You are on page 1of 11

Kadar Cukai Pendapatan

Tahun taksiran 2010

Menu

Banjaran Pendapatan Bercukai 0-2500 2,501-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-35,000 35,001-50,000 50,001-70,000 70,001-100,000 Lebih 100,000

Pengiraan (RM)

Kadar %

Cukai(RM)

2,500 pertama 2,500 berikutnya 5,000 pertama 5,000 berikutnya 10,000 pertama 10,000 berikutnya 20,000 pertama 15,000 berikutnya 35,000 pertama 15,000 berikunya 50,000 pertama 20,000 berikutnya 70,000 pertama 30,000 berikutnya 100,000 pertama Setiap ringgit berikutnya

0 1 3 3 7 12 19 24 26

0 25 25 150 175 300 475 1,050 1,525 1,800 3,325 3,800 7,125 7,200 14,325 ..........

.000 pert 10.000 beri t 10. .000 beri 50..000 100.000 beri t 250..050 1.500 beri t 5.000 35.000 70.125 7.001-250.000 Lebi 250.001-10.000 5.000 20.001-150.001-20.825 .000 beri t 20.000 ¢ ¥ ¢¡ Ta Ta s a ¤ £   2009 Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM) 2.000 150.800 3.325 3..500 27.000 pert Seti p ri it beri t 0 1 3 3 7 12 19 24 27 27 27 0 25 25 150 175 300 475 1.000 beri t 100..000 54.800 7.000 beri t 150..500 pert 2.001-70.000 pert 20.001-50..001-35.000 pert 30.200 14.000 pert 100..000 beri t 35.000 pert 50.000 beri t 70.325 13.000 10.501-5.Banjaran Pendapatan Bercukai 0-2500 2.000 pert 5.000 50.001-100.000 pert 15.825 27.525 1.000 pert 15..

.001-35..500 beri t 5.475 13.000 54.525 1.000 beri t 20.000 pert 30.000 pert 5.475 3.000 pert 15.975 27.001-70.000 100.500 pert 2.001-100.975 .000 10.001-10.000 pert 15.501-5.000 beri 50.000 beri t 100.000 pert 20.800 7.000 beri t 10.001-150.001-20.000 pert Seti p ri it beri t 0 1 3 3 7 13 19 24 27 27 28 0 25 25 150 175 300 475 1..001-50.000 50.000 150.000 pert 50..050 1.950 3.000 beri t 35.000 beri t 70.000 pert 10.001-250.000 beri t 250.000 5..275 7.000 35..Banjaran Pendapatan Bercukai 0-2500 2.000 20.200 14.000 beri t 150.000 Lebi 250.500 27.. ...000 70.000 pert 100.000 ¨  ¨§¦ Ta Ta s a  © 2008 Pengiraan (RM) Kadar % Cukai(RM) 2.

2008 (RM) Tahun Taksiran 2009 & Seterusnya (RM) 400 400 400 400 800 400 400 800 a b b Taksiran Berasingan Isteri Suami Taksiran Bersama Isteri Suami Jumlah Taksiran Di mana Salah Seorang Suami Atau Isteri Tiada Jumlah Pendapatan Isteri Suami Jumlah 350 350 350 350 700 350 350 700 Lain-Lain Rebat Cukai No Rebat Cukai a Zakat/Fitrah b Levi Pekerja Asing (RM) Amaun maksimum tertakluk kepada cukai yang dikenakan Amaun maksimum tertakluk kepada cukai yang dikenakan .Rebat Cukai Menu Rebat Cukai Pendapatan Bagi Individu Yang Mempunyai Pendapatan Bercukai Kurang Daripada RM35.000. No Rebat Cukai Tahun Taksiran 2001 .

perindustrian atau perdagangan Sewa atau apa-apa pembayaran berhubung penggunaan harta benda yang boleh dialihkan Kadar (%) 26 15 10 Anda tidak dikenakan cukai jika y y y y y Bekerja di Malaysia kurang dari 60 hari Bekerja di atas kapal Malaysia Berumur 55 tahun dan menerima pencen daripada penggajian Malaysia Menerima faedah bank Menerima dividen yang dikecualikan cukai Jika dikenakan cukai.Pengenaan cukai bagi individu yang tidak bermastautin berdasarkan pendapatan diperolehi atau diterima di Malaysia. atau pemasangan atau pengendalian apa-apa loji.Individu Tidak Bermastautin Menu Anda tidak bermastautin di bawah undang-undang percukaian Malaysia jika berada kurang 182 hari di Malaysia untuk satu tahun. bantuan atau perkhidmatanyang diberi berkaitan pengurusan atau pentadbiran teknikal apa -apa perusahaan. tanpa mengira kerakyatan atau kewarganegaraan. . anda dikehendaki mengisi Borang M . jentera atau alat-alat lain yang dibeli daripada bukan pemastautin Bayaran untuk nasihat teknikal. projek atau skim saintifik. perdagangan atau profesion Penggajian Dividen Sewa Penghibur Awam Faedah Royalti Bayaran untuk perkhidmatan yang diberi oleh seseorang bukan pemastautin atau pekerjanya berkaitan dengan penggunaan harta atau hak-hak yang dipunyai olehnya. usaha. Kadar Cukai Tidak Bermastautin 2010 Jenis-Jenis Pendapatan Perniagaan.

Menu Amaun (RM) 9.000 (Terhad) .000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturutturut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.Pelepasan Cukai Pelepasan Cukai Individu Pemastautin Tahun 2010 Bil.000 (Terhad) 500 (Terhad) 1. (ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja.000 5. A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan. Syarat kelayakan: (i) pemastautin warganegara Malaysia. jurnal dan penerbitan Pembelian komputer peribadi untuk individu Tabungan bersih dalam skim SSPN Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan Yuran langganan Jalur Lebar Faedah pembelian rumah.000 (Terhad) 3. Di mana: (a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman. majalah.000 (Terhad) 5.000 (Terhad) 300 (Terhad) 500 (Terhad) 10.000 (Terhad) 3. dan (b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu.000 (Terhad) 5. Jenis Potongan Individu 1 Individu dan saudara tanggungan 2 Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Peralatan Sokongan Asas Individu Kurang Upaya Yuran Pendidikan (Sendiri) Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati Pemeriksaan perubatan penuh Pembelian buku.000 5.000 (Terhad) 6. (iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010. Potongan cukai terhad kepada RM10. dan (iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut: AxB C Di mana.

000 (Terhad) 3.000 19 5.000 (Terhad) 22 3.000 boleh dituntut dan diambil kira bersama-sama jumlah premium insurans nyawa) Insurans pendidikan dan perubatan 3.500 1.000 1.000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas. belum berkahwin dan menerima pendidikan sepenuh masa Anak berumur 18 tahun dan ke atas.000 (Terhad) 1.000 20 21 6. C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua indi idu Suami/ steri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri Suami/ steri kurang upaya Anak di bawah umur 18 tahun Anak berumur 18 tahun dan ke atas.14 15 16 17 18 B = j l faedah dibelanjakan oleh indi idu berkenaan dalam tahun berkenaan.000 4. belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan Anak Kurang upaya Pelepasan tambahan sebanyak RM4. belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan Insuran nyawa dan KWSP Skim anuiti baru atau tambahan jumlah anuiti sedia ada dan bayaran di buat mulai 01/01/2010 (apa-apa lebihan daripada premium anuiti baru atau tambahan melebihi RM1.000 (Terhad) .

C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua indi idu Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri Suami/Isteri kurang upaya Amaun (RM) 8. dan (b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua indi idu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Di mana: (a) 2 atau lebih indi idu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman.000 (Terhad) 3. Potongan cukai terhad kepada RM10. (ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja.000 (Terhad) 6.000 (Terhad) 3.000 (Terhad) 300 (Terhad) 10. jurnal dan penerbitan Pembelian komputer peribadi untuk indi idu Tabungan bersih dalam skim SSPN Pembelian peralatan sukan untuk akti iti sukan Faedah pembelian rumah. B = jumlah faedah dibelanjakan oleh indi idu berkenaan dalam tahun berkenaan.000 (Terhad) 13 14 3. (iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010.000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturutturut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.000 (Terhad) 5.000 (Terhad) 3.500 .Tahun 2009 Bil Jeni Potongan Indi idu 1 Indi idu dan saudara tanggungan 2 Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peralatan Sokongan Asas Indi idu Kurang Upaya Yuran Pendidikan (Sendiri) Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati Pemeriksaan perubatan penuh Pembelian buku.000 5.000 (Terhad) 5.000 (Terhad) 500 (Terhad) 1.000 5. dan (i ) rumah kediaman tersebut tidak disewakan. majalah. Syarat kelayakan: (i) pemastautin warganegara Malaysia. Setiap indi idu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut: AxB C Di mana. A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan.

000 19 20 6.15 16 17 18 Anak di bawah umur 18 tahun Anak berumur 18 tahun dan ke atas. belum berkahwin dan menerima pendidikan sepenuh masa Anak berumur 18 tahun dan ke atas.000 (Terhad) .000 4.000 1.000 5.000 (Terhad) 3. belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan Anak Kurang upaya Pelepasan tambahan sebanyak RM4.000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas. belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan Insuran nyawa dan KWSP Insurans pendidikan dan perubatan 1.

pencakar. . Kenderaan Bermotor . penyodok. tiada potongan diberi untuk perbelanjaan modal atau susut nilai bagi aset yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan tersebut. lif. Elaun modal hanya diberi kepada perniagaan.Peralatan pejabat. kapal dan sebagainya. telah dinaikkan dari RM50. pemampat. Loji dan Jentera . vibrator wagon dan sebagainya. Akta Cukai Pendapatan 1967 telah memperuntukkan potongan berupa elaun untuk perbelanjaan modal tertentu yang telah dilakukan. alat pejabat. mesin. 5. Lain-Lain .Contoh aset yang digunakan di dalam perniagaan adalah kereta.Elaun Modal Elaun Modal Menu Dalam menentukan pendapatan larasan sesuatu perniagaan bagi suatu tempoh asas. perabot dan lain-lain lagi. Jenis Dan Kadar Elaun Modal Jenis Aset Jentera Berat / Kenderaan Bermotor Loji dan Jentera Komputer dan Peralatan ICT Lain-Lain Nota : 1. motorsikal. riper rola. Kenderaan yang dilesenkan untuk pengangkutan barang atau penumpang secara komersil seperti lori. kapal terbang.000 kepada maksimum RM100. perabot. jengkaut. Elaun Permulaan (%) Elaun Tahunan (%) 20 20 20 20 20 14 40 10 Jentera Berat . Jadual 3. jemparas. had maksimum perbelanjaan modal layak untuk tuntutan (selain dari kenderaan yang dilesenkan untuk kegunaan komersil) yang dibeli pada atau selepas 28/10/2000.Loji dan jentera am yang tidak termasuk dalam jentera berat seperti penyaman udara.000 dengan syarat :- 2. bas mini. teksi atau kereta sewa tidak termasuk dalam sekatan tersebut. mulai tahun taksiran 2001.Hanya orang yang melakukan perbelanjaan pemerolehan aset yang digunakan di dalam perniagaan beliau sahaja yang layak menuntut elaun modal tersebut.000 sahaja. pencabut akar. kren.semua jenis kenderaan yang beroperasi dengan motor seperti kereta.Jentolak. Walau bagaimanapun. penarik. ketuhar dan sebagainya. perbelanjaan modal layak untuk tuntutan elaun modal adalah terhad kepada maksimum RM 50. Walau bagaimanapun. van. trak. dan kelengkapan. jentarik. 4. Jumlah elaun modal hendaklah diisikan dalam ruangan berkaitan yang terdapat dalam Borang Nyata Cukai Pendapatan. 3. pengangkut. peralatan perubatan dan makmal. Bagi kenderaan yang tidak dilesenkan untuk tujuan komersil. bas.

.Ia menggariskan interpretasi Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri berhubung peruntukan tertentu Undang-undang Cukai dan polisi serta prosedur yang terpakai mengenainya.i. Ketetapan boleh ditarik balik. Kenderaan yang dibeli adalah kenderaan baru Harga atas jalan kenderaan baru dibeli tersebut adalah tidak lebih dari RM150. sama ada keseluruhan atau sebahagian.000. ii. Ketetapan Umum Ketetapan dikeluarkan bertujuan memberi panduan kepada orang awam dan pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. melalui notis penarikan atau dengan penerbitan ketetapan baru yang tidak konsisten dengannya.