You are on page 1of 32

 cng KTTSL_502 2011

Câu 1 : Nh ng v ra sao ?.....> 1.Thông tin : T tc tin nh ng gì mà con ng i mu n trao iv i nhau c hi u là thông n thông tin tín hi u < Thông tin tín hi u là gì ? thay i

nh ngh a: Thông tin là nh ng tính ch t xác nh c a v t ch t mà con ng i (ho c h th ng k thu t) nh n c t th gi i v t ch t bên ngoài ho c t nh ng quá trình x y ra trong b n thân nó.

Có 2 ngu n thông tin : Thông tin t ng t :Ngu n thông tin t ng t liên t s thay i c a giá tr v t lý th hi n thông tin v i ch t l ng nh ti ng nói, tín hi u hình nh Thông tin s : Ngu n thông tin s là tín hi u gián o hi n thông tin b i nhóm các giá tr gián o n xác nh ch t l ng b ng quan h v i th i gian nh tín hi u s Thông tin s có nhi u u i m h n so v i thông tin t ng t :

c theo c tính n th c tính li u. nh 

Thông tin s có nhi u kh n ng ch ng nhi u t t h n :vì nó có các b l p tái t o l i tín hi u Cung c p ch t l ng truy n d n t t h n v i các kho ng cách

1

 cng KTTSL_502 2011 
Nó k t h p c m i ngu n d ch v hi n ang có Nó t o ra c m t t h p truy n d n s và t ng ài s . Nh ng ph n t bán d n dùng trong truy n d n s là nh ng m ch t h p nó c s n xu t hàng lo t M ng liên l c tr thành m ng thông minh vì d chuy n it c cho các lo i d ch v khác nhau thay i th t c, x lý tín hi u s (DSP) chuy n i ph ng ti n truy n d n ... 2.Tín hi u Nh ng thông tin nguyên thu này i trong không gian c hi u là tín hi u. Các i nt c gia công ch bi n truy n

Tín hi u là các i l ng v t lý bi n thiên, ph n ánh tin c n truy n. c tr ng v t lý có th là dòng i n, i n áp, ánh sáng, âm thanh, tr ng bi n i

Chú ý: Không ph i b n thân quá trình v t lý là tín hi u, mà s các tham s riêng c a quá trình v t lý m i là tín hi u. Tu theo vi c s thành hai d ng : d ng ng truy n, tín hi u có th t

m chia tín hi u 

Tín hi u i n-t Tín hi u không ph truy i i nt . i m c ích và phù h pv i ng Vi c gia công tín hi u cho phù h p v n v t lý c g i là x lý tín hi u

Câu 2 : Mô hình t ng quát c a h th ng truy n s li u hi n i < DTE,DCE b nh ,x lí thông tin, óng gói .DCE: nói v modem,ti p nh n thông tin th nào .,m ch tn (nt,//) ,H th ng ng truy n > Mô hình th c hi n truy n s truy n tin c th hi n nh sau: Ngu n tin -> X lý tín hi u -> Môi tr tin li u là mô hình truy ng truy n tin -> X ns li u.Mô hình n

lý tín hi u -> Nh

Chuy n i thông tin thành tín hi u, các d ng tín hi u, gia công ch tín hi u, u i m n i b t c a tín hi u s . Các m ng truy n thông s nh ng mô hình truy n thông c i n và các mô hình truy n s li u hi n

bi n li u, i.

2

 cng KTTSL_502 2011
Ngày nay v i s phát ngh m i v truy n s li tr thành h t nhân trong vi li u, máy tính và các h th hi n i. tri n c a công ngh tin h u. Máy tính v i nh ng tính c x lý tin, i u khi n các ng thông tin t o thành h c ã t o ra m t công n ng vô cùng to l n ã quá trình truy nh p s th ng truy n s li u

M t h th ng truy n s li u hi n i mô t : S g m 7 kh i: 2 kh DTE, 2 kh i DCE, 2 kh i giao ti p DTE-DCE 2 node và kênh truy n tin.

i

a). DTE ( Data Terminal Equipment ây là thi t b Trong h l u tr và x ns th ng truy

Thi t b lý thông tin.

u cu i d i thi DTE th

li u) ng là :

li u hi n 

Máy tính Máy Fax Tr Nh li u ) Ch v y t t c các u n m trong DTE c n ng c a DTE th L u tr m cu ng d i ( terminal). ng c a ng is d ng ( ch ng trình, d

ng : các ph nm ig m ng d i ra DCE ng li u r

óng gói d

3

theo chu Vd : nh chu n trao i d li u t ng 2 c a mô hình 7 l p là HDLC ( High level Data Link Control) . DCE (Data Circuit terminal Equipment... DCE có th c cài t : ng riêng nh m t thi t b m th c l p. DCE theo m t giao th c ( protocol) i v i DCE thông qua m t chu n Nh v y m ng truy n s li u chính là n i các DTE l i cho phép chúng ta phân chia tài nguyên . d Gi a 2 thi t b li u ph i g i theo m DTE vi c trao id t Format xác nh. c ghi vào b c hi n nh Bên trong DTE.Trong tr ng h p máy tính ó là m t nút m ng và DTE c n i v i m ng qua nút m ng ó. Trong thi t b DCE th ng có các ph n m ROM ph n m m và ph n c ng k t h p v i nhau ng Nhi m v c a nó v n là chuy i dùng thành d ng ch p nh n n i tín hi u bi u di n d cb i ng truy n. trao i d li u và l u tr thông tin dùng chung b).ho c m t thi t b s nào ó (m t máy tính ) . cng KTTSL_502 2011 Nh n gói d li u t xác nh DTE trao giao ti p nào ó . c). Multiplexer. ph n m m i u khi n c cài t trong ROM.Thi t b cu i kênh d li u ) ây là thu t ng dùng ch các thi t b dùng n i các DTE v i các ng m ng truy n thông (m ng truy n thông có th là : m t Modem. Card m ng. li u ph i tuân th li u c a n.Trong máy Fax thì giao ti p gi a DTE và DCE ã thi t k và c tích h p vào trong m t thi t b . Kênh truy n tin ng mà trên ó 2 thi t b DTE trao id li u v i Kênh truy n tin là môi tr nhau trong phiên làm vi c 4 .

công ngh k thu t ng d ng un im /Các t ng chu n j. Mô hình OSI là ng m ng t ng là 7 th ng k t n i a ra các gi i pháp cho v n n thông gi a u có các tr m không gi ng nhau . cng KTTSL_502 2011 Trong môi tr o n cáp ng tr ng th c này 2 h th ng c và m t o n cáp s i quang n i tín hi u s c n i v i nhau b ng t ng m truy t n Modem C chuy trong cáp ng tr c sang tín hi u t Modem D l i chuy n tín hi u ó thành tín hi u s và qua Tranducer E chuy n i t tín hi u i n sang tín hi u quang truy n trên cáp s i quang t Cu i DTE i cùng Tranducer F l i chuy n tín hi u quang thành tín hi u i n Câu3:Các k thu t c ng d ng truy n SL trên m ng ã c chu n hóa nh th nào? <Mô hình OSI (chu n hóa c s dugj trong OSI.Gi i thi u : gi m ph c t p khi thi t k c thi t k theo quan i m ki n trúc 7 t và cài t m ng m ng nguyên t c là : l ng s li u M i h th ng trong m t m ng u có s ch c n ng c a m i t ng là nh nhau Xác nh giao di n gi a 2 t ng ng k nhau cc a2h truy Giao th c gi a 2 t v i nhau .các tang ng m c ph i cung c p các ch c n ng nh nhau 5 .> 1. Hai h th ng dù khác nhau nh th nào th truy n thông v i nhau n u chúng b o m nh ng i u ki n sau : Chúng cài t cùng m tt p các ch c n ng truy n thông Các ch c n ng có c t ch c thành m t t p các t ng .

1984 ISO a ra mô hình 7 t ng g i là mô hình tham chi u cho vi c n i k t các h th ng m (Reference Model for Open Systems Interconnection .OSI Reference Model) g i t t là mô hình OSI.Mô hình OSI 1977 T ch c tiêu chu n hoá qu c t (International Organization for Standardization . b n. Mô hình này c dùng làm c s n i k t các h th ng m ph c v cho các ng d ng phân tán -> M i h th ng tuân theo mô hình tham chi u OSI u có th truy n thông tin v i nhau ph Mô hình OSI là m t mô hình ki n trúc c n m m ho c ph n c ng nào. Mô hình OSI 7 l p chính là c s xây d ng các chu n ó 2.ISO) a ra m t tiêu chu n v m ng. c n ph i có các chu n . cng KTTSL_502 2011 Các t ng ng m c ph is d ng m t giao th c chung m b o các i u ki n trên . Các chu n phaiir xác nh các ch c n ng và d ch v c a t ng . nh các l i d 6 . Mô hình không dành riêng cho Ch c n ng c a các t a. các chu n c ng ph i xác nh các giao th c ng m c .Physical layer: Ch c n ng : L iên quan t li u trê ph ng : i d li u truy n/thu và kh n ng xác ng ti n m ng ( the cable plant).

ki m soát ng b hoá truy n d n V n d ng i u khi n l i vào m c khung Ph c h i thông tin có th truy n trên l p v t lí. quang và i n v i cáp. t o ra các hàm. ic . Ngoài ra nó c ng chuy n t i nh ng tín hi u truy n d li u do các t ng trên t o ra. i gi i quy t các v n ghép n truy nh p ng truy n. T ng này liên k t các giao di n hàm c . Nó luôn cung c p a ch l p v t lí cho khung truy n. ghi thêm vào u và cu i c a các frame nh ng nhóm bít c bi t làm ranh gi i gi a các frame 7 . Cách k t n i cáp v c a m i chân m: cs d ng k tn ib giao ti p m ng c a i card m ng: b n i có bao nhiêu chân. Các b ct ng liên k t d li u th c hi n: Chia nh thành các kh i d li u frame (vài tr m bytes). L p này th c hi n các ph ng pháp truy nh p nh Ethernet và Token Ring. Thành ph n bao g Cáp Các thi t b tr m t i cáp.Datalink layer: Cung c p ph ng ti n lý m b o tin c y: g i các kh i d li u v l i và ki m soát lu ng d li u c n thi t Ch c n ng : truy n thông tin qua liên k t v t i c ch ng b hoá. th t c truy n các bít . Khuôn d ng khung và CRC (ki m tra vòng) c th c hi n t i các l p v t lý. ch c n ng Tóm l i: Thi t k t ng v t lý ph i n. ng b. cng KTTSL_502 2011 Liên quan n truy n dòng các bit gi a các máy v i nhau b ng ng truy n v t lý.

c truy n t c bi t nh li u theo trình t p này cho phép các kh i d li u qua vi c s d ng m t s thi t b c nh ngh a t i l p này.Network layer: L p này i u khi n vi c chuy m ts h n ch n ti p các thông báo gi a các tr m. c ng có th là ng ngh a là các con ng ch c xác nh tr c khi b t u cu c nói chuy n. cng KTTSL_502 2011 Trên các ng truy n v t lý luôn có l i nên t ng này ph i gi i quy t v n s a l i (do b n tin b h ng. Qua các router Ch c n ng : p a ch các thông i p. m t và truy n l i) Gi cho s ng b t c gi a bên phát và bên thu Tóm l i: t ng liên k t d li u ch u trách nhi m chuy n khung d li u không l i t máy tính này sang máy tính khác thông qua t ng v t lý. i các m ng khác thông router. Qu n lý l u l ng trên m ng: chuy n i gói. T ng này cho phép t ng m ng truy n d li u g n nh không ph m l i qua liên k t m ng c. ki m soát s t c ngh n d li u (n u có nhi u gói tin cùng c g i i trên ng truy n thì có th x y ra t c ngh n ) Ki m soát lu ng d li u và c t h p d li u (n u c n) L d. Các con ng ó có th thay i tu theo tr ng thái t i t c th i. nh tuy n. Các con ng ó có th là c nh i v i nh ng m ng ít thay i. di n d ch a ch và tên logic thành a ch v t lý Ki m soát và i u khi n ng truy n: nh rõ các bó tin c truy n i theo con ng nào t ngu n t i ích.Transport layer(T n giao v n): 8 . l p này s cho phép d cho c hai ng logic và v t lí. Trên c s gi a hai tr m L thông tin.

th bài có th c trao i và ch bên nào gi th bài m i có th th c hi n m t s thao tác quan tr ng V n ng b : khi c n truy n i nh ng t p tin dài t ng này chèn thêm các i m ki m tra (check point) vào lu ng d li u. hu b và ng b hoá các phiên truy n thông gi a h v i nhau.to . Cung c p ph ng ti n truy n thông gi a các ng d ng: cho phép ng i s d ng trên các máy khác nhau có th thi t l p. gi i quy t v n này t ng phiên cung c p 1 th bài. Th c hi n vi c ghép kênh.Session layer(T ng phiên): m trên m t m L p này thi t l p. duy trì. duy trì và c t t liên k t gi a hai tr ng. cng KTTSL_502 2011 ngu L p này cung c p cho truy n t i tr m ích). Ch c n ng: Qu n lý th bài i v i nh ng giao th c: hai bên k t n i truy n thông tin không ng th i th c hi n m t s thao tác. không b m t mát hay sao chép.end) c hi n ki m soát l i. L p này ch u trách nhi m biên d ch a ch tên tr m. Nó cho phép d li u li u c truy n ho c n d n end . chính xác theo trình t . N u phát hi n th y l i thì ch có d li u sau i m ki m tra cu i cùng m i ph i truy n l i 9 . và m b or c thu không có l i. ki m soát lu ng d li u t máy máy. Khi có nhi u yêu c u t t ng trên v i thông l ng cao thì nó có th t o ra nhi u k t n i và cùng m t lúc có th g i i nhi u bó tin trên ng truy n e. óng gói thông i p. theo úng trình t . phân kênh c t h p d li u (n u c n). m b o gói tin truy n không ph m l i. chia thông i p dài thành nhi u gói tin và g p các gói nh thành m t b T ng này t o ra m t k t n i cho m i yêu c u c a t ng trên nó.end c a d li u ( tr m d c truy n m t cách tin c y.to . ng Ch c n ng: Th Th c hi n vi c truy n d li u gi a hai u nút (end .

