You are on page 1of 1
Gejalasosial yang melibatkangolonganremajabukansahajamenimparemajakelasbawahan, malahanmembabitkankelompokremajakelasmenengahdanatasan.Padaumumnya, gejalainitimbulkeranagolonganremajatidakmempunyaitempatmengadudantidakdiurusdengansaksamalagibijaksan a. Sesetengahibubapaharusmengakuibahawamerekatidakmempunyaikemahirandalammendidikanak anak.Kemahiranmengasuhmeliputikefahamanterhadapjiwaremaja, menanganikesihatan mental danemosianak anakmudasertapenguasaanterhadapperkembanganterkini.Merekaperludididikbahawa jiwaremajakinitidaksamade nganjiwamerekasewakturemaja. Interaksidengananak-anaktidaklagibersifatsehala.Pandanganbahawa `ibudanbapakemudiananak-anak¶ tidaklagiterpakai.Sebaliknyaibubapaperlumemahirkandirimenjadi `rakananak anak¶.Kemahiranmendengardanberbincangdengananakanakperludipupuk.Konsepmembuatkeputusanuntukanakremajajugatidaklagibolehdiamalkan.Sebaliknyagayaberb incangnyatalebihberkesan. Ibubapaharuspekadanmembanturemajadalammemahamiperubahanfizikaldanseksualmereka.Merekaperludibant uapabilaterdapatledakankebolehanintelektual.Perubahantersebutmendorongremajamembebaskandiridaripadako ngkonganibubapadansebaliknyamerekamahumembinajati din sendiri.Pendidikandaripadaalamkanak kanakkepadaremajamenjadikanemosidanpsikologimerekamulaibebas.Jikaibubapamasihmengamalk ankonsepme lindungidanbukannyatempatmeluahkanmasalah, remajaakankelihatanbermusuhdenganibubapakeranajiwamerekatidakdifahami. Peristiwa yang menimparemajaSufiahFarouq (remajapintar di Oxford) merupakansuatucontohbahawaremajatidakbolehdikongkongolehibubapa. Guru di sekolah pula bukanlahsekadarpembimbingakademik, tetapiharusmenjadirakankepadaremaja.Guru yang diingatiolehremajaialah guru yang bolehdibawaberbincangdansama -samamenyelesaikanmasalahnya. Guru yang hanyamemerintahakandiingatisebagai `pemerintah¶ danti akdidekati. d Hasilnya, arahanakademikbukansahajatidakdipatuhi, bahkanmewujudkanpemberontakanantarapelajardengangurunya.Ini pula akanmenyebabkanpelajartidakmempunyaiminatterhadap proses pembelajaran. Pihakberkuasa pula tidakbolehmengharapkanremajamenjauhikehidupanbebasdan liar, tetapipadamasa yang samaturutmenyediakanruanguntukperkarasepertiminuman arak, seksbebasdanpenagihanpilecstacyberlakudenganmudah. Persekitarantidaksihat hares dibanteras, seiringdenganusahapembentukanremajaitusendiri. Gejalaremajagemar menonton video lucahmisalnya, tidakbolehditudingsemata-matakepadaibubapadan guru.Dalamhalini, adakahibubapadan guru hares disalahkan, sedangkanbahanuntuktontotanlucahberlambakbebas di pasarantanpakawalan? Media pula mestimengawalpenyiaransecaraeksklusifdan besarbesarantentangkeruntuhanakhlakremajatanpamembantuuntukmengawalnya.Sebaliknyaremaja yang berjayamestiseringditonjolkan di media massasebagaimotivasiuntukditeladani. Hal halmengenaikreativitiremajamestiseringdiperbanyakberbandingliputanmengenaiaksidanp erangainegatifmereka. Sesungguhnya, pelbagaigejalanegatifberleluasa di kalanganremajahariini.Olehitu, semuapihakperlubekerjasamamembanterasfenomenaini agar tidaktimbulmasalahsosioekonomi yang lebihserius.