.40 Pam: Djevojka s duplerice, zabavni program 17.50 Dejana: Mirna starost-utopija ili stvarnost!, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport 19.15 Pitajmo zajedno: Neda Ukraden, talk show 20.00 Potreba za brzinom, igrani film 21.50 Kralj kaveza, igrani film 23.45 Osvetni~ki masakr, film 01.25 Potreba za brzinom, film

TVSA
07.00 Mu}ke, 9. i 10. ep. (r) 08.00 Program za djecu 11.05 Gimove bajke, program za djecu (r) 11.30 Autoshop magazin 12.00 Podmladi mi tijelo, dok. program, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Zemljomorje, serija, (r) 14.40 Zemljomorje, serija, (r) 15.15 Bisage Vehida Guni}a, revijalni program 15.45 Jusuf, serija, (r) 16.25 TV justice, sudska hronika 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 19.30 Stazama milosti do vje~nosti 21.00 Vijesti TVSA 21.10 McBride: Ubica iz sjene, ciklus igranih filmova 23.00 Jusuf, serija 23.45 BBC dok. program (r) 00.35 McBride: Ubica iz sjene, ciklus igranih filmova, (r) 02.00 Stazama milosti do vje~nosti (r)

TV TK
07.00 07.05 07.10 09.00 10.00 12.00 12.15 16.00 16.20 17.15 19.00 21.00 22.00 00.30 02.00

07.03 Drugo mi{ljenje Medicinska etika 07.42 TV kalendar 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.18 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Lo{ dan u Black Rocku, film 09.37 TV kalendar (r) 09.49 Skica za portret (r) 10.00 Vijesti 10.07 Vrijeme danas 10.11 Ku}ni ljubimci 10.45 Kad ve} postoji planina. Velebitski aromatarij, dok. serija (r) 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.18 Prizma, multinacionalni magazin 13.05 Capri 2, serija (r) 14.02 Znam, a ne znam (r) 14.04 Ekumena: Religija u medijima, religijski program (r) 14.44 Branitelji domovine, info. spot (r) 14.46 Jelovnici izgubljenog vremena: Ni{ta nje`nije od mesa 15.09 Zlatna kinoteka: ^arobnjak iz Oza, film (r) 16.00 Vijesti 16.59 Znanstvene vijesti 17.05 Euromagazin 17.41 Umorstva u Midsomeru 12 B, mini-serija (r) 19.18 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.07 Capri 2, serija 21.04 La`ljivac, film (r) 22.31 Vijesti 22.47 Vijesti iz kulture 23.00 Prljavi igraju prljavo, film (r) 00.45 Filmski maraton. Otkupnina za Kinga, film (r) 02.19 Filmski maraton: Lo{ dan u Black Rocku, film (r) 03.37 Skica za portret (r) 03.44 Jelovnici izgubljenog vremena: Ni{ta nje`nije od mesa (r) 04.04 Izvor mira - Lourdes 2011., dok. film (r) 04.34 Prizma, multinacionalni magazin (r) 05.19 Kad ve} postoji planina: Velebitski aromatarij, dok. serija (r)

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, ctani film 09.05 Ukradeni `ivoti, 25. i 26. ep. 13.15 Ali Baba 1, film 17.20 Doba ljubavi, 7/24 (r) 20.05 Doba ljubavi, 8/24 21.00 Tito, dok. serial, 19/24 22.00 Air America, film

Mamutica
SERIJA

21.54

Savr{eni dom
SERIJA

18.05

19.30 Gara`a: Bruno Krajcar 20.02 Iz pti~je perspektive: Heroji prirode 2., dok. serija 20.50 Mariah: Mimine pustolovine (r) 21.54 Mamutica 2, serija (r) 23.19 Vrijeme je za jazz: David Gazarov u TV studiju (r) 00.20 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 03.25 No}ni glazbeni program: Split 1998. Show program: \or|i Peruzovi} i Vice Vukov 03.56 No}ni glazbeni program: Pod vedrim nebom Trogir (r) 04.56 No}ni glazbeni program: Melodije Mostara 2000. - Zlatko Pejakovi}, show program (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, 2/13 08.35 Ostrvo kornja~a, 1/26, crtani film 09.05 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Ukradeni `ivoti, serija13.15 Ali Baba 1, film 16.10 Blaga prirode sa Anom Bunti} 17.00 Vijesti plus 17.20 Doba ljubavi, serija epizoda 7/24 (r) 19.00 Najava Dnevnika tv1 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Doba ljubavi, 8/24 21.00 Tito, 19/24 22.00 Air America, film

TV KAKANJ
10.00 7 dana u Vogo{}i 10.30 Te{anjska hronika 11.00 Bonaventura 12.00 Biografije 13.00 Planeta zemlja 14.00 TV mukabela 15.00 Jusuf A.S., serija 16.00 Mubarek ramazan 16.30 Tribunal 17.00 Flash vijesti 17.05 Njen najbolji potez, film 18.45 Bra~a koale 19.15 Ramazan mjesec milosti 20.13 Ezan za iftar 20.30 Vijesti IC 21.00 Ramazanske pri~e 21.30 Vrline vjernika 21.40 Jusuf A.S., serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Poruka, serija 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Veliki susret, serija 01.50 Vjera i `ivot 02.20 Mud`ize

RTV USK
13.05 Najbolje godine, serija (r) 14.05 Azimuti, dok. program 14.30 Vijesti 14.40 Inspektor Mors, serija 16.30 Autoshop magazin17.00 Bonavenura 17.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal 18.00 Duhovni svijet 18.30 Balkanski talenti 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.05 Ramazanski program 20.45 Hronika kraji{kih gradova 99. Emisija 21.30 Vijesti 21.35 Svjetla pozornice: Asim Dilberovi}, zabavni program 22.20 Igrani film

TV SLON
13.02 Op~injeni, serija (r). 15.40 Muzi~ka emisija 16.35 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 16.45 Radio iz moje ulice, kola`ni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info. program, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.32 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.50 SMS centrala, muzi~ki program 19.30 Kviz Extra 19.52 Pred iftar, vjerski program 20.38 [e}ernica, revijalni program 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Dje~iji program 09.35 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura 16.00 Klinika, serija (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 Ramazanski program 21.40 Dokumentarni program 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film

RTV VOGO[]A
VOGO[]A 11.00 Ludo srce, telenovela 16.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 16.30 Autovizija 17.00 Kuhajmo zajedno, revijalni program TV @ivinice 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 Zavidovi}ka hronika, 19.00 Ramazanski program 21.00 Biografije, revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Hronika op}ine Stari Grad (r) 01.00 Zavidovi}ka hronika, (r) 01.30 Ludo srce, telenovela 03.00 Ramazanski program

RTV BN
06.30 Muzi~ki izlog 07.30 Dnevnik 3 08.00 Glas Amerike 08.30 Muzi~ki izlog 09.00 Kasandra, serija 12.00 Putevi zdravlja 14.00 Kafanska 15.00 Muzi~ki {ou 16.00 Dnevnik 1 16.25 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.30 @ivot sa stilom 18.00 Pisma iz Herceg Novog 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Kumovi 22.00 BN music 23.00 Dnevnik 3 23.15 Jo{ jedna no}, film 00.45 Amajlija za lagodan `ivot, film

ATV
07.02 Ben Ten, crtani film 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi}, crtani film 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.30 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto{op magazin 14.00 ^avka, film 15.40 Najbolje godine, serija 16.30 Dinotopija 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 18.45 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Stubovi zemlje, 8. ep. 21.00 48 sati svadba 22.00 Kad budem mrtav i beo, film 00.00 Nezakonito tvoja, film

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga, najava kola 08.00 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - Hamburger SV 09.30 Tenis, WTA San Diego, USA, ~etvrtfinale 11.30 Australijski fudbal 14.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - Hamburger SV 15.30 Fudbal, Bundesliga Live: VFB Stuttgart - Schalke 04 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 18.30 Fudbal, Bundesliga Live: Hertha Berlin - FC Nurnberg 21.00 Ko{arka, 6 Nations Cup Ljubljana, Slovenija Live: Hrvatska - Crna Gora 22.45 Watts 23.00 Tenis, WTA San Diego, USA Live, polufinale 01.00 Fudbal, SP U-20 Kolumbija: Ekvador Kostarika, live 02.00 Fudbal, SP U-20 Kolumbija: Australija [panija

SPORT KLUB
07.00 Atletix 07.30 Mobil 1 The Grid 09.15 Vijesti 10.00 Championship: Hull Blackpool 11.45 ATP Washington, ~etvrtfinale 16.00 Championship: Brighton Doncaster, direktno 18.20 Championship: Southampton Leeds, direktno 20.15 FA Community Shield - Najava 21.00 ATP Washington, polufinale, direktno 23.00 Swiss league: Basel Sion 01.00 ATP Washington, polufinale, direktno 03.00 [kotska liga: Dunfermline Inverness

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Megagraditelji 09.05 Gra|evinske intervencije 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Prototipi 12.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Automobili 14.35 Hotrod {egrt 15.30 Opake ma{ine, 2 epizode 16.25 Kako se pravi? 16.55 To mogu i ja 17.20 X-ma{ine 18.15 Pozadina avionskih nesre}a 19.10 Prototipi 20.05 Kraljevi klasi~nih automobila 21.00 Ameri~ki ~operi 21.55 Vikend na Amazonu 22.50 Pe{a~enje uz reku Amazon 23.45 ^udo da sam `iv

N. GEOGRAPHIC
06.00 Megafabrike 07.00 Okeanske dubine ispod Zemljinog pola 08.00 Ulovljeni 09.00 Konvoj 10.00 In`enjerske veze 11.00 Granica 12.00 Megastrukture 13.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu, 2 epizode

VIASAT HISTORY
07.00 Heroji, kult i kuhinja 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.00 Jelena Trojanska 13.00 Borba protiv Crvenog barona 14.30 Kinematografija @an Lik Godara 15.00 Heroji, kult i kuhinja 16.00 Biblijske zagonetke 17.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 18.00 Kamerman: @ivot i djelo D`eka Kardifa 19.30 Velike britanske vojskovo|e 20.00 Svijete `ivotinje faraona 21.00 Viktorijanska apoteka 22.00 Azijski mu{karci na platnu i ekranu 23.00 Heroji, kult i kuhinja 00.00 Biblijske zagonetke 01.00 Faraoni koji su izgradili Egipat

ANIMAL PLANET
06.00 Ulica lemura 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 Ro|eni lovci 08.10 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 09.05 Najsla|i ameri~ki ljubimci 10.00 Sve o psima i ma~kama 10.55 Lovac na krokodile 11.50 Pas ili ma~ka 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Planeta beba, 6. ep. 19.10 Sve o psima i ma~kama 20.05 Krokodili i njihov plijen 21.00 Kostarikanski krokodili ubice 21.55 Pre`ivio sam! 22.50 Planeta mutanata 23.45 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

Megastrukture DOK. PROGRAM 12.00


15.00 16.00 17.00 19.00 20.00 Udar asteroida 24 sata kasnije Sudar kontinenata, 2 ep. Sekunde do katastrofe Najnevjerovatnije fotografije Nacionalne geografije, 2 epizode 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Piratska patrola

Po~inje Premijer fudbalska liga BiH

Vele` na startu

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
46-47. strana

S ^ELIKOM

subota, 6. august 2011. godine

Obavljen `rijeb za me~eve play offa Lige prvaka i Evropske lige

Spahi}eva Sevilla

sa Hannoverom
Francuski Lyon bh. reprezentativca Miralema Pjani}a za prolaz u grupnu fazu }e igrati protiv ruskog Rubin Kazana
U Nionu je u petak obavljen `rijeb parova za utakmice play-offa u Evropskoj ligi kao i za 4. pretkolo Lige prvaka. Ka da je ri je~ Li gi prva ka, spomenimo da }e francuski Lyon bh. reprezentativca Miralema Pjani}a za prolaz u grupnu fazu igrati protiv ruskog Rubin Kazana, dok }e austrijski Sturm za koji nastupa Samir Muratovi} igrati sa BATE Borisovom. Voljom `rijeba {panska Sevilla kapitena na{e reprezentacije Emira Spahi}a }e se sas ta ti s Han no ve rom u Evropskoj ligi, dok }e Lazio bh. internacionalca Senada Luli}a odmjeriti snage sa Rabotni~kim. Maccabi iz Tel Aviva bh. reprezentativca Harisa Medunjanina za protivnika je dobio Panathinaikos. @rijeb parova 4. pretkola LP: Wisa Krakow - APOEL, Maccabi Haifa - Genk, Dinamo Zagreb - Malm, Kopenhagen - Viktoria, BATE Borisov - Sturm, Odense - Villarreal, Twente - Benfica, Arsenal - Udi ne se, Bayern Zrich i Olympique Lyon Rubin Kazan. Parovi play offa Evropske lige: Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos, Atletico Madrid Victoria SC, Shamrock Rovers - Par ti zan, Me ta list Sochaux, Be{ikta{ - Alania, Rosenborg - AEK Larnaca, Vorskla - Dinamo B., Bursaspor - Anderlecht, Roma Slovan Bratislava, Olympiacos Vo lou - PSG, Le gia Spartak Moskva, Ekranas Hapoel Tel Aviv, PAOK - Karpaty, Trabzon - Athletic Bilbao, Hearts - Tottenham, Mari bor - Ran gers, Steaua CSKA Sofia, Nordsjaelland Sporting, Dnipro - Fulham, Lokomotiv Moskva - Spartak Trna va, Si on - Cel tic, Slask - Rapid B., Litex - Dynamo Kijev, Lazio - Rabotni~ki, Nacional - Birmingham, PSV - Ried, Thun - Stoke, Aalesund - AZ, Vaslui - Sparta Prag, Omo nia - Sal zburg, Zestafoni - Brugge, Hannover - Sevilla, HJK - Schalke, Dinamo Tbilsi - AEK, Rennes Crvena Zvezda, Gaz Metan Austria Be~, Braga - Young Boys i Stan dard - Hel sin gborg. Prvi susreti 4. pretkola Lige prvaka igraju se 16. i 17. avgusta (revan{i su sedam dana kasnije), dok }e se prvi me~evi play-offa Evropske lige igrati 18. avgusta, a uzvrati su na rasporedu 25. avgusta.

Bh. reprezentativac Senad Luli} s Lacijem ide na megdan makedonskim Rabotni~kim

POSLJEDNJE VIJESTI
POTRAGA ZA UBICOM - Berlinska policija u petak je pokrenula potragu za 26-godi{njim mu{karcem zbog pucnjave u kojoj su ubijene dvije `ene i povrije|en jedan mu{karac. Naoru`ani napada~ Mehmet Y. je pri{ao jednom automobilu u Berlinu i zapo~eo paljbu na grupu ljudi koji su se nalazili unutra. Zatim je pobjegao i vjeruje se da je naoru`an, prenosi u petak DPA. ZRA^NI NAPADI NA GAZU - Izraelska vojska izvr{ila je u no}i na petak tri vazdu{na napada na pojas Gaze, a prema informacijama, nema `rtava, saop{tili su palestinski izvori i izraelska vojska. Ovi napadi su odgovor na palestinske raketne napade iz pojasa Gaze ka Izraelu. Izraelska vojska je potvrdila da su napadi izvr{eni u centralnom sektoru pojasa Gaze i da su na meti bili tuneli i baza koja slu`i za antiizraelske akcije. ZAPLIJENJENO 400 KG KOKAINA - Policija u Dominikanskoj Republici je zaplijenila vi{e od 400 kg kokaina sakrivenog u sanducima s duhanom koji je trebalo da bude izvezen u [paniju. Kokain je prona|en u kamionu tokom inspekcije u luci Hajna, u blizini Santo Dominga, prenio je AP.

Pele odu{evljen igrama mladog zemljaka

Neymar }e biti poput


Ronalda, Zica ili mene
Biv{i legendarni brazilski fudbaler, danas 70-godi{nji Pele, smatra da njegov mladi zemljak Neymar ima potencijal dosti}i slavu najve}ih imena brazilskog ili svjetskog fudbala. Neymar je napada~ Santosa, kluba u kojem je Pele igrao od 1956. do 1974. godine. Veliki klubovi, a najvi{e su se spominjali Real Madrid i Chelsea, `ele osigurati transfer 19-godi{njeg brazilskog reprezentativnog dragulja. Neymar ima ugovor sa Santosom do 2015. godine. Pele smatra da }e ga Santos te{ko zadr`ati u svojim redovima. Santos je moj klub, nadam se da }e Neymar ostati u njemu do Svjetskog prvenstva 2014. godine. No, ~elnicima kluba }e ga biti te{ko zadr`ati jer je stvarno klasni igra~. Bi}e poput Kake ili Lionela Messija. Ili, ako

71 88 18 67 44 57

87 47 34 86 4 33

53 85 39 35 43 81

31. kolo 8 59 27 52 14 50 21 90 48 63 11 42 61 56 38 54 76 66 15 89 82 3 26

nezvani~an izvje{taj

Bingo 37+ dva dobitka po 14.893,90 KM, kartice kupljene u Sarajevu i Te{nju Deseterac: 30 dobitnika po 595,73 KM, Peterac: 7.951 dobitnik po 4,62 KM

JACK POT u narednom kolu oko:

600.000 KM
@eli da Neymar ostane u Santosu do SP-a 2014: Pele

BINGO PLUS: 1 5 0 3 1 7

ho}ete, poput Ronalda, Zica ili mene. Izvanredan je fudbaler i nadam se da }e ispuniti svoj potencijal izjavio je Pele. ,

Jack pot: 87.756 KM izvu~en u Srebreniku

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 2 . IKINDIJA AK[AM/ IFTAR JACIJA

PODNE

3:35

5:33

12:53 16:49 20:11 21:54

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / LIVNO 6,6,6 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3