You are on page 1of 6

Søknadssted (politidistriktets eller utenriksstasjonens stempel

)

Dato DUF-nummer

Betalt gebyr norske kroner

Bilde

Søknad om tillatelse til arbeid og opphold
Hver søker skal fylle ut ett skjema, også de som er under 18 år eller umyndiggjort. Bruk blokkbokstaver og fyll ut alle felter som gjelder deg (søkeren) og oppholdsgrunnlaget ditt. Hvis søknaden din mangler opplysninger, kan saksbehandlingstiden bli lenger.

1

Personopplysninger (navnet skal skrives som i reisedokumentet ditt)
Fornavn Eventuelt tidligere navn/etternavn Fødeby/-sted Andre språk du behersker Yrke Kvinne Sted og dato for siste endring i sivilstatus Gift/partner Samboer Separert Skilt Enke/enkemann Postnummer Telefon i hjemlandet Postnummer/-sted Postnummer Eventuell dato du kom til Norge Poststed E-post Land Poststed Statsborgerskap (oppgi alle) Fødeland Etnisitet

Etternavn Mellomnavn Fødselsdato (dag/måned/år) Morsmål Kjønn Mann Sivilstatus Ugift Adresse i hjemlandet Land Eventuell annen adresse svaret på søknaden skal sendes til Adresse i Norge der du bor eller skal bo (gate/vei) Telefonnummer i Norge

Eventuell dato du kom til Schengen-området

2

Identitets-/reisedokumenter
Nummeret på reisedokumentet Land der dokumentet er utstedt Gyldig til (dag/måned/år) Utstedelsesmyndighet Pass fra hjemlandet Reisebevis, utlendingspass eller liknende Har ikke reisedokument

Reisedokument

Oppgi andre personer som er ført inn i reisedokumentet ditt. Bruk eget ark dersom du har behov for det. Hvis du ikke har et reisedokument, kan du føre opp andre dokumenter som gir opplysninger om identiteten din, for eksempel nasjonalt identitetskort. Legg gjerne ved forklaring på eget ark.

3 Informasjon om tidligere opphold i Norge
Har du oppholdt deg i Norge tidligere? Ja Ja Ja Nei Formål med tidligere opphold i Norge Turisme Nei Arbeid Annet. Spesifiser hvilket Hvis ja, gjelder innreiseforbudet fremdeles? Ja (Legg ved eget skjema for opphevelse av innreiseforbud) Nei Nei Har du søkt om opphold i Norge tidligere? Er du tidligere utvist fra Norge? Hvis ja, fyll ut tidsperioder og varighet

GP-7028 B

per 1. januar 2010

fyll ut feltet nedenfor om førstegangssøknad eller endret arbeidsforhold Førstegangssøknad eller endret arbeidsforhold Arbeids. av følgende grunn: Nei. allmennfag Påbygging til videregående utdanning Hvilket fagområde har du utdanning fra? Universitets.4 Tillatelsen du søker om Førstegangstillatelse Fornyelse Fyll ut det/de feltene som svarer til grunnlaget du søker på. Ja Ja Nei. yrkesfag Utdanningens varighet Antall år: Har du relevant arbeidserfaring? Nei Ja (husk å legge ved dokumentasjon) Videregående. forklar: Skal dere bo på samme adresse (i samme husstand) i hele den perioden du søker tillatelse for? Ved førstegangssøknad: Kommer du til å bli forsørget av personen i Norge? Ved fornyelse: Blir du forsørget av personen i Norge? B Tillatelse til arbeid (inkludert au pair og praktikant) Fornyelse Har det skjedd endringer i arbeidsforholdet ditt siden forrige søknad. Søknaden gjelder Hvor lang tid søker du tillatelse for? Fra dato Til dato Fyll ut opplysninger om den personen du søker familieinnvandring med Relasjon til deg Biologiske barn Ektefelle/partner Adoptivbarn Samboer Fosterbarn Forlovede Etternavn Mellomnavn Fødselsdato (dag/måned/år) Kjønn Mann Adresse Postnummer Telefon Har du vært gift tidligere? Ja Nei Poststed Mobil Kvinne Fødeby/-sted Statsborgerskap (oppgi alle) A Tillatelse til familieinnvandring (inkludert foreldrebesøk i inntil 9 måneder) Biologisk mor/adoptivmor Biologisk far/adoptivfar Annet Fostermor Fosterfar Fornavn Eventuelt tidligere navn/etternavn Fødeland Morsmål Eventuelt norsk personnummer E-post Hvis ja (benytt gjerne ekstra ark dersom du trenger mer plass) Hvem var du gift med? Når (år)? Hvor lenge var du gift? Ved søknad om forlovelsestillatelse: Før opp datoen du skal inngå ekteskap eller partnerskap. for eksempel endret arbeidsgiver eller stillingsprosent? Nei Ja.eller høyskoleutdanning Annet Oppnådd grad Annet: % Arbeidets art (eventuelt stillingstittel eller viktigste oppgave) .eller oppdragsgiver (firmanavn eller vertsfamilie) Adresse Telefonnummer E-post Organisasjonsnummer Postnummer og poststed Lønn i norske kroner Stillingsprosent 100 % Utdannelse Grunnskole Videregående skole.

C Tillatelse til utdanning Fornyelse Følger du normal studieprogresjon? Ja Nei Skal du fortsette utdanningen ved samme studiested som tidligere? Ja Nei Førstegangssøknad eller nytt studiested Studiested/utdanningssted Studieretning/fag Telefonnummer Finansiering av oppholdet Egne midler Stipend Annet. forklar: Søker du tillatelse på nytt grunnlag? Ja Nei 5 Utenlandsopphold (fylles ut hvis du skal fornye en tillatelse) Før opp alle utenlandsreiser du har gjennomført det siste året. regnet ett år tilbake fra søknadsdatoen. Fyll ut reisene kronologisk og begynn med den tidligste reisen. Bruk eget ark hvis du ikke får plass til alle reisene her. forklar: E-post Organisasjonsnummer Studiets/utdanningens varighet Fra måned/år: Til måned/år: Navn på organisasjon som eventuelt har formidlet studie-/skoleplassen Skolepenger (beløp i norske kroner per semester) D Beskyttelse eller annen type tillatelse Skal du fornye den tidligere tillatelsen din? Ja Nei Grunnlaget for tillatelsen: Beskyttelse (asyl) Tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn Annet. Utreisedato fra Norge Innreisedato til Norge Antall fraværsdager Oppholdsland Formål med reisen (dag/måned/år) (dag/måned/år) Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Arbeid Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat Privat .

fornavn Fødselsdato Bosatt i (land) B F S Kjønn Mann Etternavn. og at han eller hun får innsyn i saken min. fornavn Etternavn. Hvert familiemedlem må likevel levere et eget søknadsskjema. Ektefelle/partner/samboer (hvis du er gift med flere personer. Er du under etterforskning for straffbare forhold? Hvis ja. trenger du ikke fylle ut dette på nytt.ikke eldre enn to år Er straffen oppgjort/ferdigsonet (prøvetiden over)? Ja Nei. Ikke eldre enn 10 år Er du tidligere straffet i Norge eller i utlandet? Nei Straffereaksjon Bot (størrelse): . opphold eller arbeid her. fornavn Adresse Fødselsdato (dag/måned/år) Postnummer/-sted Kjønn Mann Land Kvinne Søker samtidig Etternavn. fornavn Foreldre Fødselsdato Fødselsdato Bosatt i (land) Bosatt i (land) Kjønn Mann Kjønn Mann Kvinne Søker samtidig Kvinne Søker samtidig Oppgi alle barn B (biologiske barn og adoptivbarn). Bruk eget ark om nødvendig. Ikke eldre dom enn fem år .6 Familiemedlemmer Hvis du har gitt denne informasjonen i forbindelse med tidligere søknader. fornavn Etternavn. Jeg vet at henvendelser fra utlendingsmyndighetene vil bli rettet til fullmektigen min. Opplysningene du gir her. fornavn Etternavn. fornavn Etternavn. kan det skje at UDI må vente med å behandle søknaden din til det straffbare forholdet er avgjort. Benytt eget ark ved behov. søsken S. fornavn Etternavn. fornavn Fullmektigens adresse Telefon Mobil Postnummer E-post Poststed Land . En slik grunn kan være en dom for straffbare forhold. Etternavn. Jeg vet at fullmektigen min vil få vedtaket i stedet for meg. fornavn Antall barn Fødselsdato Fødselsdato Fødselsdato Fødselsdato Fødselsdato Fødselsdato Antall søstre Bosatt i (land) Bosatt i (land) Bosatt i (land) Bosatt i (land) Bosatt i (land) Bosatt i (land) Antall brødre B F S Mann B F S Mann B F S Mann B F S Mann B F S Mann B F S Mann Kvinne Søker samtidig Antall søsken bosatt i Norge Kvinne Søker samtidig Kvinne Søker samtidig Kvinne Søker samtidig Kvinne Søker samtidig Kvinne Søker samtidig Kvinne Søker samtidig Andre nære slektninger 7 Straffbare forhold Utlendingsloven krever at det ikke kan være forhold som gir oss grunn til å nekte deg adgang til Norge. Vær derfor nøye med å fylle ut fullstendig. Hvis du er under tiltale. i hvilket politidistrikt/land? Ja Ja Nei Hvis ja. Men hvis andre familiemedlemmer leverer søknad samtidig med deg. fosterbarn F. fornavn Etternavn. bør du opplyse om dette under. Fullmektigens etternavn. vil kunne få betydning for senere søknader for deg eller familiemedlemmene dine.Ubetinget fengsel. når og hvor ble du straffet? Type straffbar handling Fengselsstraff (dager): . forklar: 8 Fullmakt Jeg gir følgende person fullmakt til å opptre på mine vegne i forbindelse med søknaden min. skal du gi opplysninger om dette på eget ark) Etternavn.Betinget fengsel.

Sted og dato Foreldre/verges underskrift Sted og dato Foreldre/verges underskrift Merknader for politiet eller utenriksstasjonen Er barnet informert om hva søknaden gjelder? Ja Nei Er barnet gitt en mulighet til å uttale seg? Ja Nei Har det vært gjennomført intervju eller samtale med barnet? Ja Nei . herunder også politimyndigheter. Opplysningene kan også benyttes ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer. vil informasjon om dette bli overført til folkeregisteret. og som blir berørt av en avgjørelse etter utlendingsloven. Tillatelse som blir gitt på bakgrunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger kan tilbakekalles. har rett til å få informasjon og å uttale seg i saken. Dersom foreldreansvaret er delt må begge foreldre samtykke. herunder fortielse av opplysninger av vesentlig betydning. Dette vil ikke skje dersom hensynet til sikkerheten din tilsier det.9 Underskrift Opplysningene vil bli registrert i Datasystemet for utlendings. Barn som er i stand til det skal undertegne søknaden. Hvis du får innvilget tillatelse. Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de opplysningene du har gitt. Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte og fullstendige. Sted og dato Underskriften din 10 Når søkeren er barn eller umyndiggjort Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter. Foreldre/verger må samtykke hvis du (søkeren) ikke er myndig.og flyktningsaker. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om deg fra andre norske og utenlandske myndigheter. Brudd på utlendingsloven eller norsk straffelovgivning kan i tillegg til straff medføre bortvisning eller utvisning og innmelding i Schengen Information System. Det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger.