You are on page 1of 4

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS

BUDAI DIÁKHOTEL amely létrejött egyrészről a BUDAI DIÁKHOTEL Kft. cím: 111 Budapest Fejér Lipót 70. képviselő: Tóth Dávid ügyvezető igazgató E-mail: tothd@bdhotel.hu továbbiakban, mint Bérbeadó valamint Név:………………………………………………… Anyja neve:………………………………………… Szem.ig.szám: ……………………………………… Lakhely: …………………………………………… Telefon: ……………………………………………. E-mail: …………………………………………….. Neptun kód: ………………………………………. továbbiakban, mint Bérlő között az alábbi napon és helyen, a diákhotelben történő elhelyezés tárgyában az alábbi feltételekkel: Meghatározások Bérbeadó, a tulajdonos MÉRNÖK PROJEKT Kft- vel kötött megállapodás alapján kizárólagos üzemeltetője a Budapest, XI. ker. Fejér Lipót u. 70. alatti épületnek, melynek a 2. és 3. emeletén 2 ill. 4 személyes lakóegységek kerültek kialakításra. A lakóegységeket a Bérbeadó kizárólag egyetemi, illetve főiskolai tanulmányokat folytató tanulóknak történő bérbeadással kívánja hasznosítani. Az épületet kollégiumszerűen működteti. Bérlő egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató személy . Lakóegység: 2 hálószobát, étkezőkonyhát és fürdőszobát magába foglaló egység, mely 2 ill. 4 lakó elhelyezésére alkalmas. Férőhely: A lakóegységen belüli egy férőhely, a férőhelyhez tartozó tárgyi eszközökkel és szolgáltatásokkal. 1. A szerződés tárgya:

liftek használata . illetve a DÍJTÁBLÁBAN leírtak szerint . 2. hűtő használata . elektromos áram. ………………….ágyneműcsere. A beköltözés feltételei: -Jelen „BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS” aláírása -Az ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYVBEN. mely a következő eszközöket. nap 3. beépített szekrény.1 A bérleti díj összege A férőhely bérleti díja 40.lakóegységen belüli fürdőszoba használata .2 Díjfizetés módja Bérlő a bérleti díjat a tárgyhó 5.………………….. napja között a kollégium adminisztrációs irodájában félfogadási időben vehető át. A bérleti díj ellenében igénybe vehető – a Bérbeadó által biztosított – szolgáltatások: .mosási. ………………… hó ………. bankszámlájára átutalással megfizetni. A bérleti díj határidőre történő megfizetése akkor is kötelező.a lakóegységen belül egy férőhely korlátozás nélküli használata. mellékletét képező alaprajzon került feltüntetésre. A számla tárgyhót megelőző hónap 25-28. számú férőhely biztosítása. A férőhely bérleti díja 4. asztal. egy garnitúra ágynemű .hó ……….. 5.Ft + ÁFA/fő/hó 4. vasalási lehetőség az ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYVben.ingyenes internet használat . DÍJTÁBLÁBAN és HÁZIRENDBEN foglaltak kötelező érvényű elfogadása -A kaució összegének befizetése -Az „ÁLLAPOTLAP” aláírása a férőhely átvételekor 4. ha bérlő az esedékes számlát nem veszi át a fent meghatározott időpontban. Jelen bérleti szerződés a következő időszakra szól: 2010.000. mely a szerződés 1.nap – 2011. illetve takarítási szolgáltatás az ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYVben. A szerződés tartama A lakóegység kizárólag egész oktatási félévekre vehető igénybe. illetve a DÍJTÁBLÁBAN leírtak szerint . tárgyakat foglalja magában: hallgatónként egy ágy.lakóegységen belüli berendezett konyha.mindennemű közüzemi szolgáltatás (víz. csatorna. sz. napjáig köteles a Bérbeadó …………………………………………………. szék.sz. fűtés) ingyenes használata .

Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben Bérbeadó az okozott kár kijavításáról számlát állít ki. A Bérlő jogai és kötelességei Jogai: .Hallgatói jogviszonya megszűnésének haladéktalan közlése a Bérbeadóval A felsorolt kötelezettségek teljesítéséért az egy lakóegységhez tartozó bérlők egyetemlegesen felelnek 7. pont) Kötelességei: . melyeket az ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV és a HÁZIREND számára biztosít. melynek összegét a kaucióból levonja.Az együttélés írt és íratlan szabályainak maradéktalan betartása. . 8. A Bérbeadó jogai és kötelességei Jogai: . és a HÁZIRENDBEN foglaltak ismételt vagy súlyos megsértése.Az épület – különös tekintettel a Bérlő által használt lakóegység – állagának védelme . .Ideiglenes bejelentési kötelezettségének a kerületi Polgármesteri Hivatalnál eleget tenni. és végső esetben a .Mindazon jogait korlátozások nélkül gyakorolni. pontjában felsorolt szolgáltatások korlátozás nélküli használata. A kauciót Bérbeadó kizárólag a Bérlő által okozott kár javítására használhatja.Az ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYVben és a HÁZIRENDben foglaltakat betartani.Jelen bérleti szerződés azonnali hatályú felmondása az alábbi esetekben:  Bérleti díj fizetésének 15 napos késedelme  Az ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYben.  Az épület állagának és rendeltetésszerű használatának veszélyeztetése vagy akadályozása  a kaució kiegészítésének elmulasztása ( 8.Az épület rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása. . Bérlő a kaució összegét 8 napon belül köteles kiegészíteni.6. A kaució és annak felhasználása A beköltözés feltétele egy havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű kaució befizetésének az igazolása.A jelen szerződés 5. . s erről Bérlőnek értesítést küld. . amennyiben a Bérlő az okozott kár ellenértékét a Bérbeadó közlésére nem téríti meg.Vendégek fogadása a HÁZIRENDBEN foglaltak szerint Kötelességei: .

Bérbeadó azonnali hatályú felmondása esetén (7. Budapest. A FÉRŐHELY MEGJELÖLÉSÉVEL . SZ MELLÉKLET: ALAPRAJZ. Email-címük megváltozását a felek késedelem nélkül kötelesek a másik féllel közölni. …………………………………. hogy AZ ÜZEMELTÉTÉSI KÉZIKÖNYVET.Bérleti megállapodásban foglalt időszak lejár . DÍJTÁBLÁT ÉS HÁZIRENDET megismerte és azok tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. A szerződés megszűnése Jelen bérleti szerződés megszűnik ha: .Bérlő egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonya megszűnik 10. pont) . ……………………………………………. 11. ……………………………………………. Esetleges jogvitájukra a felek a BKKB kizárólagos illetékességét kötik ki.bérleti megállapodás Bérbeadó általi felmondásához és a Bérlő kilakoltatásához vezethet. hogy köztük a kölcsönösen elfogadott kommunikációs forma az elektronikus levél. Kommunikáció Szerződő felek rögzítik. rendelkezései irányadók.. BÉRBEADÓ BÉRLŐ 1. A Bérlő aláírásával kifejezetten megerősíti. Ennek elmaradása vagy késedelme a mulasztó fél terhére esik. A másik felnek a szerződésben fent megjelölt email címére küldött közlés kézbesítettnek tekintendő. 9. Záró rendelkezések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.