•'

~V'

... III

Inge Walz

Scoubidou

~-

Budap "e-stI
I "

....1,

,_I:

,I

C_

2 0"
1

[

..'

"0'6'
..

1_

Tartalom
S

Pingv'i·ne·,k
. i -,ht2ls0 M··' I'" k
~I

-

1 6,
r

Anyagok

es eszkozek
----~_-_--1

6
7
2

,AJap,veto ismeretek
Aut6,~l(

tnd'rantQ'~lak KlJ IQstarbJ' k
Kutyala,nc:'

IH'oen1berek ~"en szarvasok

Pir(J~, ~ekszer:e'k,

1,8; 2Q .2 2 24· _ .2 6 2'.8

SzaJv.etagyuru
Angy~,I.ok

13 14

.3.0

·,l ~:t·1 b, ' , .. ... ,A .rn uanfag sza G-K. vagy mas neven s:tb.uhfd;ou-k t(6.lkedvei~teka fit"alalbk I{on§b~rlt mert ku ~Qnfl~i~e divatos szfnekn I<aphato'k es kGnnyu ·'ve:~Okdo!~go~zI1L ' Mj ulan ,elsaJat~b;JttLJk a cso m6Zias [ '~_e:~.h i,_ n kakat, k€szfth et,6u1k nyaklanc:.okat, kulcstarJ ;>ht ". I,~.....,·', '" "'" N,L t ... . oxa t KiiU KU 'OKc' '" gyu :~u ·t· n1'O b'·rn.':.'II'$ze-et. ~ell~ ., ~ ,I,,~idM'., k' ",. A, 'konyv~ns.zere·pl0 fig_~rak~ drs~El( ~s ekszer,el~ k'C)Z9tt talalunk gyc)rsarl ~s e-gy~ze,l"Lien e,lkeszftheto'r die kOI,6n~,egesl bo
~;f, '.

''''''~1h,

o

l

i

c

I'

A,,-,,:,;:"t·U.:

no/o.liult mintakat is, Fogjunk hozza batran, es ,i(:E§:stftSctnk nl:~gun'kllak V~l " ba,ratafnK~' nak aj~andekb~.ekszere·ket, dr5'zek~t k::Ulon/I'll ~ ..1.11" b f.~e-~re z~ s ";'.'. n~05SZe~ .!~ta~:.i;;,.an, FeJh>;~vna.nka,'iID'elmet arra, hd,~ azekf s;.ze~~ek emcsak mdctnyag, ·szal,a.I.<b:611 n hanern ~t5l- vag)! rafidsz~tlaR~b6~'f va stag' hl'rn.iO'srSt C " ·1 b..t I ~./ Ith "f' ' rona 'I a_<JO I ~,~:s ,e,J<,eSZI. netox, I A. csernozashoz jo' sz,,6rako-.za$,t kivan
.,/:1'

it

.' ~ Srerro...

A 1"'0 nyvloe n sze rep ~(5eleszere kel ~,eszrtese·,..·· "I '" ~ ... ··k I'rez a L.. t'~ ~~ove·i.,eZ0al1yago~era es eSZ~,I{'C1ZD",:.112' I~5Z s:-zU ks·egO rik : • Egyszf n U ( cs ~ a 111os ,es irttetszQ n~lU III anyag
M

Az ,ekszereketl<\e5zfth,etlOk
I '1 -""

terme$ze~
-

tes anyagokb'6J is! pl b6r5z~~a.kb61 VaDV,·'.~',,' hrl·~·7'.~"a:'ll-al..a ]~·b6·1.es,etl eu.' . - tN " ~L:vl:._ ,,,,, .. ' · ·tJ raf a,.,.

s:zal"iakb·6L
,A szC~ks;eges an>0agok es, e's,zk6zo:k

szalak, szfnes zsinorek

'. • • • • •

'QH6 Fogo KQtotCf Ragaszto' Drat :KOh5nbo.zo

beszerezhetdk a Szfnes Otl,etek.
Tel.:. 35 r..412, 0
B.olrtjaban (10l67 Budapest, Ter:~z krt, .'1"1
;e~maH::

~illeretufa,goly6k

szi nesotl ete k@5Zi nesotletek. t-o n:~rl e. h LI, [ honlap: wwwszinesotletek ..hu) ...

---

----

-

--

'apve.'o rsmererex t tk 'AI
,"iII .'

,I~eek, r 5~agr:e-re's es ~.p'ilr,alis, csornczassal keszOltek. A le,gt,p'bb rnodszemel tetszes .szerinri szarnii .szallal d9Jgo.zhatunk." Mi'utan 'eJsaJatituttuk ~ ,::.;., "n kakat, a k ;. 1,,'," sza II uD. , k·1" -a C$@Jil ozas I, tee hni~ ./ k ear ·2···· j,$. k~szrthletOnk fonatot. Ebben a' fefrezetben reszleteso n be r~lU uk az.egyes. 'C.~.O 6 kat, tatj m M'i.e·~ott'E;gy k.arkato'vagy lane keszftes~b~. k:zd,u.nk" eh~)za1IeggyakarolJuk a '~50n16.z.as te;ch n ik:aj at, ..
.A I.("@,ny.vb·e ~ze rep 16' ekszerek n
.>'
·1

hogy a, szarnelle helvezzuk, es kazepen atk6tjuk 6ket egy 'szalIa! r3~.aora).
2~ A, 'foniist indithatjuk lJgy lakat parhuzamosanegvrnes
~'$,

Kezdes T.o"obfelekeppen kezdhetjuk a fonast. 'l~, !ege'gyszerClbb ke"4dle~'.apereccsome, ,A
arnelyet koth,ebul1l,\ az e~yenke.nt parhu.z~-

mosan egy m as: melle helyezett szalakra it. libra) vagy a 'fell~)ehaj~d"iszalakra (2. abra). t

------

-

_.

-

_-

--

4.~Hajtsu~<. felb;e a.zegytksza·l~.atf tn·aJd.
!llasi kka I

k6ss (j le at Lllg)4' 'Jl'OGY;;egy ~is h LI(0 k rnaradjen ·felOI (5. ,~;br~).

~~gy

a k~k' sz~r fe··r o:tt; rrraj d ·a '1:(,e:k hu rkQn. FCJ'z'es ~£:O;Z·tffHi vt§g~gszorftsu k a I~~~i'~hU l'"ktJt ..

6'.iHajt$uk fe~~b~ ·~\"'ll·cl,k~t sz(~Aa't,t'maJd ::faz~ zLi 1<,at dket ,e'gym'asatr u gy, hogy me trll e:ge-· sen a.!ljanak (8, ke,p). Ezutehl: az ·als:g. szalak (k.e k) egy iket ha,j~ k Ie I r vbe n e;;. f elZ}! U k,. Itsu ... k····'I,h L "".). 'C·.... at a rn~as~~'Ju_r~Q:n (sarg~Gl"~ -'''' a lI~'.:S;O u.utan sza~ak (sa.rga) e;!3y:~keth.ajUtsuk fet fU2Zok ·at
I
-I

'llt'

'Szogletes csomone,gy szallal 'egym,asba a ;s,zalakat! a hurkokka~'O$sz~Jrap~~ t. Ei·as,l:15 r riogzft'['.' u··jJ ~IO',. a... y'. 'r'·l(.~'c··C'o'··..·· ... ·' rselva (to". ke.p).· DoJJg)tlz"h::a:tu rlkha:rorrf szal [:a~
·llUZZu'I(·
f,V,"··· ~
.,ell ..

...... ...fe.", -l f ""1~h es· ~'..,..t .. 5~. ,~ szaia I I· t h112Ll.ou;<.-.,Je~.',.;J3f t(VlGlen'. . .' ·A ·~a·

£ K.,~ ~.'

IF.,;i3, ' ·L '.'WJ 'Z-"Ci

,I .• ~~

..

I'""'"

i~{7. /{;ep~.

:~llQ';vtdegym a~~hoz a g;z,a I)~,k~ai.. z~o'~ A d 5z'alakb61 form·azzu n k htJrko~~~at "21 satgB 's~alal< feiett.

g§l<¢t fCi;zzuk at .p. hurkokon. Fo'nas k,Qzben ,8..zijl~·ld szala kat fa:gj uk ba l k~':ZU-rl'k ~<EI a. fa nathoz, ~..Miutan a sz~!I l,at ~iZQ a rosra
h.1'·1
·'t.'>'u··;;;'_ "'

2-~,'A

£~.rga s~idve-

zt'.U -1ft,. n' ·e~·",;".i;.;'(..j. -~'r '.' 'g' ·Y'7.;r.::.t·

alaku cSGfm6t k~apunk. Ha ,82:0 I<~ ~:e·fi.:·,eSI ip:.~·azrtsu.k at ,(j; . EJ(
csom ~~~
.

at fb.tm~a·ra.
:"

.

8

h

hqgy a ·tizalvege!'k.et rntincl"iig lJgyanarra at_ 1(lld,a~ ea~fek.tests-ijk ,m ~rtt ax ~4Q~~ps!otrl 6 ... t · 'nat igy, fblyra~~~]J~( a m~L;.tnkatJ tTlfg a klv81nit .:hQsszusagot .eJ~'rJ~! ,..FCJJ)as~kij,_zl7el1 azekat k a .5za la kst, .. :rnl:e:lyel,(b~ I h u rkot fb rmal. un k, a
arra,
~ _,I

~~Ietvea ·tobb[ C$O m~jO~rgya n 'fgy u ~e,5lfts.uR. A:Z:e'rt hogy s:zep 5~e~O,g;C ... t IL.. II@Cc;$ '(Qrma~~il.rP~ K j un k, ,[]gy~'1u'n k j
J
~I f;.r;.

4 "lA, 'rtt~'s'~rli k,.

>-4~ Ene 1a te::chni~ kava.'!.'kestfthetOhk I~e'tek fO~'h tp.t h~a ro ,mil ot \!'agyt .,~k"a' r tQ'bb sza.I~:,~.:1 az is:' :(1 szallll'q,1 a b 'sz~ila r .. ~ {o;rttil~ZUli hu rkot, k b. ...·1'· I ." ~'.. ,. !' id a ~1 at Q szatat a 'C' szatra :lveiIJlu~K,m-aJ.··~ c 's~a.at fllzzLJk ~t.a ke:zd ,<!j, hutl~b~'"(d l$Zai). A ,sz?tla:~ Rat h{tz.z.u'~ m6~, e ;·sen',.,_
;Y

'.l~:.u·.-": '_. L~ .,.. (1·.' . iJ·.·.I . .r&g' K. '(:1.
,:".'0

U

'~'n' ~·t"·1'1·~"?· I,!~).' _~r4,.,
Q~,

Kerek csorno nlegy szallal

. - U:f.kt"t·k k~ .• 1~.F\~e~·_:e' 'Iw"T~I

lon b~Qzo~ sz:aJat
*,··r.-.."""'·~"un'kossze
I •• . .'. _ •

t, 1..,-· -.;;.<.! .~~-rt·[ tb ,~e.\:cQ:~eg .. r!I ..... t - h· tYScZ::31·tl. 1 ""+;..;.tt nt +:'"....... i~~Ve, er na r "'~II I' (o:w,n
1

S,zo,gletes csorno hat, nyolc es t8bb szallal A hat es,.to'oo "sialJaJ k:8itott e-sipm,Q az elo~ zoe kh ~:z~l.a;s:Q~t1"1 kesZ)u I. Akon nye·_b:Q ·atoan
!~

~5Q m ,oltmutatj

uk be,

cso rnovaJ rC~g)1;, ho;gy n e~gy,slil~-

1. 1~:e'n,d'etzCI k
,e~: slz.~lakat a

.,~gy ;s~(ig:1tes c~om tlt n~gy sZ"3111at e

ve-get kap] u n k, ~Oz"utan ko~Onk
"] fkWiGt', 2' ,~: A' I"~IIa sza a L.~_ I _II~
:f-/'

/9'
-----;Fj~~::-......---'A~

pc)rrrraa.u n k hu :r~,

a
-

~ :5z~a, lakst.A] Ha S.2E:iid akat .atht1s-a'n ;F~tess:Lik k -"a' leek szaJakta .. A ~Iek ',Sizeiila,kat fuliJJ!;;; at a
1

..(,2.

f~lzz.Qk at a h u rI*Qkon~ mard huz~IU.~,I,"" m "'~-g tl __ ·en;fJs~r'
'<{.~ ~ .. ' ~_

ktJ,t:~ kek sza~l·akra .. 3<~·A k~k szalakat

h u rko:'k'on rna] d h:(izzuk fn:eg le'no~ sen a ~5z,a lakat, Ha rgy ':fsJytatj uk tova:bb; akkior ket"e'k fa rrn.at k~:pLln,lc

a kep !~tl!~lRjan. .A kek szal'ak lesznek a f£)~ szaJa k, a pi rosak .... ,. .it' ka I eotDZtJSza" I~a~'. ~ 2.~A J~~d<S1~~I~kb,G:'! fa rm.az2'l)~nk 'hLrrko t .. pin);5 p szalcrkra. 3... . S;l·([tvesh"ez A hasIDllll.6a,'li :esaJk a kot6zt5sz~U,aikk:aJ itJti.1 g,ozu nktQ_V,a'bpl V.~g_yi'~~gy'ml!as l}:t~n'a.tve,;zetj CI·~k apiros s'z.ad akat a ki~k hurk®k@n. Ogye[jU'nrk a 5zaI"ak ::eln?'ndeze_~·ene.
--=-. ..

I

-

-

--

-

!h'? uzzuk m~, rgy r~yotr.' ·kis n+egyszo;gb-o:~ ~[I'o csornot kapu nk .. Ha _5Z[j.l<,~ .. 7,·Yt-c; -S·b 0'''''''''$ t ~·g'.a ., 0_ k '''_'';E,:d-" 6i" °4.U
'4" '.. A' J"Z.B,a(2L .... t>' z--I . 'J'. . i
C

."1

ZJJrtk .. Jol.

m~g _a~ 1:aJ~kat.~
Mlivle:~rn in~rig.,at"'" 1~6~n helyeauk

h ilzzuk

W

I1' ~. 1,,,,1' -;~

ed a ;ro;§z;ada kat~1 aose m~G s rkb:an .It

ftfrrna~a,3 :C{;tlt11Dt.
5~, Uj_ra ·ft)rm~~junk ~-.. - --1.-" a k'":'k .t://' nur~ot _,_·_e·_·~10-

6ramutat6 J~r~as~naktrice- '. -~.~e.z;Q Vil.g'f sz~.lakb.6t es. a 'e~le'ntetes ~:ranyb,an: f~'ktetlLI~ ,attQ$an a' tabbrL" .. h tJ. rlXO L. ,.- f~/(". "-!L M<o:.n ,_ U.ZZ,UJ~: .. z;aJra, .a $,p~ralannak m·egfe·lel~~enff)'rdL~1.el 5 ~t ,2t.. k;a~tGLii~zi~i\a- Enne' a m1®\cl~13erR.,e, IQCl\gO:ZHattH1K tt):b:b, kat ,NagY:C}'n IonSl~l~l,aL ,Mi-n.d i.~g ket -f-m.szal I:e:gye'~i, a mel ~I k~· e tos, hagy a. sraUak 's~alak szam~pe:dig'tetszol~~s· h?tl~t{~hleny~ nyit: rne!g :atlatunk~}:.. nir.hd~g ugya.f1a:rra ,at o~di;alra i~e·r'OU"~il~te.I(, es e~s.Yrrla-s\sal pa:rhlJZalttqs~ab al~j.anak. Ezzela A szalak felhurkolasa mod sze rrel kJes.zith~ta n k ,szogi:'etes cso 111:~5t n~l~ \'la~gyA tiz. ·Cakai.F t6bb) sz.a:fl'aI~s.M~.n{J g . ~ 1.~1~lajt~JJI~ fe'lp'e a ~s.za.lat:(a kialakult hu'rkat k~tfosz_iJ~jd.y~cJQl.g;o;zzu~kt am-.eIYFk k6ze tet"fuuLJ kat a k;atr~·kB .$;tro~,rnaJd it sz:alvege~ket n u"" A't~ $z6h:~·ges5za,n1I.(j kotoz\Q-sza,1 ketui~het. ~U', h-; ''7'-7'<U' . Jv. ·cw· ',,], '11: U' r"L~~n', .. .2... KetolaaJt ~ ha~cHlt6·rnodon .~ tovabb'i sza\ak·at 15.. f~Ulud~pl\hatu_nk.
.'~Z

rnasftS .Il

elts(Iszhak

egy-

Et~S"S1o: ht3Jt kap un k, ~la a fQ'Szii lakat

'5

I.·..LL

.. _Ii,: ,

GIll

.

fLizzt~k ~
,~
.' .'

'_"

at a m-, .~.
.)~

'--:.

-

.

II
J

~k~LaJ~ akat e.gy-_I '... ,,]1 .. '

'm' .:' a' e L~'t?j,··_ n ·~I_I~JIJ:.,

U. _ ,~~ I~

"";l.

·h'~~·r-~10";"'.'-

II

kon...ferrneszeteSle-n irrta reze kkeJ ~ :itJ Ic,s:an do I.gci:s

Kotegcsom6 T~.bb\ S'zal Qs~~:etqgla~:ahpz hasznaJjuk. (Ji$rs~'fQgjU'·"'.a $t,aTal~at, maJd·.e:gy '5z~I~I.al .ktDrbet€i~e:rju'k) ;az utols€l l1eke'te;$J1ei' '~f szal~ v'eget t&.tftJ'zznk az utel-s.-6 5za:1 aJatt~m'aJd ~ rQ:ge~nl egl, iizz uk~ m

,
1 •

taR4pstsom6ho;z hasoihI6)a_rl ~e ,j'qk .a· :<;~~ofn ,2lt.~aJa kCU61rl, b5~·.g\ge:t, 'hpgy t)fl~sl ,a hur~~Qtmindig wgyariaz'on .¢lZ· oldalon formaUuJ<! Mas:¥~ balnl.!t v~ jobbr:~~. a Ez ;csen11f:O:kb. :n~e:gy-Qthurok utan ,sp]ra'l fOf~ ma] U lesz, Ha.IDIluk ~lfaJBHII i a cso'n1:,eikatl n rt'li3ijd fo~yta~s·.sllk,a mU11·ka.tuzf5'yttn'aiorl' qi! QI~aiki)'n. N,a:gyq.n. fontd~lhQ'- a fCi:·s:.zaJai<at mind i:g, 'fe'~~~;$e-nta uk, rts
A

Hullarncsorno

,1

I

I

D

Hurokcsomo
1.~Egy f,Q-

Ial ei Qj~iigozu M k,

es- e,gy meJh~kszaJ-

2;~ A, f()sz~tat ta rtsu k oFeEsze~ $eil J rlla.Jt~a mene~k$z,ala,t

ve~~iss':Uk a f(iszalm'Gtg~ttJ ,at rnajcJ a .I11lell~:eJ{_s~alftJdQtt kit a I~~ldo I.ra . ®J da .3. A f5:~;z:a a hal v~:ID/It _Jelb:b" I' oldali sz~J Is lehet, Tobb c§Q trH) lj::fall $pi r:ctlt kapLJ n k.

K'~'kv.agy piros mlu:anyag szat -; "IOSSZU" 'l rn h . -• 2' -'2' db- ,€'1', es te h .. va:gy 4 db , k '-"k ~er piros m'luanyag szal, 5·0 .ern hosszu • EK ,.. k ". n.: . ', ,. " II i vagy piros muanyag szat S, em hosszu (a fe~fOggeszteshez) r. 4. db fekete dekorgurn i K0rongl 10 '1,CI11 .
i' ...
c , • ~ -

"c

illetve a ne'gy pires ·szalat hagyjuk I~ eLo-· . ""I'" 1- )' . . Zi() eg az uta S.rCJ sorra V'~gyu ( le~ egy kev'~s n I 'l ~ ~agaszID6t) es kossunk egy fe"her es legy kek fpszalra, illetve a ket piros f6szali~a a ne,gy' kek, i~"lietve piros szalakkal 5~iOf sZQglletes [II "''''tt .A QSO . .. nat szauai, M" re I10 az utoIso sort mo.t l t '""" I " szerosra hu~ukiaz. el:€)zof,evi:gynnk fel raeaszto..it.zara,oas . u15" - vagJuKL~ rovrere. S,· ,I ;. .'. ,. ,J ao·~:~v·' ran .,.... a .szaJvege ket, 3,. A kordngokat rag~lsszqk fe~ ketoldalrol az a u to ra '" V'e'$iJ I a fel fOggeszteshez rogz:fts-U tl, k e:gy rovid szalat a kep alapjan HZ aUt6hQZ.
1 ,

~ . , I.e; 2 A',(. .I[ _.', retso h arorn !'h'~ er es egy 'k '<'1 ;1'eJ,S;
#
J'
1

SZd.

.:<·1 at"

i',

kazep:ere kd.s:sClk·fe~a Met feh~e\res rineJI~jOd< a ki~t kek, illetve n1egy piros szalat (4. 'iibraJ~if(oss.unk a sor ~z6g'~
1. ,A
h05SZ[C~ 5zal

Mas szinben es fotm';a"b1an is e.lkle$.zlthl e ta,k ~

letes csornot lO szalhol

12

• .2 ·dbfeh,~r 111uanyag; szal

• Feher dekorgurni
.' 2· db m tuq~,6pup to!

szDfju.nk. a fonat kozepebE: ,dratbt es a d rottal egy Ott fq lytassuk a cso m ozast, Mie~,~~tt szorosra hilznenk az utolse, csomot, az 'e[Q'ZQre vigyti'nk fel egy keves ragas~t6t. J6J huzzuk rn~g,'~l sz~i~a,k:at, vagjul~ tavid·~s
utan
t. ,i'"h'
I~ ~

I. I.

06m'm Dret,.0 Ol6 mm, '12 em hosszu F'(3,Kete la kkf ~G

taru szern,

B"
I."

[]

.,J r·o·....
I ._,."

tv'c.~c fiaat

,Hi

1'. A ·fe·jet vagjuk ki feher ·dei-tbrgu m [b6t

'h<lajd raga_ss.zu~(--fel a.~zemek~et!es ~·ajzO~jLlk

4. A fonatbol forrrazzunk kart, alegbosz-. bb """1· ",' -I ",. I' szabb szaJvegef . f' ,_trzzu<- at a -I ,I ;'" _(ezC~;O~(lur<on! ~s egy t~d~a:csC;:$Q,m,6val fogjuk ossze a fona; 'I .,.... e-:I'eJ' et es . vea.·.. 1~t. , ',." '.- ,p:' S~ A t;:sn'm,ot rfDgzfll;suk I..agasztova-I; rnajd , n,\g:~. a~rSZ:LI k a sz~a~v:e'taP'\ ru re a 'feJ' et. ... /.u . Ibll,
M' .

L;.

'";r

.I"

,.,1,

nlsg .at; orrot

~s' a

fal vonalat fekete lakk ..

Jo tanacs
A., K

csW'rn6vaL

filccel. 2. A" ket S.lBJat hajtsuk felb.€, es -fo'gju k ossze
3 .. lXD;~rsC~nl< 1 2, em hosszan leerek c~~lom;6-, kh kat negyr szallalrnajd a 2. V?lgy' a 3. '¢S$lllo

nert a' csemragban ·le<i'·,·Jf.,fll'-·,.I: ~Z~IIL.lZ2a~ ;;,,'tI' ,:,,_-~., ("'1 _. V;~) --c·a/s"·k c-"·n.tZ 5"J,"1~ etszfnezte Jca{et Ha 'b3':IJ~'Se:n. feh,er 'szal.al<at szeretnenk, a csonl'a;got bentsuk Siz~et!,es a feher szalakat kulon tarol~juk.
n
_-r ,

k'" ''''I ".t.l<: L 'f:e'pen 1,1' h ,ato szara I~(azert 111'21J"Vdnyosa", at·· -"
1':1 \

13

t

~

,1\ .kek angyalhoz::: '. 1~1 db attetszd es attetsZQ kek 'muanyag s.zai! ".2. db attetsZQ: rnuanyag: ~zal, 30 em hO~55.zU ., fagyon,gM'0 2 em, bo'tszfnure;,
festve

7 em es 6 ern AOSSZ-lJ • Drot, ~ '0,4 rnm 3>.<6 Ctl1 €,S esetleg 2x, 1~ em {karok) 2 •' I(lsk drot, 0 1 rnm, 15 ern hosszu A r6z~aszin angyalhozr , • 4,: db rozsasztn m;uanya$ sz:al, kb, '1 m' '. ~ . •' ~ttetsz6,lila rllUatlyag; s.t,a~

•' EZIOstszfnlu drot, ~ .2 rom,

I.

(vagtuk ferlbe')

ByOn .. Az ~gyH~'5z8,lb6l lormazzurk ~'gykb,. :3 cm_,;,~" hurko', {~S.8 .. s;z:alv;e:get r6gtftsOI<. ',d' fagyQ'ngybe~ tagasztoval. Ha ';szuks~ge~1 hasz'naljunk ke:.tatdt. A maTad'ek sza.~:v,ege'kbe 'fCizzfrrik dr6tut:t les spi~t,al'0zzi6lk :0.ket hurka)p.a.!t,~ra.csavarva. A loknikat rogzftsGk a fej re ratgas~tdv~L 4,. :.~ ,'<~·t ":, e~ rov!~C~j~ ..;~. ,,; "" 4 '. w:, '.' ,·k ..' ~.. "UZZU;,k ,Q .ig; >k',i't' --.'.,,',~,m attetszo l,:arQ'.naK ~'I' :1 A ,;, /" szarai t az utQwSQ h- III'J run ,amC.~9mQ·I'1, mirrdket . e~. . dl l0.ld61ft)n kOss,lu·; n··k 3@nlhosSl'aa,tl Illa-!'"n' ,'o,~,eh'm:·A... kat .. Aze~t;'hogy ;a'kar(j'k~ kij,nnye'Dben ··te'tt'fla_ · ... .. ,!,ga,zr h .' ~ IIegY8 -" k'· ra .. ., ~t' ato~ L II·" .. n ex,· e.. ,. 020.!!·I ict...sza I',aI,<b~'ol l leg fd'zz.on k clr~·O~i-o't· 5,.. SzarnyaknaK fCLau:nk at a h,atQ"ldaIIOrl a. l,egfe[s0 sor ket hurkan ,egy 7 :cm..;·e.s, rot~tt' d Illetve Riel sorral alatta szinten ket hurkon .' d .... ' '., ";tv" ' ' ' L, 'h' "I;' L d· .c8Y"'6" cm-eS :.'rOrIt··· 't .. A'..... (0 .;ege:K:et"~aJI :ltsU,K, ',' :er be a kep alapjan ..A kek ·dr'6t.~:J61hajlftsunk , fo.g6y,ar csil~~gQt, "~:'5 la~gaS$Zllk az a.hgyalk'q. ,,. b I<ez·e···~~
f"
'F,i"
C
• .•• . -,-. ' ,". ".t -.' I . .-,,)_\ .. , ~ .•

3, MLn d

a n~~gy sza Iat

"fCi.zz0 k

'at a .fagy"b rr-

.J

_- ..

L

_~~~jV

I~

W

...

"..1:'

'ti;

2 db r6zsa,slfn thi1atlya~ sza], kb. JO em hOSSZUI (karok)
1

festve ' '. 'Drat, ,es T rnm 2,0 em ~1$3.SSZU • li ta d r:6t, 0. 2 J111h11, 8 ell1., 10 em 'es '1.5 ern hOSSZlU • Feher plussdarah 3,50. x l' em

.\ Fagy!6ng~er 2 emf b.o}szftu1re

.a fonat kozepebe egy drotszalat.
'I.> ..1".

Rozsaszfn angyal 1.. Ezt az angyalt a~'u[rcfl~ feFfe·ie haladva lt~Iti ...f; ,gy" arae "'" .;' .. -" J,.,," .... " SZI:ILJK·. E··· dar b rGZ£HSZ:ln sza I ](ozep:ere rogzftsuk a maradek sZ;lI,ak~att'vaJtbgatv:a a szmeket. A :r¢z:S~5iJnszalak lesznek a fcf-, ~·I.· IL I,"ass ",.:·r ', .... ..... '. .sza a,K,. v""·... LJ n'I1\"~ 0 SJJ r sz·og,etes : .csornot '1"2 sza II" a m i kpz b.'e na 3'.~ so.rna~fLtZzU nk . "" ~ .. ,'. .,',. . ~""
'-' .. >

(l'

.c'

,,"

I'

I"

,.'

.,;

i

f

Kel, angyal
I' ,",',

.. ' 2 ~ A Ket<Qze:pS'() rozsaSZln sza~at_'~e.l~agyVtt
.J' . _,.. .

1-·· .",.. /....
, ,. -

jill

Ih
'0'

,4

hajtast6:1 fogJuk: ossze :a szalakat pe r1e,ecs·@:m,eval. ke ..'.' 2 • ,'\,a5sun, k 1(:'.· 10" em 'h' ,ossza'~l'r.e I'ccsorno'17.,.' ,"".. ~.b'; .i~
e. " I'
"

" <:e.-1:':.~O;5$rZU c I hajtsuk ~:",. telb,e, 1 A· l. "",t t.. ' , :;., szalat 1.-...

ern ...e a r

kb es ,.,".
Y'

kat n~gy szallal Bontsuk ki a pere,ecsomot, .~~ 'a·z ··ttttets", zo'';' z a""1·~,.~-Na I 1'\:.... U·'· nk i a"j~~I.~,.~" ~·~'O:·-:"S"S' K'e·.I', 1/ :c "'7a' Ia k ra ne~gy·.. d a ra b h u II'a ·t:CY<0m·· ,'6t~ .0. . ·· C! ll~
I~O :-'··l,·--,.,I~ '-."

'

5·· ';"__.,; ,_.,

'.: __

1_·.·_~.'L

.. _

,,_"!!t,

':I U

·"-_I'·~',·.

<!'

,=-~

.1

'_

'-

me

.

~":"}K.J~,

-1.1

esomot 1.0 'Szal[al Ezutan hagyjwnk ef kfft Iila szalakar iS :es k@ss(jnk '1 S'0'f szagil.etE's csorrrot nyo [t' 5Z8t llal A, :rrn~n·ad\e lket 'nLa k 'sz,alat j:s hagyjuk :et ',es k.C)'SSOflk egy SOl'" stogletes csornot hat sz~HaL, Addtg "fo·[ytass"w,k . r:gy t;QvaJ2J,bl' am~fg kozepen ne"gy sz.a:1 rnarad .
1

(az uta l's.c) cso rT11 0 ,e1ott ·tag~"~c~zt6va·] "b ;'I'l·t'J'.:' u··'k'·,'I .r6trz-~ m ajd 1~i6vi: va,gj u k) k6ss[~ k e~gy·s~:ogletes, dire n
, • _..'., '"',. ,."" . " ,

csorn(-o.negy szaiIIII1 a I~i I' .. t"k' ...·... ,,"' 't'[ e Ibtt f:e<tes;sun~\·et rozsaszm sza.·atrnero ... Iegese 11 a foszaJ a kra karn a k ,. 3..A ket kat 8 data-b szoros lanccsornobol all, arnelyet e'gy-e'gy pereccsomova] zarunk. A, sz~l·ye,g.eketv3:gjul< rovidre, 4., A feJre~raizo~ju-k :m.eg_,az arcot, ragasszuk CI I.,' d t, "-a.Jna, '" L L-.._ La a ptussoaraoott' h '. k e5'S;ZU~JU,K oe Ie -fe~CIIN5'1a drotot, Bo,z611eg a -dil"6t egyik vegeb '01 h' "'1'.1' '" 'tkcs 'l'l--:-~', S",/" ,.11 "aJ~ltsun< cs.) agot.,-,zamyna·~- k f_'~ uzzunx at a M~lold,?3.lon egy rozsaszfn drotdara·egy..
';>";'

' so .,(" '.. I A Z_' uto I_..." soriszogletes'
'/if"

>.'

U

bot ket-ket lila hurkon, es hajlftsuk a drotvegek€t a ke'pl' alapjan forrnara. Ha szukseges, az atflJzeshez lazltsuk 'meg a hurkokat

k6botdveL

'il"

M-~

r ,'.

1

[
I

-

-

I
4 db fekete m(1anyag szal.

il'

.' Feher m,Cianyag sza] (vagjuk fie·~be} •. Nara ncssarga rn Li_anya~,szal {vagjU' :Ix feJ be) -,. • Fagy©ng)?0 2 ern, -fel<etere
festve

.. NatancSsiarga d,e'kor_gumi '. 2 db mozgo pupHlajuszem, • Drot 10··.··4···· rnrn 4>< 6 em hQSszu'
. ,. ./ 0········· .., .• !. ~ I L· I

o 6mm

'J

szallal M[el6tt szorosra huznank a 2. csornet, helyezzunk a. fenatra vizszintesen m,eg .~gy Fekete szalat, Et a 5z'aJ lesz a f6st.a~. 2.~ KQ'Ss 0 n k 1 sor -sioigl,ete·.s "C?.(lm!6t h at '$Z,~1/-,al~ nl(.t;!}6tt szorosra hu-zrtank a~ de GSornot,
helyezzunk fugg6]egeser~ egy· (Ija~,b fekete:: szalat k,ozepre. I.<o$~.u.nk 1 sor SZQ'gle:tes cso. ..!"·t,.. ' .;,., 1\..'A,~·n·'1 ,It' .' L ... )' m-Cl nyQ '1c sza -1-1a .. Iv·tll6- ot SZOrG5ra nuznan k,,'
'11'1

C5€)!m,.Qt neg-y

1~A p·j'ngvi'n tester felfJ.1 ro:'1 lefefe haladva k:eszitjQk. Hajtsunk felhe I<et fekete szalat, es kb.J cm-re a hajtasto~ fogjuk ol<~f IQ'.S:5ze egy pereccsornoval KO;ssLlnl<.2 sor s2ugl~tes

.~~. 3. Miel{Stt sznrosra hi u.zhan le az LJtol;;t5 SOJtt vi gyuJi-k. it; I r:a ~.gy kev,es· ~gaszt61" t es a Sz:~J, ~ .so hurkokon fCjzzQnk ~t fel:i.g e~gy-egy n,a= ranc:ss-arga szaJat .. A sz,alv_e_ge~t alu! vagju·k , revidre; 4.... Mhltin rlll~gsl'af'adt a Ir·~aga$z.t6" kcY5~'unk a naTanC$5~~rga5z',alakkdl 110-1Q l~arCC5:qrrtot rna] d fo rdlts LIk nl~g a to ri.,~~atJles a szaJv~egeket f(IzzW 1<at ugya,n azo n a. h U rkon, e~'ragzftsCi.k e;gy tao ~a.(:~.csp ova I, val am. i nt rag~as£m tt5val A sz:altv,e~e.:ket va;g··J··..uk rOv·idre.. - .. " , lb· . '. ., _. 5. Felul bentsuk kia pefetC$f}rnot,es tLtz~ zUk ara szalakat a fe:k~tere fe·stett-fagy,Qi,.grbn. Felul v~gJuk mer:etre a ;z.a~v~gel{et, 'f~zzu.nk p·eh@JO'kdrotot, es $p!.raiIQ,ZZlJ~ ko,totOre' €savarva,. V'e;g~[~ ragasszuk -FeJ;8 szsrneket .es a :d~kQI~gurn,ib61 .«ivagott csort.
'·tsd:met
1/' ~~""J'vinek. .." . S"~z""'e::'p-"~I k-l"e"; esztt.o·,,~~~ 'b A P···n:· '·'w Iehetnek:« }egesmedvles asztaldfsz,n'ek (I., 13. oldal).
I . I .1 L ',-

csornot, helvezzu n k ftlgg(Jlle.ge5i~'11· ~.gy feh-e'r szalat ~kozepre. K,ossftnk 1 sot S26gte~e;$~ csorn 6 t -1O~szal lal ]11 ikoz ben ~ llessz Q k a fonat kozepebe 8, 2 .. fehe .. szalat is fllgg6te= '" gesen. Ezutan ko~s,5'O k-9;~-1 So r .slogll etes n (1
:2
1

~1':2 szalllla~..

I'"

~'"

'.-

,.. _.,/

'.':'-,;

,0.":

l

;_ .. ~I

__

~_s.","··.'·',~'

~'

,A·bal oldali Mikulas,hoz: I' 2 2 ,dla plros m'(lanyag ,$z;at 1- ro· €:$ 50; ern. hdSSZW '.' .2 db piros muahYE!g $:z'a.,~dr6t~ ( tal), ~Q em hcYss·z(~(a karokhoz) " Feher :mCianyag sz·tl~! 2(1.. em hOSSZli • F,a;gyong)$. 0 2. em • PirCls~feU.bev,a·gott tagy{)_ng)i/
@' ·6h1r.fl

a fej he 1~S:e ~,e~~ he. 1R-.a:g?lsszul< a -fejire' 18. ·pl~lrs:sd8tabot sz:akall!~· n:Qik,_il, ri~?a~yqgpi61 'petJig "ke.~5tftsO·.n'I< s-apkat arnelvnek a ve·se~n~! isszunk pornpont. r·-,+A . .. k. tejre .. s;;a'~'''l~at raizela ~ L is ,~. M·utan ..'. r:O,p::zftett.Ur a ..c-' ~ ~, ju -k m~g a szemet fekete fi letoII a] ~g, I'agasszpk o.··':,t.;6)t, Tef tgtrna k :B, ~. iF.(O.t SI fe~beva·.?[;Vijtt -Ia:tf(.·.l:··cl)rl1tfjil .. ~ Sf ~,t '2 H· ajtsu.. 1_K.jEU,~"el__().ssZU 'L~ fF II t~,Pi kit'.' ,t: he. , ....:--.' . 1-·: ~ ..•.. _•. L:I_ 1l~r(J51szalat, ~s tQ.gzH:s CJ k a d rotra CRO m6:vaJi., t<:~a5S(j nk ~.gysz6gLetes:.: tSlo,mot negy s)':al~,aL Mietott -. - '. .... ... h ~ 1 k .. -.~' ..... ~L:Or0Sra~.uznan <, ·a:.:ovet ZOIiDS.·:tHllot,
1 ~.A ,dn5trTfara·_df!.kot
ragaSiSZlJ 1\.
i1'.L .... ~.

Hal oldali ,Miikulas

,I:

.

.~i

nO;

.?

.',~:~ ...";: '

. ..,.y(

.- -

~.-""

::

'if

;-0,

' ..

