Kerja Kursus Georafi PMR/2011/SMA

BIL. 1

2

3

4

5

6

7

KERJA KURSUS GEOGRAFI PMR 2011 PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI GELANG PATAH ASPEK KRITERIA Menulis tajuk lengkap Tajuk dengan menyatakan • Pencemaran Alam Sekitar lokasi secara tepat di Kawasan Kajian Senarai kandungan Menyenaraikan enam • Perkara / butiran atau lebih isi kandungan • Halaman berserta nombor halaman / muka surat Menyata dan Penghargaan menghuraikan • Pengetua penghargaan kepada tiga • Guru mata pelajaran • Ibu bapa / penjaga pihak atau lebih • Rakan-rakan • Pihak luar / responden Menamakan tajuk kajian Pendahuluan dan menghuraikan dua • Menamakan tajuk kajian aspek pendahuluan atau lebih • Sebab-sebab pemilihan kawasan kajian • Tempoh masa kajian dijalankan Objektif kajian Menyatakan semua • Konsep pencemaran alam sekitar objektif kajian • Jenis-jenis pencemaran alam sekitar • Punca pencemaran alam sekitar (Objektif mesti dimulakan • Kesan pencemaran alam sekitar dengan kata kerja yang sesuai) • Cadangan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian Menamakan kawasan kajian dan Kawasan kajian menghuraikan tiga aspek atau Nama kawasan kajian • Latar belakang / sejarah kawasan lebih. kajian • Lokasi kawasan kajian Menyediakan satu peta daerah / • Pandang darat fizikal kawasan kajian zon / bahagian yang lengkap • Jarak dari bandar / pekan terdekat dengan:- tajuk dan bingkai (1m) - nama kawasan kajian dan arah • Peta: mata angin(1m) - Peta daerah /zon / bahagian Nota: Tandakan kawasan kajian Kaedah kajian Menghuraikan dua kaedah atau • Pemerhatian lebih • Temu bual - (minimum 3 orang)

MARKAH 1

1

2

2

2

6

2

Kerja Kursus Georafi PMR/2011/SMA 8 • Soal selidik • Rujukan Dapatan kajian 8.2 Jenis pencemaran alam sekitar • Jenis pencemaran .Air .1 Konsep pencemaran alam sekitar - (minimum 20 orang) 8.Tanih -Bunyi -Bau Mentakrifkan konsep pencemaran alam sekitar dengan lengkap berserta contoh yang relevan Menyata dan menghuraikan satu jenis pencemaran alam sekitar atau lebih di kawasan kajian 2 2 Menghuraikan empat atau lebih kepentingan kitar semula di kawasan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 6 .Udara .

data (1m) Graf: .label paksi X dan paksi Y .maklumat (1m) Rajah aliran: .tajuk .tajuk dan sumber (1m) .tajuk dan idea utama (1m) 4 .skala – plotan ( max : 2m) Peta minda : .Kerja Kursus Georafi PMR/2011/SMA Menghuraikan lima kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian serta menerapkan nilai atau unsur patriotisme 6 Menghuraikan empat cadangan untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian serta penerapan nilai atau unsur patriotisme 5 Bahan grafik • Jadual • Graf • Carta pai • Peta minda • Carta aliran Nota:( Cadangan mesti berkaitan dengan kesan di atas) Jadual : .tajuk dan idea utama (1m) .petunjuk .

Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah secara dihasilkan secara individu. akhbar. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidak kurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan. Kajian hendaklah dijalankan di tempat tinggal calon yang tidak melebihi 5 kilometer persegi. .maklumat (1m) Rumusan keseluruhan Rumusan tentang dapatan kajian serta • Rumusan keseluruhan tentang menerapkan nilai atau dapatan kajian • Penerapan nilai atau unsur patriotisme unsur patriotisme Lampiran Menyertakan empat atau • Surat pengenalan dirimurid lebih bahan lampiran • Surat kebenaran membuat kajian • Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga • Surat kebenaran ibu bapa / penjaga • Surat penghargaan • Soalan temu bual • Borang soal selidik • Gambar / foto • Bahan daripada pelbagai sumber – majalah. Calon yang tidak menulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahap penguasaan minimum. Calon mesti melaksanakan ke semua aspek kerja kursus untuk mendapat Kod 1: Cemerlang. 6. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta geografi. 2. Penggunaan komputer/foto dalam kajian tidak mempengaruhi pemarkahan. Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan.internet 2 2 ARAHAN PELAKSANAAN KEPADA CALON 1. 5.Kerja Kursus Georafi PMR/2011/SMA 9 10 . Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. saiz 12 dengan langkau 2-0. ditaip atau menggunakan komputer pada kertas saiz A4 sahaja. 4. 3. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon Times New Roman. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporan dapatan kajian.

Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai 2011. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 9.Kerja Kursus Georafi PMR/2011/SMA 7. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek. 10. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan kerja kursus. . 8. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful