You are on page 1of 5

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. E-IV-10, p. 697-701, March 2011.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE U ZDRAVSTVU, PREDNOSTI I NEDOSTACI ELECTRONIC BUSINESS IN HEALTH SERVICES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Prim. Mr Vitomir Mrgud1, , Prim. dr Rada Mrgud2 , mr ph Sinka Toovi3 , Zoran Cabo4 1 Republic Administration for Inspection Activities Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mrgud.v@teol.net; 2 Clinical Centre of East Sarajevo-Hospital and Clinical Services Foa Foa, B&H, Email: radamrgud@gmail.com; 3 Intradepharm d.o.o. Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, Email: sinka@intrade.co.ba; 4 Republic Administration of Civil Affairs the Republic of Srpska, E-mail: zorancabo@hotmail.com; Saetak: Nesporno je, da se elektronsko poslovanje zasniva na primjeni interneta, interneta kao mobilne mree i aplikacija za grupni rad. Razvoj elektronskog poslovanja dovodi do nastanka internet ili elektronske ekonomije, ija se sutina zasniva na korienju pogodnosti koje pruaju otvorene (mobilne) i brze komunikacije. One omoguavaju interaktivne veze izmeu davaoca usluga i potroaa, odnosno proizvoaa i kupaca, uz poveanje produktivnosti i smanjenje trokova prometa. Takoe, na drugoj strani, Vlada kroz primjenu G2G profila elektronskog poslovanja pravi znatne pomake, kao i u drugim sektorima, a posebno u zdravstvu. Elektronsko poslovanje u zdravstvu ili eZdravstvo, nesporno je, ima svoje prednosti kao i nedostatke. Cilj rada je da se istaknu prednosti eZdravstva koje su mnogo vee od nedostataka. eZdravstvo omoguuje bolju dostupnost, unapreenje zdravstvenih usluga, efikasnost, veu transparentnost i odgovornost i zadovoljstvo korisnika1[2]. Kljune rijei:elektronsko poslovanje epu zdravstvu, eVlada, poveanje efikasnosti, smanjenje trokova, poboljanje zdravstvenih usluga korisnika. Abstract: It is undisputable that electronic business is based on the use of the Internet, the Internet as a mobile network or an application of group work. Development of electronic business leads to the occurrence of the Internet or electronic economy whose essence is based on the use of benefits which are provided by open (mobile) and quick communication. They provide interactive connection between providers and users, that is between manufacturers and buyers, with higher productivity and decreased expenses of transactions. Also, on the other hand, the Governrment have made considerable improvement through the use of G2G profiles of electronic business as well as in other sectors, and especially in health services. Electronic business in health services or e-health services, it is undisputable, has both its advantages and disadvantages. The aim was to emphasize the fact that there are more advantages than disadvantages. E-health services provides better availability, improvement of health services, efficacy, higher transparency, responsibility and satisfaction of 2 users [2]. Keywords: electronic business- electronic business in health services, e-Government, increase in efficacy, decrease in expenses, improvement of health services.

