´ÉÏ

:
SͤÉhÉ AÉlSì xÉqmÉëSÉrÉ xÉlkrÉÉuÉlSlÉqÉç
(mÉÔuÉï pÉÉaÉ:)
AmÉÌuɧÉ: mÉÌuɧÉÉå uÉÉ xÉuÉÉïuÉxjÉÉqÉç aÉiÉÉåÅÌmÉ uÉÉ
rÉxxqÉUãiÉç mÉÑhQûUÏMüɤÉqÉç xÉoÉɽÉprÉliÉU:zÉÑÍcÉ:
AÉcÉqÉlÉqÉç
MãüzÉuÉ, lÉUÉrÉhÉ, qÉÉkÉuÉ, aÉÉåÌuÉlS, ÌuÉwhÉÉã, qÉkÉÑxÉÔSlÉ,
̧ÉÌuÉ¢üqÉ, uÉÉqÉlÉ, ´ÉÏkÉU, WØûwÉÏMåüzÉ, SÉqÉÉåkÉU, xɃ¡ûwÉïlÉ,
uÉÉxÉÑSåuÉ, mÉë±ÑqlÉ, AÌlÉ®, mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ, AkÉÉå¤ÉeÉ,
lÉÉUÍxÉqWû, AcrÉÑiÉ, eÉlÉÉSïlÉ, EmÉålSì, WûUå, ´ÉÏM×üwhÉ.
pÉÔiÉÉåŠÉOûlÉqÉç
ĘɸliÉÑ pÉÔiÉÌmÉzÉÉcÉÉ LiÉå pÉÔÍqÉpÉÉUMüÉ:
LiÉãwÉÉ-qÉÌuÉUÉãkÉålÉ oÉëqWûMüqÉï xÉqÉÉUpÉå
mÉëÉhÉrÉÉqÉ:
AÉãÇ pÉÔ:................. pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉãqÉç.
xɃ¡ûsmÉ:
qÉqÉÉåmÉÉ¨É xÉqÉxiÉ SÒËUiɤÉrÉ-²ÉUÉ ´ÉÏ mÉUqÉåµÉU
mÉëÏirÉjÉïqÉç,
mÉëÉiÉ: ------- mÉëÉiÉxxÉlkrÉÉqÉÑmÉÉÍxÉwrÉå.
qÉkrÉÉlWåû ---- qÉÉkrÉÉÎlWûMüqÉç MüËUwrÉå
xÉÉrɃ¡ûÉsÉå --- xÉÉrÉqÉç xÉlkrÉÉqÉÑmÉÉÍxÉwrÉå.
qÉÉeÉïlÉqÉç (mÉëÉã¤ÉhÉqÉç)
AÉmÉÉå ÌWû ¸É .............. eÉlÉrÉiÉÉ cÉ lÉ:
qÉl§ÉÉcÉqÉlÉqÉç
mÉëÉiÉ- xÉÔrÉï¶É...... AÉcÉqÉlÉqÉç.
qÉkrÉÉlWåû- AÉmÉ: mÉÑlÉliÉÑ AÉcÉqÉlÉqÉç.
xÉÉrÉÇMüÉsÉå - AÎalÉ¶É AÉcÉqÉlÉqÉç.
xÉÑUÍpÉqÉÌiÉ - qÉÉeÉïlÉqÉç
SÍkÉ¢üÉuÉç hhÉÉå ...........................
mÉÑlÉqÉÉïeÉïlÉqÉç
ÌWûUhrÉ uÉhÉÉï: .................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful