You are on page 1of 3

สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ (Biotechnology) คื อ
การนำา ความรู้ ใ นสาขาวิ ช าต่ า งๆ เช่ น ชี ว วิ ท ยา จุ ล
ชี ว วิ ท ยา เคมี อณ้ พั น ธุ ศ าสตร์ พันธุวิศวกรรม และ
ดีเอ็นเอเทคโนโลยี มาประยุกต์ร่วมกันเพื่อนำามาพัฒนา
สิ่งมีชีวิตชนิ ด ต่าง ๆ เช่ น จุลิ น ทรี ย์ พื ช และสัตว์ ม าใชู
ประโยชน์
หลักสูตร
: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
Bachelor of Science (Biotechnology)
: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
B.S. (Biotechnology)
จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร


ไม่นอ
ู ยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำานวน
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
ไม่นอ
ู ยกว่า
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ
ู ยกว่า

134 หน่ วยกิต
30

หน่ วยกิต

99

หน่ วยกิต

6

หน่ วยกิต

เป็ นหลักส้ตรที่เนูนการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตใหูมี
ทักษะและความสามารถในการนำาความรู้ไปประยุกต์ใชูใน
การพัฒนาทางดูานเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ เกี่ยวกับ
ดูานต่างๆ ตัวอย่างเช่น
การปรับปรุงพันธ์ุพืช และการผลิตพืชพันธ์ุใหม่ (crop
improvement) เช่น พืชไร่ พืชผัก ไมูดอก การผลิตพืชพันธ์ุ
ดีใหูไดูปริมาณมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น
(micropropagation)
การควบคุมศัตร้พืชโดยชีววิธี (biological pest control)
และ จุลินทรีย์ท่ีช่วยรักษาสภาพแวดลูอม
การปรับปรุงขบวนการ การผลิตอาหารใหูมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การริเริ่มคูนควูาหาทรัพยากรธรรมชาติมาใชูประโยชน์
(search for utilization of unused resources) และการ
สรูางทรัพยากรใหม่

งานวิจย
ั ในสาขาวิชา

- การเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ พืช
เศรษฐกิจ
- ก า ร ใ ช้ จุ ล ชี พ ใ น ก า ร
ควบคุมโรคพืช
- การตัดต่อยีนในพืช
- ก า ร ใ ช้ จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น
อุตสาหกรรมอาหาร

นักวิจัย. 2. งานเอกชน . เป็ นผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ มีความสนใจในการศึกษาดูานพันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และการใชูเทคโนโลยีทาง วิทยาศาสตร์ การเกษตร 3. งานราชการ . ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท .นักวิจัย และนักวิชาการในหน่ วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่ง แวดลูอม ฯลฯ 2.1.บริษท ั เพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ ไมูดอกไมูประดับ ไมูผล .รับตรวจสายพันธ์ุ 4. นักวิชาการเกษตรของบริษท ั ที่ เกี่ยวขูองกับการเกษตรเช่นบริษท ั เมล็ด พันธ์ุ ปุุย สัตว์ อุตสาหกรรมอาหาร 3. กิจการส่วนตัว UNIVERSITY of PHAYAO มหาวิทยาลัยพะเยา .เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลูอม ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิม ่ เติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา สำานักงาน 0-5446-6666 ต่อ 3156 โทรสาร 0-5446-6666 ต่อ 3155 การประกอบอาชีพ 1. มีคุณสมบัติอ่ ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด .คร้ หรือ อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา * มีการศึกษาดูงานนอกสถานทีท ่ ุกชัน ้ ปี ฝึกงานวิชาชีพเฉพาะทาง Professional Training คุณสมบัติของผููเขูาศึกษา .เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา .

วิชาการเกษตรก้าวไกล งานวิจัย ก้าวหน้า ความร้ค ู ู่ภูมิปัญญา พัฒนาสู่ชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ และ ทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ .