ՀԻՍՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

, Հիսունից հետո դառնում են մարդիկ մի քիչ մտածկոտ
: Փորձում են ասես անցյալից մաքրել !եր" կե#տոտ
Հիսունից հետո արա$
, նքան %տտ&ում տարին
: Որ չես հասցնում տար'երել չար" ու 'արին
, Հիսունից հետո սե#ան" քե(ի կիսատեն )ո#նում
: Որից նա*կինում մինչեւ առա&ոտչին 'ա+ան&ում
, ,եր տարիներ" մե-նից հեռանում են
, .ո#նում են մե- հետմե- մենակ
, : Հա-ար երանի նրան ո& ունի անհո$ ա%րելու +ամանակ
, Հիսունից հետո /որձում ենք /նտրել 'այց լ չենք $տնում
, 0յն ա#!իկներին որոնց նա*կինում չինք որոնում
, 0#!իկներ" այն որոնց համ'ույրից չինք հա$ենում
Հիսունից հետո դառնում են եր$եր քո եր$ացանկում
, Երանի նրանց ո&քեր հիսունից առա! են ա%րում
Ում եր$ացանկում դեռ սիրո մասին եր$եր են $ր&ում
, ,եր տարիներ" մե-նից հեռանում են
, .ո#նում են մե- հետմե- մենակ
, : Հա-ար երանի նրան ո& ունի անհո$ ա%րելու +ամանակ
Հիսունից հետո "նկերներ" մեր հեր)ո& հեռանում
, Ու տե#եր" նրանց մեկ"նդմի1տ)ա/ուր են մնում
, Հիսունից հետո մենք ենք կյանքից )ե նա հո$նում
: Ու )&ում )ե լ ս ա1*արհից 'ան չենք հասկանում
, ` ... Հիսունից հետո կորցրածդ 1ատ 1ահածդ ոչինչ
, : 2ատարկ )&ում կյանքում ամեն 'ան արդեն ամեն ինչ ,եր տարիներ"
, մե-նից հեռանում են
, .ո#նում են մե- հետմե- մենակ
, : Հա-ար երանի նրան ո& ունի անհո$ ա%րելու +ամանակ
, Հիսունից հետո նույնիսկ հայելին մե-նից ամաչում
, : Ու ցույց տալիս որ ինքն լ արդեն մե- չի 3անաչում
, Հիսունից հետո դառնում ես հանկարծ մի /աստի &կա
: Որ ս*ալ ա%րած կյանքդ 1տկելու +ամանակ չկա
, 4ամանակն անտես անկոչ հյուրի %ես այցելում քե-
, ... Ու հի1եցնում կարծես որ ինքդ քե-անից 1ուտո& կա-ատ&ես
, ,եր տարիներ" մե-նից հեռանում են
, .ո#նում են մե- հետմե- մենակ
, : Հա-ար երանի նրան ո& ունի անհո$ ա%րելու +ամանակ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful