You are on page 1of 6

in irey nnasni adnala korib n ralanikam ev iidelreli ninijolonkeT .zuroyumrudnok zot enirelkenetey nnasn i n i i zumuudlo nasni relziB .

zmamlo nasn i mizib ineden nnamtrat ntb ecneB * * * .royunuvas iniitkereg samlo nnralugyud ev ninicnilib nienr ,iniitkereg samaspak elyntb inirelkillez n nasni nii kemlibalo ikez netkereg ev ,unuudlo sarap rib nnamlo nasn i ,inieceyemenlb ereli ibig amanyo nartas ayev ,amalrzah tnay erelelmc ,ampay paseh ,unuudlo ntb rib nnkez acrya ralnO .royunuvas ndamlo ye nya elkemlib ii o n inisemlibelide tilkat iyi nii rib ev adnfarat nelraeS ed relicmilib laysoS .ralroyid ,riretsg iniidlib cnartas nnmargorp rayasiglib o ,ub nised esred en ralakab asroyilibeney ununoyipma aynd atnartas margorp rayasiglib rib ,nienr .lied tk ayatro lsan nucunos ,ilmen unos nii ralnO .adnfarat nigniruT ralcamrtara kez yapay ev relsidnehM .lied yalok kampay mies adnsara elraeS ev gniruT .royunuvas in ieceyemelide lubak ikez inay ,nacayamlo royide tebhos etkereg ad nnmargorp rayasiglib ,asroyimlib ecni iik ikadado ik lsan ev nacayalrzah raltk urod erelidrig ecedas ibig iik ikadnsado ni nnmargorp rayasiglib o ,elib aslpay margorp rayasiglib r ib nede tilkat iyi ko ykez ngrib ,elraeS .ritkeceyemlib unuudlo en nirellobmes o etkereg ama ,ritkecerev rellobmes akab nugyu erg anmargorp rak erellobmes nelirev enisidnek rayasiglib ;rtkacalo ibig iik ikadnsado ni rayasiglib o ,elib aslo rayasiglib rib neeg initset gniruT ree ik royid elraeS .roytazu rad nederecnep ev roylaypok atak rib akab )nedemlib iniidleg amalna en( t nay ,royulub tnay ecni neleg klrak ev iyelmc o atpatik namaz iidlirev t ak rib enisidnek iiK .lzay raltnay ecni nekereg isemlirev nii relelmc ecni ntb salo atpatik ub ev rav patik rib kyb adntla ninile ama royimlib ecni iik ikadadO .royilirev ralt ak nalo relelmc ecni ednirez nederecnep e yiik uB .rav iik rib ednii nnadO .nuslo iserecnep rib kk nnado ub ev nnd ado rib kK :royiren iyened ecnd rib lda sado ni rak enitset gniruT esi elraeS nhoJ fozolif lakiremA .zirilibeyelkereg edn irez rayasiglib ed inirelkillez neritkereg kez reid nnasn i kesrilibayalmargorp inilid nasni ng rib inaY .rittisab ahad karalo ilecerg irelkenetey ntb reid nnasni acnlrtalrak alnunub ev ridimiretsg ts ne nnskez nasni ilid nasni nayat vicih ,rofatem ,irpse edni :u rikif ecneb ama rilibelrs en tl inienetey emlibede tebhos ecedas lied ykez ninitset gn iruT adaruB .ridikez nelibede tebhos ecikeZ .ritkedr asroyrak ses ibig kedr ev ,royry ibig kedr ,royizneb eedr reE .royid ,ritkemlibarak ayatro relelmc iney edlike kacarutulo tebhos rib lmalna ,kemliberev raltk urod ,erelelmc nalzay inay ,erelidrig nalo ilmen ,gniruT .riliberev tnay lnay kerelib asruluros meli kitemtira rib kamrak enisidnek nienr :royikereg samnalluk n skez nii kememelide trya nadnasni nnmargorp rayasiglib adarub ik iibaT .roylmnat karalo kemlibede tilkat iyi nasni ykez inaY .royid ,ridikez )margorp( rayasiglib o ,asroyimede tr ya unuudlo m )margorp( rayasiglib ,m nasni niniik tzay nekrede tebhos nasni ub ree ,gniruT .ridisidnek at nrayasiglib uudruto ednn ,nerev tnay erelelmc ,tzay ad ay ;rilibalo nasni rib akab nednirez tenretni uB .roypay tahc ely irib iidemrg ev royuruto ednn n inilanimret rayasiglib rib nasni riB :imren yened rib ely ednitset gniruT nalna alyda idnek ,gniruT nalA ikitametam zilign nata ayatro inirellemet lasmaruk nrayasigliB ?rll lsan )uulkoy ayev( lrav nnkeZ ?im rilibalo ikez enikam riB ?im rilibanalka alrallaruk kecelibenelkereg karalo kinakem ,ibig amanyo nartas ayev amalpot askoy ,rdm sarap rib nnamlo nasni keZ ?im rilibelide tilkat keZ

?im rilibelide tilkat keZ


2002 traM ,56 yaS , imeG telayaH

n dyaplA mehtE

.nsamlo zsatah ev zucu nadnasni ,nsamamluroy ,nsamamlks ,inisemlibala taas 42 edng ;zirilibeyetsi nsamlo pihas erelkillez akab damlo pihas nnasni nutobor adnnay nunuB .ziyemetsi nsamlo ohras ayev ,nsamkrok ,nsamkca nutobor n ienr ;rilibayamlo pihas enirelkillez zab nnasni tobor riB .rtkacayamk nednii nutobor rib akab kn zemkereg isemyb nadndra ev samod kk nutobor rib nienr .rutkoy raltsk elyb nralan ikaM .rl ,rnalay ,rakrok ,reves ,rala ,rkca ,ryb ,raoD .rey kemeY .rdrav acab iki ,ulok ik .rdyalod nadraltsk iidriteg nnaod ,ibig irelyt nuuk ,iillez korib nnasni kn ,zemkereg isemezneb anasni nunub namaz tpay anikam ikez ng rib nasn .tpay rallnac lkaya krk attah ,tla ,trd ,iki erg enlzd nmatro daay nnlnac esi aoD .itkereg sampay ad ralloy adnnay ama tpay yabara ilkelreket ,enirey kampay ara rib kecelibedig ed edrelyezy nayamlo ngzd ama lkacab n ii kemritied rey nasn .rdlab eniribrib loy ev kelreket alysyaloD .edn irez )yar ayev( loy ecedas ama rend lzh ahad nadralkacab relkelrekeT .ridisemkereg nn samlo ngzd niyezy nii isemlibend n irelkelreket kraf ikadnsara samok )ninert ayev( nilibomoto ,alysamok )nta ayev( nnasn .imrelred ta rimed enert reliliredlzK .rat ed ky ev nasni nekraok meh ,raok lzh ko kilets ;raok libomoto ,kasralmnat karalo ,kemritied rey lzh ahad netkemry yamok ree amA .rutkoy ralkacab nilibomoto kn zamok libomoto ik iibat kasralmnat karalo melye rib nalpay alralkacab yamok reE :lab azmdalmnat lsan yamok tnay nunuros uB ?ziyim rilibey id royuok nii iik rib ners libomoto ayev ,libomotO :mlaros uyuros u .zacayalna unuudlo yated ev iniidemkereg etkereg ibig ibig irelyt nuuk ,niniillez korib nnasn i namaz dlalna kez ngriB .rutkoy irelyt adnraltanak ama rdrav raltanak n ralkaU .kidlibapay ralkau ilenavrep nelirve nadnfarat rotom namaz zmdalna unuudlo kimanidorea n nalo ilmen ed piyelreli milib amA .lied lg radak kacapr alzh radak iretey raltanak kecelibayat nlra niziminedeb zmralsak lok mizib kn damla relmetsis uB .drav raltanak nalpr ;udroyizneb auk ralmrasat nireliik nala kli enirez amU .zampr tanak nekrau ralkau yalod nedneden uB .rudroz ahad ko natkamalas ncg iti eli urotom tej ayev enavrep ,sampr nraltanak nirelmisic kyB .rdlamlo kyb nii nuno ,rikereg samat ky ayev nasni naU .rdlkraf ed irelmz alysyalod ;rdlkraf ralkanyak ikednile nnaod ev nnasni nayalrasat ralno ,irelretsi nimetsis nau iki ub kn .ralrau edrellike lkraf etkereg amA .zirilibeyid elyb ikleb nii uutu ed isiki ev uudlo iney kau ,ikse ahad uK ?ridim tilkat uuk rib samu nau ikeP .rau ed isiki reh ,kau ev ereS :rulub relmz lkraf aod ev nasni nii melborp nya nezaB .ridnii kamrttra inisetisapak kez nnasni ,lied nii kamla inirey n nasni samla ayampay ralrayasiglib ikez ayev samnalluk rayasiglib nnasni ,edlike nyA .rurutunok elyirib ikatkazu acrally ayev ecrelertemolik adna rib nrazay ,zaY :ralas imiiteli adnamaz ev adyazu nii dalas yamalkas karalo leskizif ises ,zaY .ridlied adnuroz kamtut adnlka namaz reh iyereh kn ratra isetisapak kelleb niniik nelib yamuko ev yamzaY .r drav ralkacab lzh ko nnlta riB .rdrav ile rib niksek ev iciled ktra nnasni rib natut kab ednilE :zirilibeyeletin ad karalo relzetorp ireltela uB .zrrg iniitte taci tela nii kemliberitileg inirelkenetey namaz reh nnasni kasrakab eimeG .ralrayasiglib )nerive ayzay ises inay( nelibazay nii rellrz amyud ayev ralrayasiglib )nerive eses yzay inay( nelibayuko nii rellrz emrg nienr .kemlibeyelkereg edn irez ralanikam inirelkenetey ilreed karalo kimonoke n nasni ,ama adkez yapaY .lied roz ad kampay nasni iney esrikereG .rav ralnuros ibig kilzisi karalo ucunos nunub ev salzaf nasni eniska ,koy imelborp sufn rib adaynD .ridlied kampay nsnya nnasni ama adkez yapaY .zmamrtrak yamlo nasni alkamlo ikez nii uudlo nasni klrav ikez ket nenilib ad atah akab riB .zuroyiib reed kyb enirelkenetey ,roytraba nasni yalod nadzmamlo nasn .zuroyunuvas zmkez nalo elak nos nalak edzimile edzmng dla

.rikereg isemte zetnes pyalab nedrelkczs en iy iyelmc )imemnelys ih radak eyidmis ikleb ev( iney erg acama ev amalab ikna o nadndra ev ,samrak n malna ,samlub imelky ,iyenz ,samnat irellobmes ,isemte zilana ecn iyelmc neleg n iniik inaY .rikereg samlzay nnrallaruk kitnames ev kitkatnes ,isebafla nilid atpatik ikadnsado ni nii isemlibalpay niniyened sado ni alysyaloD .zirilibayalmargorp arayasiglib rib ayeV .zirilibatut edzimielleb rallaruk ub ziB .rilibalzay atkulnuzu ulnos ad rallaruk nnamalpoT .rapay amalpot erg eyidrig nelirev san ikam paseH .rdadyas zusnos ralnub kn ,zamlub t nay nugyu pyalkas )... ,4=3+1 ,3=2+1 ,2=1+1( inirelmeli amalpot ntb salo sanikam paseh riB :mlala inienr amalpoT .rilibeelkereg tebhos