1 2

e-zdravstvo-Infosistem /. Preuzeto 24.01.2011. godine Isto, 697

1. UVOD Danas savremene informacijsko komunikacijske tehnologije, personalni raunari, zatim raunarske mree i na njima zasnovani informacijski sistemi postaju strateko oruje3 [2] u poslovanju organizacija, te determiniu uspjenost i dugorone perspektive poslovanja. Elektronsko poslovanje ili poznatije kao eBusiness, mora biti potpuno definisano kao odreeni i prilagoeni proces, koji je baziran na automatizovanom informacionom sistemu4 [1]. Ono se realizuje uz pomo naprednih Web tenologija i sve veim brojem, danas veoma naprednim i raspoloivim mrenim servisima, koji generalno gledano, olakavaju sve procese koji posredno ili neposredno opsluuju elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje se temelji na funkcijama savremenih elektronskih dostignua [1]. Ono predstavlja organizacionu cjelinu poslovanja firme ili organizacije u mrenom okruenju, te organizovanje poslovnih komunikacija i brige o njima5[2]. Tu se govori o obavljanju poslovnih procesa primjenom najnovijih elektronskih tehnologija, koje su zasnovane na simbiozi telekomunikacionih i drugih informacionih tehnologija. U proteklom periodu elektronsko poslovanje doivjelo je posebnu ekspanziju u maloprodaji, zatim finansijskim i drugim uslugama, novinskom i knjinom izdavatvu, dok se u poslednje vrijeme njegova primjena iri i u drugim sektorima, a posebno u zdravstvenom sektoru [1]. U ovom radu obradiemo primjenu elektronskog poslovanja u zdravstvu sa ciljem da se ukratko istaknu njegove prednosti i nedostaci. 2. TA JE G2G (GOVERNMETN TO GOVERNMENT) G2G je on-line ne komercijalna interakcija izmeu Vladinih organizacija, ministarstava, Vladinih upravnih organizacija, organizacija ministarstava i drugih nadlenih organa. Ona ini temelj saradnje izmeu republike vlade i organa lokalne samouprave6 [1]. Ovdje je bitno istai, da dravni organi, danas, efikasno koriste Internet servise na svim nivoima upravljanja. Informacije se prenose putem elektronske pote (e-mail), EDI sistema (Electronic Data Interchange) ili preko servisa WWW (World Wide Web) Interneta [5]. Ovakav tip, odnosno model se najee javlja u dva sluaja, i to kao: www: Infosistem, Nadogradnja vaeg poslovanja. Preuzeto 24.01.2011.; 4 www.vladars.net/ Vlada Republike Srpske [eGovernment Strategija 2009-2012]; 5 Isto, 6 www.vladars.net/ Vlada Republike Srpske [eGovernment Strategija 2009-2012]; 698
3

1. Iterne obrade Ovaj model saradnje (komunikacije) objedinjuje Vladina ministarstva, agencije, upravne organizacije i druge nadlene organe. Ovakav model, odnosno oblik saradnje je primjenila Britanska vlada u sistemu zdravstvene zatite pod nazivom: Connecting for Health7 [3]; 2. Eksterne obrade - Ovaj model saradnje predstavlja objedinjavanje IS- informacionog sistema (Information System) vie vlada. Kao primjer za ovaj model, moemo navesti integracioni aspekt engenskog Informacionog Sistema (SIS) razvijen u cilju zadovoljavanja odrebi i pogodnosti engenskog sporazuma, kao i Vlada Velike Britanije8 [3]. 3. PRIMJENA G2G REPUBLICI SRPSKOJ I SMJERNICE Reforma javne uprave, ili bolje rei transformacija vlade, na agendama svih Vlada poela je jo od poetka devedesetih godina prologa vijeka, ali se pravi napredak u tim promjenama dogaa tek danas9 [1 ]. Ovo je rezultat mogunosti naprednih i otvorenih tehnologija koje omoguuju transformaciju strukture javne uprave, te izgradnju novih veza izmeu vlade i njenih privrednih subjekata i graana. Veina vlada smatra da e do 2010. godine biti potpuno ukinuta vertikalna struktura vlade, te upotreba javnih usluga koje su dostupne kroz takve vertikalne strukture. Uopte posmatrano, vlade su razvile odvojene informatike sisteme i infrastrukturne modele unutar svojih razliitih vertikalnih i horizontalnih funkcija. ak i unutar pojedinog vladinog sektora i odjeljenja, vrlo je vjerovatno da postoje brojni i razliiti raunarski sistemi. Svaki od njih je posebno nabavljen, specifikovan i prilgoen, posebno, imajui u vidu zadovoljavanje razliitih operativnih ciljeva i vremenskih ogranienja. Svako raunarsko okruenje ima svoj upravljaki korisniki interfejs, hardver, mrene zahtjeve, razvojno okruenje i baze podataka. Rezultati ovakvog monolitnog i izolovanog pristupa razvoju vladinih sistema su: 1. due vrijeme razvoja ( sistemi moraju replicirati podatke i funkcionalnosti koji se nalaze u drugim sistemima (opti podaci o graanima, mjesto i datum roenja, mjesto boravka i td.); 2. nekompatibilnost sistema (svaki sistem je nabavljen odvojeno za specifinu namjenu)10[1]; 3. bezvrijedno i redundantno koritenje (svaki sistem replicira funkcionalnost i podatke koji su ve sadrani u drugim sistemima); Wikipedia, slobodna enciklopedija- Autor: Wayne Horkan, 8 Isto,; 9 www.vladars.net/ Vlada Republike Srpske [eGovernment Strategija 2009-2012], str.8; 10 Isto, str.14;
7

