You are on page 1of 12

GETAH PEMADAM

Getahpemadam merupakansalahsatukelengkapanalattulis.Iamerupakang etahlembut yang mampumenghilangkantanda yang dihasilkandenganpensil. Bagaimanapunterdapatgetahpemadamdakwat yang mampujugamenghilangkantanda yang dihasilkanoleh pen. Seringkalidalampenggunaanharian, iadiringkaskankepada pemadam sahaja. Di pantaitimur Malaysia, ialebihdikenalisebagai roba. Getahpemadamberasakenyalseperti getah, daniaseringkalibewarnaputih, perangataumerahjambuwalaupundenganbahanmodenpelbagaiwarnamam pudihasilkan. Terdapatpensil yang dilengkapidengangetahpemadamdihujungnya.Getahpemadammahalmun gkinmempunyaibahan (vinyl) atauplastik sebagaitambahankepadagetah.

PAPANLUKIS

Papanlukistradisi di buatdaripadakayujenislembutsupayakertaslukisanboleh di lekatkandengan pita pelekat (masking tape). Pin tekantidakboleh di gunakanpadapapanlukiskeranabekas pin tekanituakanmerosakkanpermukaanpapanlukis. Di bahagiantepikiripapanlukisdinamakantepiankerja (Working edge).Tepiankerjabiasanya di perbuatdaripadajalurkeras yang lurussupayatepian (working edge) sesiku Tee bolehmengelangsardenganbebas se panjangtepiankerja. Papanlukismoden di lengkapkandengan kaki yang boleh di ubahsuaiketinggiannya. Papanlukisiniboleh di condongkanmengikutkehendakpengguna.Papanlukis yang cangih pula mempunyaipermukaan yang lengkapdengaankepinganbermagnet yang samaukurandenganpapanlukisitusupayajalurlogambolehmemegangkuatk ertaslukisan . Saizdannamapapanlukis. i) Half Imperial 60cm x 40 cm ii) Inperial 80cm x 60 cm

iii) DooubleElephan 105cm x 75 cm iv) Antiquarian 140cm x 85cm

SESIKU T

Sesiku t di buatdaripadakayukerasataupelastikdan di gunakanuntukmelukisgarisanmendatarsahaja (Horizontal).Sesiku tmempunyaibilah yang lurusdandipasangbersuduttepatdengansetok.Pinggirbilahbiasanya di buatdaripadabahankerassepertipelastiktebal yang lutsinarsupayasesiku ttidakmengotorkankertaslukisandannampakapabilamelukisgarisan. Sesuku tmestilahmempunyaiciri-cirisepertiberikut:i) Tepian yang lurus (Working edge) ii) Bilahpanjangdan rata (blade) iii) Sambunganstokbersuduttepat (Stock/head) Kegunaansesiku t. i) Untukmelurusankertas di ataspapanlukis. ii) Untukmelukisgarisanmendatar (Horizontal) iii) Tapakuntuksesiku set semasamelukisgarisan

PENSILKAYU

labolehdidapatidalamberbagai-bagaigredmengikutkekerasanmatanya. Kekerasanmatapensildinyatakandenganhurufdannombor yang terdapatpadabatangpensilitu. Pensilperludiasahdenganpisauataupenajammekanikuntukmenajamkanma tanya, Bagipensil yang terialupendekiabolehdisambungkandenganpemegangpensil.

PENSILMEKANIKAL

lamenggunakanmatagrafitberdiameter 0.3 mm hingga 0-7 mm. la tidakperluditajamkandanmatagrafitnyabolehdiganti. Penselmekanik

yang seringdigunakanoleharkitek berdiameterO-5 mm keranaiasenangdikuasaidanmenghasilkangarisyangtajamsertahalus.

KERTASLUKISAN

Kertaslukisan - Berwarnaputih, ada yang licindanada yang berira. Kertasinisesuaiuntuklakaranbebasdanlukisanteknikdenganmenggunakan pensel, pena, warna air, dansebagainya. Kertassurih - Berwarnaputihataubiru, lutsinardanagaklicin. Kertasinibolehdidapati di dalamberbagaibagaiukurandanketebalan. Selalunyakertasinibergulungatauberkeping. Kertasinidilukisdenganmenggunakanpensel, penalukis, pena felt dansebagainya. Kertas butcher - Berwarnaputihataukuning,lutsinardanlicin. Kertasinibolehdidapatidalamberbagaibagaiukuranselalunyabergulungatauhelaiankertasinisesuaiuntuklakarana

waldenganmenggunakanpensel, penalukisdansebagainya. Kertas pastel - Kertasinibolehdidapatidalamberbagai-bagaiwarna, beriradan paling sesuaidengan pastel.

GREDPENSIL

Penselterbahagikepada 18 gred, daripada 7B (paling lembut) sehingga 9H (paling keras). Mata penseldibuatdaripadabahanmentahgrafitdantanahliat. Kekerasanmatapenselbergantungkepadanisbahkandungangrafitdantanahl iat. 7B hingga 2B - Paling lembut. Untukgariskeratan, garisprofildanhurufhuruftajuk. Memeriukankawalan. Senangdipadamkandanmudahkotor. Sesuaiuntuklukisanlakaran. 3H hingga B - Sederhanalembut. Untukgaristampak, gariskeratan danhuruf-huruftajuk. Memerlukankawalan.Senangdipadam. Menghasilkancetakan yang memuaskan. Sesuaijugauntuklukisanlakarandanlukisanteknik. 4H hingga 9H - Paling keras. Kurangsesuaiuntuklukisanteknik, patutdielakkanpenggunaannyakeranagariskurangnyatadansukardipadam. Tidakmenghasilkancetakan yang memuaskan.

Mutugarisbergantungkepada : Gredmatapensel yang digunakan. 11. Jeniskertas yang digunakan. 111. Tekanan yang dibuatkepadakertas. IV. Permukaantempatmelukis.

LENGKUNGPERANCIS

LengkungPerancisinidigunakanbagimelukisgarislengkungyangtidakb olehdilukisdenganjangkalukis.LengkungPerancisbolehdidapatidalamb eberapabentuk SebelummenggunakanlengkungPerancis, bentuklengkung yang hendakdilukisituperlulahdilakarkandengan menggunakanpensel yang hitam( HB ), tetapigarisanitu

janganlahterlalunyata. Setelahitubarulahlengkung perancisdigunakan.

SESIKUSEGITIGA

Sesikusegitigadibuatdaripadabahan yang lutsinar .Lazimnyabolehdidapatidalamduasesiku .Sesikutersebutbersudut 45 dan 30 darjah .Sesikuiniberbentuksegitiga yang digunakanuntukmembentukgarisancondong ,iajugadigunakanuntukmembentukgarisantegak . Alatinidibuatdengansudut 45 dan 30 darjahkeranamengikutsudut-sudut

yang lazimdidapatidalamlukisanteknik .Padabahagiantepisesikusegitigalazimnyaterdapatukuran yang ditandadenganukuranmetrik , yang manaiabolehdigunakanjugasebagapembaris .

KESIMPULAN
Denganberkathasilusaha kamiini,alhamdulillah kami telahdapatmenyiapkantugasaninidalammasa yang telahditetapkan.Kami jugatelahmendapattunjukajar daripadakawan-kawanyang lebihberpengalamandari kami, tenagapengajar yang berdedikasidalammenjalankantanggungjawabmerekaserta sokongandariibudanbapayangberada di kampunghalaman. Kamijugatelahmempelajarisegalaapa yang terteradalamtugasaninisepertialat-alat yang digunakandalamlukisankejuruteraan, saizkertasdanpenggunaannyadansebagainya. Akhirnya

kami telahberjayauntukmempraktikkannyapadamasayang akandatang.

Sekianwassalam.

PENGENALAN
Lukisankejuruteraanadalahsatumatapelajaranasas yang pentingkepadapelajarkejuruteraan.Iamerupakanbahasakej uruteraandanbahasagrafik yang digunakandalambidangkejuruteraan. Hariini,lukisankejuruteaantelahditerimasebagai media yang digunakanolehsaintis, jurutera, perekabentuk, juruteknikmahupunpekerjapengeluaran.Penglibatanlukisa nkejuruteraandalambidangjuruteraadalahmenyeluruh.Ber muladaripengetahuanasas, lakaransehinggaperingkatpenyelenggaraan

Olehkeranalukisankejuruteraanmempunyaifungsiutamadal am proses kejuruteraan, iadianggapsebagaisuatualatpengajarandanbukansebagaisu atukerjaseni. Suatulukisankejuruteraanmestilahmudah, tepatdanjitu. Kefahaman yang mudahdalamlukisankejuruteraanadalahpentingkeranalukis antersebutmenyampaikansuatumaksudataumenerangkansu atu yang diperlukanuntuksuatutujuan.

OBJEKTIF
y Dapatmemahamisuatulukisanteknik yang diberikankepadanyadanbolehmengeluarkanbendakerj a yang dikehendaki. y Iadapatmenanamkansikapkebiasaanpekerjadandapat menyelesaikandengancekapmasalahmelukissuatuobje ksecaralukisanteknik. y Mengenalpastiperalatanlukisankejuruteraandanmenge tahuicaramenggunakannya.

y Membinajenis jenisgarisandalamlukisankejuruteraandenganciri ciri yang piawai. y Membinalukisankejuruteraandenganberpandukanpia waian am yang betul.