rib mamnaay ih adnsara ilni iki radak eyidmi ayev ,rilibazay elmc rib imemnelys ih radak eyidmi namaz reh iik ikadraD .zamalzay karalo relelmc enii nbatik rib tnay kecelirev eyelmc reh salo kn ridlied ilreeg iyened sado n i .rdlamnla enn zg ad nazay etkelleb ub ,lied elmc neleg ecedas attnay ikarnos rib eV .rikereg samlo ielleb ed rib n nsado n i .ridilemte ton erey rib nsaramun rtas nienr ntnay iidrev reh iik ikedirei inaY .rdlab ad araltnay nelirev ara lno ev erelelmc ikecn ahad ,lied eyelmc neleg adna o ecedas ,tnay kecelirev eyelmc reh alysyaloD .rikereg samnasmna nirelelmc ikecn ;rdrav malab rib nitebhos ub asrav tebhos rib adnsara iik ik .rikereg samlo tebhos rib adnsara iik ikednii eli iik ikadnd nnado nii isemlibalo tnay enitset gniruT niniyened sado ni ,karalo icnik .rtkacayamanulub tnay rib atpatik ano ad alysyaloD .rtkacayamlo atpatik o elmc ub ev rilibeyelys elmc rib uudlo imemelys ninilni rib ih radak eyidmi iik ikadnd nnado amA .relrilibalzay a batik rib )nlak ko ko ko ama( ulnos ev rdadyas ulnos relelmc ecni ntb imnelys radak ana u nii ralkudlo imlibeyelys elmc adyas ulnos eniy acnuyob ralmaay nadnuudlo lml ispeh nirelilni ub ev uudlo maay ilni adyas ulnos radak ana u amA .rdadyas zusnos relelmc ecni ntb salo kn zamalzay atpat ik rib relelmc )ekrT ayev( ecni ntb salo ,elkilecn .lied salo iyened sado ni etkereG .milend ireg eniyened sado ni ev itset gniruT * * * .rtkacalo mpay anikam rib ikez radak isidnek ev keceritelkereg ikli rib a had erek rib nasni eniska mat ,zemtlk nasni ub esrilibapay anikam ikez nasn i ngriB .ritpihas encg emritied ko ahad nii uudlo ilkireceb ahad rt nadnskez nasni ecedaS .riritied yaod ralkudnulub ednii rallnac ntb etkereG .rdlaod ad ralktpay ntb n nasni nii uudlo laod nasni kn .rtlnay kampay m rya rib eyid yapay ev laod adnsara anikam ev nasn .ibig iecelibeeg unusucuok notaram lzh ne nncrs rib ignahreh ners libomoto nenyA .rdralnasni akab neney uvorapsaK esi etkereG .rtmpay iyelmah urod ev imelecni nralunos salo ev irelelmah ntb salo karalo lzh ahad ko nadvorapsaK nii tla lzh ko rayasigliB .ritimney uvorapsaK edniseyas anikam rib lzh ko cmargorp purg rib etkereg namaz iidney uvorapsaK eulB peeD inaY .ruducunos nmargorp dzay nn cmargorp elyimamat elmah ama zemede nimhat adna o iyelmah ikarnos rib nienr ,unucunos nnmargorp nrayasiglib cmargorp nii tla lzh ko rayasigliB .rnalmnat nadnfarat scmargorp ye reh tpay nrayasigliB .ridedniseyas ralcmargorp nuno samanyo nartas iyi ahad nuneulB peeD adnsasE .riretsg nralkdanyo nartas iyi ahad ecedas ,zemretsg unuudlo ikez ahad nralrayasiglib isemney uvorapsaK nuneulB peeD .rutkoy nuros rib ad adnuB .rudusucnuyo nartas rib iyi ahad eulB peeD ama ,ridikez ahad vorapsaK kasrakab karalo relkenetey ntB .rdsathat nartas saynd ,raltumok nartas ilid nuneulB peeD .lied nii ye rib akab ;rtmlpay nii ama o kn ,rudusucnuyo nartas rib iyi eulB pee D margorp rayasiglib neney uvorapsaK .lied iye rib akab ;rikereg isemelkereg unub nnanikam kacak ayatro adnos eV .zylamyok ayatro karalo ten ncama nnan ikam ub ecn nekrapay anikam riB .ridisemnelrileb n irelretsi amaa kli nekrapay mrasat etkilsidnehM

.zuroyid natu eskyb atah ,klnamip anub ziB .riritied n margorp edlike kecetlezd nsatah ub namaz tpay atah rib margorp uB .milend zmtpay margorp rayasiglib rib nener .ibig d lkraf nedzib nnya ayev ideK .rudroy ad o ama rudroy lkraf nedziB .rudroy tobor rib elyB .rikereg samnalmargorp edlike kecede tekerah amatro kacs ahad nadmatro kuos ev samlo n nsagrayud s kinortkele rib nutobor ub namaz O .royiliberg rasah irelmetsis nutobor ub adntla s rib ilrileb ev ktpay tobor rib mlayasraV .zinisrilibapay ad rayasiglib ney zinesretsi amA .zem rayasiglib kn .zamalna ik i ibaT ?im rilibayalna izin iittetsak en nizis netkereg rayasiglib ,zn dzay ey id kuos avah ngub anmargorp rayasiglib adnsars tebhos mlayasraV .rdlkraf nii keni nakab natkazu eli ucloy ikednii ,malna ninert rib ayev ,nadnmalna n ii nuyok rib ,malna nii nizis nnarem rib lieY .ridlied kraf klyapay kllaod ecedas ub inaY .rdrav ad adnsara ralnavyah akab eli nasni ,lied adnsara a nikam ev nasni ecedas kraf uB .rutkoy malna rib lez nii rayasiglib ;ritkeceyiy n ii nasni amlE .ridziniideli lsan iyiglib o ev imen nii nizis nuno neyelrileb nmalna ninensen rib ignahreH .rdlkraf ko nii sabab nala adnralloyarak eli isicner lukokli rib malna nraK .rdlkraf elib nii nasni iki ikleB .rdlkraf ralnagro uyud kn zamalo uyud nya nii anikam ev nasni zmrK ?im rilibelib nmalna kereg nmarvak ayev ninensen rib ikadaynd an ikam riB :milend ayuros reid idmi .lied cpay kep ad ub ik rikereg zmamruto nadampay ye rib ih piyed zyamayalna aslsan ,kasrnani eniska ama koy tapsi rib ignahreh nunuB .rilibenelkereg ednirez rayasiglib nalo anikam kitsinimreted rib akab ev rilibanalka karalo kitsinimreted kez erg anuudlo kitsin imreted kara lo unos n iyeB .ridikez radak kecelibayalna rallaruk ub ziminyeb m izib ev ,rla erg arallaruk ub inyeb nasni ,rdrav rallaruk nayalka ykez inay ;rnani andamlo urod ninirib ih nedrelikadrakuy relsidnehM .rtkamta pisek ralamalka kamrak ekidemkereg ko ev kemeley yamalka tisab ne namaz reh ad uB :ridilreeg malkay nelined sarutsu nmaccO ednilemet nimiliB .klsalo rib neyemte ultum kep izib ama ik iibat klsalo rib ad uB .rudroyiteny rallyazu etkereg izib ayev ,rdrav relnic nienr .rdrav relnekte zmacayamayalna namaz ribih miziB .ridlied kitsin imreted nervE .rutkoy rallaruk iselyB )3( .rdadmurud nya ad nasni ikleb ;zamapay anikam rib ikez radak isidnek ideK .klsalo rib uB .zyamayalna rallaruk ub namaz ribih zib ik rtkamrak radak o erg ezimetisapak kez mizib ama ,rdrav rallaruk iselyB )2( .lied salo ub ecneb ik rulo ibig kemed rilibau raluk lyt ecedas uB .zemenelkereg ednirez anikam rib yapay ev rdlab azmpay laod m izib ecedas ralnub ama ,rdrav rallaruk iselyB )1( :rav ralklsalo iltie .zuroyyasrav izimiecelibeyelkereg ednirez an ikam arnos ev izimiecelibayalna ,izimiecelibalub rallaruk ub mizib ,unuudlo nrallaruk elyb adaruB .rtkamrtpay erelrtsisnart en irey irelerch rinis ii nya ,pulub rallaruk ub zmacapay ket mizib namaz O .ridetkemnelkereg nadnfarat irelerch rinis rallaruk ub edniyeb ev rdrav rallaruk iselyb inay ,ritkemed royla erg arallaruk leskitametam inyeb nnasn i ,esi kitsinimreted nasni reE .r ikereg isemlibenegridni arallaruk ninizetnes ninelmc tnay ev izilana n iniselmc uros ,nralamaa ub ntb nii isemlibalpay ednirez rayasiglib nnamalna liD

?im rilibanalmargorp natu ayev raK ?im rilibelib nmalna kereg nmarvak ayev ninensen rib ikadaynd anikam riB ?ruulo im edlike zimieceyemel ,zimieceyemelib namaz ribih mizib narvad nnasni askoy ,im rilibalzay karalo lmrof rib leskitametam irelveli nnasni inaY ?ridim kitsinimreted nasn :roynayad antnay nunuros iki akab kemliberev tnay ayuros iki uB ?ziyim rilibeyid ma lna iyelmc anmargorp rayasiglib o zib asrlpay ree ,uros icn iki eV ?im rilibalpay ednirez rayasiglib ub ikeP

ev nuzu isemner lid cnabay nralnasn .royumlo ilmirev amunok ub nii uudlo lkraf rellid ama royilibaunok elyiik rib ignahreh akab ikednirez aynd iik rib ignahreh edniseyas unofelet peC .kudroyimte tekerah alzh mk 081 ettaas adnlasrk akirfA atrO ecn ly nibkrk kn .ask ahad ko nedniecelibedeab nnasni ktra ub ev atkamlask isers ikpet nalak anasni akdlao syas libomoto ikadralloy ev akdnalzh rellibomotO .isemlrs nadnfarat ra lrayasiglib nirellibomoto uloy ket nnamtlaza nralazak kifarT .zuroyuyud miniskereg ereltela ikez ev ilkenetey ahad karalo ilkers ev zuroyuyok reli akab anamaz zmdnazak edniseyas ralnub adnamaz ask ama roynrg ibig royrtalyalok zmtayah ecn relemileg ibig tenretni ,kau ,libomoto ,rayasiglib ,patiK .zuroyilib ye alzaf ahad ko ,roynat iik alzaf ahad ko ktrA .royiied lzh ko erg emirve raltra uudnulub ednii nnasni kn royikereg isemileg ekittig nralanikam dnalluk nii isemlibalak attayah karalo rt rib nnasn .mz ket zmampay ralanikam ilkenetey ahad nii kemlibedig ireli ahad ik idleg ayatkon rib ely zmaynd edniseyas ijolonkeT .ritkecenelkereg ednirez rayasiglib ko ahad ekittig irelkillez nnasni ad adnucunos nunub ;kacatra ireletisapak nralrayasiglib ed meh ,kacalalna iyi ahad tla lsan nininyeb nasni meh ,ekidelreli miliB .rtkacalo irefaz rib akab n nskez nasni ub namaz zmtpay ralanikam ikez ngriB .rtkamalaa nskez nasni kamnuvas in ieceyemtey ayamalna elib aslo skez idnek ub iye rib ignahreh nnskez nasn .ridlied kemtlesky n skez nasni kamnuvas inieceyemenelkereg edn irez ralanikam ,nacayamalalna namaz rib ih nnskez nnasn .rtkacalo lkraf nadnasni namaz dlpay ngrib ralrayasiglib ikeZ .rtmpay ralanikam ngz arnos ,malab kerede tilkat yaod ecn nekriritileg ara nasn .ziecelibapay ralanikam ikez nugyu ano ev rtkacalo amalka rib zsmab nadnsakez nasni edzimile namaz zmdalna inimilib n nkez ngriB .ad ralkau ,rayu anub ad raluK .relrileb zsmab nadraluk nrallaruk nnamu imilib kimanidoreA .roylrtrak eniribrib kamlo nasni eli kamlo ikez nadndamlo mnat rib ten nnkeZ * * * .rtkacalo lkraf ko nedrelikmizib ad ralugyud nralrayasiglib ikez ,ibig uudlo lkraf nn raltanak nireleres alralkau ,nadnuudlo lkraf ralmatro ev ralama nraltobor ayev ralrayasigliB .rdralmarvak lab azmmatro laod ev azmmaay leskizif mizib ,mk ayatro nii kamrttra zmsna amlak attayah adnsars zimimirve karalo nasni mizib kulultum ,igves ,ukrok ,klA .rileg klrak anralmurud iltie ikadnsars samla niziminyeb mizib zmralugyuD .rtkacalo zimemtefta atobor zmmarvak ugyud idnek mizib uB .ridednirelzg niniik nakab igves adarub amA .zieceyid royives nsatsah karalo iik rib nakab natkazu atobor ub ziB .rtkacalo mnalmargorp edlike kacala eyemritte tahar uno ,kacayalrak inirelketsi nuno ,kacalo adnnkay ilkers nnsatsah tobor uB .nnd tobor rib ckabatsaH .rtkacalo lkraf ed iknrayasigliB .rdlkraf nedniknnasni isemelz ayev isemves inibihas n iepK .rdngyay samalmuroy ibig mralnarvad snasni nralnarvad nralno ev isemtefta relkillez snasni aralnavyah licve nienr ,arallnac akab nnasn .rilibenetsi isemlibapay elib adntla k zisretey ev eceg karalo lkraf nadnasni unub attah ;rilibenetsi samnat nednireltnrg zy ralno nii isemrev nizi eniieg nireliik urod ecedas ninimetsis kilnevg rib amA .zemkereg isemrg ireliik ev samlo lab ayaremak oediv rib nn margorp ordrob alysyalod ;ridilmen iterc taas ev ireltaas amla ecedas lied nrg nuno nekra lpaseh n aam niniik riB .zamaod inay ,zamak nadnralalak ninisenna asrulo kyb ahad netklkyb rib ilrileb safak niebeb ev ridednii satafak niyeb kn rdlrns isetisapak ninyeB .rtmalfyaz usuyud amalkok namaz iitileg emrg nii uudlo lrns isetisapak n inyeb ama ritimileg ednii namaz usuyud emrg nnasni nienr .ritimlerk ednii namaz relneyemkereg ,imileg relkillez nalo ilkereg nii kamlak attayaH .rutumlo edlike nya ed imirve nnasn .ridziskereg kamrttra nfarsam ev nlkamrak nnmargorp rayasiglib kereyelke iillez ub asroyimkereG .rikereg kamkab anacayamrttra prttra nsraab nmargorp nirelkillez ub nekrrdnazak arayasiglib inirelkillez nnasn

?zinisred eN ?um royilib ecni nofelet ikeP .royuyud inisecn i nizinirelkided nizis iik o znasroyuunok elyirib edni nienr .royalu ednilid ana niniik o afarat rak zinises ev zunusroyuunok ekrT nadarub ziS .ralnofelet namcret mz .ers rib lfarsam