Druk nr 4489

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

o zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Protokołu w sprawie zmiany Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanego w Montrealu dnia 29 września 1995 r. (druk nr 4392)
Marszałek Sejmu – na podstawie art. 118 ust. 2 regulaminu Sejmu - skierował w dniu 4 lipca 2011 r. powyższe zawiadomienie do Komisji Spraw Zagranicznych celem zajęcia stanowiska co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji w/w Protokołu. Komisja Spraw Zagranicznych – po rozpatrzeniu zawiadomienia na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 r. wnosi: Wysoki bez zastrzeżeń. Warszawa, dnia 27 lipca 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych /-/ Robert Tyszkiewicz S e j m przyjąć raczy zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów