You are on page 1of 42

Dobrovolnick centrum Kladno, o. s.

Vron zprva 2006

Dobrovolnk je zcela normln lovk s vyvinutm citem pro poteby okol.

Dobrovolnictv je svobodn zvolen innosti, konan ve prospch druhch bez nroku na odmnu.

Mil ptel a pznivci Dobrovolnickho centra Kladno, dkujeme Vm za V zjem a dovolujeme si Vs pozvat k ohldnut za innost na organizace v roce 2006. Dobrovolnick centrum m za sebou ji podpora a propagace mylenky tvrt rok svho DOBROVOLNICTV

psoben na Kladn a jeho hlavnm clem zstv i nadle v kladenskm regionu. Dobrovolnou innost slubu se sname prezentovat jako iroce pojatou monost a inspiraci obyvatel kladenskho regionu k aktivnmu zjmu o msto, kde ij, pracuj a trv svj ivot a as. Za tm Dobrovolnickho centra Kladno, o. s. PhDr. Renata Luxov
editelka

7
Obsah

vod Kontaktn daje Historie Dobrovolnickho centra Personln sloen Rada sdruen a Revizn komise Slovo pedsedkyn sdruen Pehled program DCK Hlavn spchy, vznamn udlosti a novinky Vhledy do budoucna Finann zprva Koalice Podkovn sponzorm

5 8 9 11 13 14 15 28 35 37 38 42

Kontaktn daje
Adresa 5. kvtna 1870, 272 09 Kladno 9 Telefon tel.: 312 660 139 E-mail a Web dckladno@seznam.cz, www.dckladno.cz

Kontakty editelka DCK: PhDr. Renata Luxov 777 132 448

administrativa, koordintorka: Ing. Kateina Slnsk 774 333 205 ekonomka : Ing. Lenka Teryngerov 774 333 208 Alena Disha 774 333 207

koordintorka:

koordintorka, canisterapeut: Eva vecov 774 333 206 propagace: Tereza Libecajtov 775 287 546

9 Historie Dobrovolnickho centra Dobrovolnick centrum Kladno bylo zaloeno 23. 7. 2002 jako obansk sdruen. Smyslem jeho zaloen na Kladensku byla podpora a rozvoj dobrovolnictv v R a zajiovn dobrovolnickch slueb pedevm v kladenskm regionu. V listopadu roku 2002 byla slavnostn zahjena innosti DCK v prostorch Fontny Stediska komplexnch socilnch slueb Kladno. V roce 2003 se zaaly realizovat programy Senior v Domov dchodc Kladno, Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench Dtsk domov Kladno a Stochov, Geriatrick a rehabilitan centrum Kladno, Vyjdi se podpora tvoiv innosti dobrovolnk (Tvoiv dlny, Indinsk tden,Vesel tlapka, Keltsk veer, Nco hezkho), program Agility podpora volnoasovch aktivit dt a mldee s drazem na rozvoj a upevovn vztahu lovka k prod a zvatm. V rmci tohoto programu Dobrovolnick centrum podalo Integrovan tbor se psy. V roce 2004 se dl spn rozvj program Senior individuln a skupinov aktivity dobrovolnk pro obyvatele Domova dchodc v Kladn stavlo se Tee pee, probhala ukzka vcviku ps, mikulsk besdka atd. V rmci tohoto programu byl pipraven projekt nazvan Rozvoj innosti pro seniory, kter byl realizovn v Domov dchodc Kladno. V rmci programu Vyjdi se DCK prezentovalo svoji innost v indinskm tee pee na tradinch Kladenskch dvorcch, dle se konala letn akce pro dobrovolnky Puls zem tento projekt byl sestaven ze dvou specificky zamench blok Zptky ke koenm a V rytmu zem. Pokrauje program Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench. spn byl zaveden projekt Hruter aneb terky pod hrukou v GaRC (pravideln tmov schzky v ter). Zaal se pipravovat projekt Nemocnci dobrovolnci v Oblastn nemocnici Kladno.

10 V roce 2005 pokrauje program Senior v Domovech dchodc na Kladn prostednictvm individulnch dochzek dobrovolnk za klienty a nov je zde zaveden program Pes kamard canisterapie, kdy dobrovolnk s pejskem dochz k jednotlivm klientm do zazen. Dle pokrauj jednorzov akce rzn kulturn zamen, nap. tanen vystoupen panlskch studentek, pednky o klasick hudb nebo mikulsk nadlka. Nadle probh program Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench. V GaRCu pokrauj pravideln skupinov akce v ergoterapeutick dln i v prod, z jednorzovch akc probhlo napklad vystoupen saxofonisty, divadeln pedstaven nebo vnon posezen. V Oblastn nemocnici Kladno jsou nadle realizovny pravideln individuln schzky dle poadavk personlu a pacient na gynekologii a intern. Na gynekologii byl zaveden nov program Aromaterapie. Z jednorzovch akc probhla napklad Svkov zpvn koled se svkami pro pacienty, kte jsou v nemocnici bhem vnonch svtk. V Dtskm domov na Kladn a Stochov pokrauj individuln dochzky za dtskmi klienty s drazem na vytvoen a proit individulnho vztahu dt dobrovolnk. Pokrauje program Vyjdi se s projektem Vypeen bubnovn (volnoasov projekt pro dobrovolnky a irokou veejnost). Na zklad poadavku Magistrtu msta Kladna vznikl program Oteven hodina, kter je zamen na douovn dt k Z vybranch odpovdnm pracovnkem Odboru socilnch vc a zdravotnictv. Nov je zaveden program Pes kamard canisterapie (terapie psem), v jeho rmci do zazen dochz dobrovolnk canisterapeut se psem. Dalm novm programem jsou Mezinrodn dobrovolnick aktivity, kdy DCK spolupracuje s organizac International Relief Friendship Foundation. Nov je zaveden i program Dobrovolnci v programech pro dti a mlde, v kterm dobrovolnci zaali dochzet do druiny Speciln koly Korlek.

11 Personln sloen PhDr. Renata Luxov editelka Dobrovolnickho centra, koordintorka programu Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench v Dtskm domov na Kladn a Stochov a manaer vzdlvn projektu Prax k odbornosti Ing. Kateina Slnsk Koordintorka programu Senior v Domovech dchodc a administrativn pracovnice Eva vecov Canisterapeut , koordintorka program Pes kamard, Oteven hodina a Dobrovolnci v programech pro dti a mlde , koordintorka pipravovanho projektu Dobrovolnci dtem a koordintorka praxe projektu Prax k odbornosti Alena Disha Koordintorka program Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench v Oblastn nemocnici Kladno, Vyjdi se, Mezinrodn dobrovol-nick aktivity a manaer projektu Prax k odbornosti Tereza Libecajtov Koordintorka pipravovanho programu Dobrovolnci dtem a propagace Ing. Lenka Teryngerov Ekonomka Lenka Galetov Koordintorka programu Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench v Geriatrickm a Rehabilitanm centru na Kladn, propagace

12

EXTERNIST, LEKTOI
Mgr. Kateina Schmidov Lektorka zkladnch vcvik pro dobrovolnky a supervizor programu Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench- Dtsk domov, programu Vyjdi se a Dobrovolnci v programech pro dti a mlde Dobrovolnci ve Speciln kole a Oteven hodina MUDr. Ivana Konkov Supervizor programu Senior a Dobrovolnci ve zdravotnickch zazench PhDr. Ji Toner Lektor a supervizor vybranch program Dobrovolnickho centra Kladno, o.s. - editel nrodnho dobrovolnickho centra HESTIA Roman Zelenka Kynolog na vcvicch canisterapeutickch ps Lucie Kuthanov Koordintorka projekt v AISIS Kladno OSTATN ZAMSTNANCI Ondej Jaro, Blanka Skorov Na jednorzovch akcch s nmi spolupracuj Zdenk vec, Hana Musilov, Astrit Disha

13 Rada sdruen a Revizn komise

Rada sdruen PhDr. Renata Luxov Ing. Lenka Teryngerov

Revizn komise Ing. Kateina Slnsk rka Jelnkov Blanka Skorov

lenov obanskho sdruen Alena Disha Eva vecov Lenka Galetov Ing. Vlastimil Vteek Erika Zetov Vra Prochzkov Stanislava Seifertov Mgr. Kateina Schmidov Mgr. Zdeka Skorov Tereza Libecajtov Ilona Binhackov

14 Slovo pedsedkyn sdruen Ven dmy, ven pnov, dkuji Vm za vai pozornost a zjem vnovan innosti Dobrovolnickho centra Kladno , o.s. (DCK). Nae organizace psob v kladenskm regionu ji tvrt rok a postupn se dostv do povdom jak odborn veejnosti, tak i jednotlivch oban msta. V roce 2003 jsme zaali svoji innost v oblasti dobrovolnictv jako pln novou alternativn sociln slubu. Nai dobrovolnci, oban msta Kladna a pilehlch obc, zaali postupn pichzet do zdravotn socilnch organizac a bu individuln, i ve skupinkch, nabzeli ze sebe nco navc k bn poskytovan pi v tchto zazench. innost DCK byla tedy v letech 2003 2005 zamena zejmna na poskytovn pomoci , pe a lidskho kontaktu lidem, kte byli njakm zpsobem handicapovan (nemoc, st, samota, nevyhovujc sociln prosted apod.). Krom tto innosti byl kladen draz tak na aktivitu, hru a radost v programu Vyjdi se to byly projekty zamen na prci na sob, tvoivost a sebevyjden. Vznamnou novinkou byla realizace dvou mezinrodnch projekt pro mlde v letnch mscch. Rokem 2006 dochz v innosti DCK k vrazn zmn zskali jsme grant od MMT na podporu poskytovn odborn praxe studentm stednch kol, kte se pipravuj pro sv budouc zamstnn v oblasti zdravotn sociln. Nae innost se, krom poskytovn dobrovoln sluby, tak rozrst do oblasti vzdlvn, potamo se zan dotkat irch souvislost ivota v komunit a individuln zodpovdnosti jedince za podmnky, v nich ije. K dalm vraznm zmnm, na kter muselo DCK v roce 2006 reagovat, pat pprava Zkona o socilnch slubch a zejmna pprava novho programovacho obdob strukturlnch fond EU 2007-2013. V nadchzejcm roce 2007 ns z tchto dvod oekvaj zejm podstatn zmny v innosti i orientaci DCK. Krom zmn vychzejcch z novch politickch, zkonnch i spoleenskch rozhodnut, se chceme v roce 2007 tak vce zamit na roli DCK jako inspirtora novch mylenek a monost spoluprce v rmci komunity, mezinrodn partnerstv nevyjmaje.

15 Pehled program DCK v roce 2006

SENIOR Domov dchodc Kladno, Smeno, Unho


Program Senior v souasn dob probh v Domov dchodc Kladno, Unho a Smeno a bhem roku v nm psobilo piblin 21 dobrovolnk, jejich innost vyuilo za rok 2006 cca 120 klient (asi 150 nvtv, 5x hromadn akce). Titm tohoto programu jsou pravideln individuln nvtvy, pi kterch si klienti sami uruj jejich npl. Jedn se zpravidla o povdn, pedtn, hran spoleenskch her, prochzky, event. spolen nvtva kavrny, cukrrny, kulturnch pedstaven. Velmi oblben jsou tak skupinov (tmov) akce typu mikulsk, divadelko, i pravideln odpoledne s klasickou hudbou.

Nahoe: Dobrovolnk Jakub Dud vyprv obyva-telm DD o klasick hudb a pout ukzky.

Vpravo: DD Kladno byl zapojen i do programu Dialog skrz kulturu a slubu.

16 Pkladem novho typu spoluprce se sponzorem se v tomto roce stal pedvnon nkup senior v OD Tesco, kter DCK zorganizovalo koncem roku pro klienty Domova dchodc ve Smen. Nvtva hypermarketu byla pro vechny nezapomenutelnm zitkem, mnoz dlouholet klienti domova dchodc vidli podobn typ obchodu vbec poprv v ivot.

Nahoe: Obyvatele Domova dchodc pivtal editel v zasedac mstnosti... Vpravo:

... a pak u se mohlo vyrazit na nkupy.

DOBROVOLNCI VE ZDRAVOTNICKCH ZAZENCH Geriatrick a rehabilitan centrum Kladno (GaRC)


Do GaRCu dochz pravideln zhruba 15 dobrovolnk a v roce 2006 navtvili celkem asi 160 klient. V Geriatrickm centru se konaj pravideln skupinov akce Hruter aneb terky pod hrukou, kdy se schzej dobrovolnci a pacienti nap. v ergoterapeutick dln, nebo hraj spoleensk hry.

17 Program Hruter v GaRCu probh ji od ervna 2004. Zsadnm clem programu je pinst do nemocninho prosted trochu svho vzduchu, a u je to v podob vyprvn, co novho se venku udlo nebo si jen tak pohrt s prodnm materilem a tm napomoci pi duevn pohod, ncviku sebeobsluhy i rehabilitaci pokozench psychomotorickch funkc. Dobrovolnk tak podporuje udren a rozvoj socilnch kontakt klienta a dle tvo spojnici s vnjm zdravm svtem, je kontaktnm mostem pro klienta v obtn ivotn situaci a v neposledn ad me bt i nositelem zmny v jeho pstupu k ivotu. Krom ve uvedench tmovch setkn pod nzvem Hruter probhaj v GaRCu i individuln nvtvy na pokojch za pacienty, kte si sami uruj jejich npl.

Mal foto: Pi Hruter se vytv a relaxuje.

Velk foto: Studenti pedvedli pro klienty GaRCu loutkov divadlo.

Dle dobrovolnci podaj jednorzov akce. Ped Vnocemi zde probhlo divadeln pedstaven student z SO a SOU E. Benee Kladno.

18

Oblastn nemocnice Kladno Nemocnci


V tomto programu psobilo v roce 2006 prmrn 20 dobrovolnk a jejich nvtvy vyuilo 538 klient. Nemocnci psob na nkolika oddlench Oblastn nemocnice Kladno, a. s.. Pravideln akce se konaj na gynekologii a intern, kam dochz dobrovolnci na tzv. tvoiv dlny. Dobrovolnci s pacienty vytv drobn vrobky nap. ubrouskovou technikou i se zabvaj rznmi runmi pracemi a krt tak svj pobyt v nemocnici. Na obou oddlench se podaj tak jednou v msci hudebn podveery s ukzkami klasick hudby a s pjemnm povdnm o rznch hudebnch stylech, stejn tak jako maj pacienti monost navtvit mal divadlko, kter jim zpjemn dlouh chvle strven na nemocninm oddlen. Dle dochz dobrovolnci na dtsk oddlen. Za dtmi dochz kad den na 1,5 a 2 hodiny dobrovolnci hlavn z ad student stednch kol. Program probh vtinou formou pravidelnch skupinovch akc, nebo v ppad dtskho oddlen dochz vtinou dva dobrovolnci, kde si ve kolce hraj s vt skupinkou dt. Velice vtanou aktivitou je ji tradin SVKOV. A kdo si nejvce pochutn na Svkov? Zcela jist jsou to pacienti vtiny oddlen nemocnice v dob vnonch svtk. Dobrovolnci zapl svky, pinesou hudebn nstroje, nalad hlas a zpvaj koledy nejen v jdelnch koutcch nemocnice, ale teba i u lka jednotlivch pacient. Velice oblbenm se stal i DEN OTEVENCH DVE v arelu Oblastn nemocnice Kladno, a. s. Dobrovolnci zajistili v kvtnu 2006 zbavn program zejmna pro nejmen nvtvnky nemocnice formou tvoivch dlniek. Kad kdo je navtvil, neodeel s przdnou, ale odnesl si mal dreek pro sv nejbli.

19

Vnon Svkov pinesla koledy pro nemocn.

I kdy jsme nemocn, meme se s dobrovolnky dobe bavit.

Na Dni otevench dve se tak tvoilo.

20

Dtsk domov Kladno a Stochov


Zhruba 20 obyvatel Dtskho domova na Kladn a Stochov navtvovalo v roce 2006 asi 20 dobrovolnk (256 nvtv). Hlavn mylenkou tohoto programu je poskytnout dtem v Dtskch domovech Kladno a Stochov zitek individulnho vztahu: dt dospl lovk. Dobrovolnk dochz za svenm dttem (vt dti v Dtskm domov na Stochov) a trv s nm as nap. na prochzce i hranm si v klubovn. Dle spolupracuje s oetujcm personlem na celkovm rozvoji dtte. Men dti (kojenci, batolata v Dtskm domov na Kladn) dobrovolnci voz v korku, hraj si s nimi, u je poznvat okoln svt a dle pokyn personlu spolupracuj na jejich rozvoji.

Dobrovolnci mohou vzt dti na vychzku do prody.

21

PES KAMARD - Canisterapie


S pejskem dochzeli v roce 2006 piblin za 1049 pacienty asi 4 dobrovolnci. Pomoc tohoto druhu terapie je mon zlepit citov, rozumov a pohybov schopnosti lid. Pispt ke zlepen psychick pohody a zven koncentrace. Pes je prostednkem k uspokojovn citov poteby lid, touhy po tlesnm kontaktu, obnovovn hmatovch vjem, k verbln i neverbln komunikaci. Kontakt, kter nemocn lovk odmt navzat s ostatnmi lidmi se asto pes psa nave snadno. Pe ve zdravotnch zazench me bt sebelep, ale vdy tam ctte smutek a pasivitu, pchod psa do tchto zazen tuto atmosfru zmn v radost.

Pes kamard Canisterapie ve speciln kole


Do tto speciln koly dochzej ci se soubnm postienm vce vadami, ci s autismem, tkou poruchou dorozumvacch schopnost, tkm tlesnm nebo tkm i hlubokm mentlnm postienm, se zrakovm a sluchovm postienm, ci s dtskou mozkovou obrnou, lehkou mozkovou dysfunkc, epileptici a dti po tkch razech. Canisterapie probh kad tden, canisterapeut vstupuje dtem do vyuovn a je motivanm prvkem za odmnu si dti psa pohlad, daj mu pamlsek, projdou se s nm na vodtku po td,). Dti tak rdy se psem relaxuj, le u nho a odpovaj. Tmto se u postiench dt trnuje zklidnn, poslouchaj jak psovi tlue srdce a jak dch. Dal innost je esn psa, dvn sponek, maliek, obojku,..tmto se trnuje jemn a hrub motorika dt a pohled jak to pejskovi dky nim slu, dtem pin velkou radost.To ve pod vedenm canisterapeuta a pedagoga 1 x tdn.

22

Pes kamard canisterapie v Geriatrickm a rehabilitanm centru

Pejsek znamen ve Speciln kole vdy velkou radost.

Nvtvy v tomto zazen jsou pravideln kad msc 1 2 hodiny. Canisterapeut se psem prochz zazen a navtvuj pacienty, kte maj o psa zjem. Radost zdejch klient, kdy je pijde navtvit ps kamard, je nepopsateln. Canisterapeut se svm psem navtvuje i pacienty na pokojch.

23

Pes kamard canisterapie v Dtskm domov


V Kladenskm domov probh canisterapie zejmna s postienmi dtmi. Dti s pejskem relaxuj a uvaj si teplo, kter pes vyzauje. Dle canisterapie probh ve stochovsk poboce kladenskho dtskho domova, kde jsou dti od 1 3 let. Tyto dti si se psem hraj, ukazuj kde m nohy, ocsek,mazl se s nm a velmi rdy mu dvaj pamlsky. Jak mlo znaj tyto dti pocit mt nco jen pro sebe a tak 1x v tdnu na uritou dobu maj jen pro sebe svho psho kamarda. Mohou se s nm pomazlit i mu poeptat svoje mal starosti. Nvtvy jsou 1x tdn v obou zazench a trvaj 1 1,5hodiny.

Pes kamard v Nemocnici Kladno

V lt roku 2005 se canisterapie dostala do kladensk nemocnice na razov oddlen. Vyuvala j jako prvn 20ti-let A pejsek je jen mj. pacientka, kter byla dlouhodob upoutna na lko. Canisterapie probhala venku na balkn oddlen. Pijet psa bylo kladn a s kadou dal nvtvou se prohluboval vztah mezi nimi. Pacientka se na kadou nvtvu tila, mla o em pemlet, vzpomnala na svho psa zlepila se jej komunikace s personlem, byla klidnj, zaala v noci spt.

24 Pozdji se k nim pipojil 30ti-let pacient, takt upoutan na lko. U tohoto pacienta se postupn odbourala agresivita a nervozita z dlouhodob lby. Byl klidnj, pohodovj a tm se zlepila komunikace s okolm.

Canisterapie pin mnohdy nevdan vsledky.

25

Pes kamard v Domov Dchodc Kladno


Zde pejsek chod individuln za klienty tohoto zazen. Pes vnese klientm smv do tve nkdo se chce s pejskem mazlit, jin ho jen pozoruje a komunikuje s canisterapeutem. Kontakt s pejskem zpjemn klientm dlouh chvle. Je vidt na prvn pohled jak oij a dostanou lep nladu.

Pejsek se stv ptelem.

Zsady prce dobrovolnka canisterapeuta


Pes, dobrovolnk - canisterapeut se svm psem, me navtvovat kolsk i sociln zdravotnick zazen a po spnm sloen canisterapeutick zkouky. Dobrovolnick centrum Kladno je nabz pod canisterapeutickou asociac CANTES. Pprava ps i dobrovolnka canisterapeuta se kon v Pecnov (u Novho Straec) na cviiti za asistence canisterapeutky Evy vecov (koordintorka programu Pes kamard) a kynologa Romana Zelenky, kter porad s technikou vcviku poslunosti psa. Kdy se zjemce o canisterapii ct pipraven na zkouky, Eva vecov je i rozhod a tak zjemce se psem projde zkoukou pod dohledem Evy. Jemu i psovi je vystaven certifikt a nic ji nebrn tomu zat s canisterapi.

26

Vyjdi se
Tento program, kter v DCK trv ji od roku 2003 spov v aktivitch zamench na sbliovn lid rznch vkovch skupin a sniovn generanch rozdl skrze tvoiv vyjden. Vytv tak zzem pro tvr innost mldee, kter pat k rizikovm skupinm a prv na tchto aktivitch me uplatnit sv umleck schopnosti. Od ervna 2005 v rmci tohoto programu probhal ji osvden a dan projekt z minulch let Vypeen bubnovn. Bubnovali jsme a tanili 1x msn a zrove nm to poskytovalo prostor pro neformln setkvn nejen dobrovolnk ale i irok veejnosti. V rmci programu Vyjdi se se Dobrovolnick centrum Kladno, o. s. ve dnech 3. 4. 6. 2006 zastnilo kadoron akce podan mstem Kladensk dvorky 2006, kde prezentovalo svou innost. K vidn byla vstava fotografi z jednotlivch program a fotografi manel Evy a Zdeka vecovch tkajc se DCK. To ve v indinskm tee pee.

27

Indinsk TeePee bylo mstem pro vstavu fotografi, ale i leitost k setkn dt.

Oteven hodina
Program vznikl na zklad poadavku Magistrtu msta Kladna. Zkladn mylenkou programu je pomoci dtem ze sociln slabch rodin s probranou uebn ltkou. innost dobrovolnk tak spov v douovn dt, vybranch odpovdnm pracovnkem Odboru socilnch vc a zdravotnictv, pmo v prostorch Magistrtu. Program navtvovalo v roce 2006 cca 15 klient a 5 dobrovolnk. Studenti se na douovn dt i svdomit pipravovali vyrbli si pomcky, modelovali atomy. V tomto programu dobrovolnk tm nikdy neusly dkuji, ale kdy k ukon koln rok, dobe v, kdo mu pomohl a jen dobrovolnk v, kolik diny za tm je a pro nho je ta radost jist dvojnsobn. Program je vhodn nap. pro studenty stednch kol, kte uvauj o studiu na pedagogickch fakultch i obecn pro dobrovolnky se zjmem o prci s dtmi.

28 Hlavn spchy, vznamn udlosti a novinky roku 2006

Projekt Odbornou prax ke zkvalitovn vzdlvn s drazem na zven zamstnatelnosti absolvent stednch kol neboli Prax k odbornosti
Projekt probh od listopadu 2006 do ervna 2008.

elem projektu je vytvoen ucelenho systmu metodiky odborn praxe student stednch kol v regionu Kladno a jeho replikace do dalch region stedoeskho kraje, poppad do pilehlch kraj. Cl projektu bude konkrtn naplnn poskytovnm odborn praxe studentm stednch kol. Projekt nabz seznmen s relnm pracovnm prostedm v sociln zdravotnch institucch, kter jsou partnery pijmajcmi organizacemi Dobrovolnickho centra o.s. (Domov Dchodc Kladno; Geriatrick a rehabilitan centrum Kladno; Zkladn kola praktick, Zkladn kola speciln a Matesk kola speciln Kladno a Dtsk Domov Kladno). Poet student zapojench do celho projektu v roce 2006 2008: 120 ZAPOJEN SUBJEKTY: Zastnn stedn koly: 1) Gymnzium Kladno 2) Stedn odborn kola a stedn odborn uilit obor sociln pe Peovatelsk innost a sociln sprvn innost a Veejnosprvn innost

29 Zastnn organizace: 1) Domov Dchodc Kladno 2) Geriatrick a rehabilitan centrum Kladno 3) Zkladn kola praktick, Zkladn kola speciln a Matesk kola speciln Kladno 4) Dtsk Domov Kladno Kad student, kter se do praxe zapoj obdr Portfolio studenta, kde m informace o zazen do kterho dochz na odbornou praxi a jeho klientele. Dle m v portfoliu Kontrakt studenta k odborn praxi, zakld si do nj kazuistiky klient (tzv. dkazy do portfolia) a jin materily, kter student nas-br bhem praxe.
Tda 3.B s novmi zkuenostmi a znalostmi.

Student se rovn zastn odbornch dokolovacch blok na tma Psychologick aspekty odborn praxe v sociln zdravotnickch zazench, Canisterapie a Tvorba a realizace projektu. Student tak hloubji pochop problematiku praxe v soc.-zdrav. zazench a vybuduje si psychosociln postoje a zsk vt atraktivnost pro budoucho zamstnavatele.

Projekt je financovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky, z Operanho programu rozvoje lidskch zdroj MMT.

30

Projekt Dobrovolnci ve Speciln kole


V rmci programu Dobrovolnci v programech pro dti a mlde vznikl nov projekt Dobrovolnci ve Speciln kole.Celkem 5 dobrovolnk, vtinou student, dochzelo do Zkladn koly praktick, Zkladn koly speciln a Matesk koly speciln v Pask ulici na Kladn v roce 2006 za 10 klienty. Celkem probhlo 38 nvtv. Do tto speciln koly dochzej ci se soubnm postienm vce vadami, ci s autismem, poruchou dorozumvacch schopnost, tlesnm nebo mentlnm postienm, se zrakovm a sluchovm postienm, ci s dtskou mozkovou obrnou, mozkovou dysfunkc, epileptici a dti po tkch razech. Dobrovolnci ve Speciln kole Korlek pomhaj pedagogm pi vuce v polednch hodinch, nebo jsou s dtmi odpoledne v druin.

Dobrovolnk mi pome v uen i m pohlad.

31

Projekt Mezinrodn aktivity Mezinrodn dobrovolnictv ,,Dialog skrz kulturu a slubu 15.7. - 23. 7. 2006, Kladno
V dob letnch przdnin se uskutenila mezinrodn vmna mldee pro 25 mladch lid ve vku 15 25 let z Maarska, Slovinska, Slovenska a ech. Jednm z hlavnch tmat vmny byl Dialog jako zklad een mezikulturnch konflikt. Spolen sluba komunit jako nstroj integrace a vytven most ptelstv mezi lidmi rznch nrod, kultur, etnik, spoleenskho zzem apod. Vlastn program v prbhu vmny byl sestaven tak, aby vytvoil prostor pro svobodn multikulturn prosted bez pedsudk, stereotyp apod. Kad pijel na vmnu sm, ale odjdl s 24 novmi kamardy z nkolika dalch zem.

Zskvn novch ptel.

32

Culture of peace day 7.7. 2006, Koln


DCK tento den pipravilo ve spoluprci s International Relief Friendship Foundation, Magistrtem msta Koln, Klubem Senior v Koln, Romskm klubem Koln a Network Knowledge Taiwan. Jedn se o den, kter spolu strvili studenti z ech, Taiwanu, Romov z Kolna spolu s mstnmi seniory. Jednalo se o ndhernou mezikulturn a mezigeneran vmnu, setkn srdcatd. Soust byl i trnink mladch astnk k tomu, jak vytvoit a zrealizovat projekt.

Jin a pesto stejn.

33

Dobrovolnick centrum se pesthovalo do novch prostor !


Po tm 4 letech psoben v prostorch Fontny stediska komplexnch socilnch slueb, se nm splnil sen a 3.11.2006 jsme se pesthovali z jedn stsnn kancele do tech vzdunch a prostornch mstnost v budov Domova mldee Kladno. Dv kancele jsou vyhrazeny vhradn administrativn innosti centra, tet a nejvt je sten vyuvna pro administrativn innost a sten pro innost vukovou konn vcvik a superviz. Do budoucna plnujeme pepaen tto velk mstnosti a jej vyuvn jako herny pro dti v pipravovanm projektu Dobrovolnci dtem. Nae nov adresa je ulice 5. kvtna 1870, Kladno 1.

Postupn zazovn novch prostor pokrauje ke spokojenosti vech.

34

Kancel za prosklenou stnou.

Kancel editelky centra.

35 Vhledy do budoucna Na konci roku 2006 se zaal v rmci programu Dobrovolnci v programech pro dti a mlde pipravovat dal projekt

Dobrovolnci dtem.

Projekt Dobrovolnci dtem je preventivn volnoasov program pro dti postaven na principu dobrovolnho vztahu mezi dttem a dosplm dobrovolnkem nebo na vztahu dvou dosplch dobrovolnk (mu a ena) a skupinky znevhodnnch dt. Vzhledem k charakteru programu, nronosti vztahu mezi dobrovolnkem a jeho svencem nebo mezi dobrovolnky a jejich svenci, jako k nezanedbatelnmu riziku ohroen programu ppadnm necitelnm, i jinak nevhodnm pstupem, pedstavuj vbr, vcvik a supervize dobrovolnk jeden z nejnronjch faktor spchu celho programu. Projekt prospje dtti volnm asem, kter me dt strvit se svm dobrovolnkem (kamardem) nebo poskytne ir skupin znevhodnnch dt a mldei hodnotn trven volnho asu, zbavu a ptelstv ve skupin. Zdrav vztah a kvalitn vzor starho kamarda nebo kamardky mohou dtti (dtem) pomoci v hledn vlastn osobnosti a v sebepijet, pispvaj k jeho odolnosti vi nedoucm zvislostem, pomhaj mu pln vyut vlastnch osobnostnch nebo tvrch pedpoklad, zlepuj vztah k rodim a vrstevnkm, a dokonce mohou pozitivn ovlivnit i vsledky ve kole. Pnos projektu se projev v obohacen systmu sociln prevence a intervence o netradin metodu individuln nebo spolen prce s mlde. V souasn dob je projekt ve fzi pprav.

36

Pprava Kesadla 2005 2006


Na zatek roku 2007 pipravuje Dobrovolnick centrum akci Kesadlo 2005 2006. Hlavnm clem akce je ocenn dobrovolnk z kladenskho regionu za jejich innost, kterou dlaj ve svm volnm ase pro druh a to bez nroku na odmnu, replikou historickho Kesadla. Soust slavnostnho veera bude draba fotografi z dobrovolnick innosti. Pipravuje se podn dosti o grant na nadaci Divok husy, jeho vsledek by byl uznn akce Kesadlo 2005 2006 jako benefin a vtek z akuce do ve 40.000,- by byl nadac zdvojnsoben. Dobrovolnick centrum plnuje vyut tyto prostedky na vybaven klubovny pro program Dobrovolnci dtem.

37 Finann zprva

Nzev ukazatele A. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Nklady Spotebovan nkupy celkem Sluby celkem Osobn nklady celkem Dan a poplatky celkem Ostatn nklady celkem Odpisy, prodan majetek, tvorba rezerv a opravnch poloek celkem Poskytnut pspvky celkem Da z pjmu celkem Nklady celkem Vnosy Trby za vlastn vkony a zbo celkem Zmna stavu vnitroorganizanch zsob celkem Aktivace celkem Ostatn vnosy celkem Trby z prodeje majetku, rezervy a opravn poloky celkem Pijat pspvky celkem Provozn dotace celkem Vnosy celkem Vsledek hospodaen ped zdannm Vsledek hospodaen po zdann

Celkem

313.297,30 516.911,90 1.158.852,00 38.161,33

2.027.222,53

B. I. II. III. IV. V. VI. VII. C. D.

131.595,00

164.195,16 1.301.880,00 581.246,02 2.178.916,18 151.693,65 151.693,65

38 Koalice Dobrovolnick centrum Kladno, o. s. je soust Koalice dobrovolnickch iniciativ v R od roku 2002.

Adres Koalice dobrovolnickch iniciativ v esk republice duben 2006


BRANDS N/L: * DC Na Vym Hrdku, o.s., Vesteck 989, 250 01, tel.: 326 911 264, 326 905 587, 602 616 013, e-mail: smdesign@volny.cz; BRNO: * INEX Sdruen dobrovolnch aktivit, o.s. poboka Brno, Anensk 10, 602 00, tel.: 543 331 775, 604 217 274, e-mail: brno@inexsda.cz, inexsda@inexsda.cz, www.inexsda.cz; * DC Motlek, o.s., FN - PDM, ernopoln 9, 625 00, tel.: 532 234 318, e-mail: urbankova.hana@seznam.cz, www.motylek.info; * DC RATOLEST BRNO, o.s., M. Horkov 19, 602 00, tel.: 545 243 839, 545 241 655, e-mail: ratolest@ratolest.cz, www.ratolest.cz; * Nemocnice Milosrdnch brat, Poln 3, 639 00, tel.: 546 210 657, 543 165 369, e-mail: laros@nmbbrno.cz, dobrovolnici@email.cz, www.nmbbrno.cz; ERANY U PRAHY: * TI, o.s., tykoly 76, 257 22, tel./fax: 317 777 381, e-mail: os-tri@quick.cz, www.cercanyhospic@hospice.cz; ESK BUDJOVICE: * DC Dieczn charita, Kanovnick 16, 370 01, tel.: 386 350 647, 386 353 120 sekret., fax: 386 360 284, e-mail: dobrovolnici@charitacb.cz, http://www.charitacb.cz * DC stav sociln prce, Zdravotn soc. fakulta JU, esk 20, 370 01, tel.: 387 315 472, 737 764 184, e-mail: svestkor@zsf.jcu.cz, mojzis@zsf.jcu.cz, brizova@zsf.jcu.cz, motlova@zsf.jcu.cz, dobronem@zsf.jcu.cz, www.zsf.jcu.cz, www.petpcb.webz.cz; ESK TN: * AVE, o.s, Ostravsk 1628, 737 01 tel.: 558 736 600, 606 134 335, e-mail: kacko@netron.cz, www.osave.cz; * DC Slezsk diakonie, Na Nivch 7, 737 01, tel.: 603 416 882, e-mail: d.c@slezskadiakonie.cz, l.nytrova@slezskadiakonie.cz; DVR KRLOV N/L: * Krlovdvorsk Arnika, o.s., Dukelsk 420, 544 01, tel.: 499 329 422, e-mail: kralovedvorskaarnika@seznam.cz; FRDEK-MSTEK: * DC ADRA, o.s., Radnin 1242, 738 01, tel.: 558 436 261, e-mail: dcfm@adra.cz, www.adra.cz;

39
HAVLKV BROD: * DC Fokus Vysoina, o.s., Rozkosk 2331, 580 01, tel.: 569 426 657, 723 822 440 e-mail: dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz, www.okhb.cz/neziskovky/centrum.htm; HRADEC KRLOV: * DIK Obansk poradensk stedisko, o.p.s., Veverkova 1343, 500 02, tel.: 498 500 346, e-mail: dikhk@ops.cz, info@ops.cz, www.ops.cz; * Pedagogicko psychologick poradna, M. Horkov 504, 500 00, tel.: 495 265 423, e-mail: ppphk@tiscali.cz; CHLUMEC N/CIDLINOU: * DC Podzm, o.s., elick 92/IV, 503 51, tel.: 604 240 344, e-mail: daniela.dd@tiscali.cz; JESENK: * Hnut Brontosaurus Jetr, o.s., Husova 191, 791 01, tel.: 584 401 722, e-mail: jester@brontosarus.cz, http://jester.brontosaurus.cz; JINDICHV HRADEC: * FM VE, Jaroovsk 1117/II, 377 01, tel.: 384 417 233, 728 226 273, e-mail: sedlakov@fm.vse.cz, www.fm.vse.cz; KLADNO: * DC Kladno, o.s., ul. 5. kvtna1870, 272 09, tel.: 312 660 139, e-mail: dckladno@seznam.cz http://www.dckladno.cz; KROM: * DC Spektrum, o.s., Husovo nm. 229/13, 767 01, tel.: 573 333 333, e-mail: spektrum.km@volny.cz, www.spektrum-km.cz; LIBEREC: * D, o.s., Vra stkov, Pn 470/18c, 460 07, tel.: 485 152 140, 608 477 657, e-mail: d-os@volny.cz, d-osppp@volny.cz,, www.volny.cz/d-os; * DC Jetd, o.s., Bezov alej 1305a, 460 01, tel.: 485 172 386, e-mail: rdcjested@rdcjested.cz, sarkaholubova@seznam.cz, www.rdcjested.cz; MLAD BOLESLAV * Promtheus, o.s., Masn 55, 293 01, tel.: 326 322 915, e-mail: esvermova@vakmb.cz, www.5p.wz.cz; NOV MSTO NA MORAV: * DC HOSPICOV HNUT VYSOINA, o.s., rsk 610, 592 31, tel: 566 615 198, 732 228 001, e-mail: hhv@quick.cz, http://hhv.nmnm.cz; * Sdruen Nov Msto na Morav, Poradna pro dti a rodie EZOP, o.s., rsk 68, 592 31, tel.: 566 617 940, 731 457 680, e-mail: poradna.ezop@seznam.cz, www.poradna.ezop.cz; OLOMOUC: * DC Evropsk poradensk a informan centrum, o.s., Ostrunick 7, 772 00, tel.: 585 234 174, e-mail: dco@epico.cz, adela.rychla@epico.cz; * JIKA Olomouck dobrovolnick centrum, o.s., Ji Lang, Rooseveltova 84, 779 00, tel.: 603 774 050, 608 944 585, e-mail: jika.dobrovol@seznam.cz, www.jikadobrovol.wz.cz; PROSO, o.s., Doln nm. 38, 772 00, tel.: 585 232 355, 777 051 856, e-mail: proso@volny.cz, www.volny.cz/proso;

40
OSTRAVA: * DC Charita Ostrava, Koenskho 17, Ostrava-Vtkovice, 703 00, tel.: 596 787 691, e-mail: eva.teicherova@caritas.cz, ostrava@caritas.cz, www.charita.ostrava.cz; PARDUBICE: * Klub hur kamard, o.s., Jungmannova 2550, 530 02, tel.: 466 510 161-3, e-mail: den_d@khk.cz, www.khk.cz; SKP - CENTRUM, o.s., Blehradsk 513, 530 09, tel.: 466 611 790, e-mail: skp.touskova@volny.cz, www.skp-centrum.cz; PELHIMOV: * DC Fokus Vysoina, o.s., Soln 1814, 393 01, tel.: 565 323 519, e-mail: dobrpe@seznam.cz, www.sweb.cz/dobrpe; PSEK: * DC INKANO Psek, o.s., Pseckho 131, 397 01, tel./fax: 382 210 319, e-mail: dobrovolnik@inkano.cz, www.inkano.cz; PLZE: * DC TOTEM, o.s., Rokycansk 44, 312 00, tel./fax: 377 260 425, e-mail: totem.pm@volny.cz, www.totem-rdc.cz; PRAHA: * DC DORKAS, o.s., Malostransk nm. 26, 118 00 Praha 1, tel.: 257 530 436, e-mail: nadace@omadeg.cz, www.boromejky.cz; * DC FN Motol, V valu 84, 150 00 Praha 5, tel.: 224 431 047, e-mail: dobrovolnik@fnmotol.cz, www.fnmotol.cz; * DC Klub Interaktivnho domu, o.p.s., FN Motol, V valu 84, 150 00 Praha 5, tel./fax: 224 436 132, e-mail: dobrokid@seznam.cz, www.lifebook.cz; * DC Lkoice, o.s., FTNsP, pavilon D - editelstv, Vdesk 800, 140 00 Praha 4, tel.: 774 860 800, e-mail: karinpos@seznam.cz, www.lekorice.com; * DC Mme oteveno?, o.s., Chodsk 21, 120 00 Praha 2, tel: 222 212 399, e-mail: centrum@mameotevreno.cz, http://www.mameotevreno.cz; * DC Okamik, o.s., Umleck 5, 170 00 Praha 7, tel.: 233 379 196, 233 379 199, e-mail: asistence@okamzik.cz, www.okamzik.cz; * Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelsk 1/7, 140 000 Praha 4, tel.: 244 029 157, e-mail: lenka.pekarova@sue-ryder.cz, www.sue-ryder.cz; * HESTIA Nrodn dobrovolnick centrum, o.s.: Praha Po, Na Po 12, 115 30 Praha 1, tel.: 224 872 075-7, tel./fax: 224 872 076, e-mail: hestia@hest.cz, www.hest.cz, www.dobrovolnik.cz, www.volunteer.cz, Praha Andl, tefnikova 21, 150 00 Praha 5, tel.: 257 328 901, 603 828 252, e-mail: petp@hest.cz, www.petp.hest.cz; * LATA studentsk sdruen na pomoc rizikov mldei, Senovn nm. 24, 110 00 Praha 1, tel./fax.: 234 621 361, e-mail: lata@adam.cz, http://www.lata.cz; * Malek, o.s., eovsk 2/1218, 190 00 Praha 9, tel.: 723 120 815, e-mail: marketa.kukackova@seznam.cz, osmalicek@seznam.cz, www.sweb.cz/osmalicek; * Oza Karln, o.s., Kikova 57, 150 00 Praha 8, tel.: 224 814 943, oaza.karlin@centrum.cz, http://oaza.farnost-karlin.org; PEROV: * Centrum pro komunitn prci stedn Morava, Horn nmst 12, 750 02, tel.: 581 210 502, e-mail: stredni.morava@cpkp.cz, www.cpkp.cz;

41
RAJHRAD U BRNA: * Dm lby bolesti s hospicem sv. Josefa, Jirskova 47, 664 61, tel.: 547 232 223, e-mail: jelinkova@dlbsh.cz, www.dlbsh.cz; RYCHNOV N/KNNOU: * Pedagogicko psychologick poradna, Javornick 1501, 516 01, tel.: 494 535 476, 608 122 823, e-mail: ppprychnov@seznam.cz; STRAKONICE: * DC Konk, o.s., Heydukova 349, 386 01, tel.:383 322 040, e-mail: st@konik.cz, www.konik.cz; TBOR: * DC Charita Tbor, Klokotsk 114, 390 01, tel.: 381 255 998, e-mail: dct@volny.cz, emanuel.michal@atlas.cz; TEB: * STED, o.s., Mldenick 229, 674 01, tel.: 568 843 732, 775 725 656, e-mail: sdruzeni@stred.info, stillerova@stred.info, www.stred.info; UHERSK HRADIT * DC Uhersk Hradit, Na stavidle 1266, 686 01, tel.: 572 550 008, e-mail: tulip.uhradiste@caritas.cz; ST NAD LABEM: * DC st n/L, o.s., Prokopa Divie 5, 400 01, tel./fax: 475 216 684, e-mail: dcul@dcul.cz, lenka@dcul.cz, http://dcul.cz; ST NAD ORLIC: * DC Svtlo, o.s., Nemocnice v st nad Orlic, ul. s. armdy 1076, 562 18, tel.: 602 150 304, e-mail: jana.svojanovska@uo.hospital.cz; VAL. MEZI: * DC ADRA, Hbitovn 1, 757 01, tel.: 571 621 147, 731 438 223, e-mail: dcvalmez@adra.cz, lidka.obadalova@centrum.cz; www.adra.cz; VSETN: * DC ADOREA Vsetn, o.s., Nemocnin 955, 755 01, tel.: 571 818 519, e-mail: dobrovolnik@adorea.cz, http://www.adorea.cz; ZLN: * DOMEK, o.s., esk 4789, 760 05, tel.: 577 242 786, e-mail: svpdomek@svpdomek.zlinedu.cz;

42 Podkovn sponzorm Velmi dkujeme vem naim lenm, zamstnancm, dobrovolnkm i spolupracovnkm z partnerskch organizac a vem, kte nm pomohli a pomhaj. Dkujeme tak naim ptelm a kamardm, kte se nezitn podleli na pprav naich akc.