You are on page 1of 6

Amhb

``-E-Y-a-l-Y-ht
Y-k-h-it-
C j-Q-l-Z-J-qv
D-i-j-J-i-
m-oY-i-L-u
d-Yi J-q--T-c-a
l-m-o-Y-h CY-k,
CY-k, CY-k
(`-A-m-h-b o-c-h)

``-j-L Hj J-h- -X?- m-jc- -T

k-do o-c--s-i--k g-nL-jc


- i V-JT t m-j- c
- -j-iXu
DX-u Y ct--s
C O-a-h-X d--T `A-m-h-b
F Y d-m-o-hi c-T-J- jO-ci
-
d-jX
- i
- -i-t-Y Y-v go `H-q-l-k Ht-Jw--m-n F J-Y-iv
j-K- -T--Ji
- --i. AY-dk Hj Y-r-k-q J-T-f--k
GJ Bb-j-h-i-j Y-r-k-qi J-k-Oi J-o-k d-Y-i
l-s-Y l--J- J-T-Yl-b-i-X `Y-k-g-j-- jOc-i
d-jX
- i
- -i-t-- Y-
Ap Fr-Y- (g-o 212~-13)
1960~-Jq
- -k-X `A-m-h-b-l `Y-kg-j-l c-T-J-j-d-v Aj-v
Al-Y-j----T--Y. A-b-J

O-j-\
J-s-i
Ok--\w
1960~-J-q-k Ok--Y oj-X-iv c
Y-v g-o jO- F. lu-o
o-l-b-c O-iY -A-m-h-b-l
Y-k-g-j-l l-s--cv--Y
F--J--X?

F. mt
17 Voft 2010

112

l-J-Y Y C j c-T-J--q-T-i J-Z-lo-l-c Bb-j-h- `A-m-h-b-l `-Y-k-g-j-l


Ok--Y-j-d-v d-s--l-j-J-i--i.
`-Am
- -h-b 1967~-k `Y-k-g-j 1968~-k-h-X O-k
- Y-- q c-ki
- v d-s
- -s
- -iY
- . p-j-d-
DT-h--Y-i-k o-di d-V-u-o ct-
j Ok--Y--q o-l-b-c O-iY F. lu-o-i-j-. `-gt-Ll-c-k-i (1964), `h-s--X (1965)
F O-k
- -Y-q
- -k-T o-l-b-iJ
- c
- -i h-si F.
lu-o-- o-l-b-iJ od-j-i-k j d-hK
O-Y--q-X 1967 o-dY-ft 15~-c O-k--Y-m-kJ-q-k-i `A-m-h-b-l,- 1968 o-dY-ft 13~-c
d-s--s-i `Y-k-g-j-l.
h-ki
- q Ok--Y Oj-Y--k c-r-J
-
- -J- q
d-s-i-l `c-k--iv- (1954), `h-T-i-ci d-Yu
(1961). `h-T-d-T (1963) F O-Y--q-T P-i-L-pX-o-l-b-i-J-c-i-j lu-o h--s-T d-bc
d-lt-c
- - hKk Y-k- Yh-r O-k
- -Y-q
- -i-j-.
1940~-J-qv d-m-o-hi Qh-c -V-i-iv JhvM-n- op-i-i-i O-k
- -Y P-i-L-pX
- Jk

Ag-o lu-o B-a-h-i o-Y--P-i-L-pX


ct-lp
- --Y `-f-Y Y-j-L (1953) F Y-k-
O-k--Y--k-T-i-X. F. c-L-m-j-s-l h-K-l-nv d-Y-- -T C O-Y 1979~v `-Jj- -d-j
Q-l-Y-w F d-jv hk-i-q-v d-ct-ct---T-J-i--i.
1950~-J-q-T A-l-o-c-l 1960~-J-q-T Ba-d-J-Yi-k-h-i, dmo Yh-r Y-j
- Z
- -J- o-l-b-iJ
- c-hi o.-l. m-bs- -h- j-d-J-T `O-Y-ki
F ct--X
-
- c
- -i-T f-cs- v d-s
- -s
- i
dk d-h-K-O-Y--q-T-i P-i-L-pX ct-l-pY lu-o Y-i-i-j-. C J-k-M--v
d-s--s-i m--i--q l-m-n---l
`-D--h-d-Yu-, `Yu-c-k-l, `A-h-j-a-d-, `-J-k-X-j-m Yh-ro
-c-h-Oj- -Y--k F--k- -i fqf-t F l-m-n----T `J-Y-k
c-j-h- Y-T-i dk O-Y--q-k H-c-
d-lt- m-bt~-lu-o J--J 1964~-c-mn
o-Q-lh- -i-j--. CY-X 1964~v `-gt-Ll
- -c-ki
- -k-T hk-iq Ok--Y--q-k o-l-b-i-J-c

luo

Yv go

17 Voft 2010

113

c-k-iv lu-o d-l-m-u H-j-d-, J-j-X- F.-Bt. h-cu J-nU-jL ct-t--c--c-i


h-i-t--Y.
Hj f c-ih- o
- g- i
- v A-lY
- j- --. AY-k d-bc-l-J- J-nU-j-L-Jq d-Y-c-j-v Jv
2
As- O--X-h- Bs-h-o YT-l-c m--F--X 1960~-J-qv d-s--s-i m--i--qi X-h--h-i-j-. CY-c--s- go F-r-Y-.
dk Ok--Y--qv-c- `A-m-h-b--i `-Y- ``-A-o-f cT--J--j--w Su AT-i-k-g-j--i l-Y-o-h- ct---Y? lu-o j-h-i c-s-c-T k-do o-c--s-i--k--XAl-i
-hu-d o-l-b-c Oi `-gt-Ll
- -c-ki
- -, `h- h o-d m--j-c-j-iXu DX-- J
s--X F O-Y-q
- -k -kh- -c d-Zh- -Jh- -i J-. B-m-d-Y-iv Jr--j F o-p-
B-j-Jh- i Hj k-J- -i-X f-fl
- v-j- -- d. Jt--J-i--i oK-l Cq--l--i
-Y J-X.- g-Y-i-T Cj--l-X Y-T
- i D- B-j-L-ck Ad-JT-
- -k-i-- Jj-Y Su
T--q-X `-gt-L-l
-c-k-i--k -k-h-c BJ-- lL Y c-sc
- --. oY m-c
- i V-JT t
-i.- g-j- -Y-iv d-j-iX
-
- h- - h--ds- i
- -l Q-k- a-n--T-i-X F o-J-j--Y.
`-gt-L-l-c-k-i--k JZ, h-K-d-Y-hi o-p-Y- A-p h-K-lj J-T-Y F-T O-a-: ``-j-L
J-j g-lc
- -k-J
- v h-Y j-d- -T-Y
- -X, Hj J--h-X?- Su ds-: ``-j-L J--h-J-AY `i-Zt--v o-g-l---Y-X F Y--c? V-JT-s-T AT O-a:- ``-j-L J-o-L-l- O-Y--k-T-c-q-h-. CY-j-Y-iv h--v J-nU-j-L-Jq d-Y-c-j-v Jv
`-h-s--X--k-i -k-h-c Hj-Y-j-v J-Z-d- As- O--c m---c cw c-i-h-h-Y--q-T B-j-J-k-J--q-i O--l-d-j-- --Y--c?- J-nU-j-L---q dJt--lq-i f-f-l-YJ-j---l-i-X. H-j-d-, hk-i- b-i -i-j-L-i m--u c-i-h-h--q-o-c-h-iv Ba-h-i, Hj J-Z-d-Y-h c-k-iv -Y-?
JT--l-j g-j-Y--r-i-T J-l-k-l-X- c-iC O-a-v c--X `A-m-h-b Hj c-T-JJ l-ZJ
- q
- -h-i o-Lh- -- `J-ji
- - dr O- h c-ki
- v j-d- -T-Y
- . C o-gl
- - --T-Y
j--...- F L-cj- -L Ht--J. Jt-T- J
-
- v d-- Ql-pt-kv c-ps-l- Hj d-o-L-Jj-i-J-i J--iv O-j--J-i O- g-j-Y-- k Bm-i-l c-T-J-j-O-c-i d-j-X-i-i-Y-i
r-i-T h-Xv-Y--i-k C L-c-O-Y-J-j-X-j-L go j-K--T--i--. (g-o: 213) Hjt--v
A-l-oh-j-X-i-hi Ac-g-l-h c-k-i-k-X O-Y m-oY---i i--O--i-T-i d-j-L-h-cc-j-dX O-i-J- A-k `h-Y-g-h B-rO- f-b---i c-k-d-T-Y-s-J-q-k---
-Y-v o-c- Fr-Y-i-Y. (o-c-; 251)
o-h-p-aL-Z-c-l d-j-nJ-j-X-l-h-i-j- C
F-v,- `A-m-h-b-l `Y-k-g-j-l Ok--Y-- c-T-J-- B-m-i-o-L-p. o-Y--cj Cq c-k-iv l--i-T o-J-j-l B-j-J-l- iv B-g-j o-
- J l-Joc h-Kk
- J
- q- v Bbhi k-J--q-T f-f-l-Y-X--i -k-l- d-Y c-T-i-j c-ps-l-iu Bmi at-m-c-h-X
YJ-j-X--i-h J-J-j O---Y. h-s- Al 1957~-k Ba J-X- h-o-g-i o-J-j--jY-J- o-h-p-l AY-J--Y d-Y-l-i- -Y AY-c c-Y-Y cv-J-i-j C.-F.-F-o.
Y-hi -k
- - q-i Oj-Y-- J--dX
- -Jw c-Y-j--T A-T--h-lt o-O----. Qcsv
dY d-Y-k--q-i Ok--Y g-n-iv j-K-- o-J-s A-Q-i-M-n JT d-T- J--iv
T--. Oj-Y-l AY- d-lt--c-h-K-k-ii cT o-c oh-Y-i-L-v d-Yi h-o-goh-p-l Y-k C C-T-d-r-J-k-J-q-X j i-T c-i-d-j-d-T-Jw j-d-J-j--Y-c C.-F.-F-o.
Ok--Y--q-i Y--i-j--i-s-d-Y-J-q-k j- C--c-i-X o-L-p---Y: ``-J--X- dt-
nT-i~-o-h-p J-k-l--iv l-Y-j--h- o--h-i Bl-nJ-j F--k d-j-d-T cTct---Y. hk-iq o-ch AY- Oj-Y-v -k--c d-Yi h-og m-h--J. d--i?
F--k A-b-m-lt-LL d-Y-i-m-oY--c-Y- Jx-Lo Hj dt--i c-k-i J-z-L-lxj-i lt-LL-o-h-j--k-i Hj c-k-d-T J-- h gj-X-Y-k--k d-K-d Js c c-iw
---v AY As-d-Y-J-qv h-Y-h-i-j- D. d, Jx-Lo Llx-h--Jw C-l-TF jl-z c-j-X Cl-T Ht--l-Y
- -X i h o--c--q-k Al c-T--k--i--.
(j-l-zu: 1990:2)
Ac hu Llx-h--Jw c-T--k--Y f-l-- J-j-w dt--i--c-X Sw
3
m-h--J (c--Y-j--T 1986:93)
`-A-m-h-b c-T-J-- jO-c-i d--k o-gJ-nU-j-L-Jq d-Y-c-j-v Jv As-
l--k lj.- 1957~-k H J-X- h-- O--X-h ct--m- f- C-it--v
o-g-iv Bj-L-l-J- h-i-i-j V-JTt ft-n-dj- -nJ
j- X
-
- --i d-f-bc
- -Yh J
- h- i
17 Voft 2010

114

Ykgj

B-b-c-J--c---i O--T-k-X j-d-J--Y. Fv,- j-L-i c-i-h-c-T-d-T- m-X--c l-b-i-h- g-j-X-JT c-k-d-Tv-c-
g--h-i Alt- O-J--i o-j--X-l cvJ-J-i AY-lr `-d-Y-l-T--q-k Al-j-T
o----c d-J-j-h-i o-c--s-i--q-k-
O-J--k-i--q-k- Alj h--J-i O-J
F--Y-X m-oY-i--c-l O-J--l--ci--q Al-k-f j-Y.
Y-v-g-o d, Y c-T-J-j-O-c-iv D--s-i J-j j-L J--J-Y-h- h-
gj-Xl
- t-L b
- m-Y-- cT-dT c-j-b-- -T-Ji
-
hs- `j-L-i o-h-p-MT- c
- i
- v c o-h-p-l
o-J-j-l-hi CT-q
- v-c- AJ--h- o-h-po-h-d-c--q-k l--o-h-d-c--q-k Y h-
l-X- h-Y
- -h-X. Ak--Y-j-i-l
- j- j-L-Jq
-
g---j Ak-u-h-j-hi hc-nt c-i-h-d-j-l
gj-X-ct-l-p-X-d-j-l-hi cT-d-T-J-q-k-T o-h-p- J-z-h-K-k-J-qv-c- ct-t-c O--T-Y
- - g-Lh- -i-X i-s-v B-m-d- Y-Jq
-
hc-jL O-J--k-i--q h j-d--T--Y
1960~-J-q-k Y d-hK d-U-c--q-k-T h-nv
e- J---. `-j-L--Jq J-z--k-17 Voft 2010

qv-c-, o-h-p-o-t---qv-c- H-r-l--Y-c--s- e-w-a-iu c-k-d-T-Jw, AY


i-s-J-z-J-Y-hi Hj l-m-J-kc h-Y-h-X
l-ht-mc G--l--i---v--k,- `-A-m-hb---s- Ot--iv lqj o-L-Y-h-X
Y--. 1975 Qc-lj 15~-c J-qQ a eu-ov
cT-i Hj d-g-n-X-v e- Al-Y-j- Ok c-k-d-T-Jw m---J:
``-o-h-p m--J-j---Y- g-L-h-i l-i d-s--i-T-J F-Y- h-YJ `-J-nUj-L-Jq Hr-l--J F h-Y-J, o-h-c-h-i
ds-v dY-c-r c--- B-j-g--T-i
C-Y-i F-d-s-i.- A-Y-c-d-J-j-h-i, h-
Y-J
- l-Y-oh- i Hj h-YJ -d-- -T-Ji
- .
d-ct-d-lt--c--h-h-l-J-i-X--i-Y. J-nUj-L-Jq Hr-l- h-Y-J-i-q Y d-r
Al-J-m--T-l C h-Y-J, d dqL F
d-m-l-h-i dq-L~-f-bY d-a-m--q-T l-g-Qc-l c-i- -Xl
- -h-i--X f-- --j--Y
- . l-Jq c-i----Y-h-i f- dT--s
j d-bc h-Y-JJw h-Yh ek-d-ah- -i c-kc
- -j-- F-c- Y--: H J-nU - j-L-Jq
Hr-l---Y--i h- dqL j-L-Jq Dw-

115

---Y--i.- J-nU-j-L-Jq Hrl--Y


- -c-dJ
- j- h- -i dqL j-L-Jq
Dw--J FY Hj h-K-c-i-X
h-Y-Ji
- -i h-s-Y
- -X dY-c- c--k Hj d-hK d-Y-g-o. CY l-m-aJ-j--c-i, dqL d---s- Hj
d-a-m
- -c-hv Jj-Yv c-j-X Gt-T--Y F-c-i-X c-q
Ht---u S-c-L-p--. Hj
d-YJ hKk AT-i-q- -T- lt-Y-j-J-i A-T--T-J-i O--: C dX-d-a-m, h--l-s AY AY- d-k
-
- q
- -T Hj d-X
- h- -i-j-,- Hj
AT- h-K-k-i-i -d---T-.
Fv,- C Y-j-Y-h H-r-l--iv.dqL J-J-j O- j-Y-iv-c-
g--h-X. J-jX Hj Q-c-o-h-p-vc- AY-c m--J-j---Y-c-i Hj
l-g-L Y--c--c Al-l--Yhi Hj h-K-ki A-Y. hs- h-J-l--Y
l-m-a-l-hi Hj l-m-J-k-c--c l-b-ih-- -T-, A-Y-lo
- -h h- i Hj -kl-g-Q-c---Yi Hj h-K-k-i-X-Y.
(e-: 2010 44~-45) `H-r-l--k---Yi
Y-J- c-n-b-Yh-J-hi Hj ht--c-Y-v c g--h-i, `Dw---Y--i,- d-U---Y--i,- l-m-J-kc
O---Y--Y-hi L-X-YhJ Y
o-J-j---Y-k-T Ab-J-j Y-J-
cl-c-hi Hj oamoY J---Y- Oj-Y e- du-J-k
l-J-o---T--J-i--i. m-oY-i-c-l,- d-U-c~-l-m-Jkc o-a-i-q-h- Cj Q-l-b-J-j
- - g-Lh-i--j--Y-X Ap l-m-a-J-j---Y.
Hj Ok--Y-h c-ki
- v `A-m-h-b j-Lf
- -bY-ii l--oh- -ph- b
- -v-c-, C-Yj- l
- --Jq
- -hi ot-
- v-c- h--ct-- -T-Y
- --i
c-n-b-Yh J
- h- i `-Hr- -l-v Y-- -i-- d-k,
m-oY-i--c ek-d-a-h-i CT-d-T--Y-
L-X-YhJ j-nT-i--i j-K--T---.
O-Y-v (j-L-c-j--X--c-i F pvlt-t (f-p-at-) Hj-l-m gj-X-J-T-- Jt-m-l c-nU-j-l AY-o-hi dj-p-o-l-hi
c-j-X
-
- - d-Y-Jh- -i h-s Ciw j-L- a-m-q- -J- Y-J
- o-Y-o c-s
j-Y-i-k-~ p-o J-T--kt o--L-hi Hj
o-Y-o~ O-Y-J-j-X--k-T-i-X Al-Y-j---T--Y.
Hj Ok--Y-h c-k-iv `A-m-h-b--
m-hi M-T-J--q-k- Ab-J-j-- d-bc

ckiv

gtLlcki

d-lt-c h-K-k-J-q-k--i `-k F gYJ i-Zt-- AY AT-i-q--T- j-Yi-X. J-nU-j-L-f-b-Y-ii ojQ (n-k) F
JZ-d-Y-- Al--Jq ct-X-i---Y-k
o-O----Y-k -k, A-Y- l-g-Q-c-w,
Fc d-b-c-h-i h-s- F O-Y l-a-Lh-i j-K--T--. C-it--v Am-hb
j -k-l-l--J-q-T O-Y-J-jX J-T-i-X.
-V-i-i-k D--T
- q
- v O-Y-Jj- --j--, JT-f--j--- AT--l D-nh-q-Y-i h-i
k (H lo--q-) Y-J- l-Q-c-l A-d-jl-hi o-c--s-i---i d-j-o-j-d-a-m--qT-i g-Y-a-hi -k-h-c-l-h-i l-d-j-Y-o-g-l
d-kt--. O-Y-v j-L-f-b-Y-ii ojQi J-X-c-i Al-q-T A-c-J--i opaju (h-b) o-c--s-i--k- Hj j-L-h-.
op-a-j-c o-p-a-j-i o-c-

17 Voft 2010

116

-s-i-- l-k---c A--s- C-s-


c o-o-j- jL Y-J- ol-m-n-hi
Hj h-V-i n--k-T-i-X j-K--T--i-j--Y. -k-- ek-d-a-hi j-K--T--k-k-T
Hj Ok--Y d-h-i-- j-nT-i m-h-i
a-Y-- Hj o-zt-g-h-X-Y. -k-- C
g-Y-J-o-zt-g-w--hv ek-d-a-h-i J-hs D-di-L- jY `J-s OJ-lq hY-k-Jw O-r...-
F L-c-j-L--q-k -k-- o-l-m-n-hi
C g-l o-O---J- o-nT---.
`-A-m-h-b c-T-J-- jO-c-i-T d-k
H-jt-
- v J-q-X-iv J-kM
- -
- - o-g-lc-ii c-ih- j- -d-Jj- X
-
- -k-T-i ht-c
-
- --i
gj-X--d-c--q-T J-h-JjX d-lt--c--q-T
c-nU-j-Y-i-i c-n-b---Y-c o-O---.
AY-o-hi a-m-i-cj J-k-M--v o-b-hl d-j-Y-j-d-J-j-X-- M-v l--hv B-b-c-Jm
- -o Y--c
- -k-T-i h,- d-Yi-j f-b j-d-Jj- --Y
- - d-o
- -i-k-
AY l-jv-O--. Fv,- c-TJ
-
- - m-hi
C c-ps -l-iu O--d
- Y
- -Jq
- --k D-k
-
a-m-iY
- - i-T d-Y-f
- Y
- J
- q
- `A-m-h-b Ok-Y-v m-h.
H-jt-
- v d-f-bc
- -Yh J
- l
- o--m-dj- l
- hi c-TJ
-
- - CY-l MT-ci
- BK-c
- -k
D--k-J-q Ok--Y--k ol-m-n-hi m-kl-YJ-j-X--k-T lr-Y-j--l-T--T-. O-k--Y- ol-m-n-hi j-d-v c-s-i A-Y-lt-c-h-X CY-c J-j-X-h-i g-l---Y. Y-J-
m-k-l-YJ-Y-hi Hj j-d-MTc O-Y--c cv-J- Qc-d-iJk B-lm
- --T AY-g-l-JY
- d-jh- i A-mw cv-J-- j-d-Jj- - O-k-Y-K-c--c--k C AY-lt-c AY-
C-Y-l-
- - a-mi h--q- i
- -. c-ps -l-iu
m-o Y~-d-j- f-b
- - d-Y-Jh- i V-JT t Yho (o-Yu-) F J-Z-d-Y--c-d-j-i-i `A-mh-b-, ojQ F oY JZ-d-Y J-z-Jj-
Ok--Y-h-i h-s-J-i-X-l-T. `A-m-h-b F
Ok--Y C-s
- J-k d-h-KY
- -j
- q
- -i-j
h c-i-J-c-T-t~- oYu,- d-c-ot,- hb~ C
O-Y-v J-z-J-Z-d-Y-hi c-i-J-i-T d-j-l-v h-Y g-hX O--.

G-Y- oh-c-hi Hj Y-j-M-T-c-i oY J-Z-

d-Y J-z--k--l-j j-d-o-l-b-c-l-h-X


`-Y-k-g-j--k Blt----Y. `-A-m-h-b-v
d-j-t--T-iv l-a-m-oY o-f-
B-j-J--c j-d--T--Y- d-m-h-X--i--Y-v `Y-k-g-j c-Y-i-h-i f- Hj
B--j-J--c-l-f-b-- B-l-m-J-Y-i-k17 Voft 2010

-X l-jv-O---Y. mja F c-T- Dt-lm


Alt-V c-T--T C O-Y d-, AY-
ol-m-nh- i j-dM
- T- c
- i
- v h-ki
- -q
- -k F-k-i m-hi oY J-z-J-Yo
- -c-hi
- AY-gl-JY
- --c h-k Hj d-Uc
- l
- -h-i h-s. Hj-d- ,
o-Y- -cj C--iv 1960~-Jq
- -T A-am
- i
- v
d-J-T-h-i--T-i d-Y-o--i~ c-ps-l-iu
m-g-d-Y--J-q-T YJt--i--T O-Y o-O---. Y-v go o-O----Y-d-k c-ih-l c-Y-i Y-k l-j-- o-f-
F--k l-m-J-k-c-h, h-s- 1960~-J-q-T Av Cu j-nT-i d--fb-h---j Ok d-m--q-k-~ Y-rv J-r--w,
d-X~ m Y-j- H-i h-s-Ji
- -X--iY
- .
c-j A-m-h-b-- J-j-v o-O---Yd-k Y `Y-k-g-j--k d-Y--k--q-T
a-m-d-j-hi BL-j-X-l e-k-d-a-hi Dd-i-L-l
J-X.- O-Y--c dk j-L--q-k,- Hj L-c-j-Lv d-Y-J-,- J-T
- -lj- et--J--i-k
O-cl
- k
- J
- q
- -T a-m H-j-oh- i AY-c Oj-Y-dj- h- i
lo-c-nU-Y-i o-z-j-m-oY-d-j-hi j-d-J-YhJ-Y-i cv-J- d-b-c-h-i -V-i-J-qv OY-J-j C j O-Y--q-k C ol-m-n-hi
-kw O-j-Y-- oht-
- q
- i h-cc
- O
- --q-i h-s--Y-J-X.C-Y-l--- D--k-Jq g-a- m-kd-jh- i l-Y-i-c, AY O-Y-- BK-c
- -
M-T-ci d-ct-ct-X-i- j-Y, d-Y-li C-T-q Oj-Y-d-j-hi O---q c-T d-b-c,d-j-n-c-iJ JZ-d-Y-q g-h-X-d-Z--k
Y-c- oY J-z-JY d-Y-MTc Fl
C O-Y-q l-Y-o
- q
- - M-TJ
-
- q
- -i h-sJ-i-X. o--md-jh- i B-mi
- w Ok--Y-v
o-g-l- h-w G-Y-l-b--k--Y-X-
C O-Yw l-ma- h- --. Hj Y-j
- Z
- i
- -T olm-n-hi k--f-b-, AY- d-d-Y
cs D--m-q dk--r o-c-hi-T j-d-dj-hi d-Y-J-Y-Jw- h--i-r-Y-c-J.- C h-i-r-Yv J-T-Yv Y-l-l m-l-h-J-w AY
Hjt--v Ok--Y-J-ju F c-k-iv o-l-bi-J CT-d-T-k- o-O-c-J-q-i c-k-J-.
Y-v-g-o-i-T C j c-T-J--q-T-i am
Ok--Y-j-d-v ol-m-n-h-i h-s--Y- Dap-j-X-h-X C Ok--Y-w.
o-O-J: Y-v-g-o, Hq-l-k Ht-J
- w--m-n, J-i
- : o-p-Y
d-lt--J-o-p-J-j-X-o-M 1993.
C.-F.-F-o. c--Y-j--T, J-X- dt- J-j-q-v (g-L
j), Y-j-l-c--d-j O, 1986.
j-l-zu, o-c-h-i-T j-nT-i, J-r--T f-b, 1990.
o-c-, hk-iq o-c-h: Y-mt,- h-L-q-a-i, 1968.

Brandy, Leo and Marshal Cohen ed. Film Theory and Criticism, Newyork
& Oxford, OUP, 2004 Foucault, Michel. Abnormal, Lectures at the College de
france 1974-75, brans Graham Burchell: Nes Delhi, Navayana, 2010.

117