Massage cho g

Th Ba, 25 Tháng 1 2011 12:04

ng m t thon g n
nét thanh xuân mãi t i t n trên g ng m t b n. Hãy

Massage là m t trong các li u pháp hi u qu nh t th nhé! B hi n

c 1: Dùng b ng ngón tay tr massage nh nhàng b ng cách n lên vùng ng tác trong 10 l n.

u m t, d c xu ng s ng m i. Th c

B

c 2: Ti p t c massage xung quanh m t d

i theo chuy n

ng tròn trong 10 l n.

Th c hi n 5 l n.B c 3: n nh vùng b u m t trên t i m um t n uôi m t. .

ngón tay tr n day nh thái d ng.B c 4: Dùng ngón tay cái n huy t 2 bên d ct . ây là cách kích thích các t bào trên da m t th i . i má sát khóe mi ng.

s n vào t l nh. .B c 5: D p n c lên m t chi c kh n lông s ch. sau 4 b c massage trên l y kh n ra d m lên da m t kho ng 1 phút h i l nh giúp se khít l chân lông.

.B c 6: Ti p t c s d ng các u ngón tay n nh nhàng vùng xung quanh x ng hàm trong 10 l n.

.B c 7: Trong khi ó. ngón tay cái d i c m c ng n nh .

.B c 8: Dùng u ngón cái mi t nh theo ng n p nh n t trong ra ngoài.

. dùng ngón tay cái n huy t vùng d i c m lan xu ng vùng c tránh hi n t ng 2 c m xu t hi n do da ch y x .B c 9: Ng a u ra sau.

B c 10: Dùng kh n l nh làm mát da m t m t l n n a. .

AZ News (Theo Xinh Xinh) .