P. 1
ACTE NECESARE Pentru Infiintarea Unei Societati Comerciale

ACTE NECESARE Pentru Infiintarea Unei Societati Comerciale

|Views: 36|Likes:
Published by Larisa Andreea

More info:

Published by: Larisa Andreea on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

ACTE NECESARE pentru infiintarea unei societati comerciale

1. Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii. 2. Dupa ce se alege forma de societate, se trece la urmatorii pasi: y Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate. y Contract de comodat (e necesara o copie a actului de proprietate al imobilului in care se declara sediul social.) y Alegerea denumirii societatii: se dau cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor. y Capitalul social - ce suma si alegerea bancii la care se doreste deschiderea contului. Capitalul social minim este de 2.000.000 lei pentru srl. y Stabilirea administratorului societatii. y Tipul de societate: microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie. y Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu. 3. Dupa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori: y Rezervarea denumirii societatii y Incheierea contractului de inchiriere daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este proprietate. y Intocmirea actului constitutiv. y Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori. y Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor pub lice. (dureaza 5 zile) y Deschiderea contului in banca si depunerea capitalului social. (de catre unul dintre asociati) y Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public. 4. Dupa finalizarea acestor acte, se completeaza documentelor necesare de depus la Registrul Cometului. (acte carora li se ataseaza si cele prevazute la art.3): y cerere inregistrare societate. y cerere sau declaratie, dupa caz, aviz pompieri. y cerere sau declaratie, dupa caz, aviz sanitar. y cerere sau declaratie, dupa caz, aviz muncii. y cerere sau declaratie, dupa caz, aviz mediu. y fisa de prezentare a sediului social si a activitatii. 5. Dupa finalizarea intregii documentatii se depune aceasta la Oficiul Registrul Comertului. In termen de aproximativ 21 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: certificat de inregistrare, anexa avize necesare, avize colaterale, incheierea de acordare a personalitatii juridice, etc. Se poate cere si eliberarea cu regim de urgenta a actelor dar in acest caz taxele se majoreaza cu 50%.

(in functie de notar) Acte necesare Acte pentru infiintare firma (societate comerciala) * Actul constitutiv al societatii (autentificat la biroul unui notar public sau cu semnatura pe proprie raspundere) * Dovada de capital social (minimum 200 lei) * Dovada sediu (contract de inchiriere. 7. act de proprietate.000 lei. catre noua afacere pe care o planuiti. aproximativ 500. . capital social 2.copie dupa actul de identitate al viitorului asociat (cel care infiinteaza societatea ). aproximativ 3 milioane lei. Incepand din acest moment firma poate functiona.000 lei. . in functie de obiectul de activitate al firmei.copie dupa actul de proprietate al viitorului asociat sau a persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei . in acest caz): .6. taxa notariala pentru autentificare specimen semnatura. contract de comodat dupa caz) * Cazier fiscal asociat(i) * Specimen de semnatura pentru administrator * Copii acte de identitate * Dovada achitarii taxelor de publicitate pentru Monitorul Oficial * Dovada achitarii taxelor la Registrul Comertului (in functie de numarul obiectelor de activitate) * Taxa de timbru (30 lei) * Doua timbre judiciare de minimum 0. taxe registru.000 lei.15 lei fiecare ACTE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE: Dorim sa scurtam cat mai mult drumul Dvs. (SRL. De aceea va spunem inca de la inceput ce ne este necesar pentru a infiinta firma Dvs.000. Costurile aproximative sunt urmatoarele: y y y y rezervare nume firma 308.

Personalul institu iei verific dac dosarul corespunde cerin elor legale.copie dupa dupa actul de identitate (sau o copie dupa certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului. pentru a redacta un contract de comodat sau de inchiriere pentru stabilirea sediului social al firmei ( aceste contracte vor putea fi incheiate ulterior venirii dumneavoastra la cabinetul nostru. 2. precum i reprezentantul fiscal. IMPORTANT!!!Trebuie sa va stabiliti din timp optiunea privind plata TVA-ului si a impozitului pe profit ( microintreprindere .SRL Etapele de urmat pentru constituirea unei firme în România 1. deoarece trebuie parcursa o anumita procedura inainte de depunerea actelor la Registrul Comertului). cod numeric personal (CNP). . i con ine urm toarele: a. pe raspunderea clientului.3% din cifra totala de afaceri sau impozit normal . Infiintare societate comerciala . Forma societ ii comerciale este aleas una dintre cele cinci forme de societate comercial . asocia ii comandita i. potrivit legii na ionale. num rul de înregistrare în registrul comer ului sau codul unic de înregistrare.. Autentificarea actului constitutiv i specimenul de semn tur Actul constitutiv al societ ii (contractul de societate i statutul) trebuie întocmit i semnat în fa a unui notar sau a unui avocat. Date referitoare la sediul societ ii comerciale e. este men ionat denumirea aleas i aprobat a societ ii.trei variante de nume de firma. Obiectul de activitate cu desemnarea domeniului principal i a activit ii principale codul CAEN.16% din profit). Re inerea poate fi solicitat pentru un singur jude . sediul i na ionalitate a asocia ilor persoane juridice. pentru mai multe jude e sau pentru întraga ar . iar dac r spunsul este pozitiv elibereaz dovada re inerii denumirii i m rcii. . Rezervarea denumirii firmei i a m rcii acesteia Denumirea i marca alese pentru societate sunt re inute la Oficiul Registrului Comer ului. urmand ca judecatorul delegat la Registrul Comertului sa se pronunte asupra legalitatii denumirii in sedinta de judecata). la societatea în comandit simpl se vor ar ta asocia ii comanditari. sau este posibil. in vederea rezervarii numelui societatii ( un cuvant din denumirea firmei trebuie sa fie in limba romana. c. în 6 exemplare. Date referitoare la membrii fondatori numele. denumirea. prenumele. locul i data na terii. domiciliul i cet enia asocia ilor persoane fizice. Denumirea societ ii comerciale d. sa se faca rezervarea denumirii fara nici un cuvant in limba romana. b. dac este cazul. daca cel care pune la dispozitie imobilul este o persoana juridica) al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii. În cadrul documenta iei înaintate trebuie specificate trei denumiri diferite.

5. agen ii. avantajele rezervate fondatorilor. documentele care trebuie înaintate institu iei care elibereaz repsectiva autoriza ie sunt diferite. 7. capitalul social subscris. dac prin lege nu se prevede altfel. Deschiderea contului final . specimenul de semn tur este obligatoriu pentru fiecare 3. Date referitoare la durata societ ii j. urmeaz procedura de ob inere a diferitelor autoriza ii. Autoriza iile. 8. avizele i aprob rile necesare sunt stabilite în func ie de profilul/domeniul de activitate al societ ii. l. g. 4. Ob inerea tampilei tampila societ ii neste necesar deschiderii contului bancar. cazierul fiscal trebuie tradus de c tre un traduc tor autorizat i autentificat la notar. În cazul cet enilor str ini. Pentru societ ile pe ac iuni sau cele în comandit pe ac iuni la constituire. cât i pentru situa ia în care exist mai mul i asocia i. avize i aprob ri. dac se are în vedere o atare înfiin are. v rsat de fiecare ac ionar. Modalitatea de desfiin are i procedura de faliment administrator. dar i func ion rii ulterioare a firmei. Prezentarea datelor personale ale administratorilor i.cu men ionarea aportului fiec rui asociat. în numerar sau în natur . precum i num rul p r ilor sociale atribuite fiec rui asociat pentru aportul s u. Înregistrarea la Registrul Comer ului 6. atunci când se înfiin eaz o dat cu societatea. Depunerea capitalului social într-un cont bancar În vederea depunerii capitalului social într-un cont bancar trebuie prezentat un exemplar al actului constitutiv i o copie a dovezii de re inere a denumirii societ ii. sau condi iile pentru înfiin area lor ulterioar .f. Sedii secundare sunt men ionate toate sediile la care societatea î i va desf ura activitatea i care se înfiin eaz o dat cu aceasta. sucursale. valoarea aportului în natur i modul evalu rii. Trebuie avut în vedere fapul c pentru o societate cu r spundere limitat capitalul social minim este de 200 RON. de la o institu ie la alta i de la un domeniu de activitate la altul. ac iunile comanditarilor în societatea în comandit pe ac iuni. La societ ile cu r spundere limitat se vor preciza num rul i valoarea nominal a p r ilor sociale. Solicitarea cazierului fiscal Ob inerea cazierului fiscal este necesar atât pentru asociatul unic. necesare în vederea fuc ion rii în bune condi ii a societ ii. aceast sum fiind împ r it în mod egal în p r i sociale a c ror valoare unitar nu poate fi mai mic de 10 RON. Numai dup ob inerea acestor autoriza ii i aprob ri societatea î i poate începe propriu-zis activitatea. nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. De asemenea. Valoarea capitalului social subscris i v rsat . Date referitoare la partea fiec rui asociat la beneficii i la pierderi. Contribu ia în natur este permis pentru fiecare tip de societate. modul de distribuire a beneficiilor i de suportare a pierderilor. precum i data la care se va v rsa integral capitalul social subscris. Restul de capital social va trebui v rsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. k. Durata societ ii. Ob inerea autoriza iilor de func ionare Dup etapa de înregistrare a firmei i a ob inerii documentelor aferente înregistr rii. h. reprezentan e sau alte asemenea unit i f r personalitate juridic .

Controlul legalit ii actelor sau faptelor care. în func ie de obiectul de activitate al unei societ i. b) dovada efectu rii v rs mintelor în condi iile actului constitutiv. ori un împuternicit al acestora. judec torul delegat. dac au fost numi i prin actul constitutiv. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. precum i sucursale. Înmatricularea se efectueaz în termen de 24 de ore de la data pronun rii încheierii judec torului delegat prin care se autorizeaz înmatricularea societ ii comerciale. foaie de parcurs. în registrul comer ului din jude ul în care vor func iona. În ultima faz este necesar achizi ionarea formularelor tipizate. ordin de dplasare. vor cere înmatricularea societ ii în registrul comer ului în a c rui raz teritorial î i va avea sediul societatea. registrul firmei i actul constitutiv. 9. cu respectarea legii române. se înregistreaz în registrul comer ului se exercit de justi ie printr-un judec tor delegat. În cazul în care cerin ele legale sunt îndeplinite. la data depunerii cererii de înregistrare. i d) actele privind proprietatea asupra aporturilor în natur . în termen de 15 zile de la alegere. e) actele constatatoare ale opera iunilor încheiate în contul societ ii i aprobate de asocia i. Societatea comercial este persoan juridic de la data înmatricul rii în registrul comer ului. Cererea va fi înso it de: a) actul constitutiv al societ ii. potrivit legii. cec-uri bancare etc. pronun at în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerin e. a specimenului de semn tur . Nu este necesar a se depune avizele sau autoriz rile tehnice i nici cele a c ror eliberare este legal condi ionat de înmatricularea societ ii. Judec torul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize. iar autorit ile competente vor trebui s emit avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. vor fi solicitate de c tre oficiul registrului comer ului. filiale.10 Înmatricularea societ ii În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv. Toate avizele sau actele de autorizare. în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii. iar în cazul în care printre ele figureaz imobile. c) dovada sediului declarat i a disponibilit ii firmei. a administratorilor i a cenzorilor. Sucursalele sunt dezmembr minte f r personalitate juridic ale societ ilor comerciale i se înmatriculeaz . registrul de cas . reprezentan e sau alte sedii secundare. este necesar prezentarea tampilei. se men ioneaz numai în cadrul Societ ile comerciale str ine pot înfiin a în România. chitan ierul.agen ii. . c îndeplinesc condi iile prev zute de prezenta lege. fondatorii sau administratorii societ ii. dac acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. Filialele sunt societ i comerciale cu personalitate juridic i se înfiin eaz în una dintre cele 5 forme de societate i în condi iile prev zute pentru acea form . iar cei ale i în timpul func ion rii societ ii. Celelalte sedii secundare . eliberate de c tre autorit ile publice.În vederea deschiderii contului bancar final. Reprezentan ii societ ii sunt obliga i s depun la oficiul registrului comer ului semn turile lor. înainte de începerea activit ii lor. reprezentan e sau alte asemenea sedii înmatricul rii societ ii în registrul comer ului sediului principal. f) declara ia pe propria r spundere a fondatorilor. în contul p r ilor. agen ii. va autoriza constituirea societ ii i va dispune înmatricularea ei în registrul comer ului. cum ar fi: facturierul. prin încheiere. precum i administrarea altor dovezi.

.Capital social firme. emblema societatii. Ultimul pas inaintea de inceperea activitatii firmei il constituie obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o. a sediilor secundare.E. Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor. la o banca sau C. care. eliberandu dovada inregistrarii si -se rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni.verificarea dosarului de infiintare a societatii comerciale. 6. certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala. . sub forma autentica. iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori. Denumire firma 2.certificat de cazier judiciar pentru fondatorii.2 Societatea pe actiuni Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. 4. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura. Se stabileste denumirea noii societati (firme) si. Capital social firma. . La intocmirea actului constitutiv sunt necesare: . potrivit clasificarii din codul CAEN. o transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale. Alegerea formei juridice. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.C. pot fi . Consultantii nostrii va pot ajuta in toate etapele necesare infiintarii dupa cum urmeaza:. un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene.eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.Act constitutiv al societatii comerciale . Semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica. administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia Financiara teritoriala. Cu aceasta infiintarea firmei a luat sfarsit. Firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana. Se pregateste dosarul de infiintare a firmei cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s stabilit sediul firmei. . Se semneaza actul constitutiv de infiinta al noii re firme. Act constitutiv al societatii comerciale 3. subinchiriere. La -a Oficiul Registrului Comertului are loc: .Denumire firme . contract de inchiriere. la un birou notarial public.Infiintarea unei societati comerciale necesita indeplinirea mai multor formalitati pentru stabilirea tuturor aspectelor legale ale firmei. Prima etapa pentru infiintarea unei firme noi este stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si. Firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de Firma si emblema altor societati. 2.Alegere sediu firme noi . 2. O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. de catre judecatorul delegat de Tribunalul terit rial. comodat. Pentru intocmirea actului constitutiv al noii societati comerciale asociatii pot contacta: un avocat. 1. taxe judiciare Formalitati infiintare firme la Registrul Comertului . daca este cazul.certificat de bonitate bancara. 8. administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport. . taxe judiciare 5. Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. Se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari. Avize si autorizatii functionare 10. Sediul social al firmei se poate stabili intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflat in folosinta acestora. fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. daca este cazul.Avize si autorizatii functionare firme Sediu firma 1.Obtinere Cod Fiscal pentru firme noi .acte de identificare a asociatilor. avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala). . Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate.inmatricularea societatii. puterile lor fiind nelimitate.1 Societatea cu raspundere limitata Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. administratorii si reprezentantii cetateni straini.Stabilirea obiectelor de activitate Alegerea obiectului de activitate al firmei. Firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei. carte de identitate. Se depun aporturile in numerar. Formalitati Registrul Comertului 7. Cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat. dupa modul de transmitere. Cele mai raspandite sunt: 2. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari.controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii.acte de identificare a asociatilor. . Obtinere Cod Fiscal 9. stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.

Semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica.htm . Avize si autorizatii functionare Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Capitalul social Aportul in bani la capitalul social este obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate. judecatorul delegat de Tribunal verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0. eliberarea catre asociati sau reprezentanti a certificatului de inmatriculare. In cele ce urmeaza va prezentam documentele de care aveti nevoie pentru infiintare firma Documentele pe care trebuie sa ni le puneti la dispozitie pentru inregistrarea . Alegerea denumirii firmei si a emblemei societatii Stabilirea denumirii noii societati (firma) si emblema. 5. Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. 4. 3. de catre fondatori. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului.nominative sau la purtator.C. Alegerea sediului social Sediul social al societatii poate fi stabilit intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in folosinta acestora (conform baza unui contract de inchiriere. Actul constitutiv al noii societatii comerciale Actul constitutiv se intocmeste in conformitate cu forma de organizare juridica aleasa de asociati pentru noua societate. administratori (reprezentantii acestora).ro/index. Firma si emblema se verifica la Registrul Comertului corespunzator la nivel national. comodat etc. Prin inscrierea acestora la registrul comertului se dobandeste dreptul de folosinta exclusiva a firmei si a emblemei. precum si de catre unul din avocatii nostri imputerniciti in acest sens.onrc. 8. se inmatriculeaza societatea.user: guest. 7. Aporturile in numerar se depun la orice banca sau la C.E. Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom. 6. Inregistrarea la Registrul Comertului Solicitarea efectuarii inregistrarii in Registrul Comertului se face la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii. primind dovada inregistrarii si rezervarii.1 lei. a incheierii judecatorului delegat si a unui certificat constatator. parola: guest Firma si emblema se stabilesc de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati. se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii. La Oficiul Registrului Comertului au loc urmatoarele formalitati: y y y y y se verifica daca dosarul de infiintare a societatii comerciale depus contine toate documentele necesare. subinchiriere.).

Va rugam sa pregatiti si trei posibile denumiri ale viitoarei firme. societatea noastra va pune la dispozitie sediul social.societatii cu raspundere limitata ± SRL sunt: copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor. . specimen de semnatura legalizat notarial.daca este cazul. in cazul in care nu dispuneti t de un spatiu pentru stabilirea sediului social. ATENTIE! Intr-o prima etapa. este suficienta copia actului de identitate a asociatului/asociatilor.). in ordinea preferintelor. acordul vecinilor . y y y y dovada sediului social (contract de inchiriere/subinchiriere/contract de comoda etc. pentru inceperea demersurilor de infiintare firma. acordul Asociatiei de proprietari .daca este cazul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->