You are on page 1of 1

C C U T CH C C A CÔNG TY A QU C GIA-VÍ D V T P OÀN NESTLE

A/ C S LÝ THUY T I/ Th nào là c c u t ch c II/ Vai trò, Nguyên t c và M c ích c a c c u t ch c III/ Các d ng c u trúc t ch c c a công ty
D ng c u trúc u, nh c i m c a t ng d ng c u trúc

B/ VÍ D V C C U T CH C C A T P OÀN NESTLE

I. Gi i thi u v công ty NESTLE
1. L ch s hình thành và phát tri n c a Nestle 2. Các ngành ngh kinh doanh 3. Các thành t u 4. V n hóa t ch c c a Nestle II.