You are on page 1of 4

SZIGORLATI MINTAPÉLDÁK

1. Satírozzuk be a megadott halmazt az ábrán: ((A-B)-C)B !


2. Legyen A={1,2,3,4} és B={0,1,2}. Határozzuk meg A és B direkt szorzatát!
3. Adjuk meg az alábbi logikai kifejezés igazságtáblázatát: r q p ¬ ∨ ⇔ !
4. Az alábbi táblázat a r q p ¬ ∧ ¬ logikai kifejezés igazságtáblázatát tartalmazza. Adjuk meg a
kifejezés perfekt diszjunktív normálformáját!
r q p r q p ¬ ∧ ¬
true true true false
true true false true
true false true false
true false false false
false true true true
false true false true
false false true true
false false false true
5. Az alábbi táblázat a r q p ¬ ∧ ¬ logikai kifejezés igazságtáblázatát tartalmazza. Adjuk meg a
kifejezés perfekt konjunktív normálformáját!
r q p r q p ¬ ∧ ¬
true true true false
true true false true
true false true false
true false false false
false true true true
false true false true
false false true true
false false false true
6. Rajzoljuk fel az alábbi aritmetikai kifejezés (irányított) fáját: ) / ( e d c b a + ∗ − !
7. Hány éle van egy 15 csúcsú (szögpontú) teljes gráfnak? Hány éle van egy ötszint teljes bináris
fának?
8. Tekintsük az { } { } { } ( )
2 0 2 1 0
, , , 1 , 0 , , , s s f s s s A = determinisztikus véges automatát,
amelynek az átmeneti függvénye a következ:
. ) 1 , ( , ) 1 , ( , ) 0 , ( , ) 0 , ( , ) 1 , (
2 2 1 1 2 1 1 0 0 0
s s f s s f s s f s s f s s f = = = = = Rajzoljuk fel az automata gráfját!
9. Definiáljuk a következ grammatikát:
{ } { } { } ( ) c R cRc Q abQba Q aQa P P R Q P c b a G → → → → = , , , , , , , , , , ,


A
B
C
X
Adjunk meg két olyan szót, amiket generál és két olyan szót, amiket nem
generál a grammatika! Adjuk meg végtelen sok olyan szót, amelyet generál a
grammatika, s amelyben mindegyik terminális szimbólum többször is szerepel!
10. Hány hatjegy pozitív egész szám képezhet az 1,2,2,3,3,3 számjegyekbl?
11. Hány hatjegy pozitív egész szám képezhet a 0,1,2,3,4 és 5 számjegyekbl (nem feltétlenül
kell mindegyiket felhasználni!)?
12. Egy versenyen a tízpróbában 8 versenyz jutott a döntbe. Hányféle képen alakulhat az els
helyezések sorsa?
13. Egy cukrászdában 15-féle sütemény van. 6 különböz süteményt szeretnék hazavinni.
Hányféleképpen tehetjük ezt meg?
14. Határozzuk meg( )
6
3 1 i + komplex szám exponenciális alakját!
15. Határozzuk meg az 0 1
2
= + + x x egyenlet gyökeinek trigonometrikus alakját!
16. Legyen a(3,4,0,x) és b(5,0,0,x). Lehet-e a két vektor szöge 60 fokos? Ha igen, határozzuk meg x
értékét!
17. Határozzuk meg az alábbi mátrix inverzét:
|
|
|
.
|

\
|
3 4 1
4 3 1
3 3 1
!
18. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (az egyenletrendszer mátrixának inverzét felhasználva)

15 3 4
17 4 3
14 3 3
= + +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x

Az egyenletrendszer mátrixának inverze:
|
|
|
.
|

\
|


− −
0 1 1
1 0 1
3 3 7

19. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (Gauss eliminációval)

15 3 4
17 4 3
14 3 3
= + +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x

20. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (Cramer szabállyal)

15 3 4
17 4 3
14 3 3
= + +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x

21. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (bázistranszformációval)

15 3 4
17 4 3
14 3 3
= + +
= + +
= + +
z y x
z y x
z y x

22. Legyen a(1,2,0), b(-1,1,2), c(2,-1,1) és v(3,7,5). Adjuk meg a v vektor koordinátáit az a,b,c vektorok
által meghatározott bázisban!
23. Határozzuk meg az alábbi determináns értékét:
3 2 5
2 5 3
5 3 2
!
24. Határozzuk meg az alábbi mátrix sajátértékeit és sajátvektorait:

2 3
3 2
!
25. (Csak Gazdaságisoknak)
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦

≥ +
≤ +
≤ −
≤ −
+
0
2 2
12 3 4
3
2 2
hogy feltéve, ), max(
y x,
y x
y x
x y
y x
y x
26. Van-e a triviálistól eltér megoldása a következ egyenletrendszernek? Ha igen, állítsa el!

0 4 11
0 4 2
0 4 3
= − −
= + −
= + +
z y x
z y x
z y x

27. ( Csak Mszakisoknak) Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: , 2 2 '
2
x y y = + az 1 ) 2 ( = y
feltétel mellett.
28. (Csak mszakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: 0 2 ' " = − − y y y
29. (Csak mszakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: 0 25 ' 14 " 2 = + + y y y
30. (Csak mszakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: 0 9 ' 60 " 100 = + + y y y
31. (Csak mszakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet:
. 8 ) 0 ( , 0 3 ' ) 1 2 ( = = − + y y y x
32. (Csak mszakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet:
4
1
) 0 ( 0 2 ' ) 2 ( = = − + y y y x
33. (Csak mszakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: y y x y − =
2
'
34. Határozzuk meg az alábbi mátrix rangját:
|
|
|
.
|

\
|
5 4 3 1
1 5 3 2
2 3 2 1
!
35. ? ) 0 ( ' ? ) ( ' ;
2 3
) 1 4 ln(
) (
3
5
= =
+
+ −
= f x f
x
x x
x f
36. Határozzuk meg az 5 33 18
2 3
− + − = x x x y szélsérték helyeit, monotonitási tartományait!
37. Lehet-e a 1 8 8 12 2 25 ) , (
2 2 2 4
− + − − + + = x xy xy y x y y x z függvénynek szélsértéke a (2;3)
pontban? Ha igen, milyen szélsértéke van?
38. Határozzuk meg a
3 3 2 3 3 3
5 2 3 ) , ( y x x y y x y x z + − = felületnek a P(1;1;6) pontjában húzható
érintsíkjának az egyenletét!
39. Határozzuk meg az 4 / 2 ) ( az és 1 - ) (
2 1
x x y x x y − = = függvények görbéi és az x tengely által
közbezárt síkidom területét! (A két görbe a (4,1) pontban metszi egymást.)
40.
í
= ? ) 2 cos( 5 dx x x (Parciálisan integráljunk)
41. Határozzuk meg az 11 3 2
3 4
+ + − = x x x y függvény inflexiós pontjait, konkáv és konvex és
tartományait!
42. Lehet-e a 11 2 8 10 ) , (
2 2 2 2 4 4
− + − + + + = xy y x y x y x y x z függvénynek szélsértéke a (2;1)
pontban? Ha igen, milyen szélsértéke van?
43. A hányadoskritérium vagy a gyökkritérium segítségével döntsük el, hogy a következ sor
konvergens, vagy divergens!

¯

=

+
1
2
)! 1 (
) 1 (
n
n
n

44. A hányadoskritérium vagy a gyökkritérium segítségével döntsük el, hogy a következ sor
konvergens, vagy divergens!
( )
( )
¯

=

+
1
2
1 2
1
n
n
n
n
n

45. Adjuk meg az alábbi listaszerkezet gráfját: (a, (b, (c, d), e) ,(f, g))!
46.
( )
?
) 4 5 ln(
8 5 3 sin
lim
2
1
=

− +

x
x x
x

47.
( )
?
) 7 ln(
4 sin
lim
3
2
2
=x
x
x

48.
( )
?
ln
lim
2
=
∞ →
x
x
xe
x

49. Írjuk fel 1 + x Maclaurin sorának els 5 tagját!
50.
í
=
+
?
1
dx
e
e
x
x
Alkalmazzuk az u e
x
= helyettesítést!
51. ?
1
1
3
=
í

∞ −
dx
x

52. Írjuk fel ) 1 ln( x + negyedfokú Taylor-polinomját!!
53. ?
1
4 / 3
0
=

í
dx
x
x
(alkalmazzuk az
2
1 t x − = helyettesítést!
54. Határozzuk meg az alábbi hatványsor konvergenciaintervallumát:
¯

=1
3
n
n
n
x
!
55. Határozzuk meg az alábbi hatványsor konvergenciaintervallumát:
( )
¯

=1
2
)! 2 (
!
n
n
x
n
n
!


Határozzuk meg 1 + i 3 komplex szám exponenciális alakját! 15.2. Határozzuk meg az alábbi determináns értékét: 3 5 2 ! 5 2 3 24.3.0).1) és v(3. amiket nem generál a grammatika! Adjuk meg végtelen sok olyan szót.c vektorok által meghatározott bázisban! 2 3 5 23. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (Cramer szabállyal) x + 3 y + 3 z = 14 x + 3 y + 4 z = 17 x + 4 y + 3z = 15 21. Hány hatjegy pozitív egész szám képezhet a 0. Legyen a(3.0. Legyen a(1. amiket generál és két olyan szót. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (az egyenletrendszer mátrixának inverzét felhasználva) x + 3 y + 3 z = 14 ( ) 6 x + 3 y + 4 z = 17 x + 4 y + 3z = 15 7 −3 −3 Az egyenletrendszer mátrixának inverze: − 1 0 1 −1 1 0 19. amelyet generál a grammatika. Hány hatjegy pozitív egész szám képezhet az 1.Adjunk meg két olyan szót. Hányféleképpen tehetjük ezt meg? 14.5).2. b(-1. Egy cukrászdában 15-féle sütemény van.3 számjegyekb l? 11.x) és b(5.-1. s amelyben mindegyik terminális szimbólum többször is szerepel! 10. Hányféle képen alakulhat az els helyezések sorsa? 13.3. Határozzuk meg az alábbi mátrix sajátértékeit és sajátvektorait: 2 3 3 2 ! .4 és 5 számjegyekb l (nem feltétlenül kell mindegyiket felhasználni!)? 12.x). Adjuk meg a v vektor koordinátáit az a.3. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (Gauss eliminációval) x + 3 y + 3 z = 14 x + 3 y + 4 z = 17 x + 4 y + 3z = 15 20.2. Határozzuk meg az alábbi mátrix inverzét: 1 3 4 ! 1 4 3 18. Egy versenyen a tízpróbában 8 versenyz jutott a dönt be.2.4.b. Határozzuk meg az x 2 + x + 1 = 0 egyenlet gyökeinek trigonometrikus alakját! 16.0.2). 6 különböz süteményt szeretnék hazavinni.1. Lehet-e a két vektor szöge 60 fokos? Ha igen. Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert (bázistranszformációval) x + 3 y + 3 z = 14 x + 3 y + 4 z = 17 x + 4 y + 3z = 15 22.1.7. határozzuk meg x értékét! 1 3 3 17. c(2.0.

Határozzuk meg az y = x 4 − 2 x 3 + 3 x + 11 függvény inflexiós pontjait. A hányadoskritérium vagy a gyökkritérium segítségével döntsük el. feltéve. milyen széls értéke van? 43. konkáv és konvex és tartományait! 42. vagy divergens! . hogy 4 x + 3 y ≤ 12 2x + y ≥ 2 x. vagy divergens! ∞ (n 2 + 1) n =1 ( n − 1)! 44. (Csak m szakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: 1 ( x + 2) y '−2 y = 0 y (0) = 4 33. ( Csak M szakisoknak) Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: y 2 y '+2 = 2 x. Lehet-e a z ( x. az y (2) = 1 feltétel mellett. 28.1. Lehet-e a z ( x. Határozzuk meg az y1 ( x ) = x . y ) = x 4 + y 4 + x 2 + 10 y 2 − 8 x 2 y + 2 xy 2 − 11 függvénynek széls értéke a (2. f ( x) = 37.1) pontban? Ha igen.1 és az y 2 ( x ) = 2 − x / 4 függvények görbéi és az x tengely által közbezárt síkidom területét! (A két görbe a (4. monotonitási tartományait! 35. (Csak m szakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: (2 x + 1) y '−3 y = 0.x − 2y ≤ 2 y−x≤3 25. y ≥ 0 26. Van-e a triviálistól eltér megoldása a következ egyenletrendszernek? Ha igen. 5 x cos( 2 x) dx = ? (Parciálisan integráljunk) 41. (Csak m szakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: 2 y"+14 y '+25 y = 0 30.3) pontban? Ha igen. y ) = 3 x 3 y 3 − 2 y 3 x 2 + 5 x 3 y 3 felületnek a P(1. Határozzuk meg az alábbi mátrix rangját: 2 3 5 1 ! 1 3 4 5 ln( x 5 − 4 x + 1) . Határozzuk meg az y = x 3 − 18 x 2 + 33x − 5 széls érték helyeit. (Csak m szakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: 100 y"+60 y '+9 y = 0 31. f ' ( x ) = ? f ' ( 0) = ? 3x 3 + 2 36. (Csak m szakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: y"− y '−2 y = 0 29.1) pontban metszi egymást.) 40. A hányadoskritérium vagy a gyökkritérium segítségével döntsük el. y (0) = 8.6) pontjában húzható érint síkjának az egyenletét! 39. (Csak m szakisoknak): Oldjuk meg az alábbi differenciál egyenletet: y ' x = y 2 − y 1 2 3 2 34. (Csak Gazdaságisoknak) max( x + y ). milyen széls értéke van? 38. hogy a következ sor konvergens. hogy a következ sor konvergens. állítsa el ! x + 3y + 4z = 0 2x − y + 4z = 0 x − 11 y − 4 z = 0 27. 32. y ) = y 4 + 25 x 2 + 2 y 2 − 12 xy − 8 xy 2 + 8 x − 1 függvénynek széls értéke a (2. Határozzuk meg a z ( x.

3 −∞ x 52. Határozzuk meg az alábbi hatványsor konvergenciaintervallumát: 55. Határozzuk meg az alábbi hatványsor konvergenciaintervallumát: xn ! 3 n =1 n ∞ ∞ n =1 (n!)2 (2n)! xn ! . Írjuk fel x + 1 Maclaurin sorának els 5 tagját! ex 50. g))! sin 3 x 2 + 5 x − 8 =? 46.45. e) . lim x → 2 ln( x 3 − 7) ln x 2 48.(f. lim =? x →∞ xe x 49. d). 0 x dx = ? (alkalmazzuk az x = 1 − t 2 helyettesítést! 1− x 54. (c. dx = ? Alkalmazzuk az e x = u helyettesítést! x e +1 −1 1 dx = ? 51. lim x →1 ln(5 x − 4) (n + 1)n 2n n =1 (2n − 1) ∞ ( ) sin x 2 − 4 =? 47. Írjuk fel ln(1 + x) negyedfokú Taylor-polinomját!! 3/ 4 ( ) ( ) 53. (b. Adjuk meg az alábbi listaszerkezet gráfját: (a.