You are on page 1of 1

Η Η Λ ΙΚ ΙΑ Τ Η Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ

Ο Άγιος Νικόδημος λέγει: Εάν επιθυμή τινάς να μάθη πόσων χρόνων ήταν ή Κυρία Θεοτόκος όταν εκοιμήθη, ας το ακούση. Όταν αύτη επήγεν εις τα Αγια των Αγίων ήταν τριών ετών επέρασεν εκεί δώδεκα χρόνους και έως να γέννηση τον Χριστόν επέρασεν ένας χρόνος έκαμε και με τον Χριστόν χρόνους τριάντα τρεις, έζησε και μετά την Ανάληψιν χρόνους δέκα ώστε όλοι οί χρόνοι της Αγίας ζωής της συμποσούνται πενήντα εννέα