You are on page 1of 2

After Effects her ne kadar Post Production ve Video Editing k sm n n çok önemli bir program olsada CS3 paketindeki

entegreyle birlikte Flash ile beraber i ak lar sayesinde Web Tasar m içinde önemli bir tak m üyesi haline geldi. After Effects içinden sitelerinize haz r arkaplan animasyonlar ,yaz ve görsel efektlerini swf olarak ç kt alabiliyorsunuz,daha önce buna benzer bir uygulama göstermi tim. Bugün ise arkaplan kolay ayr labilen bir videoyu transparan flash video olarak ç kar p çal mam za getirmeyi gösterece im. Öncelikle ye il ekran önünde çekilmi transparan haline getirilecek (neden ye il derseniz insan teniyle en çok z tl k olu turup at labilecek renk oldu undan) videomuzu After Effects'te bir composition yarat p Layerdan o layer seçip Effects-Keying-Keylight diyoruz. After Effects ekran n n sa nda Keylight efektinin ayarlar n yapabilece imiz ekran geliyor.Altta gösterdi im gibi Screen Colour ' n yan ndaki göz damlac na t klatarak ekrandan atmak istedi imizi k sma ait bir renge sahip piksele bir kere t kl yoruz. O renge sahip tüm pikseller videodan at l yor. E er arkaplanda ktan veya ba ka nedenlerden tek renk de il farkl renkleriniz varsa daha ince ayarlar için Screen Matte'den Black-White de erleriyle oynay n.

Sonraki k s mda bu videoyu transparan özelliklerini kaybetmeden flv dosyas olarak yay nlamak kald .File-Export-Flash Video FLV olarak seçti imizde gelen ekran Flash Video arayüzüyle ayn d r.Videoyu k rpabilece imiz,sesini ayarlayabilece imiz ve video özelliklerinden ve kalitesini sa da gösterdi im gibi de i tirebilece imiz k s mda transparanl k özelli i için en önemlisi olan Encode Alpha Channel seçene inin i aretli oldu undan emin olmal y z.

jsp. ) reklam banner olarak bunu kullan p yaz ve fotolar n üstüne wmode:transparent parametresiyle istedi imiz video reklam veya animasyonu oynatabiliriz.php.. Dahas e itimde denedi imiz üzere html özlü bir sayfada (aspx. £ ¤ ¡ § ¦ ¢ ¥ ¡   .. San r m bu ekilde internet reklamlar n s k s k görece iz. Faydal olmas dile iyle.Videoyu Flash içerisinde hükmetmek için F V omponent' n parametreleri ve ona sa t klay p actions panelinden on ile metodlar na eri erek actionscript ile olabilir..imdi ise trans aran flv vide muzu flas çal mam za insert vide ile getire iliriz ve arkaplanda ne varsa transparan olarak bu tan t m videomuzu veya After Effects ten gelen karma k animasyonlu arkaplan m z kullanabiliriz.