You are on page 1of 5

o

Paso, pagkakasunog ng balat o anumang bahagi ng katawan sanhi ng tuyong init (dry heat) na dulot ng apoy, kuryente, o kemikal.

Lapnos, pagkakasunog ng balat o anumang bahagi ng katawan sanhi ng basang init (moist heat) na dulot ng kumukulong likido o steam.
o

Dagling ibabad ang napasong bahagi sa malamig na tubig sa loob ng 10 minuto upang maibsan ang sakit.  .

.

. madumihan o kaya ay dapuan ng langaw. Takpan ang may pinsalang bahagi ng malinis na damit. Huwag bayaang maalikabukan.

Pag-iwas .