You are on page 1of 152

FEJLESZT PEDAGGIA

A fejleszts fbb elmletei s gyakorlati eljrsai


Szerkesztette:
MARTONN TAMS MRTA

ELTE Etvs Kiad Budapest

A k n y v az Oktatsi M i n i s z t r i u m t m o g a t s v a l , a Felsoktatsi P l y z a t o k Irodja ltal lebonyoltott felsoktatsi t a n k n y v - t m o g a t s i p r o g r a m k e r e t b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l s u l t a Fvrosi Kzoktatsfejlesztsi K z a l a p t v n y t m o g a t s v a l .

Lektorlta: PORKOLBN DR. BALOGH KATALIN A bortt tervezte:


HODOSI MRIA

Bevezet

gondolatok.

fejleszt

pedaggia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKSZSGEK FEJLDSE E L M L E T I S T E R P I S M E G K Z E L T S E K A korai prevencis fejleszts ( P o r k o l b n Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapoz Terpia elmlete s gyakorlata (Dr. M r t o n - D v n y i v a ) Az alapoz/) mozgsterpia alkalmazhatsga egy esetkrben ( V a s E r i k a ) Kognitv fejleszt terpia kognitv fejleszt a tanulsi zavarok kezelsben. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Mrta) 72 88 9 11 32 67

Az brkat rajzoltk: MAHR KROLY JESS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. jtk! - Szenzoros integrcis terpik a fejlesztsben (Dr. S z v a t k A n n a ) Sz.enz.oros integrcis terpia egyes elemeinek alkalmazsa

1B11815 72
Martonn Tams Mrta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felels kiad: H. N a g y A n n a T r d e l s , tipogrfia: K t a h y a Bt. N y o m s : Perfekt N y o m d a Felels v e z e t : Laki Pter

a fejlesztpedaggiban ( B e d k A n d r e a ) Mozgsterpia gyermekeknek pszichoterpis clkitzssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V L S H O Z S Z K S G E S R S Z K P E S S G E K ZAVARAI. E L M L E T S E S E T I S M E R T E T S A beszdszlels s a beszdmegrts folyamatnak zavarai (Dr. G s y M r i a ) A szvaksgtl a diszlexiig (Dr. C s p Valria) 115 I 17 139

Logopdiai csoportok, osztlyok mkdse a gyakorlatban - Kbnyn ( K o n d o r Edit)

BEVEZET
159

GONDOLATOK

A FEJLESZT PEDAGGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D k n y Judit - Dr. J u h s z g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTS S EGYTTMKDS AZ V O D B A N S AZ ISKOLBAN A diagnosztika s terpia szakmai szervezeti lehetsgei 203 209 225 234 238 Magyarorszgon ( M a r t o n n T a m s M r t a ) A Fejlettsgmr lapok" vodai alkalmazsa ( P o r k o l b n Dr. B a l o g h Katalin) Preventv szrs s fejleszts az vodban ( M a r t o n n T a m s M r t a ) Egyttmkds az voda s a fejleszt pedaggus kztt ( G o s z t o n y i Judit) Az voda-iskola tmenet: egv j kpzsi forma kialaktsa (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevencis tanulsi zavar szrse az ltalnos iskola 254 264 279 284 201

A szemlyisg tarts befolysolsa csuk az interperszon lis kapcsolatokon keresztl lehetsges. A szemlyisg k lnbz torzulsai is az interperszonlis kapcsolatok hi nybl, vagy hibs voltbl jnnek lire."

(Suliivan)

A kzoktatst megjt trekvsekben kulcsfontossgnak tartjuk a p e d a g g u s szemlyi sgt, a szemlyisgbl fakad m o d e l l h a t s minsgt. A t r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z problmk, a jelenlegi szervezeti keretek m k d s i za varai a mind koraibb p r e v e n c i fontossgt tmasztjk al. Egyre n a g y o b b hangslyt kap az v o d s letkorban m e g v a l s u l differencilt egyni b n s m d s fejleszts, valamint az iskolban az tlagtl eltr, viselkedsi s/vagy teljestmny-problmkkal k s z k d g y e r m e k e k specilis, korrektv elltsa. A fejleszt p e d a g g u s " s z a k m a l t r e h o z s a s s z a k e m b e r e k k p z s e ezen cl m e g v a l s t s h o z kvn hozzjrulni. A fejleszt p e d a g g u s e l n e v e z s ma mg vgzettsgben, elltsi kereteiben igen tg fogalom. Itt fontos elklnteni, hogy az adott kpzsi forma a m i n d e n n a p i vodai/iskolai m u n k a s z e m l l e t n e k s m d s z e r t a n n a k g a z d a g t s h o z vagy terpis, fejleszt tev k e n y s g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n bell is m e g kell klnbztetni az a l a p o z kp zs adta, tfog elmleti s mdszertani ismeretanyagot biztost, valamint az egy-egy spe cilis diagnosztikus s/vagy terpis mdszertanra oktat kpzseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y g y p e d a g g i a i Fiskolai Karn kpzelt p s z i c h o p e d a g g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon vgzett v n t is megtallhatjuk fejleszt pedaggusi m u n k a k r b e n . M i n d e z e k a fejleszt p e d a g g u s i m u n k a k r betltshez szksges vgzettsgi elr sok s m u n k a k r i feladatok szablyozsnak fontossgra hvjk fel a figyelmet. Mi teht a fejleszt p e d a g g u s k o m p e t e n c i a k r e ? Kikre s milyen eszkzkkel terjed ki a fejleszt p e d a g g u s i tevkenysg' 1 1. C s a k n o r m l IQ v e z e t b e tartoz g y e r m e k k e l foglalkozik teljestmnyzavar esetn. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v k e n y s g e csak a kpzseiben elsajttott tesztek felvtelre s r tkelsre terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s s terpis k o m p e t e n c i a k r t m e g h a l a d eseteket kteles specilis s z a k e m b e r h e z irnytani. 4. T e v k e n y s g t ms szakemberekkel ( v o d a p e d a g g u s , tant, logopdus, pszichol gus stb.) s s z e h a n g o l t a n vgzi. 5. A fejleszt foglalkozsok szakmai minsgrt felels. Clunk, hogy az ltalunk bemul atott knyv segtsen eligazodni az elmlet s az azt hasz nost gyakorlat tvesztiben. E h h e z kvn v a l a m e n n y i kedves Olvasjnak sok sikert: a sz.erkesz.t s a lektor

els osztlyban ( M a r t o n n T a m s M r t a ) Htrnykompenzci s roma gyermekek iskolai integrcija ( N a g y S n d o r ) Fejleszt foglalkozs autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerlets(Szeghn P c s a Gabriella)

FGGELK Fejleszt pedaggia akkreditlt kpzsi programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzi

297 299 303 304

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKSZSGEK FEJLDSE


ELMLETI S TERPIS MEGKZELTSEK

A KORAI PREVENCIS FEJLESZTS


P O R K O L B N B A L O G H KATALIN

I. BEVEZET GONDOLATOK A FEJLESZTSRL

A korai (iskolskor eltti) fejleszts krdse m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i kz letet s igen szlssges l l s p o nt o k ltnak napvilgot. Jelents a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tbora, akik mindenfle beavatkozst pedaggiai F irnyad s z m u n k r a a spontn rsi folyamat, m e l y b e a diszfunkciknt rtelmeznek.

krnyezet n e m a v a t k o z h a t be, f tennival a fejld funkcik b e r s n e k kivrsa. Msfell t a l l k o z u n k olyan v l e m n n y e l , hogy m r 3^1 ves korban is e l k e z d h e t a ta nts, pl. az olvasstants, vagy m r v o d s k o r b a n clszernek tartjk az idegen nyelvek oktatst. A p e d a g g i a s p s z i c h o l g i a szemllete kztt is ellenttek feszlnek. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g g u s r a , az alkalmazott oktatsi m d s z e r e k r e hrtani az is kolai k u d a r c o k a t , holott korbbi vizsglatainkban (1990) mi is gy talltuk, hogy 6-7 v e s b e i s k o l z a n d g y e r m e k e i n k pszichs fejlettsge k o r n sem kielgt. E z e k h e z n e h e z t k r l m n y k n t j r u l h a t n a k a pl. valban n e m adekvt olvasstantsi m d s z e r e k , a gyer mek letkori sajtossgaihoz n e m illeszked o k t a t s - s z e r v e z s , a tl b t a n a n y a g o k . Az, hogy a korai fejlesztsre szksg van-e vagy nincs, n e m szubjektv vlekedsek kr dse, h a n e m a fejldsnket befolysol tnyezk bonyolult k l c s n h a t s n a k fggvnye, s az ezekbl l e v e z e t h e t szksgszersg. C l s z e r e z e k e t az s s z e t e v k e t A fejlds s fejleszts egymstl ttekintennk, s az alapfogalmakat lehatrolnunk. hiszen a bels rsi folya elvlaszthatatlan fogalmak,

matok irnytotta fejlds beindulsa, lefolysnak intenzitsa s kiteljesedse m i n d i g az zal a krnyezeti rhatssal van sszefggsben, a m e l y b e n a fejlds v g b e m e g y . A bels rs s a krnyezet klcsnhatsa - tranzakcija - az, ami a fejldst tnylege sen m e g h a t r o z z a . A fejleszts n e m a z o n o s a vltoztatssal, az erltetett rtantssal, a korrepetlssal, a m e lyek direkt rhatssal g y o r s teljestmny-, vagy v i s e l k e d s v l t o z s t e r e d m n y e z h e t n e k . A pszicholgiai fejleszts a pszichikus struktrk teljestmnyt vagy viselkedst ltrehoz pszichikus funkcik, meg. megvltoztatst clozza

E b b l k v e t k e z e n m i n d i g indirekt, a j e l e n s g t n e t o k r a irnyul, folyamatos s id ben e l h z d . Pszicholgiai fejlesztsen n e m a fejldsi t e m m e c h a n i k u s felgyorstst rtjk, ha n e m : a fejlesztend korosztly rsi f o l y a m a t h o z igaztott, az letkori sajtossgaihoz il leszked eljrsokkal t r t n tmasznyjtst, amely az ppen fejld pszichikus funkcik

11

k i b o n t a k o z s h o z s b e g y a k o r l s h o z biztost megfelel szocilis s trgyi feltteleket a k r n y e z e t b e n . ( P o r k o l b n , 1997)

Ezek hinyban

a fejldsi

folyamat

_ lelassul, retardlt fejldsi m e n e t k v e t k e z i k be, A l a p v e t a n n a k a k r d s n e k a tisztzsa, hogy miiven lehetsgeink vannak a pszichol giai A befolysolshoz, mitl fgg a beavatkozsunk hatkonysga. Itt az rklds irnyzatai s kr kztt n y e z e t m e g h a t r o z szerept kell tisztznunk. fejldst meghatroz tnyezk - elmleti elgondolsok - i s m e r t e b b t b b szlssges n z e t ismert. A nativista-elmlet hvei szerint a fejldst dnten az rk ls befolysolja, a fejldsi folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t r o z o t t . B a c o n s L o c k e szenzualista-elmletben azt a feltevst f o g a l m a z t a m e g , m i s z e r i n t a fejldsrt kizrlag a k r n y e z e t a felels. A g y e r m e k szletsekor tiszta l a p p a l " indul, s hogy m i l y e n n vlik, az csak s kizrlag a krnyezettl fgg (tabula r a s a " ) . L n y e g b e n ez a szociolgiai szemllet j e l e n i k m e g az t v e n e s vek p e d a g g i j b a n , a m i k o r a nevels m i n d e n h a t s g t felttelezve pl. a m i n d e n o l d a l a n fejlett s z e m l y i s g " kialaktsa a cl. W. Stern konvergencia-elmletben az rkls s k r n y e z e t e g y t t e s hatst fogalmaz N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m h e n kvli) fejldshez, h a n e m a z intrauterin ( m h e n belli) fejldshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimlis krnyezet, a n e m tl ers s n e m tl g y e n g e in gerek, i m p u l z u s o k j e l e n l t e . A fejlds soha nes vonal, afejldsben. mintha netlen". nem jelent egy egysges, minden kpessgre egyformn kiterjed, egye tretlen fejldsmenetet. Flavell gy A g y e r m e k egsz fejldse a k l n b z fejldsi t meg: ...gy kell elkpzelnnk a gy gyermekfejldst, lehetsges, - egyes terleteken lemarad a fejlds, - egyes struktrk kztt n e m alakul ki kapcsolat, - egyes terleteken a kapcsolat labilis m a r a d , - egyes terleteken a kapcsolat hibsan j n ltre.

vonalakbl (sok s z l b l ) s s z e t e v d hl, s e z e k integrcija hoz ltre egy j minsget fogalmazta fejldsi (Flavell, tvonalakbl 1982) sokflekppen sszetett hl lenne. teht

za m e g . Az rkls s krnyezet befolysol hatsnak mrtkrl pontosabb informcit az i k e r k u t a t s o k szolgltattak (Galton, Gessel, Gartner, N e w m a n n ) . Egypetj (EJ) s ktpetj ( K J ) ikrek k v e t vizsglatval megllapthattk, hogy EJ e s e t b e n 0,8, KJ e s e t b e n 0,6, testvrek e s e t b e n 0,53 az egybeess. Az egypetj ikrek e s e t b e n is kiss eltren alakul a szemlyisg. D n t a m i k r o k r n y e z e t hatsa, a fejld e g y e d konkrt s z e m l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n s g e , a kzvetlenl r hat k r n y e z e t i t n y e z k j e l l e m z i . A k i l e n c v e n e s vek fejldsllektani kutatsainak ( M c C a l l , P a p o u s e k , B o w e r ) e r e d m nyeknt b i z o n y o s h a n g s l y e l t o l d s tapasztalhat az rklds irnyba. Az jszlttekre irnyul vizsglatok megllaptottk, hogy a gyermek humn specifikus prediszpozcikkar szletik: az e m b e r i k r n y e z e t r e , az abbl j v i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogko n y a b b , fokozott r z k e n y s g g e l reagl. Ez az adottsg b e n n e van a genetikai programj b a n , s s z l e t s e pillanattl k i e m e l t szerepet j t s z i k a fejldsben. E b b e b e l e r t e n d a bio-szocilis s z t n k s z t e t s is, a fggsgre trekvs, a valakihez k a p c s o l d s lehets ge s s z t n z s e . Ez teszi kpess a fejld egyedet a szocializcira. F o n t o s m e g l l a p t s a e z e k n e k a kutatsoknak, hogy az let korai s z a k a s z b a n (jszltt csecsem) tikailag mazsa. az idegrendszeri folyamatokban program trtn vltozs megy (bels rsi folyamat) a gene meghatrozott Az p irnytsval optimlis vgbe. csakis kell sajtos specilis kr

hogy a sok e g y m s t l fggetlenl alakul tnyez miatt a g y e r m e k rtelmi fejldse egye A fejlds irnyvonalba p p g y beletartoznak az egyes funkcik b e r s h e z s z k s g e s n. rsi (inkubcis) szakaszok, mint az egy adott fejldsi szinten viszonylag hossz ide ig tart g y a k o r l szakaszok, v a l a m i n t az tmeneti visszaessek. A fejldsllektani kuta tsok olyan letkori sz.akasz.ok m e g l t t mutattk cikfejldse a legintenzvebb. ki, amelyekben az egyes pszichikus funk Ha megfelel m e n n y i s g s m i n s g inger ri az ideg Ezek n. szenzitv (rzkeny) fzisok vagy szakaszok, a m e

rendszert, a k k o r a k l n b z kpessgek fejldsben - ms-ms i d p o n t b a n - ugrsszer vltozsok figyelhetk m e g . lyekben a g y e r m e k k l n s e n r z k e n y e g y e s k l s h a t s o k r a , a fejlesztsre. (Flavell, 1982) Ezeket az r z k e n y p e r i d u s o k a t klns fogkonysg j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkci (pl. p e r c e p c i , m o z g s , beszd stb.) fejlesztse szempontjbl. N e m szabad s z e m ell tvesztennk e fogkonysg tmeneti jellegt! Az egyes funkcik szenzitv p e r i d u s ban e l m a r a d t fejlesztse a ksbbiekben ugyan b e h o z h a t , de taln s o h a s e m lesz ugyan olyan m i n s g , m i n t ha az adott r z k e n y korban fejldtt volna. A kognitv fejldsben jobban n y o m o n kvethetk a szenzitv szakaszok, mint az rzel mi vagy a szocilis fejldsben. Az egyes peridusok e g y m s b a folyhatnak, de az e g y e s idszakok vezet funkcii m e g h a t r o z h a t a k . sszegzsknt teht megfogalmazhatjuk, hogy a krnyezeti t n y e z k szerepe, a befo lysols j e l e n t s g e n e m c s k k e n , d e csak b i z o n y o s k r i t r i u m o k m e g l t e mellett lehet ha tkony. Ezek a kritriumok (Flavell koncepcija szerint): - ismerni kell a n o r m l fejlds jellemzit, - a szenzitv s z a k a s z o k megltt (adott funkcik intenzv fejldse, fokozott r z k e n y sg a k r n y e z e t i h a t s o k r a ) ;

De n e m c s k k e n t i a krnyezeti hatsok j e l e n t s g t a tovbbi sszefggsek megfogal genetikai program kibontakozsa Pontosan ez nyezeti felttelek biztostsa mellett megy vgbe. A krnyezeti felltelek illesztse az. ismerni a fejldsi fzisok lnyege. Ezt a hazai

j e l l e m z i t , h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s t s u k a z p p e n s z k s g e s k r n y e z e t i feltteleket. rsi folyamathoz, a fejleszts k u t a t s o k is altmasztjk ( K a t o n a F e r e n c , 1999; C s p Valria, 2 0 0 0 ) a korai rehabilit cival.
12

13

- a d o m i n n s k p e s s g s t r u k t r k k i a l a k u l s t , m e g s z i l r d u l s t c s a k az. letkorhoz adekvt tevkenysgi fonnk c l t u d a t o s a n roltatsval - rhetjk el. Flavell k o n c e p c i j a alapjn krvonalazhatjuk a fejleszts k l n b z formit is. Prevencinak t e k i n t h e t a szenzitv p e r i d u s b a n a l k a l m a z o t t t m a s z n y j t s , az p p e n fejld p s z i c h i k u s struktrk, a d o m i n n s s t r u k t r k " k i b o n t a k o z s t s b e g y a k o r l s t biztost k r n y e z e t i h a t s . (A szocilis s trgyi felttelek meglte.) Korrekci: a fejldsi vben b e k v e t k e z e t t m e g a k a d s , l e m a r a d s r e n d e z s r e irnyul beavatkozs. A korrekcis fejleszts fontos felttelei: megllaptsa. b) K o m p l e x rhatssal az o n t o g e n e t i k u s fejlds fzisainak ( r e p r e z e n t c i s szintjeinek) bejratsa, jratanulsa. A k o r r e k c i s fejleszts m e g t e r v e z s n e k az e l a k a d s szintjig kell v i s s z a m e n n i , s az a z o k h o z a d e k v t eljrsokkal kell k i m o z d t a n i a g y e r m e k e t . Az o p t i m l i s fejldshez, a krnyezeti rhats t u d a t o s a l k a l m a z s a - fejleszts - szk sges. A korai fejleszts m e g k e r l h e t e t l e n . tervezett foglalkoztatsval azok gyako

- M i l y e n fejldsi sajtossgokat m u t a t n a k e z e k a funkcik - struktrk - 3 - 6 s 6 - 1 0 v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m l fejldsi j e l l e m z k b i r t o k b a n lehetsges b r m i n e m el trs m e g l l a p t s a . - M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljrsokkal lehet szrni ezeket a fejlettsgi m u t a t k a t , s me lyik letkori szakasztl k e z d d e n ? - Lehetsges-e egy p r e v e n c i s befolysols az iskolskort m e g e l z e n s m i l y e n e s z k zkkel? - Milyen l e h e t s g e k a d d n a k az iskolskori k o r r e k c i r a a p e d a g g u s s z m r a ? Vizsglatunk els s z a k a s z b a n kzvetlen c l u n k az volt, h o g y feltrjuk a z o k a t a pszichi kus funkcikat, a m e l y e k hipotziseink szerint m e g h a t r o z z k az a l a p k u l t r t e c h n i k k elsa jttshoz s z k s g e s tanulsi kpessgeket. Egy budapesti laktelepi v o d a iskolba m e n n a g y c s o p o r t j b a n k o m p l e x p s z i c h o l g i a i szrst v g e z t n k 5 - 6 v e s g y e r m e k e k n l . A l k a l m a z o t t m d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt, B e n d e r - B - T e s z t , Frostig-Teszt, Diszlexia P r o g n o s z t i k a - T e s z t s G o o d e n o u g h t - e m b e r r a j z . E z t kiegsztette az a n y k t l felvett a n a m n z i s s az v n k ltal v g z e t t m e g f i g y e l s , a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapjn trtnt. Az v o d b a n szrt g y e r m e k e k e t k v e t t k az als tagozat ngy vn t folyamatos peda ggiai megfigyelssel s flvenknti teljestmnyelemzssel az rs-olvass s s z m o l s terletn. alapjn jttshoz A tnyleges le iskolai az.okat Ezek bevls - a tantervi funkcikat, kvetelmnyeknek j amelyek s az a szinten megfelels hatroltuk a pszichikus alapkultrtechnikk perceptuo-motoros elsa struk

a) Az oki h t t e r e t feltr d i a g n o s z t i k a , a l e m a r a d s h e l y n e k s m r t k n e k k o n k r t

szksgesek.

mindenekeltt

a percepcis

trkban k e r e s e n d k . E g y b e n m d nylott a z o k n a k a s z r e l j r s o k n a k a l e h a t r o l s r a II. PREVENCIS FEJLESZTS A TANULSI ZAVAROK MEGELZSRE T a n u l m n y u n k b a n a z o k a t az elmleti sszefggseket s gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k z r e , a m e l y e k e t kzel msfl v t i z e d e s feltr s fejleszt ksrleteink e r e d m n y e k n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . K u t a t s u n k a t aktulis t r s a d a l m i p r o b l m a s z t n z t e , mivel ha z n k b a n ma is vrl kzdk keznek, csoportjba vre n a tanulsi zavarral kzd tanulk s z m a . a gyermekeket norml Mindezek soroljuk, ellenre akik p rtelmi vez.etbe sorolhat, esetenknt Tanulsi zavarral rendel r kiemelked, azokat kpessgkkel Elsknt emlthetjk a finom m e g k l n b z t e t s r e k p e s vizulis szlels, (vizulis diszk riminci) albbi terleteit: - alak-, forma, m r e t felismerse (szlelsi k o n s t a n c i k ) , - a Gestalt lts, - az a l a k - h t t r m e g k l n b z t e t s n e k k p e s s g e , - a helyes tri irnyok felismerse, - a s o r b a r e n d e z s s szekventls kpessge. Az indultunk ki, gy az albbi krd auditv szlels (auditv diszkriminci) terletn is, a m e l y e k jelents p r o g n o s z t i k a i rtket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjre vonat kozan. Az iskolai a l k a l m a s s g o t biztost pszichs fejlettsg szintje az albbi funkcik zavar talan m k d s t kvnja m e g :

intelligenciahnyadosuk nincs.

zkszervi fogyatkossguk

nehzsggel

kzdenek

az rs-olva

ss s s z m o l s technikjnak elsajttsban. A n e m z e t k z i s z a k i r o d a l o m fknt a m r kialakult s az iskolai teljestmnyben is m e g m u t a t k o z t a n u l s i z a v a r o k k a l foglalkozik, a p a t o l g i s t n e t e k b l k i i n d u l v a , keresi a m e g o l d s lehetsgeit iskolskorak k r b e n . Feltr vizsglatunkban nevelsllektani szemlletbl

- a h a s o n l h a n g z k kztt az a z o n o s a k s eltrek m e g k l n b z t e t s e , - adott h a n g z k k i e m e l s e , - a h a n g z k s o r b a r e n d e z s n e k s s z e k v e n t l s n a k k p e s s g e . Felttlenl s z k s g e s , a ltsi s hallsi szlelsi funkcik sszerendezett, fordthat, egymsba t legyen a

sekre kellett vlaszt keresni: - M e l y p s z i c h i k u s funkcik - struktrk - h a t r o z z k m e g e l s s o r b a n az a l a p k u l t r t e c h n i k k ( r s - o l v a s s - s z m o l s ) m e g f e l e l szint elsajttst, vagyis az g y n e v e zett tanulsi k p e s s g e k e t ?

integrlt mkdse a h h o z , h o g y az o l v a s s e l s a j t t s r a a l k a l m a s

14

15

gyermek.

Az

rstanulsnl

a felsoroltak

mellett

elengedhetetlen

a finommotoros

koordi
\

olvass, rs beszd jel III. ; II. I. vizulis auditv kinesztzis taktilis 1 modalits-specifikus feldolgozsi szint szerilis szint intermodlis

nlt mozgs, a szem-kz s s z e r e n d e z e t t m k d s e , v a l a m i n t a ltott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g s o s cselekvsre fordtsi k p e s s g e . D n t a z integrcis folyamat m k d s e . Ayres k o n c e p c i j a szerint az integrci egy v a g y t b b funkci (folyamat) interakcija, k o o r d i n c i j a az agyban az egyenslyi llapot m e g t a r t s a r d e k b e n . A fejldsben ir nya: az ltalnos s z e n z o r o s stimulcitl a specifikushoz, a kregalatti struktrktl a m a g a s a b b szintek fel halad. S z e r v e z d s e - h o r i z o n t l i s : kt agyflteke, a t h a l a m u s kt oldala, agytrzs s gerincvel, - vertiklis: agykreg, bazlis ganglion, d i e n c e p h a l o n , kisagy, agytrzs, gerincvel. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k l n b z s z e n z o r o s forrsokbl s z r m a z i n f o r m c i k a t e g y l t a l n o s integrcis struktrra irnytjk. Az i n t e g r c i aktv folyamat, a s z e n z o r o s ingerls s a n o r m l i s agyi aktivits e r e d m n y e , a szenzoros h o m e o s z t z i s h o z (egyensly h o z ) a flsleges, r e d u n d n s ingerek e l n y o m s a , legtlsa is hozztartozik. Az integrci f o l y a m a t b a n a l a p v e t szerepe van a m o z g s n a k , m i n d e n e k e l t t a nagy s testkzeli m o z g s o k segtik e l . Affolter (s m u n k a t r s a i ) az szlelsi folyamatok fejldsben kt fontos szakaszt k lnbztet meg: A) az rzkelsspecifikus (modalitsspecifikus, intramodlis) szakaszt s B) a s z u p r a m o d l i s szakaszt, ami kt alszakaszbl ll: az i n t e r m o d l i s s szerilis integ rci szakaszbl. A kt s z a k a s z e g y m s r a p l , s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k v e t k e z fejldsi p e r i d u s a g y e r m e k fejldsben, ha a vltshoz kell s z m smval rendelkezik az adott szinten. A specilis fejldsi f o l y a m a t o k e g s z l e t n k n t vgigksrnek. A) Az intramodlis szint

i_

Az iskolai a l k a l m a s s g o t m e g h a t r o z pszichs fejlettsg ezen integrcis f o l y a m a t o k za vartalan lefolysn mlik. 6-7 ves korra kialakul-e az n. totlis rzkel appartus gyer m e k e i n k n l ? E l l e n k e z e s e t b e n a funkcik e g y e n e t l e n m k d s e tanulsi zavart o k o z az iskolban. K o r b b i d i a g n o s z t i k a i szreljrsok kialaktst c l z v i z s g l a t a i n k e r e d m n y e i azt mutattk, hogy bizonyos tpus tanulsi zavarok okai a p e r c e p t u o - m o t o r o s funkcik fejlet lensgben, illetve e z e k n e k a funkciknak a diszparitsban, integrcis zavarban kere sendk (P. Balogh, 1985. a/b; P. Balogh, J. Ksa, 1986). A tanulsi zavarokkal k z d g y e r m e k e k t e l j e s t m n y j e l l e m z i : a) K u s z a rs, b i z o n y t a l a n vonalvezets, a b e t k n a g y s g n a k e g y e n e t l e n s g e i , a m e l y a v i z u o - m o t o r o s k o o r d i n c i , a szem-kz, koordinci, h o z h a t sszefggsbe. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlensggel

A g y e r m e k n e k az a kialakul kpessge, hogy reagl az egyes ingerekre, szreveszi azo kat, figyel rjuk, s z e m v e l elidzik rajtuk. E l s z r a taktilis-kinesztetikus rzkelsi terleten B) Szupramodlis 1. Intermodlis szintek szakasz bell sajtt el rendezsi smkat.

b) Az e g y e s b e t k , vagy s z a v a k felismersi n e h z s g e i , a m e l y e k a Gestalt-lts, az alakszervezsi folyamat fejletlensgbl addhatnak. c) Az o l v a s s s rs olyan tpus zavarai m g t t , a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a mr ismert, m e g t a n u l t betket, szavakat, ha a z o k m s n a g y s g a k , vagy s z n e k - az alaks formallandsg fejletlensgt ttelezhetjk fel. d) Az o l v a s s n l r e n d k v l g y a k o r i n a k b i z o n y u l , de az rott s z v e g b e n is s o k s z o r el fordul olyan tpus hibk, mint a betk, sztagok felcserlse, olvasstartsa, a trszle ls h i n y o s s g b l , a trbeli sszefggsek felfogsi nehzsgeibl, az informcik trbe li e l r e n d e z s n e k fejletlen szintjbl fakadnak. SzerialitsbaW h i n y o s s g o k . e) A d-b, d-p b e t k gyakori sszetvesztse, a vzszintes-fggleges irny felcserlse, betk, s z m o k fordtott rsa, olyan s z a v a k felcserlse, a m e l y e k n e k visszafel olvasva, vagy rva is van r t e l m k (pk-kp stb.), az irnytvesztssel, a tri irnyok megtlsi ne hzsgeivel, a szokatlan preferencikkal van sszefggsben.

M i u t n a g y e r m e k sok-sok rzkspecifikus tapasztalattal s az abbl a d d r e n d e z s i s m k k a l r e n d e l k e z i k , h a m a r rjn, hogy az a trgy, amit fog, a n n a k hangja is van, ers sznei, r d e k e s tapintsa. K p e s sszektni a k l n b z rzkelsi m o d a l i t s o k a t . A nor m l i s fejldsi f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l s z r a t a k t i l i s - k i n e s z t e t i k u s r z k e l s t az a k u s z t i k u s o k k a l kti ssze, majd k s b b a vizulisokkal. L t r e j n n e k az i n t e r m o d a l i t s s m k , kialaktva az egyes rzkelsi terletek egyre b v l integrcijt, koopercijt. 2. Szerilis szakasz Az e g y m s t k v e t a z o n o s vagy k l n b z modalits ingerek tri-idi sszekapcsol st j e l e n t i . Alapjt adja ez az integrci a beszdelsajttsnak, az rs s olvass k p e s s g megszerzsnek.
16

A fenti s s z e f g g s e k e t figyelembe vve, a szreljrsul hasznlt testek e r e d m n y e i t te kintve m a g a s a z o k elrejelz rtke.

17

T a n u l s i z a v a r r a utalnak az albbiak: a) A Bender-tesztben nyjtott alacsony teljestmny, ezen bell e l s d l e g e s e n a g e o m e t rikus b r k szgeinek a l a c s o n y reprodukcis sznvonala, az orientciban m u t a t o t t gyen ge eredmnv. b) A Frostig tesz.t II. s V. szubtesztjben m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s t m n y , az tlagtl (kontroll csoport) eltr tri irny preferencia. kapott - eredmnyeket tekintve vizsgltuk egy orszgos a teljestmny minta ingadoz. az c) Adataink alapjn prediktv rtknek tekinthetjk azt is, ha a korai szrs alkalmval re gisztrlt - a klnbz tesztekben Iskols gyermekeink

Az zst,

letkori hiszen

vezetek

eredmnyei

alapjn

meg

kell

krdjeleznnk

vesek

beiskol a leggyen

minden mrt terleten

az ppen betlttt hatvesek teljestmnyei

gbbek. Igaz, a r u g a l m a s b e i s k o l z s lehetv teszi az letkortl fggetlen, a p s z i c h s al k a l m a s s g alapjn t r t n b e i s k o l z s t , de ez j e l e n l e g c s a k az r t e l m i s g i s z l k n l ta p a s z t a l h a t . A z o k n l a g y e r m e k e k n l , ahol taln p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r l i s httr k v e t k e z m n y e k n t j t t ltre az a l a p k u l t u r t e c h n i k k elsajttst b i z t o s t pszichi kus funkcik e g y e n e t l e n fejldse, d n t t b b s g b e n az letkor a beiskolzs alapja. let kori homogenits egybknt sem biztosthat, hiszen az. s els osztlyokban igen egytt tallhat az p p e n betlttt 6 ves, a 7-7,6 ves, s m g 8 ves g y e r m e k is. Ezek szomatikus s pszichs fejlettsge rendkvl eltr, n e h z feladatot r az el s osztlyok p e d a g g u s a i r a . Szrtesztjeink ltalnoss vlsval v a l b a n a p s z i c h s fej lettsg t e k i n t e t b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerlhetne egy osztlyba, s az ezen bell is szksges differencils k e v e s e b b g y e r m e k e t r i n t e n e . Az a tny, h o g y minden ltalunk alkalmazott tesztben a 6,7-7 ves, kor az optimlis idpont az iskolakezdsre. vagy a 7 vesek let kori csoportja adta a teljestmny m a x i m u m o t arra e n g e d kvetkeztetni, h o g y a 7 ves let Clszer volna e n n e k az ltalnos b e v e z e t s e , s inkbb azok a s z o m a t i k u s n s p s z i c h s e n rettnek t n 6 v e s e k kerljenek k t e l e z szrsre, a k i k n l a k o r b b i i s k o l a k e z d s p r o b l m a m e n t e s n e k m o n d h a t . M i n d e z e k b l nyilvnvalv vlt a korai fejleszts s z k s g e s s g e s e g y b e n e n n e k l e h e t s g e is.

pszichs fejlettsgt

szrsvel

1987-88-as t a n v b e n , a m i k o r is 56 els osztlyt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m r t n k fel. M i n t n k ban alcsoportokat kpeztnk: - lakhely szerint: fvrosi, nagyvrosi, vrosi, falusi g y e r m e k e k csoportja, - i s k o l a t p u s szerint: laktelepi, h a g y o m n y o s i s k o l a k r n y e z e t , - letkori v e z e t e k szerint: a) 6-6,5 vesek, b) 6,6-7 vesek, c) 7,1-7,6 vesek, d) 7,7-8 vesek. Alkalmazott mdsz.ereink: A c s o p o r t o s szrs rszben p e d a g g i a i , r s z b e n pszicholgiai m d s z e r e k k e l trtnt. A) P e d a g g u s b e v o n s v a l : 1. o s z t l y t e r m i megfigyels m e g a d o t t s z e m p o n t o k segtsgvel, 2. r s - s z m t a n fzetek e l e m z s e , a tpusos h i b k r a k o n c e n t r l v a . B) P s z i c h o l g i a i s z r s : 1. figyelem vizsglat, 2. a tri p o z c i s z l e l s n e k vizsglata Edtfeldt-teszttel. Eredmnyeink pszichs tkrben mdyennek talltuk a mrt els osztlyosok iskolai alkalmassgit,

1. A KORAI (PREVENTV) FEJLESZTS LEHETSGEI S EREDMNYEI A tanulsi z a v a r o k h t t e r b e n ll pszichikus funkcik lehatrolsval k r v o n a l a z h a t v vltak a fejleszts clpontjai. Az 1985/86-os tanvben beindtott vodai ksrletnk a l a p v e t clja o l y a n fejleszt el jrsok kialaktsa s ksrleti k i p r b l s a volt, a m e l y h a t k o n y e s z k z e lehetett a poten cilis tanulsi z a v a r o k korai m e g e l z s n e k . Fejleszt k s r l e t n k a l a p e s z m j e a prevenci, azzal a trekvssel, h o g y adott v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k n l o p t i m l i s feltteleket biztostsunk a tanulsi k p e s s g e t be folysol p s z i c h i k u s funkcik fejldshez. Az vodai p r o g r a m keretein bell keressk a korosztly d o m i n n s kpessgstruktrj nak clzott fejlesztsre a l k a l m a s tartalmi s m d s z e r t a n i l e h e t s g e k e t .

fejlettsgt? h o g y a b e i s k o l z o t t elssk 16,5%-a tri percepci fejlettsgt mr tesztben

Az a tny,

a 4-5 vesekre jellemz teljestmnyt nyjtottak, n m a g r t beszl. Pl. a forma-mret-rsz egsz-trirny m e g t l s t i g n y l Edtfeldt-tesztben az 5 k p e s brbl egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulk. Ez az egyetlen p r o b l m a is elg a h h o z , h o g y a k a d l y o z o t t legyen ezek nl a g y e r e k e k n l az olvass s az rs elsajttsa. A t r i r n y o k p o n t o s felismersre m r v o d s korban is m e g t a n t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m s z e t e s e b b m d o n , m o z g s o s j t k o s t e v k e n y s g e k segtsgvel. E n n e k tovbbi fejlesztse, a m e g l e v k p e s s g e k er stse az iskola els kt v b e n e l e n g e d h e t e t l e n . rsze, kb. 10-15% a kell pszichikai alkalmassg Egyrtelm, be hogy a gyermekek jelents az iskolba. nlkl kerl -

A) A

fejleszts

elmleti

krdsei

A fejleszts elmleti k o n c e p c i j n a k kialaktsban i r n y a d volt s z m u n k a kognitv struktra kialakulsrl s aperceptulis s o n t o g e n e t i k u s fejldsmenetrl ontogenetikus letkori

ra: vallott korsze

r fejldsllektan! n z e t e k s ksrleti eredmnyek, perceptuo-motoros funkcik rtelmi fejldsnek fejldsnek fzisjellemzi, a fejlesztend korosztly specifikumai.

18

19

1. K o n c e p c i n k elmleti httert Piaget mveleti-llektana, Bruner nzetei a reprezent cis-szintek fejldsrl, Flavell h l e l m l e t e , a szenzitv szakaszok s a d o m i n n s kpes sgstruktrk ltt b i z o n y t fejldslleklani kutatsok kpezik. Piaget -az mveleti-llektani rtelmi mveletek koncepcijban forrst a alapvet szmunkra: elvgzett motoros mveletekben jelli

galmi szintje mellett a beszdmotoros t e v k e n y s g m i n t meditor kzvett, segt a bep lsben, a j e l e n s g e k fogalmiv vlsban. A nyelvi kzvetts a kognitv fejlesztsben nl klzhetetlen. Bruner szerint a fejleszts szempontjbl lnyeges a reprezentci klnbz formi s a nyelvi jelents kztti konfliktus. S o n s r o e m tanulsos ksrletei (1966) is igazoljk a k

tnylegesen

lnbz r e p r e z e n t c i s m d o k kztti konfliktus tanulst segt hatst. E z e k szerint pl. az ikonikus r e p r e z e n t c i szintjn a z o k a tanulsi formk a legfejlesztbb hatsak, a m e lyek egyidejleg a d n a k a l k a l m a t az enaktv s szimbolikus formkra, s e n n e k a kt repre zentcis f o r m n a k a kpi - ikonikus - szinttel val tkztetse tkletesti, p o n t o s a b b te szi a kpzeti s m t . Piaget rtelmezsben a fejlds a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten ltrejtt viszonyla gos egyensly felbomlsa, a struktra jraszervezdse, egyensly egy m a g a s a b b szinten. Ugyanakkor ban nem azt is hangslyozza, el az. hogy egy-egy struktra kidolgozsnak idszakasz szerepe sem. fej hanyagolhat egyensly megszilrdulst elsegt hatsok

meg, -a kognitv trkp - n i n d t o t t a m o z g s o s tapasztalatok s a z o k e r e d m n y e k n t ltre j t t k r n y e z e t i vltozs kztti sszefggs felismerse az els rtelmi mvelet okokozati mt, - nem sszefggsek felismerse fejlesztsn mellkes a kauzalits a is motoros eredet, alaktjuk a lests -a m o z g s br a l e g n a g y o b b transzferhatssal, keresztljutunk k r l m n y az sem, mozgson keresztl

trirnyok

kialaktshoz;

hogy a mozgs a gyermek legtermszetesebb let-

megnyilvnulsa, teht l e g t e r m s z e t e s e b b m d o n ezen keresztl fejleszthet. Bruner rtelmezsben a emelnnk: - az iskolra v a l felkszts r d e k b e n e l s k n t a z o k a t a k s z s g e k e t kell n a g y o b b m r t k b e n fejleszteni, a m e l y e k e t a krnyezettel val rintkezs s a m a n i p u l c i , va lamint az szlels, a kpzelet s a szimbolikus r e p r e z e n t c i m a g u k b a n foglalnak, - ezeket a kszsgeket valamilyen formban m i n d e n letkor g y e r m e k n e k m e g lehet ta ntani. Brunert m a g a a tanuls folyamata izgatta, az, hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az informci kat: m e g t a r t v a , szelektlva s talaktva azokat. B r u n e r szerint a m e g i s m e r s lnyege a reprezentci s az integrci. Az rtelmi fejl ds lnyegt e n n e k a kt k o m p e t e n c i a formnak a fejldsben ltja. A reprezentci-le kpezs kpessg arra, hogy a krnyezet ismtld szablyossgait felismerjk, beptsk. Az integrci k p e s s g arra, h o g y tlhaladjunk azon ami a pillanatnyi, hogy e g y r e fejlet tebb m d o n kapcsoljuk h o z z a m l t a t a j e l e n h e z s a j v h z . B r u n e r szerint a kognitv fejlds h r o m r e p r e z e n t c i s forma fejldse: Enaktv - cselekvses reprezentci m o z g s b a n , gs s a vizulis m e z k a p c s o l a t b a hozst jelenti. Ikonikus - kpi reprezentci szintjrl a k k o r beszlhetnk, a m i k o r a g y e r m e k m r k pes a m a n u l i s t e v k e n y s g t egy kpzettel, vagy tri smval helyettesteni. A kpzetek a trgyak helyett, mint ahogy a kp az brzolt trgy helyett szerepel a g y e r m e k s z m r a . Ez a r e p r e z e n t c i s forma n e m m e g y tl azon, ami b e n n e perceptulisan / s z l e l s e s for m b a n adott. A szimbolikus reprezentci mr e l v o n a t k o z t a t a cselekvstl s a kpitl. A fejlds sorn a l e g k s b b k i a l a k u l r e p r e z e n t c i s forma s a l e g r u g a l m a s a b b . A s z i m b l u m n a k lazbb a k a p c s o l a t a a szimbolizlt dologgal, mint a k p z e t n e k . Clszer m e g k l n b z t e t ni ezen a r e p r e z e n t c i s szinten a nyelv - m i n t j e l e n t s h o r d o z - szerept. Altalnos s foenaklv, ikonikus, szimbolikus forma. meg, a moz tevkenysgben jelenik kognitv fejlds lnyege a reprezentci hrom formjnak s

azok integrcijnak kifejldse. Az ltala levont tanulsgokbl az albbiakat clszer ki

2. A perceptulis funkcik fejldsben lnyeges szerepet jtszik a m o t o r o s

kszsgek

lettsgi szintje, a p e r c e p c i s fejlds elfelttele a fogalmi g o n d o l k o d s kialakulsnak. Ebbl k v e t k e z e n a t a n u l s h o z szksges fogalmi szint kialaktshoz s m e g e r s t s hez, illetleg a v r h a t tanulsi zavarok m e g e l z s h e z els lpsknt a m o t o r o s s per c e p c i s k s z s g e k e t kell fejleszteni. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l d s m e n e t t s fzisspecifikumait, jai, amelyek is fejldse kedvezen hatsa azt is megfogalmazhatjuk, kapnak Pl. azltal, a motorium a hogy hogy s vannak a fejldsnek olyan slypont clzott fejlesztskkel a testsma A tbb terlet ta fejlesztse ltalnos Ismere kitntetett szerepet

befolysolhat.

transzfer

m e l l e t t kzvetlen

alaktja

tri percepcinak.

sztereognosztikus

pasztalatok g a z d a g t s v a l

hatst g y a k o r o l u n k a vizulis percepcik fejldsre.

tes a b e s z d m o t o r o s funkcik m e d i c i s szerepe a g o n d o l k o d s fejldsben, ezrt a be szdfejleszts a legkorbbi fejldsi szakasztl szksgesnek ltszik.

Az

szlelsi funkcik fejldsi jellemzi

3-6

ves

korosztlynl

A s z e n z o m o t o r o s fejldsi szakaszban kiemelt szerepe van a tapintsnak, hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d n t szerepet k a p a z rints. Piaget s I n h e l d e r n y o m n k r v o n a l a z hatjuk a t a p i n t s o s - s z t e r e o g n o s z t i k u s - szlels j e l l e m z i t s fejldst. A 3 - 4 v e s e k ismers trgyak a z o n o s t s r a m r kpesek, de ez az explralas m g n a g y o n globlis s igen passzv. A 4 - 5 vesek az e g y e n e s s grbe vonal trgyak m e g k l n b z t e t s r e k pesek tapints ltal, s k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i m i n s g i j e l l e m z i t ( n y i t o t t vagy zrt, rsz vagy e g s z ) . 6 ves kortl m d s z e r e s e n prbljk v g i g t a p o g a t n i a kln b z f o r m k a t s n a g y b i z t o n s g g a l m e g tudjk klnbztetni azokat. A vizulis diszkriminci fejldsre a szinkretizmus j e l l e m z az vodsoknl. Az alaklts - Gestalt - alakulsban a 3-4 veseknl t b b s g b e n a globlis felfogs az u r a l k o d , a s t r u k t u r l a t l a n e g s z m e g r a g a d s a d o m i n l . A 4 - 5 v e s e k alakfelfogsa

20

21

analitikus, az e g y e s rszeket m r felismerik, az egsszel val sszefggs nlkl. A rszegsz strukturlt felfogsa 6-7 ves korra alakul ki. Az szlelsi konstancik (forma-mret-fellet-szn) llandsgok felismersben az v o d s k o r k e z d e t n az e g y s z e m p o n t s g d o m i n l . A fzis vgre egyre tbb trgyat tud nak c s o p o r t o s t a n i , kategorizlni nagysg, szn s forma szerint egyidejleg. A trszlels kialakulsa, a tri irnyok lekpezse (idegrendszeri tkrzse) alapvet en a m o z g s f e j l d s m i l y e n s g t l s a t e s t s m a t u d a t o s s g n a k , d i f f e r e n c i l d s n a k f g g v n y e k n t m e g y vgbe. A trszlels fejldsben az 5-7 v e s s z a k a s z az intenzv szenzitv p e r i d u s s n a g y o n szoros kapcsolatban van a verblis tudatostssal. 3. A 3-6 ves korosztly rtelmi fejldsnek fejldse s alapvet sajtossga a perceptulis s perez a

- a f i n o m - m o t o r i k a fejlesztse, m i n t az r m o z g s h o z s z k s g e s differencilt s koor dinlt i z o m m k d s , szem-kz koordincijnak kialaktsn keresztl. b) Fontos a mozgs szerepe a testsma kialaktsban:

- a testrszek differencilt m e g i s m e r s e , a testrszekkel vgzett m o z g s o k o n keresztl, - a test a l a p k o o r d i n t i n a k - fggleges-vzszintes, ells-htuls -, z n i n a k kialak tsa s tudatostsa az erre irnyul m o z g s o s feladatok g y a k o r l s v a l ; - a z oldalisg - lateralits alaktsa, az egyensly, a fggleges k z p v o n a l e g y e n s lynak az elsajttsa m o z g s kzvettsvel, specilis m o z g s o s feladatok gyakorol tatsval.

ceptuomotoros funkcik

intenzv

integrcija.

E funkcik fejlesztsnek

c) Hatkony

eszkze

mozgs

percepci fejlesztsnek

is:

szenzitv peridusa. Az rtelmi fejlds e szakaszra m r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin ten ltrejtt s m a r e n d s z e r bels reprezentcija. Mg az enaktv szakaszban a mltbeli ese m n y e k r e p r e z e n t c i j n a k mdja m o t o r o s reakcik rvn valsul meg, az ikonikus rep r e z e n t c i szintjn mr kpes a gyerek m o t o r i k u s t e v k e n y s g e t egy kpzettel, vagy tri s m v a l helyettesteni. Az ikonikus r e p r e z e n t c i n e m m e g y tl a z o n ami p e r c e p t u l i s a n a d o t t . " ( B r u n e r . 1973, 3 2 8 . 0 . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a krnyezettel val kzvetlen kap csolat rvn a s m a helyessge, vagy hibs volta azonnal kitnik s s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t . A z ikonikus r e p r e z e n t c i szintjn a l a p v e t p r o b l m a , hogy n e m adott a k z v e t l e n igazolsi vagy cfolsi lehetsg a gyerek s z m r a . Ebbl kvetkezik, hogy a 3-6 vesek valsg m e g i s m e r s e n a g y m r t k b e n szubjektv, r z e l m e k ltal befo lysolt. K r n y e z e t k objektv felfogst torztjk a m e g l v kpzeti smk, torz asszimi lcis folyamat rvn a gyerekek m e g l v s m i k h o z idomtjk a valsgot s kevsb za varja ket, ha az a m e g i s m e r s n e m valsgh. Eperidus rtelmi fejlesztsben az a kzvetlen cl, hogy a torztsok kikszblsvel optimalizljuk a fejldst: az ikonikus szint r e p r e z e n t c i s s m i n a k helyessgt azltal

- e z t szolglja a k l n b z formk, mretek m o t o r o s alaktsa, b e m o z g s a ; - a tr m o t o r o s explorlsa: a l a p v e t tri irnyok m e g i s m e r s e sajt testhez viszony tottan, k l n b z testrszekkel vgzett m o z g s o k kzvettsvel. d) A mozgs mint a keresztmodalitsokat erst eszkz:

- a halott (auditv), a b e m u t a t o t t (vizulis) mintk m o t o r o s visszaadsa a m o z g s o s fel adatok e l v g z s e sorn; - a vizulis m i n t k m o z g s o s r e p r o d u k l s a , b e m o z g s a . e) Ezen feladatok elvgzse sorn az auditv, vizulis es verblis rvid memria fejlesztse. f) A m o z g s - t e s t s m a s p e r c e p c i fejlesztst szolgl mozgsos tevkenysg lland k srje a verblis tudatosts, a m e l y : - a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t c i s z i n t h e z kzelti a kpzeti smt, - biztostja, h o g y a g y e r m e k szkszletbe a m o z g s - t e s t s m a s p e r c e p c i v a l k a p c s o latos kifejezsek bepljenek.

biztosthatjuk, ha kialaktsuk s m e g s z i l r d t s u k sorn a l k a l m a t t e r e m t n k az enaktv szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) val l l a n d kapcsolatra, a s m a h e l y e s s g n e k e szinten val k z v e t l e n igazolsra. Az a adott smarendszer gazdagtsa, fejlesztse ha az egyidej megjelensre s az ikonikus adnak reprezentci mdot. Mg szintjn (nyelvi) az akkor rep enaktv

B) Ezen fejleszts ^ dus sgen (3-6 sszefggsek szem eltt

fejleszt program alaktottuk abban a ki a percepcis ~ a s perceptuo-motoros a s verblis-

leghatkonyabb,

eltervezett tanulsi formk az alkalmazsra

enaktv s szimbolikus

rezentcisformk

tartsval biztostva

forma az i k o n i k u s s m a tartalmi helyessgt biztostja a ksr verbalizls m r a s z i m b o likus r e p r e z e n t c i h o z kzelti azt. gy kap kiemelt jelentsget a motoros s verblis fejleszts, amely tbb clt szolgl

funkcikat fejleszt programunkat: egyidejsgt, tartalmi a s ves kor) A fejleszts keresztl,

mozgs

testsma vettk

komplexitst. mdszertani vonatkozsaiban tekintetbe tartjuk szenzitv peri az intrinsic letkori sajtossgait, gy a fejlesztst az letkorra specijikus tevkeny realizlhatnak

egyidejleg. a) Kzvetlen fejlesztsi cl:

tipikusan jellemz tanulsi formkkal

motivcira a l a p o z v a .

- a n a g y m o z g s o k pontostsa, finomtsa, a n a g y m o z g s o k t e m p j n a k , r i t m u s n a k , i r n y n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrolljt kifejlesztend;

22

23

Mozgsfejleszt

program jrs-futs-ugrs-mszs-kszs fejlesztse clzott test

l.A

vizulis diszkriminci fejlesztse:

szemmozgsok tudatos

kontrolljnak

erst

svel, vizulis zrtsg, egszlegessg szlelsnek alaktsval, vizulis idrendisg s rit 1. Nagymozgsok fejlesztse: 2. Egyensly-gyakorlatok: prhajtogatssal. 4. Szem-kz, zal. 5. A tr m o z g s o s explorlsa: a test k o o r d i n l t m o z g s a a trben, nagy m o z g s o k k a l t ri irnyok, tri v i s z o n y o k b e m o z g s a , formaalakts m o z g s s a l , p a d l r a rajzolt k l n b z alakzatok vgigmozgsa. szem-lb koordincik fejlesztse labdajtkokkal: ugriskolval, lbrajz mus felismertetsvel, vizulis helyzet-pozci felismertetsvel, a vizulis m e m r i a fej lesztsvel. 2. A Gestalt-felfogs s a konstancik fejlesztse: a lehet legvltozatosabb formk a l a k - m r e t m o t o r o s kialaktsval, vizulis m i n t k m o t o r o s bejrsval. M e g a d o t t for mk, mretek, alakzatok felismertetse a trgyi k r n y e z e t b e n , p r o s t s o k elvgeztetse, adott vizulis m i n t k k v e t s e , kiraksa. E z e k b e n l e h e t s g szerint a m o t o r o s taktilis ta pasztalatokra t m a s z k o d v a . 3. A trpercepci tri viszonyok clzott fejlesztse: alapozva a tr motoros explorlsra s a test szemlyi znjnak alaktsra. A l a p v e t tri i r n y o k m e g i s m e r s e sajt t e s t r s z n e k kzvettsvel, trbeli irnyok, trbeli v i s z o n y o k felismertetse a testn kvli trben, m a g h o z viszonythatan, a rajta kvl ll trgyak e g y m s h o z val viszo nynak felismertetse cselekedetes feladatok segtsgvel. A tri v i s z o n y o k a t kifejez ver Testsmafejleszts 1. A 2. A testrszek ismerete: n m a g a felismerse, a z o n o s t s a t k r g y a k o r l a t o k k a l , tev test alapkoordintinak - szemlyi zninak - kialaktsa: a test fggleges s vz blis kifejezsek i s m e r e t b e n trbeli f e l a d a t m e g o l d s o k elvgzse. 4. A k e n y s g e k a testrszek m e g i s m e r s t clozva, m e g h a t r o z o t t t e s t r s z e k r e k o n c e n t r l s . s z i n t e s z n i n a k k i a l a k t s a m o z g s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t s v a l , az o l d a l i s g , a test ells s h t u l s rszeinek m e g i s m e r t e t s e j t k o s - m o z g s o s feladatokkal. A d o t t trgy h o z viszonytott testhelyzetek gyakoroltatsa. 3. A testfogalom alaktsa: a testrszek s azok funkciinak ismertetse, tudatostsa, verbalizlssal. T e s t r s z e m l t s n l m e g n e v e z z k a n n a k funkcijt, funkci e m l t s n l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrszt. K p e n , rajzon felismerni a test rszeit, a h i n y z r s z e k e t m e g n e v e z n i . R s z e k b l sszelltani az emberfigurt. A Ve rblis fejleszts fejleszt ksrlet krlmnyei keresztcsatornk fejlesztse: a klnbz modalitsa ingerek sszekapcsolsnak s tfordtsnak gyakorlsval, az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k clzott fejlesztse. (Vizulis-tapintsos, vizulis-auditv, vizulis-kineszttikus i n t e r s z e n z o r o s m k d s gyakorol tatsval). Ksrleti eredmnyeink az iskolai bevlssal igazoltk, hogy a korai fejleszts e r e d m nyes a tanulsi z a v a r o k k i a l a k u l s n a k m e g e l z s b e n . J e l e n t s e n c s k k e n t h e t k a m e g lev rizikfaktorok, s kisiskols korban is r e n d e z h e t k a funkcizavarok. Mind a prevencis, mind a korrekcis fejlesztsben a mozgsra ptettnk, ez llt fej leszt t e v k e n y s g n k fkuszban. m o z g s o k k a l , a m e l y e k n l a m o z g s o k tempja, ritmusa, irnya, trbeli helyzete vltozik. lls, jrs, fel-, ptjtkokkal, lelps s k s z s specilis g y a k o r l s a i v a l . gyurmzssal, rajzolssal, festssel, pa 3. Finommotorika fejlesztse:

Fejleszt ksrletnk az 1985/86-os t a n v b e n k e z d d t t el a B u d a p e s t , IV. ker. Aradi ut cai v o d a 1. sz. kiscsoportjban 22 g y e r m e k k e l , m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztostottunk a III. kerlet V r a d i utcai v o d b a n . Ezt jabb kiscsoporttal folytattuk a k v e t k e z tanv ben 26 g y e r m e k k e l s kontrollcsoporttal, majd O s t o r o s o n is egy kis teleplsen. A fejleszts kerestk: tartalmi testnevels s s mdszertani lehetsgeit kt vodai keretben, nevelsi terlet programjban kapcsoldva. krnyezeti foglalkozsok azok tmihoz

A m o z g s s t e s t s m a f e j l e s z t p r o g r a m m e g v a l s t s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z l s s a l m e g y v g b e , h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g s o s a n elvgeznek, egyidejleg megis merjk a n n a k verblis kifejezjt is, legyen az testrsz, m o z g s f o r m a , irny, t e m p stb. A verblis fejleszts fbb terletei: a trgyak megnevezse (testrszek, ruhzat, n v m s o k ) , c s e l e k v s e k kifejezse, trbeli viszonyok verblis kifejezse: irnyok, helyzetek, idjelz sek, o s z t l y o z s , alapformk megjellse, alapsznek, mret, hasonlsg, k l n b s g s el lenttessg.

A kt foglalkozs ves tematikjt a fejleszt p r o g r a m f i g y e l e m b e v t e l v e l lltottk ssze az v n k , m i n d i g elsdleges szerepet sznva az v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. E b b e ptettk be a fejleszt p r o g r a m azon pontjait, a m e l y e k fejlesztsre a t m a feldolgo zsa k a p c s n t e r m s z e t e s lehetsg knlkozott. Az eltervezett t e v k e n y s g m d o k , m d szerek m e s s z e m e n e n a l k a l m a z k o d t a k az letkori sajtossgokhoz: j t k o s a k voltak s az

specilis

percepcifejleszts

rzelmi b e l s m o t i v c i k r a ptettek. A foglalkozsok i d t a r t a m a s g y a k o r i s g a a neve lsi p r o g r a m n a k megfelelen alakult, hiszen a fejleszts ezen formja n e m ignyel kln idrfordtst. A szabad j t k b a n , a napi frisst testnevelsben, de az vodai let b r m e l y formjban m d nylott a fejleszt p r o g r a m egyes terleteinek realizlsra.

A 3-6 v e s e k n l a mozgsfejleszts testsma, verblis fejlesztsbe g y a z o t t a n m e g y vg b e , de a 4 - 5 v e s e k n l m r d i r e k t e b b fejlesztse is lehetsges.

24

25

A k i s c s o p o r t o k b a n indulsnl k i e m e l t fejlesztsi terletknt tartottuk s z m o n a nagy m o z g s o k s t e s t s m a alaktst, k z p s csoporttl k e z d v e a k l n b z szlelses funk cik erstse n a g y o b b hangslyt kapott, klns tekintettel a trpercepci fejlesztse, mely n a g y c s o p o r t b a n t o v b b folytatdva kiegszlt a f i n o m m o t o r i k a direktebb erstsvel. M i n d e n fogla 1 1 o z s o k utn e l e m e z t k a n n a k a l k a l m a z h a t s g t s h a t k o n y s g t , a s z k s g e s m d o s t s o k a t m e g t e t t k . V g l e g e s e n kialaktott fejleszt p r o g r a m u n k a hat kony gyakorlati b e v l s alapjn szletett m e g . A h r o m v e s fejlesztprogram h a t k o n y s g t kt m e g k z e l t s b e n mrtk: a) Ksrleti s kontrollcsoportjaink sszehasonlt elemzsvel vizsgltuk az alkalmazott tesztek e r e d m n y e i n e k alakulst: indul szinten, a ksrleti szakasz kzepn, s a vgn. b) Ksrleti c s o p o r t u n k e r e d m n y e i n e k mikroanalzisvel az albbi k r d s e k r e k e r e s t k a vlaszt: - mely t e r l e t e k e n m u t a t k o z i k elsdlegesen h a t k o n y n a k a program-, - m e n n y i id s z k s g e s a h a t k o n y s g biztostsra, - m i l y e n szint vltozs r h e t el a k l n b z szociokulturlis htter g y e r m e k e k n l , ( S E S 1 s S E S 3 e s e t b e n ) , - vrhat-e j e l e n t s e b b fejlds az M C D - s g y e r e k e k n l . c) N e g y e d i k m r s n k a b u d a p e s t i ksrleti c s o p o r t o k t n y l e g e s iskolai b e v l s n a k vizsglatra irnyult: a p e d a g g i a i s pszicholgiai m r s e k e t a tanv els flvben s v v g n v g e z t k el. Az iskolai bevls m i n s g t az o l v a s s - n y e l v t a n s s z m t a n tantr gyak f e l m r feladatainak pontrtkei szerint adott iskolai m i n s t s s a c s o p o r t o s pszi c h o l g i a i vizsglatok e r e d m n y e i n e k alapjn llaptottuk m e g .

testkp

s nkp sszefggse

Az rtelmi fejlesztsben a 3-6 ves korosztlynl ilyen m d knlkozik az szlelses s az szlelses-finommotoros funkcik befolysolsra. Ez csak a k o r o s z t l y r a j e l l e m z tev kenysgi f o r m n keresztl - e s e t n k b e n a j t k o n keresztl - lehetsges. H r o m v e s k s r l e t n k b e n a preventv fejlesztsi folyamat m e g h o z t a a kell t e m r telmi fejldst, s m i n t e g y m e l l k t e r m k k n t " k a p v a felfigyeltnk arra, hogy a kognitv fejlds mellett a szocilis fejlettsg, hatst a szocilis fejldsre. A fejlds teme egysges, de egsz folyamat, egymsmellettisgk amelyben nem a klnbz fejldsi A vonalak fejldsi eltr lehet, vletlen. testi-rtelmi-rzelrni-socilis a szocilis rettsg is intenzivebben vltozott. Ezek a tapasztalatok s z t n z t e k arra, hogy t u d a t o s a b b a n keressk a preventv mozgsfejleszts

fejldsi v o n a l a k e g y m s t erstve, a l a p o z v a biztosthatjk az e g y s g e s fejldsmenetet. Bizonyos p o n t o k o n letkori s z a k a s z o k b a i n t e g r l d v a a d n a k e g y j m i n s g e t . Joggal dusok? Erikson e l m l e t b e n a pszichoszocilis fejldsben a 3-6 ves letszakasz szinte ugyan olyan kiemelt j e l e n t s g g e l br, m i n t a serdlkori nfejlds. Az vodskor az nfejlds kitntetett szakasza a tnyleges nfunkcik, az ntudat kiala kulsnak s m e g s z i l r d u l s n a k els stdiuma. A gyermek kzd az nllsgrt, kompe tencira s koopercira kell alkalmass vlni a fzis vgre. vodsaink l e t b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t l t be a M s i k . A 4 v e s e k m e g s z a p o r o d agresszv m e g n y i l v n u l s a i m g t t a sajt N - h a t r o k feszegetse ll n r v n y e s t t rekvsekkel. 5 - 6 v e s e n m r inkbb k o m p e t e n s n e k rzi m a g t kortrsai kztt, k p e s el fogadni a m s i k eltr szndkt, s e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . M r kontrolllt szocilis viselkedsre k p e s anlkl, hogy fltenie kellene sajt N-jt. Mreitl tudjuk, h o g y a kisiskolskor az n. t p r t o l s " idszaka. A g y e r m e k e k sz m r a e g y r e f o n t o s a b b v l n a k a trsak, e g y r e t b b idt t l t e n e k el velk, v l e m n y k egyre m e g h a t r o z b b lesz. A szlk szerepe e g y r e i n k b b h t t r b e szorul ( n a g y o n foko zatosan). Mead k o n c e p c i j b a n a szereptvtel mellett fontos szerepet tlt be a nyelv, a k o m m u nikci is, mely szerinte e l s d l e g e s k z s s g f o r m l er. Trsas helyzet, tudja venni az trsas aktus nlkl nem a normkat, alakul ki szocializlt N. mrtkben Amilyen mrtkben t rtkeket, olyan lesz szocializlt, fejlett az N. krdezhetjk, hogy a szocilis fejldsben is fellelhetek-e a szenzitv peri

Kvetkeztetsek: H a t s v i z s g l a t a i n k s z m s z e r adatai igazoltk, h o g y a h r o m v e n t fejleszt p r o g r a m u n k k a l t m o g a t o t t ksrleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mrt terleten ( m o z g s , testsma, szle lses terletek, grafomotoros kszsgek) intenzvebb pozitv irny vltozst mutatott m i n t a kontrollcsoport. S z e m b e t n a csoportteljestmny h o m o g e n i z l d s a s a m a x i m l i s r t k e k h e z kzeltse a t e s t s m b a n , az Oseretzky- s a Bender-tesztek e r e d m n y e i b e n . F i g y e l e m r e m l t e r e d m n y n e k tartjuk, hogy a fejleszt p r o g r a m b e p t s v e l h r o m ven t nevelt szociokulturlis h t r n y b a n lev g y e r e k e i n k k p e s e k voltak kiegyenlteni szignifikns teljestmnybeli h t r n y a i k a t az e l n y s e b b SES-helyzet mintval s z e m b e n . Az M C D o k o z t a htrny csak a clzott fejleszts hatsra c s k k e n t h e t . K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitv struktra ltalnos fejlesztse mellett is m e g m a r a d t a htrnyuk. Hromves rnyos mass tve, prevencis biztostotta ksrletnket szmukra bizonytottan kzd az eredmnyesnek laktelepi tekintjk, hiszen iskolra ht alkal helyzet, klnbz funkcizavarral gyerekeinket

A kognitv pszicholgia kpviseli,

elssorban Piaget szerint az rtelmi fejlds hatroz

za meg az nfejldst, irnytja a szocializcit. K o n c e p c i j u k szerint az nkp alakulsnak folyamata az albbi m d o n m e g y v g b e : Piaget, M a r t o n L. M a g d a , Kulcsr Z s u z s a az N k i a l a k u l s b a n d n t m o z z a n a t n a k te kintik a spontn nindtotta mozgst, m o t o r o s aktivitst, s a szocilis kzeg erre adott sza blyozst, minstst. A m o z g s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m n n e m c s a k a krnyezetrl, h a n e m a sajt testrl is ki alakul egy g y n e v e z e t t kognitv trkp. ( F e l n t t k n t g o n d o l j u n k c s a k arra, h o g y ha b e csukjuk a s z e m n k e t , vagy b r m i k o r a m i k o r akarjuk, sajt testnkrl, testrszeinkrl, bel-

eslyegyenlsget.

26

27

s szerveinkrl, a z o k funkcijrl val integrlt t u d s u n k a t felidzhetjk, hiszen n m a gunkrl m a g u n k b a n kialakult az v e k hossz sorn egy bels trkp, ami r e n d e l k e z s r e ll a b e l s t j k o z d s h o z ) . E n n e k a sajt testi n n e k az rzse az els sszetevje az n k n t val l t e z s n e k ( K u l c s r ) . A t e s t k p ideglettani l e k p e z d s b e n d n t e k a m o z g s o s t e v k e n y s g b l s z r m a z s z e n z o r o s ( r z k e l ) visszajelzsek, m i n t a fejtarts, feszts, e g y e n s l y r z k e l s , a sajt m o z g s r z k e l s e kinesztzia. a testtartsrl s a testhelyzetrl r k e z ingerek, taktilis, lokalizcis rzetekbl a testfelszn smja, vizulis visszajelzsek a vgtagok m o z g s rl stb. E z e k s s z e g z s e k n t alakul ki egy vizulis t e s t k p , vizulis p o s z t u r l i s * t e s t m o d e l l , mely e g y s g e s e g s z k n t k p e z d i k le az agyban, s ez a testsma. A testkp s az nkp szoros sszefggst mutat a fejldsben:

M o n d h a t n n k g y is, h o g y

m z g s f e j l e s z t s b e n t a l l h a t m e g a testi-, p s z i c h o -

szocilis- s r t e l m i fejldsi vonal tnyleges rintkezse, s ilyen formn a m o z g s s a l egyi dejleg befolysolhatjuk a kognitv s a szocilis funkcik fejldst, k i b o n t a k o z s t . TESTKP-NKP 1. N1NDTOTTA MOZGS ' A KOMPETENCIA GYKERE

2. MOZGSOS TAPASZTALAT KOGNITV TRKP AZ N-RL


;

TESTTUDAT

- a c s e c s e m m o z g s o s tapasztalata n y o m n indul el a levlsi folyamat az anyrl s k e z d d i k az n t u d a t o s u l s a ; - a m o z g s b i z t o n s g a segti, alaktja ki az egyre n a g y o b b m r t k k o m p e t e n c i a - r z s t (azt az rzst, h o g y egyre h a t k o n y a b b v a g y o k a k r n y e z e t e m m e g i s m e r s b e n , ala ktsban"); - az e g y r e tbb s c l t u d a t o s a b b m o z g s mind tbb informcit jelez vissza az idegrend szernek, kialaktva a bels m o z g s o s smkat, a m i k aztn e g y r e b i z t o s a b b t m p o n t j a i l e s z n e k a j v e n d m o z g s e l e m e k , viselkedsi formk m e g t e r v e z s b e n ; - kialakul a k o g n i t v t r k p , s a testtudat a vizulis-tri viszonytsi r e n d s z e r l l a n d k z p o n t j v vlik; - a kialakult t e s t k p , az n f o g a l o m hordozja. A t e s t k p ideglettani l e k p e z d s e letnk vgig m e g m a r a d , ami a proprioceptv - kinesztzis a vesztibulris poszturlis (testtarts) a taktilis - haplikus a vizulis

3. TESTI N ! VIZULIS TRI REFERENCIARENDSZER


1

AZ NFOGALOM HORDOZJA

4. A MOTOROS TEVKENYSG SIKERESSGE VAGY SIKERTELENSGE VISSZAHAT r-AZ NKP ALAKULSRA

i A Z NRTKELS MINSGRE AZ NELFOGADS MRTKRE

5. A MOZGS FELETTI KONTROLL

', rendszer ingeren rinti

AZ EN KONTROLL FUNKCIK ALAPJA S ALAKTJA

6. EGYTTMOZGS-EGYMSHOZ IGAZTOTT MOZGS ' AZ EGYTTES LMNY A TRSAS KOOPERCI ALAKTJA

A m o z g s r l kapott krnyezeti visszajelzsek n m a g u k b a n is a m o z g s t v g z s z e m l y t m i n s t i k . gy befolysoljk az n k p m i l y e n s g t is. A m o z g s o s t e v k e n y s g r e pozitv visszajelzst k a p g y e r m e k n b i z a l m a n , s n k p e pozitv lesz. gy r d e m e s jra a lelknkbe, r t e l m n k b e i d z n n k , hogy a m o z g s o s viselkedsvla szok b v t s v e l , a trgyi s szocilis k r n y e z e t h e z val adekvt m o z g s o s (viselkedses) v l a s z l e h e t s g e k gyaraptsval kzvetlenl befolysolhatjuk a pszichikus n kialakul st, v g s s o r o n az e g s z szocializcis folyamatot.

Fejlesztprogramunkban

mozgsfejleszts

terletei,

fbb

feladatkrei

egyben

alapo

zi az n f u n k c i k a l a k u l s n a k . Pl. a n a g y m o z g s o k fejlesztsnl a m o z g s feletti kont rollt e r o s t t o , a m o z g s t u d a t o s irnytst elsegt g y a k o r l a t o k kzvetlen alakti az n kontroll funcimak. A s z e m - k z , s z e m - l b koordinci fejlesztse, a j l kivitelezett gyakor latok a testrszek feletti uralom, az gyessg rzst keltve pozitv nkpet e r e d m n y e z n e k , pozitv viszonyt alaktanak a sajt testhez, a m e l y az nelfogadst segti e l . A m o z g s o s eladatok e g y t t e s kivitelezse csak e g y m s r a figyelve, e g y m s h o z i g a z o d v a vlik l e h e t -

* posztura=testhelyzet. lesttarts

e. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat, h o g y hol v a n n a k t n y l e g e s

29

n-hatrai a fizikai s a szocilis trben, sszehasonlthatja - kiprblhatja njt trsaival. l e t k o r i l a g a l e g a d e k v t a b b t e v k e n y s g i f o r m b a n - a m o z g s b a n - g y a k o r o l h a t j a az l e t k o r r a specifikus n f u n k c i k a t : n t u d a t , a u t o n m i a , k o m p e t e n c i a s k o o p e r c i r a val alkalmassg. Tesisma-fejli'sztprogramunkban pl. a meghatrozott testrszekre koncentrl felada tok sorn (adott testrszt rinteni, emelni, feszteni, ellaztani stb.) tanulja m e g a g y e r e k a s z n d k o s m o z g s o k akarati irnytst, amely a f i g y e l e m - k o n c e n t r c i t s az akarati er fesztseket ersti. Fejleszt trgyknt feltteleink kztt a tkr h a s z n l a t a r e n d k v l h a s z n o s a vizulis t e s t m o d e l l - az n - k p - kialaktsban. M i n t a cirkulris reakci - a tkr visszajelzi a k l n b z m o z g s o k a t , gy t k l e t e s e b b kivitelezsre s z t n z , j m o z g s f o r m k kipr b l s r a ksztet. A m i m i k a rvn k l n b z nllapotok, e m c i k kifejezsre ad m d o t s az r z e l m e k p o n t o s a b b felismerst segti el. T e h t a t k r i n f o r m c i k a t nyjt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z i r l - m a g a s s g , testessg, a testfelsznrl, az n h a t r o k trbeli kiterjedsrl, szem-haj sznrl stb. E z e k else gtik a testfogalom kialakulst, az n j o b b elfogadst. H o g y a n kezelhetjk t u d a t o s a b b a n ezeket a fejleszt l e h e t s g e k e t m o s t m r n e m c s a k a kognitv funkcik, h a n e m az egsz p s z i c h o s z o c i l i s fejlds befolysolst c l o z v a ? Sz m o l n u n k kell az letkorra tipikus agresszv nrvnyestsi tendencikkal s az ebbl fa k a d f e l s z a p o r o d indulati feszltsgekkel is. K i i n d u l a l a p t t e l e i n k h e z kell visszanylni: az nfejldsben m e g h a t r o z - a g y e r m e k i n i n d t o t t a aktivits m r t k e s - a szocilis k r n y e z e t szablyozsa, m i n s t s e . A 3-7 v e s k o r o s z t l y n l a l a p o z h a t u n k a nagyfok m o z g s i g n y r e , hiszen a m o z g s a d o m i n l m e g n y i l v n u l s a g y e r m e k l e t t e v k e n y s g b e n , a krnyezettel val k a p c s o l a t b a n . n r v n y e s t s b e n e s z k z k n t hasznlja sajt testt s m o t o r o s m e g n y i l v n u l s a i t . E h h e z a t e v k e n y s g h e z kell m a x i m l i s lehetsget biztostani, megrizni s ersteni a g y e r m e k i aktivitst! A s z o c i l i s s z a b l y o z s n a k , a m e g e r s t v i s s z a j e l z s n e k fknt erre a m o z g s t e v k e n y s g r e kell s s z p o n t o s u l n i . A g y e r m e k i energit ilyen m d o n - az agresszi h e l y e t t e l f o g a d h a t , c l i r n y o s t e v k e n y s g vgrehajtsra irnytjuk. gy a mozgsfejleszts so rn a l a k u l testi n a l a p o z j a lesz a pszichs nfunkcik fejldsnek. L n y e g b e n teht a mozgsfejlesztsben tallhat m e g a t n y l e g e s r i n t k e z s a testi-r telmi s szocilis fejldsi vonal befolysolsban. A m o z g s lehet a k z s alapja a kog nitv s szocilis funkcik fejlesztsnek a 3-7 ves k o r o s z t l y n l .

CsPE VALRIA (2000): Az olvass s rskpessg zavarai. In: Illys Sndor (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. Etvs Kiad, Budapest. 239-278. FLAVELL, J. H. (1982): On Cognitive Development, Child Development. Vol. 53. 1-10. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejldsneurolgia. Medicina Knyvkiad, Budapest. 176-226. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1985/a.): Teljestmny s magatartszavarok sszefggse vods s kisiskols korban. Vas Megyei Pedaggiai Intzet Kiadvny. 55. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1985/b.): Az alapkultrtechnikk elsajttst meghatroz pszichikus funkcik, a fejleszts perspektvi. Pedaggiai Szemle, 9, 837-845.
PORKOLBN BALOGH KATALIN, JEKKELN K S A VA (1986): A tanulsi zavarok korai azonostsa. ISSBD Kon

ferencia, Rma. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1987): Kszsgfejleszt eljrsok tanulsi zavarral kzd kisiskolsoknak. Is kolapszicholgia, 4. ELTE Kiadvny. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1987): Ksrlet a tanulsi zavarok vodskori megelzsre. Magyar Pedag gia, 4 , 4 4 3 - 4 5 1 . PORKOLBN BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultrtechnikk elsajttst meghatroz pszichikus funkcik fejldse s fejlesztse. Iskolapszicholgia. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1990): Mdszerek a tanulsi zavarok csoportos szrsre s korrekcijra. Isko lapszicholgia, 17, ELTE Kiadvny, Budapest. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nlkl az iskolban. Alex Typo, Budapest. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1993): A krnyezeti mutatk s a mentlis-pszichoszocilis fejlds sszefg gsei. Iskolapszicholgia Tudomnyos Frum. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1995): Mozgs-Testkp-nkp sszefggsei. Fejleszt Pedaggia. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevencis vodai Program. Voln Humn Kiad. Budapest. REINARZT, A. REINARZT, E. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Frderung. Dortmund, 208. SCHENK-DANZINGER. L. (1980): Mglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. Pedagogik der Gegenwart, 713, Vein-Miinchen. 180. SONSROEM (1966): In: Bruner, J. S. (1966). Studies in Cognitive Growth. John Wiley and Sons, New York. TANSLEY (1980): Motoros s perceptulis fejleszt program. Educational Development Programics London. TORDA GNES (1991): Szemelvnyek a tanulsi zavarok korbi. Tanknyvkiad, Budapest. a) A. J. AYRES: Az integrcis folyamat, 71-84. b) F. AFFOLTER: AZ szlelsi funkcik zavartalan s patolgis fejldse, 89-94. c) H. BAUER: A primer szlelsi folyamatok fejldse s jelentsge, 97-114.

IRODALOM BRUNHR. J. S. (1973): Process of Cognitive Growth. In: Turner. J. (1981): Az rtelmi fejlds. Gondoli Knyvkiad, Budapest. 186. BRCNER. J. S. (1974): j utak az oklals elmletben. Gondolat Knyvkiad. Budapest. 13-40.

30

31

AZ ALAPOZ TERPIA ELMLETE S


M A R T O N - D V N Y I VA

GYAKORLATA

M a g y a r o r s z g o n szletett kt o l y a n m d s z e r , m e l y n e k e l m l e t i s g y a k o r l a t i h a t s a vi lgszint: az e g y i k a Peth-mdszer, i d e g r e n d s z e r - m o z g s s r l t g y e r e k e k n l m e g t e r e m tette a k o n d u k t v (a g y e r e k e t egy v e z e t viszi vgig a f o l y a m a t o n ) fejlesztst, t e k i n t e t b e veszi a s r l s t , a z r t e l m i , m a g a t a r t s b e l i , k o m m u n i k c i s s m o t i v c i s t n y e z k e t e g y a r n t , s szocilis r e h a b i l i t c i t c l o z m e g ( K a t o n a , 1986). A m s i k Katona m d s z e re, & fejldsneurolgiai kezels s neurohabilitci, aki megteremtette az elemi moz

AZ ALAPOZ TERPIA LTREJTTNEK TRTNETE A) Idegrendszer-fejleszt mozgsprogramok s mdszerek a 20. szzadban

g s m i n t k " f o g a l m t a z e m b e r i m o z g s f e j l d s b e n - e r s e n l e e g y s z e r s t v e : fellsi m o z g s m i n t a ( l e b e g l t e t s ) , vertiklis r u g a s z k o d s ( l s b e h z d z k o d s ) , h o m o r t si m o z g s m i n t a ( t m a s z t o t t h o m o r t s ) , folyamatos k s z s ( e l r e k s z s lejtn), lefel ru g a s z k o d s (lefel r u g a s z k o d s h t o n ) , e l e m i m s z s , elemi j r s , s ezt felhasznlva beve zette a legkorbbi d i a g n z i s t - kzvetlenl szlets utntl - s terpit. M d s z e r n e k cl j a az s z s z e s k r o s o d o t t funkci t o v b b i f e j l d s n e k n o r m a l i z l s a , a z i d e g r e n d s z e r funkcionlis p l a s z t i c i t s n a k m a x i m l i s k i h a s z n l s a a fejlds e korai s z a k a s z a i b a n , s a fejld funkcik e g y m s r a hatsnak bevonsa a kezelsi p r o g r a m b a " (Katona, 1986. 9. o.). Az igen korai d i a g n z i s n e m vrja meg, mg a gyereknl a kros agyfejlds m r tnetek ben nyilvnul m e g , h a n e m azonnali fejlesztssel - az jszltt agya m g h i h e t e t l e n l kp lkeny - megelzi a k s b b i , m r r o s s z m e c h a n i z m u s t l t r e h o z t n e t e k e t , az r d g i krt".

Az i d e g r e n d s z e r fejldsvel, szvettanval, ideglettanval foglalkoz t u d o m n y o k , va lamint a vizsgl eljrsok fejldse ( C T , P E T , M R I , funkcionlis M R I , S P E C T ) a 20. sz z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda, hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban srlt agy g y e r m e k e k l l a p o t b a ne n y u g o d j a n a k bele. Az agy rsi folyamatait sok t n y e z krost hatja - g e n e t i k a i m e g h a t r o z o t t s g ; terhessg alatti, szls alatti s utni r t a l m a k ; els sorban m i n d e n o x i g n h i n y o s llapot; vrusfertzsek; s igen sok ismeretlen, b e l s v a g y klvilgbl j v ok - m e l y e k a n o r m l , j t e m s m i n s g rsi folyamatot lellthat jk, k i t r t h e t i k " , fejldsi z s k u t c b a juttathatjk, d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . A g y e r m e k e k k e l f o g l a l k o z s z a k e m b e r e k - orvosok, p s z i c h o l g u s o k , g y g y p e d a g g u s o k - a 2 0 . s z z a d b a n t b b o l y a n m d s z e r t d o l g o z t a k ki, m e l y e k a k r o s a n fejldtt i d e g r e n d s z e r g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v g l l a p o t t - i l y e n k o r a t n e t e k m r jabb k r o s t n e t e k okaiv vlnak, s a vgllapot a t n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere, mely a fej lds a k a d l y a is e g y b e n - olyan helyzetnek tekintettk, m e l y b e n a kezelsnek ismt be kell indtania s a n o r m l i s irnyba terelnie a m r k r o s o d o t t vagy fejldskben v e s z lyeztetett funkcikat, vagy legalbb a rehabilitci lehetsgt kell fokoznia a m a x i m lis s z i n t i g " ( K a t o n a , 1986. 37. o.). E z e n fejleszt p r o g r a m o k nagy rsze a mozgson ke resztl indtotta jra a g y e r m e k idegrendszer-fejldst. E z e k a m d s z e r e k elvileg szszek a p c s o l d n a k a b b a n a v l e m n y b e n , h o g y a g y e r e k fejldse a korai szakaszban t l n y o m r s z t mozgsfejldsen keresztl megy vgbe, s k s b b a s z i m b o l i k u s megr ts is a g y e r m e k m o z g s v i l g r a pl s p t h e t r. M a g u k a m d s z e r e k kivitelezsi elve ikben k l n b z e k voltak. Berta s Karel Bobath m d s z e r e arra irnyult, h o g y az agy s r l s e k o r f e n n m a r a d k r o s a n rgzlt testtartsi s m o z g s i r n y t reflexeket lebontsa, mert ezek m e g a k a d l y o z z k a n o r m l i s m o z g s s testtarts kialakulst ( K a t o n a , 1986). A g y e r e k n e k a m o z g s rzett kell elsajttania; a clszer m o z d u l a t o k a t j t k o s helyzetek kel k t t t k ssze, h o g y m e g t e r e m t s k a m o z g s motivltsgt. Vojta m d s z e r n e k egyik clja a h e l y e s i z o m t n u s - e l o s z l s m e g t e r e m t s e a gyereknl, m e l y a m o z g s o k h o z szk sges j s s z k s g e s testtarts stabilizlshoz vezet (Katona, 1986). Vojta felfogsa meg e g y e z i k Temple Fay v l e m n y v e l , a m e l y szerint csak az si m o z g s m o d e l l e k g y a k o r o l tatsa - kszs, m s z s - vezet helyes i z o m t n u s - s z a b l y o z s h o z . A fenti m d s z e r e k e l s s o r b a n m o z g s s r l t g y e r e k e k fejlesztst c l o z t k , de n e u r o p s z i c h o l g i a i s z e m p o n t b l , v a l a m i n t a g y e r m e k intellektulis f u n k c i i n a k fejldsben Piaget. Ayres, Tobis-Loewenthal. Schilling, Hottiger (a f e l s o r o l s csak rszleges) egy arnt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejldsnek szerept ( M r t o n - D v n y i v a s mtsai, 1999).

Az Alapoz Terpia elmlete s kiindulsa a fenti m d s z e r e k h e z nylik vissza. Az 1940-60as vekben m g feltteleztk, hogy az egyedfejlds lnyegben a trzsfejlds rvid m e g ismtlse. Temple Fay, C. H. Delacato, G. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t c i s K z pont m u n k a t r s a i k z l e m n y e i elmletet s gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejleszt m d s z e rkrl ( D e l a c a t o . 1963). G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g s f e j l d s b e n l e g a l a p v e t b b , legsibb - s o k s z o r fejldsi v o n a l a n k n t e g y m s r a p l - m o z g s m i n t k a t t a r t a l m a z t a : k s z s - m s z s - j r s - d o m i n n s m o z g s o k . E r r e k s b b visszatrek. D e elmleti m u n k s sguk azta m e g h a l a d o t t , gy r v i d e n i s m e r t e t n m a cfolattal egytt, m e r t e l m l e t k e t nem tartjuk az A l a p o z T e r p i a elmleti alapjnak. lltsuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlds m e g i s m t l i a trzsfejlds fontosabb llomsait. A trzsfejlds sorn b e k v e t k e z n a g y o b b lpcsfokok (halak, hllk, e m l s k ) a l a p v e t m o z g s m i n t i m e g i s m t l d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r n e k egyedfej ldsben: a m a g z a t i s szlets utni m o z g s o k h a l m o z g s n a k , a k s z s a hllk m o z g snak felelne m e g , a m s z s az e m l s k m o z g s n a k , a j r s e m b e r i - m o n d j a D e l a c a t o . lltsuk szerint ha a g y e r e k p r o b l m a m e n t e s e n halad vgig e z e n a trzsfejldsi s o r o n , csak a k k o r v r h a t , hogy p r o b l m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejldsen val vgigha ladsa. Ezt az elmletet, melyet rekapitulcis e l m l e t n e k n e v e z n e k , mi kifejezetten elvet jk. K a t o n a F e r e n c professzor brlatval lnk: A z elavult r e k a p i t u l c i s e l m l e t rtel m b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k , hogy a h u m n s p e c i f i k u s ls, lls, j r s m e c h a n i z m u s nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak rpltek a tbbire, s az e m b e r i egyedfejlds t b b milli eve alatt n e m s z e r v e z t k t az i d e g r e n d s z e r egszt, ez p e d i g a l i g h a l e h e t s g e s " ( K a t o n a , 1986. 82. o.). Az v l e m n y e szerint az e m b e r i egyedfejlds m u t a t u g y a n h a s o n l s g o t az e m b e r s z a b s a k k a l , de a k l n b s g n a g y o b b , m i n t a h a s o n l s g .

32

.33

E l b b i lltsukkal sszefgg D e l a c a t o k v e t k e z e l m l e t e , m e l y szerint a c s e c s e m i d e g r e n d s z e r e fokozatosan s e g y m s r a plve rik az agytrzstl felfel e g s z e n az agy kregig, s a c s e c s e m k l n b z letszakaszaiban azon a szinten l " , a m e l y agyterlet vezrli, majd a k v e t k e z szintre lp, s azon a szinten l lny lesz. T e h t D e l a c a t o sze rint az jszltt perincveli-agytrzsi lny, csak reflex t e r m s z e t m o z g s o k k a l ; ez a hal szer lt kb. 16 hetes korig tart. K v e t k e z , m a g a s a b b szint a ktltsz.er szint, ez a hd szintje, a c s e c s e m e k k o r hdlny, e n n e k a m o z d u l a t a a kszs, mely a ktltek m o z g s a , e k k o r j e l l e m z a kt s z e m e g y m s t l fggetlen ltsnak kialakulsa, a kt fl e g y m s t l fegetlen hallsnak kialakulsa, a t n u s o s nyaki reakcik; ez a 20. httl tart kb. a 6. h napig. E k k o r a gyerek tlp a kzpagyszintre, s kzpagy-lny lesz: m o z d u l a t a a m s z s ( e m l s k ) , kifejldik a k t s z e m e s egyttlts, ktfles egytthalls, a testtarts-lts in tegrcija itt alakul ki, a 6. h n a p t l a 12. h n a p i g . E z u t n a gyerek korai corticalis (agy krgi) lny lesz az 1. v - 18. h n a p krl, j e l l e m z j e a paralateralits: kt kezt hasznl ja lbaitl fggetlenl, l, jrsnl kt lbt hasznlja, de kezvel m g e g y e n s l y o z . E k k o r alakul ki a sztereo lts s sztereo halls. Ezutn alakul ki ( 3 . vtl 7. vig) az agykrgi e m ber, aki m e g v l a s z t j a dominancijt: szem-, kz- s l b d o m i n a n c i t , k e r e s z t m i n t a szerint jr, s sztereo ltsa v a l a m i n t sztereo hallsa tkletesedik. Ezt a m e c h a n i k u s e l m l e t e t mi szintn elvetjk, ismt K a t o n a professzor m u n k s s g a alapjn a d n n k m e g a vlaszt ( K a t o n a , 1986), aki felfedezte, hogy a kszs, m s z s , fell tets (n. l e b e g ltets), j r s m r a 2 0 - 2 9 . magzati hten kivlthat. E z e k a m o z g s m i n tk n e m reflexszernek, h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k l n b z in g e r h e l y z e t e k b e n . Humnspecifikusak, n e m aktivlhatok jszltt vagy fiatal llatokban, f e m l s k b e n sem. E z e k e t a m o z g s m i n t k a t n e v e z t e el elemi mozgsmintknak. T e h t mr m a g z a t i llapotban magas fok az e m b e r m o z g s s z a b l y o z s a , s csak az e m b e r r e jel l e m z . Az jszltt idegrendszere igazn s teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t v e b b m o z g s is m a g a s a b b idegrendszeri szablyozs alatt ll. A fejlds tja az egyszer e m b e ri m o z g s o k t l vezet a fejlett emberi m o z g s t p u s fel. Az emberi m o z g s kialakulsa min den jszlttben a primitv m o z d u l a t o k k a l k e z d d i k : e z e k e t az vjratok, a kisagy si r sze, a nvltagyi = vesztibulris r e n d s z e r s a pallidum s z a b l y o z z a (/. bra). A n n l g y m l c s z b b volt s z m u n k r a D e l a c a t o k gyakorlati tapasztalata s az e b b l levont k v e t k e z t e t s e k . 76 n a g y o n slyosan agysrlt g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h n a p o s tl 9 ves korig, akiknl egyoldali vagy ktoldali slyos a g y k r o s o d s volt, m e l y n e k ht terben r e r e d e t daganat, a g y h r t y k kztti bevrzs, agysorvads, vzfejsg, agyvel gyullads, agyvelfejldsi r e n d e l l e n e s s g stb. llt. Megfigyeltk a n o r m l g y e r m e k i fej l d s b e n a m o z g s m i n t k e g y m s utni j e l e n t k e z s t : kszs, majd m s z s , majd j r s . F e l m r t k a beteg g y e r e k e k e t , hogy melyik m o z g s s t d i u m r a k p e s e k , s o n n a n j u t t a t t k a k v e t k e z s t d i u m r a . (Pl. ha a gyerek csak fekdni tudott, a k k o r h r o m felntt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzvan r h e l y e z t e " , vagyis elvgezte a g y e r e k k e l a kszs m o z g s m i n t j t szablyosan s ritmusosan, a m g csak a gyerek teste-idegrendszere r n e m rzett a m o z g s mintra, s egyedl is kpes lett r. E k k o r a m s z s s t d i u m r a j u t t a t t k stb.) M i n d e h h e z ers rzkszervi stimulcikat s l g z s p r o g r a m o t is adtak. Vgl e l r k e z t e k a d o m i n a n ciakialakts s t d i u m i g . t l a g o s a n 11 h n a p i g vgeztk a kezelst. E r e d m n y e i k a m o z gs terletn is k o m o l y a k : a 70 j r s r a kptelen - s ebbl 20 m o z g s r a kptelen - g y e r e k

kzl a kezels v g r e 12 g y e r e k j r k p e s lett, 11 g y e r e k teljesen n l l a n m e g t a n u l t jr ni, 8 k e r e s z t m i n t a szerint mszott, 4 trgyakat tartott. De s z m u n k r a m g f o n t o s a b b ered m n y k : a g y e r e k e k kzl, akik a p r o g r a m k e z d e t n n e m tudtak beszlni, s k o r u k szerint elg idsek voltak a h h o z , hogy t u d h a s s a n a k , 5 9 % - u k elkezdett beszlni ( s z a v a k a t m o n d a ni) a p r o g r a m f o l y a m n , holott beszdterpit n e m kaptak, s a b e s z d r e n e m lettek bto rtva ( D e l a c a t o , 1963). E b b l D e l a c a t o s m u n k a t r s a i azt a k v e t k e z t e t s t v o n t k le, h o g y az anyanyelvi terleten (beszdben, rsban, olvassban) elmaradt gyermek idegrendsze re retlen, elgtelenl szervezett. Kvetkeztetsk, hogy van egy, csak az e m b e r r e j e l l e m z egyedfejldsi sor: kszs > m s z s > j r s > d o m i n a n c i a megvlasztsa. V a n egy kizrlagosan emberi k o m m u n i k c i s forma: b e s z d - r s - o l v a s s . A kizrlagosan e m b e ri, anyanyelvi k o m m u n i k c i kifejldse csak a k k o r lesz p r o b l m a m e n t e s , ha a g y e r m e k p r o b l m a m e n t e s e n v g i g m e g y a kizrlagosan e m b e r i m o z g s o s - r z k s z e r v i fejldsi so ron, melyet nevezhetnk helyzetvltoztats-felegyeneseds-helyvltoz.tatsi-dominancia megvlasztsi fejldsi m o z g s s o r n a k . Mi ezen e r e d m n y e i k b l s e l g o n d o l s a i k b l m e rtettnk: v a l b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes berse s z k s g e s a l e g e m b e ribb funkci, a beszd-, rs-, olvasskszsg tkletessghez. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai berse p e d i g a h u m n m o z g s m i n t k e g y m s u t n j b a n s e g y m s r a p l s b e n tr tnik (pl. kszs - m s z s - jrs), vagy e g y m s m e l l e t t i s g b e n (pl. fldn c s s z s - ls), s ez a m o z g s s o r a s z e n z o r o s rssel egytt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejl dsi sort, m e l y n e k k o r o n j a k n t megjelenik a beszd, rs s olvass kszsge. Delacato azt lltja, h o g y a g y e r m e k azrt n e m kpes az olvassra, rsra, m e r t idegrend szere, illetve a n n a k nyelvi kszsgrt felels terletei n e m rettek r, ezrt az idegrend szeri s t r u k t r k n e m k s z e k a funkci b e f o g a d s r a vagy k i b o n t s r a . Ha a d i s z l e x i s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t m d s z e r r e l a k a r o m olvassra brni (vagyis csak g y g y t olvasssal), a k k o r gy teszek, m i n t h a h z a t p t e n k alap n l k l : amit r ptek, leomlik, mert a hz alapja az idegrendszer teljes rettsge, ezt kell e l b b k i s n u n k " - vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t rettsgt kell e l b b b e h o z n u n k " -, csak aztn pthe tnk r g y g y t olvasssal. M e r t a kszsg velnk szletik, de e n n e k k i b o n t s a csak rett idegrendszeri s t r u k t r k o n trtnhet m e g . Mi ezzel a hasonlattal s elvvel e g y e t r t n k , de nem ilyen k i z r l a g o s a n . D e l a c a t o azt lltotta, hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m s z n i , az olvasni s e m fog t u d n i . Mi n e m ezt lltjuk, s n e m is ez a tapasztalatunk. Azt lltjuk, hogy
na e

g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni, a k k o r r d e m e s m e g v i z s g l n i , h o g y a m o z -

gsfejldsben s k i e m e l t e n a h u m n mozgsfejldsi m i n t i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s g a . Mert ha szlelnk mozgsfejldsi, ezltal idegrendszeri rsbeli e l m a r a d o t t s g o t , s ezt gyakorlatokkal berleljk, sokkal j o b b alapot nyjtunk az anyanyelvi kszsg berleldsnek. A fejleszt p e d a g g i a g y a k o r l a t b a n az utbbi 10 v sorn (kb. 1985-tl) vltozs trtnt. Ez a gyakorlati vltozs szemlleti megjulson alapul: iskolarettsgi vizsglaton a hi bkat, h i n y o s s g o k a t s a rossz m e g o l d s o k a t okozatknt, s n e m k z v e t l e n l kijavtand okknt kell r t e l m e z n n k " (Lakatos, 2 0 0 0 . 12. o.). Ez azt jelenti, hogy a fejlesztst n e m a tnetek szintjn kezeljk kizrlag - teht a rajzkszsg, a testsma, az oldalismeret, a kz gyessg-gyakoroltats szintjn -, br ez is fontos, h a n e m ezt m e g e l z i s ksri az oki ke-

34

35

I - thalamus

H - trzsdcok

prblja biztostani, h o g y e n n e k m e g t e r e m t s v e l e l r k e z h e s s e n az e r e d m n y e s fejlesz tshezEz a szemllet j e l l e m z i az A l a p o z T e r p i t is, gy szoktuk m o n d a n i , hogy terpink fejldstani szemllet fejleszt terpia. E n n e k elmleti s gyakorlati j e l e n t s g e , hogy a gyereket s o h a s e m a tnetei szintjn kezdjk kezelni, h a n e m fejldstanilag a tnet a l " m e g y n k , vagyis a fejlds lpcsin m e g y n k vgig m g egyszer, m g m e g r k e z n k az adott tnet k e z e l s h e z , m o n d v n : ha ez a szint n e m m k d i k , az alatta lev szinteket kell
A - kisagy

e l b b r e n d b e h o z n i . P l . n e m lltunk b e e l d n t e t l e n d o m i n a n c i t a h e l y z e t v l t o z t a t s i - f e l e g y e n e s e d s i - h e l y v l t o z t a t s i m o z g s g y e s s g fejlesztse nlkl; n e m k e z e l n k f i n o m m o t o r i k t n m a g b a n a k i s g y e r e k n l fejldstanilag ezt m e g e l z g y e s s g e k n a g y m o z g s o k , r u g a l m a s s g , e g y e n s l y - r e n d b e h o z a t a l a nlkl stb. Ez az e l m l e t s g y a k o r l a t terpinkat a regresszival dolgoz terpik k z sorolja,

E - szem

vestibularis magrendszer

melyre k s b b rszletesen visszatrek.

F - vj ratok

B)
D - gerincvel

Bvts

tovbbfejleszts.

Az.

Alapoz

Terpia jelenlegi felptse.

A terpit tbb mint tz vvel ezeltt, 1987-ben Plfia Judit s z e m s z o r v o s s a l k e z d t e m el,


a) kisagybl kiindul mozgsszablyoz magrendszer

akkor m g csak C. H. D e l a c a t o s T e m p l e Fay kzs munkja s az errl megjelentetett or vosi szakknyv lersa s tancsai alapjn (Delacato, 1963). Az e r e d m n y e k k e l diszlexis g y e r m e k e k n l e l g e d e t l e n voltam, alaki diszgrfin t u d t u n k javtani a k n y v b e n lert pi ros s z e m v e g e s " m d s z e r r e l , a tartalmi diszgrfin semmit. E k k o r m g csak a n y a n y e l v i

b) szemmozgat idegmagvak rendszere

k s z s g h i n y o s g y e r m e k e k e n p r b l t u n k segteni. Kb.

1990-ben Kulcsr Mihlyn fej

leszt p e d a g g u s r e n d e l k e z s n k r e bocstotta m i n d a z o k a t a b v t s e k e t s tovbbfejlesz tseket, m e l y e k e t m r a fenti a l a p h o z hozztett, s a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o s m u n k a t r s a i elrhet s z a k k n y v k b e n m g kizrlag a k s z s - m s z s - j r s - d o m i n n s g y a k o r l a t o k

c) ormatio reticularis rendszeres plyi =RAS reticularis rendszer vagy az bersgi szintrt
felels hlzatos llomny

fejlesztst k v n t k m e g . K u l c s r M i h l y n - felhasznlva P o r k o l b n B a l o g h Katalin kutatsi s gyakorlati e r e d m n y e i t ( P o r k o l b n , 1987; P o r k o l b n , 1997) - e h h e z hozz tette az sszes olyan m o z g s t , a m e l y a g y e r m e k fejldsben, letben fontos: fejemel sek, fells, j r s v a r i c i k , r u g a l m a s s g s egyensly-gyakorlatok, k e r e s z t m o z g s o k stb. M o z g s s o r a i t fejldstani szemllettel lltotta ssze, pl. k s z s h o z ( a z o n o s oldali vgtag o k e g y t t m o z g s a ) a z o n o s oldali vgtagok m o z g s k o o r d i n c i s g y a k o r l a t a i , m s z s h o z (ellenoldali v g t a g o k e g y t t m o z g s a ) ellenoldali vgtagok m o z g s k o o r d i n c i s gyakorla tai, kz s lb t e v k e n y s g n e k sztvlasztsa stb. Kibvtette a terpit a hazai fejleszt pe daggia g a z d a g trhzval - pl. Porkolbn Balogh Katalin-fle fejlesztssel -, vagyis a te Katona brja nyomn
I. bra

d) ltsszablyoz

rendszer

e) tekints szablyoz rendszer

rpiba n e m c s a k a m o z g s s m o z g s r z k e l s kerlt, h a n e m a trben, i d b e n val bizton sgos t j k o z d s , testismeret, jobb-bal ismeret, e m l k e z e t f e j l e s z t s e k stb. Ez a terpia mr h a t s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexis, alaki diszgrfis g y e r m e k e k n l , v a l a m i n t fejlds tani szemllete s k o m p l e x i t s a miatt n a g y o n h a t k o n n y lett e n y h e fokban rtelmi fogya tkos gyerekeknl. A m o z g s k o o r d i n c i r a val hatsa miatt - a m o z g s k o o r d i n c i alap jait adja m e g - h a t k o n y lett o r g a n i k u s srlsbl e r e d hiperaktv-figyelemzavaros ese teknl. P r v m u n k a utn derlt ki, hogy k l n s e n h a t k o n y m e g k s e t t beszdfejlds l. diszfzis g y e r e k e k n l , s iskolaretlen v o d s o k n l a l e m a r a d s b e h o z s r a . Ez a ha-

zels: az i d e g r e n d s z e r rst elsegt, az rsi folyamatot mg egyszer beindt terpik ( P l . A y r e s , H R G , A l a p o z T e r p i a stb.). E z s z e m l l e t b e n m s , m i n t a h a g y o m n y o s s z e m l l e t felzrkztats, mely a h i b a szintjn gyakoroltat. Afejldstani-fejleszts szem llet a g y e r m e k e t s k s z s g h i n y t fejldsben nzi, s a n o r m l fejldsi folyamatot

36

37

tkony t e r p i a mr nem D e l a c a t o terpija volt. A h a r m a d i k lpcsfokban A l a p t v n y u n k rszint e g y r e jabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bvtette az eddigi terleteket, rszint egyre jabb, a l a p k o n c e p c i n k k a l jl h a r m o n i z l terleteket vont be a terpiba, vagy formlt a terpia v o n a l h o z igazodv: pl. testtel vgzett ritmusgyakorlatok; Lurija-fle neuropszicholgiai g y a k o r l a t o k ; lgz-fegyelmez gyakorlatsor; ritmusos beszd s m o z g s - b e s z d gyakor latok; m o z g s o s s z e r i a l i t s fejlesztse; t e s t v o n a l a t t l p k e r e s z t e z g y a k o r l a t s o r stb. M i n d e b b l kialakult az A l a p o z Terpia, mellyel elszr m u n k a c s o p o r t k n t , majd jelen leg a l a p t v n y k n t d o l g o z u n k . A sajt terpink alapjait S z e r d a h e l y i M r t o n testnevel g y g y t o r n s z s T t h G b o r g y g y p e d a g g u s m u n k a t r s a m m a l r a k t u k le; T t h G b o r ki d o l g o z t a a terpia specilis alkalmazst o r g a n i k u s k r o s o d s b l indul hiperaktv figye l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. K s b b m i n d e n , az A l a p t v n y h o z kzel ll m u n k a t r s u n k gazdagtotta, fejlesztette t e r p i n k a t . * A felsorols m r csak azrt sem lehet teljes, mert folyamatosan gyjtjk s kapjuk az j tleteket m u n k a t r s a i n k t l , vgzett hallgatinktl. M s , teljes k i d o l g o z s terpikbl t vettk Fodorn dr. Fldi Rita labdagyakorlatait, Falvay Kroly n p t n c m o z g s e l e m e i t , Dr. Gsv Mria b e s z d h a l l s ( G O H ) , beszdszlels s -rts ( G M P ) vizsglatt s az fejleszt terpijt, az angol nyelvterleten h o n o s N I L D - t e r p i a gyakorlatait, s r e n d s z e r n k e t egyltaln n e m tekintjk lezrtnak vagy b e z r h a t n a k . A vizsglatnl h a s z n l u n k vizsglati e l e m e k e t K u l c s r M i h l y n terpijnak vizsglatbl, a S z e n z o r o s Integrcis T e r p i a vizsglatbl (Ayres terpia) s L a k a t o s Katalin-fle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r n i n g ) vizsglatbl, m o s t csak a r o k o n terpikat e m l t v e . A terpia jelenlegi, m r a kialakult felptse a k v e t k e z : Elemi mozgsmintk + Ruganyossg + Egyensly Mozgskoordinci tkletestse Dominancia (kz. szem, lb) Erihez jrulnak az informatikai blokkot fejleszt kartonok Mozgskoordinci megalapozsa

1. Nagymozgsok: fejemelsek, szs, kszs, mszs, fka, guruls, fellsek j r s s vltozatai, l l a t u t n z getsek, talicskzs, pk-rk s sok kisegt g y a k o r l a t (pl. nyak izom-erstk, l b b o l t o z a t - e r s t k s z k s g szerint). Ezek valjban a humnspecifikus elemi mozgsmintk s variciik, m e l y e k a fejlds sorn megjelennek. 2. Rugalmassg: ugrsok, s z k d e l s e k p r o s lbon, egy lbon, a k a d l y o k k a l stb.. ugr ktl. Itt kell emltst t e n n e m egyetlen ,.eszkzigny"-nkrl, a trampoline-rl. A t r a m p o line beindtja a mozgsfejldst, szinte lkst ad neki, s m g a beszdfejldsi lemaradottsgokat is javtja. H. s M. Diamond azt rjk, hogy a katonai ( U S A ) k i k p z s b e n m g a vilghbor eltt bevezettk az g y e s s g , az egyensly, az idzts s temrzk, v a l a m i n t a m o z g s r e n d e z e t t s g n e k fejlesztse cljra, de az e r n l t r e is igen j hatst g y a k o r o l t ( M . s H. D i a m o n d , 1963.; M r t o n - D v n y i E v a s m t s a i , 1999). Mi eredetileg azt hittk, hogy a r u g a l m a s s g o t fogja fejleszteni, de azt n e m fejleszti, in kbb l k s s z e r e n beindtja a m o z g s g y e s s g e t . Elg, ha a g y e r m e k csak ugrl rajta, amennyit m e g k v n , ahogy kvnja. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g s k o o r d i n c i s gya korlatokat (I. k s b b ) e l b b a trampoline-on csinlja meg, mert ott sokkal k n n y e b b e n rrez a teste, csak aztn a fldn. 3. Egxenslygyakorlatok: statikus, d i n a m i k u s s a kett kztti t m e n e t i e g y e n s l y t gyakoroltatjuk, ezen bell jrsegyenslyt, lls-trzsegyenslyt, vgtag- s fejegyenslyt fejlesztk valamint k o m b i n c i i k ; kln hangslyt h e l y e z n k a vesztibulris ingerls gya korlataira (fejforgatsok, prgsek, hintztatsok h a g y o m n y o s , forg, libikka stb.) Az egyensly fejlesztsvel kapcsolatban Fldi Rita munkjt mrvadnak tekintjk (Fodorn Fldi Rita, 1993): kevs az e g y e n s l y o z jrs-statikus e g y e n s l y fejlesztse, a fszerep a d i n a m i k u s e g y e n s l y fejleszts; ahol a flkrs vjratokban ltrejn a folya dk e l m o z d u l s a : gyakori helyzetvltoztats, m o z g s k z b e n i irnyvltoztats, fordulatok, forgsok, tfordulsok, labdagyakorlatok. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Kroly egyenslyfejlesztsi elveivel ( s z e m l y e s kzls). 4. Felvezet" vagy szoktat" gyakorlatsor: a m o z g s k o o r d i n c i t m e g a l a p o z gya korlatok. Kb. tz e g y m s r a p l gyakorlat Kulcsr Mihlyn kidolgozsa szerint, melyek kel a gyerek h o z z s z o k i k a kt kz s kt lb egyttes, jl k o o r d i n l t m k d t e t s h e z , v g i g v e z e t v e t e l b b az a z o n o s oldali kz s lb, majd k e r e s z t e z e t t kz-lb h a r m o n i k u s egyttmkdsn. 5. Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g s k o o r d i n c i t fejleszt n e h z gyakorlatsor. Alapt lete szintn Kulcsr Mihlyntl szrmazik, s az elvek alapjn szlkkel s terapeutkkal egytt l l a n d a n tovbbfejlesztjk. E l b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az e l l e n o l d a h s g o t " : kt k z b e n vltott s u p i n c i - p r o n c i vagy klcsuks-nyits r i t m u s o s a n ; a keresztezettsget": pl. ellenoldali t r d k n y k rintsek llva, fekve stb. E z u t n k i d o l g o z z u k a kt kz kln munkjt, pl. egyik kz simogat, msik tget, egyik rajzol, m s i k dobol stb. E z u t n teleptjk a kz, s lb kln munkjt, e h h e z a gyerek m e g t a n u l e g y s z e r " labgyakorlatokat, pl. egy helyben szkdels. toporgs, krrajzols stb.; s e g y s z e r " kz gyakorlatokat, pl. taps test eltt, ell-htul. guriga, igen s n e m " integets stb.: majd min den e g y s z e r " kz- s lbgyakorlatot k o m b i n l u n k e g y m s s a l . E k k o r t o v b b m e g y n k a

Finom motorika

* Csak nhnyuk nevt tudom felsorolni (1995-2000 kztt), egyttal hls ksznetet szeretnk mondani: Asztalosn Marosi Marianna, Bodai gnes, Bodonyi Anik. Bodonyi Mikls, Bonczn Juhsz Csilla, Bors Ilo na. Breinmann Erzsbet. Burin Kati. Burkusn Szensz Ildi, Csaba Mercdesz, Dknyn Cseri Zsuzsa, Esti Nra. Farkasn Murnyi Mrta, Frank Mria. Gacslyi Lszln, Gergely Anik. Gosztonyi Judit. Gondin Dob Anna. Grbicz Katalin, Gttlinger Gabi. Gyarmatin Boksi va. Hofmann Ildik. Jordanidisz gnes, Kalapos Ilona, Kulcsr va, Kunn Szrnyi Katalin. Manolakis gi, Mndi-Mrton Zsuzsa, Molnrn Nagy Anna, Nmcthn Mrk Julianna. Palcs Julianna, Papp Zita. Pethe Erika, Pcsi Orsolya, Radnai Zsuzsa, Rozsnyai Henriett, Sipos Zska, Stger Andrea. Stocker Eszter. St Csaba. Szab Csilla, Szerz Krisztina, Szjjrt Edit. Tams Bln. Tar Mnika. Telek Erika. Tth Ildik. Tth Pter. Vradi Ildik. Vincze Helga, Wimmer Zsuzsa. Zsadon Zsfi s legalbb mg egyszer ugyanilyen hossz lehetne a nvsor, ha teljes volna... 38

39

keresztezett ritmusos mozgs kialaktsra: pl. j r s ellenttes kzrtssel, ell vagy h tul, indinjrs ( m g n e m s z k d e l s ! ) stb.; majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j n , a keresz tezett ritmusos mozgsok ugrssal. Betantjuk a n e h z " alapugrsokat: terpesz, harntter pesz, s terpesz-keresztszkdels. Ha ez megy, a k k o r a n e h z " ugrsokat e l b b s s z e h o z zuk m i n d e n k o m b i n c i b a n a m r b e g y a k o r o l t e g y s z e r " k z g y a k o r l a t o k k a l . E z u t n betantjuk a kz n e h z " gyakorlatait, e z e k mindig ellenttes irny r i t m u s o s e l l e n m o z g sok, pl. vltott fggleges karlendts test mellett, m a l o m k r z s , vzszintes k e r e s z t e z s , v l l b o k s z o l s o k stb. E k k o r a kz n e h z " g y a k o r l a t a i t s s z e h o z z u k a m r b e g y a k o r o l t e g y s z e r " l b g y a k o r l a t o k k a l . s vgl a n e h z " s z k d e l s e k e t s n e h z " k z g y a k o r l a tokat h o z z u k ssze e g y m s s a l , gyelve arra, h o g y a kz s lb e g y m s r a m i n d i g merle ges e l l e n m o z g s t v g e z z e n . Pl. l b t e r p e s z - z r (ez a vzszintes skban van), kz: karlend ts vltottan test mellett vagy vltott m a l o m k r z s (ez a r m e r l e g e s skban val m o z g s ) . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m s utn kell vgeztetni, hogy a folyamatos, k n n y e d vg rehajtst elrjk. A mi t e r p i n k egyik legfbb clja a m o z g s k o o r d i n c i kifejlesztse, s biztos, h o g y terpinkat ezen a n y o m o n kvnjuk tovbbfejleszteni. K o o r d i n l n i azt jelenti: sszeren d e z n i . . . a rsz- s e l l e n m o z d u l a t o k egyttest, sorrendjt s sajtos m i n t a szerinti ssze r e n d e z s t rtjk ( m o z g s k o o r d i n c i a l a t t ) " - rja Ndori ( N d o r i , 1972, in: M r t o n - D vnyi v a s mtsai, 1999. 5 1 . old.). Hmori szerint a m o z g s k o o r d i n c i differencildsa a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l d i k az rzkelsi funkcik differencildshoz. Aki k o o r d i n l t a n tud m o z o g n i , az fegyel m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k , m i n t h o g y a bonyolult s megfelelen adagolt m o z g s s o r o z a tok kialaktsa s a u t o m a t i z l s a m i n t e g y visszahatsknt vagy az agy fejldsnek kriti kus p e r i d u s b a n trtnt m k d s m e g e r s t s e k n t fejleszti a kzponti i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g s k o o r d i n c i v a l kapcsolatos m k d s t i s " ( H m o r i , 1976; M a r t o n - D vnyi v a s mtsai, 1999. 5 1 . o.). Vgl is m o z g s k o o r d i n c i t fejleszt g y a k o r l a t a i n k a t - m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k n n y e b b e l e m e i t r h a t t a m le - specilis g i m n a s z t i k n a k tartjuk. Ez a specilis, m i n d e n m o z g s eszttikus m o z g s alapjait m e g a d g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartst, i z o m z a t a feletti uralmt, gyessgt, llkpessgt, igen kifejezetten a r i t m u s r z k t , s nagyfok k o o r d i n c i s k s z s g e t ad. A p o n t o s m o z g s s z l e l s befolysolja s szablyoz za a m o z g s t , a p o n t o s a b b m o z g s szablyozza az szlelsi folyamat javulst. M i n d e z fej leszti az integrcis, v a g y i s s s z e r e n d e z kpessget. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a sorn m e g tanulja s s z e r e n d e z n i a kls s a bels informcikat, kivlasztja azokat az ingerleteket, a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t r o z a k , s elutastja a l n y e g t e l e n n e k tlt inform cikat. A g y a k o r l a t o k a tudatos s p o n t o s vgzsen keresztl fejlesztik a k o n c e n t r c i t s az n f e g y e l m e t ( D v n y , 1994). A ltsrzkels fejlesztse a m o z g s m i n t k megfigyelsvel s u t n z s v a l trtnik. Az a k u s z t i k u s s a k u s z t i k o m o t o r o s fejleszts a m o z g s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d k r a , v e r s e k r e t r t n v g z s v e l valsul m e g . A b e s z d s m o z g s e g y t t e s s e g y m s t fejlesztse a m e g f e l e l s t d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgs m d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k , s m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) eltt s/vagy alatt. A f o r m a r z k s k o o r d i n c i egytt fejldik, a m i k o r a gyerek sajt i z o m m -

kdsbl m e g r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezst anlkl, hogy ltn, s ez tklete sthet t k r segtsgvel; u g y a n a k k o r m e g t r t n i k a testrszek m o z g s n a k h a r m o n i k u s s s z e h a n g o l s a ( D v n y , 1994). U g y a n c s a k egytt fejldik a gyerek mozgsbeli tr-, id- s dinamikai rzkelse: a moz dulatok plyja m e g h a t r o z z a a m o z g s trbelisgt, a m o z g s ritmikja az idbelisget s a d i n a m i k a a s z k s g e s e r a d a g o l s t s tnusllapotot. Mirt tartjuk g i m n a s z t i k n k a t specilisnak? Mert fejldstani szemllet, a spontn fejlds irnyait kveti: - a fej m o z g s a i t l j u t u n k a vgtagok mozgsai fel, - a trzskzeli n a g y m o z g s o k t l h a l a d u n k a trzstl tvoli f i n o m m o z g s o k i g , - az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g vgtagoktl j u t u n k a keresztezett oldali m o z g sokhoz, - a nagy, t m e g e s m o z d u l a t o k t l a precz m o z g s o k i g . G i m n a s z t i k n k figyelembe veszi az anyanyelvi k s z s g h i n y o s , az e n y h e fokban rtelmi fogyatkos s az o r g a n i k u s a n rintett hiperaktv-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g s e l m a radsnak sajtossgait: - a g y e r e k e k n l g y a k o r i a k a k n y s z e r e g y t t m o z g s o k - e z e k e t leptjk -, a m o z d u l a t egy adott testrszre irnytsa g y e n g e , - a szinkron ktoldali e g y t t m o z g s o k k n n y e b b e n kivitelezhetek. a vgtagok sztv lasztott m o z g s a n e m vagy csak alig, - az a z o n o s oldali v g t a g o k m o z g s a k n n y e b b e n kivitelezhet, a k e r e s z t e z e t t m o z g sok n e m vagy csak alig, - a g y e r e k e k n l a szerialits ers fejlesztsre szorul, teht n e h e z e n r e n d e z i k s s z e s jegyzik m e g a m o z g s o k egymsutnjt, a m o z g s s o r o k a t . G y a k o r l a t a i n k e g y t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t v rendszert az e g y e n s l y r e n d s z e r r e l , s ezen kt rendszer egyttes fejldse kiemelt szerep az agyi rsi f o l y a m a t o k b a n . T e r m s z e t e sen fejlesztik a p i r a m i d l i s - e x t r a p i r a m i d l i s m o z g s r e n d s z e r t s a parietlis m o z g s s z a b lyoz arekat, erre m g visszatrek. 6. Finommotorika kialaktst elkszt gyakorlatsor: egymsra pl gyakorlatok Kulcsr Mihly n k i d o l g o z s a alapjn, m i n d k t kzzel, betartva a fejldsi irnyt: fejgya korlatoktl h a l a d u n k a trzs s kz fel, proximlistl h a l a d u n k disztlis fel. 7. Kzdominancia kifejlesztse, illetve begyakorlsa: igen sok egymsra pl, illetve egyenrang, a d o m i n n s kezet gyess tev gyakorlat, Kulcsr Mihlyn alaptletei nyo mn, l l a n d tovbbfejlesztsben. Itt is betartjuk a proximlis-disztlis fejlesztsi irnyt. 8. Lbdominancit kialakt vagy m e g e r s t gyakorlatok. N e m tekintjk o l y a n elen g e d h e t e t l e n n e k , m i n t a stabil k z d o m i n a n c i t , s t e r m s z e t e s e n a kz o l d a l r a prbljuk belltani. ^ 9. Szemgyakorlatok s a dominns szem-kz. egyttmkds kialaktsa s/vagy fejlesz tse: els g y a k o r l a t s o r u n k b a n kls s bels s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v g e z t e t n k (III., IV., VI. a g y i d e g ) . M s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a trltsban val g y e s s g e t s a kvet-

40

41

ses s z e m m o z g s o k a t fejlesztjk. Itt kell b e s z l n e m a p i r o s s z e m v e g e s " o l v a s s r l s rsrl, m e l y e t D e l a c a t o lersa alapjn k e z d t n k el ( D e l a c a t o , 1963). A gyerek d o m i n n s k e z e oldalra kvnjuk belltani az olvassban s rsban d o m i n n s s z e m e t . Ezrt a stabilan jobbkezes gyereknl egy s z e m v e g k e r e t b e a bal s z e m el p i r o s sznszrt (lencst vagy tltsz m a n y a g o t ) tesznk, a j o b b s z e m el s e m m i t (ablakve g e t " ) , s olyan pirosan r tollat a d u n k a kezbe, m e l y n e k sznt a piros sznszr kioltja. Teht rskor valjban csak a jobb szemvel fogja ltni az rst, de mivel m i n d e n m s l t s l m n y e (fnyek, trgyak stb.) teljes, az agya ezt nem rzkeli, gy rzkel, m i n t h a kt s z e m m e l ltna, s a j o b b vezet a m u n k n l . N a p o n t a 20 percet ratjuk gy a g y e r e k e t dik tls u t n . U g y a n c s a k napi 1 5 - 2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n g y G s y M r i a Varzsi c. k n y v b l , m e l y n e k sikerlt elkszttetnnk pirossal n y o m o t t vltozatt, s zsebecskjben a h o z z val piros sznszr is megtallhat. A piros s z e m v e g e s rssal szp e r e d m n y e i n k v a n n a k . M i n d e n g y e r e k n l a l k a l m a z z u k , akiknl az rs alaki rszvel, a betfor mlssal, a v o n a l v e z e t s s e l , az rs r e n d e z e t t s g v e l p r o b l m a van. M i n d i g a d o m i n n s k z h e z igaztjuk a szemet. Ha nincs stabil k z d o m i n a n c i a , e l b b kialaktjuk. T a p a s z t a l a tunk szerint az esetek felben ltvnyos j a v u l s ll be (2., 3., 4. mellklet). H r o m h n a p g y a k o r o l t a t s utn dntjk el, hogy hasznll-e, ha igen, m g jabb h r o m h n a p o t runk el az e r e d m n y stabilizlsra. A n e m stabilizlt e r e d m n y t visszaess kvetheti. ( M i n d ezzel egytt azt tapasztaljuk, hogy az rskp rendezettsge ersen pszichs befolys alatt is ll.) Az alaki diszgrfia k e z e l s n e k m s i k mdja az angol N I L D - t e r p i a , melybl ki e m e l t e n is tantjuk az rkeretes rst s a teljes vllbl-karbl vgzett, n a g y f o r m t u m be t e l e m tantst. 10. Trben val mozgsok, mozgsutnzsok, trbeli tjkozds: mozgselkpzelsek, s z o b r o k " p o n t o s leutnzsa, csak halls utni tjkozdsi j t k o k , csukott s z e m m e l t j k o z d s o k fix ponttal s fix pont nlkl, trkpksztsek stb. 11. T e s t s m a , jobb-bal. ujjismeret, irnyismeret: akr a testismeretet, akr a jobb-bal fogalmt, akr a n v u t r e n d s z e r t gyakoroljuk, betartjuk az e l s z r passzvan, utna akt van; e l s z r nyitott s z e m m e l , utna csukott s z e m m e l ; elszr a sajt test a k z p o n t , utna a k z v e t l e n tr, utna a tgas t r " elvt. 12. Konstruktv praxis, skban - papron val tjkozds ptkocka-utnraks, sk i d o m o k u t n r a k s a , rajz; n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l g i a i vizsglatnak g y a k o r l a t a i : trkprajzols bejellssel, rarajzolsok, h r o m i d o m e g y m s h o z viszony tott rajzolsa; kicsiknek logikai j t k stb. 13. Hallsgyakorlatok: Gsy Mria hallsfejleszt gyakorlatait hasznljuk, m e l y h e z na g y o b b g y e r e k e k n l a tr k l n b z - egyre tgul - pontjairl h a n g o k - s z t a g o k - s z a v a k v i s s z a a d s t g y a k o r o l t a t j u k , fejlesztjk a m a g n h a n g z h o s s z s g s z n g s - z n g t l e n pr m e g h a l l s t s visszaadst. 14. Kinesztzis gyakorlsa, rzkszervek ltsi, kzti fordts" ltsi-tapintsi-alakfelis mersi rzetek g y a k o r o l t a t s a . 15. Emlkez.etfejleszts: fejlesztse. 16. Alak, httr, Gestalt stb. fejlesztse fejleszt k n y v e k hasznlatval stb. hallsi, k i n e s z t e t i k u s s mozgssor-emlkezet jtkos

17. Lazt gyakorlatok: vllzlet laztsa, knyk-, csukl-, fej-, nyaklazts, cspz let, boka, de m i n d e n e k e l t t a g y e r e k e k n l m r s o k s z o r n a g y o n m e r e v gyki gerincsza kasz laztsa. 18. Lgzgyakorlatok: hasi lgzs leveg-visszatartssal sztszrt s klnbz testhelyzetekben, mozgs gyer melyekben az agyi v r t r a m l s t vatosan nvelhetjk. 19. Fegyelmez gyakorlatok: klnlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z m o l s r a vagy b e l g z s - b e n n t a r t s - k i l g z s r e megtett lass v g t a g m o z g sok, lgzs s s z m o l s r a megtett m o z d u l a t o k , gyors m o z d u l a t o k utn lass m o z d u l a t o k . 20. Ritmusgyakorlatok: t e m k o p o g s o k , szinkron s aszinkron (vltott kzzel), ritmu sos s z k d e l s e k kt l b o n s vltott l b o n , u g r s v a r i c i k (pl. t e r p e s z - z r , h a r n t t e r pesz-zrt lbas ugrs) r i t m u s o s a n felptve, m i n d e z e k tapssal k o m b i n l v a ( n p t n c h o z k zelt g y a k o r l a t s o r o k ) . M r a m o z g s k o o r d i n c i s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g s o k a t t a r t a l m a z n a k , illet ve a m o z g s o k r i t m u s o s e l v g z s t kvetelik m e g . V a l s z n , hogy a r i t m u s o s u g r s o k gyakorlsval az agy premotoros cortex* rszt rintjk, ez a kregrsz vezrli a m o z g s folyamatos, s i m a m e g v a l s u l s t , m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l d i n a k nevez. Ha a p r e motor kreg krosodik, a m o z g s p r o g r a m megtartott, de m e g s z n i k a begyakorlott, a u t o matizldott m o z g s o k f o l y a m a t o s s g a , m i n d e g y i k kln aktust ignyel. A z e g y e s m o z gselemek e g y m s t l izolltan, szaggatottan zajlanak le, a beindtott m o z g s o k m e g t a p a d nak ( p e r s z e v e r c i ! ) , s felesleges r s z m o z g s o k k e l e t k e z n e k . A m e g i n d t o t t m o z g s o k sztereotip m d o n i s m t l d n e k . M i n d e z t azrt rom le ilyen rszletesen, mert a fenti lers olyan, m i n t h a a d i s z l e x i s g y e r m e k e k olvasst j e l l e m e z n m . Freund azt rja, h o g y a p r e m o t o r k r e g vesz rszt a m o z g s idbeli s z e r v e z s b e n , s o l y a n ktoldali s z e r v e z rendszer, mely m o t o r o s g y e s s g e k szervezsben is rszt vesz. mint pldul a b e s z d s az rs (Freund, 1990; M r t o n - D v n y i va s mtsai, 1999). 2 1 . Ritmusos beszd: k i c s i k n e k m o n d k k , n a g y o b b a k n a k W e r e s - v e r s e k , m e l y e k e t mozgssal - e l s s o r b a n ingsos lpsmozgssal kicsiknl (Falvay Kroly tantsa), de m s mozgssal is elsegtnk, l. g y a k o r o l u n k , s m o z g s nlkl is k r b e l v e m o n d u n k , te met is tve, vagy anlkl. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . 22. Lurija-fle neuropszicholgiai vizsglat s a rehabilitci gyakorlatai: egyre tbb gyakorlatot h a s z n l u n k Lurija gyakorlatai kzl a reciprok (vltott ellenttes) b e i d e g z s gyakorlsra, sztereotpik kialaktsra s m e g t r s r e stb. M i n d e z e k az a g y k r e g alatti (subcorticalis) terletek fokozott m u n k b a vonst jelentik. 2 3 . Idbeli tjkozds fejlesztse: napszakok, 24. Szvegmegrtst elsegt jtkok, olvass alapjn j t s z u n k . 25. Fejleszt sportok: a k z p v o n a l i " m o z g s o k g y a k o r l s a k o r s fejlesztsekor ajn lani szoktuk az szst, biciklizst, grkorcsolyt, futst, evezst, g r d e s z k t , futballt, de szinte m r n m a g b a n is terpis rtknek tartjuk a lovaglst, m e l y h e z sajnos kevs gyemelyeket napok, csak h n a p o k , v s z a k o k stb. Altalnos szban, mesls vagy szvegfel tjkozottsg g y a k o r l s r a a szlt krjk m e g .

A problmra rszletesen visszatrek az anatmiai tmadspontot trgyal fejezetben. 42

43

rek j u t h o z z . A dominanciafejleszts i d s z a k b a n ajnljuk a teniszt, a p i n g p o n g o t , a v vst, a slylkst, a kosrlabdt, e g y b labdajtkokat. 26. Mozgsos kat tantunk be. 2 7 . Fldi Rita fle labdaterpis fejleszts: tvettnk s beolvasztottunk Fodorn dr. szerialits fejlesztse: a szerialits fejlesztse gyerekeknl k i e m e l t fon tossg, ezrt r v i d e b b ( 3 - 4 g y a k o r l a t e l e m ) , h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g s s o r o

A fent lert terletek m i n d e g y i k n a kpessg -> kszsg -> automatizado (jl kivitelezett) fejlesztsi elvt kvetjk. Fejlesztsnk gy h a t r o z o t t fejldstani vonal, de igen k o m p l e x s nyitott r e n d s z e r r vlt. Tz ves t a p a s z t a l a t u n k alapjn a k e z e l h e t c s o p o r t o k : Anyanyelvi kszsg hinya Megksett vagy/s hibs beszdfejlds Diszlexia Diszgrfia Diszfzia POS Organikus eredet hiperakti vits figyelemzavarral y Idegrendszer rst megalapoz terpia Mentlis retardci s/vagy deficit (enyhe fok)

Fldi Rita labdt h a s z n l mozgsfejleszt m d s z e r b l , mely az egyensly, az g y e s s g , a g y o r s a s g , az llkpessg, a figyelem s a logikai g o n d o l k o d s fejlesztsre is (!) alkal m a s . U g y a n a k k o r n l u n k m r v g z e t t " gyerekeinket Fldi Rita l a b d a t e r p i j b a " kld j k , m i n t e g y t m e n e t i fejleszt lehetsgknt: m r sport, de terpis sport. 2 8 . Testvonalat tlp keresztez gyakorlatsor: szimmetrikus s aszimmetrikus kereszt befogsok, mely n e m c s a k a k z p v o n a l tlpst, h a n e m testismeretet, kt oldal m k d snek sztvlasztst, s ha gy a l k a l m a z z u k , r i t m u s o s m o z g s t s szerilis e m l k e z e t e t is fejleszt. 29. Utols kartonunkat nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezrt, st l l a n d a n Fejldsben elmaradt, iskolarellcn vodsok Korbontsban tekintve: Alapoz Terpia Fejleszts: anyanyelvi kszsghiny miatt idegrendszeri retlensg miatt mozgskoordinci elmaradottsga miatt fejldik, jelenleg F a l v a y K r o l y n a k az e g y e n s l y s beszd, bels s kls r i t m u s , ritmu sos npi m o z g s o k s j t k o k felhasznlsval t r t n fejlesztse fel fordulunk, de lesz p a n t o m i m s p e c i l k o l l g i u m u n k is. Ez a terpia kifejezett s t u d a t o s e g y t t m k d s t ignyel a terpit v g z egyn s a gyer m e k kztt. E z t is s z m b a vve s tapasztalatainkat t g o n d o l v a a terpia h a t k o n y n a k m u tatkozik: - v o d s n a g y c s o p o r t o s (5 ven felli) g y e r m e k e k n l , akiknl m o z g s - g y e t l e n s g van, kialakulatlan k z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszlyeztetettsg ll fenn; - v o d s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n l , akiknl tisztn a n a g y m o z g s o k s f i n o m m o z g s o k g y e t l e n s g e figyelhet m e g ; - v o d s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n l , akiknl slyos beszdfejldsi z a v a r ll vagy llt fenn: m e g k s e t t b e s z d f e j l d s , n e h e z e n k e z e l h e t b e s z d p r o d u k c i s v a g y b e s z d p e r c e p c i s zavarok, esetleg diszfzia gyanja; - iskolskor diszlexis g y e r m e k e k n l ; - iskolskor diszgrfis g y e r m e k e k n l az rs alaki o l d a l n a k javtsra; - POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) - b a n s z e n v e d g y e r e k e k n l , ha diszlexisak, m e r t a kt r e n d e l l e n e s s g lelkezik e g y m s s a l (a P O S - b a n s z e n v e d g y e r m e k e k egy r s z e d i s z l e x i s is, a d i s z l e x i s g y e r m e k e k e g y rsze P O S - b a n s z e n v e d ) , a z o n b a n a n e m diszlexis P O S - b a n s z e n v e d g y e r m e k e k n l is szlelnk terpis hatst a m o z g s k o o r d i n c i fejldse miatt; - h a t k o n y n a k b i z o n y u l a terpia intelligencia-hatreset g y e r e k e k n l : a debilits fels, a n o r m l i s intellektus als v e z e t b e e s g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 - 8 5 ) ugrsszer fejlesz tst lehet elrni, m i n l kisebb a gyerek, annl e r e d m n y e s e b b e n ; - n a g y o n h a t k o n y a terpia valdi debilits esetn ( I Q : 6 0 - 7 5 ) , s m g h a t k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t s [l-rtelmi fogyatkossg] esetn, ahol a g y e r m e k n o r m l intelligen cij, de az igen slyos r s z k p e s s g h i n y miatt kisegt iskola vrna ra. ^ Mivel a terpia n e m h a t k o n y tartalmi diszgrfia kezelsnl, ezrt k i d o l g o z t u n k egy un. A n y a n y e l v i - z e n e i diszgrfia kezelst", melyet a Fejleszt P e d a g g i a 2 0 0 1 / 1 . szm ban lertunk. vodsok 5 ves - Beszdfejldsi problmk (megksett, diszfzia stb.) - Mozgsfejldsi elmarads (nagy- s finommozgsok) - Dominancia megvlasztsnak ksse - Mentlis retardci s/vagy deficit -POS > Iskolsok 16 vesig

_ Diszlexia, diszfzia, diszgrfia aiakj _ Enyhe mentlis retardci v a g y deficit _ poS

44

45

II. AZ ALAPOZ TERPIA HATSMECHANIZMUSA

A)

A fejleszts

idegszvettani

alapja

ltalban

H a t s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t m i a i l a g m e g f o g h a t , idegszvettanilag s lettanilag is k v e t h e t funkcibeli vltozst rtem, mely a terpia hatsra az idegrend szerben ltrejhet. A n a t m i a i l a g m s k r o s o d o t t terlet - vagy retlen terlet - felttelezhet rtelmi fo g y a t k o s o k n l , hiperaktv-figyelemzavaros g y e r e k e k n l vagy a n y a n y e l v i k s z s g h i n y o s g y e r e k e k n l , esetleg r s b e n e l m a r a d t v o d s o k n l . Enyhe fokban rtelmi fogyatkosoknl az agy brmelyik rsze krosodhat, de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y srltsgnek, mely az agy szellemi k z p o n t j a " : az akarat lagos viselkeds szablyozja, szerepe van a m o z g s v e z r l s b e n ( p p e n srlsnl tapasz taljuk e z e k n l a g y e r e k e k n l , hogy a szbeli utasts m e g r t s e helyett u t n z s vezrli a m o z g s t - e c h o p r a x i a -, mely fejldstanilag a l a c s o n y a b b szint), a bels b e s z d szablyo zja, a p r o b l m a m e g o l d s a szbeli g o n d o l k o d s vezrlje s az absztrakt, fogalmi gon d o l k o d s szablyozja. Hiperaktv-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy rsznl kifejezett srlst felttelezhetnk, m s rsznl b i z o n y o s terletek retlensgt. E l t e k i n t v e a p r o b l m a bio kmiai m a g y a r z a t t l , s csak azt nzve, mely agyi terleteken k e r e s h e t az retlen vagy k r o s o d o t t terlet: n e h e z e n m o n d h a t n n k b i z t o s a n felels terleteket. Igen v a l s z n a R A S (retikulris a s c e n d l rendszer) rintettsge, mely felels az bersgi szintrt - melylyel a klvilg fel fordulunk -, az aktv m a g a t a r t s r t a klvilg fel, a figyelemrt, s rszt vesz a m o z g s s z a b l y o z s i n t e g r c i j b a n . Az o r g a n i k u s e r e d e t h i p e r a k t i v i t s figyelemzavar s z i n d r m b a n srlse vagy srlkenysge biztosra v e h e t . U g y a n a k k o r a gyerekek tnetei alapjn felttelezhet a limbikus rendszer - rzelmi, vegetatv szab lyozs - s a h o m l o k l e b e n y egyes rszeinek b e v o n d s a a folyamatba, de m s terletek is szba j h e t n e k r s z k p e s s g - z a v a r o k e s e t n ( F o d o r n Fldi R i t a szbeli k z l s e ) , pl. a j o b b parietlis l e b e n y h t s rsze (vizulis tri figyelem g y e n g e s g e ) . E r e t l e n s g szem pontjbl p e d i g az agytrzsi vesztibulocerebellris r e n d s z e r rintettsge biztosra v e h e t . Az anyanyelvi kszsghinyos g y e r e k e k n l - m e g k s e t t beszdfejlds, diszfzia, disz lexia, t a r t a l m i diszgrfia - s z v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t a k r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m , r o s t o k b l ll k z p o n t i rsz, ahol egyik flteke rostjai a m s i k b a vezetve egy m s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t l i s lebeny, a h r o m l e b e n y v i d k e " ( p a r i e t o - t e m p o r o occipitalis s a r o k " ) , a lt- s h a l l r e n d s z e r egyes t k a p c s o l n a g y m a g v a i n a k rintetts ge, m g m s o k a h a l n t k l e b e n y n e k , a Sylvius-rok krli r s z e k n l , a fissura R o l a n d i ells rsznek, a h o m l o k l e b e n y fels s oldals rsznek rintettsgt is talltk. A legm a g a s a b b r e n d p s z i c h s teljestmnynknek, mint a beszd, olvass, helyesrs, v a n n a k u g y a n agyi kzpontjai, de a j funkci elrsrt az a g y n a k igen k l n b z terletei fog nak s s z e " , a funkci m s - m s rszterlett ltrehozva m s s m s m i n t z a t o k b a n . E z e k e t ma m r a funkciban lev agy vizsglatt lehetv tev eljrsok ( P E T , fMRI, S P E C T ) vizsgljk. (2. bra)

extrapyramidlis rendszerhez tartoz agykrgi mozgatkzpont halllebeny (temporalis

kzponti rok (sulctis centrlis) vagy fissura Rolandi elsdleges mozgatmez elsdleges rzmez fali lebeny (parietlis)

homloklebeny (frontlis lebeny) ltlebeny sylvius rok , , , J ) gy nyakszirt (occipitalis)


va

szomatoszenzoros szintzis ltsi, hallsi s egyb ingerek sszekapcsoldsa extrapyramidlis rendszerhez tartoz agykrgi mozgatkzpont

hrom lebeny vidke" (parieto-temporo-occipitalis) sarok" elsdleges mozgatkreg ~ elsdleges rzkreg

homloklebeny

fali lebeny

corpus callosum (krges test) halllebeny

nyakszirt vagy ltlebeny (occipitalis)

(Pter Agnes 2. bra Az agy lebenyei s barzdi

brja

nyomn)

46 47

lehetsg is van: ha valahol srls van, a srlt rostokrl j kollaterlisok, oltvnyhajt


triumion ^ potencil
a k c i s

sok i n d u l n a k , s h a l a d n a k az p idegsejteken s p d e n d r i t h l z a t o k o n k i a d v " vlt res t e r m i n l o k h o z . M s r s z t a n o r m l i s funkcihoz szksges agy szerkezet kialaktsban j val tbb idegsejt vesz rszt, mint a m e n n y i szksges, majd a felesleges sejtek elpusztulnak, de k o m p e n z c i r a fel is h a s z n l d h a t n a k . A funkcitvtel a n e u r o n h l z a t t s z e r v e z d svel j n ltre, e k k o r a k a p c s o l a t o k t r e n d e z d n e k . A n a g y a g y k r e g b e n az t r e n d e z d s

a az ingerlet ^ 4 haladsi + " , .. a k c l o s o l e n c , a l * irnya r\ P nyugalmi potencil I

egy rsze g y o r s : a m r k i a l a k u l t j e l e n lv. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l p n e k . M sik rsze lass - ez az j szinaptikus h l z a t kialakulsa ( K a t o n a , 1979, 1986) (4. bra). Hmori lersa alapjn a g e n e t i k u s p r o g r a m csak ltalnosabb utastsokat tartalmaz, a p o n t o s a b b k i d o l g o z s a szlets utni fejlds sorn, szelekcik tjn trtnik m e g . A fe les s z m b a n kifejld idegsejtek sok, a k s b b i e k sorn h e l y e s n e k b i z o n y u l k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g t v e s " k a p c s o l a t o t is kialaktanak e g y m s s a l .

' f S.

I _

prcszinaptikus | axon-* vgzds /" v,


sir*' V*

|,n 'Ili' 7

mitokondrium szinaptikus

vr- . ''ife' s ?
szinaptikus rs

receptor i (on_ csatorna

i / i -OM* ingerlettviv
posztszinaptikus anyag dendrit 4. bra 3. bra Az. j szinoptikus hlzat kialakulsa Az agyidegsejtek ingerleteket tovbbtanak. ltaluk valsulnak meg az elme alapvet mkdsi mozzanatai: Ezt a szvetmintt Janet Robbins, (Harvard Orvosegyetem) Dvid H. Hubel az emlkezet, a tanuls, a nyelvi nkifejezs. Az agy idegsejtes szervezdst a Golgi-fle fests felhasznlsval Santiago Ramn fedezte fel. laboratriumnak munkatrsa ksztette.

Az vodskor iskolaretlen g y e r m e k e k n l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n k megje llni agyterletet. M i n d e b b l lthat, h o g y a terpia n e m bizonyos agyterleteket fejleszt, vagyis m a g t a fejlesztst i n k b b szvettani-ideglettani szinten p r b l n m m a g y a r z n i . A k i s g y e r m e k a g y n a k plaszticitsa - k p l k e n y s g e - c s o d l a t o s . S z v e t t a n i l a g valsznleg n e m a v e l s h v e l y e s e d s a legfontosabb rsi folyamat, ha n e m a d e n d r i t h l z a t k i a l a k u l s a s ezzel a s z i n a p t i k u s h l z a t k i b o n t a k o z s a , s z k s g esetn t r e n d e z d s e . V a g y i s n e m a v e z e t k p e s s g a legfontosabb, h a n e m a kapcsold si l e h e t s g e k , m i u t n az agy funkcikban g o n d o l k o d i k ( 3 . bra). A k o m p e n z c i r a t b b

A m s o d i k fzisban - s ez a g y e r m e k n l tbb vig tart folyamat - a m e g i n d u l funkcik kiszrik, megerstik, stabilizljk a helyes kapcsolsokat, m g m s h u z a l o k , a m e l y e k e t a m k d s e k sorn k e l e t k e z i d e g i m p u l z u s n e m j r t, egy id utn kiszelektldnak, el p u s z t u l n a k " ( H m o r i , 1976; M r t o n - D v n y i va s mtsai, 1999. 4 1 . o.). A kell ingerre a k c i m e g f e l e l s z m s m e g f e l e l h o s s z ideig val g y a k o r o l t a t s v a l p p e n ezt a k i s z r - m e g e r s t - s t a b i l i z l f o l y a m a t o t vgzi a kisgyerek s p o n t n is i s m t l d m o z dulataival (pl. m s z s , ugrls stb.), s ezt vgeztetjk mi is vele a terpia sorn. De ezek

48

a m o z d u l a t o k ingerln h a t n a k az agytrzsre is, az agytrzsi ingerls a dendritek n v e k e d s n e k s a szinaptikus hlzat g a z d a g o d s n a k s j r a s z e r v e z d s n e k ers ingere. De u g y a n e z a folyamat, m k d s b e hozssal, plyk s p l y a r e n d s z e r e k beindulst, tszerv e z d s t teszi lehetv.

lsra pl r, n l k l e n e m ltezik, s m i n d e n tanuls a kls s bels k r n y e z e t b l nyert in formcik e l e m z s r e pl, ez p e d i g az informcit felvev s feldolgoz r e n d s z e r e k j m k d s r e , ezrt a k o o r d i n c i s k p e s s g e k fejlesztse m a g a utn vonja a tanulsi k pessgek fejldst. Ezen i g a z s g o k o n tl szeretnk ksrletet tenni arra, h o g y anatmiailag-funkcionlisan

B)

Az

Alapoz/'

Terpia felttelezhet

anatmiai-idegszvettani

tmadspontja

m e g p r b l j a m az A l a p o z T e r p i a mint mozgsfejleszts s az anyanyelvi kszsg k z s pontjait lerni. Elszr r v i d e n t t e k i n t e n m a mozgsszablyozs rendszert: 1. Br az a g y b a n v a n n a k kzpontjai, m g i s m i n d i g mint e g y s g e s egsz m k d i k hatal mas sszekttets-rendszerrel. 2. A m o z g a t r e n d s z e r elvlaszthatatlan e g y s g b e n m k d i k az r z r e n d s z e r r e l . M i n den m o z g s alapja a s z e n z o m o t o r o s integrci. A m o z g s t e v k e n y s g t az rzetek indt jk m e g , s az r z visszajelents szablyozza a m o z g s erejt, p o n t o s s g t stb. 3. T e k i n t s k t a m o z g s b a n rsztvev rendszereket: indul a gerincveli rzkelsbl (proprioceptivits) -> a nyltagyban vannak a garat s n y e l v m o z g a t magvak, hozzjrul a vesztibulris m a g r e n d s z e r : testtarts, testhelyzet, e g y e n s l y o z s , i z o m t n u s - s z a b l y o zs kzpontja > tovbbjutva a hdban a nagy s s z e k t p l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m - s a r c i z o m - m o z g a t m a g v a k s a n a g y s s z e r e n d e z k t e g (fasciculus l o n g i t u d i n l i s m e d i a l i s ) , mely a k z p a g y t l lefel h z d v a s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g s o k a t a nyak-, fej- s t r z s m o z g s o k k a l , v a l a m i n t a labirintbl s a kisagybl befut ingereket. M i n d e z az agytrzsi cerebello-vesztibulris m o z g a t r e n d s z e r rszt k pezi, mert a fentiek m k d s e igen szoros sszekttetsben ll a kisagy v e z r l r e n d s z e r vel. A kisagy a n a g y s s z e h a n g o l az a g y k r e g s a perifria, a labirint s a s z e m m o z g sok + halls kztt, az e g y e n s l y s z a b l y o z s kzponti szerve, a m o z g s k o o r d i n c i e g y i k f kzpontja, az i z o m t n u s szablyozja, s az automatizado els f llomsa. K v e t k e z lloms a kztiagy, m e l y b e az extrapiramidlis r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. c a u d a t u s ) , l e n c s e m a g (n. lentiformis); s p a d t m a g ( p a l l i d u m ) , p u t a m e n , a thalamus e g y i k m a g j a s a t h a l a m u s alatti mag. (5. bra) Az e x t r a p i r a m i d l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k z p a g y fel: fekete l l o m n y (substantia n i g r a ) , o l v a m a g , v r s m a g , D e i t e r s - m a g (ez a vesztibulris r e n d s z e r e g y i k magja). Az e x t r a p i r a m i d l i s r e n d s z e r h e z kthetjk az akaratlagos m o z g s o k sima, grd lkeny voltt, az agonista-antagonista izmok kiegyenslyozott m k d s t , a m o z g s o k automatizldst, a fiziolgis e g y t t m o z g s o k szablyozst s az e g y t t m o z g s t ignyl i z o m c s o p o r t o k szablyozst. Az extrapiramidlis r e n d s z e r n e k rszei vannak az agykr gen is: a p r e m o t o r o s kreg egyes terletei, m e l y e k a m o z g s o k kinetikus m e l d i j t " biz tostjk: a m o z g s r s z e k n e k m e g f e l e l s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i , e g y m s b a folyni a pontos idztssel, az e l z r s z m o z g s gtlsval s az jra val tllssal. Vgl az agykreg m o z g s s z a b l y o z rszei: az elsdleges m o z g a t k r e g az akaratla gos m o z g s o k indtja; a p r e m o t o r o s s kiegszt m o t o r o s kreg feladata a fent emltett kinetikus m e l d i a , a reciprok b e i d e g z d s biztostsa, a ritmikus feladatok vgrehajtsa, az als vgtagi clszer m o z g s o k gyes kivitelezse (jrs, pedl, futs, rgs stb.); a hts parietlis lebeny a m o z g s f o l y a m a t o k trbeli koordincijt vgzi.

Az e l m l t 10-20 v alatt nlunk is m e g h o n o s o d fejldstani szemllet fejleszt terpi k b a n p p e n a t m a d s p o n t j u k volt j s szokatlan. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e , e l m a r a d o t t az anyanyelvi kszsge, mirt hathat r k e d v e z e n egy m o t o s z e n z o r o s fejleszts, m e l y be vallottan a mozgskoordinci tkletestst tzi Erre az egyik v l a s z l e h e t s g elvi: ,,A m o z g s a k i a l a k u l b a n lv e m b e r k r n y e z e t t e l val k o m m u n i k c i j n a k e l s s alapvet formja, a m e l y r e az sszes ksbbi k o m m u n i k c i s forma (pl. beszd) p l " (Ba konyi, 1981). A m o t r i u m e g y e d f e j l d s n l egy k o o r d i n a t v differencil f o l y a m a t m e g y v g b e : az ltalnostl a specilisig, s a testkzptl kifel a v g t a g o k i g . . . a durva t o v a h a l a d s i m u n k k b a n ( m s z s , j r s , futs, ugrs) m e g n y i l v n u l t e s t m o t r i u m a m e l y m e g f e l e l e n kifejldtt statika alapjn alakult ki - kpezi a funkcibzist a fino m a b b m o t o r i k u s m i n t k n a k (forgs, m a n i p u l l s , b e s z d ) " ( T o b i s - L o w e n t h a l , Ball, id. B a k o n y i , 1 9 8 1 ; M r t o n - D v n y i v a s mtsai, 1999. 9. o.) A m o z g s f e j l d s n e k az adja cljt, h o g y mint k o m m u n i k c i t lehessen a l k a l m a z n i szocilis t r e n . . . A m o z g s o s magatarts csak s z m t a l a n specifikus s n e m specifikus r zkelsi s m o z g s m i n t a megtanulsval vlik lehetv - ezek gyakorlssal e g y m s r a h a n g o l d n a k , s h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak, h a s o n l a n a h h o z , ahogy a beszd felpts nl m e g f i g y e l h e t j k . " (Schilling, 1985; M r t o n - D v n y i v a s mtsai, 1999. 9. o.) A g y e r m e k els vlasza az letben m o t o r o s vlasz, s korai letnek e l r e h a l a d s a is, intelligencija is m o t o r o s v l a s z o k b a n m r h e t . K s b b a szimbolikus m e g r t s arra az alapra pl r, m e l y e t a g y e r m e k m o z g s v i l g a k p e z e t t . " (Hottiger, 1980, in: M r t o n - D vnyi v a s mtsai, 1999. 9. o.) T e k i n t h e t j k a m o z g s t a n u l s s s z i m b o l i k u s tanuls kztti analgit e kett ssze fggse e r e d e t n e k . Fodorn Fldi Rita m e g f o g a l m a z s b a n : a kls k r n y e z e t b l (lts, halls, irny-, trrzkels, mlysg, ritmus) s a bels k r n y e z e t b l (zlet, izom, helyzet rzs, m o z g s r z k e l s ) nyert informci finom e l e m z s e adja a m o z g s k o o r d i n c i t , s ezrt m u t a t a m a g a s a b b r e n d idegrendszeri funkcikkal, mint amilyen az anyanyelvi ksz sg, szoros sszefggst. A k o o r d i n c i s kpessgek - vagyis a m o z g s g y e s s g - a m o z gsok s z a b l y o z s t teszik lehetv. A s z a b l y o z f o l y a m a t o k felttele, hogy a g y e r m e k ben van e g y elre e l k p z e l t m o z g s p r o g r a m a m o z g s m e g h a t r o z o t t j e l l e m z i m e n t n (irny, r i t m u s , d i n a m i k a i s s z e t e v k stb.). s ez a z o n o s s g o t fog m u t a t n i a vgrehajtott cselekvssel. Ha a kett kztt eltrs van. az rzkszervekbl r k e z visszajelents alap j n k p e s e k v a g y u n k javtani - ez a reafferentci vagy jra visszajelents. Ez a kls-bel s k r n y e z e t b l nyert informci, majd az lland korrekci a vgrehajts sorn, ez m a g a az rzkszervi tanuls modellje. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanuls is az rzkszervi tanuki egyik cljul?

50

51

Az e x t r a p i r a m i d l i s r e n d s z e r t tekinthetjk az automatizado msodik nagy nek ( 5 . bra).


Trzsdcrendszer

rendszer

sszefoglalva az a g y k r g i s a kregalatti t r z s d c r e n d s z e r m k d s t : egytt vgzik az akaratlagos s a u t o m a t i k u s m o z g s o k indtst, tervezst s k i v i t e l e z s n e k folyamatos s ttelt. Az e g s z m o z g s s z a b l y o z r e n d s z e r m k d s t a h l z a t o s l l o m n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s t k a p c s o l r e n d s z e r e hangolja ssze, s az elkpzelt m o z g s t a lefu tval a kisagy hasonltja ssze s javttatja. Rviden s s z e f o g l a l n m a r e n d s z e r m k d s t a fels vezrlstl a m e g v a l s t s i g : az agykregbl indul a tervezett akaratlagos m o z g s , a m o z g s f u n k c i k generalizlsa s a m o z g s f o l y a m a t o k trbeli k o o r d i n c i j a . Az agykrgi m o t o r o s k r e g r s z e k rostjai vg zdnek: a) - e g y m s o n (sr reciprok sszekttets van kztk), - a t r z s d c o k b a n (extrapiramidlis m a g v a k s r e n d s z e r ) , - a fhalamusban, - az a g y t r z s b e n a m o z g a t i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t k , a r c m o z g a t k , garat, nyelv), hdban s nyltvelben, - a gerincvelben. b) - a hlzatos l l o m n y (formatio reticularis) sejtjein (errl m r emltst tettem R A S nven: igen kiterjedt poliszinaptikus, lass vezetsre s s s z e h a n g o l s r a k p e s , laza, szt szrt hlzatos r e n d s z e r a gerincveltl a kregig). c) - a k i s a g y b a n , m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befut r o s t o k a t , majd visszacsatol, s gy minden m o z g s k o o r d i n c i j b a n rszt vesz. M e g e m l t e m , hogy ma m r csak didaktikus szempontbl vlasztjuk szt az e x t r a p i r a m i d lis s a piramidlis ( a k a r a t l a g o s ) vezrlrendszereket, mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatmiailag is, funkcionlisan is. A m o z g s b a n r s z t v e v r e n d s z e r e k ismertetst azrt tartottam i n d o k o l t n a k , h o g y ki emelhessem a mozgsautomatizciban rsztvev rendszereket. E z r t kiss rszleteseb

premotoros cortex Br 6. 8.

motoros Br 4.

ben trgyaltam az e x t r a p i r a m i d l i s rendszer m k d s t . E n n e k egyik o k a a k v e t k e z : a mi terpink kifejezetten a k p e s s g > kszsg > a u t o m a t i z c i irnyt kveti a m o z g s fejlesztsben. N a g y o n e r s e n megdolgoztatjuk az agykrgi vezrl ( k p e s a m o z g s r a ) > kregalatti t r z s d c r e n d s z e r t (a m o z g s m r kszsgszint, majd a u t o m a t i k u s , sima gr dlkeny, r i t m u s o s stb; 1. az extrapiramidlis rendszer funkciit). Az a u t o m a t i z l t m o z g s kor szabadul fel az agy az jabb befogadsra (j m o z d u l a t r a k p e s ) . Ez a tanuls alapja. Tulajdonkppen a k k o r rlnk a terpiban val elrehaladsnak, ha egy m o z g s t az agy kregbl m r a k r e g al t u d u n k k l d e n i " - ahogy e g y m s kztt mondjuk. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen ltrejv automatizls j e l l e m z i a k s z s g h i n y o s g y e r e k e k ta nthatsgt? M e i x n e r Ildik a X. K b n y a i Logopdiai N a p o k o n a D i s z l e x i a " c m el adsban ezt tartotta a logopdiai, rehabilitcis kezels l e g n a g y o b b n e h z s g n e k : a gye rekben az j ismeret s z m t a l a n gyakorls utn sem a u t o m a t i z l d i k , s ha b r m i m s r a is figyelnie kell a feladat k z b e n , az eddig m r a u t o m a t i z l t n a k hitt t u d s " - r l rgtn kide r l hogy n e m volt az. Vajon az A l a p o z Terpia, m e l y a fejldstani si m o z g s o k k a l rugalmassg-egyensly mozgsokkal - az agytrzsi vestibulocerebellaris rendszert

Trzsdcok

s fontosabb

5. bra sszekttetsei

(Mumenthaler,

1980)
53

( a u t o m a t i z c i I.) s a t r z s d c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g s m i n t k szervezettsge a t r z s d c r e n d s z e r h e z k t t t ) , majd a m o z g s k o o r d i n c i kifejlesztsvel az a g y k r e g t r z s d c r e n d s z e r t ( p i r a m i d l i s s e x t r a p i r a m i d l i s rendszer, a u t o m a t i z c i II.) dolgoztat ja m e g e r s e n , n e m az a u t o m a t i z c i , m i n t a tanuls a l a p m e c h a n i z m u s a elsegtsvel hat az a n y a n y e l v i k s z s g h i n y o s gyerekeknl, ezltal az oly n e h e z e n ltrejv rgzlst el segtve? Az A l a p o z T e r p i a fejlesztsi m e c h a n i z m u s a (trzsdcrendszer, a u t o m a t i z c i ) anatmiailag s funkcionlisan is jl m e g f o g h a t a beszd anatmiai-funkcionlis e l e m z s n l a k v e t k e z lltsok a D a m a s i o h z a s p r c i k k b e n o l v a s h a t a k e r e d e t i b e n ) . ( D a m a s i o , D a m a s i o , 1992.) A b e s z d o l y a n adottsg, a m e l y e n keresztl a szavakat - vagy akr kzjeleket - m o n d a t o k k t v z v e az e l m n k b e n krvonalazd fogalmakat m s o k k a l is kzlhetjk. A nyelv arra val, h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b l u m b a foglalja ssze, s ezekkel jabb fogal m a k a t a l k o t h a s s u n k . A gyerek, m r mieltt b r m i t m o n d a n a , a g y b a n b u z g n kpezi a fo g a l m a k a t , felidzi s kiprblja ket. H r o m szerkezeti egysgre bonthatjuk, h o g y hol s h o g y a n vgzi az agy a nyelv feldol g o z s t (6. bra).

/. egysg: az agy m i n d k t oldaln r e n d s z e r e k h a l m a z a van, amely a test s k r n y e z e t e kztt rz- s m o z g a t r e n d s z e r e k kzvettsvel nem nyelvi k l c s n h a t s o k a t d o l g o z fel: amit csak tesznk, felfogunk, rznk, g o n d o l u n k stb. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlk kpeket (pldul a d o l g o k alakjt, sznt, egymsutnisgt, vagy b i z o n y o s rzelmi llapo tokat) n e m c s u p n k a t e g r i k b a sorolja, de bellk jabb szintet is alkot. gy tudjuk el mnkben m e g s z e r v e z n i a trgyak, e s e m n y e k rendszert s ezek viszonyt. A kialakult ka tegrik s a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n t s e k e g y m s r a r a k d rtegei s z o l g l n a k az elvont fogalmakban s s z k p e k b e n ( m e t a f o r k b a n ) val g o n d o l k o d s alapjul. 2. egysg: a bal fltekben helyezkedik el ltalban egy olyan idegrendszeri struktra, mely a fonmk, fonmakombincik s a szalkotshoz szksges nyelvtani szablyok felidzst vgzi: az agy belsejbl kapott ingerekre szalakokat lltanak ssze, s m o n datokat szerkesztenek, a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy lerunk. A hallott b e s z d b e vagy olva sott szvegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozst is ezek az emltett r e n d s z e r e k kezdik m e g . 3. egysg: szintn a bal fltekben helyezkedik el, s az els kett k z t t kzvett: m e g r a g a d h a t egy f o g a l m a t , s ezzel s z a l k o t s r a s z t n z h e t , vagy e g y sz vtele utn az agyat a megfelel fogalmak felidzsre kszteti. A D a m a s i o h z a s p r az elvi sszefoglals utn lerja azokat az e r e d m n y e k e t , m e l y e k e t funkci k z b e n v g e z h e t k p a l k o t eljrsokkal m r rgzteni tudtak ( P E T , funkcionlis M R I ) : eddig jl regisztrlhatv vlt m i n d k t oldali, b i z o n y o s funkcikban a bal, halntk

trzsdcok

sz s mondatalkotsi terlet

lebeny, a bal Sylvius-rok s k r n y k e , a fissura Rolandi ells rsze bal oldalon, a bal o k c i p i t o t e m p o r l i s rsz s a h o m l o k l e b e n y fels-oldals rsznek, v a l a m i n t a fali lebeny nek a szerepe. ( K e r e s d s lsd: 2. bra. 6. bra!) Az a n a t m i a i hely mell kzlik a m k dsbeli funkcit s a k r o s o d s tneteit. Az i s m e r t e t s egy r s z b e n s z m u n k r a n a g y o n fontos m e g l l a p t s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z v e g b e n trz.sdcok kifejezs szerepel, ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d l i s rendszer nagy kregalatti m a g v a i t kell rteni). A bal Sylvius-hasadk k r n y k n e k k r o s o d s a zavart o k o z a b e s z d h a n g o k feldolgo zsban. De n e m azrt, mert a Sylvius-hasadkot k r n y e z h t s terlet a szavak jelent st" trol k z p o n t volna, h a n e m mert a beteg a hallott szalakot n e m tudja h a n g z s utn elemezni. E z e k az agyi m e z k troljk a f o n m k hallsi s hang-mozgsrzeti (kinesztetikai) feljegyzseit", v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t e g y e s f o n m k sorrendjt. Az ilyen trolrgik k z t t oda-vissza klcsns s s z e k t t e t s van, ezltal az egyik m k d s e a msikban premotoros a bal is kivlthatja a thalamus megfelel mkdst. valamint egyes Ez a egy, terlet a motoros a bal oldali (extrapiramidlis (mozgat) s s k agykrgi terletekben kzvetlenl, trzsdcokat terletek!)

oldali

ells rsznek

idegmagvait

reg alatti plya

rvn sszektve kzvetve

is kapcsoldnak.

A m o z g a t p l y a ketts

lefut

sa rendkvl nagy j e l e n t s g : a b e s z d h a n g o k k p z s e gy akr a krgi, akr a kregalat ti hlzat, st akr m i n d k e t t vezrlse alatt is v g b e m e h e t . A kregalatti hlzat a szo ks vezrelte t a n u l s n a k " felel m e g , mg az agykrgi plya m a g a s a b b szint, t u d a t o s a b b
halllebeny nvsz alkalmazs sznfogalmak

szablyozst s asszociatv t a n u l s t " tesz lehetv. A m i k o r a g y e r m e k pl. a s r g a " sz alakjt tanulja, a s z k p z idegi r e n d s z e r s a m o z gatplya a krgi s a kregalatti p l y k o n t egyidejleg aktivldik, s e z e k n e k az idegi terleteknek a m k d s e s s z e k a p c s o l d i k a sznfogalom, v a l a m i n t a f o g a l m a k s a nyelv

6. bra A beszd s a nyelv agyi rendszere (Damasio hzaspr brja nyomn)

54

55

k z t t k z v e t t agyi

terletek m k d s v e l .

De a fogalomalkotst kzvett rendszer id s gy a s r g a " sz k p z

k z k k e l o t t h o n . B. fejlesztsi terve elejn (1998) az e " , " , o " , a " h a n g o k a t j l ejti, a g " s g y " h a n g o t is, p, m , k sztagot s s z " h a n g o t j l u t n o z , m u t o g a t s s a l s lnk gesztusokkal fejezi ki m a g t , egyszer utastsokat megrt, b e s z d m e g r t s e helyzetfg g. ( M o z g s a k o o r d i n l a t l a n , bizonytalan.) Ebbl a beszdllapotbl az e g y n i logopdi ai kezels kb. e g y v alatt a s z k p z s szintjre hozza fel. E k k o r kerlnek K s z e g r e , ahol kt hnapi A l a p o z T e r p i a utn volt az els m o z g s - s beszdfejldsi u g r s " : t m o n datokat s j e l z s z a v a k a t hasznl, bonyolult utastsokat m e g r t gesztussal ksrve, m o z g sa sokkal b i z t o n s g o s a b b lesz. Vizsglati sszefoglalsom: 1999 s z e p t e m b e r b e n m o t o r o s tlsly s z e n z o m o t o r o s afzia, a k a d l y o z o t t s m e g k s e t t b e s z d f e j l d s . I n t r a u t e r i n s/vagy peri- s postnatalis k r o s o d s lehetsge, k v e t k e z m n y e s m o z g s - s szemlyi sgfejldsbeli e l m a r a d s . J o b b oldali reflextlsly miatt bal fltekei (parieto-temporalis?) srlst ttelezek fel. 1999 nyartl 2 0 0 0 nyarig K s z e g e n k a p heti 6 rs fejlesztst: he ti 4 ra m o z g s , 2 r a kszsgfejleszts (Meixner, Frostig), j e r e d m n n y e l : m o n d a t o k a t prbl ismtelni, m o n d k t u t n a m o n d , szavakat sszerakosgat, szkincse gyarapodik, ne hezen rthet a beszde, s absztrakci gyenge. 2000 nyarn Budapesten, Szerdahelyi Mrtonnl heti 5 x 2 r a intenzv; ez n a g y o n j hats s lksszer az e r e d m n y ; k r n y e zetbl elkezd szavakat tanulni, beszdksztetse ers lesz. E z u t n Sz. M.-nl heti 4 x 2 ra mozgs + otthon Ayres-eszkzk + H R G vzi torna heti 1 x 1,5 ra + 3 x ] ra l o g o p d i a : jelenleg B . m o n d a t a i : Z s u z s i M i k l s s a l k i r n d u l n i m e g y . " D m e i s k o l b a n v a n . " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : B . n e m szereti a p o g c s t . " 6 x e g y m s utn m e g n z egy m e sefilmet, s m o n d a t o k a t tanul belle. R " - t n e m ejti, cs = s, ny = n, ty n e m tiszta, tbbi h a n g j. Rossz m o n d a t o k a t kijavt! M o z g s a stabil, gyes, m e g l l a lbn, rollerezik, 6 0 0 (!) hosszat szik h t o n , m a g a b i z t o s . desanyja szerint a logopdiai kezels e g y v alatt n a g y e r e d m n y e k e t h o z o t t - 12 szrl 2 1 0 szra e m e l t e szkincst -, de a szavak szintjn n e m tudta tlemelni. A mozgsfejleszts beindtotta a m o n d a t k p z s t , s az intenzv m o z g s fejleszts m i n t e g y belkte a beszdksztetst s az llandan m e g i n d u l p r b l k o z s o k a t . IQ ( S n - O o ) : 9 5 . SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterlisan 2-2,5 cm tmrj terleten perfzi (tramls) defektus krnyki perfzi-cskkenssel. Az ellenoldali h e m i s z f r i u m b a n (flte kben) frontolaterlisan, temporlisan is regisztrlhatk e g y e n e t l e n l c s k k e n t perfzij terletek. V l e m n y : ktoldali multiplex (tbbszrs) bal frontalis tlsly perfzis za var. 2 0 0 1 . 0 5 . 2 3 . MRI vizsglat: bifrontalis (kt oldali h o m l o k l e b e n y i ) , j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (ht rafel) is terjed, de bal o l d a l o n kiterjedtebb l l o m n y k r o s o d s s a l j r , f e l t e h e t e n perinatalis (szlets k r l i ) vascularis laesio (vrelltsi z a v a r kb.) k v e t k e z m n y n e k megfelel elvltozsok, k v e t k e z m n y e s kamratgulattal. 2001.07.16. B. m o s t 7,5 ves, azt remljk, hogy terpink, mint az eddigi kt v alatt is, jabb s jabb szvettani, lettani s m k d s b e l i m e g j u l s o k r a ad lehetsget a g y n a k srlt r szben is, s fejleszt e g s z b e n is.

vel egy kzvetlenebb utat is kialakt magnak a trzsdcokhoz,

sekor a S y l v i u s - h a s a d k h t s rszn lev m e z n e k t b b n e m kell j e l e n t s e n k z r e m k d n i e . A k k o r fog ismt ersen m k d n i , ha idegen nyelven tanuljuk a s r g a " szt, hogy rgzljenek a f o n m k hallsi, kinesztetikus s m o t o r o s megfeleli (Teht a nyelv is a kreg al kldi" a mkdst! MDE). Lehet, h o g y a nyelvi feldolgozs sorn az agykrgi asszociatv r e n d s z e r p r h u z a m o s a n m k d i k a kregalatti, szoks vezrelte rendszerrel, s hol egyik, hol m s i k j t s z i k fsze repet. A bal Sylvius-hasadk elejnl, a fissura R o l a n d i ells rsznl tallhatk a b e s z d rit m u s t , n y e l v t a n t v e z r l idegi struktrk. De e n n e k a m k d s i m e z n e k a bal oldali trzsdcok is szerves rszei csakgy, mint a Sylvius-hasadk hts rszn lev vezrl m e z, amely szoros k a p c s o l a t b a n ll a kisaggyal. M i u t n a Sylvius-hasadk ells rsznl h z d idegi m e z k r o s o d s a m i n d a beszd, m i n d a m e g r t s n y e l v t a n i m v e l e t e i b e n zavart o k o z , v a l s z n l e g ez a terlet vezrli a mondatrszek latok egyik hasonl clja), sszelltst. egyetlen, tltenek sszernek A trzsdcok feladata s egyenletes a felttelezs, (ltalban), tvzzk hogy (ez az a sszetett mi mozdu is alkotelemeit szerepet sima tnik az. be. mozdulatt hogy a terpink

szavak mondatt

szerkesztsben

g y g o n d o l o m teht, h o g y a kregalatti struktrk - elssorban a t r z s d c o k s az agy krgi b e s z d t e r l e t e k kisagyi s s z e k t t e t s e i r v n k z v e t l e n l is k i m u t a t h a t az ideg r e n d s z e r fejleszt m o z g s t e r p i a b e s z d k s z s g r e val hatsossga. E fejezet vgn h a d d lljon e g y i k l e g s l y o s a b b a n diszfzis k i s g y e r e k n k esetismerte tse, akit kt v ta ma is fejlesztnk! D. B. 5 s fl v e s e n kerlt vizsglatra. Krelzmnybl: anyjnak a terhessg 2. h n a p jtl egy h n a p i g tart lzas vrusfertzse volt. A 12. m a g z a t i hten D o w n - k r kiszrse miatt vett m a g z a t v z v t e l n l szinte a teljes m a g z a t v z elfolyt, fenyeget vetlsi t n e t e k utn a g y e r e k m e g m a r a d t . Igen h o s s z a d a l m a s vajds utn az els 3 s fl napot taludta. Fl, majd egy v e s e n t d g y u l l a d s . 2 vesen 40,1 C-os lz. M o z g s f e j l d s idben, de g y e n g e : k l n s e n a bal oldala volt g y e t l e n e b b ; tl sokat esett, fejt balra tartotta - ezt spaticus torticollis m a r a d v n y n a k tartottk, g y g y t o r n t j a v a s o l t a k - , e g y e n s l y a gyen ge, l a b d z s b a n , m i n t a m s o l s b a n , spontn rajzban, k z g y e s s g b e n igen elmaradt. 2 ves kortl kifejezetten k e v e s e t alszik, s n a g y o n fradkony. K e v e s e t s k s n ggygtt, s csak n g y v e s k o r a utn kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p d u s segtsgvel. S z e m f e n k s ltslessg p, j t k a u d i o m e t r i a : p halls. 4 ves k o r a krl t b b kivizsgls indul el, e k k o r i d e g g y g y s z a t i sttusza negatv, a b e s z d r t s m e g t a r t o t t s g a mellett a kifejez-, l. b e s z d m o t o r i k a slyos z a v a r a ll fenn. S z l k Ausztriban d o l g o z n a k , a gyerek kt nyelv k r n y e z e t e t hall. E k k o r (3,8 v e s e n ) : n h n y izollt h a n g o n kvl e g y b h a n g o t n e m ejt, e l v t v e elfordul egy-egy sz s ciklizl szavak kiejtse. S z l k felsoroljk, mit akarhat, rblint a megfelelre. ( B e s z d v i z s g l lelete.) H o z z n k a g y e r e k 5 ves 6 h n a p o s n kerlt vizsglatra, 1999 s z e p t e m b e r b e n , de ek kor m r intenzv e g y n i logopdiai fejlesztst kapott 1998 n y a r a ta, v a l a m i n t K s z e g e n P a l c s Jlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z T e r p i v a l , s a szlk Ayres- esz-

* Ezton szeretnk az elvgzett vizsglatokrt hls ksznetet mondani az Orszgos Idegsebszeti Tudo mnyos Intzet Nukleris Medicina Osztly forvosnak, dr. Borbly Katalinnak, az Orvostudomnyok Kandi dtusnak. Donauer Nndor neuropszicholgusnak (Heim Pl Krhz), s dr. Osztie va forvosnnek.

56

57

III. AZ ALAPOZ TERPIA FELPTSE, A FEJLESZTS SAJTOSSGAI

mi fogyatkosok, c s a k hiperaktvak; pl. a c s o p o r t o k sszelltsnl a g y e r e k e k k o r n a k h o m o g e n i t s t f i g y e l e m b e vesszk. A t e r p i a l n y e g e egyfajta c s e l e k v s z e r e t e t " . Mi a c s e l e k v s r s z h e z m e t o d i k t adunk, de a t e r a p e u t n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i , hogy az rszre fejleszt szeretett vlhasson. F o n t o s a b b , h o g y mi trtnik a terpia sorn a gyerekben, m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n l m o z g s b a n . E z z e l egytt a feladatoknak megfelel i s m t l s s z m b a n s m d o n m e g kell t r t n n i e , h o g y az idegrendszeri sszekttetsek kialakuljanak s m e g s z i l r d u l janak. A fejlesztsi id terpia esetn heti 6 ra ( 3 x 2 ra b o n t s b a n ) vagy napi 1 ra ( 5 x 1 ) . ltalban a terpia sszideje 6 h n a p s 2 v kztt m o z o g , de elfordult m r 3 h n a p ut ni e r e d m n y e s befejezs s a slyosabb p r o b l m k n l tllpjk a kt vet. rtelmi fogya tkos g y e r m e k e i n k terpija addig tart, m g a szl s a gyerek brja, m e r t s z m u n k r a is b mulatra m l t , h o g y fejleszthetsgk m e n n y i ideig n e m ll le (20. l e t v ! ) . Fl vi ter pia u t n k r n i s z o k t u k , h o g y a g y e r e k n l i n d t s k el a g y g y t o l v a s s t v a g y m s szksges terpit, pl. Sindelar. Ha a beszdszlels-megrtsnl p r o b l m a van, azt rgtn a terpia elejtl fejlesztjk D r . G s y M r i a m d s z e r v e l , vagy tartalmi diszlexia esetn sajt anyanyelvi-zenei helyesrsfejleszts" m d s z e r n k k e l . T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy els h r o m h n a p o s felfuts, ugrsszer e r e d m n n y e l , majd u t n a a fejlds t e m e lassabb, de stabilan e l m l y l lesz. 10 ves m u n k n k r l b e s z m o l u n k Tapasztalataink s tanulsgaink az Alapoz Terpiban c. ktetnkben. T e r p i n k e r s s g e " - e s z k c z i g n y t e l e n s g e . E g y terapeuta, n h n y vagy egy g y e r e k s egy megfelel m r e t szoba, a k r tanterem is megfelel a clnak. Egyetlen eszkzig nynk az ugrasztal, a szabadtri h a t s o s a b b , de a szobai is igen jl h a s z n l h a t . T e r m s z e t e s e n m i n l t b b e s z k z van s lehet, annl j o b b , de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab dk, ktl, bordsfal, u g r z s m o l y o k , t o r n a s z n y e g , t o r n a p a d o k stb.), a z o n b a n m i n d e z e ket fellmlan terpis rtkek az Ayres-eszkzk. T e r p i n k a t Ayres-terpival k o m b i n l h a t j u k s H R G vzi fejlesztsvel. M i n d e n m s kpessgfejlesztssel (Frostig, Syndelar, diszkalkulia stb.) szintn h a r m o n i k u s a n t u d u n k egyttmkdni. T e r p i n k g y e n g e s g e " : a dresszra jelleg. V g h e z v i h e t e s z k z k nlkl, de e k k o r a kisebbeknl az l l a n d a n i s m t l d m o z d u l a t o k r a val motivlst a t e r a p e u t a m v s z e t nek s g y e r m e k - e l v a r z s o l s n a k kell m e g t e r e m t e n i e . E s z k z k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozhat. M s i k g y e n g e s g n k a cca. 50%-os terpia-vgigvitel vagy -befejezs: a fejlesz tsi r a s z m igen m a g a s , a nyri intenzv ( 5 x 2 ra) utn a szlk sszel lellnak, m e r t m r ltnak e r e d m n y t , de az iskola miatt n e m m e r i k vllalni a tovbbi fejlesztst. P e d i g tbb szr ltjuk, h o g y a fontossgi s idrendi sorrend n e m az lenne, h o g y m i n d e n r o n knld va az iskolai k v e t e l m n y e k k e l lpst tartani, h a n e m e l b b egy teljeskr fejleszts ( m o z gs + nyelvi k s z s g + a m r eddig lemaradt, m e g n e m rtett a n y a g beptlsa, esetleg pih e n v " beiktatsval), s u t n a a gyerek egsz m s h o g y a n tudja folytatni az iskolt.

A teljes kezels vizsglatbl s terpibl ll, valamint a terpia sorn kontrollvizsglatokbl. E h h e z elzetesen el kell m o n d a n u n k , hogy m i n d e n vben 120 + 30 rs intenzv akkre ditlt tanfolyamon (120 ra intenzv kora nyron + 30 ra vkzi hospitls) a terpit m e g tantjuk az o r s z g e g s z terletrl j e l e n t k e z , g y e r m e k e k k e l h i v a t s s z e r e n foglalkoz s z a k e m b e r e k n e k . A tanfolyamon b e t a n t u n k tjkozd vizsglatot, mely kb. egy rt ig nyel, s felmrhet ltala, hogy a g y e r m e k ignyel-e terpit, s h o g y ezt a terpit ignylie. A tjkozd vizsglat egy, a szl ltal kitlttt k r e l z m n y l a p rtkelsbl s fleg a m o z g s t e r l e t e k f e l m r s b l ll. T e h t a szl fordulhat v g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z , hogy a g y e r e k e vizsglatt s a terpis kezelst krje. De fordulhat az A l a p t v n y u n k h o z is, ahol n nagyvizsglatot vgzek: ez fl n a p o s , az agy- s i d e g r e n d s z e r m k d s tbb te rlett fellel vizsglat: a gyerek ltalnos idbeli s tjkozottsga, fejldstani n a g y m o z gsok, r u g a l m a s s g , egyensly, trbeli tjkozds s testmozgsok, jobb-bal ismeret, test ismeret, konstruktv praxis s skbeli tjkozds, rajzols s nvutrendszer, Edtfeldt, az alapvet k e r e s z t m o z g s o k vizsglata, finommotorika, s z e m - k z - l b - d o m i n a n c i a s gyes sg, rutin ideggygyszati vizsglat, G O H s G M P vizsglat (beszdhalls s beszdszle ls + m e g r t s ) . T e r m s z e t e s e n itt rszletesebben krt k r e l z m n y l a p b l indulunk ki. Is kols g y e r m e k e k esetben a nagyvizsglatot megelzi olvass- s rsteszt. Az olvasstesz tnk felptse o l y a n , m i n t M e i x n e r Ildik, csak v a r i l h a t s z v e g g e l . Irstesztnl egyoldalas, diktlt szveget sajt diagnosztikus tblzatunk alapjn rtkelnk (1.1. sz. mel lklet). A vizsglati e r e d m n y e k e t a p o n t o s lers mellett s z m s z e r e n is rtkeljk, indulsnl 20 perces videt ksztnk. 6 majd 12 h n a p m l v a kontroll vizsglatot vgznk, ha a te rpia h o s s z a b b , jabb h a t h a v o n t a , e k k o r a szltl k r d e z e m a mozgsfejldst, a szem lyisgben szlelteket (regresszira kln fejezetben trek vissza), a b e s z d vagy olvass rs, vagy kognitv fejldst. jbl m e g n z e m a gyakorlatokat, ismt ksztnk 20 p e r c e s videt, s s z m s z e r e n is r t k e l n k a lerssal egytt. A vizsglat vgn m e g p r b l o k oki diagnzist adni a szlnek, br az o k - o k o z a t egye nes k i m o n d s a n a g y o n bizonytalan terlet. S o k s z o r ltunk n e m c s a k rendes fekete hollkat, h a n e m fehret, tarkt stb., vagyis pl. m i n d e n okot s s z e s z e d " g y e r e k m g s e m diszlexi s, s fordtva. T e h t pl. a gyerek diszlexijnak h t t e r b e n apai (anyai) r k l d s m e n e t , m o z g s f e j l d s e l m a r a d s a , b e s z d s z l e l s e l m a r a d s a , k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a llhat. E k k o r terpis tervet ksztnk s j a v a s o l u n k . A terpia f j e l l e m z j e , h o g y k o n d u k t v jelleg, vagyis a g y e r e k e t egy fejldsi folya m a t o n kell t v e z e t n i e a t e r a p e u t n a k , mely n e m c s a k a mozgsfejldsre, h a n e m az egsz g y e r e k r e v o n a t k o z i k . E z a z e g y n i figyelem, tervezs s z k s g s z e r e n h o z z a m a g v a l , h o g y k i s c s o p o r t o s terpiban t gyereknl tbb n e m lehet. A terpia felptst lehet nagy c s o p o r t o s n vgezni, de azt n e m szabad terpinak n e v e z n i , h a n e m fejlesztsnek vagy tor n n a k . A terpia lehet kiscsoportos, lehet egyni, vagy szlvel vezetett: hetente tallkoz va a szlvel s g y e r e k k e l betantjuk, s z m o n krjk s vezetjk a terpit. ( G y a k o r i pl. n a g y v r o s h o z kzel e s falvakban.) A kiscsoport lehet vegyes, de lehet clzott: csak rtel-

58

59

I V . TERPIS REGRESSZI

A regresszit a terpin n e k n k is kezelni kell, otthon a s z l k n e k is, ha lehet, az isko lban az e g y t t m k d p e d a g g u s o k n a k is, s n e k n k n a g y o n e r s e n kell s e g t e n n k a szlt: elre felksztennk a lehetsgre, biztatni a k i s b a b a k o r i - k i s g y e r m e k k o r i szeretet md megadsra, babusgatsra, ringatsra, szeretgetsre s elfogadsra. Nincs enlkl g y g y u l s ! ! N e m c s a k a m o z g s - s anyanyelvi k s z s g e k n e k kell t o v b b m o z d u l n i u k , ha nem a lelki s e b e k n e k is b e g y g y u l n i u k , a h i n y o k n a k feltltdnik, a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v b b kell j u t n i u k a m a g u k tjn, mint n o r m l fejlds esetben. B o d o n y i M i k l s , egyik terapeutnk sok vods kezelse utn sszefoglalt tapasztalatait rnm le: az els korszak a vegyl fel, lelj m e g , segts n e k e m " , s e h h e z j r u l a kisgyer mekes beszd. E z t teljes mrtkben megelgti s visszamegy a g y e r e k k e l a regresszis kor ra, o n n a n fogja visszavezetni a sajt kornak megfelel letvitelre. A b a b a k o r s z a k utn j n a d a c - e l l e n k e z s - a k a r a t o s s g kora, itt n a g y o n sok segtsgre szorulnak, hogy megtalljk sajt akaratuk helyt szemlyisgkben s trsas kapcsolataikban. (Ilyenkor k n n y a n n a k a szlnek segteni, aki rti, hogy az nll akarat, a d a c k o r s z a k a gyerek nll l n n y v lsnak szksges velejrja, s rl egynisgg vl, eddig tedd-ide-tedd-oda, m o s t ele ven, r o s s z " gyereknek. N e h z a helyzet akkor, ha a szl az akaratnlklisget tekinti j sgnak, esetleg az v o d a is.) Iskols gyereknl a helyzet korral felfel nehezedik, a kisisko lsoknl a regresszi h a s o n l az v o d s o k h o z , a csald s iskola is k n n y e b b e n elfogadja, id krdse, t r e l e m s szeretet l g k r b e n h a r m n i b a kerl s z e m l y i s g k " . I d s e b beknl is j e l e n t k e z i k , s mivel tnyleges s viselkedsi koruk kztt n a g y o b b az eltrs, otthon is, az iskolban is fokozottabb tmogatsra, vdelemre szorulnak, a regresszi min dig n a g y o n r z k e n y s s e b e z h e t llapotot j e l e n t k p l k e n y s g v e l . A terpis r e g r e s s z i a b e s z d b e n n e m c s a k tnetek szintjn (visszatr selypts, d a d o gs) j e l e n t k e z h e t , h a n e m r o p p a n t elrevivn a k i m a r a d t beszdfejldsi fzisok j e l e n t k e zsben: H t te ki v a g y ? Mi e z ? Mirt, mirt, m i r t . . . ? " T e r m s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b m e n k i g k i s z o l g l a n d csakgy, mint az a jelensg, a m i k o r a g y e r e k szeretn s z a v a k b a n hallani s u t n m o n d a n i , amit c s i n l - t l : M a m a , most futkroztam? M o s t h i n t z t u n k ? " (Nem szabad, h o g y a felntt rtetlenl bmuljon a gyerekre, ht n e m tudja, h o g y futkro zott? Tudja a m o z d u l a t o t , az lmnyt, de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terpis reg resszi n a g y o n j t k o n y hatsa lehet az e l m a r a d t szerepjtkok beindulsa, m e l y e t m a x i mlisan el kell segtennk. L e g g y a k o r i b b k r d s a szl rszrl, m i k o r g y e r m e k e regressziba jut: s m o s t m i n dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Errl p p e n s g g e l sz sincs. E g y 2 - 3 v e s g y e r e k n l vagy e z e n a v i s e l k e d s i szinten l g y e r e k n l - p p e n a legjobb i d b e n v a g y u n k , h o g y m e g h z z u k s z m r a a hatrokat, viselkedst m e d e r b e tereljk, h a t r o z o t t a n kiderljn szmra, mi igen - mi n e m , mi helyes, mi helytelen s kros. A g y e r e k a k v e t k e z e t e s ke retek kztt b i z t o n s g o t l m e g . p p e n ezrt itt az ideje, hogy a kereteket m e g h z z u k sz mra, ha ezt e d d i g taln p p e n fogyatkossga ( b r m i b e n j e l e n t k e z s b r m i l y e n mrt k) miatt n e m m e r t k m e g t e n n i . E b b e n az r t e l e m b e n az A l a p o z T e r p i a a regresszival d o l g o z fejleszt terpik so rban h e l y e z k e d i k el, teht az Ayres (szenzoros integrcis terpia) s a H R G ( H i d r o t e r pis R e h a b i l i t c i s G i m n a s z t i k a ) mellett.

T e r p i n k egyik l e g n a g y o b b e r s s g e - s egyttal l e g n a g y o b b n e h z s g e - a terpis reg resszi. Az A l a p o z T e r p i a fejldstani szemlletbl addik, hogy terpis regresszival dol gozik: a gyereket fejldsben nzi, a m e g l e v tnet htterben m e g r e k e d t fejldst felt telez, s m e g p r b l j a a m e g r e k e d t fejldst az eredeti lettani t o n t o v b b s e g t e n i . E z t v i s s z a k a n y a r o d s s a l - terpis regresszival idzi el, visszaviszi a gyereket az al a szint al, ahol elakadt. A regresszi visszafordulst, visszafel m o z g s t j e l e n t (1. N e m e s Lvia: A bennnk l gyermek, 2 0 0 0 ) . A terpis regresszi ezt tudatosan vllalva idzi el, s azt is vllalja, hogy a gyereket a regresszibl kihozza. T n e t e i : a gyerek viselkedsben lelkileg visszatr egy m r elhagyott letkornak sajtossgaira. Pl. a nyolc ves gyerek ismt az ujjt szopja, b jik desanyjhoz, elveszi m r n e m hasznlt tmeneti trgy"-t (pl. egy p u h a kis rongyot, a m a c k p u h a flt), s n a g y o n gyakori, hogy visszatr az a kros tnet, ahol a m e g r e k e ds trtnt lelkileg, s ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h s e n fejldsi z s k u t c b a j u t o t t . A regresszit a lelki fejlds egyik tnyezjnek kell t e k i n t e n n k . A testi fejlds fo l y a m a t o s progresszijval s z e m b e n a lelki fejlds k i b o n t a k o z s t m e g t o r p a n s o k s viszszaessek j e l l e m z i k " - rja N e m e s Lvia. ( N e m e s , 2 0 0 0 . 5 5 1 . o.) Fixcis p o n t n a k nevez zk a z o k a t az egyes fejldsi s z a k a s z o k b a n k r o s a n ltrejv h e l y z e t e k e t " , ahol valami elintzhetetlen, b e g y g y t h a t a t l a n trtnt, a h o v a ksbbi fejldsi szakaszokbl is a gye rek v i s s z a h u l l " , hiszen valjban n e m tudott valamely p r o b l m n tovbbjutni, csak m r k z b e n kornl fogva m a g a s a b b fejldsi s z a k a s z b a lpett - de a m e g o l d a t l a n s g lelkt a fixcis p o n t h o z kti. A g y e r e k fejldse s z o m a t o p s z i c h s s p s z i c h o s z o m a t i k u s , a gyerek m g j o b b a n egys ges e g s z lelkileg s testileg, mint a felntt. A s z o m a t i k u s ( m o z g s , beszdbeli stb.) fejl dsi e l m a r a d s , lells p s z i c h s fixcis p o n t o k a t is ltrehoz. Az egyik d e s a n y a a m i k o r t e r p i n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k n l a terpis regresszit, m a g n k a z e t t t h o z o t t n e k n k : p o n t o s a n rtette, h o g y g y e r m e k e fejldse m i k o r akadt el, s siklott v a k v g n y r a . s e b b e n az i d b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszdhibja, melyet k s b b k i n t t " . A terpis regresszi b e i n d u l s a k o r a g y e r e k n e k az. a b i z o n y o s beszdhibja j e l e n t k e z e t t , p o n t o s a n m u t a t v a , h o g y ott trtnt az e l a k a d s . T e r p i n k sorn mi a gyereket tudatosan visszk regressziba, m g p e d i g a c s e c s e m k o ri, k i s g y e r m e k k o r i m o z g s o k k a l . A m o z g s olyan a l a p v e t fejldsi t n y e z , h o g y reg ressziba viszi. A g y e r e k v a l s z n s t h e t e n arra a lelki fixcis pontra kerl, ahol n e m c s a k testi ( m o z g s s b e s z d b e l i ) fejldsben, h a n e m lelki fejldsben is e l a k a d s s/vagy k n y s z e r p l y r a kerls trtnt. M g e g y s z e r s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy id utn a terpia eljut oda, h o g y a gyerek addigi lelki-magatartsbeli vdekezs-stratgija, amivel a k l v i l g h o z s n m a g h o z h i b s a n viszonyult, s s z e o m l i k , a gyerek n e m c s a k testileg, h a n e m lelkileg is kpl k e n n y vlik. E k k o r a gyerek korban - azaz m a g a t a r t s b a n - v i s s z a m e g y " egy j v a l m e g elz letkorra.

60

61

A z A y r e s b e n a r i n g a t , h i n t z t a t , forgat, s o k s z o r a n y a m h e t u t n z b e f o g a d - h i m b l e s z k z k i d z i k e l a r e g r e s s z i t , a H R G - n l l e g s i b b k z e g n k , a vz, az A l a p o z T e rpinl a csecsemkori mozgsformkbl val kiinduls. Az albbiakban tblzatban k z l m a h r o m regresszival d o l g o z terpia sszehasonltst, kzssgt s eltrseit: Regresszival dolgoz fejldstani szemllet idegrendszerfejleszt (mozgsos-rzkszervi) terpik HRG Ayres Alapoz Terpia /. (Tegyen oda Helyesrsi problmk:

1. MELLKLET Diszgrlia kirtkel tblzat amelyik tnet a gyermeknl megtallhat!)

-Hossz-rvid magnhangzprokat rosszul rja. - Hossz-rvid mssalhangzprokat rosszul rja. - Mondat elejn nagybett nem rja. -Tulajdonneveket kisbetvel rja. -Mondatvgi rsjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. - M o n d a t k z i rsjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. - Elvlasztsban hibzik.

Kzs: -fejldstani szemllet: a tnet csak egy hibs vagy m e g r e k e d t fejlds e r e d m n y e , a

- Szavak egybe- s klnrsa hibs (pl. igekt hasznlata, sszetett szavak rsa). - Hagyomny elve (j-ly) hibs. - Mshogy ejtjk - mshogy rjuk hibi: - rszleges hasonuls, - teljes hasonuls. - sszeolvads. - Magnhangztrvnyekben hibzik (pl. szvgi . stb.) - Toldalkolsi trvnyekben hibzik (pl. -val. -vei, -1, -tt stb.) 2. Alaki problma, 3. Slyosabb, betvezetsi problma, rendezetlen rskp

g y e r e k e t a m e g r e k e d s pontjrl az e r e d e t i lettani ton kell t o v b b s e g t e n i ; - a m e g r e k e d s m e g o l d s t terpis regresszival idzi e l : e s z k z k k e l ( A y r e s ) , vz zel ( H R G ) , m o z g s f o r m k k a l ( A l a p o z T.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d s h e l y re, s o n n a n pti fel m g e g y s z e r a fejlds f o l y a m a t t ; - megfelel szm ingerreakci: a szenzomotoros ingerreagls(mozdulat)-nak megfe l e l s z m s o r o z a t n a k kell l e n n i e , m i n t a k i s g y e r m e k l e t b e n a v a l s g b a n (pl. ring a t s , m s z s ) , a h h o z , h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejldse b e i n d t h a t l e g y e n ; - konduktv terpik.

nmagukban

is diszgrjira utal tnetek:

HRG: t e l j e s k r a g y i fejlesztsi r e n d s z e r , a g y t r z s - k z p v o n a l , n a g y m a g v a k s k r e g , v e s z t i b u l o c e r e b e l l r i s . K i e g y e n l t e t t e n m o z g s o s s r z k s z e r v i , b r m e l y l e t k o r b a n kezd het. Ayres: e l s d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l r i s s taktilis r e n d s z e r i n g e r l s e - t e l j e s k r rzkletes-mozgsos fejleszts. 4-11 vig. Alapoz T.: e l s d l e g e s e n a g y t r z s - k z p v o n a l , k i e g s z l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l r i s fej l e s z t s s e l , majd a g y k r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n s a > teljeskr, mozgsos t l s l y fejleszts. 5 - 1 6 v i g .

- szbl betkihagys, - szba betbetolds. - kvetkezeles betcsere. - nem kvetkezetes betcserk, - sztagkihagys sz elejrl vagy kzeprl. - sztag (nem toldalk!) lehagysa sz vgrl. - duplzs, illetve tbbszrzs (pl. volt = tlt), - g y e n g e hallsi hasonlsg alapjn rtelmetlen bethalmazokat r, - zngs-zngtlen pr csere, - rsjelet " s "-rl lehagyja, - ktjegy mssalhangzbl az egyik jegyet kihagy ja. - toldatkot a sztl kln rja vagy a kvetkez szval rja egybe, - hosszabb nem sszetett szt sztr. - fordtva r vagy bett fordt, - slyos tagolsi gyengesg: pl. de elbb kinzeti = delobkinzet, - e l - vagy utnvtelezs: hallja, hogy a szban valami hossz, de nem tudja, hol, - a mondatbl szavakat rlelernzavaran kihagy vagy tbbszr is lerja.

62

63

2. MELLKLET

2. MELLEKLET

I b

sULyujL
- jlhj
t

1
- -

ittht* itu/mThi ti Itcod- Hcetr&L&lt $l*yC^ a-spfiiiqdit/^&


4

<mf-

64

65

IRODALOM DAMASIO A. R . , DAMASIO H. ( 1 9 9 2 ) : Az agy, a nyelv s a beszd. Tudomny, november.

AZ ALAPOZ MOZGSTERPIA ALKALMAZHATSGA


EGY ESET TKRBEN
VAS E R I K A

DELACATO C. H. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. USA: C. C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois.
DVNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . j mdszer a mozgsrehabilitciban. DIAMOND, H.. M . , DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . Budapest.

DONTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionlis anatmijnak modern rtelmezse. Elads a Mozgs, mint a pszichoszomatikus fejleszts eszkze" konferencia. Tihany. FODORN FLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelsi jtkok szerepe a koordincis kpessgek s pszichikus alapfunk cik fejlesztsben. vodai Nevels, janur.
FODORN FLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivits az vodban. vodai Nevels, december. FODORN FLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlds problmi. Okker Kiad. Budapest.

FODORN FLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivits s tanulsi zavarok. Voln Humn Oktatsi s Szolgltat Rt., Bu dapest. FREUND, H. J . ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. Rev. Neurol. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 - 5 4 7 . HMORI JZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgskultra s az idegrendszeri fejlds sszefggsei. Nemzetkzi Nevelselmleti Konferencin elhangzott elads. Znka. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejldsneurolgia, neurohabilitci. Medicina Kiad, Budapest. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az ntudat bredse. Gondolat Kiad, Budapest. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemllet vizsglatok. Az llapot s mozgsvizsgl teszt. HRG Alaptvny.
MRTON-DVNYI V A . SZERDAHELYI MRTON, TTH GBOR. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapoz Terpia Ta

Nevelsi T a n c s a d n k b a n klnbz tanulsi-magatartsi problmval kzd gyermekek j e l e n n e k m e g . A z t tapasztaljuk, h o g y sok a z olyan eset, a h o l a j e l z e t t t a n u l s i z a v a r p r o sul m o z g s g y e t l e n s g g e l a n a g y m o z g s o k , e g y e n s l y - g y e n g e s g , r u g a l m a t l a n s g (szt es m o z g s ) s f i n o m m o z g s o k t e r l e t n . A tanulsi n e h z s g e k n e k sokfle e r e d e t e , o k a lehet. Az e s e t e k 6 5 - 7 0 % - b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s g e ll a p r o b l m a h t t e r ben, m e l y m o z g s b e l i e l m a r a d s b a n m a n i f e s z t l d h a t . I l y e n k o r a k l a s s z i k u s " fejleszt p e d a g g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elg h a t k o n y n a k . E s e t i s m e r t e t s e m , sok h a s o n l esettel m e g e g y e z e n , j e l e n t s pozitv v l t o z s t e r e d m nyez mozgsterpit mutat be.

nulmny. Alapoz Terpik Alaptvny, Budapest. MRTON-DVNYI VA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesrsfejleszts - dysgraphia kezels. Fejleszt Pedaggia, 1. MRTON-DVNYI VA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink s tanulsgaink az Alapoz Terpiban. Alapoz Terpik Ala ptvny, Budapest.
NEMES LVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennnk l gyermek. Filum Kiad. PORKOLBN BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Kszsgfejleszt eljrsok tanulsi zavarral kzd kisiskolsoknak. Is

Hogyan

kerlt

gyermek

Nevelsi

Tancsadnkba?

kolapszicholgia,

4.

fzet.

Zsolt szlei - az v o d a k r s r e - 1996 j a n u r j b a n j e l e n t k e z t e k e l s z r i s k o l a r e t t s g i vizsglatra. E k k o r a g y e r m e k 6 v e s volt.

PORKOLBN BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevencis vodai program. Voln Humn Oktatsi s Szolgl tat Rt. Budapest.

Az

voda

ltal

mellkelt jellemzsbl

kiemelnm

kvetkezket:

Zsolt 1993-ban k e r l t v o d j u k b a . Az eltelt 3 v alatt m i n i m l i s fejldst t a p a s z t a l t a k . Az v o d b a n a l k a l m a z o t t p e d a g g i a i m d s z e r e k e t Z s o l t n l 2 5 - 2 7 fs l t s z m m e l l e t t n e m lt tk h a t k o n y n a k .

Rszletes ) Testi s mozgsfejlettsg, megjelens

jellemzs:

Szletsi r e n d e l l e n e s s g e volt (agyvz-elvezetsi p r o b l m a ) . H y d r o c e p h a l u s a , j e l l e g z e t e s k o p o n y a - s arcformja, t e k i n t e t e is r t e l m i f o g y a t k o s s g g y a n j t v e t e t t e fel. T u d o m s o m szerint a vzfejsg m i n t p r o b l m a c s a k c s e c s e m k o r b a n llt fnn, e k k o r kezeltk, s t o v b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z k s g .

66

67

F i n o m m o t o r i k a fejletlen. b r z o l n i n e m szeret, e s z k z h a s z n l a t a ( c e r u z a , oll stb.) kezdetleges. Rajzaiban az utbbi i d b e n j e l e n t m e g a fejes-lbas" emberfigura. T e s t n e v e l s foglal k o z s o k o n b i z o n y t a l a n , e g y e n s l y r z k e fejletlen, m o z g s a i m e r e v e k , darabosak. F r a d k o n y , l l k p e s s g e , kitartsa g y e n g e . M i n d e z e k ellenre ez az a foglalkozsi g, ahol a legtbb fejlds r e z h e t a h r o m v alatt. b) rtelmi fejlettsg

Az

iskolarettsgi

vizsglat, a

illetve Nevelsi

kiegszt

vizsglatok

eredmnyeibl

Tancsadban

Anamnzisbl kiemelend: a szls idre trtnt, k o m p l i k c i nlkl. Srs, hasfjs cse c s e m volt. A szlk testn szeretett elaludni. Egy ves kora ta velk is alszik egy gyban. M o z g s - s beszdfejlds - az anya ltal e l m o n d o t t a k alapjn - p r o b l m a m e n t e s e n zaj lott. K t v e s e n elvesztette e s z m l e t t 40 fokos lz miatt. Z s o l t fiatal s z l p r e g y e t l e n g y e r m e k e . d e s a p j a v l l a l k o z , d e s a n y j a p i n c r n . A szlk e l m o n d s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak, fejldshez p r b l t a k mindig m e g f e l e l trgyi s rzelmi feltteleket biztostani. Az i n t z m n y e k t l g y e r m e k k r l kapott visszajelzseket nem fogadtk el, ltvn, h o g y otthoni k r l m n y e k kztt sokkal j o b b kpet mutat. E l m o n d s u k szerint a g y e r m e k telje stmnyt nagyfok szorongsa blokkolja. Kizrtnak tartottk az rtelmi fogyatkossgot. A szlket felfokozott p r o b l m a h r t s , elkeseredettsg s az i n t z m n y e k k e l s z e m b e ni igen ers e l l e n s g e s s g j e l l e m e z t e . Az adott lelkillapotuk, h o z z l l s u k , agresszijuk n a g y m r t k b e n m e g n e h e z t e t t e a diagnzis fellltst, elfogadtatst, illetve a terpia ki vlasztst.

A l e g e g y s z e r b b feladatok is gtlst, szorongst vltanak ki nla. S z m f o g a l m a kiala kulatlan, trbeli s idbeli tjkozottsga alacsony szint. Intelligencija, rtelmi k p e s s g e j v a l a l a c s o n y a b b , mint kortrsai. c) Nyelvi fejlettsg

B e s z d h i b j a nincs. K r d s e k r e szavakkal, d e a k a d o z v a vlaszol. sszefgg m o n d a tokat n e m alkot. d) Jtk E g y e d l n e m jtszik, csak c s r g . 2 - 3 fs c s o p o r t o k b a n szeret t e v k e n y k e d n i . A leg e g y s z e r b b s z a b l y j t k o k s e m j t s z h a t a k vele. A t e v k e n y s g e k e t a g y a k o r l j t k szintjn zi. e) Szocilis fejiettsg

pszicholgiai-pedaggiai

vizsglatok

eredmnyeibl:

Figyelme 30 p e r c e n t tarts, utna lankad, fradkony. Finommotorika tern g r c s s ce ruzafogs, b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t s j e l l e m z i . Goodinough-fle emberrajz, vizsglat szerint a B e n d e r A-teszt alapjn g y e n g e sznvonal. Vizulis percepcija e l m a r a d kora tlagtl. Irnyokat tveszt, formkat n e h e z e n azo nost, h a s o n l a k a t kever. Szmols tern a s z m k p e k e t felismeri, r e p r o d u k l j a , de mveleteket vgezni eszkzhasznlattal sem tud. Szmfogalma k e t t e s - h r m a s krben alakult ki. Altalnos tjkozottsg: a feltett k r d s e k r e (nv, cm, letkor stb.) jl vlaszolt, de ki fejezkpessge g y e n g e . Emlkezete: e l m a r a d s tapasztalhat, m i n d a rvid tv, m i n d a hossz tv e m l k e z e t i funkcik gyengk. rtelmi kpessgeinek felmrst a B u d a p e s t B i n e t - S i m o n - t e s z t t e l vgeztk, m e l y sze rint az I Q : 72. A pszicholgiai-pedaggiai vizsglatokat kiegsztette egy rszletes m o z g s v i z s g l a t : az Alapoz Terpia idegrendszer fejleszt mozgsterpia vizsglata. E vizsglat alapjn m e g l l a p t h a t , hogy Zsolt nagymozgsai (fejemelsek, fellsek, mellszs, kszs, m s z s j r s f a j t k ) szablytalanok, n e h z k e s e k , sztesk, ritmustalanok. Az e g s z m o z g s d i s z h a r m o n i k u s . M s z s n l , j r s o k n l nincs m e g a k e r e s z t e z s , mind a ngy vgtag m s - m s ritmusban m o z o g . ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali.) IQ: 78. Vizuomotoros koordinci a rajz

A s z o c i o m e t r i a i felmrs szerint p e r e m h e l y z e t gyerek. A kls h a b i t u s b a n megjele n j e g y e k n e h e z t e t t k a beilleszkedst a g y e r e k e k kz, gy perifrira szorult csoport j b a n . G y e n g e akarat, kptelen a z alkot e g y t t m k d s r e . f) rdekldse I s m e r e t s z e r z s i i g n y e c s k k e n t mrtk, n e m krdez, n e m r d e k l d i k . N e m ktik le a m e s k , versek. N e h e z e n m o t i v l h a t . g) rz.elmi, akarati let

r z k e n y , btortalan fi. n b i z a l m a csekly. h) nkiszolgls Kis segtsggel ltzik, W C - t n l l a n hasznlja. M i n d e z e n p r o b l m k alapjn az iskolarettsgi vizsglat eltt az v o d a Szakrti Bizott sg vizsglatt krte, mivel felmerlt b e n n k az rtelmi fogyatkossg gyanja. A szlk elvittk Zsoltot, de a vizsglatrl k a p o t t e r e d m n y e k e t m e g s e m m i s t e t t k , az e r e d m n y r l az v o d t n e m tjkoztattk.

68

69

A rugalmassg ( s z k d e l s e k kt, majd egy lbon) n e m egyenletes r i t m u s a k , h a m a r el veszti e g y e n s l y t . A keresztgyakorlatokban (pl. i n d i n s z k d e l s ) n e m tudta e g y m s t l fggetlenl m o z g a t n i vgtagjait. Jobb-bal tjkozds sajt s idegen testen teljesen hibs volt. bizonyult. Mozgsutnzs, majd rajz utni reprodukci n a g y o n pontatlannak

vlasztsa vagy megerstse. A fejleszts clja: a gyermeknl mozgsfejldsi, ezltal va lsznsthet idegrendszeri rsbeli elmaradottsgot m o z g s o s gyakorlatokkal berlelni, s ezltal j o b b alapot nyjtani az anyanyelvi, illetve kognitv kszsgek b e r l e l d s h e z . A terpia 5-tl 15 ves korig ajnlott. A terpit ideggygyszati vizsglat elzi m e g . A gyakoroltatsi id 3x2 ra vagy otthon 6x 1 ra hetente. Az els stabil e r e d m n y fl v utn vrhat. Az ismertetett esetnl az intenzv foglalkoztatst nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelsi Ta ncsad keretein bell, ezrt az A l a p o z Terpik A l a p t v n y h o z fordultunk. T e r a p e u t j u k 3x2 rban, k i s c s o p o r t b a n ( m a x . 5 f) kezdett foglalkozni Zsolttal.

sszefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g s o k s f i n o m m o z g s o k tern e g y a r n t j e l l e m z a nagyfok m o z g s o s gyetlensg. A vizsglatok alapjn felmerlt a k r d s : valban rtel mi fogyatkossggal llunk-e s z e m b e n , m e l y h e z trsul a szlk nagyfok p r o b l m a h r tsa s k o m p e n z l s a , vagy a szomatizlt testi jelek stigmatizl h a t s a k v e t k e z t b e n ki alakult e r s s z o r o n g s , k o r t r s a k t l , felnttektl val e l f o r d u l s az, a m e l y ldebilitst eredmnyezett. K v e t k e z l p s n e k j e l l t k m e g a vizsglati e r e d m n y e k , t n y e k i s m e r t e t s t , tudstst, elfogadtatst a szlkkel, mely taln a l e g n e h e z e b b fzisa volt a munkafolya m a t n a k a fent emltett szli m a g a t a r t s miatt. A g y e r m e k terpija n e m , vagy csak csekly sikerrel o l d h a t m e g a krnyezet, elssor ban az anyval val k o o p e r c i nlkl. A szlkkel val k o o p e r c i n a k m i n d e n e s e t b e n a terpia rszt kell k p e z n i e . Nevelsi T a n c s a d n k b a n t b b e n e l v g e z t k s gyakoroljuk Dr. M r t o n - D v n y i va s m u n k a t r s a i ltal k i d o l g o z o t t - D e l a c a t o s G l e n n D o m a n tletbl k i i n d u l - a l a p o z te rpia t a n f o l y a m t , s az ott m e g t a n u l t vizsglatokat s fejlesztseket gyakoroljuk. Ezltal i s m e r e t e i n k voltak arrl, hogy kik a z o k a gyerekek, a k i k n e k a terpia indiklt, il letve kontraindiklt.

Eredmnyek N y o m o n k v e t t e m a v l t o z s o k a t a terpia beindulstl k e z d d e n . A szlk nagy rend szeressggel vittk Zsoltot, st a terapeuta ltal kijellt otthoni gyakoroltatst is vgeztk. A kontrollvizsglat e r e d m n y e i j e l e n t s vltozsokat m u t a t n a k 1 v terpia utn. E vizs glat szintn N e v e l s i T a n c s a d n k b a n trtnt a beiskolzs cljbl.

Az

1997-es

iskolarettsgi

anyagbl

kvetkezket

emelnm

ki

Zsolt e g y t t m k d , feladatrtse j , feladattudata kialakult. M u n k a t e m p j a kis biztats mellett k o r n a k megfelel. F i n o m m o t o r i k j a fejletlen. N a g y m o z g s a i s s z e r e n d e z e t t e k . l t a l n o s tjkozottsga j, b e s z d k s z s g e megfelel szint. M e n n y i s g f o g a l m a kialakult. 4-es s z m k r b e n tj kozdik. G o n d o l k o d s i funkcik fejldtek.

Az

Alapoz

Terpia javasolt: A vizsglat alapjn a kisegt iskola m r n e m merlt fel. Kis ltszm fejleszt osztlyt ja vasoltunk, a h o v a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e ta jr. Visszajelzseink alapjn ezen iskolatpus szintjnek m e g f e l e l n e k bizonyult, megllja helyt o s z t l y b a n . A m o z g s t e r p i t 1997 d e c e m b e r b e n sikeresen befejezte. Az A l a p o z az itt ismertetett esetben egy ven bell h a t k o n y n a k bizonyult. A kontroll vizsglat utn m g fl vig folytatdott. A hatreset-intelligencij g y e r e k e k n l csak az utbbi v e k b e n k e z d t k el alkalmazni m e g l e p sikerekkel.

1. M e g k s e t t beszdfejlds, b e s z d p r o b l m s s esetleg diszfzis v o d s o k n l . 2. 5 v e n felli v o d s n a g y c s o p o r t o s o k n a k , ahol m o z g s g y e t l e n s g e t , illetve e h h e z t r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k z d o m i n a n c i t v e s z n k s z r e . ( D i s z l e x i a v e s z l y e z t e t e t t s g ll fenn.) 3. T i s z t n n a g y m o z g s o k s f i n o m m o z g s o k terletn gyetlen o v i s o k n l . 4. Iskols diszlexisoknl. 5. Iskols diszgrfisoknl az rs alaki r s z n e k javtsra. 6. P.O.S.-ben s z e n v e d g y e r e k e k n l a m o z g s k o o r d i n c i javtsra. 7. H a t k o n y n a k b i z o n y u l t a terpia intelligencia-hatresetes g y e r m e k e k n l : debilits fels, n o r m l i s intellektus als v e z e t b e es gyerekeknl ( I Q : 7 0 - 8 5 ) ugrsszer fejl dst lehet elrni, minl kisebb a gyerek, annl e r e d m n y e s e b b , de c s a k intenzv, rendsze res foglalkozs mellett.

IRODALOM

HORNYI ANNABELLA, KSN DR. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelsi tancsads elmlete s gyakorlata. Szveg

A m o z g s t e r p i a v e z e t vonala a ktelez gyakorlatsor: elemi m o z g s m i n t k - rugalmas sg - m o z g s k o o r d i n c i m e g a l a p o z s a s kifejlesztse - d o m i n a n c i a (kz-szem-lb) meg-

gyjtemny I I . ktet. Budapest.


KULCSR MIHLYN ( 1 9 9 8 ) : A tanuls is lehet rm Delacato mdszere alapjn. Magnkiads, Bicske.
MRTON-DVNYI VA, TTH GBOR. SZERDAHELYI MRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapoz terpia. Fejleszt pedaggia, 4 - 5 .

70

71

KOGNITV FEJLESZT TERPIA


A TANULSI ZAVAROK KEZELSBEN

g e s g e k n e k ) - az elmleti httert, m e r t az agy - m i n t k o m p l e x funkcionlis r e n d s z e r egyes rszterleteinek eltr m k d s t helyezi eltrbe ( G r a i c h e n , in: G e r e b e n n , 1995. 2 3 1 . o.; P o r k o l b n , 1997; G e r e b e n n , 1998. 2 8 - 2 9 . o.).

BRIGITTE SINDELAR KOGNITV FEJLESZT PROGRAMJA*


ZSOLDOS MRTA

A TANULSI ZAVAR - A NEUROGN TANULSI ZAVAR

A klasszikus m e g h a t r o z s szerint a tanulsi zavar (specifikus tanulsi k p e s s g z a v a r ) a globlis rtelmi sznvonal s az ennek alapjn elvrhat tanulsi teljestmny kztti je lents d i s z k r e p a n c i b a n nyilvnul m eg, melyet az elterjedt, neurogn kreredetet vall fel A nevelsi tancsadst, fejleszt pedaggiai tevkenysget folytat i n t z m n y e k esetfor g a l m b a n az e l m l t v t i z e d b e n vltozatlanul m a g a s a tanulsi s magatartsi zavar pana sza miatt vizsglatra vagy terpira behvott g y e r m e k e k s z m a . A s z a k e m b e r gyors segt sgben b z szlk s z m r a ijeszt jelzs, hogy g y e r m e k k az ltalnos iskolban a tb biekkel n e m k p e s egytt haladni. A tanulsi teljestmny sikertelensgt ltalban m g d r m a i b b tapasztalatknt lik m e g , mint a k u d a r c o k a t ksr viselkedsbeli tneteket, hi szen attl tartanak, h o g y ezltal a g y e r m e k hossz tv iskolai karrierje veszlybe kerl. Kzismert, h o g y sok rosszul tanul g y e r m e k a n a m n z i s b e n gyakran megtallhatak a z o k a korai indirekt j e g y e k - alvszavar, tvgytalansg, megksett beszdfejlds, beilleszke dsi n e h z s g , s z e p a r c i s flelem stb. - a m e l y e k sszefggsbe h o z h a t k a tanulsi za varok b i z o n y o s formival. r t h e t m d o n a szlk t b b s g e csak m r a m r t " , vagyis az o s z t l y o z o t t " , az e l g s g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minstett t a n u l m n y i e r e d m n y e k n e k tulajdont fokozott jelentsget. S o k u k azonban m g ilyenkor is m e g p r b l j a ha logatni, hogy az iskoln kvl forduljon s z a k e m b e r h e z , flve a v l e m n y , a diagnzis ka tegorizl, stigmatizl k v e t k e z m n y t l . A pe daggiai s nevelsllektani elmletek ltalnos defincija szerint a tanuls mint folyamat sajtos k z e g b e n , gynevezett tanulsi struktrban me g y vgbe, mely a tanu lshoz s z k s g e s funkcik, m o t v u m o k s a szocilis tnyezk e g y m s r a hatsn alapul. E n n e k e r e d m n y e k n t j n ltre a tanulsi teljestmny, amely az emltett k l c s n h a t s mi n s g n e k f g g v n y b e n sikeres vagy sikertelen lehet. B r m i l y e n k e d v e z k r n y e z e t is veszi krl a g y e r m e k e t , s b r m e k k o r a is lehet a tanulsi k e d v e , a h h o z , h o g y valamit (va l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajttson, m i n d e n e k e l t t b i z o n y o s a l a p v e t kognitv k p e s s g e k m e g f e l e l m k d s r e van szksg. E z e k az g y n e v e z e t t r s z k p e s s g e k o l y a n b a z l i s n e u r o p s z i c h o l g i a i funkcik, a m e l y e k s s z m k d s e elengedhetetlen a k o m p l e x fiziol giai vagy pszicholgiai-pedaggiai teljestmnyek m e g v a l s u l s h o z . A teljestmny lt rejtte, fejldse sszefgg a s t r u k t r a h o r d o z neuropszicholgiai folyamatok vltozs val. Vagyis a tanuls n e m c s a k a viselkedses szinten, h a n e m az agyi m k d s szintjn is elidzi a funkci vltozst." Ez a kognitv pszicholgiai, neuropszicholgiai s fejlds llektani rtelmezst integrl k o n c e p c i teremti m e g a tanulsi zavarok gyakori elfordu ls, n e u r o g n eredet altpusnak - a rszkpessg-zavaroknak (vagy rszkpessg-gyenfogs egy-egy agyi terletre lokalizlt idegi rintettsg k v e t k e z m n y n e k tekint. Ezt a jel legzetesen e n y h e fok i d e g r e n d s z e r i m k d s i zavart k o r b b a n m i n i m l i s c e r e b r l i s diszfunkcinak neveztk, ma pedig - tekintettel a tneti kpben gyakori m o z g s o s nyug talansgra, ill. figyelemzavarra - inkbb az organikus p s z i c h o s z i n d r m a tfog kifejezst hasznljk ( M y k l e b u s t , 1967; S a r k a d y , Z s o l d o s , 1992/93; B e v e r i d g e , 1993; L n y i n , 1996; G e r e b e n n , 1. P e d a g g i a i L e x i k o n , 1997; P o r k o l b n , 1997; G y a r m a t h y , 1998). Egyes szerzk az agy kt fltekje kzti integrcis m k d s i zavart ttelezik fel oki ht trknt ( G a d d e s , 1981; C s a p , 1991), msok pedig az idegrendszer egy vagy tbb struktu rlis rendszernek organikus krosodst, ill. funkcizavart (Palots, 1991). A multikauzlis szemllet kpviseli egyrszt a szemlyisgfgg t n y e z k n e k (individulisan eltr neurogn faktorok: agyi rsi dinamika, cerebrlis diszfunkcik, pre-, peri- s postnatlis rtalmak), m s r s z t a korai krnyezett t n y e z k n e k (fizikai, p s z i c h s e l h a n y a g o l t s g ) tu lajdontanak j e l e n t s szerepet ( G e r e b e n n , Kereszty, 1996; G e r e b e n n , 1998). A tanulsi zavar kognitv s pedaggiai teljestmnybeli tnetei vltozatosak. A srlt agyi terlettl fggen a rszkpessgek k l n b z m r t k m k d s i zavarai - m o t o r o s , figyelmi, szlelsi diszfunkcik, hipermotilits, ill. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integr lsnak vagy a nyelv fejldsnek nehzsgei stb. - j e l e n h e t n e k m e g . Az iskolai tanuls sorn p e d i g parcilis teljestmnyzavar j e l l e m z , s elssorban az alap-kultrtechnikk el sajttsa akadlyozott. A m a g a t a r t s k p is jellegzetesen eltr, gyakori a figyelemzavarhiperaktivitsi rendellenessg vagy a m s o d l a g o s neurotizci (Blint, 1987; F o d o r n Fl di, 1998; R a n s c h b u r g , 1998). A tanulsi zavar fennllhat tlagos, tlag alatti vagy tlag fe letti intelligenciaszint mellett, azonban a mentlis profil ersen szrt. Az e n y h e rtelmi fo gyatkossgtl m e g k l n b z t e t s z e m p o n t , hogy az e n y h e rtelmi fogyatkosok alacso nyabb, de ltalban relatve kiegyenltett kognitv szinten teljestenek". m az utbbi idben tbb szerz is felveti, hogy az agysrls eredet e n y h e rtelmi fogyatkossgnl is fellphetnek u g y a n g y strukturlt diszfunkcik", m i n t a specifikus tanulsi kpessg zavarnl (Silver, H a g i n . 1990, 1.: Lny in, 1996; S a r k a d y , Z s o l d o s , 1992; G e r e b e n n , 1995). A tanulsi z a v a r tipolgijt ler trekvsek e l s s o r b a n p s z i c h o l g i a i s neurofiziolgiai o k o k r a visszavezetve klntik el az e g y e s altpusokat ( M c K i n n e y , 1984; D o c k r e l l . M c S h a n e , 1 9 9 3 ; R o u r k e , Del D o t t o . 1994; P o r k o l b n , 1994; G e r e b e n n . 1995; Zsoldos, 1999).

* A Sindelar-program gygypedaggiai szempont ismertetse a Gygyt pedaggia - nevels s terpia" cm tanulmnyktetben jelenik meg. Szerkeszt: Gordosn dr. Szab Anna, Medicina Kiad.

72

73

A SINDELAR-FLE KOGNITV FEJLESZT PROGRAM

rkkal, g y n e v e z e t t s m k k a l , a m e l y e k funkcija a k r n y e z e t ltal knlt informci fel v t e l e " (Neisser, 1984, 10. o.; C s a p , 1992). Az e m b e r i m e g i s m e r s ltalnos lehetsgt firtat" Piaget k o n c e p c i j b a n a megis mersi k p e s s g e k fejldst az asszimilci, az a k k o m o d c i , illetve a kett kzti egyen slyt m e g t e r e m t a d a p t c i fogalmval m a g y a r z z a . Az e m b e r t aktvan m e g i s m e r , cse lekvsben fejld o r g a n i z m u s k n t " mutatja be, m e l y b e n m e g h a t r o z n a k vli a bellrl ltrejv s z e n z o m o t o r o s szervezdsek, struktrk m i n s g t . A nyelvi r e n d s z e r kialaku lst is ide, az rtelmi fejlds elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszra vezeti vissza, s a megis m e r s fejldst az e g y r e t k l e t e s e b b a d a p t c i b a n " ltja (Plh, 1992. 292. o.; Jetter, 1997. 35.o.). A piaget-i nzetet k v e t fejldsllektani, illetve fejleszt p e d a g g i a i e l e m z s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t rnak le, m e l y e k b e n a s z e n z o m o t o r o s s a kognitv funkcik o n t o g e n e zise az a l a c s o n y a b b s m a g a s a b b szint f o l y a m a t o k e g y m s r a p l r e n d j b e n valsul meg. E folyamatok s s z e r e n d e z d s t , integrlt m k d s t , v a l a m i n t a f u n k c i r e n d s z e r e k kialakulst az agyi rs szerepvel h o z z k s s z e f g g s b e " ( G e r e b e n n , 1998, 2 9 . o.). A kogncit f o l y a m a t - e g s z n e k " tekintik, a m e l y n e k krlhatrolt elemei a rszkpess gek: a figyelem, az szlels, az e m l k e z e t , az intermodlis integrci (sszetartoz vizu lis, auditv, taktilis szleletek s s z e k a p c s o l s a ) , a szerialits {szleletek sorrendi szervez dse) s a tri o r i e n t c i . A r s z k p e s s g e k megfelel m k d s e elfelttele a fejlettebb komplex m e n t l i s m v e l e t e k n e k - a p r o b l m a m e g o l d g o n d o l k o d s n a k , az intelligenci nak, a nyelvi k o m m u n i k c i n a k , az olvassi. rs- s s z m o l s i k s z s g m e g t a n u l s -

Dr.

Brigitte Sindelar, osztrk klinikus pszicholgus, pszichox&rapeuti kognitvfejleszJprog

ramja a neurogn kreredet tanulsi zavar befolysolsnak egyik lehetsges eszkze.

szerzrl

D r . Brigitte S i n d e l a r s o k v e s d i a g n o s z t i k u s s t e r p i s t a p a s z t a l a t a alapjn p t e t t e fel k o m p l e x programjt. M u n k s s g a elssorban a tanulst, az informcifeldolgozst akad lyoz diszfunkcik. rszkpessg-gyengesgek felismersre s terpijra irnyul. Kzel kt v t i z e d e folyamatosan bvti, alaktja mdszert, a m e l y n e k els k z i k n y v e 1982-ben jelent m e g Nyljunk a tanulsi zavarok gykerhez! c m m e l (Sindelar, 1982). A z t a t b b mint 30 kiadvnybl ll g a z d a g p r o g r a m c s a l d fzdik a n e v h e z . M d s z e r e ismert elj rs E u r p a n m e t nyelv orszgaiban. Mint az adleri i n d i v i d u l p s z i c h o l g i a terapeutja, t b b ven t d o l g o z o t t a Bcsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i t r i a i s Neurolgiai Klinikjn. J e l e n l e g fejleszti, t a n c s a d i tevkenysget folytat, s m d s z e r t a n i k i k p z p r o g r a m o k vezetje. A n e v h e z fzd eljrs m a g y a r adaptcija s szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Brczi G u s z t v G y g y p e d a g g i a i T a n r k p z Fiskolval 1994-ben k e z d d t t .

mdszer mfaji

meghatrozsa

elmleti

megalapozsa

nak.(Affolter, 1972; P o r k o l b n , 1994; Sindelar, 1994; G e r e b e n n , 1995). Ezek, a kogni tv hierarchia m a g a s a b b szintjein, a tuds bels reprezentcijban k z r e m k d sszetett kpessgek, kszsgek sajtosan emberi megismersi mkdsek (Csap, 1992; Nagy, 1998). A legutbbi h a z a i kzoktatsi irnyelvekben is kzponti szerepet kap a kpessgfejlesz ts, m e r t a ma i s k o l j n a k a l a p f e l a d a t a a t a n u l s k p e s s g n e k k i a l a k t s a " ( P o k o r n i , 1999). A n e v e l s t u d o m n y j diszciplnja, a kognitv p e d a g g i a az oktatst a kognitv fejleszts irnytsaknt definilja". A z o k n a k a m o d e r n didaktikai e l m l e t e k n e k egyik rl van sz, m e l y e k szerint az oktats f funkcija a tanuls irnytsa". M i v e l tg rtelem ben a tanuls f o g a l m a a k p e s s g e k fejldst is jelenti, ezrt az oktats az iskols k o r b a n s azon tl is a l a p v e t e n befolysolja a kognitv fejlds teljes e g s z t " . Az j diszciplna elmleti httert - rthet m d o n - a kognitv pszicholgia s a fejldsllektan m e g h a t rozott terletei alkotjk ( C s a p , 1992, 28. s 3 1 . o.; N a g y J., 1995; M e s t e r h z i , 1998).

A Sindelar-mdszer mfaji m e g h a t r o z s a kognitv fejleszt terpia, a m e l y a t a n u l s t m e g a l a p o z kognitv k p e s s g r e n d s z e r gyengn funkcionl rszeinek (rszkpessgei n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l s t biztostja ( S i n d e l a r s S e d l a k , 1 9 8 3 ; Sindelar, 1992/93, 1994). F elmleti forrsa a kognitv pszicholgiai irnyzat s a piaget-i fejldsllektani iskola. A kognitv p s z i c h o l g i a egyik ttr kpviselje, Ulrich N e i s s e r jrartelmezte az ingerfelvtel s -feldolgozs folyamatt. N z e t e szerint a k o g n c i gy definilhat, mint a t u d s m k d s e , a m e l y az ismeretek m e g s z e r z s b l , m e g s z e r v e z s b l s a l k a l m a z sbl ll. A kognitv p s z i c h o l g i a trgya a m e g i s m e r s , vagyis a tg r t e l e m b e n vett tanu lsi f o l y a m a t vizsglata. A s z m t g p m k d s i smjt k v e t v e a m e g i s m e r e m b e r t m i n t i n f o r m c i f e l d o l g o z rendszert mutatja be. Ers leegyszerstssel a k o g n c i a k v e t k e z h r o m f. e g y m s r a pl, egyre m a g a s a b b szint folyamat sorrendjeknt fogha t fel: 1. az r z k s z e r v e k felveszik az i n f o r m c i k a t , 2. a vizulis, a k u s z t i k u s , taktilis, t r i . . . szlelsi k p e s s g e k kirtkelik, dekdoljk azokat, 3. a m a g a s a b b r e n d kognitv funkcik segtsgvel m e g t r t n i k az rtelmezsk, b e p l n e k a m e g l v i s m e r e t e k rend j b e , vagyis ezzel ltrejn a tuds bels reprezentcija. M i n d e z e k alapjn a kognitv k p e s s g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z d struktrban h e l y e z h e t k el. N e i s s e r gy g o n d o l ja, h o g y a m e g i s m e r s i r e n d s z e r h r o m a l a p p i l l r r e " t m a s z k o d v a pl fel, a m e l y e n a fi g y e l m i , az szlelsi s az e m l k e z e t i k p e s s g k l c s n s e n e g y m s r a h a t , integrlt e g y t t m k d s t rti. F e l t e v s e szerint az szlel r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitv strukt-

tanulsi

magatartsi

zavar fogalma

Sindelar

rtelmezse

alapjn

Sindelar k o n c e p c i j a alapjn a tanulsi s magatartsi zavarok h t t e r b e n - t b b m s le hetsges ok mellett - viszonylag nagy gyakorisggal figyelhetk m e g a k o g n c i g y e n g e szint r s z k p e s s g e i . E z e k k v e t k e z e t e s , r e n d s z e r e s funkcionlis g y a k o r l s t biztostja az ltala k i d o l g o z o t t fejleszt p r o g r a m . A Sindelar-fle terpia a tanult k s z s g e k elsajt tshoz szksges kognitv alapok k a r b a n t a r t s r a " szolgl eszkz. Sindelar tanulsi za varrl alkotott n z e t e alapjn e l m o n d h a t , hogy br az eljrs sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ,

74

75

m s e m m i k p p e n n e m tekinthet ltalnosan hasznlhat m d s z e r n e k . A Sindelar-program a l k a l m a z s n l k l n s e n fontos, hogy a rendszeres funkcionlis gyakorlst vezet sze mly (pl. csaldtag vagy n e m kikpzett s z a k e m b e r " ) tisztban legyen 1. a kognitv rend szer tanulsi e r e d m n y e s s g b e n betlttt szerepvel, 2. a rszkpessg-gyengesgek telje s t m n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z kvetkezmnyeivel, 3. a kognitv terpia sajtossgaival - e l s s o r b a n azzal, hogy hatsa a t e l j e s t m n y j a v u l s b a n csak k s b b figyelhet m e g , hiszen a g y a k o r l s az a l a p o k n l , a kognitv g y k e r e k " szintjn trtnik.

modellben

lombkorona

krvonalnak

rajzolata fejezi

ki

az

aktulis

teljestkpessg,

illetve a tanult kszsgek szintjt, m e l y e k az letkortl fggen, v o d s k o r b a n vagy isko lskorban m s - m s m e g n y i l v n u l s i formkat j e l e n t e n e k . A kognci bzisfunkciit a fa trzsben brzoltuk. A k o r o n a fejlettsgi szintje a trzsbeli r s z k p e s s g e k elzetes fej ldstl s a k z t k lv k a p c s o l a t o k alakulstl fgg, hiszen a k o g n c i egy hierarchi kus rendszer, a m e l y n e k rszei h a r m o n i k u s s s z h a n g b a n m k d n e k . Ez a sikeres tanuls kognitv elfelttele. M r egy viszonylag gyakran elhangz, gy e g y s z e r n e k t n utasts vgrehajtshoz is szmos rszkpessg megfelelen sszehangolt egyttmkdse szksges. Pldul a

Sindelar-fle

kognitv fejleszt program

koncepcija

Vegyl ki a dobozbl elszr egy srga korongot,

utna egy piros plcikit,

s rakd ket

az asztal sarkra!" feladat ers leegyszerstssel a k v e t k e z kognitv lpsekbl ll. 1. A g y e r m e k auditv figyelmvel kivlasztja a p e d a g g u s utastst, m i n t fontos auditv in gert, az egyidejleg szlelhet ingerekbl (pl. h a n g i n g e r e k b l : a tbbi g y e r m e k zajong sa, a folyosrl v a g y az utcrl b e s z r d h a n g o k ) . 2. Rvid tv auditv emlkezetvel kdolja, majd felidzi a hallott instrukcit. 3. Auditv analzise segti az utasts megrt st, a m o n d a t o t tagolja. 4. Vizulis figyelmvel keresi a kivlasztand trgyakat (azaz a fon tos vizulis ingereket elklnti a httrtl), s vizulis differencilsa ( p o n t o s t szlel se) segti a h e l y e s kivlasztst. 5. Az intermodlis integrci rszkpessgvel sszekap csolja a hallott utastst s a m e g f e l e l cselekvst, m o z d u l a t o t (a k o r o n g s a p l c i k a k i e m e l s t ) . 6. A f i n o m m o z g s p o n t o s kivitelezsben fontos t n y e z a vizuomotoros ko ordinci. 7. Tri orientcijval keresi meg az a s z t a l o n kijellt h e l y e t . 8. Szerialitsi rszkpessgvel gyel a kivlaszts s a lehelyezs megfelel sorrendjre. A nyolc rszletre b o n t o t t folyamat demonstrlja, hogy a fa-modell trzsben m e g h z d " r s z k p e s s g e k m i n d m k d s b e lpnek a n n a k r d e k b e n , hogy a l o m b k o r o n a szint j n ltrejjjn a kvnt teljestmny. A plda alapjn belthat, hogy valamennyi tanulsi helyzet felbonthat kognitv eleme ire, s minl n e h e z e b b egy feladat, annl sszetettebb, illetve m a g a s a b b szint kognitv fo lyamatok alapozzk m e g a sikeres vgrehajtst. Dockrell s M c S h a n e (1993) kognitv fela d a t a n a l z i s n e k " nevezik ezt a sajtos elemzsi technikt, amely h a s z n o s segdeszkz lehet a tanulsi zavart m u t a t g y e r m e k e k terpis elltsban, mert gy vlik, hogy a n e h z s g e t o k o z feladat specilis rtelmezsn keresztl - vagyis a feladat kognitv r s z k o m p o n e n s e ire val bontsval, ill. a m e g o l d s h o z szksges informcifeldolgozsi szintek rendsze rez ttekintsvel - biztosabban kijellhetk a fejlesztend kpessgterletek. S i n d e l a r szerint ha a r s z k p e s s g e k fejldse egyenletes, s funkcionlis k a p c s o l a t u k k i e g y e n s l y o z o t t , a k k o r a teljestmnyek, illetve a tanult k s z s g e k megfelel szintek. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n j n a k rajzolata h a r m o n i k u s krforma. Ha a z o n b a n a kog nitv k p e s s g r e n d s z e r bzisfunkciinak fejldse egyenetlen, e g y t t m k d s k diszhar m o n i k u s , a k k o r e n n e k k v e t k e z t b e n hibs a teljestmny, g y e n g e szint a tanult kszsg, vagy zavart a viselkeds. E z e k e t a tneteket mutatja a fa-modell l o m b j n a k m e g t r t kon trja (2. bra). R s z k p e s s g - g y e n g e s g e k o k o z t a vodskori tnet lehet a g r a f o m o t o r o s gyetlensg, a g y e n g e szbeli fogalmazsi kszsg, a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j t k s z a b l y o k h o z va

A m e g i s m e r s i r s z k p e s s g e k m k d s e , illetve fejldse s a tanulsi teljestmnyek si k e r e s s g e kztti sszefggst Sindelar lombosfa-modelljben szemllteti ( 1 . bra). Az el mleti htteret az Affolter-fle szlelsfejldsi k o n c e p c i s a neisseri kognitv pszicho lgiai r e n d s z e r kpezi.

A bra Sindelar lomborfa-modellje

l a l k a l m a z k o d s n e h z s g e stb. Iskolskori tnetknt r t e l m e z h e t az olvassi-helyesr-

76

77

Sindelar

kognitv fejleszt program

lnyegi

tulajdonsgai

A fejldsllektani s kognitv pszicholgiai e l m l e t e k r e p l k o m p l e x m d s z e r a meg i s m e r s hat fontos t e r l e t r e ( r s z k p e s s g r e ) terjed ki: a figyelemre, az szlelsre, az intermodlis integrcira, az emlkezetre, a szerialitsra s a tri orientcira. Az Affolter elvt k v e t sindelari k o n c e p c i szerint a gyakorlst a g y k e r e k n l " kell kezdeni, a z o n a szinten, ahol a kognitv kpessg m g megfelelen m k d i k . A k k o r is in nen indul a foglalkozs, ha ez a szint a g y e r m e k l e t k o r h o z kpest alacsony. A p r o g r a m megfelel a l k a l m a z s t l a clzott rszkpessg m i n s g i vltozsa v r h a t , a m e l y m r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r b b a n rosszul elsajttott kszsg, i s m e r e t sikeres jratanu lshoz. A S i n d e l a r - p r o g r a m kt korosztlyt cloz m e g : 5-7 ves v o d s o k a t , illetve els oszt lyosokat s 7 - 1 5 ves ltalnos iskolsokat. A Sindelar-program olyan komplex mdszer, vet kijell vizsgl eljrs, vizsglat szerves egysget alkot a fejlesztsi a m e l y b e n a feltr, illetve a terpis ter a hatkonysgot ellenrz koncepcijnak ismtelt diagnosztika megfelelen. a fejlesztsi peridus s

A vizsglati rsz a l a p v e t e n a m i n s g i e l e m z s r e , a r s z k p e s s g e k kztti sszefg gsekre, k l c s n h a t s o k r a helyezi a hangslyt, s a teljes kognitv kpessgprofil megis merst clozza, n e m c s u p n a hibs funkcikt, mert csak gy llthat ssze a h a t k o n y terpis terv. A fejlesztsi szakasz elindtsakor, majd l e z r s a k o r kszlt vizsglati k pessgprofilok sszehasonltsval a g y e r m e k n m a g h o z viszonytott fejldsi szintje re gisztrlhat. A fejlesztsi peridus
2. bra Shidelur lombosfa-modelljnek mdosulsa egyenetlen a kognitv fejldsekor kpessgrendszer bzisfunkciinak

felptst

vzlatosan

bemutat vodskori

Gyakorlprogram,

a feladatokat rszletesen is ismertet iskolskori Trningprogram k v e t k e z e t e s szerkeze ti rendjben az e g y e s r s z k p e s s g e k terpijt s z o l g l g y a k o r l a t s o r o k e l k l n t h e t , nll e g y s g e t alkotnak. U g y a n a k k o r szervesen sszefggnek s e g y m s r a p l n e k a ta nulst m e g a l a p o z k o g n i t v kpessgprofil fejlesztsnek i n t e g r n s l n c s z e m e i k n t . A gyakorls a k o m p l e x i t s s a fokozatosan n e h e z e b b vls elvt k v e t i . A p r o g r a m o k

si s szmolsi kszsg alacsony szintje, az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r c i , a beillesz kedsi zavar stb. S l y o s s g u k s megjelensi formjuk attl fgg, h o g y a hierarchiKUS fel pts m e g i s m e r s i r e n d s z e r m e l y i k szintjnek fejldse srlt. A p l d a k n t felsorolt korspecifikus tnetek ismert, gyakran e m l e g e t e t t p r o b l m k . M s e g y b o k o k k v e t k e z m n y e k n t is elfordulhatnak, pl. e l h a n y a g o l csaldi mili, d r m a i vltsok (csald felbomlsa, j iskola vagy v o d a ) , g y e n g b b intellektus, n e m megfelel tantsi vagy gyakorlsi m d s z e r stb. Ha a z o n b a n bebizonyosodik, hogy m e g j e l e n s k ma gyarzata a kognitv r e n d s z e r b e n k e r e s e n d , akkor a g y e n g n m k d r s z k p e s s g e k k vetkezetes funkcionlis trningjre van szksg. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k s z s g e k gya korlsa vagy a tantrgyi korrepetls m i n d a d d i g n e m h a t k o n y terpis stratgia, a m g a kognitv a l a p o k " n e m biztostottak. Hiszen - a fa-modellnl m a r a d v a - a h o z z r t ker tsz s e m a k o r o n a nyessvel prbl segteni a beteg fn, h a n e m m i n d e n e k e l t t a trzset vizsglja m e g . s itt is kezdi g o n d o z i munkjt (Sindelar, 1983, 1994; Z s o l d o s , R i n g h o fern, 1995).

struktrja l e h e t v teszi, h o g y - ha a vizsglati e r e d m n y e k azt kvnjk - egyidejleg kt vagy h r o m r s z k p e s s g terpija is megtrtnjk. I l y e n k o r a foglalkozsok szerve zse ciklikus. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyfle rszkpessg fejlesztse lehetsges, s a foglalkozs i d t a r t a m a n e m haladhatja m e g az elrt 10 percet. A m i n i m u m 6 - 8 h n a p o t ignybe vev kognitv fejleszt terpia egyik fo; ;os elve a folyamatossg. Ezrt a foglal k o z s o k a t n a p o n t a kell v g e z n i . A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m s fejleszt eljrsokkal is k o m b i n l h a t k , gy p l d u l l o g o p d i a i terpival ( Z s o l d o s , 1998, 1999). A 3. b r a a Sindelar-program szerkezeti felptst mutatja be. A S i n d e l a r kognitv fejleszt p r o g r a m a n e u r o g n tanulsi s magatartsi zavarok ese tben, a m e g f e l e l e n kivlasztott g y e r m e k e k n e k h a t k o n y preventv, ill. terpis segts getjelenthet. Az eljrs a gygypedaggiai oktats-nevels kiegsztseknt az rtelmi fej ldskben e n y h e e l m a r a d s t m u t a t g y e r m e k e k n l is a l k a l m a z h a t . A S i n d e l a r - p r o g r a m h a s z n l a t r a m d s z e r t a n i t o v b b k p z s kszt fel, mely e l r h e t p s z i c h o l g u s o k , ill. felsfok pedaggiai s v o d a p e d a g g i a i vgzettsg, fejleszti fela datot ellt s z a k e m b e r e k s z m r a . A kikpzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n l j k a g y e r m e k e k

78

79

ESETISMERTETSEK Sindelar kognitv fejleszt program vizsgleljrs a fejlesztsi terv kidolgozsa Fejlesztsi peridus kognitv funkcionlis gyakorls 5-7 vesek 19 vizsglati feladat ltalnos iskolsok 17 vizsglati feladat ltalnos iskolsok Trningprogram 9 rszkpessg fejlesztse 3 programfzet fokozatosan nehezed gyakorlatsorval vizulis alak-httr differencils (tagols) vizulis differencils vizulis emlkezet auditv alak-httr differencils (tagols) auditv differencils auditv emlkezet intermodalits szerialits tri orientci kontroll
a

Rka terpia Horvth Hajnalka logopdus kzlse nyomn

hatkonysgnak ellenrzse

R k a 5Vi ves. H r o m ves kora ta j r vodai k z s s g b e , j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . v njnek feltnt, h o g y a kislny figyelme szrt, m e g f i g y e l s e i p o n t a t l a n o k , e m l k e z e t e megbzhatatlan. H o s s z a b b idej t e v k e n y s g ritkn kti le. A j t k s z a b l y o k betartsra sokszor kell figyelmeztetni, trelmetlen. Kzlsei idnknt d i s z g r a m m a t i k u s a k , s n h a szmegtallsi n e h z s g is j e l l e m z i . Ilyenkor arra vr, hogy b e s z l g e t p a r t n e r e kisegtse. A verses k i s z m o l k b a n felcserli a sorrendet. A cipjt r e n d s z e r i n t fordtva veszi fel. Egybknt nyitott, bartsgos, segtksz kislnynak tartjk, akinek a kortrsakkal s a fel nttekkel e g y a r n t j a kapcsolata. Az d e s a n y a egyetrt az v o d a i v l e m n n y e l , m e l y e t a k v e t k e z s z r e v t e l e k k e l egszt ki. R k a r k m o z g , n e m vrja m e g a h o z z b e s z l m o n d a t n a k vgt, h a n e m elszalad. Szinte n e m is tud stlni, csak sietni. S o k s z o r gy tesz, mintha n e m hallan, amit m o n d a n a k neki, pedig hallsval nincs p r o b l m a . G o n d o l k o d sa k o r n a k megfelel, szvesen beszl, fantzija lnk, szgret rajzolni, s g y e s a puzzlejtkban. S o k i g a z o n b a n fejjel lefel rajzolta a formkat, alakokat, s b r n l l a n fell tzik, a zoknit t b b s z r is a sarkval h z z a a lbfejre. Az a n a m n z i s b l indokolt m e g e m l t e n i , hogy a kislny e l h z d i d t a r t a m , indtott szls sorn szletett. K s b b kezdett beszlni, szkincsfejldse lass volt, s s z m e g t a llsi n e h z s g m i n d i g j e l l e m e z t e . Altalnos iskola 6. osztlyba j r n v r e diszlexis s diszkalkulis. A z a n y a b a l k e z e s , s n e h e z e n tanult m e g olvasni, rni. R k a e d d i g m g n e m rszeslt fejlesztsben. A k v e t k e z e t e s vodai s szli megfigyelsek, v a l a m i n t a t e r h e l a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapjn merlt fel a kognitv fejleszt terpia s z k s g e s s g e . A vizsgleljrs sorn R k a oldottan viselkedett, e g y t t m k d volt. F i g y e l m e azon ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t , izgett-mozgott, hol feltrdelt a szkre, hol a kinti zajok terel tk el, hol p e d i g olyan tmrl kezdett beszlni, amely n e m k a p c s o l d o t t az adott feladat hoz, gy a 19 vizsglati feladatot kt lsben, t b b kisebb sznet k z b e i k t a t s v a l lehetett

5-7 vesek Gyakorlprogram 11 rszkpessg fejlesztse fokozatosan nehezed gyakorlatsorral 1. vizulis figyelem 2. vizulis szlels 3. vizulis emlkezet 4. akusztikus figyelem 5. verblis-akusztikus figyelem 6. verblis-akusztikus emlkezet 7. intermodlis integrci 8. szerilis szlels 9. tri orientci 10. vizuomotoros koordinci 11. beszdmotorika

3. bra Sindelar-program szerkezeti felptse

elvgezni, s az e r e d m n y e k rtkelsnl f s z e m p o n t k n t szerepelt a szrt figyelem tel j e s t m n y t r o n t hatsa. A vizsglat altmasztotta a felnttek ltal tapasztaltakat. M i n d e nekeltt e l l e n t m o n d s o s figyelmi s szlelsi teljestmnye volt s z e m b e t n . A t r g y k p e k s absztrakt formk a p r rszleteinek kivlasztst s a finom k l n b s g e k differencil st kvn vizulis szlelsi feladatokban (Egyforma-e a kt k p ? " ) e g y e n e t l e n s b i z o n y talan m e g o l d s t nyjtott, viszont az egy adott inger k v e t s h e z s z k s g e s vizulis figyel me megfelel terjedelm volt ( K a r i k z d be az sszes c s i l l a g o t ! " ) . Ez a vizsglati tapasz talat r s z b e n e g y e z a szli b e s z m o l v a l , mely szerint a kislny s z v e s e n rajzol, s sikeres a kiraks j t k o k b a n is. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n c i t vizsgl rajzos feladatban is magabiztos volt. U g y a n a k k o r R k a akusztikus (auditv) ingerek irnti tarts figyelme (fon tos sz tbbszri k i h a l l s a " trtnetbl) igen g y e n g n e k m u t a t k o z o t t , m i k z b e n a rvi debb tv figyelmet ignyl a k u s z t i k u s - v e r b l i s szlelsi feladatokat j s z n v o n a l o n ol dotta m e g , m e r t csak keveset hibzott a h a s o n l h a n g z s , r t e l m e s vagy rtelmetlen r -

kognitv fejlesztsnek folyamatt, a m e l y b e n - idelis esetben - a felntt csaldtag a napi foglalkozsokat biztost e g y t t m k d partner. A m d s z e r a l k a l m a z s r a felkszt tan folyam a z E L T E Brczi G u s z t v G y g y p e d a g g i a i Fiskolai K a r akkreditlt p e d a g g u s tovbbkpzsi programja.

80

81

vid szavak s s z e h a s o n l t s b a n (Hallgasd m e g , h o g y egyforma-e a kt s z ? " ) . A szk ter j e d e l m auditv figyelem befolysolhatta a verblis e m l k e z e t i feladatok m e g o l d s t is. M g a rvid (ngy r t e l m e s szbl ll) szsor v i s s z a m o n d s b a n is hibzott, s a sorren det is felcserlte. Az rtelmetlen szavakbl egyet sem tudott m e g j e g y e z n i , p e d i g m e g p r blt j e l e n t s t is k l c s n z n i nekik, hogy gy - k o m p e n z c i v a l - segtse a bevsst. M i n d emellett a b e s z i n o t o r i k t vizsgl feladatot jl vgezte, a n e h z s z a v a k " (tbb sztag, sok t o r l d m s s a l h a n g z b l ll, ismeretlen szavak) u t n m o n d s a n e m o k o z o t t probl mt. E z e k a vizsglati megfigyelsek a kislny akadlyozott nyelvi fejldsvel s az el l e n t m o n d s o s nyelvi viselkedsrl szl v o d a p e d a g g i a i , ill. szli szrevtelekkel hoz h a t k sszefggsbe. Az a feladat, amely m o z d u l a t s o r utnzsbl llt, k o m o l y k z d e l m e t j e l e n t e t t R k a s z m r a . Az irnyok s a sorrend kvetkezetes felcserlse, v a l a m i n t a test tjak k e r e s g l s e a testsma - tri orientci nagyfok fejletlensgt igazolta, a h o g y az erre utal j e l e k az ltzsnl s a rajzols sorn, otthon s az v o d b a n is m e g f i g y e l h e t k voltak. A kislny az i n t e r m o d l i s integrci rszkpessgt vizsgl feladatban ( g e o m e t riai f o r m k a t brzol k p k r t y k h o z szavak trstsa) is g y e n g n teljestett, rszben egye netlen szint figyelme s szlelse k v e t k e z t b e n . K l n s e n az okozott s z m r a n e h z sget, a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzjuk tartoz brkat, mivel az akusz t i k u s - v e r b l i s funkcik rintettsge m a r k n s a b b volt. A 19 vizsglati feladat m e g o l d s t rtkel fa-diagram (4. bra) m e g g y z e n szemll teti R k a e l l e n t m o n d s o s s e g y e n e t l e n kognitv kpessgprofiljt, szrt figyelmt, vlto z feladattartst, de biztat prognosztikja e r e d m n y e i t is. A l o m b k o r o n a t r e d e z e t t , e g y e n e t l e n kontrja s a rvid gak j e l z i k a g y e n g e szint r s z k p e s s g e k e t , a m e l y e k e t a funkcionlis g y a k o r l s sorn ki kell e g y e n l t e n i " , h o g y majd az iskolai tanuls b i z t o s a b b kognitv alapokra plhessen. Rknl a kognitv fejlesz t trninget szlels a megismersi az rendszer hrom bzisfunkcijnl s a kell kezdeni, tri vagyis a vizulis (differencils), auditv figyelem testsmaorientci gyakorlsval.

A szavak m s o l s a , ill. elsajttsa fokozott erfesztst s figyelmet ignyel. A t a n a n y a g nmet nyelven val rgztse s e m l k e z e t b e n tartsa csak n a g y o n sok gyakorlssal val sul m e g . s a kislny t u d s a m g s e m minsthet elgsgesnl j o b b n a k . Az osztlytant szeld, b a r t s g o s , szerny g y e r m e k k n t ismeri Julcst, aki a k z s s g b e n n e h e z e n tallja fel magt, de a felnttekkel szvesen beszlget. R e n g e t e g idt s energit szentel az isko-

Vizsglat idpontja: letkor: v: h: . G

Az igazi m u n k a c s a k most k e z d d i k ! A kikpzett k o o r d i n t o r ( R k a estben a logop dus) a Sindelar-fle G y a k o r l p r o g r a m m i n t a p l d i alapjn sszelltja a kislny fejleszt si anyagt, a napi gyakorlsi feladatokat. Az otthoni foglalkozsokon az d e s a n y a lesz R ka p a r t n e r e . A k o o r d i n t o r k t h e t e n t e ellenrzi a gyakorls menett, s ettl fggen jel li ki a k v e t k e z i d s z a k teendit. R k a a S i n d e l a r - p r o g r a m m a l p r h u z a m o s a n d i s z l e x i a - p r e v e n c i s f o g l a l k o z s o n vesz majd rszt, mely a kognitv fejlesztsi peridus msodik hnapjban indul el. Az iskolai ta nulsi z a v a r o k m e g e l z s t segt terpikra kzel egy tanvnyi id ll r e n d e l k e z s r e . R ka p r o b l m j n a k felfedezse n e m elksett felismers.

Julcsa Halpert Gborn ltalnos iskolai nyelvtanr kzlse nyomn

Julcsa 11 Vi ves, ltalnos iskols, 5. osztlyos t a n u l . A n m e t n y e l v t a n r n a k mr 4. osz tlyban feltnt, h o g y a kislny az n l l m u n k a v g z s sorn k o m o l y n e h z s g e k k e l kzd.

4. bra

19 vizsglati feladat megoldst rtkel fa-diagram

82

83

lai feladatoknak. A m a g y a r nyelv s i r o d a l o m tanulsa is m i n d m i g nagy p r o b l m t jelent a s z m r a , m i k z b e n a n e m szveges m a t e m a t i k a i pldkat kielgten oldja m e g . Az ol vasott s z v e g t a r t a l m n a k nll e l m o n d s r a szinte kptelen, az sszefggsek felisme r s h e z segtsget ignyel. F o g a l m a z s sorn a c m e t n e h e z e n rtelmezi. Igen bizonytalan az a l a p v e t nyelvtani szfajok felismersben s az elemi helyesrsi szablyok alkalma zsban. Az olvasott s rott k p s s z e k a p c s o l s b a n is elfordulnak m g hibk. E z e k e n a p r o b l m k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantrgyi k o r r e p e t l s s a l i g y e k e z t e k segteni, s J u l c s a n a g y s z o r g a l m n a k k s z n h e t e n m i n d i g el is rte az e l g s g e s m i n s t s t . A g y e r m e k csaldja szerny anyagi k r l m n y e k kztt l. A szlk nagy figyelmet fordtanak a kis lny otthoni tanulsra. Az idegennyelv tanulsa alli felmentshez, m e l y n e k lehetsge a 4. tanv v g n merlt fel, n e m jrultak hozz. M i n d e z e k alapjn rthet, h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g g i a i segt e s z k z k a n m e t nyelv tanulsnl c s d t m o n d t a k . Fel merlt a kognitv a l a p o k m e g e r s t s n e k szksgessge. Az a n a m n z i s b l c s u p n a lassabb nyelvi fejldsre v o n a t k o z a d a t o k a t indokolt m e g e m l t e n i . J u l c s a 7>h ves e l m l t mr, a m i k o r szavakat s m o n d a t o k a t kezdett h a s z n l n i , szkincse lassan gyarapodott, s artikulcija torz volt. v o d s korban l o g o p d u s foglal k o z o t t vele egy t a n v e n keresztl, ltalnos nyelvi fejleszts cljbl. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni, rni. J o b b k z b e n fogta a ceruzt, de a kialakulatlan lateralits j e g y e i t sokig mutatta. A S i n d e l a r - p r o g r a m iskolskorak s z m r a kidolgozott, 17 feladatbl ll vizsglelj rsa sorn a kislny n y u g o d t s v i d m hangulat volt. Kt a l k a l o m m a l j e l e z t e fradtsgt, e k k o r rvid s z n e t e k k z b e i k t a t s r a kerlt sor. L e g s z e m b e t n b b volt a testsma-tri orientci r s z k p e s s g t vizsgl feladatban tapasztalt bizonytalansga. J u l c s a a testr szek rintsbl ll j o b b vagy bal oldali, ill. a test k z p v o n a l t k e r e s z t e z m o z d u l a t s o r bl egyet s e m t u d o t t hibtlanul leutnozni. Az irnyokat s p o z c i k a t n e m volt k p e s dif ferencilni. K v e t k e z e t l e n l t k r r e a k c i k a t produklt, a m e g r i n t e n d testrszeket nehe zen tallta m e g , n a g y s z m s p o n t n j a v t s a t b b n y i r e sikertelen volt, s felcserlte a m o z d u l a t o k sort. M e g b z h a t a t l a n i r n y s z l e l s n e k negatv h a t s a a szerialits r s z k p e s s g t vizsgl k o c k a - k o p p a n t s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t , m e r t Julcsa a k k o r tvesztette el a k o p o g s o k sort, a m i k o r az irnyvltsra is kellett figyelnie. N a g y o n ne h z n e k tallta azt a feladatot, a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m k a t s szokatlan sormin tkat kellett m s o l n i a . E b b e n , a figyelem-hangslyos vizulis tagolsi k p e s s g e t vizsg l feladatban igen lassan dolgozott, rszletrl-rszletre msolt, h o s s z a n keresglte az szszetett f o r m a e l e m e i n e k helyt, irnyt, k a p c s o l d s i pontjait, s o k s z o r h i b z o t t . p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k ltszott, m i n t a tri orientci m o z d u l a t s o r n l . S ez n e m is m e g l e p, mivel a skbeli brzols sikere sszefgg a tri tjkozdsi tapasztalatok m i n s g vel. A ritkn h a s z n l a t o s , n e h z szavak m s o l s n a k (vizulis t a g o l s n a k ) feladatban egy hibt ejtett, s itt is lass volt. N m n artikull szjmozgsbl arra lehetett kvetkez tetni, hogy - az utasts ellenre - olvasssal k o m p e n z l t , vagyis az intermodlis integr ci k p e s s g v e l segtett, mely megfelel szintnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgl (a trgy k p e k s szavak, ill. a b e t k r t y k s h a n g z k s s z e k a p c s o l s b l ll) feladat teljestse alapjn. A vizulis tagols g y e n g e szintje valban m e g n e h e z t h e t t e Julcsa s z m r a a n m e t szavak msolst, s gy m e g t a n u l s u k a t is. A figyelem h a n g s l y o s auditv tagols vizs-

glati h e l y z e t b e n , a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakbl kellett k i h a l l a n i a " az elzetesen kije llt h a n g z t ( a z a z az akusztikus alak-httr tagolsnl), k o m o l y funkcizavart m u t a t o t t , mivel a z n g s - z n g t l e n m s s a l h a n g z p r o k m e g k l n b z t e t s r e n e m volt kpes, s a n y e l v t a n r k o n g y a k o r i - a m s s a l h a n g z t r v n y e k , a s z e l e m z r s m d tantsa kap csn elfordul - h a s o n u l s i vagy sztre, ill. toldalkra bontsi hibk itt is j e l e n t k e z t e k . Ezen t l m e n e n a vizulis s auditv tagols g y e n g e szintje gtl hatssal volt a vizulis s auditv e m l k e z e t e t e l l e n r z feladatok teljestsre (trgykpek, geometriai formk, be tkrtyk felidzse kivlogatssal, ill. sztagok, r t e l m e s - r t e l m e t l e n szavak, vers m e g tanulsa halls u t n ) . A vizsglati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t s rsze sszefggsbe h o z h a t a kislny a n a m n z i s ben jelzett a k a d l y o z o t t nyelvi fejldssel. Nv: Julcsa letkor: vizsgl: 11 v 6 h

vizsglati i d p o n t :

Hibartkek: Vizulis Diff: K: 1 Sza: 2 Tag: Auditv 2

F o : 16 Sza: 1

<

"o": 0 "n": 4 s s z : 14

"z": 2 "gy": 8 ,

Emi:

K:4

Fon: 3 Szal:2 <4

Szer: Intermod:

Be: 6

Sza2:2 S z v e g : 14

1r
1

14 Vizaud: K : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0

Hib: 9 9 Audviz:

Seg: 5 ^

Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8

Orient:

5. bra

84

85

A v i z s g l e l j r s 17 f e l a d a t n a k h i b a p o n t j a i t f e l t n t e t r t k e l t b l z a t ( 5 . b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t v k p e s s g p r o f i l j t mutatja be, m e l l y e l r s z l e g e s e n m a g y a r z h a t k ta nulsi k u d a r c a i . A h r o m fekete p o n t azt j e l z i , h o g y a k i s l n y n l h r o m r s z k p e s s g - a vizulis tagols, az auditv tagols s a testsma-tri orientci - f u n k c i o n l i s gyakorl sval kell e l i n d t a n i a k o g n i t v fejleszt terpit. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j k , h o g y e z e k az alapvet funkcizavarok a kognitv hierarchikus rendszer mely egyb rszkpessgeinek m k d s t g t o l h a t j k ( a d o t t e s e t b e n e l s s o r b a n a z e m l k e z e t t s a szerialitst). U g y a n a k k o r azt is m u t a t j k , h o g y a kijellt h r o m r s z k p e s s g fejlesztsnek k v e t k e z t b e n h o l v r h a t m a j d p o z i t v h a t s . A h i b a p o n t o k a r n y a arra utal, h o g y J u l c s a i n t e r m o d l i s integ r c i s k p e s s g e v i s z o n y l a g j o b b szint, s e z z e l segt m a g n a s z m r a n e h z f e l a d a t o k megoldsban. A fejleszts az elrt, szigor k v e t k e z e t e s s g g e l m e g h a t r o z o t t t e m b e n t r t n i k , m e lyet a k i k p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n r ) k o o r d i n l , v a g y i s j e l l i ki a T r n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t r b l az a d o t t i d alatt e l v g z e n d g y a k o r l a t o k a t . A n a p i tz p e r c e s foglal k o z s o k a t a n a p k z i s n e v e l vezeti. A fejlesztstl n e m v r h a t , h o g y J u l c s a t a n u l s i n e h z s g e i teljes m r t k b e n m e g o l d d n a k , m az igen, h o g y a fels t a g o z a t n e h z tantr g y a i v a l " majd n a g y o b b esllyel birkzik meg, s a rendszeres tantrgyi k o r r e p e t l s m e l y r e t o v b b r a is s z k s g e van - e r e d m n y e s e b b lesz, ha a k o g n i t v a l a p o k b i z t o s a b b ht teret n y j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n l i s t r n i n g n y o m n . J u l c s a pldja azrt t i p i k u s , m e r t g y e n g n f u n k c i o n l r s z k p e s s g e i m i a t t c s u p n tan trgyi k o r r e p e t l s s a l h o s s z t v o n n e m b i z t o s t h a t , h o g y t a n u l m n y i t e l j e s t m n y e elfo g a d h a t l e g y e n . U g y a n a k k o r e s e t e azrt n e m t i p i k u s , m e r t p r o b l m j n a k f e l t r s h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l s n a k k u d a r c a i v e z e t t e k .

ILLYS SNDOR (1980): Gygypedaggiai alapismeretek. Tanknyvkiad, Budapest.


ILLYS SNDOR (1992): A specilis nevels alternatvi. In: KOZMA TAMS, LUKCS PTER (szerk.): Szabad le

gyen vagy ktelez. A kzoktatsi trvny koncepcijhoz. Educatio. Budapest.


JETTER, K. (1997): Piaget ma. In: ZSZKALICZKY PTER. LECHTA. V . , MATUSKA. O. (szerk.) A gygypedaggia j

tjai. Liecreh Gth Kiad, Bratislava. 33-49. LNYIN ENGELMAYER GNES (1996): rtelmi fogyatkosok pszicholgija. I. ktet. Brczi Gusztv Gygype daggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. McKlNNEY, J. D. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. Annual Review of Learning Disabilities, Vol. 2., 19-25. MESTERHZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanul gyermek iskolai nevelse. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Ta nrkpz Fiskola, Budapest. MYKLEBUST, H. R. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. In: Myklebust, H. R. (ed.): Progress in LD. Vol. 1., Grune and Stratton, NY. 1-15. NAGY JZSEF (1998): A kognitv kszsgek rendszere s fejldse. Iskolakultra. 9. NEISSER, U. (1984): Megismers s valsg. Gondolat Kiad, Budapest. PALOTS GBOR (1991): Parcilis teljestmnyzavarok a logopdiai gyakorlatban. In: Gsy MRIA (szerk.). Studio in honorem Andre O. Budapest. 123-131. PLH CSABA (1992): Pszicholgiatrtnet. Gondolat Kiad, Budapest. POKORNI ZoLTn (1999): Hrommillirdot kap a falusi oktats. Interj. Napi Magyarorszg, december 30. 5. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1994): Tanulsi nehzsgek. Kszsgfejleszt eljrsok tanulsi zavarral kzd kisiskolsoknak. In: Br A.-n (szerk.): Pszicholgitl pedaggiig. Alex Typo, Budapest. 8^t4. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevencis program. Arzenl Nyomdaipari Kft., Budapest. 11-33. RANSCHBURG JEN (1998): Pszicholgiai rendellenessgek gyermekkorban. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest. REID, G. (1993): Specific Learning Difficulties. Moray House, Edinburgh. 14-80. ROURKE, B.. DEL DOTTO, J . (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. SAGE Publications, London. SARKADY KAMILLA. ZSOLDOS MRTA (1992): sszehasonlt vizsglatok a tanulsi (olvassi) zavar kognitv pszicholgiai hlternek lisztzsra klnbz tpus fogyatkosoknl. Fejleszt Pedaggia, 3. vf. 1-2, 45-48. SARKADY KAMILLA. ZSOLDOS MRTA (1992/93): Koncepcionlis krdsek a tanulsi zavar fogalom krl. Ma gyar Pszicholgiai Szemle, 18-19. vf. 3-4, 259-270. SINDELAR, B., SEDLAK, F. (1983): Hurra, ich kann's. Frhfrderung fr Vorschler und Schulanfnger. BV, Wien. SINDELAR, B. (1992, 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwchen. Eigenverlag, Wien. SINDELAR. B. (1994): Teilleistungsschwchen. Eigenverlag, Wien.
ZSOLDOS M R T A , RINGHOFER JNOSN (1995): De j, mr n is tudom! vodskor s iskolt kezd gyermekek

Vrtes oblata a collegis et discipulis. Magyar Tudomnyos Akadmia,

IRODALOM AFFOLTER, F. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. Pdit, Fortbild K. Praxis. Vol. 34. BLINT MRIA (1987): Hiperaktivits s iskolai teljestmnykudarc. OKI. Budapest.
BTHORY ZOLTN, FALUS IVN (1997): Pedaggiai Lexikon. Keraban. Budapest.

BF.VERIDGE, S. (1993): Special Educational Needs in Schools. Routledge, London. CSAP GNES ( 1991 ): A rszleges rsi zavar szrse s kivizsglsa t ves korban. Magyar Pediter, 1. 24-26. CSAP BEN (1992): Kognitv Pedaggia. Akadmiai Kiad. Budapest. DOCKRELL, J., MCSHANE. J. (1993): Children's Leaming Difficulties. A Cognitive Approach. Blackwell, Oxford. 1-28. FODORNF. FLDI RITA ( 1998): Hiperaktivits s tanulsi zavarok. Doktori rtekezs. Debrecen. GADDES, W. H. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. Springer, NY. GEREBENN VRBR KATALIN (1995): A tanulsi zavar jelensgkrnek gygypedaggiai pszicholgiai rtel mezse. In: Zszkaliczky Pter (szerk.): dapest. 216-246.
GEREBEN FERENCN. KERESZTY ZSUZSA (1996): Klnbznek. Budapesti Tantkpz Fiskola.

korai fejlesztse. B. Sindelar programjnak magyar adaptcija. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkp z Fiskola, Budapest. ZSOLDOS MRTA (1998): B. Sindelar Trningprogram 1. 2. 3. ":rczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz F iskola, Budapest. ZSOLDOS MRTA (1998): B. Sindelar Vizsgleljrs az iskols gyermekek rszkpessg-gyengesgeinek felis mersre a Trningprogram hasznlathoz. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Buda pest. ZSOLDOS MRTA (1999): A tanulsi s magatartsi zavarok kognitv terpija - A Sindelar-program. j Pedag giai Szemle. XLIX. vf. 1, 70-77. ZSOLDOS MRTA (1999): Hogyan ltjk a gyenge tanulkat szleik, pedaggusaik s osztlytrsaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk.). Pszicholgia s nevels. Akadmiai Kiad, Budapest. 179-196.

nmagban

vve

senki sem...

"

Tanulmnyoka gygypedaggi

ai pszicholgia s hatrtudomnyainak krbl. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Bu

GEREBENN VRBR KATALIN (1998): Rszkpessg-zavarok - munkamodell a gygypedaggia szmra. Gygypedaggiai Szemle. 59-68. Klnszm. 26-36. GYARMATHY VA ( 1998): A tanulsi zavarok szindrma a szakirodalomban. j Pedaggiai Szemle. 48. vf. 10,

86

87

H I S Z E N EZ JTK! - S Z E N Z O R O S INTEGRCIS TERPIK A FEJLESZTSBEN


SZVATK A N N A

n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z e n spirlisknt. Az n m e g v a l s t s spirlis folyama t a " e g y i d e j l e g t a r t a l m a z z a a testben, i d e g r e n d s z e r b e n zajl fiziolgiai e s e m n y e k e t s azok rzelmi s mentlis reprezentciit. T e h t ez a terpia sem hagyhatja figyelmen k vl az tls sajtossgait, a m e n n y i b e n az integrls ignyvel lp fel. F o n t o s ezt h a n g s lyozni, m e r t s e m a klfldi, sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l s g veszly tl. G y a k r a n elfordul, h o g y csupn szenzoros ingerlst nyjt egy szemlynek, a b e n n e l rzelmileg m e g t e r h e l , e l l e n t m o n d s o s trtnsek integrlsnak, a vals i n t e g r c i n a k lehetsge nlkl. A s z e n z o r o s integrcis terpia m d s z e r e kerli a direktivitst, s legfbb hatereje a kpzeletet s a m o t r i u m o t e g y a r n t nagy fordulatszmra k a p c s o l j tk.

S o k o l d a l a n felhasznlhat terpis s z e m l l e t m d a szenzoros integrcis terpik g o n d o latkre. A k v e t k e z k b e n ksrletet teszek arra, hogy rviden sszefoglaljam a szenzoros integrcis elmletbl fakad pszichoterpis s fejleszt eljrsok gyakorlatt. A z o n b a n , h e n a trgy szellemisghez, mris j e l e z n e m kell, h o g y a fejleszts" kifejezs a szenzo ros integrcis terpik szemlletben a fejlds-nszervezs tmogatst, az egyni meg k z d s i stratgik k z s k i d o l g o z s t j e l e n t i . A z eljrs sorn s e m m i k p p e n s e m egy adott, t k l e t e s n e k tartott tvonalat kell bejrni, tlagos s z e k v e n c i k b a n elre lpni, ha nem m e g t a l l n i azokat a sajt alakulsi irnyokat, m s o k ltal taln n e m is szlelt fejld si lpcsfokokat, a m e l y e k a j o b b alkalmazkodst, a k r n y e z e t k o m p e t e n s kezelst lehe tv teszik. A fejlds termszetszerleg egyre fokozd sszetettsget jelent, a rszek, a funkcik differencildst, s k o r n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l d s t a f o r m l d e g s z h e z , a teljes s z e m l y i s g h e z . Ezt a folyamatot kizrlag interaktv m d o n kpzelhet j k el. A v l t o z s o k kzepette az e m b e r s z m r a legfontosabb krnyezeti felttel, az intim k a p c s o l a t o k vilga ad m u n c i t a s z e m l y e s folyamatossg s az sszefggs r z s n e k fenntartsra. Aki teht egy-egy gyerek fejlesztst" k o m o l y a n tgondolja, r kell j n n i e , h o g y n e m rhet el e r e d m n y t m s k p p e n , csak ha az egsz szemlyisggel szmol. Az ignyes terpis m e g k z e l t s e k kzl teht a z o k n a k lehet leginkbb ltjogosults guk, a m e l y e k n e m elszigetelt t n e t e k e t k v n n a k befolysolni, h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemllet alapjn az egsz szemlyisget tmogatjk, h o g y az k p e s s vljon sajt h a r m nijt kialaktani n m a g n bell s az t k r l v e v vilggal s z e m b e n egyarnt. A cl a g y e r m e k kreatv e r i n e k felbresztse, h o g y aktv, rmteli interakcik sorozatn keresz tl rlelhesse azokat a neurofiziolgiai, pszichoszocilis httrfunkcikat, a m e l y e k az t rt p s z i c h s s/vagy organikus b e h a t s o k - srlsek, h i n y l l a p o t o k - e r e d m n y e k p p e n n e m m k d n e k megfelelen. A s z e n z o r o s integrcis terpia sorn az a g y m k d s krnyezeti ingereket s z e r v e z k p e s s g e s z m r a k e d v e z helyzet teremtdik, s n a g y o b b valsznsggel szletnek a d a p tv m o z g s v l a s z o k . E z e k jl szervezett, az a d d i g i a k h o z kpest k o m p l e x e b b m i n t z a t o k a t j e l e n t m o z g s t e r v e k e n alapulnak. E r e d m n y k k n t , a feed-back m e c h a n i z m u s o k kzre m k d s v e l a k v e t k e z rzkelsi ciklus szablyozsa - a k l n b z m o d a l i t s inge rek trbeli s idbeli aspektusainak rtkelse, vlogatsa, gtlsa, sszehasonltsa - sok kal flexibilisebb m d o n szervezdhet. Az egyn tudatban p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s g , a k r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l s n e k l m n y b e n reprezentldik. j a b b m e g f o g a l m a z sokban ( F i s h e r s M u r r a y , 1991) ezt a folyamatot m r n e m cirkulrisknt ttelezik fel, ha* A. J. Ayres (1920 - 1988) a kaliforniai Visalia egy farmjn ntt fel, s gyerekknt maga is olyan tpus ta

A SZENZOROS INTEGRCIS TERPIA ELMLETE

szenzoros

integrci fogalma

A szenzoros integrcis terpia elmlete s gyakorlata a tanulsi zavarokkal foglalkoz s z a k t u d o m n y o k terletn j e l e n t m e g 1972-ben, a m i k o r A. J. A y r e s * els s s z e f o g l a l m u n k j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integrci s tanulsi zavarok) n a p v i l g o t ltott. A szerz n e u r o p s z i c h o l g i a i indttats lvn H e a d , D e n n y Brown, Schilder, L a u r e t t a B e n d e r s ms holisztikus szemllet kutatk e r e d m n y e i r e p tett, de m u n k j a a tanulsi zavarokkal kapcsolatos elmletalkots t g a b b kereteibe is rend kvl i d s z e r n illeszkedett. A testsma, a praxis, az r z k e l s - m o z g s k a p c s o l a t n a k mibenlte, a korai m o z g s t a n u l s azok a fogalmak, a m e l y e k Ayres r d e k l d s n e k elte rben lltak a knyv megjelense idejn. A vesztibulris ingerls, m e l y n e k terpis cl felhasznlsi lehetsge Schilder s Angyal felismersei n y o m n m r a h a r m i n c a s vek tl r e n d e l k e z s r e llt (Kulcsr, 1992), a teria kzponti m o m e n t u m v vlt. A s z e n z o r o s integrci kifejezs egy teoretikus fogalom, az i d e g t u d o m n y o k terlet rl szrmazik, s az a g y m k d s krnyezeti ingereket szervez kpessgt jelli, azt a fo lyamatot, a m e l y n e k e r e d m n y e k p p e n az adaptv m o z g s v l a s z m e g s z l e t h e t . K n n y e dn, a u t o m a t i k u s a n , tudatos erkifejts nlkl segt abban, hogy az szleletek esetlegess gbl egy r t e l m e z h e t klvilgot szervezznk, kpesek legynk e b b e n trben m a g u n k a t otthonosan m e g l n i , s olyan tapasztalatokra szert tenni, a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta nulsi s viselkedsi m i n t k a t lehet alapozni. Ez a k p e s s g e a legtbb g y e r m e k n e k szin te szrevtlenl tkletesedik a szokvnyos kisgyermekkori t e v k e n y s g e k k z b e n . A poszturlis, testhelyzetekrt felels r e n d s z e r agytrzsi integrldsa korn m e g k e z ddik. A vesztibulris-proprioceptv rendszer a gravitcival, a sajt m o z g s s a l kapcsola tos izom s izleti informcik tmegvel segti a fej s a test megfelel kontrolllst a

nulsi nehzsgekkel kzdtt, mint a ksbbiekben ltala vizsglt gyerekek legtbbje. Posztdoktori munkjt a Los Angelesben mkd Kalifornia Egyetem Agykutat Intzetben vgezte, majd a Dl-Kaliforniai Egyetem tanraknt s kutatjaknt dolgozott tbb mint hsz ven keresztl. Nagyhr magnklinikjt a hetvenes vek msodik leiben alaptotta.

88

89

r
gravitcival val s z e m b e s z l l s , a felegyeneseds sorn. szleli a fejtarts a p r vltoz sait s az e g y e n s l y visszaszerzsrt, a stabilits fenntartsrt azonnali poszturlis alkal m a z k o d s t biztost, a f e j - s z e m - t e s t m o z g s o k finom b e l l t s n a k segtsgvel. T e h t a s z e n z o r o s i n t e g r c i b a n a vesztibulris rszvtel a l a p v e t j e l e n t s g . A s z e n z o r o s integrci az i d e g r e n d s z e r k l n b z , h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein s a kt agyflteke, kztt valsul m e g . Ez a tny s a neurolgiai fejlds szekvencilis m i v o l t a a k v e t k e z elmleti felttelezsekhez vezette Ayrest: 1. Az i d e g r e n d s z e r interaktv egszleges m k d s e oly m d o n is m e g v a l s u l , hogy m a g a s a b b szint (krgi) szervezdsei az a l a c s o n y a b b szintek (agytrzsi-kisagyi) tapasztala tainak integrltsgbl s z r m a z n a k , gy attl fggenek*. 2. A fejlds korbbi szintjein ltrejtt h i n y o s s g o k a g y e r m e k k r n y e z e t h e z val al k a l m a z k o d s t k s b b is befolysoljk. Pldul a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelel m r t k szervezettsge, a m e l y a felegyenesedsben, a test tnusbelltsban, stabilits ban, a fzisos s tnusos i z o m m o z g s o k optimlis eloszlsban jelentett nehzsget, a gye reket elksri fejldsnek tovbbi i d s z a k b a n is. A gyerekek k s b b , iskolskorukban is az egsz agyukkal, a teljes szemlyisgkkel tanul nak, a k k o r is egy h r o m d i m e n z i s , gravitcis trben kell s z e n z o r o s ingereket szelektven figyelnik, e g y m s s a l sszevetni, rtelmezni, e z e k r e m o z g s v l a s z t adni, vagy p p e n le gtolni. N e m k n n y megltni, hogy a figyelmetlensg vagy a hiperaktivits szokatlan re akcii az i d e g r e n d s z e r sajtos szervezettsgnek k v e t k e z m n y e i , s szinte b e h o z h a t a t l a n h t r n y t j e l e n t e n e k az g y n e v e z e t t fejlett" civilizci, a kialakulflben lv informci s t r s a d a l o m k r l m n y e i kztt. A h e t v e n e s v e k v g n e k fejldsllektani s kognitv pszicholgiai e r e d m n y e i t fel hasznlva, illetve azokat tovbbfejlesztve alaktotta ki D. Stern szelf-pszicholgiai modell jt. E n n e k egyik alapttele, hogy a c s e c s e m veleszletetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u l i s s m o t o r o s k o m p e t e n c i v a l , amely egy m e g h a t r o z o t t s z o c i l i s - e m o c i o n l i s trben valsul m e g . Stern e l m l e t b e n a perceptulis integrci fogalma, a m e l y a c s e c s e m k igen korai k p e s s g t j e l l i a g l o b l i s l m n y s z e r v e z s r e , l n y e g t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integrci idejtl. A k l n b z rzkleti c s a t o r n k o n keresztl r k e z inge rek e g y s g b e szervezsnek, e g y m s b a a l a k t h a t s g n a k krdse, e z e n e g y s g e k repre zentciinak m i n s g i jellegzetessgei, az letfolyamatok dinamikjnak lekpezse m i n d olyan felvetsek, a m e l y e k a s z e n z o r o s integrci elmletvel igen k n n y e n h o z h a t k kap csolatba, m g s e m t a l l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n r d e m l e g e s dialgust az eltr t u d o m n y o s tradcik kztt. Visszatrve Ayres e l k p z e l s e i h e z a j o b b m e g r t s cdekben a diszfunkcik oldalrl kzeltsk m e g a s z e n z o r o s integrci folyamatt! Ha ez k l n b z o k o k miatt n e m elg h a t k o n y , a g y e r m e k fejldse t b b terleten v e s z l y e z t e t e t t vlhat. N h n y p l d a : Ayres, e g y e t r t s b e n m s szerzkkel ( d e Q u i r o s , 1976; O t t e n b a c h e r s Short, 1985), a t a nulsi n e h z s g e k egyik legfontosabb aspektusnak tartja. S z e n z o r o s integrcis diszfunkcit autisztikus g y e r e k e k esetben Ornitz (1970, 1974, idzi D e G a n g i s G r e e n s p a n , 1989) rt le. K o r a s z l t t e k n l a szenzoros integrci sznvonalnak j a v u l s a letfontossg funk cik stabilizldst j e l e n t h e t i (Neal, 1977, idzi Ayres, 1979). S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltte lezi, h o g y a z o k a tanulsi nehzsgek, a m e l y e k korai neurolgiai srls n y o m n keletke z b e t e g s g e k e t (spina bifida, D o w n - s z i n d r m a , b i z o n y o s autisztikus k p e k ) ksrnek, a h i n y o s a n m k d agytrzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g n y e s s z e n z o r o s integrcis sznvona lval v a n n a k sszefggsben. A vaksggal, sketsggel s b i z o n y o s neurolgiai rendelle nessgekkel e g y t t j r szenzoros integrcis m i n t z a t k l n s e n s r l k e n n y teheti az idegrendszert, m e l y n e k h a t s a k p p e n az integrcit felttelez funkcik elgtelenl fej ldnek. G y e r m e k p s z i c h o l g u s i tapasztalatai alapjn gy vli, hogy a n e m kielgt rzel mi k r n y e z e t b l fakad p r o b l m k szintn m e g r a g a d h a t k a s z e n z o r o s integrcis folya mat d i s z f u n k c i o n a l i t s n a k szintjn. A szenzoros integrcis diszfunkcik tnetei a htkznapi letben leggyakrabban gy je lennek m e g , m i n t z a v a r furcsasgok: b i z o n y o s m o z g s o k r a , tapintsi ingerlsekre, lt vnyra, h a n g r a val tlrzkenysg, vagy ezek figyelmen kvl hagysa; szokatlanul fel prgetett vagy lelassult aktivitsi szint; gyetlensg, balesetezs, impulzivits, figyelmi elterelhetsg, egyes b e s z d z a v a r o k s n e h e z e n rtelmezhet, diffz e m o c i o n l i s problmk. Ayres a 70-es v e k b e n a szenzoros integrcis diszfunkcik k l n b z m i n t z a t a i t m u tat g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m d s z e r e k k e l e g y m s t l elkln teni a h a t k o n y a b b terpis m e g k z e l t s r d e k b e n . A k v e t k e z c s o p o r t o k a d d t a k : - F e j l d s i a p r a x i a , * a m e l y elssorban a m o t o r o s tervezs p r o b l e m a t i k j t h o r d o z z a . Az ingerek, d n t e n a taktilis ingerek idbeli s trbeli v o n a t k o z s a i n a k neheztett fel d o l g o z s a a t e s t v z l a t h i n y o s s g a i v a l e g y t t a kortiklis m o z g s t e r v e z s z a v a r t eredmnyezi. - Taktilis elhrts, m e l y n e k a legkzelebbi a kapcsolata az emocionalitssal. A rosszul definilt taktilis ingerek finom e l e m z s helyett sibb m e n e k l viselkedsmintt ge n e r l n a k , m e l y n e k k v e t k e z t b e n viselkedsben m a g a s a b b aktivitsi s z i n t e s figyelmi elterelhetsg j e l e n i k m e g . - A fltekei integrci zavarai, vesztibulris-proprioceptv diszfunkcikhoz k a p c s o l d va. Az e b b e a k a t e g r i b a tartoz g y e r e k e k a kt testfelet e g y m s t l fggetlenl igye k e z n e k m k d t e t n i , kerlik a t e s t k z p v o n a l tlpst, s k o m p e n z t o r o s m o z g s o kat v g e z n e k e n n e k r d e k b e n . M i n d e z z e l a poszturlis s okulris funkcik retlensge j r egytt. - Vizulis forma- s trszlelsi deficitek, a m e l y e k n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for d u l n a k el, viszont l e g g y a k o r i b b ksri a fltekei i n t e g r c i z a v a r n a k s a fejldsi apraxinak. - Hallsi s nyelvi deficitek, m e l y e k kapcsolatt az elgtelen vesztibulris feldolgozs sal Ayres ( 1 9 7 8 ) rta le n a g y s z m gyerekvizsglat alapjn. - A s z e g n y e s szem-kz k o o r d i n c i .
* Pribram (1986, idzi Fishers Murray, 1991) ksbbi, rendszerszemllet megfogalmazsa szerint a biol giai hierarchik lnyege a reciprocits, vagyis az, hogy a magasabb szint organizcik ellenrzik az alacsonyabb
szinteket gy. hogy kzben ltaluk is kontrolllva vannak.

* A szenzoros integrcis elmlet jelenkori kpviseli (I. pl. S. A. Cermak, 1991) szomalodiszpraxinak ne vezik ezt a tnetegyttest.

90

91

Ayres n y o m n megllapthatjuk teht, hogy a szenzoros integrci optimlis m e g v a l s u l s b a n az si rzkelsi modalitsok mkdsi sajtossgainak, kitntetetten a vesztibulris s a taktilis m i n t z a t o k n a k , d n t szerepk van.

sval szolglja a c s e c s e m g r a v i t c i v a l s z e m b e n i k z d e l m t . A r e n d s z e r k l n s e n a m o z g s s e b e s s g n e k , i r n y n a k s a k a p c s o l d fejhelyzetnek a vltozsaira fogkony; olyan r z e t e k e t kelt, a m e l y e k ltal a k r n y e z e t s a m o z g s b a n lv test t r k p e " p o n t o san s m e g b z h a t a n r e n d e l k e z s r e ll ( D u n n , 1988). A vesztibulris ingerls elnyben rszestsnek kitntetett i d s z a k a az let els 8 - 1 0

vesztibulris

ingerls

szerepe a

szenzoros

integrciban

az, arra

pl funkcikban

ve. A z o k a j t k o k , a m e l y e k e t rgtl fogva a vilg m i n d e n rszn lnyegileg h a s o n l m don j t s z a n a k a g y e r e k e k , sok e g y e n s l y s z e r v r e hat e l e m e t t a r t a l m a z n a k . G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szl m o n d k k r a : si vonsokat n e m c s a k i s m t l d , rolvassszer szvegeikben, r i t m u s u k b a n tallunk, h a n e m a szervesen hozzjuk tartoz m o z d u l a t o k b a n is. A felnttek a m o n d k k , npi gyermekdalok ritmusra altatjk, nyugtatjk, vigasztaljk, vidtjk a gyerekeket, m i k z b e n j o b b r a balra dntgetik, lbukat lgzzk, sszekulcsolt karjaikon hintztatjk ket. A tipegk, a m r jrni tudk nagy r m k e t lelik azokban a j tkdalokban, a m i k n e k vgn leguggolnak, megfordulnak velk, vagy a h n u k alatt felemel ve j magasra lendtik ket. Minl erteljesebb az inger, annl n a g y o b b az lvezet. M i n d e z abban az letkorban, a m i k o r a nehzsgi er az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihvs a fejld, kezdetben magatehetetlen gyereknek. T e r m s z e t e s e n a bizalom prbja is: a knyrtelen, vlogats nlkl h a t gravitci ellenben bzni a sz szoros r t e l m b e n m e g t a r t " e m beri kapcsolatokban. A vesztibulris ingerls rsze azoknak a technikknak is, amelyekkel az anyk hatsosan k p e s e k g y e r m e k k rossz kzrzett befolysolni, megnyugtatni ket, s ez a tuds anyai m a g a t a r t s u k n a k szerves, nkntelenl megjelen e l e m e . S z z a d o k o n keresztl jtszott az e m b e r i s g (a 19. szzadot m e g e l z e n n e m c s a k a gye rekek, h a n e m a felnttek is) olyan jtkokat, amelyek igen g a z d a g o k vesztibulris l m nyekben. F o r g s , fl lbon ugrls, leguggols. szkdcsels a legtbb npi j t k b a n , her cegi udvarokbl a k z n p h e z leszivrgott s z r a k o z s b a n j e l e n t s szerepet kapott. K i k a p c s o l d s u l a m a i k o r felnttjei is selnek havon s vzen, l t o g a t n a k e g y r e rafinltabb v i d m p a r k o k a t , l o v a g o l n a k , vitorlznak, vagy r i n g a t z n a k h i n t a s z k b e n , f g g g y b a n . N a p j a i n k b a n a b r r u h s , g r k o r c s o l y z , g r d e s z k z fiatalok szubkultrjban szintn sajtos szerepet kap a n y a k t r m u t a t v n y o k k a l e g y m s t tllicitl vesztibulris ingerke ress: a z u h a n s r z s kontrolljnak megtapasztalsa felteheten a s z o r o n g s megfkez sre tett ksrlet.

Kulcsr sszefoglalja ( 1 9 9 2 b ) a vesztibulris rendszer fejldsnek, funkcii k o m p l e x i tsnak szerepre a szemlyisg egsznek alakulsa szempontjbl hvja fel a figyelmet. M i n d e b b l m o s t azt az sszefggst ragadjuk ki, mely szerint a vesztibulris r e n d s z e r a posztrra, gy az i z o m t n u s r a is gyakorolt hatsn keresztl m i n d e n szlelsben szerepet jtszik. H t t r l m n y jellegrl ezt rja Schilder: T e s t n k tartsval s m o z g s v a l kap csolatos benyomsaink kpezik tapasztalataink folyamatos httert Valszn, hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv, a m e l y n e k rzkletei c s u p n flig tudatosak, s a m e l y s z t n s s primitv tpus m o z g s t vlt ki, rendkvl r z k e n y e m o c i o n l i s h a t s o k r a . " (Schilder, 1933. 2. o.). S z o r o n g s o s llapotokban', a tnetegyttes r s z e k n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t szdls, e g y e n s l y v e s z t s , m e l y e k a vesztibulris appartus i z g a l m n a k jelzsei. Az egyenslyszervi m k d s tudatba kerlse s a korai szexulis l m n y e k felelevenedsnek kapcsolatra hvja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945, idzi Kul csr, 1992a). Szintn pszichoanalitikus n z p o n t o t kpvisel H e r m a n n n y o m n Pet (1970, idzi G e r , 1990), aki az egyenslyfunkcit, mint szlelsi kiindulpontot, a korai felettes n elfutrok kztt tartja s z m o n . A testhelyzet hirtelen vltozsa, a tartva levs bizton s g n a k d r m a i elvesztse, a kidobottsg rzse az archaikus s z l k p flelmetes vonsa ival kerlhet sszefggsbe. E n n e k ksbbi alakulsa sorn e g y e s egyenslyszervi szen z c i k h o z b n t e t msodjelentsek fzdhetnek, s gy vlhat a vesztibulris r z k e n y s g sajtos tudattalan tartalmak kifejezjv. A vesztibulris r e n d s z e r m k d s n e k k l n s j e l e n t s g e van a korai pszichs fejl d s b e n tekintettel arra, hogy segt a szervezetnek megllaptani, hogy a k l n b z rzk szervi ingerek t e s t m o z g s o k k a l vagy krnyezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. A vesztibu lris v g k s z l k e k b l , a s z e m m o z g a t izmokbl s z r m a z s a lts tjn nyert inform cik s s z e g z s b l derl ki, hogy a fejnk, a s z e m n k vagy a k r n y e z e t mozog-e. E m i a t t a t e s t k p s az n t u d a t g e n e z i s b e n a vesztibulris r e n d s z e r m k d s n e k i n t a k t s g a is d n t felttel. A trbeli orientciban, a viselkedskontroll funkcijban s a kpzeleti te v k e n y s g b e n szintn e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t s g e van. H o g y a n jelenik m e g a vesztibulris ingerls a h t k z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ rcis eljrsnak l e g h a n g s l y o s a b b e l e m e a sokoldal vesztibulris ingerls, a m e l y n e k eltrbe h e l y e z s e vgigvonul a g y e r e k k o r o n , s kiss rejtettebb formban a felnttkorban is fellelhet. A gravitci l e g y z s n e k g o n d o l a t a nagy m l t r a tekinthet vissza az emberi sg t r t n e t b e n : a repls vgya mellett k p z e l e t n k e t m i n d i g is foglalkoztattk a szel lemvilg n e h z k e d s nlkli, m a g a s a n lakoz lnyei, mint erre Schilder (1933) felhvja a figyelmet. Az e g y e d f e j l d s b e n a taktilis ingerelhetsg utn m s o d i k l e g k o r b b a n m e g j e l e n r zkels a m e g s z l e t s idejre m r m k d s r e ksz. s az els letvben lnk reaktivit-

taktilis

ingerls

szerepe

szenzoros

integrciban

Az rints a legsibb rzkelsi m d , a korai tanuls bzisa. M i n t brrzklet, rszt vesz a kls s bels kztti h a t r k p z s kialaktsban. ltala valsulnak meg a testi kontaktu sok, az egsz let sorn az intimits l e t t e m n y e s e . A kognitv s m o t o r o s fejldsben be tlttt a l a p v e t s z e r e p t a fejldsllektan is kiemeli. Az adekvt rintsek i m m u n r e n d szert s t i m u l l hatst s az e n d o g n opitrendszer szocilis aktivlsban val rszvte lt alapos kutatsok tmasztjk al. A taktilits m r a m h e n belli letben m k d k p e s rendszerr vlik. M e g s z l e t s k o r az rintsi ingerek integrcija a korai keresreflexben figyelhet m e g , a m i k o r az jsz ltt arcnak finom rintsre az inger irnyba fordtja a fejt. A taktilis ingerls m i n d v -

92

93

gig hozzjrul a szervezet teljes neurlis integrcijhoz. A h t k z n a p i let sorn n e h z felismerni j e l e n t s g t , m e r t igen rejtett t e r m s z e t . A taktilis l m n y e k k l n s e n szub jektv sznezetek, ilyen irny tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t b a n . A s z e n z o r o s i n t e g r c i s zavarokkal j e l l e m e z h e t g y e r e k e k n l g y a k o r i a taktilis rend szer diszfunkcionlis m k d s e . K l n s e n h a n g s l y o s lehet ez a hiperaktv s figyelmi r e n d e l l e n e s s g e k e t is m u t a t g y e r e k e k krben. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z t l b stlni fben, h o m o k b a n , rettegnek a hajmosstl, hajvgstl, s szlssges e s e t e k b e n mg a simogats ell is elugranak. Azoktl azonban, akiket biztonsggal szerethetnek, sz vesen elfogadjk, esetleg klnsen sok rintsi ingert vrhatnak el. B o h u m i l Hrabalrl kz ismert, hogy egy volt enfant terrible, az osztly r m e s bajkever" (Hrabal, 2 0 0 1 . 13. o . ) , aki s z m r a az iskola . . . a z a hely, ahol az sszes, m i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . . . " tlte, aki bukdcsolt, de el is hasalt, mert n e m tudott tanulni. Vita nuova c m r e g n y b e n * a felesge alakja m g bjva vall k l n s rintsi l m n y e i r l . .. . v a l a h n y s z o r simogat ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejt az n s i m o g a t s o m t l , flt a k e z e m t l de m o s t a t e n y e r e m b e frta az arct s gy m a r a d t . . . K l n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va laki m e g r i n t e t t e . . . az n u r a m ki n e m llhatta, sok m i n d e n t elviselt, de ez neki m a g a a ha ll volt.... j ideig tartott a m g sszeszedte m a g t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a htt, ami kor valaki egy pillanatra az u r a m vllra tette a kezt, az u r a m lesttte a szemt, elvr sdtt s k i p e n d e r l t s m e n e k l t , s ha ez s e m segtett d h s e n k r o m k o d o t t , s aki hozzrt, azt r k idkre knyrtelenl elkldte a bs fenbe. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel, b e m u t a t k o z n i sem szeretett, nem nyjtotta a kezt, mert irtzott a kzszortstl s ha ez h a v o n t a egyszer vletlenl mgis megtrtnt az u r a m h t b o r z o n g a t a n felvlttt s rzta a k e z t . . . Ma jjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c t . . . " (Hrabal, 1999. 2 6 5 . o.) Felttelezhet, hogy a s z i m p t m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m k d s z a v a r a , a m e l y a v d e l e m r e s t l l s r e b e r e n d e z k e d e t t v l a s z r e n d s z e r c s k k e n t gtlst j e l e n t i . Ha a taktilis ingerls az sibb spinotalmikus plyarendszert h o z z a m k d s b e , a k k o r elssorban e m o c i o n l i s j e l l e g vlaszadsra, flelemre, visszahzdsra, esetleg t m a d s r a kerlhet sor, s ez l e h e t e t l e n n teszi az elmlylt explorcit. Ha a z o n b a n m d nylik e n n e k a re a k c i m d n a k a fellrsra, gtlsra, a taktilis ingereket feldolgoz, fejldstanilag jabb kelet l e m n i s z k l i s rszvtel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differencilsra ad lehe tsget (Ayres, 1972). A r u h a viselsbl s z r m a z taktilis ingerlet m i n d e n k i idegrend szerbe b e r a m l i k , szerencss esetben a z o n b a n k p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i k ak tv gtlsra, ami m e g v d az r k s vlaszads s e m o c i o n l i s llsfoglals k n y s z e r t l . A taktilisan v d e k e z g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z s b a n tlstimulltak. r t h e t , hogy s z m u k r a egy tapintsi inger elssorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n s g alap j n tltetik m e g , s n e m az inger trbeli s idbeli m i n t z a t a lesz a d n t . R i t k b b a n m e g f i g y e l h e t tnet a taktilis ingerelhetetlensg. Kizrlag a nagy intenzit s i n g e r e k e t veszik t u d o m s u l az ilyen gyerekek, a k i k n e k ezzel p r h u z a m o s a n c s k k e n t a fjdalomrzkelsk is.

A k z i s m e r t H a r l o w - f l e a n y a - d e p r i v c i s ksrletekbl kiderlt, h o g y a k s b b i stresszkezelsi k p e s s g n a g y b a n fgg a kora g y e r m e k k o r optimlis tapintsi i n g e r m e n y nyisgtl, az anyai viselkeds rszt k p e z h a n d l i n g " - t l , az a n y a g o n d o z - t a r t - s i m o g a t m o z d u l a t a i t l . Az rzelmi fejlds neurolgiai s z u b s z t r t u m n a k i n t e g r c i j h o z szorosan h o z z t a r t o z i k teht a taktilits. Az anyai oldal ingerlsi sajtossgainak lers val t b b s z r t a l l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n , a z o n b a n a n n a k k i e m e l s e , h o g y a gyer meki oldalon fontos t n y e z a kapott ingerek integrcijnak kpessge, Ayres n e v h e z fzdik. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i , hogy a valsg r z k e l s n e k m e g b z h a t s g t a tapints adja. A z o k a g y e r e k e k , akik e l s s o r b a n lts tjn t j k o z d n a k , o l y a n t v o l s g o t t a r t a n a k , amely l e h e t e t l e n n teszi a k z v e t l e n r i n t k e z s e n a l a p u l rzkelst. E z e k n e k a gyerekek nek a szimbizis irnti v g y a kritikus, a kzelsgrl val knyszer l e m o n d s a az i s m e r s sgrl, valdisgrl val l e m o n d s s a l jr egytt. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k l n s e n ne hzz teszi a m e g f o g h a t " valsg elklntst a fantzitl. N e m lehet vletlen, hogy a k i s g y e r e k k o r j t k a i b a n , a m e l y e k e t a felnttek, m i n t e g y rej tett n e u r o p s z i c h o l g i a i trningknt, a gyerekekkel j t s z a n a k , nagy h a n g s l y t k a p n a k a ta pintsi ingerlsek. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t , ujjkiszmol m o n d k k n a g y s z m ra s vltozatossgra, s arra a nehezen r t e l m e z h e t tapasztalatra, hogy m e n n y i r e k e d v e lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f j d a l o m h a t r o n lv c s i k l a n d o z s t s c s i p k e d s t (pl.: Csip-csip c s k a ) ! jabb adalk ez a h h o z , hogy m e g r t h e s s k a kultra szerept az e m b e risg srgi tapasztalatainak tadsban.

A SZENZOROS INTEGRCIS TERPIA GYAKORLATA

diagnosztikus folyamat

Ayres s m u n k a c s o p o r t j a , p r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrcis terpia elmleti htter nek k i m u n k l s v a l , vizsglati eljrsokat is kidolgozott. E z e k n e k egy rsze standardizlt tesztek e g y r e b v l repertorja, m s rsze strukturlt klinikai megfigyelsek r e n d s z e r e . A 17 a l t e s z t b l ll S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D l - K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrcis T e s z t e k - SCSIT) 1972-ben jelent m e g elszr, azta javtott vlto zata is n a p v i l g o t ltott (Ayres, 1980). Kidolgoz; t t b b vtizedes klinikai a l k a l m a z s s kutats e l z t e m e g , fleg 6 - 9 ves, tanulsi n e h z s g e k e t m u t a t g y e r e k e k k r b e n . A teszt-sorozat e g y e s ttelei h r o m f terlet kr c s o p o r t o s u l n a k : - vizulis p e r c e p c i , - szomatoszenzoros percepci, - m o t o r o s teljestmnyek. H a z n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkszlet, adaptlst az O k t a t s k u t a t Intzet ben Blint M r i a ( 1 9 8 7 ) vezetsvel vgeztk el. E l n e v e z s b e n is n a g y o b b h a n g s l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r c i s s P r a x i s T e s z t - SIPT, Ayres, 1991) a p r a x i s 95

* Ksznm Molnr Magdnak, hogy erre felhvta a figyelmemet. Hrabal alakja, sorsa, regnyeinek vissza tr fordulatai rendkvl tanulsgosak a szenzoros integrcis elmlettel foglalkoz szakember szmra.

94

funkcijra. A S C S I T - b l n h n y szubtesztet - a m e l y e k n e m voltak elg m e g b z h a t a k , vagy tl n e h z k e s volt a felvtelk - kihagytak. N g y j, praxist vizsgl ttelt d o l g o z t a k ki, fknt a felnttkori a p r a x i k kutatsnak e r e d m n y e i alapjn. E z e k : ptsi praxis, ver blis p a r a n c s praxis, sorrendisg praxis s orlis praxis. A tesztek l e g n a g y o b b rszt, a ver blis p a r a n c s praxis kivtelvel, gy d o l g o z t k ki, h o g y csak csekly m r t k b e n ignyel j e n e k nyelvi kszsgeket, hogy a beszdben elmaradott gyerekeket ne rje k o m o l y htrny. Ayres a S I P T k z i k n y v b e n ismt alhzza, hogy a t e s z t e r e d m n y e k csak egyfajta adat forrst j e l e n t e n e k , amit a g y e r m e k fejldsvel k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l s klinikai megfi gyelssel kell kiegszteni a d i a g n z i s kialaktsa s a kezelssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m r l e g e l s e eltt. C s u p n a S I P T - e r e d m n y e k alapjn n e m h a t r o z h a t m e g , h o g y a szen zoros diszfunkcis vagy diszpraxis g y e r m e k s z m r a milyen h o z a m a lehet a terpinak, e h h e z a teszt a l k a l m a z j n a k szakmai tlete e l e n g e d h e t e t l e n . A s z e n z o r o s integrcis diszfunkcit m u t a t gyerekek m i n l k o r a i b b a z o n o s t s a s te rpijuk m i n l fiatalabb letkorban val m e g k e z d s e r d e k b e n 3-5 ves kor v o d s o k s z m r a s z e r k e s z t e t t k a D e G a n g i - B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i s Berk, S z e n z o r o s I n t e g r c i s T e s z t - TSI, 1983) e l n e v e z s tesztkszletet. A s z e r z k szerint a s z e n z o r o s integrcis funkciknak, k l n s e n a vesztibulris h t t e r e k n e k , n i n c s e n kell r z k e n y s g m u t a t j u k a jelzett letkorban. A TSI-ben arra t e s z n e k ksrletet, hogy a kli nikai megfigyelseket, m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n z i s m r l e g e l s b e n , r v n y e s p o n t o z sklkkal helyettestsk be. E n n e k megfelelen a T S I h r o m , s z e n z o r o s integrci szempontjbl fontos terletet vizsgl: - a p o s z t u r l i s (testhelyzeti) kontrollt, mely m a g b a foglalja a nyak, a trzs s a fels v g t a g o k stabilizlshoz szksges antigravitcis p o s z t u r k vizsglatt; -a bilaterlis motoros integrcit, amelyben a testkzpvonal tlpsnek, a gyors unilaterlis s bilaterlis k z m o z g s o k n a k , s az e g y m s t l fggetlen trzs- s kar m o z g s o k n a k van j e l e n t s szerepe; - a reflexintegrcit, amelyben a z aszimmetrikus tnusos nyaki reakci ngykzlb h e l y z e t b e n t r t n felvtele a d n t ttel. C s e c s e m k s kisgyerekek s z m r a kszlt a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse m k o r i S z e n z o r o s F u n k c i k Tesztje - TSFI, D e G a n g i s G r e e n s p a n , 1989). O l y a n szenzo ros f o l y a m a t o k s reaktivitsfajtk vizsglata kerlt e b b e a tesztkszletbe, a m e l y r l a szer zk felttelezik, h o g y klinikai j e l e n t s g e k a s z e n z o r o s integrci s z e m p o n t j b l vesz lyeztetett g y e r e k e k e s e t b e n . Itt a s z a b l y o z s i r e n d e l l e n e s s g e k k e l , k o r a s z l t t s g g e l , fejldsi e l m a r a d s s a l k z d c s e c s e m k r e g o n d o l n a k , s k i e m e l i k azt a nehzsget, a m e l y a veszlyeztetett g y e r e k e k a z o n o s t s a k o r elll, miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektv krit r i u m o k s fejldsi adatok, a m e l y e k az e m o c i o n l i s stabilits s a jl szervezett tanulsi vi s e l k e d s f e j l d s n e k s z e n z o r o s funkcibeli alapjait lernk. E z r t a teszt gy kszlt, hogy kutatsi c l o k r a is a l k a l m a z h a t legyen. A standardizlt tesztek csak korltozott lehetsget nyjtanak arra, hogy k o m p l e x kpet alkothassunk a gyerek szenzoros integrcijnak mintzatrl. E szimptmk szmos m e g n y i l v n u l s a olyan termszet, hogy a r e n d e l k e z s r e ll e s z k z k k e l n e h e z e n m e r h e t , s z m o k b a n k e v s s kifejezhet, letkori tlaghoz n e m e g y r t e l m e n viszonythat.

Ezrt s z k s g e s a t e s z t e r e d m n y e k e t n h n y klinikai megfigyelssel e g y t t a l k a l m a z n i , k z t t k k i e m e l t e n a primitv poszturlis reflexek vizsglatval. E z e n reflexek aktivitsnak foka a m a g a s a b b szint poszturlis m e c h a n i z m u s o k rett sgtl s integrltsgtl fgg, azoktl, m e l y e k a gyereket kpess teszik testnek optim lis, a u t o m a t i k u s e g y e n s l y b a n tartsra a trben. Ayres a primitv reflexek, de k l n s e n az a s z i m m e t r i k u s t n u s o s n y a k i r e a k c i s a t n u s o s labirintusreflex l n k j e l e n l t t a s z e n z o r o s integrci alacsony sznvonalval tallta sszefggnek. Jelezte, hogy e z e k a reflexek a fejld g y e r e k e k n l , majd k s b b a felntteknl is e n y h e fokban m i n d i g m e g t a l l h a t k , m n e m h a t r o z t a m e g t l a g o s n a k t e k i n t h e t k i v l t h a t s g u k m r t k t , gy megtlsk nagy krltekintst ignyel. Az Ayres ltal javasolt reflexprofil a k v e t k e z e l e m e k b l ll: a s z i m m e t r i k u s t n u s o s nyaki r e a k c i (ATNR), s z i m m e t r i k u s t n u s o s nyaki r e a k c i (STNR), t n u s o s labirintusref lex (TLR), k i e g s z t v e a Schilder-fle karnyjts-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test, AET) s az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i j n a k vizsglatval, v a l a m i n t a vesztibulris r e n d s z e r intaktsgnak j e l z j e k n t a p o s z t r o t t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test, SCPNT) felvtelvel. Sajt v i z s g l a t u n k b a n ( S z v a t k , 1996) azt talltuk, h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t k e l t r mintzat alapjn u g y a n , de az letkorral p r h u z a m o s a n fokozatosan c s k k e n kivlthat sgot m u t a t n a k . Az a s z i m m e t r i k u s tnusos nyaki reakci k l n s e n balra fordulskor r zkeny m u t a t j a az e g s z s g e s , illetve a zavart fejldsnek, s m i n t ilyen, jl h a s z n o s t h a t rsze lehet e g y k s b b s s z e l l t a n d , h a z n k b a n r g t a h i n y z g y e r m e k - n e u r o pszicholgiai g y o r s t e s z t n e k . A klinikai megfigyelsi s z e m p o n t o k mellett n l k l z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada tok. A t e r h e s s g s szlets rzelmi s testi sajtossgai, a s z e n z o m o t o r o s fejlds e g y n i vonsai, a c s e c s e m s k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t s g n e k s m e g n y u g t a t h a t s g n a k egye di ismertetjegyei, a g y e r m e k sajt ritmusai, jtkai, m e l y e k n e k trtnett az desanyja a sajt r t e l m e z s e szerint m o n d j a el, m i n d - m i n d a l a p v e t felvilgostssal szolglnak. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezseknt az sszegylt a d a t o k e l r e n d e z s e s r t e l m e zse sorn e l e m e z n i lehet a szenzoros integrci zavarait s a k o m p e n z c i lehetsgeit. D i a g n o s z t i k u s k a t e g r i k a t felknl u g y a n a szenzoros integrci e l m l e t e , m tekintettel arra, h o g y a p r o b l m k igen diffzak, a k a p c s o l d p s srlt funkcik miatt a slyoss gi fokban j e l e n t s eltrsek lehetnek, az egyni profil analzise n a g y o b b h a n g s l y t k a p a terpia m e g k e z d s e k o r .

terpis folyamat

sajtossgai

A szenzoros integrcis terpia nyelve a b e s z d mellett a m o z g s . M i n d e n letmegnyilvn u l s u n k n a k van m o z g s o s e l e m e , m g a k k o r is, h a ltszlag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptci, a test i z o m t n u s n a k v l t o z k o n y s g a , a m i m i k a , a gesztikulci m i n d olyan r z e l e m m e l titatott m o z g s o k , a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k szszeggseikbl. A t e r p i b a n a r s z t v e v k szabadon ksrletezhetnek a r e n d e l k e z s r e l l e s z k z k k e l : billen hintkkal, forg hengerrel, ris g u m i l a b d v a l , m e n n y e z e t r l lel-

96

97

g hlval, g r d e s z k v a l , a n n a k r d e k b e n , hogy rtalljanak a z o k r a az si m o z g s m i n tkra, a m e l y e k segtsgvel h a t k o n y a b b a n tudjk uralni testket a trben. K u p o r o g h a t nak m a g z a t i p z b a n , p r g h e t n e k , r e p l h e t n e k , billeghetnek, s k z b e n olyan vilgot te r e m t h e t n e k , a m e l y a mesk, a fantzia b i r o d a l m h o z igen kzel es. Ha e z e k e t a m o z g sokat k p e s e k a sajt a k a r a t u k b l s z r m a z n a k m e g l n i , m e g n y l i k az t a t o v b b i strukturlds fel. r e t t e b b s integrltabb m o z g s o k n e m tanthatk, m e g j e l e n s k n e m erltethet, legfeljebb e l c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felknlsval, a m e l y e k az e g y n s z k s g l e t e i r e szabottak, s a legsibb ingerfajtkkal, a l e g s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). A terpis folyamat l e g h a t k o n y a b b e l e m e a jtk. A s z e n z o r o s integrcis terpiban rsztvev gyerek hintzik, prg, egyenslyozik, szdt i r a m b a n lendl egyik j t k r l a msikra, vagy p p e n ellenkezleg, csendben van, egy hlban ringatzik, lmodozik. A k vlllk ezt t a p a s z t a l v a m e g szoktk j e g y e z n i : U g y a n , hiszen itt csak j t s z a n a k ! " De p pen ez az a m o m e n t u m , a m i a terpia l e g h a t k o n y a b b e l e m e . A j t k h o z tr szksges. Fiziklisan egy biztonsgos, r d e k e s j t k e s z k z k k e l felsze relt, kreativitsra m d o t ad tgassggal br tr. P s z i c h s e n p e d i g az n s n e m n hat rn e l h e l y e z k e d potencilis t r " (Winnicott, 1999), a m e l y az e m b e r i fantzia s j t k te re, ahol p p e n a n n y i kihvs, veszly vr rnk, amellyel m g m e g t u d u n k birkzni. Itt le hetnk s p o n t n o k , r m t e l i k , jat akark, de meglhetjk a flelmet s a rettegst is; itt lehet m i n d e n n l fontosabb a sajt m o t i v c i n k , lehet a l e g k e v s b lnyeges a jtszs ered m n y e s z e m b e n a j t k l m n y f o l y a m v a l . Ebben a knyszert vonsoktl m e n t e s mint h a " h e l y z e t b e n lehet a mivel j t s z a n i " k r d s e helyett a mit j t s z a n i " krdst feltenni, ami r d e m i b b . B u n d y (1991a) felhvja a figyelmet arra, hogy a s z e n z o r o s diszfunkcival k z d egyn s z m r a nem magtl rtetden adottak ezek a lehetsgek: h o g y a n lehet ne k p e s valaki, a k r tmenetileg is, felfggeszteni a valsg kereteit, ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja, hogy n e m k p e s azt h a t k o n y a n kezelni. Az gyetlen, csetl-botl, b i z o n y o s ingerektl m e g r e t t e n vagy a v g k i m e r l s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j t k b a n fantzia s m o z g s a s p e k t u s a i n a k e g y s g e n e h e z e n valsulhat m e g . Ezek a g y e r e k e k a felnttektl l e g g y a k r a b b a n a testi psget v d e n d sszer tiltsokat (Vigyzz m a g a d r a ! Ne m s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak, a m e l y e k m e g g y z i k ket arrl, amit h o m l y o s a n m r gyis sejtettek: a jtsztr, a t o r n a t e r e m n e m az vilguk, s z m u k r a ott n e m t e r e m sza b a d s g . A terapeutra vr az a feladat, hogy klienst, legyen az b r m e l y letkor is, ksr je, t m o g a s s a a z o n a felfedez ton, a m e l y a m e g n e h e z t e t t k r l m n y e k kztt keresi az p p e n e l g s g e s kihvst t a r t a l m a z , p p e n a l e g h a t s o s a b b n s z e r v e z s t biztost, n e m u n a l m a s , de nem is elviselhetetlen szorongssal ksrt j t k h e l y z e t e t . Ha gyerek s felntt egytt jtszik, magtl r t e t d e n a d d i k egyfajta h u l l m z s a sza bad s a strukturlt h e l y z e t e k kztt. Ez utbbira plda, a m i k o r a gyerek g y tud egy sz m r a v o n z , de m g ismeretlen t e v k e n y s g e t m e g p r b l n i , hogy a felnttl tmutatst, tletet kr, vagy k p e s elfogadni, a n n a k r d e k b e n , hogy egyfajta gyessget, g y a k o r l a t o t k v n m o z g s s o r birtokba j u s s o n . Erfesztseket vgez, u n a l o m i g ismtel, mg egy-egy jabb kszsg biztos tulajdonosa n e m lesz. A hintt nllan hajtani, a n a g y l a b d t ritmi kusan a fldhz pattintani, a grdeszkt pont a k k o r meglltani, a m i k o r szksges, v k o n y p a l l n k l n b z n e h e z t s e k k e l v g i g m e n n i - fontos t u d s o k " ; e g y b e n n - e r s t ,

rmteli testi aktivitsok is. S ha a megjelentsre a l k a l m a s sznpad ksz, a k z n s g m e g b z h a t a n r d e k l d , s a fggny b r m i k o r leereszthet, k e z d d h e t az e l a d s : felbuk k a n h a t n a k a sznen a konfliktusok. A m e g s z l e t s traumi, a f e l e g y e n e s e d s n e h z s g e i , korai f j d a l o m l m n y e k , az anytl val elszakads problematikja, az s s z e t k z s e k a testi gyessg, az e r fitogtatsa miatt, a szigor szablyok kialaktsa s m e g h a l a d s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplk, a m e l y e k v l t o z a t o s j e l m e z e k b e n , g y a k r a n archetipikus s z i m b l u m o k k n t t n n e k elnk. A terapeuta a j t k b a n b i z t o n s g o t nyjt rsztvev, partner, aki k p e s tmaszt nyjta ni a sz e l s d l e g e s r t e l m b e n is, n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terben, melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszlyes j t k e s z k z k , a m e l y e k r l b i z o n y le lehet es ni. A m e g k a p a s z k o d s aktv s passzv vltozatait az itt s m o s t " l m n y s z i n t t l a rg mlt trtnetvel e g y t t lehet a terapeutval k z s e n tlni. Itt kell r v i d e n emltst t e n n n k a n e m z e t k z i s z a k i r o d a l o m b a n j n h n y ve megjele n kritikai v i s s z h a n g r l , a m e l y a szenzoros integrcis terpia h a t k o n y s g t vitatja. szszefoglalan k i m o n d h a t , hogy a kritikk htterben ll kutatsok a felhasznlt erfor rsok, a f g g v l t o z k s a statisztikai m d s z e r e k sszetettsge tekintetben l e n y g z k , m feltnen a d s a k az esetismertetsekkel, valamint a terpia m h e l y m u n k j n a k rsz leteivel. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s s Sells. 1984; D e n s e m s m t s a i . , 1989; H o e h n s B a u m e i s t e r , 1994) e g y r t e l m e n b e b i z o n y o s o d i k , hogy valjban s z e n z o r o s integrcis trning h a t s v i z s g l a t a trtnt, s sem a terpis kzeg, s e m a p s z i c h o t e r p i b a n j r t a s te rapeuta n e m volt adott. Az e r e d m n y e k rtkelse sem egyrtelm, a levont kvetkeztet sek k o m o l y m r t k b e n fggnek egyes gazdasgi s z e m p o n t o k t l . * M s k i i n d u l p o n t kritikt gyakorol, s holisztikus szenzoros e g y e n s l y " elnevezssel a s z e n z o r o s i n t e g r c i s t e r p i k s o k i r n y kiterjesztst ksrli m e g G e l a B r g g e b o r s (Brggebors, 1992/1996, 1994/1996, idzi Kiss, 2 0 0 1 ) . E l g e d e t l e n a terpia funkcionalista, biolgiai-neurofiziolgiai" megkzeltsvel, gpiesnek, r e d u k c i o n i s t n a k tartja, s n h n y , a z e z r e d f o r d u l e m b e r e s z m r a m e g k e r l h e t e t l e n forrsbl m e r t v e kitgtja, gazdagtani igyekszik az eredeti Ayres-fle szemlletet. A m o d e r n fizika, a rendszer-el mlet, a k o n s t r u k t i v i z m u s s a k o s z e l m l e t azok a forrsok, a m e l y e k b l mert. S z m u n k ra l e g l n y e g e s e b b m o n d a n i v a l j a a terapeuta feladatainak definilsa: . . . a t e r a p e u t a fel adata, h o g y a kliens n s z a b l y o z s t aktivlja, k e z d e m n y e z z e , t m o g a s s a , k s r j e . . . " , ksrelje m e g a kliens egszlegessgt m e g r a g a d n i , k l n s e n a testi-lelki k l c s n s fggst tekintetbe v e n n i . . . ksrelje m e g a kliens v i s e l k e d s n e k r t e l m t m i n t nszab lyozsi m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r g g e b o r s , 1994/96,112 s 1 9 2 - 1 9 3 . o idzi Kiss, 2001). E b b l a n h n y m o n d a t b l is j l m e g r a g a d h a t , hogy a h u m a n i s z t i k u s , szemly kzpont p s z i c h o t e r p i s irnyzat s z m r a napjainkban a s z e n z o r o s integrcis terpia el gondolsai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k s z n n e k , t o v b b g o n d o l s r a s z t n z n e k . E kt szls p o n t o t kpvisel kritikai m e g k z e l t s felvzolsval az volt a s z n d k o m , hogy r z k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrcis terpia elfogadottsga igen e l l e n t m o n d s o s . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n , ahol nincsen jl krlhatrolva, hogy milyen terpis szaktuds-

* Egyes orszgokban a foglalkoztat terapeutk. vagy ergoterapeutk ltal vezetett szenzoros integrcis te rpit a trsadalombiztosts tmogatja.

98

99

sal, m i l y e n indikcival, milyen m d s z e r k o m b i n c i rszeknt a l k a l m a z z k , v a l b a n n e m lehet specifikus h a t s o k a t elvrni, kimutatni - m teljes elvetse indokolatlan. M i n t a h o gyan i n d o k o l a t l a n lehet, s e l b b - u t b b biztos k i b r n d u l s h o z vezet a tlrtkels is, ha a terpikat n e m k v e t i k n y o m o n e l m l y l t kutatsok, s a s z e n z o r o s integrcis terpit egyre k r v o n a l a z a t l a n a b b elvrsokkal, a m i n d e n r e j " elve alapjn hasznljk fel.

kevs, h o g y htteret kpez, k i i n d u l p o n t o t ad a s z n v o n a l a s a b b n s z e r v e z s l e h e t s g h e z (Varga, 1995). Ezt a lehetsget a z o n b a n ki kell aknzni, s a fejlds serkentse so rn a t o v b b l p s t m s terpis irnyokba m a g t l r t e t d e n az egyni szksgletek, az lethelyzet f g g v n y b e n m e g kell tenni. A szenzoros integrcis terpia magyarorszgi karrierjnek elindtja, o k t a t s n a k meg szervezje V a r g a Izabella, aki a kezdetektl s z o r g a l m a z z a , h o g y a hazai i g n y e k n e k m e g felel s a h a z a i h a g y o m n y o k k a l kapcsolatot tall sajtos terpis m e g k z e l t s i f o r m k

FELHASZNLSI LEHETSGEK

alakuljanak ki. N a g y r s z t e n n e k k s z n h e t , hogy ma mr s z m o s g y e r m e k - i d e g g o n d o z ban, nevelsi t a n c s a d b a n hasznljk a s z e n z o r o s integrcis terpia eszkztrt, a fv rosban s v i d k e n egyarnt. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart s hiperaktivitst m u tat, tanulsi n e h z s g e k k e l k s z k d gyerekek k e z e l s b e n a l k a l m a z z k l e g g y a k r a b b a n a fejleszt p e d a g g i a keretein bell, t e r m s z e t e s e n m s , erre p l t e c h n i k k k a l egytt. Az rtelmi f o g y a t k o s , m o z g s s r l t s vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztsben is fontos szerepe van. A g y e r m e k p s z i c h o t e r p i k vilgban elssorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz nljk, a m i k o r a g y e r e k llapota n e m teszi l e h e t v a s z o k v n y o s terpis helyzet a d e k v t felfogst, e l s s o r b a n az autista g y e r e k e k s a slyosan hiperaktv g y e r e k e k k e z e l s b e n , t o v b b a m e g k s e t t b e s z d f e j l d s , elektv m u t i s t a s p s z i c h o s z o m a t i k u s t n e t e k k e l kzd g y e r e k e k n l . Hazai n p s z e r s g e n e m z e t k z i viszonylatban is figyelmet kelt. E n n e k egyik valsz n oka az lehet, h o g y a p s z i c h o a n a l z i s B u d a p e s t i I s k o l j n a k " tradciira p t k e z hazai g y e r m e k - p s z i c h o t e r p i k t l e r e d e n d e n s e m ll tvol a m i n d e n g y e r m e k i m e g m o z d u l s ra" val r e a g l s k p e s s g e , gy a testi s pszichs b i z o n y t a l a n s g a i , e g y e n s l y v e s z t s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v g y g y e r m e k m e g r t s e . M s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal, h o g y a szenzoros integrci g o n d o l a t k r e b e p l b e n van a blcsdei, v o d a i , iskolai letbe, s tallkozva a m a g y a r v o d a p e d a g g i a , g y g y p e d a g g i a szellemisgvel k l c s n s e n ter m k e n y t hatssal vannak e g y m s r a . M i n d e z a tanulsi s magatartsi p r o b l m k sikeres p r e v e n c i j n a k egyik fontos, a jtk fonaln a g y e r m e k e k letbe t e r m s z e t s z e r e n bele simul a s p e k t u s t biztostja. A t o v b b i a k b a n egy olyan terletet e m e l e k ki a felhasznlsi lehetsgek kzl, a m e l y a mi v i s z o n y a i k k z t t m g jnak n e v e z h e t , j e l e s l a s z e n z o r o s integrci elveinek spe cilis a l k a l m a z s t a k o n z u l t c i b a n ( B u n d y , 1991b). Akr p e d a g g u s s a l , akr szlvel konzultlunk, alapelv, hogy azzal a p r o b l m v a l foglalkozzunk, a m e l y e t a konzultcit k r fl h a t r o z m e g . Ne felejtsk el, hogy a b e a v a t k o z s k z s e n kialaktott formit fog ja majd a l k a l m a z n i , s e n n e k e r e d m n y e s s g e n a g y b a n mlik azon, h o g y m e n n y i r e rzi sa jtjnak a k z s felelssgi krben hozott elhatrozsokat! A konzultci clja, hogy a gye rek olyan k z e g b e kerlhessen, ahol szenzoros integrcis korltai ellenre is sikeresnek rezheti m a g t . E h h e z az szksges, hogy a szl vagy a p e d a g g u s a konzultci hatsra j megvilgtsban lssa a gyermeket, s kpes legyen alternatv stratgikat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l e g y t t m k d s b e n . A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v l e k e d s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta, retlen, destruktv, figyelmetlen, rugalmatlan - s ez m e g h a t r o z z a , hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . A h e l y z e t t k e r e t e z s e , a m e l y m l h a t a t l a n u l szksges, csak a k k o r lehet e r e d m n y e s , ha vilgoss lehet tenni, hogy a gyerek szenzo ros integrcis diszfunkcija h o g y a n rinti azt a kritikus kpessget, mely a megfelel ta-

M i n t emltettk, a s z e n z o r o s integrcis elmlet n y o m n kialakul terpis m e g k z e l t sek a tanulsi z a v a r o k k l i n i k u m b a n j e l e n t e k m e g elszr a h e t v e n e s vek elejn. A siker l t v n y o s volt, hiszen azt a hatstalan gyakoroltatst vltotta fel, m e l y t u l a j d o n k p p e n a srlt h t t r t e v k e n y s g e n alapul i n g e r - v a i a s z szekvencikat erstette. A k s b b i e k b e n t b b terleten kerltek kiprblsra a d n t e n vesztibulris ingerlst a l k a l m a z eljrsok, m e l y e k kzl s z a k i r o d a l m i tjkozds alapjn n h n y a t felsorolok: - F o g y a t k o s s g g a l l e m b e r e k esetben c s k k e n t h e t k az a d a p t c i t n e h e z t visel kedsi formk, o p t i m a l i z l h a t a srlt tanulsi folyamat. D o w n - k r o s s autisztikus g y e r e k e k m o z g s b e l i sztereotpiit s p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j t k o n y a n befoly solta. H a l m o z o t t a n srlt g y e r e k e k n l a vilgra val fokozottabb nyitottsgot tapasz taltak ( W e e k s , 1979). - B e s z d z a v a r o k terpijnak rszeknt igen j e r e d m n y e k r l szmoltak be, k l n s e n a m e g k s e t t beszdfejlds kezelsben vrhat ltvnyos elrelps, ha pszichoter pis k o n t e x t u s b a n hasznljk ( W e e k s , 1979). - K o r a s z l t t e k inkubtorbeli k r n y e z e t n e k k i a l a k t s a k o r s korai fejlesztsben a s z e n z o r o s integrcis elmlet a l k a l m a z s a lnyegesen g y o r s a b b adaptcit tett lehe tv (Neal, 1977, idzi Ayres, 1979). - H i p e r a k t v g y e r e k e k k o m p l e x terpijnak r s z e k n t a k k o r a l e g e r e d m n y e s e b b , ha tz ven aluli letkorban hasznljk (Bhatara s mtsai., 1981). - A g y s r l t e k n l j hats az olyan krltekint, az egyni szksgleteket jl i s m e r s z e n z o r o s integrcis terpia, a m e l y az i z o m t n u s normalizlst, a felegyenesedsi s egyenslyi r e a k c i k a t serkenti ( M o n t g o m e r y s Richter,1991). - Az idskori d e m e n c i k esetben, a m i k o r a k r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be teg k a p c s o l a t a , t e k i n t v e , h o g y igen k e v s a k r n y e z e t t e l val i n t e r a k c i , illetve hiperszenzitvek egyes m o d a l i t s o k b a n - a szksgleteikre kellen adaptlt terpis m e g k z e l t s olyan aspecifikus h a t t n y e z , a m e l y a betegek l e t m i n s g t j e l e n t sen javthatja. Az ilyen k r k p e k b e n g y a k r a n tapasztalhat ningerlst s z e n z o r o s l m n y k e r e s s n e k felfogva a terpia k p e s a h i n y z vesztibulris-taktilis ingerlst a p c i e n s s z m r a m o t i v c i t s figyelmi m k d s t s e r k e n t m d o n nyjtani ( R e i s m a n s H a n s c h u , 1990). A h o z z v e t l e g tz ves h a g y o m n n y a l r e n d e l k e z hazai g y a k o r l a t els m e g n y i l v n u l s a i ta h a n g s l y o z z a , hogy ez a terpis m e g k z e l t s n e m lp fel a kizrlagossg, az e g y m a gban m i n d e n bajt m e g o l d a n i tuds ignyvel, annyit gr c s u p n , s mint lttuk, ez n e m

100

101

p a s z t a l a t s z e r z s gtjv vlt, s h o g y a kialakult n e h z s g e k r t n e m t e h e t felelss a k o n z u l t c i t k r fl. S z k s g e s teht, h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l s e k e t v g e z z e n , tjko z d j o n , k r d e z z e n , ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z t o r o s t e c h n i k i t , s e n n e k alapjn ha t r o z z k m e g a m e g o l d h a t p r o b l m k krt. P l d a k n t B u n d y e g y i k s z u p e r v z i s e s e t t i d z e m : egy t i z e n e g y v e s g y e r m e k tantja n e m b o l d o g u l a z rs m e g t a n t s v a l . Sok, a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j n h a t s o s n a k t n technikval prblkozott mr, de minden tlete meghisult. Rajzoltk mr h o m o k b a a be t k e t , hajltottk f m b l , a l a k t o t t k n a g y b a n z s r k r t v a l , k i c s i b e n ujjfestssel - m i n d h i ba, a g y e r m e k n e m j u t o t t e l b b r e . A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e , m e g v i z s g l v a a g y e r e k e t m e g l l a p t j a , h o g y a p r o b l m a n y i l v n v a l a n azzal k a p c s o l a t o s , h o g y a g y e r m e k m i n d e n j e l j r s n l , j a n y a g n l , m r e t n l j m o t o r o s m i n t z a t o t t a n u l , n o h a s z m r a p o n t o s a n a m o z g s t e r v e z s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t f u n k c i . A m e g b e s z l s s o r n a t a n t sz m r a i g e n v i l g o s a n s p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a , h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i s , e z r t az j m o z g s o k m e g t a n u l s b a n , gy a z r s b a n i s k o m o l y n e h z s g e i a d d n a k . N e m r s z l e t e z te a t a k t i l i s - v e s z t i b u l r i s - p r o p r i o c e p t v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p t e b b e n a f o l y a m a t b a n , a z t a z o n b a n igen, h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g s b a n l v t e s t b l s z r m a z hi n y o s v i s s z a j e l z s e k s a g y e r e k j f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i n y o s a n t u d k p e s s g e k ztt. E k k o r k z s e n a l t e r n a t v k a t d o l g o z t a k ki a b b l a m e g f i g y e l s b l k i i n d u l v a , h o g y a g y e r e k tl l a z n , t n u s t a l a n u l tartja a c e r u z t : h a s z n l j o n k e m n y z s r k r t t , a n n a k n a g y o b b az e l l e n l l s a , t e h t e r s e b b a visszajelzs a m o z g s r l ; h a s z n l j o n i n d i g t , gy vi z u l i s a n sajt m a g a e l l e n r i z h e t i , h o g y k e l l e r v e l n y o m j a - e a c e r u z t a p a p r h o z . H e t i gyakorisg tallkozsaikon megvitattk az eredmnyeket, annak tkrben mdostottk az e l k p z e l s e k e t , s a g y e r m e k n e h z s g e i v i h a r o s g y o r s a s g g a l c s k k e n t e k . S z l k k e l v a l k o n z u l t c i k n a k p l d u l g y a k o r i t m j a lehet, h o g y a g y e r e k o t t h o n i , m i n d e n n a p o s t e v k e n y s g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r c i s d i s z f u n k c i . ltal b a n e l m o n d h a t , h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j k b e n e l n y b e r s z e s t i k a p a s s z v te v k e n y s g e k e t , s l e t k o r u k n l r e g r e s s z v e b b s z i n t e n f g g e n e k a s z l e i k t l az idejk b e o s z t s b a n is. K o n z u l t c i s t e c h n i k a a l k a l m a z s v a l , azzal, h o g y a s z l m e g r t i a g y e r e k t n e t e i n e k e g y rszt, s k o m p e t e n s n e k r e z h e t i m a g t szli s z e r e p b e n , j e l e n t s j a v u l s r h e t el a s z l - g y e r e k k a p c s o l a t b a n , a m e l y t o v b b i k e d v e z v l t o z s o k k i i n d u l p o n t j a lehet. gy g o n d o l o m , hogy hatsosabb vlhat a szakszer pedaggiai-pszicholgiai konzul tci, ha a szenzoros integrci gondolatkrt bepti tudsanyagba.

Ayres, A. J.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. Manual. Western Psychological Services Los Angeles. AYRES, A. J. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. Western Psychological Services, Los Angeles. BLINT, MRIA (1987): Hiperaktivits s iskolai teljestmnykudarcok. Kutatsi beszmol. Oktatskutat Int zet, Budapest. BHATARA, V. C et al. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. American Journal of Occupational Therapy, 32, 311-316. BRGGEBORS, G . (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation, borgmann, Dortmund. 2. vltozatlan kiads. BRGGEBORS, G . (1994/1996): Einfhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB), borgmann. Dortmund. 2. vltozatlan kiads. BUNDY, A. C. (1991 a): Play theory and sensory intagration. In: Ficher. A. G . et al.: Sensory integration theory and practice. F. G. Davis Company, Philadelphia. CERMAK, S. A. (1991): Somatodyspraxia. In: Ficher. A. G . et al.: Sensory integration theory and practice. F. G . Davis Company. Philadelphia. BUNDY. A. C. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. In: Ficher, A. G . et al.: Sensory integration theory and practice. F. G. Davis Company, Philadelphia. DEGANGI, G . A., BERK. R. A. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. Manual. Western Psychological Services, Los Angeles. DEGANGI, G . A., GREENSPAN, S. I. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. Western Psychological Sevices Los Angeles. DENSEM, J. F.. NUTHALLL, G . A., BUSHNEI.L, J. AND HORN, J.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. Journal of Learning Disabilities, Vol. 22., 221-229 DEQLTROS. J.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. Journal of Learning Disability Vol. 9., 3 9 - 4 7 . DUNN, W. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. American Journal of Mental Retardation. 92, 420-423. FENICHEL, O. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Norton, New York.; Routledge and Kegan Paul, London alapjn idzi KULCSR (1992). FISHER, A. G . el al. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. F . G . Davis Company, Philadelphia. FISHER, A. G . , MURRAY, E. A. (1991): Introduction to sensory integration theory. In: Fisher, A. G . e t al.: Sensory Integration Theory and Practice. F . G . Davis Company, Philadelphia. GER ZS. (1990): Archaikus gondolkods, si rkels, felettes-n elfutrok. Hermann gondolatainak hatsa Pet Endre kutatsaira. Pszicholgia, 3, 385-393. HOHHX. T. P.. BAUMEISTER, A. A . ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, Vol. 27., 338-350. HRABAL. B.( 1999): Vita nuova. Eurpa Knyvkiad. Budapest HRABAL, B.(2001): Egy osztlyismtl emlkezsei. Eurpa Knyvkiad. Budapest. HUFF. D., HARRIS. S.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. American Jo urnal of Occupational Therapy, 41, 227-231. In: Montgoir ..ry.P. Richtcr, E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. Western Psychological Services, Los Angeles. JFNKINS. J. R., SELLS. C . J.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment, frequency, and motor delay. Journal of Learning Disabilities, Vol. 17.. 89-93.

IRODALOM ARENDT, R. E. et al.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in menti retardation. American Journal of Menti Retardation, 92. 401-411. AYRES. A. J.(1972): Sensory integration and learning disorders. Western Psychological Services. Los Angeles. AYRES. A . J. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. Journal of Learning Disabilites. Vol. 11-, 30-41. AYRES, A. J. (1979): Sensory integration and the child. Western Psychological Services, Los Angeles.

Kiss TIHAMR (2001): A vesztibulris rendszer s a szorongsoszavarok sszefggsei - szempontok a szenzo ros integrcis terpihoz. Szakdolgozat, ELTE BTK. Pszicholgiai Intzet. KULCSR, ZSUZSANNA (1992 a): Korai szemlyisgfejlds s nfunkcik. Tanknyvkiad, Budapest. KULCSR. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibulris zavarok pszichitriai krkpekben. Vgeken, Vol. 3.4-13. MONTGOMERY. P . , RICHTER. E. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services, Los Angeles. ORNHZ, E. M . 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. Comprehensive Psychiatry, 11.159-173.

102

103

OTTENBACHER, K., SHORT, M. A. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. In: Routh. D., Wolrich, M. (Eds.V. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics, Vol. 6., 289-329. Greenwich, C. T: JAI Press. PET, A. (1970): To cast away, a vestibular forrunner of the superego Psa. Study of Child 25. PRIBRAM, K. H. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. American Psychologist, 41, 507-520. Idzi: Fisher, A.G., Murray, E.A. (1991): Introduction to sensory integration theory. REISMAN, J.. HANSCHU, B. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. Hugo, MN: PDP Press. ROTTER, L.(1946): A gyermek lelki fejldse. Athaneum. SCHIEDER. P.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. Journal of Nenous and Mental Disease, Vol.78., 1-23, 139-164. Ford ..Varga Izabella. SlLBERZAHN, M. (1982): Sensory integrative therapy. In: Reynolds, B. s Gutkin, K. The Handbook of School Psychology. SZVATK ANNA (1996): Nhny korai poszturlis reflexminta a szenzoros integrcis terpia tkrben. Blcssz doktori disszertci, ELTE Blcsszettudomnyi Kar. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. Kiphard s Jrgen Schindler gondolata hiperaktv gyermekek pszichomotoros terpijrl. In: Szvatk, Anna s Varga Izabella (szerk.): Szenzoros integrcis terpik. Oktatsi segd anyag. WEEKS, Z. R. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded, emotionally disturbed, and learning disabled individuals. American Journal of Occupational Therapy, 33,450-457. WINNICOTT, D. W.(]999): Jtszs s valsg. Animula, Budapest.

SZENZOROS INTEGRCIS TERPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZSA A FEJLESZTPEDAGGIBAN


BEDK ANDREA

BEVEZETS A nevelsi t a n c s a d b a n folytatott fejleszt p e d a g g i a i m u n k m sorn g y a k r a n tallko z o m olyan g y e r e k e k k e l , akiknl a tanulsi zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k l n b z slyossg magatartsi z a v a r o k is. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m n y o s fejleszt pedaggi ai m d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitart ellenllsba tkznk. gy, ha az els interjban, illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderl, hogy az elsdleges rszkpessg-zavarok m g t t pl. e r s s z o r o n g s , frusztrci vagy agresszivits ll, akkor m i n d e n k p p e n h a s z n o s , ha a fejleszt foglalko zs-sorozatot m e g e l z i egy, a g y e r m e k s z m r a biztonsgos s sikerlmnyt a d terpis szakasz.

1. HOGYAN KERLT A GYERMEK A NEVELSI TANCSADBA? Illusztrciknt G b o r 6 v e s kisfi esett m u t a t o m be, aki 1 ve jr h o z z m a nevelsi ta n c s a d b a az v o d a i l o g o p d u s tancsra. A logopdiai v l e m n y alapjn akisfi diagnzisa: diszllia (15 hibs h a n g ) , slyos be szdszlelsi zavar, figyelemzavar, diszlexia veszlyeztetettsg. Az v o d a i l o g o p d u s a k o m p l e x , intenzv logopdiai terpia m e g o s z t s t krte, a p s z e terpit vgzi, a diszlexia-prevencis m u n k h o z fejleszt pedaggi ai segtsget krt a tancsadtl.

2. SZIT TERPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCI A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m n y e i jl illusztrljk, hogy e b b e n az esetben h a t k o n y a b b , ha a diszlexia-prevencit megelzi a szenzoros integrcis terpia.

a) a

Az

els

interj

tapasztalata,

hogy

srlt

anya-gyermek

kapcsolat

kerlt fokozottan

felsznre.

Az anyval v a l e l s beszlgetsbl kitnt, hogy p r o b l m i v a n n a k a fival, n e m tudja, miben t u d n a s e g t e n i neki, m i l y e n i s k o l b a rassa. m o s t gy gondolja, h o g y b i z t o s a n g y g y p e d a g g i a i iskolba kerl. 105 104

Az v o d b a n s o t t h o n is p r o b l m k v a n n a k a gyerekkel. R e m n y v e s z t e t t , k i b r n d u l t vagyok. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k , csak p r s e l e m , p r s e l e m a gyereket, folyamatosan eltvo l o d u n k e g y m s t l " . A z apa e n g e d k e n y e b b , G b o r i n k b b h o z z ktdik, d e ritkn ltja, mert a foglalkozsa kamionsofr.

Lateralitsa kialakult, keresztezett. Sajt testn a j o b b - b a l oldalisgot jl differencilja. V i s z o n y t s b a n a trbeli i r n y o k i s m e r e t e h i n y o s , b i z o n y t a l a n . B e s z d r e az l t a l n o s pszesg, a s p o n t n beszdbeli d i s z g r a m m a t i z m u s , az aktv szkincs g y r volta j e l l e m z . Az e l s t a l l k o z s u n k k o r az d e s a n y a elksrte a s z o b m ajtajig, de e g y e d l j t t b e . Kiss szorongott, ttovn megllt a j t k p o l c eltt, majd kivlasztott e g y j t k a u t t , a m i t ide-oda tologatott kb. 1 percen t. A z u t n az asztalhoz lt, mivel rajzolni szeretett volna. 5

b)Az

anamnzisb

kitnik

az,

organikus

srls

valsznsge.

percen t rajzolt k l n b z szn villmokat; k r d s e m r e , h o g y m i k ezek, azt vlaszolta, hogy ezek a magasfeszltsg jelei. Az anya e l m o n d s a szerint a g y e r e k m g s o h a n e m raj zolt embert, ft, csak vezetkeket, villmokat, esetleg fstt. E z e k utn kilpett a sajt m a ga ltal vlasztott feladathelyzetbl. K s z e n vagyok, k i m e g y e k , m e g m u t a t o m az anyu n a k " - m o n d t a , s m r nyitotta is az ajtt. A m s o d i k a l k a l o m m a l m r az A y r e s t e r p i s e s z k z k k e l felszerelt j t s z s z o b b a m e n t n k . G b o r s z e m m e l lthatan m e g r l t a n a g y o b b trnek, az i n g e r d s k r n y e z e t n e k (hintknak, m s z k k n a k . c s s z d n a k , labdknak stb.).

Az a n a m n z i s b l k i e m e l n m , hogy a terhessg a spontn vetls veszlye miatt vgig ve szlyeztetett volt. Az a n y a a terhessg 7. gest. hettl fenyeget vetls miatt krhzi ke zelsre szorult, 3 h n a p i g volt k r h z b a n . A terhessg alatt vgig vrzse volt egyfajta ta padsi r e n d e l l e n e s s g miatt. F e l m e r l t az abortls, az a n y a is akarta, de aztn m g i s m e g tartotta. A t e r h e s s g alatt S e d u x e n t szedett. A szls i d r e , s p o n t n indult. A b a b a farfekvses volt, 3 3 5 0 g r a m m a l , 53 cm-rel, k o m p l i k c i nlkl szletett. A c s e c s e m 4 h n a p o s korig szopott. Mozgsfejldse 6 h n a p p a l , beszdfejldse 1 vvel m e g k s e t t . 3 vesen lett szobatiszta. B e t e g s g e i : 1 ves kora krl a lentt nyelvfket felmetszettk, 2 vesen rubela, l l a n d lgti m e g b e t e g e d s e k , 5 v e s e n lzgrcs s m a n d u l a m t t .

e)

gyermek

mozgsforminak a spontn

sznvonala, mozgs

automatizltsgi foka, megfigyelse.

mozgsos feladatok

tervezse, c) Az vn jellemzse vannak. alapjn arra kvetkeztettem, hogy a trsas kapcsolataiban is

kivitelezse,

G b o r t r e k e d e t t a fggetlen m o z g s r a . szlelte a m o z g s k a p c s n a veszlyt, illetve an nak lehetsgt. A s z m r a veszlyesnek tn m o z g s h e l y z e t e k e t elutastotta. A szokatlan mozgshelyzetektl flt, teste remegett, nyltan elutastotta a felknlt mozgslehetsget. Egyenslyrzke kora tlagtl elmaradt, sszetettebb m o z g s o k kivitelezsre kevsb k pes. F i n o m m o z g s a fejletlen (ollhasznlat, cipfzs, gombols). N a g y m o z g s b a n kevs b fradkony mint a f i n o m m o z g s o s feladathelyzetekben. Az Ayres s z e n z o r o s integrcis szubtesztek e r e d m n y e i pedig j l mutatjk a forma- s t r p e r c e p c i , a s z o m a t o p r a x i s , v a l a m i n t a vesztibulris s bilaterlis i n t e g r c i zavart. T e h t sszefoglalva e l m o n d h a t , hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok, a p e d a g g i a i , p s z i c h o lgiai vizsglatok, a megfigyelsek e r e d m n y e i azt mutatjk, hogy a p r o b l m a egyrszt az organikus rintettsgben, msrszt egy srlt a n y a - g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik, s a soro zatos otthoni s vodai k u d a r c o k ltal o k o z o t t frusztrcival is s z m o l n u n k kell.

problmk

N e h e z e n vlik el a szltl, r k e z s k o r rg, sr, kiabl. M i n d e n t e v k e n y s g h e z segts get, felntt irnytst ignyel. Jtka gyakorl szinten van, egyedl jtszik. K a p c s o l a t t e r e m t s b e n - l e g y e n az felntt vagy gyerek - n e m k e z d e m n y e z , g y a k r a n elutast. A gye rekek kerlik, n e h e z e n fogadjk be, g y a k r a n kinevetik, a m i k o r b o h c k o d i k , kiabl, rtel m e t l e n l h a l a n d z s z i k . A f o g l a l k o z s o k o n f i g y e l m e sztszrt, c s a k r v i d ideig tudja figyelmt a feladatra s s z p o n t o s t a n i . T t o v z , tancstalan, n e m tudja a m u n k t elkezde ni, a feladatokat csak rszben vagy egyltaln n e m rti m e g . b r z o l t e v k e n y s g e t b b nyire felismerhetetlen, m u n k a t e m p j a lass, n e h z k e s . B e s z d e n e h e z e n rthet.

d) A hinya.

vizsglatok

alatt

sz.embetn volt

gyerek sz.orongcisa

a figyelemkoncentrci
3. TERPIS ELVEK. CLOK

A p e d a g g i a i , pszicholgiai vizsglatok szerint szomatikusn kornak megfelelen fejlett, e r s e n gtolt g y e r m e k . A s z m r a szokatlan, idegen k r n y e z e t b e n s z o r o n g s t csak n a g y n e h z s g e k rn lehetett feloldani. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t be. F e l a d a t t u d a t a m g n e m alakult ki, f e l a d a t t a r t s a n e m m e g f e l e l , l l a n d a n k i l p a f e l a d a t h e l y z e t b l . V i z s g l a t h o z t b b a l k a l o m r a volt szksg. A g y e r m e k p intelligenciaszinttel, n a g y o n g y e n g e analgis s szerilis k p e s s g e k k e l r e n d e l k e z i k . Passzv s z k i n c s e tlagos, aktv szkincse n e m ri el a kortl vrhat szin tet. F i g y e l m e sztszrt, n e h e z e n k t h e t le.

K e z d e t b e n t r e k e d t e m olyan terpis lehetsget nyjtani G b o r s z m r a , a m e l y az fej lettsgi szintjhez mrt, az egyedfejlds egyes lpseit kveti, mindenfle k u d a r c l m n y tol m e n t e s , testi s p s z i c h s biztonsg egyarnt krlveszi t, s a m e l y b e n a gyerek olyan l m n y e k e t l t a klnfle m o t o r o s stimulcik ltal, a m e l y e k h a t s r a rettebb, integ rltabb m o z g s o k j e l e n n e k m e g , s a m e l y e k elsegtik a h i n y o s neurlis integrci nor malizldst. T e r p i s c l o m a m o z g s s a beszd, a ritmusrzk, a trbeli v i z u a l i z c i fejlesztse volt Ayres terpis m d s z e r n e k s e s z k z t r n a k segtsgvel, valamint a figyelemkon-

106

107

c e n t r c i n v e l s e s a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztse, a m e l y e k majd a diszlexia-prevenci alapjul szolglnak.

A m o z g s o k a t ltalban g y e r m e k d a l o k k a l , m o n d k k k a l vagy csak e g y s z e r ritmikus h i n t a p a l i n t z s s a l " ksrtk, ami nagy mrtkben hozzjrult a b e s z d s a r i t m u s r z k fejldshez is. Az e g y e n s l y o z s ! gyakorlatoknl (jrsok, ugrsok, forgsok k l n b z eszkzk segt

4. A TERPIA ELS SZAKASZA

sgvel) eleinte btortalan volt, de bizalma s rdekldse legyzte flelmt, s rvid idn bell nfeledten lte t az egyenslyozs lmnyt, a k l n b z forgsok, prgsek felsza badt hatst. A foglalkozsok vidmak, rmtelik voltak. A gyakorlatokat mind gyakrab ban ksrtk felszabadult gyermekkacajok, sikolyok. A k l n b z feladatok vgrehajtsa kzben trtneteket, mesket sztt, beszmolt rzseirl, lmnyeirl. Pldul a deszkn va l e g y e n s l y o z s s a h e n g e r e n val tbjs egy mesebeli kaland s kihvs volt szmra. H a lelpek a deszkrl, beleesek a vzbe. Vigyzok, s kiszabadtom a kirlykisasszonyt." Htrl h t r e fejldtt a m o z g s o k tervezse s kivitelezse, mozgsfantzija s kon centrcis k p e s s g e is sokat javult. A terpia els szakaszt a nondirektivits j e l l e m e z t e . A m o z g s l e h e t s g e t m i n d i g csak felajnlottam, m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s g o s , m e g e r st, aktivl k r n y e z e t e t G b o r s z m r a .

taktilis s a

vesztibulris ingerls

A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataibl o k u l v a a terpia els szakaszt a meghitt, bizton sgos h e l y z e t e k j e l l e m e z t k . G b o r szvesen fogadta a passzv vesztibulris ingerlst, regresszv testhelyzeteket vett fel a hlban, a h e n g e r b e n : pl. csigahz alakv hajltotta a hengert, hol elbjt, hol vissza h z d o t t , s s z e k u p o r o d o t t . 0 volt a csiga, e n g e m pedig megkrt, h o g y n e k e l j e m a Csi ga, biga g y e r e k i " k e z d e t g y e r m e k d a l t . A z s s z e g m b l y t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette t krl. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s g b a . , !ioi i z e g v e - m o z o g v a vrta a hvoga t dalt. O d n t t t e el, m i k o r bjik el. Volt, hogy sokig kellett c s a l o g a t n o m , de ha vgre e l b u k k a n t nagy r m m e l fogadtam, s ez a tallkozs t is b o l d o g g tette. Ha visszaem l k e z n k az a n a m n z i s b e n a terhessg alatti fenyeget vetlsre, az anya ambivalenciira, mris s z i m b o l i k u s j e l e n t s t k a p a csigahz s m a g a a h v o g a t j t k is. A passzv vesztibulris ingerls s a taktilis ingerls t v z s r e j p l d a G b o r m s i k k e d v e n c j t k a , az n. p a l a c s i n t z s " . P u h a pldet tertettem a szivacslapokra. O rfekdt, s eleinte n forgattam, k s b b aktvan sajt m a g t prgette bele a p l d b e , illetve ki a pld bl. M o s t beforgunk, gy ni, m o s t pedig kiforgunk, z s u p s z ! " - m o n d o g a t t a . E k k o r jelen tek m e g a m o z g s t k v e t els igazi, felszabadult g y e r m e k i k a c a g s o k . K e l l e m e s , r m teli, m e g h i t t rzs volt ez g y e r m e k n e k s t e r a p e u t n a k egyarnt. Az aktv taktilis ingerlst s s z e k a p c s o l t a m a szkincs bvtsvel, a b e s z d fejleszts vel. F e l v e m Ayres n y o m n az volt, hogy ami k e l l e m e s s t i m u l c i G b o r szmra, az va lsznleg integrl hats is. M e g i s m e r k e d e t t a k l n b z a n y a g o k k a l tapints, simts, s i m o g a t s , d r z s l s tjn. ( M e g i s m e r t e a szivacs, a pld, a s z r p a m a c s , a k l n b z ru h a a n y a g o k s e g y b a n y a g o k nevt, tulajdonsgt sajt tapasztalatain t.) A taktilis inger ls kiterjedt a testtudatostsra, a testsma fejlesztsre. A taktilis differencils a kvetke z k p p e n valsult m e g . K e z d e t b e n csak egyszer c i r k a - m a r k z s s a l , c s i k l a n d o z s s a l s t i m u l l t a m a fit a k e z n , a htn, majd feladatokkal k a p c s o l t a m s s z e : C s u k d be a sze m e d , s talld ki, hol rintettelek m e g ! " E l s z r csak m u t a t n i a , majd m e g n e v e z n i e kellett a testrszt, ahol m e g r i n t e t t e m , kitallni az anyagot, e l m o n d a n i j e l l e m z tulajdonsgait, pl. p u h a vagy k e m n y , hideg vagy m e l e g a hozzrintett kiskanl vagy egy plss llatka. H o l j t k o s feladatokkal, hol m o n d k k k a l , mozgsjtkokkal (pl. Csn-csn gyr, Csip-csip cska) tettem vltozatoss a foglalkozsokat, k z b e n aktvan, sajt cselekedetei s rzsei ltal tanulta m e g n m a g a szlelst, s ez a felfedezs nagy r m e t jelentett szmra. A vesztibulris i n g e r l s k o r e g y a r n t figyelembe kellett venni G b o r mozgsfejlettsgt s e m o c i o n l i s ignyszintjt. A terpia ezen rszben a passzv vesztibulris ingerls d o minlt. R i n g a t s a h e n g e r b e n fekve, a h l b a n vagy h e n g e r b e n lve; hintztats s t b . . .

6. A TERPIA MSODIK SZAKASZA

Egy id utn G b o r s z m r a a m e g s z o k o t t e s z k z k s helyzetek m r n e m jelentettek elg ingert, vrta az jat, az ismeretlent. Intenzven rdekldtt: Ezzel m g mit lehet j t s z a n i , tantsd m e g mit kell vele c s i n l n o m ! " gy aztn fokozatosan eltrbe kerltek a direkt feladathelyzetek. M o z g s k o o r d i n c i s r i t m u s r z k fejlesztse pl. a hinta hajtsnak m e g t a n u l s v a l . A szem-kz, kz-lb, kz kz s s z e h a n g o l t , k o o r d i n l t m o z g s a a g r d e s z k a csak kzzel vagy csak lbbal trtn hajtsval, v a l a m i n t k l n b z labdajtkokkal valsult m e g . ( U t n o z d a bkt, hasalj a grdeszkra, s rgd el m a g a d a faltl! lj a grdeszkra, s a p u m p k segtsgvel hajtsd magad, m i n t h a e g y c s n a k b a n lnl, s e v e z n l ! " ) A klnfle labdk a n y a g n a k , form jnak, sznnek, m r e t n e k differencilsa utn gyakoroltuk a labda gurtst, dobst, elkapst, pattogtatst. E z e k utn a f i n o m m o z g s o k fejlesztse kvetkezett. Labdt, golyt, g o m b c o t f o r m z t u n k g y u r m b l , majd palacsintt, lepnyt laptottunk. A g o m b c e g y r e v k o n y a b b s v k o n y a b b lett, szinte p a p r v k o n y s g ; a h r o m d i m e n z i s goly ktdimen zis k r l a p p alakult. M i k o r G b o r m r tudatosan differencilta a k r l a p o k a t s a goly kat, e l s z r p r b l t m e g k r k e t festeni. A legvastagabb ecsetet vlasztotta ki, szp sznes krket festett. G b o r n a k is, n e k e m is n a g y o n tetszett. Ez volt az els igazi, kzzelfogha t s i k e r l m n y e . B o l d o g a n vitte haza els alkotst. A z t a m i n d e n foglalkozson fest; sze reti a t e m p e r a anyagt, szneit, illatt. K l n s sznvilg (telt lnk sznek) j e l l e m z i k m u n kjt. H a t a l m a s k r k n a r a n c s s piros sznekben (mint a n a p korongja), zld s b a r n a m e zk, l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. A z els rajzok feszltsget, a g r e s s z i t s u g r z kis villmai ( G b o r szavaival lve a magasfeszltsg j e l e i " ) eltntek, s egy k i e g y e n s l y o zottabb, s z n e s e b b vilg alakult ki. A v i z u l i s forma- s t r p e r c e p c i fejlesztst m r a k l a s s z i k u s fejleszt p e d a g g i a i mdszer- s e s z k z t r segtsgvel valstottam m e g .

108

109

7. E R E D M N Y E K

MOZGSTERPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERPIS CLKITZSSEL

Sajt m a g a m , az v n s a l o g o p d u s tapasztalatait is figyelembe vve m e g l l a p t h a t , h o g y G b o r j e l e n t s fejldsen m e n t keresztl az elmlt 1 v alatt. A 15 hibs h a n g b l 10 kialakult, s b i z o n y o s m r t k i g automatizldott, javult a f i g y e l e m k o n c e n t r c i s kpess ge, feladattudata, feladattartsa ntt. (Aktv feladathelyzetben 35 percig lekthet.) F i n o m m o t o r i k j a j a v u l t , klnsen az brzol tevkenysge. M u n k a t e m p j a m g min dig lass, szerilis e m l k e z e t e , a trbeli viszonyok, a m e n n y i s g i relcik, v a l a m i n t a rit m u s r z k tovbbi fejlesztst ignyelnek. Az S Z I T - t e r p i a segtsgvel sikerlt k ia la k t a nu nk egy bizalmas kapcsolatot, az tlt s z e n z o m o t o r o s l m n y e k elmlylsvel egy olyan e m o c i o n l i s s s z o m a t i k u s biztonseot szerzett a g y e r m e k , amely segtsget s b i z t o n s g o s alapot nyjt a m o s t k e z d d diszlexia-prevencis m u n k h o z .

CAMPOS JIMNEZ ANNA

Mozgsterpit sokfle cllal s szemllettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . E b b e n a rvid t a n u l m n y b a n a g y e r m e k e k s z m r a pszichoterpis cllal a l k a l m a z o t t m o z g s t e r p i a n hny s z e m p o n t j r a i r n y t a n m a figyelmet, sajt tapasztalataimbl ptkezve. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g s t e r p i k sorn a szenzoros integrcis terpia s az analitikusan orientlt m o z g s t e r p i a lehetsgeit i g y e k s z e m tvzni. A szenzoros integr cis terpik A y r e s ltal kidolgozott formja s z m o s olyan eszkzt knl fel a g y e r m e k e k szmra, m e l y e k igen vonzak, m o t o r o s s f antzi atevkenysgket is mozgsba hozza. Ezeket az e s z k z k e t szvesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterpijba, mert a m o z g s o s terpis tr, a testtel, testi l m n y e k k e l s a fantzikkal val egyttes m u n k a a szemlyi sg egszt k p e s megrinteni s b e m o z d t a n i . Ez klnsen fontos olyan g y e r m e k e k n l , ahol korai srlsek, traumk, hinyllapotok felttelezhetek; illetve a fejlds elakad sa vagy a rossz szocilis-csaldi httr a szimbolizcis folyamatok kialakulatlansgt, a szemlyisg sztesettsgt, a selffejlds elakadst, hinyossgt e r e d m n y e z i k . M i n d az Ayres-fle s z e n z o r o s integrcis terpiban, mind az analitikusan orientlt m o z g s t e r p i ban fontos az e g y n sajt vlasztsa, kreativitsa. T e r a p e u t a k n t n e m szoktam m e g h a t rozni az rk m e n e t t , h a n e m igyekszem kvetni, s r h a n g o l d n i arra, a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k n t s p o n t n megjelentenek, eljtszanak. A m o z g s o s trtnseket h r o m fbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan kvetni : figyelem a g y e r m e k j t k n a k testi, testtudati szintjt, a v e l e m , illetve az eszkzkkel megjelentd kapcsoldsi mintit, s vgl a j t k tartalmt s szvst. A m o z g s t e r p i s trben zajl testi l m n y e k korai llapotokat, trtnseket i d z h e t n e k fel, illetve h i n y z " testi s selflmnyek m e g l s r e nyjthatnak alkalmat. A megtartott sg l m n y e i , a vesztibulris ingerlsek, a testfu.tiirok m e g l s e , az sszetartottsg l m nyei csak n h n y szemlletes plda erre. A c s e p p h l b a n pldul az e l b b emltett l m nyek e g y s z e r r e hatnak, ezrt is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k , s a passzv csrgs, elengedettsg s z a k a s z a utn g y a k r a n vlik ez az e s z k z valamely fontos j t k kiindul pontjv. A szeml yi sg ezen j t k o k s l m n y e k k z b e n strukturltabb vlik, bekvet kezhet az n e r s d s e - mint a n o r m l c s e c s e m k o r i fejldsnl - s a g y e r m e k n e k ki sebb g o n d o t j e l e n t h e t ksztetsei, indulatai kontrolllsa. A m o z g s t e r p i s trben tlt l m n y e k , s a b e k v e t k e z vltozs a n a l g a korai fejlds t r t n s e i v e l . A c s e c s e m kezdetben n e m k p e s nllan szablyozni n m a g t , csak anyja (gondozja) segtsgvel, s ez a k l s kontroll lassan pl be s z e m l y i s g b e , s vlik az n k o n t r o l l alapjv. U g y a n g y az anyval tlt tapasztalatok, az anya odafordulsa s tkrzse adja a csecse-

IRODALOM

DORNER MRTA (1991): Segdanyag a szenzoros integrcis terpia cm tanfolyamhoz.

BEDK ANDREA (1991): A dl-californiai szenzoros integrcis tesztek a tanulsi s magatartsi zavarok korai

felismersnek szolglatban. Szakdolgozat. Budapest.


SZVATK ANNA (1991): Segdanyag a szenzoros integrcis terpia cm tanfolyamhoz.

110

111

m b i z t o n s g r z e t t , s azt az rzst, h o g y m e g r t i k . Ez lesz az alapja a b e l s szimbolizcis f o l y a m a t o k elindulsnak. M o z g s t e r p i s trtnsek k z b e n h a s o n l folyama tok tani l e h e t n k . E g y kisfi pldja taln b e s z d e s e b b az elmleti fejtegetsnl. Kristf 5 v e s e n kerlt h o z z m , az v o d a krte terpijt agresszivitsa miatt. desanyja korn elhagyta, de addig is slyosan e l h a n y a g o l t a t, r e n g e t e g korai t r a u m a rte. 8 h n a p o s k o r b a n anyai nagyany ja vette m a g h o z , azta s z m o s nagynnjvel s testvrvel lt egytt rossz anyagi s szo cilis k r l m n y e k kztt. Kristf 5 v e s e n m g bepisilt jjelente, viselkedst l e g i n k b b agresszivits s sztesettsg j e l l e m e z t e . B r a vizsglat j intellektust llaptott m e g , szim b o l i k u s j t k r a szinte k p t e l e n volt. A l e g k i s e b b trtnst is h n t s n a k , v e s z l y n e k lte m e g , m e l y ell vagy m e n e k l n i e kellett, vagy v i s s z a t m a d n i a . E z r t k e z d e t b e n k p t e l e n volt lelni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i , a terpis h e l y z e t b e n u g y a n g y n e m tudott m e g k a p a s z k o d n i , m i n t k o r b b a n desanyjban. Az els terpis rk f tmja a m e n e k l s s a labdrl val leess volt. E z u t n fedezte fel a csepphlt, ami onnantl egyik k e d v e n c el foglaltsga lett. H o s s z ideig volt k p e s n y u g o d t a n , ellazultan lni, s s z e k u p o r o d v a p rgni b e n n e . N h n y a l k a l o m utn a h l b a n lve volt k p e s e l s z r verbalizlni flelme it: trtneteket kezdett meslni egy kisfirl, akit elhagytak, s klnfle v e s z l y e k n e k lett kitve. g y eltvoltva tudta elmeslni lmnyeit, fantziit. A h l b a n annyira biztonsg b a n rezte magt, olyan sszetartottsg-lmnyt jelentett szmra, h o g y - eltvoltva is t m e r t e lni s verbalizlni ezeket a flelmeket anlkl, h o g y jbl sztesett volna. N e m sokkal k s b b egy m s i k s z o b b a n (itt n e m m o z g s o s e s z k z k voltak) h o s s z idn ke resztl volt k p e s szorongsait s agressziit s z i m b o l i k u s f o r m b a n kifejezni egy o r v o s o s j t k b a n , s verblisan h o z z f r h e t b b vlt. A preverblis l m n y e k h e z vezet, selfszint trtnseket n e m csak passzvan lhetik t a g y e r m e k e k . S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g s o s h e l y z e t b e n korriglni a korai t r t n s e k n y o m n kialakult bels r e p r e z e n t c i k a t . Jl illusztrlja ezt Lali esete. Az tves kisfinl v i s s z a h z d s a , furcsa viselkedse, szorogsra adott n s z k t v d e k e z m a g a t a r t s a m i att autisztikus k r k p vagy rtelmi p r o b l m a l e h e t s g e is felmerlt. Vizsglati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t . M s e m b e r e k szndkt g y a k r a n s s z e m o s t a sajt indtkaival, fantziival, gy a klvilg s z o r o n g a t n a k tnt szmra. desanyjval k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s , b i z o n y t a l a n u l k t d volt, n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e , s n e h e z e n vlt le rla. Az anya, br jl g o n d o z t a , agresszv vagy a n n a k tn m e g n y i l v n u l s a i t k p t e l e n volt elfogadni. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hlt, m i n d e n f l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t z k o d n i . Az e g y i k kedvelt j t k a lett, h o g y a h l b a n lve vagy llva fel kellett e m e l ni t, majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . Az elszakadst aktvan j t s z o t t a le az sszetartottsg l m n y n e k b i z t o n s g b a n . Egy id utn a j t k o t gy alaktotta, h o g y hol a d o t t jelt az e l e n g e d s r e , hol n e k e m kellett m e g h a t r o z n o m ezt a pillanatot az tudta nlkl. gy kezd te k l n v l a s z t a n i indtkainkat egy aktv, de nagy b i z t o n s g o t a d m o z g s o s j t k b a n . Ez a testi l m n y b e n tlt differencilsi folyamat, m e l y b e n a r l a m alkotott kpzett k e z d t e elvlasztani sajt fantziitl, k a p c s o l a t u n k b a n is lass vltozst indtott el. Az e g y n i m o z g s t e r p i k e l b b - u t b b e l i n d u l h a t n a k a feltrs i r n y b a n is. A m o z g sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n t d n e k a bels reprezentcik, az n h e z s a klvilghoz va-

l rzelmi v i s z o n y u l s o k , m e l y e k felhasznlhatk az r t e l m e z s e k b e n . Az e s z k z k e t a g y e r m e k e k a fantziajtkokba is bevonjk, s kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. P l d v a l s z e m l l t e t e m ezeket a lehetsgeket is. Az v o d s k o r Peti keveset s r t h e tetlenl beszlt a m i k o r h o z z m kerlt, agresszv s kezelhetetlen volt desanyja s az v o da szerint is, s k p t e l e n volt az elmlylt j t k r a . Az orvosi vizsglatok n e m m u t a t t a k or g a n i k u s o k o k a t a p r o b l m a h t t e r b e n , p s z i c h o t e r p i t , m o z g s t e r p i t j a v a s o l t a k . Peti kapcsolata anyjval erteljesen a m b i v a l e n s volt, az a n y a k p t e l e n volt r z e l m i l e g tartal m a z n i , m e g r t e n i t, br jl g o n d o z t a . Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerlni, ta n c s a d n n i n e k " nevezett. H a r m a d i k t a l l k o z s u n k k o r n y i t o t t a b b vlt, n e v e m e n szl tott, s e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatr j t k t j t s z a n i . L g " e s z k z k r e - karika, ltra, ktl stb. - felugrott, egy ideig ersen k a p a s z k o d o t t , majd l e e s e t t " rluk, s m e n e k l n i k e z d e t t h i m b l d z s u k ell. Ezt ltalban hossz ideig, e l m l y l t e n ismtel te. Az e s z k z k b e val ktsgbeesett s d h s k a p a s z k o d s s a l , c s i m p a s z k o d s s a l - majd a leesssel s az e s z k z k t l val m e n e k l s s e l - p p e n az a n y h o z val viszony kt el lenttes a s p e k t u s t j t s z o t t a le. Az e s z k z k s z i m b o l i k u s , t u d a t o s a b b h a s z n l a t t rzkelteti kt m s i k plda. A m r emltett Lali a m o z g s t e r p i s helyzetben h a m a r o s a n felolddott, m e g s z n t v i s s z a h z dsa, s az e s z k z k e t k o r n k e z d t e s z i m b o l i z c i r a is h a s z n l n i . P l d u l az e g y i k fleslabda n h n y terpis rn keresztl j e l k p e z t e t - egy kisfit" -, akit k l n f l e rosszasgai miatt szlei m e g b n t e t n e k . Egy v o d s kislnynl u g y a n e z a fleslabda gyak ran j t s z o t t a egy m e g v a d u l t s megfkezhetetlen l szerept, a m i a kislny sztneit, szn dkait szimbolizlta. Az ilyen, szimbolikusan is megjelentett trtnseket k n n y e b b kt ni a g y e r m e k relis letnek e s e m n y e i h e z , szereplihez, gy az rtelmezs a n y a g n a k fon tos rszt k p e z h e t i k . Lthat, hogy a m o z g s t e r p i a tbb szinten rinti a szemlyisget. Elri a verbalits sz m r a n e h e z e n h o z z f r h e t preverblis rtegeket, selfszint trtnseket. K o r r e k c i s s fejldsi l e h e t s g e k e t nyithat m e g m i n d a passzvan m e g l t testi l m n y e k e n keresztl, mind az aktvabb m o z g s o s j t k o k b a n . Ilyen elmlylt j t k o k n l az azonnali r t e l m e z sek m e g z a v a r h a t j k az tlst, r d e m e s ilyenkor i n k b b ksrni, megfigyelni, m e g r t e n i s tartalmazni a g y e r m e k trtnseit. De ezek az e s e m n y e k is fontos t m p o n t o k a t szolgltat nak a m e g r t s h e z , m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m b a n m e g j e l e n anyagok, a m o z g s o s fantziajtkok s az tttel r t e l m e z s n l felhasznlhatunk. A m o z g s o s trtnsek, l m n y e k j t k o k egyttes tlse, a terapeuta m e g r t s e s a m e g r t s e n a l a p u l t k r z se s rszvtele a z o n b a n n m a g u k b a n is elindthatnak olyan bels vltozsokat a g y e r m e k ben, m e l y e k a fejldst elmozdtjk.

112

113

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVLSHOZ SZKSGES RSZKPESSGEK ZAVARAI


ELMLET S ESETISMERTETS

A B E S Z D S Z L E L S S A B E S Z D M E G R T S
FOLYAMATNAK
GSY MRIA

ZAVARAI

Korunk g y e r m e k e i n e k j rsze k u d a r c o k a t l t. a m e l y e k okairl a felntt k r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m s a . E z e k a k u d a r c o k az v e k f o l y a m n s o k s z o r o z d h a t n a k , s a k a d l y v lehetnek a n n a k , hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyenslyozott, letszeret felnt tekk vljanak. A p r o b l m k a k e z d e t e k h e z , az anyanyelv elsajttshoz n y l n a k vissza. Olyan rejtetten m k d , a felsznen kzvetlenl n e m lthat, n e m tapasztalhat folyama tok b i z o n y t a l a n s g a , zavart m k d s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz, s z o r o n g s h o z , tanu lsi sikertelensghez, esetleg magatartsi problmjhoz, figyelmetlensghez, a m e l y e k ltezsrl a t u d o m n y s a gyakorlat ma mr tud, s rendelkezsre llnak a vizsglati le hetsgek, valamint a terpia is. A p r o b l m a helyes diagnzishoz azonban i s m e r n n k kell a zavar termszett, sajtossgait, megjelensi formit, sszefggseit, s - magtl rte tden - az p folyamat m k d s t is.

A BESZDFELDOLGOZS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z d m e g r t s e kt nagy szakaszbl ll, a beszdszlelsbl s a b e s z d m e g rtsbl. M i n d k e t t tbb szintbl pl fel, a m e l y e k trvnyszer e g y t t m k d s b e n biz tostjk a hallott b e s z d j e l e n s g e k megrtst. A folyamatok m k d s n e k alapfelttele az p halls. A halls a k r n y e z e t akusztikai ingereit azonostja, b e s z d e s e t b e n az el hangzott b e s z d a k u s z t i k i jelsorozatot; ezen a szinten a z o n b a n m g nincs b e s z d e l e m z s . Az p hallsra p l beszdszlels a b e s z d h a n g o k , h a n g k a p c s o l a t o k s h a n g s o r o k felis merse akkor, a m i k o r a j e l e n t s m g nem vesz rszt a feldolgozsban, vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m rtelmes (ide tartoznak pldul a nevek is). K p e s e k va gyunk felismerni b e s z d h a n g o k a t vagy sztagokat, azok sorozatt (pldul , sz, il, g, n, virid, sdanta). s m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismtelni annak ellenre, h o g y j e l e n t s t nem h o r d o z n a k . A beszdmegrts k v e t k e z nagy szakasza a szavak, a m o n d a t o k s a szveg m e g r t s e . A folyamatnak ez a szakasza mr a jelents felismerst is tartalmazza, ezrt m r n e m szlelsnek, h a n e m m e g r t s n e k nevezzk. A b e s z d m e g r t s r e n d k v l sszetett m e c h a n i z m u s , amely s z m o s rszfolyamatbl ll. A b e s z d m e g r t s fejldse sorn, az. any a ny e l v - e l s a j t t s rszeknt, g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s , amelyik l e h e t v teszi az adott nyelv felismerst (Gsy, 2000). Az anyanyelv-elsajtts szakaszaiban a folyamatok jval hierarchikusabban m k d n e k , m i n t felnttkorban; gyak-

117

rabban fordul e l egy vagy tbb rszfolyamat kvzi-elklntett m k d s e . Ilyen pldul a b e s z d s z l e l s f o l y a m a t a i n a k d o m i n l s a az j szavak elsajttsban. A megrtsi f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n prbljk b r z o l n i , hiszen kzvetlenl n e m ta n u l m n y o z h a t (v. 1. bra). E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l n y e g b e n egyszerstve m u t a t h a t be a v a l s g b a n lejtszd m k d s s o r o z a t . A cl a n n a k s z e m l l t e t s e , h o g y m i l y e n szinteken, milyen j e l l e g m k d s e k trtnnek a megrtsi folyamatban. Az a l a p k r d s az. h o g y a h a l l g a t h o g y a n d o l g o z z a fel klnll nyelvi e g y s g e k s o r o z a t v azt a folya m a t o s a n vltoz akusztikai jelet, a m e l y e t a beszl kiad, s h o g y a n fogja fel a b e n n e lv tartalmat, zenetet ( G s y , 1999). A b e s z d f e l d o l g o z s folyamata az elsdleges hallsi e l e m z s s e l indul, a m e l y e t e g y fel ismersi (elkpzelsi) terv kvet a beszdszlels s a b e s z d m e g r t s szintjein. Ez utb bi e g y s z e r r e h r o m skon folyik: az szlels szintjein, majd a szintaktikai s a s z e m a n t i k a i szinteken. Az e l e m z s e k sszetettsgt mutatja, s e g y b e n a hibtlan m k d s t biztostja, hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z s v i s s z a h a t ( h a t ) az s z l e l s r e s a s z i n t a k t i k a i m v e l e t e k r e , a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az szlelsre.

A b e s z d s z l e l s a nyelvi informcit t a r t a l m a z akusztikai jelsorozat feldolgozsval in dul. E n n e k els lpcsje az n. elsdleges hallsi elemzs, ahol n h n y elzetes dnts tr tnik a frekvencia, az intenzits s az idszerkezet t e k i n t e t b e n . E z e k a dntsek nagyj bl b e h a t r o l j k a felfogott (szlelt) akusztikai jel tulajdonsgait; felismerjk p l d u l , hogy z e n e vagy b e s z d h a n g z o t t - e el. n e k s z t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k , g y o r s volt-e, vagy lass, m a g a s vagy mly, halk vagy ers ( e g y s z e r s m i n d e g y b szubjektv tleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s , k e l l e m e t l e n ) . Ezek az e r e d m n y e k az szlelsi i n f o r m c i t r b a n szs z e g z d n e k , a h o n n a n a b e s z d f e l d o l g o z s indul. Az itt felgylt adatok alapin trtnik az akusztikai e l e m z s , amelytl k e z d v e belp az emlkezet is a feldolgozsba. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerlnek, ahol a b e s z d h a n g o k a t ( m a g n h a n g z k a t , m s s a l h a n g zkat) azonostjuk. Ha az adott beszdjel tulajdonsgai alapjn n e m d n t h e t el a z o n n a l a b e s z d h a n g m i n s g e , a k k o r a rendszer tovbblp a kvetkez, a fonolgiai szintre, de bi z o n y o s elfeltevseket a krdses hangrl vagy h a n g k a p c s o l a t r l mr m a g v a l visz. A fo nolgiai szinten trtnik a f o n m a d n t s m e g h o z a t a l a . A fonma az az elvont nyelvi egy sg, a m e l y a megfelel b e s z d h a n g o k b a n realizldik. Pldul az hangot ejthetjk ala csony vagy m a g a s h a n g o n , lassan vagy gyorsan, mondhatja frfi, n vagy g y e r m e k , r d e s , ftyolos, r c e s vagy rekedt h a n g o n , b n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a , m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s g n e k fogjuk felismerni, jelen esetben az m a g n h a n g z n a k . gy van ez mind annak ellenre, hogy a felsoroltak kvetkeztben e n n e k a m a g n h a n g z n a k az ejtse s a hangzsa is k l n b z volt. gy is fogalmazhatunk, hogy a b e s z d h a n g o k a t itt, a fonolgi ai szinten soroljuk be a megfelel fonmaosztlyokba. Ezen a szinten zajlanak a fonolgi ai folyamatok is, a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z e k , s az anyanyelv-elsajtts sorn vesszk birtokba ket. A jgplya szban pldul, az els sztag vgn zngtlen k m s s a l h a n g z t ismertnk fel fonetikai szinten, valjban a zngs g megvalsulsrl van sz. A szsszettel els sztagja nem ajk hangsor, h a n e m a jg sz. A f o n m a s z i n t m o n datok a z o n o s t s a k o r is aktvan jelen van; br e k k o r a j e l e n t s is segti az szlelst. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m s r a pl akusztikai, fonetikai s fonolgiai szintek a l a p m k dst tovbbi beszdszlelsi rszfolyamatok egsztik ki. Ezek a rszfolyamatok a kvet kezk: szerilis szlels, beszdhang-differencils, transzformcis szlels, r i t m u s s z lels s a vizulis szlels. A beszdszlelsi rszfolyamatok az alapszinteken foly d n tsekkel c s a k n e m egy i d b e n m k d n e k , s a z o k k a l igen k o m p l e x m d o n t a r t a n a k kapcsolatot. A szerilis avagy sorozatszlels teszi lehetv azt. hogy az idben e g y m s

rtelmezs

megrts

ritmusszlels

szerilis szlels

utn e l h a n g z o t t b e s z d h a n g o k a t , h a n g k a p c s o l a t t ,<at a hallgat u g y a n o l y a n e g y m s u t n i sgban legyen k p e s a z o n o s t a n i . A szerilis szlels tkletes m k d s e is az anyanyelv elsajtts sorn alakul ki, szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z hangsorptsi sajtossgokkal. A ktves g y e r m e k efelnnik azonostja az elefntot, vagy pacsid m o n d papucs helyett, mivel a szerilis szlelse mg n e m tkletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k

hangdifferencils akusztikai szint


J

artikulcis g y e t l e n s g r l van sz. azt az bizonytja, hogy krsre pldul az elef vagy elef hangsort kpes m e g i s m t e l n i ) . A szerilis szlels n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjn je lentkezik, h a n e m mint a beszd idviszonyainak szervezsi stratgija az e g y m s t kvet szavak, illetleg az e g y m s t k v e t m o n d a t o k p o n t o s felismersben is. A b e s z d h a n g differencils egyfell a fonetikai, msfell a fonolgiai szint mkdseivel ll szoros kap csolatban. A ksrletek t a n s g a szerint k n n y e b b a b e s z d h a n g o k a t m e g k l n b z t e t n i

/. bra

A beszdszlels s a beszdmegrts folyamatai

118

119

m i n t a z o n o s t a n i . v o d s g y e r m e k e k k n n y e b b e n h o z n a k d n t s t arrl, h o g y a z a n y a n y e l v k n e l h a n g z o t t egyik b e s z d h a n g azonos-e egy msikkal, vagy n e m ; sokkal n e h e z e b b azt m e g m o n d a n i u k , hogy a hallott h a n g pldul / volt-e vagy r. ltalnos beszdsz lelsi szablyszersgrl van sz; idegen nyelv hallgatsakor is k n n y e b b e l k l n t e n n k e g y m s t l a b e s z d h a n g o k a t , mint a megfelel kategriba rendezni ket (ez t e r m s z e t e sen fgg az idegen nyelv i s m e r e t n e k szintjtl). A transzformcis szlels az a p e r c e p cis rszfolyamat, a m e l y biztostja az adott nyelv hangjnak s az rott vltozatban e n n e k a h a n g n a k megfelel b e t n e k a felismerst. Ez a rszfolyamat m r 4 ves kor krl kez deti gesen m k d i k ; a z o n b a n csak a 67 ves g y e r m e k e k kpesek a transzformcis sz lelst egy k o m p l e x beszdszlelsi feladatban is tkletesen m k d t e t n i . A ritmusszlels az adott n y e l v r e j e l l e m z idztsi v i s z o n y o k p o n t o s azonostst jelenti - n e m leszktve termszetesen a b e s z d h a n g o k idviszonyaira. Ritmuszavart e r e d m n y e z , ha a kiejtett sza vak b e s z d h a n g j a i n a k , illetleg sztagjainak az e g y m s h o z viszonytott i d t a r t a m a n e m megfelel. A vizulis szlels a beszl artikulcijnak, illetleg teljes b e s z d k p z s nek a hallsi szlelssel egyidej feldolgozsa. Ez teszi lehetv pldul a l o g o p d u s sz m r a , h o g y a hibsan ejtett rshangot c s u p n lts alapjn is felismerje. Szinkronizlt film n z s e k o r a szereplk beszdt elssorban az a k u s z t i k u m , a h a n g z s alapjn fogjuk fel. A ltsi l m n y m s o d l a g o s s vlik, ha az n e m ll ellenttben az akusztikus l m n n y e l . Ha r o s s z " a szinkron, s a szjmozgs, a lthat b e s z d k p z s nincs s s z h a n g b a n a h a n g z s l m n n y e l , a k k o r ez n a g y o n zavar lehet. A vizulis p e r c e p c i segtsgt a beszdfeldol g o z s b a n a n a g y o t h a l l k s a siketek hasznljk a legintenzvebben; k z i s m e r t m e g n e v e zse a szjrl olvass. A b e s z d h a n g o k egy rsze alkalmas arra, hogy az ajakartikulci alapjn t b b - k e v s b p o n t o s a n felismerhet legyen, k l n s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n , ahol nincs m a g n h a n g z - r e d u k c i . Ez nyjt lehetsget a n a g y o t h a l l n a k , h o g y a rszle gesen kapott hallsi informcikat a ltsiakkal kiegsztse. A m e g r t s b e n h r o m e l k l n t h e t folyamat ltezik: a szrts, a m o n d a t r t s s a sz vegrts. A szavak vagy m o n d a t o k ismtlse n e m jelenti egyttal azt, hogy azokat m e g is rtettk, teht a j e l e n t s k e t felfogtuk. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismtls t u l a j d o n k p p e n beszdszlelsi m k d s , a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . A m o n d a t m e g r t s az a folyamat, a h o g y a n a szavakat s z s z e r k e z e t e k k kapcsoljuk ssze, a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkcit rendelnk, illetleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tst is r t e l m e z z k . A t n y l e g e s e n e l h a n g z i n f o r m c i t s z m o s , m r ismert d o l o g g a l kiegszt(het)jk. A szvegrts azt jelenti, hogy m e g r t e t t k a rszleteket s a z o k ssze fggseit, azaz birtokba vettk a szveget mint jelentstani, szerkezeti s gondolati egys get; m i n d e z a folyamat legfelsbb szintjn m e g y vgbe, A szveg r t e l m e z s e felttelezi azt is, hogy azt b e h e l y e z z k egy tgabb i s m e r e t a n y a g b a , s/vagy egy k o r b b a n trolt in formcisorozattal hasonltjuk ssze. A nyelv verblis h a s z n l a t a , a k r a b e s z l s r e , a k r az e l h a n g z b e s z d m e g r t s r e g o n d o l u n k , m i n d i g felttelezi az gynevezett mentlis lexikon aktivlst, hiszen a szk sges e g y s g e k itt t r o l d n a k . A nyelvi s a beszdjelek trolsa az anyanyelv-elsajtts sal kezddik, s letnk vgig tart. A mentlis lexikon kifejezs egyfajta agyi s z t r a t " je lent, amely az egyn m i n d e n k o r i beszd- s nyelvi jeleket trol rendszere. A beszd szem pontjbl n e m c s a k a n n a k van j e l e n t s g e , h o g y m e n n y i e g y s g t a l l h a t a m e n t l i s

lexikonban, h a n e m a n n a k is, h o g y m i k n t tud a beszl/hallgat e z e k h e z az e g y s g e k h e z hozzfrni. M i l y e n p o n t o s a n s m i l y e n gyorsan tudja lehvni a s z k s g e s nyelvi j e l e k e t . Ha pldul a hozzfrsi f o l y a m a t o k n e m elg gyorsak, a k k o r az e l h a n g z b e s z d e t n e h e z e b b e n fogja m e g r t e n i , illetleg beszlskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g t . M i n d a nyelvi j e l e k s z k s g e s m e n n y i s g e (pl. szkincs), m i n d a hozzfrsi f o l y a m a t o k megfelel m k d s e beszlsi s b e s z d h a l l g a t s i tapasztalattal r h e t el. E z r t is n a g y j e l e n t s g a sok b e s z l g e t s a g y e r m e k k e l , k l n s e n az anyanyelv-elsajtts kezdeti veiben.

A BESZDFELDOLGOZS HIBS MKDSE

A beszdszlels s a b e s z d m e g r t s igen sszetett m e c h a n i z m u s a - optimlis tviteli k r l m n y e k kztt s adekvt s z e m a n t i k a i felttelek mellett - teszi l e h e t v az e l h a n g z o t t z e n e t e k azonostst, m e g r t s t s rtelmezst. Ez a t m r m e g h a t r o z s rszletezve a kvetkez. a) Az o p t i m l i s tviteli k r l m n y e k azt jelentik, hogy az a d (beszl) s a v e v (hall gat) k z t t s e m m i f l e olyan zavar n e m keletkezik, a m e l y az z e n e t tovbbtst, illet leg vtelt n e h e z t e n vagy lehetetlenn t e n n ( m s m e g f o g a l m a z s b a n n e m torztott a be szd, nincs nagy zaj stb.). b) Az a d e k v t s z e m a n t i k a i felttelek azt j e l e n t i k , h o g y az e l h a n g z z e n e t megfelel a hallgat nyelvi ismereteinek, azaz az zenet tartalma n e m lehet a feldolgozs a k a d l y a (a g y e r m e k l e t k o r n a k , ismereteinek, tudsszintjnek megfelel j e l e n t s kzls, a gyer m e k ltal ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szveg stb.). Ennek az megfelelen kzlsek a beszdfeldolgozsi korltozott, mechanizmus nem pontos, zavarrl akkor beszlnk, ha aka elhangzott azonostsa megrtsk bizonytalan,

dlyozott, az rtelmezs krdses, gtolt. M i n d e n n e k a felszni megjelense (tnetei), ille tleg k v e t k e z m n y e klnfle (klnflk) lehet (lehetnek). H a n g s l y o z n u n k kell, h o g y a beszdfejlds e l m a r a d o t t s g a sokszor p p e n n e m a g y e r m e k artikulcijban vagy be s z d k s z s g b e n j e l e n t k e z i k , h a n e m a msoktl e l h a n g z k z l s e k feldolgozsban. A b e s z d s z l e l s i s/vagy b e s z d m e g r t s i z a v a r o k f e l i s m e r s n e k ( k l n s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s t s n a k ) f n e h z s g e a feldolgoz m e c h a n i z m u s tlbiztostott", re d u n d n s szervezse. Ez azt jelenti, hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k , a m k d s z a v a r t a l a n n a k tnik, mert nagy a k o m p e n z c i s lehetsg. Ha a z a v a r tnetei m e g is jelen nek, azt a felntt k r n y e z e t k n n y e n flrertelmezheti (sokszor p p e n a g y e r m e k k o m p e n zlsi stratgijnak k v e t k e z t b e n ) . A hibs m k d s e k e t ideiglenesen ellenslyoz stra tgik a z o n b a n t m e n e t i e k s vgesek, s ez azt jelenti, hogy a g y e r m e k e l b b vagy u t b b s z e m b e k e r l a p r o b l m v a l , sokszor m r olyan letkorban, a m i k o r a k o r r e k c i m e g l e h e tsen n e h z . N e m tlzs, ha az lltjuk, hogy m a n a p s g a g y e r m e k e k kzel t v e n szzalka olyan ne hzsgekkel k s z k d i k , a m e l y e k n e k az szrevtele a m i n d e n n a p i letben c s a k n e m lehe tetlen ( t e r m s z e t e s e n az e n y h b b t l a slyosig). E z e k a gyerekek k u d a r c l m n y e k soroza tt lik t, a m e l y e k r l a felntt k r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. M i r e v a l a m i l y e n m e g f o g h a t " n e h z s g j e l e n t k e z i k (pldul az olvasstanuls p r o b l m j a mint k v e t k e z -

120

121

m n y ) , a k k o r r a m r sokszor n e m k n n y segteni. A beszdszlels s b e s z d m e g r t s k lnfle zavarai az anyanyelv-elsajttshoz, teht a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l d n a k . Ha a ja vtsuk n e m trtnt m e g idben, a k k o r a p r o b l m k a felnttkorban is t o v b b lnek, n e h e ztve ezltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k c i t , a m u n k a v g z s t , a karriert, slyos e s e t b e n a k r l t t n k lv vilg rtelmezst. A beszdfeldolgozsi zavar kiterjedse rendkvl vltoz, s ez ismt csak a felismerst nehezti. rinthet egyetlen rszfolyamatot (ez a ritkbb), vagy megjelenhet t b b rszfolya m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . Ez utbbi esetben a z a v a r o k egyttjrsa igen vltozatos, s ez t o v b b nehezti a felismersket. Lehet pldul p az akusztikai, fonetikai s a szerilis szlels, de e l m a r a d o t t a fonolgiai szint m k d s e s a rvid idej verblis m e m r i a . U g y a n a k k o r az is elfordulhat, hogy p a fonetikai szlels s a rvid idej m e m r i a , de zavart m u t a t az akusztikai, a fonolgiai s a szerilis szlels. T k l e t e s e k l e h e t n e k pld ul a g y e r m e k beszdszlelsi folyamatai, s n e m pek a b e s z d m e g r t s szintjei. Elfordul hat a z o n b a n az is, hogy p e n m k d b e s z d m e g r t s mellett e l m a r a d o t t a k a beszdsz lelsi folyamatok. M i n d e z e k mellett a b e s z d p r o d u k c i zavara egytt j r h a t a beszdfel d o l g o z s zavarval, de b e s z d h i b a mellett gyakori az p b e s z d m e g r t s is. Minl k i s e b b a beszdszlelsi s b e s z d m e g r t s i folyamat zavara, s minl k e v e s e b b szintet rint, an nl k e v s b v e h e t szre, gy annl n a g y o b b m r t k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l m k .

r i a z a v a r o k s az ltalnos tanulsi n e h z s g formciiban m i n d i g k i m u t a t h a t a beszd szlels s/vagy a b e s z d m e g r t s e l m a r a d s a , zavara.

A BESZDFELDOLGOZS ZAVARNAK OKAI

Az e l s d l e g e s o s z t l y o z s i s z e m p o n t az, hogy ezek a t n y e z k fggenek-e az e g y n t l , vagy n e m . E s z e r i n t m e g k l n b z t e t n k biolgiai s krnyezeti t n y e z k e t . A biolgiaiak k z t a r t o z n a k m i n d a z o k a tnyezk, a m e l y e k a szletstl felelsek a p e r c e p c i s folya m a t o k r t . Ezek l e h e t n e k organikusak, s lehetnek funkcionlisak. Ha brhol z a v a r vagy kros llapot ll fenn, a k v e t k e z m n y e s p r o b l m k a f o l y a m a t m k d s b e n j e l e n t k e z n e k . A d e k d o l s i f o l y a m a t zavarai a k v e t k e z oki k a t e g r i k r a v e z e t h e t k vissza: a) a b e szdszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy rkletes), b) az i d e g r e n d s z e r organikus, l . funkcionlis zavara(i), c) p s z i c h s zavar, d) jelen t u d s u n k szerint n e m ismert ok. A kr nyezeti t n y e z k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . A dekdolsi folyamat zavart ered m n y e z l e g g y a k o r i b b ok a verblisan i n g e r s z e g n y k r n y e z e t . Ez azt j e l e n t i , hogy a kez detektl, de legalbbis az a n y a n y e l v t a n u l s legaktvabb veiben a g y e r m e k k e l n e m beszl g e t t e k eleget, n e m b e s z l t e t t k annyit, a m e n n y i r e s z k s g e volt. V a n n a k g y e r m e k e k , akiknek - p fejlds mellett - tbb verblis ingerre van szksgk, mint m s o k n a k ; s ha ez n e m tnik fel a k r n y e z e t n e k idben, a k k o r ez oka lehet a k s b b i beszdszlelsi za varnak. A szocilisan ingerszegny krnyezet n e m felttlenl, de egytt j r h a t a verblis i n g e r s z e g n y s g g e l (pl. nevelotthoni k r l m n y e k ) . E g y r e g y a k r a b b a n tallkozunk olyan g y e r m e k e k k e l , akik az anyanyelv-elsajtts leg klnflbb s z a k a s z a i b a n kt- vagy akr tbbfle jelrendszerrel is tallkoznak (nyelvjr si s k z n y e l v i hats, ktnyelv csald, klfldi m u n k a v l l a l s , h o s s z a b b klfldi tartz k o d s ; a t r s a d a l m i krnyezettl eltr szemiotikai rendszert h a s z n l csaldi httr, pl. jelnyelvvel r i n t k e z hallssrlt/siket szlk stb.). Egy rszk ktnyelv g y e r m e k , m s i k rszk e g y n y e l v m a r a d , de m i n d k t tpus e g y a r n t viselheti a k d v l t k r n y e z e t nega tv hatsait. Az e l m l e t s z m r a , a t u d o m n y szempontjbl t e r m s z e t e s e n risi a j e l e n t s g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i s a lehet legpontosabb feldertsnek. Az o k ( o k ) ismerete hoz zsegt a m e g e l z s h e z s a korai felismershez. A fejleszt p e d a g g i a i gyakorlat szem pontjbl a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m s o d l a g o s , s csak a d i a g n o s z t i k a s a terpia s z e m pontjbl s z k s g e s m r t k i g kell azt/azokat felkutatnunk. Az ok(ok) ismerete, p o n t o s a b ban f e l i s m e r s e segti a d i a g n o s z t i k t ; a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g felttele a j l megvlasztott terpinak. V a n n a k olyan t n y e z k , a m e l y e k ismeretben a g y e r m e k e t a b e s z d s z l e l s s beszd megrts szempontjbl azonnal r i z i k - g y e r m e k n e k kell m i n s t e n n k . E z e k e t a t n y e z ket riziktnyezknek n e v e z z k : a) k o r a s z l t t s g ( r v i d e b b terhessgi idtartam s/vagy kis szletsi sly), b) n e m n o r m l lefolys szls, c) szlsi srls (fggetlenl a n n a k r e n d e z d s t l ) , d) szletsi r e n d e l l e n e s s g .

A BESZDFELDOLGOZSI ZAVAR MEGJELENSI FORMI

A z a v a r o k a felsznen igen vltozatos formban ltenek testet, s k n n y e n sszetveszthe tk e g y b p r o b l m k k a l . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k c i b a n a l e g g y a k o r i b b a k a kvetke zk: esetleges reakcihiny, tves reakci, gyakori visszakrdezs; e z e k m i n d e g y i k e utal hat a feldolgozs hibjra vagy lasssgra. A figyelmetlen, tlzottan j t k o s n a k t n vagy viselkedsi (magatartsi) zavart m u t a t g y e r m e k e k j e l e n t s rsznl ezek a felszni jelen sgek m i n d - m i n d a b e s z d m e g r t s i n e h z s g b l fakadnak. H a l l s p a n a s z esetn a z o n n a li klinikai ellenrzs javasolt. Az anyanyelv-elsajtts b e s z d p r o d u k c i s m e c h a n i z m u s nak zavarai rinthetik a beszdfeldolgozst is. A m e g k s e t t beszdfejlds (diszfzis), a feltnen lass (akadlyozott) beszdfejlds g y e r m e k e k kivtel nlkl e l m a r a d s t m u tatnak b e s z d m e g r t s i folyamataikban is. A beszdhibs g y e r m e k e k kisebb rsznl a be s z d h i b a c s u p n m o t o r o s g y e t l e n s g , ilyenkor a feldolgozsi f o l y a m a t o k jl m k d n e k . N a g y o b b i k rszknl a z o n b a n a b e s z d h i b a egytt j r a beszdszlels vagy m i n d a be szdszlels, m i n d a b e s z d m e g r t s zavarval. Az iskols g y e r m e k e k letben m e g j e l e n p r o b l m k egy rsze p p e n a beszdfeldol g o z r e n d s z e r nem tkletes m k d s n e k a k v e t k e z m n y e . Ha a hallott kzlsek feldol g o z s a bizonytalan, az kihat az rottak feldolgozsra is. A b e s z d m e g r t s i f o l y a m a t o k felelsek u g y a n i s az rott a n y a n y e l v elsajttsrt; az elbbiek zavara teht k v e t k e z m nyesen m a g a utn vonja az utbbiakt is. Az olvasstanuls, rstanuls, helyesrs zava ra, a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l s n a k n e h z s g e , az idegen nyelv elsajttsnak p r o b l m ja, az olvasottak bizonytalan rtse, a l n y e g k i e m e l s k p t e l e n s g e , a ltszlagos m e m -

122

123

e) g g i c s l s h i n y a vagy ksei indulsa, f) 2 ves k o r utn i n d u l b e s z d . g) feltnen lass beszdfejlds, h) a b e s z d p r o d u k c i hibja, i) hallssrls, j) h o s s z a n tart hurutos llapot, k) csaldi rintettsg a beszd s nyelv terletn, 1) llami g o n d o z o t t s g , illetleg tarts elszakads a csaldi k r n y e z e t t l . N a g y o n sokszor, k l n s e n n a g y o b b - h a t v e s vagy annl i d s e b b g y e r m e k e k e s e t b e n n e h z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsggal megllaptani a dekdolsi zavar okt. H e l y e sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatrolsa, azaz a helyes diagnzis, az eltrs/el m a r a d s m r t k n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t r o z s a , s a terpia m i e l b b i m e g k e z d s e . 1989 ta r e n d e l k e z s r e ll a G M P - t e s z t c s o m a g (v. G s y , 1995), a m e l y n e k segtsgvel a 3 - 1 2 ves kor g y e r m e k e k beszdfeldolgozsi teljestmnye tesztelhet, a k a p o t t a d a t o k s s z e v e t h e t k az adott letkorban elvrt rtkekkel. Ez tette egyttal lehetv a klnfle beszdszlelsi s b e s z d m e g r t s i zavarok azonostst s j e l l e m z s t .

/. A z a v a r helye szerint: 1. b e s z d s z l e l s i zavarok, 2. b e s z d m e g r t s i zavarok, 3. e m l k e z e t i zavarok, 4. a vezrls zavara. //. A zavar tpusa szerint: 1. az akusztikai szint m k d s i zavara, 2. a fonetikai szint m k d s i zavara, 3. a fonolgiai szint m k d s i zavara, 4. a szerilis szlels zavara, 5. a beszdhang-differencils zavara, 6. a vizulis szlels zavara, 7. a b e s z d r i t m u s s z l e l s n e k zavara, 8. a t r a n s z f o r m c i s szlels zavara, 9. a rvid idej verblis m e m r i a zavara, 10. a rvid idej vizulis m e m r i a zavara, 11. a m e n t l i s lexikon aktivizlsi zavara, 12. a m o n d a t r t s zavara, 13. a s z v e g r t s zavara. 14. a szintzis s/vagy a iateralizci zavara. ///. A zavar mrtke szerint: 1. enyhe fok a zavar, ha az e l m a r a d s a g y e r m e k biolgiai l e t k o r h o z kpest legfel j e b b 1 v; 2. kzpslyos a zavar, ha az e l m a r a d s a g y e r m e k biolgiai l e t k o r h o z kpest 1 v nl t b b , de 2 vnl k e v e s e b b ; 3. slyos a zavar, ha az e l m a r a d s a g y e r m e k biolgiai l e t k o r h o z kpest 2 vnl tbb, de 3 vnl k e v e s e b b : 4. nagyon slyos a zavar, ha az e l m a r a d s a g y e r m e k biolgiai letkornl t b b m i n t 3 v. IV. A zavar kiterjedtsge szerint: 1. a teljes folyamatra kiterjed zavar, 2. a r s z f o l y a m a t o k klnfle kapcsolataiban megjelen zavarok. Az emberi b e s z d t e v k e n y s g a legklnflbb zavarokat mutathatja. Ezek l e h e t n e k t menetiek, ilyenek pldul a b e s z d p r o d u k c i b a n a nyelvbotlsok vagy a beszdfeldolgo zsban a flrehallsok, de lehetnek h o s s z a b b ideig tartk, s l l a n d s u l o k is. G y e r m e k k o r ban l e g g y a k o r i b b a k az tmeneti b e s z d p r o b l m k , hiszen az idben m e g k e z d e t t korrek ci rendszerint tkletes j a v u l s t e r e d m n y e z . (A n e m idben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okbl n e m sikeres b e s z d k o r r e k c i e r e d m n y e z i a felnttkori b e s z d p r o b l m k j e l e n t s rszt, e h h e z kpest ritkbbak a felnttek szerzett p r o d u k c i s s megrtsi zavarai.) 125

A BESZDFELDOLGOZS ZAVARAINAK OSZTLYOZSA

A z a v a r o k definilsa, valamint a rszfolyamat-zavarok egyttjrsnak s s z e g z s e a tel j e s b e s z d m e g r t s i folyamat figyelembevtelvel trtnik. A beszdszlels s a beszd m e g r t s folyamatainak vizsglatt az emlkezeti m k d s e k , v a l a m i n t a vezrls m e c h a n i z m u s n a k e l e m z s e egszti ki. A zavarok osztlyozsi szempontjai a k v e t k e z k : a) a zavar helye (Az a terlet, ill. m e c h a n i z m u s , ahol a hibs m k d s d e t e k t l h a t , pl. a b e s z d s z l e l s zavara.), b) a z a v a r tpusa (Azt m o n d j a m e g , h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n bell m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar, pldul a b e s z d s z l e l s e n bell a t r a n s z f o r m c i s szle ls zavara.), c) a zavar m r t k e (Azt mutatja m e g , hogy a g y e r m e k biolgiai l e t k o r h o z kpest az el m a r a d s m e k k o r a , milyen m r t k ; tbb vagy csak egyetlen rszfolyamatot rint-e. Pld ul a b e s z d s z l e l s e n bell a fonolgiai szint m k d s b e n 2 ves e l m a r a d s t tapaszta lunk, de az akusztikai s a fonetikai szintek pek.), d) a zavar kiterjedtsge (Arra utal, hogy h n y r s z f o l y a m a t rintett. E n n e k a felmrse a g y e r m e k d i a g n o s z t i z l s a s a terpia m e g t e r v e z s e szempontjbl n a g y o n fontos. Arra keresnk vlaszt, hogy a megllaptott zavar milyen m s zavarokkal trsul, pldul a be szdszlels v a l a m e n n y i folyamata srlt-e vagy n e m ; csak a beszdszlelsi folyamatok ban van z a v a r vagy a m e g r t s b e n is; a megrtsi folyamat zavara egyttjr-e a vezrls zavarval, esetleg az e m l k e z e t m k d s i problmjval, vagy n e m . ) . M i n d e n n e k alapjn a beszdszlelsi s b e s z d m e g r t s i folyamat lehetsges zavarai a k vetkezk:

124

A b e s z d p r o d u k c i s a b e s z d f e l d o l g o z s relatve n l l a k , gy elfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s p, a m s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i c i a z o n b a n k l n f l e k p p e n r v n y e s l h e t . A b e s z d p r o d u k c i s a m e g r t s lehet p, az szlels a z o n b a n n e m : az e k a t e g r i b a tartoz g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k j szavakat, s z k i n c s k ltalban gyr, az iskolban p r o b l m s az olvasstanulsuk, a m e m o r i t e r e k elsajttsa s m e g t a r t s a . p p r o d u k c i s szlels, de zavart beszdrts esetn a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel m e t l e n n e k tnik, esetleg m a g a t a r t s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z v e g m e g r t s e g o n d o t o k o z , k s b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulsi p r o b l m k , hiszen m i n d a h a n g z be szd, m i n d az olvassrts rintett. Ha a p r o d u k c i p u g y a n , de a teljes beszdfeldolgo zs zavart, ez e g y r t e l m e n eljelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; br az e k a t e g r i b a t a r t o z g y e r m e k e k m r az v o d b a n is feltnnek, a z o n b a n a vals p r o b l m a a felsznen a legk l n b z b b formkat ltheti (figyelmetlensg, viselkedsi zavar, kicsi szkincs, visszah z d m a g a t a r t s , tlzott j t k o s s g , kivonuls a szablyjtkokbl stb.). A b e s z d p r o d u k ci zavara egytt j r h a t p beszdrtssel s zavart szlelssel. Jellegzetesen a b e s z d h i b s g y e r m e k e k r e j e l l e m z kplet. A b e s z d h i b a j a v t s a s/vagy a u t o m a t i z l s a n e h z , a fbb k v e t k e z m n y e s p r o b l m k a g y e r m e k e k olvasstechnikjban, az rstanulsukban s a helyesrsi teljestmnykben j e l e n t k e z n e k . L n y e g e s e n ritkbban fordul el, hogy a b e s z d h i b s g y e r m e k szlelse jl mkdik, csak az rtsi folyamatok rintettek. G y a k o ribb, hogy a beszdhiba mellett m i n d k t feldolgozsi m e c h a n i z m u s zavartan m k d i k : az iskolai kudarcok, a tanulsi n e h z s g e k e g y r t e l m e n eljelezhetk. Az anyanyelv-elsaj tts legslyosabb zavara a k k o r ll el, ha mind a b e s z d p r o d u k c i , m i n d a beszdfeldolgo zs zavart. Ez valamennyi diszfzis s akadlyozott beszdfejlds g y e r m e k r e j e l l e m z . A beszdfeldolgozsi folyamat n e m p m k d s e sszefgghet m s zavarokkal, de mint funkcionlis zavar vezethet n m a g b a n is k v e t k e z m n y e s p r o b l m k h o z . A tovbbiak ban e n n e k megfelelen tekintjk t a zavarok sajtossgait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z beszdet, s jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek v e n c i s sszetevk. K r o s o d h a t a hallideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velbe jutta tsa k r o s o d i k , illetleg elfordul az agyi plyk s k z p o n t o k k r o s o d s a is. A kevert t pus h a l l s c s k k e n s esetn az e l z e k b e n ismertetettek egyttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszletett h a l l s k r o s o d s n e m teszi l e h e t v a beszdszlelsi s a be s z d m e g r t s i szintek m e g f e l e l m k d s t . A m e g f e l e l akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatols hinya eleve korltozott beszdfeldolgozst tesz lehetv (hallkszlk vi selse e s e t n is). A n a g y o t h a l l g y e r m e k e k b e s z d s z l e l s i folyamatai r e n d s z e r i n t na g y o b b m r t k zavart, illetleg e l m a r a d s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z d m e g r t s i e k . M i n d e z hatssal van a g y e r m e k e k b e s z d p r o d u k c i j r a is. A b e s z d h a n g o k kiejtse torzz vlik, egy rszk h i n y o z h a t ; a jellegzetes s i k e t e s " beszd nlklzi a m a g a s frekvencis ssze tevket. A b e s z d p r o z o d i a rendkvl bizonytalan. A jellegzetes kiejtszavarokhoz nemrit kn a g r a m m a t i z m u s , s z e g n y e s szkincs, m o n d a t - s szvegrtsi n e h z s g e k trsulnak. Ksrletekkel igazoltk, hogy a n a g y o t h a l l g y e r m e k e k a g y f l t e k e - d o m i n a n c i j n a k ki a l a k u l s a ksik a n a g y o t h a l l s fennllstl, illetleg korrekcijtl fggen. A h r o m ves k o r u k utn n a g y o t h a l l v vlt g y e r m e k e k esetben kialakult a d o m i n a n c i a , m g a fi atalabb k o r b a n hallssrltt vlt vagy gy szletett g y e r m e k e k n l csak kis s z z a l k b a n ( M a r c o t t s M o r e r e , 1990). A korai hallkszlk-ellts szoros sszefggst m u t a t a fl t e k e - d o m i n a n c i a kialakulsval. A b e s z d f e l d o l g o z s fejldst g y e r m e k k o r b a n negatvan befolysolja az n. t m e n e t i hallszavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e tci k v e t k e z t b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tnetek nl kl is o k o z h a t egyoldali vagy ktoldali hallscskkenst.) Ez a k l n b z m r t k (veze tses tpus) n a g y o t h a l l s o s llapot b i z o n y o s id elteltvel m e g s z n i k , a halls r e n d e z dik. Ezrt n e v e z z k t m e n e t i h a l l s z a v a r n a k , de a httrben, rejtve l l a n d s u l h a t n a k az e n n e k k v e t k e z t b e n ltrejtt beszdszlelssel s/vagy b e s z d m e g r t s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l m k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulj g y e r m e k e k

A HALLS ZAVARNAK HATSA A BESZDFELDOLGOZSRA

b e s z d p e r c e p c i s m e c h a n i z m u s a srl, mivel a folyamat legals szintje, a halls h o s s z a b b idtvon n e m t k l e t e s e n m k d i k . A hallsi szint i d s z a k o s k r o s o d s a azonostsi s feldolgozsi p r o b l m k a t idz el. N a g y o n gyakori az els 5-6 vben tapasztalhat t m e neti hallszavar. Attl fggen, hogy m e n n y i ideig ll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t l t e n g s , vagy milyen mret a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lg-csont kz ala kul ki. A m e n n y i b e n kisfok a h a l l s c s k k e n s (i j - 2 0 d B ) , a szlknek s a p e d a g g u s o k nak n e m tnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nl m r szreveszik, hogy a g y e r m e k figyelmetlen", esetleg flrert d o l g o k a t " . T b b szz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l j , 5 - 6 ves v o d s he lyes globlis b e s z d s z l e l s n e k tlagai a k v e t k e z k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali s 3 7 , 2 % a bal oldali flbe kzvettett h a n g s o r o k tekintetben. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a m tten estek t. a m e l y e t k v e t e n a helyes a z o n o s t s u k tlagrtke: 8 5 % s 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint tves korban elssorban a fonetikai s fonolgiai szintek k r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s trolsi rendszere. H a t v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonolgiai szintek k r o s o d s a ltszik (teht nincs fejlds), st a fonolgiai szlels szignifiknsan g y e n g b b , mint az e l z letkorban. A htveseknl erteljes vl tozst t a p a s z t a l u n k : r z k e l h e t v vlik az akusztikai feldolgozsi szint zavart m k d s e .

A halls zavara lehet veleszletett p r o b l m a , de kialakulhat b r m e l y letkorban, illetleg az p halls bizonyos fok cskkense gyakorlatilag mindenkinl bekvetkezik idskorban. A n a g y o t h a l l s siket c s e c s e m is elkezd ggicslni, n h n y h n a p elteltvel a z o n b a n a ggicsls szegnyesedik, majd abbamarad. A nem p halls kihat mind a b e s z d p r o d u k c i , m i n d a beszdfeldolgozs m k d s i folyamataira. Ksrletek altmasztottk pldul, hogy az p hall s a siket szlk a z o n o s fokban hallssrlt g y e r m e k e i n e k b e s z d m e g r t s e kztt nincs l n y e g e s k l n b s g . A n a g y o t h a l l s lehet vezetses tpus - ha a halljratban, a d o b h r t y n vagy a hall c s o n t o k o n , illetve a d o b r e g b e n van kros elvltozs. E k k o r a vezetses zavar k v e t k e z tben a h a n g r e z g s e k csak kisebb mrtkben j u t n a k a bels flbe. Ezek a betegek kiss tor ztva s h a l k a b b a n halljk a beszdet (a h a l l s k s z b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis g y e r m e k - s i s k o l s k o r b a n fellp h a l l s k r o s o d s o k t l n y o m tbbsge vezetses zavar. F e l n t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredet vagy p e r c e p c i s tpus h a l l s c s k k e n s . A b e l s f l - e l v l t o z s o k ( a m e l y e k e t klnfle o k o k i d z h e t n e k el) e s e t b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai s a fonolgiai szintek vltozatlanul n e m p folyamatai mellett. A felsbb per cepcis szintek k v e t k e z m n y e s e n kros m k d s e az elmaradott szvegrts. A nyolcve sek e r e d m n y e i n e k rtkelsekor m r felttlenl tekintetbe v e e n d az iskolai (kzvetlen s kzvetett) fejleszts tnye. E n n e k ellenre gyakorlatilag n e m tapasztalhat m i n s g i javu ls. A 9 s 10 vesek mutatjk a legnagyobb elmaradst a beszdpercepcis folyamataikban. Egyetlen rszfolyamatban sem ri el a teljestmnyk a htvesekt, ami azt jelenti, hogy 6 v krli f o l y a m a t m k d s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztlyt vgeznik.

n y o s fejldsrl t a n s k o d i k v a l a m e n n y i rszfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z k azt, hogy a p e r c e p c i s r s z f o l y a m a t o k felelsek az rott a n y a n y e l v elsajttsrt, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az els osztlyosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l m a m e n tesen tanuljanak m e g olvasni s rni. M i n t h o g y a 9 s a 10 vesek s e m rik el a h t v e s kor ban (!) elvrt szinteket, n e m vletlen, hogy nluk kivtel nlkl tallunk az rott a n y a n y e l v tanulsval kapcsolatos klnfle nehzsgeket, illetleg zavarokat. A n e h z s g e k e t a sz kincs a k t i v l s n a k p r o b l m j a is nveli. A 2. bra az akusztikai, fonetikai, fonolgiai s a szerilis szlels teljestmnyt brzolja az elvrt teljestmnyhez kpest els, m s o d i k s n e g y e d i k o s z t l y o s o k n l . A diszfzis g y e r m e k e k m o n d a t - s szvegrtsi f o l y a m a t o k b a n nyjtott teljestmnye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t r t s szintje j o b b , k z e l e b b van az letkori teljest-

A MEGKSETT BESZDFEJLDS (DISZFZ1A) S A BESZDFELDOLGOZSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajtts m e g i n d u l s a kshet, s e n n e k s z m o s o k a lehet: rkletes sajtos sg, n e u r o l g i a i zavar, m e n t l i s retardci, agyi k r o s o d s , i n g e r s z e g n y k r n y e z e t stb. A diszfzihoz v e z e t o k o k sokflesge e r e d m n y e z i m a g n a k a b e s z d z a v a r n a k a sokf lesgt is; s m e g h a t r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajttsnak tovbbi tjt. A m e g k sett b e s z d f e j l d s g y e r m e k n e k egy v a g y n h n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t hasznl k o m m u n i k c i s clokra, b e s z d m e g r t s e , illetleg a teljes nyelvi jelleg g o n d o l k o d s a korltozott (v. G e r e b e n n Vrbr, 1995). H r o m - s h a t v e s k o r kztt a beszd p r o d u k c i j a ltalban ugrsszer fejldsnek indul, a b e s z d f e l d o l g o z s a z o n b a n lnye gesen lassbb t e m b e n fejldik. M i l y e n a l n y e g b e n n e m vagy alig b e s z l 3-4 vesek anyanyelvi szintje? Artikulci s teljestmnyk alig 5%-uknl felel m e g az letkorban elvrt teljestmnynek; a tbbiek j e l e n t s e l m a r a d s t m u t a t n a k . Beszdszlelsi szintjk a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g t l h e t. K t h a r m a d u k n a k a s z v e g r t s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n l a z o n b a n nincs eltrs. A m o n d a t r t s kzel 25%-uknl letkori szinten van, m g tbb mint 75%-uknl e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k kztti i n d i v i d u l i s k l n b s g e k . A diszfzisok b e s z d p r o d u k c i j a 5-6 ves korukra s z e m b e t n e n javul ( n m e l y e k n l tel j e s e n r e n d e z d i k ) . A p e r c e p c i s rszfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsglt kor c s o p o r t b a n , ttl tzves korig j e l e n t s e l m a r a d s t talltunk az adott letkorban elvrt tel j e s t m n y h e z kpest. Ha c s u p n az tlagrtkeket vesszk figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t juk, hogy az t v e s e k csak e l m a r a d s t m u t a t n a k , de a teljestmnygrbjk kveti az p teljestmny vonalt. H a t v e s kortl m r n e m e g y s z e r e n e l m a r a d s r l , h a n e m zavarrl is sz van, mivel a g y e r e k e k teljestmnygrbje az egyes rszfolyamatok tekintetben jel legzetes k l n b s g e k e t m u t a t az p v o n u l a t h o z kpest. Az akusztikai s a fonetikai szle ls k i s e b b m r t k e l m a r a d s t mutat, a szerilis s a fonolgiai r s z f o l y a m a t o k m k d s i szintje a z o n b a n feltnen g y e n g e . Az t v e s e k h e z viszonytva m i n t e g y r o m l o t t " a gyer m e k e k teljestmnye. Valjban van fejlds a kt korcsoport kztt, a z o n b a n az letkor ban elvrt szinthez kpest a hatvesek e r e d m n y e g y e n g b b , gy n v e k e d e t t a k l n b s g az p s a diszfzis g y e r m e k e k kztt. C s a k n e m kivtel nlkl ksik az agyflteke-domi n a n c i a k i a l a k u l s a a m e g k s e t t beszdfejlds v o d s o k esetben, t o v b b k o m o l y el m a r a d s t m u t a t a b e s z d h a n g - m e g k l n b z t e t s i kszsg is. Az i s k o l s o k teljestmnye u g y a n c s a k j e l e n t s e l m a r a d s t m u t a t az p fejlds gyere k e k h e z kpest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljestmnye e g y m s h o z kpest bizom e n y h e z , m i n t a s z v e g r t s . Az p fejlds g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y t v a , a diszfzis v o d s o k szvegrtsben megkzeltleg a h r o m v e s e k szintjn llnak. U g y a n abban az letkori csoportban a beszdmegrtsi klnbsgek nagyok. A vizsglt g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - n l volt e terleten k i m u t a t h a t e l m a r a d s (Gsy, 2 0 0 0 ) . A szvegrtsi ne h z s g e k tbbfle okra vezethetk vissza. P r o b l m k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egysgek, a bizonytalanul vagy tvesen azonostott morfolgiai s szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert sszefggsek, s az emlkezeti m k d s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d s t a p a s z t a l h a t a rvid idej verblis, de a vizulis m e m r i a teljestmnyben is. N e m egy g y e r m e k n l a rvid idej verblis m e m r i a m k d s e n e m is tesztelhet. 129
Diszfzis iskolsok

20 -i

<

akusztikai szlels

fonetikai szlels
2. bra

szerilis szlels

fonolgiai szlels

teljestmnye

ngy

beszdszlelsi

rszfolyamatban

128

A B E S Z D P R O D U K C I HIBJA S A B E S Z D F E L D O L G O Z S I M K D S E K

A BESZDFELDOLGOZS ZAVARNAK KVETKEZMNYE: OLVASSI NEHZSG

R e n d s z e r e s e n felmerl krds, hogy vajon az artikulcis b e s z d h i b a felttlenl e g y t t jr-e a b e s z d s z l e l s s/vagy a b e s z d m e g r t s zavarval. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatjk, h o g y n e m ; a vizsglt sok szz b e s z d h i b s g y e r m e k e g y h a r m a d n l a beszdfeldolgozs ban s e m m i f l e eltrst n e m lttunk. K t h a r m a d u k n l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m r t k b e n rintett a b e s z d s z l e l s , s e z e n bell egy rszknl a b e s z d m e g r t s is. E n n l f o g v a a b e s z d h i b s g y e r m e k e k b e s z d f e l d o l g o z s i f o l y a m a t a i felttlenl t e s z t e l e n d k , s h a szksges, a clzott fejleszts p r h u z a m o s a n kell, hogy trtnjen a b e s z d h i b a j a v t s v a l . M i n l s l y o s a b b a g y e r m e k artikulcis hibja, azaz m i n l t b b b e s z d h a n g r a terjed ki, annl t b b b e s z d s z l e l s i folyamat m k d s b e n tallunk eltrst. E n y h b b e s e t e k b e n pldul a sziszegk hibja vagy r o t a c i z m u s fennllsa - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti kai s a szerilis s z l e l s srlt. T o v b b i m s s a l h a n g z k h e l y t e l e n k p z s e e g y t t j r a d i s z k r i m i n c i zavarval, a vizulis s a ritmusszlels, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m c i s szle ls e l m a r a d s v a l . Ha egy vagy tbb m a g n h a n g z ejtse is hibs, a k k o r biztosra v e h e t , h o g y a teljes beszdszlelsi m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z d m e g r t s i f o l y a m a t o k p vagy n e m p m k d s e j r u l k o s a n k a p c s o l d h a t a z artikulcis h i b h o z . Ha az artikulcis m o z g s o k hibjhoz tovbbi b e s z d p r o d u k c i s zavarok is trsulnak (pldul szk szkincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m r felttelezik m i n d a beszdszlel si, m i n d a b e s z d m e g r t s i folyamatok mkdsi zavart. 6 0 0 b e s z d h i b s g y e r m e k vizs glatnak t l a g e r e d m n y e i lthatk a 3. brn (az akusztikai, a fonetikai s a fonolgiai sz lels adatai). A g y e r m e k e k kzl 4 5 0 fi s 150 leny. Az els vizsglat 5 ves, a kvetke z h r o m vvel ksbb, 8 ves korukban trtnt. A gyerekek a kt vizsglat kztt intenzv fejlesztsben, p r o d u k c i s s rszlegesen percepcis terpiban rszesltek. B r a g y e r m e keknek 8 ves korukban mr semmifle beszdhibjuk n e m volt, a beszdszlelsi folyama taik m g e k k o r is j e l e n t s e l m a r a d s t mutattak az letkorukban elvrt teljestmnytl.

A nyelvi k p e s s g b r m e l y sszetevje o k a lehet az olvassi n e h z s g n e k ; d n t a z o n b a n a beszdfeldolgozsi teljestmny szintje. A ksrletek s tapasztalatok alapjn a kvetke z a l a p s s z e f g g s e k llapthatk m e g . Beszdszlelsi zavar, illetleg e l m a r a d s s p rts esetn az olvass s rs technikjnak k i s e b b - n a g y o b b m r t k zavart tapasztaljuk. A b e s z d p e r c e p c i s z a v a r r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m k d s t , de k o r l t o z d h a t e g y vagy n h n y r s z f o l y a m a t r a . Az i d v i s z o n y o k zavart szlelse pldul j e l e n t k e z h e t a be s z d h a n g o k m e g k l n b z t e t s b e n (a rvid, ill. hossz fonolgiai j e g y r e a l i z l d s n a k hibs a z o n o s t s a ) , a szavak m o n d a t o n belli elhangzsi sorrendjnek tves felismers ben, valamint az idztsre v o n a t k o z s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k d o l s b a n (v. H e r z o g n Frst, 1996). B e s z d m e g r t s i zavar/elmarads s p szlels esetn olvassrtsi s rtel mezsi n e h z s g e k e t tapasztalunk, t o v b b j r u l k o s a n mr j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d s i korltok, st b i z o n y o s viselkedsi p r o b l m k is. A b e s z d p e r c e p c i s f o l y a m a t zavart m k d s t a c s a t l a k o z k s z s g e k e l m a r a d o t t szintje is slyosbthatja. Ilyen lehet a mentlis lexikon szervezsi n e h z s g e , a rvid idej m e m r i a problmja, az olvasstanuls kezdetn a k z d o m i n a n c i a (illetleg az agyflteke d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s g a , s az e z e k k e l g y a k r a n egytt j r irnyfelismersi zavar. Szignifikns sszefggs van a transzformcis szlels s az o l v a s s t e c h n i k a kztt. Az igen lassan, bettvesztssel, ers tagolssal olvas g y e r m e k e k t r a n s z f o r m c i s szlelse n e m r i t k n az tvesek teljestmnyt s e m ri el.

msodikosok

harmadikosok

negyedikesek

akusztikai szlels

fonetikai szlels
3. bra

fonolgiai szlels akusztikai szlels


8 ves korukban (szrke oszlopok). Technikai olvassi

fonolgiai szlels
4. bra

szerilis szlels

Beszdhibs gyermekek szlelse 5 ves korukban (fekete oszlopok),

p fejldsit 5 vesek llagai (fehr oszlopok).

nehzsggel

kzd

tanulk

beszdszielse

130

131

A 4. bra m s o d i k , h a r m a d i k s n e g y e d i k osztlyos, az o l v a s s technikjnak n e h z s gvel k z d g y e r m e k e k n h n y beszdszlelsi f o l y a m a t n a k adatait mutatja (az elvrt r tk v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t k b e n olvassrtsi n e h z s g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b l i s b e s z d m e g r t s b e n r o s s z u l teljestk o l v a s s r t s e g y e n g e ; a z o k n l p e d i g , akiknl a teljes folyamat korltozottan m k d i k , ott m i n d az olvass technikja, m i n d az o l v a s o t t a k r t s e rintett. S o k s z o r elfordul, h o g y a g y e r m e k rsbelisggel k a p c s o l a t o s n e h z s g e i d o m i n l n a k az iskolban, s emellett szinte fel s e m tnik az olvass e l m a r a dottsga, illetleg a beszdfeldolgozsi f o l y a m a t o k tkletlen m k d s e . Az rs s a h e lyesrs p r o b l m j a sszefgg a b e s z d h a n g - m e g k l n b z t e t s n e h z s g v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t g y e r m e k e k n l , mint a m o n d a t r t s i p r o b l m a . Az 1. tblzat azt mutatja, h o g y beszdszlelsi zavarban is s z e n v e d g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - s s z v e g r t s e . A 6 v e s e k adatait e l e m e z v e tallunk g y e n g n teljestket; a g y e r m e k e k d n t tbbs g e a z o n b a n 7 0 % s 1 0 0 % kztti e r e d m n y t r el, vagyis a z egyni k l n b s g e k c s k k e n n e k a z l e t k o r e l r e h a l a d t v a l . A z i d s e b b g y e r m e k e k m o n d a t r t s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r l n e k a n o r m l vezetbe, m g 10 ves k o r b a n is. T e r m s z e t e s e n a sz r s r t k e k e g y r e s z k e b b e k , de az t l a g o k stabil e l m a r a d s t m u t a t n a k az elvrt teljest m n y h e z kpest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosts m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsglt nyelvi k a t e g r i k m e g r t s e a k l n b z l e t k o r o k b a n . A 6 v e s e k ese tben az el-, 11. utidejsg o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h z s g e t . P r o b l m t j e l e n t a h o m o n i m toldalk a b i r t o k o s s rszeshatrozi szerkezet e l k l n t s b e n . Az e l v r s n a k m e g felelen j a m o n d a t r t s a m e l l k n v i igenevet t a r t a l m a z m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko zati sszefggst t a r t a l m a z m o n d a t esetben. A 7 - 1 1 vesek m o n d a t r t s b e n tapasztalt hibk h a s o n l a k a h a t v e s e k e s e t b e n lertakkal; n l u k ltalban 1-2 m o n d a t m e g r t s e tves. A m o n d a t r t s i n e h z s g , illetleg b i z o n y t a l a n s g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i s szin taktikai struktrinak, illetleg szemantikai egysgeinek nem megfelel elsajttsra utal. E n n e k m e g f e l e l e n n e h z s g e i k v a n n a k a t m r e n fogalmazott, rvid nyelvi i n f o r m c i k m e g r t s v e l ( p l d u l utastsok, feladatmegjellsek, s z a b l y o k , defincik, s z v e g e s m a t e m a t i k a p l d k ) . S z v e g r t s k t l fggen e h h e z t o v b b i n e h z s g e k t r s u l h a t n a k , a m e l y e k s s z e g z d n e k a tanulsi z a v a r " s z i n d r m b a n . N o h a a b e s z d r t s s ezen bell is a szvegrts elmletileg fejldik a tanuls, az olva ss, a f o g a l m a z s i feladatok hatsra, az adatok mgis azt erstik m e g , h o g y ez a fejl d s " m i n i m l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szvegrtse zavart mutat, m g vek eltel tvel s e m k p e s e k a zavarbl a d d h t r n y u k a t lekzdeni, illetleg n e r b l a zavart j e lentsen m r s k e l n i , esetleg m e g s z n t e t n i . N y o l c v e s kortl n a g y m r t k b e n e m e l k e d i k " a szvegrtsi zavart m u t a t g y e r m e k e k arnya. Valjban arrl van sz, hogy ezek a gyer m e k e k olvass(rts)i n e h z s g , illetleg tanulsi zavar miatt kerlnek vizsglatra. g y de rl ki, h o g y a felsznen j e l e n t k e z p r o b l m i k h t t e r b e n az e l h a n g z b e s z d d e k d o l s nak zavara ll. A 1 2 - 1 3 v e s e k esetben d b b e n e t e s volt az az e r e d m n y , h o g y kzel 7 0 % uk ppen az sszefggsek felismersre volt kptelen. Ez pedig egyrtelmen m e g a k a d l y o z z a k e t a sikeres tanulsban. S l y o s a b b ugyanis a szvegrtsi zavar, ha a g y e r m e k az sszefggsek felismersben tved. 12 ves k o r fltt a tanulsi zavarral kz d g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszdszlelsi e l m a r a d s t . R e n d s z e r i n t a m o n datrtsk is j ; a s z v e g r t s k a z o n b a n vekkel m a r a d el a biolgiai letkoruk szerinti teljestmnytl. A tapasztalati adatok alapjn tfle okot lehet m e g k l n b z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szvegrtsi n e h z s g t o k o z z k , letkoruktl fggetlenl. E z e k : szlelsi zavar, a m e n t l i s l e x i k o n m k d s i p r o b l m j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonostsa, a m u n k a m e m r i a korltozott m k d s e , az asszocicis m k d s e k bizony talansga s a lass feldolgozsi folyamatok. A tanulsi n e h z s g e t m u t a t g y e r m e k e k n l m e g t a l l h a t a szaktivls jellegzetes e l m a r a d o t t s g a .

A BESZDFELDOLGOZS ZAVARNAK KVETKEZMNYE: TANULSI NEHZSG

A tanulsi n e h z s g defincija sokfle lehet; a k l n b z n z e t e k e t taln gy lehet egyez tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulsi n e h z s g e , ha ez iskolai k u d a r c h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az els osztlyban tanul g y e r m e k n l a p r o b l m t retl e n s g n e k s/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M s o d i k osztlytl olvassi n e h z s g r l , k s b b diszlexirl (!) b e s z l n e k . t d i k osztlytl pedig tanulsi zavart e m l e g e t n e k , p e d a g g u s o k s szlk egyarnt. Holott a httrben m r a k e z d e t e k t l a beszdszlels s a b e s z d m e g r t s a k a d l y o z o t t m k d s e ll, a m e l y n e k a k v e t k e z m n y e a klnfle for m k b a n j e l e n t k e z p r o b l m a . A l e g g y a k o r i b b , k l n s e n k i s k a m a s z kortl, a b e s z d m e g rts s/vagy r t e l m e z s k o r l t o z o t t s g a , a m e l y a f e l a d a t m e g r t s t l a n n a k teljestsig klnfle f o r m k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r s S i m o n , 1996). A b e s z d m e g r t s i n e h z sggel k z d t a n u l k n e m r i t k n sajtos k o m p e n z l s i stratgikat ptettek ki. A t a n u l k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanstott reakcii sok esetben m r eljeleztk az rtsi n e h z s g e t . A k i s e b b e k pldul m i n d e n k r d s r e igennel vlaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z , h o g y a feladatot visszakrdezik vagy megismtlik, teht v a l a m i k p p e n ellenrzik, h o g y jl rtet tk-e. A s z v e g r t s i tesztek v l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n vlaszt varil, ha a k r d s kicsit is e m l k e z t e t egy korbbira. A tanulsi zavart m u t a t g y e r m e k e k n l m i n d i g k i m u t a t h a t a b e s z d m e g r t s n e m let k o r n a k megfelel szintje. A b e s z d r t s neheztettsge i s m t e l t e n egytt j r h a t az szlel si z a v a r o k k a l , de azoktl fggetlenl is j e l e n t k e z h e t . A szvegrts zavara szignifiknsan
/. tblzat szlelsi zavart is mulat gyermekek beszdrtst eredmnyei (az elvrt rtk mindentt 100%) letkor Helyes mondatrts tlaga (%) Helyes szvegrts tlaga (%) Ep teljestmnyt

nyjtk tlaga (%)

6 vesek 7 vesek 8 vesek 9 vesek 10 vesek 11 vesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

KITEKINTS

a 6 vesek A 5 vesek 4 vesek a 3 vesek - a j - T. L.

A g y e r m e k e k b e s z d f e l d o l g o z s i m k d s n e k szrse, illetleg tesztelse felttlenl in dokolt. K l n s e n fontos a b e s z d p r o d u k c i j u k b a n is e l m a r a d s t vagy zavart m u t a t gyer m e k e k vizsglata. A rejtett m k d s e k esetleges hibja miatt az p b e s z d v o d s o k tesz t e l s e is j a v a s o l t . I s k o l s k o r b a n m i n d e n k p p e n e l l e n r z e n d a z o k n a k a t a n u l k n a k a b e s z d f e l d o l g o z s i teljestmnye, akik s z e m m e l lthatan k u d a r c o k a t l n e k t, g y e n g b b e n teljestenek a k p e s s g e i k n l , v a g y l n y e g e s e n t b b idt kell a t a n u l s r a s z n n i u k , m i n t az o s z t l y t r s a i k tlagos tanulsi ideje. Fel kell figyelni az n l l a n tanulni n e m sze ret vagy n e m t u d g y e r m e k e k r e is, m s o d i k osztlyos kortl. E n n e k a h t t e r b e n is lehet a b e s z d s z l e l s vagy a b e s z d m e g r t s , esetleg a k a p c s o l d folyamatok v a l a m e l y i k n e k n e m k v n a t o s zavara.

ESETELEMZSEK

GMP2

GMP3

GMP4
.5. bra

GMP5

GMP10

/. T. L. 6 ves kisfi, nagycsoportos vods A n a m n z i s b e n s e m m i k l n l e g e s s g n e m tallhat. d e s a n y j a m s o d i k t e r h e s s g b l , idre, 3 2 0 0 g-mal, p r o b l m a m e n t e s e n szletett ( h r o m vvel i d s e b b testvre szintn fi). M o z g s f e j l d s e r e n d b e n zajlott, ggicslt, majd 15 h n a p o s k o r a krl k e z d e t t beszlni, b e s z d e f o l y a m a t o s a n fejldtt. A g y e r m e k hallsra p a n a s z n e m volt. M r a kezdeti m a n i p u l c i k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s g r e . ( A c s a l d b a n b a l k e z e s r l n e m tudnak.) Orrga r a t m a n d u l j t a gyakori felslgti h u r u t o s b e t e g s g e k m i a t t 4 ves k o r b a n kivettk. A g y e r m e k b e s z d p e r c e p c i s vizsglatt az v n k e z d e m n y e z t e . J e l l e m z s e szerint L. n e h e z e n fejezi ki m a g t , s p o n t n b e s z d e a trsaihoz kpest e l m a r a d o t t , e m i a t t az v o d b a n l o g o p d u s foglalkozik vele, br feltn artikulcis ejtshibja nincsen. Tekintettel arra, hogy j v v a u g u s z t u s b a n betlti a hetedik letvt, el kell k e z d e n i e az iskolai ta nulmnyait. A kisfi a vizsglat sorn jl kooperlt, a figyelme vgig k n n y e n l e k t h e t volt, a fel a d a t o k b a n r d e k l d s s e l vett rszt. A szintetizlt beszddel vgzett hallsvizsglat p hal lst m u t a t o t t m i n d k t o l d a l o n . A g y e r m e k e g y r t e l m e n b a l k e z e s s b a l s z e m - d o m i n n s . R a j z k s z s g e s skbeli irnyfelismerse e l m a r a d az l e t k o r b a n elvrtaktl. Ceruzafog sa hibs. A b e s z d s z l e l s i teljestmnye tlagosan 2 v e l m a r a d s t m u t a t az letkori r t k e k h e z kpest. A z e g y e s r s z f o l y a m a t o k b a n nyjtott e r e d m n y e i a z o n b a n e r s e n vltozak. A z 5 . bra az akusztikai, fonetikai, fonolgiai s a szerilis p e r c e p c i adatait szemllteti (az vo d s k o r b a n elvrt standard a d a t o k k a l egytt).

T. L. besiclszlelsi teljestmnye

Az egyes b e s z d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d s o k rszben e n y h b b e k (pl. az akusz tikai p e r c e p c i szszinten, v. G M P 3 ) , r s z b e n n a g y o n slyosak (fonolgiai szlels, v. G M P 5 ) . Ez u t b b i eljelzi - a szerilis szlels (v. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m k d s v e l egytt - az olvass, az rs s a helyesrs tanulsnak nehzsgt. T r a n s z f o r m c i s szle lse az tves k o r n a k megfelel szintet mutatja, ritmus- s vizulis szlelse kiss gyen g b b az t l a g o s n l . B e s z d h a n g - d i f f e r e n c i l s a m e g k z e l t i a n a g y c s o p o r t o s v o d s o k szintjt: a h o s s z / r v i d m s s a l h a n g z k p o n t o s m e g k l n b z t e t s b e n tved, a k p z s i hely vagy a z n g s s g / z n g t l e n s g tekintetben a z o n b a n a d n t s e i j k , a reakciideje a z o n b a n i d n k n t j e l l e g z e t e s e n m e g n v e k s z i k . B i z o n y t a l a n s g r a utal, hogy n h a suttog va ismtli a hallott h a n g s o r o k a t , mieltt vlaszolna. R v i d idej vizulis memrija elfo g a d h a t , de a verblis m e m r i a az egyetlen felidzett szval m e g i n t j e l e n t s zavart m u t a t . M i n t h o g y a s z k i n c s m e g t l s e csak becsls alapjn l e h e t s g e s , csak felttelezhetjk, hogy L. m e n t l i s l e x i k o n a a kvntnl s z k e b b . Hozzfrsi stratgija m i n d e n e s e t r e ko moly e l m a r a d s t tkrz, teljestmnye a n g y v e s vodsval a z o n o s . Centrlis szintetizlsi k s z s g e jl m k d i k . A b e s z d m e g r t s egyik tesztelt szintje sem ri el a h a t v e s e k teljestmnyt. E n y h e fo k zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t r t s b e n , a s z v e g r t s viszont slyos e l m a r a d s t jelzett. Az egyszeri halls alapjn vgzett m o n d a t r t s i tesztben nagyfok b i z o n y t a l a n s g jelle m e z t e a kisfi dntseit. Az sszetettebb morfolgij s szerkezet m o n d a t o k a t n e m r tette. E r e d m n y e i m i n d a s z k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s t s b a n zavarrl rulkodtak. Hozzjrul ehhez dntsi reakciidejnek megnvekedse a legtbb mondat esetben (fggetlenl a vlasz h e l y e s s g t l ) . T e l j e s t m n y e egy v e l m a r a d s t m u t a t . A szvegr ts sorn ltszlag jl k v e t t e az elhangzottakat, a m e s e h a l l g a t s k o r n e m m a n i p u l l t . A tz feltett k r d s k z l m i n d s s z e h r o m r a tudott megfelel vlaszt adni (az elvrt 7 helyett),

134

135

ami a k i s c s o p o r t o s v o d s o k tlagos teljestmnye. A szvegrtsi zavar slyossgt fo k o z z a , h o g y t o v b b i ngy k r d s r e n e m a d e k v t a n felelt, m i n t h a n e m i s hallotta volna, hogy m i r e kell vlaszolnia. A feleletei u g y a n a k k o r e g y r t e l m e n k a p c s o l d t a k a m e s h e z , de a h o s s z tv m e m r i a aktivlsnak (egyfajta f a n t z i a m k d s ) voltak k s z n h e t e k . H r o m k r d s r e hibs, de a d e k v t vlaszt adott (pldul a helyes az lett volna, hogy a r ka az e r d b e futott, L. azt m o n d t a , hogy a faluba). Ez a teljestmny n e m e l e g e n d a tanu lsi f o l y a m a t o k m k d t e t s h e z m r els osztlyban sem. A lateralits ( a g y f l t e k e - d o m i n a n c i a ) vizsglata - vrhatan - azt m u t a t t a , h o g y az al k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ki s e m a bal, sem a j o b b flteke d o m i n a n c i j a . s s z e s s g b e n azt m o n d h a t j u k , hogy L. rizik-gyermek a tanulsi folyamatok m k d s e s m k d t e t s e szempontjbl, az iskolai k u d a r c o k m g a k k o r is eljelezhetk, ha az utols v o d a i v b e n clzott fejlesztsben rszesl. Ilyen teljestmny esetn felmerlhet az v o d a i ellts m e g h o s s z a b b t s a egy vvel, a m e n n y i b e n ez n e m lehetsges (az letkor miatt, m i n t L-nl), a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l z s a az n. olvas osztlyba vagy kis l t s z m osztlyba, szigoran sztagol m d s z e r s lass tempj olvasstantssal, tovbbi kth r o m v e n t p r h u z a m o s a n clzott beszdszlelsi s b e s z d m e g r t s i fejlesztssel. ( G M P 5 ) , szerilis ( G M P 1 0 ) . transzformcis ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i , v a l a m i n t a vizulis sz lels ( G M P 7 ) s a beszdhang-differencils ( G M P 1 7 ) adatai lthatk (htves kortl va //. F. D. 10 ves tanul, negyedik osztlyos, fi l a m e n n y i r s z f o l y a m a t b a n a standard rtk 100%). M i n d s s z e h r o m rszfolyamat m k d s e p : az akusztikai szlels szszinten, a fone A g y e r m e k a n a m n z i s b e n figyelmet r d e m l negatv t n y e z n e m tallhat. desanyja els t e r h e s s g b l , i d r e , 3 5 5 0 g-mal, p r o b l m a m e n t e s e n szletett (kt vvel fiatalabb testvre lny). M o z g s f e j l d s e r e n d b e n zajlott, ggicslt, majd msfl ves k o r a krl k e z d e t t beszlni, b e s z d e f o l y a m a t o s a n fejldtt. A g y e r m e k hallsra h r o m v e s kor b a n p a n a s z volt, o r r g a r a t m a n d u l j t a k k o r eltvoltottk (ezt k v e t e n a p a n a s z o k m e g s z n t e k ) . J o b b k e z e s s j o b b s z e m - d o m i n n s . B e s z d e p, l o g o p d u s h o z soha n e m kellett jrnia. A g y e r m e k b e s z d p e r c e p c i s vizsglatt az iskola s a szl e g y a r n t krte. A tant jel l e m z s e szerint az els osztlyban elrt megfelel t a n u l m n y i e r e d m n y t k v e t e n D. tel j e s t m n y e f o l y a m a t o s a n romlott, p r h u z a m o s a n a magatartsi g o n d o k k a l ( m i n d e z t a sz l h a s o n l a n ltta). Az iskolban s o t t h o n is figyelmetlennek talljk. H a r m a d i k b a n m r olvassbl s n y e l v t a n b l is kettes osztlyzatot kapott, m a t e m a t i k b l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztlyban. N e m hajland e g y e d l tanulni, csak desanyjval. Tekin tettel arra, h o g y j v v b e n elkezdi a fels tagozatot, aggly merlt fel, hogy m e g tud-e majd felelni a k v e t e l m n y e k n e k . D. a vizsglat sorn jl kooperlt, a figyelme vgig k n n y e n lekthet volt, u g y a n a k k o r ltszlag k e v s s r d e k e l t e az elrt e r e d m n y . S z o r o n g s r a a feladat nehzsgvel egyi dejleg g y a k o r i b b vl khcselsei utaltak. A szintetizlt b e s z d d e l vgzett hallsvizs glat p hallst m u t a t o t t m i n d k t fln. Skbeli irnyfelismerse j . F e l a d a t m e g o l d s i t e m pja vltoz, a s z m r a e g y s z e r b b e k e t g y o r s a b b a n , a n e h e z e b b e k e t j v a l l a s s a b b a n old ja m e g (fggetlenl az adott teszt tpustl). B e s z d s z l e l s i teljestmnye n m e l y rszfolyamatban j , m g m s o k b a n klnfle za v a r o k a t m u t a t . A 6. b r b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 , 3), fonetikai ( G M P 4 ) , f o n o l g i a i
137 136
50 4 0 -I
1

' ' GMP3


. . ,

"
-1
T '
_

GMP2

GMP4

GMP5

GMP10 GMP18

GMP7

GMP17

6. bra

Negyedik osztlyos gyermek beszdpercepcis teljestmnye az. letkorban

elvrt rtkekkel

tikai s a r i t m u s s z l e l s . A tbbiben k l n b z m r t k e k az e l m a r a d s o k . E z e k rszben e n y h b b e k (pl. a vizulis szlels), r s z b e n s l y o s a b b a k (fonolgiai, szerilis szlels s a b e s z d h a n g o k m e g k l n b z t e t s b e n tapasztalt e r e d m n y ) . Ez u t b b i a k indokoljk az ol v a s s t e c h n i k b a n , az rsban s a helyesrsban fennll n e h z s g e k e t . A transzformci s szlels a h a t v e s v o d s n a k megfelel szintet mutatja, ez e g y r t e l m e n m a g y a r z z a D. j e l l e g z e t e s betfelismersi hibit. Beszdhang-differencilsa r e n d k v l b i z o n y t a l a n , k n n y e n m e g z a v a r h a t a feladatban, a m e g k l n b z t e t s n e m n k n t e l e n (ami s z k s g e s az rott a n y a n y e l v elsajttshoz), h a n e m m i n t e g y feladatknt j e l e n t k e z i k a szmra, a m i t m e g o l d " . E n n e k megfelelen h o s s z a n g o n d o l k o z i k , n h a kiejti a h a n g s o r o k a t , s csak az tn d n t . M i n d e n n e k is k v e t k e z m n y e , h o g y a t o l l b a m o n d s b a n lass s hibzik. A hoszsz/rvid m s s a l h a n g z k s a zngssg/zngtlensg differencilsban tved, dntsei a kpzsi h e l y tekintetben a z o n b a n j k . R v i d idej vizulis m e m r i j a p , a verblis m e m r i a kiss e l m a r a d az elvrttl, de rendezett. A szl s a tant e g y h a n g v l e m n y e sze rint a kisfi s z k i n c s e n e m tlzottan g a z d a g ( m g a k t e l e z o l v a s m n y o k a t is csak rsz legesen k p e s e l o l v a s n i ) . Hozzfrsi stratgija a m e n t l i s l e x i k o n h o z r e n d k v l lass, k i s m r t k b e n e l m a r a d a standard rtkektl (az elvrt sszesen 10 s z helyett nyolcat m o n dott). C e n t r l i s szintetizls) k s z s g e jl m k d i k . A b e s z d m e g r t s sorn a m o n d a t r t s b e n j l teljestett, a r e a k c i i d e j e is m e g f e l e l volt, a d n t s e i is hibtlanok. A s z v e g r t s b e n viszont j e l e n t s zavart tapasztaltunk. A tz feltett k r d s kzl h a t r a tudott megfelel vlaszt adni (tzves korban v a l a m e n n y i r e he lyes feleletet v r u n k ) , ez a hatvesek tlagos teljestmnynek felel m e g . A ngy f e n n m a r a d krds kzl e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t , h r o m r a pedig hibs vlaszt adott. S l y o s -

btja s z v e g r t s i zavart, h o g y az s s z e f g g s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t , alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z v e g b e n . D. krdsre be is vallja, h o g y sokszor n e m rti, a m i t m o n d a n a k neki, s ez n a g y o n zavarja. H o z z t e s z i , hogy ha desanyja m a g y a r z , a k k o r azt k n n y e b b k v e t n i e . A lateralits (agyflteke-dominancia) vizsglata az a l k a l m a z o t t teszt ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i t . A g y e r m e k olvassa rendkvl lass, a k a d o z , flreolvas, de azt javtatlanul hagyja, sok szor i s m t e l s jrakezd. r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b l ll s z v e g e t csak nagy n e h z s g e k rn k p e s m e g h a n g o s t a n i . Olvassrtse m g a verblis rtsnl is valamivel g y e n g b b . A szlvel s a tantval e g y e t r t s b e n D. megismtli - szli krsre - a n e g y e d i k osz tlyt (a kisfi c s a k n e m r m m e l vette t u d o m s u l a javaslatot). C l z o t t beszdszlelsi s b e s z d m e g r t s i fejlesztst a szl s egy fejleszt p e d a g g u s vgzi (olvass- s rsgya korlssal p r h u z a m o s a n ) . Az rtelmes, jl k o o p e r l g y e r m e k a r e n d e l k e z s r e ll tbb m i n t e g y v alatt v r h a t a n g y o r s fejldst fog m u t a t n i . T b b v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapjn a k e z d d s z o r o n g s o s tnetek e n y h l s e is b e k v e t k e z i k . Pter ben rsa talltak IRODALOM GEREBENN VRBR KATALIN (szerk.) ( 1 9 9 5 ) : Fejldsi diszfzia. Brezi Gusztv Gygypedaggiai Fiskola, Budapest.
G S Y M R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. Nikol, Budapest. G S Y MRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. Corvina Kiad, Budapest. GSY MRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallstl a tanulsig. Nikol, Budapest. HERZOON FRST BETA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolsok beszdszlelsi s beszdmegrtsi eredmnyeirl. In: Gsy M

A SZ VAKSGTL A DISZLEXIIG*
CSP VALRIA

1. BEVEZETS: MI A SPECIFIKUS TANULSI ZAVAR? 7 ves. szmolni. Okos, Az vidm s sorra nyughatatlan. kudarcok; Szeret pteni, mr alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitallni, fej tudta a s kivrni, Az hogy iskolba betket megfelelen formlni, kreatv. orvosok sem

voda

befejezst rtk a

kvet nyron tesztek szerint

kerljn.

Ott azonban semmi 10 ves. rtettk,

olvashatatlan.

A pszicholgiai ami

olyasmit,

magyarzn okos,

rszavart. mi tbb klnlegesen arra, A hogy rtelmes. Andrea ppen ezrt rosza elvittk

Andrea nem 7 is

Szlei szerint kedves, amikor meg, rtik a A tantn logopdus nem

felhvta

figyelmket tlagos. a

mennyivel

szabbul olvas mr, mert

trsainl. nem gyenge

ltal elvgzett tallnak

vizsglatok szerint Andrea szlk sok kzzelfoghat"

olvassa

veseknek felel

jllehet mirt

intelligencija

mindenkihez

szakemberek

magyarzatot

gyermekk

olvassra.

ria (szerk.). Gyermekkori beszdszlelsi s beszdmegrtsi zavarok. Nikol. Budapest. 1 2 2 - 1 4 3 . MARCOTTE, A. C. S MORERE, D. A. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop mental critical period. Journal of Brain and Language, 3 9 . 1 3 4 - 1 5 2 .
SCHNEIDER JLIA S SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszdpercepcis htterrl. In: Gsy Mria (szerk).

Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r l szl, mint Pter s A n d r e a . Intelligensek, kedvesek, csak p p e n n e m , vagy n e h e z e n olvasnak, rsuk olvashatatlan, h e m z s e g az e l k p e s z t " helyes rsi hibktl. E z e k a p t e r e k " s a n d r e k " n a g y o n k l n b z h e t n e k e g y m s t l , m g i s k z s nevet a d u n k p r o b l m j u k n a k : specifikus tanulsi zavar. A specifikus tanulsi zava rok j e l l e g z e t e s s g e , hogy a megfelel iskolai teljestmnyhez szksges r s z k p e s s g e k egyike vagy m s i k a eltr az tlagtl, illetve j e l e n t s ksst mutat. A finom d i a g n z i s h o z s clzott t e r p i h o z n l k l z h e t e t l e n , hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z i t s okait m e g p r b l j u k m l y s g b e n is m e g i s m e r n i . Ez a fejezet ugyan c s a k " a diszlexival fog lalkozik, m g i s ltni fogjuk, hogy m e g r t s h e z s z m o s k p e s s g fejldsvel s szerep vel kell tisztban l e n n n k .

Gyermekkori beszdszlelsi s beszdmegrtsi zavarok. Nikol, Budapest.

143-163.

* A tanulmny az O T K A T 0 1 9 8 7 5 , valamint T 0 0 3 3 0 0 8 , tovbb az AKP 2 0 0 0 / 1 , 2 tmogatsval valsul hatott meg. 138 139

ssorban a n e v e z k t a n e s e t b e n k t d i k R a n s c h b u r g m u n k i h o z , addig a hazai l o g o p d u


2. A DISZLEXIA TRTNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXISOK?

sok egy r s z e a m d s z e r e k kialaktsban s e z e k elmleti a l a p o z s b a n is ersen ragasz k o d i k R a n s c h b u r g r k s g h e z . M e i x n e r Ildiknl pldul a diszlexia m a g y a r z a t b a n s a r e e d u k c i m d s z e r t a n b a n is kitntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m l e t e . M e i x n e r m o d e l l j b e n u g y a n i s n e m c s u p n m a g y a r z ereje van a R a n s c h b u r g ltal lert j e l e n s g nek, a h o m o g n gtlsnak, h a n e m az a r e e d u k c i m d s z e r n e k egyik sarkalatos pontja is.

2.

/. Az els beszmolk s a Glasgow-i iskola - a szvaksg

A specifikus tanulsi zavarok kzl elsknt az olvassi zavarokra figyeltek fel. T b b mint szz vvel ezeltt. 1877-ben egy n m e t orvos, K u s s m a u l s z m o l t be e l s k n t egy o l y a n frfirl, aki kptelen volt m e g t a n u l n i olvasni, j l l e h e t megfelel oktatst kapott, s n o r m l intelligencij volt. K u s s m a u l s z v a k s g n a k ( w o r d - b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r z h a t j e l e n s g e t . Tz vvel k s b b Berlin, e g y m s i k n m e t o r v o s m r a g r g dyslexia ( n e h z s g a s z a v a k k a l ) kifejezst hasznlta. C s a k n e m kt vtizeddel K u s s m a u l k z l s e utn J a m e s H i n s h e l w o o d skt s z e m s z ismerteti egy olvassi zavarral k z d frfi esett, a k i n e k d i a g n z i s a szintn szvaksg. Ezzel egyidejleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to vbb finomtja a K u s s m a u l t l tvett s z v a k s g kifejezst, s a kongenitlis (alkati, vele szletett) j e l z v e l egszti ki, h a n g s l y o z v a ezzel, h o g y az olvassi z a v a r n a k ez a tpusa a fejldssel fgg s s z e . H i n s h e l w o o d , K u s s m a u l s M o r g a n b e s z m o l i n a k h a t s r a a 19. szzad v g r e l t a l n o s a n elfogadott vlik, hogy a s z v a k s g n a k szerzett s fejldsi for mi lehetnek. A z a n g o l n y e l v t e r l e t e n m e g h a t r o z n a k szmt J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k i b a n szin tn a szerzett s a kongenitlis szvaksg elklntsrl s sszehasonltsrl r (lsd b v e b b e n C s p s mtsai, 2 0 0 0 ) . az egybknt, aki elsknt vezeti be a s z v a k s g m e g h a t r o z s b a n a k i z r s o s k r i t r i u m o k a t , e z e k k z l elssorban az e m l k e z e t slyos zavara it s az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i t . V i l g o s a n e l k l n t i a s z a l a k r a s p e c i a l i z l t v i z u l i s e m l k e z e t e t a tbbi e m l k e z e t i formtl. E g y r t e l m e n m e g k l n b z t e t i az a l a c s o n y intelligencijak olvassi zavart a n o r m l intelligenciavezetbe t a r t o z g y e r e k e k olvassi nehzsgeitl.

2.3.

Az amerikai irnyzatok s Smuel T.

Orton - a diszlexia

Az 1920-as vek vgtl k e z d d e n az amerikai p e d a g g i a i , pszicholgiai s orvosi gya korlat jabb a d a t o k k a l s tovbbi kifejezsekkel bvtette az olvass- s r s z a v a r o k r a vo n a t k o z i s m e r e t e k e t . Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k r d s k r irnti e g y r e n a g y o b b r d e k l d s S m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l g u s m u n k j n a k k s z n h e t . O r t o n m g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a , majd 1937-ben fejldsi alexia n v e n hivatkozik az olvass- s rszavarokra. Ezzel p r h u z a m o s a n m a g a is hasznlja a diszlexia kifejezst, a zavar oka it p e d i g e l s s o r b a n a ltrendszerben keresi. M r O r t o n felveti, h o g y a diszlexia htter ben az g y n e v e z e t t ltsi e m l k e z e t zavarn tl alkati r e n d e l l e n e s s g is felttelezhet, gy pldul a nyelvi k p e s s g e k kialakulsban egyik flteke sem j u t irnyt szerephez. A diszlexia s z a k i r o d a l m t az 1970-es v e k k z e p i g a fogalmi tisztzatlansg j e l l e m z i . E g s z e n 1975-ig vrat m a g r a az olvass- s rszavarok m e g h a t r o z s a , m o s t m r fejl dsi diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n v e n ismert. M r f l d k n e k szmt, h o g y 1975ben a N e u r o l g u s o k V i l g s z v e t s g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismrveket, a m e l y e k alapjn a fejldsi diszlexia kategrijba sorolhat brki is. A fejldsi diszle xia a m e g h a t r o z s szerint - s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d ttr m u n k i v a l - olyan zavar, a m e l y az o l v a s s elsajttsnak n e h z s g b e n nyilvnul m e g , a n n a k ellenre, hogy az ol vass tantsa az adott nyelven szoksos, elfogadott mdszerrel trtnik, s a tanul intel ligencija a n o r m l t a r t o m n y b a sorolhat. A fejldsi d i s z l e x i a " kifejezs egyre inkbb m e g h o n o s o d i k az orvosi s z h a s z n l a t b a n , majd lassanknt a p e d a g g i a i s pszicholgiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l helyt. A pszichitriai d i a g n o s z t i k a k z i k n y vben ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u l of M e n t i Disorders/-IV, 1995) a diszlexit m r a tanulsi zavarok (korbban iskolai kszsgek zavara) csoportjban talljuk m e g .

2.2.

Ranschburg

Pl s hatsa a nmet nyelvterleten - a

legasztnia

M a g y a r o r s z g o n R a n s c h b u r g Pl n e v h e z fzdik az olvassi zavarok, illetve ezzel szszefggsben az rs, helyesrs, b e s z d zavarainak vizsglata. R a n s c h b u r g k o n g e n i t l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t l i s s z v a k s g f o g a l m v a l . a z o n b a n az a l a c s o n y intelligencijak olvass- s rszavarait a sznleges a l e x i a " kifejezs b e v e z e t svel k l n t i el a n o r m l i n t e l l i g e n c i j a k o l v a s s i z a v a r a i t l ( R a n s c h b u r g , 1939). R a n s c h b u r g rsaiban szintn m e g k l n b z t e t i az olvassi z a v a r o k a t s l y o s s g u k s tpu suk szerint, m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. E z e n k v l egy j szak kifejezs, a l e g a s z t n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetsvel k l n is h a n g s l y o z z a a g y e n g e olva ss s a slyos olvassi zavar tneti s oki eltrseit. R a n s c h b u r g m u n k s s g a k l n s e n nagy hatst gyakorolt a n m e t nyelvterleten foly kutatsra, d i a g n o s z t i k r a s terpira. A n m e t szaknyelv a legasztnia kifejezst a m a i na pig hasznlja, br az 1970-es vektl k e z d d e n egyre i n k b b az olvass- s r s k p e s s g zavarra utal kifejezsek j e l e n n e k m e g . Az 1980-as vektl k e z d d e n az angol szakiro d a l o m h a t s r a a diszlexia kifejezs is e g y r e inkbb elterjed. M g a n m e t nyelvterlet el140

2.4.

diszlexia

megkzeltsnek

hazai

hagyomnyai

A diszlexia d i a g n z i s b a n s terpijban R a n s c h b u r g Pl n e m z e t k z i sznvonal m u n k it k v e t e n h o s s z s z n e t k v e t k e z i k , e g s z e n az 1960-as v e k i g , a m i k o r a p e d a g g i a i p s z i c h o l g i a j lendlettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatsba. A p e d a g g i a i p s z i c h o l g i a s a l o g o p d i a (Meixner, 1974; V a s s n K o v c s . 1977; V e k e r d y , 1969) ter l e t n j e l e n n e k m e g jabb s jabb kzlsek. A diszlexia diagnosztikjt, terpijt a logo p d u s o k d o l g o z z k ki, a diszlexia megllaptsa s kezelse - eltren m s o r s z g o k gya korlattl - a l o g o p d i a k o m p e t e n c i j b a tartozik. Az orvosi s z a k m k , a p s z i c h o l g i a s a
141

n y e l v s z e t - eltren az E u r p a m s o r s z g a i b a n s az U S A - b a n h o n o s gyakorlattl - vi s z o n y l a g k s n k a p c s o l d n a k be a diszlexia vizsglatba. Az orvosi s z a k m k szemllete m g i s b e k e r l a logopdiai k p z s b e , s e b b e n j e l e n t s szerepe van Palots G b o r m u n kssgnak. A n y o l c v a n a s v e k b e n s z m t a l a n diagnosztikai s terpis eljrs j e l e n i k m e g , e n n e k ellenre ma sincs e g y s g e s e n elfogadott, standardizlt s hivatalosan lefektetett diagnosz tika, terpia, p r e v e n c i s intervenci. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzlis (sokfle ok) s multifaktorilis (sokfle tnyez) j e l l e g n e k felismerse s elfogadsa megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n r i s m e g k z e l t s s egy m o d e r n s z e m l l e t g y a k o r l a t s kutats eltt.

a) az olvassi teljestmny az olvass p o n t o s s g t v a g y a m e g r t s t e g y n i l e g , standar dizlt tesztekkel vizsglva l n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m l y biolgiai kora, m r t intelli gencija v a g y a k o r szerinti k p z e t t s g alapjn e l v r h a t n a k ; b) az elbbi zavar j e l e n t s e n kihat az iskolai teljestmnyre vagy az olvassi j r t a s s g o t ignyl m i n d e n n a p i l e t t e v k e n y s g e k r e ; c) rzkelsi deficit van jelen, s az olvassi n e h z s g e k m e g h a l a d j k az a h h o z rendsze rint trsul z a v a r m r t k t . M e i x n e r Ildik ( M e i x n e r s Weiss, 1996) d i s z l e x i a m e g h a t r o z s a v i s z o n y f o g a l o m r a pl. E n n e k az e l s s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v defincinak a megfogal

2.5.

diszlexia

meghatrozsa

m a z s a szerint diszlexis az, akinek az olvassban s rsban elrt e r e d m n y e i l n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottsgai alapjn elvrhat szinttl, b) a tantsba fektetett id alapjn elvrhat szinttl, c) a g y a k o r l s r a fordtott i d alapjn elvrhat teljestmnytl.

A diszlexiadefincik t b b s g e ler jelleg. Ezek a ler tpus defincik kt nagy cso p o r t b a o s z t h a t k . A p e d a g g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia defincija pldul m a g b a n foglal ja m i n d a z o k a t a p r o b l m k a t , a m e l y e k az olvasssal k a p c s o l a t b a n az iskolai oktats sorn fellpnek. A ler m e g h a t r o z s o k msik tpust a g y e n g n fejlett, zavart r s z k p e s s g e k , azaz a t n e t e k felsorolsa j e l l e m z i , g y a k r a n n l k l z v e az okok m e g r t s r e tett b r m i lyen trekvst. A definci t a r t a l m a z h a t kizrsos k r i t r i u m o k a t (pldul alacsony intelli g e n c i a ) , illetve o l y a n e l e m e k e t is, a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z m a eltrsek). Az o k o k m e g h a t r o z s r a val trekvs ugyan fontos, e n n e k ellenre n e m fel ttlenl kell, h o g y a defincinak rsze legyen. A p e d a g g i a n e m z e t k z i l e g szoksos defincija szerint a diszlexia nem m s , mint az is kolai teljestmny s az intellektulis k p e s s g e k szignifikns eltrse, a m e l y n e k h t t e r ben slyos olvassi zavar tallhat (Stanovich. 1988). A pszicholgiai m e g k z e l t s sze rint ( A d a m s , 1990) a diszlexia gyjtfogalom, az egyes rszkpessgek olyan zavara, a m e lyek v l t o z a t o s s s z e t t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l m h o z , a z a z s l y o s olvassi z a v a r o k h o z . M e i x n e r Ildik ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m , a gyer m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvrsok, pldul a g y e r m e k adottsgai, az olvass s rs tant sra sznt id s gyakorlsi m e n n y i s g , valamint az e r e d m n y , azaz az olvassi teljest m n y kztti d i s z h a r m n i a . Ez a definci m e g l e h e t s e n kzel ll a h h o z a m e g h a t r o z s h o z ( P u g h s m t s a i , 1996), a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n c i j b a n s z e r e p e l n i e kell a t n y l e g e s olvassi szint s a k p e s s g e k alapjn elvrhat, k i s z m t h a t szint kztti l n y e g e s e l t r s n e k . M g i s h o g y a n kellene mrni ezt a lnyeges eltrst? M r n i lehet pld ul az o l v a s s i s biolgiai kor eltrst (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l i n k b b ) , a v a g y az adott letkorra j e l l e m z , standardizlt olvassi tesztekkel mrt teljestmny tlagtl val ktszeres s t a n d a r d eltrst (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatk) a l k a l m a z z k . M i n d k e t t feltte le persze, hogy legyenek e g y s g e s e n elfogadott olvassi tesztek s a t e l j e s t m n y m u t a t k h o z tartoz letkori s t a n d a r d o k . Jllehet az elterjedten hasznlt olvassi tesztek e l t r e k l e h e t n e k , a definci l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha z n k b a n is hasznlt diagnosztikai k z i k n y v , a D S M - I V ( 1 9 9 5 ) megllaptsaival. Esze rint pedig olvassi zavar (315.00) a k k o r diagnosztizlhat, ha:

3. OLVASSI MODELLEK

A diszlexia m e g r t s h e z nlklzhetetlen a z o k n a k az olvassi m o d e l l e k n e k a rvid tte kintse, a m e l y e k a n o r m l olvassi folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontjk, s e h h e z ktik a k e z d s g y a k o r l o t t olvass szintjeinek, illetve eltr tjainak kapcsolatt.

3.1.

Az

olvass

szint-modelljei

A diszlexia s a nyelvi funkcik, ezen bell pedig a b e s z d v i s z o n y n a k felfogsa az olva ss p s z i c h o l g i a i i r o d a l m n bell is varicikat m u t a t . Az e g y e s vltozatokban az olvass folyamatban s elsajttsban a nyelvi reprezentci szintjeinek m s - m s szerepe van. A 80-as vek egyik elterjedt felfogsa ( M a r s h s mtsai, 1981) szerint az olvass elsajtt snak ngy szintje k l n t h e t el. A n z d s talld k i " n v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s s fejldsnek els szintje. E b b e n a szakaszban a gyerekek k p e s e k a szavak egy k i s e b b cso p o r t j n a k rott alakjt felismerni, s azt a n n a k j e l e n t s v e l s s z e k a p c s o l n i , j l l e h e t a b e t - h a n g - s s z e k a p c s o l s kpessgvel m g n e m r e n d e l k e z n e k . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni, a s z v e g alapjn kialakult elvrs szerint tallgatnak. A tallgats e r e d m nynek a s z a l a k h o z a z o n b a n s e m m i kze, annl i n k b b a k o n t e x t u s h o z . A m s o d i k sza kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n c i j n a l a p u l tallgats. E k k o r m r az ismert s z k p e k szma n a g y o b b , az j szavak felismerse ezekre az ismeretekre pl, a szalak vizulis ha sonlsga s a k o n t e x t u s egyttesen hatrozzk m e g a v g e r e d m n y t . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvencilis dekdols, azaz a b e t - h a n g megfeleltets szakasza. Kialakul a g r a f m a - f o n m a megfeleltets s a b e t k o m b i n c i k ejtsi m d j n a k elsajttsa s alkal m a z s a i s m e r e t l e n szavak olvassakor.

142

143

M a r s h szintmodelljnl v a l a m i v e l sszetettebb U t a Frith (1985) modellje, br c s u p n " h r o m szintet tartalmaz. E b b e n a m o d e l l b e n az olvassi k p e s s g fejldse sorn a szintek e g y m s t kvetik, a m a g a s a b b szintek felttelezik a korbbi szint megfelel elsajttst. Az els s z a k a s z b a n az azonnal felismerhet s z a l a k o k sztra alakul ki. A m s o d i k , gy nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t - h a n g - m e g f e l e l t e t s , majd a h a r m a d i k , az ortogrfiai szinten vlik l e h e t v a szavak ortogrfiai e g y s g e k r e bontsa, m g p e d i g fono lgiai talakts nlkl. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problmja, hogy k i i n d u l p o n t j u k az angol nyelv ortogrfija s az angol olvasstantsnak a 80-as v e k i g elterjedten hasznlt, szkpek bl k i i n d u l r e n d s z e r e . A sekly ortogrfija n y e l v e k b e n (s ilyen a m a g y a r nyelv is), ahol a b e t - h a n g megfeleltets viszonylag egyszer, az olvass elsajttsban az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t s g e az olvasni tanul g y e r e k e k n l . Ez e g y a r n t igaz a n m e t , finn, m a g y a r , olasz s grg a n y a n y e l v iskolsokra ( L u n d b e r g , 1997).

tbbflk. Az is l t a l n o s a n rvnyes, h o g y a j e l e n t s h e z val hozzfrs a globlis sz alak s a s z betzse/sztagolsa alapjn is lehetsges. A ktfle m d o t felntt k o r u n k b a n is a l k a l m a z z u k , br az utbbit, teht a b e t z olvasst r i t k b b a n . E n n e k o k a viszony lag egyszer, a g y a k o r l o t t felntt olvas a n y a n y e l v i s z a l a k s z t r a " ugyanis h a t a l m a s , a lert szavak vizulis m i n t z a t a alapjn gyorsan s a u t o m a t i k u s a n frnk h o z z a j e l e n t s hez. E n n e k alapjn az a b e n y o m s u n k alakulhat ki, hogy az egyedli t a j e l e n t s h e z a sz alakon keresztl vezet. Ez a z o n b a n n e m gy van. A g y a k o r l o t t o l v a s r a j e l l e m z gyors, automatizlt olvassi m d , v a l a m i n t a 70-es v e k a n g o l s z s z olvasstantsi m d s z e r e i n e k tlrtkelse t b b olyan o r s z g b a n is a globlis olvasstantsi m d s z e r e k b e v e z e t s h e z vezetett, ahol az rott nyelv sajtossgai eltrnek az a n g o l t l . A globlis olvasstantsi m d s z e r e k b e v e z e t s e M a g y a r o r s z g o n is erre az idre tehet, a z o n b a n m s orszgoktl eltren e z e k a p r o g r a m o k n l u n k a mai napig is l nek. A s z l s s g e s e n globlis olvasstantsi m d s z e r e k a l k a l m a z s b l e r e d p r o b l m k tbb o k r a is visszavezethetk. Az egyik, alapveten o l v a s s p s z i c h o l g i a i m e g f o n t o l s l nyege, h o g y a m a g y a r nyelvben a s z k p e k elsajttsnak a h a n g o z t a t s - e l e m z s elsaj ttst m e g e l z e n n i n c s r t e l m e . A vizulis m i n t z a t s a j e l e n t s asszocicijnak kiala ktsa feleslegesen terheli az e m l k e z e t i rendszert, az angol szavak o l v a s s r a j e l l e m z h a s z n a p e d i g nincs. A globlis m d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t b b e k k z t t a m i a t t alakult ki, h o g y az rott a n g o l mly ortogrfija, azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n c i n a k tbbf le rsmdja is lehetsges. E m i a t t a k e z d olvask kiejtsi a n a l g i k a t tanulnak, r m e k e t a l k a l m a z n a k , a s z a l a k h o z asszociljk a j e l e n t s t , s majd csak k s b b e l e m e z n e k . Ez utbbi e g y b k n t nlklzhetetlen az rshoz. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekly ortogrfij, azaz h a s o n l a n sok m s , n e m angol nyelv hez, a s z kiejtse a b e t - h a n g szably i s m e r e t b e n b e t z v e , sztagolva is lehetsges. Mi tbb, a h a n g o z t a t - e l e m z m d s z e r r e l az o l v a s s h o z s rshoz egyarnt n l k l z h e t e t l e n e l e m z s alapjai e g y s z e r r e sajtthatk el. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l t m s k p p r juk, m i n t m o n d j u k " tpus szavak m e g h a t r o z o t t szablyt k v e t n e k (pldul a r s z l e g e s h a s o n u l s o k ) , variciik l n y e g e s e n alulmljk az a n g o l b a n , a t s z a v a k b a n is oly g y a k o ri eltrseket. E z e k miatt a z o n b a n n e m r d e m e s egy olyan, a t r a n s z p a r e n s nyelvek szm ra idegen m d s z e r r e l terhelni a fejld m e g i s m e r s i rendszert, a m e l y n e k viszonylag ke vs a h a s z n a . A h a n g o z t a t - e l e m z m d s z e r , ha lassan s k e z d e t b e n k e v s b l t v n y o s a n is, de m e g b z h a t a n alapoz, a s z k p e k elsajttsa pedig t e r m s z e t e s m d o n a g y a k o r l s k v e t k e z m n y e lesz. Az olvass a u t o m a t i z c i j a az g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok, t e h t az e l e m z olvass elsajttsa utn lehet h o s s z tvon is sikeres. A kt- s h r o m u t a s m o d e l l e k k z l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az, a m e l y n e k alapjn p r e d i k c i n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet, h o g y az olvasstants idelis kiindulpontja az e l e m z s , az alapozst az a u t o m a t i z c i kveti, s a gyakorlssal k i a l a k u l szkp-sztr s a fonol gia k z t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . F e j l e s z t p e d a g g u s o k p p e n azzal t a l l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n , h o g y a d i s z l e x i s o k a b e t - h a n g szablyt, s e n n e k alapjn az olvassi a l a p t e c h n i k t elsajttjk, de a gyors, rt olvass szintjre n e m j u t n a k el. H a s o n l v a l ta

3.2. Az olvass kt-

s hromutas modelljei

A 70-es s 80-as v e k b e n az olvass kt-, illetve h r o m u t a s modelljeinek t b b vltozata j e l e n t m e g . A tradicionlis m o d e l l e k kzl rszletesen az elsvel, M o r t o n klasszikus m o delljvel ( 1 9 6 9 ) s a l e g i n k b b kidolgozottal, T e m p l e olvassi modelljvel foglalkozunk. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s s n a k ktfle m d j a lehetsges, a s z e m a n t i k a i s a fonolgiai. A szavak j e l e n t s h e z kt kln t o n lehet hozzfrni, a tel j e s szalak alapjn, direkt t o n , vagy a szavakat e g y s g e k r e b o n t fonolgiai olvasssal, kzvetett t o n . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje, a m e l y az olvass fejldst is figyelembe vette, h r o m olvassi m d o t tntet fel. A m o d e l l b e n szerepl alternatv olvassi r e n d s z e r e k k a p c s o l a t a m i n d e n k o r b b i n l e g y r t e l m b b . A szalakbl k i i n d u l s z e m a n t i k a i t n h n y vltoztatssal megfelel M o r t o n modelljnek. Az olvass fonolgiai tjnak k z p o n t i ele me a fonolgiai talakt egysg. E n n e k aktivcijt m e g e l z e n az e l e m z e g y s g a sza vakat s z d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizrlag betk vagy sztagok) bontja. Az g y n e v e z e t t da rabolsi e g y s g n e m m s , m i n t egy adott f o n m a rott alakja, b r e z e k n a g y o b b k o m b i n cis e g y s g e k is l e h e t n e k . Az olvass elsajttsnak k e z d e t n g y a k r a n elfordul, h o g y a szavak d a r a b o l s a n e m optimlis, hiszen az rott alak i s m e r e t n e k h i n y a miatt a megfele l e l e m z s i szablyok m g n e m alakultak ki. Az ilyen esetek kifejezetten e m l k e z t e t n e k a felszni diszlexira (lsd k s b b ) . A fonolgiai t h a r m a d i k lnyeges e l e m e az s s z e k t egysg. E n n e k feladata a fonolgiai e l e m e k s s z e k a p c s o l s a s egy integrlt fonolgiai ki m e n e t ltrehozsa. Az s s z e k t egysg zavara a fonolgiai e l e m e k (szdarabok) kihagy st vagy ismtlst e r e d m n y e z h e t i .

3.3.

Olvassi

modellek

olvasstants

l l k o z h a t u n k a finn, olasz, n m e t , g r g diszlexisoknl is. Az olvass m d s z e r t a n i vitit g y a k r a n m e g h a t r o z k r d s , h o g y a globlis vagy az e l e m z - h a n g o z t a t tantsi m d szer-e a j , T e m p l e s az e g y e s e u r p i a i o r s z g o k gyakorlata alapjn azt m o n d h a t j u k , h o g y

M i k n t a z e g y e s olvassi m o d e l l e k n l m r s z b a kerlt, l t a l n o s a n e l f o g a d h a t , t e h t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e r v n y e s , h o g y az r t o l v a s s l e h e t s g e s tjai s s z a k a s z a i


144

145

a m i n d e n k i s z m r a a l k a l m a s m d s z e r az utbbi. E z e n az s e m vltoztat, hogy a fejlett, az o l v a s s h o z s z k s g e s v a l a m e n n y i r s z k p e s s g b e n fejlett g y e r e k e k b r m e l y m d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni, a k r s p o n t n , e g y e d l , m g az i s k o l b a kerls eltt is.

nak. A diszlexia vizsglata sorn az egyik legrzkenyebb tesztnek bizonyultak a fonma elhagysi tesztek, a m e l y e k gy tnik, az idsebb diszlexisoknl is jl hasznlhatak. A fonolgiai t u d a t o s s g a 90-es v e k felfogsa szerint gyjtfogalom. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l b b kt l n y e g e s szintet kell m e g k l n b z t e t n n k a fonolgiai tuda t o s s g o n bell. A tudatossg f o n m a m v e l e t i szintje, azaz a szavak h a n g o k r a b o n t s a az olvass fejldsi k v e t k e z m n y e . A s z t a g m v e l e t i szint viszont, azaz a s z t a g o k k e z d h a n g r a s rmre ( = v g z d s ) trdelse, a nyelvi fejldssel k i a l a k u l t e r m s z e t e s k a t e g ria, s e g y b e n j eljelzje az olvassi k p e s s g n e k . A kt szint szerepe a z o n b a n n e m egy f o r m n fontos. E g y r e i n k b b elfogadott, hogy a fonolgiai t u d a t o s s g e g y e s szintjei nyel v e n k n t eltr szerepet tltenek be (Landerl s mtsai, 1997).

4. DISZLEXIA S A MEGISMERSI FUNKCIK

4.1.

Fonolgiai

tudatossg,

nyelvi

tudatossg

A diszlexia fonolgiai modellje az olvass slyos zavart a fonolgiai feldolgozs deficit j r e vezeti vissza, s e n n e k kitntetett szerepet tulajdont a fejldsi diszlexia egyik leg g y a k r a b b a n elfordul altpusnak, a fonolgiai d i s z l e x i n a k k i a l a k u l s b a n . A fonolgi ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z r e n d s z e r sszetettsgbl indul ki, e l e m z s n e k clpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legals szintjn tallhat fonolgiai m o d u l , a m e l y a nyelv e l e m e i t al k o t m e g k l n b z t e t h a n g e l e m e k feldolgozsval foglalkozik. B r a b e s z d s az olvass egyarnt a fonolgiai feldolgozsra pl, lnyeges k l n b s g k z t t k , h o g y a b e s z d t e r m s z e t e s , az olvass pedig n e m . Az olvass az e m b e r i kultra t a l l m n y a , k o n v e n c i k o n nyugszik, elsajttsa csak t u d a t o s a n lehetsges. Az o l v a s fe ladata u g y a n i s a vizulisan szlelt formk talaktsa nyelvi informciv, azaz a g r a f m k (betk) talaktsa a n e k i k megfelel f o n m k k . E h h e z p e d i g n l k l z h e t e t l e n , h o g y a k e z d o l v a s t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak bels fonolgiai szerkezett. D i s z l e x i s g y e r e k e k n l a nyelvi feldolgoz r e n d s z e r fonolgiai m o d u l j n a k felttele zett m k d s i zavara a szavak s z e g m e n t l s n a k deficitjt e r e d m n y e z i , a k a d l y o z o t t az rott szavak f e l b o n t s a a s z a v a k a t a l k o t fonolgiai s s z e t e v k r e . A d i s z l e x i n a k erre a m o d e l l j r e g y a k r a n f o n o l g i a i deficit h i p o t z i s n v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . L y n e t t e B r a d l e y s P e t e r Bryant 1983-as sokat idzett s a fonolgiai t u d a t o s s g krds ben m e g h a t r o z n a k s z m t k z l e m n y k b e n e l s k n t f o g a l m a z t k m e g , h o g y a fonol giai t u d a t o s s g , a b e s z d h a n g o k k a l vgzett m v e l e t e k k p e s s g e oksgi viszonyban ll az olvassi k p e s s g g e l . E g y ksbbi vizsglatban Peter Bryant s m u n k a t r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g llaptottk, h o g y a r m e k irnti r z k e n y s g szorosan sszefgg a fonolgiai t u d a t o s s g fejldsvel, s m i n d k t k p e s s g a l a p v e t e n befolysolja a z o l v a s s elsajttst. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint pldul a fonolgiai tudatossg hinya az olvass fejldst, p o n t o s a b b a n a g r a f m a - f o n m a m e g f e l e l t e t s k s z s g s z i n t e l s a j t t s t a k a d l y o z z a , illetve kslelteti. A fonolgiai m o d e l l r t e l m b e n az o l v a s s elsajtts h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s f o n o l g i a i s z e r k e z e t h e z val t u d a t o s h o z z f r s s z k s g e s ( S h a n k w e i l e r s m t s a i , 1979; S k o y l e s , 1998), h i s z e n az ortogrfit ezzel a f o n o l g i v a l kell majd asszociatv k a p c s o l a t b a h o z n i . D i s z l e x i b a n a z o n b a n p p e n a fonolgiai feldol g o z e g y s g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetsges az rott szavak fonolgiai s s z e t e v k r e tr t n felbontsa. Isabelle Y. L i b e r m a n n a k s m u n k a t r s a i n a k ( 1989) vizsglatai szerint a hallott szavak fo nolgiai szerkezete irnti rzkenysg 4 s 6 ves k o r krl alakul ki. A ma m r klasszikus nak szmt fonolgiai tudatossg tesztjei tbb ezer diszlexis g y e r m e k e t vizsglva megl laptottk, hogy a fonolgiai deficit szignifikns s konzisztens kognitv jelzje a diszlexi146

4.2.

Munkaemlkezet

diszlexia

A kognitv funkcik s a diszlexia sszefggseinek e l e m z s b e n k i e m e l k e d helyet fog lal el az e m l k e z e t i f o l y a m a t o k s a nyelvi feldolgozsi f o l y a m a t o k kognitv pszicholgi ai s n e u r o p s z i c h o l g i a i vizsglata. Az e m l k e z e t i funkcik zavarai elssorban a m u n k a e m l k e z e t e g y e s s s z e t e v i b e n r h e t k tetten. A m u n k a e m l k e z e t m o d e l l j n e k ( B a d d e l e y s Hitch, 1974) rszeit egy ltalnos k z p o n t i vgrehajt, v a l a m i n t kt modalits-specifi kus elem, a hallsi feldolgozst v g z artikulcis, illetve fonolgiai hurok, v a l a m i n t a tr b e l i - v i z u l i s feldolgozsrt felels egysg, az g y n e v e z e t t tri-vizulis vzlatfzet alkot ja. A fonolgiai h u r o k alulfejlettsge olvassi zavarokat-ejsdjrtn^ezhet, j l l e h e t e g y e l r e n e m teljesen tisztzott, h o g y ez ok-okozati vagy asszociatv k a p c s o l a t b a n ll-e az olvas si z a v a r o k k a l . E g y b e h a n g z adatok bizonytjk, h o g y a diszlexisok e m l k e z e t i j e j j e s t ; m e n y e a b e t s o r o k f e l i s m e r s b e n ( S h a n k w e i l e r s mtsai, 1979), a szay a k s j n o n d a t o k felidzsben ( M a n n s mtsai, 1980) gyenge. McDougall s rr^katrsaijJSLXMs^' szerint a rvid tv e m l k e z e t terjedelme k l n s e n a b e s z d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e - ^ szd alacsony sebessgvel egytt a diszlexira j e l l e m z . Az r t e l m e t l e n szavak ismtlse a fonolgiai m u n k a e m l k e z e t elterjedten hasznlt m rse ( G a t h e r c o l e s B a d d e l e y , 1993). Az rtelmetlen szavak ismtlsben m u t a t o t t teljest m n y d i s z l e x i s o k n l rendkvl alacsony ( S n o w l i n g s mtsai, 1986). K v e t s e s vizsgla tok ( G a t h e r c o l e s B a d d e l e y , 1993) e r e d m n y e i azt is igazoltk, hogy az v o d s k o r b a n mrt fonolgiai m u n k a e m l k e z e t az olvassi k p e s s g eljelzsre a l k a l m a s .

5. A DISZLEXIA SOKFLE ARCA

M i n d e n g y a k o r l s z a k e m b e r n a p o n t a m e g l i , h o g y a d i s z l e x i s o k annyiflk, a h n y a n vannak. A varicik sokasga rthet, ha arra gondolunk, hogy hnyfle rszkpessg szksges az olvass elsajttshoz. M g i s tallhatk olyan k z s vonsok, a m e l y e k alap j n a fejldsi diszlexia a l a p t p u s o k b a sorolhat. Ez a b e s o r o l s a m e g h a t r o z olvassi p r o b l m k s a httrben m e g h z d , a diszlexival felttelezetten ok-okozati kapcsolat ban lv r s z k p e s s g - z a v a r o k , illetve a felttelezett olvassi t zavara alapjn trtnik. 147

5.7.

Felszni diszlexia

5.3.

Mly

diszlexia

A felszni d i s z l e x i n a k a l c s o p o r t k n t val elklntst H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsknt, majd C o l t h e a r t s m u n k a t r s a i (1983) k z l s n e k k s z n h e t e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b vlt a diszlexival f o g l a l k o z s z a k i r o d a l o m b a n . A felszni diszlexira j e l l e m z olvassi hib kat a regularits, azaz a szablyos, g y a k r a n elfordul a l a k o k flnye j e l l e m z i . Az olvas si s r t e l m e z s i h i b k j e l l e m z e m e l k e d s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k , eltr jelen ts szavak) e s e t b e n figyelhet m e g . A felszni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r z a t a szerint az olvass s z e m a n t i k a i s direkt tja k r o s o d o t t , az olvass egyetlen m e g t a r t o t t tja a fonolgiai alap olvass. E m i att az r t e l m e t l e n s z a v a k olvassnl e z e k a g y e r e k e k kevs hibt p r o d u k l n a k . Az rtel m e s szavak o l v a s s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai t zavarai a szablyos-szablytalan ala k o k o l v a s s n l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szablytalan alak m i a t t az o l v a s a j e l e n t s h e z v a l h o z z f r s h i n y a m i a t t a s z a b l y t a l k a l m a z z a . A felszni d i s z l e x i b a n az analitikus olvassi m d , m i n t e g y e d l j r h a t t, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvass n e m aut o m a t i z l d i k , s n e m a szalak ltalnos vizulis j e l l e m z i h e z ktdik, t o v b b az rott b e t k n e k v i s z o n y l a g kis v l t o z k o n y s g t tolerlja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k p p e n ezrt k o m o l y p r o b l m t o k o z a kzrsos szveg olvassa, u g y a n i s a f o n m a - g r a f m a talak ts a szalak vizulis j e l l e m z i n e k felismerse nlkl n e m tesz l e h e t v helyes s folya m a t o s olvasst.

A mly diszlexia e l n e v e z s h o s s z ideig a szerzett diszlexik lersban fordult c s a k e l . A m l y diszlexia m e g l e p j e l l e m z j e az olvass sorn fellp s z e m a n t i k a i h i b k sokas ga. M l y d i s z l e x i b a n a lert s k i m o n d o t t alak s e m fonolgiai, s e m morfolgiai k a p c s o latban n e m ll e g y m s s a l . Az rott s olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g r i h o z tartozik, az o l v a s a lert v e r b " sz helyett ,,rig"-t olvas. A m l y diszlexia fejldsi v l t o z a t n a k els e s e t t a n u l m n y t ( J o h n s t o n , 1983) k v e t en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 ves gyerekrl kzlt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonol giai olvassi m d l e g a l a c s o n y a b b szintjre s e m j u t o t t a k el, a teljes s z a l a k o l v a s s b a n m l y e n a k o r o s z t l y u k alatti teljestmnyt mutattak, olvassi hibik s z e m a n t i k a i t e r m s z e t e k voltak. A k o n t r o l l , m s tpus d i s z l e x i s c s o p o r t b a n ilyen h i b k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n l is m e g g y z b b e k a m l y d i s z l e x i a l t e z s r e v o n a t k o z a n S t u a r t s H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 ves diszlexisnl az olvassi h i b k 2 4 % - b a n talltak s z e m a n t i k a i hibkat. A m l y diszlexia elfordulsa e g y b k n t e l g ritka, a s z e m a n t i k a i hi bk s a fonolgiai feldolgozs slyos z a v a r n a k egyttes elfordulsa m i a t t k n n y e n fel ismerhet.

6. A DISZLEXIA BIOLGIAI HTTERE

A fejldsi diszlexia biolgiai m e g h a t r o z o t t s g r a v o n a t k o z a n m r a legkorbbi ler 5.2. Fonolgiai diszlexia sokban is tallunk utalsokat. A legjabb i s m e r e t e k szerint m e g k l n b z t e t h e t n k csal di eredet, teht elssorban genetikai eltrsekre visszavezethet diszlexit, valamint a ko rai fejlds sorn b e k v e t k e z , m i n i m l i s agyi srlssel sszefggsbe h o z h a t diszlexi t. Ez utbbi kialakulst tekintve a szletst m e g e l z , illetve a szletssel e g y b e e s v a g y rviddel azt k v e t srls e r e d m n y e lehet. Az ezt az i d s z a k o t k v e t , b e t e g s g h e z , tra u m h o z k t h e t srlsek miatt kialakult diszlexia m r a szerzett diszlexia k r b e tartoz na. Az e g y r t e l m ok-okozati sszefggsek a z o n b a n ltalban kiderthetetlenek, gy e z e k az esetek is fejldsi diszlexiaknt j e l e n n e k m e g .

A fonolgiai diszlexia fejldsi v l t o z a t n a k szisztematikus vizsglata s a fejldsi fono lgiai diszlexia m e g n e v e z s b e v e z e t s e T e m p l e n e v h e z fzdik ( b v e b b e n lsd T e m p l e , 1997). A fonolgiai diszlexia a l c s o p o r t k n t val elklntst indokolja az olvassi h i b k j e l l e m z , a felszni diszlexitl a l a p v e t e n eltr m i n t z a t a . A fonolgiai diszlexia jelleg z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy r t e l m e t l e n szavak o l v a s s b a n n y i l v n u l m e g . A fonolgiai d i s z l e x i s o k olvassi stratgijra l e g i n k b b a z j e l l e m z , h o g y igen v l t o z a t o s olvassi mdokat alkalmaznak. A fonolgiai olvassi t h a s z n l a t n a k , azaz a szavak e l e m e k r e trtn b o n t s n a k za v a r a az o l v a s s s h e l y e s r s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t s n a k z a v a r a morfolgiai h i b k h o z s az j vagy ritkn ltott s z a l a k o k f l r e o l v a s s h o z " vezet. A fo nolgiai t h i n y a az r t e l m e t l e n szavak listjnak olvassakor tnik fel leginkbb. A m g teht a felszni diszlexinl azt ltjuk, hogy a feldolgozrendszer az olvassnl tl kicsi ele m e k b l dolgozik, a fonolgiai diszlexira inkbb az j e l l e m z , hogy az olvass tl nagy ele m e k feldolgozsra pl. A fonolgiai diszlexia m a g y a r z a t b a n a l e g i n k b b elfogadott, hogy a v e z e t k p e s s g z a v a r a fonolgiai tudatossg hinya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturlis

s funkcionlis

eltrsek

A nyelvi i n f o r m c i k feldolgozsban szerepet j t s z agyi s t r u k t r k n a k s a z o k k a p c s o latnak vizsglata tbbfle s z e m p o n t szerint s m d s z e r r e l trtnhet. A vizsglatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t m i a i eltrsekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i s o k n l az olvasst j l elsajttani kpesekkel trtn s s z e h a s o n l t s b a n l n y e g e s e n eltrnek.

149 148

6.1.1. A

halntklebeny

szerkezeti

eltrsei 6.1.3. A trdestest (corpus geniculatum) s a magnocellulris hipotzis"

A h a l n t k l e b e n y tekervnyei kzl t b b a hallsi s a b e s z d i n f o r m c i feldolgozsval foglalkozik. E terletek t e r m s z e t e s aszimmetrija felteheten e g y i k m e g h a t r o z a n fon tos e l e m e a nyelvi k p e s s g e k megfelel alakulsnak. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l n t k l e b e n y t e r m s z e t e s a s z i m m e t r i j n a k (bal flteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsglatval j r u l t h o z z a k r d s tisztzshoz. G e s c h w i n d s Levitsky (1968) a n a t m i a i e l e m z s e i p l d u l arra hvtk fel a figyelmet, h o g y a felnttek n o r m l p o p u l c i j n a k j e l e n t s rszben a bal oldali terletek l n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g l a t o k a klasszikus a n a t m i a eljrsait a l k a l m a z t k (el h u n y t d i s z l e x s o k a g y n a k vizsglata), p p e n ezrt g y a k r a n fenntartssal fogadtk ered m n y e i k e t u g y a n g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a s L i v i n g s t o n e (1993) kzlst is a ltrend s z e r h e z t a r t o z kregalatti struktra, a trdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i s o k n l feltrt alaki eltrseire v o n a t k o z a n . A 90-es v e k b e n j e l e n t s e l r e l p s t j e l e n t e t t a m o d e r n k p a l k o t s i eljrsok ( C T = c o m p u t e r tomogrfia, M R I = m g n e s e s r e z o n a n c i a k p , f M R I = funkcionlis m g n e s e s re z o n a n c i a k p , P E T = pozitron e m i s s z i s tomogrfia) elterjedse. E z e k k e l az eljrsokkal l e h e t v vlt az l, m k d agy szerkezeti s m k d s i m i n t z a t n a k s eltrseinek vizs glata. Az M R I vizsglatok megerstettk a halntklebeny eltrseire v o n a t k o z korbbi ada tokat. R u m s e y s m u n k a t r s a i (1997) e r e d m n y e i szerint a diszlexisok 90 % - n l figyel h e t m e g a h a l n t k l e b e n y hts terleteinek a n o r m l t l val l n y e g e s eltrse, azaz a kt oldal szimmetrija. L a r s e n s m u n k a t r s a i (1990) diszlexis s e r d l k e t vizsgltak s 70 s z z a l k u k n l s z i m m e t r i k u s n a k talltk a bal s j o b b oldali h a l n t k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 szzalknl talltak. E n n l is r d e k e s e b b e k H y n d s m u n k a t r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivits z a v a r o k k a l k z d g y e r e k e k k e l s s z e h a s o n l t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i s o k n l a h a l n t k l e b e n y s z i m m e t r i j a szignifiknsan g y a k o r i b b . H a s o n l eltrst s z m o s vizsg latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r s mtsai, 1997), t o v b b lnyeges adat, s ez m r a szerkezet s m k d s sszefggsre is utal, hogy a halntklebeny szimmetrijval szinte valamen nyi e s e t b e n a fonolgiai feldolgozs deficitje j r egytt.

A diszlexival e g y t t j r idegrendszeri eltrsek vizsglata a n a g y o b b szerkezeti egys gek vizsglatn tl kiterjedt a sejtszint eltrsek feltrsra is. A l e g i n k b b ismert ered m n y e k G a l a b u r d a s m u n k a c s o p o r t j a n e v h e z f z d n e k . A z els v i z s g l a t a vizulis r e n d s z e r h e z t a r t o z kregalatti terletek sejtes e l e m e i n e k feltrkpezsvel foglalkozott. M e g l l a p t s t nyert ( G a l a b u r d a s m u n k a t r s a i , 1985), hogy diszlexisoknl a vizulis fel d o l g o z r e n d s z e r h e z tartoz laterlis g e n i k u l t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) terletn, a m e l y r e e g y b k n t a n a g y m r e t sejtek j e l l e m z e k ( e m i a t t n e v e z z k m a g n o c e l l u l risnak), a sejtek a n o r m l n l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t ksbbi vizs glatai ( G a l a b u r d a s L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r s t e t t k , k i e g s z t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l r i s r e n d s z e r sejtszervezdsi eltrsei n e m k o r l t o z d n a k a vizulis rendszer re, h a n e m u g y a n g y m e g f i g y e l h e t k a hallsi f e l d o l g o z r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e s mtsai, 1991). M i n d e z altmasztja azokat a m r k o r b b a n emltett viselkedses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexisok, p o n t o s a b b a n a tanulsi z a v a r o k k a l k z d g y e r e k e k n a g y rsze a s z e n z o r o s feldolgoz r e n d s z e r e k a l a p v e t zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontn s kivltott agyi

Funkcionlis

eltrsek

aktivits

A z agy s p o n t n aktivitst m r elektroenkefalogrfiai ( E E G ) vizsglatok t b b s g e n e m tallt eltrst a n y u g a l m i E E G vltozsaiban, illetve a tallt eltrsek e l l e n t m o n d s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z i , p a r a m t e r e i t b b n y i r e a n o r m l fejldsi m i n t z a t o t m u t a t t k ( T a n i m u r a s mtsai, 1996). Sokkal e g y r t e l m b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a p l n e k . Az E E G - m i n t z a t fonolgiai feladatok (pldul r m e l szavakat kellett e l e m e z n i ) sorn atpusosnak szmt, s ez az agyi folyama tok d e z o r g a n i z c i j r a utal. Ez s s z h a n g b a n ll a z o k k a l a P E T e r e d m n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy specilis feladatot ellt terlet zavarain tl a feladatot vg rehajt hlzat s z e r v e z d s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ) is rintett. Az ingerhez, e s e m n y h e z idben kttt, s s z e r e n d e z e t t (kivltott) agyi aktivits, az ese

6.1.2. A

krgestest

(corpus

callosum) jellemzi

m n y h e z kttt agyi p o t e n c i l o k ( E K P ) vizsglata az i n f o r m c i f e l d o l g o z s eltr szint j e i n e k s s z a k a s z a i n a k k v e t s t teszi lehetv. Az E K P - k e g y e s h u l l m s s z e t e v i a fel d o l g o z s m s - m s szakaszval korrellnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonsgaira s a bels, m a g a s a b b szint (kognitv) feldolgozsi f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l k e z e t , nyel vi szerkezet s tartalom - e g y a r n t r z k e n y e k . A hallsi s z e n z o r o s e m l k e z e t , illetve a f o n m a r e p r e z e n t c i az E K P - k e g y i k jellegze tes k o m p o n e n s n e k (eltrsi negativits, E N ) segtsgvel trtnik ( b v e b b e n lsd C s p s mtsai, 2 0 0 0 ; C s p s M o l n r , 1997). E z e k a vizsglatok ( K r a u s s mtsai, 1996; SchulteK r n e s m t s a i , 1 9 9 8 ; C s p s mtsai, 2 0 0 0 ) e g y r t e l m e n i g a z o l t k , h o g y a f o n m k neuronlis reprezentcija a diszlexisok jelents rsznl zavart. Ez a zavar diszlexiatpustl fggen elssorban a m s s a l h a n g z k e g y e s osztlyaiban kifejezett, s-

M r a klasszikus a n a t m i a i vizsglatok e r e d m n y e i n e k rtkelsekor is feltteleztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a kt fltekhez kttt feldolgozsrt felels e g y e s terletek k a p c s o latainak h i n y h o z , a l u l m k d s h e z k t h e t k . A kt fltekt s s z e k t rostokbl felp l a n a t m i a i szerkezet, a krgestest bizonytott a n a t m i a i eltrsei a l t m a s z t o t t k e z e k e t a feltevseket. H y n d s m u n k a t r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsglatokban azt talltk, h o g y disz l e x i s o k n l a k r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzk szerint a tallt szerkezeti s mretbeli eltrsek alapveten befolysolhatjk a kt flteke k a p c s o l a t a i t s ily m d o n az olvasst is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g n h a n g z k r a is kiterjed. A m a g n h a n g z k feldolgozsi d e ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s p s mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n s Lyytinen, 1997) g y a k r a n slyosbtja a diszlexisok problmit. A f o n m a r e p r e z e n t c i za varai g y tnik, a megfelel k o m p e n z c i s stratgia elsajttsa utn, a kisiskols kort k veten is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitv k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexisoknl s z m o s nyel vi, illetve e m l k e z e t i feladatban a feldolgozshoz szksges h o s s z a b b idre utal (Taylor s K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d s e s a d a t o k k a l s s z h a n g b a n r t e l m e z v e m e g l l a p t h a t , hogy a feldolgozs p o n t o s s g n tl a feldolgozs sebessge is r o s s z a b b a diszlexisoknl, m i n t p r o b l m a m e n t e s kortrsaiknl. M s adatok arra utalnak, hogy a szfelismershez k ttt a g y k r g i feldolgozsi i d diszlexis g y e r e k e k n l ( A c k e r m a n s m u n k a t r s a i , 1994) s jl k o m p e n z l d i s z l e x i s n a k " n e v e z h e t felntteknl e g y a r n t h o s s z a b b , m i n t j l olva s kortrsaiknl ( J o h a n n e s s m u n k a t r s a i , 1995).

7. A HALLSI FELDOLGOZRENDSZER ZAVARAI

Az e u r p a i o r s z g o k adatai szerint a kisiskolsoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulsi, 5%-a ol vassi zavaroktl szenved. E z e k kzl a g y e r e k e k kzl m e g l e h e t s e n sokaknl figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n c i s p r o b l m k a t . A stabil d i s z k r i m i n c i h i n y a p e d i g kl n s e n kifejezett a b e s z d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t b e n . M g i n k b b feltn az a tny, hogy d i s z l e x i s o k n l a b e s z d h a n g o k alapvet akusztikai eltrseinek feldolgozsa srlt ( A d l a r d s H a z n , 1998). g y tnik, hogy ezek az szlelsi z a v a r o k a fonolgiai fel d o l g o z s i p r o b l m k k a l s a g y e n g e olvasssal m u t a t n a k szoros egyttjrst ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z d h a n g o k szlelsi zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztzatlanok, illetve a za varok e r e d e t r e utal elkpzelsek g y a k r a n e l l e n t m o n d s o s a k . S o k a k ltal elfogadott el kpzels, h o g y a nyelvi funkcik s e n n e k k v e t k e z t b e n a tanulsi k p e s s g z a v a r a i n a k alapja n e m m s , m i n t a hallsi ingerek igen finom s gyors vltozsainak szlelsi z a v a r a (Tllal s mtsai, 1996). Ettl eltren m s o k g y vlik, a diszlexisok j e l e n t s r s z n e k az alapvet hallsi feldolgozsi kpessgei pek, a tanulsi s nyelvi zavarok e l s s o r b a n a fo nolgiai k a t e g r i k h a t r o z a t l a n s g r a , r e p r e z e n t c i s zavaraira v e z e t h e t k vissza (lsd S t u d d e r t - K e n n e d y s M o d y . 1995). A hallsi p e r c e p c i r a v o n a t k o z ismereteink szerint a verblis s n e m v e r b l i s hallsi in gerek s z l e l s e az i s k o l s k o r e l r s e k o r nagyjbl rett. E n n e k ellenre n e m llthatjuk, h o g y a hallsi szlels fejldse s az azt m e g a l a p o z idegrendszeri funkcik r s e a kis iskols k o r k e z d e t r e befejezdtt volna. Ez klnsen igaz egyes b e s z d h a n g o k p e r c e p cijra, a m e l y n e k a fejldse t o v b b folytatdik, s e z t n a g y m r t k b e n befolysolja az k r n y e z e t n y e l v h a s z n l a t a , illetve az szlelsi trning.

6.2.3.

Genetikai

immunolgai

eltrsek

A sokfle s z e m p o n t b l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d s B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d s G a l a b u r d a , 1985) t b b e k k z t t egy o l y a n egyttj r s r a hvta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t r o z szerepet tlttt be a diszlexia genetikai vizsglatainak e l i n d u l s b a n . A c s a l d o k b a n h a l m o z o t t a n elfordul diszlexia eseteiben a legjabb k u t a t s o k s z e m r t 6-os s z m k r o m o s z m a rvid g n l o k a l i z l h a t g n s z e g m e n s (kzel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkciit m e g h a t r o z rszhez.) a n o m l i i e s e t l e g m g i s s s z e f g g s b e h o z h a t k a G B G - m o d e l l b e n felvetett egyttjrssal. A C o l o r a d o l l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p r r a kiterjed vizsglat ( G i l g e r s m t s a i , 1998) m e g l l a p t o t t a , h o g y az i m m u n o l g i a i d e f i c i t e s az olvassi z a v a r n e m korrell, a 6os k r o m o s z m a a z o n b a n m e g h a t r o z a diszlexia kialakulsban. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z adatok, hogy a fejlds mely fzisait s m i k n t befolysolja a genetikai el trs. A diszlexia genetikai m e g h a t r o z o t t s g r a utalnak egy finn k v e t s e s vizsglat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n l i s Vizsglat, L e p p a n e n s Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ri elfordulsrl b e s z m o l c s a l d o k b a n szletett jszlttekkel 1994-ben kezdett vizs glatok e r e d m n y e i azt mutatjk, h o g y a diszlexia viselkedses s agyi aktivitsbeli elt rsei v i s z o n y l a g korn k i m u t a t h a t k . Az e s e m n y h e z kttt agyi p o t e n c i l o k m d s z e r v e l k a p o t t e r e d m n y e k p l d u l ( L e p p a n e n s L y y t i n e n , 1997) a f o n m a f e l d o l g o z s b a n k o m o l y eltrseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z kutatsok m g folynak, a m a g a t a r t s g e n e t i k a m g s z m o s krdst kell, hogy tisztzzon. p p e n e z r t n e m rt a g e n e t i k a j e r e d m n y e i t vatossggal kezelnnk.

8. A VIZULIS RENDSZER ZAVARAI SSZEFOLY BETK?

8.

1. A lts alrendszerei

A vizulis r e n d s z e r kt, strukturlisan is eltr alrendszernek, az g y n e v e z e t t . m a g n o c e l lulris ( m a g n ) , illetve parvocellulris (parvo) r e n d s z e r n e k a m k d s t eltr tri, s id beli feldolgozsi sajtossgok j e l l e m z i k . Mg a m a g n o r e n d s z e r m k d s e a tranziens, te ht a ltott vilg gyors, tmeneti vltozsainak feldolgozst vgzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d , m p o n t o s a b b m k d s m d j e l l e m z i . A kt r e n d s z e r a vizulis e s e m n y e k eltr aspektusainak feldolgozst teszi l e h e t v . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lnyeges a m o z g s s a tr szlelsben, a k o n t r a s z t o k eltrs nek feldolgozsban, a s z e m m o z g s o k kontrolljban, a trbeli informcik feldolgozs ban, st a vizulis e s e m n y e k egszleges feldolgozsban. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintzat a z o n o s t s b a n , a m a g a s tri-frekvencia, a k i s m r e t vizulis e g y s g e k feldolgo z s b a n j t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z n r z k e n y . B r m i n d k t a l r e n d s z e r p r h u z a m o s a n m k d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felels a vizulis e s e m nyek m e g f e l e l idbeli felbontsrt. Ez az alrendszer globlis, e l s d l e g e s feldolgozst >

152

153

9. MIT FEJLESSZNK, S HOGYAN?

vgez, s a lassabban d o l g o z p a r v o r e n d s z e r t a vizulis i n f o r m c i megfelel terleteire irnytja. Az olvass d i n a m i k u s folyamat, a m e l y n e k sorn a vizulis e s e m n y j e l l e m z i n e k (pl dul mintzat) els analzise s integrcija a fixcivlts idtartamnl r v i d e b b id alatt kell, h o g y m e g t r t n j e n . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v l a s z n a k ideje a fixci alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n h n y s z z a d m s o d p e r c n l . A t r a n z i e n s r e n d s z e r ltal v g r e h a j t o t t s z a k k d o k i d t a r t a m a l n y e g e s e n r v i d e b b , m i n t a h o s s z a b b idllandj m a g n o r e n d s z e r ltal vgzett feladatok esetben. A m a g n o r e n d s z e r vlasznak f e n n m a r a d s i ideje, azaz a lthatsgi p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejnl h o s s z a b b lehet. Ez az u g y a n c s a k n h n y s z z a d m s o d p e r c n y i id m e g n h e t a tri-frekvencia n v e k e d s v e l . Ha a m a g n o r e n d szernek az e l z fixcihoz k t h e t lthatsgi perzisztencija tnylik a k v e t k e z b e , ez interferlni fog a k v e t k e z fixci sorn felvett informcival. N o r m l olvassnl a gyors s z a k k d o k m e g a k a d l y o z z k a lthatsgi p e r z i s z t e n c i a m e g n y l s t . A tiszta l t s n a k s gy a sikeres o l v a s s n a k egyik felttele a kt rendszer interakcijnak gtlsa.

KUTATSI EREDMNYEK HASZNOSTSA A GYAKORLATBAN

A diszlexisokkal vgzett kutatsok e l m l t vtizedeiben gyjttt a d a t o k e g y r t e l m e n iga zoltk a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat, h o g y az olvass slyos z a v a r a i n a k h t t e r b e n sokfle ok h z d i k m e g , s egy-egy oki t n y e z m e g n y i l v n u l s a is sokfle lehet. A p r e venci s r e e d u k c i i g n y e egyre erteljesebb h a z n k b a n is, j l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu d u n k m g a diszlexirl. A fejleszt p e d a g g u s feladata teht n e m k n n y , m g p e d i g sok fle ok miatt n e m az. M i n t az e l z fejezetekbl is kitnt, az szlelsi s m e g i s m e r s i funk cik m i n d e g y i k e k l n - k l n is, illetve e g y t t (s ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j t s z i k az olvassi z a v a r m e g j e l e n s b e n . Az a l k a l m a z o t t m d s z e r e k clpontja lehet egy-egy nyil v n v a l a n alulfejlett k p e s s g kiemelt fejlesztse, de kialakthatk ltalnos, a k p e s s gek rendszert fejleszt k o m p l e x m d s z e r e k is. A m i n e h e z e n k p z e l h e t el, legalbbis a p s z i c h o l g i a s a kognitv i d e g t u d o m n y i s m e r e t a n y a g a alapjn, hogy egyetlen kiemelt te rlet (pldul a m o t o r o s k p e s s g e k ) fejlesztse olyan erteljesen hat m i n d e n m s k p e s sgre, hogy az e g s z r e n d s z e r r e hat. A m e g f e l e l fejlesztsnek e l e n g e d h e t e t l e n felttele a k p e s s g e k n a g y o b b k r n e k fel mrse, hiszen lthattuk, hogy az szlelstl az e m l k e z e t alrendszerein keresztl a nyel vi f u n k c i k i g mi m i n d e n b e n t r h e t n e k el a diszlexisok tlagos fejlds k o r t r s a i k t l . A p r e v e n c i h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k p e s s g e k felmrse, s e n n e k sokfle l e h e t s g e k nlkozik, egyik j pldja a szrsre hasznlt Inizan-teszt (Vassn K o v c s , 1999). A m d szer k i v l s g a e l l e n r e is gy tnik, hogy slyos e s e t e k b e n s z k s g e s e g y r n y a l t a b b , mgpedig neuropszicholgai diagnzis. Ennek standardizlt mdszerei haznkban m g n i n c s e n e k , de r e m n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerl. A d i a g n z i s b l kiindul fej leszts a z o k b a n az esetekben k l n s e n indokolt, a m i k o r a diszlexia n e m is igazn diszle xia, h a n e m a valdi fejldsi zavar i n k b b diszfzia, specifikus nyelvi zavar, W i l l i a m s s z i n d r m a vagy v a l a m i l y e n m s fejldsi z a v a r s z i n d r m a . A r e e d u k c i sorn a l k a l m a z o t t fejleszt m d s z e r e k azon kvl, h o g y az olvasstants diszlexisok s z m r a kialaktott eljrsait alkalmazzk, m i n d e n k p p e n arra kell, h o g y t rekedjenek, h o g y a p r o b l m s terleteken a fejleszthetsg fels hatrait rjk el. A k o m p lex m d s z e r e k b e n k l n s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g s , szlels, nyelvi s m s kognitv k p e s s g e k r n y a l t fejlesztse, e l n y s e n p s z i c h o t e r p i v a l k i e g s z l v e ( l s d pldul S z e b e n y i n N a g y , 1999). A fejlesztsre v o n a t k o z a n e g y b k n t az o l v a s s z m o s h a s z n o s m d s z e r t tall e b b e n a ktetben. Vgezetl p e d i g ne feledkezznk m e g az idfaktorrl! A kutatsi e r e d m n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek, h o g y v i s z o n y l a g k e v s idnk van a fejldsi z a v a r valdi a r c n a k m e g i s m e r s r e , s n e m k l n b e n a m e g h a t r o z r s z k p e s s g e k clzott vagy p p e n a k p e s s g r e n d s z e r l t a l n o s fejlesztsre. A z idvel val versenyfuts e g y i k oka, h o g y a z v o d s k o r vgre k i b o n t a k o z k p e s s g e k m k d t e t s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k c i b a n mr eleve b e p t o l y a n k o m p e n z l m e c h a n i z m u s o k a t , a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r s z k p e s s g e k e t . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korn felismerhetk, de a diszlexia-veszlyeztetettsg n e m m i n d i g igazoldik be. ltalban az iskolban, az olvassi tel j e s t m n y alapjn m e r l fel a diszlexia gyanja olyan esetekben, ahol az e g y b k p e s s g e k
155

8.2.

vizulis alrendszerek s a diszlexia

A d i s z l e x i s o k n a k a k l n b z vizulis feladatokban nyjtott teljestmnyt e l e m e z v e ki derlt, hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelel m k d s t ignyl f e l a d a t o k b a n n e m t r n e k el az olvasni j l t u d k t l . U g y a n a k k o r v i z s g l a t o k sora utal arra, h o g y a t r a n z i e n s m a g n o r e n d s z e r m k d s h e z k t h e t feladatokban a diszlexisok r o s s z a b b u l teljestenek, m i n t jl o l v a s trsaik. S z m o s , a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l m k d s h e z k t t t vizulis fe l a d a t b a n talltak eltrseket. L n y e g e s eltrst m u t a t a d i s z l e x i s o k r a s a j l o l v a s k r a j e l l e m z kritikus fzis frekvencia. U g y a n g y rosszabb a diszlexisok teljestmnye az ala c s o n y tri-frekvencia s alacsony tri-kontraszt feldolgozst i g n y l feladatokban, disz lexisoknl a feldolgozsi id c s a k n e m ktszerese a jl o l v a s k n a k (Martin s L o v e g r o v e , 1987). A kt inger m e g k l n b z t e t h e t s g n e k idbeli j e l l e m z i t vizsgl vizulis felada t o k b a n m r t g y n e v e z e t t s z e p a r c i s k s z b a d i s z l e x i s o k n l szignifiknsan h o s s z a b b , mint a m e g f e l e l e n olvasknl. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjre utal J o h n S t e i n n e k s m u n k a t r s a i n a k s z m o s ered m n y e . Az g y n e v e z e t t v e r g e n c i a k o n t r o l l " ksrletek, a m e l y e k a k i s m r e t t r g y a k sta bil azonostst, lokalizlst hivatottak kvetni, s z m o s deficitre mutattak. Steink vizs glatai szerint sok diszlexis g y e r e k azonostja n e h e z e n a kismret clpontot, gy pld ul a kicsi b e t k e t , s p p e n e z r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t k s s z e f o l y s r a , e l m o z d u l s r a (lsd Stein, 1993). A vergencia kontroll szerepe n e m m s , mint a betk sta bil fixcija, m e g b z h a t lokalizcija. Az instabil vergencia kontroll, a g y e n g e fixci pe d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettsgnek lehet a k v e t k e z m n y e .

154

alapjn n e m i s v r n n k e n n e k m e g j e l e n s t . A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 - 8 . letve eltt n e m g y a n a k s z u n k , v i s z o n y l a g k s n k e z d h e t n k b e l e a fejlesztsbe. A m i n d e z t l e h e t v t e v i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s g a a z o n b a n a 10. letv tjn e g y r e i n k b b c s k k e n , h a t k o n y fej lesztst e l s s o r b a n ez eltt t u d u n k v g e z n i . E z t k v e t e n a fejleszt p e d a g g u s d o l g a egy re n e h e z e b b , le kell p t e n i a g y e r e k sajt, rosszul m k d k o m p e n z c i s t e c h n i k i t , ja kat kell kipteni s stabilizlni. A fejleszt p e d a g g u s d o l g a teht a k k o r lesz k n n y e b b , ha a d i a g n z i s korai s p o n t o s , a fejleszts m d s z e r e p e d i g a specifikus k p e s s g e k r e is hat, s a fejldst l t a l b a n is serkenti. A sokfle, j o n n a n kialaktott fejleszt m d s z e r k z l nem knny vlasztani, hasznos irnytknt m k d h e t azonban, ha ezeknek hatsvizsg lata is r e n d e l k e z s n k r e ll. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatsi m d s z e r e k h e z , hi szen e z e k k o r b b a n i s m e r t e t e t t szles m d s z e r t a n i repertorja e h h e z is segtsget nyjthat.

GESCHWIND, N . , B E H A N , P . O . (1982): Left handedness: association with immune disease, migraine, and developmental learning disorder. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA. 79. 5097-5100. GESCHWIND, N . , BEHAN, P. O. (1984): Laterality, hormones and immunity. In: Geschwind, N . , Galaburda, A . M . (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. Harvard University Press, Cambridge, MA. GESCHWIND, N . , GALABURDA, A. M . (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms, associations and pathology. Archives of Neurology, 42,428-521, 521-552, 634-654. GESCHWIND, N . , LEVITSKY, W . ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. Science, 161,386-418. GILGER, J. W . , PENNINGTON, B.F., HARBECK. R. J.. DEFRIES. J. C , KOTZIN, B., GREEN, P., SMITH, S . ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. Brain and Cognition, 36, 310-333. GOSWAMI, U. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. Child Development, 62, 1110-1 123. HOLMES, J . (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. Kz irat. Idzi: Temple, C. (1997) HYND, G . , SEMRUD-CLIKEMAN, M . , LORYS, A., NOVEY, E., ELIOPULOS, R. (1990): Brain morphology in deve lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. Archives of Neurology, 47, 919-926. HYND, G., HALL, J., NOVEY, E., ELIOPULOS, R., BLACK, K., GONZALEZ, J. J., EDMONDS, J. E., Riccio, C, COHEN, M. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. Archives of Neurology, 52, 32-38. JOHANNES, S., MANGUN, G.R., KUSSMAUL, C . N . , MUNTE, T.F. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. Neuroscience Letters, 195, 183-186. JOHNSTON, R.S. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex, 19. 133-140. KUSSMAUL, D. (1877): Disturbances of speech. Zeimssen's Cyclopaedia. 14. KRAUS, N . , MCGEE, T. J . , CARRELL. T. D . . ZECKER, S . G., NICOL. T. G . . KOCH, D . B . (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. Science, 273,971-973. L E P P N E N , P. H . T., LYYTINEN. H . (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. In: Csp. V.. Ntanen. R., Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. Karger. Basel. 341-354. LARSEN, J.P., HIEN, T., LUNDBERG, I., ODEGARD, H. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. Brain and Language, 39, 2 8 9 - 3 0 1 . LANDERL, K., WIMMER, H . , FRITH, U. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. Cognition, 63, 315-334. LIBERMAN, I.Y., SHANKWEILER. P., LIBERMAN, A.M. (1989): The alphabetic principle and learning to read. In: Shankweiler, D . P . , Liberman. I.Y. (eds). Phonology and reading disability. University of Michigan Press. LIVINGSTONE M. S., ROSEN G.D., DRISLANE F. W . , GALABURDA A.M. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. Proc Natl Acad Sci USA. 88(18): 7943-7947. LUNDBERG, I. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson, A., Strmqvist, S. (eds), Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 80-92. MANN, V. A., LIBERMAN, I. Y., SHANKWEILER, D. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. Science, 200, 801-802. MARSH, G FRIEDMAN, M W E L C H , V.. DESBERG. P. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. In: MacKinnon, G.E., Walker. T.G. (eds), Reading research: Advances in theory and practice. Academic Press. New York. M C B R I D E - C H A N G . C. (1995): Phonological processing, speech perception, and reading disability. Integrative review. Journal of Educational Psychology. 30. 109-121. MCDOUCALL. S.. HULME, A., ELLIS. A., MONK, A. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. Journal of Experimental Child Psychology, 58. 1 12-1 33. MEIXNER ILDIK (1974): j segdanyagok a diszlexia korrekcijhoz. Gygypedaggia, 3, 88-90. MEIXNER ILDIK (1993): A diszlexia prevenci, reedukci mdszer. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. MEIXNER ILDIK. WEISS MRIA ( 1996): Tanulsi zavarok - Dyslexia. UCB Kisknyvtr, Budapest. MORTON, J . (1969): Interaction of information in word recognition. Psychological Review, 76, 165-178. 157

FELHASZNLT IRODALOM ACKERMAN, P.T., DYKMAN. R. A . , OGLESBY, D.M. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology, 16, 138-154. ADAMS, R. L., PARSONS, O. A . , CULBERTSON, J. L., NIXON, S. J. (1996): Neuropsychology for clinical practice. APA, Washington D C . ADLARD A . , HAZN V. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. BADDELEY. A . , HITCH, G . (1974): Working memory. In: Bower, G . A . (ed): The psychology of learning and motivation. Academic Press, New York. BRADLEY. L.. BRYANT, P. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. Nature, 3 0 ] , 419-421. BRYANT, P.. MACLEAN. M BRADLEY, L., CROSSLAND, J. (1990): Rhyme, alliteration, phoneme detection and learning to read. Developmental Psychology, 26.429^138. COLTHEART, V., MASTERSON, J., BYNG, S., PRIOR, M.. RIDDOCH, J. (1983): Surface dyslexia. Quarterly. Journal of Experimental Psychology, 35, 469^196. CSP VALRIA (2000): Az olvass s rskpessg zavarai. In: Illys S . (szerk.): Gygypedaggiai alapismeretek. ELTE Kiad, Budapest. 79-105. CSP, V. S MOLNR, M. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. Audiology and Neuro-Otology, 2, 354-369. CSP VALRIA, OSMAN-SOI JUDIT, MOLNR Mrk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. In: Stalberg, E.V., De Weerd, A.W., Zidar, J. (Eds): Clinical Neurophysiology. Monduzzi Editor, Bologna, 549-555. CSP VALRIA, Szcs DNES, OSMANN SGI JUDIT (2000): A fejldsi diszlexira (FDL) jellemz beszdhang feldolgozsi zavarok eltrsi negativits (EN) korreltumai. Magyar Pszicholgiai Szemle, 55, 4, 475-500. FRITH, U. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. In: Patterson, K. E., Marshall, J. C , Coltheart, M. (eds). Surface Dyslexia, Lawrence Erlbaum Associates Inc. New Jersej. 301-330. GALABURDA, A. M., SHERMAN, G. F., ROSEN, G . D . . ABOITIZ, F. M., GESCHWIND, N. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. Annals of Neurology, 18, 222-233. GALABURDA. A.M, LIVINGSTONE, M.S. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. Annals of the New York Academy of Sciences, 682. 70-82. GATHERCOLE, S., BADDELEY, A. (1993): Working memory and language. Hillsdale, New Jersey. GAUGER L.M., LOMBARDI.NO L.J., LEONARD, C M . (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. J Speech Language Research, 40(6), 1272-1284. GESCHWIND, N. (1974): Disorders of higher cortical function in children. In: Geschwind, N. (ed), Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. Reidel, Boston.

156

MORGAN, W . P. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. British MedicalJournal, 2, 1378. ORTON, S.T. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. Journal of the American Medical Association, 90, 1095-1099. ORTON. S.T. (1937): Reading, writing and speech problems in children. Norton, New York.
PU-GH, K . R . , SHAYWITZ, B.A., SHAYWITZ, S.E., CONSTABLE R . , SKUDLARSKI, P., FULBRIGHT, R . K . , BRONEN, R . A . ,

LOGOPDIAI

CSOPORTOK,

OSZTLYOK MKDSE

A GYAKORLATBAN - KBNYN
KONDOR EDIT

SHANKWEILER. D . P . , KATZ, L., FLETCHER, J . M . , GORE, J.C. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. Brain, 119, 1221-0238. RANSCHBURG P . (1939): Az emberi tvedsek trvnyszersgei. Novak Rudolf s Trsa, Budapest.
RUMSEY J . M . . N A C E K . , DONOHUE B., W I S E D . , MAISOG J . M . , ANDREASON, P. (1992): A positron emission

tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5), 562-573.
SCHULTE-KORNE. G., DEIKMEL, W . , BARTLING, J . , REMSCHMIDT, H. (1998): Auditory processing and dyslexia:

TRTNETI TTEKINTS:

evidence for a specific speech processing deficit. Neuroreport, 2, 337-340. SIEGEL, L.S. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language, 216, 16-17.
SHANKWEILER, D., LIBERMAN, I.Y., M A R K , L.S., FOWLER, C.A., FUSCHER, F . W . (1979): The speech code and

K b n y n 1956 t a folyik l o g o p d i a i gyakorlati m u n k a . A z els ffoglalkozs l o g o p d i a i llshely 1 9 6 9 - b e n l t e s l t a K i s e g t I s k o l b a n .


Az

learning to read. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 5, 531-545. SKOYLES, J.R. (1998): Speech phones are a replication code. Med Hypotheses, 50(2), 167-173. SNOWLING, M . (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. Jo urnal of Experimental Child Psychology, 29, 294-305. SNOWLING, M . , STACKHOUSE, J . , RACK, J . (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. Cognitive Neuropsychology, 3. 309-339. STANOVICH, K.E. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. The phonological-core variable-difference model. Journal of Learning Disabilities, 2 1 , 590-604. STUART, M . , HOWARD, D. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. Cognitive Neuropsychology, 12,793-824. SZEBENYIN NAGY VA (1999): Iskols diszlexisok vizsglata s az jabb szempontokkal bvlt terpia. Fej leszt Pedaggia Klnszm, 108-121.
TLLAL, P., MILLER, S BEDI, G., B YMA, G.. WANG, X., NAGARAJAN, S., SCHREINER, C, JENKINS, W . , MERZENICH, M.

1999/2000-es t a n v n k m o t t j a m r a z volt: 3 0 v, 3 0 l o g o p d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 - e s

t a n v r e , t o v b b i b v t s alapjn 3 2 l o g o p d i a i llshellyel r e n d e l k e z i k a k b n y a i h l z a t , amely jelenleg a K o m p l e x ltalnos Iskola s Szakszolgltat K z p o n t tagozataknt m kdik. E l l t u n k 19 v o d t , 19 iskolt, t o v b b 2 v o d a i l o g o p d i a i fejleszt n a g y c s o p o r t o t . K t i s k o l b a n l o g o p d i a i 5. o s z t l y i g visszk a r s z o r u l k a t . E z e n c s o p o r t o k , o s z t l y o k m e l lett s t t u s z o n k l n l - l l o g o p d u s ll. A l o g o p d i a i o s z t l y o k a t n k o r m n y z a t i e n g e d l y lyel k i s l t s z m o s z t l y o k k n t a fels t a g o z a t b a n is e g y t t tartjuk, v i s s z k t o v b b , i g n y szerinti s p e c i l i s m e g s e g t s e k k e l ( k o r r e p e t l s , l o g o p d i a i , p s z i c h o l g u s i f o g l a l k o z s o k ) . A l o g o p d i a i c s o p o r t o k , o s z t l y o k b e i n d t s a s o k r t f e l a d a t o k a t rtt r n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k segtett a szervezsi m u n k l a t o k b a n . E l v g e z t k a z e l s n a g y tfog v o d a i p r e v e n c i s s z r s e i n k e t , majd statisztikai ada tokkal bizonytottuk a logopdiai vodai csoport szksgessgt. gy indulhatott be 1990/9l-ben az els logopdiai nagycsoportunk. E z t a m u n k t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p d i a i iskolai e l s o s z t l y u n k k a l , ahov jrszt a logopdiai nagycsoportbl kerltek a gyerekek. 1991-ben h o z t u k l t r e a kerleti v i z s g l l l o m s u n k a t , s s z e r e l t k fel a s z k s g e s teszt anyagokkal. 1995/96-ban jabb logopdiai n a g y c s o p o r t s jabb iskolban logopdiai 1. osztly kezdte meg mkdst. M i n d e k z b e n t b b n y e r t e s p l y z a t o t r t u n k , m e l y e k p n z s s z e g e i b l b v t e t t k esz k z p a r k u n k a t , s z m t g p e k k e l s z e r e l t k fel a l o g o p d i a i o s z t l y o k a t . M e g i s m e r k e d t n k a fejleszt szoftverek h a s z n l a t v a l , b e p t v e e z e k e t a l o g o p d i a i c s o p o r t o k b a n foly m u n knkba.

(1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. Science, 271, 81-84. TANIMURA R., SONODA H., OGAWA T. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. Brain Topogr 8(3), 261-263. TAYLOR, M . T . , KEENAN, N . K . (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. Psychophysiology, 27. 318-327. TEMPLE, C M . (1997): Developmental cognitive neuropsychology. Psychology Press, Hove. VASSN KOVCS EMKE (1977): Szemelvnyek a diszlexia krbl. Fiskolai jegyzet. Tanknyvkiad, Buda pest. VASSN KOVCS E. (1999): Diszlexia-veszlyeztetettek kiszrsnek lehetsgei az Inizan-teszttel. Fejleszt Pe daggia Klnszm, 74-77. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem rok, nem olvasok. A diszlexia kezelse. Gyermeknk, 11, 14-15; 12, 30-31.

LTALNOS TUDNIVALK A k z o k t a t s i t r v n y r t e l m b e n (Kt. 3 4 . ) a l o g o p d i a i s z a k s z o l g l a t , a b e s z d j a v t s alapellts, amely ingyenes.

158

159

A -

logopdia:
a

g y g y p e d a g g i a e g y specilis rszterlete, m e l y

b e s z d h i b k felszmolst s a

A TERPINKRA SZORULT GYERMEKEKRL: SAJTOSSGOK, DIAGNZIS, SPECILIS IGNYEK

b e s z d f o g y a t k o s o k n e v e l - o k t a t m u n k j t vgzi, - k o m p l e x t u d o m n y (pedaggiai d o m i n a n c i j ) , - az els s m s o d l a g o s k o m m u n i k c i s r e n d e l l e n e s s g e k k e l foglalkozik. A l o g o p d i a ltal nyjtott beszdjavtsnak ki kell terjednie: - az artikulcis z a v a r o k , - a hallscskkensbl ered beszdhibk, - a m e g k s e t t beszdfejlds, - az a k a d l y o z o t t beszdfejlds, - az o r r h a n g z s beszd, - a b e s z d f o l y a m a t hibi ( d a d o g s , h a d a r s ) , - a k l n b z h a n g k p z s i zavarok, - az afzia, - a g g e nlkli beszd, - az olvass s rs z a v a r a i n a k javtsra, felszmolsra. Beszdhibs az a g y e r m e k , aki rossz artikulcis m o z g s s a l , h i b s a n k p z e t t h a n g o k k a l , h a n g c s e r k k e l v a g y k i h a g y s o k k a l beszl. Beszdfogyatkos (beszd- s nyelvi fejldsben a k a d l y o z o t t ) az a g y e r m e k , akinl ve leszletett vagy szerzett idegrendszeri m k d s i zavarok s k r n y e z e t i h a t s o k k v e t k e z t b e n j e l e n t s m r t k b e s z d f o g y a t k o s s g ll fenn. Ez zavart idz el a nyelvi, k o m m u n i k c i s s tanulsi k p e s s g e k b e n . E z e k hatsra a b e s z d f o g y a t k o s o k n l m s o d l a g o s p s z i c h s e l t r s e k ( s z o r o n g s , g t l s o s s g , h i p e r m o t i l i t s s/vagy m a g a t a r t s i z a v a r o k stb.) a l a k u l h a t n a k ki. Ms fogyatkos c s o p o r t b a tartoz g y e r m e k e k j e l l e m z i n e m h a t r o z h a t k m e g egysge sen. Az e n y h e rszfunkci-gyengesgtl a k o m p l e x szemlyisg-, l. ltalnos tanulsi za varig terjedhetnek. A diszlexia, diszgrfia m i n t rszkpessgzavar, -deficit ide s o r o l h a t , de sok e s e t b e n rinti a b e s z d f o g y a t k o s s g o t is, h i s z m i n t a nyelvi k p e s s g z a v a r a is megmutatkozik.

Az ltalunk k e z e l t g y e r m e k e k rszkpessg-struktrja n a g y o n eltr fejldst m u t a t . H i n y o z h a t n a k v a g y k e v s b fejlettek l e h e t n e k a z o k a k p e s s g e i , m e l y e k az o l v a s s - r s elsajttshoz nlklzhetetlenek. E z e k m e g t a n u l s h o z m a g a s r e n d pszichikai funkcik integrlt m k d s r e v a n szksg. H a b r m e l y funkciban e l m a r a d s vagy zavar keletke zik, kiesik e g y l n c s z e m , s n e m t u d n a k a k p e s s g e k h a r m o n i k u s a n m i n s g i l e g m a g a sabb szintre j u t n i . Ha a funkci m k d s e zavart, a k k o r a nyelvi fejlds s az iskolai ta nuls n e h e z t e t t lesz. A slyos b e s z d h i b s g y e r m e k e k e t parcilis (rszleges) teljestmnyzavarok, figyelem k o n c e n t r c i s zavarok, ltalnos m o t o r o s nyugtalansg, hipermotilits is j e l l e m z i . M i n d ezek k v e t k e z m n y e k n t p e d i g m s o d l a g o s p s z i c h s srlsek s m a g a t a r t s z a v a r o k tr sulhatnak a m r m e g l e v p r o b l m k h o z . F e j l d s k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n l e l m o n d h a t , hogy a z e l e m i rzkelseikbl n e hezen lesz szlels, azaz p e r c e p c i . M g i n k b b a tudatos p e r c e p c i , azaz a p p e r c e p c i hi nyval llunk s z e m b e n . Az szlelt d o l g o k n e m kapjk m e g azt a szintet, amit elvrunk. Oka, h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k m i a i r e n d s z e r e k kevs ideig foglalkoznak adott jelekkel, ebbl k v e t k e z e n a bepts elgtelen. A g y e r m e k az inger b e p l s e eltt mr is m s ingert keres m a g n a k , gy sok esetben h i p e r m o t i l i s s vlik. N e m r z k e l i k az id m l s n a k j e l e n t s g t sem. Ez rontja a tanulsi f o l y a m a t o k a t . G y a k o r l a t i m u n k n k sorn m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r s z n e k slyos tneteit, a rszkpessg-zavarok h a l m o z o t t elfordulst reztk m e g , szegreglt fejlesztsk szk sgessgt, s h o z t u k ltre az els logopdiai fejleszt n a g y c s o p o r t o t , majd a m s o d i k a t is, t o v b b indtottuk be kt ltalnos iskolnkban a logopdiai osztlyok f e l m e n rend szert. Indokaink: A logopdiai v o d a i csoportokba, iskolai osztlyokba a h a l m o z o t t a n p r o b l m s , s z m o s tnetet e g y t t m u t a t (tnetegyttest) g y e r m e k e k kerlnek. T n y , h o g y a fejlds k o r a i szakaszban kis l p s e k b e n , intenzven, naponknti fejleszts k e r e t b e n lehet l e g i n k b b elsegteni a fejldsket. Itt ll s z m u k r a megfelel id rendelkezsre a fejldsi egyenet lensgeik l e k z d s r e . A beszdfogyatkos gyermekek szmra elengedhetetlen, hogy az iskolakteles kor eltt m e g k e z d d j k a specilis fejleszt, p r e v e n c i s m u n k a , napi rendszeressggel. A

A LOGOPDUS FELADATA

megfelel feltteleket, szakirny napi fejleszts lehetsgt csakis a logopdiai fejleszt vodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l m k k a l k z d g y e r m e k e k s z m r a biztosta ni. Majd a specilis j e l l e g m u n k n a k folytatdnia kell a logopdiai o s z t l y o k b a n is. T u d n i kell azt, h o g y ez a k l n n e v e l s s z k s g s z e r , de t m e n e t i j e l l e g is e g y b e n . A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a specilis intenzv fejlesztssel s a g y a k o r l s o k k a l a kell rsi idt is biztostani tudtuk, integrlhatv vlik a tovbbi egyttnevelsre. H i s z m i n d e n vben v a n n a k olyanok, akik a logopdiai csoportbl, osztlybl visszakerlnek a tbbs gi c s o p o r t o k b a , e l k e z d h e t i k az ltalnos iskola 1. osztlyt, vagy az letkoruk szerinti l talnos iskolai osztlyfokot folytathatjk.

E g y l o g o p d u s m u n k j a sorn m i n d e g y i k fent e m l t e t t k a t e g r i b a t a r t o z g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerl. Kezelsi s terpis e s z k z t r b l h a t k o n y segtsget kell t u d n i a nyj tani a r s z o r u l k n a k . Ez a l a p o s s z a k m a i trgyi tudst, t r e l m e t , p r o b l m a r z k e n y s g e t kell j e l e n t s e n . D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokban kezelsi tervet kell elkpzelnie, ksz tenie, s s l y o s a b b e s e t b e n tovbbi vizsglatokra (szakbizottsgira, szakorvosira, p s z i c h o lgiaira stb.) irnytania a g y e r m e k e k e t .

160

161

1991-ben h o z t u n k ltre K b n y n logopdiai vizsgl k z p o n t o t , a K k v i r g u. 5. sz. A z els l o g o p d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l s a eltt m r v g e z t n k tfog diszlexia-prevencis szrseket, s ezek alapjn k l d t k a kiszrteket a B e s z d v i z s g l O r s z g o s S z a k r t i Bizottsghoz. M i n d e n l o g o p d i a i csoportba, osztlyba kerl g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakrti javaslattal a b e k e r l s h e z ! alatti v o d b a n . Felszereltk a szksges m r t e s z t e k k e l , s itt a kell diagnosztikai i s m e retekkel r e n d e l k e z l o g o p d u s o k vgzik az tfog, egyni vizsglatokat a k r z e t b e n dol g o z l o g o p d u s k o l l g k (s a szl) krsre. A l o g o p d u s o k t l elszrsi a n y a g o k a t k a p u n k a vizsglatra vr g y e r m e k r l . Ez tartal mazza: - vni jellemzst.
SZRSEINK

- M i t a vesz rszt logopdiai foglalkozsokon, h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? - M a g a t a r t s t , figyelmi llapott. - Artikulcis vizsglatt. - E d d i g elrt e r e d m n y e i t , a vele val terpia nehzsgeit. - Elrejelz gyorsteszt e r e d m n y e i t . - Emberrajzt. - Meixner-fle szkincsvizsglatot. - M i l y e n e g y b foglalkozsban, terpiban rszesl? Ez az a n y a g eljut a rszletes vizsglatot v g z l o g o p d u s h o z . N a g y segtsget j e l e n t a m u n k n k h o z , hogy a kerlet v a l a m e n n y i n k o r m n y z a t i m k d tets vodjban az 1998/99-es tanv ta v o d a p s z i c h o l g u s segti a p e d a g g i a i m u n k t , az iskolkban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l g u s o k m k d n e k . s s z e h a n g o l t s z r t e v k e n y s g e t vgeznek, az M S S S T szrteszttel m r i k fel a nagy c s o p o r t o s v o d s o k a t az sz folyamn, s az e r e d m n y e k alapjn t e r v e z n e k fejleszt fog lalkozsokat a r s z o r u l k n a k .

Kerletnkben v elejn tfog artikulcis szrvizsglatokat (beszdhibkra kiterjeden) v g z n k a z v o d k b a n a z sszes n a g y c s o p o r t o s kor g y e r m e k n l s a z v n k j e l z s e i alapjn a k z p s s k n , m e g k s e t t beszdfejlds esetben a k i s c s o p o r t o s o k o n is, tovb b az els o s z t l y o s o k n l . U g y a n c s a k v elejn szrjk ki a diszlexia-veszlyeztetettsget m u t a t g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k kzl. A diszlexia-prevencis szrvizsglat n e m k o r l t o z d i k v elejre, ezt igny s m e n e t k z b e n felmerl p r o b l m k szerint v k z b e n f o l y a m a t o s a n v g e z z k : a logopdiai foglalkozsokon a l o g o p d u s ltal tapasztalt t n e t e k alapjn, v a l a m i n t az v n k s a p e d a g g u s o k jelzsei alapjn vizsgljuk a rszorultakat. Ev v g n a k z p s c s o p o r t o s v o d s o k artikulcis szrvizsglatai folynak (ez el rejelzs lesz a k v e t k e z tanvre), v a l a m i n t az els o s z t l y o s o k olvass-rs-vizsglatai a diszlexia, diszgrfia elrejelzse vgett a kerlet sszes i n t z m n y b e n .

VIZSGLATI ANYAGAINK, MDSZEREINK

Az v o d k egy rszben az v n k a Prefer-teszttel v g e z n e k felmrst a n a g y c s o p o r tosoknl. R s z l e t e s e b b iskolarettsgi vizsglatot a kerleti Nevelsi T a n c s a d vgez. A k r z e t e k b e n d o l g o z l o g o p d u s o k elszrseik alapjn, az v o d a - i s k o l a - p s z i c h o l gusok, a N e v e l s i T a n c s a d s z a k e m b e r e i pedig sajt vizsglataik alapjn e g y a r n t jelez hetik k r e l m k e t felnk az tfog logopdiai vizsglatra.

Az artikulci vizsglatt a b e s z d h a n g o k kpzsi mdja szerint sszelltott sz s h o z z k a p c s o l d k p a n y a g adja. A diszlexia-veszlyeztetettsget a kerleti l o g o p d u s o k ltal sszelltott s z r a n y a g g a l vgezzk. A l a p u l az E l r e j e l z g y o r s t e s z t I I . " - t hasznljuk (Frostig s Inisan alapjn M a r o s i t s Istvnn sszelltsban). Ez alaptjkoztatst nyjt a g y e r m e k s z e m - k z koordincij rl, az a l a k - h t t r m e g k l n b z t e t kpessgrl, az a l a k k o n s t a n c i r l , a trbeli helyzet, irnyok felismersrl, a trbeli v i s z o n y l a g o s s g szlelsrl s m o t o r i k u s lekvetsrl, a r i t m i k u s s o r o k kvetsi k p e s s g r l . A teszten e l r h e t p o n t s z m 30. Ha 20 p o n t alatti teljestmny, tovbbi, rszletesebb vizsglat indokolt, mely a fent jelzett r s z t e r l e t e k e t vizsglja tovbb. Erre szolglnak: a Frostig, az Inisan, a B e n d e r A ( i s k o l s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor d i n c i t vizsgl tesztek. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikulci jt, nagy-finommotorikjt, beszdllapott, a n n a k a l a k i - t a r t a l m i sszetevit. Ha e terle teken is e l m a r a d s tapasztalhat, tovbbi tfog, rszletes, egyni szakvizsglatra utaljk a k o l l g k a g y e r m e k e k e t . gy kerlhetnek s z a k o r v o s h o z ( f l - o r r - g g s z e t r e , fonitrira, s z e m s z e t r e , audiolgira), pszicholgiai-pszichitriai vizsglatra vagy a szakrti bizott sgok vizsglataira, a k l n b z tneteik alapjn.

AZ EGYNI, TFOG LOGOPDIAI VIZSGLAT KRE

Vizsglati k r e l m e t k a p u n k , s m e g k l d i k a vizsglatra v r g y e r m e k elszrsi ered nyeit. S z l v e l e g y e z t e t e t t i d p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t , akit o p t i m l i s e s e t b e n ( pasztalataink alapjn is) az d e s a n y a ksr el. Rszletes a n a m n z i s t v e s z n k fel a szltl, mely tartalmazza: - a t e r h e s s g e k r l m n y e i t , esetleges p r o b l m i t ez id alatt; - a szls k r l m n y e i t , lefolyst, a k r h z i idszak trtnseit; - informcit k r n k : - a szoptatsrl, a n n a k idtartalmrl, - a fogazat fejldsrl, 163

162

- csecsemkori magatartsrl, - m o z g s - s beszdfejldsrl, - gyermekbetegsgeirl, - k z s s g b e kerlsnek idpontjrl, beilleszkedsrl, - e l z e t e s s z a k o r v o s i vizsglati e r e d m n y e i r l , - o t t h o n i viselkedsrl, k e d v e n c idtltseirl, - familiris a n a m n z i s r l : testvrek szma, esetleges problmjuk, c s a l d b a n for dult-e e l b e s z d h i b a stb., - szl m i l y e n p r o b l m t rez g y e r m e k v e l k a p c s o l a t b a n , mit vr a vizsglattl, m i b e n kr segtsget. Megjegyzs: A vizsglat a n y a g a s az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegek, erre a s z l figyel mt is felhvjuk.

Bender

A-tesztfelvtele

V i z u o m o t o r o s k o o r d i n c i t n z n k , bramsolst, vonalvezetst, rajznyomatkt.

DPT-teszt felvtele

(diszlexia-veszlyeztetettsg

vizsglata

Marsits

Istvnn)

Ez a teszt sokrt tjkozdst nyjt s z m u n k r a . - Vizulis p e r c e p c i t vizsglunk formk, i r n y o k szlelsre, i n f o r m c i s j e l e k r e vo natkozan. - Vizulis e m l k e z e t e t t r g y k p e k azonostsval, formk j e l e k felismertetsvel. - Vizulis m i n t a kvetsvel szerialitsi k p e s s g e t n z n k . - Lateralitst vizsglunk: k z - l b - s z e m d o m i n a n c i t . - T r b e l i s i d b e l i r i t m u s r z k vizsglata: s o r a l k o t s , s z n r i t m u s i s m t l s , r i t m i k u s taps i s m t l s e tartozik ide. Szintn szerialitsi kszsget m u t a t . - T e s t s m a i s m e r e t e , trbeli tjkozds: testrszeit ismertetjk fel, neveztetjk m e g . A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezvel kell m e g f o g n i a a bal lbt stb., szbeli inst r u k c i k alapjn. (Ezt 6,5 ves k o r utn vgeztetjk.) - T j k o z d s a trben, feladatlapon: egyszer trgyakat kell rajzolnia a papr j o b b - b a l , a l s - f e l s rszre. - Az auditv e m l k e z e t vizsglata hangokra, szavakra, m o n d a t o k r a , trtnetre vonatko zik. E l v r h a t , h o g y 4 h a n g i g , 3-4 szig idzzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . M o n d a t i s m t l s (Prefer) a 10-12. m o n d a t i g tudjon sz szerint ismtelni. Trtnetnl 9 lnyeges e l e m b l 7-et kell visszaidznie. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rvid tv verblis e m l k e z e t t nzzk, s a rvid tv verblis trtnetemlkezetet. - A b e s z d vizsglata: kiterjed a spontn b e s z d r e , szkincsre, kpolvassra, relcis szavak i s m e r e t r e , hasznlatra, v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelsre. Fel jegyezzk beszdhibjt, nehz szavak utnmondsi kpessgt, fogalomalkotst, klnbsg megfogalmazst, nll versmondst.

A g y e r m e k k e l a vizsglatot k t s z e m l y e s h e l y z e t b e n v g e z z k (kivtelt jelent, ha a gyer m e k n e m h a j l a n d levlni a szlrl, gy is b e n t t a r t z k o d h a t a vizsglat alatt). T e r m s z e t e s e n a z l e t k o r n a k m e g f e l e l v i z s g l a t o t v g e z z k el. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r v o d s vizsglatrl szlok.

ltalnos

tjkozds

Ez l e h e t s g e t biztost beszlgetsre, i s m e r k e d s r e , a gyerek s p o n t n b e s z d n e k megfi gyelsre. K r d e z z k tle a l a p v e t csaldi ismereteit ( a n y a , a p a n e v e , h o g y a n j t t e k a vizsglatra, m i k p p telik el egy n a p j u k stb.) Idbeli tjkozottsgrl t u d a k o z d u n k : ht napjai, v s z a k o k , t e g n a p - h o l n a p f o g a l m a i . S z n i s m e r e t t is e k k o r t r k p e z z k fel.

Szmtani

alapismeretek

K z b e n megfigyeljk beszdszervei m k d s t , llapott, n y e l v m o z g s t , szjtri finom motorikus tevkenysgt. - A hallsi differencil k p e s s g vizsglata n a g y o n fontos, hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvassi-rsi n e h z s g e k e t o k o z h a t az iskolban.

M e c h a n i k u s s z m o l s a t b b - k e v e s e b b - u g y a n a n n y i fogaimar, szmfelismerse, m v e i tek o-os, 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide.

Emberrajz

ksztse

Snijders

Oomen

nonverblis

intelligenciateszt

Figyeljk ceruzafogst, rajzmozgst, alakja rszletezettsgt, p a p r o n a trkitltst.

A slyos b e s z d h i b s g y e r m e k e k - akik h o z z n k kerlnek vizsglatra - nyelvi z a v a r o k k a l k z d e n e k , ezrt e s e t k b e n ezt a tesztet vesszk fel rtelmi k p e s s g e i k felmrsre. E b b e n vizsgljuk: a m o z a i k rszteszttel a vizulis rsz-egsz v i s z o n y o k szlelst, - a vizulis e m l k e z e t k e t , - a kombincis kszsgket,

164 165

- az a n a l g i s g o n d o l k o d s u k a t , - a K n o x - r s z p r b v a l pedig a m o z g s s o r - e m l k e z e t k e t , a szerialitst.

A l a p v e t feladat, h o g y az e g s z n a p o s n e v e l s t tszje a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej leszts, a s z k i n c s aktivizls, bvts, a b e s z d s nyelvi k p e s s g e k m o z g s t s a . Az v n k n e k is figyelembe kell v e n n i k a p r o b l m s g y e r m e k e k t n e t e i n e k vltoza tossgt, az egyni teherbr-kpessgeiket, i g a z o d n i u k kell a specilis s z k s g l e t e i k h e z , figyelmi, m a g a t a r t s b e l i l l a p o t u k h o z . M i n d e z e k figyelembevtele k i e m e l t feladata a lo gopdusnak. M i n d e n g y e r m e k rszesl kszsgfejlesztsben, ami t b b e k k z t t m a g b a n foglalja a diszlexia-prevencis foglalkozst, a grafomotoros fejlesztst, tovbb psze vagy diszfzia v a g y d a d o g terpit - ignyeik szerint. A terpis f o g l a k o z s o k tfedik e g y m s t . rtjk ezalatt azt, h o g y a p s z e terpiba be ptjk a p r e v e n c i s f o g l a k o z s o k elemeit, s fordtva. A logopdiai v o d a i c s o p o r t b a j r g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t vgzik e keretek kztt, de indokolt e s e t b e n lehetsget k a p n a k arra, hogy kt t a n v e n t m a r a d j a n a k itt.

Beszdszlelsi

beszdmegrtsi

teljestmny

vizsglata

(GMP,

Gsy

Mria)

Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallsvizsglatt vgzi el, h a n e m a m a g a s a b b szervezettsget ignyl agyi integrcis t e v k e n y s g k szervezdst mutatja. Vizsglja: a m o n d a t - s z azonostst zajban, szk frekvencis s gyorstott m o n d a t o k azonostst, verblis-vizulis m e m r i t , h a n g s o r a z o n o s t s i kpessget, sztallst, be szdritmust, rtelmetlen h a n g s o r o k azonostst, a b e s z d m e g r t s t halls utn. Megjegyzs: Ez a teszt s z m o s e g y b rszterlet vizsglatt teszi lehetv, n m o s t a leginkbb hasz nlt alapvizsglati terleteket e m e l t e m ki. A vizsglat f o l y a m n megfigyeljk a g y e r m e k magatartst, feladattartst, m u n k a v g zsi t e m p j t , figyelmi llapott, a n n a k terjedelmt. E z e k fontos tovbbi i n f o r m c i i n k lesznek. A vizsgl kompetencija eldnteni, hogy m i n d e n rszterlet feltrkpezse szksges-e, s az a d o t t vizsglati rszekbl m e l y e k e t vgzi el a n n a k r d e k b e n , h o g y a g y e r m e k llapo trl kell i s m e r e t n k legyen. A rszterletek vizsglati sorrendje n e m kttt, ezt a gyer m e k figyelmi llapota szerint vlaszthatja m e g a vizsgl. M i v e l az eljrs h o s s z a d a l m a s , elfordulhat, h o g y t b b a l k a l o m m a l kell azt elvgezni. A vizsgl az e r e d m n y e k b l sszelltja a s z a k v l e m n y t s megteszi a j a v a s l a t t (a szlvel azt m e g b e s z l v e ) a g y e r m e k tovbbi elltsa r d e k b e n . A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgl a logopdiai c s o p o r t b a javasolja felvtelre, gy a B e s z d v i z s g l O r s z g o s Szakrti Bizottsggal val egyeztets utn, a n n a k j v h a g y sval teszi m e g javaslatt.

AZ VODAI LOGOPDIAI KSZSGFEJLESZT PROGRAM FBB RINTSI TERLETEI

- V i z u o m o t o r o s k o o r d i n c i fejlesztse. - Trbeli tjkozds fejlesztse. - Vizulis p e r c e p c i fejlesztse. - G r a f o m o t o r o s fejleszts ( f i n o m m o t o r i k a s taktilis szlels). - Hallsi figyelem kialaktsa, fejlesztse. - R i t m u s r z k fejlesztse, d i n a m i k u s sztereotpik kialaktsa. - E m l k e z e t s figyelem fejlesztse. - Beszdkszsg fejlesztse. - Diszkalkulia-prevenci. A l o g o p d i a i v o d k b a n , gy a k b n y a i v o d a i logopdiai nagycsoportjainkban is terpi s t m u t a t u l szolglnak Csabay logopdiai vodk Katalin: A beszdjavt vodai csoportok s elkszt cm kiadvnyok. osztlyok terpis anyaga (1994) s R o s t a Katalin szerkesztsben a Tants meg engem! Fejleszt program szmra (1996)

A LOGOPDIAI VODAI MUNKA

K e r l e t n k b e n a kt logopdiai fejleszt nagycsoport a Kkvirg utcai v o d b a n m k d i k . A l t s z m 12-15 f c s o p o r t o n k n t . Kt specilisan kpzett v n s 1 l o g o p d u s d o l g o zik egy-egy c s o p o r t mellett. Az v n k az v o d a i Nevelsi P r o g r a m alapjn kidolgozott helyi nevelsi p r o g r a m sze rint v g z i k m u n k j u k a t , figyelembe vve, i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltr, sokrt p r o b l mihoz. A l o g o p d u s n a p o n k n t i kiscsoportos s indokolt esetben e g y n i foglalkozsokat vezet. is i g a z o d i k az v o d a i t e m a t i k h o z , s azt s z e m eltt tartva tervezi munkjt. P l d u l , ha az v o d a i f o g l a l k o z s o k t m a k r e az sz, gy a l o g o p d u s beszdfejleszt, p r e v e n c i s rin is e t r g y k r h z tartoz sz-, k p a n y a g g a l dolgozik. Ezt az teszi lehetv, hogy az v n v e l r e n d s z e r e s , heti m e g b e s z l s e k e n e g y e z t e t i k a t m a k r k e t , keresik a csatlakozsi felleteket.
166

Vizuomotoros

koordinci fejlesztse

trbeli

tjkozds fejlesztse

Elvlaszthatatlan terletek, tszvik e g y m s t . A g y e r m e k e t p o n t o s n m e g i s m e r s fel kell v e z e t n n k . Testrszeit kell tudatostania, r zkszervei nyjtotta lehetsgeit m e g i s m e r n i e , m o z g s ltal testi e g y e n s l y r z k e l s t ki fejlesztenie, j o b b - b a l irnyokat, trbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . A tri t j k o z d s fejlesztse t b b rszterletre b o n t h a t . A testtudat fejlesztse n m a gban is r s z t e r l e t e k r e t a g o l d i k : a testkp, a testfogalom s a testsma fejlesztsre. A testkp a test szubjektv m e g t a p a s z t a l s a s rzse. A sajt testrl alkotott kp a m o z g s o k b a n fejezdik ki, m a g a s a b b szinten az e m b e r b r z o l s b a n is m e g m u t a t k o z i k .
167

A g y e r m e k e t m e g kell t a n t a n u n k testkpe ismeretre, el kell fogadtatnunk vele sajt tes tt az a z o n o s s g o k s k l n b z s g e k tkrben. P l d u l : ki s o v n y - k v r testalkat? De ide t a r t o z n a k a testrszeket m e g t a n t , felismertet gyakorlatok, az egsz test m o z g a t s t , fesztst, laztst t a r t a l m a z feladatok, az i z o m t n u s szablyoztatsa is. A testfogalom t u d s n a k b i r t o k b a n tudja m e g testrszeinek elhelyezkedst, funkci jt. E z r t a testrszeket tbbfle m d o n kell rzkeltetni. Pl.: j o b b c s u k l r a kk, balra pi ros szalagot helyezni stb. E g y rn csak egy j testrsz tanulsa indokolt. Pl. szem, j o b b kz stb. A testsma a test gravitcijnak, e g y e n s l y n a k , m o z g s n a k felfedeztetsvel fejl dik. E z t u t n z m o z g s o k , gesztusjtkok tantsval fejlesztjk. E z e k alapjn m o z g s o s r e n d s z e r e n keresztl tanuljk az ismereteket, ami kzel ll fejlettsgi szintjkhz. E l r e n d , hogy a g y e r m e k tudjon sajt testn tjkozdni, r e z z e teste hatrait, s ezzel tudatostani tudja trbeli helyzett. A sajt test viszonytsa ad segtsget a k l n b z tr beli relcik kztti e l i g a z o d s b a n . M o z g s o n keresztl rzkeli a trbeli viszonyokat. gy clszer m i n d e n m o z g s o s feladatot verbalitssal m e g t m o g a t n i (gyorsan, lassan, j o b b r a , balra m o z o g j , irnyt vlts stb.) A trbeli i r n y o k fejlesztst a t e s t t u d a t o n k e r e s z t l t o v b b v i s s z k a s k b a n t r t n irnyfejlesztsre. Jobb-bal r z k e l t e t s e testn: b a l = d o b o g szvnk, j o b b = b e m u t a t k o z s k e z n k ; trben: mi van tled j o b b r a - b a l r a ; skban: tbln, asztal lapjn, p a p r o n val tjkozds. Skban, a h r m a s v o n a l k z b e n val tjkozds a k v e t k e z t a n t a n d fokozat, ami m r az rs k z v e t l e n e l k s z t s t j e l e n t i . A tbbi trbeli irnyt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent, e l t t - m g t t stb. Az i r n y o k tanulst m i n d i g sszekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t s k k e l , gy relcis sz kincset alaktunk ki. g y e l n i kell, hogy egy foglalkozson egy irnyt tanuljunk, n e v e z z n k meg.

trgy m o z g s t s z e m m e l kvetni, balrl j o b b r a haladst, m o z g s t megfigyelni, ujjal leve g b e rajzolst k v e t n i stb. Alakllandsg fejlesztse: trgyak, formk felismertetse, klnbz s z e m p o n t o k sze rinti c s o p o r t o s t s a tartozik e h h e z a fejleszt m u n k h o z . Tudatostjuk a trgyak j e l l e m z s l l a n d tulajdonsgait. A d i m e n z i b a n lthat trgyakat sszehasonltjuk a skbeli raj zaikkal. Pl.: a b l a k - n g y z e t rajza. Hasznljuk a logikai kszletet, mely a formk azonossgt, k l n b z s g t kivlan r zkelteti. A p o n t o s szlels kialaktsrt a trgyakat ujjal krbekerthetjk, krberajzolhatjuk, festhetjk, sznezhetjk. A klnfle f o r m k s s z e r e n d e z s b l jfajta e g y s g e t lehet lt rehozni. Alak-httrfelfogs, vizulis figyelemfejlesztse: az alakllandsg fejlesztsvel szo rosan sszefgg. Alapja, hogy a g y e r m e k a lnyeges e l e m e k e t a lnyegtelentl szt tudja vlasztani, s h o g y a figyelmt egy adott d o l o g r a tudja fkuszlni. Ettl n e m trhet el, m s inger n e m v i h e t i " el. gy a vizulis e m l k e z e t t fejlesztjk, a rszekbl m e g t a n t j u k az egsz szlelsre. Pl.: u t c n k k a u t k megfigyelse, t e r e m b e n kr alak trgyak szrevtele, k l n b z eltr, majd h a s o n l trgyak sszehasonltsa, kitapogatsa. A rszekbl kell az e g s z r e kvetkeztetni, m i n t az rs-olvassi f o l y a m a t o k n l . Az e m b e r e k n e k , d o l g o k n a k , trgyak n a k j e l l e m z tulajdonsgaik v a n n a k , m i n t ahogy elvont absztrakt formi a b e t k n e k .

Grafomotoros

fejleszts

(finommotorika

taktilis

szlels)

A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n c i fejlesztsvel s z o r o s a n s s z e f g g terlet a g r a f o m o t o r o s fejleszts. A logopdiai v o d b a j r g y e r m e k e k n e k (ltalnossgban emlthetjk) m o t o r o s kivi telezsi gondjaik v a n n a k . F i n o m m o z g s a i k : a kzfejk, ujjaik m o z g a t s a , v a l a m i n t a be

Vizulis

percepci

fejlesztse

szdszerveik irnytsa e g y a r n t fejletlen. G r a f o m o t o r o s fejlesztssel azokat a f i n o m m o z g s o k a t kell elsegteni, m e l y e k az rs t a n u l s h o z szksgesek. Az iskolba kerl g y e r m e k n e k n a g y o n n e h z d o l g a van az rselsajttssal, hisz a kz fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k letv utn fejldnek ki m a r a d a n d a n . T e h t a n o r m l fejlds m e n e t g y e r m e k n e k is nagy n e h z s g az iskolai fzet 5 m m - e s h r m a s v o n a l k z b e n va l tjkozds, a n n a k szlelse, st megfelel jelek kzjk illesztse m o t o r i k u s n . A g r a f o m o t o r o s a n retlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k v n a l m a k el lltjuk, ha n e m fejlesztjk ket az iskolskor eltt, s ha n e m h a g y u n k s z m u k r a kell rsi, begyakorlsi idt. G r a f o m o t o r o s kszsgk fejlesztsbe beletartozik vizulis e m l k e z e t k , s z e m - k z k o ordincijuk fejlesztse, laterlis d o m i n a n c i j u k kialaktsa, illetve erstse. ( G y a k o r i a balkezessg, ezt figyelembe kell venni.)

A g y e r m e k e t a klvilg differencilt szlelsre kell tantani. M i n d e n szlelsi folyamatot s z e n z o r o s rzkels elz m e g : lts, halls, t a p i n t s - m o z g s . Kezelt g y e r m e k e i n k k z s sajtossga, hogy az elemi rzkelskbl n e h e z e n lesz sz lels, azaz p e r c e p c i . N e h z s g e t j e l e n t s z m u k r a a z rzkletek s s z e k a p c s o l s a , m a g a sabb szintre juttatsa, integrlsa. gy az auditv, vizulis, kinesztetikus s m o z g s o s befu t r z k l e t e k n e m fejldnek szlelss, s gy n e m p l h e t n e k tarts e m l k e z e t i e g y s g g . A g y e r m e k e k e t sok m o z g s s a l , a k l n b z szlel funkcik egyttes m k d t e t s v e l lehet fejleszteni. A vizulis szlels fejlesztsnek rszei: Szem-kz koordincijnak fejlesztse: a szem fixl m o z g s t alaktjuk ki, m e r t ez se gti majd a z r s - o l v a s s h o z s z k s g e s s o r k v e t s t . J t k o s g y a k o r o l t a t s s a l lehet e g y

168

169

Fejleszts sorn a n a g y m o z g s o k t l h a l a d u n k a f i n o m m o z g s o k fel ( l e v e g b e n val rajzols, alkarral, c s u k l b l , ujjakkal, tbln, jsgpapron, feladatlapon, skban, vgl vo n a l k z b e n val rajzoltats). A z r s e l e m e k elksztst r e n g e t e g m a n i p u l l t a t foglalkozs elzi m e g : g y u r m z s , p t g e t s , t e n y r l e n y o m a t o k , ujjal fests, g y n g y f z s stb. ( E z e n feladatok j r s z t a z v n k vgzik c s o p o r t o s foglalkozsok keretben.) K s b b tantjuk a ceruzafogst, a kell n y o m a t k vonalvezetst. M e g t a n t j u k az gy nevezett p i n c e - s z o b a - p a d l s " utciban val tjkozdst a skban, a m e l y a fzet vonala zst reprezentlja a g y e r m e k szintjn, k o n k r e t i z l v a az e l v o n t n a k t n vonalazst. A taktilis rzk fejlesztse m i n d e z e n foglalkozsokat vgigksri. V i z u o m o t o r o s fejleszts = ltom, r z k e l e m (rzkszervek) - szlelem (percepci) - tu d a t o s a n s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ) - k d o l o m - d e k d o l o m - m o t o r i k u s vlaszt a d o k r ( n a g y m o z g s s a l : t e s t m o z g s s a l , vagy f i n o m m o z g s s a l : kz, ujjak s/vagy artikulcis be szdmozgssal). A kzzel val r z k e l s fejlesztse fontos rsze m u n k n k n a k . Az rzkelsi funkcik k z tartozik, segti, m e g t m o g a t j a a tbbi rzkszervvel vgzett tevkenysget, hozzj rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r s h e z . Kezelt g y e r m e k e i n k szlelsi funkcii hinyosak, v a g y fejldskben elakadtak. Ha a taktilis r z k e l s k e t sikerl fejleszteni, ezzel nagyfok k o m p e n z c i s l e h e t s g h e z jut tatjuk ket, s ez kihat a tbbi fejlesztend terlet fejldsre is. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t z i s r z k e l s n e k , a sajt m o z g s r z k e l s n e k s vgl a szjtrben val tjko z d s n a k , ami a helyes h a n g k p z s , artikulci s vgs fokon az olvass elsajttsnak is alappillre.

gs-zngtlen h a n g o k differencilsa kvetkezik, t o r k u n k o n val rzkeltetssel. A h a n gok e g y m s t l val differencilsa is fontos. E l b b a h a n g z s b a n tvol ll h a n g o k - m e lyek t b b a k u s z t i k u s j e l b e n trnek el e g y m s t l , pl.: f-r, majd a h a s o n l h a n g z s h a n g o k, pl.: s z - z . F o n t o s a h a n g k i e m e l s e a szbl, majd a h a n g h e l y n e k m e g l l a p t s a a s z b a n ( s z elejn, vgn, belsejben hallja-e). E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szkincsfejlesztsek, szgyjtsek, szkincsaktiv ls s m o n d a t a l k o t s o k tartoznak.

Ritmusrzk fejlesztse,

dinamikus

sztereotpik

kialaktsa

A r i t m u s tszvi letnket. R i t m u s a van napjainknak, m o z g s a i n k n a k , b e s z d n k n e k . B e s z d n k r i t m u s nlkl dallamtalan, sivr lesz. A r i t m u s r z k h i n y a nehezti a mozgsfej ldst is. A l e g a l a p v e t b b r i t m u s a s z v d o b o g s u n k . E n n e k e g y e n l e t e s lktetst megfigyeltet jk, majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . n e k e k , m o n d k k , versek ritmust rzkeltetjk. E n n e k fokozatai: s z v e g - t a p s sszekapcsolsa, szveg-helybenjrs sszekapcsolsa, sszekapcsolsa, szveg-helybenjrs-taps A szavak r i t m u s n a k megfigyeltetse fontos feladat. A m a g y a r nyelv tagol h a t s g n a k elsajttsa vgett elengedhetetlen a sztagolsra val figyelem irnytsa, m r az v o d b a n . A szavakat kiejtetjk, majd a sztagolsi ritmus sze rint letapsoltatjuk a gyerekkel. Ez az rott s olvasott nyelvelsajttshoz felttlenl szk sges e l k s z t feladat. Az v o d a i s z o k s - s z a b l y r e n d s z e r kialaktshoz is k a p c s o l d i k a l o g o p d u s . A kiscso portos napi f o g l a k o z s o k ritmusa, m e n e t e az iskolai l e t m d r a kszti fel a g y e r m e k e k e t . Ez azrt fontos, m e r t a b e g y a k o r o l t , r u t i n n tett c s e l e k v s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s t i k a g y e r m e k e t , hisz a k k o r m r az iskolai s z o k s r e n d s z e r n e m lesz tl nagy s z a k a d k s z m r a , tbb energija m a r a d az oktatsi feladatok teljestsre. Ezrt fontos a sztereotpik kiala ktsa, k l n s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t b e n . A s z o k s o k a t m i n d i g a z o n o s m d o n vrjuk el a gyerekektl, gy nagy segtsget j e l e n t s z m u k r a , h o g y a l o g o p d i a i v o d a i c s o p o r t e l v g z s e utn a l o g o p d i a i 1. o s z t l y b a n folytathatjk az elkezdett, s m r m e g a l a p o z o t t m u n k t . Az v o d a specilisan elkszt, az iskolai els o s z t l y b a n erre ptve kell folytatnunk a m u n k t .

szveg-sta-taps sszekapcsolsa.

Hallsi

figyelem

kialaktsa, fejlesztse

G y e r m e k e i n k e s e t b e n m k d s i zavart tallunk a verblis, a vizulis, az auditv s/vagy a m o t o r o s funkciikban. E z e k k v e t k e z t b e n szerilis, sorbarendezsi n e h z s g e i k lesz n e k a h a n g o k , betk, s z m o k hallsi s ltsi s s z e r e n d e z s v e l . A h a n g o k - b e t k n e m p l n e k s z t a g o k k , szavakk. S l y o s a b b e s e t b e n ez m r fonolgiai kdolsi zavar. A s z k i n c s n e m tud k e l l e n gya r a p o d n i , a szavak, m o n d a t o k kztti n y e l v t a n i - m o n d a t t a n i k l n b s g e k e t n e m k p e s e k felismerni. g y a ragok, jelek, k p z k differencilsnak n e h z s g r l b e s z l h e t n k . K i m u t a t t k , h o g y a diszlexis vagy arra veszlyeztetett g y e r e k e k hallsi r z k l e t n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltnik az a g y k z p o n t b l , gy h o s s z tv e m l k e z e tkben n e h e z e n tartjk m e g az auditv e m l k k p e k e t . A hallsi figyelem fejlesztsnek els lpseknt a k r n y e z e t n k elemi, egyszer, m i n d e n n a p o s hangjaira irnytjuk a figyelmet. (llatok, k z l e k e d s hangjai stb.) Majd a z e n e i hangok s zrejek megklnbztetse kvetkezik, ezutn a klnbz anyag trgyak h a n g j n a k felismertetse. K s b b lehet sorozatot alkotni akusztikus t o n : d o b , furulya, fu rulya, d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z s e (4 egysgig). V g l trjnk r az e m b e r i h a n g m e g figyeltetsre: sajt, trsai hangjra, felntt-gyerek, frfi-ni, m a g a s - m l y h a n g o k r a . Z n -

Emlkezet

figyelem

fejlesztse

tszvi a fejleszt foglalkozsok egszt az e m l k e z e t s figyelem fejlesztse. N e m lehet kln rszterlet-fejlesztsnek n e v e z n i . B e s z l h e t n k vizulis, akusztikus s b e s z d m o t o r o s e m l k e z e t r l .
171

170

Ha a l t r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l k e z e t zavara ll fenn - ez j e l e n t h e t i a kt s z e m sszehangoltsgi zavart vagy a n y o m o n kvet, irnyt-psztz tevkenysg zavart -, a k k o r a formk, szavak, b e t k szlelse lesz tkletlen. Ha auditv e m l k e z e t i zavar ll fenn, akkor neheztett lesz az e s e m n y e k sor- s idren disgre val e m l k e z s , n e h z k e s a verstanuls, s a hossz tv e m l k e z e t b e n val trols. Ha a b e s z d m o t o r o s terlet zavara ll fenn, a h t k z n a p i trgyak, sznek, s z m o k m e g n e v e z s e lesz l a s s b b s p o n t a t l a n a b b , s z k i n c s k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k , m o n d a t a l k o tsuk s z e g n y e s lesz. Az e m l k e z e t fejlesztsre szolgl feladatok pl.: trgyak felidzse e m l k e z e t b l , le t a p o g a t o t t trgyak szbeli lersa, talls krdsekkel felidztets, t r g y k p e k sorrendj nek megfigyeltetse, eltntetett trgyak m e g k e r e s s e . H a s z n l h a t u n k k p k i r a k , m e m r i a s p u z z l e j t k o k a t is. Hallsi emlkezet fejlesztsre alkalmasak a szgyjtsek adott hangokkal, a s z l n c p t s , a b v l h a n g o k - s z a v a k , m o n d a t o k visszaidztetse, sztag k i e g s z t s e s z a v a k k stb. A f i g y e l e m k o n c e n t r c i fejlesztse kzponti terlet, m i n d e n n e m tanuls alapja. Ha a figyelem n e m megfelel, m r a rvid tv emlkezetbe s e m j u t n a k el az informcik, gy nem tudja a g y e r m e k az j ismereteket a m r m e g l e v rendszerbe kapcsolni. Jl m k d fi gyelem szksges a hossz tv emlkezetbe val bevsshez s a differencilni tudshoz. A k o n c e n t r c i s p r o b l m k j e l e n t k e z h e t n e k ltalnos tanulsi, teljestmnybeli s vi selkedsi z a v a r o k b a n egyarnt. K l n szt r d e m e l a figyelemeltrls, m i k o r b r m i cse kly inger is k p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v k e n y s g t l . El kell k l n t e n n k , h o g y a f i g y e l e m z a v a r n l l tnet-e, vagy trsul e g y e b e k m e l l . Ha hiperaktivitssal, m a gatartszavarral, s z o r o n g s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j r egytt, felttlenl pszicholgi ai, vagy pszichitriai segtsget kell k r n n k . A f i g y e l e m k o n c e n t r c i fejlesztse s e m m i k p p e n s e m k l n fejlesztend terlet, ha n e m m i n d e n t e v k e n y s g n k b e n b e n n e foglaltatik. A s z e m l y e s , oldott lgkr, az egyni s k i s c s o p o r t o s foglalkozsok, a g y e r m e k e k aktulis figyelmi llapott figyelembe vev, hozzjuk i g a z o d m u n k a k v e t k e z t b e n fejldik, szlesedik figyelmk terjedelme. p p ezrt a v e l k f o g l a l k o z k n a k szles kr szakmai eszkz- s m o t i v c i s trral kell rendel keznik, hisz a g y e r m e k e k s p o n t n r d e k l d s r e k e v s b s z m t h a t u n k .

sebb szerepet tlt b e , m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligencijtl e l v r h a t l e n n e . E z r t na gyon fontos, h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g t s b e n rszesljn. B e s z d k s z s g fejlesztsnek fbb terletei: Szkincsfejleszts: aktv-passzv s z k i n c s egyttes fejlesztse, szitucihoz kttten, j t k o s a n , e g y s z e r k r d s e k k e l , m e l y e k r e analg vlaszok adhatk. PL: Mi van a t e r e m ben? M i t h o z o t t a M i k u l s ? stb. E z u t n f o g a l m a k r e n d e z s e , gyjtfogalom al c s o p o r t o stsok, i g e - f n v - m e l l k n v gyjtse, m e g n e v e z s e t e v k e n y s g e k , t r g y k p e k alapjn. Mondatalkotsi kszsgfejlesztse: a nyelvi szablyok tudatostsa trtnik itt. Egysze r, majd bvtett m o n d a t o k a t gyakoroltatunk, sok analgis feladattal. M i n d i g egy nyelvta ni szablyt tanulunk egyszerre. Pl. trgyesetes vlaszok, helyhatrozs m e g h a t r o z s o k : hol, hov, majd h o n n a n krdsekre. (A relcis kifejezseket is kln tantjuk.) Majd trtnete ket brzol k p e k e t idrendi sorrendbe rendeznk, verbalizl ttva az esemnyt. Ezutn k vetkezhet az egyszer nll beszdre szoktats: Pl.: Mit csinltl anyval tegnap? stb. sszefgg beszd fejlesztse: kpolvasssal, azaz kprl val beszltetssel kezddik krdsekre, majd n l l a n folytatdik. Lehet elkezdett trtnetet, m e s t befejeztetni, m e st felolvass utn dramatizltatni, majd ezt verblisan felidztetni. Segthetjk a g y e r m e keket a nyelvi j t k o k k a l : e l l e n t t p r o k k e r e s s e , k l n b s g - a z o n o s s g m e g k e r e s s e , tbbjelents szavakkal val j t k o k , b a r k o c h b k , r m k e r e s s e k stb. M i n d e n t e v k e n y s g n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitssal k a p c s o l u n k szsze, l l a n d a n visszaidztetve az e s e m n y e k e t - a beszdfejlesztst szolglja.

Diszkalkulia-prevenci A megksett, az a k a d l y o z o t t beszdfejlds, a diszlexia-veszlyeztetett, a v i z u o m o t o r o s koordincis zavarral k z d g y e r m e k e k diszkalkulia-veszlyeztetettek is lehetnek egyben. Mivel a logopdiai csoportjainkba j r k a fent emltett slyos p r o b l m k k a l k z d e n e k , be kell pteni s z m u k r a a fejleszt foglakozsokba a diszkalkulia-prevencit is. Fejlesztend terletek: tjkozds skban, trben, idben, csoportostsok, h a l m a z a l kotsok, relcis kifejezsek tanulsa, k l n b z s g e k , a z o n o s s g o k rzkeltetse, ritmi kus soralkotsok, s o r s z m n e v e k tantsa, szmlls 5-10-es krben, a l a p v e t m a t e m a t i kai kszsgek kialaktsa, relcis j e l e k felismertetse. Megismertetjk ket a t r g y a k h o z fzd tulajdonsgokkal, azokat megfogalmaztatjuk, sszehasonlttatjuk. R e l c i s s z k i n c s k bvtsre kerl itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk, h a n e m a k e s k e n y - s z l e s , a l a c s o n y - m a g a s - i g is. Kialaktjuk az o s z l o p - s o r fogal mt trgyak r e n d e z s v e l , majd feladatlapon. A logikai kszlet e l e m e i n a g y o n j k a ritmi kus sorozatalkotsokra. A k l n b s g e k utn az a z o n o s s g o k a t is megfigyeltetjk (ez ne hezebb, k e v s b s z e m b e t n ) . A szmllgatst k e z d e t b e n m o z g s s a l ksrtetjk, pl.: lp csn lpnk, leszmoljuk. S z m n v kiejtsekor a z o n n a l lpnk, v a g y ujjnkat nyitjuk. Szmjegyeket, k o r o n g - s ujjkpeket felismertetnk. M e n e t e : trggyal val m a n i p u l ci, trgykp, k o r o n g k p , ujjkp, s z m k p .

Beszdkszsg

fejlesztse

K z s e n fejlesztend terlet v n k k e l , szlkkel, de k i e m e l t l o g o p d i a i feladat is. Az sszes rszkpessg-fejlesztsi terletet vgigksri. A slyos b e s z d h i b s g y e r m e k e k s a vilg kztti k o m m u n i k c i kezdettl a szok sostl eltr m d o n fejldik. A b e s z d a g o n d o l k o d s fejldsnek a k v e t k e z m n y e . Ha zavart a b e s z d , sok e s e t b e n a b e l s b e s z d is, a g o n d o l a t a i k a t n e m tudjk integrlni. A s z n a k k e v s b lesz kifejez ereje s z m u k r a . E n n e k ksbbi k v e t k e z m n y e a s z e g n y e s szkincs, a t m o n d a t o k b a n m e g n y i l v n u l beszd, az a g r a m m a t i z m u s . A nyelv ezltal ki-

172

173

A logopdiai c s o p o r t b a n val m u n k a rszterletei az ttekinthetsg kedvrt kln fej lesztsi terletekre lettek osztva, de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan tfedik egy mst, k l c s n h a t s b a n v a n n a k .

minl, s l a s s a n k n t veszi t a szerepet a t a n a n y a g kzvettse, de e n n e k m r m e g l e v k p e s s g e k r e kell p l n i e . A M e i x n e r - m d s z e r kpessgfejlesztsre pl, hangoztatva- e l e m e z v e tant b e t k e t , a h o m o g n g t l s k i k s z b l s t s z e m eltt tartva. ( E g y m s h o z o p t i k a i , vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b l h a s o n l betket, h a n g o k a t e g y m s t l tvol tant!) K e l l idt e n g e d az rsi f o l y a m a t o k n a k , s ez alatt a b e g y a k o r l s megtrtnik. A l o g o p d i a i o s z t l y o k l o g o p d u s a i dleltt d o l g o z n a k , teljes s z i m b i z i s b a n a tant nkkel, m i n t e g y p r o s t alkotva. A logopdiai 1. osztly m k d s e a legspecilisabb. 8-9 ra k z t t m a t e m a t i k a ra van, ezt a tantn tartja. 9 rtl olvass ra, m e l y n e k m e n e t e a k v e t k e z : Ha j bet tantsa kvetkezik, annak egy rszt, m a g t a bet tan tst a l o g o p d u s frontlisan vgzi az osztllyal. Oka, h o g y a diszlexis bettants m d szertana l o g o p d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g n y l feladat a n n a k r d e k b e n , h o g y a b e t k h z k a p c s o l d a k u s z t i k u s - m o t o r o s - kinesztetikus rzetek h r m a s asszocicijt kialakt suk. A g y a k o r l olvass rk osztottak. A l o g o p d u s h o z kerlnek a slyos zavarokkal kz dk, vagy a k i k n e k adott tanult bet hangjnak artikulcis k p z s v e l n e h z s g e i k van nak. A t a n t h o z kerlnek a j o b b a n h a l a d k . A csoportbeosztst r u g a l m a s a n , akr n a p m i n t nap vltoztathatjuk, a h a n g h i b i k , tvesztseik fggvnyben. A 3. ra frontlis rs ra, ezt a tantn vezeti. Ilyenkor a l o g o p d u s g r a f o m o t o r o s fej lesztst v g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkbb rszorultaknak, k i e m e l v e k e t az rrl. A fej leszts a n y a g a i l y e n k o r igazodik az rai r s a n y a g h o z . A 4. - 5. r b a n az osztlyban k pessgfejleszt foglalkozsok folynak, (testnevels, rajz, nek, stb/, s ezekrl k i s c s o p o r t o s foglalkozsra k e r l n e k a l o g o p d u s h o z a g y e r m e k e k . Ilyenkor trtnik a b e s z d h i b a j a v ts, diszfzia, d a d o g s , stb. kezelse, valamint a nyelvi fejleszts m e g s e g t s e . Ha egy g y e r e k n l az a h a n g hibs, a m i n e k a betjt tanuljuk, adott idszakban tbbet van a l o g o p d u s n l . Felsbb osztlyfokban m i n d i g kiscsoportos, vagy szksg szerint egyni fejlesztst vg znk a dleltt folyamn, u g y a n c s a k szorosan sszedolgozva, heti temterv szerint az osz tlytantval. Irodalom, nyelvtan r k o n h a l a d u n k a tananyaggal, de m s m d s z e r t a n n a l . S o k e s e t b e n ugyanazt, de m s k p p tantunk. E h h e z egyni fejlesztsi tervet ksztnk, s i g a z o d u n k az osztlyonknti tananyaghoz. A tananyag feldolgozsban szervesen k z r e m k d n k gygypedaggiai-logopdiai mdszerekkel.

Logopdiai

osztlyokban

foly

munka

A kerlet kt eltr pontjn, kt iskolban (lli u. 118. lt. Isk. s H a r m a t u. 1 9 6 - 1 9 8 . lt. Isk.) m k d n e k a logopdiai osztlyok, felmen r e n d s z e r b e n . L t s z m u k 10-15 f. l t a l n o s iskolai o s z t l y k n t m k d n e k , h t r n y o s m e g k l n b z t e t s n e m rheti az itt ta nulkat. Az o s z t l y v e z e t p e d a g g u s tantja az ltalnos iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben k ln k p z s b e n rszesl az, aki ezt a fajta tantst vllalja), a l o g o p d u s specilis fejlesztst s b e s z d t e r p i t v g e z a t a n u l k k a l , a n a p k z i s n e v e l dlutni f o g l a l k o z s o k a t vezet. M k d s i szemlyi s trgyi f e l s z e r e l t s g n k j . 8 vig m k d t t a logopdiai 1 osztlyunk, (mintegy kihelyezett tagozata az lli ti iskolnak) a Kkvirg ti v o d b a n . Ez nagyon j idszak volt: ht biztosthattunk volna-e p r o b l m s g y e r m e k e i n k s z m r a j o b b feltteleket, mint egy v t m e n e t i jelleggel v o d ban m k d o s z t l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m g vodai, d e m r m g i s iskolai k r n y e z e t e t ? T o v b b i elny volt, h o g y e b b e n az v o d b a n m k d t t - m k d i k a logopdiai n a g y c s o port, gy a k r n y e z e t v l t o z s elkerlse biztonsgot nyjtott s z m u k r a . Ez a l e h e t s g m e g s z n t , t k l t z t n k az lli ti iskolba, de ide is j k r l m n y e k kz. A logopdiai osztlyok tantermeit levlasztottk. 2/3-ad rsz az osztly, 1/3-ad rsz a logopdiai k e z e l helyisg. gy egy egysgen bell, de m g i s kln tud dolgozni a dl elttk f o l y a m n az osztllyal m i n t e g y szimbizisban a tant s a l o g o p d u s . K l n , de m g i s e g y trben. A frontlis o s z t l y m u n k a gy szerves egysget k p e z az e g y n i e s t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k v a l - igny szerint. A H a r m a t utcai iskolban egy nagy termet osztottak fel tbb rszre, s ezek kln logo pdiai kezelk lettek. A m a g y a r g y e r m e k n e k ltalban vve is n e h z d o l g a van a nyelv elsajttsakor. A mi n y e l v n k n e m i d e o g r a m m k o n (fogalmak), vagy p i k t o g r a m m k o n (sztagok), h a n e m be t k n a l a p u l j e l r e n d s z e r , mely a sztvek-toldalkok v i s z o n y n alapul(agglutinl). Ez a fajta j e l r e n d s z e r kveteli m e g a l e g p o n t o s a b b szintzis - analzis kpessget, a m a g a s fo k integrcis f o l y a m a t o k a t annak r d e k b e n , h o g y a nyelvelsajtts, s az erre p l ol vass-rstanuls h a t k o n y a n trtnjen. Az e l s o s z t l y a i n k b a n vgzett m u n k a szerves folytatsa az v o d a i n a k . A M e i x n e r m d s z e r szerint trtnik a h a n g o z t a t - e l e m z - s s z e t e v tpus rs-olvass tants. Ez a m d s z e r srls specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltr fejldsmenett, saj tossgaikat. A b e t t a n t s ugyan szinte rgtn az i s k o l a k e z d s k o r m e g k e z d d i k , de a kpessgfej leszts egsz v f o l y a m n a m d s z e r b e ptett. v elejn a kpessg-kszsgfejleszts d o -

Kerletnkben

mkd

logopdiai

osztlyok szempontbl

programkiegsztse

logopdiai

A logopdiai o s z t l y o k b a n specilis, g y g y p e d a g g i a i szemllet m d s z e r e k k e l kell dol goznunk, a r n k szorul g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g t v e . I g a z o d u n k az ltalnos iskolai k v e t e l m n y r e n d s z e r h e z , s gy v vgre u g y a n a z t a k v e t e l m n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m t ) vrjuk el a g y e r e k e k t l , m i n t a tbbsgi o s z t l y o k b a n . Az e h h e z vezet t a z o n b a n m d s z e r t a n i l a g eltr.

174

175

UJHIWMI.UI

A fbb

eltrsek

kre:

S z r a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopdiai osztlyokra a diszlexia, diszgrfia t n e t e i n e k felmrsre. E sokrt specilis p e d a g g i a i p r o g r a m e l v g z s h e z segtsgre van s z k s g n k . 1. S z a k m a i a n y a g o k , s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r s r e , lland t o v b b k p z s e k r e , m e l y e t a kerlet, vagy a fvros biztost s z m u n k r a , illetve mi nyjtunk rszkre. 2. Anyagi t m o g a t s r a ezek elvgzshez, a folyamatos, j sznvonal m u n k a v g z s h e z . 3. Ignyeljk az anyagi s szakmai felttelek biztostst, t m o g a t s u n k a t kerleti s n kormnyzati szinten, s a n e k n k helyet biztost ltalnos iskolk rszrl egyarnt.

Az a n y a n y e l v i oktats - rs, olvass, f o g a l m a z s elsajttsnak m d s z e r t a n a - m e l y a M e i x n e r - m d s z e r e n alapul - p e d a g g i a i , pszicholgiai k o m p o n e n s e k figyelembevtel vel, eltr m e n e t . Ez a diszlexia, diszgrfia, v a l a m i n t a m a g a t a r t s z a v a r o k , m s o d l a g o s p s z i c h s srlsek, f i g y e l e m k o n c e n t r c i s z a v a r o k prevencijt, korrekcijt, r e e d u k cijt foglalja m a g b a . S z k s g s z e r e n , a felmerlt igny szerint az eltr p r o g r a m rinti a m a t e m e t i k a tantst, gy a diszkalkulia m e g e l z s t is

Pedaggiai

irnyelveink:

M u n k n k id-, szakismeret-, s eszkzignyes. Szksgnk van a trsszakmk segtsgre is.

- A tanulsi f o l y a m a t b a n a legkisebb l p s e k b e n val h a l a d s elve, m i n d e n a p r hala dsi m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z s e , felptse. - H o s s z a b b gyakorlsi, bevssi id biztostsa. - l l a n d , visszatr g y a k o r o l t a t s . - A n a l g gyakorlsi sorok r e n d s z e r e s h a s z n l a t a (ez a kiesett, srlt, vagy e l m a r a d o t t r s z k p e s s g e k korrekcija miatt indokolt). - Az l l a n d m o t i v c i elve: a k o n k r t u m o k h o z k t d , m a n i p u l l t a t , sokat szemll tet, lassan e l v o n a t k o z t a t tantsi m e t d u s . - M o z g s o s m a n i p u l l t a t s , n a g y - f i n o m m o t o r i k r a e g y a r n t kiterjesztve. - A g y e r e k e k p s z i c h s m e g s e g t s e , az iskolai pszicholgiai hlzat ignybevtele. M r a S i n d e l a r fejleszt p r o g r a m is szerves rszt k p e z i m u n k n k n a k . ( M i n d e n logop diai osztlyban d o l g o z l o g o p d u s elsajttotta ezt a mdszert.) Az v o d a i s az iskolai fej leszt m u n k n k s z n v o n a l t e g y a r n t t u d t u k emelni ezzel a h a t k o n y , fejleszt m d s z e r k o m p l e x anyaggal. R e n d e l k e z s n k r e llnak a k l n b z fejleszt k i a d v n y o k , s a m a g u n k ltal ksztett s e g d a n y a g o k , feladatlapok. N a g y o n fontos az is, hogy a dleltti oktatst k v e s s e a dlutni n a p k z i s foglalkozta ts. Kell. h o g y kln n a p k z i s c s o p o r t m k d j n , ahol a specilis, s z a k s z e r tanulsi gyakoroltatsi m d folytatdhat. (Sajnos tbb o s z t l y u n k b a n trtnt n a p k z i s s z e v o n s , ami az e r e d m n y e s e b b m u n k n k a t htrltatja.) A z ltalunk kialaktott m k d s i m d o r s z g o s a n e g y e d l l l , i l y e n f o r m n , ennyi lo gopdiai osztllyal n e m m k d i k m s kerlet. 4. ve ll r e n d e l k e z s n k r e a s z m t g p , m i n t risi m e g s e g t j e a m u n k n k n a k . Min d e n l o g o p d i a i f o g l a l k o z t a t h e l y i s g e t felszereltnk s z m t g p p e l , n y o m t a t v a l / p lyzati ton szereztk az a n y a g i a k a t ) Hasznljuk a gpeket s z a k a n y a g o k ksztshez s az o k t a t s b a n is, a fejleszt szoftverek ltal. M u n k n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s t o t t a . (Minden osztlyban tant logopdus rendelkezik szmtgp hasznlati ismeretekkel.) K i d o l g o z t u k a logopdiai osztlyok m u n k a t e r v t , e b b e n megjelltk a cl-feladatrend szert, a k a p c s o l d s i p o n t o k a t az ltalnos iskolai t a n m e n e t h e z . Fbb intzmnyek, szakemberek, akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn:

1. B e s z d v i z s g l O r s z g o s Szakrti s R e h a b i l i t c i s B i z o t t s g G y g y p e d a g g i a i Szakszolgltat K z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . Az ltalunk vizsglt g y e r m e k e k szakv lemnyeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjk, s l e h e t s g n k van arra, h o g y teljes, kiegszt, vagy kontroll vizsglatokat ignyeljnk a Szakrti Bizottsgtl. 2. X.ker. Nevelsi T a n c s a d A k a p c s o l a t u n k egyik rszben t m a s z k o d n u n k kell e g y m s vizsglataira, k l n b z szempontok szerint kiegsztve a m u n k n k a t . A msik rszben lehetsgnk nylik a pszi chs zavarokkal k z d g y e r m e k e i n k megsegtst - s egyben k o n z u l t c i s lehetsget krni a Nevelsi T a n c s a d t l . tmutatst, btortst k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l val fog lalkozshoz. 3. Kbnyai v o d a - i s k o l a p s z i c h o l g i a i hlzat munkatrsai Heti munkakapcsolat tartsa biztostott az vodai-iskolapszicholgiai hlzat kiptsvel. Napi felmerl gondjainkat tudjuk megbeszlni az adott h e l y n k n d o l g o z pszichol gussal. K r s n k r e vizsglja a g y e r m e k e t , tjkozdik p s z i c h s llapotrl s csaldi k rlmnyeirl egyarnt, s ha gy tli m e g , hogy a p r o b l m j a helyben n e m o l d h a t m e g , akkor tovbb utalja a g y e r m e k e t a Nevelsi T a n c s a d b a , majd f i g y e l e m m e l ksri az ott foly m u n k t s errl tjkoztatst nyjt s z m u n k r a . 4. H e i m Pl G y e r m e k k r h z - foniatria 5. Szent J n o s K r h z - foniatria A b e s z d h i b k k r b e tartoznak a k l n b z h a n g k p z s i zavarok, m e l y e k n e k s z m o s esetben o r g a n i k u s h t t e r k is van. E z e k megllaptsa m i n d e n k p p e n szakorvosi feladat kr. Csakis az orvosi d i a g n z i s b i r t o k b a n kezdhetjk el a hangterpit.

176

177

6. H e i m Pl G y e r m e k k r h z - llcsont O r t h o p d i a i s F o g s z a b l y z Osztly T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre tbb g y e r m e k n l llapthatunk m e g fogsorzrdsi eltr seket, r e n d e l l e n e s fogazat fejldst. E z e k a g o n d o k n e m c s a k eszttikai p r o b l m t o k o z hatnak, h a n e m funkcibeli zavarokat is. F o n t o s , h o g y kell idben rszesljn o r t o d o n c i a i k e z e l s b e n a r s z o r u l g y e r m e k , egy sor k v e t k e z m n y e s p r o b l m t ezzel m e g e l z v e . 7. G y e r m e k n e u r z i s Osztly, II. ker. Ali u. - g y e r m e k p s z i c h i t r i a A l o g o p d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l m s , s l y o s p s z i c h s s m a g a t a r t s s/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r c i s zavarral k z d g y e r m e k e k is v a n n a k . I n d o k o l t e s e t b e n pszichitriai megfigyelsben, terpiban, ezzel egytt akr g y g y s z e r e s k e z e l s b e n is kell rszesteni a rszorul g y e r m e k e k e t . E s e t e n k n t ez a felttele annak, hogy az o k t a t s b a n rszt tudjanak venni. 8 . E L T E Brczi G u s z t v G y g y p e d a g g i a i T a n r k p z L o g o p d i a i T a n s z k R e n d s z e r e s e n rszt vesznk a l o g o p d u s hallgatk sszefgg szakmai g y a k o r l a t n a k vezetsben. T j k o z d u n k a T a n s z k munkjrl, az ltaluk tartott e l a d s o k o n , t o v b b k p z s e k e n jelen vagyunk. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y g y p e d a g g u s o k Egyesletvel, a M a g y a r Fonitriai s L o g o p d i a i T r s a s g g a l , a D m o s z t h e n s z Egyeslettel (Beszdhibsok s Segtik Orszgos r d e k v d e l m i Egyeslete). E d d i g s z l t a m a tants m e t o d i k a i , technikai rszrl. M o s t szlnk az E M B E R I - R Z E L M I oldalrl is, arrl, hogy milyen g o n d o l a t o k a t , r z e l m e k e t vlt ki b e l l n k ez a m u n k a . Tabi L s z l Nehz, c m m v b e n talltam e l g o n d o l k o d t a t rszletet: mi m i n d e n t n e m tud na m e g t a n u l n i a g y e r m e k , ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: , A trgyas, trgyatlan igeragozst, az ikes igket pldul. . . . h o g y a l trgyesete lovat, de a h trgyesete n e m hovat, h a n e m havat, s a s trgy esete n e m sovat, n e m is savat, h a n e m st." .,... N e m k n n y gy. Az e m b e r n e m esz, h a n e m eszik, de ha d u r v n e l h r t o m : eszik a fene. De ha m e g b n n m : esz a fene, de csak a k k o r eszik ikesen, ha n e m e n g e m esz. E g y e m e g a fene, de b o n y o l u l t . " N e k n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n t a n i erre a bonyolult nyelvezetre, akikrl tud juk, hogy nagy ltszm osztlyban, hagyomnyos pedaggiai mdszerekkel nehezen, vagy egyltaln n e m t u d n a k megtanulni rni, olvasni, s z m o l n i , beszlni. Mi szl a logopdiai o s z t l y m u n k a mellett, s mik a n e h z s g e i ? K o l l e g a n i m v l e m n y e it t o l m c s o l o m : Szszerinti idzetek g o n d o l a t a i k b l :
178

Elnyk: - n a p i k a p c s o l a t , napi fejleszts), - m i n d e n r e n d e z v n y e n ott vagyunk, k z s s g n k van, kis c s a l d u n k " , - j o b b a n m e g lehet ismerni s ezltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket, - a g y e r m e k n e k llandsgot, biztonsgrzetet t u d u n k nyjtani, - j o b b n y o m o n k v e t h e t s g n k van, a z egsz s z e m l y i s g k e t megismerjk, gy j o b ban t u d u n k hatni, - l e h e t s g n k van kettesben lenni velk, m e g n y l n a k ezltal, - a g y e r m e k e k letnek rszeseiv vlunk, h i n y z u n k nekik, ha p p n e m vagyunk, - olyan, m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajtjaink l e n n n e k , - lehetsg nylik, h o g y a tantn s l o g o p d u s egytt, e g y m s t kiegsztve , a gyere krt d o l g o z z o n , sokszor kzdjn. Nehzsgek: - n a g y a felelssgnk, - n a g y o n kell ismerni a tantervi k v e t e l m n y rendszert, - m i n d e n t m e g kell tenni, hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni, - ha n e m tantjuk m e g elfogadhatan rni, olvasni, ez egsz letre kihat (ha n e m k e l t e m fel r d e k l d s t , n e m szeret majd tanulni), - el kell f o g a d n u n k , hogy a tant a d o m i n n s , n e k n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az oktatsi-nevelsi elgondolsaihoz, - n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztlytantval, - a l k a l m a z k o d n i kell a helyet ad iskolhoz, a k l n r k h o z (de k is a l k a l m a z k o d n a k hozznk). Vgezetl i d z n k - az 1995 janurjban kiadott, a k b n y a i logopdiai c s o p o r t o k m u n kjrl s z l S z a k f e l g y e l e t i J e g y z k n y v b l - G y r y G b o r n F v r o s i L o g o p d i a i Szaktancsad gondolataibl: Az logopdiai osztlyokban tanul g y e r m e k e k s z m r a ez a szervezeti forma e g y m e n thajhoz h a s o n l t h a t , m e l y n e k segtsgvel bejrhatjk a tuds tengert. Ha n e m kerl hettek v o l n a fel erre a hajra, m r rgen hajtrst s z e n v e d t e k volna, s elveszetten, re m n y t e l e n l b o l y o n g a n n a k a s z m u k r a kiismerhetetlen h u l l m o k k z t t . " Ui: K s z n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l s n n a k . a X. ker. K o m p l e x ltalnos Iskola logopdiai t a g o z a t v e z e t j n e k s M a r t o n n T a m s M r t n a k , a X. ker. voda-iskolapszicholgusi hlzat vezetjnek a fenti a n y a g o m m e g r s h o z nyjtott segtsgkrt. fejlesztsi l e h e t s g n k van ( S i n d e l a r , specilis m o z g s

179

IRODALOM

A DISZKALKULIA
DKNY JUDIT - JUHSZ GNES

Mveldsi s Kzoktatsi Minisztrium A fogyatkos gyermekek vodai nevelsnek irnyelvei A fogyatkos tanulk iskolai oktatsnak tantervi irnyelvei Szakmai javaslat, 1 9 9 6 . VI. A beszdfogyatkos tanulk iskolai fejlesztsnek elvei ADORJN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok rni. l - I I . (fejleszt lapok). AJTONY PTER (szerk.) ( 1 9 9 6 ) : Logopdia a gyakorlatban. Brczi Gusztv Gygypedagfiai Tanrkpz Fiskola.
BESZTERCEI ENIK ( 1 9 9 8 ) : Mskpp. Logopdiai Kiad.

CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszdjavt vodai csoportok s elkszt osztlyok terpis anyaga. Terpis programok a beszdjavt intzmnyek nevelsi s oktatsi tervhez. Orszgos Kzoktatsi Intzel.
CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. PSM Kiad.

A diszkalkulia s p e c i l i s s z m o l s i zavar, az iskolai t e l j e s t m n y z a v a r o k e g y i k fajtja. M r a s z z a d e l e j n lerta s a r i t m a s z t n i n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pl azt a j e l e n s g e t , a m e l y n l a z i s k o l a i t a n u l s i n e h z s g e k e t s e m a z r t e l m i fejlds z a v a r a , s e m o k t a t s i vagy m s k r n y e z e t i p r o b l m a n e m indokolja. A d i s z k a l k u l i a fbb tnetei: K l n b z s z m t a n i m v e l e t e k , m a t e m a t i k a i kifejezsek, szablyok (pl.: m e n n y i s g l l a n d s g elve) m e g r t s n e k , a s z m j e g y , s z m k p felismer snek, e g y e z t e t s n e k , grafikus b r z o l s n a k , s z m o k s o r r e n d i s g n e k , s z m n e v e t szim bolizl v i z u l i s a l a k z a t o k a z o n o s t s n a k n e h z s g e . . . " ( M e s t e r h z i , 1996) M i n d e h h e z t r s u l h a t n a k egyb nehzsgek a k v e t k e z t e r l e t e k e n : - sajt testen, t r b e n , s k b a n , i d b e n val t j k o z d s , - laterlis d o m i n a n c i a , - grafomotrium, - szm- s s z v e g e m l k e z e t . - relcis s z k i n c s . - g o n d o l k o d s i m v e l e t e k (pl. l n y e g k i e m e l s , a n a l g i a , szably m e g f o g a l m a z s a ) , - b e s z d - s n y e l v i fejlds, -olvass-, rstanuls, figyelem.

FODORN FLDI RITA: Hipcraktivits s tanulsi zavarok. Voln Humn Oktatsi s Szakszolgltat Rt. 5 - 7 5 .
FRDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhet gyermek. Gondolat Kiad, Budapest, 4 1 - 9 6 .

GSY MRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszdszlels s beszdmegrts fejlesztse vodsoknak. Nikol.


HORNYKNTARNAI KLRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betsuli. Logopdiai Kiad. ISTVNFI KLRA, MARTONN TAMS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejleszt munka tapasztalatai. Nagycsoportos vodsok

iskolra val felksztse a X. kcr. Mdi u. 1 2 7 . vodban. Fejleszt Pedaggia, 1.


JSZBERNYI ANDRSN, D R . MTRAINGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvas. Nemzeti Tanknyvkiad. Budapest. KRPTI TAMSN. TASNDIN PAPP ZSUZSA, VAJDA SNDORN (2001): Betrl betre. Krnika Nova Kiad,

Budapest.
KOCSIS LSZI.N, ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnk n? Logopdiai Kiad. KOVCS GYRCYN, SZEBNYIN NAGY VA. TORDA GNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki, rd le, trd a fejed. Tanknyvki

ad, Budapest. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvass-rsgyengesg, zavar elrejelzsnek lehetsgei vodskorban. Specilis diszlexia tovbbkpzs zrdolgozata.
KOROMPAI ISTVNN ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Logopdiai Kiad. MEIXNER ILDIK ( 1 9 9 3 ) : Jtkhz. Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest.

PORKOLBN BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nlkl az iskolban. vodai fejleszt program a tanulsi zavarok megelzsre. Alex Typo Kiad. 7 - 5 1 . 1 6 0 - 2 0 3 , 2 4 6 - 2 6 7 . ROSTA KATALIN (szrk.) ( 1 9 9 6 ) : Tants meg engem! Fejleszt program logopdiai vodk szmra. Logopdiai Kiad. Budapest. ROSTA KATALIN (szerk): Szneszd ki... s rajzolj le is. Sznezd ki... s szmolj te is. Gncl Kiad. SKDLAK. F.. SINDELAR. B. ( 1 9 9 3 ) : De j. mr n is tudom!" Brczi Gusztv Gygypedagfiai Tanrkpz Fiskola. SELIKOVITZ, M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia s egyb tanulsi nehzsgek. Medicina Kiad, Budapest. STCKERT KROLYN (szerk.) ( 1 9 9 5 ) : Jtkpszicholgia. Szveggyjtemny. Etvs Kiad. Budapest. 7 - 1 4 ,
199-226.

Jean Piaget felfogsa szerint a szmfogalom - a m e l y a s z m n a k a s z e m l l e t t l fggetlen, e g y s g - e g s z k n t v a l felfogsa - a k o n k r t m v e l e t i g o n d o l k o d s szintjre e m e l k e d s i d s z a k b a n , v a g y i s az 5 - 7 v e s k o r b a n alakul ki. A matematikai gondolkods m e g a l a p o zsa a z o n b a n m r a m s o d i k letv v g n m e g k e z d d i k . G i n s b e r g e l s l l o m s n a k " tekinti az iskola eltti v e k n e k azt az i d s z a k t , a m i k o r a g y e r m e k k p e s m e g o l d a n i mennyisgekkel k a p c s o l a t o s p r o b l m k a t , a s z m o k k a l v a l m v e l e t e k m e g a l a p o z s a eltt. A h a l m a z b a s o r o l s , a h a l m a z o k m e n n y i s g i e g y m s h o z viszonytsa, a s z m s o r a l k o t s f o l y a m a t a m e g k v n j a a m e n n y i s g i a l a p f o g a l m a k n a k s a mennyisgi s s z e h a s o n l t s n a k a t k l e t e s i s m e r e t t . A (fejldsi) d i s z k a l k u l i v a l foglal k o z i r o d a l o m t l n y o m r s z t a z o k a t a n e h z s g e k e t taglalja, a m e l y e k a szimblumok hasznlatakor m e r l n e k fl, s a fent e m l t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t l j k . T e h t a m e n n y i sgi s s z e h a s o n l t s i s m e r e t e fontos az s s z e a d s s a k i v o n s k s b b i m e g r t s h e z . G i n s b e r g m s o d i k l l o m s a " : iskola eltt a g y e r m e k a s z m o l s i k p e s s g e k n e k m r birtokban van, e z e k a szmolsi algoritmusok segtik a fejszmols m e g j e l e n s t . A gyer-

SZAB ILDIK: Tmeges buktats helyett... Sindelar. Trningprogram a rszkpessgek-gyengesgek terpija. A / 3 Nyomdaipari s Kiadi Szolglatai Kft.
SZAUTNER JNOSN (szerk.) ( 1 9 9 5 ) : Nebul. Calibra Kiad. THOROCZKAY MIKLSN ( 1 9 9 9 ) : A kbnyai logopdiai hlzat alakulsa 1 9 6 9 - 1 9 9 9 . X. ker. Komplex ltal

nos Iskola s Szakszolgltat Kzpont. VALLETT. R. E. ( 1 9 9 6 ) : A tanulsi zavarok terpija. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. VANNAV ALADRN: Olvasjtk. Regiszter Kiad.
VNYI GNES. SCHWALMN NAVRATIL KATALIN: rd fllel. Kalibra Kiad.

WEVHRETER, H. (): Figyelj oda jobban! A koncentrlkpessg zavarai s a fejleszts lehetsgei. Dek s Tr sa Kiad.

180

181

m e k e l tud hvni a d a t o k a t a fejben rendezett f o r m b a n lv t n y a n y a g o k b l . A (fejld si) d i s z k a l k u l i s g y e r m e k erre a vltsra n e m m i n d i g k p e s , t o v b b r a is az ujjn s z m o l , m e g k e r l v e a m e m r i t m e g t e r h e l fejbeni m v e l e t v g z s t . Ez a m d s z e r is lehet hat k o n y s p o n t o s , de csak alacsony s z m k r b e n . Az iskolban a g y e r m e k e k algoritmusokat, m a t e m a t i k a i alapelveket, rott j e l e k e t tanul nak, s G i n s b e r g szerint a h a r m a d i k l l o m s " e n n e k a formlis kdnak a megjelense. E z e n a szinten sok k l n b z szmolsi k p e s s g j e l e n i k m e g , amelyekkel a (fejldsi) diszkal kulis g y e r m e k n e k p r o b l m j a lehet. Elfordulhat, hogy a g y e r m e k egy algoritmust rt egy b i z o n y o s szituciban, m g a k v e t k e z b e n m r n e m ; az a z o n o s szinthez tartoz kpessgek egyike tkletesedik, fejldik, a tbbi n e m v a g y n e m a z o n o s m r t k b e n ; m a g a s a b b fejldsi fokra ugrik anlkl, h o g y az azt m e g e l z n t m e n t v o l n a (pl. rti az osztsi m v e l e t e k e t , de n e m tudja a szorztblt). E z e k olyan e l l e n t m o n d s o k , a m e l y e k a k k o r o l d h a t k fl, ha n e m m e r e v hierarchia alapjn m a g y a r z z u k egy-egy k p e s s g megjelenst s/vagy hinyossgait, h a n e m az egyni fej lds menett vesszk figyelembe.

3. B e t e g s g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. epilepszia), b) ltalnos szervezeti m e g b e t e g e d s (pl. a n y a g c s e r e z a v a r ) . 4. r k l t t l l a p o t o k : a) specilis szmolsi kpessg-diszfunkci, b) k r o m o s z m a r e n d e l l e n e s s g e k h e z trsul diszkalkulia. 5. K e d v e z t l e n pszicholgiai tnyezk. 6. R o s s z s z o c i l i s - m v e l t s g i - g a z d a s g i httr. 7. G y e r m e k k o r i fejldszavarok, a m e l y e k h e z diszkalkulia trsulhat: a) fejldsi G e r s t m a n n - s z i n d r m a , b) fejldsi j o b b agyflteke s z i n d r m a , c) m s tanulsi zavar, d) figyelemzavar, e) hiperaktivits figyelemzavarral, f) e m o c i o n l i s - p s z i c h s zavarok, g) m a g a t a r t s z a v a r o k . Palots G b o r szerint a diszkalkulisoknl felteheten fennll az rzkels-szlels folyama tnak srlse, a m e l y n e k kvetkeztben srl a g o n d o l k o d s : a s z i m b l u m o k felismerse, tartalmi azonostsa, a fogalmak kialakulsa, a fogalmakkal vgzett gondolkodsi mvelet, a sor- s szablyalkots, a trbeli s skbeli viszonyok rzkelse, az emlkezet, a figyelem. Sajnos l e g t b b s z r csak az iskolban derl ki, hogy srlt a m e n n y i s g i relcik felis merse, alkotsa, a s z m f o g a l m a k kialakulatlanok, a szmjegyek felismerse s rsa hi bs, nagy n e h z s g b e t k z i k az a l a p m v e l e t e k vgzse, s esetleg a beszdrts s gon dolkods g y e n g e s g e miatt az egyszer szveges feladatok m e g o l d s a is lehetetlen. A fentieket vgiggondolva potencilisan diszkalkulia-veszlyeztetetmek tekinthet a b e s z d g y e n g e , a megksett/akadlyozott beszdfejlds, a diszfzis s a diszlexia-veszlyeztetett g y e r m e k . S z k s g e s teht, h o g y minl fiatalabb letkorban ismerjk fel a s z a k e m b e r e k ( v o d a i s ltalnos iskolai p e d a g g u s o k , l o g o p d u s o k , fejleszt p e d a g g u s o k , nevelsi t a n c s a d ban s tanulsi k p e s s g e k e t vizsgl bizottsgokban d o l g o z g y g y p e d a g g u s o k , pszi c h o l g u s o k ) a szmolsi zavarra utal tneteket, s kell i d b e n indthassk el az egyn re szabott, clirnyos terpit. A diszkalkulia-veszlyeztetettsg, illetve a fenll diszkalkulia diagnosztizlsra szolg l vizsglatok h r o m f rszre b o n t h a t k : orvosi, pszicholgiai s pedaggiai vizsglatra.

A diszkalkulia kutatsi eredmnyeinek legfontosabb megllaptsait M r k u s Attila a k v e t k e z k p p e n foglalja ssze ( M r k u s , 2 0 0 0 ) : 1. A s z m o l s i k p e s s g h e z szksg van m i n d a j o b b , m i n d a bal oldali agyflteke p mkdsre. 2. Kitntetett j e l e n t s g g e l br a parietlis lebeny. A szmolsi kszsg kialakulsakor v a l s z n l e g a j o b b flteknek van n a g y o b b szerepe (pl. szmossg-, mennyisgfelfogs, becsls stb.). Az a l a p f o g a l m a k r a felptett tovbbi szmolsi i s m e r e t e k s a l k a l m a z s u k i n k b b a bal oldal feladata. 3. M i n d a ngy agyi lebeny k z r e m k d i k a s z m o l s folyamatban. 4. A s z m o l s i k p e s s g k i a l a k u l s h o z szksges s s z e t e v k kzl a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t s , trbeli tjkozds, v i z u o m o t o r o s - s p a c i l i s t e v k e n y s g , figyelem, m e mria, f o g a l m i - l o g i k a i g o n d o l k o d s , verblis feldolgozs, s z e n z o r o s - m o t o r o s integrci. 5. A s z m o l s i k p e s s g e l k l n l t e n szervezdtt rendszer, u g y a n a k k o r s z m o s kap csolata van a beszd, az olvass, az rs rendszereivel. 6. A szmolsi i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m s r a plnek, de relatv nllsggal is rendelkeznek. 7. K l n b z stratgik lteznek a szmolsi k p e s s g k i a l a k u l s a k o r s k s b b , a fel adatok megoldsban. A (fejldsi) diszkalkulia gyakorisgra irnyul vizsglatok k l n b z fejlettsg, elt r g a z d a s g i - s z o c i l i s - k u l t u r l i s htter o r s z g o k b a n trtntek, k l n b z m d s z e r e k k e l s t b b n y i r e c s a k vrosi i s k o l k b a n . E n n e k e l l e n r e a g y a k o r i s g i a d a t o k h a s o n l a k : 5 - 6 % - r a tehetk. A (fejldsi) diszkalkulia okait szintn M r k u s Attila n y o m n sszegezzk ( M r k u s , 2000). 1. R s z k p e s s g - z a v a r - k i m u t a t h a t agyi m k d s z a v a r , elvltozs nlkl. 2. Agyi k r o s o d s (pl. srls, fejldsi rendellenessg).
182

Orvosi

vizsglat

Az orvosi - l e h e t s g szerint g y e r m e k n e u r o l g i a i , n e u r o p s z i c h o l g i a i - viszglat clja, hogy feltrja az esetleges neurolgiai eltrseket, lehetnek.
183

tneteket,

kros elvltozsokat. A ter

pia m e g t e r v e z s e s a p r o g n z i s szempontjbl a vizsglati e r e d m n y e k m e g h a t r o z a k

Pszicholgiai

vizsglatok

p p e n ezrt a vizsglat legels fontos feladata a szeretetteljes krnyezet, lgkr m e g t e remtse, a g y e r m e k s z o r o n g s n a k oldsa. A vizsglat alatt m i n d v g i g a mit tud"-ra, s n e m a mit n e m tud"-ra v a g y u n k kvncsi ak. Ezt prbljuk a g y e r m e k k e l is reztetni. A vizsglat felptse olyan, hogy egy-egy rszterlet f e l m r s e k o r vgigkvet egy le hetsges absztrahlsi tvonalat. T e r m s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatt a g y e r m e k k e l bejrnunk. A trgyakkal, modellekkel, cselekedtetsben vgzett vizsglati rszekre a k k o r s ott kerl sor. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szint absztrakcira egyltaln n e m kpes. Te ht, hogy mely feladatokra trnk ki rszletesebben, vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el, azt a ayermek adott tudsszintje h a t r o z z a m e g . Vizsglat kzben figyeljk s jegyezzk, hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvt rti-e. s hasznlja-e. Felmrjk a m a t e m a t i k a i fogalmak, a szmfogalmak l l a p o t t " . Iskols g y e r m e k e s e t b e n fontos m e g t u d n u n k , hogy a diktlt (s lejegyzett) m v e l e t je lent-e s z m r a m v e l e t v g z s i irnyt, teht a m a t e m a t i k a i jelek, s z i m b l u m o k m e g r t s e milyen szint. Alapvet, hogy milyen szmolsi technikval szmol - ha ez. van egyltaln. Esetleg ki alakult v a l a m i l y e n szmolsi technika, de rossz m d s z e r . Esetleg j technikj, de esz kzignyes (pl. k o r o n g g a l vgzi vagy az ujjain.), lass, bizonytalan, sok tvesztsi lehet sggel, illetve a u t o m a t i z l d o t t - e m r nhol a m v e l e t v g z s . A s z v e g m e g r t s , l n y e g k i e m e l s megfigyelse - szk keretek kztt - a szveges fe ladat vgzsekor, s az instrukcik d e k d o l s a k o r " is lehetsges. A terpiban fontos t n y e z lesz a fradkonysg, a figyelem, a k o n c e n t r c i szintje.

E z e k clja, h o g y feltrkpezzk a g y e r m e k intelligenciastruktrjt s a k l n b z rsz kpessgek llapott. gy n y e r h e t n k h a s z n o s informcikat arrl, hogy a szmolsi za var egy ltalnos fejldsbeli e l m a r a d s tnete, vagy pedig egy/tbb rszkpessg gyen gesgvel llunk s z e m b e n . S z k s g e s e l v g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b l i s intelligenciatesztet, u g y a n i s ez a teszt a diszkalkulis g y e r m e k intelligenciastruktrjrl s intelligenciaszintjrl is relis k p e t ad, k i k s z b l v e a szmolsi zavarral egytt g y a k o r t a j e l e n l v beszd- s nyelv fejldsi h t r n y o k hatst. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatjk, h o g y br a d i s z k a l k u l i s g y e r m e k e k t b b s g n e k i n t e l l i g e n c i a k v c i e n s e a n o r m l v e z e t b e tartozik, a S O N szubtesztek szrt intelligencia struktrt m u t a t n a k : e g y e s rszkpessgek k i e m e l k e d e k , m s o k n a g y o n g y e n g k lehet nek. Ez utbbi m e g l l a p t s l e g i n k b b a k o m b i n c i s feladatokban, az sszefggsek fel i s m e r s b e n , a rvid tv e m l k e z e t tern s az analgis g o n d o l k o d s b a n elrt teljest m n y e k r e r v n y e s . A terpia s z e m p o n t j b l a s z u b t e s z t e k e r e d m n y e i a differencilt egyni foglalkoztats r d e k b e n fontosak. L n y e g e s i n f o r m c i k a t nyjt a Frostig- s a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n ci, az a l a k - h t t r llandsg, a trbeli helyzetek s sszefggsek tern m u t a t k o z hi n y o s s g o k trulnak fel.

Pedaggiai

vizsglat

A szorongst o l d beszlgetskor lehetsgnk nylik - valamelyest - a kifejezksz sg, a szkincs, a nyelvi szerkezet, a beszdhibk megfigyelsre is. Kiprbljuk a tanthatsgot, vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d s i lehetsget, s megfigyeljk, tudja-e a g y e r m e k utnozni. Ez informcit adhat arra, h o g y a g y e r m e k a hibsan m e g o l d o t t feladatot a fenti hinyossgok kvetkeztben vagy az i z g a l o m miatt t vesztette-e el inkbb, de arra is. hogy mekkora segtsggel tudja hasznlni a m e g l v isme reteit. A vizsglat k z b e n sokszor neknk kell kitallnunk, mi j t s z d h a t le a g y e r m e k b e n , h o gyan g o n d o l k o d i k , h o g y a n s z m o l . Hiszen ezt e l m e s l n i e n a g y o n nehz. Sok esetben csak a terpia m e g k e z d s e utn kerlhet sor a k v e t k e z kiegszt, de a te rpia szempontjbl rendkvl fontos, irnyad vizsglatok elvgzsre: - Harris-le laterlis d o m i n a n c i a v i z s g l a t . - dichotikus hallsvizsglat, - PPL (nyelvi fejlettsget vizsgl teszt). - D P T (diszlexia prognosztikai teszt), -diszlexiavizsglat. -diszgrfiavizsglal. - Sindelar vizsglat. - rajzvizsglat ( e m b e r , csald, fa. szabadrajz ksztse). a szmolsi problmk elzm krlmnyekre, tne

A p e d a g g i a i vizsglat j e l e n esetben a szmolsi kpessgek vizsglatt jelenti. E z t m e g elzi az ltalnos s a specilis anamnzis felvtele, a m e l y h e z az a d a t o k a t az anytl, il letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r szemlytl krjk. Az l t a l n o s a n a m n z i s r e n e m trnk ki rszletesen. A specilis a n a m n z i s legfonto sabb nyeire, e l e m e i t szempontsorba foglaltuk, amely tartalmazza megjelensi sajtossgaira, a diszkalkulia gyanjt felkelt

tekre v o n a t k o z k r d s e k e t is. K l n s z e m p o n t s o r kszlt az v o d s k o r ( n a g y c s o p o r t o s ) s az iskolskor (1-^1 osz tlyos) g y e r m e k e k rszre. M a g a a vizsglat tartalmban a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k letkorhoz, osztlyfokhoz, il letve m a t e m a t i k a i t u d s n a k elvrhat (felttelezhet) szintjhez. N e m a k o n k r t feladatokat rjuk le, h a n e m a vizsglat rszterleteihez k a p c s o l d tipi kus hibkat, a m e l y e k j e l l e m z e k a diszkalkulia v e s z l y n e k fennllsra, illetve a s z m o lsi zavarra. (A rszletes vizsglat m e g t a l l h a t az 1999 d e c e m b e r b e n megjelent Logop diai vizsglatok kziknyve cm ktetben.) A vizsglat eredmnyt m i n d v g i g befolysolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t r s u l h i p e r a k t i v i t s s a l ) , e m l k e z e t e s feladattartsa, f r a d k o n y s g a , g o n d o l k o d s b e l i s m o t o r i k u s lasssga, valamint a tanulsi kudarcok miatt esetleg kiala kult hrtsa, s z o r o n g s a , az n b i z a l o m hinya.

184

185

A d i s z k a l k u l i a p e d a g g i a i vizsglatt s e z e k e t a vizsglatokat a megfelel i s m e r e t e k k e l s gyakorlattal r e n d e l k e z s z a k k p z e t t p e d a g g u s , illetve l o g o p d u s is elvgezheti. A v i z s g l a t r t k e l s n e k m d j a a h i b a a n a l z i s . E z e k r t e l m e z s e utn llapthatjuk m e g , h o g y a terpia terletei kzl m e l y i k r e kell a f h a n g s l y t helyezni.

- r d e k l d i k - e s z m o s s g irnt, a m a t e m a t i k v a l val j t s z s " r m e t okoz-e a gyer mek szmra, - n z e g e t - e s p o n t n m d o n s z m o k a t , r k r d e z - e a s z m o k r a (pl. h z s z m , a u t b u s z szma), - m s o l g a t - e szmjegyeket, nllan lerja-e a z o k a t ? - A l a p v e t matematikai fogalmakat megrt-e, beszdben hasznl-e nagysgviszo n y o k r a v o n a t k o z fogalmakat (pl. kicsi, nagy, szles, k e s k e n y ) ? Matematikai relcik fellltsa. - K z p s c s o p o r t o s k o r b a n szmllgatott-e, - n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z m l l n i t r g y a k a t l e g a l b b h a t o s s z m k r b e n , megtudja-e szmllni az ujjait? (A trgyak m e g r i n t s e s a beszd s s z e h a n g o l s a - k o o r d i n c i j a - helytelen, az ujjak k l n l l m o z g a t s a gyetlen, az ujjmozgs s a beszd k o o r d i n c i j a helytelen, hibs a szmlls, a szmlls r i t m u s a egyenetlen.) Biztonsgos get m e g m u t a t n i ? szmlls, megszmlls. - Sajt testn m e n n y i s g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s Globlis mennyisgfelismers.

SZEMPONTOK AZ VODSKOR (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZLYEZTETETTSGNEK FELISMERSHEZ

Az v n tapasztalatai - kiegsztve a g y e r m e k k r n y e z e t b e n lkvel - kiindulsul szol g l h a t n a k a c l z o t t a b b , t u d a t o s megfigyelshez. E n n e k szempontjait sszefoglaljuk, zr j e l b e n kiegsztve azokkal a figyelemfelhv jelekkel, a m e l y e k m e g l t e esetn flmerl, hogy a g y e r m e k szmolsi kpessge fejlesztst ignyel. Dlt betvel utalunk - a teljessg ignye nlkl - a m a t e m a t i k a t a n u l s n a k azon terleteire, ahol az adott k p e s s g megfe lel szint a l k a l m a z s r a szksg lesz az iskolban. -A t o r n a f o g l a l k o z s o k o n a krjtkokban, a m o z g s o s j t k o k sorn a m o z g s s o r o k u t n z s a (gyessg, egyensly, irnyok, sorrend) megfelel-e? Mveletek lejegyzsnek sorrendje, az egyes mveletek, pl. tzes tlps menete. - A m o z g s s a beszd ritmusa sszehangolt-e m o n d k a , vers e l m o n d s a k o r , letapsolsakor? Ritmusos szmlls, megszmlls. - Megfelel-e a tjkozdsa sajt testn, trben, skban? Tudja-e a n a p s z a k o k , napok, vszakok nevt sorrendben, j e l l e m z j e g y e i k e t is meri-e? (Kialakulatlan, illetve bizonytalan tjkozds, nyelvtani s tartalmi h i b k a tr s idfogalmak kifejezsben, a viszonyszavak hibs hasznlata, bizonytalan bal j o b b differencils.) Eligazods fogalmak a ngyzethlban, elvont irnyok megtartsa mveletvgzs kzben; elvont matematikai fogalmak hasznlata.

- A m e n n y i s g s a s z m n v egyeztetse megfelel-e h a l m a z a l k o t s k o r ? ( A m e n n y i s g - s z m n v egyeztetse hibs pl. a helytelen szmlls miatt. L e h e t , h o g y helyes a m e g s z m l l s - pl. 1, 2, 3, 4, 5 alma -, a g y e r m e k m g s e m tudja, h o g y a h a l m a z sz m o s s g t az u t o l s n a k k i m o n d o t t s z m n v jelli: t a l m a van az asztalon.) Konkrt szmossg megllaptsa. - M e g r t i - e a sok, s e m m i , kevs, tbb, k e v e s e b b , u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t , s tudja-e cselekvs k z b e n - pl. tertskor - azokat m e g a l k o t n i s m e g n e v e z n i ? Halmazalkots, mennyisgek sszehasonltsa. -A m e n n y i s g l l a n d s g fogalma kialakulban van-e: pl. a g y e r m e k tudja, h o g y ha a tet n a g y o b b p o h r b a tltjk t, u g y a n a n n y i m a r a d ? A szmfogalom s helyirtkfogalom biztonsgos hasznlata. - Tud-e sznes plcikkbl kt-, majd h r o m v l t o z s sorozatot folytatni, s a szablyt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyltaln n e m ismeri fel a szablyt, k e v e s e b b vltozt ismer fel, n e m tudja tartani a szablyt, a szably m e g f o g a l m a z s a sok segtsget ignyel.) Szmsorozatok alkotsa. Az vodai k r n y e z e t s m a t e m a t i k a i irny foglalkozsokon milyen a g y e r m e k - passzv s z k i n c s e s az aktv beszde, - f i g y e l m n e k terjedelme, k o n c e n t r l k p e s s g e , fel adattartsa, m u n k a t e m p j a , m o t i vltsga? - H o g y a n rti m e g az utastsokat? - rtelmezi-e a h o z z a d s t , elvtelt, ptlst, bontst cselekvs kzben, el tudja-e vgez ni az ilyen t a r t a l m feladatokat?

- Szeret-e m e s t hallgatni otthon s az v o d b a n , - kri-e h o g y mesljenek neki, - e l m o n d j a - e a m e s t a s z v e g r e jl e m l k e z v e , a lnyeget k i e m e l v e ? ( N e m kti le a hallgatott m e s e , n e m rdekldik a m e s e k n y v e k irnt, n e m szvesen mesl, szkincs ben, m o n d a t s z e r k e s z t s i n e h z s g e i v a n n a k , n e m rti p o n t o s a n a m e s e s z v e g t , a b e n n e lv sszefggseket.) Szveges feladatok megoldsa. - Szereti-e a Ieg ptst, puzzle sszerakst, a trsasjtkokat? ( K o n s t r u l j t k o k b a n n e m e l g g fantziads, k z m o z g s a gyetlen, rszekbl n e h e z e n alkotja m e g az eg szet, n e h e z e n a l k a l m a z z a a szablyokat j t k kzben.) Szmjegyek, matematikai jelek rsa, lejegyzett mveletek rszekre bontsa, ma tematikai-logikaifeladatok. - Felismeri-e, m e g n e v e z i - e a szneket?
186

187

A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z s gylik ssze a megfigyelsekbl, a m e l y a szmolsi k p e s s g e k l a s s b b fejldsre utal, tancsoljuk a szlnek, h o g y krjen r s z l e t e s e b b ( k o m p lex) v i z s g l a t o t g y e r m e k e s z m r a a nevelsi t a n c s a d b a n , l o g o p d i a i a m b u l a n c i n . A vizsglatok e r e d m n y t l fggen tudja eldnteni a l o g o p d u s , fejleszt p e d a g g u s , g y g y p e d a g g u s , h o g y s z k s g van-e d i s z k a l k u l i a - m e g e l z terpira. E g y a r n t j a v a s o l t a specilis m e g s e g t s , ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k p e s s g e k t e r n m u t a t e l m a r a dst, s a k k o r is. ha ez az e l m a r a d s egy ltalnos, de n o r m l v e z e t b e tartoz lassabb rs, fejlds rsze. A szmolsi zavar m e g e l z s e r d e k b e n az v n k is sokat t e h e t n e k , e g y t t m k d v e a t e r p i b a n g y a k o r l o t t l o g o p d u s s a l , fejleszt p e d a g g u s s a l , g y g y p e d a g g u s s a l . A ta p a s z t a l a t o k azt mutatjk, hogy az v o d a i foglalkozsokba jl b e p t h e t a clzott j t k o s m a t e m a t i k a i kpessgfejleszts. A diszkalkulia-prevencis meg: foglalkozsok az albbi kpessgek fejlesztst clozzk

dig l l a n d , v a l a m i n t az ujj kppel. g y a l a p o z z u k m e g a m v e l e t v g z s h e z szintn fontos m e n n y i s g l l a n d s g s globlis mennyisgfelfogs kialakulst, a b e l s v vls folya matt (interiorizci). Kln figyelmet ignyel a szmlls ritmusossga. K a t o n s a n " , az e g y e n l e t e s ritmust megtartva, a m o z g s s beszd s s z e h a n g o l s v a l kell t u d n i a szmllni a g y e r m e k n e k a megfelel s z m k r b e n , oda-vissza, eljutva az a u t o m a t i z l d s i g . M i n d e z t az ujjak nyitogatsval-csukogatsval e g y b e k t v e is tudnia kell. Ez u t b b i h o z p e d i g s z k s g e s az uj jak m o z g k o n y s g a , a m e l y e t ujjtornval ( z o n g o r z m o z g s , az ujjak e g y m s h o z rint se, kln m o z g a t s a ) s ltalban a finommotorika s a ritmusrzk fejlesztsvel fokoz hatunk. A s z m f o g a l m a k m e g s z i l r d u l s n a k tja: a m e n n y i s g e g y e z t e t s e m e n n y i s g g e l , k o rongkppel, s z m n v v e l , szmjeggyel, s t r e k e d h e t n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i s szint elrsre. A mveletekkel val i s m e r k e d s k o r a g y e r m e k cselekvssel, t r g y a k k a l (ujjakon) be mutatva, szban m e g f o g a l m a z v a vgzi el a m v e l e t e k e t . A szveges feladatokat is elszr k o n k r t cselekvssel, majd k p e k segtsgvel oldjuk meg, m e g f o g a l m a z v a a szmolsi m v e l e t e k e t . M e g kell j e g y e z n n k , hogy - h a s o n l a n az olvasszavar megelzshez (diszlexia-prevenci) az vodsokkal vgzett diszkalkulia-megelzs a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s terleteken azt az i s m e r e t a n y a got, amit az v o d a i n a g y c s o p o r t b a n vrnak el a g y e r m e k t l .
SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERSHEZ ISKOLSKOR 1-4. OSZTLYOS GYERMEKEK ESETBEN

- r z k e l s , szlels, figyelem, e m l k e z e t , g o n d o l k o d s , b e s z d ( k o m p l e x kszsgfej leszts); - szmemlkezet; - tjkozds sajt testen, trben, skban, idben; - g r a f o m o t r i u m (egyszer mrtani brk, s z m j e g y e k kiraksa, felptse, rajzolsa, rsa); - szmfogalmak: - ritmusos szmlls, megszmlls, - halmazalkots, - h a l m a z o k sszehasonltsa, - m e n n y i s g i relcik alkotsa, - m e n n y i s g e k egyeztetse, - b i z t o n s g o s globlis mennyisgfelismers, - mennyisgllandsg, - mennyisg-szmnv-szmjegy - m a t e m a t i k a i relcis szkincs; - m a t e m a t i k a i m v e l e t e k r t e l m e z s e cselekvsben; - szvegrts. Az a l b b i a k b a n n h n y fontos s z e m p o n t o t e m e l n k ki, a m e l y e k r e a terpia sorn k l n s g o n d o t kell fordtani. A kszsgfejleszts g y g y p e d a g g i a i , logopdiai m d s z e r e k k e l s e s z k z k k e l trtnik, v l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . E h h e z b s g e s anyagot k n l n a k a f o r g a l o m b a n lv g y a k o r l k n y v e k s -fzetek, feladatlap-gyjtemnyek J t k o k . A s z m f o g a l m a k kialaktst m e g e l z i , illetve azzal p r h u z a m o s a n h a l a d a trbeli, sk beli irnyok tisztzsa, a soralkots m e g t a n u l s a s g y a k o r l s a . (Ezek a m v e l e t v g z s m e g a l a p o z s h o z is s z k s g e s e k . ) A szmfogalmak kialaktsakor az v o d a i m d s z e r t a n szerinti s z o k s o s utat kvetjk, kiegsztve azzal, hogy az adott s z m o t azonnal egyeztetjk a k o r o n g k p v e l , a m e l y min188

Az albbi s z e m p o n t o k egy rsze mr szerepelt az v o d s k o r g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n lertak sorn. Itt b v l n e k a krdsek a m a g a s a b b letkor (rsi folyamat) k v e t k e z t b e n . Clszernek tartjuk, h o g y az els osztlyban tant p e d a g g u s t a n t v n y a i n a k m e g i s m e r se sorn - felhasznlva a szlkkel folytatott beszlgetsek tapasztalatait is - m i n d e n gyer mekre v o n a t k o z a n k e r e s s e n vlaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k r d s e k r e . - T e s t n e v e l s rn a mozgssorok utnzsa (gyessg, egyensly, irnyok, sorrend) megfelel-e, - a m o z g s s beszd r i t m u s a sszehangolt-e m o z g s s a l kapcsolt v e r s m o n d s k o r , s z m llskor, - megfelel-e a tjkozdsa sajt testn, trben, skban, - t i s z t b a n van-e az irnyokkal m a t e m a t i k a i m v e l e t v g z s k z b e n , - idbeli tjkozdsa megfelel-e, - tudja-e a n a p s z a k o k , napok, h n a p o k , v s z a k o k nevt s o r r e n d b e n , el tudja-e m o n d a n i jellemziket, - tud-e az r a szerint idt m e g h a t r o z n i (tanv vgn), - felismeri-e, m e g n e v e z i - e a sznrnyalatokat, - szeret-e m e s t hallgatni otthon, iskolban, - olvas-e m e s k e t n l l a n ,
189

egyeztetse;

- el tudja-e mondani a mese, iskolai olvasmny tartalmt a lnyeget k i e m e l v e , - szereti-e a trsasjtkokat, memoryt, krtyajtkokat, lg ptst, puzzle sszerakst, - megrti-e, s a b e s z d b e n hasznlja-e az a l a p v e t m a t e m a t i k a i fogalmakat, - az iskolai t a n u l m n y o k kezdetn m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z l t a szmllsa n v e k v s cskken sorrendben, - iskolba kerlskor - felismerte-e a szmjegyeket, - az a l a p m v e l e t e k e t cselekvsben rtelmezte-e, - a m e n n y i s g l l a n d s g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a , krnyezet s e g y b t a n r k o n fontos a k v e t k e z k ismerete: - a v i s z o n y f o g a l m a k , ffogalmak m e g r t s e s hasznlata, - a passzv s aktv szkincs, - a beszd- s nyelvi fejlettsg, - a b e s z d m e g r t s s nyelvi felfogs (nyelvi p e r c e p c i ) , - az instrukcik, feladatok s z v e g n e k megrtse, - a figyelem tartssga, k o n c e n t r l k p e s s g , - a feladattarts, m u n k a t e m p , - a motivci. S z k s g e s volt-e v o d s k o r b a n a g y e r m e k szmra brmely okbl kifolylag egyni, illet ve k i s c s o p o r t o s fejleszts (pl. mozgsterpia, logopdiai fejleszts, ltalnos fejleszts)? S z k s g e s - e a g y e r m e k s z m r a az iskolai t a n u l m n y o k k a l p r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegszt fejleszts (pl. logopdiai terpia, pszichoterpia, korrepetls)? Elfordul, h o g y csak m s o d i k osztlyban vlik nyilvnvalv, hogy a g y e r m e k egyre k e v s b tud megfelelni a k v e t e l m n y e k n e k m a t e m a t i k b l amellett, h o g y a tbbi tan trgybl n m a g h o z mrten j k az e r e d m n y e i . Ilyenkor a p e d a g g u s n a k jra t kell gon dolnia, esetleg trtkelnie az e l z s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t vlaszait, s k o n k r t a n e l e m e z n i a g y e r m e k ltalnos tanulsi teljestmnyt, fkppen a m a t e m a t i k r a v o n a t k o zlag, az albbi s z e m p o n t o k szerint: - A tanulsban mennyire nll? - M i l y e n e r e d m n y e i v a n n a k az egyes tantrgyakbl? - M i b e n lt p r o b l m t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? - K o n k r t a n a m a t e m a t i k a t a n u l s tern hol tapasztalja a n e h z s g e k e t ? - A m a t e m a t i k t tant p e d a g g u s h o g y a n ltja a g y e r m e k n l - a s z m f o g a l m a k elvontt vlsnak ( a b s z t r a h l d s n a k ) folyamatt, - a szmolsi technika belsv vlst (interiorizldst), az e s z k z h a s z n l a t t l val elszakadst, - a mveletvgzs biztonsgt? - M i l y e n , g y a k r a n i s m t l d hibkat, hibzsi m d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k rszeslt r e n d s z e r e s korrepetlsban, irnytott folyamatos ottho ni g y a k o r l s b a n , annak milyen e r e d m n y e volt?
190

H o g y a n reagl a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyltaln sikerlmnye a m a t e m a t i k b a n ? S z i n t n fontos a g y e r m e k e g y b vizsglati e r e d m n y e i n e k t t e k i n t s e - a m e n n y i b e n nem trtnt m e g a k o m p l e x (orvosi, pszicholgiai, p e d a g g i a i ) vizsglat, a n n a k elvgzse

_ a g y e r m e k r e v o n a t k o z a d a t v d e l m i s z e m p o n t o k betartsval. A h h o z , h o g y a p e d a g g u s tisztban legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i kpessgei

nek fejlettsgi szintjvel, clzottan m e g kell figyelnie a k v e t k e z k e t : - a s z m f o g a l m a k llapota, - az a l a p m v e l e t e k vgzse, - a s z v e g e s feladatok m e g o l d s a , - m a t e m a t i k a i - l o g i k a i g o n d o l k o d s (szablyok felismerse).

szmfogalmak

llapota

1. Szmlls n v e k v s c s k k e n s o r r e n d b e n az osztlyfoknak m e g f e l e l s z m k r b e n egyesvel, tzesvel (ha szksges trgyakkal, m o d e l l e k k e l is). Hibzsi lehetsgek: - a m o z g s - b e s z d k o o r d i n c i j a n e m megfelel, - s z m o k k i h a g y s a (pl. 7 2 , 7 1 , 70 helyett: 72, 7 1 , 6 9 . . . ) , - irnytveszts (pl. 7 2 , 7 1 , 7 0 , 6 9 helyett: 72, 7 1 , 7 0 . 7 1 , 7 2 . . . ) , - szablytveszts (pl. 206, 207, 2 0 8 , 209, 300, 400) - a k a d o z r i t m u s , de hibtlan szmlls, - egyenletes ritmus, hibtlan, de lass szmlls. 2. Globlis mennyisgfelismers sajt testen, modelleken.

Hibzsi l e h e t s g e k : - a globlis m e n n y i s g f e l i s m e r s hinyzik, vagy csak kialakulban van (pl. az ujjakon vagy k o r o n g k p e n mutatott m e n n y i s g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) , - a globlis m e n n y i s g f e l i s m e r s h i n y a m v e l e t v g z s k z b e n (pl. k l n - k l n biz tonsggal felismeri a h r o m s a kett ujjkpt s k o r o n g k p t , de ha s s z e kell a d n i a a kt m e n n y i s g e t , a k k o r m g i s e g y e n k n t m e g s z m l l j a ) . ^Mennyisgi relcik alkotsa, megnevezse.

Hibzsi l e h e t s g e k : - a m e n n y i s g i relcik helytelen r t e l m e z s e , a t b b - k e v e s e b b - u g y a n a n n y i fogalm nak helytelen hasznlata, - a relcis jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b l u m - tartalmi a z o n o s t s n a k hinya - pl. n e m rti, mirt van a < jel kt s z m kztt), -a relcis jel helytelen a l k a l m a z s a a skbeli tjkozds zavara miatt (pl. m e g tudja m o n d a n i , hogy a 7 tbb, mint a 4, de rsban hibsan jelli: 7 < 4 ) .

191

4. Szmnv-szmjegy egyeztetse (diktlt szmjegyek lersa, Hibzsi lehetsgek:

lert szmjegyek kiolvassa).

- a m v e l e t e t r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzsnl s az osztsnl fordul e l leggyak rabban), - a tzes tlps m e n e t t n e m rtelmezi s s z e a d s k o r (pl. 8 + 7 e s e t b e n h o z z s z m l l ) , - a tzes tlps m e n e t t n e m rtelmezi k i v o n s k o r (pl. 13-6 feladatot g y oldja m e g , h o g y tzbl elvesz hatot s h r m a t is), - a n a l g i k a t n e m i s m e r fel (pl. tudja, hogy m e n n y i 2 + 3 , de n e m tudja, m e n n y i 2 0 + 3 0 ; tudja, h o g y m e n n y i 8 + 7 , de n e m tudja m e n n y i 18+7, 2 8 + 7 stb.), - az a n a l g i k a t m v e l e t v g z s k z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. a 3 1 + 4 2 s s z e a d s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l v tudst, hogy ha 3 + 4 = 7 , a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) , - irnytveszts m v e l e t v g z s k z b e n skban; s z e r e p l k " felcserlse (pl. 72-27 fel adatot g y vgzi el, h o g y 7 0 - 2 0 = 5 0 , 7-2=5, e r e d m n y = 5 5 ) , - m v e l e t v g z s k z b e n ttrs m s m v e l e t e k r e (pl. 72-27 esetben 7 0 - 2 0 = 5 0 , 2 + 7 = 9 , az e r e d m n y : 59), - m e g t a p a d s az e l z mveletnl (pl. tbb s s z e a d s utn k v e t k e z k i v o n s helyett is sszead), - a szorzs s bennfoglals kapcsolatt n e m rtelmezi (pl. tudja, hogy 3 x 6 = 1 8 , de n e m tudja, hogy 18-ban a 6 h n y s z o r van m e g ) , - a szorz- s b e n n f o g l a l t b l a b e v s s e n e m trtnt m e g , - akusztikus tveszts miatt m s szorzra tr t (pl. 1 -4=4, 2-4=8, 3-7=21, 4-4=16), - az rsbeli m v e l e t v g z s m e n e t t n e m ismeri (a szbeli m v e l e t v g z s m e n e t e sze rint halad), - a m a r a d k o t n e m tartja m e g , - a m a r a d k e l h e l y e z s e hibs (pl. 315 -238 097, mert a n y o l c h o z , hogy tizent l e g y e n . . . m a r a d k t n e m a k i v o n a n d h o z , h a n e m a kisebbt e n d h z adja h o z z ) . Az alapmveletek vgzst nagy mrtkben befolysolja az, hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen szmolsi technikja, s az milyen jelleg. Elfordul, hogy t s vagy tzes s z m k r b e n k p e s s s z e a d s t s k i v o n s t v g e z n i a z ujjai s e g t s g v e l , d e m a g a s a b b szmkrben m r n e m . Az ujjak segtsgl hvsa a s z m o l s t a n u l s k e z d e t n elfogadott s e r e d m n y e s . K s b b is h a t k o n y lehet, h a j technikj s m a g a s a b b s z m k r b e n is al k a l m a z h a t , de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t , hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n lepl. N a g y o n fontos, hogy a p e d a g g u s ismerje m i n d e n tantvnya szmolsi technikjt, e s z k z h a s z n latt (pl. ujjak, k o r o n g o k , s z m e g y e n e s ) , s figyelemmel ksrje az e s z k z k t l val el szakads folyamatt (interiorizci). A legtbb szmolsi n e h z s g e k k e l k z d g y e r m e k p r b l k o z i k v a l a m i l y e n - tbbnyi re ujjszmolsi - t e c h n i k a kialaktsval, de az sokszor rossz m d s z e r , lass, sok tvesz tsi lehetsget rejt m a g b a n . Pldul a 3 + 4 s s z e a d s k o r a g y e r m e k e g y i k kezn egyen knt kinyit h r o m ujjat, m i n d e g y i k e t az llhoz rintve, a m s i k k e z n n g y e t ugyangy, majd a kt k e z n kinyitott ujjakat az o r r h o z rintgetve jbl m e g s z m l l j a .

- a diktlt s z m n e v e k hibs lersa (pl. 23 helyett 32, 105 helyett 150), - a lert s z m j e g y e k hibs k i o l v a s s a (pl. j l lerja, hogy 6 5 3 9 , de h a t s z z - t s z z h a r m i n c k i l e n c n e k olvassa). 5. Szmjegyek rsnak megfigyelse.

H i b z s i lehetsgek: - g r a f o m o t o r o s a n gyetlen rs, - a szmjegyek e l h e l y e z s e a n g y z e t h l b a n hibs, - tkrrs, l. hibs szmjegyrs (pl. 6 helyett 9, 3 helyett E ) . 6. A mennyisgllandsg.

Hibzsi lehetsgek: - a m e n n y i s g l l a n d s g szlelse n e m alakult ki, vagy m g csak k i a l a k u l b a n van (pl. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k p trbeli e l h e l y e z s e m e g v l t o z i k , vagy b o n t s n l ktfle sznben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s g , a g y e r m e k n e m szleli a z o n o s n a k . ) 7. A helyirtk-fogalom.

Hibzsi lehetsgek: - a helyirtk-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. az egyes, tzes stb. elnevezst, s r t e l m e z n i s e m tudja m v e l e t v g z s n l ; n e m rtelmezi, h o g y pl. a 32 e s e t b e n a hr m a s szmjegy h r o m tzest j e l e n t ) , - a helyirtk r t e l m e z s e modellekkel sem alakult ki (pl. n e m t u d j a j t k p n z b l kirak ni az adott m e n n y i s g e t ) . - a helyirtk m e g n e v e z s e k o r a helyirtk helyett a szmjegyet nevezi m e g (pl. a 132 e s e t b e n a kt e g y e s , h r o m tzes, e g y s z z a s h e l y e t t e g y kettest, egy h r m a s t , e g y egyest m o n d ) , - a helyirtket m v e l e t v g z s k z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 - 2 7 = 0 6 , a m i k o r ht bl elvesz hetet, nyolcbl kettt). 8. A szmemlkezet.

Hibzsi lehetsgek: - gyenge szmemlkezet, - u t n m o n d s k o r akusztikus tvesztsek figyelhetk m e g (pl. h a t - h t , e g y - n g y - h t ) . Az alapmveletek s inverzeik (ptls, bonts, sszeads, kivons, szorzs, oszts) rtelme zse, lejegyzse, elvgzse m e g f e l e l s z m k r b e n . Hibzsi lehetsgek: - a m v e l e t lejegyzse h i n y o s (pl. 7-4=3 helyett: 7-43), - a s z k s g e s s z i m b l u m o k tartalmi a z o n o s t s a hibs (pl. 7 2 : 3 helyett 72-3), - a m v e l e t e t kiolvasni n e m tudja,

192

193

E g y m s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika, ha a g y e r m e k pldul a 2 8 + 3 6 - o t gy ad ja s s z e , h o g y 28-at a z s e b b e tesz", a 36-ot elkezdi szmllni az ujjain, s e r e d m n y k n t 36-ot v a g y a k e z n utoljra k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . E l f o r d u l , h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n l eszkzt, s ezrt a p e d a g g u s s z m r a gy tnik, h o g y a s z m f o g a l m a k kialakultak, a g y e r m e k jl tud fejben (absztrahltan) szmolni. U g y a n a k k o r , ha m e g k r d e z z k , h o g y a n s z m o l t a ki pl. a 8+7-et, a k v e t k e z derl ki: tudja, h o g y 8 + 8 = 1 6 , e b b l e l v e s z e g y e t U g y a n g y lehet kiinduls a szorzs: 2-8= 16, ebbl elvesz e g y e t = 15. Ez a sajtos fejben sz molsi t e c h n i k a fleg azoknl a gyerekeknl fordul el, akik a m v e l e t e k kztti szszefggseket rtik, s alkalmazni is tudjk. A diszkalkulis g y e r m e k is kpes lehet erre, m g is azt tapasztaljuk, h o g y a s z m f o g a l m a k kialakulatlanok, s a tzes tlps r t e l m e z s e s e m alakult ki. Egyszer s sszetett szveges jeladatok megoldsa

- Sajt testen, trben, skban, i d b e n val tjkozds segtse. - S z m m a l , d a r a b s z m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialaktsa a 10-es, 2/0-as s z m k r b e n (szmlls, globlis' darabszm felismerse, relcik alkotsa, galom). - S z m m a l , d a r a b s z m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialaktsa az o s z t l y f o k n a k megfe lel s z m k r b e n . - Az a l a p m v e l e t e k s i n v e r z e i n e k fogalmi kialaktsa, g y a k o r l s u k a m r kialaktott, b i r t o k o l t " s z m f o g a l m a k k a l fejben val m v e l e t v g z s s e l , a 10-es, 20-as s osztly foknak m e g f e l e l s z m k r k b e n . ( S z k s g esetn megfelel s z m o l s i t e c h n i k a ki ptse, b e g y a k o r l s a , majd absztrahlsa.) - S z v e g e s feladatok m e g o l d s a . - N e v e l s i feladatok, m e l y e k n e k clja a h a r m o n i k u s s z e m l y i s g kialaktsa, a m o t i v ls, a s z o r o n g s oldsa, n f e g y e l e m r e , kitartsra nevels. A fenti feladatok v g i g v o n u l n a k a terpia e g s z m e n e t n . T e r m s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozson szerepel e g y e n l sllyal m i n d e n feladatkr. A feldolgozsra kerl feladatterletek arnyt m i n d i g az adott rvid tv fejlesztsi cl ha trozza meg. A specilis diszkalkulia reedukci clja a m a t e m a t i k a t a n u l s h o z s z k s g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t s e , s a megfelel k p e s s g e k fejlesztse j r t a s s g o k , k s z s g e k kialak t s a j l b e g y a k o r o l t , s gy k s b b az e l v o n a t k o z t a t s r a a l k a l m a s e s z k z r e n d s z e r kidol gozsa, s legfkppen azon bels felttelek m e g t e r e m t s e a g y e r m e k e k b e n , a m e l y e k a m a tematika t a n u l s h o z n l k l z h e t e t l e n e k . A terpia k i i n d u l pontjnak tekintjk a vizsglatnl kapott e r e d m n y e k e t , a m e l y e k tk rzik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudsszintjt, s a m r biztosan elsajttott tudsra, k e l l k p p e n begyakorolt j r t a s s g o k r a , kszsgekre, a m e g l v k p e s s g e k r e ptjk fel a terpia ter vt, egszen apr lpsekre lebontva, a fokozatossg elvt k l n s e n s z e m eltt tartva. ltalnos, m i n d e n esetre r v n y e s kezelsi tervet k i d o l g o z n i n e m lehet, azt m i n d i g a gyermek adott fejlettsgi szintje, letkori sajtossgai, motivltsgi foka h a t r o z z a m e g . Visszatr feladatknt j e l e n t k e z i k a terpis folyamat sorn a m r addig elsajttott is meretek J r t a s s g o k , k s z s g e k lland gyakorlsa, illetve az j i s m e r e t e k b e val bep tse. L e g f o n t o s a b b t e e n d k az absztrahls f o l y a m a t n a k segtse, a cselekvsben vgre hajtott mveletek interiorizlsa. A k l n b z m a t e m a t i k a i fogalmak s a velk vgzett m a n i p u l c i absztrahlsi folya szmnv-szm j e g y - d a r a b s z m egyeztetse, szmjegyek rsa, m e n n y i s g l l a n d s g , helyirtk-fo

H i b z s i lehetsgek: - a feladatot elismtelni nem tudja (a szveg- s s z a m e m l k e z e t g y e n g e s g e miatt), - a krdst felidzni n e m tudja, - a lnyeget k i e m e l n i n e m tudja,(ez sszefgghet a krds felidzsnek s/vagy a l n y e g e s s lnyegtelen a d a t o k e l k l n t s n e k n e h z s g v e l ) , - a s z v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvre lefordtani n e m tudja (a szvegrts nehzsgei mi att n e m tudja kivlasztani a megfelel mveletet, m v e l e t e k e t ) , - a kijellt m v e l e t e t elvgezni n e m tudja, - a vlaszt p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. Matematikai logikai szablyok felismerse

A m a t e m a t i k a i logikai szablyok felismerst l e g k n n y e b b e n a n v e k v , c s k k e n s v l t a k o z szably s z m s o r o z a t folytatsakor figyelhetjk m e g . Hibzsi lehetsgek: -a szablyt felismerni n e m tudja (pl. a 2. 5, 8... szmsort u g y a n e z e n s z m o k ismtl svel folytatja), - a szablyt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a nvekszik, c s k k e n m a t e m a t i k a i fogal m a k a t n e m rtelmezi, vagy a valamivel nvekszik, valamivel c s k k e n nyelvi kifeje zsek r t e l m e z s e hibs), - a szablyt m e g t a r t a n i n e m tudja, - m v e l e t v g z s i n e h z s g miatt a sorozat folytatsa hibs. Ha a p e d a g g u s a megfigyelsek s s z e g z s e k o r gy ltja, hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k p e s s g e i l n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztlyfoknak megfelel szinttl, krje a g y e r m e k k o m p l e x vizsglatt - h a s o n l a n az v o d s k o r a k n i lertakhoz. A vizsglatok e r e d m nytl fggen k e z d d h e t m e g a diszkalkulia-terpia. Az. l^f. osztlyos diszkalkulis gyermekek terpijnakfbb terletei a kvetkezk:

mata: sajt testen, trben, skban - trgyakkal, m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t s k z b e n , majd rajzban, vgl c s e l e k e d t e t s nlkl. A terpia f o l y a m n a d a r a b s z m f o g a l m n a k kialaktst m i n d e n oldal m e g e r s t s s e l segtjk: az adott d a r a b s z m o t ltjuk, tapintjuk, rakosgatjuk az elemeit, m e g s z m l l j u k , szmnevt k i m o n d j u k , a s z m m a l lerjuk. A tanult m e n n y i s g e t m i n d e n formjban folya matosan gyakoroljuk. U g y a n g y v g e z z k a m v e l e t e k e t , a m e l y e k e t cselekedtetssel r t e l m e z n k . A cselekedtetst a d d i g v g e z z k , a m g az a s z i m b o l i z l d s r a a l k a l m a s lesz.
195

- Az r z k e l s , szlels, a figyelem, az e m l k e z e t , a g o n d o l k o d s s a beszd fejleszt se ( k o m p l e x kszsgfejleszts).


194

Tovbbi

feladat

matematikai fogalmak,

szimblum-

s jelrendszer,

szablyrendszer

A vizsglat eredmnyei (1. a mellklet) alapjn a bizottsg az albbi v l e m n y t adta: a vizsglataink idejn 8; 10 ves, 3. osztlyos tanul figyelmesen, de t m a s z i g n y e s e n v " z i a feladatokat. A S O N intelligenciatesztben az analgis g o n d o l k o d s , a szerilis k vetshez s z k s g e s rvid tv emlkezet, v a l a m i n t a trbeli v i s z o n y o k percepcijt igny l f o r m a a n a l z i s - s z i n t z i s rszfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljestett. Orientcis bi zonytalansg a Bender-tesztben is tapasztalhat volt. S z e m - k z preferencija keresztezett, de felttelezhet, hogy latens balkezessg is fennll. A beszdszlels terletein e l m a r a d sai m i n t e g y 3 v r e tehetek, a m e g r t s b e n m g j e l e n t s e b b az e l m a r a d s . M e g k s e t t be szdfejldsnek k v e t k e z m n y e k n t aktv szkincse szk terjedelm, f o g a l o m a l k o t s a lelassult. Verblis e m l k e z e t e a szerialitsi kszsg g y e n g e s g e miatt p o n t a t l a n , a szm emlkezetnl k l n s e n feltn a rendezetlen s ksleltetett felidzs. O l v a s s a j t e m p j, a szavaknl elkvetett hibk a z o n b a n utalnak a diszlexira. A r s z k p e s s g - g y e n g e s gek m e g e r s t i k a diszkalkulis tnetek kialakulst, de ltalnos tanulsi n e h z s g e k e t is okoznak. Diagnzis: F80.9 M e g k s e t t beszdfejlds. F 8 0 . 9 B e s z d s z l e l s i s b e s z d m e g r t s i folyamat e l m a r a d s a . F81.0 D i s z l e x i a m a r a d v n y t n e t e . F81.2 D i s z k a l k u l i a . F81.3 Iskolai k s z s g e k kevert zavara. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v b b i intenzv k o m p l e x fejlesztst, k i e m e l t e n a diszkalkuliaterpit. Az LXII/96.Ktv.30..9. b e k e z d s e , v a l a m i n t a 3/1998.(IX.).) O . M . utasts 9.-a rtelmben t m e n e t i l e g javasoljuk, hogy m a t e m a t i k a trgybl mentesljn az rtkels s minsts all. T a n c s o l j u k , hogy e b b e n a trgyban az a l a c s o n y a b b osztlyfoknak megfe lel t a n a n y a g r s z e k alapjn brljk el. A fejleszt terpia e r e d m n y e s s g n e k fggvny ben s z k s g e s n e k tartjuk diszkalkulia irnyban k o n t r o l l v i z s g l a t i t elvgezni. Krjk a helyi n k o r m n y z a t o t , hogy a specilis fejlesztshez szksges feltteleket biztostsa. A Bizottsg javaslatval a szl egyetrt. Krjk a vizsglati a d a t o k s e r e d m n y e k b i z a l m a s kezelst. Mellklet: a n a m n z i s , a pszicholgiai, a p e d a g g i a i , a beszd-, az olvass-, az rsvizsglat e r e d m n y e i . Diszkalkulia vizsglatot v g e z t n k XY ltalnos iskola 3. osztlyos t a n u l n l . A vizsglat alapjn diszkalkulia valsznsth.-' ltalnos tanulsi neheztettsg m e l lett. P o n t o s d i a g n z i s a k o m p l e x vizsglat elvgzse, v a l a m i n t az intenzv k o m p l e x fej leszts ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terpit is) sorn kontrollvizsglatokkal lesz fel llthat. T j k o z d s a trben s a szksges relcis szkincs h a s z n l a t a lass, de m e g felel. Sajt t e s t n a bal s j o b b i r n y o k a t m e g k l n b z t e t i , ezt az i s m e r e t t a z o n b a n m v e l e t v g z s k z b e n alkalmazni n e m tudja. S z m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulban vannak, a z o n b a n csak az s s z e a d s m velete k z b e n . 10-es s z m k r b e n figyelhet m e g a fogalmi k i a l a k u l s . E m i a t t intenzv egyni sztimfogalomkialakt terpira szorul.

b e p t s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r b e , g o n d o l k o d s i m v e l e t e i b e , azok aktv h a s z n lata. F o n t o s , h o g y a g y e r m e k s z m o l s i t e c h n i k j h o z e g y n e n k n t a l k a l m a z k o d j u n k , a m e d d i g s z k s g van r. T e r m s z e t e s e n ez a k z s e n kialaktott j szmolsi t e c h n i k a be vssre, a u t o m a t i z l s r a vonatkozik. H o g y mely m d s z e r e k s e s z k z k h a s z n l a t a vezet el a s z m f o g a l m a k k i a l a k u l s h o z , a fejben val m v e l e t v g z s h e z , ez a terpia els s z a k a s z b a n kiderl. Az osztlyfoknak megfelel feladatokhoz, k v e t e l m n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. E g y i k f feladatunk, hogy a foglalkozsokon tanultakat a g y e r m e k hasznostani tudja az iskolai feladatokban. A p e d a g g u s n a k - a m e n n y i b e n n e m m a g a vgzi a specilis foglalkozsokat - s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terpit folytat logopdussal, fejleszt p e d a g g u s sal, g y g y p e d a g g u s s a l . gy tudja megtervezni az e g y n r e szabott feladatokat, a m e l y e k a gyerek k p e s s g e i n e k megfelelnek. H a s z n o s , ha egyrszt a terpiban a l k a l m a z o t t felada tok gyakorlsa, b e v s s e trtnik az iskolai m a t e m a t i k a r k o n , m s r s z t ha a z o k a lehe t s g e k h e z m r t e n b e p l n e k az adott t a n a n y a g b a . Ilyen m d o n k n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l , hogy s z k s g e van az ltala d e d s n a k " tartott feladatokra, s ez t b b n y i r e m e g v a l s u l , mert a z o k s i k e r l m n y t , s e g y r e na g y o b b b i z t o n s g o t nyjtanak s z m r a a m a t e m a t i k b a n . A szeretetteljes lgkr m e g t e r e m tsvel p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongst. A s z l b e n tudatostani kell, hogy a diszkalkulia r e e d u k c i s foglalkozs n e m helyet testi az otthoni folyamatos, irnytott gyakorlst, s emellett szksg van az iskolai foglal k o z s o k k e r e t b e n kln m a t e m a t i k a k o r r e p e t l s o k r a is. A L X I I / 9 6 . sz. k z o k t a t s i trvny 3 0 . . 9. b e k e z d s e r t e l m b e n a d i a g n o s z t i z l t diszkalkulis g y e r m e k t m e n e t i l e g m e n t e s l h e t a m a t e m a t i k a trgy rtkelse s m i n s tse all. A specilis fejlesztshez szksges felttelek m e g t e r e m t s e a helyi n k o r m n y zat feladata. A terpia e r e d m n y e s s g t kontrollvizsglatokkal kell rtkelni. Az t m e n e t i k e d v e z m n y t l e h e t v tev rszletes vizsglati leletet a szl m e g k a p j a . Az iskola igazgatja, a g y e r m e k e t tant p e d a g g u s , osztlyfnk, valamint a terpit vg z s z a k e m b e r p e d i g k z h e z kapja a vizsglatok alapjn kszlt sszefoglal v l e m n y t . A k v e t k e z k b e n ismertetjk egy 3. osztlyos g y e r m e k vizsglatrl kszlt v l e m n y e ket. A diszkalkulia vizsglatot D k n y Judit l o g o p d u s vgezte, a k o m p l e x vizsglat a B e s z d v i z s g l O r s z g o s Szakrti s Rehabilitcis Bizottsgnl kszlt. -n m e g v i z s g l t u k XY 3. osztlyos g y e r m e k e t az d e s a n y a krsre. A vizsglat clja: felments krse. Panasz.: m a t e m a t i k b a n n a g y o n g y e n g n halad, de szvegrtsi s helyesrsi n e h z s gei is v a n n a k . N a g y c s o p o r t o s kora ta M o n t e s s o r i - m d s z e r t a l k a l m a z fejleszt p e d a g g u s foglalkozik vele. F. v s z e p t e m b e r b e n a G y a k o r l Beszdjavt Intzetben D k n y Judit l o g o p d u s vizs glta, a t a n u l s i n e h z s g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i t v a l s z n s t e t t . B i z o t t s g u n k b a n a diszkalkulia h t t e r n e k tisztzsa cljbl kiegszt szakvizsglatra kerlt sor.

196

197

S z m o k rsa, k i o l v a s s a a m e n n y i s g i relcik fellltsa szzas s z m k r b e n megfele l. A helyi rtk m e g n e v e z s e lass, bizonytalan, ezt az ismerett m v e l e t v g z s k z b e n n e m a l k a l m a z z a . M e n n y i s g l l a n d s g a k i a l a k u l b a n van. Az a l a p m v e l e t e k k z l a p t l s t , bontst, s s z e a d s t , kivonst, s z o r z s t r t e l m e z i , a z o n b a n a lassabb rs, n e h z k e s e b b absztrahls miatt azok vgzse e s z k z i g n y e s , las s, sok tvesztsi lehetsget rejt m a g b a n . K i v o n s k o r irnytvesztsek figyelhetk m e g . A szorz- s bennfoglal-tbla bevss alatt ll. A bennfoglalst n e m rtelmezi, br a szorz- s bennfoglal-tbla kapcsolatt mvelet vgzs k z b e n felismeri, a l k a l m a z z a . E g y s z e r s z v e g e s feladatot elismtel, a z o n b a n a slyos szvegrtsi nehzsgek miatt a k i v o n s t t a r t a l m a z s z v e g e s feladat m e g o l d s r a cselekedtetssel s e m v e z e t h e t r. E z e n a tren is intenzv, egyni fejlesztst ignyel: az n l l tanuls m e g s e g t s e , tanu lsi stratgia k i d o l g o z s a a beszd- s szvegrts fejlesztsvel egytt. M a t e m a t i k a i - l o g i k a i g o n d o l k o d s a lass. S z m e m l k e z e t e k z e p e s szint. Teljestm nyt n a g y m r t k b e n rontja m o t o r i k u s lasssga, v a l a m i n t a tanulsi k u d a r c o k m i a t t kiala kult slyos fok szorongsa, a m e l y n e k o l d s b a n az iskola elfogad hozzllsa sokat se gthet. F e n t i e k alapjn felttlenl egyni megtlsre, b n s m d r a van s z k s g e az ltalnos iskolban m a t e m a t i k a rn m i n d az rtkelskor, m i n d a t a n a n y a g kivlasztsakor. R e n d s z e r e s , intenzv diszkalkulia-terpira szorul (az a n y a e l m o n d s a alapjn diszle xia- s diszgrfia-komplex terpia helyileg n e m o l d h a t m e g ) . Krjk az iskolban m a t e m a t i k a rn a specilis foglalkozsokban tett, n m a g h o z m r t fejlds szerint rtkelni, s a t a n a n y a g o t a fejlds szerint nyjtani. Krjk t o v b b r a is a T. K o l l g k t r e l m t s segtsgt! Budapest Az e d d i g lertakat illusztrland egy a n y a levelbl idznk (az b e l e e g y e z s v e l ) , aki nek kt g y e r m e k e k s z k d t t a m a t e m a t i k a tanulsval. . l n y o m 5. osztlyos tanul. M r msfl vesen m a j d n e m tisztn beszlt. K b . 20 verset, n e k e t tudott, s amit 2-3-szor e l m o n d t a m eltte, m r tudta. N a g y o n b o l d o g v o l t a m s t e r m s z e t e s n e k tartottam, hogy j tanul lesz. M i v e l szep t e m b e r i , gy m a j d n e m 7 ves volt, a m i k o r e l k e z d t e az iskolt. Az els osztlyt g y j r t a vgig, h o g y n a g y o n sokat volt beteg. Azrt m i n d e n t n a g y o n szpen megtanult, szpen olvasott, br n e m rtette, h o g y mit olvas. s ez a m a i n a p i g gy van. V a l a m e n n y i r e javult, de n e m teljesen rti, h o g y mit olvas. E z e n t u d o k segteni, n e l o l v a s o m az anyagot, s akkor rti. szkpesen tanult olvasni. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencss tantrgy. E l s osztly vgn ott tar t o t t u n k , hogy m e g b u k i k , de prilis vgn, mjus elejn m i n t h a valami d e r e n g e n e " , s a n n y i r a felhzta magt, hogy kettest kapott, s t m e n t a m s o d i k osztly198

ba. Ez gy m e n t e g s z e n addig, h o g y m o s t t d i k osztlyos. M i n d e n v vge fe l a n n y i r a felhzza m a g t , h o g y a t a n r azt mondja, gy n e m buktathatja m e g , m e r t a kettes szintet ti. De ltom, s a tanr is ltja, hogy m e n n y i e n e r g i t fek tet bele a t a n u l s b a . gy j e l l e m e z t e a tavalyi tanra, hogy m g egy ilyen gyere ke n e m volt, aki ilyen energival, tanulsi s tudsi vggyal d o l g o z o t t volna, s aki e n n y i t szenvedjen. Azt l t o m rajta viszont, h o g y n e m rzkeli, h o g y mi a k l n b s g 10, 100, 1000 kztt. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z m o k a t . A kezn ad ssze m g 10 alatt is. A boltba e l m e g y , bevsrol, de n e m tudja, hogy ha pl. 2 5 6 Ft va lamit, a k k o r elg 3 0 0 Ft, s n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. E g y b k n t r t e l m e s gye rek, de n a g y o n elfrad a t a n u l s b a n . K i s e b b i k l n y o m a t iskolakezds eltt egy vvel berattam z e n e i s k o l b a . N a gyon szeretett rajzolni, s m r v o d s korban rta a betket, foglalkoztatta az rs-olvass. Ezrt gy g o n d o l t a m , hogy b e r a t o m 6 vesen az iskolba. E l s he tekben n e m is volt s e m m i p r o b l m a . N a g y o n k t e l e s s g t u d volt, s n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. B o l d o g vol t a m , d e k l n s e n a k k o r h a m a t e m a t i k b l hozta. gy r e z t e m , m g e g y s z e r n e m t u d n m vgig csinlni azt, amit az els g y e r e k e m m e l c s i n l t a m . De sajnos pr ht utn r kellett j n n m , hogy ugyanaz a hiba elfordult itt is, m i n t elszr. Br az o l v a s s n a g y o n s z p e n m e n t , h a g y o m n y o s a n tanult o l v a s n i . Kar c s o n y r a m r t b b k n y v e t elolvasott, s a r v i d e b b k n y v e k e t le s e m tette, a m g el n e m olvasta. De a m a t e m a t i k a k n s z e n v e d s volt. v v g n vele is ott tartottunk, hogy megbuktatjk, de vgl is eljutott odig, hogy m e g k a p t a a kettest. E h h e z hozztartozik, hogy m i n d k t g y e r m e k e m e t m a t e m a t i k a t a n r korrepetlta, s gy, nagy n e h e z e n tjutottak a k v e t k e z v b e . M o s t l t o m , taln m e n n y i r e kr volt, hiszen csak azt a d t a m m e g , h o g y halad j a n a k , de azt n e m k a p t k m e g , hogy tudjanak is. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni s srtam. Aztn k i a b l t a m velk, a m i t u d o m , n e m s z p dolog. n is, mint ltalban n a g y o n sokan, azt r e z t e m , h o g y csak ne k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . s n e k e m kett is jutott. A z t n e b b e n az v b e n eljutottam odig, hogy ha n e m tudjk a m a t e m a t i k t , a k k o r e g y s z e r e n m e g m o n d o m a m e g o l d s t nekik, mert gy r z e m , a gyerek b kje, otthoni h a r m n i j a - ami egy fl csaldban lehet - sokkal fontosabb, mint az, hogy m a g a oldja m e g , v e s z e k e d v e . T a l n tcsapott az e l k e s e r e d s e m egy fajta k z m b s s g b e , amivel vdekezett az agyam. De tudtam s t u d o m , hogy ez n e m m e g o l d s . gy n e m tudnak tovbbtanulni, hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a tika. Ott van a krds, mi lesz v e l k ? "

199

IRODALOM DKNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. A terpia els szakasza. In: Ajtony Pter (szerk.): Logop dia a gyakorlatban. Tanknyvkiad, Budapest. 129-139. DKNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenci - vizsglat s terpia. Gygypedaggiai Szemle. 3, 203-212. DKNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsglata. In Juhsz gnes (szerk.): Logopdiai vizsglatok kziknyve. . j M z s a K i a d . 117-138.o. DKNY JUDIT. JUHSZ GNES (1995): Kziknyv a diszkalkulia felismershez s terpijhoz. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest. 55.o. Kiss TIHAMR (1992): A gyermek rtelmi fejlesztse az els hat vben Piaget szellemben. Mdszertani segd anyagok. Debrecen. 133. Kiss TIHAMR (1994): A gyermek matematikai gondolkodsnak megalapozsa s fejlesztsnek metodikja. j Pedaggiai Szemle. 12, 14-25. Kiss TIHAMR (2000): Az idszlels fejldse az els hat letvben. Fejleszt Pedaggia, 3, 45-52. KRLL, K. E. (2000): A diszkalkulis (szmolsgyenge) gyerekek. Ford. Huba Judit. Akkord Kiad. 135. MESTERHZI ZSUZSA (szerk.) (1996): Diszkalkulirl pedaggusoknak. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola. Budapest. 207. MRKUS ArriLa (2000): A matematikai kszsgek zavarai. In Illys Sndor (szerk): Gygypedaggiai alapisme retek. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola. 279-308. PORKOUBN BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nlkl az iskolban. Alex Typo Kiad. 319. ZSMBOKI KROLYN, HORVTHNE SZIGLIGETI ADL (1999): Matematika kzzel, fejjel, szvvel. Okker Kiad, Budapest. 94.

III. FEJEZET MUNKAMEGOSZTS S EGYTTMKDS AZ VODBAN S AZ ISKOLBAN

A D I A G N O S Z T I K A S TERPIA

SZAKMAI SZERVEZETI LEHETSGEI MAGYARORSZGON


MARTONN TAMS MRTA

I. AZ ISKOLAI MENTLHIGIN FEJLDSE

A m e n t l h i g i n sz lelki e g s z s g v d e l m e t jelent, m e l y n e k tartalma az elmlt vszzad ban d n t v l t o z s o k o n m e n t keresztl. A lelki e g s z s g v d e l e m els m e g k z e l t s b e n az orvoslssal volt kapcsolatos, a pszi chitriai ellts i n t z m n y r e n d s z e r n e k fejlesztst s a b e t e g e k sorsnak h u m a n i z l s t tzte ki clul. A szzad m s o d i k felben a kutatsok egyre erteljesebben a t r s a d a l o m t u d o m n y o k jelentsgre hvtk fel a figyelmet. A prevenci (megelzs) elvt felvltja az e g s z s g p r o m c i (egszsgfejleszts) fogalma. A hangsly gy a betegsg m e g e l z s rl az e g sz s g m e g r z s r e tevdtt t. A szocializcis terek vizsglatban a csald mellett egyre i n k b b a szervezett kzss gek, az voda, iskola nevelsi s oktatsi feladatainak kutatsa kttte le a t m v a l foglal koz s z a k e m b e r e k figyelmt. Az iskolai mentlhigin gy napjaink l e g i n k b b vizsglt te rlete. Hiszen az ltalnos iskola az az utols terep, ahol a g y e r m e k e k - s gy a c s a l d o k dnt t b b s g e h o z z f r h e t az egszsgfejleszts s z m r a . E m i a t t a p e d a g g u s o k lelki e g s z s g v d e l e m b e n betlttt szerepe is kiemelt hangslyt k a p . Az iskola esly a lelki e g s z s g v d e l e m r e " ( F o d o r G b o r O. M. fosztlyvezet) hallottam n e m r g i b e n egy el adson, de taln ez az idzet kiegszthet az v o d a m e n t l h i g i n s s z e r e p n e k hangs lyozsval is. Az i n t z m n y m e n t l h i g i n s kapacitsa az ott alkalmazott p r e v e n c i s m d s z e r e k faj titl s azok m i n s g t l fgg. gy a p e d a g g u s alapkpzs feladatai kztt kiemelt hang slyt kellene, h o g y kapjon a mentlhigin s z e m l l e t n e k s i s m e r e t a n y a g n a k tantsa, a pedaggusok kszsgeinek fejlesztse. Ezzel az ignnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir kzni a felsoktats, gy a terepen megjelent egy igen erteljes t e n d e n c i a a k l n b z spe cilis s z a k e m b e r e k s i n t z m n y e k hlzatnak kialaktsra. Az elmlt v e k b e n kialakult fejleszt p e d a g g u s , g y e r m e k v d e l m i s , p s z i c h o p e d a g g u s , m e n t l h i g i n i k u s , voda-, s iskolapszicholgus, d r o g k o o r d i n t o r stb. s z a k m k s funkcik tudjk csak kielgteni a trsadalombl j e l e n t k e z elltsi ignyeket. Mindemellett a mai kor msik nagy kihvsa a vltoz m u n k a h e l y i s kpzettsgi kve t e l m n y e k n e k val megfelels, mely a p e r m a n e n s kpzs s n k p z s fontossgra hvja fel a g y e i m e t . S m r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szereprl val vitig, az oktats vagy n e v e l s elsdlegessgrl.

203

II. SZAKMAI S SZERVEZETI PROBLMK

elltsi g o n d o k a t . Sok helyen tapasztaljuk, hogy a vrosi ellts differenciltsga s a vi dk m i n d e n e s e i n e k " munkja kztt milyen risi k l n b s g van. Ezek a fajta p r o b l m k egyre inkbb trsadalmi s i n t z m n y i szemlletvlts szks gessge fel m u t a t n a k . A csald funkciinak m e g e r s t s e tlmutat az iskola k o m p e t e n c i jn, de lnyeges lenne, hogy az i n t z m n y e k b e n is jjjn ltre h a n g s l y e l t o l d s a neve ls irnyba. A p e d a g g u s pedig tantrgyi terheinek cskkentsvel s m e n t l h i g i n s is meretek felvrtezsvcl kpess vlhatna az integrci elvnek a l k a l m a z s r a .

Az e l m l t v t i z e d e k b e n a nevelsi s oktatsi i n t z m n y e k szerepe j e l e n t s v l t o z s o k o n m e n t t. A trsadalmi p r o b l m k - ahogy m i n d i g - e g y r e j o b b a n az v o d r a s az iskol ra terheldtek, s e n n e k e r e d m n y e k p p e n ltrejtt egy t l k o m p e n z l rendszer. A p r e v e n tv m e n t l h i g i n h r m a s t a g o l d s a eltnt, a p r i m e r s s z e k u n d e r funkcik i n t z m n y e i lesen mr n e m k l n l n e k el. gy a mai v o d a s iskola feladatai kz s o r o l h a t a neve l-szemlyisgfejleszt, oktat-ismerettad, reedukatv-korrekcis, diagnoszta, terapeu ta s c s a l d g o n d o z funkci egyarnt. E sokfle feladat sokrt tudst is ignyelne a pe d a g g u s o k t l , a z o n b a n ezirny felksztsk tvolrl sem m e g o l d o t t . A k p z s b e n m g ma is a tantrgyi mestersg elmleti tantsa van tlslyban a neveli s z e m l y i s g fejlesz tsvel s a gyakorlati oktatssal s z e m b e n . Ennek k o m p e n z l s r a ma m r tovbb- s t k p z s e k vgtelen sorban vehet rszt a p e d a g g u s . Ez azt is sugallja, hogy a p e d a g g u s az, aki e n n e k a tudsnak a birtokosa kell hogy legyen, m i k z b e n az iskola mint szervezet nem vltozik. Az iskola s a t r s a d a l o m e g y a r n t n y o m s t gyakorol a p e d a g g u s r a s a szakelltsra az tlagtl eltr g y e r m e k e k g o n d o z s b a n . U g y a n a k k o r a z o n b a n l n y e g e s ttrs n e m trtnik a t a n a n y a g c s k k e n t s b e n , ill. tstrukturlsban. Pl. h o g y a n is valsthal m e g az egyni b n s m d s h a l a d s elve abban a kisltszm, fejleszt osztly ban, ahol m r az els negyedvi tudsszint-felmr k v e t e l m n y e i is m e g e g y e z n e k a pr huzamos tagozatos osztlyval? Ezen tl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arrl, hogy egyrszt az iskola csak msod lagos szocializcis terep, s a csald az. aki elssorban a g y e r m e k e k nevelsre hivatott. M g a szlk is hajlamosak a nevelsi p r o b l m k r a gy reaglni, hogy: az iskolban van e g s z n a p , neveljk m e g k a g y e r m e k e m e t " . M s r s z t az iskola rtkeinek elfogadsa - a kutatsok e g y r t e l m megllaptsai sze rint - rtegspecifikus. gy sajnos annak a rtegnek az ignyeit tudja elssorban kiszolgl-' ni, a m e l y i k a mai m a g y a r iskola rtkeit elfogadja. M i n d e z e n p r o b l m k k o m p e n z l s r a a fejlds abba az irnyba mutat, hogy kialakul egy szocilis hl az iskoln bell s krl, mely az tlagtl eltr g y e r m e k e k nevelst s oktatst hivatott m e g o l d a n i . A p r o b l m k sokrtsge egyre specilisabb i s m e r e t a n y a g o t ignyel, m e l y e t c s a k specilis k p z s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . gy j t t e k ltre j a b b s jabb s z a k m k s k p z s e k , melyek szigor m u n k a m e g o s z t s t h o z t a k ltre a s z a k e m b e rek kztt. A specilis ellt s z a k e m b e r e k jelenlte azzal a veszllyel jr, hogy az oktat si i n t z m n y m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelsi feladatt. Kialakul egy erteljes e l k l n l s a n o r m l i s " , tanr ltal o k t a t h a t s a m s " , specilis szakelltst ignyl g y e r e k e k k ztt. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhet az elit, n o r m l s specilis nevelsi feladatokat felvllal i n t z m n y e k kztt, ill. a specilis i g n y e k e t ellt s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z s n a k vitjban is. Sok kutat figyelmeztet b e n n n k e t a terpik t r s a d a l m n a k " veszlyre, m e l y b e n az i n t z m n y s z a k e m b e r e k k e l veszi krl m a g t a s p e c i l i s " nevelsi s g o n d o z s i feladatok elltsra a csald s a t r s a d a l o m e r i n e k h a n g s l y o z s a , a nevelsi feladatok eltrbe kerlse helyett. M s r s z t a k p z s e k specializltsga csak egy g o n d o s a n behatrolt feladatkr ellts ra teszi kpess a szakembert. Ez k l n s e n vidken, kisebb teleplseken o k o z k o m o l y

III. AZ VODAI S ISKOLAI SZOCILIS HL

/.

Intzmnyen

bell

megtallhat

- G v e r m e k v d e l m i felels: alapelltsi ktelezettsg, flllsban. Feladata a veszlyeztetett gyerekek feltrkpezse, p r o b l m i k feltrsa, s segtsk kzvetlen s kzvetett e s z k z k k e l egyarnt. Kzvetlen m d s z e r a k l n b z foglalkoz sok tartsa, pl. tanulsban, letvezetsben val tancsads, ravezets stb. Kzvetett pe dig a p e d a g g u s kollgkkal, a csalddal vagy szocilis i n t z m n y e k k e l val kzs tev kenysg segtsgvel valsul meg. Az elmlt v e k b e n funkcija kibvlt d r o g k o o r d i n t o ri feladatokkal is. Br m r megjelent a felsoktatsban a s z o c i l p e d a g g u s s z a k m a , s a mentlhiginikus k p z s is jl hasznosthat a g y e r m e k v d e l e m b e n , igen sok helyen spe cilis vgzettsg nlkl ltja el a g y e r m e k v d e l m i felels a funkcijt. - Ovoda-iskola-ifjsgi orvos: alapelltsi ktelezettsg, tredk idben. A mai g y a k o r l a t b a n a szr, k t e l e z vdoltst biztost funkci m a r a d t meg, s tbb nyire elveszett az a segtsg, melyet a p e d a g g u s o k kaptak az egszsgnevelsi feladatok elltsban, a g y e r e k e k pedig a t a n c s a d s b a n . - L o g o p d u s : alapelltsi ktelezettsg, tredk idben. A logopdtis elssorban a beszdhibk korrekcijval foglalkozik, de vodai gyakorla tukban m e g t a l l h a t az alapoz rszkpessgek fejlesztse, iskolban pedig a diszlexia-, diszgrfia- s a diszkalkulia-terpik is. Az ellts megvalsulhat i n t z m n y b e kijr vagy k l n b z s z a k r e n d e l b e teleptett szolgltats ;nt. A nyelvi f e l m e n t s h e z s z k s g e s vizsglatokat a s z a k r e n d e l s e k ltjk el. (Nevelsi T a n c s a d . B e s z d v i z s g l l l o m s stb.) - voda-, cs i s k o l a p s z i c h o l g u s : az oktatsi trvny igny - s gazdasgi lehetsgek szerinti a l k a l m a z s t teszi lehetv. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos, ill. egyni szrs, diagnosztika, m e n t l h i g i n s foglalkoz sok es t a n c s a d s e g y n i , ill. csoport (osztly )-szintcn. b) p e d a g g u s o k k a l : konzultci, hospitls, e s e t m e g b e s z l s egyni, ill. c s o p o r t o s for mban egyni, ill. osztlyszint p r o b l m k kezelshez.

204

205

c) szlvel: egyni t a n c s a d s , fkuszlt foglalkozs, f o g a d r a vagy szli rtekezlet keretben. d) e g y b feladatok: e g y t t m k d s vezetkkel, ill. m s s z a k e m b e r e k k e l s szervezetek kel a g y e r m e k e k g o n d o z s a kapcsn, t o v b b k p z s e k tartsa. M u n k a t r s a i : csak p s z i c h o l g u s kpzettsggel r e n d e l k e z k lehetnek.

Pldk: 1 Balzs sszel ltalnos iskols lett. Els perctl igen lnk, r o b b a n k o n y , verekeds kis

fi volt. A tanv elrehaladtval t a n u l m n y a i b a n is p r o b l m k m u t a t k o z t a k . Az. szi tanu lsi zavar szrsen jelents rszkpessgbeli e l m a r a d s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi cholgus. A z o n b a n az r k o n sokszor nem figyelt, leckit n e m m i n d i g csinlta m e g . Az osztlyban s s z e a k a d t " egy kisfival, s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k ssze. Flv tjn

2.

Intzmnyen

kvl

egy ollval m e g s e b e s t e t t e trst. S z k s g e s n e k ltszott a kt kisfi kln osztlyba he lyezse. Az i g a z g a t s a g y e r m e k v d e l m i felels segtsgvel kerlt rpi m s i k iskol ba. Ezzel egyidejleg az iskolapszicholgus segtsgt krtk Balzzsal k a p c s o l a t b a n . Az desanya a hvsra bejtt az iskolba, s a beszlgets sorn m e g t u d t a m , hogy igen n e h z l e t k r l m n y e k kztt l c s a l d b a n nevelkedik Balzs. d e s a p j a t b b s z r lt b r t n ben, m u n k a n l k l i , az d e s a n y a csak rvidtett idej m u n k t tud vllalni h r o m g y e r m e k e mellett. A csald sokat nlklzik, s letket az desapa brutalitsa is nehezti. Balzs im dattal tekint az desapjra, de n a g y o n fl is tle. Az d e s a n y a a c s n y e k eltitkolsval pr blja Balzst vdeni a versektl. Ez a z o n b a n visszjra fordul, mert Balzs e g y r e gyak rabban visszal a v d e l e m m e l . Az d e s a n y a igen kevs egyni trdst tud biztostani fi nak. Frjtl is n a g y o n fl. Balzs s z m r a az iskoln bell p r b l t u n k elszr is segtsget adni. Tantrgyi k o r r e p e tls s logopdiai fejleszts segtette az rs-olvass elsajttsban. A napkzis foglalko zsokon a kollga nagy figyelmet fordtott lecki elvgeztetsre. A g y e r m e k v d e l m i fe lels r e n d s z e r e s e n egyni beszlgetsre hvta. Az i s k o l a p s z i c h o l g u s k o n z u l t c i s o r o z a t b a n segtette az d e s a n y t az otthoni nevels feladataival k a p c s o l a t o s a n . E r e d m n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . K z b e n a z desapa ismt b r t n b e kerlt. gy a Gyermekjlti Szolglat segtsgt is krtk a csald szocilis s nevelsi p r o b l m i n a k kezelshez. 2. rpit desanyja egyedl neveli. Az tlagosnl erteljesebb anya-gyerek kapcsolat van kztk. A kisfi nlltlan, kptelen levlni desanyjrl. E l s osztlyba kerlse utn r videsen kiderltek p r o b l m i . Kptelen volt a k z s s g b e beilleszkedni, a t a n a n y a g o t k vetni. Ezrt rvidesen a tantrgyi haladssal is gondjai voltak. Az d e s a n y a m e g o l d s k n t tvitte fit egy m s i k iskolba, ahol a magatartsi p r o b l m k fokozdtak. Az iskolapszi cholgus foglalkozott a csalddal, s p s z i c h o t e r p i t j a v a s o l t az d e s a n y n a k . Az des anya rendszertelenl vette ignybe a Nevelsi T a n c s a d pszichoterpis elltst. gy a kisfi p r o b l m i vltozatlanul fennlltak. Vgl az iskola m a g n t a n u l i sttuszba helyez te rpit. Ez az iskola s z m r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b l , de a fi pszichs llapota tovbb romlott. Az d e s a n y a az iskolapszicholgussal tartotta csak a kapcsolatot, aki gy rezte, hogy rpi fejldse otthon nem biztostott. Krte a Gyermekjlti Szolglat csa ldgondozjnak segtsget, aki az d e s a n y t a terpis ellts ignybevtelre ktelezte. Az ellenrdekek lte miatt szksgesnek lttuk esetkonferencia sszehvst. Ezt b r m e lyik li k e z d e m n y e z h e t i , aki az eset g o n d o z s b a n rszt vesz. gy az i s k o l a p s z i c h o l g u s k e z d e m n y e z s r e ltrejtt az elz s jelenlegi iskola vezetje, g y e r m e k v d e h n i s e , isko-

- Nevelsi T a n c s a d : alapellt i n t z m n y . Feladata egyni, ill. c s o p o r t o s formban, k l n b z m d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r p i k ill. fejleszts vgzse. M u n k a t r s a i : klinikai s voda-, iskolapszicholgus, g y g y p e d a g g u s , fejleszt p e d a g g u s , c s a l d g o n d o z , pszichiter. - G y g y p e d a g g i a i Pszicholgiai Intzet. G y e r m e k e k diagnosztizlst s terpijt vgzik. Fellvizsglati kontroll funkcit lt el (pl. iskolarettsg, f e l m e n t s e k ) . M u n k a t r s a i : k l n b z szakirny g y g y p e d a g g u s , pszicholgus. - Tanulsi kpessgeket Vizsgl Bizottsg: alapellt i n t z m n y . Feladata az egyni diagnosztika, fejleszts. Specilis iskolai javaslat szakvlemnyezse. M u n k a t r s a i : g y g y p e d a g g u s , p e d a g g u s , p s z i c h o l g u s , pszichiter. - B e s z d v i z s g l l l o m s : alapellt i n t z m n y . L o g o p d i a i d i a g n o s z t i k a s fejleszts. L o g o p d i a i v o d b a , ill. iskolai osztlyba helye zshez, nyelvi felmentshez, specilis rettsgihez s z a k v l e m n y e z s . M u n k a t r s a i : logo pdus, g y g y p e d a g g u s , p s z i c h o l g u s . - C s a l d s e g t Szolglat: alapellt i n t z m n y . F e l a d a t a a hozzjuk n k n t e s e n fordul csaldok elltsa, segtse. M d s z e r e i k az adott terlet i g n y e i h e z igazodnak, pl. tancsads, szocilis seglyezs, korrepetls stb. M u n katrsaik: szocilis m u n k s , c s a l d g o n d o z , jogsz, p e d a g g u s , p s z i c h o l g u s . - G y e r m e k j l t i Szolglat: alapellt i n t z m n y . S z a k m a i hidat kpez az v o d a - i s k o l a s a G y m h a t s g kztt. I n t z m n y i j e l z s alap j n g o n d o z s b a vesz csaldokat, tovbbi szakelltsra irnytja ket. S z a n k c i o n l funk cival r e n d e l k e z i k . A h a t s k r b e n m e g n e m oldott eseteket a G y m h a t s g h o z utalja. M u n k a t r s a i : szocilis m u n k s , c s a l d g o n d o z , vodai-iskolai koordintor, p e d a g g u s , pszicholgus. - Gymhatsg. A g y e r m e k e k jogi r d e k v d e l m t ltja el. Elhelyezsi, lthatsi, gondozsi, v a g y o n k p viseleti stb. funkcit lt el. M u n k a t r s a : j o g s z .

206

207

l a p s z i c h o l g u s a , v a l a m i n t a N e v e l s i T a n c s a d , a G y e r m e k j l t i S z o l g l a t s a s z l rszvtelvel a tallkoz. Az esetkonferencin m i n d e n k i llst foglalhatott rdekei kpvi seletben, s vgl m e g e g y e z s szletett. Eszerint rpi csak rszleges felmentst k a p az is k o l b a j r s all. R e n d s z e r e s korrepetls segti t a n u l m n y i elrehaladst. A csaldgon d o z segti az desanyt, aki rendszeresen ignybe veszi a pszichoterpit. Alapellt s szakszolglati r e n d s z e r n k szerkezetben igen jl kiptett, de nem szabad e l f e l e d k e z n n k az ellts n a g y o b b vrosbeli, ill. vidki m e g v a l s u l s n a k nagy klnbs geirl. s hiba sokfle a szakmai knlat, ha az ellt i n t z m n y e k s s z a k e m b e r e k n e m m k d n e k egytt e s e t k e z e l s k b e n . K n y v n k , s k i e m e l t e n ezen fejezet, cikkeiben - m d s z e r e k s e s z k z k b e m u t a t s val - az e g y t t m k d s fontossgra szeretnnk a s z a k e m b e r e k figyelmt felhvni.

A FEJLETTSGMR LAPOK" VODAI ALKALMAZSA


P O R K O L B N B A L O G H KATALIN

Az v o d a p e d a g g u s egyik alapvet feladata, hogy maximlisan biztostsa a g y e r m e k e k fej ldshez alapveten szksges rzelmi biztonsgot. g y szervezze az vodai krnyezetet - c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z s e , jtkeszkzk, n a p i r e n d - , hogy az hatsrendszervel elsegt se minden g y e r m e k s z m r a az optimlis k r l m n y e k e t a folyamatos fejldshez!

IRODALOM

Az elfogadott l t a l n o s elvrsok mellett (pl. tolerancia, nyitottsg, elfogad attitd, emptia, szeretetteljessg, kvetkezetessg ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyni fej ldsi temt, kpessgt, tehetsgt, szociokulturlis httert, segtse tehetsge kibonta koztatsban, v a l a m i n t htrnyos helyzetbl val felzrkztatsban! E h h e z szksges a gyermek s k r n y e z e t n e k minl teljesebb m e g i s m e r s e , fejldsnek n y o m o n kvetse, fejldsi t e m n e k rgztse.

A Nevelsi Tancsadk II. Szakmai Orszgos Tallkozjnak eladsai. ASZTMANN ANNA (szerk.) (1998): Iskolaegszsggyi kziknyv. Anonymus Kiad. BAGDY EMKE (szerk.) (1999): Mentlhigin elmlet, gyakorlat, kpzs, kutats. Anymula. Cz.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentlhigins szemlletmd jelentsge a pedaggusplyn. j Pedaggiai Szemle, 8.
HUNYADY GYRGY, TEMPLOM JZSEFN (szerk.) (1987): Pszicholgus az iskolban = iskolapszicholgus. O M .

Kiadvny. KF.ZDI BALZS (szerk.) (1988): Iskolai mentlhigin. Tanulmnyok. Pannnia Knyvek, Pro Pannnia Kiadi Alaptvny.
KSN ORMAI VERA. HORNYI ANNABELLA. K I R EMESE (szerk.) (2001): Egytt a gyerekekrt. Animula.

A GYERMEK FEJLDSNEK NYOMON KVETSE MEGFIGYELSI SZEMPONTSOR ALKALMAZSVAL A gyermek fejldst a napi tevkenysgek sorn llandan figyelemmel ksri az voda pedaggus. A megfigyelsi s z e m p o n t o k abban segtik az v o d a p e d a g g u s t , hogy az v o d a m i n d e n napi letben, a szabad s szervezett foglalkozsok alkalmval felfigyeljen a g y e r m e k jel legzetes viselkedsmdjaira. A b e n n e felsorolt viselkedsi tnetegyttesek specilis j e l z i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkcizavaros g y e r m e k e k felismersnek s a szksges t mogat nevels egszen korn elkezdhet. A megfigyelsi s z e m p o n t s o r t clszer havonta, m i n d e n g y e r m e k n l tnzni, s d t u m mal jellni az eltelt idszakra leginkbb j e l l e m z , az adott letkor sajtossgaitl eltr vi selkedsformt. Javasoljuk, hogy a Megfigyelsi s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k nvsor val, az i d t a r t a m o k jelzsvel ( h n a p , ht) egytt a c s o p o r t n a p l b a n - vagy az azt kivlt, de a g y e r m e k e k fejldst is rgzt d o k u m e n t u m b a n - rgztse, vezesse az v o d a p e d a g gus. T e r m s z e t e s e n ha felfigyelnk a jelzett viselkedsi formk v a l a m e l y i k r e , clszer azonnal bejellnnk.

Mentlhigins vlogats (2001): j Pedaggiai Szemle. 5. MSZROS ARANKA (szerk.) (1997): Az iskola szocilispszicholgiai jelensgvilga. E L T E Etvs Kiad, Buda pest. VRDAI MRTA (2000): A beilleszkedsi zavarral, tanulsi nehzsggel s magatartsi rendellenessggel kzd, ill. a slyosabb ms" fogyatkos gyermekcsoport, valamint a velk foglalkoz szakemberek helyzete a kz oktats rendszerben. Anonymus Alaptvny. Alapok. 240-278.

208

209

A GYERMEK FEJLDSNEK NYOMON KVETSE, RGZTSE

A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l s h e z szksges, hogy az v o d a p e d a g g u s tisztban legyen a fejlettsgmr lap tartalmval, a m e g h a t r o z s o k kitltshez, az informcik m e g s z e r z shez s z k s g e s clozott, de ktetlen t e v k e n y s g e k k e l . Az a l b b i a k b a n n h n y , tovbbfejleszthet tletet a d u n k e h h e z .

A ..FEJLETTSGMR LAPOK" ALKALMAZSVAL

A fejlettsgmr lapok a g y e r m e k i fejlds folyamatnak m e g r a g a d s t teszik l e h e t v az v o d b a lpstl az v o d s k o r vgig. F terletei: mozgsfejlettsg, a testsma, a trbe li tjkozds s trbeli m o z g s fejlettsge, az rtelmi fejlettsg, f i n o m m o t o r o s , nyelvi ki f e j e z k s z s g , a g y e r m e k szocilis fejlettsge, szocilis r e t t s g e . A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktrk a tanulsi k p e s s g m e g h a t r o z i , illetleg az iskolra val a l k a l m a s s g bizto stkai. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztst vllalja fel, ezrt a fejlesztsi feladatok m e g tervezshez a folyamatos szintbemrs elengedhetetlen. A Fejlettsgmr lap" olyan

Moz.gsfejlettsg (Nagys finommozgs)

- M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l s b e , a testnevels foglalkozsba b e p t h e t k a k z m o z g s t , labdaelkapst, szkdelst, e g y e n s l y r z k e t j e l z gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s , cso portos megfigyels). - J t k i d b e n , ltzsnl megfigyelhet a fzs. - J t k i d b e n f e l n t t - g y e r m e k kzs jtkval az egsz s z e m p o n t s o r felmrhet.

s z e m p o n t o k a t s feladatsorokat tartalmaz, amelyek ideglettani, fejldsllektani megalap o z o t t s g a k , de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v k e n y s g b e n elfordulk, az v o d a p e d a g gus ltal j t k o s a n m r h e t k . Rutinos teljestsk csak v o d s k o r vgre v r h a t el, ille tleg az iskolai rettsg, a l k a l m a s s g csak a rendszeres, j m e g o l d s o k birtokban llapt h a t m e g . V e z e t s e l e h e t s g szerint termszete-, h e i y z e t b e n - a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l s e n alapuljon, e s e t e n k n t jtkos e g y n i v i z s g l a t o n . O r s z g o s standardizlsa folyamatban van. A szempontsor szerinti megfigyelseket a mindennapi letben, folyamatosan clszer vgezni, s e m m i k p p e n s e m f e l m r s " jelleggel, a g y e r m e k e t a csoportbl, termszetes te vkenysgbl kiemelve. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzs vagy egy terleten m u t a t k o z b i z o n y t a l a n s g e l d n t s e ezt m g i s s z k s g e s s teszi, csakis j t k o s f o r m b a n , egyni foglakozssal, rvid ideig tegyk. A feladatoknl gyelni kell a g y e r m e k e k let korra, hiszen egy 3 ves g y e r m e k n l ridegen hangzik az utasts, hogy M u t a s d m e g a vllad, hasad, htad stb.", mg egy 6 ves ugyanezt m r a k l n b z m o z g s o s helyzetek ben (pl. sarokls) is megrti s vghez is tudja vinni, st trsn is m e g m u t a t j a a kvnt testrszt. A s z e m p o n t s o r o k krdseire t e r m s z e t e s e n a g y e r m e k e k l e t k o r n a k megfelel vla szok k e r l n e k be, ezrt n e m baj, ha egy 3 ves m g nem tudja pl. hol van a bokja, de u g y a n e z a vlasz egy 6 ves g y e r m e k n l mr komoly lemaradst jelez az v o d a p e d a g gusnak. Az iskolarettsghez, az iskolai bevls elrejelzshez rtkes segtsget, a tovbbi fej lesztsi feladatok m e g t e r v e z s h e z pedig tmpontot adnak a k l n b z terleteken jellt vlaszok. A g y e r m e k testi, lelki, szellemi, rzelmi fejldsnek i s m e r e t b e n v r h a t el, hogy az v o d s k o r vgre egy iskolarett gyermeknl a s z e m p o n t s o r b a n jelzett t u d j a " v laszok o p t i m l i s a k legyenek. A fejldsi t e m r e , l e m a r a d s r a utal jeleknl az v o d a p e d a g g u s n a k lehetsge van arra, hogy az egyes g y e r m e k e k n l a lemaradt terletek fejlesztst m e g c l z j t k o k a t be ptse a g y e r m e k e k k e l val egyni j t k o s foglalkozsokba, vagy a c s o p o r t n a g y o b b r sznl felfedezett h i n y o s s g o k korriglsra clzott jtkokat, foglalkozsokat tervezzen. A n a g y o b b l e m a r a d s o k n l m i n d e n k p p e n ignybe kell vennie a P e d a g g i a i Szakszolg latok ( l o g o p d u s . Nevelsi T a n c s a d ) s z a k e m b e r e i n e k segtsgt, specilis szakrtelmt.

Jtktletek: Ujjak ritmikus k l b e zrsa: (3_4 v e s e k n e k ) Az t kismalac (angol n p k l t s : M e s e az ujjakrl) elfradt, e g y s z e r r e fekdtek le aludni. M u t a s d m e g . h o g y a n ! ( 4 - 5 v e s e k n e k ) F o g d m e g s rejtsd el a tollpiht! ( 5 - 6 - 7 v e s e k n e k ) P u m p l d fel a kezeddel a l a b d t " ! Ujjakkal a hvelykujj sorra rintse: ( 3 - 4 v e s e k n e k ) A ngy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukjnak. M u t a s d meg, h o g y a n ! ( 4 - 5 v e s e k n e k ) K s z n n e k a hvelykujjadnak a t b b i e k ! ( 5 - 6 - 7 v e s e k n e k ) U t n o z d , hogyan furulyzik az v n n i d ! .

Testsmafejlettsg (Testkp, n-kp)

A testsmafejlettsg m e g i s m e r s h e z a f e l n t t - g y e r m e k pros j t k a tkr eltt, a min dennapos testnevels s a testnevels-foglalkozsok pontos feladatadsa (pl. lbujjon jrs, tmaszkodj a tenyereddel a padra, bokafogs stb.), a krnyezet m e g i s m e r s n bell a tes tnk tmakr, n e k - z e n e foglalkozson a ritmusrzk-fejleszts - e g y e n l e t e s ltets (pl. taps a k l n b z testrszeken), anyanyelvi j t k o k n l a nyelv- s ajakgyest gyakorla tok, brzolsnl a m i n t z s i , festsi technikk adnak segtsget a megfigyelshez.

210

Jtktletek: ( 3 - 4 v e s e k n e k ) P i l l a n g b b b a l t k r eltt: h o v a szllt a p i l l a n g ? ( 4 - 5 v e s e k n e k ) E s z k z nlkl, tkr eltt, majd t k r nlkl: mutasd m e g a fled, ka rod stb. C s u k d be a s z e m e d , s m o n d d m e g , mid rintettem m e g ? ( 5 - 6 - 7 v e s e k n e k ) E s z k z nlkl, esetleg m s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g , melyik test rszt rintette m e g X.Y., u t n o z d ! - Tkrkp, -jtk.

Jtkteletek: (3-4 v e s e k n e k ) H a m u p i p k e - jtk: a g o n o s z m o s t o h a sszekeverte a j t k o k a t , segts H a m u p i p k n e k s z t v l o g a t n i ! C s a k a pirosakat, csak a kicsikel. csak a g m b l y k e t stb. vlogasd ki! ( 4 - 5 v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan jtkot, ami zld, szgletes, nagy mret stb.! Ne m o n d d meg, mi az, h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 vesek) Csoportostsd a Logikai-kszlet jtkait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szt, ami valamilyen tulajdonsgban h a s o n l trgyat j e l l ! Trbeli tjkozds, trbeli a trbeli mozgs fejlettsge oldal)

(Trirnyok,

viszonyok, jobb-bal

Idbeli

relcik

A sajt testhez viszonytott trbeli eligazods felmrhet az egsz nap folyamn, b r m i lyen t e v k e n y s g b e n , ltzsnl s a foglalkozsokon egyarnt. Az ismeretek egyni el l e n r z s r e l e h e t s g e t a d n a k az a p r b b m e g b z s o k (pl. tedd az autt a vonat mell, ter tsnl a kst a tnyr s a kanl k z a j o b b oldalra, ne menjetek a hintn tl, stb.). F o n t o s , hogy a felntt szbeli kzlse m i n d i g tartalmazza a trirnyokat j e l z megfele l kifejezst, m e r t csak gy r h e t el, hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjk, megjegyez zk, k s b b n m a g u k is megfelelen alkalmazzk.

(3-4 v e s e k n e k ) M e s e kpsorozat (pl. R p a m e s e . A h r o m pillang, A k r s a kismadr, A kiskakas g y m n t flkrajcrja stb.). ( 4 - 5 v e s e k n e k ) M e s e k p s o r o z a t vagy e s e m n y s o r o z a t (pl. g y e r t y a s gyufa - g gyertya - kisebb gyertya, fonalgombolyag - kttn a fonal - p u l v e r stb.). " ( 5 - 6 - 7 veseknek) M e s e kpsorozat ( 3 - 4 db) vagy esemnysorozat (pl. egsz alma - harapsnyomos alma - almacsutka; nvnyek, llatok fejldsi fzisait brzol kpek stb.)

Motoros

feladat

verblis

visszaadsa

rtelmi (csoportosts, idbeli relcik, figyelem,

fejlettsg motoros feladat verblis visszaadsa)

(3_4 v e s e k n e k ) T e d d a m a c k mell a labdt a p o l c r a ! (Vgrehajts utn a g y e r m e k el mondja, mit csinlt.) (4-7 v e s e k n e k ) A fenti plda bvtse, neheztse (tbb c s e l e k v s m o z z a n a t t a l , trir nyokkal, e s z k z k k e l , idtartamnvelssel).

- A trgyak m e g a d o t t tulajdonsga szerinti csoportosts jl megfigyelhet j t k i d b e n , a k r n y e z e t m e g i s m e r s n bell (sznek, hasonlsg, k l n b s g ) vagy m a t e m a t i k n bell ( h a l m a z o k ) j t s z o t t j t k o k segtsgvel. - Az idbeli relcikat m e s k kpei vagy cselekvssort brzol k p e k segtsgvel le het felmrni egyni vagy m i k r o c s o p o r t o s j t k o k kzben. (Pl. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k p e i t ! Ki rakja ki a trtnetet g y o r s a b b a n ? M e s l d el, mi trtnt, s m o n d d el, szerin ted mirt?) - F i g y e l m k e t j t k i d b e n s feladatteljests k z b e n egyarnt lemrhetjk, megfigyel hetjk. Kpet k a p u n k ilyenkor az n k n t e s t e v k e n y s g s a felntt krsre vgzett t e v k e n y s g kzbeni figyelem tartssgrl, valamint a feladattudatrl is. - M o t o r o s feladat verblis v i s s z a a d s n a k f e l m r s r e l e h e t s g van e g y n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j t k o k k a l egyarnt, (pl.: M o n d d el, mit c s i n l t a m ! M o n d d el, m i t csi nlt X. Y.!)

Finommotoros

koordinci (Rajzfejlds)

fejlettsge

A g y e r m e k e k t b b s g e szvesen rajzol. gy j t k i d b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n tletet is, melyen l e m r h e t rajzfejldsk, emberbrzolsi kszsgk. C e r u z a f o g s u k r l , trbeli tjkozdsukrl, testsmjukrl is kpet k a p h a t u n k rajzaikon keresztl.

Nyelvi (Szkincs,

kifejezkszsg

fejlettsge szvegvisszaads)

beszdritmus,

kpolvass,

Ennek a terletnek a megfigyelsre, m r s r e az egsz n a p b v e n knl lehetsget. Bol dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a kpek, knyvek nzegetse k z b e n a d d beszlgetse ket a felnttel s a trsakkal egyarnt. 212 213

K p o l v a s s r a , a s z v e g v i s s z a a d s megfigyelsre b lehetsget adnak a trsasjtkok, a foglalkozsok feladatai (pl. a k r n y e z e t m e g i s m e r s r e nevels kapcsn b r m i l y e n fel hasznlt s z e m l l t e t kp, d i a k p stb.) s az a p r b b m e g b z a t s o k (pl. a megrts ellenr zse v i s s z a k r d e z s s e l ) . A s z v e g v i s s z a a d s e g y h a n g s g t pl. ( M i t tettl m r a b r n d b e ? ) j t k k a l is enyht hetjk. A j t k lnyege, hogy a mr felsorolt trgyakat m e g kell ismtelni s a sorozatot jakkal kell bvteni (rvidtv m e m r i a ellenrzse, fejlesztse).

Szocilis (kapcsolatteremts, beilleszkeds,

fejlettsg feladattarts, rzelmi let)

feladatmegrts,

A szocilis fejlds mutati a n a p folyamn b r m i k o r megfigyelhetk. - A trsas k a p c s o l a t o k jl n y o m o n k v e t h e t k j t k i d b e n , a g y e r m e k e k j t k n a k fo lyamatos megfigyelsvel, az egytt j t s z g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel ksrsvel. v elejn lehetsg van a p e r e m h e l y z e t okainak feltrsra (pl. sok hinyzs, beillesz kedsi, magatartsi p r o b l m k stb.), e z e k c s k k e n t s v e l , lehetsg szerinti m e g s z n tetsvel a z e g y n b e i l l e s z k e d s n e k e l s e g t s r e . v v g n l e m r h e t m u n k n k e r e d m n y e s s g e , t m p o n t o t kapunk a k v e t k e z tanv feladataihoz, illetve n a g y c s o port vgn elrejelzst ad az iskolai letbe val v r h a t beilleszkedsrl. - A feladatmegrts, feladattarts megfigyelhet a munkajelleg t e v k e n y s g e k (pl. a napossg, t e r e m r e n d e z s , a rend helyrelltsa, m e g b z s o k teljestse stb.) s a fog l a k o z s o k sorn adott feladatok elvgzse kzben. - rzelmi lete az egsz n a p folyamn b r m i k o r megfigyelhet, e b b e n a rszben a gyer m e k r e l e g i n k b b j e l l e m z tulajdonsgokat clszer jellni.

Jtktletek: Kpolvass ( 3 - 4 v e s e k n e k ) r z e l m i l e g kzel ll, egyszer trtnst brzol kpek felhasznl sa (pl. egytt a csald, az utcn, az v o d b a n , a piacon, mesejelenetek stb.). ( 4 - 5 v e s e k n e k ) r z e l m i l e g kzel ll, de m r b o n y o l u l t a b b , esetleg ok-okozati ssze fggs felfedezst is k v n , r z e l m e k e t is b r z o l kpek felhasznlsa (pl. j t s z gyer m e k e k , n e v e t , sr, s z o m o r g y e r m e k , a m e s e p o z i t v " s n e g a t v " szerepljt brzo l j e l e n e t , k n n y e n r t h e t m a l k o t s , festmny stb.). ( 5 - 6 - 7 v e s e k n e k ) r z e l m e k e t , ok-okozati sszefggseket, b o n y o l u l t a b b c s e l e k m n y t b r z o l kp, llatokrl, rgmlt e s e m n y e k r l szl knyv, kp, fnykp, e l v o n t a b b fo g a l m a k ismerett k v n knyv (pl. U s b o r n e Kisenciklopdia, M i n i E n c i k l o p d i a , B v r z s e b k n y v e k sorozat, m a l k o t s o k r e p r o d u k c i i , folyiratok, sajt l m n y e i k e t m e g r kt fnykpek stb.). Szvegvisszaads ( 3 - 4 v e s e k n e k ) M o n d d u t n a m l - j t k " (az elhangzott szveg m e g i s m t l s e ugyan olyan, k s b b egyre g y o r s u l t e m p b a n ) , a m i b e egyszer nyelvtrket s rvid csali-me s k e t " is b e p t h e t n k . ( 4 - 7 v e s e k n e k ) M i t tettl m r a b r n d b e ? " (A krdsre teljes m o n d a t t a l s a m r el h a n g z o t t trgyak nevt m e g i s m t e l v e , ezeket egyre bvtve kell vlaszolni. Aki tveszt, zlogot is adhat, a m e l y n e k kivltsra valamilyen feladatot kell elvgeznie a tulajdonos nak.) ( 5 - 6 - 7 v e s e k n e k ) T r t n e t folytatsa" - a felntt ltal e l k e z d e t t trtnetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bvtheti, de m i n d e n k i n e k m e g kell ismtelnie a m r elhang zottakat is. (Ezt eleinte csak 4 - 5 g y e r m e k k e l jtsszuk, k s b b ez a szm a g y e r m e k e k fej lettsgnek, t r e l m n e k f g g v n y b e n nvelhet.)

SSZEGZS

A felsorolt e s z k z k k e l , m d s z e r e k k e l , ezek tudatos hasznlatval eleget tehetnk a n n a k a k v e t e l m n y n e k , hogy az iskolai letre kellkppen felksztett g y e r m e k e k kerljenek ki 6 - 7 vesen az v o d b l . A megfigyelsi s z e m p o n t o k s a fejlettsgmr lapok p o n t o s vezetse elsegti a prob lmk korai felismerst. gy az v o d a p e d a g g u s mr 3-4 ves korban kpet k a p h a t arrl, hogy a g y e r m e k e k kzl kik azok, akik v r h a t a n lassabb t e m b e n fognak fejldni. L e h e tsg nylik arra, hogy idben elkezdjk az e g y n r e szabott p r e v e n c i s p r o g r a m alkalma zst. K p e t k a p arrl is, hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szksge m s s z a k e m b e r segts gre is, ezt n e m csak az utols vodai v vgn kri, a m i k o r m r n a g y o n k e v s eslye van a g y e r m e k n e k a h t r n y o k lekzdsre. K o m o l y a b b p r o b l m k n l n e m c s a k a Nevelsi Ta ncsad s z a k e m b e r e i n e k segtsgt krheti, h a n e m fordulhat a k r neurolgiai vagy pszi chitriai s z a k e m b e r h e z is. (ket a g y e r m e k k r h z a k szakosztlyain, a m b u l n s rendelse in lehet m e g k e r e s n i . )

MEGFIGYELSI SZEMPONTOK

A c s o p o r t o n belli viselkeds megfigyelshez ad segtsget. gy k o n k r t a b b formban m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkeds ltalnos szempontjait, illetve e l e m e z h e t j k a teljest m n y - h a n g s l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartsformkat.

214

215

I. V i s e l k e d s r e ltalban j e l l e m z : 1. l l a n d m o z g s , nyugtalansg van krltte. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i , l l a n d a n fszkeldik, m o c o r o g . 2. l l a n d a n babrl, piszkl valamit. 3. N e m hallja, ha szltjk, vagy legalbbis gy tesz, m i n t h a n e m hallan. 4. N e v e h a l l a t n sszerezzen. 5. Szeszlyes, h e v e s r z e l m i kitrsei v a n n a k . 6. Ha e g y s z e r belelendlt valamibe, n e h e z e n szaktja flbe, nehezen vlt t e v k e n y s g e t . 7. N a g y o n lass, ttova m o z g s . 8. N a g y o n flnk, srs. E g y b egyni viselkedsi j e l l e m z k . II. F o g l a l k o z s o k alatti viselkedse: 1. N e m figyel, gy tesz, m i n t h a ott sem lenne. 2. E l t e r e l h e t k n n y e n a figyelme. 3. N e m kveti a p e d a g g u s utastsait. 4. g y tnik, m i n t h a n e m rten m e g a feladatot, t a n c s t a l a n , n e m tudja e l k e z d e n i a munkt. 5. K r d s r e zavartan hallgat. 6. M a s z a t o l brzolsnl, sszegyri a rajzlapot, v o n a l v e z e t s e g r c s s . 7. N e m tud vrni, ignyeit ksleltetni. I voda neve: 1 Gyermek neve: | Szlels dtuma: j Ujjak ritmikus klbe zrsa (pumpls) I

MOZGSFEJLETTSG vodba lpskor I Kiscsoportban I Kzps ! Nagy csoportban j csoportban

Ujjak sztlrsa (utnzs) zs Fz (nagy lyuk gyngy, majd cip. t stb.)

Pros lbon szkdels (verb), majd egy lbon i ! (vltakozva) ! Labdaelkaps (15 cm tmrj, 3 m-rl) j (labdzs) j Egy lbon egyenslyozs 15 mp-ig (glya, 1 mozgsos jtk) j Ujjakkal sorra rintse a hvelykujjnak (jtk) Megrintett ujj csukott szemmel val azonostsa Ujjak kisujjal kezdd grdlkeny tenyrbe :

Kezessg

! Megjegyzs

217 216

TESTSMA FEJLESZTSNEK MUTATI


1

A GYERMEK TRBELI TJKOZDSNAK, TRBELI MOZGSNAK FEJLETTSEGE

voda neve: Gyermek neve: Szlets dtuma:

vodba lpskor

[Kiscsoportban

Kzps csoportban

Nagy csoportban
.

voda neve: Gyermek neve: Szlets dtuma: Lent Alatt

vodba lpskor

j Kiscsoportban! \ !

Kzps

Nagy-

csoportban [

csoportban i

i Fej, trzs, ht, has


--

|
---

"

"

_ ._

Szem, szemhj Orr. orrcimpa Szj. nyelv | Fl, nyak. fl t Kz, kzfej, tenyr Ujjak, ujjbegy, ujjperc Lb Mell, mellkas Arc Kar Comb Trd. trdhajlat Homlok, szemldk ll ! Knyk Csukl ' Boka Lbfej, talp 1 Lbujjak, sarok Vll Derk Csp Megjegyzs
|
]
!

Fltt Fl. fl Jobb, bal | Elre, ell Htra, htul

: Mellett, mell Kzli Le. al Kvnsgra irnyt tud vltoztatni Mg El

i
1

Jobbra j_
\

Balta Tl Kz Megjegyzs

j
_^

218

219

A GYERMEK RTELMI FEJLETTSGE voda neve: Gyermek neve: Szlets dtuma: vodba lpskor (Kiscsoportban I Kzps Nagy\ j csoportban ; csoportban
r

. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINCIJNAK FEJLETTSGE v o d a neve: Gvermekneve: Szlels dtuma:


1

vodba lpskor

Kiscsoportban

Kzps I Nagycsoportban csoportban

a szn szerint

van feje

A trgyak mutati

a forma szerint

van lba

csoportostsnak mcrel szerint hasonlsg - klnbzsg alapjn

van karja

van nvaka Idbelisg relcik felismersnek mutati | ok-okozati viszony i idrendisg Rszletek feltntetse a fej rszletei: haj. fl ! az arc rszletei: szem. orr. szj sszpontostsra kpes ruha, ruha rszletei

rvid ideig figyel

lb rszletei

csak a jtk kti le Figyelem jelzi knnyen elterelhet Arnvok sztszrt figyelmetlen

kz rszletei fej, kar. lb trzs arnya helytelen fej. kar, lb trzs arnya helyes a vgtagok ktdimenzisak Dimenzik [tbbszempont, prolii

egyb

teljes, pontos visszaads a ngy vgtag sszefgg Motoros feladat verblis visszaadsa a lnyeges mozzanatok visszaadsa kptelen elmondani + . , . rintkezs a trzzsel a nvak vonala atmegv a fej. a trzs vonalba a trzs vonala tmegy a lb vonalba Megjegyzs

Megjegyzs

220

22

A GYERMEK NYELVI KIFEJEZKPESSGNEK FEJLETTSGE ; voda neve: Gyermek neve: Szlets dtuma: ;azdag, rnyaltan kifejez Szkincs szegnyes, hinyos ikkal I vodba lpskor (Kiscsoportban Kzps csoportban Nagy csoportban voda neve: Gyermek neve: Szlets dtuma: Kapcsolat' teremts felnttekkel.

A GYERMEK SZOCILIS FEJLETTSEGE vodba lpskor kezdemnyez elfogad visszahzd elutast kezdemnyez elfogad visszahzd | elutast [Kiscsoportban | Kzps csoportban Nagy i csoportban

evakran

Elvont kifejezsek elfordulsa

.nha isohaseni

I szemlld ' magnyosan tevkenyked I trsakhoz sodrd

beszdhibs (milyen?) folyamatos

ibekapcsold Beilleszkedse a tevkenysgbe alkalmazkod ; egyttmkd | kezdemnyez ! irnyt

ikadoz S i Beszdritmus gyors

megrti I elfogadja

<

lass

; teljesti nem rti Feladat megrtse, feladattartsa . rti, de nem teljest rszben teljesti irnytssal, segtsggel elvgzi felismer nllan teljesti elmlylt, kitart

felsorol Kpolvass egyszer cselekvst megnevez sszefggseket

nem kpes visszaadni hinyos lnveees mozzanatokat teljes, pontos Mea gjegyzs Erzeln lete

kapkod, sztszrt kiegyenslyozott nyugtalan erszakos vltoz hangulat zrkzott

szovegvisszaads

Megjegyzs

222

223

A GYERMEK SZOCILIS RETTSGE voda neve: Gyermek neve: Szlets dtuma: szemlyi kontaktus nlkl is teljest Onllsaa idnknt szemlyi kontaktust ignyel lland szemlyi kontaktust ignyel motivlt, j megoldsra trekv a motivltsg hinya jellemzi, ertlen Feladat vgzse tevkenysge elmlylt a feladat nem kti le ; kitart a tevkenysgben kapkod, kitartsra nem kpes gyors, dinamikus tlagos ' Munka tempja
:

PREVENTV SZRS S FEJLESZTS AZ V O D B A N


Kzps | Nagy ! csoportban ! csoportban MARTONN TAMS MRTA

vodba lpskor

Kiscsoportban!

Kerletnkben az 1998/99. tanv ta m k d i k v o d a - s I s k o l a p s z i c h o l g u s M u n k a c s o port a Nevelsi T a n c s a d keretben. A C s o p o r t u n k a kerlet 18 n k o r m n y z a t i m k d t e t s vodjt ltja el heti egy-, l. ktnapos j e l e n l t b e n . M r az els t a n v b e n tbb vodbl is jelentkezett igny a n a g y c s o p o r t o s v o d s o k fel mrsre, hogy az v n k segtsget kapjanak az iskolarettsgi javaslat elksztsben. gy az els szrsek kzvetlenl megelztk a j a n u r i dntst, h o g y kldjk-e vagy s e m szakrendelsre az v o d b l a gyereket, differencilt iskolarettsgi javaslat cljbl. Saj nos sok esetben e k k o r derlt ki. hogy a gyerekek egy rsze j e l e n t s p r o b l m k k a l k s z k dik, s rszkpessg-fejlesztsnek elkezdse fontos lett volna m r korbban. gy e g y r e ko rbbra toldott a szrs idpontja, mg az 1999/2000. tanvben 15 v o d a n k n t e s rszv telvel tfog kerleti fejlettsgi szintfelmrs kezddtt. ! A kerlet v o d a p s z i c h o l g u s a i egysgesen az M S S S T szrteszttel m r t k fel a nagy csoportos v o d s o k a t az sz folyamn, mely sszesen 4 6 6 g y e r m e k vizsglatt jelentette. Az iskolarettsgi javaslat elksztse s a fejleszts minl koraibb elkezdse mellett fontos s z e m p o n t volt, hogy a teamszer m k d s irnt egyre n a g y o b b igny m u t a t k o z o t t az vodkban. Szervezetileg ezt lehetv tette a teljes kr v o d a p s z i c h o l g u s i , logopdusi ellts, valamint az vek sorn egyre j o b b a n trt h d t vodai fejleszt pedaggia.

lass, nehzkes knnyen vll t ms tevkenysgre nehezen ll t ms tevkenysgre kivrsra kpes, tolerns

Vlasz feladja [ tevkeny sgek indulatkitrssel vlaszol akad lyozsra | szemlyek elleni agresszival vlaszol ; 1 regresszival vlaszol Megjegyzs

1. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATSA Az M S S S T - t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h s Siqueland dolgoztk ki, m a g y a r standardjt Zsoldos s m u n k a t r s a i 1999-ben ksztettk el. A szrvizsglat felvtele m i n d s s z e fl rt vesz ignybe. Hrom szubtesztje a rszkpessgek felmrsre a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: ktoldali szerilis m o z g s m i n t k kivitelezse s a testvzlattal kapcsolatos trbeli orientci. b) V i z u o - p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizulis diszkriminci, emlkezet, g e o m e t r i kus brk s betf orm k r e p r o d u k l kszsge, trbeli s sorrendbeli orientci. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi kszsg, auditv figyelem, nyelvi e m l k e z e t , szmolsi s fogalmazsi kszsg, idrendi fogalmakban val tjkozottsg.

224

225

A teszt 4,6 ves kortl 7,0 ves korig flves i n t e r v a l l u m o k r a osztott tblzatai szubteszt e n k n t s sszestett n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettsgi szintjt. A s l y o s a n ( 0 - 4 pont) 11- e n y h n ( 4 - 7 pont) veszlyeztetett, v a l a m i n t az tlagos (8 ponttl) n o r m a p o n t o k elklntse m e g m u t a t j a a teljests szintjt. A m r m d s z e r kivlasztst hossz elkszt m u n k a elzte m e g . M u n k a c s o p o r t u n k feltrkpezte a h a z n k b a n j e l e n l e g e l r h e t fejlettsgmr teszteket. Az M S S S T mellett kt igen fontos s z e m p o n t miatt d n t t t n k . Egyrszt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren delkezett, msrszt mert - tmutatja szerint - v n k is felvehetik. Ez igen fontos volt s z m u n k r a amiatt, hogy a fejlettsgmrs v l e m n y n k szerint elssorban vni k o m p e tencia. Szerettk volna, ha az v n k k z h e z kapnak egy korszer tesztet, mellyel kivlt hatnak rgebbi eljrsokat. Az e g y s g e s m e r m d s z e r pedig lehetsget ad n e m c s a k az egyn, az voda, h a n e m a kerleti mrcycsoportosok j e l l e m z i n e k feltrkpezsre is. Ez hossz tvon irnyt m u t a t h a t m i n d az v o d n belli, mind pedig a kerleti szint fejlesz-, tsi t e v k e n y s g m e g h a t r o z s h o z .

A felmrsben rszt v e v gyerekek 57%-a jrt logopdiai foglalkozsra. E z e k a gyere kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifiknsan a l a c s o n y a b b p o n t s z m o t rtek el, mint
a

tbbiek.

Itt r d e m e s m e g j e g y e z n i , hogy k e r l e t n k b e n a l o g o p d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b k kor rekcijval foglalkoztak, h a n e m a k l n b z r s z k p e s s g e k fejlesztsvel is (lateralits, trbeli tjkozds stb.), mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y b e l e m e k e t . Fejleszt p e d a g g i a i foglalkozson vett rszt a vizsglt p o p u l c i 17%-a. Itt n e m mu tatkozott szignifikns sszefggs a tesztben m e g m u t a t k o z g y e n g e teljestmnnyel, mely tbb t n y e z b l is f a k a d h a t . T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul el, h o g y a szubtesztekben tlagos p o n t s z m o t elr g y e r m e k e r e d m n y e i n e k rszletes e l e m z s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy rszterlet slyos e l m a r a d s a a tbbihez kpest. Ez m i n d e n kppen a teszt rszletes, n e m rutinszeren csak a p o n t s z m o k r a t m a s z k o d e l e m z s r e hvja fel a figyelmet. E z e n t l m e n e n m i n d h r o m szubteszt fejleszt p e d a g g i a i k o m p e tenciakrbe t a r t o z rszterleteket mr, gy a fejlesztsre j r g y e r e k e k kis s z m a miatt nehezen trhat fel e g y r t e l m kapcsolat. H a r m a d r s z t az e l m l t vekben igen g y a k r a n ta pasztaltuk, h o g y az v o d a i fejlesztsre kldtt g y e r m e k e k p r o b l m j n a k a differencildi agnosztikja n e m trtnt m e g . E n n e k korrekcija rszben az v n k ismereteinek nvel svel, rszben p e d i g a fejleszt pedaggiai k o m p e t e n c i a k r b e h a t r o l s v a l kerletnk ben azta m e g i n d u l t . s s z e h a s o n l t e l e m z s tette lehetv a 13 rszt vev v o d a egyes rszterleteken elrt e r e d m n y e i n e k a b e m u t a t s t . M i n d a s z u b t e s z t e k b e n , m i n d p e d i g az s s z p o n t s z m b a n tbb j e l e n t s eltrs talltunk, melynek o k a lehet: - az v o d a v o n z s k r z e t b e tartoz csaldok eltr s z o c i o k o n m i a i sttusza, m e l y mi att a g y e r e k e k igen eltr kszsgekkel s i s m e r e t a n y a g g a l r k e z n e k az v o d b a ; - az vodai sajtossgok, mint nevelsi p r o g r a m , szakember-elltottsg, vgzettsg, he lyi s trgyi k r l m n y e k stb. igen sok tekintetben k l n b z n e k ; - a helyi v o d a i p r o g r a m o k n a k val megfelels a l k a l m a n k n t n a g y o b b h a n g s l y t kap, mint az adott g y e r m e k p o p u l c i fejldsi sajtossgai. A felmrs adatait az v o d a v e z e t k Kerleti M u n k a k z s s g n e k lsn ismertettk el szr. Az e r e d m n y e k m i n d az gazati, m i n d pedig az v o d a v e z e t k e t m e g h k k e n t e t t k . Br m i n d a n n y i a n tisztban voltak azzal, hogy i n t z m n y e i k n e h z g y e r e k a n y a g o t " ne velnek, de az adatok megjelentse m g i s igen erteljes hats volt. E n n e k k v e t k e z m nyeknt a P e d a g g i a i Kabinet vodai s z a k t a n c s a d m u n k a t r s a i felterjesztst nyjtottak be az n k o r m n y z a t h o z a kerleti vodai fejleszt p e d a g g u s hlzat kialaktsra. A ja

3. A KERLETI VIZSGLAT BEMUTATSA

Az e l e m z s 13 v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k n e k adatait mutatja be. A vizsglt p o p u r lci 5 9 % - a fi, 41 %-a lny. A vizsglat idpontjban a legfiatalabb 4.1 1, a legidsebb-' pedig 6,11 v e s volt, tlagletkoruk 6 v. ;: Az sszestett n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-nl (47 f) llaptottuk m e g tanuA lsi zavar k o m o l y veszlyt, 24%-nl (95 f) e n y h e veszlyt, teht 36%-nl j s o l h a t be r s z k p e s s g - e l m a r a d s o k miatti vrhat tanulsi n e h z s g .

j
/. bra

motoros

vz-perc-mot.
2. bra

nyelvi

vaslat elfogadsra tallt m i n d e n frumon, gy t b b v e s fejlesztsi terv keretben idn m r 9 v o d b a n van flls fejleszt p e d a g g u s , s m i n d s s z e kt v o d a n e m f o g l a l k o z t a t rszfoglalkozs s z a k e m b e r t sem. A Nevelsi T a n c s a d P s z i c h o p e d a g g u s Csoportjnak vezetjvel k z s e n kialaktottuk a fejleszt p e d a g g u s o k m u n k a k r i s vgzettsgi t mutatjt. Erre t m a s z k o d v a a l k a l m a z t k a vezetk v o d a i sttuszban a s z a k e m b e r e k e t . Javaslatunkra a fejleszt p e d a g g u s o k m u n k a i d e j b e ktelezen beletartozik a ktheten knti ktrs szupervzin val rszvtel. A szupervzinak helyet a kerleti P e d a g g i a i Kabinet ad, finanszrozst az. Oktatsi Osztly vllalta.

szubteszt
A tanulsi zuvar veszlynek eslye a X. kerleti nagycsoportos vodsok krben

szubteszt

A hrom szubteszt tlagai

F i g y e l e m r e mlt, h o g y az tlagszintet p p h o g y elr m o t o r o s terleten a kerleti gyere kek 41 %-a teljestett a norml rtk alatt. Kvncsiak v o l t u n k arra is, hogy a g y e r m e k logopdiai vagy fejleszt foglalkoztatsa sszefgg-e
226

teljestmnyvel.
227

Az v o d a p s z i c h o l g u s o k m i n d e n v b e n - rdekldstl fggen - egy vagy t b b alka l o m m a l M S S S T - t o v b b k p z s t tartanak a k z p s c s o p o r t o s v n k szmra. A kpzsen m e g t a n u l j k a teszt felvtelt, az elmleti alapokat, valamint a teszttel k a p c s o l a t o s egytt m k d s kereteit. A mr g y a k o r l v o d a p e d a g g u s o k s z m r a m i n d e n vben tapasztalat csert szerveznk, m e l y e n lehetsgk van a teszt felvtelvel, rtelmezsvel, v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t s s a l kapcsolatos tanulsgok tbeszlsre is, hiszen az v n k n l l a n nem r t e l m e z h e t i k a tesztet. Az v n k ltal jelzett p r o b l m k : - Igen n e h z s z m u k r a a teszt-szituci. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segteni, ill. maga sabb p o n t s z m o t adni. - K r l t e k i n t szervezst kvn a szrs lebonyoltsa, idbeli szervezse. - N a g y o n n e h e z e n fogadtk el a szablyt, hogy sajt csoportbeli g y e r e k e t n e m szrhet nek. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent, a p r h u z a m o s c s o p o r t v n j v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizci-rzst (az n g y e r e k e m e t m s ne m i n s t s e ! " ) az ers d t e a m m u n k a sorn sikerlt csak felszmolni. - S o k a n - m e r j i n d u l a t b l - gyakoroltattk csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata it. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket errl lebeszlni, s gy ezeknl a g y e r e k e k n l k n y t e l e n e k voltunk m s m r m d s z e r t a l k a l m a z n i . A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink, krdseink s agglyaink m e g b e s z l s r e felkrtk Dr. Z s o l d o s M r t t .
3. bra A motoros mintk tlaga vodnkiul bontsban
6.8 6.K 6,5 7,6 7.6 9.1 9,1 9,5
II

8,5

7,7

In tzmnyi fe I ad a tok: A rszt v e v v o d k n a k megajnlottuk sajt adataik feldolgozst. ltalban nevelsi r tekezlet keretben ismertettk a mrs i n t z m n y r e v o n a t k o z jellegzetessgeit, s e n n e k fnyben kzs m e g l l a p o d s s a l j e l l t k ki a feladatokat.
10

10,3 9,9 9.4

10,3

A h r o m bra ( 3 . . 4., 5.) m i n d e g y i k b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az vodk. gy a h r o m rszterleten mrt e r e d m n y e i k nv nlkl is jl n y o m o n k v e t h e t k . Jl lthat, hogy a 2. brn b e m u t a t o t t t l a g s z m o k igen nagy szrst takarnak. T b b az az v o d a , m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy tbb terleten is az tlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k , s a kerleti j tlagot csak a n h n y , igen j e r e d m n y t elrt v o d a javtja fel. gy az igen prob l m s krzetet ellt v o d k t l az igen j sznvonalon teljestkig m i n d e n m e g t a l l h a t . Az e r e d m n y e k vodai szint rtkelse j szakmai feladatok kialaktst, ill. tcsopor tostst tett sok helyen szksgess. E z e k fnyben a nevelsi p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s l y o z s v a l , specilis szakkpzettsg megszerzsvel, t o v b b k p z s e k e n v a l r s z vtellel, az e g y t t m k d s fokozsval s a specilis segtk ignybevtelvel indult m e g a p r o b l m k kezelse.

S.7 8.3 8,3 7,9

6,9
6.5

4. bra A vizuo-perceptuomatorru mintk tlaga vodnknti bontsban

228

229

10

9,7

c) A s z a k e m b e r - t e a m c s o p o r t o s konzultcija.
9,6 9,6

Csoportjaink m i n d e g y i k n e k ^ i l n i d p o n t o t j e l l t n k ki, m e l y e n - eseti d n t s szerint - a vezet, az adott c s o p o r t kt vnje, a fejleszt p e d a g g u s , a l o g o p d u s s az v o d a p s z i c h o l g u s vett rszt. A k o n z u l t c i n e g y e n k n t ttekintettk a g y e r m e k e k szrsi ered mnyeit, v a l a m i n t az vni j e l l e m z s t . Ezek egyttes figyelembevtelvel e g y s g e s l lspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t sorn v g z e n d feladatok tekintetben, m e l y e k alterna

9,5

8,5

8,5 8,4 7,9 7,5 7.3 7,2 6,9

8,4

tvi a k v e t k e z k voltak: - nincs s z k s g semmifle specilis beavatkozsra, - a g y e r m e k c s o p o r t o n bell egyni b n s m d r a szorul m a g a t a r t s i , r z e l m i s/vagy rszkpessgbeli problmi miatt, - v o d n belli elltst ignyel a s z a k e m b e r e k brmelyiktl, ill. esetleg p r h u z a m o s a n tbbtl is, - kls i n t z m n y b e k l d e n d szakvizsglat vagy rendszeres terpia cljbl (Szakr ti B i z o t t s g o k . Nevelsi T a n c s a d stb.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i , hiszen csak a k k o r emeljk ki vodai cso portjbl a g y e r e k e t , ha az indokolt. K l n s e n k r l t e k i n t d n t s t i g n y e l t e k a k l s szakmai i n t z m n y b e irnytott gyerekek, mely lehetsggel c s a k igen ritka e s e t b e n l tnk. gy a fentiek ttekintsvel kivlasztottuk a specilis szakelltst i g n y l g y e r e k e k e t , kijelltk az ellts formig s sszelltottuk az vodai fejleszt p e d a g g i a i s p s z i c h o lgiai csoportot.

7,5

6,5 5. bra A nyelvi mintk llaga

szrs

lebonyoltsa:

d) A szli e n g e d l y e k beszerzse a foglalkozsokhoz. A hatlyos t r v n y e k r t e l m b e n a szlnek ( g o n d o z n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap csolatos b r m e l y iratba val betekintsre, a specilis f o g l a l k o z s o k o n val rszvtel el dntsre. Ezrt is igen fontos a szl els perctl val p a r t n e r k n t kezelse, n e m c s a k en gedlynek, de e g y t t m k d s n e k m e g s z e r z s e is. Hiszen ha a szl tjkozott a gyer mek problmjrl, h a t k o n y a n tud e g y t t m k d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelsben. S z a k e m b e r k n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk, hogy a szl involvltsga lnyegesen e m e li brmely terpia h a t k o n y s g t . A szli e n g e d l y e k e t rsban krtk az v n k ltal, s itt a d t u n k lehetsget a s z e m lyes tallkozsra is a s z a k e m b e r e k b r m e l y i k v e l . A szlkkel val s z e m l y e s konzult cit az esetek t b b s g b e n az v n s a specilis segt egytt folytatta. Ezt szintn az egysges llspont kialaktsa s kpviselete miatt tartottuk fontosnak. e) A specilis foglalkozsok s vizsglatok beindtsa: - e g y n i , ill. k i s c s o p o r t o s logopdiai foglalkozs, mely b e s z d h i b a - k o r r e k c i r a , ill. diszlexia-prevencira irnyult; - e g y n i , ill. k i s c s o p o r t o s fejleszt pedaggiai foglalkozs a r s z k p e s s g - l e m a r a d s rendezsre: - a g y e r m e k e k e l m a r a d s a i n a k m e n t n a kiscsoportos foglalkozsok m e g t e r v e z s e ;

A m u n k a vodai szint rtekezlettel kezddtt. Itt rszletesen b e m u t a t t u k a szrtesztet, tbeszltk az ves m u n k a t e m e z s t , s elosztottuk a feladatokat. E z e k e t a kvetkezk ben h a t r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmrse: - az v o d a p s z i c h o l g u s , v n vagy a fejleszt p e d a g g u s elvgzi a g y e r m e k rszk pessg-szrst, - a l o g o p d u s felmri a beszdhibkat, - az v n k j e l l e m z s t ksztenek, mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k p e s s g e i n e k , r z e l m i llapotnak, trsas kapcsolatainak, valamint viselkedsi j e l l e m z i n e k a lerst. b) A szlk tjkoztatsa. A n a g y c s o p o r t o s v o d s g y e r e k e k szleinek rtekezletet tartottunk, m e l y e n ismertettk a szrst, s krtk e n g e d l y k e t a vizsglat lefolytatshoz. Ismertettk az v o d a i nagy c s o p o r t szerept, feladatait, k i e m e l t e n az iskolra val felkszts szempontjbl, az isko larettsgi vizsglat menett, az iskola-, ill. osztlyvlaszts lehetsgeit k e r l e t n k b e n . E g y b e n felajnlottunk k o n z u l t c i s lehetsget g y e r m e k e szrsi e r e d m n y e i b e val b e pillantsra, ill. a k z s llspont kialaktsra a g y e r m e k iskolarettsgt illeten.

230

231

- a kiemelst n e m ignyl, de c s o p o r t o n bell differencilt b n s m d o t ignyl gyer m e k e k fejlesztsnek vagy g o n d o z s n a k m e g t e r v e z s e ; - s z k s g esetn tovbbi egyni differencildiagnosztika; - s z a k v l e m n y e z s , szakrendelsre irnyts. v o d n k b a n , kt c s o p o r t b a n sszesen 36 gyereket szrtnk. M i n d h r o m szubtesztben telj e s t m n y t l a g u k jval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z m o t . A tartalmi e l e m z s a z o n b a n m e g m u t a t t a , hogy 19 gyereknl fordul el egy vagy tbb terleten is rszkpessg-elma rads. E z e k n l a g y e r e k e k n l tovbbi d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s t o t t u k a tnet m g t t m e g h z d okokat, majd az v n - l o g o p d u s - f e j l e s z t p e d a g g u s - v o d a p s z i c h o l g u s t e a m k o n z u l t c i k e r e t b e n tbeszlte a segts lehetsgeit. Egy gyerek akr t b b szak e m b e r h e z is j r h a t o t t , g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t s b a n . Volt, aki igen h a m a r b e i n d u l t " , s n e m volt sokig szksge specilis elltsra. Igen fontosnak tartottuk a folya m a t o s k o n z u l t c i t a ngy s z a k e m b e r kztt, s az e s e t g a z d a a szlt is r e n d s z e r e s e n tj koztatta a h a l a d s r l . Elltsi m d o k : - L o g o p d u s elssorban a h a n g h i b k korrekcijt vgezte, de egyes esetekben a h o z z j r g y e r e k e k n l k a p c s o l d rszkpessg-fejlesztst is vgzett egynileg vagy kis csoportban. - Fejleszt p e d a g g u s egy vagy tbb rszterleten fejldsi elakadst m u t a t g y e r e k e k egyni vagy kiscsoportos terpijt vgezte. - v o d a p s z i c h o l g u s az rzelmi, beilleszkedsi p r o b l m k k a l k z d g y e r e k e k egyni vagy k i s c s o p o r t o s terpijt vgezte. - v n a specilis fejlesztsek kiegsztseknt az v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog lalkozott a p r o b l m s g y e r e k e k ismereteinek mlytsvel, gyakoroltatsval. - S z l a s z a k e m b e r e k brmelyiktl kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l feladatokat. - Szakrti B i z o t t s g o k h o z , ill. a Nevelsi T a n c s a d iskolarettsgi vizsglatra csak azokat a gyerekeket kldtk, akiknl szksges volt kls kontroll beiktatsa a fejlesz ts h a t s n a k m r s r e , ill. akikrl mi is azt g o n d o l t u k , hogy kis l t s z m vagy speci lis iskolai osztlyban van a helye.

2. R z s i k a igen n e h z csaldi j ^ r l m n y e k kztt l. Szlei elvltak, d e s a n y j a s e m vllalta g o n d o z s t , gy nagyszlei neveltk. Rzsika igen k e v e s e t beszl, gtlsos, szo rong kislny. Kpessgtesztjei nagyfok lemaradst mutattak, rzelmi l l a p o t n a k vizs glata ers szorongst jelzett. Az rzelmi p r o b l m k feldolgozsra az o v o d a p s z i c h o l g u s ,szorong c s o p o r t j b a " kerlt, majd k s b b - m i k o r m r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z s r e - fejlesztst is kapott. K o n t r o l l v i z s g l a t a k o r mg egy v v o d b a n m a r a d s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m n a k . Az idei v b e n pedig iskolarettsgi vizsglatra kldjk fejleszt osztlyos javaslattal. I d k z b e n az d e s a n y a m a g h o z vette a g y e r m e k e t , gy b z u n k b e n n e , hogy a fejlds felgyorsul m i n d k t terleten. 3 . d m n a g y c s o p o r t o s k o r b a n erteljesen m e g v l t o z o t t . S z o m o r , k a p c s o l a t a i b a n passzv kisfit i s m e r t e m m e g b e n n e . Az d e s a n y a beszlgets sorn tbbek kztt e l m o n d ta, hogy h g a mellett m o s t jabb kistestvre szletett, s a csald elkltztt egy vidki ker tes hzba. d m a kpessgvizsglatot j szinten oldotta m e g . Az v o d a p s z i c h o l g u s n l heti kt a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a jrt, az desanyval pedig h r o m a l k a l o m m a l tbeszl tk d m r z e l m i p r o b l m i t . F l v r e a kisfi megnylt, gy n y u g o d t szvvel j a v a s o l t u k iskolba. Visszajelzsnk szerint iskolai beilleszkedse z k k e n m e n t e s volt, br k z p s testvrvel a rivalizci m e g m a r a d t . A fent b e m u t a t o t t modell idelisnak m o n d h a t m i n d a szakemberek, m i n d pedig a g y e r m e kek s szleik s z m r a . F o n t o s a z o n b a n tudni, hogy v o d n k n e m klnleges. A s z a k e m berek k l c s n s b i z a l m a e g y m s irnt sok e g y t t g o n d o l k o d s , vita s kzs esetkezels tjn alakult ki. A szlk s g y e r e k e k rszrl t a p a s z t a l h a t elgedettsg mellett l e g n a g y o b b megers tsnk az volt, m i k o r krzeti i s k o l n k i g a z g a t n j e azt m o n d t a : M i t c s i n l t a t o k i d n , olyan j g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . "

IRODALOM GRKGLSS MRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulsi zavar eljeleinek szrse vods korban. Tapasztalataim az MSSST-vel. Egytt a gyerekekit. In: Ksn Ormai Vera, Hornyi Annabella, Ktr Emese (szerk.): A Nevelsi Tancs adk II. Orszgos Szakmai Tallkozjnak eladsai. Budapest.
ISTVANFI Ki.RA. MARTONNF. TAMS MRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejleszt munka tapasztalatai. Fejleszt Pedaggia. I. KOVCS EF.RRNC. V m o v s Z K Y GBOR (szerk.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Az Anonymus Alaptvny fejleszt pedaggus kp

Pldk: 1. Karcsi t b b hanghibval kzdtt, beszdszlelse, szkincse igen g y e n g e . A p s z i c h o lgiai vizsglat szerint intellektusa tlagos, organikus rintettsg n e m m r h e t . Az vodai l o g o p d u s h o z m r k z p s s kortl jrt r e n d s z e r e s egyni foglalkozsra, majd n a g y c s o p o r t o s k o r b a n fejleszt pedaggiai terpira is. Tlen dnteni kellett beiskolzsval kap csolatosan, ezrt krtk a kerleti kihelyezett B e s z d v i z s g l l l o m s szakrti vizsgla tt. M e g l l a p t o t t k , hogy optimlis fejlesztse a kerlet logopdiai vodjban biztostha t, s j a v a s o l t a k tovbbi egy v felmentst a tanktelezettsg m e g k e z d s e all. A s z l a j a v a s l a t o t elfogadta.

zse. Budapest.
PORKOLBN BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevencis vodai program (Kudarc nlkl az iskolban). Vo

ln Humn Oktatsi s Szolgltat Rt., Budapest.


ZSOLDOS MRTA, SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szreljrs vodskorban a tanulsi zavar lehetsgeinek vizsg

latra: MSSST. Brczi Gusztv Gygypedaggiai Tanrkpz Fiskola, Budapest.

232

233

EGYTTMKDS AZ V O D A S A FEJLESZT PEDAGGUS KZTT


GOSZTONYI JUDIT

N a g y c s o p o r t o s o k n l a tanv utols idszakban feladatlapokat is h a s z n l u n k , m e r t az iskolban ezekkel tallkoznak majd a leggyakrabban. A l e g o p t i m l i s a b b a kt fs csoport. Az ennl n a g y o b b ltszm csoport k e v s b h a t k o n y . A g y e r m e k e k , ha trsuk hinyzik, kettesben v a n n a k velem, ez a r e n d s z e r e s s g s l l a n d s g r z s e miatt fontos. K e t t n l tbb g y e r m e k esetben m r c s k k e n az egy fre j u t figyelem m e n n y i s g e s terjedelme. A m i n d e z e k hatsra kialakult bizalom olyan lgkrt teremt, m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni hasznlni a kpessgeit. A d d i g a pontig azonban a fejleszt p e d a g g u s dol ga, h o g y t m e n e t i l e g tvllalva a g y e r m e k n l m g h i n y z motivcit, kontrollt, n m a g ban val hitet, segtse t, tlendtve a n e h z s g e k e n .

Fejleszt p e d a g g u s k n t d o l g o z o m a Kbnyai Nevelsi T a n c s a d b a n , illetve 3 ve, he ti 3 rs r s z l l s b a n egy v o d b a n . Az vodval val e g y t t m k d s e m tapasztalatait s s z e g z e m az albbiakban. Bevezetknt nhny gondolat a fejleszt pedaggia cljrl s mdszereirl. A fejleszt pedaggiai m u n k a olyan pedaggiai tevkenysg, amely a t a n u l s h o z szk sges pszichikus funkcik fejlesztst, illetve a srlt funkcik javtst, az esetlegesen hi n y z funkcik ptlst szolglja. Megelzi vagy cskkenti azokat a tanulsi n e h z s g e ket, a m e l y e k a lassbb rs, vagy e g y b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n l , megvltoz tatja a kialakult n e g a t v m o t i v c i k a t , c s k k e n t i a viselkedsi z a v a r o k a t , m e g e l z i a n e u r o t i k u s t n e t e k e t , m e l y e k a z e s e t e n k n t m r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok s frusztrcik miatt kialakulhatnak. A foglalkozsokon a l a p t e v k e n y s g n k a jtk, hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsdleges tevkenysge, ezen keresztl ismeri m e g a vilgot, fejldik szemlyisge, kpessgei. A kzs jtkban alakulnak ki a trsas kapcsolatok, lehetsget k a p a g y e r m e k arra is, hogy n m a g t megismerje, illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d s s a viselkeds szablyait. P a r t n e r k n t kezelem a g y e r m e k e t a fejleszt foglalkozson, a sze m l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangslyt helyezek. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n , ms-ms oldalrl k zel te m m e g a problmt, lehetsget adva a gyereknek, hogy n l l a n j u s s o n s i k e r l m n y h e z . A g y e r m e k s a p r o b l m a adott, n e k e m kell v l t o z t a t n o m a stratgimon, segtsgl hvva a fejleszt pedaggia mdszereinek s eszkzeinek sznes palettjt. Ami kor csak lehetsges, m i n d i g egytt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l , gy gyakorlatban nyjtok' m i n t t nekik (pl.: sznezs, torna, n y o m d z s , g y u r m z s ) . A gyakorlatok nagy rsze lta lam irnytott, t b b n y i r e didaktikus jtk. A foglalkozsok vgn a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k ltal ignyelt tevkenysgek, k v n s g m s o r " beiktatsra, pl.: fests, raji zols, beszlgets, trsasjtkok. A fejleszt p r o g r a m e g y n r e szabott, a g y e r m e k e k egy ni fejlettsghez, k p e s s g e i h e z igazodik, idrl idre alaktom aktulis teljestmnyk-;, hoz. M i n d i g az e l a k a d s pontjrl indulok ki, s fokozatosan h a l a d u n k tovbb. N a g y sze-* repe van p p e n ezrt a s p o n t a n e i t s n a k , hiszen a fejlds n e m e g y e n l e t e s . E g y adott gyakorlat a transzferhats miatt sok terletet rint, a gyakorlatok nagy rsze multiszenzoros, intermodlis. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadst, a relis r t k e lst, sok-sok konkrt dicsretet a g y e r m e k ltal nyjtott teljestmnyre. A dicsret inkbb] verblis, m e t a k o m m u n i k a t v , mint trgyi. Az egy-egy j t k k a l tlttt idt i g y e k s z e m mi nl tovbb nyjtani, m e r t ezltal n a g y e r m e k e k feladattudata, feladattartsa.

Plda egy k p e s s g rszsszetevinek s a fejleszts sokfle terletnek b e m u t a t s r a (a teljessg i g n y e nlkl). A h h o z , hogy az rs, azon bell a t o l l b a m o n d s sikeres legyen, a kvetkez r s z k p e s s g e k megfelel m k d s e szksges: Auditv figyelem - a tanr hangjt hallani. Auditv e m l k e z e t - felidzni a hallott m o n d a t o t . Auditv analzis - a m o n d a t o t szavakra, h a n g o k r a b o n t a n i . Auditv differencils - a h a s o n l h a n g z s h a n g o k a t elklnteni. Vizulis e m l k e z e t - a h a n g o k h o z bett azonostani. Vizulis differencils - a h a s o n l betktl elklnteni. Intermodlis s s z e k a p c s o l s - a hallott hangot, ltott bett sszekapcsolni. V i z u o m o t o r o s - k o o r d i n c i - a szem- s k z m o z g s t s s z e r e n d e z n i . T r o r i e n t c i - a kvnt helyre rni. Szerialits - betk, szavak sorrendjt tartani.

A KONKRT MUNKA BEMUTATSA

/.

Az.

vodai fejleszt pedaggiai

munka

A tanv eleji h o s p i t l s a i m sorn megfigyelem a g y e r m e k e t k l n b z tevkenysgei so rn a n a g y c s o p o r t b a n . M e g k r d e z e m az v n i k s d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekrl, belertve a csaldi k r l m n y e k e t is. M i u t n az v o d a p s z i c h o l g u s s a logo pdus elvgzi szrseit, egyttesen konzultlunk az v n v e l . F o n t o s s z e m p o n t , hogy akit lehet, a Nevelsi T a n c s a d b a kldjnk elltsra, illetve, ha szksges, e g y b szakrttl krjnk vizsglatot. Azoknl a g y e r m e k e k n l , akiknl a vizsglatok alapjn ez indokolt, feladatlapokat s konkrt terveket adok az v n k n e k , folyamatos konzultcit biztostva. Az v n k m i n d e n esetben tjkoztatjk a szlket a fejlesztsrl, s b e l e e g y e z s k e t krik. M e g b e s z l i k az rintett g y e r m e k k e l s az egsz csoporttal, h o g y mi trtnik majd velk. T e r m s z e t e s e n az els foglalkozs alkalmval ezt n is m e g e r s t e m s tisztzom a gyerekekkel. A fejleszt c s o p o r t b a kerls f indikcija az letkor (tanktelezettsg elrse, vagy felmentett g y e r e k e k ) , s a tnet slyossga. Az v o d a l o g o p d u s a ltal kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerl p r h u z a m o s a n fejlesztsre, a kt s z a k e m b e r m u n k j n a k sz235

234

szehangolsi n e h z s g e miatt. A foglalkozssorozat o k t b e r elejtl mjus vgig tart, he ti egy a l k a l o m m a l , 30 perc i d t a r t a m b a n . A p s z i c h o m o t o r o s fejleszt p r o g r a m f terletei: - N a g y - s f i n o m m o z g s , lateralits fejlesztse. - S z e n z o m o t o r o s integrcifejleszts (egyensly, tr-, idszlels). - P e r c e p t u o m o t o r o s kszsgfejleszts (lts, halls, tapints, zlels, szagls szlels). Fejleszt m d s z e r e i m e t j e l l e m z e n az oligofrnpedaggiai, p s z i c h o p e d a g g i a i s logop diai t a n u l m n y a i m sorn elsajttott ismereteim kpezik, ezt kiegsztve az A l a p o z Ter pia s a S i n d e l a r - p r o g r a m kpzsn tanultakkal. A z v o d b a n vgzett jelenlegi m u n k m sorn h r o m n e h e z t k r l m n n y e l kell s z m o l nom: A szlvel val e g y t t m k d s s segtsg nlkl lass a halads. Ez a szl p r o b l m a t u d a t n a k h i n y b l addik. (Hiszen ezrt n e m j u t t a t h a t el a g y e r m e k pl. a nevelsi ta n c s a d b a sem.) gy k i m a r a d pl. az a n a m n z i s felvtele, az esetleges h o m e - t r a i n i n g md szere, a t a n c s a d s , a szl m e g i s m e r s e , esetleges jelenlte a foglalkozsokon. A m s i k p r o b l m m , h o g y a p s z i c h s srls miatt m s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljest m n y r o m l s n l , illetve m a g a t a r t s z a v a r n l h i n y z i k a klinikai p s z i c h o l g u s s a l val e g y t t m k d s . E b b e n az esetben kls szupervzor segtsgt v e s z e m ignybe. Jelenleg m e g e l z t e v k e n y s g e t id hinyban n e m tudok megvalstani. T e r v e m az, hogy a k z p s c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r l h e s s e n e k a fejleszt p e d a g g i a i elltsba, s ezltal m e g v a l s u l h a s s o n m u n k m p r e v e n c i s j e l l e g e is. Az v o d a p s z i c h o l g u s s a l e g y e z t e t v e j v b e n ket is bekapcsolhatjuk a szrsbe, ezt k v e t e n pedig egytt indthat nnk fejleszt c s o p o r t o k a t az rintett g y e r m e k e k s z m r a .

A kpessgfejleszt mikrocsr^portban didaktikus fejlesztjtkokkal trtnt a fejleszts, m e l y e k a g y e r m e k egyni fejlettsghez, k p e s s g e i h e z igazodtak. A m i k r o c s o p o r t o k a t az v n k vezettk, sajt csoportjukbl kivlogatott 5-6 gyerek kel. Azt, hogy az v n milyen t p u s j t s z c s o p o r t o t alaktott ki, a g y e r m e k e k p r o b l m i , valamint az v n egyni belltottsga dnttte el. A foglalkozsok heti 1 a l k a l o m m a l , 2 0 - 3 0 p e r c i g tartottak, m i n d i g u g y a n a b b a n a kln helyisgben, az v o d b a n . A foglal k o z s o k r l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z k n y v kszlt. K t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z l c s o p o r t o k b a n , m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l g u s s p s z i c h o p e d a g g u s - f e j l e s z t p e d a g g u s vezetett, a szemlyisgfejleszt m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k , hogy a j t k t r t n s e k milyen rzseket, konfliktusokat fejezhetnek ki, h o g y a n lehet e z e k e t a j t k t r t n s e k e t m e d e r b e n tartani, m e g o l d s o k a t ta llni a j t k b a n felmerl p r o b l m k r a . A kpessgfejleszt c s o p o r t e s e t b e n lpsrl l psre felptettk a fejlesztsi tervet, m i u t n megtalltuk a g y e r m e k e k kpessgbeli elma radsnak okait. A terv g y e r m e k e n k n t egyedi volt. kvettk a haladst, e s e t e n k n t m d o stva a z eredeti tervet. K i s c s o p o r t b a n ( 3 - 4 v e s g y e r m e k e k ) , d o l g o z v n k k l n j t s z c s o p o r t o t n e m vezettek, itt az v o d b a kerl g y e r m e k e k beszoktatsval kapcsola tos n e h z s g e k m e g b e s z l s e llt a k z p p o n t b a n . A k z b e n felmerl p r o b l m k r l s tapasztalatokrl h a v o n t a m e g b e s z l s t tartottak a c s o p o r t v e z e t k . A tanv vgn hatsvizsglatot vgeztnk a gyermekek jtksznvonal-vltozsrl, csoportba val beilleszkedskrl, illetve a teljestmnybeli vltozsaikrl. A fenti m d s z e r egy k o m p l e x fejlesztsi m e t o d i k a , mely felhasznlja az v o d s o k fej lesztsvel k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t s kutatsi e r e d m n y e k e t , a nevelsi t a n c s a d k pszichoterpis s fejleszt pedaggiai gyakorlatt, az v n k tapasztalatait s ismeret anyagt. A m u n k a sorn l e h e t s g nylt e g y m s m u n k j n a k m l y e b b m e g i s m e r s r e , m i n d a n n y i a n bvtettk m d s z e r e i n k trhzt.

II. SZEMLYISG- S KPESSGFEJLESZT JTSZCSOPORTOK AZ VODBAN

IRODALOM
ADORJN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok rni - 1 . ktet. Psycho-Art Kft.
BAODY EMKR, TELKES JZSEF ( 1 9 9 9 ) : Szemlyisgfejleszt mdszerek az iskolban. Nemzeti Tanknyvkiad,

A g y e r m e k e k e t egytt vlogatta az v n , a p s z i c h o l g u s , s a fejleszt p e d a g g u s a k v e t k e z informcik alapjn: az v n javaslata, j e l l e m z s e a g y e r m e k r l , a g y e r e k e k raj zainak e l e m z s e , a gyerek csaldjnak, lethelyzetnek m e g i s m e r s e az v n adatai alap j n , g y e r m e k m e g f i g y e l s a c s o p o r t b a n . Ezutn k z s e n llapodtunk m e g a b b a n , hogy me lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g m i k r o c s o p o r t o s foglalkozsra van szksge. A d n t s t k v e t e n az v n m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l m k a t a szlvel, s b e l e e g y e z s t krte a h h o z , hogy g y e r m e k e fejleszt foglalko z s o k o n v e g y e n rszt. S z k s g e s n e k tartottuk azt is, h o g y m e g r t e s s k a g y e r m e k k e l , h o g y mirt kerlt kln kis csoportba. E z u t n k e z d d t t m e g a fejleszt m u n k a . A szemlyisgfejleszt m i k r o c s o p o r t eset ben bbjtk, illetve f o l y a m a t o s szabadjtk folyt a gyerekek preferlt jtkaival, az v n indirekt irnytsval. A j t k azon sajtossgt hasznltuk fel, hogy a g y e r m e k a jtk nyelvn k p e s megjelenteni bels konfliktusait, a m e l y e k a j t k folyamn a felntt segt sgvel f e l d o l g o z h a t k k vlnak.

Budapest.
MARTOK-DVNYI VA, SZERDAHELYI MRTON. TTH GBOR, KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapoz Terpia.

Alapoz Terpia Alaptvny. Budapest.


SZALTNER JNOSNE ( 1 9 9 5 ) : Nebul" Ltom, hallom, csinlom: tudom! Kpessgfejleszt feladatgyjtemny

kisiskolsok szmra. Vrosi Nevelsi Tancsad. Szolnok, Zld Iskola. Szolnok.

236

237

AZ VODA-ISKOLA TMENET: EGY J KPZSI F O R M A KIALAKTSA


GYENI MELINDA

val a l k a l m a z k o d s b a n a legfbb n e h z s g e t a k v e t e l m n y e k m e g j e l e n s e s a nekik va l megfelels jelenti. Z k k e n m e n t e s ez a folyamat abban az esetben, ha a g y e r e k e k a kog nitv fejlds tern az alap-kultrtechnikk elsajttst m e g a l a p o z p s z i c h i k u s funkcik kell fejlettsgnek b i r t o k b a n r k e z n e k az iskolba, ha p o n t o s s differencilt p e r c e p tulis funkcikkal (vizulis, auditv, taktilis, tri) rendelkeznek, s t tudjk kapcsolni egy msba a k l n b z modalitsokat, s emellett m o z g s u k jl koordinlt, t o v b b e m l k e z e ti s figyelmi k a p a c i t s u k is fejlett. Az egyes kognitv rszfunkcik, valamint a hozzjuk k a p c s o l d m e t a k o g n i t v funkcik megfelel sznvonala a tanulsi a l k a l m a s s g (iskola rettsg) a l a p v e t felttele, ezek nyjtanak j alapot a fogalmi kategrik kialaktshoz. A tanulsi n e h z s g e k kialakulsban l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u l i s s m o t o r o s rend

H a z n k b a n a beiskolzott g y e r m e k e k jelents arnyban k z d e n e k valamilyen tanulsi nehzsggel (P. Balogh, 1990). A g y e r m e k e k fejlettsgt figyelembe vev oktats rvnyestse az iskola feladata, s az iskolztats kezdetn alkalmazott tantsi-tanulsi p r o g r a m alapveten befolysolja annak sikeressgt. Az oktatsi trvny m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdst, mely szerint a 7. letvket betlttt g y e r m e k e k beiskolzsa m r nem ktelez. Aktulis krdsknt vetdik fel, hogy az rintett k o r c s o p o r t s z m r a melyik intzmny knlja a nevels-oktats szntert akkor, ha a g y e r m e k e k m g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelel iskolakszltsggel. Ez utbbi dilemma s z m o s n e h z s g e t jelentett az iskolk s z m r a k o r b b a n is, a m i k o r a trvny a gyerekek b e i s k o l z s n a k a fels korhatrt a 7. vben jellte m e g . A kzoktats szakemberei k o r r e k c i s osztlyok indtsval igyekeztek thidalni a tanterv ltal elrt k v e t e l m n y s az v o d b l m r k i r e g e d e t t " (esetleg n e m is j r ) g y e r m e k e k tnyleges fejlettsge kt osztlyok kpzsi anyaga tartalmban s szerkezetben megegyezik a norml osztlyo-

\ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i

szerek fejletlensge, valamint a z o k integrcijnak a hi nya ll (P. Balogh, 1988). M s rszrl a szocilis fejlettsg egyes sszetevinek (szociabilits, n-fejlettsg, feladattudat feladattarts) a sznvonala fontos s z e m p o n t m g az iskolai a l k a l m a s s g m e g t l s b e n is. Megfelel diagnosztikai eljrsokkal a tanulsi zavarok m r v o d s k o r b a n elre jelez hetk (P. B a l o g h , 1988), a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az vodai nevels, sem pedig az iskolarettsgi vizsglatok tern e s z e m p o n t b l m g n e m tekinthet ltalnosnak. A tanulsi n e h z s g g e l k z d kisiskolskorak s z m r a m e g o l d s lehet egy olyan t meneti kpzsi forma kialaktsa, mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettsghez, s egy ben az. iskolai szocializcihoz igazodik. Jelen mra. kutatsunk keretben az. iskolakezdst megknnytend specilis kpzs kialak tsit tztk ki clul az. ltalnos iskola nulladik osztlya s a fejleszt els osztlyosok sz A kpzsi anyag kialaktsban f szempontknt szerepel az, h o g y a n n a k tartalma s szerkezete t m e n e t e t k p e z z e n az v o d a nevelsi terletei s az iskolai tantrgyi r e n d s z e r kztt. gy a tantrgyi k o n c e n t r c i s integrci kihasznlsval az alap-kultrtechnikk elsajttshoz nlklzhetetlen kpessgek fejlesztst clz p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelsi terletekhez s egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igaztani. A m u n k a gyakorlatban trtn kiprblst - k o m p l e x pedaggiai s pszicholgiai vizs glatok m e l l e t t - kt iskola egy-egy kisltszm osztlyval v g e z t k az 1999/2000-es tanv sorn. Elsknt a z o k a t a k a p c s o l d s i p o n t o k a t kerestk az v o d a s az iskola p r o g r a m j b a n , melyek egy t m e n e t i k p z s alapjait vethetik m e g . E l e m e z t k a kt i n t z m n y m k d snek a l a p d o k u m e n t u m t , az v o d a i N e v e l s Programjt, v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan tervet. Az vodai n e v e l s keretei kzt szervezhet foglalkozsok: anyanyelvi nevels, irodal mi nevels, zenei nevels, vizulis nevels, a k r n y e z e t m e g i s m e r s r e nevels, m a t e m a tikai nevels, testnevels ( v o d a i nevels orszgos alapprogramja, 1996). A N A T ltal megjellt - az ltalnos iskola 1 - 4 . osztlyos korosztlyra is vonatkoztat hat - mveltsgi terletek pedig: anyanyelv s irodalom, m a t e m a t i k a , e m b e r s trsada lom, e m b e r s termszet, m v s z e t e k : nek-zene, tnc s drma, vizulis kultra, letvitel s gyakorlati ismeretek: technika, hztartstan, testnevels s sport ( N e m z e t i Alaptanterv, 1995).

ztt h z d s z a k a d k o t . U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekcis, majd jabban a fejlesz- i kval, a tanterv s a k v e t e l m n y r e n d s z e r nlklzi a t a n u l c s o p o r t o k fejlettsghez val igazodst, a t a n k n y v e k v o n a t k o z s b a n pedig ltalnosan az osztlytant szakmai irnyultsga, elktelezettsge a m r v a d . A klnbsg csupn a tanuli ltszmkeretbl addik, m e l y a korrekcis/fejleszt osztlyok esetben maximlisan 15 f lehet. A dilemmt most tovbb fokozza az a lehetsg, hogy jelenleg akr a 8 ves gyermek is az vodban maradhat. K r d s , hogy az vodai nevels s az v o d a p e d a g g u s o k szakmailag megalapozott felkszltsggel tudjk-e a korosztly kognitv s szemlyisgfejldsi j e l l e m z i t figyelembe venni, s a fejleszt m u n k t szakszeren e l l t n i ? * T o v b b milyen csoportkeretek kzt lehetne ezt m e g v a l s t a n i ? A knlkoz lehetsgek kzl az egyik az, h o g y a 7 - 8 ves a n a g y c s o p o r t b a n marad, a msik pedig, h o g y k r z e t e n k n t i s k o l a e l k s z t " c s o p o r t o t is indtanak az v o d k . A kt i n t z m n y ( v o d a s iskola) eltr sznterei a k i s g y e r m e k e k szocializcijnak. Az vodai nevels az elssorban jtkos tevkenysgekre alapozott pedaggiai m u n k t helyezi eltrbe, mely egyben az iskolra val elksztst is jelenti. Az iskolai l e t m d h o z j ] i j I % 4 j < ^ J \ j

* V.. A fejleszt munka eltr a hagyomnyos" pedaggiai tevkenysgtl: az e clra kidolgozott diagnosztikt, tovbb a gyerekek alapkszsgeit fejleszt mdszereket s eszkzket ignyel (Tansley, P.. Panckhurst,

\ ^

Az v o d a s iskola programjban m e g t a l l h a t a k azok a k z s e l e m e k s kapcsoldsi Pontok, m e l y e k egy tmeneti kpzs kialaktshoz szksgesek, s a tovbbiakban egyben

J. 1981; L a m b . S . J . s mtsai 1998).

238

239

a ksrleti m u n k a keretl szolgltak. K o n k r t a n az a n y a n y e l v , m a t e m a t i k a , k r n y e z e t i s m e r e t , t e c h n i k a , n e k , rajz, t e s t n e v e l s t r g y a k a t e m e l t k ki, s a l a k t o t t u k t a fejleszt m u n k a cljaira.

Az osztlytant t b b v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z , s a t a n t s b a n v l t o z a t l a n u l r m t lel p e d a g g u s , aki az iskolban vekkel ezeltt indult k o r r e k c i s osztly vezet st n k n t vllalta, s vgzi ezt a feladatot azta is. Az osztlyterem a szerny ltszm t a n u l c s o p o r t h o z viszonytva is kicsi, mely krl mny eleve behatrolja a g y e r e k e k trbeli elhelyezst (az e g y s z e m l y e s p a d o k a t vzszin

AZ ISKOLKRL S A KSRLETI OSZTLYOKRL

tesen e g y m s mell, h r o m sorban lehetett csak sszezsfolni), v a l a m i n t a fejlesztsi lehe tsgeket. A tanterv, tananyag s kvetelmnyrendszer v o n a t k o z s b a n a kisltszm osztlyban

A m e g y e i szkhely vros kt i n t z m n y n e k j e l l e m z i a tanuli ltszm, a trgyi feltte lek, szervezeti formk, valamint az oktatsi tartalom szempontjbl:

- br kszlt j helyi tanterv - m g i s az vek ta hasznlt rgi szerint h a l a d n a k . Az a n y a n y e l v i o k t a t s b a n a p e d a g g u s a Meixner-fle olvass-rstantsi m d s z e r t s t a n k n y v c s a l d o t a l k a l m a z z a , mely m d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s s z a v a r ( d i s z l e x i a )

//.sz.

Altalnos

Iskola

reedukcija cljbl d o l g o z o t t ki a szerz. A ksrleti m u n k a m e g k e z d s e k o r az rintett iskolkban az. oktatsi tartalom s m e t o d i ka mellett e l e m e z t k a k p z s struktrjt is. A tantrgyak heti r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a norml o s z t l y o k b a n s z o k s o s 20 rval, mely kiegszlt 1 ra korrepetlssal, s gy szszesen heti 21 t a n r a (45 perces) volt ktelez a g y e r m e k e k s z m r a .

A 8 - 9 0 0 g y e r m e k e t m a g b a foglal iskolnak a trgyi felszereltsge o p t i m l i s n a k m o n d h a t , sajt t a n u s z o d v a l is rendelkezik. M s iskolkbl is fogadnak g y e r m e k e k e t szni ta nulni. A laktelepi k r n y e z e t ellenre a szlk a vros e g y b krzeteibl is szvesen rat j k ide g y e r m e k e i k e t - vrosi, megyei szinten is szp sikereket rnek el a t a n u l k a tanul m n y i v e r s e n y e k e n . Az iskola a tanvben ngy p r h u z a m o s els osztllyal indult, ebbl egy az n . fejleszt osztly (15 fvel). M e g j e g y z e n d , hogy a fejleszt osztly az els E" b e s o r o l s t kapta, mellyel k a p c s o l a t o s a n n k n t e l e n l felvetdik a p e d a g g i a i szakiroda l o m b l jl ismert, rejtett t a n t e r v " n v e n ismertt vlt j e l e n s g p r o b l m a k r e . A korbbi h a z a i vizsglatok szerint ha egy iskoln bell az o s z t l y o k b a sorols a t a n u l k t a n u l m n y i e r e d m n y e , l. k p e s s g e m e n t n trtnik, a k k o r fennll a veszlye annak, h o g y ez egy ben a g y e r e k e k s z r m a z s szerinti szelekcijt is e r e d m n y e z i (Frge, 1980). A j o b b osz-. t l y o k b a n - m e l y e k az b c e l k e l b b helyeirl kaptk j e l k e t (az A-s s B-s osztlyok) - az rtelmisgiek gyermekei n a g y o b b arnyban vannak jelen, mint a gyengbb (az E-s, F-es) o s z t l y o k b a n . A g y e r e k e k iskolai szocializcijval k a p c s o l a t o s a n a n e m k v n a t o s rej tett t a n t e r v " e tren abban nyilvnulhat m e g , hogy a p e d a g g u s o k krben kialakulhat arejtett e l v r s o k rendszere a k l n b z osztlyokkal s z e m b e n , a tanulk rszrl pedig az elvrsok m e g t a n u l s a , s a nekik val megfelels nbeteljest j s l a t t vlhat. A v i z s g l a t u n k b a n rszt v e v fejleszt osztly esetben az osztlyba sorols kizrla gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassga volt, melyre vonatkozan k o m p l e x pe daggiai-pszicholgiai vizsglat kszlt (a Vrosi Nevelsi T a n c s a d vizsglatai). A ta nulk csaldi httere a S E S v o n a t k o z s b a n h e t e r o g n n e k m o n d h a t : az iskolzottsg te rn az a l a c s o n y a b b v g z e t t s g szli h t t r mellett m e g t a l l h a t k a d i p l o m s o k is> gazdasgi tren pedig a t e h e t s e b b csaldok s a m u n k a n l k l i szli httr is elfordul. A kisebbsgi c s o p o r t o k b l viszonylag kevs g y e r m e k kerlt az osztlyba (3 f), a n n a k el lenre, h o g y a l a k k r z e t b e n a c i g n y csaldok - a vros e g y b terleteihez kpest - ma g a s a b b a n reprezentltak. Az ok taln az rintett c s a l d o k trsadalmi n s z e l e k c i j b a n is rejlik: szvesebben ratjk a cigny szlk g y e r m e k e i k e t a k e v s b sznvonalas iskolkba^ v a l a m i n t l e t m d b e l i j e l l e m z i k b l a d d a n szvesebben viszik a gyerekeket oda, ahol ro k o n vagy i s m e r s c s a l d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arnyban vannak. A fejleszt osztly n-: h n y tanulja m r v o d s k o r b a n is jrt fejleszt foglalkozsokra a nevelsi t a n c s a d b a .

X.

sz.

Altalnos

Iskola

A 6 - 7 0 0 f kztti tanuli ltszm tbb pletben kerlt elhelyezsre. Az els osztlyok kzl a ksrletben rszt v e v tanulcsoport - br hivatalosan n e m fejleszt osztly - szszettelre j e l l e m z volt a tanulsi zavarokkal k z d g y e r m e k e k m a g a s arnya. A 20 fs osztlyban a g y e r e k e k , a tbbi p r h u z a m o s o s z t l y h o z h a s o n l a n , az iskola p e d a g g i a i programja szerint a k t e l e z t a n r k o n t l m e n e n s z m t s t e c h n i k t s i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t s n m e t e t ) is tanulhattak. Az iskola k i e m e l t p e d a g g i a i trekvse kztt szerepelt m g a m o z g s k u l t r a fejlesztse is, m e l y n e k keretben a heti 3 ra testne velsbl 1 r b a n n p t n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k , s e z e n fell d l u t n o n k n t heti 4 rban balettoktatst is lehetett vlasztani. A ksrleti osztly tantermnek tri e l r e n d e z s e - a fejleszt m u n k a s z e m p o n t j b l idelis volt. A tgas helyisg hts rszben lv szabad terlet mind a j t k o s foglalko zsokra, m i n d p e d i g a mozgsfejlesztsre lehetsget nyjtott. E lehetsget m a x i m l i s a n sikerlt k i h a s z n l n i : babasarok kerlt az egyik szegletbe, ahol a g y e r e k e k az otthonrl ho zottjtkaikat troltk, v a l a m i n t m a t r a c o k k a l , prnkkal egyidejleg tbb kis c s o p o r t sz mra is lehetett jtsz-, b e s z l g e t helyeket kialaktani. Az osztly pedaggusa egy n e m r g i b e n bevezetsre kerlt, a N A T - h o z k a p c s o l d in tegrlt nyelvi s i r o d a l m i p r o g r a m t m u t a t j a szerint tantott. A m d s z e r az analitikus szintetikus olvasstantsi eljrsok k r b e s o r o l h a t . A h a n g o z t a t - e l e m z - s s z e t e v mdszer, sztagoltat b c s knyv m g tovbbi t munkafzettel e g s z l ki az rstan ts cljra. Az a l k a l m a z o t t t a n k n y v c s a l d v o n a t k o z s b a n az anyanyelven kvl a m a t e m a t i k a ok tatsban volt m g l n y e g e s eltrs a kt ksrleti osztly kztt. A 20 fs osztly tanuli ltal hasznlt Hajd-fle m a t e m a t i k a m r k o m p l e x a l a p k p e s s g e k r e alapoz, s olyan gon-

240

241

d o l k o d s i m v e l e t e k elsajttst, gyakorlst s a l k a l m a z s t ignyli, m e l y e k a 6 - 7 ves korosztly egy rsznl esetleg m r elvrhat, u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejldsi e g y e n e t l e n s g e t m u t a t , vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o k o n m i a i sttusz c s a l d o k g y e i m kei m g n e m r e n d e l k e z n e k . (Egy kiragadott p l d a az els flv feladatsorbl: R k a Ru di t y k o k r a vadszott. 6 tykot szeretett v o l n a fogni, de ha kettvel t b b e t fogott volna, mint a m e n n y i t fogott, a k k o r is kettvel k e v e s e b b lett v o l n a hatnl. H n y tykot cspett el R k a R u d i ? " A m s o d i k flv elejrl val feladat: t kutyus egy utcban lakik az utca pratlan oldaln, e g y m s mellett. Bodri h z s z m a a legkisebb. F i c k h z s z m a t b b 12nl, de n e m t b b 13-nl. P a m a c s C z r s F i c k k z t t lakik. M o r z s i F i c k mellett lakik," M e l y i k hz k i ? " ) g y g o n d o l o m , mindenfajta i n d o k l s nlkl belthat, h o g y a tanulsi n e h z s g g e l k z d g y e r e k e k s z m r a r e m n y t e l e n vllalkozs a z e h h e z h a s o n l , s z m o elterel m o z z a n a t t a l m e g t z d e l t feladatok m e g o l d s a . A tanv elejn b e v e z e t s/vagy is' m t l jelleggel a l k a l m a z o t t S z m v o d a - s z m i s k o l a " m u n k a f z e t viszont egy felksz-! t osztly e s e t b e n is h a s z n o s segtsget nyjthat a s z m f o g a l o m kialaktsban, e r s t i " seben. A g y e r e k e k rarendjbe a heti 22 tanrn fell m g 1 ra fejleszt foglalkozst pt; tek be, s tovbbi 4 rt jelentett a balettoktats (fakultatv).

h a n e m a b e t t a n u l s teljes folyamatt clszer vgigksrni ilyen feladatokkal. Az j b e tk/hangzk t a n u l s n a k t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a , hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere kek vltoz felttelek mellett is p o n t o s a n tudjk azonostani. gy eseteleg az is elfordul hat, hogy a tanv vgre m g n e m rik el az egybefgg s z v e g o l v a s s szintjt, a z o n b a n stabil b e t i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . M e g j e g y z e n d , hogy a j e l e n l e g i els osztlyos olva ss-rs t a n m e n e t e k , t a n k n y v e k s m u n k a f z e t e k z m e az els flv vgig a sz szint el rst jelli m e g . E tren htrltat k r l m n y lehet az az iskolai szemllet s gyakorlat, mely a p e d a g g u s m u n k j n a k sikeressgt abban mri le, hogy az b c m e g t a n t s b a n milyen g y o r s a n halad, ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p r h u z a m o s osztlyok ta nti k r b e n , a m e l y a k e v s b jl h a l a d g y e r m e k e k s z m r a kifejezetten h t r n y o s . A h a g y o m n y o s a n olvass r k j lehetsget knlnak a verblis fejlesztsekre is, mely k l n s e n i n d o k o l t a z o k n l a g y e r e k e k n l , akiknl m e g r t s b e l i n e h z s g e t o k o z n a k a krnyezeti r e t a r d c i b l s z r m a z verblis h t r n y o k . Az rsrk alkalmval pedig a f i n o m m o t o r i k a vltozatos f o r m b a n trtn fejlesztst tztk ki clul. E clbl a t a n u l a n d betk k l n b z a n y a g o k b l val kialaktsval (pl. gyurmbl, p a p r b l ) , feladatlapokkal s tnyleges ujjmozgs g y a k o r l a t o k k a l egszlt ki a tanmenet.

A KSRLETI MUNKA TARTALMI S MDSZERTANI VONATKOZSAI

Matematikaoktats A sokirny t a p i n t s o s ismeret s a m a n i p u l c i a l a p o z z k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o dst, ezrt az o k t a t s b a n a l a p o z s kiemelt szerepet sznunk olyan feladatsoroknak, a m e lyek a k l n b z trgyakkal tnylegesen vgrehajtott cselekvsek tjn g y a k o r o l t a t n a k , pldul: a mennyisgek s a formk gyakorlsa: a sok-kevs, a tbb-kevesebb-ugyanannyi, a kisebb-nagyobb fogalmak differencilsa, helyes a l k a l m a z s u k n a k a b e g y a k o r l s a ko rongok, plcikk, a logikai kszlet s klnbz termszetes anyagok felhasznlsval tr tnt, majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafzet v o n a t k o z rajzos feladatain keresztl. A szm fogalmat ( l - l O-ig) pedig a k l n b z p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k s a keresztcsatornk fejlesztsn k e r e s z t l k v n t u k ersteni, sokfle e s z k z h a s z n l a t t a l . A soralkotsok s alapmveletek kialaktst s b e g y a k o r l s t is a gyakorlatban vltozatos formban vgre

Vltoztatsok

napirendben

E l s k n t m e g s z n t e t t k a direkt gyakorlst nyjt, az r a r e n d b e is beiktatott korrepet si rkat. H e l y e t t k j t k o s fejleszt foglalkozsokat tartottak a p e d a g g u s o k . Prhu m o s a n t b b kis c s o p o r t b a n d o l g o z t a k " a gyerekek, mely szervezsi forma j alkalmat nlt a szocilis k p e s s g e k fejlesztsre is. A tanrk pedig az aktulis t m h o z igaz., fejleszt feladatokkal e g s z l t e k ki. E s e t e n k n t pedig a m e g l v t a n a n y a g b l az ltali' e l h a g y h a t n a k tlt rszeket ptoltuk azokkal.

Mdszertani

vltoztatsok

hajtott t e v k e n y s g e k e n keresztl vgeztk a gyerekek. A k v e t k e z k b e n a fejleszt munkrl szeretnk egy rvid ttekintst nyjtani (a teljes program b e m u t a t s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m n y kereteit).

A b e m u t a t s cljbl kt terletet e m e l n k ki: az anyanyelvi s a m a t e m a t i k a o k t a t s t .

/.

Anyanyelvi

oktats

M d s z e r t a n i s z e m p o n t b l k i e m e l t j e l e n t s g e t tulajdontunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvass- s r s t a n u l s b a n m e g h a t r o z szerepet j t s z alapfunkcik er st szolgljk. gy az e g y e s vizulis funkcik (alak. forma, mret, szn) fejlesztse r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t r p e r c e p c i s . valamint az auditv diszkri cis g y a k o r l a t o k . Ez utbbi a l k a l m a z s t n e m c s a k a k e z d s z a k a s z b a n lttuk i n d o k o l 243

242

A FEJLESZT MUNKA STRUKTRJA

- A p a d j o b b o l d a l r a t b b k o r o n g o t rakj. m i n t a bal o l d a l r a ! - V l o g a t s n a g y s g s alak szerint a logikai kszletbl. - Gyurmbl formlnak a gyerekek klnbz szmokat. - F e l e s b o r s b l p a p r l a p r a elrajzolt s z m o k ragasztsa. keresztcsatorna) figyelem, verb TESTNEVELS Nagymozgs Egyensly Testsma Trbeli tjkozds Pldk: - Futs irnyvltoztatssal: tapsra j o b b r a , majd ismtelt tapsra balra fordulnak a gyere kek. - J o b b oldali testrszek m e g r i n t s e j o b b kzzel, majd u g y a n e z bal kzzel, s vgl a test kzpvonalt keresztezve. - Ktlen j r s t y k l p s b e n elre, c i k c a k k b a n tugrani p r o s lbbal. - A g y e r m e k e k prban llnak. Lpj a p r o d el, m g , m e l l j o b b , majd bal o l d a l r a !

Nevelsi-oktatsi terlet MAGYAR OLVASS

fejleszts

terletei vizulis,

Percepci lis

(auditv,

Kognitv funkcik (emlkezet, kszsgek) Pldk:

- E m e l d fel a kezed, ha hallasz a szban o " (stb.) h a n g o t : angol, utols, olvas, o k o s stb. - H o l hallod az e " (stb.) h a n g o t ? A sz elejn, vgn, belsejben: egr, elefnt, bka, ecet, elrik, tel, ital. ettem, e b d stb. - H n y szt t u d s z felsorolni, ami gy kezddik, h o g y m a . . . , me..., k e . . . , k u . . . , l a . . . , to..."(stb.)? - K o p p a n t s egyet, ha a k i m o n d o t t szban v " (stb.) h a n g o t hallasz: kvr, sovny, ko fa, k o v c s , rfg, vonal, fonal, pfg, vrs, pofon stb.! - Tapsolj annyit, a h n y h a n g b l ll a sz: kp, alma, kutya, l m p a stb.! - Tapsolj annyit, ahny sztagbl ll a sz: h m p l y g , m e s s k n y v , kapu, tej, ltzk dik stb.! KRNYEZETISMERET MAGYAR RS Finommozgsok Trbeli tjkozds Percepci torna, Pldk: - H v e l y k u j j h o z a tbbi ujj h o z z r i n t s e , a C s i p p - c s e p p , egy c s e p p . . . " c. vers m o n dsval. - A m r tanult m a g n h a n g z k g y u r m b l trtn kialaktsa. - K l n b z szn (piros, kk, srga) betkbl sorozat ksztse: , , stb. - Rajzos feladatlap ksztse: az. elkezdett rajzokat be kell fejezni. - S z e m k r z s le-fl, j o b b r a - b a l r a . Pldk: TECHNIKA tri) (vizulis, kineszttikus, keresztcsa Pldk:

P e r c e p c i (vizulis, Kognitv Testsma Finommozgs funkcik

taktilis,

tri)

(beszdkszsg)

- T e r t al rejtett trgyak tapints tjn t r t n felismerse. - szi levl rajzolsa, sznezse s kivgsa. Beszlgets a t e r m s z e t s s z e l " t m r l . - K p e s l a p b l ksztett puzzle kiraksa. - F e l a d a t l a p o n trirnyok m e g n e v e z s e , bejellse.

Percepci

(kineszttikus,

vizulis,

tri)

Finommozgs - Paprszalvtbl kis paprgalacsinokat ksztenek a g y e r m e k e k , majd elre megrajzolt

MATEMATIKA

Kognitv gye lem,

funkcik

(gondolkods,

emlkezet,fi-

betket r a k n a k ki bellk. - G y u r m b l e m b e r k e ksztse. - R a g a s z t s fonallal elrajzolt mintra.

beszd kszsg) taktilis, tri, keresztcsatorna)

Trbeli tjkozds Percepci (vizulis, Pldk: - Rakj ki annyi k o r o n g o t , a m e n n y i t k o p o g o k ! - K l n b z sznekkel s z m s o r rsa (pl. 3 piros, 4 kk stb.). - Rajzolj s z m o k a t a s z o m s z d g y e r m e k h t r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjl m a g a d el, a m i l y e n s z m o t rt a t r s a d !

- Plcikkbl k l n b z alakzatok kiraksa (hzik, e m b e r , fenyfa stb.). RAJZ P e r c e p c i (vizulis, tri) Finommozgs Trbeli tjkozds

244

245

Pldk: - T r i t o l l b a m o n d s tjn rajzlapon rajzols (pl. k z p r e egy hzat, fl egy n a p o t j o b b o l d a l r a kertst, bal oldalra egy kutyalat). - S o r m i n t a " ksztse m e g a d o t t m i n t a alapjn: kr, ngyzet, X , h r o m s z g , tglalap. - P t o l d a rajzok h i n y z rszeit, s utna sznezd ki! - K z s rajz 4 - 5 fs kiscsoportban, c s o m a g o l p a p r r a . A t m t a c s o p o r t tallja ki.

- D P T Mrtani Formk. - Videofelvtelek tantsi r k o n . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljrsok kivlasztsban f s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l s i n e hzsggel k z d g y e r e k e k jellegzetes t n e t e i t " mrje, n a g y o b b hazai m i n t n k i p r b l t s csoportos m d s z e r e k legyenek. A kisiskolsok szrvizsglatban a k o r b b i a k b a n j ered mnnyel a l k a l m a z o t t teszteket vlasztottuk a hatsvizsglatok cljaira ( P . B a l o g h , 1990; Gyenei, 1992; G y e n e i s S z a u t n e r n 1995).

NEK Pldk:

Percepci

(auditv) A minta jellemzi

- K l n b z r i t m u s o k letapsolsa (pl. I I , I I I I , I I ) . - T a p s s a l , d o b b a n t v a , sztagolva m o n d j k a gyerekek, majd elneklik az E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d m e t . . . " c. gyermekdalt. - Bjj, bjj z l d g . . . " c. dal eljtszsa c s o p o r t b a n . Ksrletnkben a m e g y e i szkhely vros kt laktelepi iskoljnak egy-egy f e j l e s z t osz tlya vett rszt sszesen 33 tanulval. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p r h u z a m o s els o s z t l y o k b l vlasztottuk ( 3 0 t a n u l v a l ) . A fejleszt o s z t l y o k b a n n e m c s a k az tlagletkor m a g a s a b b , h a n e m a g y e r e k e k csaldi httere is s s z e s s g b e n k e d v e z t l e n e b b : az alacsony s az tlagos s z o c i o k u l t u r l i s httr FEJLESZT FOGLALKOZS Szocilis ts, kpessgek (kapcsolatfelvtel kooperci, s tar dominl, v a l a m i n t n a g y o b b arnyban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l d b a n lk. A S E S szem pontjbl a kt c s o p o r t kztti k l n b s g n e m j e l e n t s , c s u p n t e n d e n c i t j e l e z . M i n t n k ban a n e m s z e m p o n t j b l a lnyok m a g a s a b b a n reprezentltak voltak a fiknl, m e l y ered mny e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i s a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l , T y m m s , 2 0 0 1 ) . Az osztlytantktl j e l l e m z s t krtnk a csoportjukra v o n a t k o z a n , m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapjn, m e l y a d a t o k jl kiegsztettk az e g y e s osztlyokrl nyert kpet. A f e j l e s z t oszKsrleti csoport Kontrollcsoport

csoportalakts,

nllsg,

irnythatsg) Jtkok Pldk: - M a r o k k jtk. - Verbalitst fejleszt trsasjtk. - M i n t a - k i r a k s jtk.

A VIZSGLAT S FBB EREDMNYEI

letkori tlag (h) SES (f) S


Csaldi helyzet (f)
Nem (f)

(n=33) 86,83' 12. S2=16. 14 fi. 19 lny

S3=4

(n=30) 83.87 S l = 6 , S2=20, S3=4

fejleszt

hats

mrst

szolgl

eljrsok

T=19, Cs=13. N=l

T=25, Cs=5
19 fi, 11 lny

T a n t i j e l l e m z s e k s krdv, m e l y e k fbb t m a k r e i : - S E S j e l l e m z k , csaldi helyzet. - P e d a g g i a i v l e m n y a tanulsi zavarokkal k z d kisiskolsok tantsi gyakorlatval k a p c s o l a t o s a n (sajt alkots krdv alapjn). - T a n u l m n y i t e l j e s t m n y e k (felmr l a p o k o l v a s s b l , rsbl, m a t e m a t i k b l ) s e r e d m n y e k ( v a l a m e n n y i tantrgybl). C s o p o r t o s p s z i c h o l g i a i tesztek (tanv elejn, flvkor, tanv v g n ) : Figyelemvizsglat. - Edtfeld-teszt. - D P T Betk.

Jelmagyarzat: Sl=alacsony SES. S2=tlagos SES, S3= magas SES, 7= teljes csaldban l. CS=csonka csaldban s/vagy elvlt szlvel l. N=nevelszlvel l.

tlyokban nagy a r n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulk, akiknl v a l a m i l y e n tartsan fennll eltrst, betegsget vagy viselkedses rendellenessget regisztrltak ( p l . elfor dultak: rzkszervi r e n d e l l e n e s s g e k , asztma, allergia, b e s z d h i b k , k o o r d i n c i s zavar, szorongs, gtoltsg. agresszivits stb.). U g y a n a k k o r a tanti m e g t l s szerint e z e k b e n a t a n u l c s o p o r t o k b a n - h a s o n l a n a k o n t r o l i o s z t l y o k h o z - a tantrgyi tanulsi p r o b l m k mellett voltak egy-egy terleten k i e m e l k e d teljesmnyt nyjt g y e r e k e k is.

246

247

A pedaggusi vlemny adatai Ksrleti csoport Kontrollcsoport

tsekor. Az iskolai t a n u l s e r e d m n y e s s g t m e g h a t r o z t n y e z k kzl a p e r c e p t u l i s s a p e r c e p t u o m o t o r o s kpessgek, valamint a figyelem szerept kvntuk m e g r a g a d n i . Az e l e m z s a statisztikai p r b a t k r b e n (Pearson-fle k o r r e l c i ) - n m e l y e s e t b e n - sz m u n k r a is m e g l e p e r e d m n y t hozott: - Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantrgyi e r e d m n n y e l n e m volt szignifikns k a p c s o lata. - A DPT Betk feladat e g y e d l az nekkel mutatott szignifiknsan pozitv egyttjrst (p < 0,01). M i n d k e t t n l a ritmus felismerse alapvet szerepet jtszik, csak m s m o dalitsban. (A D P T - n l a j m e g o l d s h o z - a tri p o z c i helyes szlelse mellett - el e n g e d h e t e t l e n , hogy a vizulis sorredisget (szekventls) is felismerje a g y e r m e k . Az nek e s e t b e n p e d i g az auditv ritmus helyes m e g r a g a d s r a van szksg.) Az iskolai t a n u l s h o z a perceptulis s m o t o r o s r e n d s z e r e k kell fejlettsge mellett alapvet fon

Kiemelked egy trgybl (f): Kiemelked kt trgybl (f): Igen gyenge egy trgybl (f): Igen gyenge kt trgybl (f): Egy terleten tartsan fennll eltrs, rendellenessg, betegsg (f): Kt terleten tartsan fennll
eltrs, rendellenessg, betegsg (f):

(n=33) 6

(n=30)

3 4 4 11 4

8 1 6 1 4 0

vizsglt vltozk tlagai, Tan\ elejn

tanulcsoportok kzti klnbsgei: Tanv vgn

tossg az is, h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jl m k d j e n e k , a g y e r e k t tudja kapcsolni e g y m s b a a k l n b z modalitsokat.


(n=30)
sd Szig.

Ksrleti Tesztek (T%) tlag

(n=33)

Kontroll
tlag

(n=30)
sd Szig.

Ksrleti tlag

(n=33) Kontroll
sd

- A

DPT Mrtani Formk msolsa feladatban

mutatott teljestmny

a l e g e r s e b b kor

relcit a m a t e m a t i k v a l (p<0,01), a technikval (p<0,01) s a rajzzal (p<0,01) mutat ta, s u g y a n c s a k szignifikns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 , 0 4 ) . a krnyezetismeret tel ( p = 0 , 0 3 ) s az v vgi sszestett rtkelssel (p=0,01). A D P T M F - t e s z t j szn
p<0,01

Si

tlag

Edtfeld-teszt

64,8 86,4 47.8 95,7

DPT Betk DPT M F Figyelem

29.9 18,3 19,3 1.3

66,7 90.0 55,5 98.6

28,5 14.2 21.1 1,0 p=0.03

84,2 91,7 69.6 96,7

20,9 15,2 21.3 1,2

88,0

16,4

75,5 64,4 96,0

28,1 16,2 2,2

vonal kivitelezshez a f i n o m m o t o r o s k p e s s g e k mellett fontos m g a trpercepci is, ill. a k e t t sszhangja. r t h e t , hogy a m a n i p u l c i t s trszemlletet alapveten ignyl trgyakkal - mint a m a t e m a t i k a , technika, rajz - mutatta a l e g e r s e b b pozitv egyttjrst. E r s z e r e d m n y n k megersti a mveleti llektan a g o n d o l k o d s gyke reire v o n a t k o z e g y i k alapvet tantst, mely szerint a m v e l e t e k s a m a t e m a t i k a i

A fejleszts

hatsa

a pszicholgiai

tesztek

tkrben

g o n d o l k o d s e r e d e t e a cselekvsben ( m a n i p u l c i ) k e r e s e n d , attl el n e m vlasztha t (Piaget, 1993). - A figyelemvizsglat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantrgyi e r e d m n n y e l nem volt szignifi

T a n v elejn a ksrleti c s o p o r t b a n (fejleszt o s z t l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengbb'jj e r e d m n y t rtek el a gyerekek, mint a kontroliosztlyok tanuli, s ez a k l n b s g a finom-J m o t o r o s k p e s s g e k tern szignifikns volt ( D P T M F p = 0 , 0 3 ) . T a n v vgre e z a z arn]fl| - az Edtfeld-teszt kivtelvel - megfordult, e k k o r m r a fejlesztett g y e r e k e k rtek el - a t - J ri p o z c i m e g t l s t m r D P T B e t k feladatban szignifiknsan (p<0,01) - j o b b e r e d - J m n y t . Ksrleti c s o p o r t u n k fejldse a tanv tvlatban - a figyelem kivtelvel v a l a _

kns k a p c s o l a t a . T a l n n m i d i l e m m t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei kztt: az iskolai a l k a l m a s s g n a k egyrszt k r i t r i u m a a megfelel figyelmi kapacits, msrszt t b b szerz is utal arra, hogy a frontlis kereteket eltrbe h e l y e z oktats e l s s o r b a n a z o k n a k a t a n u l k n a k kedvez, s azok r n e k el j o b b e r e d m n y t , akik az en nek megfelel tanulsi stlust preferljk, azaz figyelmesen hallgatnak, s megjegy zik, hasznostjk a hallottakat, ltottakat (Szit, 1987). A ksrletben szerepl iskolk ban ez u t b b i oktatsi m e t o d i k a dominlt, a figyelem m i n s g e m g s e m llt k a p c s o latban a t a n u l m n y i e l m e n e t e l l e l . A vlaszt egyrszt a fejleszts h a t k o n y s g b a n , msrszt a p e d a g g u s rtkelsben is kereshetjk. Ez utbbi e s e t b e n a t a n u l k visel kedsben is m e g n y i l v n u l figyelmi j e l l e m z i n e m torztjk tnyleges teljestmnyk megtlst, m e l y a d a t a p e d a g g u s szubjektivitstl m e n t e s rtkelst igazolja.

m e n n y i vizsglt terleten j e l e n t s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 , 0 1 , D P T B e t k p < 0 , 0 5 M D P T MF p<0,01), mg a kontrollcsoport csupn egyetlen mutatban javult j e l e n t s e n | (Edtfeld-teszt p<0,01) s a tbbinl romlott a teljestmnye. Ez az e r e d m n y pedig megeriV t siti a fejleszt p r o g r a m s m e t o d i k a hatkonysgt.

tesztmutatk

tanulmnyi

eredmnyessg

kapcsolata A tanv vgn a g y e r e k e k teljestmnyt a hivatalos t a n t r g y t e s z t e k k e l m r t k olvass, rs s m a t e m a t i k a trgyakbl. Olvassbl s rsbl n e m volt lnyeges eltrs a kt csoport kztt, a fejlesztett gyere kek a n o r m l o s z t l y o k b a j r trsaikhoz h a s o n l a n teljestettek. M a t e m a t i k b l a kont r o l l c s o p o r t t a n u l i szignifiknsan (p<0,01) j o b b a k n a k bizonyultak. g y tnik, hogy a ma-

G y a k o r l a t i megfontolsbl az s s z m i n t r a v o n a t k o z a n vizsgltuk a pszicholgiai tesztek | v vgi a d a t a i n a k kapcsolatt a t a n u l m n y i e r e d m n y e s s g g e l m i n d e n rtkelt trgyra v ( K | n a t k o z a n . A szreljrsok gv arra is rvilgthatnak, hogy m i l y e n t r g y ( a k ) b U e s z | t a n u l k n a k n e h z s g k , mire kell klnsen figyelnie a p e d a g g u s n a k a tanterv e

248

249

A tantrgytesztek eredmnyei a ksrleti s a kontrollcsoportban Ksrleti (n=33) sd Olvass 1. (T%) rs 1. Olvass 2. rs 2. (T%) (T%) (T%) 88,9 89,6 92,3 83,5 78,5 11,9 13,9 12,7 21,8 21,7 _ 87,7 92,8 88,2 Szig. Kontroll tlag (n=30) sd

A tantrgyi felmrsek eredmnyei s a pedaggus rtkelse kzti kapcsolatok tanv vgn ' (Pearson-korrelci) P.Magy. P.Mat. Olv.l. P.Magy. P.Mat. Olv.l. rsi. Olv.2. rs 2. Olv.3. rs 3. Olv.4. rs 4. Jellsek: P.Magy. Olv. I. = = a pedaggus rtkelse magyarbl, P.Mat. = a pedaggus rtkelse matematikbl, = Gyenei-Szautnern-fle felmrlap rs Tend. rsi. p<0,01 Olv.2. p<0,0l p<0,0l rs 2. p<0,0l p=0,0l p<0,01 Olv.3. p<0,01 p=0,05 Tend. p=0.0l p<0.0l rs 3. p<0,01 p=0,03 p=0,01 p<0,01 p<0.0l p<0,01 p<0.01 Olv.4. Tend. rs 4. Mat. p<0,01 p<0,0l p<0,01 p<0.0l p<0,0l p<0,01 p=0,02

p<0.01 p=0,04 p<0,01

p=0,02 p=0.01

Tend. p=O.3

_
13,3 9,7 8.4

P<0,01 p=0.05

Matematika (T%)

Jellsek: Olvass 1. = Gyenei-Sz.autnern-jle feladatlap olvassbl. rs 1. = Gyenei-Szautnernfle feladatlap rsbl. Olvass 2. = Romankovics-fle feladatlap olvassbl. rs 2. = Romankovicsfle feladatlap rsbl

Gyenei-Szautnern-fle felmrlap olvassbl. rs I.

t e m a t i k a i g o n d o l k o d s tern a n o r m l o s z t l y o k r a s z a b o t t k v e t e l m n y s z i n t e l r s t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek vltozatos formban trtn fejlesztse n m a g b a n n e m biz tostja. M s oldalrl k v n c s i a k voltunk arra is, hogy az els osztlyban a l k a l m a z o t t felmr la p o k e r e d m n y e i sszefggenek-e a p e d a g g u s tantrgyi rtkelsvel. A p e d a g g i a i rt kels sorn n e m c s a k az i s m e r e t e k s k s z s g e k lemrsrl, ellenrzsrl van sz, ha n e m a n n a k a szemlyisgfejldsben betlttt szerept is h a n g s l y o z n u n k kell. Ismeretes a trsas krnyezet nkp-alakulsban betlttt szerepe. Az iskolai rtkels az els idszak tl k e z d v e n e m c s a k a tanuls e r e d m n y e s s g r l tjkoztat, h a n e m a g y e r m e k nkpt, n rtkelst is alaktja, t o v b b trsas pozcijt a kortrsak krben alapveten befolysol ja. Ezrt igen lnyeges, h o g y a p e d a g g u s rtkel tevkenysge m e n n y i r e torztsmentes, a tnyleges teljestmnyt tkrzi-e. vagy pedig abban e g y b szubjektv m o z z a n a t o k is sze repet j t s z a n a k . Olvass s rs trgyakbl lehetsgnk volt tbbfle tantrgyi felmrlap eredmnyeit s s z e h a s o n l t a n i : a m e g y e i P e d a g g i a i I n t z e t ltal b e v e z e t e t t , a R o m a n k o v i c s - f l e , a G y e n e i - S z a u t n e r n - f l e s a Dinasztia t a n k n y v c s a l d h o z k a p c s o l d eljrsokat. A tb lzatban foglaltuk ssze a szignifikns egyttjrsokat. (Kvetkezoldalon.) Az olvass s rs tern a Dinasztia t a n k n y v c s a l d h o z k a p c s o l d f e l m r l a p o k kiv telvel v a l a m e n n y i eljrs e r e d m n y e i sszefggtek a p e d a g g u s v vgi t a n u l m n y i rt kelsvel m a g y a r b l s m a t e m a t i k b l , valamint a m a t e m a t i k a i teljestmnymrs adatai val is szoros egyttjrst mutattak. A tblzatban kiemelt - a legszorosabb egyttjrst m u t a t - a d a t o k h o z t a r t o z f e l m r l a p o k m e g b z h a t k p e t adtak a t a n u l k t n y l e g e s t e l j e s t m n y n e k alakulsrl. A j e l e n mintt j v a l m e g h a l a d vizsglattal a pedaggiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t , k l n b z tantrgyi teljestmnyt m r eljrsok h a s z n l h a t sgrl is kpet k a p h a t u n k . A g y e r e k e k sszestett t a n u l m n y i e r e d m n y e s s g e a kt c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t l n y e g e s eltrst.

bl, Olv.2. = Romankovics-fle felmrlap olvassbl, rs 2. = Romankovics-fle felmrlap rsbl, Olv.3. = Pedaggiai Intzet felmrlapja olvassbl, rs 3. = Pedaggiai Intzet felmrlapja rsbl. Olv.4. = a Dinasztia tanknyvcsald felmrlapja olvassbl, rs 4. = a Dinasztia tanknyvcsald felmrlapja rs bl, Mat. = felmrlap matematikbl, Tend. = tendencia (0,05< p < 0,10)

Az v

vgi tanulmnyi eredmnvek alakulsa (ltalnos rtkels) Ksrleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1

(n = 33) Jl megfelelt (f) Megfelelt (f) Nem felelt meg (f) 15 16 2

A tanti r t k e l s (mely nagy e g y e z s t m u t a t o t t a tanulk tnyleges teljestmnyjellem zivel) adatai t k r b e n megersthetjk a fejlesztsi k o n c e p c i s m e t o d i k a h a t k o n y s gt; a tanulsi n e h z s g g e l k z d kisiskolsok a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l e r e d m n n y e l zrtk az els iskolavet. A h a g y o m n y o s oktatsi keretben, a n o r m l o s z t l y o k t a n t e r v e - a s z e r n y e b b o s z t l y l t s z m mellett is - teljestkpessgket m e g h a l a d k v e t e l m nyek el lltotta volna a fejleszts gyerekeket.

SSZEGZS

A fejleszt m u n k a eredeti c l k i t z s n k n t l m e n e n s z m o s rtkes tapasztalattal szol gait. A szemlyi vonatkozsok tern a fejleszt p e d a g g u s szerept emeljk ki. Az osztly tantk s z m r a a l e g n a g y o b b n e h z s g e t a tanterv s a t a n k n y v e k ltal diktlt haladsi temp, v a l a m i n t a z o k tartalmi m d o s t s a j e l e n t e t t e . N l k l z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta nulsi n e h z s g e k k e z e l s v e l foglalkoz s z a k e m b e r , a fejleszt p e d a g g u s f o l y a m a t o s irnyt m u n k j a . Tartalmi szempontbl a fejleszt feladatok az n. k s z s g t r g y a k tan-

250

251

tervt a g y e r e k e k s z m r a sznesebb, r d e k e s e b b tettk, t o v b b az a n y a n y e l v i oktats ban is jl i l l e s z h e t e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k n y v e k feladatainak sorba. E terlete ken b i z o n y u l t a fejleszts a l e g h a t k o n y a b b n a k , m e l y e t olvassbl s rsbl a tantrgyi t e l j e s t m n y m r s e k is igazoltak. A m a t e m a t i k a o k t a t s n m i d i l e m m t vetett fel. N e h z s g b e t k z t t a fejleszts t a n u l k kognitv fejlettsgt lnyegesen m e g h a l a d t a n a n y a g s k v e t e l m n y m d o s t s a , a p e d a g g u s a n o r m l o s z t l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s g e t s t e m p t krte s z m o n . Tantrgyi e r e d m n y e s s g k a z o n b a n a fejleszts mellett is lnyege sen g y e n g b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnl, n e m rtk el a n o r m l osztlyok teljest m n y s z i n t j t . A fejleszt o s z t l y o k e s e t b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m l o s z t l y o k r a szabott k v e t e l m n y r e n d s z e r t a n n a k ellenre, hogy a m i n s g b i z t o s t s j e l e n l e g i rendsze re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . A p e d a g g u s csak a k k o r tud felelssggel dn teni a b b a n , h o g y tanulcsoportja s z m r a milyen t a n k n y v c s a l d o t vlaszt, s m i l y e n ok tatsi m e t o d i k t a l k a l m a z , ha egyrszt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettsgi szintjt, msrszt p e d i g n e m sjtja a n o r m l osztlyokra szabott k v e t e l m n y szort hatsa. A tanulsi k u d a r c o k k a p c s n a j e l e n s g g e l g y a k r a n kerl ok-okozati s s z e f g g s b e a h t r n y o s szociokulturlis httr. A csald n a g y o n alacsony mveltsgi szintje, r d e k t e l e n s g e , a nyelvi h t r n y m i n d o l y a n t n y e z k , m e l y e k e t az v o d a is c s a k r s z b e n tud k o m p e n z l n i . B r a krnyezeti retardcibl s z r m a z h t r n y o k visszatart szerepe vi tathatatlan, u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni, hogy a tanulsi n e h z s g e k k e l k z d t a n u l k j e l e n l t e az i s k o l k b a n n e m a t r s a d a l m i rtegzettsg ltal m e g h a t r o z o t t . M i n t n k b a n a fejleszts g y e r e k e k csaldi httere a S E S v o n a t k o z s b a n h e t e r o g n n e k m o n d hat. A sajtosan m e n n y i s g i szemlletet t k r z oktatsi p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu lsi n e h z s g g e l k z d g y e r e k e k n e k . Az egyik ksrleti o s z t l y u n k b a n pldul a gyerekek t e r h e l s e a k t e l e z t a n r k a t m e s s z e m e g h a l a d volt, s a tbblet r a s z m a ma divatos i g n y e k e t hivatott kielgteni. A fejleszts g y e r e k e k s z m r a n e m tbbet, h a n e m m s t s m s h o g y a n kellene tantani. Az egyik m e g o l d s lehet egy olyan t m e n e t i kpzsi formt kialaktani az iskolztats k e z d e t n , mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tnyleges fejlettsg hez, s e g y b e n az iskolai szocializcihoz is igazodik. Ksrletnkkel a nulladik s/vagy fejleszt o s z t l y o k kpzsi a n y a g n a k kialaktshoz szerettnk v o l n a hozzjrulni.

P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Mdszerek a tanulsi zavarok csoportos szrsre s korrekcijra. Iskolapszichol gia, 17. ELTE kiadvny. / P. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulsi kpessget meghatroz pszichikus funkcik fejldse, a tanulsi nehz sgek korai felismersnek lehetsgei, a fejleszts perspektvi. In: P. Balogh K. (szerk.): Iskolapszichol gia. Egyetemi tanknyv. Tanknyvkiad, Budapest. 1 5 9 - 1 8 6 . PIAGET, J. ( 1 9 9 3 ) : Az rtelem pszicholgija. Gondolat Kiad. Budapest. SZT IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulsi stratgik fejlesztse. Iskolapszicholgia. 2. ELTE kiadvny. TANSLEY, P.. PANCKHURST. J. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. A Critical Review of Research. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd.

IRODALOM

FRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A trsadalmi struktra s az iskolarendszer kztti nhny sszefggs. In: Trsadalom politikai tanulmnyok. Gondolat. Budapest. 9 7 - 1 3 5 .
GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulsi zavarok korrekcija a tanrkon. Iskolapszicholgia, 2 1 . E L T E kiadvny. GYENEI MELINDA, SZAUTNER JNOSN ( 1 9 9 5 ) : A tanulsi zavarok korrekcija kisiskols korban. (Fejleszt prog

ram). Vrosi Nevelsi Tancsad. Szolnok.


L A M B , S. J . , BIBBY. P . A.. W O O D , D . J . . LF.YDEN. G. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with

moderate learning difficulties. British Journal of Educational Psychology. 6 8 . 4 9 3 - 5 0 4 . MERRELL. C.. TYMMS, P. B. ( 2 0 0 1 ) : Inattention, hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. British Journal of Educational Psychology. 7 1 . 4 3 - 5 6 . Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . Nemzeti Tanknyvkiad. Budapest. vodai nevels orszgos alapprogramja. A Kormny 1 3 7 / 1 9 9 6 . (VIII. 2 8 . ) Korm. rendelete.

252

253

P R E V E N C I S T A N U L S I ZAVAR S Z R S E AZ LTALNOS ISKOLA ELS OSZTLYBAN

A j e l e n s g l n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulsi n e h z s g lp fel, ha az vo dskor v g r e n e m alakul ki az n. totlis rzkel appartus. Ha a k l n b z p e r c e p c i s funkcik szintje n e m kiegyenltett, n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integrci, mely gtja a fogalmi g o n d o l k o d s alakulsnak. Az o n t o g e n e t i k u s fejldsmenet i s m e r e t b e n megfogalmazhatjuk, h o g y v a n n a k a fejl dsnek olyan slypontjai, a m e l y e k kitntetett szerepet k a p n a k azltal, h o g y clzott fejlesz tskkel t b b terlet fejldse is k e d v e z e n befolysolhat. gy pl. a m o t o r i k u m s a test sma fejlesztse ltalnos transzfer hatsa mellett kzvetlen alaktja a trbeli p e r c e p c i nak. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g t s v a l hatst g y a k o r o l u n k a vizulis percepci fejldsre. A b e s z d m o t o r o s funkcik m e d i t c i s szerepe j e l e n t s a g o n d o l k o

MARTONN TAMS MRTA

Az 1980-as vek k z e p r e kerlt kidolgozsra a Porkolbn-fle tanulsi zavar szrse, \ majd a r p l fejleszt p r o g r a m . Clja, hogy segtse m i n d a z o k a t az elssket, akik az is- J kolarettsgi szrn ugyan tjutottak, de valamely rszterleten e l m a r a d s t m u t a t n a k . lehetsgeket k v n o m b e m u t a t n i . 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kbnyai els osztlyos gyerekek szrst s a kerleti intervencis Arrl a kisgyerekrl, aki tlpi az els osztly kszbt, tant nnije felttelezi, hogy 1 k p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s t m n y e l v r s o k n a k , m e l y e k e t az iskola kpvisel. ' U g y a n e z z e l az elvrssal lpi t a kisgyerek is a kszbt, de ignyeit n e m a teljests, ha- ^ n e m - k o r o s z t l y a j e l l e g z e t e s s g e k n t - a szocilis k r n y e z e t e elfogadsa irnti motiv- ': ci h a t r o z z a m e g . N a g y felelssg n e h e z e d i k az elss tantra, hiszen a tle kapott els | minstsek, a megersts, illetve elmarasztals a kisgyerek egsz iskolai plyafutsra I kihat. A tant s a gyerek kztt kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l s h o z val viszonyt is j meghatrozza. 1 M i u t n a gyerek s z m r a az elsdleges a p e d a g g u s szemlye, gy a g y e r e k e k e g y m s | m e g t l s b e n is az rtkelsre t m a s z k o d n a k . gy vlik a jl teljest g y e r e k szocili- I san is j pozcijv. K n n y teht beltnunk, hogy a sikeres iskolakezds az egsz letk- | re, szemlyisgfejldskre kihat e s e m n y . 1 A g y e r e k e k d n t szzalka rendelkezik azokkal a megfelel sznvonal rszkpess-.1 gekkel, m e l y e k birtokban - kisebb zkkenkkel - de sikeresek az iskolban. N a g y hnya- J d u k a z o n b a n kezdeti teljestmnyzavarokkal kzd. pl. n e h z k e s , gyetlen m o z g s , gcsr- ts rs, m a s z a t o s fzet, s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l s n a k k v e t k e z m n y e k n t magatai i.isi g o n d o k is megjelennek. E z e k a jelek legtbbszr m r az v o d b a n is m e g m u t a t k o z n a k , de I mivel ott a viselkedsi s teljestmnytolerancia - clkitzseikbl a d d a n - sokkal na- j g y o b b , igazi gondot rendszerint csak a z ltalnos iskolban k e z d e n e k j e l e n t e n i . gy a z a j gyerek, aki a teljestsben n e m sikeres, kevs pozitv megerstst k a p , alacsony nrtkelsv vlik, s radsul szocilis pozcija is romlik.
;

ds fejldsben.

Mik

is

tanulsi

zavarral

kszkd gyerekek

teljestmnyjellemzi:

- B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t s , kusza rs, betk n a g y s g n a k e g y e n e t l e n s g e i , m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n c i fejletlensgre utalnak. - Sz- vagy betfelismersi nehzsg, mely az n. Gestalt-lts (egsz k p m e g r a g a d si k pe ssge) fejletlensgbl addhat. - A m r tanult betk, formk felismersi n e h z s g e , ha n e m m e g s z o k o t t k r n y e z e t b e n tallja (pl. u g y a n a z a bet m s sznnel vagy k r n y e z e t b e n ) az alak- s formalland sg zavart jelzi. - A betk, sztagok felcserlse, szkz, sorkz be n e m tartsa a trbeli sszefggsek felfogsi n e h z s g e i b l fakadnak. - A betk, pl. d-b felcserlse, vzszintes-fggleges irnyok felcserlse a trirnyok megtlsi n e h z s g e i t mutatjk. Mindezek a teljestmnybeli p r o b l m k k o m p e n z l viselkedsekhez vezetnek. A g y e r e k annyira szorong, h o g y e g y r e k e v s b m e r nyilatkozni, az rn passzv, n e m j e l e n t k e z i k . De mutathatja a m s i k vglet tneteit is, hipermotil, lland n y u g t a l a n s g van krltte, vagy b o h c k o d m a g a t a r t s s a l prblja e l s z r a k o z t a t n i " az osztlyt. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedaggustl, hogy akrmit csinlok, n e m reagl r " . Nem is tud, mert p r o b l m j n a k csak tnete szlssges viselkedse, fegyelmezsi m d szerekkel az ok n e m szntethet m e g . A fenti p r o b l m k korai feltrst c l o z z a az 1. osztly elejn felvett s z r s e g y t t e s , mellyel K b n y n d o l g o z t u n k . A szrsi folyamat h r o m szakterletet fog t: - a l o g o p d u s a h a n g h i b k a t , ill. a beszdszlelst szrte; - p s z i c h o l g i a i tesztekkel mrtk a a) f i g y e l e m k o n c e n t r c i terjedelmt s minsgt, b) Edtfeldt-teszttel a trbeli irnyok s pozci helyes szlelst, valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia, diszgrfia tneteit;

Az ilyen kisgyerek fokozottan ignyeln az egyni, differencilt foglalkozst, m e l y e i | k o m p e n z l viselkedsformkkal prbl m a g n a k biztostani. s gy alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus - az rdgi kr -. melyet megszaktani m r igen nehz feladat. 1 M i n d e z e n b e v e z e t fejtegetsek csak azt hivatottak altmasztani, h o g y m e n n y i r e fon- jj tos az, h o g y egyrszrl e g y r t e l m e n csak iskolarett g y e r e k e k kerljenek be az iskolba, 2 m s r s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l m k a t rgtn a k e z d s k o r kiszrjk, s prbljunk ^ tenni ellene. {

254

255

- a t a n t n megfigyelsei alapjn kszti el a fzet- s m a g a t a r t s v i z s g l a t o t az elre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. (A vizsglat p o n t o s lersnak adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z k e tartalmazza.) K e r l e t n k b e n 1998/99. tanv ta m k d i k a Nevelsi T a n c s a d k e r e t b e n v o d a - s is k o l a p s z i c h o l g u s M u n k a c s o p o r t , elltva 16 n k o r m n y z a t i m k d t e t s ltalnos i s k o l t M r az els tanvtl bevezettk az els osztlyosok tanulsi zavar szrst az arra ignyt m u t a t iskolkban, majd a 2 0 0 0 / 0 1 . tanv szn m i n d e n iskolra kiterjed, tfog felm- \ rst ksztettnk. Clja e l s s o r b a n a k b n y a i els osztlyos gyerekek tanulsi p r o b l m i n a k felmrse volt, mely az egyni m e g s e g t s irnti szksgleteket trta fel. Itt k i e m e l t e n kezeltk - az j a k k o r hatlyba l p rendelet szerint - az elksztss minsts szempontjait. M s r s z t az J e l e m z s l e h e t v tette az n k o r m n y z a t s z a k m a i vezetse szmra, h o g y a m r s b l a d - | d e r e d m n y e k t k r b e n kerleti szint intervencis tervet d o l g o z z o n k i j a v t v a az elltsi minsgt. ] j

cholgiai g o n d o z s i g terjedhet. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m s z e t e s e n a tantnvel s eset legesen m s s z a k e m b e r e k k e l , l. a szlvel val m e g e g y e z s utn valsthatk m e g .

II. A VIZSGLAT EREDMNYEINEK BEMUTATSA

A vizsglt p o p u l c i : kbnyai 1. osztlyos gyerekek.

Ltszm 400 350 300 200 150 100 50 r -

250 -

I. A VIZSGLAT 6-6,5 ves 6,5-7 ves 7-7,5 ves 7,5-8 ves

8-8,5 ves

FT

8,5-9,25 ves

A vizsglatban kzel 8 0 0 els osztlyos g y e r m e k vett rszt, akik kzl 777 f a n y a g t tud- \ tuk e l e m e z n i . A tesztek felvtelre o k t b e r h sorn, k e d d s szerda n a p o k o n , 9 - 1 0 ra k-1 ztt kerlt sor 12-15 fs c s o p o r t o k b a n az o s z t l y t e r e m b e n . A korai felvtel i n d o k a egy-* rszt, hogy m g a b e t t a n u l s m e g k e z d s e eltt mrjk fel a rszkpessgeket. A htben, l. az i d p o n t b a n val ktttsg pedig azon tapasztalatunkra tmaszkodik, hogy a gyerekek e z e k b e n az i d p o n t o k b a n a legaktvabbak. gy kevsb mutatkozik m e g teljestmnykben a ht elejn j e l l e m z b e m e l e g e d s i hats, l. a ht vgn tapasztalhat ers frads. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tant jelenltt is, aki egyrszt segtette a felvtelt, m s r s z t a helyzet lehetsget nyjtott s z m r a a p r o b l m s g y e r e k e k megfigyels sre teszt-szituciban. A c s o p o r t o s vizsglat e r e d m n y e i n e k rtkelse utn az tlagon alul teljest gyerekek ; kel m e g i s m t e l t k a vizsglatokat. Itt igen g y a k r a n tlagos vagy annl j o b b e r e d m n y e k szlettek, m e l y m e g m u t a t j a , h o g y a g y e r m e k n e k n e m r s z k p e s s g b e l i e l m a r a d s a van, sokkal i n k b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i r a reagl figyelmi, k o n c e n t r c i s vagy r t e l m e z s i h i b k k a l . Az ilyen gyerekeknl n e m elssorban a r s z k p e s s g fejlesz* tse, h a n e m az o s z t l y b a n val egyni b n s m d nyjt segtsget. Az egyni h e l y z e t b e n is alulteljest gyerekek vizsglatt folytattuk csald- s farajz, Raven-. s B e n d e r B-tesztekkel, ill. ms, szksg szerinti kpessg-, l. projektv vizsg latokkal. Az egyni vizsglatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell, h o g y e l z z e a szlvel val a n a m n z i s felvtele, ill. e n g e d l y n e k m e g s z e r z s e . A d i a g n z i s fellltsa utn lehet dnteni a g y e r m e k s z m r a leginkbb megfelel ell tsi formrl, mely a szakrti bizottsghoz irnytstl, a logopdiai, kisltszm osztly ba vagy elkszts sttuszba val helyezstl, a pedaggiai fejlesztsen t a klinikai pszi|
/. bra

A vizsglt gyerekek letkori megoszlsa a vizsglat idpontjban

A P o r k o l b n - f l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z s e szerint is m r n y i l v n v a l v vlt, hogy a tl korai, ill. az erteljesen kitoldott iskolakezds e g y a r n t tanulsi n e h z s g e k e t valsznsthet. M g az alig 6 ves k o r b a n s o k s z o r l t a l n o s , ill. egy-egy r s z t e r l e t e n m e g m u t a t k o z retlensget tapasztalunk, addig az ellts nlkli, tl h o s s z r a nylt vo ds lt is tanulsi n e h z s g e k h e z vezethet. A m r s e k m e g m u t a t j k , h o g y azt a gyereket, aki 7 ves k o r b a n retlen az iskolra, csak kiemelt fejleszts k p e s b e i n d t a n i " . M i n d ezen tapasztalatok a szenzitv p e r i d u s " ltt bizonytjk. A k s b b i e k b e n b e m u t a t o t t tblzatok is altmasztottk az eredeti hipotzist, neveze tesen, h o g y a tesztekben a 6,5-7,5 v kztti korosztly e r e d m n y e i a legjobbak. Kivtelt kpeznek a figyelem-teszt e r e d m n y e i . sszehasonltottuk a Porkolbn-fle s a sajt vizsglatunk tlageredmnyeit is a kln bz tesztekben. Kvncsiak voltunk arra, hogy vajon a kbnyai e r e d m n y e k eltrnek-e az orszgos tlagtl valamely terleten.
/. tblzat sajt minta P. Balogh minta

Edeldt DPT 2. (betk) DPT 3. (mrtani forma msolsa) figyelem (teljestmny)

58.4% 32,6 pont 4,8 pont 98.3%

61,5% 35.2 pont 5 pont 97,4%

256

257

A tblzatbl lthat, hogy a figyelem-teszt kivtelvel m i n d e n terleten alacsonyabb; p o n t s z m o t r t e k e l t a n u l i n k , a m e l y a z r t i s j e l z s r t k , m e r t a z e r e d e t i m i n t a tlagai i s igen a l a c s o n y a k . Az albbi b r k a c s o p o r t o s v i z s g l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyjtott t e l j e s t m n y t m u tatjk k o r o s z t l y i b o n t s b a n .

520 500

480

70%

460

60%

440

420 50% 400 6-6,5 ves 6,5-7 ves 7-7,5 ves 7,5-8 ves 8-8,5 ves 8,5-9,25 ves

40% Figyelem-teszt: 30%

4. bra tnzett kpek darabszma korosztlvi bontsban

6-6,5 ves

6,5-7 ves

7-7,5 ves 7,5-8 ves 8-8,5 ves 8,5-9,25

ves
30

2. bra Edtfeldt-tesz.t: teljestmny megoszls korosztlyi bontsban

98,6% 10 98,4% 98,2% DPT teszt: 98,0% 97,8% 6-6,5 ves 6,5-7 ves 7-7,5 ves 7,5-8 ves 8,5 ves 8,5-9,25 6-6,5 ves 6,5-7 ves 7-7,5 ves 7,5-8 ves 8-8,5 ves 8,5-9,25 ves

5. bra betk" teljestmny kororszlyi bontsban

v e s

3. FigYelem-teszt:

bra korosztlyi bontsban

teljestmny

6-6,5 ves

6,5-7 ves

7-7,5 ves 6. bra

7,5-8 ves

8-8,5 ves

8,5-9,25 ves

DPT mrtani formk

258

259

III. AZ ELKSZTBE JAVASOLT GYEREKEK A Kzoktatsi trvny 1999. vi LXVIII.trv. 34.. 7 - 1 0 . b e k e z d s e szerint e l k s z t b e az az 1. osztlyos g y e r m e k j a v a s o l h a t , akirl j a n u r 31 -ig nyilvnvalv vlik, hogy speci lis segtsggel sem k p e s a t a n a n y a g o t elsajttani. Az elksztbe val j a v a s l a t o t a ta n t n n e k kell k e z d e m n y e z n i a szlvel egyetrtsben, krve a Nevelsi T a n c s a d szak v l e m n y t . Clja, hogy a n n a k a kisgyereknek, akirl az els flvben e g y r t e l m e n kide rl, h o g y ( r s z ) k p e s s g b e l i , 11. e g y b p r o b l m i m e g a k a d l y o z z k a t b b i e k k e l val e g y t t h a l a d s b a n , legyen l e h e t s g e a l a p o z fejlesztst vagy m s terpis l e h e t s g e t ignybe venni. A s z a k v l e m n y b e n rgzteni kell a g y e r m e k vizsglati i d p o n t b a n mrt sttuszt, s javaslatot tenni a fejleszts terleteire s mdjra. A kerleti tfog szrs m d o t adott a n n a k m r l e g e l s r e is, h o g y melyik g y e r e k n e k lenne clszer az elksztss minstst j a v a s o l n i . A tanulsi zavarszrs e r e d m n y e k p p e n a teljes mintbl 16 g y e r m e k c s o p o r t o s , majd egyni vizsglata alapjn tettnk javaslatot. Az 2. tblzat s a 7 - 1 0 . brk a teljes m i n t a s az elksztbe j a v a s o l t g y e r e k e k ssze h a s o n l t szrsi adatait mutatjk. A 2. t b l z a t b a n A 7 7 7 fs teljes mintbl 16 e l k s z t " - b e javasolt, v a l a m i n t 761 n e m e l k s z t s " gyerek adatait hasonltottuk ssze. Lthat, h o g y igen n a g y a teljest m n y e l m a r a d s a n o r m l populcitl m i n d e n rszterleten. 2. tblzat Edtfeldt Elkszt Nem elkszt 18,7% 58,4% PDT2. 15,4 pont 32,6 pont DPT 3. 2.75 pont 4.8 pont FIGY.% 96,27% 98,23% Pldk: norml (N=758) elkszts (N= 16) csoport egyem (N=256)

9. bra Dxstexia feladat atlagainak alakulsa. DPT teszt: .. betk " sszehasonlt adatai A szakvlemnyezs nyomn elkezddtt a kiszrt g y e r e k e k n l az egyni vagy cso portos fejleszts a Nevelsi T a n c s a d b a n . Tantik konzultcik keretben kaptak se gtsget az o s z t l y o n belli differencilt f o g l a l k o z s h o z . A s z l k k e l p e d i g a fej leszt s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . A tanv vgn vgzett kontrollszrs ered m n y e alapjn tettnk j a v a s l a t o t arra vo n a t k o z a n , h o g y a k v e t k e z tanvben milyen osztlytpus, ill. o l v a s s - r s tantsi m d szer a l k a l m a s a g y e r m e k problmjnak kezelsre.

csoportos (N=761)

1. Hajni vodjbl iskolarettsgi vizsglat nlkl kerlt norml ltszm ltalnos is kolai 1. osztlyba. M i n d az v eleji szrs, mind pedig a pedaggusi j e l z s szerint igen ha mar lthat volt tanulsi n e h z s g e . A rszletes kpessgvizsglat szerint intellektusa a gyenge tlagos v e z e t b e n volt, rszkpessgeit a vizulis p e r c e p c i , a feladatrts gyen gesge, v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s retlensg j e l l e m e z t e . gy a Nevelsi T a n c s a d - a sz lvel egyetrtsben - javasolta a kislny elksztss minstst, fejleszt terpiban va l rszvtel mellett. Az. v vgi kontrollszrs e r e d m n y e k n t pedig j a v a s l a t o t tettnk ar ra, hogy a kislny fejleszt osztlyban ismtelje m e g az els vet.

120 100

tlag

2. Dri z e n e t a g o z a t o s , Z s o l n a y - m d s z e r r e l tanul osztlyba kerlt. P r o b l m i az isko la kezdete ta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . A tant nni m r sztl figyelmi s visel kedsi p r o b l m k miatt krte segtsgemet. M e g k e r e s s n k r e az v n b e s z m o l t az elz mnyekrl, e l m o n d v a , hogy els perctl megklnbztetett egyni b n s m d o t ignyelt Dri az v o d b a n is. Dri vizsglati helyzetben igen nehezen tarthat. S e m csoportos, sem egyni helyzet ben n e m kpes a feladatokra koncentrlni. Az instrukcikat nem rti. teljestmnye rtkel norml (N=761 ) elkszts (N=l 6) csoport csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. A Sindelar-teszt tbb terleten is slyos elmaradst mutat korosztlyi tlagtl. Fa- s csaldrajza p s z i c h s eredet p r o b l m k a t valsznst, ezrt krtk klinikai vizsg latt. E n n e k e r e d m n y e k n t megllaptst nyert, hogy a csald rzelmi p r o b l m i o k o z t k a kislny befel fordulst", gy Drinl a klvilg m e g i s m e r s e httrbe szorult. A vizsglat alapjn j a v a s o l t u k Dri e l k s z t s s m i n s t s t e g y n i p s z i c h o t e r p i a mellett. A t a n t n s z m r a egyni fejlesztsi terv kialaktsban, valamint a terpia iskolt rin t k r d s e i b e n nyjtott az iskolapszicholgus konzultatv segtsget. 261

norml (N=761 )

elkszts (N= 16)

hibaszm teljestmny (%) 7. bra Figyelem teszt: hiba s teljestmny sszehasonlt adatai

8. bra Trirny feladat atlagainak alakulsa. Az. Edfeldt-teszt sszehasonlt adatai

260

Az v vgi kontroli-kpessgvizsglat e r e d m n y e k n t D r i n a k fejleszt els osztly ban val vismtlst j a v a s o l t u n k , tovbbi p s z i c h o t e r p i s m e g s e g t s mellett. A kislny p s z i c h s sttusza 2. o s z t l y o s k o r r a r e n d e z d t t annyira, h o g y k p e s sajt szintjnek megfelel t a n u l m n y i teljestmnyre. Br ez a r e n d e l k e z s lehetsget biztost egy differencilt elltsi f o r m a kialaktsra, vg rehajtsa a z o n b a n m g k e v s s kidolgozott. Az ltalunk elksztss minstett gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l m s n a k szmtott az v o d b a n mr, de valamely okbl n e m kerlt spe cilis g o n d o z s b a . Ez h a n g s l y o z o t t a n felveti az vodai szrs fontossgt. Visszajelzse ink alapjn az albbi ktsgek m e r l t e k fel a l k a l m a z s a sorn: 1. A specilis s z a k e m b e r e k rszrl a szlk m e g g y z s e nagy n e h z s g e k k e l j r ab ban az esetben, ha az v o d b a n nem jelzik kell hatkonysggal a vrhat t a n u l m n y i , ma gatartsi p r o b l m k a t , ill. n e m kldik szakvizsglatra a gyerekeket. E n n e k sok esetben a szlvel val konfrontcitl val flelem, rossz tapasztalatok s l m n y e k az oka. 2. A t a n t n k ltalban nincsenek s z a k m a i l a g felkszlve arra, hogy egy-kt h n a p el teltvel felismerjk a vrhat tanulsi problmkat, s megjsoljk a fejldst. Ez szmuk ra n m i l e g ellent is m o n d az oktatsi trvny szellemnek, a m e n n y i b e n az a 2. osztly v gre helyezi az o l v a s s - r s , m a t e m a t i k a terletn az alapkszsgek fejlettsgnek elvr h a t szintjt. A d d i g az e g y n i k l n b s g e k r e s az eltr rsi f o l y a m a t r a a t a n t n a k tekintettel kell lennie, s ez megnehezti az elkszts pedaggiai javaslat mrlegelst. A kett kztti s z a k m a i differencils - v l e m n y e m szerint - n e m is elssorban tanti, h a n e m szakelltsi k o m p e t e n c i a . 3. A c s o p o r t o s szrsek l e g k o r b b a n o k t b e r elejn k e z d h e t k . Ezutn az egyni vizs g l a t o k , a p e d a g g u s s a l val k o n z u l t c i , a h o s p i t l s , v a l a m i n t a s z l k k e l folytatott'' m e g b e s z l s e k m i n t e g y 10-15 vizsglati rt vesznek ignybe a szakelltstl. Tapasztalataink szerint j a n u r r a zrultak le az egyni vizsglatok, gy gyakorlatilag a tanv f e l e * ' g y e r m e k s z m r a resjrat". i 4. N i n c s kialakult s z a k m a i llsfoglals abban a tekintetben, hogy a tanv f e n n m a r a d -. r s z b e n foly differencilt egyni fejlesztst" ki s m i k o r v g e z z e . K l n s e n fontos ezt , v g i g g o n d o l n i abban a tekintetben, hogy a szlk tbbsge kptelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s , heti t b b a l k a l o m m a l trtn s z a k r e n d e l s r e vitelt. 5. A specilis szakkpestssel n e m r e n d e l k e z t a n t n n e m k o m p e t e n s az alapksz- s g - e l m a r a d s o k k a l k s z k d g y e r m e k egyni fejlesztsben. H i s z e n a fejleszts itt n e m , az els o s z t l y o s oktatsi a n y a g b a n t r t n differencilt segtsgnyjtst, h a n e m a tan-" a n y a g elsajttst a l a p o z r s z k p e s s g e k fejlesztst jelenti. 6. Az o r s z g o s tipikusan m a g a s n o r m l osztlyltszmok mellett idben s e m kpzelhe t el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanra keretben t r t n e g y n i , differencilt fejlesztse. E k k o r a tanttl egy i d b e n ktfle - oktatsi s fejlesztsi - a n y a g egyidej tadst vr- , nnk el. Illetve a trvny fejlesztsi lehetsget ajnl dleltti n a p k z i s foglalkozs kere tben is", de ez a g y a k o r l a t b a n m r n e m i g e n fordul el. 7. N e m szabad elfeledkezni arrl, hogy m i n d e k z b e n a g y e r m e k b e n milyen r z e l m i FO l y a m a t o k j t s z d n a k le. F o l y a m a t o s a n szembesl azzal, h o g y kptelen kvetni osztlytr sai tempjt, megfelelni a tanri s szli elvrsoknak. Ez a g y e r e k e k n l a viselkedsi, ^ ;

magatartsi s rzelmi p r o b l m k f o k o z d s t e r e d m n y e z h e t i . Az resjrat" pedig csk kenti a tanuls irnti motivcit is, mely aztn a fejlesztst neheztheti m e g a ksbbiekben. S z m o s szervezeti k e z d e m n y e z s t i s m e r n k , az n. fejleszt n a p k z i t l az i n t z m n y i vagy utaz fejleszt-gygypedaggusi elltsig. Az ellts elterjedse a fenti p r o b l m k m e g n y u g t a t kezelsvel j o b b a n trt h d t h a t n a .

IV. KERLETI SZINT FELADATOK KIJELLSE Az tfog f e l m r s t a kerleti I g a z g a t i M u n k a k z s s g lsn i s m e r t e t t k . Az intz m n y v e z e t k e g s z b e n , iskolnknti s osztlyonknti b o n t s b a n is kpet kaptak a gyer mekek fejlettsgi szintjrl, a segt s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairl. Javasla tok hangzottak el osztlyszervezsi s m d s z e r t a n i k r d s e k b e n is, m e l y e k a kerleti alss m u n k a k z s s g m u n k j h o z tovbbi s z e m p o n t o k a t adtak. Szinte v a l a m e n n y i iskola neve lsi rtekezlet k e r e t b e n d o l g o z t a fel sajt i n t z m n y e adatait. A felmrs az i s k o l a p s z i c h o l g u s o k a t megerstette a p r i m e r p r e v e n c i , v a l a m i n t a k lnbz s z a k e m b e r e k kztti e g y t t m k d s s z k s g e s s g b e n . E m e l l e t t l e v o n h a t fon tos tanulsg volt s z m u n k r a , hogy a szrst s fejlesztst n e m elg az iskolban, h a n e m mr az v o d b a n kell e l k e z d e n i .

IRODALOM

KEREKES FANNY (2001): Tanulsi zavar szrse kbnyai els osztlyosok kztt. In: Bagotai Tams (szerk): Mdszertani tkr. Kbnyai Nevelsi Tancsad.
KOVCS FERENC, VIDOVSZKY GBOR (szerk.) (2000): Alapok. Anonymus Alaptvny fejleszt pedaggus kpz

se. Anonymus Alaptvny. Budapest.


KSNF. ORMAI VERA, HORNYI ANNABELLA, KOTOR EMESE (szerk.)(2()01): Egytt a gyerekekrt. A Nevelsi

Tancsadk I I . Orszgos szakmai Tallkozjnak eladsai. Animula. Budapest. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1987): Kszsgfejleszt eljrsok tanulsi zavarral kzd kiiskolsoknak. Isko lapszicholgia. 4., ELTE. Budapest. PORKOLBN BALOGH KATALIN (1990): Mdszerek a tanulsi zavarok csoportos szrsre s korrekcijra. Isko lapszicholgia. 17.. ELTE, Budapest.

262

263

HTRNYKOMPENZCI S ROMA GYERMEKEK


ISKOLAI INTEGRCIJA

szocilis r e t a r d c i szmljra is rhatk. E z e k megfordthat htrnyok, de e g y n r e sza bott, specilis segts szksges az ismeretek elsajttshoz. R e n d e l e t teszi l e h e t v az ilyen g y e r m e k e k k e l trtn sajtos bnsmdot, fejlesztst tizentnl kisebb ltszm osz tlyokban, s e g y r e t b b iskola vllalja fel ezt a feladatot. E t a n u l m n y b a n egy olyan budapesti kerlet iskoljnak tevkenysgrl szeretnk be s z m o l n i , a m e l y n e k egyfajta h t r n y k o m p e n z l " szerepe van a telepls oktatsi rend szerben. Az itt t a n u l g y e r m e k e k kzel fele olyan trsadalmi szubkultrbl - magyaror szgi cigny c s a l d o k - rkezett, ami tovbb bonyoltja az elbbiekben illusztrlt s a gyer

NAGY SNDOR

BEVEZETS

m e k e k ltal elszenvedett htrnyokat. Az itt folytatott iskolapszicholgusi t e v k e n y s g e m tapasztalatai alapjn p r b l o m ezt a h t r n y k o m p e n z l folyamatot rzkeltetni, az isko la felzrkztat, fejleszt s korrekcis m u n k j n a k b e m u t a t s n keresztl.

A rgebbi t r s a d a l m a k b a n a n e v e l s - n e v e l d s folyamata a csaldban, v a l a m i n t a trsa dalmi m u n k a m e g o s z t s ltal kijellt tevkenysgek, elssorban a m u n k a kr szervez dtt k z s s g e k b e n folyt. A m o d e r n i z c i v a l , urbanizcival, a t r s a d a l m i - g a z d a s g i t alakulssal, valamint a demogrfiai vltozsokkal p r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. A felntt letre val felksztsben egyre n a g y o b b slya lett a nevels trsadalmilag szer vezett i n t z m n y n e k , az iskolnak. A nevels klnbz meghatrozsaiban kzs: a sze m l y i s g fejldsnek segtse s tudatos, tervszer irnytsa. A hazai kzoktatsi rend szerben az iskolarendszer egszt tekintve a szemlyisg fejlesztsnek keretei, felttelei t b b n y i r e r e n d e l k e z s r e llnak, mgis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l m t j e l e n t a g y e r m e k e k egszsges fejldsnek biztostsa. A m o d e r n fejldsllektani felfogs sze rint a s z e m l y i s g fejldst bio-pszicho-szocilis t n y e z k hatrozzk meg. T e h t a ve leszletett, genetikai adottsgok mellett a trsas - s trgyi - krnyezet (csald, kortrsak, i n t z m n y e k ) is m e g h a t r o z z a a pszichikum fejldst. Azok a g y e r m e k e k , akik a fejld sk sorn fiziolgiai s/vagy krnyezeti s/vagy neveli (szli, p e d a g g u s i ) rtalomnak v a n n a k kitve - s akiket sokszor gy c m k z n k , h o g y k a veszlyeztetettek", a ht rnyos h e l y z e t e k " , a tanulsi nehzsgekkel k z d k " , a n e h e z e n n e v e l h e t k " , a srl tek" - j e l e n t i k a nehzsget a mai iskolarendszer n e v e l - o k t a t munkjban. N h n y meg llaptst a kznapi hasznlatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g r t s h e z az albbi akban o l v a s h a t u n k . H t r n y o s helyzetek' azok a g y e r m e k e k , akik olyan c s a l d o k b a n lnek, a m e l y e k n e k szksgletkielgtsi lehetsgei, l e t k r l m n y e i a t r s a d a l o m t b b s g n l lnyegesen r o s s z a b b a k . ' H a l m o z o t t a n htrnyos helyzetrl akkor beszlnk, ha az o k o k kzl egy sze mlynl vagy csaldnl tbb is fennll. Veszlyeztetettsget jelent a n n a k a k i s k o r n a k az llapota, akit k r n y e z e t e gy nevel, gondoz, a h o g y a n az egy adott kultrban, helyen s idben - anyagi, szocilis, egszsggyi s z e m p o n t b l - elfogadhatatlan. A tanulsi zava rokkal k z d g y e r m e k e k tlagos intellektussal brnak, n i n c s e n e k slyos szlelsi hinyos sgaik, n i n c s e n e k p a t o l g i s viselkedstneteik. Mivel a tanulsi n e h z s g e k k e l k z d g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az tlagos iskolai k v e t e l m n y e k n e k , az e r e d e t i l e g c s a k " t e l j e s t m n y p r o b l m k h o z rendszerint viselkedsi zavarok is k a p c s o l d n a k . Gyak ran h z d i k a p r o b l m k htterben az egyes rszterletek slyosabb funkcizavara, mint a diszlexia, diszgrfia vagy diszkalkulia. E z e k h e z g y a k r a n trsul figyelemzavar. A figye lem s k o n c e n t r c i zavara sokszor jelenik m e g jl differencilhat tnetknt a tanulsi es viselkedsi p r o b l m k kapcsn. A gyenge iskolai teljestmnyek sok esetben a nagyon eros

A HTRNYKOMPENZL" JELLEG

Az itt t a n u l g y e r m e k e k j e l e n t s rsze valamilyen terleten htrnyt szenvedett az_egszsges fejlds s/vagy a j szocilis k r l m n y e k kztt s r e n d e z e t t c s a l d o k b a n l k o r t r s a i k h o z k p e s t . Ezek a htrnyok nagy mrtkben a k a d l y o z z k az iskolai teljest kszsget, illetve tanulsi s magatarts zavarokat j e l e n t e n e k . Az iskola egy g y n e v e z e t t kisltszm fejleszt osztlyokat m k d t e t iskola, ami azt jelenti, h o g y m i n d e n vfolyamon van egy olyan osztly, amely tizentnl kisebb ltszm mal m k d i k , ahol n a g y o b b az eslye m i n d e n p r o b l m s g y e r e k n e k a felzrkzsra. Ide csak a N e v e l s i T a n c s a d vagy valamelyik T a n u l s i K p e s s g e k e t Vizsgl Szakrti Bizottsg s z a k v l e m n y e alapjn kerlhetnek be a gyerekek. A kisltszm fejleszt osz tlyokban, k l n s e n az als tagozaton fontos, hogy az osztlytant rendelkezzen fejlesz t illetve g y g y p e d a g g i a i ismeretekkel a h h o z , hogy felismerje s elfogadja a g y e r m e k e k problmit, s h a t k o n y a n tudja ket tantani. Ma mr m a j d n e m m i n d e n tant rszt vett vagy vesz ilyen irny s z a k m a i t o v b b k p z s e n . T o v b b i j e l l e g z e t e s s g e az iskolnak, h o g y n e m c s a k a tanulsi s m a g a t a r t s p r o b l mkkal, v a l a m i n t a htrnyos szocilis krnyezet csaldok g y e r m e k e i n e k problmival kell m e g k z d e n i , h a n e m az idnknt felersd s folyamatosan m e g l v etnikai jelleg p r o b l m k k a l is. Az iskolai g y e r m e k v d e l m i felels - aki e g y b e n a tantestlet p e d a g g u sa is - n y i l v n t a r t s a szerint pl. e tanv (a t a n u l m n y ksztse idejn) kezdetn a teljes ta nuli l t s z m m i n t e g y fele (226 gyermekbl 107 g y e r m e k , ez 4 8 % ) r o m a szrmazs, raj tuk kvl az i s k o l b a n tanul m g (a teleplsen megfigyelhet m i g r c i s j e l e n s g kvet k e z t b e n ) l - l v i e t n m i , pakisztni s arab szrmazs gyermek. gy sszesen 4 9 % a m s e t n i k u m h o z t a r t o z tanul, amibl 9 7 % a cigny csaldokbl s z r m a z . Az sszes, e b b e az iskolba j r g y e r m e k kzl 145 sorolhat a veszlyeztetett (109) s/vagy a h a l m o z o t tan h t r n y o s h e l y z e t (36) kategriba a fenti nyilvntarts szerint. Az sszes r o m a gyer mek ( 1 0 7 ) k z l a z iskolban 4 3 % (32) n e m p r o b l m s g y e r m e k v d e l m i s z e m p o n t b l , akik k z t t a z o n b a n t b b e n tanulsi n e h z s g g e l k z d e n e k . A c i g n y szlk egy rsze n e m vllalja etnikai hovatartozst. Teht megllapthat, hogy tanuli ltszm kzel fe lt r o m a c s a l d o k g y e r m e k e i kpezik. A z o n b a n a tanulsi s/vagy magatartsi zavarral
265

264

k z d g y e r e k e k kztt ennl is jval n a g y o b b az arnyuk. Ezekbl az arnyokbl is j l lt hat, h o g y m e n n y i bio-pszicho-szocilis fejldsi htrny ledolgozsn kell m u n k l k o d ni e b b e n az iskolban g y e r m e k n e k , szlnek, p e d a g g u s n a k s a segt s z a k e m b e r e k n e k egyarnt. C s a k megfelel e g y t t m k d s s g o n d o l k o d s mellett lehet h a t k o n y a n telje steni ezt a kihvst. Ebbl a d d a n az iskola a h t r n y k o m p e n z l szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskolztatsban, felzrkztatsban is j e l e n t s szerepet vllal, s a k k o r is ezt kell tennie, ha a p e d a g g u s o k s a szlk n e m m i n d i g vllaljk fel ezt nyltan. Segt m e g r t e n i az etnikai konfliktusok kezelst, ha ttekintjk az e t n i k u m o k szocio lgiai s szocilpszicholgiai jellemzit. Egy ilyen n z p o n t m e g k z e l t s hozzjrul ah hoz, hogy a p e d a g g u s o k s a k l n b z segt foglalkozs s z a k e m b e r e k - logopdusok, fejleszt p e d a g g u s o k , iskolapszicholgus, g y e r m e k v d e l m i felels - p o n t o s a b b a n rz keljk a g y e r m e k e k t r s a d a l m i - k u l t u r l i s kzegt, v a l a m i n t segti a csaldok helyzetnek, l e h e t s g e i n e k j o b b megrtst.

fedezni. Azt ugyanis, hogy szinte minden cignynak nevezett csoport magt vilgosan m g k l n b z t e t i m s , szintn c i g n y n a k nevezett csoporttl. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b bra olh c i g n y n a k nevez, azok m a g u k a t r o m n a k vagy romnak mondjk, akiket m a g y a r cignynak, azok hasznljk m a g u k r a a muzsikus megjellst, mg akiket r o m n c i g n y n a k m o n d a n a k , i n k b b szeretik m a g u k a t besnak nevezni ( S z u h a y , 1999). Ez n e m jelenti azt, hogy a h r o m f csoport az o s z t l y o z s alapja m i n d e n e s e t b e n . A k l n b z c s o p o r t o k egy-egy f c s o p o r t b a prbljk besorolni m a g u k a t , m i k z b e n m s o k n e m s z k s g s z e r e n fogadnak el m i n d e n k i t . A m a g y a r o r s z g i c i g n y s g o n belli trsadalmi e l k l n l s n e k a szociolgiai j e l l e m z i : - a f c s o p o r t o k kztt m e r e v hzasodsi kr hzdik, - az adott teleplsen belli trbeli elklnls, - a m u n k a szervezeti, foglalkozsi formiban val elklnls, - az ltalban vett trsadalmi kapcsolatok tern val elklnls, - a nyelvi e l k l n l s . M i k z b e n a t r s a d a l o m t b b s g e e g y s g e s fogalom al sorol m i n d e n c i g n y n a k nevezett embert, k a k l n b z s g k e t valsgos s s z i m b o l i k u s e s z k z k k e l is kifejezik. E z e k utn fkuszljunk a b e v e z e t b e n emltett budapesti iskolban t a n u l r o m a g y e r m e k e k s csaldjaik teleplstrtneti htterre.

ETNOPSZtCHOLGIAI VONATKOZSOK

Most tekintsnk t nhny alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problmakrbl! A F l d n mintegy 3000 autentikus etnikum l, ebbl 800 kisebbsgben. Az l l a m a l k o t et nikumokat nemzetnek n e v e z z k . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki, ha maga annak tartja magt, s ha a krnyezete is a n n a k tartja t (pl. indin az, aki egy elismert trzs tagja). A k l n b z etnikai c s o p o r t o k kztti viszonyrendszer, egyttlsi f o r m a jelenti az etnikai modus vivendi"-t. Eszerint lhetnek tbbsgi vagy kisebbsgi c s o p o r t b a n egy adott l l a m o n bell, ahol trsadalmi k p v i s e l e t k lehet: arnyos, alul kpviselt (cigny) vagy fell kpviselt (zsid, horvt, n m e t ) . Egy etnikum sttusznak kritriuma a tbbs gi t r s a d a l m o n bell, hogy legalbb szz vet ljen ott. A kisebbsgi sttusz tpusai: 1. Izolci ( a m i k o r m a g a a kisebbsg tartja m a g t tvol). 2. S z e g r e g c i (a t b b s g kirekeszti). 3. A s s z i m i l c i ( b e o l v a d s ) : n k n t vagy knyszerbl. 4. I n t e g r c i (szoros e g y t t m k d s a kisebbsg s a tbbsg kztt). E g y adott llam etnikai kplete az ott l e t n i k u m a i n a k s z m a r n y t jelenti (pl. a magyar orszgi c i g n y s g 6%). M a g y a r o r s z g o n 13 kisebbsg ismeri el a trvnyt, ebbl 12 n k o r m n y z a t (a zsidk n e m ) . Az e t n i k u m o k s z m r a a k z s s g referenciacsoportot jelent, ert ad, s k n n y e b b e n tudjk fenntartani rtkeiket, a kultrjukat m e g h a t r o z tnyez ket (nyelv, m l t - h a g y o m n y , szoksok, k o n v e n c i k - s a fldrajzi kzelsg).

AZ ISKOLA HELYE A TELEPLS OKTATSI INTZMNYRENDSZERBEN

M i n d e n oktatsi i n t z m n y , a b e n n e folytatott o k t a t - n e v e l m u n k a s az ott t a n u l gyer m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajtos v o n s o k k a l , a m e l y e k e t az adott telepls s z k e b b tr sadalmi k r n y e z e t n e k adottsgai (pl. trtnete, kultrja stb.) h a t r o z n a k m e g . Ezrt r d e m e s nmi teleplsszociolgiai s z e m p o n t megvilgtsba helyezni egy v o d t vagy is kolt, illetve a b e n n k n e v e l d g y e r m e k e k e t s csaldjaikat. Ez a s z e m l l e t m d is segt n a g y o n sok p r o b l m a m e g r t s b e n . A kerlet, a m e l y b e n az ltalam emltett iskola m k d i k , e g y k o r p e r e m k e r l e t volt, ma a fvros m r t a n i k z e p n helyezkedik el. Ez a peremkerleti jellege a z o n b a n m i g m e g maradt. T n y , h o g y az ide teleptett gyrak a 19. szzad vgtl s a rendszervlts eltt h o m o g n p r o l e t r t m e g e k e t vonzottak ide. Az ipartelepts s vastpts valsggal kr bezrta n e m c s a k fldrajzilag, h a n e m trsadalmilag is a telepls srn lakott rszt. Ez ne heztette a lakossg mobilitst. s c s k k e n t az eslye annak, hogy a kerlet m u n k s t r s a d a l m a k a p c s o l a t b a kerljn azzal a npessggel, a m e l y n e k polgri fejldse m r v a l a m e lyest e l r e h a l a d o t t . Az 1930-as v e k b e n tadott s z k s g l a k t e l e p e k ma is a fvros l e g r e m n y t e l e n e b b helyzet lakossgt foglaljk m a g u k b a . Ez m e g l l a p t h a t az iskolai

A CIGNYKRDS SZOCIOLGIAI MEGKZELTSE

vgzettsgi kategrik eloszlsbl is. K o m o l y tanulsggal szolglhatnak ezek a telepek abban a tekintetben, h o g y a tudatosan eltervezett szegregcis szndk, a trsadalmi tvol sgok trbeli kifejezse t b b n e m z e d k r e trkti azokat a p r o b l m k a t , a m e l y e k t l sza badulni szerettek volna a v r o s r e n d e z k .

A legelterjedtebb m a g y a r o r s z g i kisebbsg a c i g n y s g . A c i g n y " s z n a k a sajt nyel v k b e n n i n c s j e l e n t s e , a r o m a = e m b e r e k . M a g y a r o r s z g o n n e m egysges a cignysg, miszerint a c i g n y n a k nevezett c s o p o r t o k kztt egyfajta sztvlaszt trekvst lehet fet-

266

267

A k e r l e t t e h t a sajt mltjbl e g y o l y a n h t r n y o s h e l y z e t l a k o s s g o t rklt, a m e l y n e k g y e r m e k e i s unoki napjainkban n v e k e d n e k . Az n k o r m n y z a t n a k , az vo d k n a k s iskolknak, a szocilis elltrendszernek arra kell trekednik, s azon kell gon d o l k o d n i u k , hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerljenek k e d v e z b b h e l y z e t b e e l d e i k n l . A kerlet 17 ltalnos iskolja kzl hat olyan van - k z t t k az e t a n u l m n y b a n szerep l iskola is , ahol kedveztlen h e l y z e t s z e g r e g c i van. Ez azt jelenti, hogy az iskolkban a k e d v e z t l e n e b b h e l y z e t b e n lv lakossg g y e r m e k e i a l e g k e v s b t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b sttusz c s a l d o k gyermekeivel, teht e z e k b e n az iskolkban k l n l n e k el leg i n k b b . Az ilyen i s k o l k a t fel kell z r k z t a t n i a k e d v e z b b l e h e t s g e k h e z , k l n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z m b a n szakadnak le trsaiktl. Az olyan iskola, a m e l y i k egy arnt birtokol e l n y s e b b s h t r n y o s a b b lakkrzeteket, nivelll hats lehet.

M o s t rtrek a z iskolapszicholgusi feladatok ismertetsre, a m e l y e k e t a z adott i s k o l : ban kell elltni, a helyi ignyeknek s lehetsgeknek megfelelen.

AZ ISKOLAPSZICHOLGUS SZEREPE, FELADATAI

'

~~

A m i t a a k e r l e t b e n ltrejtt az i s k o l a - v o d a p s z i c h o l g u s hlzat, a m e l y szervezetileg a Nevelsi T a n c s a d egyik m u n k a c s o p o r t j a , m i n d e n kollgja heti ngy dleltt - kt, h rom vagy ngy i n t z m n y b e n - ltja el az v o d k b a n s/vagy az iskolkban a f e l a d a t o k a t , egy n a p o t pedig a T a n c s a d b a n tltenek. E k k o r rszben kln e s e t m e g b e s z l s e k e t , r s z ben a m s i k kt m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d s m u n k a m e g b e s z l s e k e t tartunk. Az i s k o l a p s z i c h o l g u s c s o p o r t m k d s r e a p r i m e r p r e v e n c i s s z e m l l e t m d j e l l e m z . Itt m o s t csak a sajt - e t a n u l m n y trgyt k p e z - iskolban foly iskolapszicholgusi f e l a d a t o

AZ ISKOLA S A NEVELSI TANCSAD KAPCSOLATA

kat i s m e r t e t e m . E h h e z a z o n b a n tisztzni r d e m e s , s az albbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s t a n i ltalban az iskolapszicholgusi feladatokat: 1. Rszvtel a N e v e l s i T a n c s a d alapfeladataiban, s kzvetts. 2. A n e v e l s - o k t a t s h a t s a i n a k vizsglata, regisztrlsa az iskolban,
:

A z iskola o k t a t - n e v e l m u n k j b a n h r o m v e indult e l egy folyamat, a m e l y egyben szemlletvltst is ignyelt az iskolai vezets rszrl. Ez alatt az idszak alatt plt ki a k e r l e t b e n az v o d a - s iskolapszicholgusi h l z a t a Nevelsi T a n c s a d szervezeti keretein bell. Az i s k o l a p s z i c h o l g u s o k n a k egyik alapfeladata volt - s ma is az - a szeml letformls, miszerint az tlagos ltalnos iskolai k v e t e l m n y e k s ismeretek t a d s n a k m d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y g y p e d a g g i a i s z e m l l e t m d d a l , s e g y t t m k d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l g u s s a l a k l n b z p r o b l m k p r i m e r prevencij ban, kezelsben. A z o n b a n a m i k o r m g n e m m k d t t az iskolapszicholgus csoport a ke rletben, a k k o r is lteztek azok a g o n d o k , a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b l p r o b l m s g y e r m e k e k n e v e l s b e n s oktatsban j e l e n t k e z t e k . A k k o r a T a n c s a d g y g y p e d a g g u sai s klinikai p s z i c h o l g u s a i j r t a k ki egy-egy eset k a p c s n az iskolba. De az akkori ta n c s a d i m k d s ezt n a g y o n ritkn tette lehetv, s i n k b b az iskola p e d a g g u s a i n a k adtak konzultcis lehetsget, s kereshettk fel a Nevelsi T a n c s a d szakembereit. Egy ilyen e g y t t m k d s i forma volt e b b e n az idben pldul az, hogy az adott tanvben, t lag h r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l g u s s egy fejleszt p e d a g g u s vezetsvel 5 - 1 0 tantbl ll c s o p o r t konzultlt az albbi t m a k r k b e n : - fejleszt p r o g r a m o k , tletek tadsa, - p r o b l m s p e d a g g i a i helyzetek k z s m e g o l d s a , - eszkzhiny megoldsa, - s z a k i r o d a l o m , t o v b b k p z s e k ajnlsa, - terpia felajnlsa t m e n e t i l e g a slyosan srlt g y e r m e k e k rszre.

3. S z r s s orientls. 4. Feltr s fejleszt cl foglalkozsok. 5. K o n z u l t c i k k o n k r t nevelsi p r o b l m k m e g o l d s n a k kialaktsa cljbl. 6. Pszicholgiai ismeretek kifejtse. Ezen feladatok a szban forg iskolban is jelen vannak, ezrt most rviden m i n d e g y i k r l kzlk n h n y g o n d o l a t o t .

Rszvtel

Nevelsi

Tancsad

alapfeladataiban,

kzvetts

Ebben a m k d s i f o r m b a n az iskolapszicholgus a Nevelsi T a n c s a d kpviselje ( a l kalmazottja), ezrt'egyrszt kzvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n c s a d s z a k e m b e r e i ^ vei, m s r s z t egyfajta kzvett szerepet tlt be az iskola s a T a n c s a d kztt. Ez e g y olyan h d " - s z e r e p . a m e l y b e n az i n t z m n y k z i k o m m u n i k c i b a n , az i n f o r m c i k k t irny k z v e t t s b e n lnyeges s olykor igen n e h z az e n n e k val megfelels. S o k s z o r nagy n y o m s n e h e z e d i k a z iskolapszicholgusra ebbl a d d a n :

A A l e g s l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z m r a 4 - 6 fs c s o p o r t o k b a n 2 - 2 fejleszt peda g g u s v e z e t s v e l fejleszt foglalkozs-sorozat indult d l e l t t n k n t a N e v e l s i T a n c s a d b a n . A fenti feladatokat m r a n a g y r s z t tvette az iskolban m k d i s k o l a p s z i c h o lgus. A p e d a g g i a i j e l l e g fejlesztseket az a z t a i s k o l b a n d o l g o z fggetlen fejleszt p e d a g g u s - ettl a tanvtl kezdve kett - vgzi, a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi c h o l g u s kzvetti a N e v e l s i T a n c s a d b a .

nevels-oktats

hatsainak

vizsglata,

regisztrlsa

T e r m s z e t e s e n a n e v e l s - o k t a t s pszicholgiai s z e m p o n t vizsglatrl van sz, s az ri nek megfelel m d s z e r e k alkalmazsrl. Ebben a nevelsi-oktatsi folyamatban kt n a g y p r o b l m a c s o p o r t j e l e n t nehzsget a p e d a g g u s o k s a g y e r m e k e k szmra. Egyik a m a gatartszavar, a m i n e k a htterben viselkedsi, rzelmi, rtelmi, figyelmi p r o b l m k l l nak, a msik a tanulsi zavar. Ez utbbiak a rszkpessg-, mozgs-, trbeli o r i e n t c i s ,

268

269

g r a f o m o t o r o s p r o b l m k s a k l n b z d i s z f u n k c i s v e s z l y e z t e t e t t s g (diszlexia, diszgrfia, diszkalkulia). M i n d e h h e z a t a n u l s - t a n t s folyamatban val megfigyelsen kvl specilis v i z s g l m d s z e r e k r e is szksg van.

gel ( r e n d h a g y osztlyfnki - pl. letvezetsi ismeretek - rk vagy rn kvli klubfog lalkozsok k e r e t b e n . A fenti feladatok a mi iskolnkban is adottak. Az iskolapszicholgusi hlzat m k d s nek k e z d e t e ta - e b b e n az iskolban volt a l e g e r s e b b s l e g s r g s e b b a p s z i c h o l g u s irnti igny - f o k o z a t o s a n b v l t a tevkenysgi kr. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel k nltak m e g " , a m e l y e k folyamatosan s rgta jelentettek n e h z s g e t a p e d a g g u s o k n a k , de a h a g y o m n y o s nevelsi tancsadi elltsba n e m sikerlt a g y e r e k e k e t s szleiket be hozni. T a l n n e m vletlen, hogy e b b e n az idszakban az esetek nagy rszt az iskolai gyer m e k v d e l m i felels jelezte, hiszen rendelkezett a legveszlyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ldjairl i n f o r m c i k k a l . E z e k n e k az e s e t e k n e k egy rszben sikerlt a szlkkel iskola p s z i c h o l g u s k n t k a p c s o l a t o t kialaktani, s k z l k n h n y a t a T a n c s a d b a t e r p i r a kzvetteni is. Volt, akivel iskolai keretek kztt, nhny a l k a l o m b l ll k o n z u l t c i s o rozatban sikerlt egytt dolgozni, s volt olyan is, aki tovbbra s e m mutatott e g y t t m k dsi k s z s g e t . E n n e k m e g f e l e l e n k l n b z s z l a k o n indult el ez a t z o l t " - j e l l e g m u n k a , a m i az iskola s a p e d a g g u s o k rszrl bizonyult geten srgsnek, a g y e r e k e k s a szlk rszrl m r k o r n t s e m annyira.

Szrs

orientls

Az iskoln bell ez a feladat olyan m u n k t ignyel az iskolapszicholgustl, a m e l y b e n a preventv szrvizsglatokat s az iskolai t m e n e t e k h e z szksges orientcit tudjuk meg t m o g a t n i pszicholgiai m d s z e r e k k e l . Az elbbi c s o p o r t b a tartozik az els o s z t l y o s o k tanulsi zavarra irnyul - korai preventv szrse, az 5-6. o s z t l y o s o k tanulsi stlus s stratgia vizsglata. A m s i k csoportba tartoznak a tagozatvltshoz (alsbl felsbe trt n t m e n e t h e z ) szksges kiegszt vizsglatok, a plyaorientcis vizsglatok 7 - 8 . osz tlyosok rszre. Ezek csoportosan, tbbnyire osztlykeretben v g e z h e t vizsglatok, ame lyekbl tovbbi, egyni igny szerinti irnyban vizsglatok s konzultcik folytathatak.

Feltr

s fejleszt

cl

foglalkozsok

K z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolban (szervezeti felpts, lg kr, k a p c s o l a t p t s p e d a g g u s o k k a l s g y e r e k e k k e l ) , az iskolaigazgatt s a tantestlet tagjait is rszocializlni az j m k d s i m d r a (arra, hogy a Nevelsi T a n c s a d alkalma zottjaknt, u g y a n a k k o r az iskoljuk rszeknt d o l g o z o m ) . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intz m n y b e n kellett e l i n d t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l g u s o k n a k , m i k z b e n a T a n c s adn belli s z e r v e z d s n k e t is alaktottuk. A szban forg - ltalam elltott - iskola ki e m e l t s z a k m a i p r o b l m i miatt m r h a m a r t b b l e t - r a s z m b a n t u d t a m v g e z n i a feladatomat. E l b b heti kt n a p o n , 4^4- rban, majd h r o m n a p o n lehettem jelen az isko lban. Ez az idbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d n e k tnik az iskola i g n y e i h e z s a szakmai in

Az ilyen jelleg foglalkozsok egyarnt tarthatak gyerekek, p e d a g g u s o k s szlk sz mra. A tanulk esetben egyni s c s o p o r t o s fejleszt foglalkozsok (kpessg s szem lyisg), m e n t l h i g i n s foglalkozsok, a p e d a g g u s o k k a l egyni s c s o p o r t o s konzultci k, trningek, mg a szlkkel konzultcik s tematikus csoportfoglalkozsok formjban valsthat m e g ez a feladat.

Konkrt

nevelsi

problmk

megoldsi

lehetsgnek

kialaktsa

d o k o k h o z kpest. gy m r n e m c s a k az gynevezett tzolt"-jelIeg m u n k k vllalhatak, h a n e m e g y b iskolapszicholgiai s m e n t l h i g i n s feladatok, a m e l y e k direkt vagy indi rekt m d o n a g y e r m e k e k fejldst szolgljk. E b b e n az iskolban az albbi tevkenys geket indtottam be s v g e z t e m az utbbi t a n v e k b e n : - tanulsi z a v a r o k preventv csoportos szrse az els o s z t l y o k b a n , - m i n s t vizsglatok (elkszt, emelt n o r m a t v t m o g a t s . IQ stb.), - tanulk s c s o p o r t o k rai megfigyelse ( h o s p i t l s " ) , - p e d a g g u s i k o n z u l t c i k (egyni, csoportos), - szli k o n z u l t c i k ,

Az ilyen tpus k o n z u l t c i k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l g u s fe ladatai sorn. S z k s g e s az iskolai vezetssel, a p e d a g g u s o k k a l , a g y e r m e k v d e l m i fele lssel, s a t r s - s e g t s z a k m k kpviselivel ( l o g o p d u s , fejlesztpedaggus, c s a l d g o n d o z ) az e g y t t m k d s egy-egy aktulis nevelsi p r o b l m a m e g o l d s b a n , amibl a s z ; lkkel val e g y t t m k d s sem h a g y h a t ki.

Pszicholgiai

ismeretek

kifejtse

- k o n z u l t c i az e g y b segt s z a k e m b e r e k k e l , - iskolai m e n t l h i g i n s m u n k a (letmdvizsglat, drog-prevenci), - plyaorientci, - tanulsi stratgik vizsglata, - p s z i c h o m o t o r o s fejleszt foglalkozs (mozgsos-jtk c s o p o r t hiperaktv s magatar tszavaros g y e r m e k e k rszre).

N a g y o n fontos a pszicholgiai szemlletformls az iskolban. A pszicholgiai kulturlt sg fejlesztse e g y a r n t lnyeges a p e d a g g u s o k , szlk s g y e r m e k e k k r b e n is., A gyer m e k e k nevelsvel foglalkoz flnttek pszicholgiai ismereteinek bvtsre k l n b z l e h e t s g e k vannak egy iskolban;-gy pl.: s z a k i r o d a l o m ajnlsa, t o v b b k p z s e k szer vezse s vezetse (nevelsi rtekezletek), illetve szlk s z m r a ismeretterjeszt kny vek ajnlsa, szli rtekezletek s csoportos beszlgetsek. A gyerekekkel t a n r a jelleg-

270

271

EGYTTMKDS A TRS-SEGT SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLBAN

JELLEMZ PROBLMK S TNETCSOPORTOK

Az. iskolban d o l g o z segt-team sszettele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l g u s , egy logo p d u s s kt fejleszt p e d a g g u s . A kt fejleszt p e d a g g u s kzl az egyik az als tagoza tos, a m s i k pedig a fels t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. A l o g o p d u s e l s s o r b a n az alssokkal vgez logopdiai fejlesztst. Az i s k o l a p s z i c h o l g u s s a fejleszts k o l l g k k ztt kialakult egy olyan konzultatv m u n k a k a p c s o l a t , a m e l y n e k sorn a tanulsi n e h z s * gekkel k z d g y e r m e k e k p r o b l m i n a k preventv szrst s korrekcijt sszehangoljk. Pldul, az alss fejleszt p e d a g g u s s a l o g o p d u s m r az els o s z t l y o s o k k r b e n elv g e z n e k s z r v i z s g l a t o k a t , a m i h e z jl illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l g u s ltal vgzett^ ta nulsi z a v a r o k r a irnyul c s o p o r t o s preventv szrs. A m d s z e r e k e t s az e r e d m n y e k e t is s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z s r a kerl a fejlesztsi stratgia s a g y e r m e k e k fejlesztsi ter ve, b e v o n v a a tantkat is. E b b e n a k o n z u l t c i s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l g u s mo> d e r t o r s facilittor szerepet tlt be. A felss fejleszt p e d a g g u s s a l is hasonl-az egytt m k d s , de itt i n k b b a m r m e g l v vizsglatok s s z a k v l e m n y e k alapjn folyik a fEJT leszt m u n k a , s b i z o n y o s m e n t l h i g i n s feladatokat is ellt a k o l l g a n .
t

Az iskolban e l f o r d u l fbb p r o b l m k rzkeltetsre szeretnk egy kt vvel ezeltti t t e k i n t s t b e m u t a t n i . T a n u l m n y o z t a m a z iskolba jr. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b l k i s l t s z m fejleszt osztlyba javasolt g y e r m e k e k s z a k v l e m n y t . s s z e s e n 125 t a n u l r e n d e l k e z e t t fejleszts" s z a k v l e m n n y e l a b e i s k o l z s sorn-vagy az azt kveten vg zett - pszichitriai, pszicholgiai, p e d a g g i a i , l o g o p d i a i , illetve k o m p l e x - vizsglatok n y o m n . E s e t k b e n 93 gyerekrl Nevelsi T a n c s a d b a n , 20-rl T a n u l s i K p e s s g e k e t V i z s g l S z a k r t i B i z o t t s g n l . 12-rl p e d i g e g y b - halls- s b e s z d v i z s g l i , gyer m e k p s z i c h i t r i a i , neurolgiai - helyen trtnt vizsglat, s j a v a s l a t arra, hogy egyni vagy kiscsoportos fejlesztst kapjon, s mellette kisltszm osztlyban folytassa ltalnos isko lai t a n u l m n y a i t . A p r o b l m k f tnetcsoportja: 1. R s z k p e s s g - z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n c i zavara (I - 4. oszt). 19 g y e r e k : - trbeli o r i e n t c i zavara ( 1 - 4 . oszt). 9 gyerek. 2. Magatartsi-, beilleszkedsi zavarok: - hiperaktv/agresszv. 14 gyerek ( 1 1 % ) ; - s z o r o n g / v i s s z a h z d 9 gyerek ( 9 % ) . 3. Logopdiai problmk: - diszfunkcik: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%), diszgrfia 18 gyerek (14%), d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) ; - b e s z d (szlels, rts, m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) .

A z r t is f o n t o s a fejleszt p e d a g g u s o k m u n k j a , m e r t az e b b e n az i s k o l b a n l a u u l ; g y e r m e k e k e s e t b e n t b b n y i r e k o r r e k c i s fejlesztsre van lehetsg. Ez a preventv pejjaggiai s p s z i c h o l g i a i szrsek e r e d m n y e i r e pl, a m i v e l lehatroljuk a l e m a r a d s h& lyt s m r t k t is. Az o s z t l y o k b a n tant p e d a g g u s o k n a k , tantknak, t a n r o k n a k csaMl k e v s l e h e t s g k van a tanterv, t a n m e n e t szortsban m i n d e n g y e r e k s z m r a biztosta-f" ni a m e g f e l e l k o r r e k c i t s fejlesztst. A p e d a g g u s o k s a segt s z a k e m b e r e k e g y t t r * m k d s e a n n a k a k z s clnak az r d e k b e n szksges, hogy minl h a t k o n y a b b a n s i k e - | rljn a g y e r m e k e k h i n y o s a n fejlett tanulsi k p e s s g e i n e k k o r r e k c i s fejlesztse. E z e t p a p e d a g g u s o k n a k is fontos a m u n k j u k sorn kt alapelvet szem eltt tartani: a kompja ' xits elvt s az indirekt m e g k z e l t s elvt. Az elbbi szerint tbbirny rhatssal a fej lds olyan slypontjait c l o z z u k meg, a m i n keresztl t b b terlet is k e d v e z e n befoly s o l h a t . A m s i k elv szerint a n o r m l fejlds fzisainak s o r r e n d i s g t kell figyelembe v e n n i . gy a fejlcsztpedaggus kollgk fejlesztsi p r o g r a m j a i b a n is - k l n s e n az j u s soknl - a f h a n g s l y a m o z g s fejlesztsn van. A fejleszts a m o z g s - t e s t s m a - p e r c e | * r ci t e n g e l y m e n t n t r t n i k , a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verblis fejleszt p r o g r a m . A l o g o p d u s e l s s o r b a n a k l n b z tpus b e s z d h i b k korrekcijt vgzi, de f o l y t a t j a a diszlexia-redukcit is. A felss fejleszt p e d a g g u s olyan m e n t l i s k p e s s g e k fejleszt-( st is vgzi, a m e l y e k a tanuls m d s z e r e i b e n s a t a n a n y a g m e g t a r t s b a n a d n a k segts get: figyelem, e m l k e z e t , g o n d o l k o d s , kpzelet. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l m j n a k kezei-.se e b b e n az iskolban k l n s e n h a n g s l y o s . G y a k o r i a k az e m o c i o n l i s s a kognity_ala^ p figyelmi problmk, amelyek sokszor trsulnak egyb rszkpessg*vajJ?' magatartszavarokhoz. A m o z g s a m s i k n a g y p r o b l m a t e r l e t (a m a g a t a r t s z a v a r o k k o r r e k c i j b a n is kt ponti szerepet j t s z i k ) , amivel az i s k o l a p s z i c h o l g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d s gy*" m e k e k k e l , a k i k r e a hiper- vagy hipoaktivits, agresszivits, illetve s z o r o n g s j e l l e m z .

\
M i n d h r o m c s o p o r t h o z j r u l h a t o t t : slyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. E l m o n d h a t m g , h o g y az esetek kzl 15 g y e r m e k p r o b l m j a o r g a n i k u s htter volt, mg 5 g y e r m e k pszichs htter a v l e m n y e k alapjn. K t e s t b e n logopdiai osztlyba, egy esetben specilis ltalnos iskolba javasoltak gye rekeket, de a szl n e m fogadta el. T o v b b m e g l l a p t h a t , hogy az esetek nagy rsznl a h t r n y o s szocilis k r l m nyek is m e g t a l l h a t a k a httrben. A t o v b b i a k b a n a m s o d i k p o n t b a n lv magatarts- s b e i l l e s z k e d s z a v a r o s g y e r e k e k k e l val f o g l a l k o z s i l e h e t s g r l s z e r e t n k egy g y a k o r l a t i pldt b e m u t a t n i . K l n s e n a hiperaklvnak c m k z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztsrl.

MAGATARTSZAVAR S HIPER AKTI VITS KEZELSE AZ ISKOLBAN

Gyakorlati

igny

Az i s k o l a p s z i c h o l g i a megjelense utn rvidesen m e g f o g a l m a z d o t t a p e d a g g u s o k b a n az igny, hogy v a l a m i t csinlni kellene egy, az a k k o r m g negyedik osztlyos n a p k z i s ta n u l c s o p o r t b a j r g y e r m e k e k k e l , m e r t k l n s e n d l u t n o n k n t , de dleltt, a tantsi

272

273

s z n e t e k b e n s e m b r n a k velk. E l s s o r b a n a n a p k z i s tantk s z m r a volt n e h z a mun ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l , szinte kt-hrom hetente cserldtek, s m o n d t a k fel m g a p r b a i d b e n . N e h e z e n lehetett feladatvgzsre brni e z e k e t a ffkat s egy-kt lenyt is, sok volt a konfliktus, a v e r e k e d s , az agresszv m e g n y i l v n u l s , a n y u g t a l a n s g , feszltsg~a~t c s o p o r t b a n . E k k o r f o g a l m a z d o t t m e g az igny, hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k - mint isko l a p s z i c h o l g u s - lehetleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozsi formt nyjtsak, ahol az iskln bell, de a dleltti tantsi idn kvl megfelel elltst k a p n a k . A n n l is i n k b b , m e r t ez az a i t e v k e n y s g i forma, a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be v o n n i , akikkel az iskolban a l e g t b b p r o b l m j u k s n e h z s g k volt a n e v e l k n e k j ^ d a g g u s o k n a k , s t b b n y i r e a k r l m n y e i k miatt a N e v e l s i T a n c s a d b a n s e m lehetett a terpijukat e l k e z d e n i . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindtsa j e l e n t e t t e azt, h o g y vgi re v a l a m i t r t n i k a s l y o s m a g a t a r t s z a v a r o s g y e r e k e k k e l , s gy tnik, h o g y a n e k i k ' adekvt f o r m b a n " . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h t r n y o s helyzet, v a l a m i n t vszlyeztetett k a t e g r i b a t a r t o z n a k . " "
<

n e m m e g h v s t kaptak, amit vagy elfogadtak, vagy n e m . M s r s z t gy a foglalkozsok k t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak, ami eltr az iskolai elfoglaltsgoktl. A g y e r m e k e k m e g i s m e r se utn minderiki nvre szl m e g h v t kapott a csoportba, valamint a szlket is tjkoz tattam a c s o p o r t indulsrl, s alrsukkal igazoltk, hogy hozzjrulnak a g y e r m e k k kel val foglalkozshoz.

Clkitzs A csoport l n y e g b e n egy m o z g s t e r p i s , m o t o p e d a g g i a i , elssorban m o z g s o s j t k o k ra pl c s o p o r t hiperaktv s m a g a t a r t s z a v a r o s g y e r m e k e k rszre. F clja: a m o z g s o s jtkok s a m o z g s koordincijnak fejlesztsn keresztl rendezni, szablyozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedst. T e h t a m o z g s s z a b o l y o z s o n keresztl az n s z a b l y o z s megfelel'szintjre szeretnm ezeket a m a g a t a r t s p r o b l m s g y e r m e k e k e t eljuttatni. A foglalkozsok kzppontjban a m o z g s s a j t k ll. M i n d e n m o z g s feletti kontroll indirekt szemlyisgfejlesztst is jelent. A m o z g s a legkzvetlenebbl hat a g y e r m e k szo

Csoportalakts I

cializcis f o l y a m a t a i r a is. A m o z g s k o o r d i n c i j n a k A fenti clkitzsbl kiindulva a viselkedsnek e g y b sszetevire is fejleszt hatssal v a n n a k a foglalkozsok: - s z e n z o r o s integrci javulsa, - a test koordincija, - e g y e n s l y o z kpessg, - a l k a l m a z k o d k p e s s g nvelse, - szably tudat alaktsa, \ - k o n t r o l l f o l y a m a t o k , n s z a b l y o z s ( m o z g s , rzelmi, indulati), - e g y t t m k d s v e r s e n g viselkeds tanulsa, - siker- s k u d a r c t r s , -agressziszablyozs, - konfliktuskezels, p r o b l m a m e g o l d s . M i n d e z e n kszsgek fejlesztsre nagyszeren a l k a l m a z h a t a j t k t e v k e n y s g . Elssor ban a m o z g s o s j t k o k a t felhasznlva, sokat mertve a testnevelsi jtkok (Fldi, 1993) krbk ezen bell kzponti szerepet kapnak a labds j t k o k . A labda a kapcsolat, a k o m m u n i k c i (interakcik) szimbolikus jelentst is m a g b a n h o r d o z e s z k z .

A m i k o r a g y e r m e k e k tdik osztlyosok lettek, sikerlt krljrni a p r o b l m t . Konzult- j, cit folytattam a g y e r m e k e k alss osztlytantival, aki h a s z n o s i n f o r m c i k a t adtak a ta-, nulik viselkedsi j e l l e m z i r l , k p e s s g e i r l , csaldi k r l m n y e i r l . K o n z u l t l t a m az / i d k z b e n stabilnak t n j n a p k z i s nevelvel, aki egy tapasztalt p e d a g g u s . Ezen felli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k l n b z h e l y z e t e k b e n - tantsi r n , s z n e t e k b e n , ebd? k z b e n , dlutni szabad foglalkozsokon -, s t a n u l m n y o z t a m a nevelsi t a n c s a d s (akii nek volt) korbbi anyagokat, szakvlemnyeket. E k k o r r a m r kialakult az elkpzels, hogy ezekbl a g y e r e k e k b l egy csoportot fogok alaktani, amely elssorban m o z g s o s j t k o k - ra p l , p s z i c h o m o t o r o s fejlesztsi jelleg v i s e l k e d s r e n d e z csoport lesz. A c s o p o r t m e g s z e r v e z s e k o r a n e g y e d i k s tdik osztlyos fikbl 16-nak ajnlottajf ezt a foglalkozst, ebbl 14-en elfogadtk. Egy fi nem volt n a p k z i s , s a dlutnijdffiji, p o n t r a val tekintettel a szlk n e m j r u l t a k hozz, h o g y jrjon a foglalkozsra, a msj^ pedig k r h z b a kerlt i d k z b e n , ezrt n e m tudta vllalni a rszvtelt. gy a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l , s n y o l c t d i k e s s e l alakult m e g . A c s o p o r t n a k m r a m e g h i r d e t s k o r # | C S . A . K . " e l n e v e z s t a d t a m , ami itt a C s e r k e s z Aktivits K l u b rvidtst takarja. (Egyb-^ k n t l t a l n o s t h a t a n j e l e n t h e t i a Csoportos Aktivits Klub"-ot is, de n l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az els szban.) A C S . A . K . m o z a i k s z egybeolvasva, mint indulatszjelk*'-;pezi a p r o b l m s viselkeds g y e r m e k e k n a g y o n gyakori vlaszreakcijt, ha valaki mejf'GT krdezi tlk, h o g y mirt csinltad ezt vagy azt. Kifejezi ezen g y e r e k e k r z e l m i , indulati;? labilitst is. Az A k t i v i t s " szcska azrt kerlt az e l n e v e z s b e , mert e z e k k z l a gyerekek k z l t b b s g k r e elszeretettel rstik azt a blyeget, hogy h i p e r a k t y " , h o l o t t csak 2 - 3 valdi hiperaktv volt k z t t k . Volt kzttk egy-kt k i m o n d o t t a n s z o r o n g , vissza h z d , n h n y a n igen agresszvak, s n h n y a n egszsges aktivitsak (j mozgskoor dincij, g y e s g y e r e k e k ) , de szocilis helyzetk miatt k n n y e n s o d r d a k . Azrt kapta a K l u b " nevet, mert egyrszt n e m k t e l e z jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k rszt venni, ha*

foglalkozs

elvi

alapjai

M i n d e n e k e l t t m e g kell klnbztetni a valdi hiperaktv g y e r m e k e k e t az e g s z s g e s aktivitsaktl. akik az tlagnl aktvabbak, elevenek, r m k e t lelik a m o z g s b a n , clrat rk, kitartak s gyesek. Ezzel s z e m b e n a hiperaktvak m o z g s n a k k n y s z e r e s j e l l e g e van, cltalan m o z g s a i k a t - b r m e n n y i r e is szeretnk - nem tudjk irnytani. Az az igye kezetk, hogy megfeleljenek az elvrsoknak, rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d , in: Varga. 1983). Fennll a veszly, hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g s a m i n d i g ugyan-

274

-275

gy lefut - primitv, a r c h a i k u s - s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . M o z g s t a p a s z t a l a t u k a trrl (a kis s nagy terekrl is) szegnyes, m o z g s h z t a r t s u k g a z d a s g t a l a n , n a g y o n energiaig nyes. Ez utbbi jelei, h o g y : - g y a k r a n m r rvid m o z g s utn izzad, - m i n d e n t mriktelenl (tl gyorsan, tl h a n g o s a n ) , rosszul tervezve csinl, - n e m tudjk m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvshez, a t j k o z d s h o z s z k s g e s idt, - h i n y o z n a k a g o n d o l k o d s s a cselekvs kztti sznetek, - i n g e r h s g k k e l m e g m u t a t j k fiziolgiai s pszicholgiai szksgleteiket. E g y m s i k felfogs (Schindler, J.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltn v i s e l k e d s e olyan vszjel, a m e l y r e szksge van a g y e r e k n e k ahhoz, hogy m e g t a r t s a intrapszichs e g y e n s ' lyt. A vszjel" kifejezs arra utal, hogy a g y e r m e k letben m i l y e n flrertsek v a n n i . ami szerint a hiperaktv g y e r e k e k m o z g s z a v a r n a k htterben a krnyezettel trtn kom- m u n i k c i zavara van (in: Varga, 1983). A hiperaktv g y e r m e k e k k e l val foglalkozs nagyfok emptit, r u g a l m a s s g o t , kreati vitst ignyel a s z a k e m b e r e k t l . Idelis esetben olyan segt-team d o l g o z i k a gyerekek kel, akik kztt m e g t a l l h a t m o z g s s z a k e m b e r , orvos s p s z i c h o l g u s egyarnt. Nhn. m d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k p p e n be kell tartani a hiperaktv g y e r e k e k n l : 1. El kell kerlni az ingerszegny helyzeteket, az olyan vrakozsi helyzeteket, a m i k n e m trtnik s e m m i . 2. E g y s z e r r e ne nyjtsunk tl sok ingert, ne adjunk tl sok e s z k z t ! 3. Strukturlni kell a helyzeteket. N e m b o l d o g u l n a k m s k p p , ezrt a trben vilgos t j k o z d s i p o n t o k a t kell kijellni s z m u k r a . 4. K e r l e n d k a k o r l t o z s szigor r e n d e l k e z s e k e t t a r t a l m a z h e l y z e t e k . A ren n e m kvlrl kell a hiperaktv g y e r m e k e k r e rknyszerteni, a rendre val k p e s s g h e z llrl kell felnnik, s e h h e z id kell! A fenti j e l l e g z e t e s s g e k e t s m e g f o n t o l s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a sajt c p o r t o m e s e t b e n is. N e m ltezik m i n d e n g y e r e k n l e g y f o r m n a l k a l m a z h a t prograr^ m g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni, s az adott g y e r m e k n l fennll za varok j e l l e g h e z k r . igaztani. M i n d e z t t g o n d o l v a n z z k m e g a z ltalam vezetett p r o g r a m foglakozsain felptst! \

A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz idnknt s s z e m o s d o t t , s gyakran egy foglakozs ba tbb szakasz e l e m e is bekerlt. Az letkor s az. egyedi sajtossgok m i a t t - k o r b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jelleg foglalkozsokat - a c s o p o r t o m mal s s z e s s g b e n a msodik szakasz vgrc ertnk a fejldsben, s a tbbi.szakasz ele meibl kevert jelleggel, de rendszercsen hasznlunk gyakorlatokat. N e m e g s z e n e g y teljes tanv alatt - 1 8 foglalkozson, heti egyszer 6 0 - 9 0 perc - jutottunk ebbe a fzisba. A csoport foglalkozsainak hrom jl elklnthet szerkezeti e g y s g e van. Az els rsz kb. 10-15 perc. egy szabad, spontn jelleg rsz. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret, s spontn m o z g s o k a t , cselekvseket vgeznek, m e g m u t a t j k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t n e k s a trsaknak. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik, hogy mg n e m k e z d d l t m e g a foglalkozs, de a c s o p o r t v e z e t s z m r a itt addik a lehetsg megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedst, az ak t u l i s r z e l m i s fizikai llapotukat. Ebben a rszben k n l o m meg a c s o p o r t o t egy g y n e vezett h v i n g e r r e l " , amit az elejn ksztek ki a t e r e m b e n . Ezek klnfle e s z k z k (pl. labda, egy vagy t b b - ris, g u m i . foci. kosr, tenisz, p i n g p o n g -. zsmoly, pad. ktelek, kendk, tollaslabdatk s labdk, szalagok stb.) lehetnek. A m s o d i k rsz ( 5 0 - 6 0 perc) kl m o z g s b l o k k b l ll. az elsben az ltalam (csoportvezet ltal) megajnlott s hozott jtkok s g y a k o r l a t o k , mg a m s o d i k b a n a gyerekek ltal hozott vagy vlasztott jtkok k a p n a k helyet. A h a r m a d i k rsz a m e g n y u g v s , m e g b e s z l s s r t k e l s ( 1 0 - 1 5 perc), ahol r e l a x c i s s l g z g y a k o r l a t o k f e l h a s z n l s a k z b e n trtnik a z a z n a p i t r t n s e k s s z e g z s e . A foglalkozsoknak lland rituli vannak, a m i h e z lehetleg m i n d i g ugyan az a hely ll r e n d e l k e z s r e : e g y m s dvzlse, a j t k kzben felmerl p r o b l m k meg beszlse, rtkels stb. Ez biztonsgot s t m p o n t o t ad g y e r m e k e k szmra, knnyts_ az ers szubkortiklis ingereknek val kiszolgltatottsgVll. E l m o n d h a t , hogy a g y e r m e k e k szemlyisgfejldse eltl j lehetsg nylik azltal, hogy m r n e m r e z n e k b n t u d a t o t , amirt m o z g s k s z t e t s e i k e t n e m tudjk ellenrizni. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z s o k o n jra m e g lehel lni azt a zavart d i a l g u s t , a m e l y b e n a k r n y e z e l nem rtette az jelzseiket, nyzsgseiket. Itt lehet h a n g o s k o d n i , rohanni, vadulni, szabad msnak lenni. Az odafigyelst ajndkba kapjk a gyerekek, n e m vkel 1 k i p r o v o k l n i u k . A m e g e n g e d s s a szablyozs e g y e n s l y r a kell t r e k e d n i , de a fo lyamat elejn az elbbi d o m i n l a foglakozsokon. gy lassan m e g t a l l h a t lesz a g y e r m e kekben az a ..motor, amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " , s ..teljes gzzal az e l l a z u l s b a " jut hatnak.

foglalkozsok

szerkezete SSZEGZS

A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az albbi Kiphard-fle szakaszokat kvetni, miszerint: .1. Vesztibulris - m o t o r o s aktivitsok. A m e g e n g e d s , az ads idszaka. 2. A m o z g s f k e z s n e k s irnytsnak fejlesztse. 3. A k o n c e n t r c i j a v t s a csukott s z e m m e l . 4. A vizulis figyelem fejlesztse. 5. Az i m p u l z i v i t s legyzse. 6. Az n f e g y e l e m j a v t s a sportos t e v k e n y s g g e l . Ez a t a n u l m n y egy ltalnos iskolban folv iskolapszicholgiai m u n k a tapasztalatain korntsem teljes igny - keresztl prblta rzkeltetni a t b b s z r s e n h t r n y o s helyze t tanulk fejlesztsi lehetsgeit. Ebben az. iskolban n e m c s a k a v o n z s k r z e t b e tartoz csaldok g y e r m e k e i jrnak, h a n e m az adott telepls ms iskoliban m r k l n b z okok bl iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. Ezek a tanulsi s/vagy magatartsi, beil leszkedsi p r o b l m k , illetve a.szemlyisgfejldsi lemaradsok az esetek nagy rszben trsulnak szocilisan h t r n y o s helyzettel. Az iskola j e l e n t s szerepet vllal a teleplsen

276

277

l r o m a csaldok g y e r m e k e i n e k felzrkztatsban, oktatsban s nevelsben ( a z i s k o la tanulinak mintegy fele cigny) is. Teht az utbbi vek sorn ez az iskola a teleplsen,,, egyfajta h t r n y k i e g y e n l t " szerepet tlt be. Az itt foly iskolapszicholgiai tevkeny sgrl is s z m o t ad a t a n u l m n y , rszletezve a hiperaktv s m a g a t a r t s z a v a r o s g y e r m e kekkel - az. i s k o l a p s z i c h o l g u s ltal - vgzett fejleszt m u n k n a k a lerst. N e m k z m b s , h o g y a n sikerl ezeknek a g y e r m e k e k n e k a szemlyisgfejlesztst s szocializcijt m e g t m o g a t n i , annak r d e k b e n , hogy nveljk a trsadalmi mobilitsi eslyket. Igen nehz feladat hrul az iskola vezetsre s pedaggusaira, ami szksges fontos szerepel k a p n a k - s nekik is megfelelen kell kooperlniuk - a k l n b z segt s z a k m k kpviseli: iskolapszicholgus, logopdus, fejleszt p e d a g g u s o k s a gyermek vdelmi felels. A megfelel bels kapcsolattartson tl a segt i n t z m n y e k k e l val j H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t s g e (pl. Nevelsi T a n c s a d k , Pedaggiai Szakszolglat- % ok, Gyermekjlti Szolglatok stb.). Az iskolapszicholgus szerepe is m e g n t t egy olyan m k d s i rendszerben, ahol az iskolapszicholgus pl. a Nevelsi T a n c s a d kpviselje. Abban teht az oktatsi s segt intzmnyek, l. a p e d a g g u s o k s segt s z a k e m b e rek felelssge kzs, hogy a n e m tl tehetsges, m fejleszthet h tr nyos helyzet gyer- '. m e k e k ne idegenedjenek el a kultrtl, az nmv e l stl, a trsadalomtl.

FEJLESZT FOGLALKOZS AUTISTA GYERMEKKEL


GOSZTONYI JUDIT

s teszi a segt s z a k e m b e r e k k e l val e g y t t m k d s t . Ezrt a g y e r m e k e k fejlesztsben-'

i
r s o m clja, h o g y b e m u t a s s a m a fejleszt p e d a g g u s m u n k j n a k kihvsait, azt, hogy egy adott specilis p r o b l m a m e g o l d s r a milyen sokfle hatkony m d s z e r ltezik. A fej leszt p e d a g g u s n a k m i n d i g rugalmasan, nyitottan kell hozzllnia egy g y e r m e k teljest mnybeli e l m a r a d s n a k m e g o l d s h o z , vltozatos m d s z e r e k tanulsval,.lland kon zultcikkal s vgl, de nem utols sorban a g y e r m e k teljes elfogadsval.

Nhny

gondola!

az

autista

gyermek jellemz

sajtossgairl:

- P r i m e r tnetek, m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM

AL.I.PORT. G. W. ( 1 9 5 4 ) : Az eltlet. Osiris Kiad, Budapest. -% BAGT ,\( TAMS s munkatrsul (szerk.) (2001): Kbnyai Nevelsi Tancsad. Mdszertani Tkr. Eladsok'V a fejleszt pedaggia, gyermckpszicholerpia. iskola- s vodapszicholgia terletrl. Budapest. .? FODORN FLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivits s tanulsi zavarok. Voln Humn Oktatsi s Szolgltat R t . BTL- ; dapest. fi FLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelsi jtkok a tanulsi zavarok prevencijban s korrekcijban. lskolapszi< hol* gia. 2 4 . sz. LTE. . v GYRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhet gyermek. Medicina Kiad, Budapest. 4 KULCSR MIIII.YNF. ( I 9 9 S ) : A tanuls rm is lehet Delacato mdszere alapjn. Magnkiads. Bicske. PORKOLISN BALOGH KATI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulsi zavarok korai felismerse komplex szrvizsglatok alapjait. v In: KSAN. ORMAI VERA. Ml'NNICH IVN (sz.erk.l: Szocializcis zavarok - beilleszkedsi nehzsgek. Psiicholgia - Nevelknek. Tanknyvkiad. Budapest. -j. PORKOLBN BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nlkl az iskolban (vodai fejleszt program a tanulsi zavarok megelzsre). Alex Typo Kiad. Budapest. . RANSCUHURG JEN: ( 1 9 9 8 ) : Pszicholgiai rendellenessgek gyermekkorban. Nemzeti Tanknyvkiad. Budapest. , SZEGAL, B. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szocilpszicholgia. Etnopszicholgia (Elads sorozat). In: NAGY SNDOR jegyzete (kzirat). KLTE Pszicholgia Intzet. Debrecen. SZILGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelsi Tancsad szerepe az iskola szocializcis feladatainak megvalsulsban. In: KEZDI BALZS (szerk.): Iskolai mentlhigin. Tanulmnyok. Pro Pannnia Kiad Alaptvny, Pcs. Szt'HAY PTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarorszgi cignyok kultrja: etnikus kultra vagy a szegnysg kultrja. Pano rma. Budapest. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . Ernst J. Kiphard s Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktv gyermekek pszichome*toros terpijrl. Pszicholgiai Kzlemnyek. Akadmiai Kiad. Budapest.

J>

Az odaforduls hinya, az rdeklds beszklse, emocionalits hinya, kontaktuskp telensg. ^

- S z e k u n d e r tnetek, m e l y e k jelen lehetnek s az autizmusbl k v e t k e z n e k : K n y s z e r e k (beszdben, m o z g s b a n , viselkedsben pl.: krdezsi knyszer, az azonos s g h o z v a l tlfokozott r a g a s z k o d s , k n y s z e r e s p c g t e t s , forgats). Auto-agresszi, szorongs, flelem, ambivalencia, inadekvt srs, nevets. Zavart az rzkels, szlels, a logikai funkcik, a beszd, pl.: echolalia, n e m kzl jelleg, j szavak alkotsa, krdsre > nem vlaszol. M o z g s b l elvsz a h a r m n i a . P r o b l m a lehet az evs, rts, alvs terle tn is; s g o n d a n e g a t i v i z m u s . - Specilis tnetek, m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hinya, a szemly mint trgy hasznlata, szagolgats, zene irnti fog konysg, nszrakoztats. N e m srgethet, a boldogoskods jelenlte (bels izgalom, rep des m o z d u l a t o k ) , az okulodigitlis-szindrma (mutat ujjval n y o m s t gyakorol a szem golyjra, mikzben s z e m e sarkbl nz), epidermiskontaktus egyszemlyes kapcsolatban. - Mint jelzket e m l t e m a bizarrrit s az ntrvnysget.

278

279

ELZMNY

Az intelligenciavizsglat n e m a relis teljestmnyt mri T a m s n l , gy e n n e k e r e d m nye nem r t k e l h e t adat. adatok A l a p o z terpia vizsglata: grnyedt tarts, petyhdt izm kisfi. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel, de e l t r i " a testi rintst. Instrukciimat nem rti: pl. E m e l d fel a k e z e d e t ! " M szsnl n e m keresztez, ugrsnl j r s o k n l keze grcsben. Indinszkdelse a z o n o s oldali. F g g e t l e n t e t t u j j m o z g s a kialakulatlan. G u r u l s i c s p b l indt. S z e m t a t j k o z d s i vizsglatnl n e m tudja c s u k v a tartani. Az irnytott lpseknl n e m e m l k s z i k az instruk cimra, bal-jobb irnyt tveszti. Testsmja kialakult, m o z g s r e p r o d u k c i trben sikerte len. Trben, skban kiraks reprodukci szintn nem sikerlt. Elre tud stlni, htrafel nem. E g y e n s l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. Spontn b e s z d e m o t y o g , ftyolos hang, s z k i n c s e , ltalnos tjkozottsga megfelel. P r o b l m a m e g o l d k p e s s g e j , dallamot, akusztikus ritmust g y n y r e n u t n o z . Abramsolst p o n t a t l a n s g , bizonytalan vonalvezets, g y e n g e n y o m a t k , kialakulatlan ceru zafogs j e l l e m z i . V e r b l i s s vizulis e m l k e z e t e e l m a r a d kora tlagtl. S z u t n m o n d s a tkletes. Vizulis r i t m u s utnzsa g y e n g e . D o m i n a n c i a : bal szem, bal lb, k z d o m i n a n cija kialakulatlan. 1996 prilisban vizsglatot k r t e m Dr. M a r t o n vtl. T a m s k z d o m i n a n c i j n a k ki

Anamnesztikus

T a m s n o r m l i s terhessgbl, nyitott mhszj miatti indtott szlssel j t t vilgra 3,10 kg sllyal, 50 cm hosszal. Szlei tanrok, n v r e 11 vvel, btyja 2 vvel i d s e b b nla. M i n d kt szl testvrnl slyos p s z i c h s zavar ll fenn. T o m i n y u g o d t c s e c s e m volt. Kezdet tl fogva evsi p r o b l m i voltak, szilrd telt 2 v 6 h n a p o s korig n e m vett a szjba. F j d a l o m r z e t e hinyzott. K e d v e n c j t k a k i s g y e r m e k k o r b a n egy kisaut volt, a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p r g e t t e , ajtajt nyitotta-csukta r k i g . A b s z o l t hallsa s s z p nek hangja 1 ves kortl feltnt. S z e m t akaratlagosan kezdettl n e m tudta m o z g a t n i . Bty j v a l s s z e m o s t a " m a g t , 6-7 v e s k o r b a n j t t r, h o g y k k l n s z e m l y e k . Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. 4 ves kora utn k e z d e t t el beszlni, lett szobatiszta, tudott biz tonsggal j r n i , n l l a n ltzni. E k k o r kerlt az v o d a kiscsoportjba, s k e z d e t t Forrai Katalin k r u s b a j r n i 3 ven t.

Intzmnyes

vizsglatok

a l a k t s h o z , m o z g s g y e t l e n s g , f i n o m m o t o r i k a - f e j l e t l e n s g n e k s alaki diszgrfij n a k r e e d u k c i j h o z k r t e m segtsget, tancsot. A rjoktorn T o m i d i a g n z i s t m e g e r stette, s n a g y m o z g s - f e j l e s z t s t j a v a s o l t , k l n s tekintettel a k v e t k e z t e r l e t e k r e : e g y e n s l y t , r u g a l m a s s g o t , skban s trben tjkozdst fejleszt g y a k o r l a t o k . Elrta m g a j o b b kz d o m i n a n c i j n a k fejlesztst, azzal a kittellel, hogy ez m g v l t o z h a t . Ta m s ugyanis m i n d k t kezt egyformn hasznlta, de a k k o r a kisfi a j o b b kezt s z e r e t t e " volna i n k b b hasznlni az rshoz.

T a m s t desanyja 3 vesen vitte elszr orvoshoz, rezve a p r o b l m t . Az orvos m e g n y u g tatta a majd utolri magt, kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . E g y v m l v a m s i k orvost kerestek fel, aki n e u r o l g i a i l a g r e n d b e n tallta a g y e r m e k e t , s p s z i c h o l g u s h o z irnytotta ket. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k , aki a B G G Y T F Pedaggiai S z a k s z o l g l t a t s S z a k m a i Szolgl tat K z p o n t b a kldte ket. Az j a v a s l a t u k r a kerltek az A u t i z m u s K u t a t c s o p o r t h o z , ahol a d i a g n z i s a u t i z m u s - s z i n d r m a (pervazv fejldsi zavar) volt. Fejleszt p r o g r a m o t kaptak, amit az d e s a n y a kt vig vgzett: fjdalomrzet kialaktsa, szobatisztasg, lta lnos fejleszts, pl. m o z g s . A z t a v e n t e j r n a k vissza kontrollvizsglatra. E z u t n kerltek a kerleti N e v e l s i T a n c s a d b a , ahol 5 vig p r h u z a m o s a n foglalko zott p s z i c h o l g u s s l o g o p d u s T a m s s a l , a z u t b b i s z a k e m b e r specilis a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . Fejleszt p e d a g g u s 3 ven keresztl finommotorika-fejlesztst vgzett T o m i v a l , ezutn k a p c s o l d t a m be a m u n k b a helyette, a K b n y a i N e v e l s i Ta ncsadban.

A fejleszt

munka

folyamata

Az i n s t r u k c i k n a k m e g f e l e l e n k e z d t e m a f o g l a l k o z s o k t e r v e z s b e . Az d e s a n y n a k h o m e - t r a i n i n g f e l a d a t o k a t lltottam ssze, egyrszt a nagymozgs-fejlesztssel k a p c s o latban, hiszen n heti 2 x 2 rban foglalkoztam T o m i v a l , tovbbi 2 rt otthon kellett gya korolniuk. E z e n k v l f i n o m m o t o r i k t (jobb kzzel), verblis, vizulis s m o z g s o s e m l kezetet, tr- s skbeli tjkozdst, szmolst fejleszt gyakorlatokat lltottam s s z e ne ki. Az d e s a n y a abszolt p a r t n e r e m m u n k m sorn, rengeteget tanulok tle azta is, hiszen

Vizsglati

eredmnyeim

ismeri legjobban g y e r m e k t , ismeri legjobban azt az svnyt, ami T a m s h o z vezet. A f o g l a l k o z s o k o n 1 h n a p i g hospitlt. K e z d e t b e n T a m s h a m a r elfradt, ilyenkor egy fles labdn ugrabugrlt krbe-krbe a t e r e m b e n , h o s s z a b b - r v i d e b b ideig. H n a p o k i g termszetesen csak kevs gyakorlatot, azt is rvid ideig sikerli v g e z n n k . Szinte m i n d e n feladatnl segtettem t, T o m i g y a k r a n csak passzvan, ltalam m o z g o t t . Eleinte n e m beszlt velem, csak az desanyjn keresztl. Fejldstani n a g y m o z g s o k a t g y a k o r o l t u n k , fokozatosan egyre tbbet s h o s s z a b b ideig. K s b b b v t e t t e m r u g a l m a s s g , egyensly, f i n o m m o t o r i k a - e l k s z t . felvezet gya korlatokkal is t r n i n g n k e t . Az e g y e n s l y g y a k o r l a t o k n l az Ayres-terpia e s z k z e i t hasz-

T a m s m e g i s m e r k e d s n k k o r , 1995 o k t b e r b e n n o r m l ltalnos iskola kisltszm 3. o s z t l y b a jrt. Jl olvasott, desanyja iskolba kerlse eltt diszlexia-prevencis prog r a m o t vgzett vele. Kzrsa olvashatatlan volt, s a m a t e m a t i k a tanulsa is g o n d o t okozott s z m r a . rsbl felmentse van. desanyjval tanulja a hzi feladatokat otthon, a m i t isko latrsai rnak fel egy fzetbe. Osztlytrsai elfogadtk T o m i t , segtettk. Rajzrn papfrt p k e d s b l kszt kpeket, m a t e m a t i k a rn s z m o l g p e t hasznlhat.

280

281

n l t a m : hlt, grdeszkt, hintkat, hengert, nagy , a b d t stb. H o s s z a n -dztnk a h l n l , , no*' r u " " " - J n sok idt tlttt a z l e m b e n . 1996 o k t b e r b e n T a m s j osztlyba iratkozott be, mivel osztlytrsai csfolni kezd tk. Az j osztly z e n e t a g o z a t o s , ismerse is volt itt, m g a krusbl. Az j osztlytrsak h a m a r befogadtk s m e g s z e r e t t k t. 1997 prilisban kontrollvizsglatra m e n t n k Dr. M a r t o n v h o z . Fejldst tapasztalt T o m i n l , s az e l z g y a k o r l a t o k o n kvl szemtornt, Jazt-fegyelmez s keresztcsator n a - g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . T a m s mell 2 fi kerlt a terpiba, gy m r c s o p o r t k n t m k d t n k tovbb. A foglalkozsok vgn, mivel n a g y o n j t e m b e n fejldtek a gyerekek, mr be t u d t a m iktatni emlkezet, idszlels, vgtagsztvlaszt, finommotorika- s d o m i nanciafejleszt g y a k o r l a t o k a t is az elrtakon kvl. A kt fi a b b a h a g y t a a terpit, he lyettk egy kislnnyal d o l g o z t u n k tovbb. T a m s e k k o r m r teljesen elfogadott e n g e m , a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n rdekldve, c s e n d b e n szemllte, majd beszlgetett is velk az nbi-, zalom m o s o l y v a l a szja sarkban, hiszen itt m r otthon r e z t e " magt. 1998 m r c i u s b a n az jabb kontrollvizsglat e r e d m n y e azt mutatta, hogy tovbbi fej lds ettl a terpitl mr n e m vrhat, trben s skban T o m i tjkozdsa rengeteget fejldtt. G y g y t o r n t s p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n . Ezutn vizsglatot s gyakorlattervet k r t e m egy g y g y t o r n s z t l , a tovbbiakban d e c e m b e r vgig az instrukcii alapjn ha-' ladtunk t o v b b T a m s s a l , heti 1 x 1 rban. O r t o p d vizsglatot j a v a s o l t a m , ahol a szak orvos ldtalpbettet rt fel T o m i n a k . K o n z u l t l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k b a n jrtas koll ganvel, de e z e k r e a gyakorlatokra T a m s k z m b s maradt, rtetlensggel reaglt a hely-' zetekre. 1999 janurjtl a c l o m a vizulis szlels, emlkezet, szerialits, orientci s finom m o t o r i k a fejlesztse volt, valamint tovbbi h e l y z e t g y a k o r l a t o k " , szavak t a r t a l m n a k el jtszsa, nonverblis e s z k z k ltal. Ezenkvl igyekeztem tovbbi olyan technikra buk kanni, mellyel T a m s t sztereotip krdseibl leginkbb ki t u d o m zkkenteni, hiszen n m a ga s z m r a is e g y r e f r a s z t b b n a k tntek ezek. A k r d s e i n e k teifiatikja s z o r o n g s a i t tkrzte: hall, betegsgek, hall utni let, valls, idskor, fogyatkossg, politikai let. Ezeket eddig vagy visszakrdezssel, vagy rvidre zrssal oldottam m e g : T u d o d n azrt vagyok itt veled, h o g y segtsek neked abban is, hogy eltereldj az l l a n d krdseidtl. Ezrt n n e m vlaszolok e z e k r e , radsul nem is t u d o m rjuk m i n d i g a p o n t o s vlaszt." Mita T o m i v a l foglalkozom, folyamatosan klinikai szakpszicholgus mint szupervzor se gtsgt v e s z e m ignybe. N a g y o n sokat k s z n h e t e k neki. E s z e m b e j u t o t t a s z m t g p ! N a g y sikere volt! T a m s vgre izgult, hogy egy-egy rde kesebb feladatot, j t k o t idre m e g tudjon oldani, vagy direkt jl elrontani. N a g y o k a t ne vetett m i n d e k z b e n . Ez teljesen j tulajdonsga volt s z m o m r a , hiszen eddig s o h a n e m volt s r g e t h e t . A j t k o k egyrszt a tjkozdst, msrszt a logikai g o n d o l k o d s t fej lesztettk, szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l d o t is. St, t o l l b a m o n d s r a gpelt is a szveg szerkeszt p r o g r a m b a n ! Ezentl m i n d e n rba szervesen beptettem a s z m t g p hasznlatt.
W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i id

Jelen

llapot

1999 s z e p t e m b e r t l a tavalyi clokat tztem ki. kivve az e m l k e z e t fejlesztst. T a m s j e l e n l e g 7. osztlyos, geometribl felmentett. rni tanul, eldnttte, bal k z z e l ( ! ) egy k ln tanrtl. T b o r b a n volt a nyron mr msodszorra, btyjval, h o s s z a b b idre. Sokkal teherbrbb. desanyja p s z i c h o l g u s segtsgt krte nlunk, hogy k a m a s z o d fival a fel m e r l konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . T o m i m o z g s o s knyszerei (kezeivel rpds, iaktl, m a g b a n beszl, s infantilisen viselkedik) m r csak a k k o r j e l e n n e k m e g , ha n a g y o n s z o r o n g : pl. dicsret vagy i z g a l o m hatsra: a m i k o r n a g y o n jl a k a r teljesteni egy feladatot. Rgen a teljestmnnyel kapcsolatban teljesen k z m b s volt. R e n d s z e r e s e n rszt vesz m r az iskolai musical e l a d s o k o n . Az d e s a n y v a l val e g y t t g o n d o l k o d s sorn a tovbbi lehetsgekkel k a p c s o l a t b a n felmerlt a hidroterpia, lovagls, tnchz k i p r b l s n a k lehetsge is. Az d e s a n y a kez d e m n y e z s r e jelenleg specilis dita kiprblsa van folyamatban. Sok m d s z e r n e k kell utnajrni, sok technikt kell kiprblni a h h o z , hogy a k o n k r t gye reknl megtalljuk a fejleszthetsg tjt, a m e l y csak r j e l l e m z s s z e m l y r e szabott. E k z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m s t l , desanyjtl, k s z n m nekik. R e m l e m , hogy tovbbi sikerek vrnak mg rnk.

IRODALOM

JANETZKE, H. R . P. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integrci Pattcrning). lmny Knyvkiad. Hajdhadhz.


M A R T O S - D V N Y I VA, SZERDAHELYI MRTON, TTH GBOR, KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapoz Terpia.

Alapoz Terpia Alaptvny, Budapest.


SZKELY MARGIT. W F I S S MRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus krkpek diagnosztikja s terpija Tanszer-tr. Budapest.

282

283

M I L E S Z VELED, E M B E R K E ? ESETISMERTETS
SZEGHN PCSA GABRIELLA

V g r e eljtt az id, s 1982. o k t b e r 23-n hajnalban ( 3 M - k o r ) e l m e n t a m a g z a t v z nagy rsze. S p o n t n szlssel ezen a n a p o n dleltt megszletett kislnyunk: 2 8 0 0 g r a m m a l , 51 cm testhosszal, s rgtn felsrt. C s o d l a t o s rzs volt k e z e m b e n tartani, mg a kldkzsi nr s s z e k t t t m i n k e t . E s z e m b e jutott, hogy ez a gyerek nem lett volna, ha akkor, a kez det kezdetn n e m h a r c o l o k gy rte. A szoptatsnl s z r e v e t t e m , hogy furcsn" szuszog, m o h n eszik, s n e m k a p megfe

Nincs mg egy ilyen kor. amikor a gyermeknek nagyobb szksge lenne az rtelmes segtsgre, s minden, ami aka dlyozza a kreatv tevkenysgben a tkletessg elrs nek eslyt cskkenti."
M. Montessori)

lelen levegt. A n v r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m , vrva a segtsget. M s o d i k n a p zldes-barns, vres vladkot rtett, emiatt g y o m o r s z o n d s vizsglatot vgeztek a gyereknl a nvrek. (lland g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k r h z b a n , csak dleltt s d l u t n viziten.) Ettl k e z d v e kislnyom csak 2 0 - 3 0 g r a m m o k a t szopott. El k e z d d t t a rossz t v g y " gyerek tnete. O k t b e r 29-n m e n t n k haza, s a gyerek slya 2 6 7 0 g volt. S z o p s e r s s g e m e g g y e n glt, lefejt tejet vegbl ivott. A msodik ht utn nyerte vissza szletsi slyt. M s o d i k

LESZ'.' NEM LESZ'.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVLLALS. -VRS

ht vgtl tpszert adtunk az t k e z s e k h e z a d o k t o r n javaslatra. 1 h n a p o s volt, a m i k o r influenza miatt elszr antibiotikumot, oxibiont kapott. XII. 6-n k r h z b a kerlt flfjs s t d g y u l l a d s gyanja miatt. F e l v t e l k o r a doktor n m e g v i z s g l t a a gyereket, s azt m o n d t a : L t o m m i n d e n t feljegyeznek, s azt tudjk, hogy a g y e r m e k k vzfej?". M e g k e z d d t t az jbli harc a gyerek letrt. E r s lmpval vilgtottk t a pici fejt (neknk azt m o n d t k , hogy agyrelzrdst keresnek), majd m e g akartk lumblni, de nem e n g e d t e m . A gyerek fejkrfogatt tbb mint egy vig hetente r e n d s z e r e s e n mretni kellett. A nagy, kiss feszes kutacs, nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurolgiai k o n z l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkrfogat n o r m . rtke miatt nem tartott valsznnek. S z e r e n c s r e a grbe a n o r m l rtkben haladt.

Elzmnyek N a g y o n vrtuk frjemmel els g y e r m e k n k m e g s z l e t s t . S z e r e n c s r e m r sajt lak s u n k b a rkezett. A t e r h e s s g e m n e m volt p r o b l m a m e n t e s . V r z s miatt k r h z b a k e r l t e m , ahol m e g akartk szaktani a terhessget; a m e n o t e s t e r e d m n y e k igen f u r c s n " alakultak: 1. nega tv. 2. pozitv, 3. ktes (?), 4. negatv, 5. ktes. 6. ktes. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k n y r g tem, u l t r a h a n g o s vizsglatra tvittek egy msik krhzba, mivel helyben a vizsglatra n e m volt lehetsg. Az u l t r a h a n g o s vizsglatot v g z orvos a k v e t k e z k e t m o n d t a : A s s z o n y o m , gratul lok kitartshoz, g y e r m e k e p, egszsges, integet az d e s a n y j n a k . " E k k o r lttam elszr g y e r m e k n k e t . C s o d l a t o s rzs volt ltni fejt, vgtagjait, g e r i n c o s z l o p t . . . stb. 9 hetes terhessget llaptottak m e g . gy 23 napot tltttem terhessgmegtarts miatt k r h z b a n , g y g y s z e r e s kezels mellett; vitamint, influenzs tnetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . K z b e n az is kiderlt, hogy n e m lett volna szabad tonik dtt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. E k k o r m g n e m g o n d o l t a m sem n. sem frjem, figyelmnket sem hvtk fel r. hogy esetleg idegrendszeri srls alakulhat ki. (Ezt a gyereket m i n d e n k p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s g e m ily rvid szakaszban kislnyunk m e n n y i r e srlhetett, erre az l talam olvasott k n y v e k b e n is csak utalsokat talltam. Pl. Mark Selikowitz: Diszlexia s egyb tanulsi nehzsgek (44. o.): H a a terhessg alatt az asszony vrusfertzsen esik t, a z sajt m a g n a k n e m o k o z p r o b l m t , d e s z l e t e n d g y e r m e k n l tanulsi n e h z s g e t o k o z h a t . Az ilyen b e t e g s g e k e t n e m k n n y felismerni, s j e l e n ismereteink alapjn n e m lehet kizrni kroki s z e r e p k e t . " A v r s z e g n y s g g y e r e k k o r o m t l vgigksrt, kt t e r h e s s g e m alatt fokozottan jelent kezett. Errl A logopdia vizsglat cm knyv. 12. o, 2.1.2. Az anya betegsgei a terhes sg eltt: Vrkpz rendszer betegsgei i vrszegnysg) c m m e l o l v a s t a m . A terhessg to vbbi s z a k a s z b a n k l n s e b b p r o b l m a nem volt. Pici b a b m n a k n a g y o n sokat n e k e l t e m s beszltem a terhessg ideje alatt.

Bizonytalansgban

telt

hnapok

A tl flts e k k o r alakult ki b e n n n k , s ez tart a mai napig is. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l n y u n k n a k kzpflgyulladsa, ami miatt rengeteg gygy szert kapott (tbb mint tzszer szrtk a j o b b flt). N a g y o n sokat j r t u n k be a k r h z b a j r b e t e g kezelsre orr, garat s fl v k u m g p e s szvsra. M i v e l s z e g n y g y e r e k e t val ban t b b s z r m e g g y t r t k " , t e r m s z e t e s volt. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat srt. ezrt mindig volt valaki vele. gy g o n d o l t u k , hogy az tvgya a sok g y g y s z e r miatt n e m javul. 1984. d e c e m b e r 10-tl 20-ig ismt krhz: o r r m a n d u l a kivtele, ami mtt utn fl v m l v a dupljra ntt vissza. A Fejleszt Pedaggia: Alapoz terpia cm klnnyomatban olvastam ezzel kap csolatban a k v e t k e z k e t : K z t u d o t t , hogy a beszd elsajttsnak k o r s z a k b a n m i n d e n olyan rtalom, a m e l y a gyerek leshallst rontja (gyakori kzpflgyulladsok, a nagy o r r m a n d u l a ) , a g y e r m e k tiszta b e s z d s z l e l s n e k s tanulsnak eslyeit is rontja."

284

285

Mozgs-

beszdfejlds:

A ggicsls n o r m l idben trtnt, de mozgsfejldsben e l m a r a d s volt tapasztalhat, 10 h n a p o s volt, a m i k o r fellt, ezt m e g e l z e n htrafel kszott. 12 h n a p o s volt, m i k o r a b t o r o k n l felllt. M i v e l m g 16 h n a p o s korban n l l a n n e m jrt, ortopdiai vizsg laton k r t e m tancsot. zletek m o z g s a szabad. Egyik kezt fogva lpeget. R o p o g s sz lelhet a trd- s b o k a z l e t e k b e n , de j e l e n t s g e n i n c s . " 16 s fl h n a p o s kortl jrt egyedl. K a n y a r elleni vdolts utn 1 htre k a n y a r s lett (lltlag n a g y o n ritka). B e s z d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokig csak mutogatott: --. A v d n szerint lus ta beszlni, mert gy is elri, amit akar, a d o k t o r n is azt m o n d t a , ne idegeskedjnk, majd eljn az ideje. N a g y o n lassan gyjttte ssze a szavakat, 2,5-3 ves korban kezdett beszl ni. Ma m r t u d o m , h e g y ez a megksett beszdfejlds befolysolta kislnyunk ksbbi t a n u l m n y i munkjt. Mark Selikowitz knyve szerint .. .bizonytk a tanulsi n e h z s g r e a beszdfejlds el m a r a d s a . N h a p p e n a nyelvi m e g r t s az az els jel, ami feltnst o k o z . " K i s l n y u n k n l n e h e z e n alakult ki a lateralits. Hol egyik, hol msik kezt hasznlta, hol egyik, hol msik kezvel evett, vagy nylt jtkrt. Ha a tnyrjba k z p r e tettem a kana lat, sokig egyszerre nylt utna m i n d k t kezvel. Ez k s b b a b l c s d b e n is g o n d o t oko zott. G a b i k a 21 h n a p o s korban blcsds lett. Hurutos problmi nhny n a p o n bell ismt j e l e n t k e z t e k . A b l c s d s idszakra j e l l e m z volt, hogy m i n d e n reggel sokig srt, gyak ran volt beteges. A gyerek beszdfejldse n e h e z e n alakult, sznismerete szintn. Azt hittk sznvak, mi vel a szneket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kkre m u t a t t a m , azt m o n d t a , olyan, m i n t az g " , ha zldre, olyan, mint a f". Az iskolbl sznes rd kszletet vittem haza, s azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hossz ideig. Sokat legztunk, de n e m sok trelme volt. N e h e z e n tudta a lyukas l a b d b a " a formkat a megfelel helyre b e t e n n i . B e s z d b e n j p o f n a k tartottuk, h o g y n h n y szt m s k p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skla K p - K k . A szobatisztasg 2,5 ves korra alakult ki. Egy v blcsdei foglalkozs utn m i n i c s o p o r t b a kerlt az v o d b a , gy ngy vig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t b b s z r srt, a m i k o r elvltunk. A feltnbb p r o b l m k k i s c s o p o r t b a n k e z d d t e k . N a g y o n sokat lt bntetsbl a g o n d o l k o d s z k e n " , mert h a n gosan tologatta az autt, h a n g o s a n beszlt, jtszott, nem, figyelt meslsnl. O t t h o n tbb szr kiprbltuk, h o g y s u t t o g t u n k hta mgtt, m e g h a l l o t t a . gy g o n d o l t u k , taln azrt h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek r, s taln rl, h o g y tud beszlni. E k k o r m r biztos j o b b k z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t n k n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujjt. M i r e las san m e g s z o k t a a kzssget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfzs, vrusfer tzs, kzpflgyullads. Betegsg utn m i n d i g n e h z volt az jrakezds. K z p s s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt lekthet, figyelme rvid ideig tartott, n e m szvesen vett rszt a foglalkozsokon. ltalban egyedl jtszott, m a g n y o s volt. A h o g y az v n k tancsoltk, gy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k r d e z t k , mi volt az oviban, s e m m i "

- vlaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tle brmit is m e g t u d n i . N e m szvesen szerepelt, ne hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szvegt. 1988. d e c e m b e r 12-n megszletett m s o d i k g y e r m e k n k . Jancsika. K i s l n y u n k szinte l l a n d a n a testvrvel volt. Simogatta, beszlt hozz, segtett n e k e m a pici eJltsban. A n a g y c s o p o r t b a n pozitv vltozst vettnk szre G a b i k n . F o g l a l k o z s o k o n e g y r e in t e n z v e b b e n vett rszt. N a g y o n rlt, ha piros pontot kapott feladatmegoldsra. S z o r o s a b b bartsg fzte az e g y i k kislnyhoz. Labdafogsa is igen sokat javult. M r tbbet meslt az v o d b a n trtntekrl.

Beiskolzhat? Fiziklisan n e m fejldtt megfelelen. Frjemmel sokat b e s z l g e t t n k arrl, hogy j lenne, ha mg egy vet v o d b a n tltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. prilis 29-n G a b i k a ismt krhzba kerlt a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnnk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n az el s osztlyt. F e l m e n t s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Slya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d s a kb. 5 ves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , slypercenti]: 3 % alatt). Az iskolarettsgi vizsglata (diszlexia vodai vizsglata) a k v e t k e z k e t tartalmazta: 1. Sajt s z e m l y v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l k : l e t k o r kivtelvel v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellenttes plusok, sznek felismerse: szneket jl ismeri, jobb-bal irnyoknl m g nem teljesen biztos. 3. S z k i n c s vizsglat: k r d s e k r e t m o n d a t o k b a n vlaszol a kprl. r z k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d s s z e egy virgra e m l k e z e t t a tanultakbl. E l m l t napi l mnyeirl fleg t m o n d a t o k b a n , de sszefggen mesl. Kilenc m o n d a t b l ht t m o n d a t , kett bvtett. 4. F o g a l o m a l k o t s - v i z s g l a t : a gyjtfogalmak kzl h r m a t nllan, kettt rveze t krdsekkel felismer. 5. Ellenttes m e l l k n e v e k m e g n e v e z s e : tbl kettt nllan, egyet rvezet k r d sekkel sikerlt felismerni. 6. D o m i n n s kz: j o b b . 7. Lts m e g k l n b z t e t s i kpessg vizsglat: az els feladat egy kivtelvel jl sike rlt: a m s o d i k , n a g y o b b figyelmet ignyl m r kevsb. Apr rszletekben megfigyel sei m g p o n t a t l a n o k , olvassnl majd oda kell figyelni a b / d , p b e t k r e . 8. L t s e m l k e z e t vizsglat: t kp kzl hrmat rgtn, kettt g o n d o l k o z s utn m e g nevezett. 9. B e s z d e m l k e z e t vizsglata: a h t m o n d a t o s rvid trtnetbl els olvassra n e m , m s o d i k olvass utn egy m o n d a t kivtelvel v a l a m e n n y i t sikerlt elismtelni, m i n d e n l n y e g e s rszlettel. 10. H a n g e m l k e z e t vizsglata: hrom hangot hibtlanul ismtelt el, a ngy h a n g meg j e g y z s e m r n e h z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l s m e g k l n b z t e t k p e s s g vizsglata: segtsggel m e g n e v e z t e a kpeket, de az m r n e m sikerlt, hogy a szavak hol n e m hasonltanak. 12. N e h z szavak r e p r o d u k l s b l artikullt, a m s s a l h a n g z k torldsnl is jl ism telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g s : r i t m u s r z k e j . Az utols r i t m u s m o t v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s l y , hanglejts utnzsa: jl megfigyelte, s jl h a n g s l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z m l l s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z m l l s n l tvesztett. H a t - h r o m n l tudta, melyik t b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jtt r t - t n l , a hozztev s - e l v e v s n e m sikerlt. M r trelmetlen volt, feladattudata m g n e m alakult ki igazn.

n e h e z e n rt. Az iskolban mr szavakat kellett volna rni, s itthon m g a h a n g o k b e t k n t val megjelentsvel k n l d t u n k . Hibi voltak a b e t e l e m e k betoldsa, elhagysa, a m a g n - s m s s a l h a n g z k hosszs gnak jellse, m e l y e k a mai napig p r o b l m t j e l e n t e n e k . Erfesztsnek e r e d m n y t e l e n sge n y i l v n v a l v vlt s z m r a is. A n e h z s g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvass, rs, helyesrs terletn j e l e n t k e z t e k a p r o b l m k , h a n e m a m a t e m a t i k a terletn is. n l l sorkezdsnl (bet- s szmrsnl) j o b b r l balra indult s haladt. S z m o k rs nl elfordult a tkrrs. MarkSelikowitz: Diszlexia s e g y b tanulsi n e h z s g e k c m k n y v b e n a k v e t k e z ket olvastam: Tanulsi nehzsgben szenved gyerekek szlei tbbnyire tlsgosan is agg d a k . Nyugtalantja ket g y e r m e k k teljestmnye. A szlk g y a k r a n b n t u d a t o t rez nek a g y e r m e k k n e h z s g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l n y o m csak rm szmthatott a tanulsban, de kisfiamnak is szks

MIRT VAGYOK MS? VALBAN MS VAGYOK?

ge volt r m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z t s z r t a b b , t r e l m e t l e n e b b , f r a d k o n y a b b lett, e g y r e t b b lett a srs, n e m a k a r o m , n e m rtem, nem t u d o m " . E g y r e z r k z o t t a b b vlt, szo rongott. E r e d m n y e k e t igen lass t e m p b a n , nagy erfesztsek mellett r t n k el. E g y e s terleten j a v u l s , m s terleten ismtelt l e m a r a d s volt t a p a s z t a l h a t . A tanuls az ideg r e n d s z e r b e n ltrejv tarts vltozs, ami t u d s b a n , viselkedsben nyilvnul m e g . A tel j e s t m n y - r m fokozza a tanulsi kedvet, a k u d a r c l m n y pedig c s k k e n t i azt. A diszkalkulis t a n u l k b a n sajtos n v d e k e z t e c h n i k k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterhzi Zsuzsa a Diszkalkulirl ~ pedaggusoknak c m k n y v b e n . A t a n m e n e t b e n elrt t e m p t n e m brta. A kpekrl trtn Dkny Judit Kziknyv a diszkalkulia felismershez s terpijhoz c m knyvnek segtsgvel a k v e t k e z k e t t u d o m lerni kislnyom els osztlyos s als tagozatos m a tematikai tanulsrl, jellegzetes hibirl: - Sajt testen, trben, skban, idben val tjkozdsa g y e n g e volt, a laterlis d o m i n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Szmllsnl n v e k v s c s k k e n sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d n k n t s z m o k kihagysval, felcserlsvel szmolt. - N e h e z e n alakult ki a globlis m e n n y i s g f e l i s m e r s , a trgyakkal val g y a k o r l s s a l ezek a n e h z s g e k m e g s z n t e k . - M e n n y i s g i relcik alkotsa, m e g n e v e z s e a mai napig bizonytalan. A helyirtk-fo g a l o m h o s s z id alatt, j t k p n z hasznlatval alakult ki. - A s z m n v , szmjegy, m e n n y i s g egyeztetse szintn hossz idt vett ignybe (mil lis s z m k r b e n a szmjegyolvass a mai napig lass). Az a l a p m v e l e t e k n e k s inverzeinek rtelmezse, lejegyzse sorn a m v e l e t e k e t n e h e z e n rtelmezte (plcika, k o r o n g , b a b hasznlata sokig fontos volt otthoni g y a k o r l s n l ) . Sz m o l s i technikja n e h e z e n alakult ki. Hossz id telt el. mg elvont szinten e l k e z d e t t sz m o l n i . A fejben val m v e l e t v g z s a mai napig lass. M v e l e t v g z s k z b e n a m a r a d -

Kevs Iskolakezds als

sikerlmny,

kudarcok

az

ltalnos

iskolban

tagozat

G a b i k a m r ismerte a tant nnit, s az osztlytrsak kzl is elg sokat. C s e n d e s , vissza h z d g y e r e k n e k tartottk. Edit nnit n a g y o n szerette. Az els hetekben n e m is volt p r o b l m a . B o l d o g a n jsgolta, ha m e g d i c s r t k . F e l e d k e n y s g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvass, rs, ma tematikai feladatok m e g o l d s a iszonyatos teher volt s z m r a . Romankovics: Olvasni tanulok c m knyvbl tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t s o k , szavak h a n g o k r a bontsa, adott hang helynek meghallsa m i n d n a g y o n sok n e h z s g e t jelentett. A betk felismerse is neheztett volt, hisz n a g y o n gyors volt a be ttanulsi t e m p . G a b i n a k h o s s z a b b rsidre lett v o l n a szksg. H i b a g y a k o r o l t u n k itt h o n , m i n d i g l e m a r a d s b a n voltunk az iskolai t e m p h o z . A betk sszeolvassa is n e h z volt. Meixner Ildik: n is tudok olvasni c m knyvt sikerlt m e g s z e r e z n i , de bettanul si rendje n e m e g y e z e t t meg a hasznlt olvasknyvvel. O l v a s s b a n megjelentek a diszle xis t n e t e k ( a k k o r m g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang s az azt j e l l bet kapcsolata, a bet s a szlag sorrendben tvetsek j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e zen olvasott el (tbbszri nekifutssal p r b l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette t a h o s s z a b b sza vakat, hibsan k o m b i n l t (a szkpes olvassnak tulajdontottam), betbetolds, -kihagys j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lass volt az olvassi tempja, szvegrtse g y e n g e . Itthon szavakat rtam rlapra, majd szkapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott sz veg utn rajzolnia kellett. gy p r b l t a m segteni a szvegrtst. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r c i s k p e s s g g y e n g e s g t m u t a t t a ) . g y prbl tam ezen segteni, h o g y rajzot ksztettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mell trsult az rs n e h e z t e t t s g e is. rott, nyomtatott szvegrl m r egszen jl msolt, de t o l l b a m o n d s utn

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z - s b e n n f o g l a l - t b l a b e v s s e igen h o s s z idt vett ignybe (kb. 4. osztly vge). Idnknti b i z o n y t a l a n s g a mai napig tapasztalhat. - Egyszer s sszetett szveges feladatoknl a k v e t k e z hibk fordultak s fordulnak el: a feladat elismtlse tbbszri nekifutsra sikerlt, a lnyeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvre lefordtani, vlaszadsban p o n t a t l a n s g fordult el. - A m a t e m a t i k a i szablyokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segtsggel is n e h e zen tudta, a m e g t a r t s b a n hibzott. A szksges fogalmak kialakulsa is sok idt vett ignybe. - S z m e m l k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztlyos korban v i s s z a m e n t e m (GYES-rl) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t , hisz a k k o r n lettem v o l n a sajt g y e r m e k e m o s z t l y f n k e . G a b i t ezrt msik osztlyba kellett t h e l y e z n i , h o g y egy m s z a k b a n le g y n k . Ez a krnyezeti vltozs nagyon megviselte a gyereket. Az j tant nnivel, s az j osztlytrsakkal n e h e z e n alaktott ki kapcsolatot, gy angolt tanult heti 3 rban. A tanulsban e g y r e tbb n e h z s g e addott, s z o r o n g s a fokozdott. N e m e g y s z e r kine vettk, kicsfoltk, g n y o s megjegyzsek h a n g z o t t a k el. Dkny Judit a k v e t k e z k e t rja: A diszkalkulis t n e t e k e t slyosbthatjk a krnye zeti t n y e z k . A k u d a r c l m n y e k hatsra megfigyelhet az rzelmi labilits, a tanuls, a m o t i v c i r e n d k v l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt n b i z a l m u k a t elvesztik, gtlsos s z e m l y i s g g a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: Az nbecsls sarkalatos p o n t a tanulsi n e h z s g b e n szenve d g y e r m e k szmra, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az nbecsls hinya a balsiker rd gi k r h e z vezet." Meixner Ildik: n is tudok olvasni c m knyvt Gabival els osztly m s o d i k flv tl r e n d s z e r e s e n h a s z n l t u k . S z v e g r t s fejlesztshez hzilag k s z t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k s b b a tantsnl szintn f e l h a s z n l t a m ) . Az o l v a s m n y o k t a r t a l m n a k el m o n d s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k h o z is lltottam ssze g y a k o r l anyagokat, de ezek ( s z a k k n y v e k , s e g d a n y a g o k hinya miatt) c s a k " gyakorlsi feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t k az egyes terletek kln fejlesztst. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengesg).

ban l. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztlytrsai n a g y o n j kpessg ek voltak, de az o s z t l y b a n lv 2 - 3 g y e n g b b gyereket szinte kikzstettk. G y e r m e k e m olvassa szpen fejldtt, helyesrsa javult, a nyelvtani fogalmak elsaj. ttsa s a l k a l m a z s a n e h e z e n m e n t . A trtnelem, fldrajz, biolgia t a n u l s b a n is jelent keztek n e h z s g e k , l e g n e h e z e b b e n tovbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l d o t t a fizika s a k m i a . Lttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar s igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid tuk m e g . S z e g n y n a g y o n sokszor srt, n a g y o n nehz volt lelket nteni bel. Biztattuk, di csrtk.

Plyavlaszts-elkszt A t o v b b t a n u l s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g g i a i S z a k k z p i s k o l a s G i m n z i u m b a kldtk el, els helyen a p e d a g g i a szakot, msodik helyen ltalnos szakot megjellve. E b b e az iskolba jrt m a g y a r elksztre, ami rengeteg g y a k o r l s r a adott lehetsget. Gabi n l l tanulsa kezdett kialakulni. Tallt j bartnt. Az elksztrl hazatrve na gyon sokat meslt. Akaratereje megntt, kitartsa fokozdott. Sikertelensg esetn jra kezdte, n e m adta fel, mint rgen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetn

vltoz.sok '

Megrts, segtsgnyjts, a nehzsgek ellenre bizakods

Tudtuk, hogy tanulsi nehzsgei miatt elbb-utbb gondjai lesznek, ezrt gy d n t t t n k , hogy az o s z t l y f n k n e k e l m o n d o m a p r o b l m k a t . N e m volt s z m u k r a ismeretlen a diszlexia s a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h z d , c s e n d e s kislnynak ismertk m e g , aki n a g y o n akar s igyekszik. A m a t e m a t i k a tanrnvel megbeszltk, hogy k i s l n y u n k n a k s z k s g e van kln m a tematikai foglalkozsra. Gabi oktbertl e g y r e f r a d k o n y a b b lett, influenzs tnetek j e l e n t k e z t e k , fejfjs, fl

Fels tagozat

vltoz

teljestmny

fjs mellett. j a b b g y g y s z e r e s kezels utn ismtelt szakrendeli vizsglatok kvetkez tek, de s e m m i rendellenessget n e m talltak. Ltszott a gyereken, h o g y naprl napra r o m lik az llapota, fejfjsa e g y r e ersdtt, az orrt n e m tudta kifjni, szagokat s e m rzett. N a g y o n e r s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolbl egy h n a p o t hinyzott. N e v e l k s a gyerekek egytt segtettk kislnyunkat, gy flvkor s e m m i b l n e m buktattk m e g . K i s l n y u n k v r v i z s g l a t n kiderlt, hogy i m m u n h i n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 ves, m e n z e s z e m g n i n c s , az ultrahangvizsglat kimutatta, hogy m h e fejletlen.

A tanulsi n e h z s g e k miatt a gyerek teljestmnye vltoz volt. Hetedik osztlyos korig minden tantrgy leckjhez, azok m e g t a n u l s h o z segtsget ig nyelt. A m i n d e n n a p o s egytt tanulsnl (mr a frjemmel k z s e n ) segtettnk a lnyeget kiemelni, sszefggseket meglttatni. E n n e k ellenre m a g o l v a " tanult. K o l l g i m igye keztek segteni, dicsrtk, ha lehetett, de egyre tbbet hallottam: G a b i k a egy m s vilg-

290

291

Klnra

vlemny

Az orvos kzlte, h o g y felszvdsi vagy a n y a g c s e r e z a v a r felttelezhet. A p s z i c h o l giai vizsglat d i a g n z i s a d e p r e s s z i . V r s z e g n y , a koleszterinszintje alig m r h e t , e g y i d b e n b i o p s z i s vizsglatot is el kell vgezni. Az e r e d m n y e k szerint lisztrzkeny. Sajnos ez ksn (17 ves k o r b a n ) derlt ki, gy m r lete vgig d i t z n i a kell. Ha a helyes diagnzist h a m a r a b b megllaptjk^ a k k o r biz tos, hogy az letvitelben s e m rte v o l n a annyi kudarc, taln tanulsi n e h z s g e is keve sebb lett volna. A dita h a t s r a n a g y o n lass j a v u l s t lehetett tapasztalni. N e h e z e n trt vissza az let kedve. p t v i z s g z n i a kellett. Az a u g u s z t u s i p t v i z s g a utn a B.A.Z. M e g y e i P e d a g g i a i Intzet S z a k s z o l g l a t h o z fordultam segtsgrt. E l m o n d t a m s z r e v t e l e i m e t a gyerek tanulsi nehzsgeirl s kr tem a l a n y o m vizsglatt. A vizsglat a diszkalkulia m a r a d v n y t n e t e i t diagnosztizlta. A diszlexia- s diszgrfiavizsglat sorn egy korbbi, slyos diszlexia m a r a d v n y t n e t e i t regisztrltk, a m e l y he lyesrsi g y e n g e s g g e l prosul. A z r a d k b a n a k v e t k e z olvashat: .. .felttlenl egyni megtlsre, b n s m d r a szorul a kzpiskolban m a t e m a t i k a s m a g y a r nyelvtan trgyak bl m i n d az rtkelskor, m i n d a tananyag kivlasztsakor. Krjk az rettsgi vizsgn ma t e m a t i k a trgybl szban feleltessk javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m s nyelvtan tantr gyak rsbeli rettsgi vizsgjn a helyesrs rtkelse alli f e l m e n t s t . . . Az v f o l y a m n egszsgi llapota az ltala szigoran betartott dita mellett sokat ja
s

A k o r r e p e t l n e v e l e l m o n d t a , hogy a l a p v e t h i n y o s s g o k tapasztalhatk: - Lass, b i z o n y t a l a n a szmolsa, m v e l e t v g z s n l a m a r a d k o t n h a elfelejti. Szor z- s bennfoglaltbla a l k a l m a z s n l , rsbeli m v e l e t e k m e n e t b e n elvtve ejt hi bt. E g y s z e r s sszetett szveges feladatok m e g o l d s a neheztett. - A lnyeget k i e m e l n i , a szveget a m a t e m a t i k a n y e l v r e lefordtani, a kijellt m v e l e tet elvgezni, vlaszt pontosan m e g f o g a l m a z n i segtsggel tudja. A m e n n y i s g i rel cik, a tbb, k e v e s e b b , u g y a n a n n y i f o g a l m n a k h a s z n l a t a m g m i n d i g n e m biztos. Negatv s trt s z m o k n l n e h e z e n tudja a szablyt felismerni, a l k a l m a z n i , a szablyt m e g f o g a l m a z n i , s a m a t e m a t i k a n y e l v r e fordtani, a szablyt m e g t a r t a n i . A m v e l e ti s z a b l y o k k e v e r e d n e k az eljeles s z m o k szorzsi s s s z e v o n s i t e r l e t n , pl. - 1 7 + ( + 5 ) . A z o n o s tpus feladatoknl kb. az tdik feladatnl a l k a l m a z z a a szablyt. - Egyszer egyenleteket m r nllan kpes megoldani, de sszetettebb feladatok meg oldsnl segtsget ignyel. F g g v n y e k n l az a l a p v e t m e g f o g a l m a z s o k a t tudja, brzolsnl bizonytalan. A mveleti fogalom bizonytalansga mutatkozott meg a t r a n s z f o r m c i k n l , pl. ordinta h r o m s z o r o s a vagy felezse. E g s z s z m o k fogalma kialakult, br b i z o n y t a l a n s g itt is tapasztalhat. - Trbeli tjkozdsi g y e n g e s g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d s o k b a n is neveli segtsget ignyel.

Az utols tantsi h t e n jabb m e g r z k d t a t s rte a gyereket, a m a t e m a t i k a tantrgybl

tovbbi

vek

vult, n e m volt beteges. 18 vesen n e m c s a k slya, h a n ^ m m a g a s s g a is n v e k e d e t t . S e m flvkor, s e m v v g n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k b l . Szinte m i n d e n tantrgy bl javtott. Az rettsgire n a g y o n s z o r g a l m a s a n , sokat tanult. Az rsbeli rettsgije m i n d e n tantrgybl sikerlt. A k v e t k e z e r e d m n y t rte el: M a g y a r nyelv s i r o d a l o m : j Trtnelem: j M a t e m a t i k a : elgsges Angol nyelv: j P e d a g g i a , pszicholgia: jeles Jelenleg t d v e s abban a k z p i s k o l b a n , ahol rettsgizett g y e r m e k - s ifjsgvdelmi felgyeli szakon. F r a d k o n y ugyan, de i m m u n r e n d s z e r e sokat ersdtt, depresszis t netei egyre ritkbban j e l e n t k e z n e k . M i n d e z a betartott s az ltala is elfogadott d i t n a k ksznhet. '

A b i z a k o d s , r e m n y k e d s mellett l l a n d a n r d e k l d t n k klnfle l e h e t s g e k utn, hisz m i n d e n k p p segteni szerettnk volna g y e r m e k n k n . gy j u t o t t u n k el egy pszichol g u s h o z , aki k i n e z i o l g u s h o z kldtt. A k i n e z i o l g i s m o z g s g y a k o r l a t o k a kt agyflteke m k d s t segtettk el. R v i d idn bell a teljestmnye m e g n t t , valamivel k n n y e b b e n tanult, j o b b j e g y e k e t kapott, b t r a b b a n felelt. T a n v vgn csak m a t e m a t i k b l kapott kettes osztlyzatot, a tbbi tantrgybl k z e p e s s j e r e d m n y t rt el. A tizedik v f o l y a m o n a tanulsban tovbbra is voltak nehzsgei, kudarcai, g y a k r a n el fradt, de m i n d i g volt ereje jrakezdeni. R e n d s z e r e s e n jrt kln m a t e m a t i k a i rkra. So kat b e t e g e s k e d e t t . H a n g u l a t a egyre labilisabb lett, a k i n e z i o l g u s h o z sem m e n t tbbet. G a b i a t i z e n e g y e d i k vfolyamot n a g y o n fradtan kezdte. Egyik betegsget a m s i k k vette, egyre tbbet aludt. G y a k r a n fjt a hasa, tanulsban egyre k e v e s e b b e t teljestett. J a n u r b a n d e p r e s s z i s t n e t e k j e l e n t k e z t e k , szinte alig evett valamit, s o k a t fogyott. A h z i o r v o s szerint elfradt. F e b r u r elejn m a g a s lza lett. ers hasi g r c s k j e l e n t k e z t e k . Az gyeletes o r v o s kr-: h z b a utalta vakblgyullads, a g y h r t y a g y u l l a d s gyanjval.

292

293

MINDEN TAPASZTALAT BOLTV, AMELYRE PTENI LEHET." (ADAMS)

v ismereteit. gy m i n d e n tantsi rn h a s z n o s t h a t n a tanultakat, olvasottakat, s gy be pthetn a mindennapi munkjba.

A g y e r e k e m m e l egytt tlt n e h z s g e k e n g e m is m i n d e n f l e s z e m p o n t b l megvltoztat tak. T a l n p p ezrt j o b b a n m e g r t e t t e m ( m e g r t e m ) , a z o k a t a szlket, akik elkeseredet ten m o n d j k el, az otthoni g y a k o r l s mellett m i n i m l i s j a v u l s t a p a s z t a l h a t g y e r m e k n k t a n u l s b a n . R g e n tantsi r i m o n s z t n s e n c s k k e n t e t t e m a h a l a d s i t e m p t . g y g o n d o l t a m a j o b b t a n u l k n a k " s e m fog rtani, ha egy-egy anyagrszt j o b b a n b e g y a k o r o lunk, a g y e n g b b e k n e k " pedig m i n d e n k p p segt(ett). M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az rai s hzi feladatokban trtn differencils. A t a n k n y v e k m e l l hzi hasznlatra kln g y a k o r l a n y a g o k a t lltottam ssze. Fejleszt-mdszertani tanfolyamokat v g e z t e m (diszlexia, diszgrfia, diszkalkulia). E g y r e j o b b a n rdekeltek az olvass-, rs-, s z m o l s - g y e n g e s g f e l i s m e r s n e k lehet sgei,- s a z o k n a k a t a n u l k n a k a megsegtse, akik ilyen p r o b l m k k a l k s z k d n e k . 1999-ben jabb kt t a n f o l y a m o t v g e z t e m : S i n d e l a r - Z s o l d o s p r o g r a m 1. s 2. B u d a p e s t e n l e h e t s g e m nylt olyan k n y v e k vsrlsra, amik nagy s e g t s g e m r e lesz nek m i n d e n n a p i m u n k m b a n . g y r z e m , e z e k utn tbbet fogok tudni segteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k , akiket szle ik klnfle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . Nem mindegy sem a kisgyereknek, sem a csaldnak, milyen rzssel gondol vissza az. iskols vekre. CSENDES VA ( 1 9 9 7 ) : letvezetsi ismeretek s kszsgek I-II. oszt. Program ZP Oktatsi Bt. DKNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kziknyv a diszkalkulia felismershez s terpijhoz. Brczi Gusztv Gygypedgiai Tantkpz Fiskola Budapest. FEKETN GACS MRIA (szerk.) ( 1 9 9 0 ) : A logopdiai vizsglat. Orszgos Pedaggiai Intzet.
KRAUSZ VA. M A R T MIKLSN. SZAR PL s RZSN CZIGNY ENIK ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedaggia Korrekcis IRODALOM

Minl tbbet tud valaki, tuds,

annl tbb a

tudnivalja.

tudssal egyenes arnyban n a nem (Friedrich Schlegel)

vagy inkbb: annak tudsa,

hogy mi mindent nem tudunk. "

nevels I. Nemzeti Tanknyvkiad Budapest


MRTON-DVNYI VA. SZERDAHELYI MARTON, TTH GBOR s KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapoz terpia.

Fejleszt Pedaggia. 4 - 5 . Budapest. MESTERHZI ZSUZSA (szerk.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkulirl - pedaggusoknak. Brczi Gusztv Gygypedgiai Fiskola Budapest. SELIKOWITZ, MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia s egyh tanulsi nehzsgek. Medicina Knyvkiad. Budapest. TORDA GNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvnyek a tanulsi zavarok krbl. Nemzeti Tanknyvkiad Budapest.
ZSMBOKI KROLYN. HORVTHN SZIGLIGETI A D L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kzzel, fejjel, szvvel. Okker Kiad

ZR

GONDOLATAIM

Budapest

A tanulsi z a v a r l e g t b b s z r m s o d l a g o s t n e t k n t m a g a t a r t s z a v a r h o z is vezet. Nincs olyan e m b e r k e , akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . Vdekezik, felhvja v a l a m i l y e n form ban m a g r a a figyelmet, b o h c k o d i k , r e n d b o n t v vlik, vagy befel fordul, n a g y o n csen des lesz. M i n d e n k p p pszichsen is srlnek ezek a gyerekek. E g y ideges, feszlt, kudar c o k b a n l gyerekbl m i l y e n felntt lesz? Ki segthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i , aki h a m a r a b b szreveszi pl. h o g y a kicsi gye rek n a g y m o z g s b l k i m a r a d egy fzis, pl. n e m kszik . . . ; vagy n e m beszl, a megksett beszdfejldst kell korriglni stb. g y r z e m , szemlletvltsra van szksg n a g y o n sok terleten. El kell tudni fogadni a mssgot, n e m b e s k a t u l y z n i , n e m sajnlni kell a tanulsi s magatartsi zavaros gyereke ket, h a n e m m i n d e n lehetsget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g t s k r e . V a n n a k lehetsgek, de hozzfrhetv kell tenni mindenki szmra. Hol, miben tudnak segtsget nyjtani a r s z o r u l k n a k (gyerekeknek, s z l k n e k ) . Az iskolkban m e g kell te r e m t e n i a l e h e t s g e t a kln fejlesztsre. T r v n y e k v a n n a k , de a b e t a r t s u k h o z nincs m e g az alapfelttel az iskolkban. S z k s g l e n n e arra, h o g y m i n d e n t a n t tjkozdjon a d i s z k a l k u l i a , d i s z l e x i a s diszgrfia felismersben, megismerje a fejlesztsi lehetsgeket, kibvtse a mr megl-

294

295

FGGELK

FEJLESZT PEDAGGIA AKKREDITLT KPZSI PROGRAMOK

/.

Fejleszt pedaggus Szakmai vezet: P o r k o l b n Dr. Balogh Katalin Alaptsi a k k r e d i t c i : T-300730-340/99. I n d t s f e n g e d l y s z m : T-302460-1009/99.

A 120 rs tovbbkpzs clja olyan specilis szakemberek kpzse, akik korszer pszicho lgiai ismeretk birtokban tisztban vannak a fejlds s fejleszts fbb elmleti konce p ciival, a sz e m l y i s g s rtelmi fejlds letkori s individulis j e l l e m z i v e l . Elsajttjk a tanulsi z a v a r o k pszicholgiai s p e d a g g i a i diagnosztikjt, kpesek azok gyakorlati a l k a l m a z s r a , az e r e d m n y e k e l e m z s r e s r t e l m e z s r e . M e g i s m e r i k a fejleszts elmleti s gyakorlati krdseit, a p r e v e n c i - k o r r e k c i formit s m d s z e r e i t , s jrtas sgot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z s b a n , mind vodai, mind iskolai csoportban, vagy egyni fejleszts formjban. 3 A t o v b b k p z s b e n az elmleti s gyakorlati rk arnya 50-50%, 100 kontakt ra s 20 ra egyni feladat az elmleti s gyakorlati foglalkozsokhoz. A t o v b b k p z s elssorban v o d a p e d a g g u s o k , tantk, nevelotthoni p e d a g g u s o k s g y g y p e d a g g u s o k s z m r a ajnlott. A t o v b b k p z s t szervezi az E L T E B l c s s z e t t u d o m n y i Kar. Tjkoztatst ad: 2. T r c z y Szilvia Tel.: (1 )267 0966/54-72 1

SindelarZsoldos program

Szakmai vezet: Vnyi g o s t o n n Dr. Z s o l d o s M r t a Alaptsi a k k r e d i t c i : T-300730-1085/1999 Indtsi e n g e d l y s z m : XXV/2/383/2000 A 30 rs p r o g r a m felkszt a tanulsi s magatartsi zavarok m e g e l z s t clz kognitv fejleszt terpia hasznlatra 5-7 ves kor v o d s s iskolt k e z d g y e r m e k e k k r b e n . A fejleszt m d s z e r az iskolai tanulst m e g a l a p o z kognitv k p e s s g r e n d s z e r g y e n g n funkcionl rszeinek (rszkpessgeinek) szisztematikus gyakorlst tartalmazza. A t o v b b k p z s t szervezi az E L T E Brczi G u s z t v G y g y p e d a g g i a i Fi s kol a i Kar. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. 3 . . Tjkoztatst ad: Dr. Ispy M r i a Tel.: (1) 322-4004 Vnyi gostonn Dr. Z s o l d o s M r t a Tel.: (1)348-1318

299

3. Sindelar-Zsaldos

program

S z a k m a i v e z e t : Vnyi g o s t o n n Dr. Z s o l d o s M r t a Alaptsi a k k r e d i t c i : T-300730-1084/1999 Indtsi e n g e d l y s z m : T 302460-1069/1999 A 30 rs p r o g r a m felkszt a tanulsi s magatartsi zavarok befolysolst clz kognitv fejleszt terpia h a s z n l a t r a ltalnos iskols g y e r m e k e k krben. A fejleszt m d s z e r az iskolai t a n u l s t m e g a l a p o z kognitv k p e s s g r e n d s z e r g y e n g n f u n k c i o n l r s z e i n e k ( r s z k p e s s g e i n e k ) szisztematikus gyakorlst tartalmazza. A t o v b b k p z s t szervezi az E L T E Brczi G u s z t v G y g y p e d a g g i a i Fiskolai K a r . 1097 Budapest. Ecscri u. 3. Tjkoztatst ad: Dr. Ispy M r i a (1 )322-4004 Vnyi g o s t o n n Dr. Z s o l d o s M r t a (1 )348-1318 4. A matematikatanuls zavarai (disz.kalkulia)

sett beszdfejlds vagy d o m i n a n c i t m g ki n e m alaktott n a g y c s o p o r t o s y o d s o k n l , diszlexis s alaki diszgrfis g y e r m e k e k n l , o r g a n i k u s htter hiper/hipoaktv - figye l e m z a v a r o s (rgi rvidtsben P O S ) g y e r e k e k s e n y h e fokban rtelmi f o g y a t k o s o k n l . A g y e r m e k e k e t 5 - 1 6 ves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y n i , k i s c s o p o r t o s ( m a x . 5 f) terpikban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztseken. T j k o z t a t s t ad: G e r g e l y n Vig E m e s e T e l . : ( 1 ) 4 6 6 - 2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . : ( l ) 3 6 5 - 2 2 7 9 ; e-mail: e d c e u r o @ m a i l . m a t a v . h u 5.2. Anyanyelvi-zenei helyesrs fejleszts \ 2282;

H e l y e s r s g y e n g e s g kezelst clz kt lpcss tanfolyam p e d a g g u s o k n a k . S z a k m a i v e z e t : Dr. M r t o n - D v n y i v a A k k r e d i t l s : folyamatban I d t a r t a m : 2 lpcsben 45 - 45 ra. Tjkoztatst ad: Dr. M r t o n - D v n y i v a 06-20-924 6 4 2 2 5.3. Beszdpercepcis diagnosztika s terpia

S z a k m a i vezet: D k n y Judit Alaptsi a k k r e d i t c i s indtsi e n g e d l y s z m a : OM 1223/71/2001 A 30 rs tanfolyam segtsget nyjt a p e d a g g u s o k n a k abban, hogy a diszkalkulira utal t n e t e k m e g i s m e r s v e l a m a t e m a t i k a i tanulsi zavarral k z d g y e r m e k e k r e m i n l k o r b b a n felfigyelhessenek. I n f o r m c i k a t k a p n a k arrl, h o g y a K z o k t a t s i T r v n y mely paragrafusai a d n a k lehetsget az egyni elbrlsra, h o g y rvnyesthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgls, diagnosztizls e l v g z s h e z , mi a tovbbi teendjk a g y e r m e k integrlt oktatsa r d e k b e n . A terpia rszletes b e m u t a t s a lehetv teszi, h o g y a a diszkalkulis g y e r m e k e k rszre egyni fejlesztsi tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abbl a clbl, hogy a g y e r m e k e k sajt kpessgeik s korltaik figyelembevtelvel felzrkz h a s s a n a k trsaikhoz, ily m d o n segtve beilleszkedsket k r n y e z e t k b e . A t o v b b k p z s t szervezi a Logopdiai K i a d K K T . 1165 Budapest, C s i n s z k a u. 3 Tel.: ( 1 ) 4 0 7 - 4 1 5 4 : (28) 4 7 1 - 7 1 3 . Jelentkezni lehet levlben u g y a n e z e n a c m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. 5 1 . s a m e g a d o t t t e l e f o n s z m o k o n . A j e l e n t k e z s felttele: felsfok p e d a g g u s oklevl 5. Az 5.1. Alapoz Terpia Alaptvny tanfolyam programjai

S z a k m a i v e z e t : Dr. G s y M r i a Alaptsi a k k r e d i t c i s indtsi e n g e d l y s z m : OM 1223/2001 30 rs, intenzv kpzsi forma. T j k o z t a t s , j e l e n t k e z s : Dr. G s y Mria Tel.: (1)321-4830/172 5.4. Mentlhigins Alaptsi kpzs, psz.ichomotoros fejleszts J ,

S z a k m a i v e z e t : Dr. Fldi R i t a Akkreditci:300730-97/99

A 120 rs p r o g r a m tartalma: tanulsi s viselkedszavarral k z d g y e r m e k e k fejlesztse m o z g s t e r p i s eljrs segtsgvel, a f u n k c i z a v a r j e l l e g n e k megfelel specilis fejlesz ts az idegrendszeri rs gyorstsval s a szenzoros integrci javtsval. ' Tjkoztats, j e l e n t k e z s : B o h u s Z s u z s a , T I T Kossuth K l u b Tel.: (1 )338-4054 .5.5. A jtk (az egyttes jtk) szerepe az. idegrendszer fejldsben s a szocializciban. S z a k m a i v e z e t : Dr. Pli Judit Alaptsi a k k r e d i t c i : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d t a r t a m a : 30 ra 5.6. Segtsg az alaki diszgrfin

Terepeutakpz

S z a k m a i v e z e t : Dr. M r t o n - D v n y i va Alaptsi a k k r e d i t c i . 26209-66/1998 Indtsi e n g e d l y s z m : T-302460-132/1999 A 120 rs t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatsszeren foglalkoz s z a k e m b e r e k s z m r a szervezik. Az A l a p o z T e r p i a az elemi m o z g s m i n t k r a s a m o z g s k o o r d i n c i fejlesztsre t m a s z k o d k o m p l e x , t b b agyi terletre kiterjed idegrendszer-fejleszts m d s z e r e . Hat sos: m o z g s g y e t l e n ( n a g y m o z g s o k , f i n o m m o t o r i k a ) , diszlexia veszlyeztetett, m e g k 300

S z a k m a i v e z e t : J o r d a n i d i s z gnes A 8 r s t a n f o l y a m o t szl, p e d a g g u s , t e r e p e u t a e g y a r n t v g e z h e t i . Specilis m d szert t a n u l n a k , mellyel a szem-kz integrlt m o z g s , a f i n o m m o t o r i k a . a helyes ceruza- s kztarts kialaktsa m e g s e g t h e t . Tjkoztats, j e l e n t k e z s : J o r d a n i d i s z gnes Tel.: (1)290-4115

301

6. A mai

Budapesti

Hidroterpis

Rehabilitcis

Gimnasztika

(BHRG)

Alaptvny

tanfolya

KULCSFOGALMAK

A z A l a p t v n y kzel 2 0 v e s s z a k m a i tapasztalat alapjn sszelltott t o v b b k p z s i programjai fiatal ( 0 - 3 ves) s idsebb ( 3 - 7 ves ) megksett, eltr fejldsmenetet, m s f o g y a t k o s s g " tneteit m u t a t g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) s tornatermi ( T S M T ) fejlesz tsi mdjrl szlnak. 6.1. Szenzomotoros llapot s mozgsvizsgl teszt alkalmazsa, rtkels mdja

Alaptsi a k k r e d i t c i : XXV/162/2000 6.2. Korai egyni s kiscsoportos szenzomotoros fejleszts TSMT-mdszer alkalmazsval korai fejleszts 11 tanulsi zavarral k z d tanulk 14 fejlettsgmr lap 21 Alaptsi a k k r e d i t c i : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6.3. Csoportos kztt Alaptsi a k k r e d i t c i : XXV/1/164/2000 6.4. Korai 0-3 egyni s kiscsoportos szenz.omotoros fejleszts HRG-mdszer alkalmazsval szenzomotoros fejleszts a TSMT-mdszer alkalmazsval 3-7 ves kor a l a p o z terpia 33 POS 44 kognitv fejleszt terpia 74 Sindelar m d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrcis elmlet 88 s z e n z o r o s integrcis terpia 89 m o z g s t e r p i a 111 beszdszlels 117 diszlexia 140 logopdia 160 6.5. Csoportos kztt Alaptsi a k k r e d i t c i : OM1221/21/2001 Tjkoztatst ad: L a k a t o s Katalin Tel.: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . h u Budapesti Hidroterpis Rehabilitcis Gimnasztika Alaptvny Mozgsvizsgl, fejleszt, o k o s t " s s z a k e m b e r - t o v b b k p z K z p o n t , 1082 B u d a p e s t , B a r o s s u. 111. Tel.: (1)303-7298 7. Kuks Klra zenbl indtott mdszere gyermekek harmonikus fejlesztsre szenzomotoros fejleszts a HRG-mdszer alkalmazsval 3-7 ves kor logopdiai osztly 174 M e i x n e r m d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d s 181 fejlesztpedaggia 2 3 0 vodai fejleszts 231 autista g y e r m e k 275 v o d a - iskola tmenet 234 0 " osztly 235 h l r n y k o m p e n z c i , r o m a gyerekek iskolai integrcija 2 6 0 M S S S T szr teszt 221 tanulsi zavar szrse 2 5 0 elkszt sttusz 2 5 6 iskolai m e n t l h i g i n 2 0 3 S z a k m a i vezet: Dr. K o k a s Klra Alaptsi a k k r e d i t c i : T-300730-596/1999 Indtsi e n g e d l y s z m : T - 3 0 2 4 6 0 - 2 4 4 / 1 9 9 9 I d t a r t a m : 90 r a (3 vre bontva, vente 3 x 1 0 ra) T j k o z t a t s i a d : Ljer V e r a ( 1 ) 2 0 9 - 1 7 3 9 . 2 0 2 - 6 4 8 5 ; 1537 B u d a p e s t , Pf. 3 8 4 Az interneten: http://www.bmc.hu/kokas ) ves kor kztt

0-3 ve kor kztt.

Alaptsi a k k r e e d i t c i : OM1221/20/2001

302

303

A KTET SZERZI

Bedk Andrea pszichopedaggus Campos J. Anna pszicholgus Bp. X. ker. N e v e l s i T a n c s a d C s p Valria p s z i c h o l g u s M T A Pszicholgiai Kutatintzet

Mrton-Dvnyi va ideggygysz A l a p o z T e r p i a Alaptvny M a r t o n n T a m s M r t a pe da g g ia i szakpszicholgus B p . X. ker. Nevelsi T a n c s a d N a g y S n d o r pedaggiai s z a k p s z i c h o l g u s

D k n y Judit g y g y p e d a g g u s E L T E G y a k o r l L o g o p d i a i Intzet

Bp. X. ker. Nevelsi T a n c s a d P o r k o l b n Balogh Katalin

G s y Mria nyelvsz M T A N y e l v t u d o m n y i Intzet

Ny. egyetemi d o c e n s S z e g h n P c s a Gabriella p e d a g g u s

G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g g u s B p . X. ker. Nevelsi T a n c s a d

ltalnos Iskola S z v a t k A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l g u s

G y e n e i M e l i n d a pe da g g ia i szakpszicholgus E L T E Pszicholgiai Intzet Juhsz gnes gygypedaggus E L T E G y a k o r l L o g o p d i a i Intzet K o n d o r Edit l o g o p d u s Bp. Zugli L o g o p d i a i Intzet

' B p . IX. ker. Nevelsi T a n c s a d Vas Erika s z o m a t o p e d a g g u s Bp. X. ker. Nevelsi T a n c s a d Zsoldos Mrta gygypedaggus pszicholgus E L T E G y a k o r l L o g o p d i a i Intzet

304