th i n t . ki m soát l i và ph c h i l i. nh d ng th c trao i d li u gi a các máy tính m ng. Nó bi u di n nh ng d ch v h tr tr c ti p các ng d ng ng i dùng. cng KTTSL_502 2011 f. thay i hay chuy n i ký t và m r ng l nh ho . Nén d li u nh m làm gi m b t s bít c n truy n t ng này có b i h ng ho t ông i h ng các ho t ng nh p/xu t g i n các tài nguyên trên m y ph c v g. ch ng h n nh ph n m m chuy n tin. t ng này chuy n i cú pháp ng th c do t ng ng d ng g i xu ng sang d ng th c trung ng nào c ng có th nh n bi t. Các ng ng d ng ): th c hi n c s d ng cho các ng d ng. bên nh n. bên g i. mã hoá d li u.. X lý truy nh p m ng chung. biên d ch d li u. truy nh p c s d li u và email. Quy t ta có th g i d li u t d gian mà ng d các d ng th c máy nh n. Ng i ây là b d ch m ng. ó là y u t ng d ng nh truy n file. ng th i cung c p các d ch v thông tin phân tán. 10 . T ng này óng vai trò nh c a s dành cho ho t ng x lý các trình ng d ng nh m truy nh p các d ch v m ng..Presentation layer(T ng trình di n): áp ng yêu c u truy L p này th c hi n chuy n i cú pháp d li u n d li u c a các ng d ng qua môi tr ng OSI. t ng này chuy n trung gian thành d ng th c thích h p cho t ng ng d ng c a Ch c n ng: T ng trình di n ch u trách nhi m chuy n i giao th c. Ch c n ng : Cung c p các ph ng ti n ng i s d ng có th truy nh p c vào môi tr ng OSI.Application layer(T L trên m p này ng.

dùng tín hi u là dòng i n thay cho i n áp v i và th i n ng 11 . ki m soát lu ng.Ph ng th c ho t ng m i t ng trong mô hình OSI có 2 ph ng th c ho t Ph ng th c có liên k t (connection oriented) h ng th c không liên k t (connectionless) ng : V i ph ng th c có liên k t tr c khi truy n d li u c n thi t l p m t liên l t logic gi a các th c th ng m c => nh v y quá trình truy n thông g m 3 giai o n: Thi t l p liên k t logic : 2 th c th ng m c 2 h th ng s th ng l ng v i nhau v các thông s s s d ng trong giai o n sau Truy n d li u : D li u s c truy n v i c ch ki m soát và qu n lý kèm theo ( nh ki m soát l i . c t/h p d li u ) Hu b liên k t : gi i phóng các tài nguyên h th ng ã cc p phát cho liên k t dùng cho các liên k t khác M i giai o n trên th ng c th hi n b ng m t hàm t ng ng Còn i v i ph logic và m i n v d tr c ho c sau nó. Tín hi u dùng theo chu n V. Tín hi u Dòng 20mA . các m ch truy n c n chuy n m c tín hi u áp th p trong các thi t thi t b sang m c i n áp cao ngoài dây tác d ng ch ng suy gi m và lo i nhi u t t 2.28 .Là chu n giao ti p i n không cân b ng .Trong th c t ngu n cung c p cho m ch giao ti p có m c i n là s12vdc hay s15vdc. +3vdc cho bit 0 3vdc cho bit 1 . cng KTTSL_502 2011 3.Các tín hi u i n áp c dùng trên ng dây là i x ng so m c tham chi u g c (ground) và ít nh t là m c. Ph d li u Câu 4: Các lo ng th c không liên k t thì không c n thi t l p liên k t li u c truy n c l p v i các n v d li u ng th c này ch có duy nh t m t giai o n truy n i tín hi u 1.

phù h p v i truy n s li u t c cao lên n 10Mbps qua kho ng cách vài tr m mét Ch b ng r ng .và ng c l i chuy n m ch m cho bit 0 không cho dòng 20mA qua .FDM yêu c u m t modem RF (Radio Frequency) gi a m i thi t b và cáp . . 5. cho dòng 20mA qua . m t n a m c t i a và m c t i a - 12 .m ch phát vi phân t o ra tín hi u sinh ôi b ng nhau và ng c c c theo m i tín hi u nh phân 0 hay 1 khi c truy n.11 .m ch thu c m nh n theo hi u s gi a hai tín hi u trên hai u vào c a chúng nhi u tác ng ng th i lên c 2 dây s không nh h ng n tín hi u c n thu . cng KTTSL_502 2011 không m r ng t c nh ng nó t ng kho ng cách v t lý gi a 2 thi t b thông tin .t ng kho ng cách v t lý và t c .lo i b nhi u t t h n so v i giao ti p i u khi n b ng i n áp .Sóng mang truy n c i u ch b ng d li u truy n và sóng thu c gi i i u ch suy ra s li u .các kênh truy n c th c hi n trên m t cáp nh k thu t ghép kênh phân t ng FDM (Frequency Division multiplexing) .t o ra u ra quang 3 m c: zero. nh ng t c v a ph i 3.Phù h p v i ng dây dài ( n 1Km).m i kênh dùng t n s thu c ph t n RF . truy n c ly 10m v it c 10Mbps và 1Km v i t c 100kbps 4. Các tín hi u cáp quang Tín hi u cáp quang d a trên l c mã hóa l ng c c .d a trên cáp xo n ôi và m ch thu phát vi phân và c xem nh giao ti p i n cân b ng .Ho t ng chính là tr ng thái chuy n m ch c i u khi n b i lu ng bit d li u truy n : chuy n m ch óng t ng ng v i bit 1 .thích h p trong tr ng h p dùng cáp xo n ôi.cáp c di u khi n b i m t ngu n i n áp t i m t u . Các tín hi u truy n trên cáp ng tr c Ch b ng c b n . Tín hi u dùng theo chu n RS-422A/V.h n ch c can nhi u t ngoài .

 cng KTTSL_502 2011 Module truy n th c hi n t các m c i n áp nh phân bên trong sang tín hi u quang 3 m c t lên cáp nh các b n i c bi t và m t LED t c cao . M t tín hi tin. Tính b hài b c 3. thu n và dòng i n m t . Suy gi m nh ngh a: Khi m t tín hi u lan truy n d c dây d n vì lý do nào ó biên c a nó gi m xu ng c g i là s suy gi m tín hi u . 2.Nguyên nhân suy gi m tín hi u: + do i n tr chi u d n t n hao + do nh h ng c a môi tr ng truy n d n 13 . Tính b hài b c 4.Kênh truy n trong các h th ng v tinh và radio c t o ra nh ghép kênh phân chia t n s ( FDM Frequency Division multiplexing) . M t tín hi tin. Tín hi u v tinh và Radio .T i b thu.yêu c u d gi i bài toán) c i thông Bài toán: cho 1 d li u v i m t t c truy n=?( a thêm d li u c n thi t 1. tr h t nó yêu c u dung l ng kênh t trung tâm trung tâm có ch n ng phân ph i dung l ng truy n cho các tr m yêu c u x nào ó.Có m t s ph ng pháp i u khi n truy xu t khác nhau c dùng i u khi n truy xu t vào ph n dung l ng có s n y y y Truy xu t ng u nhiên : t t c các tr m tranh ch p kênh truy theo ng u nhiên (không có i u khi n ) Gán c nh : c khe th tr c cho m i tr m i gian c ng nh t n s n c gán c c ng Gán theo yêu c u : khi m t tr m mu n truy n s li u . cáp k t n i v i m t b n i c bi t i n diode thu quang t c cao ng trong m t module ch a các m ch i n t c n cho vi c chuy n i thành các m c i n áp bên trong t ng ng v i bit 1 và 0 6. u nh phân c truy n v i t ng thông t i thi u truy n u nh phân c truy n v i t ng thông t i thi u truy n 500bps qua kênh thông c t n s c b n và sóng 1024bps qua kênh thông c t n s c b n và sóng c Câu 5: Suy gi m và bi n d ng 1.

