You are on page 1of 4

C©u 1. 1. Cho ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña Coban lµ Z = 27.

Nªu d¹ng lai ho¸ cña Co3+ trong hai phøc chÊt sau: [Co(CN)6]3- vµ [Co(Cl)6]3- . BiÕt phøc chÊt [Co(CN)6]3- nghÞch tõ cßn phøc chÊt [Co(Cl)6]3thuËn tõ. 2. a. ViÕt c©óu h×nh electron theo thuyÕt MO cña ph©n tö O2. b. Thùc nghiÖm ®· x¸c ®Þnh ®-îc n¨ng l-¬ng liªn kÕt cña ion O2+ lµ 643.kJ.mol-1, cña O2 lµ 495.kJ.mol-1, cña O2- lµ 395.kJ.mol-1. Dïng thuyÕt MO h·y gi¶i thÝch kÕt qu¶ thùc nghiÖm trªn.

9 KJ/mol ë 5000C cã KP = 0. BiÕt ph¶n øng ®-îc thùc hiÖn trong b×nh cã thÓ tÝch 50 lit vµ chøa 1 mol CH4 ®-îc gi÷ ë nhiÖt ®é 8500C cho ®Õn khi hÖ ®¹t c©n b»ng. .41 a/TÝnh KP ë 8500C b/TÝnh ®é ph©n huû E cña CH4 vµ ¸p suÊt cña hçn hîp khÝ.C©u 2: Cho ph¶n øng: CH4 (K ) C (r ) + 2H2 (k) cã (H = 74.

12 2. TÝnh tû lÖ [HPO42-] / [H2PO4] trong m¸u ë nhiÖt ®é 250C.40.mol2. TÝnh ®é tan cña BaSO4 trong dung dÞch MgSO4 0. BiÕt T BaSO4 = 1.1010. . BiÕt pK= 7.C©u 3 1. biÕt ®é ®iÖn li cña MgSO4 trong ®iÒu kiÖn nµy lµ 90%.l-2. pH cña m¸u lµ 7.08.20M.

0 BiÕt E 0 !  0.C©u 4 Nhóng mét d©y Zn vµo dung dÞch ZnSO4 10-2M . vµ nhóng mét d©y Cu vµo dung dÞch CuSO4 10-2. ECu 2 / Cu !  0. TÝnh nång ®é c¸c dung dÞch t¹i thêi ®iÓm c©n b»ng. 7628V . H·y thiÕt lËp s¬ ®å pin ®-îc h×nh thµnh gi÷a hai ®iÖn cùc trªn vµ cho biÕt khi nµo pin ngõng ho¹t ®éng.337 V Zn 2 / Zn C©u 5 ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña mixen vµ cho biÕt h¹t keo vµng ®-îc ®iÒu chÕ theo ph-¬ng tr×nh ph¶n øng sau ®©y: 2KAuO2 + 3HCHO + K2CO3 p 2Au + 3HCOOK + KHCO3 + H2O .