You are on page 1of 14

ISI KANDUNGAN

================================================================

3.0

Sistem Tenaga 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Pengenalan Struktur anatomi Proses fisiologi Fungsi sistem tenaga Mekanisme homeostasis Rumusan Rujukan 57 58 59 66 66 67 68

1: Sistem tenaga bagi manusia (S b :S ill ( ).56 3. ³Health Mad´) SISTEM TENAGA . Si t t Rajah 3.

P l i . t d p td l .2: Jenis-jenis Sistem Tenaga SISTEM TENAGA . p d c d il l di di il li t i t b f i f t di i p il b l it t d l di l t t. ti iti l b l j . t i t l p . p d t p b t .U p tiviti l tif t b y di d l it di j i d t.57 3. p ti i t b d i t . c di i t if f t (A P) y i.t d i t b di l t t t. Ap bil il . b b y . A P t l i p j . p ly i i y l y b l di tid b l b t dicipt i it i i . B di d l i b tiviti b l i d di t p t d dip l did fi i i t di i l. t y p d A Pt p t t c di il l ll t - Sistem Tenaga Anaerobik Aerobik Alaktik Laktik Rajah 3. t t pi b t b . y b t l d y l i .

D y d ip d ti y A P b l tid l p d d i it i dib l d l i di l ti d li ld l t t dip t il bi . P i l d l t d l bi ti tiviti fizi l i b b di l y i d l bi di t b y l li iti. St t i t t y y t t t y b i t d ip d l ti d t iti dip l .S b dip l b i tiviti fizi t.58 3. Si t b i t l i i t ti .3: PenghasilanATP (Sumber: i W ld ( 009). c PE) SISTEM TENAGA . bi dip c i t Rajah 3. ti l b l i p c t. p d i t p c i t d p t ti il i t bi . d ic tif d d l t p ti t. t t i b t t t i d ip d t. A tiviti y 30 it p i divid . Si t p di . Ol t b li l bi .

b y b l l il t i l t d t i p c b i t iti ti t f i i i l c i t y ti K p ti l i p c t dib (PC). il ib t b i t Si p iti ti iti ti il d ip d p A P y t .4: Sistem ATP-PC SISTEM TENAGA . H y A P. J p i dil i i i dil .3 P fi i l i i t t i) A bi l ti (A P-PC) lib t y t i i i t Adi f f i if . Si p d p t di i p b l d A P p d d dib l c p t b it tivitib i t t. Rajah 3.59 3. b i di it t d p b b f t (A P) d ti (C) d PC di i t di d l c p t t t p bil p 0 i t t p bil i (P i). I l j A tiviti y 00 d ip d di f li f tb l d l tiviti y d l di it.

t i i di id pi vi d i i j y d l l i t d A P y i ic p i d i i t j tiviti fizi ti (A P -PC). l y ti y . c PE) SISTEM TENAGA . A P iti ti i l -3 p ti b l Rajah 3.60 (Sumber: i W ld ( 009).5: Sistem Asid Laktik (Sumber: i W ld ( 009). P b p c i p bil i i . c PE) ii) A Si t bi l i i ti (A id L b b l ti ) t t c l li b il d ip d p t i i li j di il id l t l l b dip p d t i. Si t p j di Si t d l bi i j d ip d i it il id t y i i tid t t t . A P y li i id l ti b l di bi lb i t il l li t d l y c t c bi i it li ti d t t l l i i t l i p y d l l dip l i d ip d p .

NA i rogen akan erga ung engan ua koen im ang ikenali se agai ni otinami e a enine inu leoti e an FA an FA fla in a enine inu leoti e . ang erlaku se ara anaero ik glikolisis anaero ik. Ini mem olehkan akti iti fi ikal ilakukan alam jangka masa ang anjang teta i erintensiti ren ah an se erhana. ii. an oA. Penghasilan ATP a alah melalui tiga an sistem engangkutan elektron. En im en im NA mem awa atom hi rogen ke RPE. Sistem ini menghasilkan aling an ak ATP. Sum er utama ialah kar ohi rat an lemak. roses utama iaitu glikolisis. Glikolisis Mekanisme roses glikolisis ang oleh erlaku se ara anaero ik an aero ik. asi iru ik er e ah menja i kar on an air serta mem e askan ATP. iii. kitaran kre i. SS ¥ ¥¤¢¡ £¢¡   G . Kitaran kre Meru akan siri tin akan kimia A et l ang mengoksi akan se enuhn a en im ua mol ATP akan ter entuk ioksi a. ang alam Tin akan kimia sama mem e akan roses erlaku teta i hasil sam ingan ini an aero ik. Pengeluaran ATP melalui sistem ini agak erlahan er an ing engan sistem ang lain an memakan masa mele ihi tiga minit kerana oksigen erlu isalurkan ke otot melalui saluran ioksi a arah. Kar on akan erga ung engan oksigen untuk mem entuk kar on Kar on ioksi a in ahkan ari a a sistem fisiologi memerusi sistem res iratori. engan keha iran oksigen . kar ohi rat akan i e ahkan ke entuk kar on an hi rogen. asi iru ik ertukar menja i asi laktik. Pengangkutan elektron i rogen ialah unsur ang i e askan menerusi roses glikolisis an Kitaran kre . Pa a akhir siri tin akan.61 ii Aero ik Sum er tenaga ini meli atkan engeluaran ATP ari a a el agai ahan akar engan enggunaan oksigen.

62 P d p t El d if t . K ti tivitid l tiviti b P i i -i A P b t t t t d P d H+ i i b t j d l b b tiviti d y i SISTEM TENAGA . b l p p c id p d l t d p d PE b f i i i d. i t p l id t t y p ti ti d l i b t t 34 i p b l t t t. di l l i b l A P. J l p f A P y i f il i d dij i f t (ADP) b ti d t p b l p j b d ip d b l d l p tid . l t t pi PE. t i i i. i i.

Sistem ATP P r erkurangan. i . alth      Rajah . Tin ak alas ini erlaku alam fi er otot. ii. iii. Kajian io si menunjukkan engun u an otot ersama engan erulangulang se ara maksima menunjukkan kelesuan engurangan fosfokreatin. Kekurangan sim anan ATP an P Fosfokreatin (P r igunakan alam sistem anaero ik untuk mem ina ATP kemu iann a mengekalkan sim anan ATP alam a an.Tin ak alas ini inamakan glikolisis anaero ik. Sim anan glikogen itukarkan menja i glukosa itukarkan oleh en im ke a a asi laktik agi menghasilkan ATP. Kea aan ini men e a kan restasi in i i u menurun.6: Si t  O i ad´) ang ti ak an erintensiti tinggi. SS G " !  (Sum er: Shergill (2008 . ke ua ua ATP an P r menja i kurang. Sistem tenaga (ATP P . Pa a erlaku Sistem ini mengaki atkan aras ATP menja i ang tinggi. ika asi laktik terkum ul alam otot engan an a k mengaki atkan toksik. ii. Per in angan tentang kelesuan mem eri tum uan ke a a: i. aras kelesuan  ¨§ ©¨§ ¦ . glikolisis an engoksi anan Pengum ulan hasil sam ingan meta olik Sistem saraf Mekanisme kegagalan engun u an gentian Faktor faktor ang men e a kan kelesuan otot: i. Pengum ulan asi laktik Asi laktik men e a kan kelesuan kerana an kemu iann a eme ahan kar ohi rat sem urna.63 i . Kelesuan otot engan stimulasi Kelesuan merujuk ke a a kemerosotan ka asiti otot meregang ang erulang. Kea aan ini mengaki atkan kelesuan an ketegangan a a otot.

Malangn a sim anan glikogen a alah terha oleh erkurang engan e at. Kea aan ini men e a kan kelesuan erlaku le ih awal an atlit gagal mengekalkan rentak larian sehingga fasa terakhir. ara untuk melengahkan kelesuan ot ot Bagi mengelakkan kelesuan. A a ila P r igunakan. ika a a ermulaan larian terlalu e at mengaki atkan sim anan ATP an P erkurang engan e at. Peningkatan ka ar kerja ti ak erka ar terus engan engurangan glikogen otot. Se agai otot igunakan 35 hingga 40 kali le ih alam akti iti ang ontohn a.64 iii. Kekurangan sim anan glikogen otot Aras ATP otot ikekalkan melalui eme ahan glikogen otot ise a kan oleh sistem aero ik an anaero ik. atihan an engalaman a at mem antu atlit menilai rentak larian ang o tima ATP an P . ka ar engurangan glikogen otot ikawal oleh intensiti akti iti. leh itu e at kelesuan erintensiti tinggi ise a kan oleh kekurangan sim anan glikogen otot. atlit mesti mengawal ka ar kerja melalui rentak larian ang sesuai agi memastikan P r an ATP ti ak keha isan. glikogen otot menja i an sum er utama untuk sintesis ATP. agi meningkatkan ke erkesanan enggunaan SS ( ('%$ &%$ # G . semasa lari e ut glikogen ari a a akti iti erjalan. Bagi a ara ang er anjangan.

3. ³Health Mad´) SISTEM TENAGA .1: Ciri-ciri sistem tenaga Rajah 3. K p l K l j P il A P S di it d t d 0 t iti i 00m S di it d t -3 B i t ti i 00m d i it iti B y t d d tid J J i tiviti l bi i 3 B i t d d t d i it iti B i t ti C t 00m d Jadual 3.7: Peratus penghasilan sistem Tenaga (S mb : S ill ( 008). Ci i-ci i Si t Si t A Al ti bi A bi L ti Si t A bi S b / i i f i S id ti p l tp t l id P / li p l t l l / li . p ti P l P l .65 3.

SS 4 4310 210 ) G . Selain itu juga. Ter a at tiga sum er kelas makanan utama ang menghasilkan tenaga iaitu kar ohi rat. makanan ang erlu imakan mesti mem eri tum uan ke a a kar ohi rat. lemak ang ikeluarkan aki at an rotein. Bahan kimia ini oleh menghasilkan ATP melalui tin ak alas kimia. A a ila kita mengetahui tentang i ekalkan ke a a otot rangka semasa latihan emakanan ang sesuai. alau un rotein oleh igunakan se agai sum er tenaga a a ila sum er sum er lain su ah keha isan se erti kea aan kesu uran. Tenaga ang igunakan oleh sistem iologi manusia a alah alam entuk a enosina trifosfat (ATP . emak a a ila i akar akan i e ahkan ke a a asi lemak an gliserol.5. 3.66 3. Peratusan kuantiti enggunaan ATP oleh sistem iologi untuk ertukar menja i ha a a alah se an ak 60% 70% manakala akin a se an ak 30% 40% igunakan untuk melakukan akti iti fi ikal. Bekalan ahan a i ang enting alam menentukan ang oleh imaksu kan ialah jenis makanan menghasilkan ATP semasa latihan.4 Fungsi sistem tenaga Tenaga ialah kuantiti ang i erlukan untuk erfungsi an menjalankan kerja serta akti iti harian.1 angkah untuk meningkatkan sim anan sum er tenaga Perkara ang aling enting alam konse tenaga a alah ahan a i ahan a i ang ang i ekalkan semasa latihan.5 Mekanisme homeostasis 3. Bekalan tenaga oleh igunakan agi eme ahan tiga jenis makanan ini sistem aero ik untuk menghasilkan ATP. leh itu. kar ohi rat memainkan eranan utama se agai sum er tenaga utama. Asi lemak isim an se agai tisu a i os atau ere ar alam arah.

perancangan program latihan yang berkesan memerlukan kefahaman jelas hubungkait yang ujud antara sistem tenaga dengan jenis aktiviti yang dilakukan. SISTEM TENAGA . p nggunaan d minan sesuatu sistem tenaga untuk menjana A P bagi mendapatkan bekalan tenaga adalah ditentukan leh jenis aktiviti fizikal yang hendak dilakukan. musan B dasarkan ciri-ciri sist m t naga yang t lah dibincangkan. ³Health Mad´) 3.67 Rajah 3.8: Penghasilan simpanan sumber tenaga (S mb : S ill ( 008). Dengan yang demikian.

B. Selangor : GHGF EA D BA Baharu in mar & Moh . Retrie e August 28. Selangor: P F ol ings S n. Selangor: . Geoffs (2009 . 1993 from htt ://stanfor . Afan i Muhama (1995 .nlm. onal A. Pusat Perkem angan Kurikulum (2002 .rmxa s/iframes3 SS G Q F AF ulkifli & amali ah (2004 . ³Health htt ://o timi e ad´. om. Moh Khairi & Borhannu in (2005 .tea h e. Fi iolo i C D anusia. 2006 from R . Bh .anatom / res irator . Kuala um ur: Kementerian Pen i ikan Mala sia.l I A. Pusat Perkem angan Kurikulum (2004 .l ol ings S n. Selangor: Per etakan ewan Bahasa an Pustaka. amim Rajikin (1995 . h M. Bh . (2008 . P alan Si t h dan AF I I kto er @ @976 876 5 . A Pener it Fajar Bakti S n.htm Mike al en (2009 . Buku ksSains Sukan ingkatan . edline Plus : rusted ealth Information for You .nih. Bh . Buku . Raman. om/g se. Kuala um ur: Kementerian Pen i ikan Mala sia.go /ME INEP S/en /image ages/19678. Retrie e 10. 1993 from htt ://www. Buku Sumber Sains Sukan ingkatan .7 Rujukan BA C P nyakitnya. ksSains Sukan ingkatan .68 3. Tea hPE from htt ://www. ³Wellsphere: ealth knowledge made personal ´.wells here. Shergill (2008 . Buku Sumber Sains Sukan ingkatan . Ru i usain & M. Retrie e R F Q F P F kto er 10.