You are on page 1of 5

Bài t p nâng cao ch

ng halogen

1. Vi a. b. c. d. e. f. 2. Vi a. b.

t ph ng trình mà trong ó: Clo th hi n tính oxi-hóa . Clo v a th hi n tính oxi-hóa v a th hi n tính kh . HCl th hi n tính oxi-hóa. HCl th hi n tính kh HF th hi n tính ch t c bi t c a m t axit . HCl th hi n tính axit. t ph ng trình ch ng minh: Tính ôxi hoá c a các halogen gi m d n t Flo n Iot. Vi t hai ph ng trình ch ng minh Cl2 có tính oxihóa. Vi t hai ph ng trình trong ó Cl2 v a th hi n tính oxihóa v a th hi n tính kh . c. Vi t ph ng trình trong ó có axít clohidric tham gia v i vai trò là ch t oxihoá, ch t kh , là m t ph n ng trao i. 3. Hãy cho bi t: a. T i sao khi i u ch HCl t NaCl ta ph i dùng NaCl d ng tinh th và H2SO4 m c b. T i sao n c clo có tính t y màu nh ng lâu ngoài không khí không còn tính ch t này. c. T i sao ta có th i u ch HF, HCl t mu i t ng ng và axít H2SO4 m c mà không i u ch c HBr, HI b ng cách này. d. N c clo là gì? T i sao n c clo có tính t y màu? N u lâu ngoài không khí thì n c clo còn tính t y màu không? e. N c Javen là gì? Clorua vôi? Kaliclorat? f. T i sao không dùng bình thu tinh ng dung d ch HF? g. T i sao i u ch Cl2, Br2, I2 t HX và MnO2 mà không dùng các t ng t i u ch F2? ngh ph ng pháp i u ch F2. h. T i sao i u ch c n c clo mà không i u ch c n c flo? i. T i sao không dùng bình thép m ng khí clo? j. Khi i u ch Cl2 t NaCl b ng ph ng pháp i n phân dung d ch thì thi t b ph i có màng ng n, t i sao? k. T i sao dùng dd HF kh t ki ng? l. B ng cách nào có th phát hi n trong bình ng khí HCl có l n khí Cl2? 4. Gi i thích các hi n t ng sau: a. M bình ng khí hidrôclorua trong không khí m thì xu t hi n khói. b. Cho m u gi y qu tím m vào bình ng khí clo thì lúc u qu chuy n sang màu sau ó chuy n sang màu tr ng (không màu), t i sao?

c. D n khí clo qua bình ng dung d ch KI có h tinh b t thì dung d ch d n chuy n sang màu xanh c tr ng. d. Cho b t CuO (màu en) vào dung d ch HCl thì dung d ch d n chuy n sang màu xanh. 5. Quan sát hi n t ng, gi i thích hi n t ng, vi t ph ng trình ph n ng: a. Khi khí Clo s c qua dung d ch h n h p KI và h tinh b t. b. a ng nghi m ng AgCl có vài gi t qu tím ra ngoài ánh sáng. c. D n khí Cl2 l n l t vào các dung d ch: NaCl, KI có h tinh b t, NaBr. N u thay b ng Br2.

Cu. Cu. MgBr2. MnO2. AgNO3. c. NaCl € €p Cl2 €€p KClO3 € €p KCl €€p HCl € €p FeCl3 €€p NaCl c. KClO3. Mg. Hoàn thàng các ph ng trình ph n ng sau ( ghi rõ i u ki n) a. HCl. b. NaCl. Fe. AgNO3. HI. 7. i. CaF. T các ph n ng hãy cho bi t vai trò c a Clo. NH3 dung d ch Na2SO3. KOH. N c Clo ( c dùng thu c th tùy ý). dung d ch Na2S. H2O. Natriclorua € €p Hidrôclorua €€p Magiêclorua € €p Kaliclorua €€p Khí clo e. Vi t ph ng trình ph n ng (n u có) a. FeCl3. KBr. MnO2p Cl2p HCl p Cl2p NaClO p NaCl p Cl2.6. Cho HCl g p l n l t các ch t sau: CaCO3. KI. HCl. Dùng ph n ng hoá h c nào s p x p c tính ch t c tr ng ó gi a các halogen ? 10. e. 9. Cho các ch t sau : KCl. c. HCl. NaBr. NaBr. n c clo. NH4Cl. HCl. HF. f. KOH. KMnO4. HBr. B ng ph ng pháp hoá h c hãy phân bi t các dung d ch sau (ch dùng 1 thu c th ): a. KOH. HCl. 8. Al. 12. KOH. g. CaF2. HBr. KClO3 € €p Cl2 €€p Clorua vôi € €p Cl2 €€p NaClO € €p Cl2 €€p n (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 6) €(5) Kaliclorat €€p Kalipeclorat €p (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) ( 6) (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) ( 6) (1) ( 2) ( 3) ( 4) (5) ( 6) c clo d. KMnO4 € €p Cl2 €2 NaCl €3 HCl €4 FeCl2 €p €p €p q5 n c Javen l. CaCl2. dung d ch H2S. NaBr. KI. 11. d. MgCl2. AgNO3. j. KMnO4p Cl2p NaCl p HCl p CuCl2 NaCl p Cl2p NaClO p NaCl p HCl. em tr n 2 ho c 3 ch t v i nhau nh th nào thu c khí Hidroclorua ? khí Clo ? Vi t các ph ng trình ph n ng. b. KI. NaClO. CaF2. KBr. N u thay b ng dung d ch H2SO4 và dung d ch các mu i ó thì có x y ra ph n ng hay không? d. Cho Cl2 g p l n l t các ch t sau: Khí H2S. H2SO4 . MnO2. KI. CaF2. NaCl € €p HCl €€p FeCl2 € €p FeCl3 €€p AgCl € €p Cl2 €€p Clorua vôi b. KOH. Ch dùng m t thu c th nh n bi t các dung d ch sau: a. b. Vi t ph n ng khi cho khí Clo tác d ng v i Fe. Dung d ch HCl m c tác d ng v i CaOCl2 có nhi t. NaCl p NaOH p NaCl p HCl p Cl2p KClO3p KCl p KNO3. KBr. CuO. AgNO3. MnO2p Cl2p HCl p NaCl p Cl2p Br2 KClO3p KCl p Cl2p NaCl p HCl F 1 k. h. €p HCl € €p Cl2 € HCl € CuCl2 €p €p NaCl € q5 1 2 3 4 . dung d ch KOH. Cho axít H2SO4 m c tác d ng l n l t v i các mu i khan sau: CaF2. Fe. CO2 tác d ng v i dung d ch CaOCl2. HI. AgNO3. KOH. KI. HI. NaOH. NaCl.

a. FeCl2. NaCl € €p Cl2 € €p HCl € FeCl3 € Fe(NO3)3 €p €p q5 N c Javen (1) ( 2) ( 3) ( 4) €p Hidrôclorua €€p Magiêclorua € €p Kaliclorua €€p Khí clo n.6 lít khí ( kc) và 2 g ch t không tan. c. Kalipeclorat 16. 18. a.5 g Zn tác d ng v i 7 lít khí clo ( kc) thu c 36. Tính kh i l ng m i ch t trong h n h p u. T NaCl. Tính n ng mol các ch t có trong dung d ch sau ph n ng. Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p trong h n h p. bi t th tích dung d ch không i trong quá trình ph n ng. Tính m. NaCl & Br2 c. HCl & Na2CO3 e.5% (d=1. dd HCl& AgNO3 h. b. 17.8 ml dd HCl 36. Ag2O & dd HCl 14. b. H2SO4. a. dd HCl& Fe3O4 l. Tính kh i l ng NaCl (có 5% t p ch t) c n dùng i u ch l ng axít trên bi t hi u su t ph n ng i u ch là 75%. Cho bi t các ch t sau có cùng t n t i hay không? T i sao? a. Cl2& dung d ch H2S b. Tính kh i l ng dung d ch HCl c n dùng. c. 15. T MnO2.n 1 2 c clo 3 4 m. Vi t các ph n ng x y ra và tính % kh i l ng m i ch t trong h n h p. 19. Cl2& dd NaBr j. CuO & dd HCl i.352 g dung d ch A. b. Cho 10.6 g h n h p Na2CO3 và CaCO3 tác d ng v i m t l ng v a dd HCl 20% t o thành 6. a. N2& Cl2 g. Tính th tích clo c n dùng ph n ng v a .3 g h n h p Cu. Cho 19. Cl2& khí H2S f. T KCl và H2O vi t ph ng trình i u ch : n c Javen.19g/ml) th y thoát m t ch t khí và 161. Fe vào dung d ch HCl d thu c 5. Cl2& dung d ch KI d. sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu c 4. Fe Vi t ph ng trình ph n ng i u ch FeCl3. Cho 30. Al. Tính n ng % các ch t trong dung d ch A. H2O vi t ph ng trình i u ch HCl và O2 . Cho 3. 20. Tính hi u su t ph n ng. dd NaOH & Cl2 k. Hoà tan m g h n h p Zn và ZnO c n v a 100. NaCl.87 h n h p g m Mg và Al tác d ng v i 500 ml dung d ch HCl 1M.72 g mu i. b.72 lít m t ch t khí ( kc) và m t dung d ch A. Natriclorua € ( 6) €(5) Kaliclorat €€p Kalipeclorat €p 13. 21. Tính n ng % các ch t trong dung d ch A. .368 lít khí ( kc). N u nung nóng h n h p trên sau ó cho tác d ng v i khí clo.

a. tính kh i l ng k t t a thu c.98g/ml) và dùng d 30 % so v i lý thuy t. sau ph n ng thu c 8. 30. 26.365 g h n h p các mu i khan. Tính % kh i l ng m i ch t trong h n h p u.48lít khí ( kc) và m t dung d ch A. Tính kh i l ng dung d ch HCl ã dùng. Tìm V. Cho h n h p khí qua dung d ch KOH 32% (D= 1. nhôm và s t tác d ng v i 1500 ml dung d ch axit HCl a M d .2 g h n h p A g m 3 kim lo i ng.86 g ch t r n. Tính n ng mol/l c a dung d ch HCl.419 g h n h p các mu i khan. b. Tính th tích dung d ch KOH c n dùng. c. . L y 360 ml dung d ch NaOH 1M cho vào dung d ch A. 29. Cho 6. Cho b g h n h p A tác d ng v a v i Clo thì thu c 13.6 g h n h p s t và oxit v i hóa tr cao c a nó vào 600 ml dung d ch axit HCl 1M. 25.02 g h n h p trên vào c c (2) ng 400ml ung d ch HCl nh trên. Tính V. Cho 14. Cho 2. c. Hòa tan hoàn toàn 9g h n h p Fe và Mg vào dung d ch HCl thu c 4. c. b.33 g h n h p trên tác d ng v i Cl2. a. Tìm a. Tính % kh i l ng m i kim lo i. dung d ch A và V lít khí ( kc). Tính % kh i l ng n i kim lo i. Cho 14. 27. a. b. c. sau ó cô c n dung d ch thì thu c bao nhiêu gam ch t r n. 28. 24. b.25g/ml) thì thu c m t mu i trung tính và th tích khí gi m i 8.2 g h n h p A g m 3 kim lo i ng. a. Hòa tan 10. Tính kh i l ng NaCl c n thi t i u ch l ng axít trên. M t h n h p g m Zn và CaCO3 cho tác d ng v i dung d ch HCl d thì thu c 17.2 g m t ch t r n.96 lít khí ( kc) và 3. Tính n ng % c a mu i trong dung d ch thu c. b.55g h n h p Zn và ZnO vào m t l ng v a dung d ch HCl 10% thì thu c 2. thu c 2240 ml khí ( kc).57 g ch t r n. c. 23. Sau ph n ng thu c 6. bi t hi u su t ph n ng là 85%. M t h n h p g m Cu và Fe có t ng kh i l ng là 12 g c cho vào 400ml dung d ch HCl 1M.4 g ch t r n. Hòa tan hoàn toàn 13. c. bi t th tích dung d ch HCl dùng d 20 % so v i lý thuy t. a. b. sau ph n ng thu c 8.02 g h n h p Mg và Zn vào c c (1) ng 200ml dung d ch HCl.24lít khí H2( kc). Tính kh i l ng m i ch t trong h n h p u. Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p A. b.92 lít ( kc). Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p A. a. Cho 2. Tính th tích khí thoát ra c c (1) ( kc) b. c. bi t th tích dung d ch HCl dùng d 30% so v i lý thuy t. nhôm và s t tác d ng v i V lít dung d ch axit HCl 1M d .2 g m t ch t r n.22. bi t hi u su t ph n ng i u ch là 75%.96 lít. Tìm a. bi t hi u su t ph n ng là 90%. bi t hi u su t ph n ng là 90%. gi s th tích dung d ch không i trong quá trình ph n ng. Xác nh % kh i l ng các ch t trong h n h p. Tìm a. Sau ph n ng cô c n dung d ch c 4. D n khí Clo d vào dung d ch A. sau ph n ng cô c n dung d ch c 5. Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p .96 lít khí ( kc) và 3. Cho 12 g h n h p g m s t và ng tác d ng v i dd HCl d thu c 2240 ml khí ( kc). tính kh i l ng mu i t o thành. a. Tính CM các ch t thu c sau ph n ng. Dung d ch HCl trên có CM= 1M (d=0. Cho a g h n h p A tác d ng v a v i Clo thì thu c 22. a.

