You are on page 1of 2

Soalan Temu Bual Geografi Alam Sekitar Fizikal Malaysia pada tahun 2011 Orang Awam dan Pelancong

Latar belakang

Tujuan pengumpulan maklumat ini adalah untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan pengalaman pendududk tempatan terhadap bentuk muka bumi di petempatan mereka. Kajiaan tertumpu kepada bentuk muka bumi, petempatan, ciri ciri budaya atau fizikal yang terdapat di kawasan Bukit Melawati ini. Hasil maklumat adalah sulit dan hasil kajian akan digunakan untuk laporan dalaman sahaja. agar kerjasama yang diberikan dapat menyumbang ke arah penambahbaikan kepada alam sekitar dan madan manusia.

1. Apakah sejarah Bukit Melawati? 2. Bilakah Bukit Malawati mula dijadikan kawasan pelancongan? 3. Pada pandangan saudara/ saudari mengapakah Bukit Melawati menjadi kawasan tarikan pelancong? 4. Apakah bentuk muka bumi di kawasan ini mempengaruhi daya tarikan pelancong? 5. Apakah kemudahan yang disediakan di Bukit Malawati? 6. Selain daripada dijadikan pusat pelancongan adakah kawasan ini sesuai untuk sektor lain? 7. Apakah sumbangan kawasan ini kepada penduduk setempat? 8. Apakah peluang pekerjaan yang terdapat dikawasan Bukit Melawati ? 9. Selain daripada kawasan tanah tinggi apakah ciri-ciri lain yang terdapat dikawasan ini? 10. Apakah kepentingan Bukit Melawati kepada kawasan setempat dan masyarakat di Malaysia? 11. Apakah ciri geografi yang menjadikan Bukit Melawati dipilih untuk melihat anak bulan Ramadhan?

Mengapakah Bukit Melawati menjadi kawasan habitat monyet-monyet di sana? 14. Adakah perubahan cuaca mempengaruhi bentuk muka bumi kawasan Bukit Melawati? 15. Adakah Bukit Melawati menjadi kawasan tadahan air kepada kawasan petempatan berhampiran? 17. Apakah yang telah kerajaan lakukan untuk mengekalkan keindahan dan kebersihan dikawasan ini? 20.12. Adakah Bukit Melawati pernah mengalami hakisan atau runtuhan tanah? 16. Apakah peranan penduduk sekitar dalam mengekalkan keindahan dan kebersihan dikawasan ini? 19. Adakah kawasan petempatan yang berdekatan mendatangkan pencemaran kepada Bukit Melawati? 18. Adakah ciri-ciri geografi dan keindahan kawasan Bukit Melawati dapat dikekalkan pada masa hadapan? . Apakah ciri geografi yang membolehkan rumah api dibina di Bukit Melawati? 13.