-

;l: db fagyo~gy; 01 err • .2 '0 be ma~rl~p ne.tt I a b, ;2 I'S,;, cm-es,
I,

Ie ketere festve

fektessU: n k v';'zszintesen a <f,ernatra ket~,ket , k· '~ .. 3 g..C' . n!Q.6'5LU' j·l· Be a KB'rCJ1naf:<,tL valarnrnt ucrn L .. sza t L am at«~n~h~k hb'5;s2U 5zaJatfQ~· :~h:!ge~:e·h k:et . .A C5:0mat huzzuk szorosra,
{p. -'''' ~

'. Fehe:r pompon,

0

1 ern

·AJobb oldali Mikllhishoz,: • s.. :elb p.[rCllS mu;anyag szii~ " 2, clb P~ ros ·m·(fanlYag sz:al d t6tta It h tk·· t.) ...... 3·"·0··· cmlOS5ZU ~ ;~,<ato~ ,.1 2 db fekete rnCiany~g's:za~lf
at)

'.' Piros f ~ca~llyag .' Feher plil;ssanyag'~ 3lSx 1 ern .' pr,ot, '" 1 m m S em hQs$zU

cmhnsszu
l;

mikulas kab.~IJ~·Sz:ogl'ete,$.cscrndkkal kesz OJ nYE:d C' s.z·a I, I al m ~k.Qzben ·:2 fO!$ZH 13 kat a t-··· .~ n···· m-. h u"~l;'7:J! !/. ix SZ'~.IQ&ra, vagy I59QY$5ZUra n. ha',Q\JJ"11 ~'.. h-< .~-. . 1,_2tI;JJal.,·c.. :~; .- ,;i'll" ':'" d H Ie ... '.'.6~""lt:.I~',.. v.gy,a· kz 'l" ~·t· 1el.e~e· .sZe,fes'e"G) d,\Ae··' ~ ,5.. ·:1 (' I A· L:;: :·I~~---:'·if b .,. Ka~J(I1llnosszn ~."'" '. fi··. ._ ,cm,:e'gyetl saga ~.~h ·3·" .. -I·.,'". ,..(kb. ,8~ ..A!~ul~ kabattlt hurkp~~u.k .kOtb!e sor) 'at· a .r(;~P.:szerint 'fe:her 5tZaUcaJ. 4 ..A s'laJ~k,at ,t?;sszui< .Iabakn,d.l< ~!~~et osoportbra, ·~eskf.j,~.s{Jnkkerek CSCU110·kat negy sza.! i'zri. A, $~iHvel~eket r~g~dssz.·ul' faci ...;~ a ,
3~,.A,
. 1'1;.;. ,. .~,~

!

f.1,.j,'~I'1 ,- ... 7a: 1'. ·.Lp ,_

...

..•

-

.'.

V'

.

i'

':

., Ezustszfnu drot, :@ '0/7" mm '. FaP\J.·· ',,;on .. 0' 2 em .,0,'1' '. .
-s .. _I ,

.!I'

~'~'Irosf erb,evasptt falgyolngy; f

.A, sz~Jve,g~eket raga:s:szul<egy~egy f~gYO'~ligy.. . b~l ,~$ v~,gJuk r:Qvtd ns. .

K u,':(na . 5 ~ _~d! M 1",/'-···k
(,!,

L~,···.~', . . KWSSU n t,. ·L, t· ~~ rla:~

'h·" -'t·, _'HI

1;.,. " . , ). anCCSO~'110t.


0( Gmt,.,: ~ db rnoa pupHJaju 5zemt 04mm iP~rosfile Fehe r pam: p(Jn ft21~ 1 em Fehe<r pl~us$dara:b)l 3".5 x 1 Cimi
r

Jobb oldali Mrku:la'S

~.. Hajtsun 1.<f~1be har~rri" piros $zaJ~t~,eSl-fdg~· J u I< .: 't 6~s,ze ~:c~·()'rn(~iv~l 'g,s~Q ~.2 sor sz.{j;g~ n I~et,es tso::mot hat &zlal'i:tlr de m te!IIQtt ;8. 2,.. sort $l~ro.sra hd,znlanK h·elyezzOk .~ 'fon·atba ·ffjg,goli,eg.eS€'l1ah 4. szli.l:at, 'val ami nt :.egy .. r@'ts~l~:d tat (i~1 ho,gyfefu:1 ·k,b. 3" cm-rel tb,~l6.gj:on a
I

8

.:sunk ,a harbm ..haJo:m rna radek 'szJ[b-6t 2 'Chl hosszan ken~'d<tsom6kat harom szal:iat A fo~, natba illesszunk az els6 C501116 utan drotot. 3,~.A,CS1znlahQz hajts.unk fe"be 'egr-·egy· teI~,t·" 1 . " es L. ..... . ,I'" I·..... . . -' Ke,·~e·_sz~a,a.~, rogz'ltsLiK fll<let. '11aJ'orn . hi'i'"u. am .. ,. .~. "1' .. esemevat"I a. haron- h arn",(jttl pilro~ ·szaiira., ,eiS '.~ ,.... .. t. t~ 4f' d It ;1~e'.~aKan3SCSO'm()..A' ranallO" t .'orr~k QsSUn lK II t't t 1;<;..·· suk rri.,eg, es az ~a~ls~6 oldalorr k5~?-~ink ta~tgy ka\:Scsonl{)t vrgyunk fel fa' ragaszt6tt' rnaja huzzuk ]6 szorosra. A drotot es a. piros szalakat ]~Qzveder)n] az t~tQk;,6 GS(Hl1l):nal vagju:k; rovidre, 4.. Karnak, az 1.,t,~9:mI6nial rogzftsunk ugy -egy pi ros ':$Zd 'at, hq,gy az egyik aIda "'0 n 7' ern hQ55'ZU" a m"aS'j'k oldalon 23:-em hQQszu h~~ :gVe n. Fes<~f.ts,o:i$lll:eg~ a szal at, es ko:ss Q n k a hosszabb szal vegg,e 3.,. 5 em hcsszan n u ro k~ csom:e:kat. A hossz» szalat fuzzu k at a test fonatanak ,@gyik hud(anl 'e's-'a hatcl/(;lakJ[l r6gzfts,O k '~gy' takacsC?cntaJiVal A rna.5li k k:art .k k "1 R L f ~ !.'. '1'5:; 1:E!szJtsu:·, e:.'/~~ga5-szuJ" ",el a rejre a. szakaJlt, a szerneket e:s az orret, majd rogrZrtcs.nl(.afeje,: a drotra .. 5J1~/irgaCsrTak v~8iu-nk 4 darab l' ern hosS'zu sz~lat/·~s~fogj:w.koketa,s5ze kbzep'en egy drottJ,.~ .b b I l.-, ' ,,' , ' i'Gt~<eze .•e. Lfal2l!··.a., es raga:s5zu,k·alM··."k'U[~J. I.. ' ,.Jb·-· ·
.
,.

..k szu ':.s;~:ge~· . 2.. Folyta.ssuk a, csornozast sziilg_'letes esornokkaJ nymic·sz,aH;a/. MfeJ6tt:a, 2. sorrszorasra huznank, 1helye:lzunk ~.g:y Cijabb sz,al.at fu:,g_gol.ege-s(el1 a fonatba. K~Qs~iinl\!.3m hosszan e s~p!gle'te$ ¢Sptnot 1 Q szallal (i:~ ho~gyk;oz:ben h CLLZ~JIk! rn i Ine I,sZ!elesebbre a fo n atot, I~a.gyjuk J f'/~" "-.1 L .''./ L"~ 131a.·Q.S1Z~HaK:atres: a Ket I"· eozepso 5za] at, maJ "d" I.~ m~I[_ ~ '. k k~· lVeS,OltJ,loa~JuKt, () 1 revrore, b' l.aba 'xna k....:.05v <et '." -J'_""' :
>I' )
7' ...... ,-'" 11

fonatcn (eza. resz rnajd a fe] rogzftes:ehez

.. · te·apOiQ'f5"'I' A I' ".b
l'

sapkat,

k' va_I~-IO'zataS5.a I _,'t t'" I kes~zftl1'etDf11< krsmousn: is. Hagyiuk cl a szaKJJlal es ·a

es ti piros

sza/ak he-

'1'

Iyett fe:ketevel dolgorzunk, A (ejre rl:}gzftsu/lk fek,ete 5za'. '. J - . .61'1 .'. s:« kb:'/' .Ja:,,,;,, 0.· szarvsi, ,e'Dzo',.eg l'UZ~

>"

...-""

?j

,",. ,','" . ....""k "d zun k' b' ej' etu« d' tlotot, mCJ_I,'~ ../ )", k J:. . . . J .1ilJ ltSl,/~' tonnere.
-<' " .' ,

..

.

-_..

w

••••

••

__

»:

•• '

'./

••

7"

J'!

l

r

/i

~,

...

K~:~r~0 k e I a sa~pka es raga;5Szu k '~,~ejreo t,

19

' ~ iU: .. 'f::e..1"'1SiO vegeV€. I
Ii<" ".

llo·

.

C·si"),'m··~~~7.;a.l!·f"'t Ii;< b '.~ Iot!E '.3'~ r'S.!I',

,A h6embe're:s tollhoz.: '. 4 db fe he'r m ua'nyag 'sza,:11 .' 2 d·h'··· fen e r .. ....-'11: ."., $zaJ~ - L.. .-: m.UlQrly~g . ...
....1 . J~

e~gyH<5zalra .e-gy fekete: f~gy(i"ngY'9tf m,ajd 1<:.;,et sor utan _. ruzzt.·-'i·.11K ,..... ujabb ·f·.:a··.·· ' > ..... ·~,t· teil .... sv .ongyQ.. ;... ~ _, '.. _. ', ' "q!':.'.. q~~lPgy a.z p(ontO'iSiln az ,el6zQ aJa ke;~Ci.I•... -l . z, .. '.' d lon.gyl~(a~ytassu," 'k a.. €:semQ4a.s~t mig m,\'o:·
, if ".'
[I .'~" . .'.

.b _ I~ 1'·, ;a C"'· natba. F0);~:-ytaE'S'UIi' :2l (.0 "',5'" 'C';-:m<' u,r-.j'-I"'" :f:(1' -·:;i.· v,n ' k"" a.z: ~: r-«> . w,lu H,lZ,ZU
I
i

»»

~'.

.

....

...

a,

30 em hO:S'5Z:U '.' Pi ros m aatnyag: staJ, .2 0 em' hossztl .
. -- _.

_'~.

