You are on page 1of 6
TEMA 12: L’ÀREA D’ED. ARTÍSTICA EN L’ED. PRIMÀRIA COM A ÀREA INTEGRADA: ENFOCAMENT, CARACTERÍSTIQUES I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA. CONTRIBUICIÓ DE L’ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. OBJECTIUS, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ: ASPECTES MÉS RELLEVANTS. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUM. INTRODUCCIÓ Les diferents manifestacions artísiques tenen una presència constant a l’entorn i a la vida de les persones. Des d’aquesta perspectiva, l’àrea d’ed artística té el propòsit d’afavorir la percepció i l’expressió estètica de l’alumnat i possibilitar l’adquisició de continguts imprescindibles per a la seva formació general i cultural. L’ed artística està integrada per 2 llenguatges: el plàstic i el musical. Ambdós s’articulen a la vegada en 2 eixos, percepció i expressió. Percepció: inclou tots aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de capacitats de reconeixement sensorial, visual , auditiu i corporal, que ajuden a entendre les distintes manifestacions artístiques, així com el coneixement i goig de produccions plàstiques i musical de diferents característiques. Expressió: es refereix a l’expressió d’idees i sentiments mitjançant el coneixement i l´ús de distints codis i tècniques artístiques. 1. L’ÀREA D’ED ARTÍSTICA EN L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA COM A ÀREA INTEGRADA : ENFOCAMENT, CARACTERÍSTIQUES I PROPOSTES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA ENFOCAMENT La proposta curricular per l’ed primària a l’àrea d’Ed. Artística aposta per un enfocament globalitzador. El Reial Decret 1513/06 que desenvoluparà la LOE a Ed. Primària determina que aquesta etapa pretén un desenvolupament integral i harmònic dels aspectes intel·lectuals, afectius i socials de la persona. Aquest enfocament es justifica des d’una fonamentació psicològica, pedagògica , epistemològica i sociològica. Tant el llenguatge plàstic com el musical constitueixen àmbits artístics específics amb característiques pròpies, però, ja que la producció i la comprensió d’ambdós tenen aspectes comuns, a l’etapa d’Ed Primària queden inclosos en una sola àrea per a possibilitar un enfocament globalitzat que contempli les estretes connexions entre els distints modes d’expressió i representació artística. Per aquesta mateixa raó dins de la mateixa àrea també s’incorporen continguts de dansa i teatre. Per tant, l’educació artística a Primària ha de potenciar el desenvolupament de les capacitats necessàries per la realització de 2 processos bàsics per a l’adquisició de qualsevol llenguatge: la percepció de representacions plàstiques, musicals i dramàtiques, i l’expressió de sentiments i idees a través d’aquests mateixos mitjans. En aquests processos l’alumne ha d’esser un protagonista actiu. Serà necessari fomentar la espontaneitat expressiva ( improvisació) i a la vegada donar a l’alumne recursos variats per a tenir una major capacitat expressiva a les seves produccions. A l’educació artística l’obra o representació plàstica, musica i dramàtica és una unitat que s’ha de treballar 3 nivells : Nivell formal-estructural: l’apariència o forma en que es presenta. Nivell material-técnico: referit als materials utilitzats ( so, pintura, gests) i a les tèncniques que els transformen i conformen en unitats amb significat. Nivell de contingut ( representat i expressat) i significat que l’obra adquireix. A l’ed. artística s’han de treballar aquests 3 nivells amb l’objectiu d’arribar a una millor comprensió del fet artístic i de gaudir-lo i crear-lo. Per altra banda, l’activitat d’expressió i elaboració artística té un component social icultural important. CARACTERÍSTIQUES Aquesta àrea s’ocupa de treballar els aprenentatges que contribueixen al desenvolupament de la capacitat de la percepció i l’expressió estètica de l’alumnat i de possibilitar l’apropiació de continguts imprescindibles per a la seva formació general i cultural. En quant a les característiques de l’àrea podem xerrar de: - Plantejament integrat a l’hora de tractar els conceptes, procediments i actituds i no de forma desarticulada. - Experiència