4. visoki dodatni trokovi (sistem zahtjeva specifinu kombinaciju vjetina strunjaka)11[1]; 5. minimalan naglasak na ostvarivanju najboljeg po pitanju interesa graana. (Kao primjer uzmimo uobiajeni scenario graanina koji mijenja adresu ili zanimanje: takva lina informacija o fizikom licu se obino uva u vie razliitih vladinih baza podataka. Razmotrimo ivotnu prekretnicu kao to je sklapanje braka, roenje djeteta, preseljenje, otkazi i td: razna vladina odjeljenja zahtijevaju obavjetenje o takvoj promjeni linih podataka, traei od graanina da ponovo i ponovo prua jednu te istu informaciju). Vlade trebaju ponuditi komplet usluga koji e biti vie usmjereni na graanina i sistemsku strukturu koja e odgovarati tom modelu. Kako je poznato modeli informacionih sistema saradnje, su danas, nali iroku primjenu, ne samo u upravi nego i drugim sektorima. Prva faza implementacije e-Government projekata dae osnovu za kreiranje prve faze rjeenja vezanih uz interesne grupe konanih mogunosti koje se realizuju, kao12 [1]: - eUprava - eObrazovanje - ePravosue - eZdravstvo - ePoslovanje 4. CILJEVI e-ZDRAVSTVA Uvoenjem eZdravstvo pristupa u postojee sisteme i moderne zdravstvene sisteme, uesnicima procesa, omoguava se pristup svim potrebnim informacijama bitnim za prevenciju, spreavanje i lijeenje bolesti, te praenje zdravlja, kao i uvoenje osnove korienja udaljene zdravstvene usluge. Za ostvarenje ovog pristupa, potrebno je razviti novi, integrisani zdravstveni informacioni sistem, te pokretanje centralnih pristupnih Web mjesta na kojima graani mogu dobiti relevantne informacije, kako o upotrebi sistema zdravstvene zatite, tako i komunikaciju sa ljekarima porodine medicine i specijalistima iz odreenih grana medicine. Ciljevi uvoenja eZdravstva su viestruki i ono treba da: omogui kvalitetnu i sigurnu komunikaciju sa ljekarima porodine medicine i specijalistima iz odreenih grana medicine; znaajno smanji mogunost greaka u radu ljekara i drugog medicinskog osoblja; regulie prava, mogunost pristupa i upravljanje informacijama;
11

ima jednostavno korisniko suoavanje za upotrebu i to za sve strane, odnosno uesnike u procesu zatite zdravlja; pobolja zdravstvene usluge krajnjem korisniku (pacijentu); potencijalno doprinese znaajnim utedama u sistemu primarne i sekundarne-bolnike zdravstvene zatite. Osnovni preduslov za ostvarenje navedenih ciljeva je donoenje separatne e-Health strategije 13 [1] (elektronske zdravstvene strategije) u Republici Srpskoj. Integrisani zdravstveni sistem, dakle, mora omoguiti znaajno smanjenje mogunosti greaka u radu14 [1], omoguiti ispravne i pravovremene informacije za ljekare i drugo medicinsko osoblje, te postii odreeno zadovoljsto pacijenata, odnosno korisnika zdravstvenih usluga. Osim mogunosti upravljanja informacijama, sistem mora regulisati prava i mogunosti pristupa informacijama, te imati definisano korisniko suoavanje za upotrebu i to za sve uesnike u zatiti zdravlja. Implementacija projekata navedenih u Strategiji otvara mogunost kreiranja eZdravstvo projekata, koji, osim poboljanja zdravstvenih usluga, donose i potencijalno znaajne utede u sistemu primarne i sekundarne zdravstvene zatite, posebno nestrukturirane trokove. Osim ovih ciljeva, tehnoloki projekt interoperabilnosti mora imati osnove meunarodnih standarda za razmjenu informacija izmeu ustanova primarne-porodine i sekundarne zdravstvene zatite i uspostaviti integrisani bolniki sistemobjediniti razliite specijalnosti i oblasti, te uspostaviti integrisani sistem povezan sa uslugama dostave: lijekova, hrane i drugih usluga bitnih za kvalitetan sistem zdravstvene zatite (logistiki servisi u zdravstvu). 5. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U ZDRAVSTVU -eZDRAVSTVO

esto kaemo, zdravlje je najvee bogatstvo, to nikako nije sporno. Sjetimo se samo stare narodne izreke: zdravom ovjeku je potrebno mnogo toga, a bolesnom samo jedno-zdravlje15. Koritenjem elektronskog poslovanja u zdravstvu na Internetu, sa dobrom organizacijom i informacionim tehnologijama, svaki pojedinac u mogunosti je da doe do informacija, sagleda druga iskustava, te u mnogome sam utie na svoje zdravlje i preuzme kontrolu nad istim. U novije
13

Strategija razvoja e-Vlade 2009 2012,Banja Luka, decembar 2008,, str.14; 12 Isto, str.22; 699

Strategija razvoja e-Vlade 2009 2012,Banja Luka, decembar 2008, str.27; 14 Isto, str.27; 15 Poznata ivotna narodna izreka;

vrijeme, svjetske zdravstvene i farmaceutske kue nastoje na svojim Internet stranicama dati to vie korisnih informacija za svoje korisnike, ime se vri jedan vid zdravstvenog prosvjeivanja koje, doprinosi boljem ouvanju zdravlja, kao i prevenciji povreda, bolesti i uzroka smrti. Kad je rije o klasinom zdravstvu, uviamo da veliki dio trokova, oko 30 procenata16 [2], odlazi na administraciju i druge nestrukturirane trokove. Ako, pak, govorimo o stacionarnim zdravstvenim ustanovama (bolnice), taj postotak je daleko vei. Za boravak pacijenata u bolnici osim zdravstvenih radnika potreban je i odreeni broj administrativnih, tehnikih i drugih profila radnika. Zbog toga, ukazala se nuna potreba za kontrolom trokova u zdravstvu, a posebno sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zatiti. Uteda se moe postii uvoenjem novih informacionih tehnologija u zdravstvu i boljom raunarskom opremljenou. U eZdravstvu sve informacije o pacijentu i druge idu na jedno mjesto, to doktorima znai mnogo i olakava im posao. Takoe pacijenti, imajui informacije o zdravlju na Internetu i lako ih koristei, dobijaju osjeaj kontrole nad svojim zdravljem, a u konanici i nad svojim ivotom. eZdravstvo mijenja odnos pacijent ljekar i omoguuje pacijentima da zakau pregled kod ljekara porodine medicine u odreeno vrijeme, kao i za laboratorijske i druge dijagnostike analize, ime se izbjegavaju guve i smanjuje gubitak dragocjenog vremena. meusobnom uvezanou, brzom i lakom razmjenom podataka eZdravstvo doprinosi znaajnim utedama u sistemu primarne i sekundarne (bolnike) zdravstvene zatite, posebno to omoguuje ukidanje fiksnih radnih mjesta. eZdravstvo omoguuje cjelovitu zdravstvenu uslugu, poev od hitne medicinske pomoi, bolnikog lijeenja, praenja i ouvanja zdravlja, te uvoenja novih metoda poznatih i priznatih u svijetu. Ono poveava broj poslova koji zahtijevaju kreativnost, a to neminovno dovodi do podizanja kvaliteta zdravstvenih usluga. Internet nije samo izvor medicinskih informacija, nego pacijentima koji boluju od neke odreene bolesti, omoguava razmjenu informacija i iskustava sa drugim pacijentima sline ili iste dijagnoze. Na taj nain se smanjuje utisak usamljenosti kod pacijenata. Zajednica pacijenata je svjetska, jer potraga za zdravljem zbliava, a internetski forumi lako vre povezivanje pacijenata i razmjenu informacija i iskustava. Primijer internetske zajednice je Centar za istraivanje raka Fred Hutchinson u Seattleu, koristei umjetnu stvarnost za stvaranje osjeaja prisutnosti kod pacijenata i njihovih porodica. Takvo virtuelno prisustvo je veoma vano prije nego pacijent doe u Centar, jer mu daje osjeaj sigurnosti i poznavanja sredine. Pacijent i njegova porodica imaju
16

mogunost da prije dolaska u Centar, putem Interneta imaju mogunost da:trodimenzionalno virtualno proetaju kroz prostorije Centra, kontaktiraju sa drugim pacijentima Centra i prisustvuju prezentacijama i predavanjima koja se organizuju u Centru. Ovakva komunikacija sa pacijentima ima za cilj bolje osjeanje i potpuni oporavak kroz bolju saradnju pacijent ljekar17 [4]. 6. PREDNOSTI e-ZDRAVSTVA Elektronsko poslovanje u zdravstvu eZdravstvo ne samo da je mogue, nego, naprotiv, ono je neophodno. Ako globalno posmatramo deavanja u cijelom svijetu vidimo da je imperativ smanjenje trokova i tednja u svim segmentima proizvodnje i usluga, pa tako i u zdravstvu. Uvoenje eZdravstva, nesumnjivo je, dovodi do smanjenja trokova sa aspekta vremena, laboratorijskih i dijagnostikih analiza, lijeenja, kontrole zdravstvenog stanja i prevencije. eZdravstvo osigurat e podrku za sve poslovne procese koji obrauju nestrukturirane sadraje (dokumenti, slike i sl.) u zdravstvenim ustanovama, a posebno za proces obrade pacijenta i to od njegovog dolaska u zdravstvenu ustanovu do arhiviranja njegovih podataka18 [3]. Prednosti elektronskog poslovanja u zdravstvu ogledaju se u sledeem, i to: eZdravstvo prua pacijentu komunikaciju sa ljekarima porodine medicine i specijalistima, tako da pacijent dobija kvalitetne i sigurne informacije; eZdravstvo regulie transparentnost prava i ovlatenja pristupa nad sadrajima koji se koriste u zdravstvenim ustanovama i informacijama za osiguranike; jednostavno korisniko sueljavanje i standardizacija klinikih i bolnikih procedura19 [3]; eZdravstvo obezbjeuje pravovremene i aurne informacije o pacijentu za ljekare i medicinsko osoblje bez obzira na starost, oblik ili veliinu podataka,20 [2] ime se stvara cjelovita slika o stanju pacjenta, a time i bolja briga; eZdravstvo (integrisani zdravstveni sistem) znaajno smanjuje mogunost greaka u radu ljekara i medicinskog osoblja21 [2] i podie kvalitet zdravstvenih usluga, a tim i zadovoljstvo korisnika;

17

eZdravstvo-Infosistem. Preuzeto 24.01.2011.; 700

www.eZdravstvo, Poboljanje uprave i meuetnike saradnje u BiH kroz eZdravstvo; 18 eZdravstvo-Infosistem, Nadogradnja vaeg poslovanja. Preuzeto 24.01.2011.; 15 Isto,; 16 Isto,; 17 Isto,;

Elektronska uputnica22[6] je novina u sistemu eZdravstvo kojom se elektronski, bez dodatnih prepisivanja, evidentiranja ve postojeeg i troenja vremena i papira, pacijent po potrebi upuuje specijalisti odreene grane medicine, ime se izbjegavaju guve, nepotrebna zadravanja na alterima, troenje dobara i druge radnje (ovjere, peati i sl.); Elektronski recept23 [6] je novi informacijski proizvod koji bez dodatnog troenja papira (obrazaca), ovjeravanja, nosanja i drugih radnji omoguava propisivanje i izdavanje lijeka u bilo kojoj apoteci u sistemu uz ve postojeu evidenciju; eZdravstvo poveava produktivnost i inovativnost zaposlenih racionalizujui rutinske poslove i omoguavajui rad na daljinu i povrat investicije u direktnom i indirektnom obliku; eZdravstvo smanjuje utisak usamljenosti kod pacijenata; eZdravstvo, dakle, dovodi do smanjenja trokova, smanjenja mogunost greaka u radu, poveanja produktivnost i inovativnosti zaposlenih i zadovoljstva korisnika. 7. NEDOSTACI e-ZDRAVSTVA Ako na jednom mjestu imamo mnotvo informacija, nesporna je njihova vrijednost. Meutim, postojanje tolikog broja zdravstvenih informacija na jednom mjestu, na Internetu, i jo uz to lakim korienjem, moe imati i negativne efekte sa razliitih aspekata, kao to su ivotni, statusni, kulturoloki itd. eZdravstvo kao informacioni sistem mora obezbjediti jednostavno korisniko sueljavanje za upotrebu i to za sve strane, odnosno uesnike u procesu zatite zdravlja. Cio proces eZdravstva je potpuno transparentan zbog veeg broja uesnika i zainteresovanih. Sam sistem omoguava pristup velikom broju informacija, to moe imati i prouzrokovati odreene probleme kako za pacijente tako i za zaposlene. a to moramo posmatrati kao nedostatke koji se ogledaju u sledeem: 1. mnotvo informacija na jednom mjestu o jednoj osobi (pacijentu) moe dovesti do negativnih posledica po pacijenta (ivotno-statusno, kulturoloki, ugled itd.); 2. zatiti linog integriteta lica-pacijenta (obuhvaeni svi uzrasti i kategorija); 3. zloupotreba podataka (odreeni podaci se mogu upotrijebiti u negativnom, zloupotrijebiti...) 4. zatita informacionog sistema i njegovo odravanje (virusi, kvarovi i oteenje
22

5.

hard diska i opreme, kao i zatita pristupa neovlatenim licima i sl.); stalni razvoj info-tehnologija zahtjeva stalnu, odnosno kontinuiranu edukaciju zaposlenih, kao i novo zaposlenih kadrova. 8. ZAKLJUAK

Kada se na jednom mjestu ponudi mnotvo informacija, brzo se uvia njihova vrijednost, to pored pozitivnih moe imati i neke negativne efekte. Pacijenti kada imaju vie zdravstvenih i informacija o svom zdravlju i uz to ih lako koriste stiu osjeaj da vraaju kontrolu nad svojim zdravljem, a to znai i nad svojim ivotom. Prednosti eZdravstva su mnogo vee u odnosu na nedostatke, pogotovu to se odreeni nedostaci mogu smanjiti ili preduprijediti. eZdravstvo doprinosi sledeem, i to: 1. prua pacijentima kvalitetne i sigurne informacije o njihovom zdravlju i lijeenju, kao i vei uvid i kontrolu svog zdravlja, a to znai zdraviji ivot; 2. obezbjeenju vie vremena za pacijenta to omoguava poboljanje kvaliteta zdravstvenih usluga; 3. znaajnim utedama u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zatiti jer omoguuje bolju kontrolu trokova i ukidanje fiksnih radnih mjesta, naroito u administraciji; 4. eZdravstvo kao sistem smanjuje utisak usamljenosti kod pacijenata. Svi navedeni i pozitvni efekti eZdravstva mogu se postii uvoenjem informacionih tehnologija u zdravstvu i boljom raunarskom opremljenou, te kontinuiranim praenjem novih tehnologija. 9. REFERENCE [1] www.eZdravstvo, Strategija razvoja e-Vlade 2009 - 2012, Banja Luka, decembar 2008.; [2] www.eZdravstvo-Infosistem,Nadogradnja vaeg poslovanja, Preuzeto 24.01.2011.; [3] W. Horkan, Wikipedia - slobodna enciklopedija; [4] www.eZdravstvo, Poboljanje uprave i meuetnike saradnje u BiH kroz eZdravstvo Preuzeto 24.01.2011.; [5] V. Sria, A. Kliment, B. Kneevi, Uredsko poslovanje, Strategija i koncepti automatizacije ureda, Sinergija, Zagreb, 2003.; [6] e-zdravstvo.hr/ (Dnevnik.hr, Internet) 24.05.2010. Preuzeto 24.01.2011.; [7]http://www.infosistem.hr/pdf/rjesenja/5_ezdravs tvo.

eZdravstvo.hr/ ( Dnevnik.hr , Internet ) 24.05.2010;

701