"':,

• E.ziistszin tC~ dr6t, ~ IS m rn,
., Fa,gyo,ng)1 0 ,2 ern, 'teherre fe:stve .' .3 db piros -fagyong~ 0~6 mrn
l

20, em hosszu

(e,gyet v~1':Ull'k fe~~·o,e. :orrna:lk) az '. 4 db f~ke-te falgylo.ngy; ,0' ,6 mm .' Fe-.l<ille:t~ cilindet i2l4'Clll • GtJi~y·est'(}:l~~et~tt 1 'o! 5, iC'rV1 ho~sszul A kerek has!u hoe':mb,erhez: '.' jl db feh~rrruj anyag 'szl1Jl l' nil hossz Plros mCl" nya;g 5~at a 20 em hosszu

u
I

II

rlegy ;8'16 n~nf:otfe ~'f;aztu k. . 3. A. toli'h~egyt@l~b. 1 em-re f~j:e2zQk D.e·(3 k 'C5oln,6 z.ast, e:s:, mie~dtt .4£ utols.6 sort BzdJas~ fa hu;zZ'uk·, \ii~yill nk 'fe~:~,Z e,':{j'lQre F'Q~gp$ztot.. Va:gJuk rQ~iidJ'1e.a 5z,al~kat '4,~ fa nat rn,asih: v~gel1 b.QntsuJf ki a perec~ "A 1..... ",' ·••· /' ,. . .. :..> I· 'f-""~" ..,. L NID,te.st" les "mlnQj~a ne~y"sZB_at ' IlJZzuik. .at a 'f'2J:gy.ongyon...Ha sz'u~~5e,ge'S, -r5gitftsul~rn.ket ra~plsztov,aLA fej 1"18 ra:gaggzu J~ fel ,a_z tftl~O:l, e:s nilzoUu,kl11e,g ~az:,Blfeottmajd r,tgas;stu_k ,¢l hely~;iFe.a kalapot, ~ ~.. f'i"'I' ., 5· .DC '.. L .~' ..r:r-~ ...• I· at te Ig. ~gy~e~~' ._".~"arQ';~n.a~( ~:·,iJzzun.Q, sz.a:tat a test 'egyik ru.!.rrkant rllajJrJ .!«(;:fS$;U'h~·'..1: 1c:rn ·h· '1;;." ...., -; .. . . I' . , "'®sszan an-t:C1Somot. Az uto st5, ;~:llattl'~ekete ,gY9ngy magasS'ag~aban feJ:ezzq~kQ{~"acs~~ rn 'Qza~?tt ~.~$rp~fts Ok f·.a~~:s.zt9va, Qto;ls6. I az
.@
i
~.."

-:.-~

",II

.'

.' /<.

·.i

-e - '.

'.

c~

.'

.:

• D'r0-l, ex:
. . I

rrt;J -~'

~

,if· V

rn m 2·· em flI
¢I •. _:-/~,~ . =1

~

,6,S·.·
,L,

'CSQn1'ilt. .. . -_
.....

6*: S ern hCJs.sz(i

'.' Fagy:o,ng)&. ,~;2/5

festve.

em, fehe'tre

"<"Ib ·'·I.~ d t. 6 ~ A· P I ~OS s:za. ::a f u 77 u n t\ .'.','.r A .....~'s t~.N,e-r.'. .,:. .. t).tot~ juk a l1yaJ?< 'k'Qf\@; s.aJ.na-k rnaJd ,a ~s2·,a:hv~g.ek[~
'W.

l.

r,a_~o~S5zunk ~:w-;i2m)~@1J!0H'mt8t .Q' -"_ _"-_._ .,'., .. f:)rl ~. 'Ol 'Sil-}' ,o.l ·, __
c'. ,~J

..

" Plros fagyo~llw@.f 8 rnm

(vagj uk fe'~ az orrna I<)~ b!e • 5 .db fekete fagy~t'~, ,~.8m.tTl tlTLi .. es(fekete fsn'al .

hoernbert feluhril ~~te.~e h,aladvake:strt~ jU}<. A, nJe:gy :$.Zalat fekressOke;sytn.as m·eHe "L . . ..... '. ~ . •• IL ..."4 t, 'b:;' ... . parPlU.zam:oSll:n es . "gu'~tQJ\' h'. Z ,cm"'re L, .•.•" .,. k #L.. ... .. .. ./ ~ I\fj.s$_U~, o~et Q'5SZe ,egy ·li)er.e:ccs~rn)e}va~.
1~A
l

Hoemberes toll

c

(J,Qje1el. ~at,atave~lazfts u km·leg· az ~gyLk ~-; k '.~le'q' 'f'lJZlUN, d ~rQJ.a .. .. d t . ..'' rum .'0 ?i:.!I" 1r ..... ·'·1. At' . it m I' ncnarorn sza·t·
v» /'

2., kiCis:s:un k 1 j' :<£rh hosszan ke rek cs.G'in1: 6t harotrl.KZaUdl. A --ftHtatb61~ fortrfazzun k~et=
1

,2~ K5s:sfjn;l~kerek. 'C6Q~ml);kat Jnl~,gy ·;siZaHal.

.A 2,. sor utan a go~}!o:sto~lbcetetet 5z'(irJuk

dl·ebb "SiZ'a·~at: he'Iy;ellu k kozl~'pr'!e;e:s ko'Ss,ti n ~,

3. A, p~,r1acc£e ,m!·~tbon fs u l.QkL ,e's a ~ e~~(&v r-

. ." .. L v ,'-at,, [I.,. ... l(. ~ 1'5~ em h· I~O$S.uJl ",ossza:n\5.e.t:e"K; ;~so·n"ot. h 'arOfTl sza '1 1 ~@.[~:" I
j' ",,'

11

20

katie -, 'negy ho'S$z(~szallal 2 sor kerek (;50a mot ne,gy szaUaL A..5zaJakat huzzu], szorosra, es faizuk ~t a f,agyi5n·gyon. A fagyon_gyre' -I"" #·'1: ragass;l.LLk le~ ·az orrot,- es raJzf}J~,jU~ c I~ , .. I~'i J e~G1ZOl'~.g me~o.· arcot . .;.;ld az 4~A sz~Hvege~t Vagjuk ·4·ern hdSS?JJra1e's flulzf~nkbellejOk drotszalat. Ezutan spir~~o.z-· zuk a szalveg;e'ket kototdre tekerve ...

A. cilin·,dei.rt sajat .I(lezuleg is k~:szft.hetiak tel<ete Ide.k'()r~gumib6L

21

I

-

-

~

-

-

~ ~

2~ Nyaknak l{a'$'S~Otlk ,K.et 5zog~.'~tres: stjrr~6t c

flegy szallal Mie~otJ:.a2, ~so'm,.6tsZQro~ra k , c: L" . .;- 1 L·· yb Jnuzrtans .. reKte.ssU(, a csomo~ ko~epe._.e
Y . "'.

r

A nt):stenyhez:

• .3,'db barna m6anyag szaJ .' 2. db mQzgo; P:1l~piilr·,aju,szerrt

:rr
,x;;,I

3,"< rnrn _
I ,

'-'4 db barna fagy6'.n~, 0. 16mm
• Drot, 0 0,6 mm, 2x' 6 ern

~og'~t~:~. csom·.6t hat ~z~t~'aL .gel"inc·nel{ A, vagoct drotot tovabbra is vez,e,~:~,Gk fonat a
'5' '!"-o. ' ~..... , ~.: , _I~. ··1 ' ' ', 4· ,'A~', k'e-"'t_ 1-;.".' z"'e,) p.o, sza I a nagYJulX ~'I ,es 'a _.~ ..... _ ,. K.Q~."
0

fuggoiege'Sen a 3. sz,ala' ,. A.' :1 L.. ·· L. -k . ....," .3 ~ ,1:\ szatakat nUZZU szorosra. Az. uJ sza-Ial\_ jjgyen'ei{' a ' osza 1,a ic, e5,·ossun' k' 15, s@r L.,. I' . .., ~ .' k .',.
A 'F:
Q ~

..j'

ii

••

kozep'enl

(aganC~)t 1.5 em (gerinc) :es 2~ 7 em h05SZCi t(I:,abak.) A, hlmhez: • 3 db. szurke mClanyag 5za;1 .' Pi~nDs'mua flyag szal, 1 0 elm hOS"SiZU • 2 db n10;tgo: pup[lla:j'li! szsrn 10 3. rnm '.' ·4 db fekete fagy6ng~, k9 6 rnm • Pires, fel'be-vagptt fagyon_[y, ,0 '(?; I11ml(ormak) • Pitas cs,engettyU', .0' 1 em ·'Dr6~t, 0 '0,,6 rnrn, ',2"x 6 ern (agancs), 1 S em (geri'nc)l .~·s 2x. 7' em hO,5-sz U I( f aba~)
r

rna rar~h2k ffeID' szal Ia I kO;~5Lil k 2' SOT SiZe'S..:' n ~.ete,s,t$o'h1~6t l~.gy·-s.zaV~kalt T 5~Miel6tt szorosra huznank az' utolso csornot, v'igyOn~~' felaz elozQ'-re, egy' kev.~s ragasztot, V~\gjlJk ,rQlvLdlre a SZ,alvegeket a ',rn~~ 6 •.Ii~ . .'. ~' .. ~_ I·· f:{~ 'I~e~ A- ,c~Y-nt e-:~ J':c n.' It &\ h . r I(tliLt' va~gJu:;;. I' ett ~ .. I~l.·. ~ ' 'IJ f ".. .,.:y, J " I'" Lb L €S LlZZtJi\.:··a. ,szave:geK, "':e az -aga:n,C'snaK '/', :. "b-' . ·t.,.. vagott· d-'rotrd ara·,GKat.
yo:'

fO'¥

it'

.:r .

t

I

1. A ~~et szarvas az aga ncson ~<ll'V,til'~' @gylP.r-' ~.. "eszut . -_'a}tsJUnR,,'"f /'I'b'·:·e' egy sz-a~atie.s. -. I'" man k '" .,~ H-· re kb. 7 cm-re ·a hajtastol r"o,,g;Z.t'tSl"nlk ho~z'~. egy rnasi k szalat tFl kacscso mova L K(}.ss.on k tqva blb:i tfz t:a kacscsc m.6J, rn ikit~b~;f1a ~;~ ri nen e k V a-gott c~ F0.tOt il lesszu k a__ n at TD Ko.zep.e"be, faBz~tl·akka.1 parhuzamnsen.

