You are on page 1of 28

Bilag I

Kolding, august 2008

AAB KOLDING

HELHEDSPLAN FOR SKOVPARKEN 2009 - 2013

Tekst og grafik: Mette B. Hagesen & Hanan A.W. El Kaouchi

1. Indledning ............................................................................................................................... 3 2. Baggrund ................................................................................................................................ 3 3. Visioner .................................................................................................................................. 4 4. Status for den socialproblemstilling udfordringerne ............................................................ 5 4.a. Afdelings bygningsfysiske forhold ....................................................................................... 5 4.b. Udlejningssituation .............................................................................................................. 6 4.c. Beboersammenstningen .................................................................................................. 8 4.d. Mangel p frivillige/bestyrelsesmedlemmer ........................................................................ 9 4.e. Fritidsliv sociale netvrk ................................................................................................ 10 4.f. Forekomst af hrvrk og kriminalitet ............................................................................... 10 5. Boligsociale initiativer ........................................................................................................... 10 6. Organisering ......................................................................................................................... 18 7. Forslag til handlingsplan ...................................................................................................... 20 8. Tidsplan/mileplene ............................................................................................................ 25 9. Budget 2009 - 2013 .............................................................................................................. 26 10. Resum .............................................................................................................................. 27 Bilag A: Ambassaden Bilag B: Projektoversigt Bilag C: Skematisk oversigt over ml, succeskriterier og mileple for de enkelte indsatser Bilag D: Budget

2
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

1. Indledning
Afdeling 21, Skovparken har de sidste r vret igennem og er stadig i gang med en omfattende renovering af badevrelser, kkkener, facader og miljforbedrende arbejder. Denne fysiske renovering suppleres af en boligsocialindsats, hvor afdelingen siden 1994 har haft tilknyttet en beboerrdgiver. P trods af en mlrettet indsats i afdelingen m det konstateres, at der fortsat er en rkke udfordringer i forhold til at f afdelingen til at fungere optimalt, og der er nppe tvivl om, at der er et udtalt behov for en kontinuerlig indsats i kvarteret. Denne nye tilgang til en helhedsorienteret social indsats er baseret p, at indsatsen i hjere grad tager udgangspunkt i kvarteret end en indsats i afdelingen. Der arbejdes ud fra 3 overordnede boligsociale indsatsomrder forebyggende indsats i forhold til brn, unge og familier udvikling og styrkelse af beboerdemokrati og frivilligt arbejde indsatser der har som sigte at styrke beboerne i forhold til beskftigelse

Det er mlet med helhedsplanen, at gennemfrelsen af dens indhold skal gre Skovparken til et stadigt bedre sted at bo for et bredere udsnit af befolkningen. Det skal i den sammenhng pointeres, at det ikke i sig selv er en mlstning at ndre p beboersammenstningen. Det er ikke nr s vigtigt, hvem der bor i Skovparken, som hvordan de har det. Mlet er sledes et velfungerende boligomrde med udgangspunkt i de aktuelle beboere. Et sdant overordnet ml er i hj grad defineret som en kvalitativ strrelse og er dermed nppe kvantificerbart i sig selv. Dog br resultatet af indsatsen kunne aflses i bl.a. flgende mlbare parametre: Hjere andel af ressourcestrke beboere (uddannelse, arbejde, indkomst), sledes at beboersammenstningen i afdelingen bliver mere afbalanceret Mindre kriminalitet Yderligere udvikling af samarbejdet imellem omrdets foreninger, institutioner, socialarbejdere og beboere omkring den boligsociale indsats i form af flere fllesprojekter og udvikling af flles metoder.

Grundlggende er der tale om en ressourcebaseret tilgang til udfordringerne i kvarteret. Ud fra en anerkendende og ligevrdig tilgang igangsttes en proces, hvor respekten for det enkelte individ, udvikling af beboerdemokratiet, det frivillige liv og samarbejde er i fokus.

2. Baggrund
Gennem de senere r er der tilfrt en del ressourcer til Skovparken i form af bl.a. konomisk sttte til renovering af lejligheder, miljforbedrende arbejder samt opfrelse af brne- og ungehuset, Ambassaden (jf. bilag A). Der er tillige etableret beboercaf, lektiecaf, lokale til kurser/mder, festsal etc. Den forelggende handlingsplan for den fysiske opretning og forbedring af boligomrdet, som fremgr af den tidligere helhedsplan (vedtaget 2000) er fortsat gldende. Sledes frdiggres i 2008 det miljforbedrende arbejde, og der pbegyndes en kkkenrenovering. Kolding Kommune og boligforeningerne i Kolding etablerede i 2003 et BOLIGTEAM for at sikre en helhedsorienteret lokalindsats i forhold til boligomrderne i kommunen. I kombination med etableringen af et kvarternetvrk i 2004 sikres sledes synergi og sammenhngskraft i og omkring

3
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

boligomrdet, idet professionelle og frivillige samarbejdspartnere har fet get kendskab til hinanden og de ressourcer, som er tilgngelige lokalt. Meget er net, og boligomrdet brer i dag prg af at vre godt p vej til at kunne kaste ghettostemplet af sig. Vi kan se, at Skovparken er i udvikling, og at indsatsen virker. Det prioriteres hjt, at Skovparken bliver et s konomisk, socialt og kulturelt velfungerende boligkvarter som muligt og at samspillet mellem denne del af byen og det vrige Kolding ges. Der er dog stadig en rkke opgaver, der skal lses, fr dette ml er net. Helhedsplanen fra 2000 har bredt defineret en rkke indsatsomrder, der gennem de sidste r har dannet grundlaget for indsatsen i Skovparken. P baggrund af et nske om, at samle flere ressourcer i kvarteret og dermed sikre, at alle trkker i samme retning har helhedsplanen vret oppe til en revurdering, og den hidtidige indsats nskes udvidet med en rkke konkrete indsatsomrder, der involverer flere samarbejdspartnere end det tidligere har vret tilfldet. Udgangspunktet for denne nye helhedsplan er det samarbejde, der siden etablering af kvarternetvrket har styrket og udviklet arbejdet i kvarteret. Kvarternetvrket har prioriteret flgende indsatsomrder: Forldreinddragelse Fornyelse og udvikling af det frivillige liv Integration af brn og unge i eksisterende foreningsliv Styrkelse af beboerdemokratiet Beskftigelse og uddannelse

3. Visioner
P grundlag af temamder og dialog med beboere og lokale aktrer er der enighed omkring flgende flles visioner for kvarteret: Et velfungerende, attraktivt og trygt kvarter Flere forldre engageret aktivt i brnenes institutions-, skole- og fritidsliv De frivillige og bestyrelser afspejler i hjere grad beboersammenstningen Et strkt beboerdemokrati og et alsidigt fritidstilbud Flere afdelinger i kvarteret som aktive medspillere i den helhedsorienterede indsats Et miljbevidst kvarter Forbedret image

Forldresamarbejdet styrkes gennem institutioner, skole og foreningsliv. Med udgangspunkt i daginstitutionerne sikres en tidlig kontakt til familierne og en tidlig inddragelse af forldrene. For de strre brn tager indsatsen afst i skolen og fritidstilbudene. Mlet er, at der for alle familier med brn i alderen 0-18 r sttes fokus p forldreinddragelse og forldreansvar. Samarbejdet underbygger den forebyggende indsats p tvrs af kvarteret og skaber helhed for familierne. Gennem benhed og dialog med de forskellige beboergrupper skabes et strre kendskab til beboerdemokratiet og mulighederne for medindflydelse. En fornyelse af fritidslivet, der danner rammer for et aktivt og spndende fritidsliv for alle beboere. De frivilliges motivation og engagement styrkes gennem sttte til idudvikling, uddannelse og positivt fokus. Et strkt fritidsliv befordrer nye sociale netvrk og styrkelse af eksisterende netvrk. get kendskab p tvrs er grundlggende for flelsen af tryghed og trivsel i kvarteret.

4
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Samarbejdet mellem alle lokale aktrer, svel frivillige som professionelle er et vsentligt grundlag for kvarterets udvikling. Styrkelse af samarbejdet vil sikre, at alle arbejder i samme retning, og at alle kvarterets ressourcer bliver bragt i spil. En hj grad af beboerinddragelse i alle sammenhnge sikrer et strkt ejerskab og lokal forankring af indsatsen.