2 g h n h p A g m 3 kim lo i ng. Cho 6. Tính n ng % c a mu i trong dung d ch thu c. Tìm a. Cho 14.7 g h n h p CaCO3 và Fe trong 250 ml dd HCl 1M thu c 2. Tính kh i l ng dung d ch HCl ã dùng. 32. tính kh i l ng mu i t o thành. nhôm và s t tác d ng v i 1500 ml dung d ch axit HCl a M d . sau ó cô c n dung d ch thì thu c bao nhiêu gam ch t r n.464 ml khí ( kc) a. a. Hòa tan 10. bi t hi u su t ph n ng là 85%. Tính kh i l ng m i ch t trong h n h p u. b.96 lít khí ( kc) và 3. Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p A. b. bi t hi u su t ph n ng là 90%. b. bi t hi u su t ph n ng i u ch là 75%.2 g m t ch t r n. a.55g h n h p Zn và ZnO vào m t l ng v a dung d ch HCl 10% thì thu c 2. Tính kh i l ng H2 c n thi t i u ch l ng HCl trên. Tính kh i l ng NaCl c n thi t i u ch l ng clo trên. b. a. a. tính % kh i l ng các mu i thu c. c. c. D n khí Clo d vào dung d ch A. bi t hi u su t ph n ng i u ch là 75%. Tính CM các ch t trong dung d ch thu c. Xác nh % kh i l ng các ch t trong h n h p. c.33 g h n h p trên tác d ng v i Cl2. c. c. b. Hòa tan hoàn toàn 9g h n h p Fe và Mg vào dung d ch HCl thu c 4.48lít khí ( kc) và m t dung d ch A.98g/ml) và dùng d 30 % so v i lý thuy t. Dung d ch HCl trên có CM= 1M (d=0. bi t th tích dung d ch không i trong quá trình ph n ng. 33.24lít khí H2( kc). bi t th tích dung d ch HCl dùng d 30% so v i lý thuy t. Xác nh % kh i l ng các ch t trong h n h p. N u cho h n h p trên tác d ng v i khí Clo.419 g h n h p các mu i khan. 34.31. Cho b g h n h p A tác d ng v a v i Clo thì thu c 13. c. Hoà tan hoàn toàn 5. b. Tìm a. sau ph n ng thu c 8. . Tính % kh i l ng m i kim lo i trong h n h p .