You are on page 1of 5

Задатак 1.

За трансформатор Yz5 нацртати спрегу фазних намотаја и одговарајући
фазорски дијаграм напона примара и секундара.
Код трансформатора чији је један намот везан у сломљену звијезду (цикцак спрега)
намотај једне фазе, на страни z спреге, је састављен од два полунамотаја који се налазе
на различитим стубовима, односно који су фазно помјерени. Намотаји А, а1 и а2 се
налазе на истом стубу, то исто важи и за остале сетове намотаја на стубовима В и С.
Г

Г

Г

A

a2

а1

B

b2

b1

C

c2

c1

Основни корак у одређивању веза спреге јесте да се одаберу 2 полунамотаја на страни
сломљене звијезде које треба редно везати тако да напон на тој редној вези
полунамотаја касни за одговарајућим напоном примара за, у овом случају, 5⋅300=1500.
При чему се на страни z спреге фазни намотај увијек формира од једног полунамота из
групе са индексом 1 и једног полунамота из групе са индексом 2.
Поступак при цртању спреге:
1. Нацрта се фазорски дијаграм напона на примарним намотајима:
А

С

В

2. На истом дијаграму се нацрта и фазорски дијаграм напона на полунамотајима на
секундарној стани. На слици су црвеном бојом назначени напони на
полунамотајима са индексом 1 а плавом са индексом 2. Намотаји на истом стубу
могу бити у фази са одговарајућим примарним намотајем (полунамотаји црвене
боје) или у противфази (полунамотаји плаве боје) јер обухватају исти флукс.

ако је између c2 и b1 (ови полунамотаји формирају тај напон) онда је у питању спрега Yz3. . За спрегу Yz5 фазор напона Ua касни за 1500 за фазором UА . Модуо фазора напона Ua је за 3 пута већи од модула напона на одговарајућим полунамотајима. Овај фазор може бити у смеру дијагонале угла између било која два суседна фазора напона на полунамотајима. Односно напони на полунамотајима b1 и а2 у вектоском збиру дају Ua код спреге Yz5. Ако је фазор напона Ua у смеру дијагонале између а1 и с2 (ови полунамотаји формирају тај напон) онда је у питању спрега Yz1. јер фазни напон Ua касни за 3⋅300 за фазором UА и тд. Референтни крај а2 ће бити фазни прикључак фазе а на секундару а крај полунамотаја b2 ће бити звјездиште. Сада се може нацратати фазор напона фазе а секундара. јер је угао између b1 и а2 600. као на наредној слици. односно: U a = U a2 + U b1 . Кораку 3 одговара физичка редна веза полунамотаја b1 и а2 који сада формирају фазни намотај а на секундару.А а1 b2 c2 c1 b1 a2 С В 3. па се он налази у смеру симетрале угла између b1 и а2. А а1 b2 150o c1 a2 С c2 b1 a2 a В 4.

На следећој слици је приказан комплетан фазорски дијаграм напона трансформатора спреге Yz5. Ова веза је приказана на наредној слици. Слично се формирају и фазни намотаји фаза b и c. Ha основу фазорског дијаграма могу се успоставити физичке везе између полунамотаја на секундару трансформатора тако да се формира спрега Yz5. Г Г Г A a а1 B b b1 C c c1 Tреба уочити да веза у секундару (на страни цикцак) није једнозначна. . односно фазни намотаји су се могли формирати и на следећи начин: U a = U b1 + U a2 .Г Г Г A a2 а1 B b2 b1 C c2 c1 5. А c2 c b2 а1 b b2 c2 b1 c1 a2 a2 150o a С В 6.

Задатак 2. па су и ознаке на секундарним полунамотајима у складу са ознакама одговарајућег примарног напона (на намотају који се налази на истом стубу).Г Г Г A а2 c B b2 a C c2 b Која ће се варијанта користити зависи од конкретног трансформатора. тј. У овом случају на примарним намотајима се доводе међуфазни напони. Г A ab2 Г Г B bc2 bc1 C ca2 ca1 аb1 Фазорски дијаграм напона : A UA ab1 UCA ca2 UAB bc2 bc1 UC C ca1 UBC ab2 UB B . за коју варијанту је лакше остварити унутрашње везе фазних полунамотаја. За трансформатор Dz6 нацртати спрегу фазних намотаја и одговарајући фазорски дијаграм напона примара и секундара.

ако фазор напона Ua формирају ab1 и ca2 онда је он у фази са UА . A UCA UA ab1 b ca2 bc2 bc1 UC C ca1 UAB UB ab2 ab2 UBC c B a На основу фазорског дијаграма напона може се нацртати спрега Dz6. Комплетан фазорски дијаграм је напна за спрегу Dz6 приказан је на слици. На примјер. ако фазор напона Ua формирају ca2 и cb1 онда је у питању спрега Dz2 јер фазор напона касни за UА за 600 и тд. па би то била спрега Dz0. Фазор напона Ua секундара могу формирати било која два сусједна фазора напона на полунамотајима. И у овом случају фазни напон на секундару се формира од напона на два полунамотаја који се редно вежу. Г A B C Г a b c Г аb1 bc1 ca1 . За спрегу Dz6 фазор напона UА формирају ab2 и ca1.На дијаграму су испрекиданом црном линијом нацртани и фиктивни фазори фазних напона на примару да би се лакше одредила спрега.