You are on page 1of 22

Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya sekadar senyuman.

Matlamat negara untuk mencapai taraf sebagai sebuah Negara maju pada tahun 2020. Meletakkan sasaran negara untuk menjadikan sektor perindustrian sebagai teras kepada pembangunan Negara.

Pentingnya keperluan sumber manusia di mana ia merupakan cabaran terbesar kepada latihan teknik dan vokasional.

Sistem latihan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia boleh dikategorikan kepada institusi formal, tidak formal dan latihan perantisan

Antara institusi formal di Malaysia ialah:


Sekolah Aneka Jurusan, Sekolah Vokasional dan Teknik, Institusi Pengajian Tinggi Awam Insitusi Pengajian Tinggi Swasta

Kurikulum, sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, kos institusi ini dibiayai oleh kerajaan dan mempunyai bangunan serta infrastruktur tersendiri Institusi tidak formal di Malaysia tidak mempunyai kurikulum khas dan berbentuk bebas. Institusi ini tidak disediakan bangunan dan peralatan untuk latihan.

Pendidikan awam bercorak vokasional ialah Trade School (Sekolah Perdagangan) bagi tujuan pendidikan pertukangan pada tahun 1926 di Kuala Lumpur. Ipoh pada 1930, Johor Bharu pada 1931 dan Pulau Pinang pada 1932 Institut Teknik ditubuhkan pada tahun 1956 selepas dicadangkan oleh Laporan Razak. Pada akhir tahun 1992, pendidikan teknik dan vokasional ini telah pun berkembang pesat dan maju

Menyediakan suatu bentuk sistem pendidikan dan latihan yang seiring dengan keperluan industri serta pasaran semasa Melahirkan sumber tenaga manusia yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, cekap dan produktif adalah penting bagi meningkatkan kadar prouktiviti negara Berperanan sebagai sistem alternatif bagi menyediakan latihan pendidikan bercorak kemahiran pra vokasional dalam usaha untuk menyediakan mereka memenuhi permintaan pasaran pekerjaan pada masa hadapan Melatih para pelajar untuk pekerjaan dan mendedahkan mereka kepada suasana kerja dari awal lagi

SISTEM LATIHAN PTV

PERANTISAN

FORMAL

TIDAK FORMAL

Mempuyai kurikulum Di biayai Mempunyai bangunan Masa tertentu Penilaian Pengiktirafan

Tiada kurikulum khas Bebas (dalam masyarakat) Mempunyai bangunan Masa tidak tentu

Di bawah skim-skim latihan perantisan ini, pelajar-pelajar ditaja oleh majikan sektor perindustrian dan perkhidmatan untuk mengikuti latihan teori dan praktikal selama 2 - 6 bulan bagi modul pilihan dan 18 bulan bagi modul penuh. Para perantis akan dilatih di institusi-institusi latihan tempatan (off-the-job) serta menjalani latihan sambil kerja (on-the-job) di tempat/premis majikan penaja. Mereka yang dipilih dikehendaki menandatangani satu Kontrak Perantisan dengan majikan penaja dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). Perantis dikehendaki berkhidmat dengan majikan penaja selama 1 hingga 3 tahun setelah tamat latihan (jika ditawarkan pekerjaan oleh majikan penaja).

Antara agensi yang melaksanakan PTV: a. Kerajaan 1. Kementerian Pelajaran 2. Kementerian Pengajian Tinggi 3. Kementerian sumber Manusia 4. Kementerian Belia Dan Sukan 5. Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi 6. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat b. Swasta: 1. Agensi Swasta 2. IPTS 3. Kolej / Pusat Kemahiran 4. Yayasan 5. Anak Syarikat Kerajaan Negeri

SEK. RENDAH SEK. MENENGAH

Kem. Pelajaran Malaysia

Kem. Sumber Manusia

Kem. Belia & Sukan

Kem. Pemb Usahawan & Koperasi

Kem. Pengajian Tinggi Kem. Seni & Warisan Kem. Pertanian & Industri Asas tani

Kem. Pemb. Wanita, Keluarga & Masyarakat

Kem. Kesihatan

SEK. RENDAH SEK. MENENGAH

NGO

INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA

YAYASAN TAJAAN

INDUSTRI

1. 2. 3. 4. 5.

Model Dewey Model Polya Model Lester Model Kearns Model Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)

Mengenalpasti masalah

Mencari maklumat

Membentuk hipotesis

Menilai dan membuat rumusan

Menguji hipotesis

memahami soalan bermasalah


-pelajar akan dibimbing -memahami isu yang terlibat dalam masalah -perkaitan antara isu dalam masalah -isu yang hendak dicari atau diselesaikan

Merancang strategi penyelesaian


-cara yang digunakan -menggunakan opeasi-operasi yang sesuai -menggunakan gambarajah -mengunakan cara analogi

Menyemak semula masalah dan penyelesaiannya


- jawapan disemak -menggunakan kaedah penyelesaian yang lain.

Melaksanakan strategi penyelesaian


-Langkah penyelesaian yang sistematik mestilah dihuraikan

Institusi Politeknik Temasek, Singapura

Pembelajaran berasaskan masalah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menentukan kumpulan pembelajaran Mengenalpasti masalah Menjana idea Menghasilkan isu pembelajaran Pembelajaran secara kendiri Mensintesis dan mengaplikasikan pengetahuan Refleksi dan maklumbalas

Institusi Politeknik Republik, Singapura

Pembelajaran berasaskan masalah 1. Mempersembahkan masalah kurang berstruktur 2. Percambahan pemikiran dan mengaktifkan pengetahuan lepas 3. Mengenalpasti apa yang diketahui dan telah diketahui 4. Fasilitator memandu pelajar kepada soalan penting dan objektif pembelajaran. Kemudian, pelajar belajar secara kendiri 5. Berkongsi pembelajaran dengan ahli-ahli kumpulan 6. Kefahaman bersama terhadap pengetahuan digunakan untuk merujuk semula kepada masalah. 7. Menyelesaikan masalah 8. Melakukan refleksi

Institusi Universiti Samford, Amerika Syarikat

Pembelajaran berasaskan masalah 1. Pelajar berhadapan dengan masalah 2. Dalam kumpulan, pelajar menentukan pengetahuan lepas dan mengenalpasti sifat masalah 3. Pelajar menimbulkan soalan apa yang tidak diketahui oleh mereka 4. Pelajar merangka tindakan untuk menyelesai masalah dan mengenalpasti sumber yang diperlukan 5. Pelajar mula mengumpul maklumat untuk menyelesaikan masalah 6. Fasilitator memandu dengan bertanya soalan

SEKIAN, TERIMA KASIH

Dunia ini umpama lautan yg luas. Kita adalah kapal yg belayar di lautan telah ramai kapal karam didalamnya.. andai muatan kita adalah iman, dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.