You are on page 1of 2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA HÓA HỌC

BỘ MÔN HÓA HỮU CƠ

TIỂU LUẬN THỰC NGHIỆM TỐT NGHIỆP

KHỎA SÁT C-ACETIL HÓA MỘT SỐ HỢP CHẤT HƯƠNG PHƯƠNG XÚC TÁC TRIFLAT BISMUTH

GVHD:ThS.Trần Hoàng Phương SVTH: Nguyễn Duy Anh Thanh MSSV: 0714200

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 7-2011 .