Nguyên nhân bi n d ng tín hi u: bao g m có 2 nguyên nhân + Khi dùng chu i xung an xen . Ngoài ra còn có thi t b cân ch nh g i là equalizer c dùng cân b ng s suy gi m xuyên qua m t b ng t n c xác nh 2. cáp ng tr c. Bi n d ng . Gi m dòng i n m t chi u và s d ng các . . n là km .S suy gi m tín hi u gia t ng theo m t hàm c a t n s trong khi ó tín hi u l i bao g m m t gi i t n vì v y tín hi u s b bi n d ng do các thành ph n suy gi m không b ng nhau. V y công su t phát i là bao nhiêu ? n : B ng thong B t k m t kênh hay ng truy n nào : cáp xo n.Gi m suy hao b ng cách: tr m l p bù p tín hi u b m t + C th kh c ph c v n này. S bi n d ng s gia t ng khi t c bit t ng . d n n bi n d ng do tr c a tín hi u t i máy thu. Do ó khi truy n m t tín hi u s . radio u có m t b ng thông xác nh liên h v i nó. các thành ph n t n s khác nhau t o nên nó s n máy thu v i tr pha khác nhau.tr ng h p x u nh t x y ra bi n d ng tín hi u + Trên ng truy n vi c thay i t n s (t n s khác nhau) d n n t c lan truy n c a tín hi u d c theo ng truy n khác nhau.N u tr ng h p cáp quá dài thì có m t hay nhi u b khu ch i (hay còn g i là repeater) c chèn vào t ng kho ng d c theo cáp nh m ti p nh n và tái sinh tín hi u .Bi n d ng tr làm thay i các th i kh c c a tín hi u gây khó kh n trong vi c l y m u tín hi u i góc pha kh c ph c bi n d ng ta s d ng bù pha: ó là vi c thay +N ut c nhanh thì c n ph i gi m pha +N ut c ch m thì c n ph i t ng pha y Có th Ví d : cho m t kho ng cách truy them ph nh y c a u thu . cng KTTSL_502 2011 nv - suy gi m tín hi u : dB Thông th ng m c suy gi m cho phép c quy nh trên chi u dài cáp d n m b o r ng h th ng nh n có th phát hi n và d ch c tín hi u máy thu . suy gi m tính theo Hz. b ng thông ch ra các thành ph n t n s nào c a tín hi u s c truy n qua kênh mà không b suy 14 . các b khu ch i c thi t k sao cho khu ch i các tín hi u có t n s khác nhau v i h s khu ch i khác nhau.

Các chu n giao ti p v t lí ang c dùng hi n nay? <Chu n c th . cng KTTSL_502 2011 gi m. Chu k c a tín hi u xác nh thành ph n t n s c b n. Phân tích Fourier cho r ng b t k tín hi u tu n hoàn nào u c hình thành t m t dãy xác nh các thành ph n t n s riêng bi t.RS232. Các thành ph n t n s khác có t n s là b i s c a t n s c b n g i là các hài b c cao c a t n s c b n. Do ó khi truy n d c a b ng thông c a kênh li u qua m t kênh c n ph i ánh giá i v i tín hi u s c truy n .chu n dòng. Vì các kênh thông tin có b ng thông b gi i h n nên khi tín hi u nh truy n qua kênh .Thông th ng modem c c p n nh m t DCE (Data connect Equipment) l c hình th c hình d i ch ra v trí c a giao ti p trong k t n i i m n i i m gi a hai DTE (Data Terminal Equipment). i n áp.Giao ti p EIA 232D/V24 Giao ti p EIA 232D/V24 c nh ngh a nh là m t giao ti p chu n cho vi c k t n i gi a DTE và modem ITU-T g i là V24. nh h ng Thông th ng ph i dùng ph ng pháp toán h c ánh giá . u n i gi a DTE và modem là u n i 25 15 .RS.vi sai (232. 350 :RS ) ( xem có kai j t c ng k rõ > 1.công c th ng c dùng nh t là ph ng pháp phân tích Fourier. ch nh ng thành ph n t n s trong d i thông s nh n b i máy thu phân c Câu 6 .

Dùng b n i 37 chân u th hai c ng c dùng li u c truy n theo ch ng b ho c ch n s truy n và nh không ng 16 .Các modem làm vi c trong ch th hai này g i là modem ng b khi t c baud nh h n t c bit thì các tín hi u ng h c t o ra b i modem ho t ng v i t n s thích h p so v i t c thay i tín hi u trên ng truy n 2. i n vì sai theo RS 422A/V11 h n. Các tín hi u nh th i TxClK và RxClk có liên quan n c a d li u trên ng truy n nh n d li u. . xoá cu c n i qua PSTN (Public Switching Telephone Network) và các ho t ng ki m th tu ch n. Giao ti p EIA-430/V35 Giao ti p EIA-430/V35 c nh ngh a cho vi c giao ti p gi a m t DTE v i m t modem ng b b ng r ng ho t ng v í t c t 48Kbps n 168 Kbps. Các ng khác th c hi n các ch c n ng nh th i và i u khi n liên quan n thi t l p. Giao ti p EIA-530 Chu n EIA-530 là giao ti p có t p tín hi u gi i u khác nhau là giao ti p EIA-530 dùng các tín hi u t c c ly truy n xa h n và t c cao cùng v i b n i t ng c ng 9 chân n u t p tín hi 3. Các ng tín hi u ng h vì v y không c n dùng và không n i n modem. Trong ch truy n không ng b c hai ng h truy n và thu u c th c th c hi n c l p c hai u máy phát và máy thu. . .Trong ch này ch các ng d li u truy n/nh n là c n i n modem và các ng i u khi n c n thi t khác. ng giao ti p EIA-232D/V24. D b .Tuy nhiên trong ch truy n ng b s li u truy n và nh n c truy n nh n m t cách ng b v i tín hi u ng h t ng ng và th ng c t o ra b i modem. cng KTTSL_502 2011 Các ng d (Received Data) là các li u truy n TxD (Transmitted Data) và d li u RxD ng c DTE dùng truy n và nh n d li u.

Các tín hi u và giao ti p c a V35 c mô t trên hình 2. Các tín hi u i n là m tt ph p theo l i : i Không cân b ng (V28) : Các ng tín hi u không cân b ng dùng cho các ch c n ng i u khi n Cân b ng (RS 422A/V11) : Các ng tín hi u cân b ng dùng cho d li u và tín hi u ng h . cng KTTSL_502 2011 tr Giao ti p này dùng t p tín hi u gi ng v i giao ti p EIA-232D/V24 ngo không có các ng thu c kênh th hai hay ki m th . Vì t t c các ng tín hi u d li u và ng h là cân b ng nên trong các tr ng h p truy n v i ng cáp dài th ng hay s d ng các ng truy n nh n EIA-430/V35. nh ng v i các áp ng ch dùng các ng truy n s li u và ng h thì có b k t n i nh n.8 (b) d h 17 .8 (a). Giao ti p EIA-430/V35 dùng b n i 34 chân hình 2.

i cho các m ch ng tín hi u m Giao ti p X21 c ng c dùng nh m t giao ti p k t cu thuê riêng s t c là b i s c a 64Kbps. u n i và các c trình b y trên hình 2. các c p tín hi u : ng (RS- 18 . Là giao ti p ng b . cng KTTSL_502 2011 4. Giao ti p X21 Giao ti p X21 c nh ngh a cho giao ti p gi a m t DTE và DCE trong t m ng d li u công c ng.9 T t c các ng tín hi u dùng ng b phát và thu cân b 422A/V11).

 Các tín hi u i u khi n (C) và (I) c dùng v i các ng truy n và thu thi t l p nên c u n i xuyên qua m t m ng d li u chuy n m ch s hoá hoàn toàn. 5. cng KTTSL_502 2011 tín hi u truy n (T) và nh n (R) tín hi u nh th i phân t bit (s) và nh th i byte (B). 19 . Giao ti p ISDN Giao ti p ISDN là giao ti p thay th cs hoá hoàn toàn vào PSTN.

Giao c g i là giao ti p S (xem hình nhé :D ) n n ng l ng chính t NT n thi t b u cu i c d n xu t t các c p truy n /nh n. ng b 20 . M t ngu n n ng l ng th hai c ng có s n qua chân 7 và 8. M Ba m ch riêng bi t t t ng ài g n nh t lên m c ghép kênh cho m t c p dây. c ích truy n n và i t m d Thi t b k t cu i m ng NT (Network Termination) tách bi t các n i và n lên hai c p dây riêng bi t. Thông tin n i ti p b t ng b . cng KTTSL_502 2011 ch tho i c s hoá ho t ng t i t c 64kbps và m t k t cu i t c c b n cung c p hai m ch nh v y cùng v i m t m ch 16kbps cho m c ích thi t l p và xoá cu c g i. ng N ng l ng có th c c p t ti p gi a user và NT trên hai c p dây Ngu NT cho các DTE n u có nhu c u. Nh m k t n i thi t b có t c th p vào giao ti p S có t c cao này c n dùng thi t b có tên là b thích nghi u cu i TA (terminal Adapter) Câu 7.

tín hi u ng h thu nhanh g p N l n ng h phát vì m i bit c d ch vào SIPO sau N chu k xung ng h . cng KTTSL_502 2011 1. .Trong truy n b t ng b . c n ph i có k ho ch dùng ng h thu l y m u tín hi u n.3 Nguyên t c ng b frame . và frame. y T i máy thu ph i t cs ng b bit.M ch i u khi n truy n nh n ho t ng v i s bit b ng nhau trong m t ký t . Thông tin n i ti p b t ng b Trong các DTE. máy thu còn ph i xác nh c i m u và i m k t thúc m t frame 21 . m i ph n t c l u tr . Do ó. 1. ng h thu ch y m t cách b t ng b v i tín hi u thu x lý thu hi u qu .bên c nh vi c ng b bit và ng b ký t . bit start c l y m u sau N/2 chu k xung clock.2 Nguyên t c ng b ký t . byte.1 Nguyên t c ng b bit . x lý và truy n d i d ng th c song song. ngay i m gi a th i c a bit d li u t c i u này. và ph i th c thi các ch c n ng sau: y Chuy n t song song sang n i ti p cho m i ký t hay byte chu n b truy n chúng ra liên k t .sau khi phát hi n . y Chuy n t n i ti p sang song song cho m i ký t hay byte chu n b l u tr và x lý bên trong thi t b . ti p t c l y m u sau m i N xung clock ti p theo cho m i bit trong ký t . các m ch i u khi n trong DTE hình thành nên giao ti p gi a thi t b và liên k t d li u n i ti p.S chuy n tr ng thái t 1 xu ng 0 là d u hi u c a bit start: b t u c a m t ký t dùng kh i ng b m xung clock máy thu .khi phát hi n và nh n start bit ng b ký t t ct i u thu b ng vi c m úng s bit ã c l p trình chuy n ký t nh n c vào thanh ghi m thu n i b và phát tín hi u thông báo v i thi t b i u khi n (CPU) r ng ã nh n cm t ký t m i i cho n khi phát hi n m t start bit k ti p 1. y Th c hi n c c u phát sinh các ký s ki m tra thích h p phát hi n l i và kh n ng phát hi n l i máy thu ph i kh thi. Các nguyên t c ng b 1.

g i là các ký t ng b SYN.máy thu ng b bít theo hai cách: + thông tin nh th i c nhúng vào trong tín hi u truy n và sau ó c tách ra b i máy thu + máy thu có m t ng h c c b c gi ng b v i tín hi u thu nh m t thi t b g i là DPLL (Digital Phase Lock-Loop).1 Nguyên t c ng b bit ng h thu ch y ng b v i tín hi u n. DLL duy trì s ng b qua m t kho ng th i gian nh kì nào ó b ng s chuy n tr ng thái t bit 1->0 hay t 0->1trong tín hi u thi. c bi t là khi truy n m t thông i p g m m t kh i ký t a ra truy n ng b kh c ph c nh c i m trên. nh là các t p tin d ng text th c hi n ng b này. Thông tin n i ti p ng b Vi c thêm các start bit và nhi u stop bit vào m i m t ký t hay byte trong thông tin n i ti p b t ng b làm cho hi u su t truy n gi m xu ng. máy phát thêm vào các ký t i u khi n truy n. chúng cho phép máy thu b t u biên d ch lu ng bit theo các danh gi i ký t chính xác_s ng b ký t . - ng b thiên h ng ký t và ng b thiên h ng bit u dùng các nguyên t c ng b bit gi ng nhau Truy n ng b thiên h ng ký t c dùng ch y u truy n các kh i ký t . Các nguyên t c 2. cng KTTSL_502 2011 Nguyên t c: óng gói chúng thành m t kh i hoàn ch nh b ng hai ký t i u khi n truy n c bi t là STX và ETX Tr ng i: trong d li u l i có bit gi ng STX hay ETX Kh c ph c: khi truy n STX hay ETX chúng ta s c kèm theo m t DLE (Data Link Escape) 2.2 Truy n ng b thiên h ng ký t . các start bit và stop bit không c dùng m i frame c truy n nh là dòng liên t c các ký s nh phân . 2. ngay tr c các kh i ký t truy n Các ký t i u khi n này có hai ch c n ng: + chúng cho máy thu thu duy trì ng b bit + khi i u khi n ã c th c hi n. 22 .

T c truy n d n c a chúng c tính bit truy n trong m t giây.. máy thu b t u x lý m i ký t thu n i ti p dò ra ký t STX u frame. n i dung c a frame không nh t thi t ph i là m t b i s c a 8 bit. n i dung c a frame c c và d ch theo các kho ng 8 bit cho n khi g p c k t thúc frame.3 Truy n ng b thiên h ng bit. cng KTTSL_502 2011 Khi b thu vào ch b t s li u.> y lo i Câu 9: mã hóa s S li d ng m c i b ng s li u m c v t lý u cung c p t máy tính ho c các thi t b u cu i s li u th ng nh phân d n c c (unipolar) v i các bit 0 và 1 c bi u di n cùng n áp âm ho c d ng. i sang d ng tín hi u s theo c c tr ng b ng s thay c xác nh b ng t c Các s li u này khi truy n i s c bi n các k thu t mã hóa khác nhau.. máy phát ph i g i m t chu i các byte idle (nhàn r i) 01111111 úng tr cc b t u frame. t c tính trong su t d li u ta dùng k thu t chèn bit 0 hay còn g i là ký thu t nh i bit - - - - Câu 8 : Các m ch i u :thu.V i NRZI mã hoá bit 0 trong idle cho phép DPLL t i máy thu ti p c n và duy trì s ng b ng h . nó b t u d ch dòng bit trong m t c a s 8 bit khi ti p nh n m t bit m i nó ki m tra xem 8 bit sau cùng có úng b ng ký t ng b hay không. Khi phát hi n m t STX. s trong su t d li u t c dùng m t ký t DLE chèn vào tr c STX và ETX.chuông . t c truy n c a chúng vì th 23 . máy thu x lý nh n n i dung frame và ch k t thúc công vi c này khi phát hi n ra ký t ETX Khi d li u nh phân ang c truy n. Các tín hi u này i m c i n. nó ti p t c thu bit k ti p và l p l i thao tác ki m tra này. N u tìm th y ký t ng b .phát.ntn / H khi n trong truy n SL <Có m ng i và nh n ntn?.ngu n. Khi nh n c c kh i u frame. . Khi trong tr ng thái ng b ký t (và do ó c các ký t theo úng danh gi i bit). và chèn m t DLE vào b t c v trí nào trong n i dung có ch a m t DLE 2. các ký t ti p c c sau m i 8 bit thu c. N u không b ng.

. -A có th phát hi n l i. cng KTTSL_502 2011 c a s Baud. y Mã l ng c c m t cao HDBN: ây là ph ng pháp chuy n i các mã s thành các xeri xung vi ph m l ng c c ( V: Violate) t i bit cu i cùng s (N+1) c a các mã s 0 liên t c. ph c t p và kh thi. u thu có nhi u khó kh n trong vi c tách riêng tín hi u th i gian. Các ph Mã l Mã nh thay i này. HDBN) y Mã BNZX: Ph ng pháp mã hoá này th c hi n vi c chuy n i N s 0 liên t c c a mã thành N s các mã c bi t có xung vi ph m quy t c lu ng c c . kh n ng phát hi n sai. Mã l ng c c .Nh c i m c a lo i mã này là không có ch c n ng kh các mã 0 liên t c. kh n ng ng b tín hi u.Ph ng pháp này th c hi n vi c chuy n i 0 c a tín hi u nh phân sang xung c a m c 0 và 1 c a tín hi u nh phân thành xung c a 2 m c +A và -A. Tùy theo ph gi n Ví d : ng pháp mã hóa có th cung c p kh nh ph tín n ng ch ng n ng phát hi n sai n 1. gi i quy t v n này m t lo i mã không có dài nh t nh c chuy n sang các m u c bi t dùng m t mã l ng c c m t cao ( nh BNZS. c tính c a lo i mã này là không t n t i thành ph n m t chi u và x d ng luân phiên +A. kh nhi u và giao thoa tín hi u. còn cg i là t c ng bao gòm : i u ch và c tính b ng ng pháp mã hóa thông d ng c c phân a m c Mã hóa NRZ Mã Miller so sánh các lo i mã này ng i ta c n c vào các y u t hi u. Các ph ng pháp phát hi n l i và s a sai : c sách th y => làm bt 24 .

. y Th ng d b xâm nh p b i các tín hi u nhi u b t ngu n t ngu n t các ngu n tín hi u khác do b c x i nt . Các môi tr ng truy n d n s d ng trong truy n d li u nh h ng n ch t l ng truy n và nh ng chu n giao ti p v t lý ã qui nh nh m nâng cao ch t l ng truy n.2kbps.Lo i b các tín hi u nhi u b ng cách dùng cáp xo n ôi. Các ng dây xo n ôi . cng KTTSL_502 2011 Câu 10 : Môi tr ng truy n d n Vi c chuy n i thông tin . .Cáp g m m t ôi dây d ng c xo n l i v i nhau t o môi tr ng truy n d n. . ây là môi tr ng truy n d n ít t n kém nh t và c s d ng r ng. Các ng truy n hai dây không xo n. 1. Môi tr ng truy n d n có dây 1. d li u thành tín hi u i n và vi c truy n nh ng tín hi u này t n i g i t i n i nh n thông qua các môi tr ng truy n d n.T c truy n d li u c a cáp xo n c p ph thu c nhi u vào kho ng cách u-cu i và ph thu c nhi u vào ch t l ng c a dây ng.Nh c: y Gây nhi u xuyên âm gi a các tín hi u i n trong các dây d n k nhau trong cùng m t cáp.M t ng truy n 2 dây không xo n là môi tr ng truy n d n n gi n nh t.1. .M i dây cách ly v i dây kia và không xo n qua môi tr ng không khí .Cáp xo n ôi không b o v UTP ( Unshielded Twisted Pair ) : ng truy n t c x p x 1 Mbps qua c ly ng n ( < 100m) và t c th p qua c ly dài h n.Th ng dùng cho k t n i 1 DTE n m t thi t b k t cu i m ch d ki u c c b DCE ( data circuit terminating equipment ) .2. . y Ch có m t dây có th b can nhi u. .Thích h p cho k t n i 2 thi t b cách xa nhau n 50m dùng t c bit nh h n 19.Lo i cáp có 5 c p xo n có th h tr t c d truy n d li u trong khoàng 10Mbps n 100Mbps và trong kho ng cách lên n 100m. 25 . T o ra gi i h n v c ly c ng nh t c truy n. Môi tr ng truy n d n c phân lo i nh sau : 1.

D li u truy n trong cáp s có tr th i gian nh t nh và c n c vào t c truy n d n và kho ng cách (chi u dài c a cáp) . các chùm tia sáng có th i d n 100km mà không c n m t b kh ch i nào .3 x 108)seconds= 43.48 microseconds. Cáp quang.Cáp ng tr c có th t ct c truy n d li u t i a là 500Mbps trong khoàng cách 500m.3×108 m/s.3. cáp quang ang c tri n khai r ng rãi và ang d n tr thành ph ng ti n truy n d n cho t t c các lo i ng d ng m ng b i vì h tr truy n d li u t c cao. . Cáp ng tr c. m ng c c b . . cng KTTSL_502 2011 Cáp xo n b o v STP ( Shielded Twisted Pair ) dùng thêm l ib o v gi m h n n a nh h ng c a tín hi u xuyên nhi u.T c truy n trong cáp ng t v n t c 2.Cáp ng tr c c s d ng r ng rãi trong các ng d ng nh : y Cáp truy n hình y i n tho i ng dài y trong m ng c c b (LANs) . suy hao là 0. (note : t c này ch m h n t c truy n d n c a ánh sáng trong môi 8 tr ng chân không (3×10 m/s)). Cáp quang hi n là ph ng ti n truy n d n thu hút nhi u s chú ý nh t vì nó h tr truy n d li u t c cao và có suy hao r t th p.C p xo n c p có chi phí th p nên c s d ng r ng trong m ng i n tho i và m ng c c b 1. . Trong các c s h t ng m ng hi n nay.Th ng dùng cho t c 10 Mbps trên c ly vài tr m mét. l n h n nhi u l n so v i các tín hi u i n trong cáp ng hay cáp ng tr c. . . Có hai lo i cáp quang : - - - - - 26 . tr trong có th c tính b ng công th c : Delay = Distance/speed Delay =10000/(2.Cáp ng tr c c s d ng trong m ng i n tho i ng dài. C n l p tb l pt 1 n 10 km.4. và cáp truy n hình.35dB/km cho 1310nm và 0.25dB/km cho 1550nm.Và v i s i cáp quang hi n nay. Cáp quang mang thông tin d i d ng các chùm dao ng ánh sáng trong các s i th y tinh có th i c m t kho ng cách r t l n . 1. .

Môi tr ng truy n d n không dây.1. . th i ti t y 27 . d dàng k t n i t i các tr m phát quang nên r h n.T c truy n d li u trong cáp quang có th lên n gigait hay th m chí tetrabit d li u có th truy n qua các s i.Và c s d ng trong l nh v c th ng m i do có ng kính l n h n d n n chi phí th p .2.V tinh dùng cho m c ích liên l c thu c d ng a t nh . T c d truy n t i : 2×108m/s trong s i quang h c.Các liên k t viba m t t c dùng r ng rãi th c hi n các liên k t thông tin khi không th hay chi phí quá cao th c hiên m t môi tr ng v t lý.S li u có th truy n b ng cách dùng sóng i n t qua không gian t do nh các h th ng thong tin v tinh. c truy n n v tinh qua tr m m t t.Chùm song viba tr c x i xuyên ngang môi tr ng khí quy n có th b nhi u b i nhi u y u t nh a hình. 2. ng truy n v tinh. m i transponder m trách m t b ng t n c bi t . là các u cu i có m r t nh hay VSAT ( very Small Aperture Terminal ) c s d ng r ng rãi trong các ng d ng truy n s li u t liên k t các m ng máy tính c a qu c gia khác nhau cho n cung c p các ng truy n t c cao cho các liên k t truy n tin gi a các m ng trong cùng 1 qu c gia. . . 2. . . y Cáp quang a l i: có m t l i th y tinh l n h n nhi u so v i cáp quang d n l i. cng KTTSL_502 2011 Cáp quang m t l i: ch có 1 l i th y tinh nh và ch cho phép truy n 1 tia (hay 1 tín hi u) c a ánh sáng truy n i trong 1 th i i m.M i kênh v tinh thông th ng có m t b ng thông c c cao ( 500 MHz) và có th cung c p cho hàng tr m liên k t t c cao thông qua k thu t ghép kênh. nó cho phép hàng tr m tia sáng có th truy n trong s i trong cùng 1 th i i m.Chùm sóng này c thu và truy n l i n các ích xác nh nh m t m ch tích h p th ng c g i là transponder. ng truy n viba.Tín hi u có n ng l ng l n cho phép dùng các b thu có ng kính nh h n th ng g i là ch o Parabol . . . .M i v tinh có nhi u transponder .M t chùm sóng viba tr c x trên ó mang s li u ã c i u ch . 2. .

Sóng vô tuy n t n s th p c ng c dùng thay th các liên k t h u tuy n có c ly v a ph i thông qua các b thu phát khu v c. Các tr m c b n c k t n i thành m ng h u tuy n. r t th ng x y ra sai l c thông tin. chúng ta th ng xác nh các l i x y ra trên 28 . Thông th ng t c s li u c a m i máy tính trong m t t bào (cell) t c vài ch c kbps. 2. khi truy n s li u gi a hai thi t b c n có ph ng ti n phát hi n các l i có th x y ra và khi x y ra l i nên có ph ng ti n s a ch a chúng.Ph m vi r ng h n có th c th c hi n b ng cách t ch c a tr m theo c u trúc t bào (cell). vì m i ký t c ch m sóc nh m t th c th riêng bi t.3. + Ng c l i. nên th ng thêm m t s ký s nh phân vào m i ký t c truy n. . M i tr m c b n dùng m t d i t n s khác v i tr m k . . .C n nhi u tr m c b n cho các ng d ng trên yêu c u ph m vi r ng và m t phân b user cao . - Các câu c a l p HTT2: Câu 7: Ki m soát l i Trong quá trình truy n lu ng bit gi a hai DTE. ng truy n vô tuy n t n s th p .Vì th . nó ch kênh h tr cho toàn b t i trong ph m vi ó. . do s gi i h n ngu n phát c a nó.Chúng ta có th dùng m t s các l pháp truy n c dùng: c . cng KTTSL_502 2011 Liên l c viba tr c x xuyên môi tr ng khí quy n có th dùng tin c y cho c ly truy n dài h n 50 km. c bi t khi có kho ng cách v t lí truy n khá xa ví d nh dùng m ng PSTN truy n. nh ng vi c ch n lo i nào là tu thu c vào ph ng + Khi dùng ph ng pháp truy n b t ng b . có ngh a là m c tín hi u t ng ng v i bit 0 b thay i làm cho máy thu d ch ra là bit 1 và ng c l i. Ký s nh phân thêm vào này g i là bit ch n l ±parity bit.M t tr m phát vô tuy n c g i là tr m c b n (base station) c t t i i m k t cu i h u tuy n cung c p m t liên k t không dây gi a máy tính và trung tâm.Ph m vi bao ph c a m i tr m c b n là gi i h n. khi dùng ph ng pháp truy n ng b .

Câu 8: ki m soát lu ng <Trong sách th y có m i t ng này!> i u này là h t s c quan tr ng khi hai thi t b ang truy n thông tin qua m ng s li u. coi nh có m t l i truy n x y ra. n i dung c a m t frame có th r t l n và xác su t nhi u h n m t bit lõi gia t ng. N u ký t xu t hi n không gi ng nh ký t ã truy n tr c ó. N u hai chu i ký s này không gi ng nhau. . Vì v y c n dùng tu n t ki m tra l i ph c t p h n. Trong quá trình duy t frame.Ví d xem xét tr ng h p m t u cu i và m t máy tính truy n s li u truy n b t ng b . chúng ta th ng ph i i u khi n s li u u ra c a thi t b t c cao h n ng n ch n tr ng h p t c ngh n trên m ng. H n th n a. M t c bi t thông báo v i máy tính b qua ký t v a nh n. ký t ã mã hoá c truy n n máy tính d i d ng in c. máy thu có th tính toán l i m t cách tu n t ki m tra m i d a vào ký sô nh n oc t frame hoàn ch nh và so sánh v i các ký s ki m tra nh n c t máy phát. <Còn ây là c a D05. ký t t ng ng v i lu ng bit v a thu c máy tính d i tr l i (echo) u cu i và hi n lên màn hình. ph ng th c có ch c n ng t ng t c ng ph i i u này c dùng khi truy n các kh i ký t . Chúng ta c n máy thu l y c m t b n copy khác t ngu n khi b n truy n b l i. Khi user gõ vào bàn phím. cng KTTSL_502 2011 m t frame hoàn ch nh. Data flow control là gì? T i sao ph i i u khi n lu ng d li u? 29 . user có th g i m t ký t c g i là ki m soát l i. khi mà r t nhi u m ng s m s li u trong các b m có kích th c gi i h n. nh ng nhìn chung thi t b s tính toán ra tu n t các ký s ki m tra d a vào n i dung c a frame ang c truy n và g n tu n t này vào uôi c a frame sau ký t d li u hay tr c byte báo hi u k t thúc frame. câu 15 nhé!> 1. Có m t s l c cho phép i u này. C ng có m t s d ng ki m tra l i khác nhau. Ngay sau ó. i u khi n lu ng thông tin gi a hai thi t b truy n th ng c g i v n t t là i u khi n lu ng (flow control) .C hai l c nói trên ch cho phép máy thu phát hi n l i truy n. N u hai thi t b ho t ng v i t c khác nhau.

Khi kh i t o m ng Network Manager s c n c vào kh n ng th c t c a tr m phân chia gi y phép. Nh v y.. Gi y phép có th là m t vùng thông tin c bi t c g n vào PDU. b nh m v. n u truy n nhanh mà nh n ch m d gây hi n t ng m t d li u. m i tr m có th cài t m t c ch c a s cho phép t i m i th i i m ch có m t s gi i h n các PDU c truy n i. nh n nhanh thì t i sao bên truy n không t ng t c truy n?. hay truy n ch m. Các ph ng pháp ki m soát lu ng d li u thông d ng ki m soát lu ng d li u ng i ta dùng ph ng pháp gi i h n t i chung c a m ng ho c phân tán ch c n ng ki m soát ho c k t h p c 2 ph ng pháp này. Thí d 30 . 2. có th hi u: DFC là qui trình qu n lý t c truy n d li u gi a hai u k t n i c a m ng l i nh m m b o r ng bên phát không làm tràn d li u bên nh n 2.2. Tuy nhiên thích nghi v i s thay i c a m ng c n cài t kh n ng cho phép tr m th a gi y phép có th chi vi n cho tr m thi u. Do ó. 2.Gi i h n t i chung c a m ng T i ây c hi u là s l ng PDU c l u chuy n trong m ng t i m t th i i m nào ó. i v i các h th ng u cu i. Phân tán ch c n ng ki m soát cho các tr m Ph ng pháp này không duy trì m t gi i h n cho tài nguyên chung c a m ng mà giao cho các tr m t ki m soát lu ng d li u i qua d a trên kh n ng c a chúng. các tr m sau ó ch c dùng s gi y phép c c p. b ng thông và các tài nguyên khác. khi truy n d li u các tr m s không truy n v i cùng m t t c . ph ng pháp này tìm cách duy trì t ng s PDU c l u chuy n trong m ng luôn luôn nh h n m t giá tr gi i h n N nào ó.v. cng KTTSL_502 2011 Vi c truy n d li u ph thu c vào nhi u y u t nh ng truy n . i u này c n có giao th c trao i thông tin i u khi n gi a các tr m. Tài nguyên dùng chuy n m t PDU c c p phát tr c tránh ùn t c t i các tr m vi c c p phát tr c này th ng c th c hi n theo các liên k t logic gi a các th c th theo mô hình OSI . làm c nh v y c n t o ra N gi y phép m i PDU mu n vào m ng c n ph i có gi y phép và khi ã t i ích ph i tr l i gi y phép. m i tr m trên m ng có nh ng kh n ng riêng v b nh . c n có m t c ch ki m soát lu ng d li u trên toàn m ng (data flow control) Nh v y.1. N u kh n ng tài nguyên có h n vi c c p phát tài nguyên l i quá t nh không thích nghi v i vi c thay i c a m ng s d n n tr ng thái x u nh sau : y Các PDU(protocol data units) s d n v m t tr m nào ó nào ó và gây nên ùn t c do tài nguyên c a m ng không áp ng n i y Tài nguyên c a m t s tr m nào ó có hi u su t s d ng quá th p do r t it d li u c truy n qua nó . qu n lý ch t ch s gi y phép c giao ..

Tr c khi xoá b m ghi d li u ti p theo . m t c ch i u khi n lu ng c s d ng nhi u là k thu t Sliding Window (c a s tr t) v i tham s i di n là windows size ‡ Cho phép nhi u khung tin c truy n t i m t th i i m ->Truy n thông hi u qu h n.Sau khi nhân . ‡ B xác nh n khung tin ã c nh n b ng cách g i xác nh n cùng v i s th t c a khung tin ti p theo mà nó mong mu n nh n ‡ A duy trì danh sách các s th t c phép g i ‡ B duy trì sách sách s th t chu n b nh n 31 . ‡ A và B c k t n i tr c ti p song công (full-duplex). ‡ B có b m cho n khung tin-> B có th ch p nh n n khung tin. b o m tr m thu t m gi d li u v i dài c c i. Khi không có ki m tra lu ng thì b nh m c a b thu có th b tràn vì còn d li u c . ít t n th i gian h n *Trên ng n i nhi u i m ng gây ch m tr cho tr m khác *B nh m c a b thu có h n i ta không cho phép m t tr m chi m nhi u th i gian quá b. s ng ký các gói tin theo liên k t ó. hàm NCONNECT Request m nh n công vi c này. ngu n phát ph i ng t nh ng thông báo dài ó thành các kh i nh và truy n d li u ó thành nhi u Frame vì nh ng lý do sau : *V i dài càng l n khi truy n càng d sai. Sliding-window : T nh ng h n ch c a stop and wait. n u có sai c ng ch c n truy n l i m t kh i nh . hai u c a m i liên k t nh v y c ng có th cài t c ch c s i u hoà l ng gói tin i qua i v i 2 tr m truy n d li u v i nhau vi c ki m tra lu ng thông tin nh m m cho m t tr m truy n d li u cho m t tr m thu không b tràn . bên nh n g i l i xác nh n ACK n khi nhân c ACK thì truy n frame ti p theo + V i thông báo dài . Có 2 d ng ki m tra: a.Bên phát ph i ch Nh n xét: -Không hi u qu + Bên nh n có th d ng quá trình truy n b ng cách không g i khung tin xác nh n ACK + T i m t th i i m ch có 1 frame trên + Tr ng h p ng truy n -> ch m dài c a frame nó t ra c c k kém hi u qu dài c a kênh truy n l n h n c frame ó. b thu ph i xác nh n giá tr c a quá trình tr c ó ã nh n c t t. v i các kh i nh ít sai. cng KTTSL_502 2011 khi thi t l p m t liên k t logic gi a 2 th c th t ng m ng .D ng ki m tra n gi n: Strop and Wait (d ng và ch ) Ngu n truy n m t Frame: -Bên phát try n m t Frame . A có th truy n n khung tin mà không c n i xác nh n t bên B ‡ M i khung tin c gán nhãn b i m t s th t . khi sai c n truy n l i nguyên c kh i .

32 .i u khi n dòng c a s tr ‡ iv ± ± ± S th ± ± t ‡ i ng truy n 2 chi u thì m i bên ph i s d ng hai c a s : M t cho phát.G i là c a s c a các khung tin : ví d trong sliding-window trong m t l p i u khi n liên k t vô tuy n (RLC ± Radio Link Control) có kích th c c a s c a nó là t 0 -> 212 -1 . và m t cho nh n M i bên u ph i g i d li u và g i xác nh n t i bên kia S d ng k thu t ³Piggy Packing´ t ng hi u qu ng truy n t c l u tr trong khung tin B gi i han. . tr ng k bít thì s th t c ánh s theo Module c a 2k Kích th c c a c a s không nh t thi t ph i l y là maximum ( ví d tr có th l y dài c a s là 4) ng 3 bit.. trong h th ng GSM kích th c l n nh t c a c a s là 61 frames. cng KTTSL_502 2011 .