You are on page 1of 3
Các bước tiến hành sửa TRX bị unused hoặc blocked bước 1: kiểm tra trạm có bị lỗi gi không. Nếu có thì khắc phục. Nếu không thì chuyển sang bước 2 Bước 2: Kiểm tra các khai báo về cấu hình đã đúng chưa. kiểm tra khai báo TEI ở 3 mức TRX, TX, RX đã gán đúng cell chưa, đúng dải tần chưa bằng lệnh"rxm Bước 3: gọi BSC reset TRX : + yêu cầu BSC chỉ reset TRX bị unused, blocked(BSC có thể reset đến mức T + kiểm tra BSC đã thực hiện reset chưa bằng cách: nếu TRX hết unused, kiện hoạt động cho card không? Nếu không thì tiến hành sửa đổi cho phù hợp (ví dụ: nhà trạm nóng thì nếu TRX nếu chư Bước 4: Nếu vẫn chưa khắc phục được lỗi thì yêu cầu đội đi load lại IDB tại trạm. Bước 5: Nếu vẫn chưa khắc phục được ta tiến hành đảo card bị lỗi cho card không bị lỗi của cell khác. + nếu lỗi TRX vẫn bị tại cell cũ (cell bị lỗi từ trước) Kiểm tra dây Ylink. (mọi người tiếp + nếu lỗi xảy ra tại cell mới (cell không bị lỗi trước khi tráo card) thì tiến hành thay card. chuyển sang bước 2 ng dải tần chưa bằng lệnh"rxmop:mo=rxotg-số TG;" hoặc "rxmop:mo=rxotrx- số TG- số TRX" hoặc "rxmop:mo=rxo ed(BSC có thể reset đến mức TRX) ng cách: nếu TRX hết unused, blocked thì kiểm tra các điều kiện nhà trạm có đảm bảo điều hợp (ví dụ: nhà trạm nóng thì yêu cầu thay điều hoà) nếu TRX chưa hết unused, blocked gọi điện trực tiếp cho BSC xem BSC đã làm chưa. nếu chưa thì yêu cầu BSC thực hiện hông bị lỗi của cell khác. tra dây Ylink. (mọi người tiếp tục bổ sung ý kinh nghiệm nhé) card) thì tiến hành thay card. ố TRX" hoặc "rxmop:mo=rxotx-số TG-số TX;" m BSC đã làm chưa.