4. Status for den socialproblemstilling udfordringerne


Boligforeningen har ikke blot et nske om, at tilbyde gode fysiske rammer i afdelingen, men ogs at der er et godt og trygt boligmilj, hvor beboernes trivsel er i fokus. Flgende faktorer har indflydelse p forholdene i afdelingen: Afdelingens fysiske forhold: lejlighedernes stand, nedslidning, grnne omrder Udlejningssituationen: huslejeniveauet, udlejningsregler og fraflytningsfrekvens Beboersammenstningen Mangel p frivillige/bestyrelsesmedlemmer Fritidsliv sociale netvrk Forekomst af hrvrk og kriminalitet

4.a. Afdelings bygningsfysiske forhold Afdelingen bestr af 21 boligblokke med 551 lejligheder fordelt p 2 rums og op til 5 rums lejligheder. For nrvrende er man i gang med sidste etape af en meget omfattende helhedsplan for afdelingen som omfatter: Bygningsarbejder: Efterisolering af indgangsfacaden. Arbejdet er afsluttet. Udskiftning af vinduer i og dre i indgangsfacaden. Arbejdet er afsluttet. Sikring af badevrelser mod vandgennemtrngning, dette arbejde medfrte til dels en modernisering af badevrelserne. Arbejdet er afsluttet.

Miljarbejder: Etablering af bedre fllesrum i afdelingen. Arbejdet er afsluttet. Renovering med henblik p tryghed i underjordisk garageanlg. Arbejdet er afsluttet. Forbedring af de grnne omrder samt vej- og stibelgningerne, herunder en generel forbedring af belysningsforholdene i afdelingen med henblik p at skabe strre tryghed. Arbejdet forventes afsluttet maj 2008.

I henhold til helhedsplanen, skal der foretages en modernisering af kkkenerne i afdelingen, hvis en undersgelse viser et behov herfor. Denne undersgelse er afsluttet og viser, at der er et stort behov for en egentlig kkkenudskiftning. Arbejdet pregnes at g i gang medio 2008 og afsluttes primo 2009. Ud over ovennvnte helhedsplan, som nsten er gennemfrt, er der i afdelingen udfrt flgende: Opfrt bygning for det ansatte mandskab i afdelingen. Udgifter hertil afholdes af afdelingen. Opfrt en bygning, Ambassaden, som fungerer som vrested for brn, og som styres af frivillige under KFUM. Endvidere et vrested for unge i aldersgruppen 16 24 r som en 5
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

selvstyrende enhed, men med tilknytning af en styregruppe. Denne bygning er opfrt af Kolding Kommune som et rent byfornyelsesprojekt, godkendt af og betalt af Socialministeriet. Den fremtidige daglige drift henhrer dog under afdelingen. Der er generelt set ikke behov for srlige bygningsfysiske tiltag i afdelingen inden for en overskuelig fremtid, men skal man pege p mulige indsatsomrder, som kan vre med til at forbedre boligtilbudet i afdelingen og gre det mere attraktivt at bo i afdelingen, kan flgende nvnes: Forbedring af tilgngeligheden for ldre beboere. Eksempelvis elevatortrne som repose elevatorer, ikke ndvendigvis ved alle opgange, men ved udvalgte. Hele tiden holde fokus p tryghed, med heraf flgende ndvendige arbejder.

4.b. Milj, ressourcer og indeklima Flgende forhold vedr. milj og ressourcer gr sig gldende i afdelingen: El-forbrug Varmeforbrug Vandforbrug Affald Indeklima

El-forbrug Der er i afdelingen gjort meget for at begrnse el-forbruget, bde i forbindelse med de hrde hvidevarer som anvendes i afdelingen, men ogs i form af belysningen. Dette arbejde fortstter, men p belysningsomrdet af specielt fllesarealerne, m man konstatere, at der skal foreg en afvejning mellem sparemuligheder og tryghedsskabende belysning. Vi m nok konstatere, at der er sparet for meget, s omrdet i den mrke tid har fremstet som skummelt nogle steder. Det er der nu rettet op p, sledes at der er et tilfredsstillende belysningsniveau i afdelingen. Det vurderes ikke ndvendigt med yderligere tiltag p nuvrende tidspunkt, og forbruget holdes lbende under opsyn i forbindelse med de retningslinier for energistyring som glder i afdelingen. Varmeforbrug I forbindelse med den sidste helhedsplan er der foretaget en efterisolering af samtlige boligblokke, sledes at de nu fremtrder i en isoleringsmssig tilfredsstillende tilstand, dog opfylder vi ikke de seneste isoleringskrav i henhold til Bygningsreglementet, men det er heller ikke mlet. Det vurderes ikke ndvendigt med yderligere tiltag p nuvrende tidspunkt, og forbruget holdes lbende under opsyn i forbindelse med de retningslinier for energistyring, som glder i afdelingen. Vandforbrug Der er lbende installeret vandbesparende elementer, hvor det er muligt. Alligevel er vandforbruget rimeligt stort i afdelingen, og der er behov for tiltag, som kan reducere forbruget. Et sdan tiltag vil kunne vre indfrelse af individuel vandafregning, hvilket vi forventer, vil ske i forbindelse med den kommende udskiftning af samtlige kkkener i afdelingen. Individuel vandafregning vil blive sendt til afstemning i afdelingen. Desuden er der behov for oplysningsinitiativer, som gr beboerne mere bevidste og ansvarlige omkring vandforbruget. 6
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Der skal arbejdes p, at der indfres individuel vandafregning samt udarbejdes materiale til kampagner med henblik p at reducere vandforbruget. Man kunne opstille en resultattavle i afdelingen sledes, at beboerne hele tiden kunne flge med i, hvordan vandforbruget udvikler sig. Affald Der produceres affald som aldrig fr i afdelingen. Udviklingen i retning af gede mngder affald er ikke et srtrk for afdelingen, men en generel udfordring i Danmark. Forholdene i Skovparken adskiller sig dog alligevel ved at hver borger producerer 93 L affald pr. uge, hvilket m siges at vre langt over, hvad der gr sig gldende for den vrige del af samfundet. Som andre indsatsomrder er der ogs her behov for en srlig indsats, som skal vre lokalforankret og som har til forml: At lre beboerne at hndtere affaldet p den rigtige mde, sledes at det fylder mindst muligt. At lre beboerne at sortere affaldet i de rette fraktioner i overensstemmelse med de af kommunen udarbejdede retningslinier. At gre beboerne mere bevidst om, hvordan man selv kan bidrage til en reduktion bl.a. i forbindelse med indkb og transport af varer.

Der vurderes et behov for en del mandskabstimer til opsgende arbejde, samt udarbejde forslag til besparende foranstaltninger. Man kunne ogs her opstille en resultattavle, som lbende viser, hvordan affaldsforholdene udvikler sig. Indeklima Det m desvrre konstateres, at mange beboere i afdelingen har et drligt indeklima, med stor risiko for, at det drlige indeklima fr indflydelse p de pgldende beboeres og deres brns helbred. rsagen hertil m udelukkende tilskrives de beboermssige holdninger, idet der bygningsmssigt er foretaget flgende: Efterisolering hvor man har fjernet de vrste konstruktionsmssige kuldebroer, samt forbedret isoleringsevnen betydeligt. Udskiftning af vinduer med energiglas med installation af friskluftsventiler. Forbedring af centraludsugningsanlgget.

Der er sledes gode muligheder for at skabe et godt indeklima, det er blot et sprgsml om at udnytte dem p den rigtige mde. Der er prvet med kollektive anbefalinger og anvisninger, men det har tilsyneladende ikke den store effekt, idet der i fyringsssonen kan konstateres en stigning i henvendelserne fra beboerne omkring indeklimamssige forhold fra r til r. I forbindelse med fraflytningslejligheder kan vi tilsvarende konstatere, at der forekommer uhensigtsmssig vkst af skimmelsvampe, som uundgeligt m have haft en helbredsmssig betydning. For at bibringe beboerne gode kundskaber til indeklimamssige forhold, vurderes det ndvendigt med opsgende arbejde, sledes at man retter indsatsen mod de beboere, som har svrt ved at hndtere indeklimaproblemer p den rette mde til gavn for husstandens beboere. Der er nppe tvivl om, at der er behov for en lngerevarende mlrettet indsat, dels overfor de nuvrende beboere, men ogs overfor indflyttere i form af en direkte mlrettet indsats. 7
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

4.c. Udlejningssituation Huslejeniveauet udgr pr. 1/7 2007 DKK 506 pr m for det byggeri, der er ibrugtaget i 1973. For tagboligerne (i alt 24 lejligheder), der blev taget i brug 1996 udgr huslejen pr. 1/1 2007 DKK 634 pr 2 m. I 2006 var der 96 flytninger. Afdelingen har en flytteprocent p omkring 17 %, hvilket er en belastning for afdelingens konomi. Det har tidligere vret forsgt ved hjlp af srlige udlejningsregler, at pvirke beboersammenstningen i en mere afbalanceret og reprsentativ retning. Efter en forsgsperiode p 4 r har det kunnet konstateres, at de srlige regler med bl.a. fortrin for tilflyttere fra andre kommuner ikke har haft den nskede effekt. Da boligforeningen i andre afdelinger har haft gode erfaringer med 2 udlejningsregler, hvor enlige kan tildeles 3 og 4 rums boliger op til 92m , og hvor familier og par 2 sidestilles til 4 rums boliger op til 108m , blev der fra 2007 indget aftale med Kolding Kommune om, at afdeling 21, Skovparken ligeledes omfattes af denne ordning. Mlet er, at tilgodese nsker om strre boliger fx 1-2 ekstra vrelser. Det har vret boligforeningens nske af denne vej, at gre lejlighederne attraktive for grupper, der ellers vil have valgt ejerbolig Der er ikke problemer med tomgang i afdelingen, men det fremgr af ventelisterne, at der er en begrnset interesse for at skrive sig op til lejlighederne i afdelingen. Udlejningsvanskelighederne er primrt knyttet til lejlighederne p 3. sal (tagboligerne).
2

4.d. Beboersammenstningen Skovparken er den strste af de almene boligafdelinger, der er beliggende i kvarteret. Skovparken er i kraft af sine rummelige lejligheder et attraktivt sted for brnefamilier, der er sledes en stor andel af brn i afdelingen. Afdeling 21 danner rammen for ca. 1500 beboeres daglige liv 38 % af beboerne i afdelingen er under 18 r (kommunalt gennemsnit 23,4 %) 214 brn under 6 r 356 brn i alderen 7-17 r

Indvandrere/efterkommere: Skovparken er kendetegnet ved at have en hj andel af beboere med anden etnisk baggrund. Udviklingen har gennem de seneste r ikke ndret sig og det m konstateres, at det i forhold til etnisk baggrund ikke er sandsynligt, at beboersammenstningen i afdelingen kommer til at afspejle den fordeling, der er i den vrige del af samfundet. Et nske om ndring af beboersammenstningen er sledes heller ikke et ml i sig selv, men derimod er der et nske om at fastholde ressourcestrke beboere i afdeling uanset etnisk baggrund. Gennem fastholdelse af ressourcestrke beboere vil afdelingen i hjere grad kunne tiltrkke nye ressourcestrke beboere, der vil bidrage til en bedre beboersammenstning. De mange forskellige etniske grupper stter store krav til den boligsociale indsats, da inddragelsen af de enkelte beboergrupper m tage et individuelt udgangspunkt. 65 % af beboerne i afdelingen er indvandrere/efterkommere 47,9 % af lejlighederne i afdelingen har indvandrere/efterkommere som beboere 80 % af brnene er indvandrere/efterkommere 8
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

35 % af alle indvandrere/efterkommere stammer fra afrikanske lande, hvor den primre gruppe udgres af somaliere. De vrige strre etniske grupper i afdelingen udgres af palstinensere og afghanere. For at sikre en god trivsel i afdelingen er det af stor betydning, at alle beboergrupper engageres og inddrages i livet i kvarteret. Deltagelse i fritidsaktiviteter/sociale netvrk p tvrs af etniske grupper giver ikke blot kendskab til hinanden, men er ogs befordrende for trygheden og styrker integrationen. Inddragelse i livet i afdelingen giver ejerskab og virker motiverende for at knytte nye sociale relationer. Beskftigelse/pensionister: En hj andel af beboerne modtager indkomsterstattende ydelser. 76,9 % af de voksne beboere modtager indkomsterstattende ydelser 28,4 % af de voksne beboere modtager kontanthjlp tilsvarende er det samme gldende for 4,9 % af kommunens voksne borgere 10,4 % af de voksne beboere modtager revaliderings-/aktiveringsydelse hvilket er mere end 3 gange s stor en andel som for kommunen som helhed I forhold til kommunen som helhed modtager dobbelt s stor en andel af beboerne frtidspension 9,6 % af de voksne beboere modtager frtidspension Frtidspensionister udgr 43,8 % af alle pensionister i afdelingen

Det m konstateres, at en meget stor andel af beboerne i afdelingen har ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden er der en markant overreprsentation af frtidspensionister. Den manglende tilknytning til arbejdsmarkedet skyldes en lang rkke faktorer fx manglende danskkundskaber/skolekundskaber og sociale problemer i familierne. Lokale undervisningstilbud gr det muligt for nogle af de beboere, der har vanskeligt ved at deltage i undervisning andre steder i byen, at deltage i opkvalificerende undervisning i fx dansk og matematik. Opkvalificerende undervisning kan medvirke til at forbedre beboernes chancer for at blive selvforsrgende ligesom det kan sttte beboere, der er i gang med et uddannelsesforlb. Der arbejdes mlrettet med beskftigelsesindsatsen i forhold til afdelingens beboere fx et rollemodels-projekt og partnerskabet omkring Ambassaden (jf. projektoversigt bilag B). Der arbejdes tt sammen med Jobcenteret/arbejdsmarkedsafdelingen, og der har vret tilknyttet en jobkonsulent til kvarteret i 1 r. Der er kontinuerligt fokus p udvikling og tilpasning af indsatsen p beskftigelsesomrdet. Udover lokale opkvalificerende uddannelsestilbud sknnes der ikke p nuvrende tidspunkt behov for at ivrkstte yderligere tiltag p beskftigelsesomrdet. Der er ikke en igangvrende indsats i forhold til gruppen af pensionister. Gruppens ringe sociale netvrk ud over egen etnisk gruppe er en barriere i forhold til integration. Da der samtidig er adskillige forldre, der er frtidspensionister, pvirker dette hele familiens integration. 4.e. Mangel p frivillige/bestyrelsesmedlemmer Afdelingsbestyrelsen str over for store udfordringer i forhold til at rekruttere nye medlemmer. Der er en hj gennemsnitsalder, og det har vist sig vanskelig at fastholde nye medlemmer i bestyrelsen. Afdelingen har haft en velfungerende fritidsforening gennem mere end 25 r, men ogs her er der 9
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

store problemer i forhold til rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og frivillige p trods af, at der er god sgning til aktiviteterne og eftersprgsel efter nye aktiviteter. Ved fritidsforeningens seneste generalforsamling var der sledes ikke muligt at vlge en fuldtallig bestyrelse. 4.f. Fritidsliv sociale netvrk Seneste skud p stammen i indsatsen p fritidsomrdet er etablering af Ambassaden (indviet sept. 2006). Vrestedet Ambassaden er et samarbejde p tvrs af frivillige organisationer (Ungdommens Vel & Dansk Flygtningehjlp), frivillige beboere, den kommunale ungdomsskole, politi, kommunens jobcenter og private virksomheder. Huset er mlrettet brn og unge. P trods af den store indsats, s er der stadig store problemer med at engagere forldrene i forhold til brnene. Det er et stort problem for omrdet, at forldrene generelt udviser meget lidt interesse for deres brns aktiviteter i fritiden. Forldrene har en ringe viden om brnenes adfrd og handlinger og forholder sig ofte ikke til brnenes fritidsliv med mindre, at der er problemer med fx kriminalitet. Der er en tendens til, at piger med anden etnisk baggrund end dansk ikke deltager i det etablerede fritidstilbud i kvarteret. Pigernes voksenkontakt er i fritiden begrnset til voksne med anden etnisk baggrund ligesom en stor del af pigerne ikke har et frirum til at vre ung, men derimod er hngt op p forpligtelser i hjemmet. Gennem dialog med forldrene br det vre muligt, at etablere et tilbud til pigerne, sledes at pigernes sociale netvrk udbygges. Sociale netvrk p tvrs af etnisk baggrund er afgrende for, at pigerne bliver rustet til at beg sig i samfundet. 4.g. Forekomst af hrvrk og kriminalitet Der har gennem de sidste r vret en mlrettet indsats fra SSP-samarbejdet i forhold til brn og unge, der har vret p vej i en forkert retning. Indsatsen har vret gldende ikke blot i forhold til brn, der har vret i konflikt med loven, men ogs i forhold til brn, der har vret bekymring omkring. Den koordinerede og mlrettede forebyggende indsats har givet resultater. Hrvrk og kriminalitet er sledes dalet markant, hvilket har betydet at omrdets image s smt er ved at ndre sig til det bedre. Omrdets image er dog fortsat meget skrbeligt, og en lille gruppe unges kriminalitet skabte sledes i maj/juni 2008 en rkke avisartikler, der har gjort stor skade p afdelingens image. Det m erkendes, at der fortsat er en stor opgave med at f forldrene inddraget i det forebyggende arbejde, sledes at forldrene er aktive medspillere i et tt samarbejde med den professionelle indsats.

