You are on page 1of 1

Ghi tn cty v logo

Tp. H Ch Minh, ngy 00 thng 00 nm 2009

TH XC NHN
(V/v: )
Knh gi:
B phn Nhn s - Cng ty ..
Anh
: Nguyn Vn A
Sinh ngy 03 thng 05 nm 1984 ti Nam nh
Ngh nghip
: C nhn Qun tr kinh doanh
a ch thng tr : p 1, Phng An Ph, Qun 2, Thnh ph H Ch Minh
S CMND
: 186166818 Cp ngy: 18/03/2002 ti Cng an Tnh Ngh An
lm vic ti Cng ty .
T ngy . n ngy .
M nhn vin:
V tr:
Chc danh:
B phn:
Rt mong qu .. to iu kin cho anh Nguyn Vn A lin h gii quyt
cng vic.
NGI LAO NG
(K, ghi r h tn)

TM. BAN GIM C


GIM C NHN S
(K, ghi r h tn)

HR-P/Thu xac nhan_Ver 0.0-09

Page 1/1