Име и презиме на ученикот _________________________________________

дата: _____________

ТЕМАТСКИ ТЕСТ ПО ПРИРОДА
Тема.бр.1 ПРИРОДА
1. Што е природа? ___________________________________________________________________________
2. Природата се дели на __________________ и _______________________ природа.
3. Нежива природа е __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ .
4. Особини на живата природа се : ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ .
5. Услови за живот се : _______________________________________________________________________ .
6. Што правел порано човекот со промените во природата, а што прави денес? ________________________
____________________________________________________________________________________________
7. Наброј барем 5 природни појави кои се среќаваат во природата! ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Опиши го кружењето на водата со истражување! _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

9. Наброј ги сетилата на човекот кои служат за истражување на природата! ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Кој е наш најголем сетилен орган и опиши ја неговата функција? _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
11. Наброј барем 6 од инструментите за набљудување и проучување на природата. ___________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Објасни ја функцијата на лупата! _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Мислење на наставникот: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Родител: ______________________

Име и презиме _________________________ дата __________ одд. _________

Контролна задача: Семејство, домаќинство и општество
1. Семејство е _________________________________________________________ /1
2. Семејството во кое живеат само родителите со своите деца е______________ /1
3. Неколку генерации од истото семјство прават___________________________
/1
4. Демократското семејство се познава по тоа што ____________________________
______________________________________________________________________ /2
5. Поврзи!
патријархат *
* владеење на мајката во семејството
матријархат *
* рамноправни родители
демократско семејство *
* владеење на таткото во семејтстото /3
6. Брак е ________________________________________________________________ /1
7. За да може успешно да функционира едно семејство потребно е ________________
_______________________________________________________________ .
/3
8. Како го разбираш поимот сопственост? _____________________________________
______________________________________________________________________ /2
9. Како го разбираш поимот приватност? ______________________________________
_______________________________________________________________________ /2
10. Што се сопружници? __________________________________________________ /1
11. Поврзи!
* телефон
Сопственост *
* разговор преку телефон
* пишување личен дневник
* блуза
Приватност *
* “НЕ ВОЗНЕМИРУВАЈ“
* разговор со другарчето
/6
12. Во минатото вестите се пренесувале преку _______________ , а тоа е __________
_______________________________________________________________________ /2
13. Денес начинот на информирање се врши преку: ________________, ____________,
______________, ________________, ________________, ________________ и др. /6
14.Печатот се дели на ___________________ и ____________ печат.
/2
15. Бројот на испечатени примероци од весникот се вика _______________ .
/1
16. Главен уредник е ______________________________________________________
_______________________________________________________________________ /2
17. Стави го потребното бројче 1, 2 или 3 во квадратчето според нивната појава!
телевизија
интернет
радио
/3
Бодовна скала
0 – 10 ( 1 ) 11 – 19 ( 2 ) 20 – 26 ( 3 ) 27 – 33 ( 4 ) 34 – 39 ( 5 )
Освоени бодови __________
Оцена ___________
Наставник __________
Родител ____________

Контролна задача: Семејство, домаќинство и општество

1.

Семејството е______________________________________________________
__________________________________________________________________

/3

2.

Семејството во кое живеат само родителите со своите деца е______________

/1

3.

Неколку генерации од истото семјство прават___________________________

/1

4.

Наброј ги видовите сродства._________________________________________
_________________________________________________________________

/4

5.

Семејството во кое главната улога ја има таткото се вика ________________

/1

6.

Карактеристики на демократското семејство се:__________________________
__________________________________________________________________

/4

Бракот е заедница_________________________________________________
_________________________________________________________________

/3

Напиши едно правило кое го почитуваат сите членови во твоето семејство.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

/3

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Поврзи!
Индивидуална сопственост
Заедничка сопственост
Приватност

Училишен двор
Панталони
Оценки
Порака во мобилен телефон

/5

Опиши како се однесуваш со предметите кои се твоја лична сопственост.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

/3

Опиши како се однесуваш со предметите кои се заедничка сопственост.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

/3

Кој медиум најчесто го користиш и зошто? _____________________________
_________________________________________________________________

/3

Кои други медиуми ги познаваш? _____________________________________
_________________________________________________________________

/2

Име и презиме _________________________________ Одд. ______ Дата _____________

БРОЕВИТЕ ДО 1000
1. Запиши ги со цифри броевите:
а) петстотини шеесет и девет; _______________________
б) четиристотини и шест;____________________________
в) шестотини седумдесет и два; _________________
г) илјада;_____________
д) осумстотини деведесет и три;________________
ѓ) седумстотини и триесет._______________
2. Запиши ги со цифри и со зборови броевите кои имаат:
а) 4С 5Д 7Е _________________________________________________
б) 6С 6Д 6Е _________________________________________________
в) 7С 0Д 5Е _________________________________________________
г) 9С 7Д 0Е _________________________________________________
3. Дополни ги изоставените броеви во низата.
а) 421, 422, ___, ____, ____, ____, ____, ___, ____, ____, 431;
б) 678, 679, ____, ____, _____, ____, ____, ____, ____, ____, 688;
в) 872, 871, ____, _____, ____, _____, _____, _____, ____, _____,862.
4. Дополни за да биде точно.
а) 9Д+1Е =
в) 6С+4Д+5Е =
д) 9С+0Д+1Е =

б) 7Д+6Е =
г) 7С+1Д+6Е =
ѓ) 3С+7Д+0Е =

5. Запиши еден од знаците: >, = или <, за да биде точно.
а) 6С _____ 600
г) 5С _____ 50Д
е) 7С ____ 5Д
ѕ) 789 _____ 889

б) 400 _____4Д
д) 8С ____8Д
ж) 620 _____ 6С
и) 345 _____ 335

в) 70Д ____ 700
ѓ) 300E ____ 3Д
з) 554 _____ 5С
ј) 921 _____ 922

6. Запиши ги
а) претходникот на бројот 534; ________ б) претходникот на бројот 600; _______
в) следбеникот на бројот 409; _________ г) следбеникот на бројот 999. ________
7. Кои од броевите: 274, 869, 725, 137, 841, 919, 540, 354, 183, 549,
429, 867, 132, 684, 803, 548 и 862 се:
а) парни; _______________________________б) непарни; ______________________________________
в) броеви од петтата десетка на шестата стотка; ___________________________________________
г) броеви од седмата десетка на деветата стотка? __________________________________________
8. Запиши ги сите броеви кои се наоѓаат меѓу броевите:
а) 379 и 384; ________________________________

б) 557 и 561; ________________________________
в) 778 и 783.____________________________________
9. Најди ја месната вредност на цифрата 6 во секој од броевите:
а) 624; ____________________________________
б) 436; _______________________________________
в) 569. _______________________________________
10. Запиши ги:
а) непарните броеви од првата десетка на втората стотка;
___________________________________________________________
б) парните броеви од петтата десетка на осмата стотка;
___________________________________________________________
11. Запиши го:
а) најголемиот трицифрен број чија што цифра на десетки е 6; ________
б) најмалиот трицифрен број чија што цифра на единици е 9. ________
12. Запиши го:
а) најголемиот непарен број од третата десетка на шестата стотка; ________
б) најмалиот парен број од шестата десетка на осмата стотка.
________
13. Подреди ги во низа броевите 274, 357, 895, 368, 621, 422, 1000, 768
и 129, почнувајќи од:
а) најмалиот; б) најголемиот.
a) __________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
14.

200 + 3 =
600 + 50 =
500 + 7 =
400 + 80 =
700 + 200 =
600 + 400 =

500 - 300 =
430 - 30 =
670 - 70 =
857 - 57 =
809 - 9 =
903 - 3 =

15. Едниот собирок е 600, а другиот собирок е 2. Колку е збирот?

16. Во еден брод патувале 267 патници. На првото пристаниште слегле 67 патници. Колку патници го
продолжиле патувањето?

Родител ___________________

Наставник ________________
ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ
Реши ги во тетратка без да ги препишуваш!

1. Во една македонска општина што има пет училишта (А, Б, В, Г, Д) во четврто одделение се запишани
ученици според табелата. Колку ученици се запишани во секое училиште?
А
Б
В
Г
Д
Девојчиња
127
315
252
283
214
Момчиња
236
398
309
232
219
Вкупно
2. Шест другарчиња кои се враќале од дводневна екскурзија сакале да пресметаат колку пари им
останале. Помогни им!
Никола
Ајше
Решад
Калина
Војдан
Имал денари
315
283
428
287
410
Потрошил денари
308
256
384
259
399
Остаток денари
-Ако другарчињата ги соберат парите, дали ќе купат топка од 180 ден.?
3. Во театарот за деца и младинци во текот на една седмица биле продадени 439 билети. Во сабота
продале 145 билет, а во недела за 26 повеќе од саботата. Колку билети биле продадени во текот на
работните денови?
4. Со возот патуваат 538 патници. На првата станица се качиле 55 патници, а на втората се симнале 39.
Колку патници го продолжиле патот по втората станица?
5. Во продавницата за играчки во 4 коша има: 145 автомобили, 252 кукли, 178 мечиња и 129 топки.
Состави што повеќе прашања и одговори ги!
6. Драган имал 495 денари. Откако купил фото албум му останале 162 денари. Колку денари бил фото
албумот?
7. Пресметај го намаленикот, ако намалителот 215, а разликата е 64.
8. Пресметај! (137+64)-х=109
9. Јовче имал 138 колачиња. Баба Ана му дала уште неколку и сега има 164. Колку колачиња му дала
баба Ана на Јовче?
10. На ливадата си играле неколку деца. Дошле уште 214 деца. Сега на ливадата има 313 деца. Колку деца
имало на ливадата на почетокот?
11. Сашко има 21 година. Збирот на неговите и годините на сестра му е 40. Колку години има сестра му
на Сашко?
12. На еден покрив имало 217 гулаби. Неколку гулаби одлетале. На покривот останале 113 гулаби. Колку
гулаби одлетале?
13. Билјана имала 480 ден. Отишла во продавница и купила албум за слики и и останале 116 денари.
Колку ден. чинел албумот?
14. Во една продавница за играчки имало кукли. Биле продадени 237 кукли. Во продавницата останале 63
кукли. Колку кукли имало на почетокот?
15. Од гајби со јаболка продавачот продал 132 јаболка. Во гајбите останале уште 114 јаболка. Колку
јаболка имало во гајбите?

16. Состави си равенки од табелите и реши ги!
Собирок
Собирок
Збир

х
216
1000

347
х
650

Намаленик
х
985
Намалител
435
Х
Разлика
217
344
17. На екскурзија отишле 744 ученици од две училишта. Од едното училиште биле 327 ученици. Колку
ученици биле од другото училиште?
18.

Од еден воз се симнале 335 патници, а 128 го продолжиле патувањето . Колку патници имало во
возот на почетокот?

19. Драган имал 917 значки. Откако на Сашо му дал од значките, на Драган му останале 620 значки.
Колку значки му дал Драган на Сашо?
20. Каде погрешила Ана. Објасни како треба да стои?
126+х=372
х-128=643
х=372+126
х=643+128
х=498
х=771
21. (137+349)-х=109

(337+64)+х=1000

22. Збирот на броевите 544 и 32 одземи го од некој број за да добиеш резултат 240.
23. Состави текстуални задачи за равенкиве и реши ги!
Х-415=21

417-х=123

543+х=1000

Х-(132+149)=219

х+317=987
(337-264)+х=1000

Име и презиме _________________________________ Дата __________ Одд. _________
НАСТАВНО ЛИВЧЕ
224

351

343

896

452

243

352

225

122

1.

+

-

-

+

+

2. Запиши ги потребните знаци <, > и =
532 + 236

243 + 536

232 + 547

148 + 621

3. 214 + 462=

631 - 420=

741 + 243=

542 - 321=

651 + (214+132)=

423 + 345=

853 - 522=

514 + (204+281)=

615 + 132=

664 - 533=

325 + (211+363)=

306 + 523=

775 - 442=

685 - (211+363)=

752 + 244=

666 - 354=

335 + (757-323)=

133 + 365=

387 - 226=

976 - (241+314)=

468 + 321=

428 - 215=

754 - (845-323)=

5.

7.

4.

423 + (122+454)=

200 + 400=

600 - 400=

720 + 20=

500 - 300=

600 + (200+130)=

400 + 300=

880 - 80=

500 + (200+20)=

600 + 180=

630 - 30=

300 + (200+3)=

300 + 50=

705 - 5=

680 - (200+80)=

700 + 20=

606 - 6=

330 + (220-20)=

100 + 3=

380 - 50=

970 - (200+70)=

400 + 7=

420 - 220=

6.

400 + (100+400)=

+

Прв
собирок
Втор
собирок
Збир

Намаленик
Намалител
Разлика

8. Комутативното својство гласи: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Докажи: _________________________________
9. Асоцијативното својство гласи: __________________________________________________
________________________________________________________________________________
Докажи: ___________________________________________________________________
10. Намаленикот е 790, а намалителот е 190, пресметај ја разликата! _____________________
11. Намаленикот е 894, а разликата е 172, пресметај го намалителот! _____________________
12. Првиот собирок е 145, а вториот е 322, пресметај го збирот! _____________________
13. Првиот собирок е е 200, а збирот е 490, пресметај го вториот собирок! _________________

Име и презиме _________________________________ Дата __________ Одд. _________
КОНТРОЛНА ЗАДАЧА
Тема: Собирање и одземање без премин до 1000
1. Примени го комутативното својство и напиши како гласи!

_____________________________________________________________________________________ 2б
213 + 435 = _____

_______________

2. Примени го асоцијативното својство и напиши како гласи!
_____________________________________________________________________________________ 2 б
(213 + 435) + 211 = ______________
3. 200 + 40=

600 - 400=

_____________________________________
423 + (122+454)=

4.

16 б

5.
245

700 + 2=

502 - 2=

600 + (200+20)=

400 + 300=

850 - 50=

578 - (204+142)=

620+ 50=

664 - 533=

325 + (211+363)=

340 + 20=

775 - 442=

685 - (211+363)=

752 + 204=

666 - 354=

335 + (757-323)=

133 + 365=

380 - 280=

976 - (241+314)=

460 + 321=

450 - 20=

754 - (845-323)=

348
+ 21

366
+ 213

------

------

207
-

430
+

7
------

650
50

------

16 б

864

589
132

+

- 150
-------

-

-------

------7б

6.
Прв

200

собирок
Втор
собирок
Збир

Намаленик
Намалител

60
6

800

900

212

345

547

706

700
300

560

702

236
661

667

690

980
652

80

256
436

139
560

859

779

687

660
260

698

Разлика

400

2

90

133

516

244

18 б
7. Намаленикот е 790, а разликата е 190. Колку е намалителот?

Р: ________________________
О: __________________________________
8. Намалителот е 254, а разликата е 132. Колку е намаленикот?

Р: ________________________
О: __________________________________
9. Збирот на броевите 625 и 244, намали го за 326.

Р: _______________________________________________
10. Разликата на броевите 969 и 643, зголеми ја за збирот на броевите 100 и 20.

Р: _______________________________________________
11. Во кошницата има 213 јаболка, круши за 101 помалку од јаболка, а банани за 220 повеќе од јаболка.
Колку вкупно овошја има во кошницата?
Р: ________________________
О: _____________________________________________________________________

Дефинира комутативно својство.
Дефинира асоцијативно својство.
Ги применува комутативното и асоцијативното својство.
Решава едноставни бројни изрази во ред и колона.
Решава сложени бројни изрази со употреба на загради.
Ги применува поимите намаленик, намалител, разлика и збир.
Решава едноставни текстуални задачи.
Решава сложени текстуални задачи, правилно ги поставува и решава со примена на загради.
Освоени бодови ____________

Наставник ______________

Родител _______________

Име и презиме _____________________________ Дата ___________ одд. ___________
ТЕМАТСКИ ТЕСТ
1. Со свои зборови објасни што значи графичко комуницирање! ______________________________

____________________________________________________________________________________3/
2. Во прибор за техничко цртање спаѓа: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 3/
3. Видови технички линии се : _________________________________, ______________________,
_________________________________, _________________________ и _____________________. 5/
4. Тврдиот молив се познава по ознаката _______, а мекиот по ознаката _________.

2/

5. Во празниот простор нацртај 2 паралелни линии и притоа употребувај 2 триаголника!

3/
6. Инструменти за мерење се: ________________, _________________, _________________ и др. 3/
7. Измери ја должината и ширината на листот од тестот и напиши ја на празните линии!
Должина _______________
Ширина ________________

2/

8. Нацртај скица на училница!

3/

9. Размер е ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 2/
10. 1 : 1 е кога _________________________________________________________________________
2 : 1 е кога ________________________________________________________________________

3 : 1 е кога _______________________________________________________________________ 3/
11. Размерот се бележи со буквата ____ или со буквата _____ .

2/

12. Нацртај еден правоаголник со димензии 3cm и 5cm и означи ги котните линии и помошните
котни линии со стрелки, како и котните броеви.

5/

Бодовна скала:
0 - 9 (1)
10 - 18 (2)
19 - 25 (3)
26 - 31 (4)
32 - 36 (5)
Освоени бодови __________

Оцена __________

Мислење на наставникот:

Родител _______________

Име и презиме _________________________ дата __________ одд. _________

Контролна задача: Семејство, домаќинство и општество
1.

Семејството е______________________________________________________

/3
__________________________________________________________________
2.

Семејството во кое живеат само родителите со своите деца е______________

/1

3.

Неколку генерации од истото семјство прават___________________________

/1

4.

Наброј ги видовите сродства._________________________________________
/4
_________________________________________________________________

5.

Семејството во кое главната улога ја има таткото се вика ________________

6.

Карактеристики на демократското семејство се:__________________________

/1
/4

__________________________________________________________________
7.

Бракот е заедница_________________________________________________
/3
_________________________________________________________________

8.

Напиши едно правило кое го почитуваат сите членови во твоето семејство.
_________________________________________________________________

/3

_________________________________________________________________
9.

Поврзи!
Индивидуална сопственост
Заедничка сопственост
Приватност

Училишен двор
Панталони
Оценки
Порака во мобилен телефон

/5

Име и презиме _______________________________дата _____________ одд. ________
КОНТРОЛНА ЗАДАЧА: Материјалите и енергијата во природата
1. Материјалите се делат на ___________________ и _____________________ .

/2

2. Материјалите може да бидат во ____________, __________ и ________________ состојба.

/3

3. Наброј барем 5 особини на материјалите! _____________________________________________

_________________________________________________________________________________ /5
4. Што е еластичност? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
5. Мешавините настануваат со ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
6. Енергија е ______________________________________________________________________ /2
7. Дали водата и воздухот се материјали? (заокружи)
ДА

НЕ

/1

8. Што е рециклажа? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
9. Што знаеш за хартијата? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /3
10. Најголем извор на светлина и топлина на Земјата е _________________ .

/1

11. На човекот најмногу енергија му дава ______________________ .

/1

12. Енергијата може да биде: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /3
13. Какви се деновите во лето, а какви во зима? __________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2

14. Сонцето ни дава __________________ и _________________ енергија.

/2

15. Во кој дел од денот е потопло, а во кој дел поладно и зошто е тоа така? ___________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /5
16. Сенка се создава __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________/3
17. Големината на сенката зависи од:
-

______________________________________________________________________________

-

____________________________________________________________________________

-

____________________________________________________________________________/3

18. Каква е бојата на светлината? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________ /2
19. Виножитото има _______ бои.

/1

Бодовна скала
од 0 – 10 ( 1 )
од 11 – 22 ( 2 )
од 23 – 30 ( 3 )
од 31 – 38 ( 4 )
од 39 – 45 ( 5 )
Освоени бодови ________
Оцена _________
Наставник ______________

Родител ___________

КОНТРОЛНИ ЗАДАЧИ
Собирање и одземање до 1000 со премин
1.

2.

343
+ 289
_______

528
+ 389
_______

218 + 462=

798
+ 108
________
631 - 429=

633
- 289
_______

129
- 49
_______

1000
- 386
_______

/6

3.

691 + 243=

558 - 369=

223 + 587=

853 - 522=

615 + 192=

1000 - 533=

306 + 524=

725 - 442=

352 + 299=

632 - 354=

138 + 365=

387 - 298=

468 + 532=

1000 - 21=

/16

754 - (845-328)=
976 - (249+364)=
398 + (757-323)=
1000 - (299+363)=
127 + (208+393)=

/10

4. Намаленикот е 1000, а намалителот е 190, пресметај ја разликата! _________________________ /2
5. Намаленикот е 834, а разликата е 179, пресметај го намалителот!

/2
6. Првиот собирок е е 288, а збирот е 490, пресметај го вториот собирок!

/2
7. Во продавницата за играчки во 4 коша има: 145 автомобили, 255 кукли, 178 мечиња и 122 топки. Колку
вкупно играчки има во продавницата! (Користи полесен начин!)
Р: ____________________________________________________
О: ______________________________________________________________

8.

х-415=21

417-х=123

543+х=1000

/3

х+317=987

/4
х-(132+149)=219

(337-264)+х=1000

(763-264)-х=119

/6
10. Марија имала 224 колачиња. Баба и и дала уште неколку и сега има 250. Колку колачиња и дала баба и на
Марија?

/2
10. Во театарот за деца и младинци во текот на една седмица биле продадени 439 билети. Во сабота продале
128 билети, а во недела за 24 повеќе од саботата. Колку билети биле продадени во текот на работните
денови?
Р: _________________________________
О: ______________________________________________________________________________ /3
-

Собира и одзема до 1000 задачи со и без премин, во колона! _____
Собира и одзема до 1000 задачи со и без премин со една и повеќе операции! _____
Ги применува поимите намаленик, намалител, разлика, збир и собирок! _____
Поставува и решава едноставни текстуални задачи! ______
Поставува и решава сложени текстуални задачи! _______
Решава равенки со непознат собирок! _______
Решава равенки со непознат намаленик! ________
Решава равенки со непознат намалител! ________
Решава сложени равенки со две операции! ______
Бодовна скала:
0 15 29 39 49 -

14
28
38
48
56

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Освоени бодови __________
Родител _____________

Оцена __________

Име и презиме ____________________________________ Одд ________ Дата ______________
ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО ОПШТЕСТВО
1. Какви видови сродства постојат? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ /4
2. Во зависност од бројот на членовите семејствата се делат на ___________________ и ________________
____________________________ .

/2

3. Спореди ги патријархалното и демокрасткото семејство. _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/6
4. Наведи ги брачните улоги. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/4
5. Што е домаќинство и што е потребно за подобро да функционира? ________________________________
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/6
6. Направи споредба меѓу приватноста и јавноста. _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ /4
7. Споственост е ___________________________________________________________________________ / 2
8. Објасни кои се начини на информирање и за што ти користат тебе. _______________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

/6

9. Луѓето може да живеат во _____________________ или во ________________________________.

/2

10. Објасни што ти е потребно за да пронајдеш нечие место на живеење. _____________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/5
11. Како треба да се одржуваат живеалиштата? __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/3

12. Што се маала? ___________________________________________________________________________/2
13. Објасни што означува зборот солидарност? ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/2
14. Објасни како треба да се однесуваш кон соседите. ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________/4
Цели:
Ја знае сродската заедница.
ДА
НЕ
Распознава видови семејства.
ДА
НЕ
Ги знае активностите на луѓето во различните периоди од животот.
Ја согледува улогата на бракот како основа на семејството.
ДА
Знае за домаќинството и редот во него. ДА
НЕ
Ја знае разликата меѓу приватноста и јавноста. ДА
НЕ
Дефинира сопственост.
ДА
НЕ
Ја знае својата поврзаност со начините на информирање.
ДА
Го знае местото на живеење на луѓето. ДА
НЕ
Умее да се ориентира со помош на улица и број.
ДА
НЕ
Ја знае потребата за грижата кон живеалиштата.
ДА
НЕ
Дефинира маала.
ДА
НЕ
Знае што е солидарност.
ДА НЕ
Го знае начинот на почитување и однесување кон соседите. ДА

ДА
НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Бодовна скала:
Од 0 до 13 ( 1 )
Од 14 до 26 ( 2 )
Од 27 до 36 ( 3 )
Од 37 до 45 ( 4 )
Од 46 до 52 ( 5 )

Мислење: ________________________________________
Освоени бодови _____________
Оцена ____________Наставник ________________ Родител __________

Име и презиме______________________________ дата _____________ одд. _________
ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ПО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Со свои зборови објасни што значи графичка писменост!
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ /3
2. Во прибор за техничко цртање спаѓа: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________/3

3. Видови технички линии се : ______________________________, _________________________________,
_________________________________, _________________________ и _____________________.
/5
4. Тврдиот молив се познава по ознаката _______, а мекиот по ознаката _________.

/2

5. Во празниот простор нацртај 2 паралелни линии и притоа употребувај 2 триаголника!

/3
6. Што е мерење?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________/2
7. Инструменти за мерење се: ________________, _________________, _________________ и др.

/2

8. Што е работно место?
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ /2
9. Нацртај скица на маса!

/2
10. Размер е __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________/2
11.

1 : 1 е кога ______________________________________________________________________________
2 : 1 е кога ______________________________________________________________________________
3 : 1 е кога ____________________________________________________________________________ /3

12. Нацртај еден квадрат со димензија 4 cm и обележи ги котните линии, котните стрелки и котните броеви.

/4
13. Претстави со стрелки должина, ширина и висина.

/3
14. За успешно да се заврши започнатата работа потребно е
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ /2
15. За што се користат хартијата и полукартонот?
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________/4
16. Кои се особини на хартијата, а кои на полукартонот?
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________/4
Цели:
Објаснува што е графичка писменост.
ДА
Набројува прибор за техничко цртање.
ДА
Ги познава видовите технички линии.
ДА
Го знае значењето на работното место.
ДА
Умее да црта скица.
ДА
Го објаснува поимот размер.
ДА
Ги употребува основните мерни единици.
ДА
Го знае значењето на котирањето.
ДА
Ја знаат функцијата на хартијата и полукартонот. ДА
Ги знаат особините на хартијата и полукартонот. ДА
0 - 12 (1)

13 - 23 (2)

24 - 31 (3)

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО

32 - 39 (4)

40 - 46 (5)

Освоени бодови ________Оцена __________ Наставник ___________Родител _______________
Име и презиме _____________________________ Дата ____________ Одд. ________
ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
ДОПОЛНИ!
1.Стандарден или литературен јазик е __________________________________________________________
_____________________________________, неговите правила ги утврдил __________________________. /3
2. Говорот може да биде _______________ и ________________.

/2

3. Во зборот верверица согласки се _______________, а самогласки се ______________.

/6

4. Пополни ја табелата!
Лични заменки

еднина

множина

1.л.
2.л.
3.л.
/6
5. Пронајди ги именките во следниве зборови, подвлечи ги и стави ги во табелата на правилното место!
книга, пее, моливи, дете, човек, седум, овци, зелена
именка

Број кај именките
еднина
множина

машки род

/12
Род кај именките
женски род

среден род

6. Напиши ги начините на кои можеш да ги поделиш следниве зборови од еден во друг ред:
молив ______________________

животно _________________________________

/3

7. Прочитај ја песната "Снешко", а потоа дополни ги речениците по неа.
Дедо на улица
Среде снежна виулица.
А врз него денот цел –
Вее, паѓа снежец бел!
Филипчо го здогледува,
Како оди бавно, тивко,
Па му рече на братчето:
-Глеј, по патот оди Снешко!
Оваа песна има ______ строфи, а секоја строфа има по _________ стиха. Зборот
_______ се римува со зборот ________.

/4

8. Лектирата „Двојната Лота“ ја напишал ________________________. Главни ликови се ______________
_______________________________________________________________________________________ .

/3

ЗАОКРУЖИ!
1. Само еден од зборовите не е апстрактна именка, заокружи го !
цвеќе

среќа

време

/1

2. Пронајди ги и заокружи ги описините придавки!
белата

стаклена

големиот

светлиот

/3

3. Со црвена боичка подвлечи ги главните броеви, со сина боичка редните броеви, а со зелена броевите што
искажуваат приближна бројност.
пет-шест

два

втори

седум-осумнаесет

десет

стотти

дванаесетта

/7

4. Прочитај го внимателно следниот текст и поправи ги правописите грешки со црвена боичка.
Јас сум милан миланковски Живеам на ул.„лисец“ бр. 123 во градот скопије, во општината ајродром.
По потекло сум од градот охрид. Овој град се наоѓа во република македонија и познат е по охридското
езеро. Татко ми работи во пекарата „апетит“. Најмногу сакам да го читам списанието „развигор“?
/15
5. Во следниве реченици подвлечи ги зборовите што означуваат глаголи.
Милан и Младен вредно учеа цела година.
Весна јадеше, ја напиша домашната задача и заспа.

/4

6. Пронајди ја споредбата во следнава реченица и подвлечи ја!
Зимата е убаво годишно време. Многу деца, а и возрасни ја сакаат. Кога ќе го распостели снегот
како бел килим, од радост многу дечиња излегуваат надвор и си играат со него...
Цели:
/1
Разликува стандарден и литературен јазик.
Бодовна скала
Разликува видови говор.
Разликува согласки и самогласки.
Од 0 до 22 ( 1 )
Ги знае личните заменки.
Од 23 до 44 ( 2 )
Разликува и препознава именки и нивниот род и број.
Од 45 до 60 ( 3 )
Умее да пренесува зборови од еден во друг ред.
Од 61 до 75 ( 4 )
Разликува строфа, стих и рима.
Од 76 до 88 ( 5 )
Одредува главни ликови во лектирни дела.
Разликува конкретни и апстрактни именки.
Разликува описни придавки.
Препознава главни, редни броеви и броеви кои означуваат приближна бројност.
Правилно употребува голема почетна буква и интерпункциски знаци.
Препознава глаголи.
Препознава споредба.
Освоени бодови _______Оцена _______________ Наставник _______________ Родител ____________
Име и презиме ____________________________ Дата ____________ Одд. _______
ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Во музички знаци спаѓаат: _______________________________________________________________./4
2. Петолинието има _____ линии и ________ празнини.
/2
3. Виолинискиот клуч со друго име се нарекува ___________________ затоа што _____________________
_________________________________________________________________________________________ /3
4. Динамика е _____________________________________________________________________________/2
5. Четвртина нота и четвртина пауза траат ________ удари.

/2

6. Половина нота и четвртина пауза траат ________ удари.

/2

7. На следното петолиние нацртај виолински клуч, четвртина нота и пауза и половина нота и пауза

/5
8. На следното петолиние со четвртина нота претстави ги изучените тонови: до, ре, ми, фа, сол и ла.

/6
Цели:
Набројува музички знаци. ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Знае колку линии и празнини има петолинието. ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Знае како се нарекува виолинскиот клуч со друго име и зошто така се нарекува.
ДА
Дефинира динамика.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Знае колку удари траат четвртината нота и пауза.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Знае колку удари траат половината нота и пауза.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Црта виолински клуч, четвртина нота и пауза и половина нота и пауза.
ДА
НЕ
Умее да ги претстави изучените тонови во петолиние. ДА
НЕ
ДЕЛУМНО

НЕ

ДЕЛУМНО

ДЕЛУМНО

Бодовна скала:
Од 0 до 7 ( 1 )
Од 8 до 13 ( 2 )
Од 14 до 18 ( 3 )
Од 19 до 22 ( 4 )
Од 23 до 26 ( 5 )

Освоени бодови ________________
Оцена ________________

наставник __________________

Родител ___________________

Име и презиме ______________________________ Одд. __________ Дата ___________
ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
1. Претстави со помош на загради и Венов дијаграм две множества P и R, така што бP=5, бR=8 и б(PUR)=11
елементи.

P

R

P={
R={
PUR={

2. Запиши за да одговара!
а) 2 С + 15 Д + 12 Е =

С+

Д+

Е

/10

б) 5 С + 25 Е =

С+

Д+

Е

/10

3.

596

686

( 435 + 296 ) – 155 =

+ 285

- 298

815 – ( 158 + 294 ) =

/8

4. Од бројот 1000 одземи ја разликата на броевите 625 и 234.
Р: ___________________________________________

/5

5. Реши ги равенките и направи проверка!
Х – 524 = 395

Х + 158 = 264

425 - Х = 135

/9
6. Во еден ден, плоштадот во градот Скопје, го посетиле 385 странски ученици и за 145 повеќе од нив
македонски ученици. Колку ученици го посетиле плоштадот тој ден?
Р: ___________________________________________
О: ______________________________________________________________________________
/6
7. Во празните квадратчиња нацртај и обележи права, полуправа и отсечка.
права

полуправа

отсечка

/6
8. Низ кои точки минува правата р? Колку прави можат да се нацртаат само низ точката А ? Колку прави
може да се нацртаат низ точките А и В? Што заклучи?
В
А
р

/6
Одговор: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Претставува Венов дијаграм.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Одредува месна вредност на броевите.
ДА НЕ
ДЕЛУМНО
Собира и одзема со и без премин до 1000.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Решава бројни изрази со 2 операции.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Решава равенки.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Поставува и решава текстуални задачи со две операции.
ДА НЕ
ДЕЛУМНО
Ја проверува точноста од решените равенки.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Црта, разликува и именува права, полуправа и отсечка.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Воочува дека низ една точка поминуваат безброј прави и дека низ 2 точки минува една права.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Бодовна скала:
Од 0 до 14 ( 1 )
Од 15 до 30 ( 2 )
Од 31 до 40 ( 3 )
Од 41 до 50 ( 4 )
Од 51 до 60 ( 5 )

Мислење: ________________________________________
Освоени бодови _____________
Оцена ____________Наставник ____________Родител __________

Име и презиме __________________________ Одд. _______ Дата ____________
ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ ПО ПРИРОДА
1. Природа е __________________________________________________________, во неа спаѓаат ________
__________________________________________________________________________________________/4
2. Сетилата се: ___________ ( _________ ), ___________ ( __________________ ) , ____________
(________________), ____________ ( ________________ )и _______________ ( _________________)

/10

3. Инструменти за набљудување и проучување се: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________ /7
4.

- Со мешање на течна и течна материја секогаш се добива ______________ материја
- Со мешање на тврда и течна материја секогаш се добива ______________ материја
- Со мешање на гасовита и течна материја секогаш се добива ______________ материја

/3

5. Особини на материјалите се: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

/6

6. Напиши неколку начини во кои има трошење енергија. _________________________________________
_________________________________________________________________________________________ /5
7. Сенка се појавува кога ___________________________________________________________________
нејзината големина зависи од: _______________________________________________________________ /5
8. Објасни се што знаеш за волната! __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ /6
9. Со загревање металите се _________________.

/1

10. Единствена планета на која што има живот е планетата ____________.
Нашата планета се вика _____________.
Планети во сончевиот систем се ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________/11

11. Објасни го следниов опит!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ /5
12. За создавање на земјата најмногу влијание имаат _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________ /5
13. Релјеф е ________________________________________________________________. Во него спаѓаат
_______________________________________________________________________________________ /7
14. Озонот не штити од ___________________________________________________________________ /2
15. Воздухот во атмосферата е исполнет со следниве гасови: ________________, ____________________
и __________________________ .

/3

16. Објасни што е атмосфера и кое е нејзиното значење! __________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ /8
Цели:
Го разбира и сфаќа поимот природа во најширока смисла на зборот.
Ги знае сетилата и ја знае нивната функција.
Ги познава инструментите за набљудување и проучување.
Ја знае состојбата на мешавините.
Ги знае особините на материјалите.
Разбира дека енергијата ја има насекаде.
Дефинира сенка и објаснува од што и зависи големината.
Објаснува од што се состојат материјалите.
Знае што се случува со металите кога ќе се загреат.
Ја познава нашата планета и умее да ги наброи планетите.
Го разбира поимот релјеф.
Знае од што се создава земјата.
Ја знае неопходноста на воздухот за живот .
Дефинира атмосфера и знае од што се состои.
Од 0 до 22 ( 1 )
Од 23 до 44 ( 2 )
Од 45 до 60 ( 3 )
Од 61 до 75 ( 4 )
Од 76 до 88 ( 5 )

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

Мислење: ________________________________________
Освоени бодови _____________
Оцена ____________Наставник ________________ Родител __________

Име и презиме _____________________________ Дата ____________ Одд. __________
НАСТАВНО ЛИВЧЕ
1. Пресметај!
2*8=

7*8=

7*7=

6*8=

6*8=

8*8=

6*5=

9*3=

6*4=

9*8=

2*7=

10 * 10 =

7*3=

6*7=

4*8=

7*6=

5*5=

2*9=

8*3=

2*4=

2. Пресметај ги бројните изрази!
7 * 6 + 4 * 6 – 27 =

100 – 6 * 9 + 5 * 7 =

40 : 8 + 6 * 5 =

32 : 8 + 9 * 4 =

7 * (1 + 3) +37 =

(36 + 4) : 10 =

3. Три момчиња и пет девојчиња набрале 56 портокали. По колку портокали набрал секој од нив ако се знае
дека секој од нив набрал ист број на портокали?
Р: __________________
О: _______________________________________________________________
4. Деленикот е 81, а делителот е 3 пати помал од бројот 27. Колку е количникот?
Р: __________________
О: _______________________________________________________________
5. Пресметај!
8 * 1 + 12 + 6 * 0 =
5*0+1*6+0*9=
( 7 + 2 ) * 1 + ( 25 – 16 ) * 0 =
90 - 8 * 6 - 24 : 6 =
6. Најди го количникот, ако деленикот е збир на броевите 29 и 19, а делителот е бројот 8.
Р: __________________
О: _______________________________________________________________
7. Производот на броевите 6 и 9 намали го за количникот на броевите 20 и 5.
Р: _______________________________________________

8.

9.

10.

2 * 80 =

70 * 8 =

7 * 70 =

60 * 8 =

60 * 8 =

8 * 80 =

60 * 5 =

9 * 30 =

6 * 40 =

90 * 8 =

2 * 70 =

100 * 10 =

200 * 4 =

700 * 1 =

3 * 300 =

600 * 1 =

600 * 1 =

400 * 2 =

9 * 100 =

3 * 100 =

2 * 400 =

200 * 4 =

200 * 5=

100 * 9 =

Пресметај со помош на загради на најлесен начин!
5*4*9=

5 * 2 * 7=

3*2*5=

5*3*8=

6*5*3=

7*8*5=
ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ

Ги знае таблиците за множење.
Ги знае таблиците за делење.
Решава бројни изрази со повеќе операции.
Решава едноставни текстуални задачи.
Решава сложени текстуални задачи.
Ги познава поимите збир, разлика, производ и количник.
Множи полна Д со едноцифрен број.
Множи полна С со едноцифрен број.
Применува асоцијативно и комутативно својство.
ДА +

Наставник ________________

ДЕЛУМНО +-

НЕ -

Родител __________________

Име и презиме ________________________________ Дата ___________ Одд _________
ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ПО ПРИРОДА
Тема: Планетата Земја е променлив систем
1.Глобус е __________________________________________________________________________________ .
2. Неистечни води се: ________________________________________________________________________ .
3. Во природата водата ја има ________ %, а копното е ______ %.
4. Човекот водата ја употребува за : ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Како настануваат дождовите? _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Што се облаци, како настануваат? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

7. Што е време? ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
8. Метеорологија е наука за ___________________. Метеоролошка станица е __________________________
____________________________________________________________________________________________
9. Инструменти кои што се користат во метеоролошката станица се : ____________________ ( за _________
__________________________________), __________________ ( за __________________________________),
____________________________ ( за _____________________________________________) и _____________
( за ___________________________________________________ ).
10. Наброј ги карактеристиките и работата на луѓето во зимата. ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Промените во природата можат да бидат ________________ и _______________.
12. Што настанува како резултат на брзите и бавните промени во природата? Наброј! __________________
___________________________________________________________________________________________
13. Планетата Земја ја зрачи __________________.
14. Топлината може да се пренесе со:

_____________________

_____________________

_____________________

15. Напиши како се делат звуците и напиши по 3 примери!

Реализирани цели:
-

Го објаснува значењето на глобусот.
Набројува неистечни води.
Го знае процентот на водата во природата.
Го објаснува значењето на водата.

ДА
ДА
ДА
ДА

НЕ
НЕ
НЕ
НЕ

ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО
ДЕЛУМНО

-

Знае како настануваат дождовите и облаците.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Знае што е време.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Знае што е метеорологија и метеоролошка станица.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Ги познава инструментите од метеоролошката станица и го знае нивното значење.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Ги знаат карактеристиките на зимата.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Ги набројуваат и објаснуваат брзите и бавните промени во природата. ДА НЕ
ДЕЛУМНО
Знае како се пренесува топлината.
ДА
НЕ
ДЕЛУМНО
Ја знае поделбата на звуците и умее да ги наброи. ДА НЕ
ДЕЛУМНО

Мислење на наставникот: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Наставник __________________________

Родител ___________________________

Име и презиме ____________________________ дата _____________ Одд. _________
ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА
Вежба 1
Напиши ги правилно општите броеви:
2 ________

17 _____________________

355 ________________________________ 1 000 ______________

Напиши ги правилно редните броеви:
11 ______________________ 131 _____________________________________ 1 000 __________________
Напиши ги правилно броевите што изразуваат приближна бројност:
12-13 ________________________ 17-18 _________________________________
Вежба 2
Промени го глаголот учи во идно време, во 1, 2 и 3 лице еднина и множина!
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Вежба 3
Во следниве реченици, пронајди ги глаголите и стави ги во колоната кај соодветното време! Напиши во кое
лице се!
Марија и Јана јадат вкусно овошје.
Славејот пееше, а потоа се уморил и заспал.
Возот ќе тргне за пет минути.
Рибата плива во водата.
Јас ќе учам по македонски јазик.
Студентите положиле на испитот.
Минато време
еднина
множина

Сегашно време
еднина
множина

Идно време
еднина
множина

Вежба 4
Во следниве реченици, пронајди го подметот и прирокот и подвлечи ги подметот со една црта и прирокот со
2 црти, а потоа стави ги во табелата.
Лебедот плива во езерото.
Водата се бранува силно.
Детето игра со топка.
Топката скока високо.
Девојчето бере миризиви цвеќиња.
Пилотот се подготвува за полетување.
подмет

прирок

Авионот се движи по пистата.

Вежба 5
Одговори ги правилно следниве прашања!
1. Што е народна приказна? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Што е басна? _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Правилно пишува редни, општи и броеви со приближна бројност. ________
Правилно менува глагол во идно време. ________
Одредува глаголи во соодветно време. ____________
Препознава подмет и прирок и ги пронаоѓа во реченица. __________
Дефинира народна приказна. __________
Дефинира басна. ____________
Наставник ________________________ Родител _______________________________
Име и презиме __________________________ Дата _______________ Одд. _________
ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА
Тема: Материјали, градба и обликување
1. За успешно да се заврши една работа потребно е _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Наброј ги основните суровини од кои се добива хартијата. _____________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Хартијата се употребува за: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Особини на хартијата се: _________________________________________________________________
Особини на тенкиот картон се: ______________________________________________________________
Особини на тенкиот картон се: ______________________________________________________________
5. Кои работни постапки се користат за добивање хартија и полукартон? __________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Објасни како може да се рециклира хартијата. _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Каков може да биде текстилот? ____________________________________________________________
8. Особини на текстилот се : _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Од што се добива природен текстил? ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Објасни ја важноста на дрвото и за што се може да се користи. _________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11. Особини на дрвото се : ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. Дрвото кое што се сече со пили, кои се викаат _________________ , според одредена должина и се
добиваат трупци се вика _________________________________.
13. Работни постапки за обработка на дрво се: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. Наброј барем 5 полупроизводи од дрво. _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Цели:
-

Знае што е потребно за успешно да се заврши една работа. ________

-

Знае од што се добива хартија. ___________

-

Го знае значењето на хартијата. __________

-

Ги знае особините на хартијата, картонот и полукартонот. ________

-

Ги познава работните постапки за обработка на хартијата. ________

-

Го познава начинот за рециклирање хартија. ________

-

Ја знае поделбата за текстилот. _________

-

Ги знае особините на текстилот. _______

-

Прави разлика меѓу видовите текстил. __________

-

Ја познава важноста и значењето на дрвото. _______

-

Ги знае особините на дрвото. _______

-

Ги познава поимите гатери и техничко дрво. ________

-

Ги знае работните постапки за обработка на дрвото. ________

-

Набројува дрвни полупроизводи. _________

Наставник ___________________

Родител _______________

Име и презиме _________________________________
ВЕЖБИ ПО МАТЕМАТИКА
Решавај ги задачите на часот, она што ќе ти остане дореши го дома! Извежбај ги дома истите задачи!
1. Реши ги равенките и направи проверка:
Х * 8 = 24

Пр: _____________
4 * Х = 32

Пр: _____________

Х * 6 = 42

Х * 8 = 48

Х * 7 = 140

Х * 3= 33

____________

___________

____________

_____________

5 * Х = 35

7 * Х = 49

3 * Х = 900

9 * Х = 990

____________

___________

____________

_____________

2. Реши ги равенките и направи проверка:
Х:8=5

Х : 6 = 54

Х : 3 = 24

Х : 7 = 70

Х : 3= 60

Пр: _____________
40 : Х = 5

Пр: _____________

____________

___________

____________

_____________

35 : Х = 7

70 : Х = 10

560 : Х = 7

180 : Х = 6

____________

___________

____________

_____________

3. Кој број треба да се зголеми 6 пати за да се добие бројот 360?

4. Антонио замислил еден број. Тој број го зголемил 8 пати и го добил бројот 72. Кој број го замислил
Антонио?

5. Реши ги равенките:
Х : 2 = 85 – 67

7 * Х = 95 - 39

6. Деленикот е разликата на броевите 254 и 218, а количникот е 9. Колку е делителот?

7. Сања замислила еден број. Тој број го намалила 7 пати и го добила бројот 60. Кој број го замислила Сања?

8. Состави тектуална задача која се решава со равенката 54 : Х = 6 и реши ја!
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Име и презиме _______________________________ дата _________ одд. _________
КОНТРОЛНА ЗАДАЧА
Множење и делење до 1000
1. Пресметај ги бројните изрази!
85 + (165-125) *5 =
4 * (520-320) - 375=
2. Пресметај на два начина!
(80 + 10) * 9 =
(80 + 10) * 9 =
(400 – 100) * 2 =
(400 – 100) * 2 =
3. Пресметај!
367 * 2

125 * 8

97 * 4

4. Пресметај ги количниците и направи проверка со множење!
23 : 7 =

369 : 3 =

856 : 4 =

324 : 3 =

225 : 3 =

5. Пресметај на два начина!
(36 + 48 + 20) : 2 =
(36 + 48 + 20) : 2 =
(490 – 56) : 7 =
(490 – 56) : 7 =

6. Количникот на броевите 856 и 4, подели го со разликата на броевите 650 и 648.

7. За колку е поголем количникот на бројот 723 со бројот 3 од количникот на бројот 855 со бројот 5?

8. Една слаткарница спакувала 424 колачи во 4 кутии. Од нив продала 3 кутии. Колку колачи продала
слаткарницата?

Цели:
Пресметува бројни изрази со повеќе операции. _______
Пресметува производ на збир и разлика со број. ________
Пресметува количник на збир и разлика со број. ________
Решава сложени текстуални задачи. _______
Ги познава поимите количник и разлика. ______
Множи до 1000. _________
Дели со и без остаток. ___________
Наставник ____________________

Родител ___________________

Прашања по општество за III тримесечје
1. Во што може да живеат луѓето?
2. Што се маала?
3. За што е задолжен куќниот совет?
4. Што е потребно за успешно функционирање на живеалиштата?
5. Опиши како треба да се однесуваме кон соседите?
6. Што е месна заедница?
7. Кои се вработени во месната заедница?
8. Како се вика вашата месна заедница?
9. Што се градови, а што села?
10. Какви видови населби има според надморската височина?
11. Што е релјеф?
12. Кој е највисок врв во РМ и колку е висок?
13. Која е највисока планина во источна Македонија?
14. Која е највисока планина во јужна Македонија?
15. Што опфаќа Повардарието?
16. Што е котлина?
17. Наброј ги рамнините во Македонија.
18. Наброј ги источните планини во Македонија.
19. Наброј ги западните планини во Македонија.
20. Наброј ги северните планини во Македонија.
21. Наброј ги јужните планини во Македонија.
22. Наброј ги централните планини во Македонија.
23. Наброј ги левите притоки на Вардар.
24. Наброј ги десните притоки на вардар.
25. Што содржи географската карта?
26. Кои картографски бои ги знаете и што означуваат?
27. Што има на легендите на географските карти?
Со кои проблеми најчесто може да се сретне населението

Прашања по природа за III тримесечје
1. Кои се својства на водата?
2. Во колкава количина ја има водата во природата, а во колкава копното?
3. Во каква состојба може да биде водата?
4. наброј истечни води.
5. Наброј неистечни води.
6. Што се океани и мориња?
7. Што се езера?
8. Кои се природни езера?
9. Кои се вештачки езера?
10. Што е извор?
11. Како се делат изворите?
12. Кои се терамлни, а кои минерални извори?
13. Како настануваат потоците и реките?
14. Што е вечен мраз и каде го има?
15. Наброј за што се користи водата за пиење?
16. Што е глобус?
17. Како настануваат облаци?
18. Како настанува дождот?што е магла, а што смог?
19. Како настанува град?
20. Како настанува снег?
21. Што е слана?
22. Што е роса?
23. Што е метеоролошка станица?
24. Што се метеоролози?
25. Наброј брзи промени на Земјата.
26. Наброј бавни промени на Земјата.
27. Што е анемометар?
28. Што е барометар?
29. Што е ветроказ?
30. Што е термометар?
31. Што е топлина?
32. Како може да се пренесува топлината?
33. Какви видови звуци има?
34. Што е жив свет?
35. Кои се разлики помеѓу живата и неживата природа?

36. Наброј ги разликте помеѓу растенијата и животните.
37. Наброј ги сличностите помеѓу растенијата и животните.

Име и презиме ____________________________________ дата ___________ Одд. ____________
ТЕМАТСКИ ТЕСТ
Живеалишта и населби
1. Објасни како треба да се однесуваш и како да се грижиш кон твоето живеалиште. _________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Наброј неколку институции од твоето место на живеење. ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Објасни како треба да се однесуваш во населбата, кон соседите и другите возрасни. _______________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Во релјефот спаѓаат: _____________________________________________________________________
5. Какви видови населби постојат според надморската височина? _________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Највискоиот врв во Македонија е ____________________ и е висок ___________ m.
7. На следнава нема карта обележи ги главните и соседните страни, планините кои што ги знаеш, реката
Вардар со поголемите притоки, поголемите рамнини, главниот град и природните езера.

8. Легендата на една географска карта содржи: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
9. Вашата месна заедница се вика ___________________________. Вработени во неа се: ______________
__________________________________________________________________________________________
10. Со кои проблеми може да се соочува населението во една населба? _____________________________
__________________________________________________________________________________________

Цели:
Ја знае потребата з агрижата кон живеалиштата. _________
Ги препознава институциите во населбата. _________
Умее да објасни како треба да се однесува со јавниот простор и кон соседите и пријателите. _______
Знае како се делат населбите според надморска височина. _________
Го познава релјефот во околината. ____________
Ги одредува страните на светот на географска карта. _____
Се ориентира по географска карта на РМ. _________
Го знае името на месната заедница и вработените. ________
Ја објаснува улогата на месната заедница. ________
Ги препознава основните проблеми во населбата. ______

Наставник _________________

Родител ________________

Име и презиме ________________________________ дата ____________ Одд. _________
ВЕЖБИ ЗА АГОЛ
1. Заокружи ја буквата пред фигурата што означува агол!
А)

б)

в)

2. Нацртај еден агол и обележи го, а потоа пополни ја реченицата.

Јас го нацртав аголот _________. Негово теме е точката ______, а краци се _____ и _______ .
3. Препознај ги правите агли и заокружи ја буквата пред нив!
А)

б)

4. Нацртај според барањето!

в)

Остар агол

тап агол

прав агол

5. Именувај ги аглите на цртежот!
Агли се: _________________________________________
Прави агли се ______________________
Остри агли се _________________________
Тапи агли се ___________________________

Оцена __________________

Наставник __________________

Родител ______________

Име и презиме ____________________________________ Одд. ___________ дата ________

- Разгледај го следниот триаголник и пополни ги барањата!
А

В

С

- Нацртаниот триаголник е ______________ .
- Страни се : _____________________

- Агли се: _____________________

- Темиња се: __________________________________
- Должините на страните на триаголникот се: страната _____ е долга ______, страната _____ е долга _______
и
Страната ______ е долга _________ .
Оцена ___________ Наставник _____________ Родител _____________

Име и презиме ____________________________________ Одд. ___________ дата ________
- Разгледај го следниот триаголник и пополни ги барањата!
А

В

С

- Нацртаниот триаголник е ______________ .
- Страни се : _____________________

- Агли се: _____________________

- Темиња се: __________________________________
- Должините на страните на триаголникот се: страната _____ е долга ______, страната _____ е долга _______
и Страната ______ е долга _________ .
Оцена ___________ Наставник _____________ Родител _____________
Име и презиме _________________________ дата _________________ одд. ______________
ГОДИШЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА
1. Со Венов дијаграм претстави множества А и В така што: бА=8, бВ=6 и б(А∩В)=4.

2. Пресметај!

а)

386

б)

+ 295

1000
- 368

3. Пресметај!
196 * 4 – 292 =
182 + 2 * 263 =

в) 963 – 725 – 47 =
г) 862 – (595 + 172) =

822 : 6 =

721 : 7 =

(848 : 8) * 6 =

4. Реши ги равенките!
725 + Х = 900

Х – 423 = 516

525 : Х = 5

5. Моливот е долг 18 cm и 5 mm, а пенкалото е пократко за 3 cm. Колку е долго пенкалото?

6. 835 cm= ______ m _______dm ______cm
9 m 7 cm= _________cm

2dm 4 mm= _______ mm
720 dm= _______ m

7. Збирот на броевите 8 и 26, зголеми го 9 пати.

8. Збирот на броевите 532 и 245, намали го за нивната разлика.

9. Ана има 1000 денари. Купила шал за 183 денари, капа за 210 денари и ракавици за 165
денари. Колку денари и останале на Ана?

10. Кој број треба да се одземе од бројот 739 зада се добие 354?

11. На една полица има 82 книги, на друга 54 повеќе од првата, а на третата полица има 100
книги. Колку книги има вкупно на трите полици?

Оцена ___________ Наставник _____________ Родител ___________
Име и презиме ___________________________ Одд. ________ Дата ___________
ГОДИШЕН ТЕСТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Заокружи ја буквата пред точниот одговор!
1. Кои се главните делови во реченицата?
а) придавка

б) прирок

в) глагол

г) подмет

2. Именките означуваат:
а) дејство

б) суштества

в) предмети г) особини

3. Кој глагол означува идност во следниве реченици?
а) Бевме на некаков излет.

б) Ќе одлета се безповратно.

Дополни!
1. Прошири ги следниве реченици:
а) Птицата пее ____________________________________________________
б) Цвеќето мириса ___________________________________________________
2. Претвори ги следниве потврдни реченици во одречни:
а) Миле чита. ____________________________________________________
б) Анастасија игра балет. ___________________________________________________
в) Утре ќе одиме на екскурзија. _________________________________________________
3. Препиши ги именките од следниве стихови:
„За Битола патував,
-

Миле крева нос,

мошне, мошне удобно

со експресен воз.“
Именки __________________________________________________________
4. Од претходно напишаните именки определи ги општите и сопствените именки:
Сопствени именки _____________________________________________
Општи именки ________________________________________________
5. Определи го родот и бројот на следниве именки:
Слики- род ___________________, број __________________
Сунѓер- род ___________________, број __________________
Пиле- род ___________________, број __________________
6. Во реченицата „Учениците од основното училиште гоце делчев беа на екскурзија на
Планината скопска црна гора“, изврши корекција на неправилно напишаните именки. (со
црвена боичка)
7. Напиши го правилно следниов број 231. ______________________________________________
8. Зборовите со кои се означува дејство, работа или состојба се викаат _______________________.
9. Состави реченица во која зборот град ќе го употребиш со различно значење.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Подвлечи ги заменките во следниве реченици!
а) Јас сум ученик.
б) Тој не дојде иако таа долго го чекаше.
в) Ние сме ченови на еколошката секција.
11. Гласовите се делат на __________________ и ____________________.
12. Напиши ги самогласките на македонскиот литературен јазик.
____________________________________
13. Подели ги правилно следниве зборови на слогови: тетратка, пенкало, Стојан, телевизор,
телефон и убавина.

_________________________

_________________________

________________________

_________________________

__________________________

_________________________

Одговори ги следниве прашања!
1. Што се придавки?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2.

За кои именки велиме дека се конкретни, а за кои апстрактни именки? Напиши и пример.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. За кои придавки велиме дека се описни? _____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцена __________________ Наставник ____________________ Родител __________________
Име и презиме ________________________ дата ____________ одд. ________
ГОДИШЕН ТЕСТ ПО ПРИРОДА

Дополни!

1. Природните појави најчесто се проучуваат преку ________________________________.
2. Околината

можеме

да

ја

осознаеме

со

помош

на

___________________.

Тие

се:

________________________, ________________________________, ____________________________
_______________________________ и __________________________________.
3. Наброј ги инструментите кои се користат за набљудување и проучување.
_____________________________________________________________________________________
4. Најголем растворувач во природата е ______________________ .
5. Воздухот е мешавина од ________________________, _________________________ и _____________.
6. Наброј ги океаните. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Наброј ги морињата. ___________________________________________________________________
8. Наброј ги вештачките езера. _____________________________________________________________
9. Барометарот го мери ____________________________________________.
10. Јачината на звукот се мери со ________________________.
11. Услови за живот на живите организми се: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Одговори ги правилно прашањата.

1. Што е природа? _______________________________________________________________________
2. Што се тоа микроорганизми? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Какви може да бидт материјалите? _______________________________________________________
4. Кои се особините на волната? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Под чие влијание материјалите се менуваат? ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6. Што е рециклажа? _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Што е енергија? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8. Од што зависи големината на сенката? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Што го сочинува релјефот? _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
10. Што е атмосфера? ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
12. Што проучува петрологијата? ____________________________________________________________.
13. Каков гас е озонот и зошто е важен? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
14. Како се пренесува топлината? ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
15. Како ја произведуваат растенијата храната? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
16. Како се размножуваат растенијата? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
17. Како се размножуваат животните? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
18. За која храна велиме дека е здрава храна? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
19. Што спаѓа во одржување лична хигиена? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
20. Што подразбираш под поимот вакцинација? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Оцена ____________ Наставник ____________ Родител __________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful