You are on page 1of 9

TITRACIJA SLABE BAZE BAZE JAKOM KISELINOM

(NH4OH sa HCl)
Pripremio: Varga I tvan HEMIJSKOHEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA KOLA varga.i@ varga.i@neobee.net OKA

NH4OH + H+ 2.Pri titraciji se de avaju slede e hemijske reakcije: 1. (Manji nego kod jakih baza) baza) . NH4+ + H2O  Po NH4+ + H2O NH4OH + H+ to je NH4OH slaba baza. i delimi no je disosovana.12. pH rastvora je 11.

U toku titracije dodatkom HCl stvara se so NH4Cl. Sme a NH4OH i NH4Cl je PUFER ! Puferska sme a spre ava promenu pH. zato pH. dodavanjem HCl pH sredine se sporo menja do ta ke ekvivalencije! .

dodata kiselina jona) suzbija hidrolizu (efekat zajedni kog jona) i pH (efekat rastvora zavisi samo od koncentracije kiseline.U ekvivalentnoj ta ki neutralisana je sva NH4OH .28). . Posle ekvivalentne ta ke. koja HIDROLIZUJE . Zbog hidrolize NH4Cl rastvor reaguje slabo kiselo ( pH =5. Rastvor sadr i samo so NH4Cl .

KRIVA TITRACIJE .

na primer:  Za .bromkrezolzeleno.metilcrveno.ovu titraciju mogu se koristiti indikatori koji menjaju boju u kiseloj sredini. . .metiloran . .

TITRACIJA SLABE KISELINE SLABOM BAZOM (CH3COOH sa NH4OH) OH) .

 . mala. jer je promena pH u toku titracije i u ta ki ekvivalencije veoma mala. Slaba kiselina se nikad ne titri e slabom bazom i obrnuto. Skok pH vrednosti skoro ne postoji tako da se te ko uo ava zavr na ta ka.

KRIVA NEUTRALIZACIJE .