Departament de Tecnologia – El procés tecnològic

2n ESO

EL PROCÉS TECNOLÒGIC
1.1.El naixement de la tècnica L'ésser humà té la capacitat de construir eines, d'aquesta manera es capaç de satisfer les necessitats bàsiques per sobreviure; alimentar-se, protegir-se del fred, de la calor, del vent, dels altres animals, etc. Actualment tenim altres necessitats, com ara viatjar, estar informats, escoltar música, etc., la satisfacció de les quals no és imprescindible per sobreviure, però suposa tenir una vida més còmoda. Aquestes altres necessitats, que ja no són bàsiques, s'anomenen necessitats secundàries. L'artesania i la tècnica Antigament es denominava art la capacitat de construir objectes i artefactes o d'elaborar productes; de les persones que el dominaven se'n deia artesans i artesanes. Actualment anomenem artesania la producció d'objectes fets a mà que, en general no segueix un procés de fabricació industrial. Els artesans, no només construïen, sinó que també inventaven els objectes, els artefactes i els productes. Avui en dia els processos d'elaboració de productes o de construcció d'objectes no segueix un procés artesanal sinó que es duen a terme en fàbriques i indústries on treballen moltes persones que realitzen tasques diferents. En aquest cas ja no es parla d'art sinó de tècnica, i s'anomenen tècnics i tècniques les persones que la practiquen. El conjunt de procediments que utilitzem els humans per fabricar eines, construir objectes, i en general, obtenir qualsevol producte, és el que anomenem tècnica. Els tècnics actuals gairebé ja no inventen, sinó que construeixen objectes, artefactes, sistemes i productes que han inventat altres persones. També es dediquen a instal3lar, reparar o adaptar màquines i sistemes tècnics que han estat fabricats a les indústries. Per poder-ho fer, necessiten conèixer molt bé els materials i les eines, tal com passava amb els artesans i a més entendre el funcionament de la maquinària i saber interpretar dibuixos i esquemes. 1.2.Ciència i tecnologia Per satisfer algunes necessitats cal crear i fabricar objectes i aparells sovint molt complexos, com ara avions, ordinadors o telèfons mòbils. Per fer-ho ja no n'hi ha prou amb l'experiència, la destresa o l'enginy que aporta la tècnica, sinó que és necessària l'aportació de la ciència.
PEP LORENZO 1

és a dir. PEP LORENZO 2 . artefactes i productes es necessiten materials. productes de deixalla. utilitzant el mètode científic. l'entorn.3. O bé poden perjudicar els interessos d'altres persones com ara desfer-se de les deixalles que generen les grans ciutats. Tecnologia i societat La tecnologia també influeix en la societat. energia i algun lloc on abocar els residus. 1. proporcionant-nos productes que milloren la nostra qualitat de vida i ens permeten disposar de més temps lliure. reduint el consum energètic. natura i societat La tecnologia no es relaciona només amb la tècnica i amb la ciència. ja que per construir objectes. els metalls i les roques. La tecnologia procura que l'impacte de la seva activitats sobre el medi natural sigui el mínim possible. com la tecnologia militar.Departament de Tecnologia – El procés tecnològic 2n ESO La ciència es dedica a estudiar. com per exemples les depuradores. natural i social. fums. amb l'objectiu d'adquirir coneixements que serveixin per conèixer i entendre el perquè dels fenòmens que observa. Hi ha aplicacions de la tecnologia. científicament organitzats que tenen per objectiu satisfer necessitats humanes. també es relaciona amb la natura i amb la societat. Tecnologia i natura L'activitat tecnològica està molt relacionada amb l'entorn natura. combustibles i a la naturalesa retornem tot allò que no ens és útil. La tecnologia és el conjunt de coneixements tècnics. la ciència necessita instruments tècnics per experimentar als laboratoris i aconseguir els seus objectius i la tecnologia necessita el coneixements científic per descobrir nous productes i noves solucions tècniques o per introduir-hi millores. físics. com les escombraries. La ciència i la tecnologia estan molt relacionades entre si. aliments. en el conjunt de persones que formem els pobles i les ciutats.Tecnologia. De l'entorn natural obtenim materials com la fusta. que poden fer possible que ens destruïm els uns als altres. la conservació de la natura.

vies de tren. Necessitat Procés tecnològic Solució Les fases del procés tecnològic El procés tecnològic es duu a terme a partir del moment en què es planteja un problema o una necessitat i s'hi requereixen solucions. la necessitat que tenim de poder traslladar-nos ha obligat a construir moltes vies de comunicació: carreteres.4. etc. Per exemple. Quan la necessitat és millorar un producte tecnològic que ja existeix diem que tenim un problema. seguint un mètode que li permeti aconseguir amb èxit el seu objectiu. com ho demostra el fet que cada vegada degut als avenços tecnològics productes com els mòbils siguin més barats i petits. la construcció o fabricació i l'avaluació. 1. que es duu a erme en tres fases relacionades entre si: el projecte. Imagina que es fa necessari un aeroport i se'n decideix la construcció.Departament de Tecnologia – El procés tecnològic 2n ESO La tecnologia i l'economia també es relacionen intensament. Necessitat Avaluació Projecte Construcció o fabricació PEP LORENZO 3 . El procés tecnològic és el mètode de treball propi de la tecnologia i consisteix en un conjunt d'activitats que es duen a terme per satisfer una necessitat o solucionar un problema. A partir d'aquesta necessitat s'inicia el procés. autopistes.El procés tecnològic Recordem que la tecnologia té com a objectiu satisfer les necessitats humanes. ha calgut els mitjans de transport i l'energia per fer-los funcionar. La tecnologia només pot treballar de manera ordenada i lògica. Aquest mètode s'anomena procés tecnològic. tant les bàsiques com les secundàries. A més.

Departament de Tecnologia – El procés tecnològic 2n ESO El projecte és una seqüència de treball en què es defineix el problema o la necessitat i se'n proposa la solució. una sola persona construeix tot l'objectes des del PEP LORENZO 4 . d) Proposta de solució: el disseny D'entre totes ls idees viables. No totes les idees es poden portar a la pràctica. En la construcció o fabricació artesanal. a realitzar maquetes i a elaborar informes on s'ha d'indicar el càlcul de les quantitats i qualitats dels materials que s'han d'utilitzar. cal triar la més adequada. El projecte dins el projecte es duen a terme les activitats següents: a) Definició de la necessitat o problema i condicions Un procés tecnològic no s'inicia si no hi ha cap necessitat per satisfer o algun problema per resoldre. És molt freqüent realitzar el que s'anomena una pluja d'idees. b) investigació Abans de pensar en idees concretes que puguin solucionar el problema. Un cop triada la solució. com ha de ser el procés de construcció i els cost que tindrà La construcció o fabricació La construcció o fabricació és el conjunt d'accions que es duen a terme per realitzar el projecte. Aquesta fase és la més creativa. inviables. Les idees que es poden dur a la pràctica s'anomenen idees viables i les que no són possibles. és a dir un grup de persones discuteixen el problema i proposen diverses soluciones. a més hem de tenir en compte les condicions que ha de complir la solució. El disseny consisteix a dibuixar plànols. c) possibles solucions: la viabilitat de les idees Un cop recollida tota la informació necessària. potser perquè serien massa cares. impacte ambiental. Bona part d'aquesta informació es pot obtenir estudiant les solucions que s'han donat a problemes similars. no disposem dels coneixements tècnics o dels materials necessaris per dur-les a terme. arriba el moment de les idees. en la qual es pensen solucions per al problema. cal fer el disseny de com ha de ser i de com s'ha de dur a terme aquesta solució. perquè podrien perjudicar excessivament els propietaris de les terres afectades. Distingim dues maneres de dur a terme la construcció o fabricació: de manera artesanal o de manera industrial. cal cercar informació útil.

Si l'avaluació no és positiva. hi ha el detall de totes les peces que constitueixen l'objecte o aparell. així com el procés de muntatge i realització dels acabats. També serveix perquè l'experiència adquirida no es perdi i pugui ser consultada en la fase d'investigació d'altres projectes similars Les dades i documents que ha d'haver-hi en una memòria: PEP LORENZO 5 . és a dir. que tornaran posar en marxa nous processos tecnològics. cal establir un ordre de construcció de les diferents peces. L'avaluació L'avaluació ens permet determinar si el problema ha estat resolt o la necessitat ha estat satisfeta. amb eines i màquines senzilles que no li permeten fabricar o construir una gran quantitat d'objectes. On cada persona executa una part del procés de construcció o fabricació.Departament de Tecnologia – El procés tecnològic 2n ESO començament fins al final. En qualsevol cas. La memòria és el conjunt de document que descriuen el procés tecnològic que s'ha seguit. siguin quin sigui el procés de construcció o fabricació. cal esbrinar el perquè i tornar a la fase de disseny per fer les modificacions necessàries. Cal contestar a les preguntes “s'ha resolt el problema?”. En la construcció o fabricació industrial s'utilitzen màquines i mètodes per obtenir grans quantitats de producte en poc temps. Per això es parteix dels plànols on. A partir de l'avaluació. Per deixar constància dels resultats obtinguts i del procés seguit. sempre és necessària la confecció d'un pla de treball. Aquests plànols. com veuràs més endavant. es redacta la memòria. si no s'aconsegueix satisfer la necessitat. també sorgiran idees per millorar la solució. Un pla de treball consisteix a organitzar la construcció o fabricació dividint-la en operacions simples i ordenades de manera que permetin la realització satisfactòria del treball en un temps òptim. “s'ha satisfet la necessitat” i també comprovar si es compleixen les condicions que s'havien fixat a l'hora de definir el problema. A continuació. s'anomenen plànols d'especejament. a més del disseny global.

ACTIVITATS: 1. Què és per a tu la tecnologia? 2. PEP LORENZO 6 . Enumera per ordre les fases del procés tecnològic i explica-les breument. Quina relació hi ha entre ciència i tecnologia? 6. 5.Departament de Tecnologia – El procés tecnològic ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2n ESO Títol del projecte Nom dels autors Data Descripció del problema Descripció de les condicions Descripció de la solució Plànols Procés de construcció Càlcul del cost econòmic Avaluació Implicació en el medi natural implicacions socials Possibles millores Valoració. Quina diferència hi ha entre tècnica i tecnologia? 3. Per a què serveix la tecnologia? 4. Influeixi l'activitat tecnològica en el medi ambient? En cas afirmatiu indica quina manera (positiva o negativa) i justifica la teva resposta.