5. Boligsociale initiativer
Den boligsociale indsats der beskrives i denne helhedsplan skal ses som et supplement til den igangvrende indsats (jf. bilag B for projektoversigt). Erfaringerne fra de sidste rs indsats i kvarteret danner grundlag for den valgte metodiske tilgang, hvor opsgende arbejde i forhold til inddragelse af beboerne i svel udvikling som konkretisering af initiativer er hjt prioriteret. Samarbejdet omkring beboerundersgelsen Naboskabet i afdeling 21, Skovparken og Boligselskabet Koldings afdelinger p Skovvejen er et vigtigt skridt i retning af, at udfordringerne i kvarteret ses som et samlet hele. Beboerundersgelsen ses som et middel til at skabe dialog omkring kvarterets udvikling. 10
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Arbejdsredskaberne er baseret p: Empowerment p baggrund af erfaringerne fra Kvarterlftpolitikken i underprivilegerede byomrder. Metoden bygger p, at borgerne i kvarteret (understttet af professionelle facilitatorer) selv definerer behov og lsningsstrategier indenfor en overordnet ramme. idet den/de coachede selv bidrager med lsninger til eventuelle problemstillinger. Gennem beboernes involvering, bliver de i hjere grad parate til at ptage sig ansvar. Fordelen ved coaching er endvidere, at den enkelte/ gruppen fremadrettet bliver bedre i stand til at tackle og hndtere lignende problemstillinger.

Coaching

ABCD-metoden til at systematisere identifikation af ressourcer: Fx hvilke ressourcer er der? Og hvad kan de bruges til? Endvidere til at understtte forbindelser mellem ressourcerne: Hvilke forbindelser kan vi skabe mellem ressourcerne? Hvad kan disse forbindelser bruges til?

Gennem anvendelse af disse metoder som et samlet hele skabes platforme for handling baseret p de eksisterende ressourcer og med afst i beboernes egne nsker og behov. P baggrund af dialog med beboere, frivillige og kommunale aktrer i lokalomrdet nskes ivrksat en mlrettet indsats i forhold til flgende: Brn, unge og familier

Baggrund

Der er et udtrykt nske fra beboergrupper, brnehaver, skole, fritidstilbud, politi og socialforvaltningen om, at stte fokus p forldreinddragelse med henblik p svel forebyggelse af sociale problemer, som styrkelse af sociale netvrk. En gruppe teenagepiger med anden etnisk baggrund har en begrnset kontakt med andre unge og danske voksne. Pigerne nsker et frirum, hvor de kan mdes p tvrs med forldrenes accept. Dialog og inddragelse af forldrene er afgrende for, at pigernes nsker kan realiseres. Forldreinddragelsen er afgrende for at en rkke forhold i kvarteret fungerer mere hensigtsmssigt. Forldrene nskes generelt inddraget i langt hjere grad i brnenes fritid, ligesom de nskes bevidstgjort i forhold til ansvar for brnenes frden i boligomrdet og kvarteret som helhed. Brnefamilier Teenagepiger med anden etnisk baggrund og deres familier

Mlgruppe

Hovedindsats

FORLDREENGAGEMENT OG -INDDRAGELSE Daginstitutionerne, skolen og fritidstilbudene tilfres ressourcer til at varetage en opsgende kontakt for at styrke forldresamarbejdet. Herigennem inddrages forldrene i den forebyggende indsats og bevidstgres om ansvar, roller og forventninger. Ved frikb i de enkelte institutioner og fritidstilbud udnyttes de ressourcepersoner, der allerede 11

Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

har kontakt til familierne. Der ansttes en tovholder ( PE) til koordinering af indsatsen p tvrs af de involverede institutioner, skole og fritidstilbud. I tilknytning til hovedindsatsen nedsttes en flgegruppe bestende af reprsentanter fra lokale institutioner, brne- og uddannelsesforvaltningen, udviklingschefen fra socialforvaltningen og reprsentant fra boligforeningen. Tidlig inddragelse af forldre i brnehaverne p et tidspunkt, hvor kontakten ikke tager udgangspunkt i problemer, men har et positivt afst, er en ny indgangsvinkel til forldreinddragelse i kvarteret. For de strre brn vil der ligeledes vre fokus p en positiv indgang til familierne, men her vil der desuden tages kontakt til familier, hvis brn ikke fungerer optimalt i boligomrdet. En forldrekontakt, der er skabt p basis af respekt og ligevrdighed er afgrende for, at forldrene er aktive medspillere, nr der opstr problemer ligesom brnenes integration og evne til at beg sig i samfundet styrkes gennem et strkt forldreengagement. Ved at tage afst i de daginstitutioner/klubber/skolen, hvor brnene har deres hverdag, er der allerede skabt den frste kontakt til familierne, og der er samtidig skabt et godt grundlag for en lokal forankring af indsatsen efter projektperioden. Tovholderen er ansvarlig for at metoderne forankres lokalt, sledes at indsatsen p sigt bliver en naturlig del af arbejdsmetoden blandt de lokale aktrer. Hvis forldrene inddrages aktivt og bevidstgres i forhold til ansvar og det engagement, der forventes af dem, forventes det at have en afsmittende effekt p ikke blot den enkelte families trivsel, men ogs p familiens interaktion med boligomrdet som helhed. Forldre der ikke deltager i forldremder i daginstitutionen/skolen vil f tilbudt et hjemmebesg, sledes at der skabes en platform for dialog. Gennem temaarrangementer i kvarteret knyttes der tttere bnd mellem institutionerne indbyrdes, forldrene og beboerne. Samtlige aktrer i kvarteret arbejder ud fra flles ml og metoder med det forml, at skabe helhed og sammenhng. Der skabes trovrdighed og respekt i mellem de professionelle og familierne, sledes at der er grundlag for dialog omkring forldreroller og forldreansvar. Erfaringerne fra Kolding Kommunes projekt Forldre p banen, hvor der i 1 r har vret tilknyttet en socialrdgiver til skolen, viser at der gennem det opsgende arbejde skabes resultater og tillid, der breder sig som ringe ud i de sammenhnge, hvori brnene/forldrene indgr i vrigt i kvarteret. Delindsatsomrder generelt Indsatsen omkring forldreinddragelse har 4 definerede delindsatsomrder p nuvrende tidspunkt jf. nedenstende. Delindsatserne udbygges og udvikles lbende i forhold til de bninger, der skabes i kraft af det opsgende forldrearbejde. Det er afgrende at forldrene har indflydelse p den fremtidige konkrete udmntning af indsatsen, og at nye behov kan imdekommes.

12
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Sidelbende med delindsatsomrderne arbejdes der koordineret med udvikling af metoder til styrkelse af forldreansvar og forldreinddragelse. Delindsats 1 INDSATS I FORHOLD TIL TEENAGEPIGER Klubtilbudene i kvarteret tilfres ekstra ressourcer til opsgende forldrearbejde. Forldrene inddrages og har medindflydelse p at skabe rammerne for et tilbud til pigerne. Udover at pigerne fr udbygget deres sociale netvrk, er det hensigten, at pigerne bliver bedre rustet til at beg sig i samfundet og trffe valg omkring uddannelse, beskftigelse og fremtiden. Der nedsttes en arbejdsgruppe bestende af lokale frivillige aktrer indenfor omrdet, ungdomsskolen og boligforeningen. Delindsats 2 ETABLERING AF NETVRK FOR KVINDER P BARSEL Det er vanskeligt at etablere mdregrupper for kvinder p barsel i Skovparken. Initiativer i samarbejde med sundhedsplejerskerne fx bent hus arrangement og barselsgymnastik kan vre redskaber til, at styrke kvindernes netvrk og kontakt til det danske samfund. Mlet er en tidlig forldreinddragelse med fokus p forldreroller og muligheder for aktivt at engagere sig i livet i kvarteret. Delindsats 3 INTEGRATION I FORENINGSLIVET Der arbejdes mlrettet med at integrere brn & unge fra kvarteret i det lokale foreningsliv. Der er et srligt behov for at f forldrene engageret i brnenes deltagelse i foreningslivet. Fx vil det vre hensigtsmssigt at styrke samarbejdet med KFUMs boldklub, der er beliggende i umiddelbar nrhed af boligomrdet. Der skabes dialog med forldrene omkring vilkrene for det frivillige foreningsliv; herunder foreningernes forventninger til forldrenes deltagelse og ansvar i forhold til brnenes fritidsliv. Der samarbejdes tt med vrige initiativer under kultur- og fritidsforvaltningen i forhold til mlgruppen. Delindsats 4 FAMILIEARRANGEMENTER Udflugter og aktiviteter, hvor familier, frivillige og professionelle aktrer fr flles oplevelser giver viden og kendskab til hinanden.

13
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Beskftigelse og uddannelse

Baggrund

En hj andel af beboerne er p overfrselsindkomst Stort uddannelsesfrafald blandt unge med anden etnisk baggrund Utilstrkkelige danskkundskaber er en barriere i forhold til arbejdsmarkedet Manglende kendskab til vilkrene p arbejdsmarkedet og manglende netvrk indenfor den aktive arbejdsstyrke er en hmmende faktor

Mlgruppe

Unge der str overfor et uddannelses- og erhvervsvalg Forldre til unge, der str overfor uddannelses- og erhvervsvalg Beboere med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet

Indsats

UDDANNELSE I samarbejde med uddannelsesinstitutioner at give let adgang til information om uddannelsesmuligheder og de krav/forventninger der stilles. Informationen skal mlrettes svel de unge som forldrene. De unges chance for at gennemfre uddannelsesforlbet er i hj grad afhngig af forldrene forstelse og opbakning. Undervisningstilbud i lokalomrdet. Muligheder for at flge undervisningstilbud lokalt gr det muligt for flere beboergrupper, at opkvalificere skolekundskaber. Der er i kvarteret gode erfaringer med lektiehjlp for svel brn som voksne, og der er eftersprgsel efter muligheder for undervisning i fx sprog, matematik og edb. Undervisningstilbudene kan ikke gre det ud for ordinr undervisning, men kan vre springbrt til, at den enkelte fr mod p at genoptage skolegang/uddannelse. BESKFTIGELSE I samarbejde med virksomheder at give kendskab til mulighederne p arbejdsmarkedet samt at skabe dialog omkring forpligtigelser og rettigheder. Der samarbejdes med vrige beskftigelsesfremmende projekter.

Seniorer

Baggrund

Et nske om, at Skovparken skal vre et attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper Behov for en kontaktskabende/opsgende indsats i forhold til ldre beboere med ringe socialt netvrk

14
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Mlgruppe

ldre beboere ldre defineres i denne sammenhng bredt. Der er ikke ndvendigvis overensstemmelse mellem aldersopfattelsen og den specifikke alder for ldre med anden etnisk baggrund.

Indsats

Opsgende arbejde med henblik p skabelse af sociale netvrk. Sttte til etablering af frivillige tilbud i samarbejde med vrige aktrer i lokalomrdet. Afdelingen rder over gode lokalefaciliteter, der for en stor dels vedkommende str ubenyttede i dagtimerne. Gennem aktiviteter p tvrs af afdelingerne i kvarteret at medvirke til at skabe nye sociale netvrk og derigennem ge trygheden i kvarteret. Der vil i projektperioden vre tilknyttet en projektmedarbejder/tovholder, men det er afgrende for i gangstning af de enkelte aktivitetstiltag, at der et vsentligt element af frivilligt arbejde som basis for det enkelte initiativ. Tanken er, at indsatsen p senioromrdet i forhold til aktivitetsdelen forankres lokalt i det frivillige liv. Udviklingen er indsatsen sker i et tt samarbejde mellem kommunens seniorforvaltning og lokale frivillige aktrer.

Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati og frivilligt arbejde

Baggrund

Behov for at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer og frivillige Behov for get kendskab til beboerdemokratiet Beboersammenstningen afspejles ikke i beboerdemokratiet Tilstrbe at alle beboergrupper inddrages i det frivillige liv Udvikling af de frivillige tilbud i kvarteret

Mlgruppe

Alle voksne beboere

Indsats

BESTYRELSER Bestyrelserne understttes i form af kursustilbud, gruppecoaching, sttte til rekruttering og imagearbejdet etc. Der arbejdes p at skabe netvrk med bestyrelser i andre afdelinger. FRIVILLIGE Rum for og plads til at nye beboergrupper motiveres til deltagelse i det frivillige liv. Anerkendelse, opmrksomhed, attraktive rammer og 15

Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

udviklingsmuligheder er motiverende faktorer for fastholdelse/rekruttering af frivillige. Mange af beboerne med anden etnisk baggrund har kun et begrnset kendskab til det frivillige arbejde og foreningslivet. Der er behov for sttte til nye frivillige, og en benhed overfor at afprve nye organisationsformer for at inddrage nye grupper af beboere i det frivillige liv. Der arbejdes p at etablere netvrk med frivillige i andre boligafdelinger.

Samarbejde p tvrs

Baggrund

Et hjt informationsniveau, kendskab til ressourcerne i kvarteret er en forudstning for at opstte og indfri flles ml. Nye samarbejdsrelationer og udvikling af eksisterende samarbejdsnetvrk er grundlag for nytnkning, gensidig inspiration og erfaringsudveksling, Der er behov for at styrke samarbejdet med de vrige almene afdelinger i kvarteret

Mlgruppe

Alle frivillige og professionelle aktrer i kvarteret.

Indsats

UDVIKLING OG STYRKELSE Kvarternetvrket og samarbejdet i kvarteret udvikles gennem konkrete flles opgaver og seminarer. Udvikling af flles metoder og flles videns opsamling er i fokus. Kendskabet til hinandens ressourcer og muligheder er i fokus. BEBOERUNDERSGELSEN NABOSKABET Gennemfrelsen af beboerundersgelsen i bde Boligselskabet Danmarks afdelinger i kvarteret og AABs afdeling 21 bruges som afst for en dialog om de flles udfordringer, der er i kvarteret. Undersgelsen blev gennemfrt frste gang i perioden november 2007 januar 2008. Undersgelsen bliver brugt som afst for drftelser af flles indsatsomrder. Boligselskabet Danmark har pbegyndt arbejdet med udformning af en helhedsplan for deres afdelinger. Der er stor fokus p, at der er tt dialog mellem de to boligorganisationer for at sikre at den samlede indsats i kvarteret koordineres.

Image

Baggrund -

Skovparken har p trods af en massiv indsats fortsat et drligt image, hvilket str i strk kontrast til beboernes egen opfattelse af kvarteret. Det drlige omdmme afspejles i fravalg af skoler og institutioner i kvarteret, og er sledes en flles udfordring for kvarteret. 16

Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Indsats

Synliggrelse af kvarterets gode historier gennem fx presse, medier og deltagelse i offentlige kulturarrangementer. Professionelt prsentationsmateriale fx hjemmeside og cd-rom. Informationsmaterialet omfatter alle kvarterets kvaliteter fx prsentation af skole, daginstitutioner, boliger, indkbsmuligheder, fritidstilbud mm. Det er afgrende, at der i imagearbejdet tnkes i kvarteret, der som en helhed danner rammen om den enkelte beboers liv. Imagearbejdet forudsttes gennemfrt som et tvrgende projekt i kvarteret.

Milj, ressourcer og indeklima

Baggrund

En strk grn profil vil vre med til at styrke afdelingens image Store udgifter til isr affald og vand i afdelingen Problemer med drligt indeklima p grund af uhensigtsmssig adfrd

Indsats

Sikre at kvarteret fr en grn profil. Omlgning af og tilfrsel af ressourcer til ejendomsfunktionromrdet i afdelingen. Opsgende kontakt til beboerne med henblik p at skabe bevidsthed om, hvordan den enkelte kan ndre adfrd i retning af mere miljrigtig adfrd fx i forhold til affaldshndtering. Opsgende kontakt med henblik p at sikre et godt indeklima for alle beboere. Igangstte oplysningsinitiativer i afdelingen, der bevidstgre beboerne om de miljmssige og konomiske konsekvenser af ressourceforbrug og manglende genbrug. Samarbejde med andre lokale aktrer fx vrige afdelinger, skolen, klubber omkring miljinitiativer for at fremme en grn profil for kvarteret.

Boligsocial medarbejder (fortsttelse af beboerrdgiverordningen)

Baggrund

For at sikre en sammenhngende indsats nskes en boligsocial medarbejder tnkt ind i den samlede boligsociale indsats, der er indeholdt i den nrvrende helhedsplan. En lokal boligsocial medarbejder i afdelingen er en afgrende forudstning for at elementerne i denne helhedsplan kan realiseres

Indsats

Sikre beboernes trivsel i lokalomrderne og vre med til at forebygge, at beboere udstdes socialt. Medvirke ved kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalomrdet, samt vre den sociale antenne der er med til at registrere og ppege social 17

Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

uro overfor relevante parter fx Boligteamet. Samarbejde omkring servicering af beboere, herunder ivrksttelse af oplysningsinitiativer om brugen af boligen, sammenhngen mellem beboernes handlemder og afdelingens konomi, beboerdemokrati m.v. Understtte og medvirke til at udvikle det frivillige liv i afdelingen. Medvirke til forankring af de enkelte indsatsomrder under helhedsplanen. Deltage i udvikling af samarbejdet i kvarteret.

De enkelte indsatsomrder skal ses som delomrder i en samlet plan. Indsatsomrderne har sledes indbyrdes naturlige overlap og berringsflader. Dette betyder, at der, nr indsatserne konkret skal udmntes i handlinger, vil forekomme flere tvrgende projekter.

6. Organisering
Kolding Kommune og boligforeningerne har gennem de sidste 5 r samarbejdet omkring den boligsociale indsats i form af Boligteamet. Teamet skal sikre en helhedsorienteret indsats gennem: Koordinering af den generelle indsats i boligomrderne, herunder boligselskabernes helhedsplaner, div. projekter (ivrksat af kommune, frivillige organisationer etc.) og kommunale indsatsomrder. Udpegning af srlige indsatsomrder gennem dialog med beboere og andre lokale aktrer. Understtte lokale netvrk og beboerinitiativer Sikre et hjt informationsniveau i forhold til relevante samarbejdspartnere

Boligteamet bestr af en styregruppe og et udfrende niveau, hvor kernen p.t. udgres af Lejerbos boligkonsulent, kommunens beboerrdgiver og AABs beboerrdgiver. Teamet skal sikre at den kommende indsats tilrettelgges og gennemfres ud fra et helhedsorienteret perspektiv og i samarbejde med kommunens vrige indsatsomrder. Boligteamet vil i den forbindelse have karakter af et omrdesekretariat, hvis kernefunktioner er: Bestyre og sikre sammenhng i den samlede indsats Strategisk planlgning og udvikling af politikker Koordinering af intern/ekstern indsats Initiere beboerinddragelse Indsamle og formidle viden, som kan optimere indsatserne Sikre evalueringer og lringsprocesser Udvikle kommunikation i og omkring indsatsen i kvarteret

Der er tale om ikke blot en udvidelse af Boligteamets nuvrende funktioner, men ogs om at der ved gennemfrelse af helhedsplaner i 4 boligomrder (Fjordparken & Munkebo i Lejerbo og Brndkjr & Skovparken i AAB) er tale om en hj grad af kompleksitet i forhold til indsatsomrder og samarbejdspartnere. Disse ressourcer er for nrvrende ikke tilstede i boligorganisationerne, og der vil derfor vre et behov for tilfrsel af ressourcer for at sikre ovenstende funktioner. (I samarbejde med Lejerbo er der udarbejdet et forslag til konkret udmntning af en udvidelse af Boligteamet med henblik p sikring af omrdesekretariatsfunktionerne.) 18
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Kvarternetvrk i Skovparken har fungeret siden 2004. Kvarternetvrket er det lokale fora, hvor de forskellige interessenter gennem dialog: kan faststte flles normer og vrdier kan udpege indsatsomrder kan udvikle flles visioner, ml og konkrete tiltag i lokalomrdet sikrer et hjt informationsniveau lokalt skaber bevidsthed om lokale ressourcer/bedre udnyttelse af lokale ressourcer p tvrs koordinerer igangvrende projekter og aktiviteter

Organisationsdiagram Kvarternetvrk Skovparken AAB, afd. 21 Boligkontoret Kolding, afd. Skovvejen


Omrdesekretariat Boligteam Projektmedarbejdere politi - ssp skoler daginst. frivillige org.

Visioner Indsatsomrder Information Koordinering

Diagrammet illustrerer kernen i kvarternetvrket, som bestr af reprsentanter fra afdelingsbestyrelserne, Boligteam Kolding, AAB Kolding, politi, lokale daginstitutioner, skole og frivillige organisationer. Kvarternetvrket har lbende kontakt til andre aktrer i kvarteret og kan efter behov og interesse invitere nye parter med i netvrket, sledes at nye udfordringer kan i mdekommes. Tovholder p Kvarternetvrk er et af boligteamets medlemmer. Kvarternetvrket har til forml at styrke det lokale samarbejde. Der afholdes 3-4 rlige mder, hvor der udover den gensidige information og koordinering tages temaer op. Desuden kan kvarternetvrket indkaldes ekstraordinrt i tilflde af et pludseligt opstet behov, hvor det er hensigtsmssigt at mobilisere alle krfter i kvarteret for at lse en problemstilling. Kvarternetvrket i Skovparken og kommunens Boligteam har gennem de sidste r fungeret som styregruppe for den boligsociale indsats. De to organer har i fllesskab vret ansvarlig for den konkrete udmntning af den boligsociale helhedsplan, opflgning p ivrksatte initiativer/projekter og evaluering.

19
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Kombinationen af styregruppe, kvarternetvrk og boligteamet sikrer, at der er en handlekraftig organisation, og at der er en hj grad af nrhed i forhold til beboerne i kvarteret, samtidig med at det politiske og kommunale forvaltningsniveau er reprsenteret i kraft af boligteamet. Organiseringen er sledes baseret p en hj prioritering af nrhed mellem de politiske og de udfrende niveauer. Boligteamets udvidede funktion som omrdesekretariat sikrer metode- og vidensopsamling, evaluering og at indsatsen gr i trd med det vrige arbejde i kommunen.

7. Forslag til handlingsplan


Indholdet i projektplanen er knyttet til de prioriterede indsatsomrder, og supplerer den igangvrende indsats i omrdet (jf. bilag B). Mileple for indsatsen fremgr af bilag C.

Forslag til PROJEKTPLAN 2008-2013 SKOVPARKEN

Projekt/indsats

Beskrivelse/ml/succeskriterier

Partnere

Forudsat stttet

Forldreinddragelse

Opsgende kontakt i forhold til familierne med udgangspunkt i daginstitutioner, skole og fritidstilbud. Temaarrangementer lokalt i Ambassaden. Familieudflugter. Ml: Bedre forldrekontakt og engagement. At flere forldre deltager aktivt i deres brns skolegang og fritidsliv. Styrke sociale netvrk p tvrs af etnisk tilhrsforhold. Succeskriterier: Min. 10 forldre engageret frivilligt i kvarteret. Min. 50 % af forldrene deltager i min. en aktivitet i institutionen/ skolen inden for 1 r. Opsgende kontakt til min. 10 % af familier med brn i institutioner/klub/skole Mindre kriminalitet og hrvrk.

Kolding Kommune: Dyrehaveskolen, Ungdomsskolen, Sundhedsplejen, Familieafdelingen Lokale daginstitutioner Brnekontakten Ambassaden

20
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Fritidstilbud til piger med anden etnisk baggrund (Delprojekt under forldreinddragelsesindsatsen)

Etablering af fritidstilbud til piger med anden etnisk baggrund i alderen 10-14 r. Ml: At skabe et fristed for pigerne, hvor de kan deltage i aktiviteter med forldrenes accept. Gennem ligevrdig dialog med forldrene skabes grobund for debat omkring pigernes fremtid, uddannelse, beskftigelse etc. Succeskriterier: De tre strste etniske grupper engageres/reprsenteres. Min. 12 piger med anden etnisk baggrund deltager.

Ungdomsskolen Dansk Flygtningehjlp

Netvrk for kvinder p barsel/orlov (Delprojekt under forldreinddragelsesindsatsen)

Etablering af tilbud til kvinder p barsel, der understtter kvindernes sociale netvrk udenfor egen etnisk gruppe. Ml: At fastholde kvindernes kontakt til det danske samfund under barsel. At skabe dialog omkring forldreroller og ansvar. Succeskriterier: Opstart af min. 2 grupper pr. r. Deltagelse af 5-10 kvinder pr. gruppe.

Kolding Kommune: Familieafdelingen Sundhedsplejen

Integration i det eksisterende foreningsliv (Delprojekt under forldreinddragelsesindsatsen)

Styrkelse af samarbejdet med det eksisterende foreningsliv. Ml: Gennem dialog med forldrene at skabe forstelse for vilkrene i det frivillige foreningsliv. Succeskriterier: Min. 20 % af brnene i alderen 6-10 r engageres aktivt i foreningslivet.

Kolding Kommune: Kultur & fritidsforvaltning Fritids- og idrtsklubber

Undervisning, temaarrangementer

Opkvalificerende undervisningstilbud fx dansk, matematik, edb.

Kolding Kommune: Familieafdelingen Ungdomsskolen Dansk Flygtningehjlp

21
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Kurser for frivillige fx: kommunikation, teambuilding, kulturforstelse. Oplysende temadage fx om beboerdemokrati, uddannelses& erhvervsvalg. Deltagerne i svel de opkvalificerende undervisningstilbud, som i kurserne og temadage skal udgre et bredt udsnit af beboerne med hensyn til alder og etnisk baggrund. Ml: At give flere beboere adgang til at modtage opkvalificerende undervisning. At understtte et dynamisk frivilligt liv i kvarteret, der kan tiltrkke nye frivillige, sledes at beboersammenstningen afspejles i det frivillige liv. Succeskriterier: Min. 1 opkvalificerende undervisningstilbud pr. r. Min. 4 rlige kursustilbud til frivillige i kvarteret. Min 12 deltagere p hvert hold Hjere andel af beboere i beskftigelse/uddannelse 10 % flere unge pbegynder en ungdomsuddannelse Seniornetvrk Opsgende arbejde i forhold til ensomme beboere. Sttte til etablering af sociale netvrk og frivillige aktiviteter fx mdested for seniorer med mulighed for spil, hygge og motion. Ml: Styrke og udvikle netvrk for seniorer i kvarteret med henblik p at forebygge ensomhed og utryghed. Succeskriterier: Min. 6 frivillige tilknyttet aktiviteter mlrettet seniorer.

VUC

Kolding Kommune: Senior- og sundhedsforvaltningen Dansk Flygtningehjlp

22
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Min 25 % af beboerne i afdelingen, der er i mlgruppen for indsatsen har deltaget i 1 aktivitet. Efter endt projektperiode er der etableret min. 1 ugentlig aktivitet baseret p frivilligt arbejde. Afdelingsbestyrelsen Frivillige Kolding Kommune

Processttte/ coaching

Afdelingsbestyrelser og frivillige stttes i planer og ml samt samarbejdsprocesser. Ml: get bevidsthed om roller, ressourcer og muligheder for samspil. Udvikling af nye tilgange til rekruttering af nye medlemmer. Succeskriterier: Det frivillige liv skal afspejle beboersammen-stningen i kvarteret bde i forhold til frivilligt engagerede og brugere af tilbudene. Min. 4 rlige kursustilbud/ tematilbud til frivillige 10 % flere frivillige beboere Min. 3 nye frivillige initiativer

Kvarternetvrk

Udvikling af det tvrgende samarbejde i kvarteret. Ml: Det nuvrende arbejde udvides med afholdelse af et rligt seminar. At skabe flere tvrgende kontaktflader, og herigennem inspirere til tvrgende projekter. Samarbejdet med vrige almene boligafdelinger styrkes gennem synliggrelse af flles udfordringer. Succeskriterier: Gennemfrelse af min. 4 flles projekter med andre afdelinger i kvarteret Afholdelse af min. 4 dgnseminarier for kvarternetvrket

Medlemmerne af kvarternetvrket i Skovparken

Beboerundersgelsen Naboskabet

Beboerundersgelsen blev i vinteren 2007/08 gennemfrt i samarbejde med Boligselskabet

Boligselskabet Danmark 23

Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Kolding. Beboerundersgelsen gentages i 2012/13. Ml: Flles afdkning af beboernes trivsel i kvarteret. At skabe dialog p tvrs af AABs og Boligselskabet Koldings afdelinger i kvarteret i forhold til flles udfordringer og kvarterets fremtid. Succeskriterier: Undersgelsen gennemfres igen i begge boligorganisationer (AABs afd. 21 og Boligselskabet Koldings afdelinger p Skovvejen). Min. 50 % af husstandene deltager i undersgelsen. Milj og ressourcer Ml: Bevidstgre beboerne om egne handlingers konsekvenser for milj og konomi. Sikre kvarteret en grn profil. Succeskriterier: Reduktion af affald med 1520 % Reduktion af vandforbrug med 10-15 % 1/3 frre tilflde af indeklimaproblemer Imagearbejde I samarbejde med vrige lokale aktrer sttes der fokus p kvarterets ressourcer. Fx brnehavernes, skolens, fritidslivets srlige styrker/kvaliteter. Ml: Styrke hele kvarterets image. I forbindelse med afslutning af den omfattende renovering af afdelingen udarbejdes et professionelt prsentationsmateriale til markedsfring af afdelingen. Kontinuerlig fokus p den gode historie i kvarteret og udvikling af imagestrategi (ved hjlp af professionel journalistisk bistand). Udvikling af eksisterende hjemmeside. Kvarternetvrket

24
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Succeskriterier: Min. 6 gode historier fra kvarteret i lokale medier pr. r 100 borgere fra den vrige del af byen skal have besgt kvarteret i forbindelse med afholdte arrangementer 10 % lngere ventelister til afdelingens boliger

8. Tidsplan/mileplene
Nrvrende helhedsplan lgger i forlngelse af den nuvrende indsats. Der er i tidsplanen sgt taget hensyn til, at indsatsomrderne ikke igangsttes p n gang, men derimod gradvist indkres, sledes at de enkelte indsatsomrder hver for sig bliver en del af arbejdsmetoden i kvarteret. Mileple for den boligsociale indsats 2009-2013 i hovedtrk: 2009 2010 2011 2012 2013

jan./feb. 2009 frste opkvalificerende undervisningstilbud tilbydes jan./feb. 2009 start af opsgende funktioner i forhold til forldre/familier marts 2009 indsats omkring milj/ressourcer i afdelingen pbegyndes maj/juni 2009 plan for opstart af senioraktiviteter forelgger sept. 2009 afholdelse af frste seminar for kvarternetvrk okt. 2009 frste temaarrangement for frivillige i hele kvarteret nov. 2009 afholdelse af konference/arrangement med tema: Uddannelse og beskftigelse dec. 2009 frste delevaluering af indsatsomrderne jan. 2010 detailplan for indsatsomrderne tilrettes og prioriteres sept. 2010 arrangement/konference for seniorer og aktrer p ldreomrdet med henblik p drftelse af viderefrelse af aktiviteterne/forankring af indsatsen. nov. 2010 forberedelse af 2. fase i senior-indsatsen, hvor indsatsen forankres og udfases i forhold til personaleressourcer. dec. 2010 anden delevaluering af indsatsomrderne jan. 2011 detailplan for indsatsomrderne tilrettes og prioriteres feb. 2011 slutevaluering af indsatsen omkring milj/ressourcer i kvarteret aug. 2011 forldreinddragelses-indsats starter p 2. fase, hvor indsatsen udfases srligt fokus p forankring af indsatsen lokalt dec. 2011 tredje delevaluering af indsatsomrderne jan. 2012 detailplanen for indsatsomrderne tilrettes og prioriteres - generelt fokus p forankring af indsatsomrderne dec. 2012 fjerde delevaluering af indsatsomrderne jan. 2013 detailplan for indsatsomrderne tilrettes og prioriteres juni/juli 2013 slutevaluering af forldreinddragelses-indsats dec. 2013 slutevaluering af den samlede indsats

Mileple og succeskriterier for delindsatserne fremgr af bilag C. 25


Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

9. Budget 2009 - 2013


2009 opsgende indsats familier (1) opsgende indsats seniorer (2) opsgende indsats milj og ressourcer (3) kontorhold opsgende funktioner (4) beboerundersgelse (5) familieture/arrangementer temaarrangementer/ Konferencer Undervisning seminar kvartervrk lokaler og rengring (aktiviteter) (6) konsulentbistand/ processttte (7) Imagearbejde (8) boligsocialfunktion/ fortsttelse beboerrdgiverordning (9) I alt 125.000 635.000 131.000 645.000 138.000 655.000 145.000 670.000 152.000 680.000 691.000 3.285.000 691.000 490.000 2010 515.000 2011 541.000 2012 400.000 samlede 2013 udgifter 420.000 2.366.000 LBF 2.366.000 Lokal medfinansiering -

350.000

365.000

200.000

210.000

215.000

1.340.000

1.340.000

173.000

219.000

38.000

430.000

430.000

55.000 35.000 30.000

58.000 37.000 22.000

35.000 39.000 23.000

37.000 41.000 24.000

39.000 30.000 43.000 26.000

224.000 30.000 195.000 125.000

85.000 10.000 93.000 83.000

139.000 (10) 20.000 (10) 102.000 (10) 42.000 (11)

18.000 50.000 91.000

21.000 53.000 105.000

22.000 56.000 109.000

23.000 59.000 114.000

24.000 62.000 119.000

108.000 280.000 538.000

69.000 280.000 -

39.000 (10) 538.000 (12)

195.000

204.000

215.000

226.000

237.000

1.077.000

1.077.000 (7)

2.464.000 821.000(9+10)

2.247.000

2.375.000

2.071.000

1.949.000

2.047.000

10.689.000

7.911.000 2.778.000 (13)

Bemrkninger til budget: (1) indsatsperiode 1. januar 2009 - 1. august 2013 (2) indsatsperiode 1. marts 2009 - 31.december 2012 (3) indsatsperiode 1. marts 2009 - 1. marts 2011 (4) kontorhold: telefon, kontorartikler, mdeudgifter, administrativ bistand (5) er gennemfrt i 2007/08 - opflgning 2013 (6) udgifter til lokaler: lokaler der anvendes til aktiviteter, vresteder, undervisning (start marts 09) (7) konsulentbistand udgr den kommunale medfinansiering i form af personaletimer, der stilles til rdighed af de kommunale forvaltninger i forhold til konkrete indsatsomrder i boligomrdet fx fritids- og udviklings-konsulenter. Desuden indgr den kommunale beboerrdgiverordning med et belb svarende til 1/4 PE rligt. (8) udgifterne til imagearbejde bestr hovedsagligt af kb af journalistisk bistand, og udfrdigelse af informationsmateriale om afdelingen/kvarteret (9) udgifter til boligsocialfunktion: ln, husleje, kontorartikler, kursus, mdeudgifter (10) medfinansieringen afholdes af boligforeningen (11) Kolding Kommune bidrager med 21.000 i form af medarbejder ressourcer, der deltager i arrangementerne. Boligforeningen afholder de resterende 21.000. (12) Udgiften afholdes af boligforeningen. Udgifter til rengring udgr 122.000. Det resterende belb udgres af lokaleleje. (13) Medfinansiering udgr for afd. 21 1.680.000,- dertil kommer medfinansiering fra Kolding kommunes p i alt 1.098.000,-

26
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Den kommunale medfinansiering fordeler sig p flgende mde:


2009 Konsulentbistand/processttte Heraf udgr den kommunale beboerrdgiverordning 195.000 120.000 2010 204.000 126.000 2011 215.000 132.000 2012 226.000 139.000 2013 237.000 146.000 samlet 1.077.000 663.000

Konsulentbistanden/processttten er svarende til 300 timers konsulentbistand fra kommunale ressourcepersoner pr. r. Den lokale medfinansiering fra Kolding Kommune bestr sledes hovedsagligt af, at kommunen bidrager med konsulentbistand og personaleressourcer. Den kommunale beboerrdgiverordning indgr heri med et belb svarende til PE i medfinansiering rligt. Hertil kommer kommunale medarbejdere, der deltager i konferencer/temaarrangementer afholdt i boligomrdet, svarende til 21.000. Den samlede udgift til helhedsplanen udgr Landsbyggefonden ansges om tilskud p Den lokale medfinansiering udgr 10.689.000,7.911.000,2.778.000,-

Afdeling 21 andel af medfinansiering udgr 1.680.000,- dertil kommer Kolding kommunes bidrag p 1.098.000,Det skal bemrkes, at der til den indsats, der allerede er ivrksat i afdelingen bidrages med betydelige belb. Afdelingen bidrager sledes med driften af vrestedet Ambassaden for nrvrende ca. 40.000,- pr r, hvilket dog vil stige i takt med vedligeholdelsesarbejder p bygningen bliver ndvendige. I henhold til tidligere helhedsplan bidrager hovedforeningen i AAB 2 med 1.506.000,- (svarende til 33,- pr. km ) til afdelingens drift. Herudover yder svel hovedforeningen som afdelingen sttte til aktiviteter i Skovparken fx sttte til drift af vrestedet Brnekontakten.

10. Resum
I 2004 annoncerede regeringen sin Ghettoindsats og i den forbindelse blev en rkke boligomrder udover landet udpeget som srligt udsatte omrder heriblandt AABs afdeling 21 i Skovparken. Set i lyset af beboersammenstningen og udfordringerne i kvarteret er der et stadigt behov for en forebyggende boligsocial indsats i afdelingen. Nrvrende helhedsplan supplerer tidligere vedtaget helhedsplan i forhold til den boligsociale indsats i afdelingen. Helhedsplanen rummer udover en rkke konkrete indsatsomrder grundtanke om, at det ikke blot er afdeling 21, der skal lftes, men kvarteret ses som en helhed og indsatser, der gr p tvrs af kvarteret er derfor hjt prioriteret. Helhedsplanens indsatsomrder tager udgangspunkt i 6 formulerede visioner for kvarteret fremtid: Flere forldre engageret aktivt i brnenes skole- og fritidsliv De frivillige og bestyrelser afspejler i hjere grad beboersammenstningen Et strkt beboerdemokrati og et alsidigt fritidstilbud Er velfungerende, attraktivt og trygt kvarter Flere afdelinger i kvarteret som aktive medspillere i den helhedsorienterede indsats Et miljbevidst kvarter Forbedret image 27
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007

Det er en grundtanke for indsatsomrderne, at alle beboergrupper (etnisk og aldersmssigt) skal indg i det sociale liv afdelingen. Indsatsomrderne dkker sledes beboergrupperne bredt fra smbrnsfamilier, skolefamilier, unge og seniorer med fx projekter med fokus p forldreinddragelse for brnefamiliernes vedkommende og opsgende arbejde/etablering af tilbud til seniorer. De anvendte metoder i den boligsociale indsats tager bredt udgangspunkt i empowerment, coaching og ABCD-metoden. Enhver indsats i afdelingen skal inden ivrksttelse overvejes i forhold til mulighederne for viderefrelse/forankring lokalt. Der arbejdes kontinuerligt p at udvikle metoder og udvikle indsatsen og samarbejdsrelationerne i kvarteret, Udmntningen af visionerne for kvarteret vil styrke trivslen for beboerne i kvarteret, og vil desuden have som ml, at kvarterets ressourcer synliggres for det omgivende samfund, og derigennem forbedre kvarterets image.

28
Engstien 2A 6000 Kolding T: 7552 5344 F: 7552 2936 M: post@aab-kolding.dk www.aab-kolding.dk cvr nr. 1995 0719 Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 3211 - konto nr. 3211110007