directa: sempre es partirà des de l’experiència per anar ampliant. - Atenció al desenvolupament evolutiu: El curriculum d’aquesta àrea ha d’atendre al desenvolupament evolutiu físic, sensorial i cognitiu de l’alumnat, el pensament concret del nin de 6 a 12 anys, la seva capacitat i interès per aprendre i establir relacions afectives amb els elements del seu entorn i a la necessitat d’iniciar-se en el pensament abstracte a final d’etapa. - Interdisciplinarietat: aquesta àrea engloba distints àmbits del saber, respecta la coherència de cadascun d’ells, atèn als procesos específics d’aptge i orienta els distints coneixements cap a un propòsit comú: contibuir a la millor comprensió i explicació del conjunt d’aspectes i dimensions que constitueixen l’entorn humà. PROPOSTES D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA Educació musical: Durant l’etapa de primària començarem per oferir a l’alumne la possibilitat d’identificar, discriminar i analitzar els sons de l’entorn i a familiaritzar-se amb ells. Durant aquest procés afavorim l’atenció com a eina per a entendre i difrutar la música. En quant a l’expressió, producció o elaboració musical, l’ensenyament i aptge es fan a través de 3 mitjans diferents: la veu i el cant, instruments i moviment i dansa ( expressió corporal). Les cançons són un element bàsic per actuar amb els nins, si aprenen moltes cançons se’ls hi dona varietat expressiva, interés i ajuda per entendre la representació del món. La pràctica instrumental afavoreix el desenvolupament integrat de capacitats molt variades: la coordinació de destreses i les capacitats auditives. El conjunt instrumental contribueix al desenvolupament d’actituds i habilitats de cooperació. El moviment rítmic i la dansa integren l’expressió corporal ambels elements musicals. És on treballam la capacitat d’escolta de sons significatius, l’expressió dels propis sentiments i representacions a través del moviment corporal i comunicació amb la resta i amb l’espai. Lectura i escriptura de la notació musical: és fonamental el desenvolupament del sentit del ritme que sorgeix de forma espontània quan el nin tracta d’acompanyar l’audició musical amb el moviment del propi cos. Per tant, l’ed musical proposa preparar a l’alumne com a intérpret, oient i receptor de música, així com realitzador expressiu i creatiu, i coneixedor de la tècnica i llenguatge musical. Dramatització: És una forma de representació que usa el cos, la veu , l’espai i el temps escènic per expressar i comunicar idees, sentiments i vivències. Els diferents elements que la componen reben també tractament educatiu des d’altres àrees, sobretot des de l’ed física que treballar els aspectes motors i d’expressió corporal. A l’àrea d’ed artistica es treballen més els aspectes de representació i interpretació de succesos de personatges. També la dimensió estètica i la integració dels diferents recursos expressius. L’ús de materials audiovisuals adquireix especial importància com a contingut d’estudi i com a recurs per a explorar i informar-se de la realitat. El maneig d’aparells exigirà a més, actituds de cura i respecte cap al seu ús, organització, arxiu i classificació d’imatges, cintes, pel·lícules. L’espai juga un paper molt important. La propia aula i escola poden esser objectes de l’activitat d’expressió artística dels alumnes pintant murals, fent gravacions, decorant els passadissos… com a espai de creació plàstica, musical i dramàtica, afavorint un ambient on es puguin identificar-se i sentir-se bé. Els temps dedicats a l’àrea s’han d’organitzar d’acord a la programació, sense horaris rígids. L’àrea sol requerir que es desenvolupi en un ambient relaxat, on l’alumne pugui manifestar-se lliurement. El mestre és l’encarregat de manejar, dinamitzar i jugar amb els estats d’ànim dels alumnes per desenvolupar una sessió ordenada i aprofitada al màxim. 2. CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETENCIES BÀSIQUES Primer de tot faré un breu análisi sobre les competències bàsiques, el concepte, les finalitats que pretenen i el treball a fer dins l’aula. Les competències básiques són aquelles que ha de desenvolupar una persona en finalitzar l’ensenyança obligatòria per a poder aconseguir la seva realització personal, exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta d’una manera satisfactòria i esser capaç de desenvolupar un aptge permanent al llarg de la seva vida. La seves finalitats que persegueixen són ,entre d’altres, la d’integrar diferents tipus d’aprenentatges, tant formals, informals i no formals. Permetran que els alumnes integrin els seus aptges relacionant-los amb distints tipus de continguts i utilitzar-los de manera efectiva quan resultin necessaris, en diferents situacions i contextos. Les competències bàsiques s’aconseguiran com a conseqüència del treball a l’aula des de diferents àrees. Destacam el treball a l’aula de les competències associades a la comunicació, l’anàlisi de l’entorn físic, la convivència i la ciutadania o l’ús de les noves tecnologies. Contribució de l’àrea a les C.B. L’àrea inclou continguts directament relacionats amb el desenvolupament de: Competència artística i cultural: desenvolupada a través d’apropar l’alumne a usar la seva imaginació i creativitat, i al mateix temps ensenya a respectar altres formes de pensament i expressió, de l’aproximació a diverses manifestacions culturals i artístiques de l’entorn proper i d’altres pobles i de la configuració del sentit crític cap als productes culturals. Autonomia i iniciativa personal: coneixement d’un mateix i dels seus interessos, possibilitats, planificar i participar en obres artístiques. Competència social i ciutadana: a través del treball en equip exigim el treball cooperatiu, responsable, seguint unes normes i instruccions i conservant i tenint cura de materials i instruments. Coneixement i interacció ambel món físic: Aprenem a apreciar l’entorn a través del treball perceptiu de sons, formes, colors, textura, llum o moviment presents als espais naturals i en les obres artistiques. Tractament de la informació i competència digital: empram la tecnologia com a eina per acostar-nos a les arts visuals i a la música, a les creacions d’altres i a la configuració de la propia creació. Competència en comunicació lingüística: augment significatiu de vocabulari específic, millora d’intercanvi comunicatiu. Competència per aprendre a aprendre: A través de l’exploració i la reflexió sensorial dels sons, textures, formes o espais, amb la finalitat de que els coneixements adquirits donin als alumnes experiències suficients per utilitzar-les en diferents situacions. Competència matemàtica: espai i temps, escales, representacions gràfiques, elements geomètrics, símbols. - 2. OBJECTIUS, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ. ASPECTES MÉS RELLEVANTS OBJECTIUS Els objectius són les capacitats que pretenen el desenvolupament cognitiu, afectiu-social, comunicatiu i psicomotriu. Sintetizen les competències bàsiques de les que he parlat abans. En general els objectius que segons el RD 1513/06 del 7 de desembre determina que l’ensenyança d’aquesta àrea a l’etapa de primària té una tasca fonamental en el tractament educatiu, ja que avui en dia no es limita a les capacitats expressives, sinó que contribueix a: - desenvolupar els processos d’autonomia en els alumnes. - Explorar activament el seu entorn més proper. - Recerca d’estratègies pròpies per a la resolució de problemes. - Fomentar la sensibilitats estètica, la imaginació, creativitat, fantasia i ordre. - Despertar la curiositat i interès per allò que els envolta - Respecte i cura de les pròpies produccions i les dels altres. CONTINGUTS El currículum de l’àrea ens mostra 4 blocs de continguts cadascun d’ells seqüenciat per cicles. Els conceptes, actituds i procediments es presenten integrats conjuntament. Bloc 1: Observació plàstica: Tracta la interpretació, indagació i anàlisi de l’entorn natural i de l’activitat i creació humanes. Es tracten qüestions espaials i altres relatives a la interpretació del significat de les imatges i a l’anàlisi dels missatges icones. Bloc 2: Expressió i creació plàstica: S’ocupa de l`exploració dels elements propis del llenguatge plàstic i visual, i el tractament dels materials. Bloc 3: Oïda: Continguts centrats en la discriminació auditiva i comprensiva. Bloc 4: Interpretació i creació musical: Desenvolupament de les habilitats tècniques i capacitats vinculades amb la interpretació i l’estimulació de la invenció a través de la improvisació i la creació de distintes produccions musicals. CRITERIS D’AVALUACIÓ El sentit de l’avaluació de l’alumnat, són els continguts i els objectius del currículum, són el marc referencial en el que es desenvolupa el procés d’ensenyança i aptge, així doncs és lògic avaluar el grau d’assoliment d’allò que inicialment es pretenia aconseguir. A continuació, resumim els criteris d’avaluació que utilitzarem en l’àrea d’Ed artística establerts pel Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària: – Identificar i reconèixer en les diverses formes d'expressió artística i cultural alguns trets socials, culturals, formals, estructurals, ideològics, psicològics, semiòtics i de gènere. – Cercar informacions i respostes a partir de dubtes i qüestions plantejades al voltant de les manifestacions artístiques i culturals i dels contexts de producció artística. – Realitzar composicions visuals (imatges i objectes), sonores, i coreogràfiques que representin les nostres idees, emocions i experiències utilitzant materials i instruments diversos, inclosos els recursos de les TIC i els audiovisuals. – Interpretar, improvisar i crear cançons i danses, utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment. – Reconèixer elements musicals en audicions i coreografies. – Llegir petites partitures amb els elements musicals apresos. – Avançar amb confiança i satisfacció i respecte en els processos de creació i producció artística. – Mostrar respecte i responsabilitat en el treball cooperatiu en el moment de participar en projectes artístics col·lectius. – Realitzar patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i amb instruments. – Formular opinions i argumentacions al voltant de les manifestacions artístiques i culturals, a la utilització dels mitjans de comunicació i d'Internet, tenint en compte el seu paper social i cultural i la manera com comprenem l'entorn. – Comunicar de forma visual, sonora i corporal, coneixement, pensament, emocions i experiències, aplicant i combinant les possibilitats de comunicació que suggereixen el cos, els sons, les músiques, les imatges, els objectes, les figures geomètriques, els mitjans audiovisuals i les TIC. – Elaborar produccions artístiques que promoguen la valoració crítica del nostre entorn. – Planificar els processos de producció pel que fa a previsió de recursos, materials, moments de revisió i assumpció de responsabilitats en el treball cooperatiu. – Interpretar cançons i danses apreses utilitzant les tècniques bàsiques de la veu i del moviment. – Improvisar i crear cançons participant en creacions individuals i col·lectives usant degudament la terminologia i grafia corresponents. 3. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUM El plantejament del procés d’ensenyament i aprenentatge en l’Educació Primària té un caràcter integrador. Això exigeix que els diferents aspectes de l’educació artística tinguin un tractament interrelacionat no sols dins de l’àrea en la qual estan agrupats, sinó també amb els continguts de les altres àrees en la mesura que moltes d’elles contribueixen a desenvolupar unes mateixes capacitats. L’àrea d’Educació Artística es relaciona amb les restants àrees del currículum a través de: – Àrea de Llengua i Literatura. S’estableix una relació especial, ja que ambdues àrees utilitzen codis amb caràcter representatiu i normatiu, adquirint així una dimensió «lingüística». Realitats i conceptes com els de significat i significant, emissor i receptor, suport material de la representació, expressió i comunicació són comuns a l’expressió verbal i a les expressions artístiques, que, per tant, poden entendre’s també com a llenguatges. Aquests llenguatges s’interrelacionen i enriqueixen mútuament entre si i amb el llenguatge verbal. Són paral·leles en el seu desenvolupament del grafisme en escriptura i les grafies convencionals i no convencionals en la representació musical, així com la postura i el moviment com a ingredients no lingüístics necessaris en la comunicació oral i el tractament que se’n fa en música. Es dóna, així mateix, una estreta relació entre el grafisme de l’escriptura i la il· lustració com a suport de textos. L’aprenentatge de la lectura va unit a tècniques de respiració i producció de sons, i de tractament de la veu i vocalització, aspectes, per tant, comuns a ambdues àrees. Hi ha una adequació dels accents i ritmes de l’idioma als accents i ritmes musicals. Ambdues àrees utilitzen refranys, endevinalles, cobles…igual que l’elaboració de texts poètics per a melodies conegudes o creades pels discents. – Àrea d’Educació Física. Ambdues posseeixen diversos elements comuns, com són el ritme, la durada, la seqüència... Les dues utilitzen el llenguatge corporal, així com el control corporal. Les 2 àrees treballen el sentit estètic i creatiu de l’expressió i comunicació corporal per mitjà de la dansa. Amb el suport de la música, l’activitat física es transforma en «rítmica». El ritme de la música és traduït a ritmes corporals. Aspectes que corresponen a ambdues àrees són: el desenvolupament motriu, l’esquema corporal, temps, ritmes, seqüenciacions, espai i moviment. – Àrea de Coneixement del medi natural, social i cultural. Coincideixen en la necessitat d’explorar materials, en l’observació, la comunicació de la informació, l’anàlisi dels mitjans de comunicació, etc. L’activitat d’expressió i elaboració artística tenen un component social i cultural important, ja que tota representació artística té un significat que s’extreu del seu contingut historicocultural. L’accés a aquestes representacions i valorar-les és aproximar-se a la cultura de la nostra societat i el medi en que es mou. Les cançons que narren fets històrics, ubicació històrica i cultural de diferents tipus de música i cançons; nocions d’acústica en relació amb l’afinació, execució i construcció d’instruments; observar, analitzar i reproduir sons produïts per fonts que estan a l’entorn ( animals, ciutat…) Finalment, també cal parlar de procediments comuns en el cas dels mitjans audiovisuals, representacions i interpretacions espacials, experimentacions a través del moviment,etc. – Àrea de Matemàtiques. Es produeixen relacions en l’ús dels tipus de codis, en el treball de formes i organització espacial, posició d’objectes, etc. També hi ha una analogia en l’aplicació de les fraccions en l’estudi de les proporcions rítmiques. El tractament del ritme i de les unitats temporals és un altre dels terrenys d’influència. – Àrea de Llengua Estrangera. Per mitjà de cançons, utilització de còmics, vinyetes, dibuixos, és més fàcil i motivador fixar i ampliar el vocabulari idiomàtic i la seva fonètica. – Educació per a la Ciutadania i els drets humans: entre aquestes dues àrees hi ha continguts referents a aspectes socials tan importants com el respecte als altres, la convivència harmònica, el valor de l’oci, l’organització i participació en la vida social i la sensibilitat cap a les manifestacions culturals de l’entorn. Tota la interrelació de continguts exposats anteriorment facilita una comunicació fluida entre les àrees i contribueix a l’organització global de tota l’etapa d’Educació Primària. 5. CONCLUSIÓ Al llarg d’aquest tema, hem vist com l’àrea d’Educació artística no sols contribueix a l’educació integral i harmònica de l’alumnat, desenvolupant la dimensió cognitiva, comunicativa, afectiva, social i motora de la personalitat, sinó que alhora el discent desenvolupa la seva capacitat de comunicació, aprèn a utilitzar de forma activa el seu temps lliure, gaudeix compartint amb la resta de companys activitats que li són atractives. Hem analitzat també els aspectes més rellevants que es refereixen als objectius, continguts, criteris d’avaluació i principis d’intervenció educativa de l’Educació Artística. També ens hem aturat a analitzar com, des d’aquesta àrea es facilita l’adquisició de les competències bàsiques. Vull mencionar, abans d’acabar el d’influència que pot tenir aquesta àrea a gran part dels aspectes que l’alumnat ha d’anar desenvolupant durant tota la primària i que abans no es tenia en compte i que fan veure fins a quin punt és una àrea imprescindible pel desenvolupament de la persona.