a

totuvel t~.gits.uk a rt~st.A n~'st~~nyagancsat hajlftsuk forrnara, a him agancsara. pedlg rogzftsunk esornoval h,~JQm,-haron1 rovid .. - 5"1 _.' t ,;' I .. . .4::''''' szatat '1II Cfll tavQI.s;ago, kbar egytnasto,.I R ,.an :.)3§tlS;iZu:ij fe.~ .~ :sze-mis',et" .A, p1.rO~$ z.a~ra fuz,s zuI~fel a c5eng~tlyOlt mai d koss;Ok a szalat a szarvas nya.k~ba. 7. L3baknak fdz,zunk ket-ket 7 ern-es hO~5szUi s:za'I'b-a drotot, im,,a·jd.f(JZ.lffk: at a szalakat a has_ fQnatanak ket-ket hurktin. A szalveE,.ekre- rag •. zasszunk ·f;?tm.lCJ.npy·. ·ot. 1'1.-. -0'1
<

6. Fejnek hajt5uk Ie ,(3 4. c.sornona~ 1(1 ta ka~$:C:sornos rl€~~zt~< az :B;g:ao!c;s.sta ~ak V:e,es g~t 5zlirj u k: a. 8,1, tak:acs:csomi:Q: utan a] ul rOl! ,f!e'I·t~ uF'iD1'.) c·····, m'.~ f'o~'l-, IIj(0Ze···tt· H:-a. $ZUlk se g,~.;~s, Q)iI' ..• '... ,' .• ..".' - '.'·' ", k 1 0, ' .... ..
1" ~.
I;;i;. ~.

I_;S

-c.

;-

I.

'"

IV

:1. _.:.

...

L.~

22

I

--

,

-

A .n,~l·'r-os.,·fe.··~h'_.lrtol-[-,h· ·0·· ·:Z'·.' r··' . -. . ,'e . .... '_.'.' ,~, .1 Feh'e r rn Uany.ag. s'zal,1 rl1 hOS5ZIU I. Piro$ mu2lny··'.... -.' sz~r .-;:;;r.P".' ~-~Jll
1_--.-

m hO$Sz~ • 'G:Qlly®S~Q.I~betet,1 '0 i5 ern ho:sszu ,2 ,db. 'p iJ'Q5 J~51 d:lD f~h~'r toll • EzDs:,{Slln.u ,drmt 0 0,6, mrn
1,4
III 1

25<4 ern hosszu

'

A 'keit:, tol IIhoz:
I

mI1uany,a,g szal, 1 m hosszf • 2dJ) ke'~ tlluanyag' szaJI
Plros
'1' I

'Pi rOJ) fagyiSng)j :,0 1 em .' Gol~y6sto.,jII'bel;et,. 1 D,S em hCJS'5Zlt .' Plros' es kel< 'iitin .' Ewst~z1n d, drat, ·0 O,~.9 t;1(VJl~l! ,2>< 6 em ho-ss;.zu

I.

1ml rl:OSSZU

1\...---"

Q:ket (bso.cm:ov:al. :i~asgul1k 7 SJ,OF' kerek J:slJm'6J :~e::gy_sz~na-.L HelyezzO nk .egykek rszaJat .a f0;)n',afthdt! 'e'S ez ~egy~ni3 fi0szii~ ~as'p[ta:!c$o~ lTroki1D~rGftll,ei~yeket Ihat sZa'~la~ ,·KotiJ.'hk 5 em hosszan. 2~A Kiet rovilc~j~ek ~:z~Jathelyezz"H~ k,5z;~p:e·n a ;g0ryostQ~fbefe~thez,es\ kiS'Ss(ilnk kte:ri)'en' ' 1 eni hos,szarr ket kek @$ kkt 'pi:'F~xS s,z~Jlal_ ,DV .\ .,' ke!rek cso mL,Qkat ne.~Ol} .szall "a I A 1-~;8,t-~~J.b.,~.~* K~ ~,t uta :I{~(gbeh e.:zett sz:,alvi§g,et '\i~gjuk t'ovi d m. 3,. A, I'e.ghbsszabb pitQ~sza lat :eis a rn a r,a,d~ek harom'kiJto:z;oslillat ktO~:liOk szorosan a .goIyPst!Z1 IIbeteth ez A k6tQZQszAl aka! e's egy ~~k s;Z'3~at fuzz-Link at a gy(W~n i!H1'1 es B m,el~~ifd@k, k~t :!ttidgt p',@'C~·igvagiu~k ri~v'~dl~~t es pi~~ A ~ek ros szalak veg:et h.agyj-u.k' kh G ern hcsszura, f{lZt,Q-nk .l>el~jLik drdtot, mkljd 1{;6~tpttj'te csavarvasp I ;~,a:a'Z,ZLI k, ,A. to llakat r.,argass:zLJi~ a [ g){;Ongybe. "."
_...
-', ,rIi
,~J ~~~,

1 Ago lyosto',1 ~,betlethegyEine I 'ha.J~~un fe 1k ~e ~esy ~:,ekE§s.legy pircs ~zai'atl''es: rQ.,gzI:rs.,uk' .
'.!

,Kie,k 10:J J

.~,
I'"J,;A

..

...

,.


-

.....
I

II

I

-

-sorra. 19.y k6ss;.Qnk hat sza.{la·1 15 sor spiralcsornnt. Ez ,a stid lesz H fosz@.1 a k6vetkezo,
• ;.-;M' .. , .• ~ .

1 j -sor splra}Q5;om,6hoz

A;at ~sza\ta\"

A barna-feher kulcsta,n6ho,z:: Feher viaszos zslnot 0 1 rnm, 2 m hQ5.5ZU • '1-1' db barna ViaS2I05 zsincl~ 'J ml es 3CJ em hOSSZiU I.' Feh(~r·tnarabu,to,11 II Barna hosszukas gyciin,~ kh ,;2 5 cm-es • 2: 0. b barn a fagyci~11g'yj 0' 6 mrn-es .' Kulcskarfka;r:0 2 em A IP,ilr,o's-kek :kul,c:s,tart6h,oz: • "Kek 'l~sm:eilfrlflt~o,tt zS1in6.1; kt€.k ® 3 mrn-es, 1-1 rn hosszu • Pires zsin6.~ '0 3, rnm-es, '1/5 rn hosszri ·'~ul,cskair[k.ar ;0 :2 em A kekk'u[llcstartidloz: -'l\le,k b6rs za:1, .0 2. mrn-es, 60 ern hOSSZLj • Kek melfrozott zsinor;
• 1

3. A barna szalat vegyOk kQ2epr.e]e~, kossunk 1.'2 sor k:et-ek csomot In'~gySL,BI la]. ... ... t!-h"',,,,· 4 Aba oarna sza I Iegyen u,'"fa a HZJSZat, es J
-L
;0 ,..

f

\<ol$siInk jCL5 sor spira' CSQm6~t hat sz~BaL 5 ..,A barna .szafak~atvegyUk k8zepre, t§s . '. "", .' ·.. ··[11 I k '.... ..' . k " . L . II .' ,,' ~OS.SLl I'lJ 10 .sor K!ere'K csornet negy ·5,ZaJ ,tt. Ezeket a esomokat huzzuk ntt:gyon szerosra, 6,~,A ket b.dA'11·a szalat t-Uzzu-k ~t ",a kezddh UT.'~ e : 'k .,. .., ~,_,.., I'@III'~"eS':Gfs~,trn....'1I O· tai.cacst~:sbm:©t T,.., .. t Ii,. " Ke'~ nama ·'sta:.,lI:al a.nt~~gy'feher f6~~zalra .. ,Ekezben a, fa ,~z:jllakat ~,gysz8JI<iv,eteh~ve.1va-gjuk sorban '." ':dll., .1\.,' k"'a.cSC5.p:ITRJS reszt 'f UZZ. ll''k' at a " . x .~ ~". ,,' [,OVL .: e", ,rt ta ':' 1
k']
)<"

r:·

r,

.

·1 ,," m." .... " • .... '". ,'" ,. I{Ut:cs:{ankan/. maJd,.1 ro.,gzltsU kr egy,m:d$!I~OZ . ~ - ash . '". I h"'_ az.e I U·.$,O '·es .atsOi'" ta k,:Glcs£sttn'l,QS reszt egy
I II.
:"!o"'_; j,;' . ""

ta kacscso rneva L 7~:A szalakat rqgzfts[~k ~):er~c_cs(a-.it1ov<ale's

ragasztovaL Az ~rs,,6tak:iicss.::·sQmo.ra hurkol-

Ju,k feJ a..JO em hosszu szalat

1

~ 3 rnm-es, 60 ern hosszu ·V'i'~: ago.sk.e k 'faS)l®'ngy (nagy ilyuku),0 1 em .' 2 db k€k iagY'0ltlg~ .@' 8 mrn Feher marabutoll
• i
."

~gyfGrm.a szaJvt€~get kapjunk. A sz.a[ve:g·~t fOgjuR 0S,sZ€j fUZZlJk fell az ;ol''(ya~y,ongY'at/',es a belsejebe rfrgzJts;uk ragaszt6vaJ a tollat, A k~t -$z,~il e.gge·' kCf$:~Cfn,ka fona-' ko,'r~pe"V r~,tCsO'm9t maJ~.d .Qsszf~fQg:va a sza.l.vep;eket
.f-"'~~-'~;\"f"'ili.
".

Q'gy; hO'gy I(,.et

~,et

{'e,l l". ~~ "" .. ,"."". ••.~~ -.' ;-:jl'4.-_."',.1 ~'.;-~·U.;L.A,~t r ,oK ·1.·:1 K'El·gyongYQLj' rog~lL~U K pe;IB~'_
I' '' .,

CSOH1QV,a .

-

.-

".' Ku,lcskarIka, 0 '2 em

Barna-feher kulcstarto ~,., z egyik.$.zaJat k:ossok a masik kQzepere A Lrg~ hogy fl1egy egyF@r~m:a: h:Qs.szu Iszalveget kapj u n k. Ez.trta M.K-O·S·s,(_j n k lO'sb r~etek cso2. ,Mi e l.:ot1az uta Is6
%"t / 1' m11U"n e,gy.. sza' ' '11'1ai'I

""/'11 ..' h,... '." '., '. ' 'k·'··' 1'"," narorn .sza at '1IUg:)U,k ossz'e'~oz.epen A·' ~ egy piros ~zal~ct~Qt~ottp.erecCSb~11·6·vat k 2 ~ 1K6ss.{1 n k i SQ,,F Sz:og,I:Etes ;CSp;t1iIO' hat ,,$z;adj" .. '

Kek~p[i os kulcstarto r

,-t: •.

' ,.'

"-'0

sort szo rosra h uzzu K,

'a h05SZ.U, bama szB.\at

he~ye.-zzOk ;a~· ehj}ZQ-

fO'Ez~ara tak,a'C'S'cs.o·m 6t. A 2. [tplest ism ~te.tI j u k nl'eg k.·,etszer; · . . .t I 3~,Aket pU'~QS szalat fuzzuk at a kez:d"oh'ut-"~". ' ,L..
_,Iii", ~.'_ .'._~~ .

Ila~, nikezben 'a piros szaJ h~gy~n a fO~5ZBt r 11.... > . '" " I" , . . "'" I ... A t(et PI(DS I.....',"'......""121 I' kO'S5.un<':21 negy ,K/Oto,zosza

.#,.

'-.

1..-"

.,'

-

QI

kO')\l)

(ha szCrksege:s, n.as.znEdju,nk,· kot6'tut),

~5

li

-

-

-

-

-

_

-

--

-

-

--

'a

·ke-kszalctk.kaJ 'ki~'$SOrik a ne-gy fosiak~L at takaC5CSO~116t!mH(ozben az egyi.k fOs"za~b,6.1
formaz;zunk hurkot, MI]nd'en egyes cS€lm'6~ ut~.rl va~:j un k .rov j' dire', ,egy f,osza: Iat. Az: uto I$:~S CSQ~ifl6' ·~1.6tt igy:unk fe! a fonatra ragasztot, v
pcreccsornokB.t. A. sza ~at. rn e ~ybo I, hu rkot fo rmaztu n k>~ a

. csomot·'" 4'

€:W-egy

-

"" I~' I:~et .,. sza r Ir'~CU. IX..... sza lraf ......._f'. :G f ra ·'UZZLU1_<·,·e. I ....,

,

":'

::es a kotlizd:.$zalal£ka~ kosstink

I(~€d~yongy5~t. g 2~ O'S5ZU k szet a s~·a[akatjes egy~.egY' bores melfrQZ'Q1t zsinorral I~QIS5Un:i~, lancnegy t ·· ... "'I~ r: • U ,. csomot '" .. M'I no J .,a'neg)! .szaiat t '~"G)gJIc OS5£e·

helll.uk le, ·e's v,gy~fl1csak r,ogzftsQk r.ag9sztoval. V.~·g,u~ fUZZLfk a hlurkon a kuleskarikat,

at

1~ I<i~t zalat n5gzftsQk ~gymas,hoz k6:z\e'p,~'ti s eg)!" perecc,S,ofl1'Qvalj €S k05sffnk ot kerek

'Kek kulcstarto

A kotozQszal4kat r'Q·gzftsfJk e ;"f1.C;Y pereccsornova] valamint ha szu k5eg~~J r~lgaszt6vaL .3,~ i~el~t6szaJat fazzull~ at a t:1agy' iyul;;.ul A f gy:IDngy<fH'li ,es k,[)s:suk 6'k:et .aSS·Le. Ezutan L"0, a rsomet ragasszLh<: a rener rnarabute III a e,gylrtt a 'gyo'hgy belsejebe, VegQI a kulcskari:k::;atfCi.zzOk at a. ~~~qohurkon ...
'e,ffi!' takacscsotnoval
1" ~. f"

27

"h z-A . gy·.·'-oru-o-.'.' • I<ek zsinor; .~ 2-\ rnun 'I' .'Z·'·"X··'" '1"5· .rn es 60.Jcm 'hosszu' , Pi res gyo ngy; 0: 6' rn nil , Damil ,A, fiilbeval'C,hoz: ," IRiirQJszsinor, 0,2 rnrn, 2'0" ern ,e;; 60 em h05S;Z:U, , Pires marabutoll , ~i~',k mkfany~g vir-ag".0 2 em I At1etszQ plros ,mlon(Uv 0 B mirn _ 1O,l' all Ezustszf n Ci kaR:Q~.S:. A karkolohoz: • Pi res zsj-n:e~~, 2 m rn, fD"Q lzm 0. es 2 m hC)rS5Z(i • I<ek -rnuany<.,ag.r vira,q.. 0 Q ern ... '0'-. , 5 db ~tte~'zo pjro:~' mdanya,g §Yt)n,~. 0 8 mrn . A la_ncho~:
.l1li,'
• 1_' . I _~ III
.. , ,. /-. ~' _ • _ I

_J:.

I

'"'--.

'C'

'.

fEd el: o~ ..~ e ro:: mu><·mt u""" u~·r ~·~,a"·:tl.j~·~·r:rl· ... ·.··.·· J", .. . -. atm ·-·.JI -~ Q;/. _" r t\6 2. Ker 10.sz~h:ltva:gj"u nk rov~1 fe'l ES az OS1S!Zed d:~lg(:j.Z"LlShol 'a. k5t6z65z~Ha,kkal es ket fo,5za I~~a~keld.~e£ hds~stu ra hagyottl 'ko~ (a n;e.~ sunk ket kerek csornot negy $zal~al
ff:: ~.
IXfIi,
J~

annyi

takacscsornot,

hC)gy lJ,jjunknak. me"g'"

fii Ibevalo 1. A rovid szalat fCEzzOkat a r(jl bevalo~ap~cson"'wfgy, hogy I<et egylb;'rma :.szaJv~'g~t kapjunk, lR,ogzftsJJk hozza h;atu IIr{):il takacscsornoval a JjQ ern hosszu sz~~at., 2. KossQnk, e.gy takacscsornot, rnajd h,~t fUgeCS()lml.Qt 'es egy takae:s-c~o.fn6t,. n1i'kpz=
'oen .'
at .....

'0-"

.

-

.

,f

LJ'ld~S~' nS"'~~m"~.· ..'·W ~" V,,, ·r'O

,e'-.\:~tlt< v;.·"'rov.···.··ut;e)1 A nIK·· ·. ,0'. 'lul·it. . O'f' I'
~u.I, .

I

,

t(~gy i<eves m'~g_a(szt6t 3~1fA. l{e:rkato,zo§,za,h3t rogtftsc'l k p'etecc~so:~ 'fn!:6val es ~~g.asztQval.A f5$zaJakat vagJuk. rovidre, .Az ,eluil~o oldalra fag~~szuk a 'f~I~' yirag0t €_.$ a ,gyii>ng}l®t 'es a toHat.
f0'hatra

-c

Pi ros zsin
..-' _ • --

70 ..

, Pires zsi'n6t;

.ao em
-I

I~ 'I' W if'

1m ·4'-; m'~

om' '--f

-

hosszti

02

mimi

~o em

• il<ek .m;uanyag vi'r,a.g 0. 2 em 'I Pires gyon~ 0. 8' m:m
l

es 60 em hosszlu • Pires rnarabutoll

Kark,oto' 1~,A rov]~ szaJat hajtsuk felb~t ',h'-agyjunk I~gy kh 1.,S 'cm~es hurkot, maJd a rrtasU< ~zaJat u;~anfgy hajtsuk tel be,: es ro~giftSOk o~~et et -taka:cscs-CJm6vaL K " 2~:1\. tuVo:evtl~'cJnQz nasCj'fi~~b,an 'Ko6!s~unnK "ft~getsc)m6t egy-:egy'takaCSGSOnl'Q k6ze. ,~,.; negy' ~~~l'lveget A fbgJunk 'o,s5z,e: kh ]. ern~~e fonattol .egy perec.~omQvaL ·A csornot :-a fa~z!uk ·at. a kezdi~h urko n t ·e.s P r,o,b([ Ij u k fe ~ a karkot6t ,a: kezirnkre ...A 5zalv~gekr~·rQgzft,_ sunk ,egY~'egy' g)'ongyot; lh1ajcl r-a;8~~~Js~zuk fe~ tl katll<:.otore· a v'ira.gotes. a g}'en,gyot. l.anc Am:e:daA ugyarltJgy keszO-t m~rita: ~Uilbeva~p'f de. itt rnindk€t szalat ,athU'rk()~juk a Vtasta.g ., '.
zsmerorr ..

28
-_._--

". . ,. t ,,' -I 1· A "sza [,vegeKi€~,r,ogzl(~UK p;ereccs"01rT1-~va_1 ' z. A. - .... .,' f-d '. I~ ,- ,,~.~ '.::« .,·t 'es ,':eSZI~UKII", elll a" negyes. f' .. 't< ronatet. IZ""t· szaiat \J2~'
:1 ~r
)+'-" •• ~~ "
IK-

b ~ . '.'.~d " .... t." .~ '. 1.:l' eII._' sarga, ZO"~" 'IIKe~es prros fo nott zs~ r t'}6
'. Karabiner

€'S r'6;gzftsOk,1 sor kerek csr;in,o\ial n1egy szall~at.A csornokra v~.gyOnk fel egy keves ragasztot, e's kossunk tovab 'b" k ,L" csornot, , 'e.. . szanai A"·'".',. -',II"" . '........ rova _1'I,ere~ negy .' ·ql·1 szaiveget ro,:gzits~~pereccsemoval 2· A··· l'e'-'z>,d'e""s···n'e"',1 kotott pereccsornot oldjuk ki, es forrnazzunk a fonatbol kb. 1o crn-es hurkot, 'es' r.Q:g;zItsOk, a v1eget a fenathoz,
• . I~· '.

fuzzunk

-at a karablneren,

-lI;:

1

-·.I:·

~

"'.',.

'_ .'

-:':-:::

LLt·~·

I

Vi.:....

"

"r.

I:"

,

c

,

30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful